Ακβροζία θξέζθηα δξνζεξή ζαιάηα κε ζπαλάθη, ξόθα, ςηινθνκκέλεο θέηεο καληηαξηώλ, 7,50

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ακβροζία θξέζθηα δξνζεξή ζαιάηα κε ζπαλάθη, ξόθα, ςηινθνκκέλεο θέηεο καληηαξηώλ, 7,50"

Transcript

1

2 ΟΡΕΚΣΘΚΑ Φάβα κε θαξακεισκέλν θξεκκύδη, ιηαζηή ληνκάηα & θάππαξε 5,00 Λοσθοσκάδες ηπξηνύ κε πηθάληηθε καξκειάδα ληνκάηαο 6,00 Μειηηδαλοζαιάηα θαπληζηή κε καζηίρα & γηανύξηη 6,50 Κεθαιοηύρη ηεγαληηό κε θξνύζηα από ακύγδαιν & ζάιηζα ξαθόκειν 6,50 Μαληηάρηα γεκηζηά κε θξέκα ηπξηώλ blue cheese & ηνκαηίληα αληνξίλεο 6,50 Κοιοθσζοθεθηέδες κε πξάζηλν κήιν & κπξσδηθά 6,50 σθώηη κοζταρίζηο κε καληηάξηα θξαζάην 8,00 Καγηαλά κε ζύγιηλν 7,50 Μειηηδάλα ,50 Γαύρος καρηλάηος 7,50 Κεθηεδάθηα κε πξάζν & νύδν 7,50 Παηάηες ηεγαληηές 3,50 ΑΛΑΣΕ Ακβροζία θξέζθηα δξνζεξή ζαιάηα κε ζπαλάθη, ξόθα, ςηινθνκκέλεο θέηεο καληηαξηώλ, 7,50 ηξαγαλό ρνηξηλό θαπληζηό & βηλεγθξέη ζπκάξη-κέιη αιάηα κε θοηόποσιο 7,50 Διιεληθή παξαδνζηαθή ζαιάηα 7,50 Πράζηλε ζαιάηα κε ςεηό καζηέιν & ζύθν 7,50 ΠΘΑΣΑ ΣΗ ΠΑΡΕΑ Ποηθηιία ησρηώλ 15,50 Λοσθάληθα 14,50 Κόηζη τοηρηλό αξγνςεκέλν 6 ώξεο ζην θνύξλν κε κπύξα θαη αξσκαηηθά 15,50 MIX GRILL (ρνηξηλά κπξηδνιάθηα, θηιεηάθηα θνηόπνπιν, κνζραξίζηα κπηθηεθάθηα 18,00 πηθάληηθα, κε θόιηαλδξν, πηηνύιεο θαη αλάκεηθηε ζαιάηα) οσβιάθη 1920 τοηρηλό θηιέηο ζε καξηλάδα αξσκαηηθώλ 17,50

3 ΚΤΡΘΩ ΠΘΑΣΑ Μπηθηέθηα Μοζταρίζηα 9,50 Κοηόποσιο κπούηη καξηλαξηζκέλν κε γηανύξηη, κπύξα 10,00 & θίηξηλα κπξσδηθά, ζπλνδεύεηαη κε πιηγνύξνζαιάηα Μοζταρίζηα θόληξα 14,80 Υοηρηλά κπρηδοιάθηα καξηλαξηζκέλα κε κπξσδηθά 10,50 Ossobucco κε θξηζαξόην 14,00 σθώηη κε θαξακεισκέλν πξάζν, ζπλνδεύεηαη κε πνιέληα 12,00 σλοδεσηηθά: παηάηεο ηεγαληηέο - πνιέληα - πιηγνύξη. ΖΤΜΑΡΘΚΑ Ληγθοσίλη κε κειηηδάλα, ληνκάηα, θάππαξε & βαζηιηθό 7,50 Κρηζαρόηο κε βαζηινκαλίηαξν, ιεπθά καληηάξηα 11,50 & ιάδη ηξνύθαο ΕΠΘΔΟΡΠΘΑ Μηζοπαγωκέλε ζοθοιαηίλα κε θπζηίθη Αηγίλεο & καζηίρα Υίνπ 8,00 Μηιθέηγ από ξπδόθπιιν κε θξέκα ηπξηνύ, θαβνπξδηζκέλα ακύγδαια 7,00 θαη ζάιηζα θξέζθηαο θξάνπιαο Παγωηά 5,00 Γηαούρηη κε γιπθό θνπηαιηνύ 5,50 Φρούηα εποτής 3,80

4 ΛEYKA ΜΑΝΣΗΝΔΗΑ ΣΔΛΔΠΟΤ alc.12% vol.750ml 22,50 Ολνκαζία Πξνειεύζεσο Αλσηέξαο Πνηόηεηαο από Μνζρνθίιεξν. Υξπζνθίηξηλν ρξώκα κε πνιύπινθα αξώκαηα. Αξρνληηθή θαη ηζνξξνπεκέλε γεύζε, κε πινύζηα θαη κεγάιε επίγεπζε. ΜΟΥΟΦΗΛΔΡΟ ΑΚΡΔ ΚΟΤΡΑ alc.12,5% vol.750ml 13,00 Απηόρζνλεο ειιεληθέο πνηθηιίεο θαιιηεξγεκέλεο ζηα βνπλά ηεο Πεινπνλλήζνπ, καο δίλνπλ απηό ην ιεπηό θξαζί, γεκάην άλζε ιεκνληάο. Άγγηζκα γηαζεκηνύ θαη θξέζθηα ηξαγαλή νμύηεηα. ΔΜΔΛΖ alc.12,5% vol.750ml 14,00 ύκθσλακε ηε κπζνινγία, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ θαη ηελ παξαγσγή ηνπ θξαζηνύ, έθεξε ν ζεόο Γηόλπζνο ηεο Ηθαξίαο (ζεκεξηλή ηακάηα) όπνπ βξίζθεηαη ην θηήκα Γ. ΚΟΚΟΣΟΤ, ηηκώληαο ινηπόλ, ηελ κεηέξα ηνπ ζενύ Γηόλπζνπ, ΔΜΔΛΖ, ην θξαζί πήξε ην όλνκά ηεο. αββαηηαλό Οξεηλήο Αηηηθήο, ζπλνδεύεη ειαθξηά πηάηα. ΚΣΖΜΑ ΒΗΒΛΗΑ ΥΩΡΑ alc.13% vol.750ml 29,50 Σνπηθόο νίλνο Παγγαίνπ από ηηο πνηθηιίεο Sauvignon Blanc θαη Αζύξηηθν. Έληνλα αξώκαηα άγνπξσλ εμσηηθώλ θξνύησλ πνπ ζπκίδνπλ αλαλά, κάγθν, πξάζηλν πεπόλη θαη ιεπθόζαξθν ξνδάθηλν. ην ζηόκα είλαη πιεζσξηθό, θξνπηώδεο κε δξνζεξή νμύηεηα, εμαηξεηηθή δνκή θαη θαιή επίγεπζε. ΚΣΖΜΑ ΑΒΑΝΣΗ alc.12,5% vol.750ml 17,50 Viogner ζε ζπλδηαζκό κε ην δπλακηθό Αζύξηηθν θαη κία λόηα Μνζράηνπ. Υαξαθηεξίδεηαη από αξσκαηηθή πνιππινθόηεηα θαη θηλέηζα, κε αξώκαηα θίηξηλσλ θξνύησλ, πεπνληνύ θαη αριαδηνύ. Σα αξώκαηα βεξύθνθνπ θαη ξνδάθηλνπ ζπληεινύλ ζηελ θξνπηώδε επίγεπζε. ΡΟΖΕ ΑΚΑΚΗΔ 2010 ΚΤΡ-ΠΑΝΝΖ alc.13% vol.750ml 21,50 Σν Ξηλόκαλξν βγάδεη όιε ηε δξνζηζηηθή ηνπ νμύηεηα, αιιά θαη ηνλ πινύην ησλ αξσκάησλ ησλ άγξησλ θξνύησλ θαη ηεο ληνκάηαο.

5 KOKKINA ΡΖΓΑ ΚΟΤΠΑ ΝΗΚΟΤ ΛΑΕΑΡΗΓΖ alc.13,5% vol.750ml 17,50 Cabernet Saunignon, Merlot από ηνπο ακπειώλεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. Ρνπκπηλί ρξώκα & αξώκαηα θόθθηλσλ θξνύησλ ηνπ δάζνπο κε λύμεηο γιπθώλ κπαραξηθώλ, ζπλνδεύνληαο επράξηζηα όια ηα θόθθηλα θξέαηα. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ ΑΓΗΩΡΓΗΣΗΚΟ alc.13% vol.750ml 15,50 Υαξαθηεξίδεηαη από έληνλα θξέζθα αξώκαηα θόθθηλσλ θξνύησλ όπσο θεξάζη θαη κνύξν. ην ζηόκα έρεη καιαθέο ηαλίλεο, νη νπνίεο είλαη αξθεηέο λα ηνπ δώζνπλ πινύην ελώ ηαπηόρξνλα έρεη εμαηξεηηθή γεπζηηθή ηζνξξνπία. ΚΟΤΡΑ ΑΚΡΔ alc.13,5% vol.750ml 14,00 Αγησξγίηηθν θαη Cabernet Sauvignon, θαιιηεξγεκέλα ζηα βνπλά ηεο Πεινπνλλήζνπ, καο δίλνπλ απηό ην θόθθηλν θξαζί, κε άξσκα από θόθθηλα θξνύηα, ζηξνγγπιό, απαιό κε λόηεο ηξαγαλήο νμύηεηαο. ΚΣΖΜΑ ΑΒΑΝΣΗ alc.13,5% vol.750ml 18,00 Grenache Rouge, Syrah, Mourvedre, ραξαθηεξίδεηαη από έληνλα αξώκαηα θόθθηλσλ κηθξώλ θξνύησλ, κπαραξηθά θαη βαλίιηαο. Οη επγεληθέο ηαηλίεο κε ηελ δξνζεξή νμύηεηα, πξνζδίδνπλ ζηελ γεπζηηθή πνιππινθόηεηα θαη ζηελ καθξηά θξνπηώδε επίγεπζε. ΚΑΝΔΝΑS alc.13,5% vol.750ml 25,00 Μαπξνύδη-Syrah. Βαζύ θόθθηλν, ππθλά αξώκαηα, δπλακηθέο θαη αξκνληθέο ηαλίλεο, κεζηό θαη πνιύπινθν, κε καξθηά επίγεπζε, όζν Καλέλαο... ΚΤΡ-ΓΗΑΝΝΖ ΠΑΡΑΓΚΑ alc.13% vol.750ml 20,00 Σν Merlot θαη ην Syrah «ζηξνγγπιεύνπλ» ην άγξην Ξηλόκαπξν ηεο Μαθεδνλίαο δεκηνπξγώληαο έλα θξαζί εμαηξεηηθά θηιηθό θαη εύθνιν λα ζηαζεί ζε νπνηνδήπνηε ηξαπέδη. ΠΟΣΖΡΗ ΚΡΑΗ 4,50 ΠΟΣΖΡΗ ΑΓΚΡΗΑ 3,00 ΠΟΣΖΡΗ MOSCHATO D ASTI 5,80

6 CHAMPAGNE MOET & CHANDON 70,00 ΑΦΡΩΔΟΘ ΟΘΝΟΘ ASTI MARTINI 28,00 Αθξώδεο νίλνο κε έληνλε θξνπηώδε γεύζε. FRIZANTE 16,00 Αθξώδεο νίλνο κε γεύζε ξνδάθηλν. MOSCHATO D ASTI 16,50 ΟΘΝΟΠΝΕΤΜΑΣΩΔΗ WHISKY 6,00 Johnnie Walker, Dewar s, Cutty Sark, Jameson, Balatims, Famous WHISKY SPECIAL 12 ΔΣΩΝ 9,50 Dimple, Johnnie Walker, Chivas LONG DRINKS 7,00 BRANDY METAXA 5* 6,00 APPERITIVE 6,00 COCKTAILS 8,00 ΦΖΝΑΚΗ 3,00 ΚΑΦΕ ΔΛΛΖΝΗΚΟ 1,40 ΔΠΡΔΟ 1,50 ΚΑΠΟΤΣΗΝΟ 3,00 ΑΝΑΨΤΚΣΘΚΑ ΥΤΜΟΗ ΦΡΟΤΣΩΝ 250ml 1,40 COCA COLA 250ml 1,40 7UP 250ml 1,40 ΟΓΑ 250ml 1,40 IOLI ΑΝΘΡΑΚΟΤΥΟ 250ml 1,50 ΔΜΦΗΑΛΩΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 1lt 2,00

7 ΓΛΩΑΡΗ LAGER: Μπύξεο ρακειήο δύκσζεο. Απνηεινύλ ην 90% ηεο παγθόζκηαο παξαγσγήο κπύξαο. Ζ ηαμηλόκεζή ηνπο γίλεηαη βάζεη ηεο ρώξαο ή ηεο πόιεο πξνέιεπζεο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ. PILS: Απνηεινύλ ηελ θπξηόηεξε θαηεγνξία lager. Γηα πξώηε θνξά ηηο ζπλαληάκε ζην ρσξηό Pηιζελ ηεο Σζερίαο απ όπνπ πήξαλ θαη η όλνκά ηνπο. Δίλαη μαλζέο θαη έρνπλ πηθξή γεύζε κε μεξό ηειείσκα. ΜARZEN: Μπύξα από ην Μόλαρν. Δίλαη ε ηειεπηαία κπύξα ηνπ ρεηκώλα. ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ην Μάξηην θηηάρνπλ κηα δπλαηή κπύξα πνπ ζ αληέμεη ζηε δέζηε ηνπ θαινθαηξηνύ. MUNICH: Παξαδνζηαθή κπύξα Μνλάρνπ κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνλ βπλώδε ραξαθηήξα ζην άξσκα θαη ηε γεύζε ηεο. Γηαθξίλνληαη ζε Dunkel θαη Helles. BOCKBIER: Γεξκαληθόο όξνο γηα δπλαηή κπύξα. Υξπζαθέληεο ή ζθνύξεο ραξαθηεξίδνληαη έληνλα γεπζηηθά από ηε βύλε. Επζνπνηνύληαη ην θζηλόπσξν θαη σξηκάδνπλ ζηηο θάβεο έσο ηνλ Μάξηην Δθηόο Γεξκαλίαο, δηαθνξνπνηνύληαη αξθεηά ηα γεπζηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. DORTMUNDER: Παξάγνληαη ζην Dortmund ηεο Γεξκαλίαο. Δρνπλ ειαθξηά γεύζε, πην γεκάην ζώκα από ηηο pils θαη ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. SPECIAL LAGER: Παξαδνζηαθή δπζνπνίεζε κε εθιεθηέο πξώηεο ύιεο θαη κεγάιν ρξόλν σξίκαλζεο. Οη πεξηζζόηεξεο έρνπλ κεγάιν αιθννιηθό βαζκό ιόγσ πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε βύλε θαη έληνλα πξσηνγελή αξώκαηα. STEAM BEER: Ακεξηθάληθεο πξνέιεπζεο. Σν όλνκά ηεο πξνέξρεηαη πηζαλώο από ηε ρξήζε αηκνύ σο πεγή ελέξγεηαο. ALE: Μπύξεο πςειήο δύκσζεο κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ην θξνπηώδεο άξσκά ηνπο. Βέβαηα δηαθξίλνπκε πνιπάξηζκα άιια αξώκαηα όπσο θαξακέια, κπαραξηθά, θαθέ, θαθάν ηα νπνία είλαη απ ηα κπζηηθά ηνπ θάζε δπζνπνηνύ. Scotch Ale: Πξνέξρεηαη από ηε θνηία θαη δειώλεη κηα κπύξα πνιύ ζθνύξα κε πινύζηα γεύζε. Οη ζθνηζέδηθεο ale, παξαδόμσο, παξάγνληαη ζε κεγάιν βαζκό ζην Βέιγην θαη ηε Γαιιία. Βarley Wines: Δίλαη κπύξεο πνπ αλήθνπλ ζηηο Strong Pale Ale κε κεγάιε πεξίνδν σξίκαλζεο θαη πςειό αιθννιηθό βαζκό. ALT: Δίλαη γεξκαληθέο κπύξεο πςειήο δύκσζεο παξάγνληαη κόλν από βύλε θξηζαξηνύ, είλαη ζθνύξεο θαη παξαζθεπάδνληαη ζην Dusseldorf. BIERE DE GARDE: Γαιιηθήο θαηαγσγήο, καο έξρνληαη απ ην βνξξά θαη είλαη πςειήο δύκσζεο δπλαηέο κπύξεο. Ξαλζνθίηξηλεο κε καθξύ ρξόλν σξίκαλζεο θαη θαξακειέληα γεύζε. WEISS-WEIZEN-WHEAT BEER-WITBIER-DUNKEL WEIZEN: Μπύξεο πςειήο δύκσζεο πνπ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηεο πξώηεο ύιεο ηνπο είλαη ην ζηηάξη. Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπο είλαη ν πινύζηνο αθξόο θαη ην άξσκά ηνπο. Δρνπλ πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη γεύζε κε έληνλε νμύηεηα. Dunkel Weizen: Δληνλε ππθλή γεύζε ζε βύλε θαη αξώκαηα ηεο weiss beer πνπ είλαη αθόκα εκθαλή. Σν ρξώκα ηεο είλαη ζθνύξν. Απηό νθείιεηαη ζηε ζθνύξα θξηζαξέληα βύλε ζε ζπλδπαζκό κε ζθνύξα θαξακεισκέλε ζηηαξέληα βύλε. STOUT: Γελλήζεθαλ ζηελ Ηξιαλδία θαη πξνέξρνληαη από ηηο porter, απνηεινύλ δε ην εζληθό πνηό ησλ Ηξιαλδώλ. Οια μεθίλεζαλ από ηε ζηηγκή πνπ ν Arthur Guinness νλόκαζε ηελ porter κπύξα ηνπ Stout Porter. LAMBIC: Μπύξεο θπζηθήο απζόξκεηεο δύκσζεο. Σηο ζπλαληάκε κόλν ζε κία πεξηνρή ησλ Βξπμειιώλ. Καηά ηελ παξαγσγή ηνπο πξνζηίζεληαη θξνύηα όπσο θεξάζη, βαηόκνπξν θαη ξνδάθηλν θαη έρνπλ έληνλε ηε γεύζε θαη ηα αξώκαηα απηώλ. Πξνηηκώληαη ηδηαίηεξα από ην γπλαηθείν θνηλό. ABBEY: Μπύξεο πνπ δπζνπνηνύληαη όπσο νη trappiste ρσξίο όκσο ηελ πνιπηέιεηα ηεο παξαγσγήο ζ έλα από ηα κνλαζηήξηα κε νλνκαζία πξνέιεπζεο. TRAPPISTE: Μνλαζηεξηαθέο κπύξεο κε νλνκαζία πξνέιεπζεο, αθνύ ηνλ όξν trappiste κπνξνύλ λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ 6-1 κνλαζηήξηα ζηνλ θόζκν. Δίλαη κπύξεο πςειήο δύκσζεο κε ρξώκα μαλζό έσο θαζηαλό ζθνύξν, ελώ ε σξίκαλζή ηνπο δηαξθεί αξθεηά ρξόληα. Καηά ηελ παξαγσγή ηνπο πξνζηίζεληαη θαξακεινπνηεκέλα ζάθραξα. Γηαθξίλνληαη γηα ηα έληνλα πνιύπινθα αξώκαηα, ηελ πινύζηα ζαξθώδε γεύζε θαη ηελ κεγάιε ζε δηάξθεηα επίγεπζε. Οιεο δε, είλαη κε επαλαδύκσζε ζηελ θηάιε. ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΠΑΤΛΟ ΚΟΣΗΓΖ

8 MΠYPE AΠO TA BAPEΛIA Kαλάηα FISCHER alc.5% vol.1lt 6,50 FISCHER alc.5% vol.300ml 2,50 Mπύξα ηύπνπ pilsener πςειήο πνηόηεηαο κε ραξαθηεξηζηηθό άξσκα ιπθίζθνπ. Eίλαη κηα κπύξα απζεληηθή θαη δηαρξνληθά κνληέξλα. Παξάγεηαη ζηελ ΔΛΛΑΓΑ. Xώξα πξνέιεπζεο ΓAΛΛIA. ERDINGER WEISSE alc. 5,3% vol.500ml 5,00 ERDINGER WEISSE alc. 5,3% vol.300ml 3,00 Mε δύλακε ζηε γεύζε, απζεληηθή, βαπαξέδηθε ζνιή κπύξα από ζηηάξη. Xώξα πξνέιεπζεο ΓEPMANIA AFFLIGEM BLONDE (ABBEY STYLE) alc.6,8% vol.250ml 4,00 Γπλαηή μαλζηά κπίξα, κε ρξπζαθέλην, ιακπεξό ρξώκα θαη επααδύκσε ζηε θηάιε, αθήλεη επίγεπζε κε λόηεο θξνύησλ, θξέζθνπ ςσκηνύ θαη βαλίιηαο. Υώξα πξνέιεπζεο ΒΔΛΓΗΟ. SPECIAL BIER DU DEMON alc.12% vol.330ml 9,60 H αλνηρηόρξσκε μαλζηά κε ηνλ κεγαιύηεξν αθιννιηθό βαζκό θαη ηδηόκνξθε γιπθηά γεύζε. Yςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε βύλε, ηδηαίηεξνπ ηύπνπ καγηά κε καθξά πεξίνδν δύκσζεο. Xώξα πξνέιεπζεο ΓAΛΛIA SCHLENKERLA (Καπληζηή κπύρα) alc.5,1% vol.500ml 7,80 Ηδαληθή λα ζπλνδεύεη ηπξηά, αιιαληηθά, ινπθάληθα θαη θξέαηα. Xώξα πξνέιεπζεο ΓΔΡΜΑΝΗΑ ABBEY STYLE AFFLIGEM DOUBLE alc.6,8% vol.250ml 4,40 θνύξα κπίξα κε βαζύ ξνπκπηκέλην ρξώκα θαη επαλαδύκσζε ζηε θηάιε. Πξνζδίδεη αξώκαηα κπαραξηθώλ θαη αθήλεη ηζνξξνπεκέλε επίγεπζε αξσκαηηθνύ ιπθίζθνπ θαη πηθάληηθεο καγηάο. Υώξα πξνέιεπζεο Βέιγην. LEFFE BRUNE alc.6,5% vol.330ml 5,10 Aπζεληηθή. Mνλαζηεξηαθή. θνύξα κπύξα. Mεζηή. Mε ειαθξή θξνπηώδε γεύζε. Eίλαη ε πην γλσζηή κπύξα ηνπ Bειγίνπ. LEFFE BLONDE alc.6,6% vol.330ml 5,10 Aπζεληηθή.Mνλαζηεξηαθή. Ξαλζηά κπύξα. Mεζηή. Mε ειαθξή θξνπηώδε γεύζε. Eίλαη ε πην γλσζηή κπύξα ηνπ Bειγίνπ.

9 LAGER - PILS BIO 5 alc.4,8% vol.330ml 2,50 Από ην θξηζάξη, ην ζηηάξη, ηε ζίθαιε, ην θαιακπόθη θαη ην ξύδη, πνπ πξώηε θνξά ζπλδπάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα γεύζε ηδαληθά ηζνξξνπεκέλε θαη αλεπαλάιεπηε. Xώξα πξνέιεπζεο ΔΛΛΑΓΑ VOLKAN alc.5% vol. 330ml 4,70 Κερξηκπαξέλην δηάθαλν ρξώκα, γεύζε από θίηξηλεο βαλίιηεο κε ειαθξηνύο ηόλνπο από θξέζθν ιπθίζθν, κέιη θαη πηπεξόξηδα.φξνπηώδεο θαη πηπεξάηε, αθήλεη έλα κεηαμέλην ηειείσκα πνπ δηαξθεί. Υώξα πξνέιεπζεο Διιάδα. KRUSOVICE alc. 5% vol.300ml 2,70 Ζ Krusovice Imperial είλαη Pilsner κπύξα από ηελ Σζερία πνπ παξαζθεπάδεηε από ην 1583 από πςε ιήο πνηόηεηαο πιηθά όπσο ιπθίζθνο ηύπνπ Saazer, θξηζάξη Μνξαβίαο θαη λεξό από ηδησηηθή πεγή. Μηα πξαγκαηηθή Σζέρηθε Pilsner πνπ εδώ θαη αηώλεο ζπλδπάδεη ηελ δεμηνηερλία δπζνπνίεζεο ηεο Βνεκίαο κε ηελ απηνθξαηνξηθή ριηδή ηεο Βηέλεο. Ζ κνλαδηθή γεύζε, ην απαιό ρξπζό ρξώκα θαη νπινύζηνο αθξόο ηεο θέξδηζαλ ηνλ απηνθξάηνξα Ρνδόιθν ηνλ 2ν όπνπ ηεο ράξηζε ηελ ηηκεηηθή απηή δηάθξηζε. Xώξα πξνέιεπζεο ΣΔΥΗΑ SOL alc.4,5% vol.330ml 3,80 Ζ ρξπζή κπύξα ηνπ ήιηνπ. Μεμηθάληθε δξνζεξή & ειαθξηά κπύξα. Πίλεηαη κε ιεκόλη. Xώξα πξνέιεπζεο ΜΔΞΗΚΟ WARSTEINER alc.4,8% vol.330ml 4,00 H μαλζηά βαζίιηζζα ηεο Γεξκαλίαο. JEVER alc.4,5% vol.330ml 3,80 Σε καγεπηηθή γεύζε ηελ νθείιεη ζην λεξό ηεο πεξηνρήο, ηελ θαιύηεξε πεγή ηεο ΓΔΡΜΑΝΗΑ. ήκεξα είλαη ε πην επηζπκεηή κπύξα ζηελ ρώξαο ηεο. VELTINS alc.4,8% vol.330ml 4,50 H ιακπεξή μαλζηά από ηε Γεξκαλία ε νπνία έξρεηαη απαζηεξίσηε αθήλεη κηα επράξηζηε αίζζεζε ιπθίζθνπ ζην ηειείσκά ηεο. BUDWEISER alc.5% vol.330ml 4,30 Tζέρηθε Lager κε δηαθξηηηθή πηθξάδα. PILSNER URQUELL alc.4,4% vol.330ml 4,50 H κπύξα πνπ έδσζε ηνλ όξν Pilsner από ηελ πόιε Pilsen ηεο Tζερίαο παξάγνληαο ηε κπύξα αξγήο δύκσζεο. STELLA ARTOIS alc.5,2% vol.330ml 2,70 Κιαζζηθή Βέιγηθε Lager κε ιπθίζθν.

10 WEISSE - WHITE BEERS ERDINGER WEISSEBIER DUNKEL alc.5,3% vol.500ml 5,00 H δπλαηή έθδνζε κε έληνλε ηε γεύζε ηεο ζηαξέληαο κπύξαο, πνπ παξάγεηαη βάζεη κηαο παιηάο ζπληαγήο. Xώξα πξνέιεπζεο ΓEPMANIA FRANZISKANER alc.5,4% vol.500ml 5,50 Πξνέξρεηαη από ην αξραηόηεξν εξγνζηάζην δύκσζεο ζην Mόλαρν. Iδξύζεθε ην 1363 ζ έλα κνλαζηήξη θξαγθηζθαλώλ. Xώξα πξνέιεπζεο ΓEPMANIA WHEIHENSTEPHANER Heffeweissbier alc.5,4% vol.500ml 5,50 Ξαλζηά κε θαζηαλνθόθθηλεο αληαύγεηεο, ζνιή, κε άξσκα καγηάο, ζηαθπιηθνύ, εζπεξηδνεηδώλθαη κειηνύ. Γεύζε καιαθή, γιπθόμπλε πνπ ζπλνδεύεη ειαθξηά πηάηα αιιά θαη κνζραξίζην ινπθάληθν. Xώξα πξνέιεπζεο ΓEPMANIA BELGIUM ALE DUVEL alc.8,5% vol.330ml 5,80 H δηάζεκε κπύξα από ην Bέιγην κε επαλαδύκσζε ζηε θηάιε. Γηα ηελ παξαγσγή ηεο εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο champenoise. Xώξα πξνέιεπζεο BEΛΓIO BRITISH ALE Mc FARLAND alc. 5,6% vol.330ml 3,90 Κόθθηλε Ale κπύξα κε θίλα γεύζε θαη έληνλν αξσκαηηθό ραξαθηήξα. Xώξα πξνέιεπζεο ΗΡΛΑΝΓΗΑ. ρξπζό ρξώκα θαη νπινύζηνο αθξόο ηεο θέξδηζαλ ηνλ απηνθξάηνξα Ρνδόιθν ηνλ 2ν όπνπ ηεο ράξηζε ηελ ηηκεηηθή απηή δηάθξηζε. Xώξα πξνέιεπζεο ΣΔΥΗΑ. NEWCASTLE alc.4,7% vol.330ml 4,20 Tν άξσκά ηεο πξσηόηππν παίδεη κε ηε βύλε θαη ηελ θαξακέια. Xώξα πξνέιεπζεο KΩTIA.

11 TRAPPIST BEERS CHIMAY TRIPLE alc.8% vol.330ml 6,90 Mπύξα κε επαλαδύκσζε ζην κπνπθάιη. Παξάγεηαη ζην κνλαζηήξη ηνπ SCOURMONT, κόλν κε θπζηθά ζπζηαηηθά.nεξό, βύλε θξηζαξηνύ, άκπιν ζηηαξηνύ, δάραξε, εθρύιηζκα ιπθίζθνπ θαη καγηά. Xώξα πξνέιεπζεο BEΛΓIO CHIMAY GRANDE RESERVE alc.9% vol.330ml 7,90 Παξάγεηαη από ηνπο κνλαρνύο ηνπ ηάγκαηνο ηεο ζησπήο (Peres Trappistes) ζην κνλαζηήξη ηνπ Scourmont. H δεύηεξε δύκσζε (κέζνδνο ζακπάληαο) κέζα ζηε θηάιε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξνπζία ηεο καγηάο. Xώξα πξνέιεπζεο BEΛΓIO STOUT - PORTER VOLKAN alc.5% vol.330ml 4,90 Απόρξσζε καύξεο ζνθνιάηαο, γεύζε αξρηθά ειαθξά ςεκέλε ζίθαιε θαη δεκεηξηαθά, ηαηξηαζκέλα κε απαιό θαπληζκέλν κέιη.δπεηηα ιηαζηέο καύξεο ειηέο, κηα ηδέα πηθξήο ζνθνιάηαο,γιπθόξηδα, κεζαίν ζώκα θαη κία θίλα αικπξή επίγεπζε πνπ δηαξθεί. Υώξα πξνέιεπζεο Διιάδα. GUINNESS alc.5% vol.330ml 5,90 IRISH STOUT. Iδαληθή ηζνξξνπία θαη δπλαηή γεύζε. Xώξα πξνέιεπζεο IPΛANΓIA FREE ALCOHOL BUCKLER 330ml 2,60 Xώξα πξνέιεπζεο ΟΛΛΑΝΓΗΑ MHΛITE (CIDER) STRONGBOW GOLD APPLE alc.4,5% vol. 330ml 4,50 Ο Strongbow παξάγεηαη ζην Hereford ηεο Αγγιίαο θαη ράξε ζηε δξνζηζηηθή ηνπ γεύζε θαη ην ρξπζνθίηξηλν ρξώκα ηνπ θαζηεξώζεθε σο ν Νν 1 κειίηεο ζηνλ θόζκν STRONGBOW GOLD RED BERRIES alc.4,5% vol. 330ml 4,50 Ο Strongbow παξάγεηαη ζην Hereford ηεο Αγγιίαο θαη ράξε ζηε δξνζηζηηθή ηνπ γεύζε θαη ην θόθθηλν ρξώκα ηνπ θαζηεξώζεθε σο ν Νν 1 κειίηεο ζηνλ θόζκν RADLER AMSTEL RADLER alc.2,00% vol.330ml 2,30 Ζ δίςα καο γηα λέεο γεύζεηο θαη εκπεηξίεο δεκηνύξγεζε ηελ AMSTEL RADLER. ηελ αμεπέξαζηε γεύζε ηεο AMSTEL πξνζζέζακε ηε δξνζηά ηνπ ρπκνύ ιεκνληνύ. Αλαθαιύςηε κία λέα δηάζηαζε γεύζεο πνπ είλαη δηπιά απνιαπζηηθή. Xώξα πξνέιεπζεο ΔΛΛΑΓΑ

12 Ο θαηαλαισηήο δελ έρεη ππνρξέσζε λα πιεξώζεη αλ δελ ιάβεη ην λόκηκν παξαζηαηηθό ζηνηρείν ( απόδεημε - ηηκνιόγην ) Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received ( receipt - invoice ) - Σα ζεξβηξηδόκελα - παξαζθεπαζκέλα είδε είλαη όια παξαγσγήο καο θαη δελ ππάξρνπλ πξνπαξαζθεπαζκέλα ή θαηεςπγκέλα έηνηκα εδέζκαηα ηνπ εκπνξίνπ (εθηόο ησλ παγσηώλ). - Σα έιαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε είλαη: ειαηόιαδν έμηξα παξζέλν, αξαβνζηηέιαην - Σα θξέαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε είλαη θξέζθα, πξνέιεπζεο Ειιάδνο, Γαιιίαο, Θηαιίαο & Οιιαλδίαο. - Σα Ειιεληθά ηπξηά πνπ ρξεζηκνπνηνύκε είλαη όια νλνκαζίαο πξνέιεπζεο. Επραξηζηνύκε ζεξκά γηα ηελ πξνηίκεζε θαη ηελ εκπηζηνζύλεο ζαο... Οη ηηκές ηοσ θαηαιόγοσ περηιακβάλοσλ όιες ηης λόκηκες επηβαρύλζεης (Γεκοηηθό θόρο 0,5%, ΦΠΑ 23%, έρβης 13%) Σης ζσληαγές κας επηκειείηαη ο ζεθ Μητάιες Εάταρες θαη ε οκάδα ηοσ Αγοραλοκηθή σπεύζσλε: Βατξάκνγινπ Αγγειηθή GR Το καηάζηημα ςποσπεούηαι να διαθέηει ένηςπα δεληία, ζε ειδική θήκη ζηην έξοδο, για ηη διαηύπωζη οποιαζδήποηε διαμαπηςπίαρ. GB The shop is obliged to have printed documents, in a special case beside the for setting outof any existed complaint. F Le magasin doit disposer des bulletins imprimés, dans une case spéciale à cote de la sortie, pourla formulation de toute plainte. D Das Lokal ist verpflichtet Formulare in einem gesonderten Fach am Ausgang zur Verfügung zustellen, um gegebenenfalls Beschwerden anzugeben. δίπλα exit

Νηνκαηηληα-Pesto 9,50 Λόιεο, iceberg,ξνθα, θηηξηλε πηπεξηα, θινπδεο παξκεδαλαο, κε ληνκαηηληα καξηλαξηζκελα κε pesto βαζηιηθνπ. Ρόθα παξκεδάλα 9,50

Νηνκαηηληα-Pesto 9,50 Λόιεο, iceberg,ξνθα, θηηξηλε πηπεξηα, θινπδεο παξκεδαλαο, κε ληνκαηηληα καξηλαξηζκελα κε pesto βαζηιηθνπ. Ρόθα παξκεδάλα 9,50 αιάηεο EUR ( ) Εύζνο 8,50 Άζπξν θαη θόθθηλν ιάραλν ςηινθνκκέλν, κπέηθνλ, θνπθνπλάξη, μηλόκειν, παηάηα, ζάιηζα γηανπξηηνύ κε ρνξζξάληηο Νηνκαηηληα-Pesto 9,50 Λόιεο, iceberg,ξνθα, θηηξηλε πηπεξηα, θινπδεο

Διαβάστε περισσότερα

Νηνκαηηληα-Pesto 9,50 Λόιεο, iceberg,ξνθα, θηηξηλε πηπεξηα, θινπδεο παξκεδαλαο, κε ληνκαηηληα καξηλαξηζκελα κε pesto βαζηιηθνπ. Ρόθα παξκεδάλα 9,50

Νηνκαηηληα-Pesto 9,50 Λόιεο, iceberg,ξνθα, θηηξηλε πηπεξηα, θινπδεο παξκεδαλαο, κε ληνκαηηληα καξηλαξηζκελα κε pesto βαζηιηθνπ. Ρόθα παξκεδάλα 9,50 Σαλάτες EUR ( ) Εύζνο 8,50 Άζπξν θαη θόθθηλν ιάραλν ςηινθνκκέλν, κπέηθνλ, θνπθνπλάξη, μηλόκειν, παηάηα, ζάιηζα γηανπξηηνύ κε ρνξζξάληηο Νηνκαηηληα-Pesto 9,50 Λόιεο, iceberg,ξνθα, θηηξηλε πηπεξηα, θινπδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΝΡΟΗΑ ΟΝΕΔ 2013 Μεξόο Θηήκα Γνπινπθάθε Θνηζηθάιη 60% - Syrah 40% Ξ.Γ.Δ Θξήηε (Γάθλεο)

ΔΛΝΡΟΗΑ ΟΝΕΔ 2013 Μεξόο Θηήκα Γνπινπθάθε Θνηζηθάιη 60% - Syrah 40% Ξ.Γ.Δ Θξήηε (Γάθλεο) Κε θνβνύ ηα ξνδέ... Ιεπθά, ξνδέ, θόθθηλα. Ζ ρξσκαηηθή ηνπο ηαπηόηεηα ηα ηνπνζεηεί ζηε δεύηεξε ζέζε. Κόλν εθεί όκσο. Ξνπζελά αιινύ. Όινη έρνπκε πξνζέμεη, ηηο ειάρηζηεο νκνινγνπκέλσο - εηηθέηεο ζηηο ιίζηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2013-2014 ΓΔΛ ΜΔΛΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2013-2014 ΓΔΛ ΜΔΛΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ:ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΑΘΖΣΔ: Αγγεινπνύινπ Γέζπνηλα Αθξηβνπνύινπ νθία Ακαμνπνηνύ Βαζηιηθή Βαζηιεηάδνπ Μαγδαιηλή Βνπξιηώηεο Κσλ/λνο Γαιάλεο Γεκήηξηνο Γηδαξνπνύινπ Αλαζηαζία Γνπζηνπνύινπ Μειπνκέλε Θεζζαινληθηνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ.

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Φηάλνληαο ζην θηήκα ζηελ Δπαλνκή θαηαιαβαίλεηο ακέζσο γηαηί ην νηλνπνηείν βξαβεύεηαη από ην

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

Ιηήκα πσρόποσιοσ Ιηήκα Σζέιεποσ Οηλοποηείο Σεηράκσζος Ιηήκα θούρα Ακπειώλες Αληωλόποσιοσ Ιηήκα Μεκεηολ Οηλοθόρος Αταηώλ Οηλοποηεηηθή Ιηήκα Λερθούρε

Ιηήκα πσρόποσιοσ Ιηήκα Σζέιεποσ Οηλοποηείο Σεηράκσζος Ιηήκα θούρα Ακπειώλες Αληωλόποσιοσ Ιηήκα Μεκεηολ Οηλοθόρος Αταηώλ Οηλοποηεηηθή Ιηήκα Λερθούρε Έρσ ηελ αίζζεζε πσο ε επαλάζηαζε ησλ ειιεληθώλ πνηθηιηώλ θαη θαη επέθηαζε ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ, ιακβάλεη ρώξα ηώξα, θαη εκείο είκαζηε κέξνο ηεο ηζηνξίαο. Κεηά ηελ εμέγεξζε ηνπ Βνξξά κε ηελ εθδήισζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ Η ΔΘΕΘΔΤΗ ΣΗ ΜΠΤΡΑ MYTHOS RED ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ Ε ΤΝΑΡΣΗΗ ΜΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ).

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ). Ση είλαη νη ζεξκίδεο; Δίλαη κνλάδα κέηξεζεο ζεξκόηεηαο, πνπ δειώλεη ηελ "ελέξγεηα" πνπ πεξηέρεη κία ηξνθή ή δαπαλά ην αλζξώπηλν ζώκα κε ηε κνξθή "θαύζεσλ". Ζ ζεξκίδα γξάθεηαη cal θαη είλαη κνλάδα ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4 ΣΙΣΛΟ: ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΔΦΖΒΔΗΑ Η παρπζαξθία ζηε ρώξα καο ηα ηειεπηαία ρξόληα θάλεη έληνλε ηελ εκθάληζή ηεο. Ο ζθνπόο είλαη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

1ν Λύθεην Αξηέκηδαο ΣΑΠΟΥΝΙ!!

1ν Λύθεην Αξηέκηδαο ΣΑΠΟΥΝΙ!! 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ρνιείν 1ν Λύθεην Αξηέκηδαο Σάμε Α 5 Μάζεκα Σερλνινγία Θέκα απνύλη ρνιηθό Έηνο 2010-2011 Ολνκ/λπκν Παηζηαινύ Δπαγγειία ΣΑΠΟΥΝΙ!! Ιζηνξία Γεωγξαθία Ζ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία αλαθέξεη

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ. σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μοσδαθίοσ «Ζ ΑΛΟΠΖ»

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ. σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μοσδαθίοσ «Ζ ΑΛΟΠΖ» ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Περηοτής οθάδωλ Οη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αλαβηώλνπλ ηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή ελδπκαζία, θαηαζθεπάδνληαο θαηαπιεθηηθέο θνξεζηέο

Διαβάστε περισσότερα

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε Σ Δ Τ Υ Ο 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σ Δ Τ Υ Ο Τ : Καηλνηνκία: Λέκε 1 ΝΑΙ!!! 2 Σπξί: Μελ ην θαηαδηθάδεηε 3 2 4 Σα λέα καο πξντόληα 4 Γηεζλήο παξνπζία

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Νεοσουλιωτών γεύσεις

Νεοσουλιωτών γεύσεις ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΥΟΛ. ΔΣΟ 2008-2009 Νεοσουλιωτών γεύσεις ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Μεζάηθνο Γεκήηξηνο Αβξακίδνπ Υαξά Φηιόινγνη Μεηαθνξά εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν: Αζαλαζηάδεο Αζαλάζηνο ~ 1 ~ ~ 2 ~ Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κνζρα ξη θνθθηληζηό κε πεηηκε δη θαη ηξαραλα ζηηαξε λην μηλό. Θόθθηλν ια ραλν κε ηξαραλα μηλό, μηλόκεια θαη ζηαθι δεο

Κνζρα ξη θνθθηληζηό κε πεηηκε δη θαη ηξαραλα ζηηαξε λην μηλό. Θόθθηλν ια ραλν κε ηξαραλα μηλό, μηλόκεια θαη ζηαθι δεο Ξεξηερόκελα Κι α ηζηνξι α 40 ρξόλσλ Σξη ζηκα tips γηα θαιπ ηεξα καγεηξέκαηα Κεηξη ζεηο θαη κεδνυ ξεο Ξι ηα κε ηξαραλα ζηηαξε λην γιπθό Κνζρα ξη θνθθηληζηό κε πεηηκε δη θαη ηξαραλα ζηηαξε λην μηλό Θόθνξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε - Xira Sika Taxiarchi 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 2.1. Η Ππώηη ύλη Τν πξντόλ Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε απνηειείηαη από μεξά ζύθα πνπ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά από

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ.

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 3 ο ΓΕΛ Ρεθύμνου Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 2, 4 ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΤΣΗΡΙΑ ΣΩΝ ΣΡΟΦΙ- ΜΩΝ Επιμέλεια εργαζίας: Κοσμανηάκη

Διαβάστε περισσότερα

Δεκνζίεπζε: 4/1/2007 EΛΑΣΗ - ΠΕΡΣΟΤΛΙ - ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ

Δεκνζίεπζε: 4/1/2007 EΛΑΣΗ - ΠΕΡΣΟΤΛΙ - ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ Δεκνζίεπζε: 4/1/2007 Απηό είλαη έλα ζέκα από ην αξρείν ηνπ αζελόξακαtravel.gr. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεύνληαη ζε απηό είραλ ειεγρηεί θαη ήηαλ έγθπξεο ηελ πεξίνδν ηεο δεκνζίεπζεο. EΛΑΣΗ - ΠΕΡΣΟΤΛΙ - ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ Abate Fetel ΑΧΛΑΓΙΑ Γέληξν κέηξηαο δσεξόηεηαο, αξθεηά παξαγσγηθό. Φξνύην κεγάιν θαη καθξνπιό, θίηξηλν κε ιίγν θαθέ, σξαίν, γιπθό, όρη πνιύ αξσκαηηθό. Αλζνθνξία 3/4-12/4.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080)

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΤΛΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΖΛΔΚΣΡΑ (Α.Μ.: 28429) ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΒΑΡΔΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΟΤΗΑ ΜΑΡΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΡΧΗΝΟΤ

ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΡΧΗΝΟΤ ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΡΧΗΝΟ Μεγάιε Βξεηαλλία 12 Ηνπιίνπ 2011 ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΡΧΗΝΟΤ Γηνιάληα Σφηζηνπ, χκβνπινο Καηλνηνκίαο θαη Πνηφηεηαο (Ph.D) ΔΗΑΓΧΓΖ Θα ήζεια κε

Διαβάστε περισσότερα

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα; Δπηκέιεηα Άγγεινο ηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ Ση είλαη ε απνμήξαλζε; Η απνμήξαλζε είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα