Index. Περιεχομενα. Introduction. Εισαγωγη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Index. Περιεχομενα. Introduction. Εισαγωγη"

Transcript

1

2 Index Περιεχομενα Introduction Εισαγωγη What is biogas? Chemical and physical information: process. Biochemical process: digestion. Parameters applications Biogas Digestate Parameters Steps Structure The Eco-Home Our real system Τι Ειναι Βιοαεριο; Χημικες Και Φυσικες Πληροφοριες :Διαδικασια Βιοχημικη Διαδικασια: Χωνευση Παραμετροι Αιτησεις Βιοαεριο Κομποστ Παραμετροι Βηματα Δομη Το Οικολογικο Σπιτι Το Πραγματικο Συστημα Bibliography Βιβλιογραφια

3 Introduction We already know that we are in front of a global energy problem, because the world population is growing in a very fast rhythm making the energy needs increase greatly. Unfortunately, the major part of the energy consumed is obtained from fossil fuels (oil, coal and natural gas), which are all non-renewable energy resources. Only a small part of the global energy production is from renewable and clear sources. The amount of yearly power consumption of humans equals the quantity of energy nature is able to produce in one million years. This number shows us that the exhaustion of energy reserves is undisputably real.to estimate the end of natural resources is difficult, but even the most optimistic forecasts give a period of less than 100 years until the total depletion of oil reserves occurs. Furthermore, the excessive consumption of these resources during the last years has caused serious environmental problems such as global warming, acid rain, overall pollution due to burning fossil fuels and also economic and social conflicts. Therefore, the development of renewable energies is not only may to be considered as a priority, but also a necessity for supplying energy to the population. Biogas- as a renewable energy source is inexhaustible, since it come directly from solar energy, its environmental impact is small and it can also be produced locally. In this context, biogas will play a vital role in the future power production because it can be produced in each home with the use of organic sewage. In December 2015, Six young people from different parts of Greece, have met for six days in Lefkas, to implement the 2nd youth initiative, which taking part of the overall project Creating a space for the education of youngsters in sustainable development and sustainable entrepreneurship, within the framework of the youth in Action program, and the support of Youth and Lifelong Learning Foundation. During this initiative, young people have created a biogas system. They connected the biogas system with the ecological house and they tested its system. In this magazine, the youngsters involved exposes their lived experience, the usefulness of their initiative and skills that they developed. We hope that this magazine can be a useful guide and will encourage those who read it to learn more about the topic, maybe also build a small digester or simply, to think about another energy model and a environment friendly lifestyle as possible, real-life alternatives to the present. Εισαγωγη Ολοι γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα διεθνές ενεργειακό πρόβλημα, τη στιγμή που ο πληθυσμός της γης αυξάνεται με ταχύς ρυθμούς, αυξάνοντας παράλληλα τις ενεργειακές ανάγκες. Δυστυχώς, το μεγαλύτερο μέρος της καταναλωθείσας ενέργειας, λαμβάνεται από ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, άνθρακας και φυσικό αέριο)τα οποία δεν αποτελούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ποσοστό της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας του πλανήτη, ισοδυναμεί με την ποσότητα ενέργειας που δύναται να παράγει η φύση σε ένα εκατομμύριο χρόνια. Ο αριθμός αυτός φανερώνει,ότι η εξάντληση των ενεργειακών αποθεμάτων είναι αδιαμφισβήτητα αληθινή. Είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε το τέλος των ενεργειακών αποθεμάτων, αλλά ακόμα και οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις, δίνουν ένα χρονικό περιθώριο 100 ετών, μέχρι την ολική εξάντληση τους. Επιπλέον, η υπέρμετρη χρήση των προαναφερθέντων πόρων,τα τελευταία χρόνια, έχει προκαλέσει σοβαρότατα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως υπερθέρμανση του πλανήτη, όξινη βροχή, μόλυνση εξαιτίας της καυσης ορυκτών καυσίμων, καθώς και οικονομικές και κοινωνικές αναταραχές. Για τους παραπάνω λόγους, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεν είναι απλά πρωτεραιότητα αλλά και αναγκαιότητα για την παροχή ενέργειας στον πληθυσμό. Το βιοαέριο, σαν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας είναι ανεξέντλητη, επειδή προέρχεται από την ηλιακή ενέργεια, το ενεργειακό αποτύπωμα είναι ελάχιστο και μπορεί να παραχθεί σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο το βιοαέριο, θα διαδραματήσει ένα ζωτικό ρόλο στην μελλοντική παραγωγή ενέργειας, επειδή μπορεί να παραχθεί σε κάθε σπίτι με την χρήση οργανικών απορριμμάτων. Έξι νέοι από διάφορα μέρη της Ελλάδας, συναντήθηκαν για έξι ημέρες στη Λευκάδα, το Δεκέμβριο του 2015, για να εφαρμόσουν της δεύτερης πρωτοβουλίας νέων, η οποία αποτελεί μέρος του ευρύτερου πρότζεκτ «Δημιουργία χώρου για την εκπαίδευση των νέων στην ανάπτυξη και στη βιώσιμη επιχειρηματικότητα», στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία εν Δράσει, με την υποστήριξη του«ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης». Κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτοβουλίας, οι νέοι δημιούργησαν ένα σύστημα παραγωγής βιοαερίου. Συνέδεσαν το σύστημα παραγωγής βιοαερίου με το οικολογική σπίτι και έλεγξαν τη λειτουργία του. Σε αυτό το περιοδικό, οι νέοι φορείς αυτής της πρωτοβουλίας εκθέτουν την εμπειρία που έζησαν, τη χρησιμότητα της πρωτοβουλίας τους και τις δεξιοτήτων που ανέπτυξαν. Ελπίζουμε αυτό το περιοδικό να αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό και να ενθαρρύνει όσους το διαβάσουν να μάθουν περισσότερα για το αντικέιμενο, ακόμα και να κατασκευάσουν οι ίδιοι έναν μικρό συγχωνευτή, ή απλά να σκεφτούν ένα νέο ενεργειακό μοντέλο και ένα τρόπο ζωής πιο φιλικό προς το περιβάλλον.

4 WHAT IS BIOGAS? ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ The biogas is a mix of gases, being the main component methane (CH4), which makes up about 50% to 75% of its volume. The second gas is CO2 which makes up about 20-40%. Other molecules present in small proportion, are: H2O (water as a vapor). Hydrogen (H2) Nitrogen (N2) Ammonia (NH3) Hydrogen sulfide (H2S) Actually, the energy within the vegetable organic matter originally came from sunlight, which is transformed into biochemical energy through photosynthesis. Therefore, the use of biogas is an indirect use of solar energy. Literally, biogas means gas produced by life and in the following pages we will discover why this is so. illustration1: Methane molecule εικόνα 1: Μόριο μεθανίου Το βιοαέριο είναι ένα μίγμα αερίων, με κύριο συστατικό το μεθάνιο,το οποίο καταλαμβάνει 50-70% του όγκου του βιοαερίου. Το δεύτερο αέριο είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο καταλαμβάνει 20-40% του όγκου του. Αλλα αέρια σε μικρότερα ποσοστά είναι: νερό (σαν νερό ατμός) (σαν ατμός) H2O H2O υδρογόνο υδρογόνο (H2) (H2) άζωτο άζωτο (N2) (N2) αμμωνία αμμωνία (NH3) (NH3) υδρόθειο υδρόθειο (H2S) (H2S) Στην πραγματικότητα, η ενέργεια εντός της φυτικής οργανικής ύλης αρχικά προήλθε από το ηλιακό φως, το οποίο μετατρέπεται σε βιοχημική ενέργεια μέσω της φωτοσύνθεσης. Ως εκ τούτου, η χρήση του βιοαερίου είναι μια έμμεση χρήση της ηλιακής ενέργειας. Κυριολεκτικά, το βιοαέριο είναι το αέριο που παράγεται από την ζωή και στη συνέχεια θα ανακαλύψουμε το γιατί. CHEMICAL AND PHYSICAL INFORMATION: PROCESS How can you produce biogas? To produce biogas we need an organic matter susceptible of energetic utilization or microorganism degradation as a basis; this is called biomass. This definition encompasses a large number of biodegradable substrates such as: Animal waste: manure, urine, slurry, etc. Vegetable waste (agriculture-, forest- and garden residues): crops, plant materials, leaves etc. Human waste: sewage, rest of food, wastewater sludge, organic residues, etc. Dedicated energy crops (e.g. maize). ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Πώς μπορούμε να παράγουμε βιοαέριο; Για την παραγωγή βιοαερίου, χρειαζόμαστε μια οργανική ύλη, ικανή για ενεργειακή αξιοποίηση ή υποβαθμισμένους μικροοργανισμούς ως βάση. Αυτό ονομάζεται βιομάζα. Αυτός ο ορισμός περικλείει έναν μεγάλο αριθμό, βιοδιασπώμενων υποστρωμάτων, όπως: ζωικά απόβλητα, κοπριά, ούρα, ιλύς φυτικά απόβλητα(αγροτικά, δασικά και κηπευτικά υπολείμματα (καλλιέργειες, φυτά,φύλλα κλπ) ανθρώπινα απόβλητα, λύματα, περισσεύματα φαγητού, ιλύος λυμάτων, οργανικά υπολείμματα κλπ. ενεργειακές καλλιέργειες( πχ. αραβόσιτος)

5 BIOCHEMICAL PROCESS: DIGESTION The process of the anaerobic breakdown of the biomass is a digestion, and essentially is the same process as the one that occurs in our digestive tract. Therefore, it is the decomposition of organic matter in a wet and anoxic (without the presence of oxygen) environment, through bacteriological activity. The main products of this process are the biogas and the digestate (which is a discomposed substrate used as fertilizer). This kind of process is also called fermentation, divided into four phases: ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Συγχώνευση καλείται η διαδικασία της αναερόβιας διάσπασης της βιομάζας, η οποία είναι η ίδια διαδικασία που συντελείτε στο ανθρώπινο έντερο. Ως εκ τούτου, είναι η αποσύνθεση της οργανικής ύλης σε υγρό και ανοξικό περιβάλλον (χωρίς την παρουσία οξυγόνου), μέσω βακτηριολογικής δραστηριότητας. Τα κύρια προϊόντα αυτής της διεργασίας είναι το βιοαέριο και το κομπόστ (το οποίο είναι ένα αποσυντηθεμένο υπόστρωμα που χρησιμοποιείται ως λίπασμα). Αυτή η διαδικασία ονομάζεται και ζύμωση και έχει τέσσερα στάδια: Hydrolysis: the organic matter or complex molecules (proteins, carbohydrates and lipids) are broken into smaller units because of the action of the enzymes secreted by microorganisms. Acidogenesis: acidogenic bacteria converts the products of hydrolysis into methanogenic substrates (acetate, carbon dioxide, hydrogen, and alcohols). Acetogenesis: the products resulting from fermentation require an additional transformation before being able to produce methane. It is here that intervene the acetogenins reducing bacteria and the sulfato-reducing bacteria, producing hydrogen sulphide (H2S) Methanogenesis: in this last step, single celled microorganisms called methanogenic bacteria, transform the acetate, hydrogen and carbon dioxide into biogas. Υδρόλυση: η οργανική μάζα ή τα σύνθετα μόρια (πρωτείνες, υδετάνθρακες και λιπίδια) διασπώνται σε μικρότερες μονάδες λόγω της δράσης των ενζύμων που εκκρίνονται από μικροοργανισμούς. Οξεογένεσης: οξεογόνα βακτήρια μετατρέπουν το προιόν της υδρόλυσης σε μεθανογενή υποστρώματα (οξικό άλας, διοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο και αλκοόλες) Οξικογένεση: τα αποτελέσματα των προιόντων της ζύμωσης απαιτούν μια επιπλέον μεταποίηση, προτού αρχίσουν να παράγουν μεθάνιο.είναι εδώ που παρεμβαίνουν τα οξικογενή, μειώνοντας το ποσοστό των βακτηριδίων και των βακτηριδίων που μειώνουν τα ποσοστά θείου, παράγοντας υδρόθειο (H2S) Μεθανογένεση: σε αυτό το τελευταίο στάδιο, απλοί μικροοργανισμοί, που ονομάζονται μεθανογενή βακτήρια, μετατρέπουν το οξικό άλας, το υδρογόνο και το δειοξέιδιο του άνθρακα σε βιοαέριο.

6 There are a a great number of parameters/conditions that have to be considered in order to produce biogas: Temperature: the anaerobic process can take place at different temperatures, that we can divided in three ranges, depending of the bacteria that can work in each case: Psychophilic (below 25 ºC) Mesophilic (25-45 ºC) Thermophilic (45-70 ºC) With higher temperature the biogas production is increasing. Some modern biogas plants operate at thermophilic range, but in our case we work at environmental temperature, without external demands of energy. Also de mesophilic bacteria are less sensitive to the temperature fluctuations. ph: the ph value is the measure of acidity/alkalinity of a solution. The methane formation takes place in narrow interval, from 5.5 to 8.5. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός παραμέτρων/ συνθηκών τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για την παραγωγή βιοαερίου. θερμοκρασία:η αναερόβια διαδικασία μπορεί να συντελεστεί σε διαφορες θερμοκρασίες, τις οποίες κατατάσουμε σε τρεις βαθμίδες ανάλογα με τα βακτήρια που μπορούν να εργαστούν σε κάθε περίπτωση: α. ψυχοφιλική (κάτω των 25 C) β. μεσοφιλική (25-45 C) γ. θερμοφιλική ( C) Η παραγωγή βιοαερίου αυξάνει με την χρήση υψηλής θερμοκρασίας. Μερικές νέες μονάδες παραγωγής βιοαερίου, λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά στην περίπτωσή μας εργαζόμαστε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, χωρίς προαπαιτούμενη ενεργεια. Επίσης τα μεσοφιλικά βακτήρια είναι λιγότερο ευαίσθητα στις διακυμάνσεις τις θερμοκρασίας. ph: τα επίπεδα του ph είναι το μέτρο για την οξύτητα και την αλκαλικότητα του διαλύμματος. Ο σχηματισμός μεθανίου συντελείτε σε μικρό διάστημα και κυμαινεται από 5.5 έως 8.5 Particle size: The size of the feedstock should not be too large otherwise it would result in the clogging of the digester and also it would be difficult for microbes to carry out its digestion. C/N ratio: ammonia (nitrogen) is an important nutrient, however, a too high concentration inside digester, especially free ammonia, is considered to be the responsible for process inhibition. For that we have to be careful with animal slurries because their ammonia concentration originating from urine is very high. Also, with higher temperature ammonia can be increased. Agitation: we have to ensure intimate contact between microorganisms and substrate. Through daily feeding of matter and water we achieve the desired mixing effect. Hydraulic retention time (HRT): it is the time bacteria need for producing biogas and it is closely related to the temperature. In other words, HRT is the average time spent by the input slurry inside the digester before it comes out. Absence of oxygen: the bacterias don t survive in presence of oxygen. Humidity between 80-90%: it s very important for the success of the process. Πρακτικό μέγεθος: Το μέγεθος των πρώτων υλών, δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλο διαφορετικά θα βουλώσει τον συγχωνευτή και θα δυσκολέψει τα μικρόβια να υλοποιήσουν την ζύμωση. Αναλογία C/N : η αμμωνία (άζωτο) είναι ένα βασικό συστατικό, ωστόσο, μεγάλη συγκέντρωση στον συγχωνευτή, ειδικά ελεύθερη αμμωνία, ευθύνεται για την αναστολή της διαδικασίας. Γι αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την ζωική κοπριά, καθώς τα ποσοστά αμμωνίας είναι πολύ υψηλά. Επίσης με μεγάλη θερμοκρασία η αμμωνία μπορεί να αυξηθεί. Ανακίνηση: πρέπει να διασφαλίσουμε εσωτερική επαφή μεταξύ των μικροοργανισμών και του υποστρώματος. Με καθημερινή ενίσχυση του υλικού και προσθήκη νερού, θα επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα Υδραυλικός χρόνος παραμονής: είναι ο χρόνος που απαιτείται για την δημιουργία βιοαερίου από τα βακτήρια, και έχει άμεση σχέση με την θερμοκρασία. Με άλλα λόγια ο υδραυλικός χρόνος παραμονής είναι ο μέσος χρόνος που δαπανάται από τον εισερχόμενο πολτό μέσα στο συγχωνευτή, πριν εξαχθεί. Απουσία οξυγόνου: τα βακτήρια δεν επιβιώνουν με την παρουσία οξυγονου. Υγρασία μεταξύ %: πολύ σημαντική για την επιτυχία της διαδικασίας.

7 APPLICATIONS BIOGAS Biogas has many energy uses. Generally it can be used for heat production by direct combustions, electricity production by micro-turbines or as a vehicle fuel. In this way, we can divide the uses in several categories: Direct combustion and heat utilization: it is the simplest way of utilization, which consist of burning it directly in boilers or burners. It is the usual way applied for the biogas produced by small family digesters. You can use it for cooking and warming water. Biogas micro-turbines: the air is pressed into combustion at high pressure and mixed with biogas. The air-biogas mixture is burned causing temperature increase and the expansion of the gas mixture. The hot gases are released through a turbine, which is connected to an electrical generator. This kind of technology is still expensive. Biomethane production: biogas can be compressed and used as renewable vehicle fuel, but it is necessary to subject the biogas to a pretreatment to increase its methane concentration. New technologies using biogas continuously appear and there are also other ways through which biogas can be used. Nevertheless, mentioning these would surpass the limits of the main topic. DIGESTATE The digestate is a product of the anaerobic degradation and it is perfect to use it as a fertilizer. It is more efficient and beneficial than using manure directly, because this way odors are reduced, viruses, bacteria and parasites are inactivated, minerals are more available for the plants, etc. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Το βιοαέριο έχει πολλές ενεργειακές χρήσεις. Γενικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή θερμότητας με απευθείας καύσεις, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με μικρο τουρμπίνες ή σαν καύσιμο οχήματος. Μπορούμε να διαχωρίσουμε τις χρήσεις σε διάφορες κατηγορίες. Απευθείας καύση και χρήση θερμότητας: είναι η απλούστερη χρήση, που συνίσταται στην απευθείας καύση σε βραστήρες ή καυστήρες. Απαντάται σε μικρούς συγχωνευτές οικογενειακής χρήσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα και ζέσταμα νερού. Μικρο τουρμπίνες βιοαερίου: ο αέρας συμπιέζεται με την καύση και αναμιγνύεται με το βιοαέριο. Η μίξη αέρα-βιοαερίου, καίγεται αυξάνοντας την θερμοκρασία και διαστέλλωντας το μίγμα. Τα θερμά αέρια απελευθερώνονται μέσα από την τουρμπίνα, η οποία συνδέεται με μια ηλεκτρική γεννήτρια. Αυτό το είδος τεχνολογίας είναι ακόμα πολύ ακριβό. Παραγωγή βιομεθανίου: το βιοαέριο μπορεί να συμπιεστεί και να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο οχήματος, αλλά είναι απαραίτητο να υποβληθεί το βιοαέριο σε μια προετοιμασία για να αυξήσει τα ποσοστά μεθανίου. Νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν βιοαέριο, εμφανίζονται συνεχώς.υπάρχουν βέβαια και άλλοι τρόποι μέσω των οποίων το βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, στους οποίους όμως δεν θα αναφερθούμε. ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΗΣ Ο συγχωνευτής είναι ένα προιόν αναερόβιας αποδόμησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τέλεια για την δημιουργία λιπάσματος. Είναι πιο αποδοτικό και ευεργετικό, από την απευθείας χρήση κοπριάς, γιατί με αυτό τον τρόπο μειώνονται οι οσμές, οι ιοί, τα βακτήρια και τα παράσιτα καταστρέφονται τα μέταλλα απορροφούνται πιο ευκολα από τα φυτά κλπ.

8 BENEFITS The production of biogas through anaerobic digestion offers significant advantages: Renewable energy source: the biogas is an indirect way to use solar energy. Reduce greenhouse gas emissions. When we burn fossil fuels (animal and plant remains that under certain conditions become oil) we emit CO2 to the atmosphere which was stored for millions of years on the Earth. The difference is that the carbon in biogas was recently up take from the atmosphere by photosynthetic activity of the plant, so we don t modify too much the balance of the atmosphere gases. Reduce dependency on imported fossil fuels: in a local and global scale, if biogas production is increased, we will reduce the use of non renewable energies. Waste reduction. This is an essential point and one of the most important advantages of biogas production. Our society produces a lot of waste which are untreated and end up in landfills with poor or no management or are uncontrolledly discharged on the ground, causing serious pollution of the surface and groundwater, as well as soil. This is especially dangerous when it comes to the residues produced by animal farming. This industry is known for producing large amounts of animal manure, which, often, are not adequately managed. With biogas production we can not only remove them, we also produce energy and a fertilizer more efficient than the manure. Local energy. It can be produced at the place of consumption within the community (or users). Digester is an excellent fertilizer, due to its homogeneity, nutrient availability and bad odors disappearance. Low cost of material and construction in a local scale. Close nutrient cycle. This advantage is very related with waste reduction, because we can use the residues produced in animal farms and in ours houses to produce our own energy. ΩΦΕΛΗ Η παραγωγή βιοαερίου μέσω της αναερόβιας ζύμωσης προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα: -Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: το βιοαέριο είναι ένας έμμεσος τρόπος χρήσης της ηλιακής ενέργειας. Μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Οταν καίμε ορυκτά καύσιμα, απελευθερώνουμε διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, το οποίο φυλάχθηκε για εκατομύρια χρόνια στη Γη. Η διαφορά έιναι ότι ο άνθρακας στο βιοαέριο προσλήφθηκε πρόσφατα από την ατμόσφαιρα μέσω της φωτοσύνθεσης και έτσι δεν διαταρράσουμε τόσο πολύ την ισσοροπία των αερίων της ατμόσφαιρας. Ελλατώνει την εξάρτησή μας από εισαγώμενα ορυκτά καύσιμα.: σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, αν αυξηθεί η παραγωγή βιοαερίου, θα μειωθεί η χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μείωση αποβλήτων: Πρόκειται για ένα κρίσιμο στοιχείο και ένα από τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα της παραγωγής βιοαερίου. Οι κοινωνίες μας παράγουν πολλά απόβλητα τα οποία δεν διαχειρίζονται και καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής με κακή ή χωρίς καμία διαχείριση ή απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στο έδαφος, προκαλώντας σοβαρή ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθώς και του εδάφους. Αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο όταν εισέρχετε στα υπολλέιματα των ζώων. Αυτή η βιομηχανία φημίζεται για την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ζωικών υπολειμμάτων, τα οποία συχνά δεν ειναι επαρκώς διαχειρησμένα. Με την παραγωγή βιοαερίου μπορούμε όχι μόνο να τα απομακρύνουμε αλλά και παράγουμε ενέργεια και λίπασμα πιο αποτελεσματικό απότι η κοπριά. Τοπική ενέργεια: Μπορεί να παραχθεί στο σημείο της κατανάλωσης εντός της κοινότητας. Ο συγχωνευτής είναι ένα εξαιρετικό λίπασμα λόγω της ομογενειας και της εξαφάνισης δυσάρεστων οσμών. Υλικά χαμηλού κόστους και κατασκευή σε τοπική κλίμακα. Σύντομο κύκλο θρεπτικών ουσιών. Αυτο το πλεονέκτημα συνδέεται με την μείωση απορριμάτων, επειδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα υπολείμματα των ζώων και των σπιτιών μας για να παράγουμε την δική μας ενέργεια.

9 DISADVANTAGES In my opinion, there is problem associated with the production of this gas. Above all, supposing that we are talking in a big scale. Only now it started to become popular and multinational companies and big farmers are showing some interest in it. Some of them have started planting huge extensions of energy crops exclusively to produce biogas, instead using the tons of residues humans produce daily. Instead resolving problems we are producing more. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Τα τελευταία χρόνια έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής η παραγωγή βιοαερίου από πολυεθνικές εταιρείες και μεγάλες φάρμες. Μερικοί από αυτούς έχουν αρχίσει τις ενεργειακες καλλιέργιες με σκοπό αποκλειστικά την παραγωγή βιοαερίου, αντί να χρησιμοποιούν τους δεκάδες τόνους απορριμάτων που παράγουμε καθημερινά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την όξυνση του ενεργειακού προβλήματος και όχι την καταπολέμεησή του. Ο ΠΡΏΤΥΠΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΉΣ OUR PROTOTYPE: DIGESTER Now that we know some important technical data about biogas, I will describe how we made our small digester. The purpose of this prototype is to understand how the system works within the Ecohome. First of all, it is necessary to know what is a digester: A digester is a closed and airtight container, into which we put water and feedstock which over time breaks down in absence of oxygen producing biogas and a subproduct called digestate PARAMETERS We must take into account the parameters we have already mentioned, then we have to conduct a preliminary evaluation of our case. For example: To know how much biogas/energy production we need. Size of the biogas system (tank). Nature and availability of biomass. Characteristics of this biomass. Localization of the system (always near to the place of use/home). Τώρα που γνωρίζουμε μερικές σημαντικές τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το βιοαέριο, θα σας περιγράψουμε πώς φτιάξαμε τον μικρό μας συγχωνευτή. Ο σκοπός της κατασκευής αυτού του πρωτύπου είναι η κατανόηση του συστήματος παραγωγής βιοαερίου στο οικολογικό σπίτι. Αρχικά, πρέπει να κατανοήσουμε τον όρο συγχωνευτής:είναι ένας κλειστός και αεροστεγής κάδος, στον οποίο ρίχνουμε νερό και πρώτες ύλες,οι οποίες με τον καιρό διασπώνται σε κενό αέρος και παράγουν βιαέριο και ένα υποπροιόν το οποίο ονομάζετε κομπόστ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις προαναφερθείσες παραμέτρους και να διεξάγουμε μια προκαταρκτική αξιολόγηση της περίπτωσής μας. Για παράδειγμα, -να γνωρίζουμε πόσο βιοαέριο/ενέργεια χρειαζόμαστε -να επιλέξουμε το σωστό μέγεθος της δεξαμενής -φύση και διάθεση βιομάζας -να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά βιομάζας -τοποθέτηση του συστήματος(πάντα κοντά στο μέρος χρήσης)

10 MATERIALS Two plastic barrels (it can be for other materials) 4 Elbow tubes Plastic tubes of different diameters. Maybe I must to put the exact diameter and measures Different tools: silicone, strong glue, electric saw, sanding, drill, etc Valve ΥΛΙΚΑ δυο πλαστικά βαρέλια 4 σωλήνες (με γωνία) πλαστικές σωλήνες διαφόρων διαμέτρων (ΑΚΡΙΒΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ?) Σιλικόνη, κόλλα, ηλεκτρικό τρυπάνι, κατσαβίδι, πριόνι. βαλβίδες STEPS Make two opposite holes in one of the barrels. Introduce the elbow tube inside the hole and fix it very well with silicone Cut the tube in a length longer (10 cm approximately) than the barrel. Make this structure and fix it with glue to the barrel Build the input and the output of the digester with the elbow tubes Put the valve into the second drum Put glue into all the contacts parts (we have to avoid the oxygen entering inside the digester) Build the structure described in step 4 (the diameter of this tube must be smaller than that of the other in order to fit inside) Introduce the second drum into the first The last step is put the organic matter along with the water inside the digester. The waiting time to obtain biogas depends on the parameters described, especially on the temperature. ΒΗΜΑΤΑ Κάνετε δύο αντικριστές τρύπες σε ένα από τα βαρέλια, στη διάμετρο των σωλήνων. Εφαρμόστε τον γωνιακό σωλήνα και στερεώστε καλά με σιλικόνη. Κόψτε τον άλλο σωλήνα τουλάχιστον 10 εκ. πάνω από το βαρέλι. Αφού τον κόψετε, εφαρμόστε και κολλήστε τον στο βαρέλι. Κατασκευάστε την είσοδο και έξοδο του συγχωνευτή με τις σωλήνες. Τοποθετείστε την βαλβίδα στο δεύτερο βαρέλι Βάλτε κόλλα σε όλα τα τμήματα επαφής(πρέπει να αποφύγουμε την εισοδο οξυγόνου στο συγχωνευτή) Κατασκευάστε το σύστημα όπως περιγράφετε στο βήμα 4 (η διάμετρος αυτού του σωλήνα πρέπει να είναι μικρότερο από τον άλλον για να χωράει στο εσωτερικό) Εφαρμόστε το δεύτερο βαρέλι στο πρώτο. Στο τέλος βάλτε οργανικό υλικό με νερό μέσα στο συγχωνευτή. Περιμένετε για την παραγωγή βιοαερίου, ανάλογα με τις παραμέτρους που προαναφέραμε, ειδίκοτερα ανάλογα την θερμοκρασία.

11 STRUCTURE ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ THE ECO-HOME We will not write extensively about the Eco Home, since there is another magazine entirely dedicated to it. For know how to build an eco-house, you can check our magazine from November The construction of the house has been carried out for several years by different groups of volunteers, and now it is in its final stage. The goal is to build an entirely ecologic house, that does not depend on foreign energy and has a closed energy and waste cycle. Thus, all the waste produced at home ends up in the biogas system, which proved the necessary energy for cooking. The aim of the last eco-home work camp was to finish the installation process of the electrical system and biogas. ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ Η κατασκευή του σπιτιού διήρκεσε αρκετά χρόνια και υλοποιήθηκε από διάφορες ομάδες εθελοντών και τώρα βρίσκετε στο τελικό του στάδιο. Λεπτομερείς αναφορές στο οικολογικό σπίτι, γίνονται στο περιοδικό του Νοεμβρίου Στόχος είναι να χτίσουμε ένα εξ ολοκλήρου οικολογικό σπίτι, το οποίο είναι ενεργειακά αυτόνομο. Γι αυτό όλα τα οικιακά απορίμματα, καταληγουν στο σύστημα παραγωγής βιοαερίου το οποίο παρέχει την απαραίτητη ενέργεια για μαγείρεμα. Σκοπός του τελευταίου εργαστηρίου στο οικολογικό σπίτι ήταν η ολοκλήρωση και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού συστήματος και του συστήματος παραγωγής βιοαερίου.

12 OUR REAL SYSTEM The biogas system in the house is very similar to the prototype. It is formed by One hermetic tank Two inputs of material (one manual and one connected directly to the drain of the toilet) An output (collector for the digestate) Valve connected by a pipeline to the kitchen house. ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Το σύστημα παραγωγής βιοαερίου στο οικολογικό σπίτι, είναι παρόμοιο με το πρωτότυπο. Αποτελείτε από μια δεξαμενή, δύο εισόδους υλικών(μια χειρονακτική και μία συνδεμένη απευθείας με την σωλήνα της τουαλέτας. Μια έξοδο(συλλέκτη κομπόστ) Μια βαλβίδα συνδεμένη με έναν αγωγό στο κουζίνα.

13 BIBLIOGRAPHY / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

14

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ Στέφανη Χατζηπροκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών LIFE08 ENV/GR/000578 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής για τη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιοδιύλιση ως Αειφόρος Μέθοδος Παραγωγής Ενέργειας και Χημικών Εφοδίων από Βιομάζα

Η Βιοδιύλιση ως Αειφόρος Μέθοδος Παραγωγής Ενέργειας και Χημικών Εφοδίων από Βιομάζα Η Βιοδιύλιση ως Αειφόρος Μέθοδος Παραγωγής Ενέργειας και Χημικών Εφοδίων από Βιομάζα Ειρήνη Αγγελιδάκη Department of Environmental Engineering, Technical University of Denmark Περιεχόμενα της Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 6: Ενδογενείς Παράγοντες Ενεργότητα Ύδατος (1/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED:

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED: Project title: Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation INTEGRASTE PROJECT LOCATION: Patras BUDGET INFO: Total amount: 1.156.325

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Το Όραμα του Η 2 για το Μέλλον Συστήματα Υδρογόνου Παραγωγή Υδρογόνου Αποθήκευση & Μεταφορά Υδρογόνου Κυψέλες Καυσίμου Τα Προβλήματα του Υδρογόνο Τι Υπόσχεται

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα. Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα

Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα. Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας ΚΑΠΕ http://www.eubionet.net EUBIONET III - Στόχοι Αύξηση της χρήσης των καυσίμων βιομάζας στην ΕΕ Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Οφέλη του Βιοαερίου για την κοινωνία - Οφέλη του Βιοαερίου για τους γεωργούς. - Το δυναμικό του Βιοαερίου στη χώρα μας.

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS. Athens, November 11, 2009

INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS. Athens, November 11, 2009 INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS Athens, November 11, 2009 A Presentation by Costis Stambolis, A.A. Dip. MIE, MCIJ Executive Director Institute of Energy

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 2 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014. e-catalog 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014. e-catalog 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ / COMMERCIAL LIGHTING Με την γρήγορη ανάπτυξή του, ο φωτισμός LED, μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479)

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479) «Mουσικοί κύκλοι» ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Γ -Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ MAKEY-MAKEY ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ SCRATCH ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής: Πρόεδρος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Novartis Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙOΝΤΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc.

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι Τηλ: 210 6603261, e-mail: czafir@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Organic.Edunet Web portal

Organic.Edunet Web portal Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Σεναρίων µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Εργαλείων Παγκόσµιου Ιστού Πέτρος Λαµέρας Ελληνογερµανική Αγωγή 29 Απριλίου 2010 Τοέργο Organic.Edunet Στόχος να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα