Αριθµ. Απόφασης: 377 / 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµ. Απόφασης: 377 / 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 377 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποιηµένου Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Βιολογικών Προϊόντων. Στις Σέρρες και στο ιοικητήριο, σήµερα την 17 η του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 13/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 40 ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 31, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος.Σ.) Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας.Σ.) Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Αναστασιάδης Ηλίας Αραµπατζής Θεόδωρος Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Ιωάννης Γεωργούλα Σουλτάνα Γιαννακίδης ηµήτριος Γκότσης Ηλίας Γρηγοριάδης Παναγιώτης Γρηγοριάδης Χρήστος ρίγκα Χρυσούλα Καδής Γεώργιος Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 1 Καλώτα Παναγιώτα Καρπουχτσής Κωνσταντίνος Καρύδας Νικόλαος Μερετούδης ηµήτριος Μηλίδης Θεόδωρος Μοσχολιός Ζωγράφος Μυστακίδης Παύλος Ραµπότας Ευθύµιος Σούζας Ζαχαρίας Στεργίου Νικόλαος Φωτιάδης Στέφανος Χαρίτος Χρήστος Χασαπίδης Κωνσταντίνος Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης Χράπας Παντελής Χρυσανθίδης Βασίλειος

2 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ιλανίδου Βίλλιου έσποινα (Αντιπρόεδρος.Σ.), 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Γάτσιος Αθανάσιος, 4. ούκας Γεώργιος, 5. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 6. Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος, 7. Μπιτζίδου Σαρακενίδου Σοφία, 8. Τερζής Βασίλειος, 9. Τσαλίκογλου ηµήτριος. Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς. Ο Πρόεδρος του.σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν απών ο ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Οι ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: - Καρπουχτσής Κωνσταντίνος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. - Μυστακίδης Παύλος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Το ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 14 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθµ / εισήγηση του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων του ήµου, που έχει ως εξής: «Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 1Β εδάφιο ν του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ..Κ. Με την εφαρµογή του Ν4264/2014 Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις επέρχονται αλλαγές στην λειτουργία των λαϊκών αγορών και προκειµένου για την οµαλή λειτουργία της αγοράς και τη διευκόλυνση των άµεσα εµπλεκοµένων απαιτείται η τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Βιολογικών Προϊόντων ο οποίος εγκρίθηκε µε την αριθ. 743/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Σερρών και ο εναρµονισµός του µε την κείµενη νοµοθεσία. Λαµβάνοντας υπόψη : 1. την αριθ. 185/2014 απόφαση της ηµοτικής Κοινότητας Σερρών σχετικά µε την τροποποίηση Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Βιολογικών Προϊόντων 2. την αριθ. 111/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά µε την τροποποίηση Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Βιολογικών Προϊόντων. παρακαλούµε να αποφασίσετε για την έγκριση του τροποποιηµένου Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Βιολογικών Προϊόντων», και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη: 2

3 1. την αριθ. 185/2014 απόφαση της ηµοτικής Κοινότητας Σερρών σχετικά µε την τροποποίηση Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Βιολογικών Προϊόντων 2. την αριθ. 111/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά µε την τροποποίηση Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Βιολογικών Προϊόντων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον τροποποιηµένο Κανονισµό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Βιολογικών Προϊόντων, ο οποίος έχει ως ακολούθως: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ - το πρότυπο ΕΛΟΤ 1428/2009 για τον Κανονισµό Λειτουργίας των Αγορών των Βιοκαλλιεργητών, «Αγορές βιοκαλλιεργητών-απαιτήσεις λειτουργίας». - ΠΟΛ 1065 / Ένταξη στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., του πωλητή αγροτικών προϊόντων στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως - ΠΟΛ 1189 / Έκταση εφαρµογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1065 για τους αγρότες που πουλούν τα προϊόντα τους στις Λαϊκές Αγορές-Παροχή διευκρινήσεων. -ο νόµος 4264/2014 (ΦΕΚ 118 τευχ. Α) κεφάλαιο ' ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων) άρθ & κεφάλαιο Ζ' ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ άρθ Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-639/ (ΦΕΚ 1806/ τεύχος Β ) ΟΡΙΣΜΟΙ Βιοκαλλιεργητής Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παράγει βιολογικά προϊόντα προϊόν βιολογικής γεωργίας Προϊόν πιστοποιηµένο σύµφωνα µε την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την βιολογική καλλιέργεια. προϊόν ιδίας παραγωγής Προϊόν που παράγεται πρωτογενώς εντός των ορίων της γεωργικής εκµετάλλευσης που νοµίµως εκµεταλλεύεται ο βιοκαλλιεργητής. αγορά βιοκαλλιεργητών Αγορά υπαίθρια ή στεγασµένη που συµµετέχουν αποκλειστικά και µόνο βιοκαλλιεργητές που διαθέτουν αποκλειστικά και µόνο ίδιας παραγωγής προϊόντα βιολογικής γεωργίας. 3

4 Άρθρο 1 ο Σύσταση & λειτουργία Λαϊκών Αγορών 1. Εγκρίνουµε τη σύσταση και λειτουργία της παρακάτω Λαϊκής Αγοράς βιολογικών προϊόντων ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ηµέρα ευτέρα α) Σέρρες η Λαϊκή Αγορά καταλαµβάνει το νότιο µέρος της οδού ορυλαίου (πεζόδροµος) Αριθµός θέσεων 29 (από1 έως 29 σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα) 2. Η ίδρυση νέων λαϊκών αγορών, η ακριβής οριοθέτηση τους καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών (µετακίνηση - αλλαγή των ορίων ή του χώρου, διάλυση-κατάργηση), θα πραγµατοποιείται µόνο µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου έπειτα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου κατόπιν εισήγησης του σχετιζόµενου κατά περίπτωση Τοπικού Συµβουλίου και έγκριση του αρµόδιου συµβουλίου της Περιφερειακής ενότητας. 3. Αλλαγή της ηµέρας λειτουργίας συγκεκριµένης λαϊκής θα πραγµατοποιείται έπειτα από απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 4. Οι αποφάσεις του ήµου θα κοινοποιούνται στην αρµόδια Περιφερειακή Ενότητα. Άρθρο 2 ο Γενικές Ρυθµίσεις καθορισµού µήκους πλάτους πάγκων πωλητών 1) Τα παραχωρούµενα µέτρα µήκους των πάγκων στη Λαϊκή Αγορά, είναι κατά µέγιστο όριο τα εξής: Λαική Αγορά Βιολογικών Προϊόντων Σερρών Παραγωγοί (5) µέτρα 2) Οι πωλητές υποχρεούνται να τηρούν επακριβώς τις διαγραµµίσεις. 3) Σε περίπτωση που πίσω από το χώρο του πάγκου υπάρχει ελεύθερος χώρος(πλατεία πάρκο οικόπεδο κλπ.) απαγορεύεται η κατάληψη του χώρου αυτού ή και µέρος του από των πωλητή. 4) Σε περίπτωση που στην οδό που διεξάγεται Λαϊκή Αγορά λειτουργεί στεγασµένο κατάστηµα υποχρεωτικά αφήνεται κενό 1 µέτρου προς της εισόδους του. 4

5 5) Το πλάτος των πάγκων θα είναι µέχρι 1,50µ. για τους παραγωγούς. 6) Για τους παραγωγούς θα αφήνετε διάδροµος διέλευσης µεταξύ των πάγκων 0,5µ.. Άρθρο 3 ο ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ Το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης είναι: Χειµερινό: 14:00-17:30 Θερινό : 17:00 20:30 Οι συµµετέχοντες στις Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων υποχρεούνται : α) να προσέρχονται και να καταλαµβάνουν τις θέσεις τους στην προκαθορισµένη ώρα, πριν την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας της πρότυπης αγοράς. β) να τηρούν το ωράριο λειτουργίας της βιολογικής αγοράς, χωρίς να την εγκαταλείπουν πριν το ωράριο λήξης της λειτουργίας αυτής. γ) να αποχωρούν µετά την παρέλευση του ωραρίου λειτουργίας και εφόσον έχουν καθαρίσει επιµελώς το χώρο τους. δ) να µην πωλούν προϊόντα προ της έναρξης και µετά τη λήξη του ωραρίου της λαϊκής αγοράς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (λόγω ανωτέρας βίας, ξεπουλήµατος όλης της παραγωγής, ακραία καιρικά φαινόµενα κλπ.), θα µπορεί κάποιος Βιοκαλλιεργητής να εγκαταλείπει το χώρο της Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων, χωρίς όµως να ενοχλεί την εύρυθµη λειτουργία αυτής. Σ αυτή την περίπτωση ο πωλητής δεν θα µπορεί να φέρει το φορτηγό του στο χώρο λειτουργίας της Αγοράς προς φόρτωση του πάγκου και των άλλων πραγµάτων του. ε) να µην σταθµεύουν τα φορτηγά-αυτοκίνητά των συµµετεχόντων εντός του χώρου της Λαϊκής Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτής. Εξαιρούνται τα αυτοκίνητα µέχρι 1,5 τόνων, τα οποία µεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, τα οποία τοποθετούνται πίσω από το εκθετήριο του παραγωγού, µε την προϋπόθεση να παραµένει µεταξύ των εκθετηρίων ο απαιτούµενος χώρος ασφαλείας. Τα εν λόγω αυτοκίνητα θα εισέρχονται και θα καταλαµβάνουν την θέση τους πρώτα και θα αποµακρύνονται τελευταία. ζ) τα οχήµατα θα παραµείνουν µε σβηστές µηχανές καθόλη την διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Άρθρο 4 ο Χορήγηση θέσεων 1. Σύµφωνα µε την παρ. 2 το άρθρο 5 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118 τευυχ Α), η τοποθέτηση των πωλητών σε αριθµηµένες θέσεις θα γίνεται µε απόφαση του ηµάρχου για τις λαϊκές αγορές του ήµου Σερρών. 5

6 2. Για την κατανοµή των θέσεων λαϊκών αγορών εφαρµόζονται οι νοµοθετηµένοι κανόνες για τον καθορισµό του συστήµατος διακριτότητας µεταξύ παραγωγών και επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών, του τρόπου κατανοµής των θέσεων καθώς και τα κριτήρια για την κατανοµή των θέσεων. 3. Για τις νέες άδειες που θα διατίθενται σε κενούµενες θέσεις θα διενεργείται κλήρωση. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και σε περίπτωση προσθήκης νέων θέσεων - αδειών. 4. Η κενή θέση στις εν λόγω Αγορές, που προέρχεται από µη ανανέωση της παραγωγικής άδειας καλύπτεται από άλλο κάτοχο άδειας παραγωγού. 5. Όταν ένας παραγωγός καταλαµβάνει θέση για ένα εξάµηνο σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωσή του, το επόµενο εξάµηνο η ίδια θέση να διατίθεται σε άλλον παραγωγό, ώστε να µην παραµένει κενή. 6. Παραγωγός που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη Λαϊκή Αγορά Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας πέραν του τριµήνου (άρθρ. 32), στερείται της θέσης του. Άρθρο 5 ο ικαίωµα συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στη Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων µία λαϊκή ανά ηµέρα, έχουν αποκλειστικά και µόνον αδειούχοι φυσικά πρόσωπα, καθώς και Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών αυτοτελώς, οι οποίες ελέγχονται και πιστοποιούνται ως οµάδες βιοκαλλιεργητών και πωλούν τα προϊόντα για λογαριασµό τους και µε την επωνυµία τους. Οι ανωτέρω δικαιούχοι πρέπει να ασχολούνται προσωπικά µε την καλλιέργεια γης, ιδιόκτητης ή µισθωµένης, µε την προϋπόθεση ότι είναι επαγγελµατίες αγρότες και είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010. Επίσης να κατέχουν τον αριθµό του εγγράφου πιστοποίησης για τα διατιθέµενα προϊόντα, σύµφωνα µε την εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. Γι αυτό το σκοπό το κάθε ενδιαφερόµενο µέλος θα υποβάλλει γραπτή Αίτηση προς την υπηρεσία του ήµου καθώς υπεύθυνη δήλωση µε την οποία εξουσιοδοτεί προς τον Οργανισµό ελέγχου και Πιστοποίησης προκειµένου να υπάρχει δυνατότητα κοινοποίησης των στοιχείων του για τον έλεγχο από την υπηρεσία µας καθώς και από άλλες εµπλεκόµενες υπηρεσίες. Να διαθέτουν όλα τα νόµιµα παραστατικά διακίνησης, σύµφωνα µε την εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. Οι άδειες παραγωγού πωλητή για Λαϊκές Αγορές Βιολογικών προϊόντων χορηγούνται από τα ηµοτικά Συµβούλια στην περιφέρεια των οποίων λειτουργεί η Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων υποχρεούνται να φέρουν µαζί τους τη σχετική άδεια και να την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί. 6

7 Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων διαθέτουν τα προϊόντα τους αυτοπροσώπως ή µέσω υπαλλήλου, τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στο φορέα έκδοσης της άδειας και αναγράφονται µαζί µε τα λοιπά στοιχεία στην άδεια και ο οποίος φέρει υποχρεωτικά την κάρτα κίτρινου χρώµατος µε τα στοιχεία του. Άρθρο 6 ο Γενικές ρυθµίσεις θεωρήσεων Αδειών 1. Η παραγωγική άδεια πωλητή Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας ανανεώνεται µία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο κάθε φορά, από τον φορέα που την χορηγεί ή την ανανεώνει µε την προϋπόθεση προσκόµισης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και αναγράφονται οι αδιάθετες ποσότητες προϊόντων που δεν εξαντλήθηκαν το προηγούµενο χρονικό διάστηµα ισχύος της άδειας. 2. Θεωρούνται για την Λαϊκή Αγορά Βιολογικών προϊόντων του ήµου άδειες παραγωγικές πωλητών Λ.Α. Βιολογικών προϊόντων κατοίκων άλλων Νοµών, για προϊόντα τα οποία δεν παράγονται στον νοµό και όταν υπάρχει έλλειψη παραγόµενων προϊόντων. Οι άδειες εκδίδονται σε ποσοστό 30% επί των συνολικών διατιθέµενων αδειών. 3. Άδειες παραγωγών κατοίκων άλλων Νοµών ανά την επικράτεια θεωρούνται προσκοµίζοντας τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την Υπηρεσία έκδοσής και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στις Λαϊκές Αγορές Βιολογικών προϊόντων του ήµου Σερρών: 4. Κατά την διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας είναι δυνατή η προσθήκη νέων προϊόντων µε την προσκόµιση της βεβαίωσης της τριµελούς επιτροπής, για τα νέα προϊόντα. 5. Στο Γραφείο Λαϊκών Αγορών του ήµου τηρείται Μητρώο θεωρήσεων αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών Βιολογικών προϊόντων, το οποίο ενηµερώνεται στα κάτωθι: α) τον αριθµό και το είδος των αδειών παραγωγών και επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών που χορηγήθηκαν, β) τον αριθµό των υφιστάµενων θέσεων, των κενών θέσεων γ) τον αριθµό των θέσεων που προκύπτουν από νέες αιτήσεις, δ) το είδος και την κατηγορία προϊόντων που αναγράφονται σε κάθε άδεια, ε) τον αριθµό των υπαλλήλων και των προσώπων που αναπληρώνουν τους πωλητές, στ)την ηµεροµηνία ελέγχων που διενεργήθηκαν από τα αρµόδια όργανα και το είδος της παράβασης ζ)τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν η)την ηµεροµηνία θεώρησης της άδειας θ)τυχόν µεταβίβαση της άδειας και την αιτία µεταβίβασης. 7

8 6. Στο Γραφείο Λαϊκών Αγορών του ήµου τηρείται η Ηλεκτρονική Βάση εδοµένων Λαϊκών Αγορών Άρθρο 7 ο Όροι και προϋποθέσεις πώλησης των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. Οι κάτοχοι παραγωγικών αδειών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας οφείλουν: 1. Να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2092/91(L 198) του Συµβουλίου «Περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής», όπως έχει τροποποιηθεί, στον Κανονισµό (ΕΚ) 834/2007 (L 189) του Συµβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και επισήµανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) 2092/91», σε συνδυασµό µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 889/2008 και στην υπ' αριθµ / (Β' 157) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, «Καθορισµός συµπληρωµατικών Μέτρων για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) του Συµβουλίου «Περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Κατά την πώληση των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας στις Λαϊκές Αγορές να: α) Εφαρµόζουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. β) Αναρτούν σε εµφανές σηµείο της θέσης τους (πάγκο) το πιστοποιητικό του Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π), µε τον κωδικό και το όνοµα του κατόχου. γ) Τοποθετούν ανάλογα µε τη φύση του κάθε προϊόντος πινακίδα, κατά σειρά µε τις ενδείξεις: -ονοµασία προϊόντος -ποικιλία και ποιότητα -προέλευση -τιµή πώλησης ανά µονάδα µέτρησης καθώς και τις κατά περίπτωση ενδείξεις: «προϊόν βιολογικής γεωργίας ή προϊόν βιολογικής γεωργίας σε µεταβατικό στάδιο». δ) Αναρτούν σε εµφανές σηµείο της θέσης τους (πάγκο) πινακίδα σχήµατος ορθογωνίου παραλληλογράµµου διαστάσεων 0,30 µ. x 0,40 µ. χρώµατος ανοικτού πρασίνου, στην οποία µε ευδιάκριτα στοιχεία αναγράφονται τα εξής: αα) Το ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητά του (π.χ. παραγωγός, Συνεταιριστική Οργάνωση Παραγωγών κ.τ.λ.). ββ) Τον αριθµό µητρώου του πωλητή παραγωγού Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. γγ) Την περιοχή παραγωγής των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας και δδ) Αναλυτικά για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας τις λαϊκές βιολογικές αγορές στις οποίες ασκεί τη δραστηριότητά του. 8

9 Άρθρο 8 ο ιατιθέµενα είδη Οι παραγωγικές άδειες για τις λαϊκές αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας διακρίνονται κατά το περιεχόµενό τους ανάλογα µε τα παραγόµενα πιστοποιηµένα και µε επισήµανση διατιθέµενα προϊόντα βιολογικής γεωργίας, ως κατωτέρω: α) Αβγών σφραγισµένων µε τον διακριτικό αριθµό του παραγωγού. β)ανθέων, φυτών, φυτάριων πού προορίζονται προς φύτευση για την παραγωγή φυτών. γ) Οπωροκηπευτικών. δ) Ελιών. ε) Λαδιού τυποποιηµένου. στ) Μελισσοκοµικών προϊόντων. ζ) Ξηρών καρπών στην φυσική τους κατάσταση. η) Οσπρίων (φασόλια, φακές κ.λπ.). θ) Λοιπών αγροτικών προϊόντων στην φυσική τους κατάσταση για τα οποία εφαρµόζονται οι εκάστοτε ρυθµίσεις της Εθνικής ή Ενωσιακής νοµοθεσίας κατά την παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας (π.χ. Εδώδιµων φυτών-µανιταριών κ.τ.λ.). ι) Παραδοσιακών πιστοποιηµένων οικοτεχνικών αγροτικών προϊόντων συσκευασµένων - τυποποιηµένων και µεταποιηµένων (π.χ. µαρµελάδες, κοµπόστες, γλυκά του κουταλιού, κρασί, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, προϊόντα τοµάτας κ.τ.λ.), παρασκευασµένων από πιστοποιηµένες πρώτες ύλες πρωτογενούς βιολογικής παραγωγής του ιδίου του παραγωγού πιστοποιηµένα και στη διαδικασία παρασκευής τους και βοτάνωναρτυµάτων, πού δεν έχουν υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία. ια) Πουλερικών νωπών. Τα ανωτέρω προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, για να διατεθούν στις λαϊκές αγορές προϊόντων βιολογικής γεωργίας, πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της Κοινοτικής και Εθνικής νοµοθεσίας όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής επισήµανσης και διάθεσης, όπως εκάστοτε ισχύει. Η ιχνηλασιµότητα των πωλούµενων προϊόντων εξασφαλίζεται από την διαθεσιµότητα των εγγράφων πιστοποίησης και των παραστατικών διακίνησης. Για την πώληση των προϊόντων ισχύουν ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών µε τις τροποποιήσεις, οι διατάξεις της κείµενης Κτηνιατρικής Νοµοθεσίας, οι Κανόνες ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών ( Ι.Ε.Π.Π.Υ.) οι ισχύουσες υγειονοµικές, οι Οδηγοί Υγιεινής του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) (π.χ. αριθµ. 12 για τους πωλητές τροφίµων σε λαϊκές αγορές, αριθµ. 7 πώληση ελαιολάδου, αριθµ. 9 για τα κατεψυγµένα προϊόντα). 9

10 Ειδικότερα, α) για τα νωπά οπωροκηπευτικά εφαρµόζεται η κοινή υπουργική απόφαση / (τευχ.Β' ΦΕΚ 1122). «Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των ΕΚ σχετικά µε τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εµπορίας που εφαρµόζονται στον τοµέα των νωπών οπωροκηπευτικών», β) για τα είδη ζωικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων και των νωπών ειδών αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και τα κατεψυγµένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασµένα οχήµατα αυτοκίνητα ή ρυµουλκούµενα. Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζεται και η κοινή υπουργική απόφαση ΥΑ 15523/2006 (τευχ. Β' ΦΕΚ1187) ως ισχύει, γ) για το ελαιόλαδο, όπως ορίζεται στην απόφαση / (Β'2026) «Συµπληρωµατικά µέτρα του Κανονισµού 1019/2002». 4. Παραγωγοί που πωλούν µεταποιηµένα προϊόντα ή επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την παρασκευή και διάθεση µεταποιηµένων αγροτικών προϊόντων, φυτικής προέλευσης, είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν τους κανόνες που θεσπίζει ο καν. Ε.Κ. 852/2004 (κανόνες υγιεινής, άδειες λειτουργίας εγκαταστάσεων κ.λπ.). Υποχρεούνται στην έκδοση αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους. Άρθρο 9 ο ικαιολογηµένη απουσία παραγωγού πωλητή από την Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων. 1. Επιτρέπεται στους παραγωγούς πωλητές να απουσιάζουν δικαιολογηµένα από τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας για δέκα πέντε (15) ηµέρες, κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της παραγωγικής άδειας, κάνοντας χρήση κανονικής άδειας. 2. Η άδεια απουσίας του παραγωγού πωλητή χορηγείται από το αρµόδιο όργανο που εξέδωσε την παραγωγική άδεια, έπειτα από αίτηση του αδειούχου παραγωγού πωλητή. Κατά τον χρόνο απουσίας, λόγω κανονικής άδειας, του παραγωγού, οι πωλήσεις στη Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων διενεργούνται από τα πρόσωπα του άρθρου του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 10 ο Απαγόρευση εισόδου στην Λαϊκή αγορά Οι αρµόδιοι υπάλληλοι, του ήµου στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας δεν επιτρέπουν την δραστηριοποίηση των πωλητών παραγωγών στις περιπτώσεις: α) Μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του αδειούχου ή των προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο του παρόντος κανονισµού. β) όταν ο αδειούχος πωλητής εκτίει επιβληθείσα διοικητική ποινή. 10

11 γ) όταν ο πωλητής δεν κατέχει άδεια ή αυτή δεν είναι σε ισχύ. δ) όταν ο πωλητής έχει οικονοµικές υποχρεώσεις προς τον ήµο, όπως το ηµερήσιο ανταποδοτικό τέλος και σε οτιδήποτε κριθεί νοµοθετικά αναγκαίο. Άρθρο 11 0 Αµοιβαία αλλαγή θέσεων Αµοιβαία αλλαγή θέσεων µεταξύ κατόχων παραγωγικών αδειών, µέσα στην ίδια Λαϊκή Αγορά Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, εγκρίνεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ή από άλλο όργανο που του έχουν ανατεθεί η εν λόγω αρµοδιότητες. Άρθρο 12 ο Υποχρεώσεις συµµετεχόντων Οι συµµετέχοντες στις Πρότυπες Αγορές Βιολογικών Προϊόντων οφείλουν συµφώνα µε το ΕΛΟΤ 1428/2009: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ α) να σέβονται την προσωπικότητα του πολίτη-καταναλωτή και να φέρονται µε τρόπο ευπρεπή και ευγενικό. β) να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο καλλιέργειας, τα είδη των εισροών και της διαδικασίας πιστοποίησης, τις µεθόδους καλλιέργειας ή παρασκευής, επεξεργασίας και διάθεσης των προϊόντων τους, τις ιδιότητες των προϊόντων τους και να επιλύουν ερωτήµατα και απορίες των καταναλωτών. γ) να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των ευπαθών οµάδων, όπως υπερηλίκων, εγκύων, άτοµα ειδικών αναγκών. δ) να σέβονται τους συναδέλφους τους και να µην προκαλούν όχληση εντός της αγοράς. ε) να αποφεύγουν τον αθέµιτο ανταγωνισµό µεταξύ τους και γενικά αθέµιτες πρακτικές σε βάρος των καταναλωτών. ζ) να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και του καπνίσµατος. η) να συµβάλλουν στην προβολή, ανάπτυξη και αναβάθµιση της ποιότητας της Λαϊκής αγοράς. θ) να ενηµερώνουν έγκαιρα τα Μέλη του.σ. του συλλόγου τους και την αρµόδια για την έκδοση αδειών υπηρεσία του ήµου για την µη προσέλευσή τους στη Βιολογική Αγορά για οποιοδήποτε λόγο (ανωτέρας βίας, ξεπουλήµατος ή καταστροφής της παραγωγής κλπ.) ώστε να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασής τους από άλλους Βιοκαλλιεργητές. 11

12 ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ α) να προσφέρουν τα προϊόντα στους καταναλωτές σε συσκευασίες φιλικές προς το περιβάλλον και σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. β) να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην καλύτερη σχέση τιµής ποιότητας για τον καταναλωτή. γ) να διαθέτουν Βιολογικά Προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται στις υπαίθριες αγορές και υπό συνθήκες που πληρούν τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις και την ατοµική υγεία (συστήνεται η χρήση γαντιών). ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ α) να καταλαµβάνουν τον συγκεκριµένο χώρο και θέση όπως θα τους δοθεί. β) να κατέχουν ευθυγραµµισµένα οµοιόµορφα εκθετήρια (πάγκους) καθαρά, σε καλή κατάσταση. Να καλύπτουν τους πάγκους αυτούς µε οµοιόµορφο πανί (είδος, χρώµα, διαστάσεις κλπ.) για την καλύτερη εικόνα και ευταξία της Λαϊκής Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων. Να διαθέτουν σκιάδια για να µην αλλοιώνονται οι διατροφικές ιδιότητες των προϊόντων, τα οποία θα είναι οµοιόµορφα. Ως εκ τούτων απαγορεύεται η διαφήµιση στα εκθετήρια και τα σκιάδια. γ) να διαθέτουν οµοιόµορφο Πίνακα - Τιµοκατάλογο (που µπορεί να είναι ένας απλός µαυροπίνακας), στον οποίο θα αναγράφονται καθαρά τα είδη των προϊόντων και οι αντίστοιχες τιµές ανά Kg προϊόντος ή ανά τεµάχιο προϊόντος. δ) ο εξοπλισµός των εκθετηρίων και τα προϊόντα φορτώνονται και µεταφέρονται σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. ΡΥΠΑΝΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ α) να αναλάβουν µε δικές τους δαπάνες την τοποθέτηση και αποµάκρυνση χηµικού αποχωρητηρίου κατά την λειτουργία της λαϊκής Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων. β) να διατηρούν τον χώρο που καταλαµβάνει το εκθετήριο, καθαρό τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων όσο και ατά την αποχώρησή τους, από κάθε είδους απορρίµµατα και υπολείµµατα προϊόντων. ιατηρούν καθαρά τους περιέκτες, τα κιβώτια, τα οχήµατα, τα εκθετήρια. Οι συµµετέχοντες αναλαµβάνουν να φέρουν µαζί τους τα απαραίτητα σύνεργα καθαρισµού. γ) τα ακατάλληλα οργανικά προϊόντα δεν εναποτίθενται στους κοινούς κάδους και αποµακρύνονται µε ευθύνη του παραγωγού. δ) τα ανακυκλώσιµα υλικά τοποθετούνται στους κάδους ανακύκλωσης του ήµου. εν εναποτίθενται στους κοινούς κάδους. ε) τα µη ανακυκλώσιµα απορρίµµατα εναποτίθενται στους κοινούς κάδους του ήµου. ζ) για την αποφυγή της ηχορύπανσης οι συµµετέχοντες δεν διαλαλούν τα προϊόντα τους και κατά την διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης των προϊόντων σβήνουν τις µηχανές των αυτοκινήτων. Επίσης, δεν επιτρέπεται η µουσική. 12

13 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ α) να έχουν πάντα µαζί τους ένα (1) αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης καλλιέργειας προς τον Οργανισµό Ελέγχου & Πιστοποίησης καθώς και το τελευταίο χρονικά εκδοθέν Πιστοποιητικό από τον αρµόδιο Οργανισµό Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, το οποίο θα πρέπει να τοποθετούν σε ευδιάκριτο σηµείο του πάγκου τους, ώστε να µπορεί να το αναγνώσει ο καταναλωτής. β) να επιδεικνύουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά και κάθε παραστατικό στις επιτροπές ελέγχου και σε κάθε άλλη αρµόδια υπηρεσία. Άρθρο 13 ο Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών α) τα Μέλη του.σ. είναι επιφορτισµένα για τον έλεγχο της εύρυθµης λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων και θα πρέπει να φροντίζουν για την τήρηση όλων ανεξαιρέτως των Άρθρων του Κανονισµού Λειτουργίας, του ωραρίου προσέλευσης, λειτουργίας & αποχώρησης των συµµετεχόντων µελών του Συλλόγου. β) τα Μέλη του.σ. συνεπικουρούν την αρµόδια υπηρεσία του ήµου στον έλεγχο των Πιστοποιητικών των συµµετεχόντων στη Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων και βοηθούν έµπρακτα τους αρµόδιους εκπροσώπους όλων των νόµιµων και εντεταλµένων ελεγκτικών φορέων (Οργανισµοί Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, ηµοτικές Αρχές, Υγειονοµικές Υπηρεσίες κλπ.) για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της Λαϊκής Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων. γ) Για κάθε παράβαση ή παραβάτη να ενηµερώνεται πάραυτα η αρµόδια υπηρεσία του ήµου και η δηµοτική Αστυνοµία. Άρθρο 14 ο Ποινικές κυρώσεις 1.Όποιος παρεµποδίζει τον ασκούµενο έλεγχο ή αρνείται µε οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρµόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα παραστατικά εµπορίας και διακίνησης, τιµωρείται µε φυλάκιση. Παρεµπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαιτούµενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους. 2.Όποιος χωρίς άδεια ασκεί δραστηριότητα του παρόντος νόµου, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών. 3. α) Όποιος διαθέτει τρόφιµα µη ασφαλή ή ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. β) Όποιος διαθέτει τρόφιµα µη ασφαλή ή επιβλαβή για την υγεία τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών. γ) Όποιος αναµιγνύει παράνοµα και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων τιµωρείται µε φυλάκιση. 13

14 4.Όποιος παραποιεί ή νοθεύει άλλα είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίµων ή εν γνώσει του κατέχει προς εµπορία ή πωλεί τέτοια είδη, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. 5.Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 13 και 16 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. 6. Σε περίπτωση που η βεβαίωση της τριµελούς επιτροπής του άρθρου 11 περιέχει αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, καθένα από τα υπογράφοντα µέλη τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Άρθρο 15 ο ιοικητικές Κυρώσεις-Απαγορεύσεις-Ανάκληση αδείας Α- ιοικητικές Κυρώσεις για έλλειψη άδειας, πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και για µη κατοχή της τη στιγµή του ελέγχου πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ, για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιµο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, µη τήρηση ωραρίου, µη αυτοπρόσωπη προσέλευση, µη τοποθέτηση ζυγού σε εµφανές σηµείο, µη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν µε τις ενδείξεις της τιµής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, καθώς και µη αναγραφή της αληθούς προέλευσης αυτού και µη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας µε τον αριθµό της άδειας, το όνοµα του κατόχου και τα λοιπά απαιτούµενα στοιχεία, πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ, για καθεµία από τις ανωτέρω παραβάσεις, για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, ή συνοδεύονται από παραποιηµένα ή µε ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, για χρήση ελαττωµατικών ή µη εγκεκριµένων µέτρων, σταθµών και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή στάθµιση των προϊόντων, για την µε οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης, πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ, για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ, για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισµένου ωραρίου της λαϊκής αγοράς, πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ. 14

15 Β-Απαγορεύσεις και διοικητικές κυρώσεις επ αυτών 1. Απαγορεύεται ο πωλητής να απαιτεί ή εισπράττει τίµηµα µεγαλύτερο από το αναγραφόµενο στις πινακίδες ή να υπερβαίνει τα καθορισµένα από τις ισχύουσες διατάξεις ποσοστά κέρδους κατά προϊόν. 2. Απαγορεύεται ο πωλητής να διαταράσσει καθ οιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία της αγοράς. Πρέπει να φέρεται µε ευγένεια ειδικά στο καταναλωτικό κοινό και στα εντεταλµένα όργανα ελέγχου, να είναι ντυµένοι µε ευπρέπεια και να µην δηµιουργούν επεισόδια. 3. ιαπίστωση υποβολής ψευδών υπευθύνων δηλώσεων παραγωγών πωλητών. 4. Απαγορεύεται η εγκατάσταση προϊόντων στους διαδρόµους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την κυκλοφορία του καταναλωτικού κοινού απαγορευµένης και της εισόδου παντός τροχοφόρου. 5. Απαγορεύεται η κατάληψη κοινοχρήστων χώρων ή ιδιωτικών εκτός ορίων της έκτασης που τους αναλογεί σύµφωνα µε την άδειά τους ή εκτός των προκαθορισµένων ορίων των λαϊκών αγορών. 6. Απαγορεύεται η πώληση επ αυτοκινήτου µε το οποίο έγινε η µεταφορά των προϊόντων στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς (πλην ειδών που προβλέπονται από τις Ισχύουσες Υγειονοµικές διατάξεις) και στους διαδρόµους. 7. Απαγορεύεται η διαλάληση των εµπορευµάτων. 8. Γενικότερα απαγορεύεται η στάθµευση επαγγελµατικών αυτοκινήτων τόσο στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς όσο και στον εφαπτόµενο µ αυτήν χώρο. 9. Απαγορεύεται σε πωλητές να χρησιµοποιούν χειροκίνητους πάγκους(καρότσια) και αυτοκίνητα και να διέρχονται την Λαϊκή Αγορά 10. Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκµίσθωση των θέσεων που κατέχουν. 11. Οι πωλητές απαγορεύεται αυστηρά να ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο µε τη ρίψη κάθε είδους απορριµµάτων και ιδιαιτέρως αγροτικών απορριµµάτων και ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.λπ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.). Οι πωλητές είναι υποχρεωµένοι να αφήνουν τον χώρο καθαρό χωρίς σκουπίδια, εργαλεία, είδη συσκευασίας, άχρηστα προϊόντα. 12. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη των εµπορευµάτων που δεν διατέθηκαν µέσα στο προκαθορισµένο νόµιµο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. 13. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας των οι οποίοι και υποχρεούνται να καθαρίζουν καλά το χώρο και να συλλέγουν τα απορρίµµατα µε επιµέλεια, καθώς και τα νερά από το λιώσιµο των πάγων που χρησιµοποιούν για τη συντήρηση των. 14.Απαγορεύεται το καθάρισµα ψαριών στο χώρο της λαϊκής αγοράς. 15. Απαγορεύεται η διατήρηση δεύτερου πάγκου. 15

16 16. Απαγορεύεται η στάθµευση παντός αυτοκινήτου, των πωλητών της λαϊκής αγοράς στις διασταυρώσεις των δρόµων µε τους δρόµους που πραγµατοποιείται η λαϊκή αγορά καθώς και σε παράπλευρους δρόµους που οδηγούν προς τη λαϊκή αγορά ώστε να είναι πάντοτε ευχερής η πρόσβαση ασθενοφόρων καθώς και πυροσβεστικών αυτοκινήτων για άµεση επέµβαση όπου και όταν απαιτηθεί. 17. Απαγορεύεται, αυστηρά η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών. 18. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε τροποποίηση των χώρων ή κατάληψη µεγαλύτερου χώρου ή τοποθέτηση τεντών, ή οποιονδήποτε κατασκευών, χωρίς έγκριση από τα αρµόδια όργανα του ήµου. 19. Απαγορεύεται να προεξέχουν οι πάγκοι ή τα εµπορεύµατα από τα όρια (νοητά ή µη) που τίθενται µε την ειδική διαγράµµιση είτε εφάπτονται στους δρόµους είτε κρέµονται στα διάφορα σηµεία. Στους παραβάτες των ανωτέρω ρυθµίσεων της παραγράφου Β, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο για κάθε µια των παραβάσεων το οποίο καθορίζεται από την οικονοµική επιτροπή του ήµου ή οποιαδήποτε άλλη επιτροπή ορισθεί για το θέµα αυτό, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Οι ποινές όσον αφορά την καθαριότητα είναι οι προβλεπόµενες από τον ισχύοντα κανονισµό καθαριότητας του ήµου Σερρών. Σε κάθε περίπτωση οι ποινές κυµαίνονται µεταξύ των ορίων που ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία. Στους παραβάτες των ανωτέρω ρυθµίσεων της παραγράφου Α, τα πρόστιµα επιβάλλονται αµέσως µετά τη βεβαίωση της παράβασης από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα. Τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες των ήµων εισπράττονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί είσπραξης εσόδων των ήµων και Κοινοτήτων και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του οικείου ήµου στον οποίο διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε η παράβαση. Η απόφαση επιβολής του προστίµου ή ανάκλησης της άδειας εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα βεβαίωσης της σχετικής παράβασης. Η επιβολή των παραπάνω διοικητικών προστίµων δεν αναιρεί σε καµία περίπτωση τυχόν δίωξη για παραβάσεις άλλων διατάξεων που ισχύουν (αγορανοµικών, υγειονοµικών, κλπ.).. εν επιτρέπεται η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του παρόντος εφόσον έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για την ίδια παράβαση µε βάση διαφορετικό νόµο. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα πρόστιµα θα επιβάλλονται µετά από σύνταξη έκθεσης ελέγχου εις τριπλούν, από το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση, στην οποία αναγράφονται: 16

17 α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη πωλητή, β) ο χρόνος και ο τόπος τελέσεως της παράβασης, γ) συνοπτική περιγραφή της παράβασης. Η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης υπογράφεται από το όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη πωλητή. Εάν ο τελευταίος αρνείται να υπογράψει, γίνεται σχετική µνεία από το ελεγκτικό όργανο. Γ- Ανάκληση αδείας Η άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου ανακαλείται οριστικά υποχρεωτικά από την αρχή που την έχει εκδώσει, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου για τον οποίο η χορήγηση της άδειας στο συγκεκριµένο πρόσωπο δεν έπρεπε να γίνει ή διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο από αρµόδια υπηρεσία ότι δεν υφίσταται πλέον µία από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση αυτής. β) Εάν διαπιστωθεί ότι η άσκηση του υπαίθριου εµπορίου διενεργείται από πρόσωπο που δεν αναπληρώνει νόµιµα, τον κάτοχο της συγκεκριµένης άδειας. γ) Στην περίπτωση της µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβίβασης της άδειας, εκτός από τη νόµιµη αναπλήρωση. δ)σε περίπτωση που επιβληθεί πρόστιµο περισσότερες από τρεις φορές στον ίδιο αδειούχο, εντός τριών (3) ετών. Άρθρο 16 ο ιοικητική και δικαστική προστασία 1. Η πράξη επιβολής διοικητικού προστίµου του παρόντος νόµου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας που επιβλήθηκε το πρόστιµο µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την µε οποιονδήποτε τρόπο, αποδεδειγµένη κοινοποίησή της στον υπόχρεο. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται µέσα σε προθεσµία (30) ηµερών από την κατάθεση της προσφυγής. 2. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του ιοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο όπου εξέδωσε την πράξη επιβολής του προστίµου, εντός 30 ηµερών (αρθ. 66 Ν. 2717/1999 µε την τροπ. Αρθ. 5 παρ. Β υποπαρ. 2 περ. α Ν. 4079/2012). Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής και η τυχόν υποβολή αίτησης αναστολής δεν αναστέλλουν την είσπραξη του είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίµου. Μετά την έκδοση απόφασης από το ιοικητικό Πρωτοδικείο το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) που εισπράχθηκε, συµψηφίζεται ή επιστρέφεται ολικά ή µερικά στον διοικούµενο, ανάλογα µε την περίπτωση. 3.Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίµου µειώνεται στο ήµισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση 17

18 . πριν από την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 1, προβεί σε καταβολή του προστίµου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωµα προσβολής ή αµφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίµου. Το αποδεικτικό καταβολής του µειωµένου προστίµου προσκοµίζεται στην αρµόδια υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών»(άρθρ. 37 Ν. 4177/2013(ΦΕΚ 173/ τεύχος Α ). Άρθρο 17 ο Έλεγχοι Λαϊκών Αγορών Επιτροπές ελέγχου 1. Στο χώρο των Λαϊκών Αγορών πραγµατοποιούν έλεγχους και επιβάλλουν πρόστιµα όλες οι αρµόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες χωριστά ή µικτά. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρµόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας: (α) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, (β) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, (γ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών, (δ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, (ε) οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων, (στ) οι αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων, (ζ) οι Υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος, στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους, (η) η Ελληνική Αστυνοµία, (θ) το Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ ΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές. 2. Μικτά κλιµάκια (ΚΕΛΑΥΕ) των οποίων η συγκρότηση προβλέπεται από το αρθ. 7 α του Ν.2323/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Και αποτελούν ελεγκτικά όργανα στις περιπτώσεις: α', β' και γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι ανωτέρω Επιτροπές διενεργούν τακτικούς ελέγχους (ανά περιοχή),υπό την εποπτεία των Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, και κατόπιν αιτήµατος του ηµοτικού Συµβουλίου. Ασκούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σαφώς καθορισµένες αρµοδιότητες, ερευνούν την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας απαρέγκλιτα και των κατ' εξουσιοδότηση κανονιστικών πράξεων, και σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούν όλες τις τυπικές διαδικασίες, προκειµένου να διαφυλάσσουν τη νοµιµότητα των ενεργειών, να αποφεύγεται η κατάχρηση άσκησης εξουσίας, και η άσκοπη ταλαιπωρία των πωλητών χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο. 18

19 Οι έλεγχοι γίνονται µε σκοπό την καλή και οµαλή λειτουργία της λαϊκής αγοράς, την διατήρηση της τάξης και την από κάθε άποψη ορθή και εύρυθµη διεξαγωγή αυτής, επιβάλλοντας κυρώσεις για κάθε παράβαση. Οι επιτροπές ελέγχου, κατά την άσκηση του έργου τους, µέσα στα οριζόµενα πλαίσια, συντάσσουν λεπτοµερείς εκθέσεις ελέγχου στις οποίες περιγράφουν µε σαφήνεια τα πραγµατικά περιστατικά που κατά την άποψή τους συνιστούν παραβάσεις για και την επιβολή προστίµων ως ανωτέρω. Άρθρο 18 ο Ηµερήσιο Ανταποδοτικό Τέλος 1. Το ηµερήσιο δικαίωµα καταβάλλεται από τους πωλητές Λαϊκών Αγορών σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α). Οι προσερχόµενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας κάτοχοι επαγγελµατικών ή παραγωγικών αδειών υποχρεούνται να καταβάλουν ηµερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους φορείς λειτουργίας αυτών, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διασφάλιση συνθηκών δηµόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισµό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών και το δικαίωµα χρήσης και κατάληψης των κοινοχρήστων χώρων του ήµου. 2. Το ύψος του ηµερήσιου δικαιώµατος που υποχρεούνται να καταβάλουν οι πωλητές που προσέρχονται στις Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων, προσδιορίζεται µε σχετική εκδιδόµενη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, λαµβάνοντας υπόψη τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του τέλους. 3. Οι παραγωγοί και οι εκπρόσωποι των πρωτοβάθµιων Συνεταιριστικών Οργανώσεων Παραγωγών, καταβάλουν το ηµερήσιο δικαίωµα µόνο για όσες ηµέρες προσέρχονται στις Λαϊκές Αγορές. 4. Η µη καταβολή του ηµερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστηµα πέραν των δύο (2) µηνών, συνεπάγεται την αναστολή ισχύος της άδειας µέχρι την τακτοποίηση της οφειλής, η οποία επιβάλλεται µε απόφαση του ηµάρχου. Μετά την εξόφληση των οφειλών, αίρεται άµεσα η αναστολή αυτοδίκαια. 5. H καταβολή του ηµερήσιου προαπαιτείται για την θεώρηση της αδείας. Πωλητής ο οποίος δεν έχει καταβάλει το ηµερήσιο δικαίωµα θα αποβάλλετε από την θέση που καταλαµβάνει µέχρι την εξόφληση του τέλους. Σε κάθε περίπτωση θα ειδοποιείται εγγράφως από την αρµόδια υπηρεσία και η αποβολή του θα συντελείτε, από την εποµένη ηµέρα από την παραλαβή της ειδοποίησης. 19

20 Οι υπόχρεοι καταβολής του ηµερήσιου τέλους στους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήµων του άρθρου 21 του β.δ. 249/ (Α'171) για την καθαριότητα και αποκοµιδή των απορριµµάτων των χώρων που χρησιµοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη χρήση και κατάληψη των κοινοχρήστων χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24-9/ (Α'171). Άρθρο 1 9 ο Κοινωνική ευθύνη χορηγικό πρόγραµµα λαϊκής αγοράς ΕΛΟΤ 1428/2009 περ Με την ευθύνη του ήµου ο κάθε πωλητής στην αγορά βιοκαλλιεργητής συµµετέχει στο χορηγικό πρόγραµµα της αγοράς για την εξασφάλιση προϊόντων σε ένα κοινωφελές ίδρυµα για παιδιά του ήµου ή σε ένα βρεφονηπιακό σταθµό του ήµου. Επίσης, οι βιοκαλλιεργητές προωθούν δράσεις για την οικολογία, προστασία και αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος, κάνουν γνωστές στο ευρύ κοινό τις παρόµοιες οργανώσεις και φορείς του νοµού µας. Άρθρο 20 ο Πίνακας ανακοινώσεων/κυτίο παραπόνων Στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων και σε ευκρινή θα υπάρχει Κυτίο Παραπόνων για την έκφραση των όποιων παρατηρήσεων ή παραπόνων υπάρχουν από τους καταναλωτές, σύµφωνα µε το υπόδειγµα καταγραφής παραπόνων και υποδείξεων του ΕΛΟΤ 1428/2009. Ο ήµος αναλύει τα δεδοµένα λειτουργίας, τα αποτελέσµατα των ελέγχων και επιθεωρήσεων, τις παρατηρήσεις, τα παράπονα, τις υποδείξεις των καταναλωτών, ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες για βελτιώσεις και η αγορά να εξυπηρετεί τους καταναλωτές και τα άλλα µέρη της. Άρθρο 21 ο Γενικές ρυθµίσεις 1. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται στις ιοικητικές και Ποινικές κυρώσεις, όταν µεταβάλλονται καθ ύψος µε οποιαδήποτε νοµοθετική ρύθµιση, µεταβάλλονται στον κανονισµό, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 2. Η ηµεροµηνίες που αφορούν την υποβολή ενστάσεων, προσφυγών, διοικητικής επίλυσης µε συµβιβασµό, προσαρµόζονται αυτοµάτως στην εκάστοτε νοµοθεσία. 3. Για την χρήση του χώρου της Λαϊκής Αγοράς από τους προσερχόµενους σε αυτή, µπορεί να επιβληθεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, οποιοδήποτε νοµοθετηµένο τέλος, πέραν του ηµερήσιου ανταποδοτικού τέλους. 20

21 4. Για την χορήγηση ή ανανέωση αδείας απαιτείται ηµοτική ενηµερότητα του ενδιαφερόµενου, κατά το άρθ. 285 του. κ Κ. Κ. (Ν. 3463/2006). Άρθρο 22 Ο Υποχρεώσεις του ήµου Ο ήµος αναλαµβάνει την υποχρέωση ώστε να υπάρχει επικοινωνία της λαϊκής αγοράς και προώθηση του θεσµού των βιολογικών αγορών στο κοινωνικό σύνολο. Αναλαµβάνει την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης και απορριµµάτων και να παραδίδει την αγορά καθαρή. Άρθρο 23 ο Εφαρµογή Κανονισµού Ο κανονισµός αυτός αποτελούµενος από είκοσι τρία άρθρα, συντάχθηκε για να ρυθµίσει προβλήµατα λαϊκής αγοράς βιολογικών προϊόντων και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης µε αυτόν διάταξης κατά το βαθµό που δεν έρχεται σε αντίθεση µε την ισχύουσα σχετική Νοµοθεσία και είναι δεσµευτικός για όλα τα µέλη του Συλλόγου καθώς και προς τις δηµοτικές αρχές και τους καταναλωτές. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό επιλύεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου. Η ισχύς του κανονισµού αυτού αρχίζει µε την έγκριση του από το ηµοτικό Συµβούλιο µετά από την έγκριση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης και τη δηµοσίευση του στον τοπικό τύπο και στα δηµοσιότερα µέρη των Τοπικών και ηµοτικών Κοινοτήτων. Στην απόφαση αυτή µειοψήφισε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καρύδας Νικόλαος, υπενθυµίζοντας ότι εξ αρχής ως παράταξη είχαν διαφωνήσει µε την δηµιουργία 2ης Λαϊκής Αγοράς, προτείνοντας να γίνει οριοθέτηση Λαϊκής Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων στην ήδη υπάρχουσα Λαϊκή Αγορά. Αναθέτει στον κ. ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ.Σ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑ ΜΕΛΗ Όπως υπογράφουν στο πρακτικό 21

22 Σέρρες Πιστό Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Μ. Ε.. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ. Σ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 254 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης σύµβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της ηµοτικής Κοινότητας Σητείας του ήµου Σητείας, η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 15 / 08-07-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 416 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σκύδρας, η διασφάλιση και προστασία του καταναλωτικού κοινού και η δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Απόφαση-εισήγηση Ίδρυσης Λαικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015. (marketing plan 2015). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015. (marketing plan 2015). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 4 / 11-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράµµατος τουριστικής προβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΩ10-ΙΑΨ. Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΩ10-ΙΑΨ. Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 25-09-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ10-ΧΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ10-ΧΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 18 / 28-08-2013 Αριθµ. Απόφασης: 561 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηµατοδότησης πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, η διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 22-01-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κίνηση λεωφορείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Στέρης Χρήστος ΤΗΛ 2541041916 e-mail agr@topeiros.gr 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Ευλαλο 01-04-2014 ΓΡΑΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφ.Στέρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 06-11-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 742 / 2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 24/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΟΩ10-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 31-05-2011. Αριθµ. Απόφασης: 495 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: 4Α3ΟΩ10-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 31-05-2011. Αριθµ. Απόφασης: 495 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 31-05-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 495 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής προτάσεων στο «Πρόγραµµα Ευρωπαïκής

Διαβάστε περισσότερα

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 18/13-5-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 241/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: Αριθμ. Α2 5900 Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο επιβολής των χρηματικών προστίμων, που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης, κατά τις επιταγές

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 98/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 45/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 29-2-2012 ΘΕΜΑ 9 ο έκτακτο : Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 145/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αριθµός απόφασης:61/2011 Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε την έκλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα 29-6-2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 124398/2038 ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα κανονιστική απόφαση, αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης-ανανέωσης-παράτασης-ανάκλησης

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των διδάκτρων του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί Παλαιού Φαλήρου».

Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των διδάκτρων του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί Παλαιού Φαλήρου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 171 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α..... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00 Πληροφορίες: Γκασδάρη Αντωνία ΤΗΛ : 25413-52600 FAX : 25413-52650 E-mail: ds@topeiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ' Ταχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλέφ.: 2103893256 FAX: 2103301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-ΔΑ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-ΔΑ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 Ταχ. Δ/νση : Ζαγορά Πηλίου Ταχ. Κωδ. : 370 01 Πληροφορίες: Γάκη Σπυριδούλα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΝΟ3. Αριθµ. Απόφασης: 8 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΝΟ3. Αριθµ. Απόφασης: 8 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: / -0-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 8 / 04 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προµηθειών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα