Πώο απεηιείηαη ε ηδησηηθόηεηά καο από ηηο λέεο ηερλνινγίεο; - Κέηξα πξνζηαζίαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πώο απεηιείηαη ε ηδησηηθόηεηά καο από ηηο λέεο ηερλνινγίεο; - Κέηξα πξνζηαζίαο"

Transcript

1 Πώο απεηιείηαη ε ηδησηηθόηεηά καο από ηηο λέεο ηερλνινγίεο; - Κέηξα πξνζηαζίαο Κωνζηανηίνος ΜΟΥΛΙΝΟΣ, Εθνικός Εμπειρογνώμων, ENISA Ημερίδα για ηην Ασηοπροζηαζία Χρηζηών και Σσνδρομηηών & Αζθάλεια Ηλεκηρονικών Δικηύων και Υπολογιζηικών Σσζηημάηων

2 Αηδέληα Απεηιέο θαηά ηεο ηδησηηθόηεηαο Κε δεηεζείζα ειεθηξνληθή επηθνηλσλία (spam) Τπεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο Chat, blogs, social networks, on line games Παξάλνκν-επηβιαβέο πεξηερόκελν πζηάζεηο-πκπεξάζκαηα

3 Οη λέεο ηερλνινγίεο απεηινύλ ηελ ηδησηηθόηεηα;

4 Απεηιέο ηεο ηδησηηθόηεηαο Γεκνζηνπνίεζε πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ Παξάλνκν πεξηερόκελν Παξαθνινύζεζε πνξλνγξαθηθνύ πιηθνύ Παξαθνινύζεζε βίαηνπ ή αθαηάιιεινπ πεξηερνκέλνπ Θινπή ηαπηόηεηαο Παξαβίαζε όξσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ Σερληθέο απεηιέο Απεηιέο ζηελ εθαξκνγή, ζηα επίπεδα επηθνηλσλίαο Cookies DNS.

5 Spam Ζιεθηξνληθή αιιεινγξαθία πνπ απνζηέιιεηαη κε ην ζθνπό ηεο απ επζείαο εκπνξηθήο πξνώζεζεο πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ Πεξηιακβάλεη θαη ηελ επηθνηλσλία νξγαληζκώλ πνπ δελ αζθνύλ κία από ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο, πρ. θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα, ζσκαηεία θιπ Δθηόο από ην θιαζζηθό , πεξηιακβάλεη θαη κελύκαηα SMS θαη MMS

6 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ spam Έλα κήλπκα spam ελδέρεηαη λα: 1. Έρεη έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 1. Καδηθή απνζηνιή ζε κεγάιν αξηζκό παξαιεπηώλ (bulk ) 2. πγθάιπςε ή απόθξπςε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ απνζηνιέα 3. Έιιεηςε έγθπξεο δηεύζπλζεο ηεξκαηηζκνύ ηεο επηθνηλσλίαο 4. Παξαπιαλεηηθό ή ςεύηηθν πεξηερόκελν 2. ηνρεύεη ζε παξάλνκεο ή εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( Phishing ) 3. Πεξηέρεη πνξλνγξαθηθό πεξηερόκελν ή ηπθιή βία ή πξνηξνπή ζε κίζνο (θπιεηηθό, εζληθό, ζεμνπαιηθό)

7 Κέηξα πξνζηαζίαο - Spam Πξνο ηνπο απινύο ρξήζηεο ζπλδξνκεηέο Πξνζηαηεύζηε ηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ Υξεζηκνπνηείζηε ινγηζκηθό θηιηξαξίζκαηνο (spyware) Κε γίλεηε spammer θαηά ιάζνο Πξνζηαηεύζηε ηνλ αξηζκό ηνπ θηλεηνύ ζαο ηειεθώλνπ Πξνο ηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ Black lists/registers Σερληθέο θηιηξαξίζκαηνο Αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο νξγαλνηερληθά κέηξα Πξνζθπγή ζηηο Αξρέο (www.dpa.gr) Πεξηζζόηεξα:

8 Τπεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο Chat Γσκάηην αλνηρηήο επηθνηλσλίαο Αληαιιαγή κελπκάησλ κέζσ Blogs(ηζηνιόγηα) Δηθνληθά εκεξνιόγηα πνπ απνζεθεύνληαη ζην Γηαδίθηπν Weblogs, vlogs, moblogs Social networks Γεκηνπξγία on-line θνηλνηήησλ κε θνηλά ελδηαθέξνληα works.pdf On line games Θπκαίλνληαη από stand alone παηγλίδηα κέρξη MMO/VWs Τςειό επίπεδν δηαδξαζηηθόηεηαο

9 Mέηξα πξνζηαζίαο - Chat Οη εηθνληθνί θίινη κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθνί από απηό πνπ δείρλνπλ. Κε δίλεηε πνηέ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο. Πνηέ κε δίλεηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνγέλεηά θαη ηνπο θίινπο ζαο. Αλ ληώζεηε όηη θάπνηνο ζαο παξελνριεί, ζπκεζείηε: κπνξείηε λα βγείηε κε έλα απιό «θιηθ». Πηγή:

10 Mέηξα πξνζηαζίαο - Blogs Υξεζηκνπνηήζηε ςεπδώλπκα. Πεξηνξίζηε ηελ πξόζβαζε ζην blog ζαο Υξεζηκνπνηήζηε ηερλνινγία πνπ πξνζθέξεη αλσλπκία θαη δελ εκθαλίδεη ην blog ζηα απνηειέζκαηα κεραλώλ αλαδήηεζεο. Θαηνρπξώζηε ηελ ειεθηξνληθή ζαο δηεύζπλζε αλώλπκα. (www.eff.org)

11 Κέηξα πξνζηαζίαο - Social networks Αλαζεώξεζε ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ Γηαθάλεηα ζηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ Δλεκέξσζε - εθπαίδεπζε Απνζάξξπλζε ηεο απαγόξεπζεο ρξήζεο ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηα ζρνιεία Δύθνιε αλαθνξά πεξηζηαηηθώλ Δπθνιία ρξήζεο δηαπεθήο..

12 Κέηξα πξνζηαζίαο Virtual Worlds Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο Κόλν ζηνλ πάξνρν Κόλν ζε άιιν έκπηζην είδσιν Κελ απνθαιύπηεηε πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο κπνξεί θάπνηνο λα ζαο πξνζεγγίζεη Σερληθά κέηξα Anti-virus Anti-Spyware πρλή αιιαγή ζπλζεκαηηθνύ Πξόζβαζε αλάινγα κε ηελ ειηθία (ζπγθαηάζεζε γνλέσλ) Πιεξνθόξεζε-εθπαίδεπζε Αλαθνξέο ENISA

13 Παξάλνκν-επηβιαβέο πεξηερόκελν Παηδηθή πνξλνγξαθία Ραηζηζηηθό-μελνθνβηθό πεξηερόκελν Βία-ζαηαληζκόο-λαξθσηηθά Δπξσπατθό πξόγξακκα γηα αζθαιέζηεξν Internet Θαηάηαμε ηνπ παηρληδηνύ ζε ειηθηαθέο νκάδεο Υαξαθηεξηζκόο πεξηερνκέλνπ Δπηβεβαίσζε ηαπηόηεηαο ηόρνο θπξίσο ηα παηδηά Αλαθνξά πεξηζηαηηθώλ,

14 Γνλείο θαη έιεγρνο Θαηαλόεζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ εθαξκνγώλ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε θηλδύλνπο (π.ρ Έιεγρνο ηνπ ηξόπνπ ρξήζεο ηνπ Internet από ηα παηδηά Δπαθή κε Αξρέο ζε πεξηπηώζεηο πξνβιεκάησλ

15 Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γεληθά (1) Απνθεύγεηε λα δίλεηε πξνζσπηθά δεδνκέλα Γηαβάδεηε ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ζηνπο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο πνπ επηζθέπηεζηε Υξεζηκνπνηείηε πξνζσπηθά firewalls θαη antivirus γηα ζπλδέζεηο από ην ζπίηη Απνθεύγεηε ηα cookies (ξπζκίζεηο web browser) Θιείλεηε ηα ύπνπηα αλαδπόκελα παξάζπξα Κελ απαληάηε ζε απηόθιεηα κελύκαηα Γηαηεξείζηε κηα «ηδησηηθή» δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ

16 Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γεληθά (2) Κελ δίλεηε επαίζζεηεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζε κε πξνζηαηεπκέλεο (π.ρ SSL) ζπλδέζεηο Δηζάγεηε κόλν ηηο εληειώο απαξαίηεηεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζηηο απ επζείαο θόξκεο Κελ ζπκπιεξώλεηε ηα optional πεδία ησλ θνξκώλ Πξνζνρή ζηα πξνεπηιεγκέλα πεδία ησλ θνξκώλ Αλαδεηείζηε επηινγέο opt-out ή opt-in όηαλ θαηαρσξείζζε ζε mailing lists

17 Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γεληθά (3) Όπνηε κπνξείηε ρξεζηκνπνηείζηε Σερλνινγίεο θηιηθέο πξνο ηελ ηδησηηθόηεηα (Privacy Enhancing Technologies) Υξεζηκνπνηείηε δσξεάλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ αληί ISP Υξεζηκνπνηείηε πξνπιεξσκέλεο θάξηεο γηα ηνπο ISP Εεηείζηε ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ιακβάλεη ν ISP Αλαδεηείζηε δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο κε ςεθηαθέο ζθξαγίδεο

18 πζηάζεηο Σνπηθέο Αξρέο: Ζ ελεκέξσζε πξέπεη λα μεθηλά από ηα ζρνιεία Δλζσκάησζε ηνπ καζήκαηνο Αζθάιεηαο ζην ζρνιηθό πξόγξακκα Δθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ Γεκηνπξγία θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ γηα ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ ζηα ζρνιεία Βηνκεραλία. Αλάγθε γηα επθνιόηεξε: Πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία ηελ ζρεηηθή κε πξνζηαζία Γεκηνπξγία πξνζσπηθνύ πξνθίι Σνπνζέηεζε πεξηνξηζκώλ ζηελ πξόζβαζε ηνπ πξνθίι Αλαγλώξηζε πεξηζηαηηθώλ Όινη νη εκπιεθόκελνη θνξείο Κεγαιύηεξε πξνβνιή ηνπ ζέκαηνο Αλαθνξά πεξηζηαηηθώλ - ρξήζε θηλεηώλ Βειηίσζε κεραληζκώλ ειέγρνπ από γνλείο

19 ηνηρεία επηθνηλσλίαο Θσλζηαληίλνο ΚΟΤΙΗΛΟ, ENISA Mail: Tel: Fax:

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Οη παξόληεο όξνη δηαηππώλνληαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηόζν ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ δηαδηθηύνπ όζν θαη ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ Δλζσκάησζεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε καζεζηαθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία (Αλαζεσξεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή κατά των Διακρίσεων

Αρχή κατά των Διακρίσεων Αρχή κατά των Διακρίσεων Καηεπζπληήξηεο Αξρέο γηα ηελ Εμππεξέηεζε θαη ηε Μεηαρείξηζε Επηβαηηθνύ Κνηλνύ Δηαθόξσλ Εζληθνηήησλ από κέξνπο Εηαηξεηώλ πνπ εθηεινύλ Δεκόζηεο πγθνηλσλίεο θαη Οδεγώλ Λεσθνξείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΔ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Καιώο ήιζαηε ζηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ΜΜΔ θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνύληαη πεξίπνπ 5-10 ιεπηά. αο επραξηζηνύκε! Σερλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων

Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων LSI SIN (10)02 Πηγή: Marko Hölbl Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων Η CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ νη

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Βηοηετληθό Επηκειεηήρηο Αζελώλ 24-02-2014

Βηοηετληθό Επηκειεηήρηο Αζελώλ 24-02-2014 Βηοηετληθό Επηκειεηήρηο Αζελώλ 24-02-2014 Εκκαλοσήι ηάληδος Γεληθός ύκβοσιος Οηθολοκηθώλ θαη Εκπορηθώλ Τποζέζεωλ Β Πρεζβεία ηες Ειιάδος ΠΕΚΙΝΟ Αγνξά ηεο Κίλαο 27 Δπαξρίεο 5 Απηόλνκεο πεξηνρέο Xinjiang

Διαβάστε περισσότερα