Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας Ιονίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας Ιονίου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πάτρα, 09/ 02/2015 αριθ. πρωτ.: 260/14877 σχετ.:. 2415/66979, 2722/76580, 4825/157919/2013, 80/4875, 81/4877, 2152/95656, 2561/126452, 2926/150988, 3082/160515/2014. Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Γ. Ξυράφας Τηλέφωνο: εσωτ. 128 FAX: ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 5326/ Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γ.Γ. της Π.Δ.Ε., η οποία έχει τροποποιηθεί με τη με αριθ. πρωτ. 3688/57645/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γ.Γ. της Π.Δ.Ε., για το υφιστάμενο έργο: καθετοποιημένη μονάδα που περιλαμβάνει: σφαγείο χοιρινών - βοδινών - αιγοπροβάτων με τμήμα κοπής και τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων δυναμικότητας 19,7 ΤΖΒ/ημέρα, μονάδα αποτέφρωσης δυναμικότητας 640 kg/ημέρα και κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 480 μόσχων πάχυνσης (Ι.Ζ.=240), σε γήπεδο εμβαδού τ.μ. στη θέση Μπάστα - Καλογεροστάνη Λεχαινών Ν. Ηλείας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε.», λόγω απεξάρτησης από τη μονάδα rendering και τροποποίησης της υδροδότησης με αδειοδοτημένη γεώτρηση. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας Ιονίου Έχοντας υπόψη: 1. Το 1 Ν. 1650/86 (ΦΕΚ160Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Β/ ) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., και άλλες διατάξεις» και ισχύει. 2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α / ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 1

2 ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει. 3. Το Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 4. Την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β / ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011)» όπως ισχύει. 5. Την Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 «σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης». 6. Την Απόφαση με αριθ. οικ /2012 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Φ.Ε.Κ. 2703Β/ ) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ αριθ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του ν. 4014/2011 (Α' 209)». 7. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης». 8. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/ ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου». 9. Το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α / ) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης». 10. Το Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143Α / ). 11. Την ΚΥΑ 11508/2009 (ΦΕΚ 151 ΤΑΑ & ΠΘ ) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού». 12. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153Α / ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». 13. Την Κ.Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15/ (ΦΕΚ1048Β / ) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 14. Τον Κανονισμό 1069/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)». 15. Τον Κανονισμό 142/2011/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2011 «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία». 16. Τη ΚΥΑ / (ΦΕΚ Β 354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και 2

3 διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 17. Την ΚΥΑ με αριθ. οικ : «Τροποποίηση της υπ αριθ /2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Β 354) και συναφείς διατάξεις», ΦΕΚ 2220 Β / Τη με αριθ. πρωτ. οικ / Εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων: «Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ / (ΦΕΚ Β 354/2011) Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 19. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π /725 (Φ.Ε.Κ. 383/Β/ ) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991». Αντικατάσταση της υπ αριθ /1546/1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι νια τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β 604). 20. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π /1159 (Φ.Ε.Κ. 791/Β/ ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, συμφωνά με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθ /725 ΚΥΑ». 21. Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β / ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ),». 22. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει». 23. Την ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264/Β /1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο». 24. Την Κ.Υ.Α /2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/1997) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός». 25. Τη με αριθ. πρωτ. 5326/ Απόφαση Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων από το Γ.Γ. Π.Δ.Ε. για το έργο «καθετοποιημένη μονάδα που περιλαμβάνει: σφαγείο χοιρινών - βοδινών - αιγοπροβάτων με τμήμα κοπής και τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων δυναμικότητας 19,7 ΤΖΒ/ημέρα και μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής δυναμικότητας kg/ημέρα και αποτέφρωσης δυναμικότητας 640 kg/ημέρα, λόγω επέκτασης δια της προσθήκης κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 480 μόσχων πάχυνσης (Ι.Ζ.=240), σε γήπεδο εμβαδού τ.μ. στη θέση Μπάστα - Καλογεροστάνη Λεχαινών Ν. Ηλείας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε.». 26. Τη με αριθ. πρωτ. 3688/57645/ Απόφαση Τροποποίησης από το Γ.Γ. Π.Δ.Ε. της με αριθ. πρωτ. 5326/ Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) λόγω κτιριακής επέκτασης του υφιστάμενου έργου «καθετοποιημένη μονάδα που περιλαμβάνει: σφαγείο χοιρινών - βοδινών - αιγοπροβάτων με τμήμα κοπής και τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων δυναμικότητας 19,7 ΤΖΒ/ημέρα και μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής δυναμικότητας kg/ημέρα και αποτέφρωσης δυναμικότητας 640 kg/ημέρα και κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 480 μόσχων πάχυνσης (Ι.Ζ.=240), σε γήπεδο εμβαδού τ.μ. στη θέση Μπάστα - Καλογεροστάνη 3

4 Λεχαινών Ν. Ηλείας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε.». 27. Τη με αρ. πρωτ /3387/ άδεια χρήσης νερού από υφιστάμενο έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων (αγροτοβιομηχανική γεώτρηση), ιδιοκτησίας Ηλειακά Βιομηχανικά Σφαγεία Α.Ε., στη θέση «Μπάστα Καλογεροστάνη (Αγ. Θεόδωροι), Δ.Κ. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας (ΑΔΑ: Β4ΣΘΟΡ1Φ-ΡΛΩ). 28. Τη με αριθ. πρωτ. 1599/41416/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. για το έργο: Μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής δυναμικότητας 54 τόνων/ημέρα, την οποία έχει μισθώσει η εταιρεία «FARGECO HELLAS ΕΠΕ» από την εταιρεία «ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε.», στη θέση «Μπάστα-Καλογεροστάνη» της Δ.Ε. Λεχαινών του Δ. Ανδραβίδας Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας. 29. Τη με αριθ. πρωτ. 170/9819/ Απόφαση Τροποποίησης από το Γ.Γ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. της με αριθ. πρωτ. 1599/41416/ Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. λόγω προσθήκης μονάδας βιολογικού καθαρισμού, της υφιστάμενης μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής ιδιοκτησίας της εταιρείας «FARGECO HELLAS ΕΠΕ» στη θέση «Μπάστα-Καλογεροστάνη» της Δ.Ε. Λεχαινών του Δ. Ανδραβίδας Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας 30. Την με αριθ. πρωτ. της υπηρεσίας μας 2415/66979/ αίτηση του ενδιαφερομένου με την οποία προσκομίστηκε 1 φάκελος ΜΠΕ για το έργο του θέματος. 31. Το με αριθ. πρωτ. 2415/66979/ έγγραφό μας με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για το έργο του θέματος. 32. Την από αίτηση των ενδιαφερομένων (αριθ. πρωτ. Υπηρεσίας μας 2722/76580/ ) με την οποία υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για το έργο του θέματος. 33. Το με αριθ. πρωτ. 2722/76580/ έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της ΜΠΕ προς το Περιφερειακό Συμβούλιο (Π.Σ.) Π.Δ.Ε. προς δημοσιοποίηση της ΜΠΕ και γνωμοδότηση. Με το ίδιο έγγραφο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ προς τη Δ/νση Υδάτων της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. για γνωμοδότηση. 34. Το με αριθ. πρωτ /4917/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας (αριθ. πρωτ. Υπηρεσίας μας 1290/57066/ ). 35. Το με αριθ. πρωτ. 3853/123096/ έγγραφό μας με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για το έργο του θέματος (κατάθεση νέας ΜΠΕ) μετά από αυτοψία. 36. Το με αριθ. πρωτ /6891/ έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε. με θέμα: Απόψεις επί της ΜΠΕ του έργου. 37. Το με αριθ. πρωτ /1573/ έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. σχετικά με την ανακοίνωση της ΜΠΕ του έργου του θέματος (αριθ. πρωτ. Υπηρεσίας μας 80/4875/ ). 38. Το με αριθ. πρωτ /109/ έγγραφο από το Γραφείου του Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δ.Ε., (αριθ. πρωτ. Υπηρεσίας μας 81/4877/ ) με το οποίο μας διαβιβάζει τη Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για το έργο του θέματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Π.Σ της Π.Δ.Ε. με αριθμό 5/ με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για τη ΜΠΕ του 4

5 έργου του θέματος και με το οποίο μας διαβιβάζει επίσης συνημμένο το Απόσπασμα εκ του με αριθ. 1/2014 πρακτικού συνεδριάσεως της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Π.Σ. Δυτ. Ελλάδας (ΑΔΑ: ΒΙΨΠ7Λ6-ΓΗΦ). 39. Τη με αριθ. πρωτ. της Υπηρεσίας μας 2152/95656/ αίτηση των ενδιαφερομένων με την οποία υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία της ΜΠΕ για το έργο του θέματος. 40. Το με αριθ. πρωτ. 2152/95656/ έγγραφό μας. 41. Το με αριθ. πρωτ. 2561/126452/ έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της ΜΠΕ προς τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. για γνωμοδότηση. 42. Τη με αριθ. πρωτ. της Υπηρεσίας μας 2926/150988/ αίτηση των ενδιαφερομένων με την οποία υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία της ΜΠΕ για το έργο του θέματος. 43. Το με αριθ. πρωτ. 4102/ έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για το έργο του θέματος (αριθ. πρωτ. της Υπηρεσίας μας 3082/160515/ ). 44. Το με αριθ. πρωτ. 9026/206/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περ/κών Επιπτώσεων για το έργο: «Τροποποίηση περ/κών όρων (Π.Ο) του υφιστάμενου έργου: καθετοποιημένη μονάδα που περιλαμβάνει: σφαγείο χοιρινών βοδινών αιγοπροβάτων με τμήμα κοπής και τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων δυναμικότητας 19,7 ΤΖΒ/ημέρα, μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής δυναμικότητας kg/ημέρα και αποτέφρωσης δυναμικότητας 640 kg/ημέρα και κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 480 μόσχων πάχυνσης (Ι.Ζ.=240), σε γήπεδο εμβαδού τ.μ. στη θέση Μπάστα Καλογεροστάνη Λεχαινών Ν. Ηλείας, ιδιοκτησίας της «Ηλειακά Βιομηχανικά Σφαγεία Α.Ε.», δια της απεξάρτησης από τη μονάδα rendering και τροποποίησης της υδροδότησης με αδειοδοτημένη γεώτρηση». Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 5326/ Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γ.Γ. της Π.Δ.Ε., η οποία έχει τροποποιηθεί με τη με αριθ. πρωτ. 3688/57645/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γ.Γ. της Π.Δ.Ε., για το υφιστάμενο έργο: καθετοποιημένη μονάδα που περιλαμβάνει: σφαγείο χοιρινών - βοδινών - αιγοπροβάτων με τμήμα κοπής και τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων δυναμικότητας 19,7 ΤΖΒ/ημέρα, μονάδα αποτέφρωσης δυναμικότητας 640 kg/ημέρα και κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 480 μόσχων πάχυνσης (Ι.Ζ.=240), σε γήπεδο εμβαδού τ.μ. στη θέση Μπάστα - Καλογεροστάνη Λεχαινών Ν. Ηλείας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε.», λόγω απεξάρτησης από τη μονάδα rendering και τροποποίησης της υδροδότησης με αδειοδοτημένη γεώτρηση. H μελέτη αφορά την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης μονάδας του θέματος που αποτελείται από τις εξής δραστηριότητες: Σφαγείο χοιρινών βοδινών αιγοπροβάτων δυναμικότητας 19,7 ΤΖΒ/ημέρα Μονάδα εκτροφής 480 μοσχαριών (240 ισοδύναμα) Τυποποιητήριο κρέατος 19,7 τον/ημέρα (υπό ίδρυση) Μονάδα αποτέφρωσης δυναμικότητας 640 kg/ημέρα 5

6 Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων συνολικής επιφάνειας τ.μ. Μονάδα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων (rendering) Η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά: Την αφαίρεση από το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε.», της μονάδας επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων (rendering), η οποία έχει μισθωθεί σε άλλη εταιρεία (FARGECO). Την υδροδότηση της μονάδας με αδειοδοτημένη γεώτρηση προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες όταν υπάρχει διακοπή του δημοτικού δικτύου καθώς επίσης και για ανάγκες πυρόσβεσης. Διευκρίνιση της δυναμικότητας του κλιβάνου, η οποία είναι 42,5 kg/ώρα. Διοχέτευση της στάχτης του κλιβάνου στον ΧΥΤΑ Φλόκα. Αλλαγή του ωραρίου της εξόδου των επεξεργασμένων από το Βιολογικό Καθαρισμό, το οποίο διαμορφώνεται σε 07:30-09:30. Ενσωμάτωση της επαναχρησιμοποίησης υδάτων στην ΜΠΕ, βάσει της νέας νομοθεσίας. Η μονάδα είναι υφιστάμενη, λειτουργεί σε γήπεδο εμβαδού τ.μ. στη θέση Μπάστα Καλογεροστάνη, Τ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, Δ.Ε. Λεχαινών, Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης Π.Ε. Ηλείας και είναι ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ηλειακά Βιομηχανικά Σφαγεία Α.Ε.». Βρίσκεται εκτός οικισμού, γειτνιάζει με αγροτικές καλλιέργειες, ενώ στη γύρω περιοχή δεν υπάρχουν άλλες βιοτεχνικές βιομηχανικές μονάδες. Στη νότια πλευρά του οικοπέδου διέρχεται το ρέμα παροδικής ροής «Βρουτόρεμα». Στοιχεία Γεώτρησης Τα αναφερόμενα στο (27) άνω σχετικό. Περιγραφή βιολογικού καθαρισμού Ο βιολογικός καθαρισμός γίνεται με τη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού με τη διαδικασία αερισμού καθίζησης σύστημα SBR. Μετά την επεξεργασία των αποβλήτων η απορροή έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: /Α Α ΕΞΟΔΟΣ 1 BOD 5 < 25 mg/l 2 COD < 135 mg/l 3 SS < 35 mg/l 4 ph 6,5 9,5 Η μονάδα Βιολογικού καθαρισμού θα αποτελείται από: 1. Αντλιοστάσιο εισόδου. 6

7 2. Αυτοκαθαριζόμενο κόσκινο. 3. Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας DAF. 4. Προσθήκη χημικών - κροκίδωση. 5. Συγκρότημα επίπλευσης. 6. Δεξαμενή αερισμού - καθίζησης. 7. Επεξεργασία λάσπης. 8. Διάθεση επεξεργασμένων Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων της συγκεκριμένης μονάδας εφαρμόζεται κατά σειρά μηχανικός, φυσικοχημικός και βιολογικός καθαρισμός. Με βάση τα δεδομένα σχεδιασμού επιλέγεται η ακόλουθη μέθοδος επεξεργασίας Αντλιοστάσιο εισόδου Τα απόβλητα από τους χώρους σφαγής, οδηγούνται με φυσική ροή στο αντλιοστάσιο εισόδου, ενεργού όγκου 3 m 3. Στο αντλιοστάσιο είναι τοποθετημένη υποβρύχια αντλία λυμάτων βαρέως τύπου, παροχής 10 m 3 /h στο απαιτούμενο μανομετρικό. Η αντλία λειτουργεί μέσω διακοπτών στάθμης. Τα απόβλητα οδηγούνται μέσω των αντλιών στο αυτοκαθαριζόμενο περιστρεφόμενο κόσκινο, για μηχανικό καθαρισμό. Αυτοκαθαριζόμενο κόσκινο Τα απόβλητα εισέρχονται στη δεξαμενή τροφοδοσίας του περιστρεφόμενου τύμπανου, κατάλληλα μελετημένη για την μείωση της ταχύτητας των υγρών και την απαραίτητη ηρεμία τους. Στη συνέχεια διέρχονται μέσα από τον κύλινδρο που περιστρέφεται αργά (9 σ.α.λ) Τα στερεά σωματίδια (τεμαχίδια κρέατος, τρίχες κ.τ.λ.) συγκρατούνται πάνω στην εξωτερική επιφάνεια του κυλίνδρου και απομακρύνονται με την βοήθεια ειδικού ξέστρου. Το νερό περνάει από τα ανοίγματα του τύμπανου και βγαίνει από το κάτω μέρος προς περαιτέρω επεξεργασία. Το κόσκινο φέρει εσωτερικό σύστημα ψεκασμού με επτά ακροφύσια, για τον καθαρισμό και την αποφυγή εμφράξεων (παγωμένα λίπη, κ.λ.π.) Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας DAF Στη Δεξαμενή τροφοδοσίας DAF οδηγούνται με φυσική ροή τα απόβλητα μετά το αυτοκαθαριζόμενο τύμπανο. Το αντλιοστάσιο έχει ενεργό όγκο 12 m 3 για μερική εξισορρόπηση και ομογενοποίηση. Στο αντλιοστάσιο τα απόβλητα αερίζονται με διάχυση μέσω συστήματος φυσητήρα, σωληνώσεων και διάχυτων κτενοειδούς τύπου. Με τον αερισμό επιτυγχάνεται πλήρης ανάμιξη και ομογενοποίηση καθώς και η αποσύνθεση των εύκολα οξειδούμενων οργανικών ουσιών. 7

8 Προσθήκη χημικών - κροκίδωση Τα απόβλητα από την δεξαμενή εξισορρόπησης οδηγούνται μέσω της υποβρύχιας αντλίας σε σωληνωτό σπειροειδή αγωγό κροκίδωσης όπου μέσω δοσιμετρικών συστημάτων προστίθενται κατά σειρά: - ΡΑC ή αντίστοιχο για την κροκίδωση των αποβλήτων ( mg/l) - Ανιονικός πολυηλεκτρολυτης για την συσσωμάτωση των κροκιδωμένων αποβλήτων (5 mg/l). Η ανάμιξη είναι πλήρης λόγω της τυρβώδους ροής μέσα στον σωληνωτό αγωγό. Στο τελευταίο τμήμα του αγωγού γίνεται εισαγωγή μικρού μέρους ρεύματος ανακυκλοφορίας από το συγκρότημα επίπλευσης που περιέχει λεπτές φυσαλίδες αέρα. Οι φυσαλίδες αυτές προσκολλώνται πάνω στις κροκίδες και τις ωθούν προς τα πάνω, λίγο πριν την είσοδο του στο συγκρότημα επίπλευσης διαλυμένου αέρα. Συγκρότησα επίπλευσης Από τον σπειροειδή αγωγό τα απόβλητα εισέρχονται στην δεξαμενή επίπλευσης. Στην δεξαμενή αυτή γίνεται απομάκρυνση των λιπών και αιωρούμενων στερεών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95% και απομάκρυνσης ΒΟD5 και COD >50%. Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται ως εξής: Μία ποσότητα από τα απόβλητα στην έξοδο της δεξαμενής επίπλευσης, από 30% έως 50% ανακυκλοφορεί στην είσοδο της δεξαμενής επίπλευσης. Στην ανακυκλοφορία αυτή γίνεται διάλυση και μερικός κορεσμός τους σε αέρα, υπό πίεση 6 bar. Όταν το μίγμα εισέρχεται στην δεξαμενή επίπλευσης εκτονώνεται σε πολλαπλά σημεία μέσω ειδικών ακροφυσίων. Η πίεση ελαττώνεται και ο αέρας απελευθερώνεται με την μορφή εκατομμυρίων μικρών φυσαλίδων, μεγέθους 30-70mm. Η δεξαμενή επίπλευσης, το ξέστρο επιφανείας, το δοχείο συμπίεσης και οι σωληνώσεις ανακυκλοφορίας είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα για προστασία από την διάβρωση. Η συμπίεση της ανακυκλοφορίας θα γίνεται μέσω πολυβάθμιας αντλίας. Η εισαγωγή αέρα θα γίνεται μέσω συστήματος αυτοματισμού που περιλαμβάνει αεροσυμπιεστή, αφυγραντή, μειωτή πίεσης, & ηλεκτροβάνα Ολόκληρη η λειτουργία του συγκροτήματος επίπλευσης θα γίνεται αυτόματα μέσω κύκλων έναρξης και παύσης που θα ελέγχονται από τον κεντρικό πίνακα. Οι φυσαλίδες του αέρα δεν είναι διακριτές με γυμνό μάτι, δίνουν όμως ένα υπόλευκο χρώμα στα απόβλητα. Οι φυσαλίδες προσκολλώνται πάνω στις κροκίδες που έχουν δημιουργηθεί κατά την χημική προεπεξεργασία και τις ανεβάζουν στην επιφάνεια. Στην επιφάνεια του συγκροτήματος δημιουργείται ένα παχύ στρώμα λάσπης, πυκνότητας 5-10% σε στερεά το οποίο οδηγείται μέσω συστήματος αυτόματου ξέστρου επιφανείας σε δοχείο συλλογής και απομακρύνονται μαζί με τα σχαρίσματα. Τα επεξεργασμένα υγρά αφού περάσουν κάτω από διάφραγμα, υπερχειλίζουν μέσω ρυθμιζόμενου υπερχειλιστή προς την δεξαμενή βιολογικής επεξεργασίας. Δεξαμενή αερισμού - καθίζησης Από το σύστημα επίπλευσης τα απόβλητα οδηγούνται με φυσική ροή στην συνδυασμένη δεξαμενή αερισμού-καθίζησης SBR. Εκεί με τη βοήθεια συστήματος υποβρύχιας διάχυσης 8

9 με ελαστικούς διάχυτες, παρέχεται το απαιτούμενο οξυγόνο για την ανάπτυξη βιολογικής ιλύος και την βιοαποικοδόμηση του οργανικού φορτίου. Ο τυπικός κύκλος λειτουργίας του συστήματος σε μόνιμη κατάσταση, είναι ο εξής: Το πρωί, πριν αρχίσει η τροφοδοσία των αποβλήτων η στάθμη στην δεξαμενή αερισμού - καθίζησης είναι χαμηλά (π.χ. 2 m βάθος) και στο υπάρχον υγρό περιέχεται όλη η βιομάζα του συστήματος. Όλο το υγρό βρίσκεται σε ήπια ανάδευση μέσω του υποβρύχιου αναμικτήρα, ενώ το σύστημα αερισμού δεν λειτουργεί. Όταν αρχίζει η είσοδος των αποβλήτων στην δεξαμενή, αυτά διαχέονται μέσα στην βιομάζα και κάτω από συνθήκες έλλειψης οξυγόνου (ανοξία) επιτυγχάνεται τόσο το φαινόμενο της βιοεπιλογής όσο και της απονιτροποίησης (απομάκρυνση του αζώτου). Όταν γεμίσει η δεξαμενή (4m βάθος), αρχίζει η λειτουργία του συστήματος οξυγόνωσης με διάχυση αέρα. Η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου στο υγρό διατηρείται πάνω από 2 mg/l έτσι ώστε να επιτυγχάνεται οξείδωση όχι μόνο των οργανικών ενώσεων αλλά και της αμμωνίας σε νιτρικά. Κατά χρονικά διαστήματα στην διάρκεια της ημέρας διακόπτεται ο αερισμός ώστε να κατέλθει το διαλυμένο οξυγόνο κάτω από 0.5mg/l. Κάτω από τις συνθήκες αυτές έχουμε αναγωγή των νιτρικών ενώσεων, με την βοήθεια ειδικών μικροοργανισμών, σε αέριο άζωτο με την ταυτόχρονη απελευθέρωση οξυγόνου. Με την μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται σημαντικός βαθμός απομάκρυνσης του αζώτου. Η εναλλαγή αυτή συνεχίζεται μέχρι 4-5 ώρες πριν την έναρξη λειτουργίας του σφαγείου. Τότε διακόπτεται η λειτουργία του συστήματος αερισμού και η βιομάζα καθιζάνει. Για την διευκόλυνση της καθίζησης ο πυθμένας της δεξαμενής είναι ειδικά διαμορφωμένος. Μετά από περίπου δύο ώρες, το διαυγάζον υγρό αντλείται με την βοήθεια υποβρύχιας αντλίας και οδηγείται στην δεξαμενή χλωρίωσης όπου απολυμαίνεται με προσθήκη υγρού NaOCl μέσω δοσιμετρικής αντλίας. Μετά την απομάκρυνση των διαυγαζόντων υγρών, οι δεξαμενές είναι έτοιμες να δεχθούν εκ νέου απόβλητα. Επεξεργασία λάσπης Κατά διαστήματα η ενεργός ιλύς που πλεονάζει οδηγείται με τη βοήθεια αντλιών στο συγκρότημα επίπλευσης για πάχυνση μέχρι 5% και από εκεί στην δεξαμενή αερόβιας σταθεροποίησης. Με ένα χρόνο παραμονής πλέον των 20 ημερών η λάσπη σταθεροποιείται πλήρως (ανοργανοποίηση ιλύος με αποτέλεσμα να μην μυρίζει. Η σταθεροποιημένη λάσπη απομακρύνεται περιοδικά και οδηγείτε σε κλίνες ξήρανσης και ακολούθως για διάθεση σαν εδαφοβελτιωτικό. Ξηραντικές κλίνες Η ημερήσια ποσότητα των παραγόμενων στερεών είναι: 29.3 Κg/d. Για Μεσογειακές περιοχές με διάρκεια ξήρανσης 1 μήνα, λαμβάνεται η φόρτιση. Σταθεροποιημένη λάσπη: 0.4 Κg στερεά / m 2,d. Η απαιτούμενη επιφάνεια των κλινών προκύπτει 29.3 Κg/d./ 0.4 Κg / m 2,d.=73.25 m 2 Κατασκευάζονται ξηραντικές κλίνες συνολική επιφάνειας 120 m 2 για επιπρόσθετη ασφάλεια. Η αποξηραμένη λάσπη οδηγείται για διάθεση σαν εδαφοβελτιωτικό. 9

10 Πεδίο υπεδάφιας διάθεσης Χαρακτηριστικό της υπεδάφιας διάθεσης είναι η ενεργός επιφάνεια απορρόφησης η οποία εξαρτάται από τη μέγιστη ημερήσια παροχή των αποβλήτων και την απορροφητικότητα του εδάφους. Όσο μεγαλύτερη είναι η απορροφητικότητα του εδάφους είναι μικρότερος ο χρόνος απορρόφησης των επεξεργασμένων εκροών και μικρότερη η απαιτούμενη εδαφική έκταση για υπεδάφια διάθεση. Το υπεδάφιο σύστημα θα αποτελείται από φρεάτιο φόρτισης ωφέλιμου όγκου 11.6 m 3 εφοδιασμένο με δύο σιφώνια περιοδικής λειτουργίας και 1156 μέτρα τάφρου μαιανδρικής μορφής, αποτελούμενη από 2 κλάδους των 578 m. Τα σιφώνια του φρεατίου εκκενώνονται διαδοχικά ανά περίπου 1-2 ώρες. Το πλάτος του πυθμένα της τάφρου θα είναι 0.9 m και το μέσο βάθος της 0.8 m. Εντός της τάφρου θα τοποθετηθεί σύστημα σωληνωτών αγωγών Υπολογισμός Πεδίου υπεδάφιας διάθεσης Η τελική διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων ύστερα από την ανωτέρω επεξεργασία γίνεται με κλειστό αγωγό σε υπεδάφιο σύστημα διάθεσης. Το έδαφος του οικοπέδου χαρακτηρίζεται ως ιλυοαμμώδες μίγμα. Για μέσο χρόνο διήθησης 2 cm/min η απαιτούμενη ειδική επιφάνεια πυθμένα τάφρων προκύπτει 10m 2 /m 3 λυμ,ημ και ή απαιτούμενη ειδική εδαφική έκταση είναι 30m 2 /m 3 λυμ,ημ Για ημερήσια παροχή των αποβλήτων m 3 / ημ. οι απαιτούμενες επιφάνειες προκύπτουν: επιφάνεια πυθμένα τάφρων : 1000 m 2 απαιτούμενη εδαφική έκταση : 3000 m 2 Με πλάτος πυθμένα 0,9 m το απαιτούμενο συνολικό μήκος της τάφρου προκύπτει 2000/0.9 = 2222 m και η αξονική απόσταση μεταξύ των τάφρων ορίζεται σε 2.7 m. Κατασκευάζεται υπεδάφιο σύστημα διάθεσης με συνολικό μήκος τάφρου 1156 m το οποίο αποτελείται από τέσσερις κλάδους μαιανδρικής μορφής μήκους 578m ο καθένας. Η συνολική κατασκευαζόμενη επιφάνεια ανέρχεται σε 3690 m 2. Η κλίση των σωληνώσεων εντός του συστήματος υπεδάφιας θα είναι 0,15-0,5% και θα διαμορφωθεί σ αυτές τις τιμές με κατάλληλη επιλογή του βάθους εκσκαφής των τάφρων. Στην αρχή του συστήματος κατασκευάζεται θάλαμος φορτίσεως με δύο σιφώνια περιοδικής λειτουργίας. Χρησιμοποιώντας σωλήνες Φ160 συνολικού μήκους 1156 m για την διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων στο υπεδαφιο πεδίο, η συνολική χωρητικότητα των σωληνώσεων στο υπεδαφιο σύστημα προκύπτει: 1156*π* /4 = 23.2 m 3 Ως ωφέλιμη χωρητικότητα του θαλάμου φορτίσεως λαμβάνεται το ½ της συνολικής χωρητικότητας των σωληνώσεων. Συνεπώς, προκύπτει ότι ο ωφέλιμος όγκος του φρεατίου φόρτισης είναι 11.6 m 3. Το υπεδάφιο πεδίο διάθεσης αποτυπώνεται στο υπό κλίμακα 1:1000 διάγραμμα που υπογράφει ο μελετητής κ. Δημόπουλος. 10

11 Περιβαλλοντικοί όροι για το βιολογικό καθαρισμό Επιπλέον όροι που τίθενται για τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού και την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της μονάδας, έχουν ως κάτωθι: 1. Να υπάρχει φρεάτιο/δεξαμενή δειγματοληψίας των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, πριν την υπεδάφια διάθεσή τους ή την επαναχρησιμοποίησή τους, για τον έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. 2. Η εταιρεία ως φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας και Φορέας Παροχής και Χρήστης του ανακτημένου νερού, υποχρεούται: Να ορίσει υπεύθυνο λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) και του συστήματος υπεδάφιας διάθεσης, τα στοιχεία του οποίου να κοινοποιήσει και στην υπηρεσία μας. Να προβαίνει στην ελάχιστη απαιτούμενη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων των προς επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, με σκοπό τα εν λόγω απόβλητα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της επαναχρησιμοποίησης. Να καταγράφει τα αποτελέσματα αναλύσεων των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της μονάδας, σε σελιδομετρημένο βιβλίο, θεωρημένο από τη Δ/νση Υδάτων της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., και να καταχωρούνται σε αυτό τυχόν συμβάντα κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς και τις επανορθωτικές ενέργειες για την επαναφορά του συστήματος στην ορθή λειτουργία του. Να τηρείται αρχείο με όλα τα παραστατικά - στοιχεία των δειγματοληψιών και αναλύσεων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, προσβάσιμο σε όλες τις υπηρεσίες ελέγχου της μονάδας. Να διακόπτει τη διάθεση και παροχή των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων προς επαναχρησιμοποίηση εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα, μέσω υπεδάφιας διάθεσης, όταν δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παρούσας. Να προβαίνει με ευθύνη της, σε δειγματοληψίες και αναλύσεις του νερού της γεώτρησης του σφαγείου, τουλάχιστον τρεις (3) φορές ετησίως (ανά τετράμηνο) για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού του υπόγειου υδροφορέα της περιοχής. Οι αναλύσεις νερού του υπόγειου υδροφορέα να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εξέταση των συγκεντρώσεων των παραμέτρων της με αρ. 1811/2011 (ΦΕΚ 3322/Β/ ) Απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ (σχετικό 5). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων να τηρούνται σε αρχείο και να καταγράφονται στο βιβλίο του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας. Σε περιπτώσεις βλάβης της ΕΕΛ ή των σωληνώσεων του υπεδάφιου πεδίου, ο Φορέας παροχής και χρήστης του ανακτημένου ύδατος, να ρυθμίζει την παραγωγική διαδικασία ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση των υγρών αποβλήτων σε στεγανές δεξαμενές συγκέντρωσης έως ότου επανορθωθεί το πρόβλημα ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό να διαθέτει με άλλο νόμιμο και ασφαλή για το περιβάλλον τρόπο τα υγρά απόβλητά του. 11

12 Για τον αποκλεισμό του κινδύνου επιφανειακών απορροών να προβλεφθεί σε ημέρες μεγάλης βροχόπτωσης, η αποθήκευση σε στεγανές δεξαμενές των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της μονάδας και η μη διάθεσή τους. Εάν ο Φορέας Παροχής διαπιστώσει από τους ελέγχους που πραγματοποιεί κίνδυνο δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον ή/και στη δημόσια υγεία, να το γνωστοποιεί αμέσως στην υπηρεσία μας προκειμένου να καθοριστεί από κοινού σε συνεργασία και με την αρμόδια Δ/νση Υγείας της Περιφέρειας το είδος, το χρονοδιάγραμμα των αναγκαίων επανορθωτικών ή συμπληρωματικών μέτρων/ενεργειών που πρέπει να ληφθούν. Ο Φορέας Παροχής υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα και μέτρα αποκατάστασης του υδάτινου περιβάλλοντος σε εφαρμογή του Π.Δ. 148/2009 (Α 190). Να γίνεται τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και υπεδάφιας διάθεσης των υγρών αποβλήτων της μονάδας για τη σωστή λειτουργία τους. Να γίνεται τακτική συντήρηση και επιθεώρηση των σωληνώσεων και των εγκαταστάσεων του αποχετευτικού δικτύου της μονάδας και να διασφαλίζεται η μη ύπαρξη διαρροών προς επιφανειακά και υπόγεια υδατικά σώματα. Να αναρτήσει στο χώρο που γίνεται η χρήση του ανακτημένου νερού (στο υπεδάφιο πεδίο) κατάλληλη σήμανση που να απεικονίζει κρουνό βρύσης, επισημασμένο με το σύμβολο Χ και ευανάγνωστα η φράση «Ανακυκλωμένο νερό μη πόσιμο» στα Ελληνικά και τα Αγγλικά, και να μεριμνά ώστε οι σωληνώσεις που θα εξυπηρετούν το δίκτυο του νερού προς επαναχρησιμοποίηση να είναι σαφώς διαχωρισμένες από το δίκτυο υδροδότησης της μονάδας. Να φυτευτεί ο χώρος του υπεδάφιου πεδίου με κατάλληλα υδροχαρή φυτά για την καλύτερη λειτουργία του. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε άλλη μορφή διάθεσης στερεών ή υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά υδατορέματα ή σε υπόγειους υδροφορείς. Ως προς το υφιστάμενο υπεδάφιο πεδίο διάθεσης (σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων άνω (44) σχετικό) που περιγράφεται και αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα στην ΜΠΕ, επισημαίνουμε ότι υπάρχει διαφορά σε ότι αφορά την έκταση της επιφάνειας του υπεδάφιου πεδίου, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΠΕ, ανέρχεται με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη σε 8 στρ. (που καλύπτει την απαιτούμενη εδαφική έκταση για χρόνο απορρόφησης 4 λεπτά/cm), ενώ σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από τις τότε αρμόδιες υπηρεσίες μελέτες η επιφάνεια του υπεδάφιου πεδίου είχε εκτιμηθεί σε 3690 τ.μ. Σε κάθε περίπτωση για τη συμμόρφωση της μονάδας με την σχετική (16) ΚΥΑ που απαιτεί τη διασφάλιση επαρκούς εδαφικού στρώματος για απορρόφηση, απαιτείται η ύπαρξη υπεδάφιου πεδίου έκτασης περίπου 8 στρ. και ο φορέας του έργου είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την τήρηση της ως άνω προδιαγραφής Η παρούσα αφορά στους όρους και προϋποθέσεις για το συγκεκριμένο είδος επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της μονάδας, και δεν αναιρεί λοιπές διατάξεις που αφορούν στην λειτουργία της μονάδας. 12

13 Κατά τα λοιπά ισχύει η τροποποιούμενη απόφαση (άνω (25) σχετικό). Η παρούσα Απόφαση αναρτάται στο διαδίκτυο: α) στην δικτυακή διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και β) στον ειδικό δικτυακό τόπο για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης αυτών (δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr), όπως αυτός ιδρύθηκε και λειτουργεί με την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/ ) σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011. Ε.Δ. 1. Χ.Α. 2. Γ. Ξυράφας Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Δ.Ε. Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32, Πάτρα (κοινοποίηση) 2. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας. Διοικητήριο, Τ.Κ , Πύργος. 3. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας Διοικητήριο, Τ.Κ , Πύργος. 4. Δ/νση Κτηνιατρικής ΠΔΕ Ζαΐμη 21, 26110, Πάτρα. 5. «ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε.», θέση «Μπάστα-Καλογεροστάνη» Λεχαινών Ηλείας (συν. θεωρ. φακ. ΜΠΕ). 14

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας Ιονίου

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας Ιονίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση χωρ/κής & Περιβ/κής πολιτικής /νση: Περ/ντος & Χωρικού σχεδιασµού Ηπείρου Τµήµα: Περ/κού &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 72

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 72 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ Τρίπολη, 30-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Σχετ: Φ2489/2329,1296,761/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.:

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: Υπάγεται στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ (IPPC) και του Παραρτήματος Β.Ι. της Υπουργικής Απόφασης Π.Ε.Κ.Α. με Αριθ. Οικ. 48963/2012 (ΦΕΚ 2705Β/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /09.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /09.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 2-12- 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4962/220871 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ ΕΕ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα