ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποζημίωση υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι περιφερειακοί σύμβουλοι, κατά τις ημέρες που λαμβάνουν άδεια για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμ βουλίου, της οικονομικής επιτροπής και των άλ λων επιτροπών της περιφέρειας μιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου μιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου μιας Εκπαίδευσης ΕΠΑΣ μιας Εκπαίδευσης ΕΠΑΣ Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Δημοτικού Χορήγηση Άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Δημοτικού μιας Εκπαίδευσης Λυκείου μιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου Χορήγηση Αδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου μιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου μιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου Χορήγηση Άδειας ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην Φ. 5269/2013/ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδο νίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2803/ (τεύχος Β ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /2013 (1) Αποζημίωση υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα, οι οποί οι είναι περιφερειακοί σύμβουλοι, κατά τις ημέρες που λαμβάνουν άδεια για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και των άλλων επιτροπών της περιφέρειας. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 182, παρ. 9 και 183 του ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικρά της» (Α 87). 2. Την υπ αριθμ. Υ305/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου» (Β 1628), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 385/ όμοια. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί ας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του πδ 63/ 2005 (Α 98). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο λογισμού αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Η αποζημίωση των περιφερειακών συμβούλων, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα, κατά τις ημέρες που λαμβάνουν άδεια από την εργασία τους για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών επιτροπών του άρθρου 164 του ν. 3852/2010 του περιφε ρειακού συμβουλίου υπολογίζεται κατά την ακόλουθη διαδικασία: Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου ή ο πρό εδρος της οικονομικής επιτροπής ή ο πρόεδρος της διοικητικής επιτροπής του άρθρου 164 του ν 3852/ 2010 χορηγεί στα μέλη του συμβουλίου ή της αντίστοιχης επιτροπής, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του ιδιωτικού το μέα, βεβαίωση συμμετοχής στη συνεδρίαση.

2 3754 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Βάσει της βεβαίωσης ο υπάλληλος δικαιούται αποζη μίωσης έως δύο (2) εργάσιμων ημερών, συμπεριλαμβα νομένης της ημέρας της συνεδρίασης, για τη συμμετο χή του σε συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής, καθώς και των επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/ Οι υπάλληλοι που κατοικούν και εργάζονται σε νησί αποζημιώνονται για μία (1) ημέρα επιπλέον των ανωτέρω, εφόσον βεβαιώ νεται ότι έγινε χρήση του δικαιώματος της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 183 του Ν. 3852/2010. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του υπαλλήλου υπολογιζόμενου επί των μικτών αποδοχών του, περιλαμβανομένων και των ερ γοδοτικών εισφορών. Για το λόγο αυτό, ο υπάλληλος προσκομίζει στην ταμειακή υπηρεσία της περιφέρειας αναλυτική βεβαίωση των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του, όπου θα εμφανίζονται τόσο οι εισφορές που βαρύ νουν τον ασφαλισμένο, όσο και εκείνες που βαρύνουν τον εργοδότη. Η περιφέρεια υποχρεούται να παρακρατά και να απο δίδει, ως εργοδότης, εντός των προθεσμιών που προ βλέπονται από τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού φορέα, τις ανωτέρω εισφορές που βαρύνουν τον ασφα λισμένο, όσο και εκείνες που βαρύνουν τον εργοδότη. Άρθρο 2 Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Αριθμ. Φ.2.Α/135727/Δ5 (2) Εκπαίδευσης Γυμνασίου. 1. Γις ισχύουσες διατάξεις του ν.682/77 Α, Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3. της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του ν.4093/2012 Α, 222. «Έγκριση Μεσο πρόθεσμου », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013, Α, 18 «Συνταξιο δοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 Α, 107 «Επείγοντα μέτρα εφαρ μογής... και 4127/13». 5. Την με AΠ. Φ1/436/71934/Δ5/ μεταβίβα ση άδειας ίδρυσης του ΥΠΕΠΘ και την με ΑΠ / ανανέωση άδειας λειτουργίας της Διεύθυν σης Β/θμιας Β Αθήνας. 6. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου Καντά Ιωάννη της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΝΤΑΣ Ο.Ε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτιριολογικές προϋποθέσεις του ν.4093/2012, όπως τρο ποποιήθηκε από τους ν.4111/2013 και ν.4152/2013. (Β, ρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΝΤΑΣ Ο.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου, 5 αιθουσών. Ο διακριτικός τίτ λος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Γυ μνάσιο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΝΤΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1954». Το ιδιωτικό Γυμνάσιο θα λειτουργήσει στην οδό Ομήρου 15, στα Βριλήσσια με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Ιωάννη Καντά. Μαρούσι, 24 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθ. Φ.2.Α/125753/Δ5 (3) Εκπαίδευσης Γυμνασίου. 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3. της παρ. Θ του άρ πρόθεσμου ». όπως τροποποιήθηκαν από τις παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιοι ιικήι, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του τούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση.. και NΠΔΔ» 5. Την με ΑΠ. Φ1/378/27773/Δ5/ άδειας ίδρυσης ΥΠΕΠΘ και την με ΑΠ. Φ. 17.4/5356/ ανανέωση άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης Β/θμιας Χανίων. 6. Την από αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου Θεοδωρόπουλου Κωνσταντίνου της εταιρείας «ΙΔΙΩ ΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την οποία δηλώνεται και η οργανικότητα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3755 του σχολείου, καθώς την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτιριολογικές προϋποθέσεις του ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε από τους ν.4111/2013 και ν.4152/13. εταιρεία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥ ΛΟΥ Α.Ε.» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου, 3 αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥ ΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΤΑ Α.Ε.». Το Γυμνάσιο θα λειτουργήσει στις Κορακιές Χανίων με νόμιμο εκπρό σωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Θεοδωρόπουλο Κωνσταντίνο. Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.Α/119917/Δ5 (4) Εκπαίδευσης ΕΠΑΣ. διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013. Α, 18 «Συνταξι 5. Την με ΑΠ. Φ1/733/121865/Δ5/ άδεια ίδρυσης ιδιωτικής ΕΠΑΣ και την με ΑΠ. Φ. 17.2/6374/ ανανέωση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικής ΕΠΑΣ της Διεύ θυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων. 6. Την από αίτηση της ιδιοκτήτριας ΕΠΑΣ Σταυρουλάκη Αθηνάς, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε από τους ν.4111/2013 και ν.4152/13. Σταυρουλάκη Αθηνά άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΠΑΣ, πέντε αιθουσών και δύο εργαστηρίων. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι «Ιδιωτική ΕΠΑΣ Σταυρουλάκη Αθηνά» και η προσωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΖΙΑ». Το σχολείο θα λειτουρ γήσει στην Πελεκάπινα Χανίων. Μαρούσι, 2 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.Α/119918/Δ5 (5) Εκπαίδευσης ΕΠΑΣ. θρου πρώτου του ν.4093/2012 Α, 222. «Έγκριση Μεσο θρου πρώτου του ν. 4152/2013 Α, 107 «Επείγοντα μέτρα πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (Β, 3057), όπως τρο 5. Την με ΑΠ. Φ1/57/38162/Δ5/ Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης ιδιωτικής ΕΠΑΣ και την με ΑΠ. 8241/ ανανέωση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικής ΕΠΑΣ της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηλείας. 6. Την από αίτηση του ιδιοκτήτη ΕΠΑΣ Σμαρνάκη Κωνσταντίνου, καθώς και την υπεύθυνη δήλω ση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε από τους ν. 4111/2013 και ν. 4152/13. Σμαρ νάκη Κωνσταντίνο άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης ΕΠΑΣ, τριών αιθουσών και ενός

4 3756 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εργαστηρίου. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτική ΕΠΑΣ Σμαρνάκης Κωνστα ντίνος». Το σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Ερμού 15, στον Πύργο Ηλείας. Μαρούσι, 2 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.Α/115051/Δ5 (6) Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου. θρου πρώτου του ν. 4093/2012 Α,222, «Έγκριση Μεσο ποποιήθηκε με την αρ.34566/ια/ Υ.Α. (Β, 756). 5. Την με ΑΠ. 1133/ μεταβίβαση άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας της Περιφερειακής Διοίκησης Ατ τικής και Νήσων και την με ΑΠ. Φ.1.2/12843/ ανανέωση άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. 6. Την από αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου Παπαδόπουλου Μιχαήλ της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.» με την οποία δηλώνεται και η οργα νικότητα του σχολείου, καθώς την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε από τους ν.4111/2013 και ν.4152/13. (Β, ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.» άδεια ιδιωτι κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού, 30 αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Εκπαι δευτήρια Ο Πλάτων Α.Ε.». Το Δημοτικό Σχολείο θα λει τουργήσει στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στα Γλυκά Νερά με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Μαρούσι, 20 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Φ.2.Α/113028/Δ5 (7) Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού. 5. Την με ΑΠ / άδεια ίδρυσης ΥΠΕΠΘ και την με ΑΠ. 5427/ ανανέωση άδειας λει τουργίας της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Γ Αθήνας. 6. Την από 20/05/2013 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου Κασσαβήτα Γεώργιου της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΑΒΗΤΑ O.E.» με την οποία δηλώνεται και η οργανικότητα του σχολείου, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε από τους ν.4111/2013 και ν.4152/13. εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΑΒΗΤΑ O.E.» άδεια ιδιωτικού Σχο λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού, έξι (06) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΑΒΗΤΑ O.E.», το οποίο θα λειτουργήσει στην οδό Θράκης 75, στο Δήμο Πετρούπολης με νόμιμο εκπρό σωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Γεώργιο Κασσαβήτα. Μαρούσι, 14 Αυγούστου 2013

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3757 Αριθμ. Φ.2.Α/113036/Δ5 (8) Χορήγηση Άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου. 3. Τη με αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός πο σού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012» (Β, 3057), όπως τροποποιήθηκε με την αρ.34566/ια/ Υ.Α. (Β, 756). 5. Την με ΑΠ. Δ/35718,30195/ άδεια ίδρυσης ΥΠΕΠΘ και την με ΑΠ. Φ. 17/7151/ ανανέωση άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευ σης Δ Αθήνας. 6. Την από αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου Χαράλαμπου Γιαννόπουλου της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.» με την οποία δηλώνεται και η οργανικότητα του σχολείου, καθώς την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογι κές προϋποθέσεις του ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε από τους ν. 4111/2013 και ν.4152/13. εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 6θέσιου Δημοτικού (ανώτατο όριο αριθμού μαθητών εκατόν πενήντα (150). Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο YANNOPOULOS SCHOOL SA» και προσωνυ μία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.», το οποίο θα λειτουργήσει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Β 39 στη Γλυφάδα με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Χαράλαμπο Γιαν νόπουλο. Μαρούσι, 14 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Φ.2.Α/119923/Δ5 (9) Εκπαίδευσης Δημοτικού. 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 Α, 222, «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρ θρου 30 του ν. 4111/2013. Α, 18 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθη καν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 Α, 107 «Επείγοντα μέτρα πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (Β, 3057), όπως τρο τούμενων δικαιολογητικοί για τη χορήγηση.. και ΝΠΔΔ» 5. Την με ΑΠ. 1993β/Δ5/ άδεια ίδρυσης ιδι ωτικού Δημοτικού και την με ΑΠ. Φ17.1/1237/ ανανέωση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού Δημοτικού της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. 6. Την από αίτηση της νομίμου εκπροσώ που Μοναχής Αικατερίνης Περρή της Ιεράς Καθολικής Μονής των Αδελφών του Τάγματος του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως Βόλου καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε από τους ν.4111/2013 και ν.4152/13. «Ιερά Καθολική Μονή των Αδελφών του Τάγματος του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως Βόλου» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού, δέκα αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό Ιερά Καθολική Μονή των Αδελφών του Τάγματος του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως Βόλου Άγιος Ιωσήφ». Το σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Σπ. Σπυρίδη 130, στο Βόλο, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παι δείας και Θρησκευμάτων την Μοναχή Αικατερίνη Περρή. Μαρούσι, 2 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.Β/125688/Δ5 (10) Εκπαίδευσης Λυκείου.

6 3758 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 Α, 222, «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013. Α, 18 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 Α, 107 «Επείγοντα μέτρα 3. Την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός ποσού 4. Την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαι τούμενων δικαιολογητικών.. και ΝΠΔΔ» 5. Την αρ. πρωτ / αίτηση του νομίμου εκπροσώπου Σιούλα Γεώργιου της εταιρείας «ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡ ΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 6. Την αρ /2013 Γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ. 7. Το άρθρο 2 της αρ /ΣΤ5/5 7 20Ι3 απόφασης (Β, ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ..» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Λυκείου, έξι αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Λύκειο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.» και θα λειτουρ γήσει στα Προσφυγικά Ανατολής, στο Δήμο Ιωαννιτών. με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη σκεύματος τον Γεώργιο Σιούλα. Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.Β/125691/Δ5 (11) Εκπαίδευσης Γυμνασίου. πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013, Α, 18 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ του του ν.4152/2013 Α, 107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/13». 3. Την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός ποσού 4. Την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαι τούμενων δικαιολογητικών.. και ΝΝΔΔ» 5. Την αρ. πρωτ / , αίτηση του νομίμου εκπροσώπου Σιούλα Γεώργιου της εταιρείας «ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡ ΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 6. Την αρ /2013 Γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ. (Β, ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ..» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου, τριών αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.» και θα λειτουργήσει στα Προσφυγικά Ανατολής, στο Δήμο Ιωαννιτών, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παι δείας και Θρησκευμάτων τον Γεώργιο Σιούλα. Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.Α/113024/Δ5 (12) Χορήγηση Αδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου. διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/20.13, Α, 18 «Συντα ξι και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις το,υ άρ παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιο πικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (Β, 3057), όπως τρο τούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση.. και NΠΔΔ» 5. Την με ΑΠ. Φ1/63/40869/Δ5 άδεια ίδρυσης ιδιωτικού Γυμνασίου και την με ΑΠ / άδεια λει τουργίας ιδιωτικού Γυμνασίου της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. 6. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου Παναγιωτόπουλου Κων/νου του Ιδρύματος Προστασίας Νεότητος Αγ. Πολύκαρπος Αγ. Γεώργιος, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οπρία η κτηρι

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3759 ακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε από τους ν.4111/2013 και ν.4152/2013. Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στο Ίδρυμα Προστασίας Νεότητας «Άγιος Πολύκαρπος Άγιος Γεώρ γιος» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Γυμνασίου, τριών αιθουσών (υπό τον όρο ότι ο αριθμός μαθητών δεν θα ξεπερνά τους 75 συνολικά). Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο Ίδρυμα Προστασίας Νεότητος Αγ. Πολύκαρπος Αγ. Γεώργιος», το οποίο θα λειτουργήσει στην οδό Πατρών , στον Πειραιά, με νόμιμο εκ πρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Κων/νο Παναγιωτόπουλο. Μαρούσι, 14 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Φ.2.Α/113031/Δ5 (13) Εκπαίδευσης Γυμνασίου. τούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση... και ΝΠΔΔ» 5. Την με ΑΠ. Φ1/266/Δ5/2767α άδεια ίδρυσης ιδιω τικού Γυμνασίου και την με ΑΠ. 5893/Δ2/14/ ανανέωση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμνασίου της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας. 6. Την από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου Γιαννόπουλου Χαράλαμπου της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.», καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογι κές προϋποθέσεις του ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε από τους ν.4111 /2013 και ν.4152/ Το άρθρο 2 της αρ /ΣΤ5/5 7 20Ι3 απόφασης (Β εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυ μνασίου, τριών αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο YANNOPOULOS SCHOOL SA» και προσωνυμία «ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.», το οποίο θα λειτουρ γήσει στην οδό Βασίλειος Γεωργίου Β 39 στη Γλυφάδα με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη σκευμάτων τον Χαράλαμπο Γιαννόπουλο. Μαρούσι, 14 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Φ.2.Α/133176/Δ5 (14) Εκπαίδευσης Γυμνασίου πρόθεσμου ». όπως τροποποιήθηκαν από τις πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (Β, 3057), όπως τρο τούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση.. και ΝΓΙΔΔ» 5. Την με ΑΠ. 291/ άδεια ίδρυσης ιδιωτικού Γυμνασίου και την με ΑΠ / άδεια λει τουργίας Ιδιωτικού Γυμνασίου της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής. 6. Την από αίτηση του νομίμου εκπρο σώπου Παπαδόπουλου Παναγιώτη της εταιρείας «Εκ παιδευτήρια ο Πλάτων Α.Ε.», καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογι κές προϋποθέσεις του ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε από τους ν.4111/2013 και ν.4152/13. (Β,

8 3760 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε..» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου, δε κατριών αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο Εκπαιδευτήρια ο Πλάτων Α.Ε.». Το σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στα Γλυκά Νερά με νόμιμο εκ πρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Φ.2.Α/135886/Δ5 (15) Χορήγηση Άδειας ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου. 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3. της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του ν. 4093/2012 Α, 222, «Έγκριση Μεσο θρου πρώτου/του ν.4152/2013 Α, 107 «Επείγοντα μέτρα (Β,3324). 5. Την με ΑΠ / άδεια ίδρυσης ΥΠΑΙΘ και την με ΑΠ. 3744/ άδεια λειτουργίας της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. 6. Την από αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου Αλκιβιάδη Παναγιωτόπουλου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙ ΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την οποία δη λώνεται και η οργανικότητα του σχολείου, καθώς την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του ν.4093/2012, όπως τρο ποποιήθηκε από τους ν.4111/2013 και ν.4152/13. (Β, ρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ σης Γυμνασίου, εννέα (09) αιθουσών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑ ΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ». Το σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Μιλήση 3, στην Παλλήνη με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Αλκιβιάδη Παναγιωτόπουλο. Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (16) Στην Φ. 5269/2013/ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί ρου Δυτικής Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2803/ (τεύχος Β ), στη σελίδα 41045, γίνεται η πιο κάτω διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ», στο ορθό «ΕΛΙΣΑΒΕΤ». (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 192 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 191 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 309 12 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 16074/10803/20.12.2010 αποφάσεως του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 411 20 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης δύο (2) αστυ νομικών υπαλλήλων που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2298 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 5 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΝΙΜΤΣ.... 1 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2015.09.11 19:18:58 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 23161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 7 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον ASAN NΙKU και ASAN DUMITRU....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1983 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετατροπή Νηπιαγωγείων σε Ολοήμερα Νηπιαγω γεία.... 1 Ορισμός Ολοήμερων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1435 4 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της υπέρβασης του ανωτάτου ορίου ημερών εκτός έδρας του Ταπανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1220 14 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας, των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1246 15 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διάθεση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ν. 3723/08 στην τράπεζα Alpha Bank

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2280 12 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3338 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2569 26 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελ ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1407 3 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7413 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 5 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2546 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση διατάξεων της υπ αριθμ. Φ.12/97315/ Β3/30 8 2011 (Β 1915)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Κολλεγίου UINDY ATHENS COLLEGE... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2011 16 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκ παιδευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2011 16 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκ παιδευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1798 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «Globaltraining College».... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1021 3 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1854 27 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2062 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «Στυλιανός Γεωργιουδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.», στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2350 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αρ. Φ.1/192329/Β3/13 12 2013 (ΦΕΚ 3185 Β ) υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα