ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ"

Transcript

1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καλοκάρδου Ρέα, Κραντονέλλης Κώστας ιπλ. αρχιτέκτονες-µηχανικοί, πολεοδόµοι, σύµβουλοι τουριστικής ανάπτυξης Οµήρου 33, Τ.Κ Αθήνα. Τηλ , fax , ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο τουρισµός στις περισσότερες περιοχές της υτικής Ελλάδας χαρακτηρίζεται από παράκτιες γραµµικές συγκεντρώσεις, παρά τους υπάρχοντες φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους στην ενδοχώρα. Το περιβαλλοντικό αυτό απόθεµα επιτρέπει την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού σε νέες περιοχές, λαµβανοµένων όµως υπόψη των σχετικών κρίσιµων χωρητικοτήτων. Κύριος σκοπός είναι η αναφορά σε µέτρα περιφερειακής πολιτικής που µακροπρόθεσµα θα εξασφαλίσουν µια βιώσιµη ισορροπία µεταξύ τουριστικής ανάπτυξης και προστασίας των πόρων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: υτική Ελλάδα, περιφερειακές ανισότητες, φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, κρίσιµες χωρητικότητες, εναλλακτικές µορφές τουρισµού, βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη. ALTERNATIVE FORMS OF TOURISM AND CRITICAL CAPACITIES IN TOURIST AREAS OF WESTERN GREECE Kalokardou Rea, Krantonellis Kostas Dipl. architects planners, tourist development consultants 33, Omirou str Athens. Tel , fax , ABSTRACT Tourism in most areas of Western Greece is characterised by coastal linear concentrations despite the existence of natural and cultural resources in the inland. These environmental assets allow the development of alternative forms of tourism in new areas taking into consideration their critical capacity. Main scope is the reference on regional policies which should assure in the long term a sustainable balance between tourist development and the protection of resources. KEYWORDS: Western Greece, regional inequalities, physical and cultural resources, critical capacities, alternative forms of tourism, sustainable tourist development.

2 2 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην Heleco 03 είχαµε παρουσιάσει εισήγηση µε θέµα την τουριστική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος στην υτική Ελλάδα. Το θέµα της παρούσας εισήγησης αφορά στο ίδιο γεωγραφικό διαµέρισµα, είναι όµως περισσότερο εξειδικευµένο καθώς επικεντρώνεται σε επιλεγµένες τουριστικές περιοχές και σε συγκεκριµένες µορφές τουρισµού, µετά από ειδική εργασία που έγινε για αυτό. Η υτική Ελλάδα ως χώρος αναφοράς και πάλι, οφείλεται στην µακρά συµµετοχή µας σε οµάδες µελέτης µε αντικείµενο τον χωροταξικό σχεδιασµό (ΥΠΕΧΩ Ε) και την τουριστική ανάπτυξη (ΕΟΤ) περιφερειών του δυτικού διαµερίσµατος. Άλλωστε, τα µεγάλα έργα του δυτικού διαµερίσµατος που πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια εύλογα προκαλούν το γενικότερο ενδιαφέρον για την νέα αναπτυξιακή πραγµατικότητα στη υτική Ελλάδα. 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ, ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ, ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σκοπός της εισήγησης είναι η αναφορά στα αναπτυξιακά προβλήµατα της υτικής Ελλάδας, η αξιολόγηση των σχετικών επιπτώσεων στους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της περιοχής και η επισήµανση πολιτικών που να εξασφαλίζουν την βιώσιµη ισορροπία µεταξύ τουριστικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος. Η προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού και η εκτίµηση των κρίσιµων χωρητικοτήτων αποτελούν βασικά κριτήρια της αναπτυξιακής προοπτικής. Η µεθοδολογία που ακολουθείται θεωρεί ως δεδοµένη την λειτουργική συνάρτηση τουρισµόςπεριβάλλον- χώρος, ενώ ζητούµενο για τις περιφέρειες είναι η ισορροπία, η προστασία και η ανάπτυξη. Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού, προτείνονται σύµφωνα µε τους προσφερόµενους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους κατά περιοχή και µε την αναµενόµενη τουριστική ζήτηση, ενεργό ή δυνητική. Οι πηγές πληροφοριών, όπως φαίνεται στη βιβλιογραφία, προέρχονται κυρίως από δηµοσιεύσεις φορέων µε αρµοδιότητα σε θέµατα τουρισµού και περιβάλλοντος. Η αποτελεσµατικότητα της κάθε επιστηµονικής συµβολής στα πλαίσια των Heleco συναρτάται άµεσα µε την παροχή επαρκών στοιχείων προς την ιοίκηση, για την λήψη τεκµηριωµένων πολιτικών αποφάσεων. Στην συγκεκριµένη περίπτωση αναµενόµενο αποτέλεσµα είναι µια ενεργός τουριστική πολιτική προώθησης εναλλακτικών µορφών τουρισµού, µε έµφαση στο περιβάλλον. 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ Ε.Ε. ΚΑΙ ΕΛΛΑ Α Πάγιες προϋποθέσεις για να πραγµατοποιηθεί ένα ταξίδι αναψυχής είναι η ύπαρξη χρόνου, χρήµατος, άνεσης και ασφάλειας. Οι σύνθετες κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις των τελευταίων ετών και η αρνητική πολιτική συγκυρία, περιορίζουν ή ακυρώνουν τις προϋποθέσεις αυτές. Αποτέλεσµα της ύφεσης, της ανεργίας, της αστάθειας και του πολέµου είναι η µείωση της διεθνούς τουριστικής κίνησης. Το γεγονός αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στις χώρες-δέκτριες τουρισµού και ειδικότερα στις αεροπορικά προσπελάσιµες, όπως είναι η Ελλάδα. Ένας ακόµα εξωγενής παράγων, θετικός αυτή τη φορά, επηρεασµού της τουριστικής αγοράς είναι η διεύρυνση της Ε.Ε. Το σύνθετο και εποµένως πιο ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν της Ευρώπης των 25 θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση, τόσο της ενδοευρωπαϊκής κίνησης µε κύριο προορισµό

3 3 τα νέα κράτη-µέλη, όσο και του εισερχόµενου τουρισµού στην Ε.Ε. από τρίτες χώρες. Παράλληλα, σηµαντική αλλαγή στην οργάνωση του χώρου θα προκαλέσει η αναµενόµενη αναθεώρηση της διαρθρωτικής πολιτικής της Ε.Ε., καθώς έµφαση θα δοθεί στην υποδοµή των µεταφορών µε θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των περιφερειών, αλλά και του τουρισµού. Επειδή η µέχρι σήµερα παρουσία των κοινοτικών θεσµών στα θέµατα τουρισµού υπήρξε µάλλον χαλαρή, αναγκαία προϋπόθεση τουριστικής ανάπτυξης στο µέλλον είναι η παρέµβαση της Ε.Ε., µε ζητούµενο την πολιτική συνεργασία των 25. Είναι εποµένως θετικό ότι σε σχετική Ανακοίνωση της Επιτροπής προτείνεται η χάραξη ενιαίας τουριστικής πολιτικής για την Ε.Ε., όπως επίσης η ενσωµάτωση της αρχής της βιώσιµης ανάπτυξης στα χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού τουρισµού. Για την Ελλάδα, η βιώσιµη ανάπτυξη µέσω της προώθησης εναλλακτικών µορφών τουρισµού ήδη αποτελεί στόχο της τουριστικής πολιτικής σε προτεραιότητα. 4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α Το γεωγραφικό διαµέρισµα υτικής Ελλάδας (Περιφέρειες Ηπείρου, υτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων) χαρακτηρίζεται γενικά στο µεν ηπειρωτικό τµήµα από ορεινότητα (Πίνδος), σχετική αποµόνωση από την υπόλοιπη χώρα, δυσχερή προσπέλαση, µεγάλη χρονοαπόσταση, στο δε νησιωτικό από κατακερµατισµό σε µια γραµµική ανάπτυξη νησιών κατά µήκος των δυτικών ακτών. Στο εσωτερικό του το διαµέρισµα παρουσιάζει έντονες κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες, όπως π.χ. στο ηπειρωτικό τµήµα υψηλότερους δείκτες γήρανσης πληθυσµού, ανεργίας, και χαµηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα, όχι µόνο σε σχέση µε τον µέσο όρο της Ελλάδας αλλά και της Ε.Ε. των 15 κρατών-µελών (π.χ. Ήπειρος). Οι σηµαντικές διαπεριφερειακές ανισότητες που διαπιστώνονται οφείλονται κυρίως στην κοινωνικοοικονοµική δοµή των Περιφερειών. Λιγότερο ανεπτυγµένες εµφανίζονται οι Περιφέρειες που η οικονοµία τους βασίζεται κυρίως στον πρωτογενή τοµέα ( Ήπειρος, υτική Ελλάδα), ενώ τα Ιόνια Νησιά παρουσιάζουν υψηλότερο σχετικά επίπεδο ανάπτυξης λόγω του τουρισµού (Κέρκυρα). Κύριες προϋποθέσεις για την αναπτυξιακή αυτή διαφοροποίηση, εκτός από την ύπαρξη αξιόλογων φυσικών και πολιτιστικών πόρων, αποτέλεσαν η τουριστική παράδοση που προϋπήρχε στην Κέρκυρα, η υποδοµή και οι υπηρεσίες στήριξης του τουρισµού που αναπτύχθηκαν καθώς και η φήµη που καλλιεργήθηκε συν τω χρόνω. Συγκριτικά στοιχεία της σχέσης τουρισµού /πληθυσµού για τις τρεις Περιφέρειες παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1. Ποσοστιαία κατανοµή πληθυσµού και ξενοδοχειακών κλινών ανά Περιφέρεια Περιφέρεια Πληθυσµός % Ξενοδ.κλίνες % Ξενοδ.κλίνες/ 1000 κατοίκους Ηπείρου 3,22 1,56 28,00 Ιονίων Νήσων 1,96 10,16 301,50 υτικής Ελλάδας 6,79 2,47 20,00 Σύνολο χώρας 100,00 100,00 56,00 Παρόλα αυτά, η τουριστική ανάπτυξη στα Ιόνια Νησιά δεν ήταν άµοιρη δυσµενών επιπτώσεων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονοµικών. Η Κέρκυρα, ένας από τους παλαιότερους καθιερωµένους τουριστικούς προορισµούς του ευρωπαϊκού µαζικού τουρισµού, δεν απέφυγε ούτε τις χωρικές υπερσυγκεντρώσεις τουριστικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων εις βάρος της γεωργικής γης, ούτε την αισθητική και ποιοτική υποβάθµιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, του τοπίου και του δοµηµένου χώρου, ούτε την εποχικότητα και τους

4 4 συγκυριακούς κινδύνους από την µονοκαλλιέργεια του τουριστικού κλάδου. Αντίστοιχα προβλήµατα, σε µικρότερη όµως κλίµακα, εµφανίζονται και στα άλλα νησιά (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λευκάδα) αλλά και στις απέναντι ακτές της Ηπείρου (Πάργα, Σύβοτα). Τα µεγάλα έργα υποδοµής µεταφορών που κατασκευάζονται σήµερα στην ευρύτερη περιοχή της υτικής Ελλάδας προβλέπεται να χαράξουν νέες προοπτικές. Οι διεθνείς λιµένες Πάτρας και Ηγουµενίτσας, κύριες δυτικές πύλες της χώρας, οι ζεύξεις Ρίου-Αντιρρίου και Ακτίου-Πρέβεζας καθώς και οι διευρωπαϊκοί άξονες Εγνατία, Ιόνια Οδός, ΠΑΘΕ (Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη), αναµένεται να προσδώσουν στην περιοχή κοµβικότητα, καθώς το αναπτυξιακό κέντρο βάρους της χώρας µετατοπίζεται βαθµιαία προς δυσµάς. Οι ευνοϊκές προοπτικές σχετίζονται µεσοπρόθεσµα και µε την ανάπτυξη του θαλάσσιου διαδρόµου Αδριατικής-Ιονίου καθώς και την αναµενόµενη σιδηροδροµική σύνδεση της υτικής Ελλάδας µε την υπόλοιπη χώρα. Με δεδοµένη την ύπαρξη µεγάλου πλούτου και υψηλής ποιότητας φυσικών και πολιτιστικών πόρων τόσο στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Εθνικός ρυµός Αίνου, Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου) όσο και στις Περιφέρειες Ηπείρου (Ζαγοροχώρια, Εθνικοί ρυµοί Πίνδου-Αώου) και υτικής Ελλάδας (Αρχαία Ολυµπία, υγροβιότοποι Μεσολογγίου Αιτωλικού, Ιαµατικές Πηγές Κυλλήνης και Καϊάφα), οι προοπτικές ανάπτυξης που προσδίδουν τα µεγάλα έργα υποδοµής µεταφορών στο δυτικό γεωγραφικό διαµέρισµα της χώρας, δηµιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις και για την τουριστική ανάπτυξη. 5. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 5.1. Γενικά Η βιωσιµότητα για τον τουρισµό, στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, προσεγγίζεται σαν µια προσπάθεια ολοκληρωµένης αντιµετώπισης και διαρκούς εξισορρόπησης όλων των επιµέρους στοιχείων που συνιστούν το αναπτυξιακό της σύστηµα στο χώρο. Η σηµασία του χώρου για τον τουρισµό έγκειται στο γεγονός ότι στον ίδιο χώρο πραγµατοποιούνται αδιαχώριστα οι διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσής του τουριστικού προϊόντος και ότι οι τουριστικοί πόροι και η τουριστική προσφορά και ζήτηση χαρακτηρίζονται από αλληλοεξαρτηµένες επιπτώσεις στο χώρο. Ο επιθυµητός βαθµός τουριστικής ανάπτυξης σχετίζεται άµεσα µε την φέρουσα ικανότητα του χώρου, η κρίσιµη χωρητικότητα του οποίου όταν ξεπεραστεί δηµιουργούνται διάφορα προβλήµατα. Η φέρουσα ικανότητα αφορά περισσότερο το φυσικό περιβάλλον και τα οικοσυστήµατα του, η ευαισθησία των οποίων διέπεται από εσωτερικούς µηχανισµούς µε µη αναστρέψιµες αντιδράσεις σε εξωτερικές ανθρώπινες ή άλλες δράσεις έπ αυτών. Η τουριστική χωρητικότητα αποτελεί ένα εργαλείο προσδιορισµού της ικανότητας µιας συγκεκριµένης περιοχής να δεχθεί και να αφοµοιώσει συγκεκριµένα µεγέθη τουριστικών ροών και δραστηριοτήτων χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό, κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον της. Σύµφωνα µε προτάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (WTO 1983) η τουριστική χωρητικότητα θα πρέπει να διαφοροποιείται κατά περιοχή, µε βάση τον βαθµό προστασίας του περιβάλλοντος και τον τύπο της τουριστικής δραστηριότητας. Η τουριστική χωρητικότητα εκτός από την φυσική περιβαλλοντική έχει και κοινωνική και οικονοµική διάσταση και διαφοροποιείται ανάλογα µε τον χώρο, την περιβαλλοντική του σηµασία και τον τύπο της τουριστικής δραστηριότητας. Η κρίσιµη χωρητικότητα αναφέρεται στον προσδιορισµό ορίων ως προς τα χωρικά ή οικονοµικά µεγέθη των τουριστικών ροών και

5 5 δραστηριοτήτων, µε την υπέρβαση των οποίων το συνολικό κόστος (οικονοµικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό) της τουριστικής ανάπτυξης δεν αντισταθµίζεται ή είναι µεγαλύτερο από το όφελος. Στην τρέχουσα τουριστική ορολογία οι γνωστοί όροι «φέρουσα ικανότητα» και «κρίσιµη χωρητικότητα» έχουν να κάνουν µε εδαφικές ενότητες µέσα στις οποίες είναι δυνατή η αξιολόγηση τουριστικών δραστηριοτήτων. Η µέτρηση της φέρουσα ικανότητας συνήθως επικεντρώνεται στον τουρίστα ως µονάδα, σε προσδιορισµένο τόπο διαµονής αµιγώς τουριστικής χρήσης, γεγονός που παραπέµπει κυρίως στις χώρες-δέκτριες µαζικού τουρισµού. Αντίθετα η εκτίµηση των κρίσιµων χωρητικοτήτων αφορά κυρίως στις οµάδες ενδηµικού ή περιηγητικού τουρισµού σε περιοχές πολυλειτουργικές, όπου η µίξη των χρήσεων και των µορφών τουρισµού θεωρείται δεδοµένη και αποδεκτή. Σύµφωνα µε την έκταση, τις γεωγραφικές ιδιοµορφίες και το σύνθετο τουριστικό προϊόν της υτικής Ελλάδας σκόπιµο είναι οι σχετικές αναπτυξιακές προτάσεις να γίνουν ύστερα από ποιοτική εκτίµηση των κρίσιµων χωρητικοτήτων, κατά ευρύτερη περιοχή. 5,2, Κρίσιµες χωρητικότητες τουριστικών περιοχών Όπως αναφέρθηκε, οι Περιφέρειες Ηπείρου και υτικής Ελλάδας διαθέτουν σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα από πλευράς πρωτογενούς τουριστικής προσφοράς τα οποία µέχρι σήµερα µένουν σχεδόν αναξιοποίητα, σε αντίθεση µε τα Ιόνια Νησιά, όπου η ανάπτυξη του τουρισµού είναι σηµαντική και συνεχώς ανερχόµενη. Στον Πίνακα 2. φαίνεται η έντονη διαφορά µεταξύ του ξενοδοχειακού δυναµικού των Ιόνιων Νησιών και των άλλων δύο Περιφερειών, καθώς και η διαφορά µεταξύ των νοµών σε κάθε περιφέρεια. Πίνακας 2. Ξενοδοχειακό δυναµικό υτικής Ελλάδας κατά περιφέρεια και νοµό, 2004 Ήπειρος υτική Ελλάδα Ιόνια Νησιά Νοµός Κλίνες Νοµός Κλίνες Νοµός Κλίνες Ιωαννίνων Αχαΐας Κερκύρας Πρεβέζης Ηλείας Ζακύνθου Θεσπρωτίας Αιτωλ/νίας Κεφαλληνίας Άρτας 481 Λευκάδας Σύνολο Σύνολο Σύνολο Έτσι, γίνεται έµµεσα φανερός ο βαθµός τουριστικής ανάπτυξης και συνεπώς χωρικής φόρτισης, σε µια πρώτη προσέγγιση σε επίπεδο νοµού. Από µια αναλυτικότερη επεξεργασία των διαθέσιµων στοιχείων προκύπτει η εικόνα της χωρικής διασποράς και των σηµειακών συγκεντρώσεων των κλινών αυτών κατά τόπο, µέσα στα όρια του κάθε νοµού και έτσι είναι δυνατή µια αδροµερής προσέγγιση του βαθµού χωρικής φόρτισης σε τοπικό επίπεδο. Υπενθυµίζεται ότι στους ίδιους τόπους συγκεντρώνονται πέραν των ξενοδοχειακών και κλίνες βοηθητικών καταλυµάτων, οπότε η τοπική φόρτιση πολλαπλασιάζεται. Επίσης τονίζεται ότι η φόρτιση σχετίζεται άµεσα µε την έκταση, µε την ευαισθησία του περιβάλλοντος αλλά και µε την αντοχή των πόρων και της υφιστάµενης υποδοµής κάθε τόπου. Ο Πίνακας 3. παρουσιάζει την κατά τόπους διασπορά και τον βαθµό φόρτισης από συγκεντρώσεις κλινών, σε κάθε νοµό των τριών Περιφερειών. Η διασπορά προσδιορίζεται από τον συνολικό αριθµό των τόπων στους οποίους εντοπίζονται κλίνες σε ξενοδοχειακές µονάδες ενώ οι συγκεντρώσεις προσδιορίζονται από τον συνολικό αριθµό ξενοδοχειακών κλινών κάθε τόπου, µε την παραδοχή µιας κλιµάκωσης που σχετίζεται µε τον βαθµό χωρικής φόρτισης του τόπου.

6 6 Πίνακας 3. ιασπορά και συγκεντρώσεις κλινών κατά τόπους και κατά νοµό. Περιφέρεια/ Αριθµός τόπων µε ξενοδοχειακές κλίνες Νοµός Σύνολο τόπων < 350 κλ. (α) κλ. (β) κλ. (γ) κλ. (δ) Ιόνια Νησιά Κερκύρας Ζακύνθου Κεφαλονιάς Λευκάδας υτ. Ελλάδα Αχαΐας Ηλείας Αιτωλ/νίας Ήπειρος Ιωαννίνων Πρεβέζης Θεσπρωτίας Άρτας 4 4 Κλιµάκωση χωρικής φόρτισης: (α) κάτω των 350 ξενοδ. κλινών κατά τόπο, µέτρια φόρτιση (β) κλινών, µεγάλη φόρτιση, κρίσιµη κατάσταση (γ) κλινών, πολύ µεγάλη φόρτιση, εµφάνιση προβληµάτων (δ) κλινών, υπερβολική φόρτιση, εµφάνιση θυλάκων ώριµης ανάπτυξης. Η χωρική φόρτιση εξετάζεται διαχρονικά: σε σχέση µε την εξέλιξη του πληθυσµού, του ξενοδοχειακού δυναµικού και της τουριστικής κίνησης, κατά περιοχή. Ο συσχετισµός µε το υπάρχον δυναµικό σε φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και η αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων και των παρεπόµενων επιπτώσεων από τις τουριστικές δραστηριότητες στις περιοχές αυτές, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ακριβέστερα συµπεράσµατα. Με βάση τα παραπάνω επιχειρείται µια γενική κατάταξη των νοµών σε τουριστικά ανεπτυγµένους, δυναµικά αναπτυσσόµενους και τουριστικά αναξιοποίητους µε δυνατότητες ανάπτυξης. α. Τουριστικά ανεπτυγµένοι νοµοί: Κερκύρας, Ζακύνθου Χωρικές συγκεντρώσεις στις ακτές: Κέρκυρα: ανατολικές ακτές (Νησάκι-Μεσογγή), βόρειες (Ρόδα), νότιες (Κάβος) Ζάκυνθος: νότιες ακτές (Λαγανάς-Βασιλικός), βορειοανατολικές ακτές (Πλάνος-Καλαµάκι) β. υναµικά αναπτυσσόµενοι νοµοί: Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αχαΐας, Ηλείας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Θεσπρωτίας. Χωρικές συγκεντρώσεις στις ακτές: Κεφαλονιά: νότιες ακτές (Σκάλα, περιοχή Αργοστολίου) Ν. Αχαΐας: Πάτρα-Ρίο, νοτιοδυτικές ακτές (Καλογριά) Ν. Ηλείας: Αρχαία Ολυµπία, βορειοδυτικές ακτές (Σκαφιδιά, Κυλλήνη) Ν. Ιωαννίνων: Ιωάννινα, Μέτσοβο, υτικό Ζαγόρι (Πάπιγγο, Μονοδένδρι) Ν. Πρεβέζης: Πάργα Ν.Θεσπρωτίας: Σύβοτα γ. Νοµοί τουριστικά αναξιοποίητοι, µε δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης: Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας.

7 7 Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι παρουσιάζονται ανισότητες και µέσα σε κάθε νοµό ανεξαρτήτως κατηγορίας, δεδοµένου ότι η τουριστική ανάπτυξη συγκεντρώνεται κατά το µεγαλύτερο ποσοστό (90%) στην παράκτια ζώνη, ενώ οι ορεινές περιοχές- εκτός από τα Καλάβρυτα, το Μέτσοβο και τα Ζαγόρια- παραµένουν αναξιοποίητες παρόλο που διαθέτουν δυνατότητες. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες περιοχών οι επιλογές έχουν ήδη γίνει επειδή αυτές είτε έχουν ήδη αναπτυχθεί είτε βρίσκονται σε µια συγκεκριµένη πορεία, οι δε ενδεικνυόµενες πολιτικές περιορίζονται σε παρεµβάσεις ελέγχου, ρυθµίσεων και αναβαθµίσεων. υνατότητες βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης αποµένει να έχει µόνο η τρίτη κατηγορία, αυτή των αναξιοποίητων περιοχών, στην οποία θα µπορούσε να συµπεριληφθεί και η ορεινή ενδοχώρα των άλλων δύο κατηγοριών Βιώσιµη ανάπτυξη και εναλλακτικές µορφές τουρισµού Οι δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης των αναξιοποίητων περιοχών της κάθε περιφέρειας αξιολογούνται κυρίως σε σχέση µε τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, την τουριστική ζήτηση και προσφορά, τα αστικά κέντρα και τα δίκτυα µεταφορών. Έτσι, περιβάλλον, τουρισµός, οικισµοί και δίκτυα, ως µέρη ενός ενιαίου χωρικού συνόλου (συστήµατος), παρέχουν τα βασικά στοιχεία αξιολόγησης των τουριστικών περιοχών µε τελικό ζητούµενο την βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, κύριο πρόβληµα που προκαλεί ο τουρισµός είναι η υποβάθµιση, η φθορά των φυσικών και πολιτιστικών πόρων στους οποίους βασίζεται, όταν ξεπερνά την κρίσιµη χωρητικότητα, την αντοχή µιας περιοχής. Στα πλαίσια της παγκόσµιας περιβαλλοντικής συνειδητοποίησης, νέες εναλλακτικές δραστηριότητες και µορφές τουρισµού κατακτούν ολοένα και περισσότερο έδαφος, χωρίς όµως να υποκαθιστούν τον µαζικό τουρισµό που εξακολουθεί να αναπτύσσεται, ελεγχόµενος κατά το δυνατόν. Οι µορφές αυτές χρησιµοποιούν ως επί το πλείστον ελαφρότερες υποδοµές, προσαρµοσµένες στο περιβάλλον και έχουν την δυνατότητα να διαχέουν τις διάφορες τουριστικές δραστηριότητες στην ενδοχώρα, βοηθώντας ταυτόχρονα την τοπική αναπτυξιακή διαδικασία και την συγκράτηση των τοπικών πληθυσµών σε ορεινές και προβληµατικές περιοχές. Απευθύνονται σε οµάδες ειδικών τουριστικών ενδιαφερόντων και αφορούν δραστηριότητες που δεν επηρεάζονται από τις εποχές του χρόνου (π.χ. δραστηριότητες στο βουνό χειµώνα-καλοκαίρι). ιευρύνουν έτσι την τουριστική ζήτηση, αµβλύνουν την εποχικότητα και εµπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν της χώρας. Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού αφορούν δραστηριότητες ή οµάδες δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο χώρο ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, πχ. ορεινός τουρισµός, δραστηριότητες υπαίθρου ή και «περιπέτειας», οικοτουρισµός, πολιτιστικός, θρησκευτικόςπροσκυνηµατικός τουρισµός, αγροτουρισµός, κ.λ.π. Σε αντίθεση µε τις ειδικές µορφές τουρισµού που προϋποθέτουν ειδικές συνθήκες και εξειδικευµένη υποδοµή (π.χ., θαλάσσιος, χιονοδροµικός, θεραπευτικός, συνεδριακός, εκθεσιακός, αθλητικός, τουρισµός Golf κ.λ.π.), είναι µάλλον συµπλέγµατα δραστηριοτήτων που µπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα ή και συµπληρωµατικά σε περισσότερες περιοχές ή ευρύτερες χωρικές ενότητες. Στη συνέχεια θα εξετασθούν οι δυνατότητες βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης των δύο αναξιοποίητων τουριστικά νοµών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας και θα γίνουν προτάσεις για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού τόσο στο παράκτιο όσο και στο ορεινό τµήµα τους.

8 Ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού στον νοµό Άρτας α. Παράκτιο τµήµα Αµβρακικού - Τουριστικοί πόροι: φυσικοί διεθνούς σηµασίας (Αµβρακικός, Ramsar), πολιτιστικοί εθνικής σηµασίας. - Τουριστική υποδοµή: µέτρια ως προς καταλύµατα και οργάνωση τουρισµού, σχετικά ικανοποιητική ως προς υπηρεσίες στήριξης. - Οδικές συνδέσεις: ικανοποιητικές λόγω εθνικής οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων και µελλοντικά της Εγνατίας οδού και του υτικού Άξονα (Ιόνιας οδού). Με την υλοποίηση της οδικής σύνδεσης µε Καρδίτσα, η Άρτα αναβαθµίζεται σε πύλη εισόδου από την κεντρική Ελλάδα. - Συγκριτικό πλεονέκτηµα: κοµβικότητα, προσπελασιµότητα, αστική υποδοµή στήριξης, υγροβιότοπος Αµβρακικού. - υνατότητες ανάπτυξης µορφών τουρισµού όπως: οικολογικός, πολιτιστικός, περιηγητικός, ιαµατικός, συνεδριακός, εκθεσιακός. β. Ορεινό τµήµα - Τουριστικοί πόροι: φυσικοί διεθνούς σηµασίας (Natura), πολιτιστικοί εθνικής σηµασίας. - Τουριστική υποδοµή: υποτυπώδης ως προς καταλύµατα και υπηρεσίες στήριξης, µέτρια ως προς οργάνωση τουρισµού. - Οδικές συνδέσεις: ανεπαρκείς έως ανύπαρκτες. Εφόσον ολοκληρωθεί η οδική σύνδεση µε τα βόρεια Τζουµέρκα θα αποτελέσουν ενιαία τουριστική περιοχή. - Συγκριτικό πλεονέκτηµα: ορεινότητα, σηµαντικό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. - υνατότητες ανάπτυξης µορφών τουρισµού όπως: ορεινός, φυσιογνωστικός, αγροτουρισµός, πολιτιστικός, τουρισµός περιπέτειας (ειδικές δραστηριότητες ξηράς και εσωτερικών υδάτων) σε ολοκληρωµένα συµπλέγµατα ήπιων δραστηριοτήτων τουρισµού. Η Άρτα, πύλη εισόδου στην ορεινή περιοχή, αποτελεί το κέντρο-πόλο στήριξης και τουριστικής έλξης και τον συνδετήριο κρίκο της ορεινής περιοχής µε τις παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές µαζικού παραθεριστικού τουρισµού, από τις οποίες θα επιχειρηθεί η προσέλκυση τουριστών προς την ενδοχώρα Ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας α. Παράκτιο τµήµα - Τουριστικοί πόροι: φυσικοί διεθνούς σηµασίας (Natura, Ramsar, Αµβρακικός, Λιµνοθάλασσες Μεσολογγίου-Αιτωλικού), πολιτιστικοί εθνικής σηµασίας. - Τουριστική υποδοµή: ως προς καταλύµατα και οργάνωση τουρισµού ικανοποιητική στις δυτικές ακτές και την Ναυπακτία, µέτρια στις υπόλοιπες περιοχές, ως προς υπηρεσίες στήριξης µικρής κλίµακας και εύρους γενικά. - Προσπελασιµότητα: Οδικές συνδέσεις: σχετικά ικανοποιητικές (E.O. Αντιρρίου-Ιτέας- ελφών, Αντιρρίου-Αγρινίου- Αµφιλοχίας-Βόνιτσας/ Άρτας, Παραϊόνια οδός, µελλοντικά υτικός Άξονας).Αεροπορική σύνδεση ικανοποιητική (Άκτιο). υνατότητα θαλάσσιας σύνδεσης (Αστακός, Πλατυγιάλι) - Συγκριτικό πλεονέκτηµα: κοµβικότητα, προσπελασιµότητα, αστική υποδοµή στήριξης, υγροβιότοποι Αµβρακικού, Μεσολογγίου- Αιτωλικού, γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. - υνατότητες ανάπτυξης µορφών τουρισµού όπως: οικολογικός, πολιτιστικός, περιηγητικός, θαλάσσιος.

9 9 β. Ορεινό τµήµα και παραλίµνια ενδοχώρα - Τουριστικοί πόροι: φυσικοί διεθνούς σηµασίας (Natura), πολιτιστικοί περιφερειακής-τοπικής σηµασίας. - Τουριστική υποδοµή: ανύπαρκτη έως περιορισµένου εύρους ως προς καταλύµατα και υπηρεσίες στήριξης (µε σηµειακές εξαιρέσεις στην ορεινή Ναυπακτία), περιορισµένη ως προς οργάνωση τουρισµού. - Οδικές συνδέσεις: µέτριες έως ανεπαρκείς. Απαραίτητη η ανάπτυξη οδικού κυκλώµατος λιµνών και η βελτίωση της σύνδεσης µε Καρπενήσι. - Συγκριτικό πλεονέκτηµα: ορεινότητα, εσωτερικά ύδατα (λίµνες, ποτάµια) σηµαντικό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. - υνατότητες ανάπτυξης µορφών τουρισµού όπως: ορεινός, φυσιογνωστικός, πολιτιστικός, τουρισµός περιπέτειας (ειδικές δραστηριότητες ξηράς, εσωτερικών υδάτων), ιαµατικός, αγροτουρισµός, σε ολοκληρωµένα συµπλέγµατα ήπιων τουριστικών δραστηριοτήτων. Ιδανικό «πρότυπο» για την βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη στις περιοχές που εξετάσθηκαν είναι ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ολοκληρωµένων προγραµµάτων διαµόρφωσης και προώθησης τοπικών τουριστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Αυτά θα συντίθενται από το φυσικό περιβάλλον, τον πολιτιστικό πλούτο, τις ανθρώπινες κοινωνίες κάθε τόπου, τα τουριστικά καταλύµατα, τις διάφορες τουριστικές δραστηριότητες και τις ειδικές υποδοµές τους, από τα παραδοσιακά προϊόντα και τους φορείς που εµπλέκονται στην διαµόρφωση, και διαχείρισή τους. Η ταυτότητα, το προφίλ του συγκεκριµένου κάθε φορά προορισµού θα αποτελεί το «σήµα κατατεθέν» του συγκεκριµένου τουριστικού προϊόντος. Αναµενόµενα αποτελέσµατα και επιπτώσεις από το πρότυπο ανάπτυξης: - η αύξηση της τουριστικής κίνησης (επισκεπτών και διανυκτερεύσεων) - η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και της µέσης διάρκειας παραµονής - η ανάπτυξη της ορεινής ενδοχώρας και βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών πληθυσµών - η δηµιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης των κατοίκων, ή αύξηση του εισοδήµατος και η συγκράτηση των πληθυσµών - ο εµπλουτισµός µε εναλλακτικές και νέες µορφές, η ενίσχυση της ποιότητας και ως εκ τούτου η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος της δυτικής Ελλάδας και της χώρας γενικότερα. - η σύνδεση παραθαλάσσιων και νησιωτικών περιοχών µαζικού παραθεριστικού τουρισµού της χώρας µε ορεινές περιοχές εναλλακτικού τουρισµού και η διοχέτευση τουριστικών ροών προς την ενδοχώρα. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Πρώτο συµπέρασµα από όσα προαναφέρθηκαν είναι ότι λόγω της καλής δικτύωσης των αναξιοποίητων τουριστικά νοµών που οφείλεται στα µεγάλα έργα υποδοµής των µεταφορών, σε συνδυασµό µε τον δυναµισµό των αστικών κέντρων που είναι και πρωτεύουσες νοµών, οι µέχρι σήµερα ενδοπεριφερειακές ανισότητες που οφείλονται κυρίως σε λόγους ιστορικούς σταδιακά θα αµβλυνθούν, µε θετικές αναπτυξιακές επιπτώσεις για τις περισσότερες τουριστικές περιοχές. Από φυσικογεωγραφική άποψη οι παράκτιες περιοχές επί του Ιονίου πελάγους έχουν προβάδισµα στη τουριστική κίνηση έναντι των ορεινών. Αυτό ενισχύεται από τον παράγοντα της κοµβικότητας που προσφέρουν τα δυτικά λιµάνια-πύλες (Πάτρα, Πρέβεζα, Ηγουµενίτσα), σε συνδυασµό µε τις ζεύξεις Ρίου-Αντιρρίου και Ακτίου-Πρέβεζας, την Εγνατία και την Ιόνια οδό, αλλά και την πόλη των Ιωαννίνων που όπως είναι γνωστό αποτελεί ανερχόµενο διασυνοριακό κέντρο.

10 10 Καθώς δηµιουργούνται λοιπόν νέες, ευνοϊκές προϋποθέσεις για την άρση της αποµόνωσης και την ανάπτυξη του δυτικού διαµερίσµατος της χώρας, ο τουρισµός καλείται να παίξει έναν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτή. Για να ελαχιστοποιηθούν ωστόσο οι δυσµενείς του επιπτώσεις και να µεγιστοποιηθεί αντίστοιχα η συµβολή του στην ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών, ο τουρισµός είναι ανάγκη να αντιµετωπιστεί από µια άλλη, περισσότερο φιλοπεριβαλλοντική οπτική γωνία. Η εισαγωγή της περιβαλλοντικής διάστασης στην αναπτυξιακή πολιτική του τουρισµού τα τελευταία χρόνια, δίνει την δυνατότητα διασφάλισης της βιωσιµότητας των πόρων µέσω εναλλακτικών µορφών και δραστηριοτήτων τουρισµού. Η διάχυση ήπιων δραστηριοτήτων και η προσέλκυση τουριστικών ροών από τις ακτές στην ενδοχώρα µε γνώµονα τις κρίσιµες χωρητικότητες πόρων και περιοχών, δηµιουργεί νέες ευκαιρίες για την συγκράτηση των πληθυσµών και την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, συµβάλλει εποµένως στην περιφερειακή ανάπτυξη. Τέλος, σκόπιµο θα ήταν να προχωρήσει ένα πιλοτικό πρόγραµµα προώθησης εναλλακτικών µορφών τουρισµού σε περιοχές της χώρας που παρουσιάζουν αναπτυξιακές αδυναµίες ενώ παράλληλα διαθέτουν σηµαντικό αλλά αναξιοποίητο δυναµικό φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Κατευθυντήρια πλαίσια και πηγή υλικού βάσης για το πρόγραµµα αυτό θα αποτελέσουν τα Περιφερειακά και Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, όπως επίσης τα Ειδικά και τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης του ΥΠΕΧΩ Ε, και οι Μελέτες Τουριστικής Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας του ΕΟΤ. Η υλοποίηση των πιλοτικών αυτών προγραµµάτων είναι δυνατή µε την ένταξή τους σε Κοινοτικά Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και άλλα χρηµατοδοτικά πλαίσια, δεδοµένου ότι τεκµηριώνεται τόσο η σκοπιµότητα όσο και η βιωσιµότητα αυτής της µορφής τουριστικής ανάπτυξης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Περιβάλλον 2010: Το µέλλον µας, η επιλογή µας», COM (2001) 31 τελικό. 2. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Προσέγγιση συνεργασίας για το µέλλον του ευρωπαϊκού τουρισµού», COM (2001) 665 τελικό. 3. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (2004), «Ιόνια Οδός ( υτικός Άξονας)- Εξελίξεις και προοπτικές», Πρέβεζα, 14-15/5/2004 (Ενηµερωτικό ελτίο ΤΕΕ 2298, σελ.6-31) 4. Κραντονέλλης Κ., Καλοκάρδου Ρ. (2003), «Τουριστική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος : Η περίπτωση της υτικής Ελλάδας», Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας HELECO 03, (Πρακτικά Συνεδρίου, Τόµος Γ, σελ 9-16). 5. Κοµίλης Π. (2001), «Οικοτουρισµός», Προποµπός. 6. Τσάρτας Π. και συνεργάτες (1955), «Οι κοινωνικές επιπτώσεις του τουρισµού στους νοµούς Κερκύρας και Λασιθίου», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 7. «Φίλων» (1999), «Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας υτικής Ελλάδας», ΥΠΕΧΩ Ε. 8. «Ε. Οικονοµίδου» (2003), «Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης Περιφέρειας υτικής Ελλάδας», ΕΟΤ. 9. «Α. Μαλλάς» (2003), «Μελέτη τουριστικής ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου», ΕΟΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) MΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ( Τόµος Β ) Ανάδοχος Γραφείο Μελετών «ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ» Σαλαµίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ιοίκηση του ΙΤΕΠ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δώσει στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΑΣΗ Β: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ανάδοχος: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΛΛΑΣ, Γραφείο Οικονοµικών και Χωροταξικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΕΦ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΣΧΟΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓ.ΠΕΡΙΟΧΩΝ ( ΑΡΘΡΑ 4 & 5 Χωρική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Ζωή Παπασιώπη, Βοηθ. Γενικός ιευθυντής Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, 10-11/06/2005 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ"

Εισήγηση με θέμα: Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ" Νίκος Μίχος, Συντονιστής θεματικής ομάδας σχεδιασμού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Ακριβή Λέκα. Αναστασία Στρατηγέα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Ακριβή Λέκα. Αναστασία Στρατηγέα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική,

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενότητα 1: ( ιάρκεια 50 ώρες ): Περιφερειακή και Πολιτική. Βασικές Θεωρητικές Έννοιες 1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, Περιφερειακή : Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

COSTA NAVARINO, Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Πετράκος Κώστας

COSTA NAVARINO, Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Πετράκος Κώστας COSTA NAVARINO, Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πετράκος Κώστας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αντικείμενο αυτής της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 2 Αειφορία και Τουρισμός 2.0 Εισαγωγή... 29 2.1 Ανησυχία για το Μέλλον της Ανθρωπότητας... 30 2.2 Ιστορική Αναδρομή... 33 2.3 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ - ΠΡΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Π Ε): Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΣΤ - ΠΡΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Π Ε): Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και Τουρισµός: η Περιβαλλοντική και Περιφερειακή ιάσταση ΣΤ - 1 ΣΤ - ΠΡΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2000-2004 ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Π Ε): Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισµός και χωροταξία

Τουρισµός και χωροταξία Τουρισµός και χωροταξία Η διαπίστωση ότι η τουριστική δραστηριότητα αποτελεί για τη χώρα, έναν από τους σηµαντικότερους οικονοµικούς πυλώνες, σε σχέση τόσο µε τα απόλυτα µεγέθη, όσο και µε τις παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού VII σελίδα Πρόλογος - Ευχαριστίες Περιεχόµενα V VII 0. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1 : Ιστορική Εξέλιξη 1.1 Αρχαίοι χρόνοι 5 1.2 Βυζαντινή Περίοδος 6 1.3 Οθωµανική Κυριαρχία 7 1.4 Αφετηρία της σύγχρονης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού µάνατζµεντ Άϋλες Ετερογενείς ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταυτίζεται η παραγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.β.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Α.1.1.β.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Α.1.1.β.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1.1 Η Χωροταξική ένταξη της περιφέρειας στον εθνικό, ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «Προκαταρκτικό κείμενο Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2008-2020 2020 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας Σχέδιο για την Περίοδο 2008-2020» 2020» Μάιος 2009 Στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό EYNOΪΚΟΙ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Θέμα εργασίας: Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό Μάνια Μπεριάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος Δ/ντής Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού»

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό «2014 - Έτος Πολιτισμού» Ελευθερία ΦΤΑΚΛΑΚΗ Αντιπεριφερειάρχης Ν.Αιγαίου Τρία Κομβικά σημεία προβληματισμού για την δημιουργία ενός δημιουργικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου 1 ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου Στη Μεσόγειο (και μάλιστα σε Ισπανία, Ιταλία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο, Μάλτα, Τυνησία

Διαβάστε περισσότερα

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης Αικατερίνη Τσουκαλά Γενική ιευθύντρια Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Συντονίστρια του προγράµµατος OSDDT για την Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Κος ΚΟΚΚΩΣΗΣ: Καλημέρα. Είναι προφανές ότι ο τουρισμός υπήρξε από τους κατ εξοχήν κλάδους που είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. H επίδραση αυτή ήταν πιο πολύ έμμεση και λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γενικά Ο τουρισµός αποτελεί φαινόµενο των σύγχρονων κοινωνιών της µεταπολεµικής περιόδου. Εκφράζει την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου για ξεκούραση και ανανέωση των

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνδεση του αγροτουρισμού με τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους

Η σύνδεση του αγροτουρισμού με τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους Εισήγηση του Γιώργου Αγοραστάκη στο WORKSHOP LEADER+ Εναλλακτικός τουρισμός: ποιότητα, ασφάλεια, δικτύωση, κανάλια διάθεσης, εμπορευματοποίηση» στο ΜΑΙΧ-Χανιά 22.ΙΙ.2007 Ορισμός Ο αγροτουρισμός ως δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Αγγέλας Αβούρη στην ημερίδα «Τουριστική Χάρτα Πελοπόννησος»

Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Αγγέλας Αβούρη στην ημερίδα «Τουριστική Χάρτα Πελοπόννησος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τρίπολη: 18-4-2007 Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Αγγέλας Αβούρη στην ημερίδα «Τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 30

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 30 2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 30 2.0 SWOT AΝΑΛΥΣΗ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος Γειτνίασης κρίνεται απαραίτητη η ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων της εξεταζόμενης περιοχής. H

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN E ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Nησιωτικός χώρος

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN E ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Nησιωτικός χώρος ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN E ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Nησιωτικός χώρος Η νησιωτική διάσταση σε πολύ-περιφερειακό επίπεδο: «Το παράδειγµα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτη και Νησιά του Αιγαίου» Πηγή : Ministry of Economy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.000.000,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 16.05.2016, 16:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα