ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 551/ υπουργι κής απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστη μα επαληθεύσεων και επιθεωρήσεων του Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ)» Υπαγωγή της υπό σύσταση εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ ΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον δ.τ. «ΣΥ.ΦΑ LOG. Α.Ε.» στις δι ατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενί σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΙPOTΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΡΟΤΕΛ Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι χορήγησης Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΕ ΡΟΥ ΟΕ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΕΡΟΥ» στις δια τάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί σχυση επενδυτικού της σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΗ ΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του Ν.3299/04, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδί ου της με το κίνητρο της επιχορήγησης... 5 Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.», στις διατάξεις του Ν.3299/04 όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Τροποποίηση Καθορισμού της ετήσιας επιχορήγη σης του Ιδρύματος Σιβιτανιδείου Δ.Σ.Τ.Ε. για λει τουργικές δαπάνες για το Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο σε έκταση εμβαδού 7.105,78 στρ., στην περιοχή «Δασοβούνι Άνω Μέσων Κάτω Αποστόλων» Δήμου Κιλκίς.. 8 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ομογενείς.. 9 Μεταστέγαση της μουσικής σχολής «ΔΙΕΣΙΣ» Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 888 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 551/ υπουργι κής απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστη μα επαληθεύσεων και επιθεωρήσεων του Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ)». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Επαλήθευση και Εφαρ μογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμμα τική περίοδο » (ΦΕΚ Α /267/ ) και ιδίως τα άρθρα 36 παρ. 6 και Το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /53/ ) και ιδίως το άρθρο 10, παρ Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α /98/ ). 4. Το Π.Δ. 65/ (ΦΕΚ 147/Α / ) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερι κών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονο μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσ σιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και με ταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παι δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». 5. Το Π.Δ. 66/ (ΦΕΚ 148/Α / ) διορι σμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ γών, Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη του Βασιλείου, στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί

2 25638 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ας, και Χαράλαμπο Παμπούκη του Παναγιώτη, στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας. 6. Την αριθμ / (ΦΕΚ 1639/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστασης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ειδικής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμ ματος Αλιεία», όπως κάθε φορά ισχύει και την / (ΦΕΚ 2437/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωσης αρμοδιοτήτων και κατανο μής προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑ» όπως τροποποιείται και ισχύει. 7. Την αριθμ. 1911/ (ΦΕΚ 1718/Β / ) κοι νή υπουργική απόφαση «Πλαίσιο Εφαρμογής του Άξο να Προτεραιότητας 4 Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας ». 8. Την αριθμ. 195/ (ΦΕΚ 339/Β / ) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της αριθμ. 2925/ υπουργικής απόφασης Συ στήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας » όπως ισχύει κάθε φορά. 9. Την υπ αρ. 551/2011 (ΦΕΚ 1122/Β / ) απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιεί ας που αφορά «Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστημα επα ληθεύσεων και επιθεωρήσεων του άξονα 4 του Επιχει ρησιακού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.)». 10. Τη με αρ. πρωτ. Υ351/ (ΦΕΚ 1603/Β / ) υπουργική απόφαση Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Χαράλαμπου Παμπούκη. 11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας» και ειδικότερα τα άρθρα 43, 44 και Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανό νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. 13. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αριθμ. Ε(2007)6402/ απόφασή της όπως τροποποι είται και ισχύει. 14. Την ανάγκη διοικητικής απλούστευσης και επιτά χυνσης των διαδικασιών, καθώς και της αναμενόμε νης έναρξης κινητοποίησης των πόρων του ταμείου χαρτοφυλακίου «ΕΝΑΛΙΟ» προς όφελος των ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 4, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση του πρώτου και δεύτερου ση μείου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1 της υπ αρ. 551/2011 (ΦΕΚ 1122/Β / ) απόφασης του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας που αφορά «Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστημα επα ληθεύσεων και επιθεωρήσεων του άξονα 4 του Επιχει ρησιακού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.)» ως εξής: «Δημοσιεύει προσκλήσεις ύψους τουλάχιστον 60% και έως 100% της δημόσιας δαπάνης όλων των κατηγοριών πράξεων (Κ.Π.) εξαιρουμένων των Κ.Π και Κ.Π Το ποσοστό αυτό θα καλυφθεί από το σύνολο των προβλεπόμενων προϋπολογισμών για όλες τις ονο ματισμένες δημόσιες επενδύσεις και μέρος / σύνολο των προβλεπόμενων προϋπολογισμών για τις ιδιωτικές επενδύσεις». «Η προθεσμία για την έκδοση των προσκλήσεων, λήγει στις ». Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 551/2011 (ΦΕΚ 1122/Β / ) απόφαση ως έχει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 4 Αυγούστου 2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (2) Υπαγωγή της υπό σύσταση εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με τον δ.τ. «ΣΥ.ΦΑ LOG. Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτι κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την 34675/ΥΠΕ/5/02468/Ε/Ν.3299/04/ από φαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΚΟΠΟΙΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον δ.τ. «ΣΥ.ΦΑ.Ι OG. Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ανέγερση αποθηκευτικού κέντρου για την παρο χή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής για τρίτους (3PL) παραφαρμάκων, στη θέση «Ταβέρνα ή Βρύση» στον οικισμό Σκαλανίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκα λανίου, του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης συνολικής δαπά νης τριών εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ( ,00) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 30% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης εννιακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων τε τρακοσίων δέκα εννέα ευρώ ( ) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 26 νέες θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν σε 26 ΕΜΕ. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (ομόφωνη). (3) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΙPOTΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΡΟΤΕΛ Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την 34944/ΥΠΕ/5/04013/Ε/Ν.3299/04/ απόφα ση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΕ! ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΡΟΤΕΛ Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που ανα φέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας 3* με αναβάθμιση της σε 4*, στο Δήμο Καβάλας του Νομού Καβάλας, συ νολικής επιχορηγούμενης δαπάνης οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων ( ) ευρώ.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων ( ) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν τέσσερις (4) νέες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 4 ΕΜΕ. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (ομόφωνη). (4) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΕΡΟΥ ΟΕ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΕΡΟΥ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού της σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την αριθμ /ΥΠΕ/5/02507/Ε/Ν.3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΚΗ ΛΕΡΟΥ ΟΕ» με δ,τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΕΡΟΥ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πη γές (δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού), ονομαστικής ισχύος 99,68 KW, στη θέση Άγιος Πέτρος (Δρυμώνας) που βρίσκεται στο Δήμο: «ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ», του Νομού: «ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ», της Περιφέρειας «ΝΟΤΙΟ ΑΙ ΓΑΙΟ», συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης τριακοσίων χιλιάδων ( ,00 ) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή, ποσό επιχορήγησης εκατόν είκοσι χιλιάδων ( ) ευρώ. Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής : 27/12/2010. (5) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του Ν.3299/04, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί νητρο της επιχορήγησης. Με την 59680/ΥΠΕ/5/04394/Ε/Ν. 3299/04/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή γησης, που αναφέρεται στην ίδρυση αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην θέση «Μηλιά», Κοινότητας Καφηρέως, του Νομού Εύβοιας συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης είκοσι πέντε εκατομμυρί ων οκτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ( ,00) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 30,00% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δη λαδή ποσό επιχορήγησης επτά εκατομμυρίων επτα κοσίων πενήντα μια χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ( ,00) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν μία (1) νέα θέση εργασίας που αντιστοιχούν σε 1ΕΜΕ. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 24/12/2010 (ομόφωνη). (6) Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.», στις διατά ξεις του Ν.3299/04 όπως ισχύει, για την ενίσχυση επεν δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την 34787/ΥΠΕ/5/03146/Ε/Ν. 3299/2004/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατά ξεις του Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην Ίδρυση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση «ΡΟΥΣΚΙΟ», του Δήμου ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, του Νομού ΑΧΑΪ ΑΣ, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού τριάντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ( ) Ευρώ, με επιχορήγηση συνολικού ποσού δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων ( ) Ευρώ, δηλαδή ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του συ νολικού κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες θέσεις απασχόλησης (5 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (ομόφωνη). Αριθμ /ΙΒ (7) Τροποποίηση Καθορισμού της ετήσιας επιχορήγησης του Ιδρύματος Σιβιτανιδείου Δ.Σ.Τ.Ε. για λειτουργι κές δαπάνες για το Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Το από Π.Δ. «Περί κυρώσεως του από Ν.Δ. περί ιδρύσεως της Σιβιτανιδείου Σχολής», όπως αυτό τροποποιήθηκε με ψήφισμα της Βουλής της (ΦΕΚ 137/1927, τ.α ) 2. Τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2011.

4 25640 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Το άρθρο 16 παρ.1 του Ν.Δ. 1876/1958, με το οποίο προ βλέπεται ότι το ποσόν των αναγραφομένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την επιχορήγηση των ανηκόντων στην εποπτεία του Σχολών καθορίζεται με κοι νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 180/1958, τ.α ) 4. Τις διατάξεις του Νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, κ.τ.λ.» όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) και ισχύει. 5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε Βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού, οικονομικού έτους 2011, ύψους εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), η οποία θα αντιμετωπιστεί από την πίστωση του ειδικού φορέα και ΚΑΕ 2427 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 6. Την αριθμ /IB/ κοινή απόφαση υπουρ γών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών 7. Την αριθμ. 2/39787/ απόφαση της 20ης Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. 8. Το άρθρο 50 παρ. 8 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α / ) «τροποποίηση διατάξεων του Νόμου 2362/1995», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ /ΙΒ/ κοινή απόφαση Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ 645/Β/2011) και ανακαθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2011 το ύψος της κρατικής επιχορήγησης προς τη Σιβιτανίδειο Δη μόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, από το ποσό των εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ) σε εννιά εκατομμύρια εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα και ΚΑΕ 2427 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οικονομικού έτους 2011 και η τμηματική καταβολή στην ανωτέρω Σχολή θα γίνει στα πλαίσια του εκάστοτε εγκεκριμένου πο σοστού διάθεσης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 4 Αυγούστου 2011 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ (8) Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο σε έκταση εμ βαδού 7.105,78 στρ., στην περιοχή «Δασοβούνι Άνω Μέσων Κάτω Αποστόλων» Δήμου Κιλκίς. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/1997/τ.Α ) «Διοί κηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση» 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Το υπ αριθμ. Π.Δ. 142 (ΦΕΚ 235/Α / ) «Ορ γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί ας Θράκης». 4. Την με αριθμ. 1425/ (ΦΕΚ 452/Β / ) απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Α.Δ.Μ.Θ. και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» 5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη ση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμ μα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα». 7. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας». 8. Τις διατάξεις του Ν. 996/71 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69 «περί Δασικού Κώδικος και κωδι κοποιήσεως». 9. Τις διατάξεις του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69». 10. To άρθρο 57, τροποποίηση και συμπλήρωση δια τάξεων του Ν.Δ. 86/69 «Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7 Α ), του Ν. 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 200 Α ), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 253 και 254 του Ν.Δ. 86/69, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205 Α ). 11. Την κοινή υπουργική απόφαση / (ΦΕΚ 757/Β / ) των Υφυπουργού Εθνικής Οι κονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τρο ποποιήθηκε με τις / (ΦΕΚ 1188/Β / ) και / (ΦΕΚ 68/Β /4 2 98), κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας. 12. Την αριθμ. 4513/ εισήγηση του Δασαρχείου Κιλκίς για τη σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή της άγριας πανίδας της περιοχής. 13. Την αριθμ. 4780/ σύμφωνη γνώμη της Δ/ νσης Δασών Κιλκίς, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την απαγόρευση κυνηγίου παντός θηράμα τος για δέκα (10) χρόνια ήτοι από μέχρι στην έκταση εμβαδού 7.105,78 στρ., στην περιοχή «Δασο βούνι Άνω Μέσων Κάτω Αποστόλων» Δήμου Κιλκίς στην περιοχή που αρχίζει βόρεια του οικισμού Άνω Απόστολοι, από το σημείο συνάντησης του επαρχιακού δρόμου Κιλ κίς Άνω Απόστολοι με αγροτικό δρόμο ο οποίος με ΒΔ αρχικά κατεύθυνση και αφού από το ύψος των αποθηκών ακολουθήσει Ν κατεύθυνση φτάνει μέχρι τον ασφαλτο στρωμένο δρόμο Αποθηκών Κάτω Αποστόλων, τον οποίο ακολουθεί με ΝΔ πορεία ως τα όρια του οικισμού Κάτω Απόστολοι. Από εκεί, ακολουθώντας τα όρια του οικισμού, καταλήγει στην επαρχιακή οδό Κάτω Απόστολοι. Από εκεί, ακολουθώντας τα όρια του οικισμού, καταλήγει στην επαρχιακή οδό Κάτω Απόστολοι Άνω Απόστολοι την οποία και ακολουθεί ως το σημείο αρχής. Το Δασαρχείο Κιλκίς να μεριμνήσει για την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Θεσσαλονίκη, 28 Ιουλίου 2011 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25641

6 25642 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (9) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ομογενείς. 1. Με την αριθμ. Φ. 804/664/ απόφαση του ΠΑΠΠΑ (PAPA) ΧΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA), όν. συζ. ΗΡΑΚΛΗΣ (IRAKLI), κατοίκου Δήμου Αγίων Θεοδώρων, κατόχου Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α , περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3833/2010 (49 Α ) 2. Με την αριθμ. Φ. 853/1054/ απόφαση του ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ (BICUNI) ΤΑΝΙΑ (ΤΑΝΙΑ) όν. πατέρα ΒΑΣΙ ΛΗΣ (VASIL), κατοίκου Δήμου Βέλου Βόχας, κατόχου Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α , περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (49 Α ) 3. Με την αριθμ. Φ. 889/1014/ απόφαση του κτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (NERANXI) ΓΙΩΡΓΟΣ (JORGO), όν. πατρός ΘΥΜΙΟΣ (THIMJO), κατοίκου Δήμου ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ, κα τόχου Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α , περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (49 Α ) 4. Με την αριθμ. Φ.247/1015/ απόφαση του ΜΕΤΣΟΛΑΡΗ (MECOLLARI) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ANASTASIA) όν. πατέρα ΒΑΣΙΛΗΣ (VASIL), κατοίκου Δήμου Κορινθί ων, κατόχου Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α , περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (49 Α ) 5. Με την αριθμ. Φ. 960/1013/ απόφαση του ΜΟΤΣΙΟΥ (MOCO) ΜΑΡΙΑΝΝΑ (MARJANA) όν. πατέρα ΔΟΝΑΤ (DHONAT), κατοίκου Δήμου Βέλου Βόχας, κα τόχου Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α , περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (49 Α ) 6. Με την αριθμ. Φ. 566/981/ απόφαση του ΠΑΠΑ (PAPA) ΜΑΡΙΑ (MARIA), όν. πατ. ΜΙΧΑΛ (MIHAL), κατοίκου Δήμου Κορινθίων, κατόχου Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α , περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (49 Α ). 7. Με την αριθμ. Φ. 1028/1073/ απόφαση του ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΑΠ ΠΑ (PAPA) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ALEKSANDRA) όν. συζ. ΟΔΥΣ ΣΕΑΣ (ODHISEA), κατοίκου Δήμου Κορινθίων, κατόχου Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α , περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθα γένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (49 Α ) 8. Με την αριθμ. Φ.1005/962/ απόφαση του κτή η αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΕΤΟΣ (ΒΕΤΟ) ΛΕΥΤΕΡΗΣ (LETER) όν. πατρός ΚΙΤΣΟΣ (KICO), κατοίκου Δήμου Κορινθίων, κατόχου Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α , περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένει ας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (49 Α ) Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας κ.α.α. Ο Γενικός Δ/ντής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Απόφ (10) Μεταστέγαση της μουσικής σχολής «ΔΙΕΣΙΣ». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ 1. Τις διατάξεις: α του Β.Δ. 16/1966, άρθρο 4, παρ.1, καθώς και του Ν.3852/2010, άρθρο 58 και άρθρο 94, παρ. 4/28. β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώ ντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μου σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του από Β.Δ/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957). γ. Την εγκύκλιο 61 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ, με αριθμ. απο στολής της εγκυκλίου προς δήμους και περιφέρειες 74894/ περί άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτή των από τους δήμους, από την 1η Ιανουαρίου 2011, του «Προγράμματος Καλλικράτη». δ. του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005). ε. του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοι μασίας και άλλες διατάξεις». στ. την αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/ υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέ γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004). 2. Την με αριθμ. 9/ απόφαση Δημάρχου, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους κα θώς και την 10/ απόφαση Δημάρχου περί ανά θεσης δικαιώματος υπογραφής. 3. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/3336/ , απόφαση του Υπ. Πολιτισμού με την οποία χορηγήθηκε άδεια

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ίδρυσης και λειτουργίας στη μουσική σχολή «ΔΙΕΣΙΣ», επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 7 στο Άργος. 4. Την αρ. 7586/ αίτηση του ιδιοκτήτη της ανω τέρω Σχολής, με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά. 5. Tο Ν. 3844/3 5 10, Φ63Α/2010, Άρθρο 14, παρ. 4, (άρ θρο 13 Οδηγίας 2006/123), σύμφωνα με τον οποίο, το σχετικό πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής ελέγχου Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αναβάλλεται, αποφασίζουμε: 1. Χορηγούμε άδεια μεταστέγασης της ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΔΙΕΣΙΣ» από την οδό 28ης Οκτωβρίου 7, στο Άργος, στο ισόγειο και τον 1ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Αγ. Μπόμπου 14 και Μυστακοπούλου, Ο.Τ.52 στην πόλη του Αργους. 2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δήμου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της Άργος, 29 Ιουλίου 2011 Ο Δήμαρχος κ.α.α. ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (11) Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δη μοτικού Ωδείου Ιωαννίνων με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩ ΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ α. Το άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ στοιχείο 28 Ν.3463/06, όπως προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 β. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 γ. Τις διατάξεις του Ν.299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 90/Α/1976) δ. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966) ε. το άρθρο 10 του Ν.3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις». στ. Την αρ. ΥΠΠΟ/78036/2473/ υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέ γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004). ζ. Την υπ αριθμ. 321/36/ απόφαση του Δημάρ χου περί ορισμού Αντιδημάρχων και αρμοδιοτήτων αυτών. η. Την υπ αριθμ / απόφαση του ΥΠ.ΠΟ (ΦΕΚ 787/Β/ ), με την οποία χορηγήθηκε άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννί νων με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων» το οποίο στεγάζεται σε κτίριο της οδού Μπιζανίου αριθ. 2 στα Ιωάννινα. θ. Την υπ αριθμ /344/ απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. Τ. (ΦΕΚ 403/Β/ ) με την οποία μεταβιβάστηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων από τη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Ιω αννιτών με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων» στην Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Ιωαννιτών «Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων». ι. Την υπ αριθμ. 285/ αίτηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών με τα συνημμένα δικαιολο γητικά για τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων το οποίο στεγάζεται σε κτίριο της οδού Μπιζανίου αριθμ. 2, από τη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Πολι τισμού Δήμου Ιωαννιτών «Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων» στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της. Ιωάννινα, 28 Ιουλίου 2011 Η Αντιδήμαρχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΛΗ

8 25644 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1110 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΕΥΟΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο σε επτά (7) περιοχές Δήμων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ. ΙΕ/18721/2583/50139/19 5 2008 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2062 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «Στυλιανός Γεωργιουδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.», στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2244 18 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο Υγείας.... 1 Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1075 8 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5835/ΔΟΑ/6/00141/Γ/ Ν. 3908/2011/15 9 2014 (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 566 11 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ α) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της ορι στικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34377 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2409 1 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ελεγκτικών εργασιών για την έκ δοση Ετήσιου Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2239 6 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Εξόδων ορι σμένων Δ.Ο.Υ. Α Τάξεως και μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2533 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ 17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β ) «Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1243 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση συχνοτήτων για τη λειτουργία του ραδιο φώνου της Βουλής των Ελλήνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1481 16 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 1 της αριθμ. 24446/ΙΑ/21 2 2013 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1218 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3η Τροποποίηση της με αριθμ. 401/2010 κοινής υπουρ γικής απόφασης σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2019 24 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου σε βάρος του: (επ.) ΙBRAHIM (ον.) ΜOHAMMED ALI ABDULQADER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1027 3 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΑΛΑΓΑΡΔΗΣ Γ. ΜΑΛΑ ΓΑΡΔΗΣ ΕΜ. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1625 19 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ορισμού θέσεων εργασίας κρα τουμένων στο Ειδικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1810 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/3203/0025/28.3.2011 (ΦΕΚ Β 820) απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2653 8 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. 2.475/ οικ.3.33/10.01.2012 (ΦΕΚ 16/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 136 9 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Ορισμός Μελών Διαρκών Συντονιστι κών Επιτροπών με τίτλο «Κομβικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 949 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και πιστοποί ηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα