ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ"

Transcript

1 Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν. Της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος. Τηλ.& fax : , Κιν , Web site E mail: ΑΘΗΝΑ 16 Νοεµβρίου 2012 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ Συναδέλφισσες Συνάδελφοι, στις 12 Νοεµβρίου 2012 δηµοσιεύτηκε ο νόµος 4093 (Φ.Ε.Κ. Α 222) µε τίτλο «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής ». Τα κυριότερα σηµεία που αφορούν τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώµατος και εµπεριέχονται στο άρθρο πρώτο, είναι τα παρακάτω: Αυξάνεται από από το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τους υπαχθέντες στην ασφάλιση µέχρι και εξοµοιώνεται µε το όριο των ασφαλισµένων από Επέρχεται δηλαδή περαιτέρω µείωση αποδοχών των υπαλλήλων που υπάγονται στη συγκεκριµένη κατηγορία, εξαιτίας της επέκτασης των ασφαλιστικών κρατήσεων (κράτηση για σύνταξη, για υγειονοµική περίθαλψη, για επικουρικά ταµεία), στο σύνολο των επιδοµάτων των αποδοχών τους, πλην της αποζηµίωσης πενθηµέρου. (Παράγραφος ΙΑ Υποπαράγραφος ΙΑ.6 Περίπτωση 1) Καταργείται από η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 ( ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας) προσαύξηση αποδοχών, σε όσους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, για τον υπολογισµό της προσαύξησης λαµβάνεται υπόψη µόνο ο βασικός µισθός. (Παράγραφος Γ Υποπαράγραφος Γ.1 Περίπτωση 11) Μειώνονται µε αναδροµική ισχύ από οι συντελεστές προσδιορισµού των βασικών µισθών ως εξής: Αντιστράτηγος Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώµατος 1,94 Αντιστράτηγος Υπαρχηγός 1,69 Υποστράτηγος 1,60 Αρχιπύραρχος 1,50 Πύραρχος 1,31 Αντιπύραρχος 1,18 Επιπυραγός 1,11 Πυραγός 1,06 Υποπυραγός 1,04 Ανθυποπυραγός 1,00 Πυρονόµος 0,94 Αρχιπυροσβέστης 0,91 Υπαρχιπυροσβέστης 0,88 Πυροσβέστης 0,82 όκιµος Πυροσβέστης 0,32 Για τη διαµόρφωση των βασικών µισθών ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ανθυποπυραγού ορίζεται σε οκτακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ (875 ). Επιπλέον επέρχεται αναδροµικά από νέα µείωση των επιδοµάτων που διαµορφώνονται ως εξής: Επίδοµα Εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών, στο ποσό των εκατό ευρώ (100 ) για όλους τους υπαλλήλους του Π.Σ. Για τους έγγαµους χωρίς τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόµενα µέλη της οικογένειας για τον προσδιορισµό του φόρου εισοδήµατος, το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε εκατόν πενήντα ευρώ (150 ). Για έγγαµους ή διαζευγµένους ή σε διάσταση ή σε χηρεία ή άγαµους οι οποίοι έχουν τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόµενα µέλη της οικογένειας για τον προσδιορισµό του φόρου εισοδήµατος, το ποσό του επιδόµατος αυτού ορίζεται σε διακόσια ευρώ (200 ). Σε περίπτωση συζύγων που αµείβονται και οι δύο µε τις διατάξεις του παρόντος, τα προστατευόµενα µέλη οικογένειας (τέκνα) λαµβάνονται υπόψη µόνο για τον έναν εξ αυτών. Επίδοµα Ειδικής απασχόλησης για την Εθνική Άµυνα, ηµόσια Τάξη και Ασφάλεια, για ανώτατους αξιωµατικούς σε διακόσια είκοσι πέντε ευρώ (225 ), για λοιπούς αξιωµατικούς και πυρονόµους σε

2 εκατόν πενήντα πέντε ευρώ (155 ) και για αρχιπυροσβέστες και πυροσβέστες σε εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115 ). Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόµατος εξαιρούνται οι τελούντες σε κατάσταση πολεµικής, ή µόνιµης διαθεσιµότητας. Επίδοµα Θέσης υψηλής ή αυξηµένης ευθύνης, οριζόµενο κατά βαθµό ως εξής: Για τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος σε τριακόσια πενήντα ευρώ (350 ). Για τους Αντιστράτηγους σε διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (285 ). Για τους Υποστράτηγους σε διακόσια δέκα ευρώ (210 ). Για τους Αρχιπυράρχους σε εκατόν τριάντα τρία ευρώ (133 ). Για τους Πυράρχους µε εξαίρεση τους προαγόµενους µισθολογικά στο βαθµό, σε ενενήντα πέντε ευρώ (95 ). Για τους Αντιπυράρχους και Επιπυραγούς µε εξαίρεση τους µισθολογικά προαγόµενους στους βαθµούς αυτούς, σε σαράντα τρία ευρώ (43 ). Για τους κατώτερους αξιωµατικούς (Πυραγούς, Υποπυραγούς και Ανθυποπυραγούς) µε εξαίρεση τους µισθολογικά προαγόµενους στους βαθµούς αυτούς, σε τριάντα δύο ευρώ (32 ). Για τους Πυρονόµους, Αρχιπυροσβέστες, Πυροσβέστες, σε είκοσι έξι ευρώ (26 ). Έξοδα παράστασης για τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος, σε διακόσια δέκα πέντε ευρώ (215 ). Επίδοµα Ευθύνης ιοίκησης ιεύθυνσης ως εξής: Για τους ανώτατους αξιωµατικούς µε εξαίρεση τους προαγόµενους µισθολογικά, σε ενενήντα πέντε ευρώ (95 ). Για τους Πυράρχους µε εξαίρεση τους προαγόµενους µισθολογικά στο βαθµό, σε εβδοµήντα έξι ευρώ (76 ). Για τους Αντιπυράρχους και Επιπυραγούς µε εξαίρεση τους προαγόµενους µισθολογικά στους βαθµούς αυτούς, σε πενήντα επτά ευρώ (57 ). Για κατώτερους αξιωµατικούς (Πυραγούς, Υποπυραγούς και Ανθυποπυραγούς) µε εξαίρεση τους µισθολογικά προαγόµενους στους βαθµούς αυτούς, σε τριάντα οκτώ ευρώ (38 ). Για Πυρονόµους, Αρχιπυροσβέστες, Πυροσβέστες σε είκοσι οκτώ ευρώ (28 ). Το επίδοµα ειδικών συνθηκών µειώνεται στο ποσό των εξήντα πέντε ευρώ (65 ). Το ποσό της ωριαίας αποζηµίωσης για κάθε ώρα νυχτερινής απασχόλησης, που χορηγείται µε το επίδοµα της αυξηµένης επιχειρησιακής ετοιµότητας, διαµορφώνεται από , στο ποσό των δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (2,60 ), από το ποσό των δυο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 ). (Παράγραφος Γ Υποπαράγραφος Γ.1 Περιπτώσεις 31 έως 33) Καταργούνται από τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδοµα αδείας, που προβλέπονται για τους εν ενεργεία και συνταξιούχους υπαλλήλους του Π.Σ. Εξαιρούνται τα αντίστοιχα επιδόµατα της ισχύουσας νοµοθεσίας των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, που διέπονται από ειδικές διατάξεις. (Παράγραφος Γ Υποπαράγραφος Γ.1 Περίπτωση 1 και Παράγραφος ΙΑ Υποπαράγραφος ΙΑ.6 Περίπτωση 3) Από οι υπάλληλοι του Π.Σ. που έχουν ασφαλισθεί για κύρια σύνταξη, σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό πριν την , δικαιούνται σύνταξη από το ηµόσιο κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων), εφόσον αποχωρούν µε αίτησή τους και έχουν συµπληρώσει 15ετή πλήρη πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία και το 67ο έτος της ηλικίας τους. Η συµπλήρωση της ανωτέρω 15ετούς συντάξιµης υπηρεσίας δεν συνιστά θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, όπως αυτό ορίζεται από τις τροποιητικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Στις περιπτώσεις που η σύνταξη, ανεξαρτήτως του χρόνου θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, το όριο ηλικίας αυτό αυξάνεται στο 67ο έτος, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που το σχετικό δικαίωµα έχει αναγνωρισθεί µε πράξη της αρµόδιας ιεύθυνσης Συντάξεων. (Παράγραφος Β Υποπαράγραφος Β.2 Περιπτώσεις η και θ) Από για τη συνταξιοδότηση και των υπαλλήλων του Π.Σ., εφαρµόζονται οι προϋποθέσεις του ν. 3863/2010 (Α 115), όπως ισχύει, ως προς τα όρια ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης, όπως αυτά διαµορφώνονται µε την ισχύ των διατάξεων του ν. 4093/2012 από Από , όλα τα ισχύοντα την όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των υπαλλήλων όπου αυτά προβλέπονται, αυξάνονται κατά δύο (2) έτη (δηλαδή σύµφωνα µε τις ήδη ισχύουσες διατάξεις, ανέρχονται στα 42 έτη ασφάλισης ή στο 62 ο έτος της ηλικίας). Από την ανωτέρω αύξηση ορίων ηλικίας και χρόνου ασφάλισης εξαιρούνται οι ασφαλισµένες που θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης σύµφωνα µε τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές

3 διατάξεις ως µητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, καθώς και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων. Θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα µέχρι , λόγω συµπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας, όπου αυτά προβλέπονται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε. Οι υπάλληλοι οι οποίοι µέχρι έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν τις κατ έτος προβλεπόµενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όπως αυτές καθορίζονται µε το άρθρο 10 του ν. 3863/2010 (σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία απαιτούταν για τους πυροσβέστες 24 ½ έτη συνολικής ασφάλισης), ή θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από προγενέστερες γενικές, ή άλλες διατάξεις, δύνανται να συνταξιοδοτηθούν µε τις προϋποθέσεις που κατά περίπτωση κατοχυρώνουν. (Παράγραφος ΙΑ Υποπαράγραφος ΙΑ.4 Περιπτώσεις 1έως 5) Από τα ποσά των µηνιαίων συντάξεων ή το άθροισµα των µηνιαίων συντάξεων άνω των 1.000,00 ευρώ από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, µειώνονται ποσοστιαία στο σύνολο του ποσού ως εξής: Άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ. Από 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ. Από 2.000,01 ευρώ έως 3.000,00 ευρώ κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ. Από 3.000,00 ευρώ και άνω µειώνεται κατά 20% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ. Στο ως άνω άθροισµα λαµβάνονται υπόψη τα µερίσµατα, καθώς και κάθε είδους προσαυξήσεις. Επί του αθροίσµατος αυτού το ποσό της µείωσης επιµερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τοµέα και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τοµέα. Για τον υπολογισµό του ποσοστού της µείωσης λαµβάνεται υπόψη το καταβλητέο ποσό συντάξεως ή του ως άνω αθροίσµατος την , µετά τις µειώσεις και τις παρακρατήσεις της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Από τις ανωτέρω µειώσεις εξαιρούνται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας που λαµβάνουν τα αντίστοιχα επιδόµατα της ισχύουσας νοµοθεσίας, ή είναι θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών. (Παράγραφος ΙΑ Υποπαράγραφος ΙΑ.5 Περίπτωση 1) Από η µηνιαία σύνταξη ή το άθροισµα των µηνιαίων συντάξεων και µερισµάτων, άνω των ευρώ, που καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, µειώνεται ποσοστιαία στο σύνολο του ποσού ως εξής: Άνω των 1.000,00 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει, δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ. Από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει, δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ. Από 2.000,01 ευρώ και άνω, κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει, δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ. Για τον προσδιορισµό του ποσοστού µείωσης λαµβάνεται υπόψη το ποσό της µηνιαίας βασικής σύνταξης ή των µηνιαίων βασικών συντάξεων όπως αυτά θα έχουν διαµορφωθεί την µετά την τυχόν παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και των τυχόν επιπλέον εισφορών και µειώσεων που επιβλήθηκαν µε διατάξεις προγενέστερων νόµων αρχής γεννωµένης από το 2010 (βλέπε τα αντίστοιχα ενηµερωτικά σηµειώµατα της Ε.Α.Κ.Π. στην ενότητα «είτε όλες τις Ανακοινώσεις» στην αρχική σελίδα του site της παράταξης). Εξαιρούνται των ανωτέρω µειώσεων οι συνταξιούχοι που είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά ποσοστό 80% και άνω, καθώς και όσοι λαµβάνουν µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας επίδοµα ανικανότητας, ή πολεµική σύνταξη, ή σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία ένεκα ταύτης. (Παράγραφος Β Υποπαράγραφος Β.3 Περιπτώσεις α β και δ) Στους ασφαλισµένους µέχρι που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από και µετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήµατος, το ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος µειώνεται ποσοστιαία για τον Τοµέα Πρόνοιας ηµοσίων Υπαλλήλων του Τ.Π..Υ. κατά 22,67%. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µετά από τεκµηριωµένη εισήγηση του.σ. των οριζόµενων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του συγκεκριµένου νόµου, πλην του

4 Τοµέα Πρόνοιας ηµοσίων Υπαλλήλων του Τ.Π..Υ. µπορεί να αυξοµειώνεται το ανωτέρω οριζόµενο ποσοστό µείωσης µέχρι 35% (αφορά και τους τοµείς των επικουρικών ταµείων των πυροσβεστών στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.). Οι ανωτέρω µειώσεις στους ασφαλισµένους του Τοµέα Πρόνοιας ηµοσίων Υπαλλήλων του Τ.Π..Υ. διενεργούνται µετά την εφαρµογή των µειώσεων που προβλέπονται µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (µειώσεις στο εφάπαξ 15% έως 20% βλέπε στο αντίστοιχο ενηµερωτικό σηµείωµα της Ε.Α.Κ.Π.). Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται µέχρι , µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζεται η νέα τεχνική βάση για τις εφάπαξ παροχές των φορέων τοµέων πρόνοιας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίησή της. Από το εφάπαξ βοήθηµα που χορηγείται σε όλους τους ασφαλισµένους των φορέων τοµέων πρόνοιας, υπολογίζεται σύµφωνα µε τη νέα τεχνική βάση για τις εφάπαξ παροχές. (Παράγραφος ΙΑ Υποπαράγραφος ΙΑ.5 Περιπτώσεις 2,3,6 και 7) Συναδέλφισσες Συνάδελφοι Με τα νέα αντεργατικά, αντιλαϊκά και αντιδραστικά µέτρα, εντείνεται η άγρια ταξική επίθεση από την τρικοµµατική κυβέρνηση υλοποιώντας τις εντολές και της κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων της χώρας. Επιβάλλουν µεταξύ άλλων, τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, το ολοκληρωτικό τσάκισµα των µισθών και των αποδοχών, την περαιτέρω µείωση της αποζηµίωσης απόλυσης, την πλήρη διευθέτηση του ωραρίου εργασίας και την επιβολή 13ωρης ηµερήσιας εργασίας (εφαρµογή της Οδηγίας Serkas), την διευθέτηση των αδειών µε κατάτµηση του χρόνου (εφαρµογή της Οδηγίας Kroes), την επιπλέον υποβάθµιση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, την κατάργηση θέσεων στο δηµόσιο τοµέα που σηµαίνει διαθεσιµότητα και απολύσεις για χιλιάδες εργαζόµενους, την τροποποίηση του πειθαρχικού δικαίου των πολιτικών δηµοσίων υπαλλήλων σε αντιδραστικότερη κατεύθυνση και το πάγωµα προσλήψεων µόνιµων και συµβασιούχων για τα επόµενα έτη. Επιπλέον επέρχεται στο αµέσως επόµενο διάστηµα νέα αφαίµαξη στα εισοδήµατά µας, µε την εφαρµογή του νέου φορολογικού συστήµατος και την επιβολή µεγαλύτερων χαρατσιών στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας. Αντίθετα πέραν των ανωτέρω θεσµοθετούνται και νέα µέτρα προς όφελος της τάξης των βιοµηχάνων, εφοπλιστών, µεγαλεµπόρων, κατοχυρώνοντας νέες εργοδοτικές εισφοροαπαλλαγές, ενώ συνεχίζεται η παράδοση των αξιοποιήσιµων περιουσιακών στοιχείων του κράτους, στο µεγάλο κεφάλαιο. Για το Υπουργείο ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη προβλέπονται νέες περικοπές στους προϋπολογισµούς των επόµενων ετών, σηµαντικό µέρος των οποίων θα επιβληθεί µε την εφαρµογή του νέου µισθολογίου ενστόλων για το 2013 που επιφέρει περαιτέρω µείωση των αποδοχών, καθώς και από την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Αστυνοµίας, όπου σύµφωνα µε την τοποθέτηση του Υπουργού ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στη Βουλή κατά την συζήτηση του Προϋπολογισµού του 2013, θα επέλθει µείωση κατά οργανικών θέσεων το αµέσως επόµενο διάστηµα, ενώ στους προσεχείς µήνες θα περιοριστούν περίπου στο µισό οι οργανικές αστυνοµικές µονάδες, δηλαδή θα αποµείνουν περίπου 750. Ανάλογη αναδιάρθρωση θα γίνει και στο Πυροσβεστικό Σώµα το οποίο θεωρείτε υπεράριθµο από την Πολιτική Ηγεσία, σε συνδυασµό µε την περαιτέρω σύνδεση του µε την Τοπική ιοίκηση και την ισοπέδωση των εργασιακών σχέσεων µονίµων και συµβασιούχων. Επίσης προβάλλεται η ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών των Σωµάτων Ασφαλείας, προκειµένου να υπάρξει η ελάχιστη άµβλυνση στις µειώσεις αποδοχών των εργαζοµένων, µε αύξηση του επιδόµατος ειδικών συνθηκών, µε πόρους προερχόµενους από τα διάφορα χαράτσια που θα πληρώνει ο λαός στις αρµόδιες υπηρεσίες των Σωµάτων Ασφαλείας, που θα επιβληθούν µε τη µορφή παράβολων, προστίµων, παραστατικών παροχής υπηρεσιών. Επίσης προωθείται η αξιολόγηση του προσωπικού, καθώς και η σύνδεση του µισθού µε την αποδοτικότητα του προσωπικού. Συναδέλφισσες Συνάδελφοι ως ένστολοι όπως και τα προηγούµενα χρόνια, δεν εξαιρεθήκαµε ούτε από το συγκεκριµένο αντεργατικό και αντιασφαλιστικό νοµοθέτηµα και διαψεύστηκαν για πολλοστή φορά οι προσδοκίες των συνδικαλιστικών ηγεσιών των Οµοσπονδιών των Σωµάτων Ασφαλείας, που παραπλάνησαν και αποπροσανατόλιζαν τους συναδέλφους, καλλιεργώντας αυταπάτες για δήθεν ευνοϊκότερη µεταχείριση των ενστόλων σε σχέση µε τους υπόλοιπους εργαζόµενους. Οι συγκεκριµένες εξελίξεις δικαιώνουν απόλυτα τις εκτιµήσεις και τις θέσεις της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών, που προτάσσουν ως αδήριτη ανάγκη, τη µαζική και δυναµική συµµετοχή των ενστόλων και όλων των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων, στους αγώνες του ταξικού

5 συνδικαλιστικού κινήµατος, για την ανατροπή της εξουσίας των µονοπωλίων και των εκµεταλλευτών της πλουτοκρατίας. Για την Ε.Α.Κ.Π. Η Εκτελεστική Γραµµατεία

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3865 /2010 (ΦΕΚ Α- 115/15.07.2010)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3865 /2010 (ΦΕΚ Α- 115/15.07.2010) 1 Τελευταία ενηµέρωση :22/12/2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3865 /2010 (ΦΕΚ Α- 115/15.07.2010) Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του ηµοσίου και συναφείς διατάξεις. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Έχουν ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3865/10 (ΦΕΚ 120 Α/21-7-2010) : Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Με την παρ. 2 του άρθρου 127 του Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο Μόνο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο Μόνο 368 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δη- µοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μεταρρύθµιση Ασφαλιστικού Συστήµατος του ηµοσίου και συναφείς διατάξεις» Άρθρο 2. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μεταρρύθµιση Ασφαλιστικού Συστήµατος του ηµοσίου και συναφείς διατάξεις» Άρθρο 2. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μεταρρύθµιση Ασφαλιστικού Συστήµατος του ηµοσίου και συναφείς διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το σχέδιο νόµου για τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων Δημοσίου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων Δημοσίου ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Εισαγωγικό σημείωμα Βιώνουμε βίαιες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

posyfy.gr Αθήνα, 11 /12/2014 Αρ.Πρωτ.οικ.2/95266/ΔΕΠ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

posyfy.gr Αθήνα, 11 /12/2014 Αρ.Πρωτ.οικ.2/95266/ΔΕΠ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών posyfy.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. προεδροι περιφερειακου συµβουλιου 2.250 1.125 προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω 100.000 κατοικων 1.

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. προεδροι περιφερειακου συµβουλιου 2.250 1.125 προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω 100.000 κατοικων 1. Στην κατάργηση των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, για λειτουργούς, υπαλλήλους και µισθωτούς του ηµοσίου, Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. (συµπεριλαµβανοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014»

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΞH. Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΞH. Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΞH Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 10371, 10389 2. Ειδική Ηµερήσια ιάταξη: Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4093/2012

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

Legal Flash. Νοέμβριος 2012

Legal Flash. Νοέμβριος 2012 Legal Flash «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 222 12 Νοεμβρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4093 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 2016 Επείγοντα Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 1. Καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2592/18-3-98 (ΦΕΚ Α' 57) Αναπροσαρµογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του ηµοσίου, ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων και άλλες διατάξεις

Ν. 2592/18-3-98 (ΦΕΚ Α' 57) Αναπροσαρµογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του ηµοσίου, ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων και άλλες διατάξεις Ν. 2592/18-3-98 (ΦΕΚ Α' 57) Αναπροσαρµογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του ηµοσίου, ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων και άλλες διατάξεις Σχετ. : ΥΠ.ΟΙΚ. 2022941/2297/0022/98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: 210-5215289, 292, 290 210-5223312

: 210-5215289, 292, 290 210-5223312 Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 22-11-2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας : 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με τη συνταξιοδοτική νομοθεσία Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Ερωτήσειις καιι απαντήσειις σε βασιικά ερωτήματα συνταξιιοδοτιικής φύσεως που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 22ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 25 27 Ιουνίου 2012 Θεσσαλονίκη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, Το 2010 ήταν έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.07.15 19:08:47 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΖ4691ΩΓ-ΣΒΨ. Αθήνα 15 /1 /2013. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/10

ΑΔΑ: ΒΕΦΖ4691ΩΓ-ΣΒΨ. Αθήνα 15 /1 /2013. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 15 /1 /2013 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑTA : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. Χ.- ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΕΦ. Χ.- ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΕΦ. Χ.- ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Π ρ ο λ ε γ ό μ ε ν α Με τα άρθρ. 52 παρ. 2 και 53 παρ. 1 του ν.2084/92 ρυθμίζονται θέματα επικουρικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 120 21 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3865 Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα