ί nternet.gr Υπό την αιυίδα της ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" Εuρωπαϊκής Επιτροπής Β' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ί nternet.gr Υπό την αιυίδα της ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" Εuρωπαϊκής Επιτροπής Β' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ί nternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Β' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Υπό την αιυίδα της ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" Εuρωπαϊκής Επιτροπής

2 Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί μαθητες, νεόες ιιχν εργαλείο στην αναγνώριση των πιθανών διαδlκωακών κινδuνων, στην προστασία ι'ιιιι της ιδιωτικης τοuς ζωης και στην αντιμετώπιση δuσκολων κοταστόσεων ποu ενδεχομένως θα αντιμετωπίσοuν κόποια στιγμη στον ψηφιακό κόσμο. μαθητέ εkπαιδεul1 Η ανόπτuξη της κριτικης ικανότητας των παιδιών και στο Διαδίκτuο αποτελεi τον πιο lσχuρό τοuς σuμμαχο για να μποροuν να χαίρονται Το Διαδίκτuο αιιοιιλll Ιν(ι IIOλi')IIIΙO ιργcιλll μόθησης, δια βίοu τις απεριόριστες δuνοτότητες TOU διαδlκωακοι) κόσμοu, χωρίς εκπαίδωσης, ενημέρωοιμ",. ψυχυγωγlrιc., ι 111 ινωνίας, τόσο για τα uπερβολές και με ασφόλεια. παιδιά όσο και για τους και το Διαδίκτuο δlέιιε.lοl να ακολοuθοuμε για ν ι νr'1λιki c: 'Οιιω,.. γολr.ίο, έτσι ΩΙ ιι') ",ζlν'ι)υ! Γ ι xι!l~ Ρι::lλοuμε όλοι Ο οδηγός uλοποιηθηκε στο πλαίσιο TOU Μνημονίοu Σuνεργασίας φόλι::ια. μεταξι) TOU Υποuργείοu Παιδείας, Δια Biou Μόθησης και Στο πλαiσιο αuτό, 10 ψηφl μαθητές ικανους ώστ τεχνολογίες με ασφόλεια, γν ποu προκuπτοuν από την αλογl κότl ποu εξόλλοu σιταγορει>εταl και Σχολείοu. ι')οη IOU Θρησκωμότων και της Μονόδας Εφηβlκης Υγείας της Β' ι rοuς Παιδlοτρικης Κλινlκης Tou Πανεπιστημίοu Αθηνών - Μέλοuς Tou τικές Ελληνlκοι) Ktvτpou Ασφαλοuς Διαδlκτuοu, uπό την αιγίδα και ιjνoi,) σuγχρηματοδότηση της Εuρωπαϊκης Επιτροπης και TOU Iou"" προγρόμματος πλαισίοu Safer Internet. Ntou Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ Το YnouPYEio Παιδείας, Δια Βίου Μ(Ί()lγJljI, Kt-II Ορησκωμάτων, στο πλαίσιο της διαρκοuς ενημέρωση<., Jo..LHI uσης των μαθητών σε θέματα ασφαλοuς Διαδlκτυο\,), Ί ι ΓJι.> ι ι!ν( ι ι ον «Σ\,)νοπτικό οδηγό για ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥ ΛΟΥ τοuς μαθητές» ως ένα βοηθημο ποι> OCI l)ιιοστηρίξεl τα παιδιό στην 2 Ασφαλήι: χρι'ιοη 1011 Λlοι,lnιΊuι) ΣuνΟΠΤ1κός οδηγός για Touc; μαθητίς Ασφαλής χρήση TOU Διαδικτuοu - Σuνοmικός οδηγός για τοuς μαθητές 3

3 @ ί Το Διαδίκτυ ένας καταπληκτικόςκόσμος Το Διαδίκτυο είναι ένας καταπληκτικός κόσμος μόθηση<.:, ίrύι -~ επικοινωνiας και διασκέδασης, είναι όμως και ένα κόσμοι. ~Io ένο οσφολέστερο διοδίκτυο ανοιχτός σε όλους, KαλOιJς και KαKOιJς! Με μερικό απλγι τρικ λοιπόν που δίνονται στον οδηγό αυτό, όλοι CIIIl r, μπορούμε να απολαμβόνουμε τα πολλό οφέλη Ir,i ΔιαδΙKTιJOυ με ασφόλεια και να αποφεί>γουμε 1(1111 πιθανoιjς KlνδιJνOυς. Σας KαλOιJμε να τα διαβό<.)ι ιι~ Ι 11 προσοχή! 4 Ασφαλής χρήση του Διαδlκτuου - Ι\)νΟΠΤικός οδηγός για τοuς μαθητές Ασφαλής χρήση του Διαδlκτuου - ΙUVΟΠΤικός οδηγός για το\)ς 1Η1(1'11

4 ί nternet.gr Δεν αποκαλqπτω ποτέ προσωπικές λεπτομέρειες στο Διαδίκτι>ο, όπως το πραγματικό μοlj όνομα, τη διεύθljνση της κατοικίας μοlj, το όνομα TOLJ σχολείοlj μοlj, το τηλέφωνό μοlj, ή την φωτογραφία μοlj, γιατί ποτέ δεν μπορω να ξέρω ΠΟLJ μπορούν να Δεν είμαστε ανών"μοι στο Διαδίκτ"ο. Όλοι αφήνο"με ηλεκτρονικά ίχνη! κατοληξοljν. Αντίστοιχα, δεν ζητω από άλλοljς να αποκαλύψοljν προσωπικές ΤΟLJς πληροφορίες, όσο είμαι μαθητής- ανήλικος. Ικέψο" πριν δημοσιει>σεις! Προστάτε"σε την ιδιωτική ζωή, τη δική σο", της οικογένειάς σο", των φίλων σο". d Όλοι αφήνοljμε ηλεκτρονικά ίχνη στο Διαδίκωο! ΣLJνεπως, πρέπει να σljμπερlφέρομαι με κανόνες και με ηθική, όπως το κάνω και στον πραγματικό κόσμο. Θψάμαl, ότι αν παραβω κάποιοljς σljγκεκριμένοljς κανόνες ΠΟLJ σljνεπάγοντοι ΚLJρωσεις, τότε μέσα από τα ηλεκτρονικά μοlj ίχνη θα μπορω να εντοπιστω, ΟΠΟLJδήποτε στον κόσμο. Δεν αποκαλqπτω σε κανέναν, OQrt και στοι>ς καλι>τεροqς μοι> φίλοι>ς,,ον κωδικό πρόσβασης τοι> λογαριασμοι) ποι> έχω στο Διαδίκτι>ο. Κάποιο άλλο άτομο θα μπορούσε να προφασιστεί ότι είμαι εγω στο Διαδίκωο, να διαβάσει το ηλεκτρονικό μοlj ταχljδρομείο, να αναρτήσει λανθασμένες ή κακές πληροφορίες να παρενοχλήσει άλλα άτομα ή να διαδωσει ψέματα για ΤρίΤΟLJς, χρησιμοποιωντας τον κωδικό αωό. Ενημερωνω ΤΟLJς γονείς ή ΤΟLJς δασκάλοljς μοlj στην περίπτωση ΠΟLJ διαβάσω στο Διαδίκτι>ο κάτι ποι> με ενοχλεί ή ποι> με κάνει να νοιώθω άβολα, δίχως να διστάσω. Ακόμα και αν πιστεύω ότι γνωρίζω πολύ καλύτερα το ΔιαδίΚΤLJΟ από ΤΟLJς γονείς ή ΤΟLJς δασκάλοljς μοlj, δεν ξεχνάω ότι εκείνοι μπορούν να με προστατεύσοljν από κακοτοπιές μέσα από την γνωση και την εμπειρία ΤΟLJς. Γνωρίζω ότι οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία δημοσιεύσω στο ΔιαδίΚΤLJΟ, εκείνη τη στιγμή παqει να είναι προσωπική και Ό,τι ανεβαίνει στο Διαδίκτ"ο, γίνεται δημοσίως προσβάσιμη, παντοι) στον κόσμο. Για αωό το παραμένει εκεί για πάντα! λόγο, πρέπει πάντα να σκέφτομαι πριν δημοσιεύω οτιδήποτε στο Διαδίκωο. 6 Ασφαλής χρήση ΤOιJ ΔιαδlKτί)OιJ - Σuvοmlκός οδηγός για τους μαθητές Ασφαλής χρήση ΤOιJ Διαδικτύου - Σuνοπτικός οδηγός για τοuς μαθητές 7

5 ί nternet.gr Ποτέ δεν σuναντώ στο φuσlκό κόσμο φίλοuς ποι> γνώρισα στο Διαδίκτuο και nou δεν γνωρiζω στον πραγματικό κόσμο. Τα ~I οτομα αuτo δεν είναι ποντοτε αuτo nou ισχuρiζονται ότι είναι, ακόμα και αν αλληλογραφώ ή επικοινωνώ μαζί τοuς για πολι),\ καιρό, ή μοu έχοuν στείλει φωτογραφiα τοuς ή τοuς έχω δει με Εάν κάποιος μοι> προσφέρει κάτι στο Διαδίκτuο ποι> μοι> φαίνεται "περβολικό για να είναι αλήθεια, όπως πχ δώρα για σuμμετoxή σε διαγωνισμό ή KOUiζo τότε πιθανώς, όντως να μην είναι αληθινό και να πρόκειται για καποιο τέχνασμα! Καλό θα είναι λοιπόν να απoφεljγω τέτοlοu είδοuς επαφές ή ιστοσελίδες. web καμερα. Ακόμα και η φωτογραφία ή το βiντεο μπορεi να είναι πλαστα. Εαν καποιος διαδικτuακός φίλος μοu ζητήσει να κρατήσω τη φιλία μας μοστική, τότε κάτι δεν πάει καλά. Ποιος αληθινός φίλος θα το ζητοljσε αuτό; Πρέπει αμέσως να ενημερώσω τοuς γονείς μοu ή τοuς δασκαλοuς μοu. Δεν ενδιαφέρομαι για "λικό ποι> απει>θι>νεται σε ενηλίκοι>ς, αναζητώ ιστοσελίδες ποu έχοuν δημιοuργηθεί για παιδια της ηλικίας μοu. Εάν βρω κάποια ιστοσελίδα ποι> με τρομάζει, μοu φαiνεται περίεργη, ή περιέχει ρατσιστικό / εξτρεμιστικό ή ολλο LJΠΟΠΤΟ περιεχόμενο, το αναφέρω αμέσως στοuς γονείς μοu ή στοuς δασκαλοuς μοu. Οι φίλοι ποι> γνωρίζοuμε μόνο μέσα από το Διαδίκτuο παραμένοuν άγνωστοι! Έλεγξε την εγκuρότητα της πληροφορίας στο Διαδίκτuο Εαν καποιος μοu στεiλεl ένα απρεπές μήνuμα ή μια απρεπή εικόνα ή με παρενοχλεί στο Διαδίκτuο, πρέπει να σταματήσω αμέσως την επικοινωνία μαζί TOU και να αναφέρω το γεγονός στοuς γονείς μοu ή στοuς δασκολοuς μοu για να με βοηθήσοuν. ~ Μπορώ, επίσης, να καλέσω το τηλέφωνο χωρίς χρέωση για να ζητήσω ανώνuμα βοήθεια από ειδιkoιjς Tou ΕλληνlκοΙ> Κέντροι> ΑσφαλοΙ>ς ΔιαδlκτUοu. Διασται>ρώνω πάντα το "λlκό παι> βρίσκω στο ΔιαδίκΤι>Ο με αλλες πηγές. όπως βιβλία, εφημερίδες, περιοδικα, ρωτώ επίσης τοuς δασκαλοuς και τοuς γονεiς μοu. Όλοι ψεις μποροljμε να είμαστε σuγγραφείς TOU ΔιαδικτιJοu, και δεν είναι όλοι οι ανθρωποι επιστήμονες ή ειδικοi! 8 Ασφαλής χρήση ΤOlJ ΔlοδlΚΤUΟlJ - Συνοπτικός οδηγός για τους μαθητές Ασφαλής χρήση TOlJ ΔlαδlΚΤUΟlJ - Συνοmlκός οδηγός για τους μαθητές 9

6 @ ί Σβήνω αμέσως ποι> έχω λάβει από αποστολείς ποι> δεν Σέρφαρε ηθικά και με κριτική σκέψη γνωρίζω, ή ακόμα και από φίλους, από τους οποίους όμως δεν αναμένω ηλεκτρονική αλληλογραφία. Σε καμία περίπτωση δεν ενεργοποιωτους συνδέσμουςτου Διαδικτύου που υπάρχουν σε αuτά τα ηλεκτρονικά μηνύματα ούτε ανοίγω τυχόν προσαρτήματα.το ίδιο ισχύει και για την λήψη αρχείων από κόμβους Αντιμετωπίζω τοι>ς άλλοι>ς χρήστες του Διαδικτύου με τον ίδιο τρόπο ποι> θα ήθελα να μοι> φέρονται αι>τοί. Δεν κατηγορω ούτε προσβάλλω κάποιον στο ΔιαδίKΤUO θεωρωντας ότι αστειεύομαι, γιατί το αστείο μου μπορεί να μη γίνει αποδεκτό και να πληγωσει το άτομο αυτό. Γνωρίζω ότι το κατέβασμα φωτογραφιών, μοι>σικής ή βίντεο μπορεί να είναι παράνομο. Για αuτό το λόγο ελέγχω εάν μπορω να το κάνω αuτό στην ιστοσελίδα ή εάν πρέπει να πληρωσω για την υπηρεσία αυτή. Υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες που παρέχουν δωρεάν υλικό στους χρήστες τους. του Διαδικτύου, γιατί έτσι πιθανόν να μεταδοθεί ιός στον υπολογιστή μου που θα μπορούσε να τον βλάψει ή να τον καταστρέψει. Δεν κάνω ποτέ αγορές από το Διαδίκτι>ο αν δεν είναι δίπλα μοι> ένας γονέας. Αποφεύγω ιστοχωρουςπου δεν γνωρίζω εάν είναι έγκυροι. Πληκτρολογω πάντα εγω την διεύθυνση της ιστοσελίδας, για να είμαι σίγουρος/η ότι θα μεταβω στην γνήσια και όχι σε άλλη, πλαστή. Κάνω τακτικά διαλείμματα όταν είμαι στον υπολογιστή. για να ξεκουράζονταιτα μάτια μου. Δεν αντιγράφω έτσι απλώς κείμενα από ι>λικό τοι> Διαδικτί>οι> για τις εργασίες μου, γιατί είναι σαν να κλέβω. Η αντιγραφή από το ΔιαδίKΤUO μπορεί να είναι παράνομη και δεν βοηθάει καθόλου στην ανάπτuξη των γνωστικων μου δεξιοτήτων και της κριτικής μου ικανότητας, προσόντα που θα χρειαστω στο μέλλον μου. Μην ξεχνάς να ζεις στον πραγματικό κόσμο για χάρη τοι> Διαδlκτ60υ Δεν προωθώ που έλαβα και που βρίσκω απαράδεκτο, γιατί είναι σαν να προωθω ανεπιθύμητη αλληλογραφία. 10 Ασφαλής χρήση του ΔιαδΙKτιJOυ - Ιuvοmlκός οδηγός για τους μαθητές Ασφαλής χρήση του ΔιαδΙKτιJOυ - Ιuvοπτικός οδηγός για τοuς μαθητές 11

7 @ ί Ο χρόνος nolj μένω στον ljπολογιστή και το ΔιαδίΚΤlJΟ δεν πρέπει να μοlj στερεi oιjτε ένα λεπτό από το παιχνiδι μοlj, τα χόμπι μοlj, ΤΟlJς φiλοljς μοlj, το διάβασμά μοlj και τον ιjπνo μοlj. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μπορω να διασκεδάζω στον εικονικό κόσμο TOlJ ΔιαδlκτιJΟlJ, όμως πάντα αναγνωρίζω ότι διαφέρει από τον πραγματικό κόσμο. ΥΠο. THP~I.ZQ ΜΟ"ΙΙΑ/\ UtaO"\"~"t-,,,,-,,,,t- 'Μ""Ι _'".."..., Γραμμή Βοηθείας: (Τηλi:φωvο χωρίς χρέωση) ~ ~ J 12 Ασφαλής χρήση TOLJ Δlaδ,ΚΤIJΟLJ - Συνοπτικός οδηγός για τους μαθητές Ασφαλής xρl~ση ΊΟΙ; Δlαδη.,IJΟLJ Συνοπτικός οδηγός για τους μαθητές 13

8 ί nternet.gr ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τ ο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδlκτύοu και η Δρόση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Safer υλοποιούνται uπό την αιγίδα της Εuρωπαϊκής Επιτροπής και του προγράμματος πλαισίοu Safer Infernet: htfp://ec.europa.eu/saferinternet. Η δράση Safer οποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο το\) Πανευρωπαϊκού Δικτύου EeνIK(~V Κέντρων Ενημέρωσης ΚΟΙ Επογρύπνησης Insafe: hftp://www.saferinternet.org. Το έργο αυτό της Δράσης Ενημέρωαης Safer TOu Ελληνικού Κένιρου Ασφαλούς Διαδικτύου ~ρίσkεταl uπό άδεια Creative Commons Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παρόγωγα Έργα 3.0 Gr()()c Επιτρέπεται η χρήση του tpyou ως έχει KOI στο σύνολό του με αν IΊγρclφή. οlοναl "ι KC" Ι" ι ι'ι60" '1 υπό τους εξής όρους Ι. Απαγαρεύεταl η χρήση του έργου μέσα στσ πλαίσια ΟΚΟΙΙΟ';' (,1""'' ι 1 ('II"()t1>'ΙOOOO,;(JIIIKbU 2. Απαγαρεύεταl η διασκευή. η προσαρμογγi 11 η οποιa6,lιrοι όλλlllιιl\ιιf')οιι"ι. η αποσπασματική χρήση του έργαυ ή η δημιαuργlο ηορόγωγ,>!) (('Y'.il), 3. Απαγορεύεται η χρήση TOU tpyau χωρlς αναφορό 10" δικαlο';'χυ" l'ινιιψιιιι",ll, ινi. ",ιιlοl"ς καθώς και των όρων που δlέποuν lην rtapoqoti 6δ[I(]. Η παροί>σο όδεκι σε ICtlllli1 Γrι rιίii11.ι.χjι\ I-Jf ν tlyf!l~i] ιί i11 Γι,ο()lζι ι το ηθικό δlkolωμcι Tt>V OI<t"OUXO\.l ιι νιιιι"" IKι'J 1/'10"11 lμl",_ Γιο οιοδήποτε όλλη χρήση ntpav (J\)I r1r,!ιι.>ι) Ι ι rlιjj-\λt ι f( ιι-ιι {ιιιι', ΙΙ i (,ι)γγ~ rρll ι/νη ~JbI lςl, απαιτείται γρογπή 66(,10 t'tiii) I'Ων f,ijot-(i1l'ux<"> lη~ IΊVΙ\.ΙjltlrII<,Ι'j(. Κ'!Ο.-ΤΙ\ΙΨ "., Για να δrlιι "νιlγρil(l'ι) lη~ ι',llι.iι"" f1lini(ji\)ii/i hltp://cloolivocoil1111t)/i, '"ιι/ιί, 1111,.",./1 'Υ,ι( Iltl/J OΙ~I'/ Ιιjλ. 1/() 1,?17,11,:, ι /11(111 l"i(1("i'.(ii,ιrιii'ιiιιi/\i~ll υι,ι WW'W};tlt(J,IIlIHIII(Jj (ΙΙ Ct\IJγllμllli'~~ΟllJς"i'JIII\IΟII1l'1ιιι,ιιο,ι 14 Ασφαλής χργ)οη του ΔlαδΙΚΤUΟυ - ΣυνΟΜlκός οδηγός για τους μαθητές Ασφαλής ΧΡI'10 11 ι i 111 Λ" 11'" 1,'I(jI, Συνοπτικός οδηγός για τους μαθητές 15

9 Γραμμη Βοηθείας Ι,... ι_... ι... (..,.~ ' ~ '_Ι'ilUM)I~ safe~"ne Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διaδlκτύοu Δράση Ενημίρωσης /Γi) ί nternet.gr ~IO ενooσφoλtotιρobicb\ιr;τuo

Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook

Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Πώς μπορούμε να ελέγχουμε και να ρυθμίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα μας μέσα από τις οθόνες του Facebook Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω να σερφάρω. δημιουργικά και με ασφάλεια. Τα πρώτα βήματα

Μαθαίνω να σερφάρω. δημιουργικά και με ασφάλεια. Τα πρώτα βήματα Μαθαίνω να σερφάρω δημιουργικά και με ασφάλεια Τα πρώτα βήματα Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΑΡΧΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΗΓΩΝ Κ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίζοντας για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο

Φροντίζοντας για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο Φροντίζοντας για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο Με τη στήριξη της: ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA A. Πώς να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό για γονείς σελ. 4 B. Οδηγίες για γονείς και κηδεμόνες σελ. 5 1. Η ασφάλεια φέρνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4

Περιεχόμενα. Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4 Περιεχόμενα Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4 Ο Διαδικτυακός Κόσμος... 5 Προτερήματα Διαδικτύου...5 Προκλήσεις του Διαδικτύου...6 Ασφάλεια και Διαδίκτυο...6 Ψηφιακό χάσμα...7

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά!

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά! Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά! Μαθαίνω για τα προσωπικά μου δεδομένα Ιδιωτικότητα, παρακαλώ! Η ιδιωτική σου ζωή είναι πολύτιμη.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αργύρης Τζικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

για γονείς Φροντίστε την ασφάλεια των παιδιών σας στο διαδίκτυο!

για γονείς Φροντίστε την ασφάλεια των παιδιών σας στο διαδίκτυο! Οδηγός για γονείς Φροντίστε την ασφάλεια των παιδιών σας στο διαδίκτυο! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Πώς να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό για γονείς σελ. 4 Β. Οδηγίες για γονείς και κηδεμόνες σελ. 6 1. Η ασφάλεια φέρνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ INTERNET ΑΠΕΦΥΓΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ INTERNET ΑΠΕΦΥΓΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ INTERNET ΑΠΕΦΥΓΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ Γνωρίζουμε όλοι ότι το διαδίκτυο αποτελεί σήμερα καθημερινότητα για τους μαθητές ηλικίας 8-18 χρονών. Ακόμη και στην Ελλάδα που υπολείπεται έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς Oδηγός για ασφαλή χρήση internet και κινητού τηλεφώνου για παιδιά και εφήβους Tμήμα Εταιρικών Σχέσεων WIND Ελλάς Mε τη συνεργασία: Γενική επιστημονκή επιμέλεια: Ι. Τσιάντης

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2011. www.eukidsonline.net. Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Görzig και Kjartan Ólafsson, με τα μέλη του δικτύου EU Kids Online

Ιανουάριος 2011. www.eukidsonline.net. Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Görzig και Kjartan Ólafsson, με τα μέλη του δικτύου EU Kids Online Η οπτική των παιδιών στην Ευρώπη Βασικά ευρήματα και συστάσεις για τη χάραξη πολιτικών από την έρευνα EU Kids Online σε παιδιά ηλικίας 9-16 ετών και τους γονείς τους σε 25 ευρωπαϊκές χώρες Ιανουάριος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

«τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;»

«τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;» «τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;» ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ μαζί για την εφηβική υγεία μαζί για την εφηβική υγεία ΜΑΖΙγια τηνεφηβικηυγεία ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «e-ασφαλεια ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

SafeLine. Ραγδαία αύξηση αριθμού των καταγγελιών το 2010...2. Καταγγελίες που έλαβε η SafeLine...2. Περιεχόμενο καταγγελιών...2

SafeLine. Ραγδαία αύξηση αριθμού των καταγγελιών το 2010...2. Καταγγελίες που έλαβε η SafeLine...2. Περιεχόμενο καταγγελιών...2 Ραγδαία αύξηση αριθμού των το 2010.........................2 Καταγγελίες που έλαβε η SafeLine............2 Περιεχόμενο....................2 Πώς να κάνετε μια καταγγελία.............2 Διασφάλιση ανωνυμίας.......................2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ Ι ΚΑΙ INTERNET - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ. Καριπίδης Νίκος Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ ράµας

ΠΑΙ Ι ΚΑΙ INTERNET - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ. Καριπίδης Νίκος Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ ράµας ΠΑΙ Ι ΚΑΙ INTERNET - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Καριπίδης Νίκος Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ ράµας Το διαδίκτυο αποτελεί σήµερα µια απτή πραγµατικότητα η οποία µας ανοίγει την πόρτα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΔ. Καριπίδης Νίκος Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Δράμας

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΔ. Καριπίδης Νίκος Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Δράμας ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΔ Καριπίδης Νίκος Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Δράμας Το διαδίκτυο αποτελεί σήμερα μια απτή πραγματικότητα η οποία μας ανοίγει την πόρτα της γνώσης, της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέσιμες Πληροφορίες πριν από την 1η Συνεδρία:

Διαθέσιμες Πληροφορίες πριν από την 1η Συνεδρία: Διαθέσιμες Πληροφορίες πριν από την 1η Συνεδρία: Γεώργιος Κεσίσογλου, M.Sc., Όνομα: Διεύθυνση: Σταθερό ή Κινητό τηλ.: Τηλ. Εργασίας: Μπορώ να αφήσω μήνυμα σε αυτά τα τηλέφωνα; Email: Ημερομηνία Γέννησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εισαγωγή Ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις είναι συχνά πρόθυµοι δηλώσουν συµµετοχή σε κλινικές µελέτες, ελπίζοντας ότι η προσφορά τους θα βοηθήσει την έρευνα να ανακαλύψει

Διαβάστε περισσότερα

προτιμήσεις και γενικότερα ο,τιδήποτε αφορά την ιδιωτική ζωή ενός ατόμου και όχι τους δημόσιους κοινωνικούς κύκλους. Εικόνα 3.

προτιμήσεις και γενικότερα ο,τιδήποτε αφορά την ιδιωτική ζωή ενός ατόμου και όχι τους δημόσιους κοινωνικούς κύκλους. Εικόνα 3. Oδηγός Facebook Το Facebook είναι ένα από τα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα στον κόσμο με εκατομμύρια χρήστες όλων των ηλικιών. Δημιουργήθηκε από τον Μάρκ Ζάκερμπεργκ το 2004 και παρόλο που σχεδιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

οnline real Ασφάλεια Σύνδεση Ψηφιακή Ελλάδα στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε γρήγορα και οικονομικά με τον ψηφιακό κόσμο στο ίντερνετ

οnline real Ασφάλεια Σύνδεση Ψηφιακή Ελλάδα στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε γρήγορα και οικονομικά με τον ψηφιακό κόσμο στο ίντερνετ real οnline ΕΚΔΟΣΗ #1 KYΡΙΑΚΗ 27.9.2009 Ασφάλεια στο ίντερνετ Τρόποι, προφυλάξεις, κατευθύνσεις και μυστικά για τις ψηφιακές αναζητήσεις στον Κυβερνοχώρο Σύνδεση στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ Ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη μαθησιακή και διοικητική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Be well ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΣ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ. Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III

Be well ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΣ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ. Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III Be well ΟΙ ΞΙΣ ΚΙ Τ ΠΡΟΤΥΠ ΜΣ Η ΒΣΗ ΤΗΣ ΠΙΤΥΧΙΣ ΜΣ Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III ΠΡΟΣΘΤΗ ΒΟΗΘΙ Πόροι για τους υπαλλήλους μας Προϊστάμενος ή διευθυντής Πρώτο μέλημά σας είναι να συμβουλευτείτε το άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ / ΤΖΟΓΟΣ - ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ - ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων

ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων ΔιΑσκεΔΑσή & κατεβασμα Αρχειων στο ΔιΑΔικτυο Δεν ειναι ο,τι λαμπει χρυσοσ Η Αθηνά περνάει από της Ζέτας και του Αλέξη μετά από το μάθημα της στο Πανεπιστήμιο και πριν να συναντήσει τους φίλους της. Η Ζέτα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα