Η καινοτομία στη ΝΑ Ευρώπη: Τα σημαντικότερα προβλήματα των ΜΜΕ όπως αναδεικνύονται από το έργο FINNO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η καινοτομία στη ΝΑ Ευρώπη: Τα σημαντικότερα προβλήματα των ΜΜΕ όπως αναδεικνύονται από το έργο FINNO"

Transcript

1 Mechanism for fostering innovation in South East Europe FINNO: Ένα εργαλείο προώθησης της καινοτομίας στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης Η καινοτομία στη ΝΑ Ευρώπη: Τα σημαντικότερα προβλήματα των ΜΜΕ όπως αναδεικνύονται από το έργο FINNO Γιώργος Παπαμιχαήλ 30 Ιουλίου 2014 Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης

2 Το FINNO με μια ματιά Χρηματοδότηση: 85% South East Europe, Transnational cooperation programme, 15% ιδία συμμετοχή; Συνολικός προϋπολογισμός: 1,5 εκατ. EUR Εταίροι:15 Χώρες: 11 Διάρκεια: 1 Μαΐου Αυγούστου 2014 Σκοπός: Υποστήριξη της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης Εμπλεκόμενοι φορείς: ΜΜΕ, υπουργεία, ερευνητικοί φορείς κ.α.

3 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

4 ERDF partners Austria: AREA m Styria (AREA m) Hungary: Mid-Pannon Regional Development Company (MID PANNON ) Slovenia: Public agency for technology of Republic of Slovenia (TIA) Italy: Agency for digital Italy (AGID ) Romania: Executive Unit for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI) Greece: Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH) / Science and Technology Park of Crete (STEP-C) (FORTH)

5 IPA partners Bosnia and Herzegovina: Ministry of Economic Affairs of Herzegbosnian Canton (MGK10) FYR of Macedonia: Agency for promotion of entrepreneurship of the FYR of Macedonia (APERM) Albania: Chamber of Commerce and Industry of Tirana (CCIT)

6 Other partners Hungary (ASP2): Central-Transdanubian Regional Innovation Agency nonprofit Ltd. (KDRIU) Croatia (10% PP1): Ministry of Science, Education and Sports (MSES) Slovenia (ASP1): Ministry of the economy (MG) Serbia (10% PP2): National Agency for Regional Development (NARR) FYR of Macedonia (10% PP3): Ministry of Economy of the FYR of Macedonia (MOE)

7 Η φιλοσοφία του FINNO

8 WP6: Ensuring sustainability of innovation mechanism in SEE region WP1: Transnational project and financial management WP5: Recommendations for improvement of innovation policies in SEE region WP4: Application of tool for measuring technology innovation assessment and analysis of results WP3: Development of common methodology and tool for measuring Technology Innovation Assessment Scoreboard WP2: Communication activities

9 Μεθοδολογία αξιολόγησης καινοτομικότητας ΜΜΕ Έρευνα σε συνολικά 580 ΜΜΕ (50 Ελληνικές) 11 χώρες Αλβανία, Αυστρία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Κροατία, ΠΓΔΜ, Ουγγαρία, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία Στρατηγική δειγματοληψίας: τυχαία (ΜΜΕ που καινοτομούν και έχουν δραστηριότητες Ε&ΤΑ) Διάφοροι επιχειρηματικοί κλάδοι Online ερωτηματολόγια με κλειστές ερωτήσεις, με κλίμακα βαθμολόγησης (1 έως 5) 52 ερωτήσεις, λεπτά για τη συμπλήρωση Κωδικοποίηση, ανάλυση και δημιουργία του Company report με συγκριτικά στοιχεία

10

11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ (γενικά) Πολύ περιορισμένες επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα σε δράσεις Ε&ΤΑ Ανεπάρκεια βασικών υποδομών για την προώθηση της καινοτομίας Οι υφιστάμενοι υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την καινοτομία εμφανίζονται κατακερματισμένοι και ανεπαρκείς Έλλειψη φιλικού προς την καινοτομία περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ Έλλειψη ισχυρών συνεργασιών Ε&ΤΑ και δημιουργία συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Ερευνητικό οικοσύστημα αποσυνδεδεμένο από την τοπική οικονομία Γραφειοκρατία και χρονοβόρες διαδικασίες

12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ (γενικά) Υψηλό επίπεδο περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ χωρών IPA (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας) και χωρών της ΕΕ Πολύ σημαντικές δυσκολίες των ΜΜΕ στην άντληση κεφαλαίων Έλλειψη βασικών μηχανισμών χρηματοδότησης της καινοτομίας όπως κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, κεφάλαια σποράς κλπ Σχετικά καλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό Μεγάλες δυνατότητες για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση υφιστάμενων πόρων και υποδομών Δυναμική για οικονομική σύγκλιση με πιο ανεπτυγμένες χώρες και περιφέρειες της Ευρώπης (catch-up)

13 Επιμέρους Δείκτες Διανοητική Ιδιοκτησία και διασύνδεση της γνώσης Πολύ χαμηλός αριθμός διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Μικρή ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ σε θέματα ΔΙ Πολλές γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες Έλλειψη μηχανισμών καθοδήγησης των ΜΜΕ Ανάγκη διασύνδεσης πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων με τη βιομηχανία Νέες και ρεαλιστικές ιδέες για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες από τις ΜΜΕ Ικανοποιητικό επίπεδο τεχνογνωσίας και δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης Δυναμική του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας της ΕΕ (European unitary patent)

14 Χρηματοδότηση ΜΜΕ Ανάγκη για πιο εύκολη και γρήγορη πρόσβαση των ΜΜΕ στη δημόσια χρηματοδότηση Επιτακτική ανάγκη επανεξέτασης του υφιστάμενου μηχανισμού χρηματοδότησης των ΜΜΕ για άμεσες μεταρρυθμίσεις (εισαγωγή εργαλείων όπως VCs, seed capital) Έλλειψη χρηματοδοτικών κινήτρων για την καταπολέμηση του ανταγωνισμού κυρίως Ασιατικών χωρών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας ιδιαίτερα στον τομέα της πληροφορικής Ύπαρξη μακροχρόνιας παράδοσης χρηματοπιστωτικών οργανισμών με σημαντική εμπειρία Αναδυόμενη δυναμική συμβούλων, mentors κλπ μέσα από οργανωμένα χρηματοδοτικά δίκτυα

15 Περιβάλλον καινοτομίας και τεχνολογικής συνεργασίας Ανεπαρκή εθνικά/περιφερειακά συστήματα καινοτομίας - βελτιώσεις στο υφιστάμενο περιβάλλον για όλες τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης Χαλαρή διασύνδεση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την στήριξη της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας Ανάγκη για συστηματική επικοινωνία μεταξύ φορέων Ε&ΤΑ του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με στόχο την υποστήριξη των διαδικασιών μεταφοράς τεχνολογίας Βελτίωση των υφιστάμενων μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας Πρόσβαση των ΜΜΕ σε ερευνητικές εγκαταστάσεις (ερευν. εργαστήρια) σε σταθερή βάση Περαιτέρω κατάρτιση στελεχών μεταφοράς τεχνολογίας Σχετικά καλές δημόσιες υποδομές Ε&ΤΑ με διεθνείς διασυνδέσεις Ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας στις περισσότερες χώρες Επιτυχημένα παραδείγματα δικτύων Ε&ΤΑ σε συγκεκριμένες περιφέρειες

16 Δημιουργία γνώσης και clusters Ανάγκη να καλλιεργηθεί ακόμη περισσότερο η φιλοσοφία της «καινοτομίας» στην εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη ιδίως σε χώρες και περιοχές που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση των τελευταίων 5 ετών Ανάγκη για περαιτέρω υποστήριξη συνεργιών Ε&ΤΑ δημόσιου-ιδιωτικού τομέα Προώθηση και διεθνοποίηση της καινοτομίας - εξωστρέφεια τοπικών επιχειρήσεων και πρόσβαση σε παγκόσμια δίκτυα που βασίζονται στη γνώση Αναγκαιότητα για δημιουργία και στήριξη θεματικών clusters σε τοπικό και διεθνές επίπεδο Αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε ορισμένους τομείς της οικονομίας Μοντέλα καλών πρακτικών που μπορούν να υιοθετηθούν κατά περίπτωση από κάποιες χώρες / περιοχές

17 Προτάσεις για μελλοντικές δράσεις (i) Διαρθρωτικές αλλαγές μεγάλης κλίμακας με στόχο τη μόνιμη υποστήριξη συνεργασιών Ε&ΤΑ μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα Διασύνδεση της καινοτομίας και με την τοπική ζήτηση Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας (π.χ. κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου για spin-offs και start-ups) Υποστήριξη για την δημιουργία βιώσιμων «knowledge intensive clusters» σε διάφορους θεματικούς τομείς σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο Περαιτέρω ενίσχυση υφιστάμενων clusters και δικτύων

18 Προτάσεις για μελλοντικές δράσεις (ii) Μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα και σχεδιασμός νέων προγραμμάτων κατάρτισης για την υποστήριξη καινοτόμων ιδεών και την δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών Σχεδιασμός συντονισμένων δράσεων για δημιουργία και στήριξη επιχειρηματικής κουλτούρας Παρεμβάσεις / βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο με σκοπό την στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει τον επαναπατρισμό επιστημόνων-ερευνητών υψηλού επιπέδου

19 Πληροφορίες: FINNO The South East Europe Transnational Cooperation Programme ΕΤΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Smart Specialization, INTERREG Greece Bulgaria Σεμινάριο για την «Έξυπνη Εξειδίκευση»

Smart Specialization, INTERREG Greece Bulgaria Σεμινάριο για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» Smart Specialization, INTERREG Greece Bulgaria Σεμινάριο για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» «Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας Συμπεράσματα των μελετών και διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Innovation Business Technology

Innovation Business Technology Innovation Business Technology Corallia Clusters Initiative Athens InnoCenter: Sorou 12, GR 15125 Maroussi Τ: +30.210.63.00.770 Patras InnoHub: Kastritsiou 4, GR 26504 Patras Τ: +30.2610.93.40.20 Corallia

Διαβάστε περισσότερα

FIDIBE. Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship

FIDIBE. Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship FIDIBE Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship Κατερίνα Παπαδοπούλου Υπεύθυνη υλοποίησης έργου Μονάδα Ανάπτυξης και Καινοτομίας/ Υπηρεσία υλοποίησης οριζοντίων

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ) 0251658240025165824002516623360251671552

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΤΑ. 13 Ιουλίου 2011, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Project cofinanced by the European Regional Development Fund

ΕΚΕΤΑ. 13 Ιουλίου 2011, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Project cofinanced by the European Regional Development Fund Υποστήριξη ανάπτυξης περιφερειακών πολιτικών που βασίζονται στην δημιουργικότητα και καινοτομία- Προτάσεις βελτίωσης» Promotion of Development of Regional Policies Based on Creativity and Innovation- Recommendations

Διαβάστε περισσότερα

Ένας επιτυχημένος πρώτος χρόνος για το Enterprise Europe Network

Ένας επιτυχημένος πρώτος χρόνος για το Enterprise Europe Network Ένας επιτυχημένος πρώτος χρόνος για το Enterprse Europe Network Όταν η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ίδρυε, ένα περίπου χρόνο πριν, το Enterprse Europe Network,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46 TK 112 51 Αθήνα ΤΗΛ.: 2108665350 FAX: 2108676265 www.rc.aueb.gr Κείμενο Μελέτης Σύμφωνα με τις Εργασίες 6

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη της ενεργειακής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Τα έργα ENER-SUPPLY και M2RES»

«Υποστήριξη της ενεργειακής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Τα έργα ENER-SUPPLY και M2RES» «Υποστήριξη της ενεργειακής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Τα έργα ENER-SUPPLY και M2RES» Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ Έργο ENER-SUPPLY Πλήρης τίτλος: ENergy Efficiency

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Γιάννης Καλογήρου. Yet not to innovate is to die. Some firms actually do elect to die Chris Freeman and Luc Soete, 1997

Περίληψη. Γιάννης Καλογήρου. Yet not to innovate is to die. Some firms actually do elect to die Chris Freeman and Luc Soete, 1997 Η τεχνολογική ταυτότητα και η καινοτομική επίδοση του επιχειρηματικού τομέα στην ελληνική οικονομία. Δημόσιες πολιτικές και επιχειρηματικές στρατηγικές για την αναβάθμισή του Yet not to innovate is to

Διαβάστε περισσότερα

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε.

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. 12 Οκτωβρίου 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Δρ. Μάρα Χαχαμίδου http://www.youtube.com/watch?v=cstbtgpq5wc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νέες Επιχειρήσεις Βασισμένες σε Νέες Τεχνολογίες Υποστηρικτικοί Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Δελτίο Τύπου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: Ο ρόλος των Επιστημονικών Τεχνολογικών Πάρκων & Θερμοκοιτίδων Επιχειρήσεων

Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: Ο ρόλος των Επιστημονικών Τεχνολογικών Πάρκων & Θερμοκοιτίδων Επιχειρήσεων Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: Ο ρόλος των Επιστημονικών Τεχνολογικών Πάρκων & Θερμοκοιτίδων Επιχειρήσεων ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Εκχώρηση δικαιώματος σε

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας, που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα θεματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ έ λ ο ς τ η ς ο μ ά δ ο ς ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η ς Ε υ ρ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020

Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Σελίδα 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Μακρο-οικονομικό περιβάλλον και επιδόσεις του συστήματος έρευνας και καινοτομίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Το πλαίσιο σχεδιασμού της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 4 Α.1. Το πλαίσιο Πολιτικής 4 A.2. Το περιεχόμενο 6 B. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 CCI Title OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ έ λ ο ς τ η ς ο μ ά δ ο ς ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η ς Ε υ ρ

Διαβάστε περισσότερα

To Enterprise Europe Network-Hellas στην υπηρεσία των ελληνικών επιχειρήσεων

To Enterprise Europe Network-Hellas στην υπηρεσία των ελληνικών επιχειρήσεων To Enterprse Europe Network-Hellas στην υπηρεσία των ελληνικών επιχειρήσεων Με την προτροπή προς τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχει το Enterprse

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... 3 1.1. Μακροοικονομικό περιβάλλον... 3 1.2. Ανταγωνιστικό περιβάλλον... 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα