Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης"

Transcript

1 Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης 1. Σύνοψη νομοθετικών αλλαγών Με τη ψήφιση του Ν. 4093/2012, «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » (ΦEK 222/A'/ ), όπως τροποποιηθείς ισχύει, αναμορφώθηκε, το προϊσχύσαν νομικό καθεστώς, που ρύθμιζε τα θέματα αποζημίωσης κατά την απόλυση και συνταξιοδότηση των, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ιδιωτικών υπαλλήλων, καθώς επίσης και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. H ερμηνευτική εγκύκλιος, Α.Π /839/ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δίνει κατατοπιστικές οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης απόλυσης αλλά και της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης ιδιωτικών υπαλλήλων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που προβλέπονται από το Ν. 4093/2012. Κατωτέρω συνοψίζονται οι σημαντικότερες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που επηρεάζουν το ποσό της πρόβλεψης που σχηματίζουν οι εταιρείες κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την και μετά, για την αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, όπως και οι συνεπακόλουθες λογιστικές επιπτώσεις τόσο για τις εταιρείες που εφαρμόζουν το ΕΓΛΣ όσο και για τις εταιρείες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ. Επηρεαζόμενα στοιχεία Α) Αριθμός μισθών που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης κατά τη συνταξιοδότηση Προϊσχύσασες ρυθμίσεις Έως 24 μισθοί, σύμφωνα με τα έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. Νέες ρυθμίσεις Από 12 έως 24 μισθοί, σύμφωνα με τα έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, ως εξής: Για τους εργαζόμενους που δεν είχαν συμπληρώσει 17 χρόνια στον ίδιο εργοδότη μέχρι την , ο μέγιστος αριθμός των δικαιούμενων μισθών αποζημίωσης μπορεί να φθάσει μέχρι 12 μισθούς. Για τους εργαζόμενους, οι οποίοι κατά την είχαν συμπληρώσει 17 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και άνω, οι μισθοί αποζημίωσης είναι εκείνοι που 1

2 Β) Ανώτατο όριο (πλαφόν) της βάσης υπολογισμού των τακτικών αποδοχών Γ)Ηλικία συνταξιοδότησης Οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα κατά το ποσό που δεν υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ( 33,34) πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό 30, ήτοι έχουν κατοχυρωθεί και είναι δικαιούμενοι με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την Στην περίπτωση αυτή οι δικαιούμενοι μισθοί αποζημίωσης «παγώνουν» στον αριθμό μισθών που προκύπτει με βάση τα πραγματοποιημένα έτη προϋπηρεσίας μέχρι την , δηλαδή ο χρόνος υπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης του εργαζόμενου που αποχωρεί λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων λήψης πλήρους σύνταξης, είναι εκείνος που είχε συμπληρώσει ο εργαζόμενος στον ίδιο εργοδότη μέχρι την , ανεξάρτητα από το χρόνο της μελλοντικής αποχώρησης. Οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα κατά το ποσό που δεν υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ( 26,18) πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό 30, ήτοι Ασφαλισμένοι μέχρι Άνδρες: 65 Άνδρες: Γυναίκες: 60 Γυναίκες: 62 Ασφαλισμένοι από Άνδρες /Γυναίκες: 60 ετών με 40 έτη υπηρεσίας Άνδρες/Γυναίκες: 65 ετών με 15 έτη υπηρεσίας (Υπό τις προϋποθέσεις Άνδρες /Γυναίκες: 62 ετών με 40 έτη υπηρεσίας Άνδρες/Γυναίκες: 67 ετών με 15 έτη υπηρεσίας (Πάντα υπό τις προϋποθέσεις και 2

3 και εξαιρέσεις που όριζε η προϊσχύσασα νομοθεσία) εξαιρέσεις που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) 2. Επιπτώσεις και λογιστικός χειρισμός για τις εταιρείες που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Οι εταιρείες που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται από τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, θα συμπεριλάβουν στα αποτελέσματα της χρήσεως 2012 τυχόν επιδράσεις από τις ανωτέρω νομοθετικές μεταβολές, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 1123/1980, όπως ισχύει). Εντούτοις, για τις ανωτέρω εταιρείες, δεν αναμένεται σημαντική επίδραση στο ύψος της σχηματισθείσας πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Λογ ), από την εφαρμογή προαναφερόμενων νομοθετικών αλλαγών. 3. Επιπτώσεις και λογιστικός χειρισμός για τις εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, χωρίς προγενέστερη εφαρμογή του Νέου (αναθεωρημένου) Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 19 «Παροχές σε εργαζομένους», το οποίο εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων που αρχίζουν την ή μεταγενέστερα. Οι νομοθετικές αλλαγές, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, θα επηρεάσουν τον σχηματισμό της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση σχετική αναλογιστική μελέτη. Ο πίνακας που παρατίθεται κατωτέρω συνοψίζει το λογιστικό χειρισμό των μεταβολών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους. Επίδραση από: Α) Αλλαγή (μείωση) του αριθμού των μισθών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης κατά τη συνταξιοδότηση. Λογιστικός Χειρισμός Από την εφαρμογή της προβλεπόμενης από το ΔΛΠ 19 Μεθόδου της Προβαλλόμενης Πιστωτικής Μονάδας (Projected Unit Credit Method), δεν αναμένεται να προκύψει σημαντική αλλαγή, καθώς η αποζημίωση για όσους υπαλλήλους έχουν υπερβεί τα 17 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, έχει «κλειδώσει» στην ημερομηνία εφαρμογής του νόμου ( ), που δεν απέχει σημαντικά από το κλείσιμο της ελεγχόμενης διαχειριστικής χρήσης ( ). Εντούτοις, η όποια επίδραση από την αλλαγή αυτή θεωρείται ως μεταβολή του προγράμματος παροχών (plan amendment) επειδή 3

4 προκαλεί μεταβολή στο ύψος των δικαιούμενων παροχών κατά τη συνταξιοδότηση. Κατά συνέπεια, η επίδραση από αυτή την αλλαγή θα απεικονισθεί απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης ως κόστος παρελθούσας υπηρεσίας (past service cost). Β) Αλλαγή (μείωση) του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που μπορεί να χρησιμοποιείται ως ανώτατο όριο (πλαφόν) για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού των τακτικών αποδοχών που δικαιούνται οι αποχωρούντες εργαζόμενοι κατά τη συνταξιοδότησή τους. Περίπτωση 1 η : Αν η ελεγχόμενη εταιρεία χρησιμοποιούσε στο παρελθόν το εν λόγω ανώτατο όριο (πλαφόν) ημερομισθίου και επιπλέον θα συνεχίσει να το χρησιμοποιεί και στο μέλλον, η σημειωθείσα μείωση στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη θεωρείται ως μεταβολή του προγράμματος παροχών, καθόσον προκύπτει μείωση στο ύψος των παροχών προς το προσωπικό κατά τη συνταξιοδότησή του. Κατά συνέπεια, η επίδραση από αυτή την αλλαγή θα απεικονισθεί απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης ως κόστος παρελθούσας υπηρεσίας. Περίπτωση 2 η : Αν η ελεγχόμενη εταιρεία δεν χρησιμοποιούσε το εν λόγω ανώτατο όριο (πλαφόν) ημερομισθίου στο παρελθόν και επιπλέον θα συνεχίσει να μην το χρησιμοποιεί στο μέλλον, ο υπολογισμός της πρόβλεψης για τη συνταξιοδότηση του προσωπικού δεν θα επηρεαστεί από τη σημειωθείσα μείωση στο κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Περίπτωση 3 η : Αν η ελεγχόμενη εταιρεία δεν χρησιμοποιούσε το εν λόγω ανώτατο όριο (πλαφόν) ημερομισθίου και από τούδε και στο εξής το εφαρμόσει, αυτό θα απεικονισθεί απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης ως κόστος παρελθούσας υπηρεσίας. Η διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας θα πρέπει, στην επιστολή διαβεβαιώσεων που θα προσκομίσει στον ορκωτό ελεγκτή, να διατυπώσει ρητά την πρόθεσή της να υλοποιήσει την προαναφερόμενη μεταβολή στο πρόγραμμα παροχών. Περίπτωση 4 η : Αν η ελεγχόμενη εταιρεία, χωρίς να εφαρμόζει το εν λόγω ανώτατο όριο (πλαφόν) ημερομισθίου, προβεί σε οποιαδήποτε μείωση της βάσης υπολογισμού (μικρότερη της προβλεπόμενης από το πλαφόν) της πρόβλεψης για τη συνταξιοδότηση του προσωπικού, αυτό θα συνιστά αλλαγή αναλογιστικής παραδοχής, ο λογιστικός χειρισμός της οποίας περιγράφεται παρακάτω. Γ) Αλλαγή (αύξηση) των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Η αλλαγή αυτή θεωρείται μεταβολή αναλογιστικής παραδοχής (change in actuarial assumption) διότι δεν προκαλεί μεταβολή στο ποσό των δικαιούμενων παροχών κατά τη συνταξιοδότηση. Ως εκ τούτου η επίδραση της εν λόγω μεταβολής θα απεικονισθεί: 4

5 α) Μέρος της επίδρασης στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (Other Comprehensive Income), εφόσον η εταιρεία έχει υιοθετήσει τη μέθοδο αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών απευθείας στην Καθαρή Θέση. β) στα Αποτελέσματα Χρήσης, στην περίπτωση που η εταιρεία έχει υιοθετήσει τη μέθοδο καταχώρησης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών απευθείας στα Αποτελέσματα Χρήσης. γ) μέρος της επίδρασης στα Αποτελέσματα Χρήσης, όπως προκύπτει από την αναλογιστική μελέτη, εφόσον η εταιρεία έχει υιοθετήσει τη μέθοδο περιθωρίου (corridor approach). Δ) Κατάργηση επιδομάτων αδείας, δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19, το οποίο εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τις οικονομικές καταστάσεις των ετήσιων διαχειριστικών χρήσεων που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερα, καταργεί τη «μέθοδο περιθωρίου» και την άμεση αναγνώριση αναλογιστικών κερδών / ζημιών στα Αποτελέσματα Χρήσης. Η αλλαγή αυτή θεωρείται μεταβολή του προγράμματος παροχών, αφού προκαλεί μείωση στο ύψος των δικαιούμενων παροχών κατά τη συνταξιοδότηση και ως εκ τούτου η προκύπτουσα επίδραση θα απεικονισθεί απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης ως κόστος παρελθούσας υπηρεσίας. 4. Επισήμανση Πέραν των προαναφερόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, επισημαίνεται ότι οι μισθολογικές περικοπές, που παρατηρούνται στην τρέχουσα περίοδο, επιφέρουν αντίστοιχη μείωση και επί των αμοιβών που αποτελούσαν, μέχρι πρόσφατα, τη βάση υπολογισμού των παροχών συνταξιοδότησης. Η επίδραση από τις προαναφερόμενες μισθολογικές περικοπές θεωρείται μεταβολή του προγράμματος παροχών επειδή προκαλείται μείωση στο ύψος των δικαιούμενων παροχών κατά τη συνταξιοδότηση. Κατά συνέπεια, είναι προφανές ότι η επίδραση από τη μείωση των αμοιβών προσωπικού απεικονίζεται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης ως κόστος παρελθούσας υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να ελέγχεται η συμφωνία των πραγματικά καταβαλλόμενων μισθών με το ύψος των μισθών βάσει των οποίων αποδίδονται οι κρατήσεις και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 5

Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Oι νέες αλλαγές στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων με το Ν 4093/2012 («Μνημόνιο ΙΙΙ») Γιώργος Θεοδόσης, Λέκτορας Εργατικού Δικαίου Δ.Π.Θ., Δικηγόρος Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ACTION PLAN HUMAN RESOURCES ΑΕΠΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ACTION PLAN HUMAN RESOURCES ΑΕΠΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως Βιομηχανία Παραγωγής Ρητίνης PET & Προπλασμάτων ΓΕΜΗ 126422401000 Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 23 ης εταιρικής χρήσεως (Από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης - ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525 Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) Αρ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς DFK ACCOUNTING CONSULTING AND TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Legal Flash. Νοέμβριος 2012

Legal Flash. Νοέμβριος 2012 Legal Flash «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε.

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (περίοδος: 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. (ΟΤΕSAT-Maritel)

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. (ΟΤΕSAT-Maritel) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. (ΟΤΕSAT-Maritel) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για την 1η υπερδωδεκάμηνη χρήση από 7 Ιουλίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Kαταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την

Διαβάστε περισσότερα

360 CONNECT Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατείας Ανώνυμη Εταιρία

360 CONNECT Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατείας Ανώνυμη Εταιρία 360 CONNECT Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατείας Ανώνυμη Εταιρία Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3-8 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E.

STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2013 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ H Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάιος 2015 Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E.

STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα