ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. οικ. 2763/57 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Πατησίων 147 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα ΦΑΞ: Πληροφορίες: Παπακων/νου Χρ. Τηλ.: ΠΡΟΣ: S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ Α. Μεταξά Κηφισιά (συν. 1 αντ. ΜΠΕ & 1 αντ. Σ Α) ΚΟΙΝ.: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο της λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εµπλουτισµού, αποθήκευσης και αποβαθρών φόρτωσης εκφόρτωσης βωξίτη, καθώς και των συνοδών αυτού έργων, σε χώρους συνολικής έκτασης ,829 τ.µ, που βρίσκονται στην θέση ΚΕΦΑΛΗ στην Ιτέα, ήµου ελφών, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, από την εταιρία «S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ» 1

2 Έχοντας υπόψη: 1. α) Το Ν.1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α) όπως τροποποιήθηκε µε τo N.3010/2002(ΦΕΚ 91/Α) Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις. β) Το Ν.4014/11 (ΦΕΚ.209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.» 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 69269/5387/ (ΦΕΚ 678/Β), Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν.1650/ α) Την Κ.Υ.Α. Η.Π /2332/ (ΦΕΚ 1022/Β) Κατάταξη ηµοσίων και Ιδιωτικών Έργων και ραστηριοτήτων σε Κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστήθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 και όπως αυτή συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ /05 (ΦΕΚ 1002/Β/05). β) Τη µε αρ. 1958/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011)» (ΦΕΚ 21/Β/2012) 4. α) Την ΚΥΑ Η.Π 37111/2021/ (ΦΕΚ 1391/Β) Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 τoυ N.3010/2002. β) Την ΚΥΑ µε αριθµ /2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012) Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Νόµου 4014/12 (ΦΕΚ Α/209/2011) 5. Την KYA µε Η.Π /703/Φ104/ (ΦΕΚ 332/Β), ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α 160), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 Εναρµόνιση του Ν.1650/86 µε τις 1986 µε τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε και άλλες διατάξεις (Α 91). 6. α) Τα αρθ. 45 παρ. 5 και αθρ.57 του Ν. 998/79 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας. β) Το Ν.3208/03 «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α/03), όπως ισχύει. 2

3 γ) Την ΥΑ µε αρ /12 (ΦΕΚ 1077/Β/12) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωµάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της κείµενης ασικής Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης µε αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β / ), σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν.4014/2011». 7. Το Ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 153/Α/ )» 8. α) Τον Ν.2742/99 (ΦΕΚ 207/Α/1999) περί «Χωροταξικού Σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». β) Τη µε αρ / απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ Ε «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 1469/Β/ ) γ) To Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (αρ. 6876/4871 Πράξη της Βουλής των Ελλήνων - ΦΕΚ 128/Α/ ). δ) Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης για τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης: ι) για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (αρ /2008, ΦΕΚ 2464/Β/ ), ιι) για τη Βιοµηχανία (αρ.11508/2009, ΦΕΚ 151 /ΑΑΠ/ ), και ιιι) για τον Τουρισµό (αρ /2009, ΦΕΚ 1138/Β/ ). 9. α) Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/ ) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000». β) Το Π.. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/ ) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ». 10. Το Ν.4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24/Α/ ) 11. α) Το άρθρο 12 του Ν.2837/2000 Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισµού και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 178/Α/00) β) Τις διατάξεις του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΦΕΚ 1227/Β/ ) γ) Το Π.. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/ ) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζηµιών στο περιβάλλον Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21 ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει» 3

4 12. Την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/ «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15 ης Μαρτίου 2006» (ΦΕΚ 2076/Β/ ) 13. Την Κ.Υ.Α. µε ΗΠ 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012) Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ αριθ /1807/2010 Κ.Υ.Α. «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων της, σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ...» (Β 1495), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/ΕΚ. 14. α) Την υπ. αρ. 2876/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 2234) β) Το Π.. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/ ) γ) Το Π.. 24/2010 Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.. 189/2009 (ΦΕΚ Α 56) δ) Το Π.. 86/2012 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/12) ε) Την υπ, αρ. Υ46/ Απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ 2101/Β/12) 15. Τη µε αρ. πρωτ / ΚΥΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων εµπλουτισµού και φόρτωσης βωξίτη στην Ιτέα Φωκίδας της εταιρείας ΑΕΕ Αργυροµεταλλευµάτων & Βαρυτίνης», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε µε την υπ. αρ. οικ /2729/ ΚΥΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, η ισχύς της οποίας έληξε στις Τις από και αιτήσεις της εταιρίας «S & B Βιοµηχανικά Ορυκτά ΑΕ», µε τις οποίες υποβλήθηκαν στην /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ αντίγραφα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίου ιαχείρισης Αποβλήτων (Σ Α) για το εν θέµατι έργο. (αρ. πρωτ.. ΠΣ /171/ & /1169/2-5-11) 17. Το υπ. αρ. πρωτ. οικ /1449/ έγγραφο της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάστηκε από ένα αντίγραφο της ΜΠΕ και του Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας προς το Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας, τη /νση Μεταλλευτικών και Βιοµηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ, τη /νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ, τη Γενική /νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού (νυν Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού), τη /νση Λιµενικών Υποδοµών του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και τη /νση 4

5 Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 18. Το υπ. αρ. /11/ Υπηρεσιακό Σηµείωµα του Τµήµατος Γενικών Περιβαλλοντικών Θεµάτων της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της ΜΠΕ και του Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας προς το Τµήµα ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της ίδιας /νσης. 19. α) Το µε αρ. πρωτ /4851/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, µε το οποίο διαβιβάστηκαν στην /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ: i) το µε αρ. πρωτ /342/ έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί εντολής προς δηµοσιοποίηση της ΜΠΕ και του Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας και ii) το µε αρ. πρωτ /341/ έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί πρόσκλησης ανακοίνωσης της δηµοσιοποίησης της ΜΠΕ της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας (αρ. πρωτ..π.σ /2280/ ). β) Το µε αρ. πρωτ /4557/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, µε το οποίο διαβιβάστηκαν στην /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ: i) το µε αρ. πρωτ /673/ έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί εντολής προς δηµοσιοποίηση της ΜΠΕ και του Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας και ii) το πρακτικό Νο 9/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της 5 ης Σεπτεµβρίου 2011 και την υπ. αριθµ. 162/2011 Απόφασή της, σύµφωνα µε την οποία κατόπιν της εισήγησης του Προϊσταµένου της /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, αποφάσισε οµόφωνα την αναβολή του θέµατος της γνωµοδότησης για την ΜΠΕ και το Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας (αρ. πρωτ..π.σ /2652/ ) γ) Το µε αρ. πρωτ /848/ έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε το οποίο διαβιβάστηκαν στην /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ: i) το πρακτικό Νο 12/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της 24 ης Οκτωβρίου 2011 και την υπ. αριθµ. 214/2011 Απόφασή της, σύµφωνα µε την οποία κατόπιν της εισήγησης του Προϊσταµένου της /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, αποφάσισε κατά πλειοψηφία θετικά για την ΜΠΕ και το Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας υπό ορισµένους όρους, οι οποίοι ελήφθησαν υπόψη στην παρούσα (αρ. πρωτ..π.σ /3054/ ) 5

6 20. Το µε. αρ. πρωτ. 8/Γ/Φ.12.2/13180/2392/ έγγραφο της /νσης Μεταλλευτικών και Βιοµηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο δεν εκφράζει αντίρρηση για την λειτουργία της δραστηριότητας που αναφέρεται η ΜΠΕ και το Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας (αρ. πρ. ΠΣ /1574/ ) 21. Το µε αρ. πρωτ / έγγραφο της /νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο δεν εκφράζει αντίρρηση για την λειτουργία της δραστηριότητας που αναφέρεται η ΜΠΕ και το Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας (αρ. πρ. ΠΣ /3330/ ) 22. Το µε αρ. πρωτ / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ µε το οποίο δεν εκφράζει αντίρρηση για την λειτουργία της δραστηριότητας που αναφέρεται η ΜΠΕ και το Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας υπό την προϋπόθεση τήρησης ορισµένων όρων, οι οποίοι συµπεριελήφθησαν στην παρούσα (αρ. πρ. ΠΣ /329/6-2-12) 23. α) Το µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/55417/2545/ έγγραφο της /νσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού (νυν Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού) προς την Ι ΕΠΚΑ (αρ. πρ. ΠΣ /6-7-11) β) Το µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/100771/4337/ έγγραφο της /νσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού (νυν Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού) µε το οποίο ζητά από την /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ την συνδροµή σχετικά µε τους όρους που θα πρέπει να τεθούν ως προς την αισθητική βελτίωση των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου της εν θέµατι δραστηριότητας (αρ. πρ. ΠΣ /2802/ & /2847/ ) γ) Το µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/104252/4473/ έγγραφο της /νσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού (νυν Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού) µε το οποίο ζητά από την /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ την άποψη της σχετικά µε ορισµένους όρους που θα πρέπει να τεθούν που αφορούν τον περιορισµό της περιβαλλοντικής όχλησης από την λειτουργία των εγκαταστάσεων και τη βελτίωση της εικόνας του περιβάλλοντος χώρου της εν θέµατι δραστηριότητας (αρ. πρ. ΠΣ /2871/ & /2935/ ) δ) Το υπ. αρ. πρωτ. οικ /2976/ έγγραφο της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ προς την /νση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού (νυν Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού), µε το οποίο εξέφρασε τις απόψεις της για τους όρους που αναφέρονται στο έγγραφο της παραγράφου 23.γ του προοιµίου της παρούσας ε) Την υπ. αρ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/112237/4861πε/ απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού µε την οποία εγκρίνεται η ΜΠΕ και το Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας υπό ορισµένους όρους, οι οποίοι συµπεριελήφθησαν στην παρούσα απόφαση 24. Το µε αρ. πρωτ Λ26/11/ έγγραφο της /νσης Λιµενικών Υποδοµών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (νυν Υπ. Θαλασσίων 6

7 Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας), µε το οποίο δεν εκφράζει αντίρρηση για την λειτουργία της δραστηριότητας που αναφέρεται η ΜΠΕ και το Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας υπό την προϋπόθεση τήρησης ορισµένων όρων, οι οποίοι συµπεριελήφθησαν στην παρούσα (αρ. πρ. ΠΣ /2486/ ) 25. Το µε αρ. πρωτ /ΠΕ/ έγγραφο της /νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε το οποίο δεν εκφράζει αντίρρηση για την λειτουργία της δραστηριότητας που αναφέρεται η ΜΠΕ και το Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας υπό την προϋπόθεση τήρησης ορισµένων µέτρων, τα οποία ελήφθησαν υπόψη στην παρούσα (αρ. πρ. ΠΣ /574/ & /582/ ) 26. Το υπ. αρ. 55/ Υπηρεσιακό Σηµείωµα του Τµήµατος ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο δεν εκφράζει αντίρρηση για την λειτουργία της δραστηριότητας που αναφέρεται η ΜΠΕ και το Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας υπό την προϋπόθεση τήρησης ορισµένων όρων, οι οποίοι συµπεριελήφθησαν στην παρούσα (αρ. πρ. ΠΣ 32212/1554/ ) 27. Το µε αρ. πρωτ. οικ /2436/ έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, µε το οποίο ζητά από την εταιρεία «S & B Βιοµηχανικά Ορυκτά ΑΕ», συµπληρωµατικά στοιχεία για την ΜΠΕ της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας και µε το οποίο παράλληλα κοινοποίησε στην /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ: i) την από ένσταση του σωµατείου «ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΚΙΩΝΑΣ» ii) την από ένσταση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Ιτέας «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» και iii) τις από παρατηρήσεις - ενστάσεις προτάσεις της ηµοτικής Κίνησης «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ», που αναφέρονται στην ΜΠΕ της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας (αρ. πρωτ..π.σ /2334/ ). 28. Το µε αρ. πρωτ. 224/ έγγραφο της εταιρείας «S & B Βιοµηχανικά Ορυκτά ΑΕ», σχετικά µε την συµπληρωµατική µελέτη για τη ΜΠΕ του έργου «Κατασκευή ανισόπεδης διάβασης οχηµάτων της S & B Βιοµηχανικά Ορυκτά ΑΕ, επί της Εθνικής Οδού Ιτέας Ναυπάκτου» της εταιρείας «S & B Βιοµηχανικά Ορυκτά ΑΕ» (αρ. πρωτ..π.σ /2805/ ). 29. Το µε αρ. πρωτ. 491/6/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας προς το Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Φθιώτιδας της /νσης ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και µε το οποίο παράλληλα κοινοποίησε στην /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ την από επιστολή ( ) της Karteria Itea (αρ. πρωτ..π.σ /32/5-1-12). 30. Το µε αρ. πρωτ. οικ. 136/2098/ έγγραφο του Τµήµατος ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Φθιώτιδας της /νσης ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, προς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αρ. πρωτ..π.σ /40/9-1-12). 31. Το µε αρ. πρωτ. 132/2066/ έγγραφο του Τµήµατος ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Φθιώτιδας της /νσης ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, µε το οποίο διαβιβάσθηκαν στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στην /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του 7

8 ΥΠΕΚΑ: i) το µε αρ. πρωτ. 491/6/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και ii) η από επιστολή ( ) της Karteria Itea (αρ. πρωτ..π.σ /85/ ). 32. Το µε αρ. πρωτ. 384/6006/ έγγραφο του Τµήµατος ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Φθιώτιδας της /νσης ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, προς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αρ. πρωτ..π.σ /408/ ). 33. Το µε αρ. πρωτ. 3461/ του Τοµέα Νοτίου Ελλάδας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) τουυπεκα, µε το οποίο διαβιβάσθηκε η από επιστολή της Οµοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου «Η Αλκυών» (αρ. πρωτ..π.σ /730/9-3-12). 34. Το µε αρ. πρωτ /2913/ έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας προς τον Τοµέα Νοτίου Ελλάδας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) τουυπεκα, (αρ. πρωτ..π.σ /1865/3-8-12). 34. Την από εισήγηση ενηµερωτικό σηµείωµα του υπάλληλου της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ κ ου Χρήστου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την αξιολόγηση της ΜΠΕ και του Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας και την περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν θέµατι έργου Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Την έγκριση των παρακάτω περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών, η εφαρµογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του, καθώς και πάντα κατά νόµο υπόχρεο, για το έργο της λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εµπλουτισµού, αποθήκευσης και αποβαθρών φόρτωσης εκφόρτωσης βωξίτη καθώς και των συνοδών έργων, σε χώρους συνολικής έκτασης ,829 τ.µ, που βρίσκονται στην θέση ΚΕΦΑΛΗ στην Ιτέα, ήµου ελφών, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, από την εταιρία «S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ» α) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας α1) Κυρίως έργο 1.Λιµενικές εγκαταστάσεις για την φόρτωση και εκφόρτωση µεταλλεύµατος βωξίτη σε πλοία οι οποίες περιλαµβάνουν: α. Αποβάθρα φόρτωσης εκφόρτωσης πλοίων για πλοία εξωτερικού δυναµικότητας φόρτωσης έως 1000 τον/ώρα και δυναµικότητας εκφόρτωσης περίπου 250 τον/ώρα β. Αποβάθρα φόρτωσης πλοίων για πλοία εσωτερικού δυναµικότητας 1200 τον/ώρα. 8

9 2. Εγκαταστάσεις θραύσης κοσκίνησης µεταλλεύµατος βωξίτη (παλαιός σπαστήρας κόσκινο TROMEL) δυναµικότητας 600 τον/ώρα, µε τα εξής στάδια: α) τροφοδοσία θραύση µε σιαγωνοφόρο σπαστήρα β) κοσκίνηση µε περιστροφικά κόσκινο TROMEL. 3. Εγκαταστάσεις εµπλουτισµού µεταλλεύµατος βωξίτη κοκκοµετρίας 0-90 mm (παλαιό εργοστάσιο εµπλουτισµού χονδροµερούς βωξίτη) τροφοδοσίας 100 τον/ώρα, µε τα εξής στάδια: α) Προπαρασκευή (πρόπλυση υγρά κοσκίνiση) β) ιαχωρισµός µε βαρέα διάµεσα (κλάσµα mm) γ) Ανάκτηση του διάµεσου µέσου (FeSi) δ) Απόληψη των κλασµάτων -10 mm ε) Ανάκτηση νερού στ) εξαµενές καθίζησης λεπτοµερών κλασµάτων βωξίτη 4. Εγκαταστάσεις θραύσης κοσκίνισης µεταλλεύµατος βωξίτη (νέος σπαστήρας νέα κόσκινα) δυναµικότητας 1000 τον/ώρα, µε τα εξής στάδια: α) τροφοδοσία θραύση µε σιαγωνοφόρο σπαστήρα β) κοσκίνιση µε κεκλιµένα και οριζόντια κόσκινα 5. Εγκαταστάσεις εµπλουτισµού µεταλλεύµατος βωξίτη κοκκοµετρίας 0-30 mm (νέο εργοστάσιο εµπλουτισµού ψιλοµερούς βωξίτη) τροφοδοσίας τον/ώρα, µε τα εξής στάδια: α) Προπαρασκευή (πρόπλυση υγρά κοσκίνiση) β) ιαχωρισµός µε βαρέα διάµεσα (κλάσµα 1-30 mm) γ) Ανάκτηση του διάµεσου µέσου (FeSi) δ) Επεξεργασία του κλάσµατος 1 mm ε) Ανάκτηση νερού στ) εξαµενές καθίζησης λεπτοµερών κλασµάτων βωξίτη α2) Λοιπά συνοδά υποστηρικτικά έργα 1. Άντληση υπογείων υδάτων από υφιστάµενη γεώτρηση και υδροµάστευση από πηγή ίκτυο νερού χρήσης και πυρόσβεσης 2. Λοιπά έργα και βοηθητικές εγκαταστάσεις: α) δύο δεξαµενές πετρελαίου όγκου 1840 m 3 και 840 m 3 µε γέφυρα εκφόρτωσης πετρελαίου β) δύο υπέργειες δεξαµενές καυσίµων όγκου 14,2 m 3 και 12,5 m 3 γ) συνεργείο επισκευής συντήρησης µηχανηµάτων δ) δύο υποσταθµοί ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 630 KVA και 1250 KVA ε) παρασκευαστήριο νέας δειγµατοληψίας στ) δεξαµενές νερού και απόνερων ζ) πλατείες αποθήκευσης µεταλλεύµατος η) χώροι συγκέντρωσης σκραπ εξοπλισµού και µεταχειρισµένων υλικών θ) µεταφορικές ταινίες 9

10 ι) λεκάνες καθίζησης ιλύος νέου εργοστασίων εµπλουτισµού ια) στεγανή δεξαµενή λυµάτων προσωπικού ιβ) ζυγιστήριο (πλάστιγγα) οχηµάτων µεταφοράς µεταλλεύµατος ιγ) κτίρια στέγασης εξοπλισµού ιδ) κτίρια ελέγχου και αυτοµατισµού εγκαταστάσεων ιε) κτίρια στέγασης προσωπικού ιστ) κτίρια αποθήκευσης υλικών και ανταλλακτικών ιζ) πλυντήριο οχηµάτων µηχανηµάτων κλπ Το σύνολο των παραπάνω έργων και δραστηριοτήτων λειτουργούν εντός των χώρων Α, Β, Γ και συνολικής έκτασης ,829 τ.µ., των οποίων τα όρια, προσδιορίζονται µε τις ακόλουθες συντεταγµένες του ΕΓΣΑ 87, που αναφέρονται και στο τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:2.000 του Χηµικού Μηχανικού κ ου ηµητρίου Κατσακούλα, που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ (κωδικός ΠΧΣ-02/α) της ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα: ΧΩΡΟΣ Α ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ Α/Α Χ Ψ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 ΧΩΡΟΣ Β 10

11 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ Α/Α Χ Ψ Α/Α Χ Ψ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 11

12 ΧΩΡΟΣ Γ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ Α/Α Χ Ψ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 12

13 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ Α/Α Χ Ψ Α/Α Χ Ψ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13

14 Το σύνολο των έργων και δραστηριοτήτων θα γίνει σύµφωνα µε την ΜΠΕ και το Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας και µε τους όρους και περιορισµούς που τίθενται µε την Απόφαση αυτή. β1) Οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία Ισχύει το Π /81 (ΦΕΚ 293/Α), σύµφωνα µε το οποίο η οριακή τιµή εκποµπής αιωρούµενων σωµατιδίων είναι 100 mg/m 3 β2) Μέγιστες επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις Για την ατµόσφαιρα ισχύουν: Για όλους τους ρύπους η οδηγία 2008/50/ΕΚ Για αρσενικό, κάδµιο, υδράργυρο, νικέλιο και πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες, η οδηγία 2004/107/ΕΚ (Υ.Α. ΗΠ 22306/1075/Ε103/2007 ΦΕΚ 920/Β/2007) γ) Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων 1. Για τις εξορυκτικές δραστηριότητες, ισχύουν οι οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων, που αναφέρονται στον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΦΕΚ 1227/Β/ ). 2. Για σταθερές µηχανολογικές εγκαταστάσεις, ισχύει το Π /81 (ΦΕΚ 293/Α), σύµφωνα µε το οποίο το όριο θορύβου είναι 65db(Α) στο όριο της δραστηριότητας. 3. Για µηχανήµατα που υπόκεινται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α.37393/2028/ (ΦΕΚ 1418/Β) "Περί µέτρων και όρων για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους", ισχύουν τα αναφερόµενα σε αυτή όρια θορύβου. δ1) Τεχνικά µέτρα και έργα αντιρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν Η αποκατάσταση των χώρων επέµβασης να γίνει σύµφωνα µε τη ΜΠΕ και µε το Σ..Α. της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας και εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση µε τους παρακάτω όρους: δ1.1) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για τον περιορισµό της αιώρησης διασποράς σκόνης. Στο πλαίσιο αυτό να υπάρξει πρόβλεψη για την κάλυψη των ταινιοδρόµων και του λοιπού εξοπλισµού φόρτωσης βωξίτη 14

15 2. Να γίνεται εκσυγχρονισµός και συνεχής συντήρηση των βαρέων οχηµάτων µεταφοράς βωξίτη προς τις εγκαταστάσεις. 3. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή κυκλοφορία των οχηµάτων στο τµήµα της ΕΟ Ιτέας Ναυπάκτου, που διέρχεται από την περιοχή των εγκαταστάσεων, κατόπιν αξιολόγησης της υφιστάµενης κατάστασης και επικαιροποίησης της κατατεθείσας ειδικής µελέτης «Κατασκευή ανισόπεδης διάβασης βαρέων οχηµάτων», η οποία να περιλαµβάνει κατασκευή ανισόπεδης διάβασης και κόµβων εισόδου εξόδου, έργα απορροής οµβρίων, βελτίωση του οδοστρώµατος, σήµανση, φωτισµό κλπ.. Να γίνεται συνεχής συντήρηση και καθαρισµός του οδοστρώµατος από την επικαθήµενη σκόνη και τις πίπτουσες µικροποσότητες βωξίτη. Για τα ζητήµατα αυτά που σχετίζονται µε το εν λόγω τµήµα της ΕΟ Ιτέας Ναυπάκτου, να ζητηθεί η σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας για την λειτουργία της ΕΟ Ιτέας Ναυπάκτου 4. Να εκπονηθεί και να υλοποιηθεί ειδική αρχιτεκτονική µελέτη αναβάθµισης αισθητικής βελτίωσης των κτιριακών υποδοµών και του περιβάλλοντος χώρου, ιδιαίτερα στα µέτωπα προς την Ιτέα και την ΕΟ Ιτέας Ναυπάκτου. Στο πλαίσιο αυτό να προβλεφθούν εκτεταµένες φυτεύσεις και διαµόρφωση φραγµάτων και ζωνών πρασίνου. Επίσης να βελτιωθούν οι πραγµατοποιηθείσες στο παρελθόν αποκαταστάσεις παλαιών χώρων επιφανειακής εξόρυξης στον Χώρο Α και γύρω από αυτόν, ιδιαίτερα των µετώπων που έχουν ορατότητα από τα σηµεία εποπτικής θέασης του ελφικού Τοπίου. Να γίνεται καθαρισµός και συντήρηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα του χώρου όλων των εγκαταστάσεων. 5. Να µην χρησιµοποιείται για την απόθεση βωξίτη η περιοχή «Καµιώτισσα», τόσο το τµήµα της βόρεια βορειοδυτικά της ΕΟ Ιτέας Ναυπάκτου (Χώρος Γ), όσο και το παράκτιο τµήµα της νοτίως της ΕΟ (στον Χώρο Β), προκειµένου να µην προκαλείται έµµεση βλάβη των αρχαιοτήτων που βρίσκονται σε γειτνίαση. Να υπάρξει µέριµνα για την αποκατάσταση του φυσικού αναγλύφου στη θέση αυτή. 6. Να υποβληθούν εντός έξι µηνών από την έκδοση της παρούσας προς έγκριση στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού οι µελέτες που αναφέρονται στους περιβαλλοντικούς όρους δ1.1.3 και δ1.1.4 της παρούσας απόφασης. Τα προβλεπόµενα σε αυτές έργα, συµπεριλαµβανοµένης της αποκατάστασης του φυσικού αναγλύφου στη θέση «Καµιώτισσα», να πραγµατοποιηθούν εντός χρονικού διαστήµατος µέχρι πέντε ετών από την έκδοση της παρούσας και η υλοποίηση τους να ελεγχθεί από τα αρµόδια όργανα και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και του ΥΠΕΚΑ. 7. Όλες οι ενδεχόµενες σκαπτικές εργασίες, καλύψεις ορυγµάτων και διαµορφώσεις χώρων να πραγµατοποιηθούν µε την επίβλεψη εκπροσώπων της αρµόδιας Ι Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η παρακολούθηση από το υπάρχον προσωπικό της Ι ΕΠΚΑ, να προσληφθεί έκτακτο προσωπικό, η αµοιβή του οποίου θα βαρύνει την εταιρεία. 8. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια των παραπάνω εργασιών εντοπισθούν αρχαιότητες (κινητά ευρήµατα ή οικοδοµικά κατάλοιπα), οι εργασίες να διακοπούν και να ενηµερωθούν αναλόγως η Ι Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και η 24 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, προκειµένου να 15

16 διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 153/Α/ ), από τα αποτελέσµατα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση ή µη των εργασιών, κατόπιν γνωµοδότησης των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. 9. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιµενική Αρχή, σύµφωνα µε το Ν. 743/77 (ΦΕΚ319Α) όπως ισχύει, το Ν.1269/82 (ΦΕΚ 89Α), το Ν. 2252/94 (ΦΕΚ 192 Α ) και το Π 55/98, κατά την λειτουργία των λιµενικών εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν στον φορέα διαχείρισης: α) Την ύπαρξη και λειτουργία, τα µέτρα και τους όρους λιµενικών εγκαταστάσεων, παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου, καθώς και την τελική νόµιµη διάθεση τους σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της ΚΥΑ /41/09 (ΦΕΚ 412/Β/6.3.09). β) Τον εφοδιασµό µε όλα τα απαραίτητα τεχνικά µέσα και εξοπλισµό αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγµατα, απορροφητικές διασκορπιστικές ουσίες κλπ), εγκεκριµένου τύπου, που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιµενική Αρχή καθώς και εγκεκριµένου συµβατού µε το Τοπικό Σχέδιο της Λιµενικής Αρχής «Σχεδίου έκτακτης Ανάγκης» (Contingency Plan) που θα ακολουθείται κατά την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας, σύµφωνα µε το Ν.2252/94 και άλλες ιατάξεις του Π.. 11/02. γ) Τη σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, διάθεση λυµάτων αποβλήτων που θα προέρχονται από τις χερσαίες παράκτιες εγκαταστάσεις. δ) Την συµµόρφωση των υπόχρεων µε την κείµενη νοµοθεσία που αφορά, στη διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων (Η.Π /725/06 ΦΕΚ Β 383, Η.Π /159/06 ΦΕΚ Β 791 ΚΑΙ 8668/07 ΦΕΚ Β 287), στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ αριθµ /2727/03 ΦΕΚ Β 1909), λιπαντελαίων (Π 82/04 ΦΕΚ Α 64), πολυχλωριωµένων υδρογονανθράκων PCB και PCT (ΚΥΑ αριθ. 7589/731/00 ΦΕΚ Β 514 και 18033/1098/Ε.103 ΦΕΚ Β 606), στην εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ν.2939/01 ΦΕΚ Α 179) και στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14 ης Ιουνίο 2006, για τις µεταφορές αποβλήτων (WSR). 10. Να καταρτισθεί Σχέδιο διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων / απορριµµάτων πλοίων σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ /41/09 (ΦΕΚ 412/Β/6.3.09) 11. Να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή διαρροών στη θάλασσα, που µπορεί να προκαλέσουν σε περίπτωση βροχοπτώσεων πιθανών βλαβών κ.λ.π., από τους χώρους των λιµενικών εγκαταστάσεων και να κατασκευαστεί, σε διάστηµα ενός έτους από την έκδοση της παρούσας, ένα ολοκληρωµένο σύστηµα συλλογής και διαχείρισης των οµβρίων υδάτων, έτσι ώστε τα όµβρια που καταλήγουν στη θάλασσα να είναι απαλλαγµένα από κάθε µορφής οργανική ή µη ύλη 16

17 12. Η εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό αρµόδιου τεχνικού γραφείου ή της τεχνικής υπηρεσίας της εγκατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει η ασφαλής λειτουργία του εξοπλισµού διακίνησης πετρελαιοειδών ή άλλων επιβλαβών ουσιών στα πλοία (άρθρο 6 του Ν.2252/94 και ΜΕ-ΠΘΠ 12 η ) 13. Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων, ώστε να µην προκύψει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήµατος στους περιβάλλοντες χώρους, σε συνεργασία µε την οικεία Λιµενική Αρχή. 14. Στην περίπτωση ανάγκης βυθοκορήσεων κατά την λειτουργία της λιµενικής εγκατάστασης, η απόρριψη των βυθοκορηµάτων που θα προκύψουν να γίνει σε κατάλληλο προς τούτο χώρο στην ξηρά ή σε βάθη της θάλασσας µεγαλύτερα από 50 m και σε απόσταση από την ακτογραµµή µεγαλύτερη των 2 Km. Σηµειώνεται ότι η απόρριψη, οποιωνδήποτε υλικών / ουσιών στη θάλασσα επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από θετική γνωµάτευση κατάλληλου εργαστηρίου (ΕΚΘΕ, Πανεπιστηµίου, κ.α.), από τη οποία θα προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και µε άδεια της οικείας Λιµενικής Αρχής. 15. Να υπάρχουν µέτρα καταστολής της σκόνης σε όλη την φάση της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και κατά την διαδικασία φορτοεκφορτώσεων του υλικού στα φορτηγά πλοία. 16. Η φόρτωση του µεταλλεύµατος στα πλοία να γίνεται από το χαµηλότερο δυνατό ύψος, ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα διασποράς σκόνης στο περιβάλλον 17. Να οριοθετηθούν οι χώροι επέµβασης µε τεχνητά και µόνιµα οριόσηµα σε διάστηµα ενός έτους από την έκδοση της παρούσας Απόφασης. 18. Στις εγκαταστάσεις να γίνεται επεξεργασία εµπλουτισµός τόσο του βωξίτη που µεταφέρεται από τα µεταλλεία της εταιρείας, όσο και του βωξίτη που µεταφέρεται µε πλοία από το εξωτερικό. 19. Όλες οι µεταφορικές ταινίες διακίνησης του βωξίτη να είναι καλυµµένες κατά το δυνατόν σε όλο το µήκος τους στα πλευρικά και άνω τοιχώµατα, εκτός των τµηµάτων που γίνεται η χειροδιαλογή καθώς και των τµηµάτων που γίνεται η εκφόρτωση των βαγονιών στις µεταφορικές ταινίες. 20. Να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των µεταφορικών ταινιών διακίνησης του βωξίτη. 21. Να συλλέγονται άµεσα τυχόν διαρροές του βωξίτη από τις µεταφορικές ταινίες διακίνησης του βωξίτη σε όλο το µήκος τους 22. Στις εγκαταστάσεις θραύσης κοσκίνισης του βωξίτη να γίνεται πλήρης δέσµευση της σκόνης στα σηµεία εκποµπής της, µε ειδικά συστήµατα νεφοποίησης και µε συστήµατα διαβροχής καθώς και µε έντεχνο κλείσιµο των σηµείων αυτών µε ειδικές κατασκευές. Τα κόσκινα να είναι εγκατεστηµένα σε κλειστούς χώρους 23. Στα τµήµατα των εγκαταστάσεων που πραγµατοποιείται πτώση του βωξίτη σε µεταφορικές ταινίες, σιλό κλπ να είναι καλυµµένα ή να διαβρέχονται συστηµατικά ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι διάχυτες εκποµπές σκόνης 24. Να γίνεται η µέγιστη δυνατή ανακύκλωση του νερού που χρησιµοποιείται κατά τον εµπλουτισµό του βωξίτη 25. Το λεπτοµερές κλάσµα του βωξίτη ( mm) που προκύπτει από την επεξεργασία εµπλουτισµό του βωξίτη, να οδηγείται στις υφιστάµενες δεξαµενές 17

18 καθίζησης, όπου αφού πραγµατοποιηθεί η φυσική ξήρανση του, να διατίθεται ως εµπορικό προϊόν. 26. Σε καµία περίπτωση να µην απορρίπτονται στο περιβάλλον ανεπεξέργαστα ή ανεπαρκώς επεξεργασµένα υγρά απόβλητα. 27. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη ή τη µείωση στο ελάχιστο της υποβάθµισης της ποιότητας των υδάτων και της ρύπανσης του εδάφους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του Π.. 51/2007 για την προστασία των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. 28. Πριν από την αποκατάσταση στην τελική επιφάνεια των χώρων επέµβασης vα διαστρώνεται φυτική γη ή αργιλικό υλικό καλής ποιότητας πάχους τουλάχιστον µισού (0,5) µέτρου. 29. Στις επιφάνειες προς αποκατάσταση των χώρων επέµβασης να γίνει φύτευση µε δασικά είδη ενδηµικά της περιοχής. 30. Να γίνει περιµετρική περίφραξη των χώρων επέµβασης ώστε να υπάρξει προστασία των φυτών που έχουν φυτευτεί ή θα φυτευτούν από την βόσκηση 31. Στα πρανή των δρόµων προσπέλασης προς τους χώρους επέµβασης που θα παραµείνουν και µετά το τέλος των εργασιών να γίνει φύτευση θάµνων σε φυτευτικό σύνδεσµο 1,5χ1,5 m. 32. Τα φυτευτικά είδη να συντηρούνται (πότισµα, σκάλισµα, λίπανση), και να αντικαθίστανται όσα από αυτά για οποιοδήποτε λόγο καταστρέφονται, µέχρι να έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν χωρίς φροντίδα. Το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων να είναι τουλάχιστον 80 % η δε συντήρηση των φυτών να γίνει µε ευθύνη της εταιρείας για τρία τουλάχιστον χρόνια µετά τη λήξη της δραστηριότητας. 33. Η φόρτωση, µεταφορά και αποθήκευση προϊόντων να γίνεται µε τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. 34. Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά του βωξίτη να έχουν πλήρως καλυµµένο το φορτίο τους. Οι εργολάβοι που είναι υπεύθυνοι για τη µεταφορά του βωξίτη, υποχρεούνται να συλλέγουν τις τυχόν διαρροές του βωξίτη από τα οχήµατα µεταφοράς του κατά µήκος της διαδροµής από το µεταλλεία προς τους χώρους των εγκαταστάσεων. 35. Να γίνεται συστηµατική διαβροχή όλων των κονιορτοπαραγωγών εστιών των χώρων επέµβασης (δρόµοι κυκλοφορίας των φορτηγών που διακινούν τα υλικά, προσωρινοί σωροί απόθεσης τελικών προϊόντων κλπ.) για την καταστολή εκποµπής της σκόνης. 36. Να υπάρχει κατάλληλη εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης για την αντιµετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς 37. Κατά την διάρκεια ανεφοδιασµού των δεξαµενών µε καύσιµα από τις εταιρείες πετρελαιοειδών, να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας όπως: απαγόρευση της διέλευσης οχηµάτων στον χώρο των δεξαµενών, απαγόρευση του καπνίσµατος και της χρήσης γυµνής φλόγας (σπίρτων, αναπτήρων κλπ.) και πυροδοτικών συσκευών, στους χώρους των δεξαµενών και αντλιών. 38. Τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης των υπέργειων δεξαµενών καυσίµων 18

19 (ελαιώδη απόνερα από τον καθαρισµό τους), να συλλέγονται αποκλειστικά στις λεκάνες απορροής των δεξαµενών, και να αποµακρύνονται από τον χώρο της εγκατάστασης µε τα βυτιοφόρα οχήµατα των συµβεβληµένων εταιρειών πετρελαιοειδών. 39. Η εταιρεία να επιθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα την εγκατάσταση των δεξαµενών καυσίµων και να φροντίζει για την τακτική συντήρηση τους. 40. Στην εγκατάσταση του παρασκευαστηρίου νέας δειγµατοληψίας να υπάρχει µόνιµος αναρροφητικός ανεµιστήρας, ο οποίος µέσω κυκλώνα να αναρροφά την σκόνη, και µε καταιονισµό ύδατος στην εξαγωγή του κυκλώνα να γίνεται κατακράτηση της σκόνης αυτής. 41. Να γίνει επαρκής σήµανση της επαρχιακής οδού στα σηµεία όπου διέρχονται τα φορτηγά που µεταφέρουν το µετάλλευµα βωξίτη στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του. 42. Η φόρτωση, µεταφορά και αποθήκευση των διαφόρων κλασµάτων του βωξίτη εντός του χώρου των εγκαταστάσεων να γίνεται µε τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. 43. Για επιµέρους έργα (αποβάθρες φόρτωσης πλοίων κλπ.) που λειτουργούν εντός της ζώνης αιγιαλού και παραλίας, ισχύουν οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία διατάξεις 44. Να µην δηµιουργηθούν οποιασδήποτε µορφής προβλήµατα εύρυθµης λειτουργίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας. 45 Για την χρήση νερού από την υφιστάµενη γεώτρηση στη θέση «Καµιώτισσα», και την υδροµάστευση της πηγής στην θέση «Πλατεία Καλπούζου» να τηρούνται τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε έκδοση άδειας χρήσης νερού ή/και έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτινων πόρων. 46 Τα αστικά λύµατα από το κτίριο προσωπικού της εγκατάστασης να οδηγούνται σε στεγανή δεξαµενή λυµάτων, από την οποία µε βυτιοφόρο όχηµα να οδηγούνται στην Μονάδα Βιολογικού Καθαρισµού Ιτέας. 47 Τα απόνερα του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου που προκύπτουν από τα ξεπλύµατα των σκευών του Εργαστηρίου να οδηγούνται σε στεγανή δεξαµενή λυµάτων, από την οποία µε βυτιοφόρο όχηµα να οδηγούνται στην Μονάδα Βιολογικού Καθαρισµού Ιτέας. 48 Στο συνεργείο επισκευής συντήρησης µηχανηµάτων τα νερά που προκύπτουν από τις πλύσεις του προς συντήρηση ή επισκευή µηχανολογικού εξοπλισµού να συλλέγονται σε ειδικά φρεάτια µε σχάρες και από εκεί να οδηγούνται στην Εγκατάσταση Καθαρισµού Απόνερων του συνεργείου. Στην Εγκατάσταση Καθαρισµού Απόνερων του συνεργείου να γίνεται διαχωρισµός των ελαιοειδών, της ιλύος και των επεξεργασµένων νερών. 19

20 Τα ελαιοειδή να αντλούνται από ειδικό βυτιοφόρο όχηµα και ακολούθως να διατίθενται σε πιστοποιηµένο φορέα. Η ιλύς να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε βαρέλια. Τα βαρέλια να αποθηκεύονται σε ειδικό χώρο δίπλα από το Πλυντήριο του συνεργείου, ώστε κατά διαστήµατα να διατίθενται σε πιστοποιηµένο φορέα. Τα επεξεργασµένα νερά που προκύπτουν από την Εγκατάσταση Καθαρισµού Απόνερων του συνεργείου να οδηγούνται σε στεγανή δεξαµενή, όπου θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται προσωρινά, ώστε κατά διαστήµατα µε βυτιοφόρο όχηµα να οδηγούνται στην Μονάδα Βιολογικού Καθαρισµού Ιτέας. 49. Να γίνει ασφαλτόστρωση του υφιστάµενου εσωτερικού δρόµου, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι µικροποσότητες βωξίτη που συµπαρασύρονται από τους τροχούς των φορτηγών κατά την διακίνηση τους στον χώρο των εγκαταστάσεων, που έχει ως αποτέλεσµα κατά την αποχώρηση τους από το Συγκρότηµα των Εγκαταστάσεων και την είσοδο τους στην Ε.Ο Ιτέας Ναυπάκτου, οι µικροποσότητες αυτές του βωξίτη να πέφτουν στο οδόστρωµα της Ε.Ο Ιτέας - Ναυπάκτου, και αφενός µεν προκαλείται σκόνη και αφετέρου δε να δηµιουργείται λάσπη σε περίπτωση βροχής. Παράλληλα να προχωρήσουν άµεσα οι διαδικασίες για την εγκατάσταση και λειτουργία πλυντηρίου, όπου θα γίνεται πλύση των τροχών των φορτηγών, πριν την αποχώρηση τους από το Συγκρότηµα των Εγκαταστάσεων και την είσοδο τους στην Ε.Ο Ιτέας Ναυπάκτου 50. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου καθώς και η απόρριψη µεταχειρισµένων ορυκτελαίων επί του εδάφους. Η αλλαγή των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων να γίνεται σε συγκεκριµένο χώρο, στον οποίο να υπάρχει πρόβλεψη αποφυγής ρύπανσης του εδάφους µε τσιµεντόστρωση και δίκτυο συλλογής των διαρροών. Η διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π. /γµατος 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/04). 51. α) Τα στερεά απόβλητα που µπορεί να προέρχονται από τη χρήση αντικατάσταση αναλώσιµων υλικών που εµπίπτουν στη εναλλακτική διαχείριση, όπως τα ελαστικά των τροχοφόρων µηχανηµάτων, οι χρησιµοποιηµένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, τα υλικά συσκευασίας των αναλωσίµων κλπ, θα πρέπει να συλλέγονται και να διατίθενται προς ανακύκλωση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας (Ν.2939/01 και τα κατ επιταγή αυτού εκδοθέντα Π..). β) Τα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα (παλιά ανταλλακτικά, µηχανήµατα κλπ) να συλλέγονται και να αποµακρύνονται. Η διάθεσή τους να πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) γ) Οι συλλέκτες µεταφορείς που θα παραλαµβάνουν τα παραπάνω απόβλητα θα πρέπει να είναι κατάλληλα αδειοδοτηµένοι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. δ) Υλικά ρυπασµένα από επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/06). 52. Ο φορέας του έργου να υποβάλλει στην καθ ύλην αρµόδια Υπηρεσία, ετήσια έκθεση εκλύσεων στον αέρα και στα νερά και µεταφοράς αποβλήτων σύµφωνα µε τον κανονισµό 166/2006/ΕΚ Για τη σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης και 20

21 µεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου 53. Ο φορέας του έργου οφείλει να υποβάλλει στη ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.Π.Ε.Κ.Α., την ειδική οικολογική αξιολόγηση µε τα απαραίτητα ορνιθολογικά στοιχεία, βάσει των αναφεροµένων στα άρθρα 10 κ' 11 (παρ. 9 και 10) του ν.4014/11 καθώς και στην ΚΥΑ του σηµείου 13 του προοιµίου της παρούσας. 54. Ο φορέας του έργου οφείλει να υποβάλλει στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Τµήµα ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού), στην αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης υπηρεσία και στη /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Αποκεντρωµένης ιοίκησης, τον Φεβρουάριο κάθε έτους, ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων επικίνδυνων και µη), σύµφωνα µε το άρθρο 11, παρ. 4.γ της ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4042/12 (ΦΕΚ 24/Α), σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791/Β). 55. Σε περίπτωση που από την παραγωγική διαδικασία προκύψουν εξορυκτικά απόβλητα ο φορέας του έργου οφείλει άµεσα να υποβάλλει στην ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ Σχέδιο ιαχείρισης Αποβλήτων (Σ..Α.) µε βάση τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ µε αρ /2209/Ε103/ (ΦΕΚ 2076/Β/ ) «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15 ης Μαρτίου 2006» 56. Τον πρώτο µήνα κάθε έτους, αρχής γενοµένης ένα έτος από την έκδοση της παρούσας απόφασης, η εταιρεία υποχρεούται να καταθέτει τοπογραφικό διάγραµµα 1:1000, στο οποίο να εµφαίνεται η πορεία της αποκατάστασης, στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και του ΥΠΕΚΑ και στο Τµήµα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, το οποίο οφείλει να επιβλέπει την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσης απόφασης, µε ιδιαίτερη έµφαση στις εργασίες αποκατάστασης. 57. Να ορισθούν από την εταιρεία υπεύθυνοι για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης και να γνωστοποιηθούν στην ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ και στο Τµήµα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 58. Το κόστος εφαρµογής των περιβαλλοντικών όρων να περιληφθεί στον προϋπολογισµό του έργου εξ αρχής. 59. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των εγκαταστάσεων για οποιοδήποτε λόγο, να γίνει πλήρης αποκατάσταση της έκτασης που έχει διαταραχθεί, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στους σχετικούς µε την αποκατάσταση όρους της παρούσας Απόφασης. 60. Σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών, που εγκυµονούν κινδύνους υποβάθµισης του περιβάλλοντος (διαρροή υλικών, επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα ή των επιφανειακών υδάτινων αποδεκτών, κατολισθήσεις, κλπ) να ενηµερώνεται εντός 21

22 εικοσιτετραώρου η αρµόδια για την κάθε περίπτωση Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος (ΕΜΝΕ). δ1.2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 1. Να παρακολουθούνται και να καταγράφονται περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος παράµετροι. Για τις µετρήσεις / αναλύσεις να ακολουθούνται πρότυπες ή διεθνώς δόκιµες µέθοδοι. 2. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων / αναλύσεων να καταγράφονται ηλεκτρονικά ή / και σε έντυπη µορφή. Οι χάρτες καταγραφής και τα ηλεκτρονικά ή έντυπα αρχεία να φυλάσσονται κατάλληλα και ασφαλώς στο χώρο των εγκαταστάσεων και να τίθενται στη διάθεση κάθε αρµόδιας Υπηρεσίας. 3. Να διενεργούνται µετρήσεις των επιπέδων θορύβου σε περιοδική βάση (και τουλάχιστον άπαξ εξαµηνιαίως) στα όρια της εγκατάστασης καθώς και στα όρια των οικισµών που βρίσκονται πλησίον του χώρου επέµβασης. Τα επίπεδα θορύβου στα όρια της εγκατάστασης να µην υπερβαίνουν τα 65 dβ(α). 4. Να γίνονται τακτικές δειγµατοληψίες σε περιοδική βάση (και τουλάχιστον άπαξ εξαµηνιαίως) σε δύο σταθερά σηµεία στη θάλασσα, πλησίον των λιµενικών εγκαταστάσεων, στα οποία θα µετρώνται: Θερµοκρασία ph ιαλυµένο Οξυγόνο Χρωµατισµός SS (αιωρούµενα στερεά) Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες Μέταλλα (Pb, Cd, Zn, Cr, Ni, Cu) Υπολειµµατικό χλώριο Ολικό άζωτο Κολοβακτηριοειδή κ.α. Για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών της θάλασσας και τα αποτελέσµατα τους να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται από τον φορέα του έργου, Η δειγµατοληψία των παραµέτρων αυτών µπορεί να γίνεται και από εξειδικευµένο προσωπικό της εταιρείας, η δε µέτρηση των παραµέτρων αυτών θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό κατάλληλου εργαστηρίου. 22

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Oπως πίνακας κοινοποιήσεων ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Oπως πίνακας κοινοποιήσεων ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ./fax: 210 8650214

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΨΡ8 Τ.Κ. : 114 73. FAX. : 210 64.30.637 E-mail :

ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΨΡ8 Τ.Κ. : 114 73. FAX. : 210 64.30.637 E-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 εκεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 206599 Ε.Υ.ΠΕ. (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α.Π. οικ. 152443 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( Ι.Π.Α.) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0. Fax : 210 6451914 E-mail : eype-ypeka@ath.forthnet.gr

ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0. Fax : 210 6451914 E-mail : eype-ypeka@ath.forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 201745 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 εκεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 172568 Ε.Υ.ΠΕ.(ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ0-ΑΕΠ Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430637 210 6451914

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ0-ΑΕΠ Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430637 210 6451914 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 171015 ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α.Π.οικ.148187 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (σχ. 201826/12) /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ Α ΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης».

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-03-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ7045/2966 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Ζ0-Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 197584 ΤΜΗΜΑ Α

ΑΔΑ: 4Α1Ζ0-Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 197584 ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 197584 ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 170613 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για έργα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα