ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ πξαγκαηνπνίεζε δηαδηθηπαθή έξεπλα γηα λα ζπγθεληξώζεη ηηο απόςεηο ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο αζθαινύο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηα ζρνιεία. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν Ινπλίνπ Απγνύζηνπ 2009 ζε θιεηζηή ιίζηα εθπαηδεπηηθώλ ύζηεξα από πξόζθιεζε πνπ απεζηάιε κε ηελ πνιύηηκε ζπκβνιή θαη ζπλεξγαζία ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ «Sch.gr». Τν εξσηεκαηνιόγην ζπκπιήξσζαλ 679 εθπαηδεπηηθνί όισλ ησλ βαζκίδσλ από όιε ηελ Διιάδα. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δόζεθαλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζην Δπξσπατθό Φόξνπκ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ 2009 πνπ έιαβε ρώξα ζην Λνπμεκβνύξγν ζηηο Οθησβξίνπ, κε θύξην άμνλα εξγαζηώλ ηελ πξνώζεζε ηεο αζθαινύο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ κέζα από ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έρνπλ σο εμήο: Τν 99% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεσξεί όηη ε αζθαιήο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν. Η πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θξίλεηαη σο ηελ πην θαηάιιειε βαζκίδα γηα λα μεθηλήζεη ε εθπαίδεπζε ζην Γηαδίθηπν από ην 70% ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Έλα πνζνζηό 19% επηιέγεη ην Γπκλάζην θαη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 11% ζεσξεί όηη ε εθπαίδεπζε ζηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ πξέπεη λα μεθηλά από ην Νεπηαγσγείν. Αλαθνξηθά κε ηε κνξθή ηνπ καζήκαηνο, ην 45% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεσξεί όηη πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλν ζην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο, ην 28% ζεσξεί όηη πξέπεη λα είλαη δηαζεκαηηθό, ελώ ην 14% ζεσξεί όηη πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ζεκηλαξίνπ πνπ ζα ιακβάλεη ρώξα αλά ηαθηά δηαζηήκαηα. Μηθξόηεξα πνζνζηά (5%) ζπγθέληξσζαλ επηινγέο όπσο: απηόλνκν κε βαζκό θαη απηόλνκν ρσξίο βαζκό. Τα πέληε πην ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ ζεσξνύλ όηη πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθπαίδεπζε απηή είλαη: o Βαζηθέο αξρέο ζσζηήο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ (72% ησλ απαληήζεσλ) o Πξνζηαζία πξνζσπηθήο δσήο (63%) o Σσζηή δηαρείξηζε ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ Γηαδηθηύνπ (chat, sns, forum, θ.ιπ.) (57%) o Αμηνπηζηία δηαδηθηπαθνύ πεξηερνκέλνπ (44%) o Αμηνπνίεζε ηεο ζεηηθήο πιεπξάο ηνπ Γηαδηθηύνπ (41%) Τν 81% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεσξεί όηη ρξεηάδεηαη ζπλδπαζκόο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (online & offline πιηθό, επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη e-learning εθαξκνγέο) θαη όρη κεκνλσκέλεο ιύζεηο ώζηε λα δηδαρζεί έλα ηέηνην κάζεκα. Σηε αλνηρηή εξώηεζε αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ, νη εθπαηδεπηηθνί έδσζαλ κεγάιε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ζθέςεο, ζηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ απηνπξνζηαζίαο, ζηελ θαηαλόεζε ησλ θηλδύλσλ, ζηελ δηαθχιαμε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζηε ζσζηή δηαρείξηζε θαη ρξήζε δηαδηθηπαθψλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο θαη ζηελ αμηνπηζηία ηεο δηαδηθηπαθήο πιεξνθνξίαο, ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο επάλσ ζηα ζέκαηα απηά. Παξαζέηνπκε θάπνηεο ελδηαθέξνπζεο απόςεηο: «(Πξέπεη λα κάζνπλ γηα ηε)... ρξεζηκόηεηα ηνπ δηαδηθηύνπ μεθηλώληαο από ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη κε επέθηαζε ζηελ θαζεκεξηλή δσή (εξγαζία, επηκόξθσζε, ςπραγσγία θιπ).

2 Σπλεηδεηνπνίεζε όηη ν ςεθηαθόο ρώξνο δηέπεηαη από ηνπο ίδηνπο εζηθνύο θαη λνκηθνύο θαλόλεο, όπσο θαη ν πξαγκαηηθόο ρώξνο όπνπ δνύκε». «Η εθπαίδεπζε ζηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ θαη ησλ επηγξακκηθώλ ηερλνινγηώλ πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ηνλ καζεηή όρη κόλν σο απιό ρξήζηε θαη θαηαλαισηή πξντόλησλ λέσλ ηερλνινγηώλ αιιά θαη σο δεκηνπξγό». Σηελ εξώηεζε γηα ηηο αιιαγέο πνπ ελδερνκέλσο ρξεηάδεηαη λα πινπνηεζνύλ ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ώζηε λα κπνξέζεη επηηπρώο λα ελζσκαησζεί ζην ζρνιηθό πξόγξακκα ε εθπαίδεπζε ηεο αζθαινύο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ, νη εθπαηδεπηηθνί επηζήκαλαλ ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη εηδηθφηεξα ζηελ αλάγθε δηαζχλδεζήο ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ κε ην Δηαδίθηπν ζε δηαξθή βάζε. Πνιινί έθαλαλ ιόγν γηα απαξραησκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, γηα ειάρηζηνπο ππνινγηζηέο, αθόκα θαη γηα πιήξε απνπζία εξγαζηεξίσλ. Τνλίζηεθε αθόκε, ε αλάγθε νπζηαζηηθήο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα θιεζνύλ λα αλαιάβνπλ έλα ηέηνηνπ είδνπο κάζεκα. Πνιινί ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ αλάγθε εηζαγσγήο ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο ζην Δεκνηηθφ θαζώο πιένλ ηα παηδηά απνθηνύλ ππνινγηζηή πνιύ λσξίηεξα από όηη μεθηλνύλ ηα καζήκαηα πιεξνθνξηθήο ζην ζρνιείν. Τέινο, αξθεηνί δεηνύλ ηελ αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηεο πιεξνθνξηθήο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο κε ηε ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ καζεκάησλ (δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε). Τέινο, αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ ζεσξεί όηη ππάξρνπλ εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηα Διιελόπνπια από ηνπο καζεηέο άιισλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ επηζεκαίλνληαο όηη ηα δεηήκαηα ηεο αζθάιεηαο ζην Γηαδίθηπν είλαη σο έλα βαζκό θνηλά, αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ όηη ε ρακειή δηείζδπζε ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηελ Διιάδα θαζώο θαη ν ςεθηαθόο αλαιθαβεηηζκόο γνλέσλ θαη πνιιώλ εθπαηδεπηηθώλ απνηεινύλ ηξνρνπέδε ζηε ζσζηή θαη έγθαηξε εθπαίδεπζε: «Μεγάιν πνζνζηό ησλ παηδηώλ απέθηεζαλ πξόζβαζε ζην Δηαδίθηπν ζρεηηθά πξόζθαηα άξα ζηεξνύληαη εκπεηξίαο θαη νη γνλείο ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο δελ κπνξνύλ λα ηα θαζνδεγήζνπλ ιόγσ έιιεηςεο γλώζεσλ γύξσ από ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή». «Η κνλνκεξήο ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ γηα ςπραγσγία, νη ςεθηαθά αλαιθάβεηνη γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ παξαπαίνπλ αλάκεζα ζηελ θνβία γηα ηελ ηερλνινγία θαη ηελ ππνηίκεζε ηνπ ζέκαηνο.» «Σηελ Ειιάδα νη καζεηέο δελ θνξνύλ θξάλνο όηαλ νδεγνύλ κεραλάθηα...άληε ηώξα λα ηνπο κηιήζεηο γηα θηλδύλνπο ζην δηαδίθηπν...ςηιά γξάκκαηα!» «Ννκίδσ όηη έρνπκε θάπσο αξγήζεη λα αζρνιεζνύκε κε ην Δηαδίθηπν θαη όπσο πάληα, ράλνπκε ηα όξηα. Εθεί αθξηβώο κπαίλεη ην ζέκα ηεο ελεκέξσζεο.»

3 ηηο επφκελεο ζειίδεο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα θαζψο θαη ελδηαθέξνπζεο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ. 1. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΡΧΣΗΕΧΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ Εξψηεζε: Πνηα ζεσξείηε φηη ζα πξέπεη λα είλαη ε κνξθή ηνπ καζήκαηνο αλ έκπαηλε ζηα ζρνιεία; Δλζσκαησκέλν ζην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο 45% Γηαζεκαηηθό 28% Σε κνξθή ζεκηλαξίνπ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα 14% Απηόλνκν κε βαζκό 5% Απηόλνκν ρσξίο βαζκό 5% Άιιν 3% Εξψηεζε: Πνηνη πηζηεχεηε πσο είλαη αξκφδηνη γηα λα δηδάμνπλ ηελ αζθάιεηα ζην Δηαδίθηπν ζην ζρνιείν (πεξηζζφηεξεο απφ κηα απαληήζεηο δπλαηέο); Καζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο 74% Δθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Αλεμαξηήηνπ Δηδηθόηεηαο) 23% Δθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 22% Ψπρνιόγνη 13% Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί 8% Νεπηαγσγνί 5% Άιιν 11% Εξψηεζε: ε πνηα βαζκίδα ζεσξείηε φηη ζα πξέπεη λα μεθηλά ε εθπαίδεπζε ζην Δηαδίθηπν; Γεκνηηθό 70% Γπκλάζην 19% Νεπηαγσγείν 11% Εξψηεζε: Πνηα ζέκαηα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθπαίδεπζε απηή; (εκεηψζηε ηα ηξία πην ζεκαληηθά γηα εζάο) Βαζηθέο αξρέο ζσζηήο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ 72% Πξνζηαζία πξνζσπηθήο δσήο 63% Σσζηή δηαρείξηζε ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ Γηαδηθηύνπ (chat, sns, forum, θ.ιπ.) 57% Αμηνπηζηία δηαδηθηπαθνύ πεξηερνκέλνπ 44% Αμηνπνίεζε ηεο ζεηηθήο πιεπξάο ηνπ Γηαδηθηύνπ 41% Security (Τερληθά ζέκαηα, ηνί, spam, antivirus, firewall, θ.ιπ.) 40% Ηζηθή ζην Γηαδίθηπν 38% Γηθαηώκαηα & ππνρξεώζεηο 34% Γεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ ζην Γηαδίθηπν 13% Άιιν 4%

4 Εξψηεζε: Ση είδνπο πιηθφ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαιχηεξα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ην κάζεκα ηεο αζθάιεηαο ζην Δηαδίθηπν; Σπλδπαζκόο πιηθνύ (online, offline, ζεκηλάξηα, e-learning εθαξκνγέο) 81% Online πιηθό 7% Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 5% e-learning εθαξκνγέο 4% Offline πιηθό 1% Άιιν 1% 2. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΤΕ ΑΠΟΦΕΙ ΣΙ ΕΡΧΣΗΕΙ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Εξψηεζε: Πνηεο ζεσξείηε φηη είλαη νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ θαη ησλ επηγξακκηθψλ ηερλνινγηψλ; «(Πξέπεη λα κάζνπλ γηα ηε)...ρξεζηκόηεηα ηνπ δηαδηθηύνπ μεθηλώληαο από ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη κε επέθηαζε ζηελ θαζεκεξηλή δσή (εξγαζία, επηκόξθσζε, ςπραγσγία θιπ). Σπλεηδεηνπνίεζε όηη ν ςεθηαθόο ρώξνο δηέπεηαη από ηνπο ίδηνπο εζηθνύο θαη λνκηθνύο θαλόλεο, όπσο θαη ν πξαγκαηηθόο ρώξνο όπνπ δνύκε». «Τα παηδηά δελ γλσξίδνπλ ηνπο πξαγκαηηθνύο θηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ ζε πνιιά επίπεδα από ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. Πνιιέο θνξέο ππεξεθηηκνύλ ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο ή αθόκε κεγεζύλνπλ πηζαλά πξνβιήκαηα θαη απνκαθξύλνληαη από ηε ηερλνινγία. Σπρλά δε, νη αληηιήςεηο ηνπο πξνέξρνληαη από ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ ή από θήκεο πνπ δηαδίδνληαη κέζσ ησλ ΜΜΕ». «Η εθπαίδεπζε ζηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ θαη ησλ επηγξακκηθώλ ηερλνινγηώλ πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ηνλ καζεηή όρη κόλν σο απιό ρξήζηε θαη θαηαλαισηή πξντόλησλ λέσλ ηερλνινγηώλ αιιά θαη σο δεκηνπξγό». «(Τα παηδηά πξέπεη) λα απνθηήζνπλ "δηαδηθηπαθή ζπλείδεζε" θαη λα θαηαιάβνπλ όηη ην δηαδίθηπν δελ είλαη ηόζν απξόζσπν θαη αλώλπκν, όζν λνκίδνπλ, όηαλ δίλνπλ ρσξίο δεύηεξε ζθέςε πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία.» «(Τα παηδηά πξέπεη) λα κάζνπλ ηη πξέπεη θαη ηη όρη, πνηα ηα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο ηνπο, ηη θαη πόηε θάηη είλαη παξάλνκν θαη πνηεο νη ζπλέπεηεο γηα απηό.» «Πξέπεη λα εθπαηδεπηνύλ ζρεηηθά κε ην πώο λα δηαθξίλνπλ ην ζσζηό, ην θαιό, ην επσθειέο, από ην ιάζνο, ην θαθό, ην επηζθαιέο.» «Απιά λα θαηαιάβνπλ όπσο θαη ζηε δσή, όηη νη θίλδπλνη θαξαδνθνύλ παληνύ.» «Να γίλεη ζαθέο όηη ην Δηαδίθηπν θαη γεληθά νη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ εξγαιεηαθό ραξαθηήξα ζηε δσή θαη λα ηνλίδεηαη ε κεγάιε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο.» «Είλαη πξαγκαηηθά εληππσζηαθό ην πόζν εύθνια "αλεβάδνπλ" πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπο θαη θσηνγξαθίεο ζην δηαδίθηπν ρσξίο λα ππνςηάδνληαη ζε πόζνπο θηλδύλνπο εθζέηνπλ ηνλ εαπηό ηνπο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα δε γλσξίδνπλ ηίπνηε γηα ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν.»

5 Εξψηεζε: Θεσξείηε φηη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα; Αλ φρη, πνηεο αιιαγέο ζεσξείηε φηη ρξεηάδεηαη λα πινπνηεζνχλ; «Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ γηα ηελ πιεξνθνξηθή πξέπεη λα κειεηεζεί από ηελ αξρή. Είκαζηε πην πίζσ θαη από ηξηηνθνζκηθέο ρώξεο ζε απηόλ ηνλ ηνκέα. Δίλνπλ θνξεηνύο ππνινγηζηέο ζην Γπκλάζην ράξηλ εληππσζηαζκνύ, ελώ ηα παηδηά δελ έρνπλ θάλεη πνηέ πξηλ κάζεκα!». «Τα παηδηά είλαη ήδε ππεξθνξησκέλα. Θα ην δνπλ ζαλ αγγαξεία (σο κάζεκα) δελ πξέπεη λα γίλεη απηό. Πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ πξώηα όηη νξηζκέλα καζήκαηα δελ είλαη καζήκαηα αιιά είλαη πηζαλόλ ε δσή ηνπο. Ούηε βαζκνινγίεο, νύηε πνηλέο...είλαη ε ίδηα ηνπο ε δσή πιένλ». Εξψηεζε: Τπάξρνπλ εηδηθέο ζπλζήθεο / απαηηήζεηο ησλ Ειιήλσλ καζεηψλ πνπ ηνπο δηαθνξνπνηνχλ απφ ηα παηδηά πνπ θαηνηθνχλ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ; Εάλ λαη, πνηεο είλαη απηέο; «Μεγάιν πνζνζηό ησλ παηδηώλ απέθηεζαλ πξόζβαζε ζην Δηαδίθηπν ζρεηηθά πξόζθαηα άξα ζηεξνύληαη εκπεηξίαο θαη νη γνλείο ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο δελ κπνξνύλ λα ηα θαζνδεγήζνπλ ιόγσ έιιεηςεο γλώζεσλ γύξσ από ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή». «Ο ραξαθηήξαο ηνπ δηαδηθηύνπ είλαη παγθόζκηνο θαη παγθόζκηα ηα πξνβιήκαηα θαη νη απαηηήζεηο πνπ δηακνξθώλνληαη». «Τν όηη έξρνληαη ζε επαθή κε καζήκαηα πιεξνθνξηθήο ζε κεγάιε ειηθία ζην ζρνιείν, ελώ είλαη ήδε - απηνδίδαθηνη ή πεηξακαηηδόκελνη- ρξήζηεο». «Σηελ Ειιεληθή θνηλσλία ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ έρεη μεθηλήζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα. Εδώ ζπκβαίλεη ηα παηδηά λα γλσξίδνπλ πεξηζζόηεξα από ηνπο γνλείο, έηζη ιείπεη ν παξάγνληαο "γνληόο" πνπ κπνξεί λα ειέγμεη θαη λα πξνζηαηεύζεη ην παηδί ζηελ ελαζρόιεζε ηνπ κε ηνλ ππνινγηζηή.» «Η κνλνκεξήο ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ γηα ςπραγσγία, νη ςεθηαθά αλαιθάβεηνη γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ παξαπαίνπλ αλάκεζα ζηελ θνβία γηα ηελ ηερλνινγία θαη ηελ ππνηίκεζε ηνπ ζέκαηνο.» «Σηελ Ειιάδα νη καζεηέο δελ θνξνύλ θξάλνο όηαλ νδεγνύλ κεραλάθηα...άληε ηώξα λα ηνπο κηιήζεηο γηα θηλδύλνπο ζην δηαδίθηπν...ςηιά γξάκκαηα!» «Τν Δηαδίθηπν έρεη ηελ έλλνηα είηε ηεο δηαζθέδαζεο είηε γίλεηαη ηαπηόζεκν ηνπ θηλδύλνπ. Σε απηό ζπληεινύλ θαη ηα ΜΜΕ.» «Σηελ Ειιάδα νη καζεηέο απνθηνύλ δεμηόηεηεο ζην Δηαδίθηπν ζε κεγάιν βαζκό εθηόο ζρνιηθνύ ή νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο, άξα κε ειεγρόκελα από ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η παξέκβαζε έξρεηαη θαζπζηεξεκέλα.» «Ννκίδσ όηη έρνπκε θάπσο αξγήζεη λα αζρνιεζνύκε κε ην Δηαδίθηπν θαη όπσο πάληα, ράλνπκε ηα όξηα. Εθεί αθξηβώο κπαίλεη ην ζέκα ηεο ελεκέξσζεο.»

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ Δλζσκάησζεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε καζεζηαθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία (Αλαζεσξεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα