ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ίδρυση, Αρµοδιότητα, Αποστολή και Σκοπός Εθνικού Οργανισµού Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ποιότητας «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ίδρυση, Αρµοδιότητα, Αποστολή και Σκοπός Εθνικού Οργανισµού Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ποιότητας «ΔΗΜΗΤΡΑ»"

Transcript

1 Σχέδιο Νόµου Πλαισίου Σύσταση ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ», συνένωση εποπτευοµένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ίδρυση, Αρµοδιότητα, Αποστολή και Σκοπός Εθνικού Οργανισµού Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ποιότητας «ΔΗΜΗΤΡΑ» Άρθρο Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ποιότητας «ΔΗΜΗΤΡΑ». Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΘ.Ο.ΑΓ.Ε.Π. - ΔΗΜΗΤΡΑ ), το οποίο ανήκει στον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 2. Η έδρα του Οργανισµού βρίσκεται στην Αθήνα. 3. Από την ισχύ του παρόντος στο πλαίσιο του Οργανισµού συνενώνονται: α) ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ", β ) το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), γ ) ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ " (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π) δ ) Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑΚ). 4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στον Οργανισµό παραχωρούνται και σχετικές µε την εν γένει αγροτική έρευνα και εκπαίδευση αρµοδιότητες, οι οποίες κατά την θέση σε ισχύ του παρόντος- ανήκουν σε υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού. Άρθρο 2 Αρµοδιότητα. Ο Οργανισµός αναλαµβάνει τη συνολική επιστηµονική υποστήριξη του αγροτικού κόσµου και της αγροτικής οικονοµίας της Χώρας και ιδίως είναι αρµόδιος: Α) Για την εφαρµογή της πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στην εφαρµοσµένη αγροτική έρευνα, µε σκοπό την προστασία και βελτίωση της εν γένει αγροτικής παραγωγής, την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των αγροτικών προϊόντων, καθώς κα ι την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας στην αγροτική οικονοµία της Χώρας. Β) Για την οργάνωση και λειτουργία της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, µε σκοπό την επαγγελµατική αναβάθµιση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ανθρώπινου δυναµικού που δραστηριοποιείται στην αγροτική οικονοµία.

2 Γ) Για την προαγωγή και η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, την προστασία προέλευσή τους, καθώς και την προώθηση συστηµάτων προστασίας και διαχείρισης της αειφορίας των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 2. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Οργανισµός ασκεί κάθε σχετική και προσήκουσα αρµοδιότητα, καθώς και κάθε αρµοδιότητα που του ανατίθεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Άρθρο 3 Αποστολή Σκοπός. Αποστολή του Οργανισµού, ο οποίος λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, είναι η παροχή διαρκούς ολοκληρωµένης υποστήριξης των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό του αγροτικού τοµέα, την ενίσχυση της ανταγων ιστικότητας και την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των αγροτικών προϊόντων και την εν γένει ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας της χώρας. Ειδικότερα είναι αρµόδιος για την εφαρµογή των πολιτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στους τοµείς: α) Της ανάπτυξης προγραµµάτων εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας µε σκοπό, την ανάπτυξη της καινοτοµίας, την προστασία και την βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, την ανάπτυξης νέων σύγχρονων παραγωγικών µεθόδων, την αναβάθµιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και την βελτίωση της αποδοτικότητας της αγροτικής παραγωγής. β) Της οργάνωσης και λειτουργίας της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, µε σκοπό την προαγωγή των επαγγελµατικών γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού του αγροτικού τοµέα καθώς και την διαρκή µετάδοση των επιστηµονικών και τεχνικών πληροφοριών και δεδοµένων για την εφαρµογή σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών για την παραγωγή ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων. γ) Της προαγωγής και της διασφάλισης της ποιότητας, της προστασίας της προέλευσής και της ταυτότητάς των αγροτικών προϊόντων, του σχεδιασµού και της εφαρµογής συστηµάτων προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης της αειφορίας των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, την εφαρµογή σύγχρονων και καιν οτόµων µεθόδων παραγωγής, τη διαφοροποίηση των αγροτικών προϊόντων και των τροφίµων καθώς και την προώθηση των διαδικασιών πιστοποίησης για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων σε όφελος των παρ αγωγών και των καταναλωτών. δ) Η υποβολή γνωµοδοτήσεων και προτάσεων στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων στις παραπάνω αναφερόµενες αρµοδιότητες, καθώς και στα θέµατα λειτουργίας του Οργανισµού. 2. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Οργανισµός α σκεί κάθε σχετική και προσήκουσα αρµοδιότητα του καθώς και κάθε αρµοδιότητα που του ανατίθεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 2

3 3. Προκειµένου για την ανάληψη και την επιτυχή υλοποίηση ανταγωνιστικών προγραµµάτων, τα οποία χρηµατοδοτούνται από πόρους της Ε.Ε. µπορεί στο πλαίσιο του Οργανισµού και των επιµέρους µονάδων του να συνιστώνται κατά περίπτωση οµάδες έργου, στις οποίες συµµετέχουν υπάλληλοι του Οργανισµού, αλλά και ειδικοί επιστήµονες, οι οποίοι προσλαµβάνονται µε ειδική δι εθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος και απασχολούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του κάθε προγράµµατος µε βάση συγκεκριµένης κατά περίπτωση χρονικής ισχύος συµβάσεις έργου. Οι συγκεκριµένες συµβάσεις έργου εγκρίνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο µετά από εισήγ ηση του αρµόδιου κατά περίπτωση Γενικού Διευθυντή και µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος και η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου δηµοσιεύονται στο διαδίκτυο και στην επίσηµη ιστοσελίδα του Οργανισµύ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : Όργανα Διοίκησης Άρθρο 4 Όργανα Διοίκησης Νοµική Υπηρεσία.Τα όργανα διοίκησης του Οργανισµού είναι: α) το Διοικητικό Συµβούλιο, β) ο Πρόεδρος και γ) ο Διευθύνων Σύµβουλος. 2. Στο Οργανισµό λειτουργεί Νοµική Υπηρεσία, της οποίας προΐσταται Νοµικός Σύµβουλος, ο οποίος είναι οπωσδήποτε διορισµένος στον Άρειο Πάγο και προσλαµβάνεται µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Η Νοµική Υπηρεσία στελεχώνεται µε δικηγόρους, οι οποίοι προσλαµβάνονται κατά τις κείµε νες διατάξεις που ισχύουν για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Άρθρο 5 Διοικητικό Συµβούλιο. Το Διοικητικό Συµβούλιο (ΔΣ) του Οργανισµού αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο. β) Το Διευθύνοντα Σύµβουλο. γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ). δ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.), µε τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Δ.Σ. της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. ε) Ένα µέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού ελληνικού Α.Ε.Ι. µε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε αυτό του Οργανισµού, µε τον αναπληρωτή του. στ) Έναν εκπρόσωπο του Κλάδου Ερευνητών, µε το αναπληρωτή του. ζ) Έναν εκπρόσωπο του Κλάδου Επιστηµόνων, µε τον αναπληρωτή του. 3

4 2. Τα µέλη του Δ.Σ. µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Οι υπό στοιχεία στ και εκπρόσωποι µε τους αναπληρωτές του εκλέγονται απευθείας από το σύνολο των υπαλλήλων του οικείου κλάδου. 3. Η διάρκεια της θητείας των µελών του Δ.Σ. είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστηµα. 4. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισµού που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.. 5. Το Δ.Σ. έχει τις εξής αρµοδιότητες: α) Αποφασίζει τον Εσω τερικό Κανονισµό του Οργανισµού, τον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού και τον Κανονισµό Προµηθειών και Οικονοµικής Διαχείρισης, οι οποίοι εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. β) Συγκροτεί τα Ειδικά Εκλεκτορικά Σώµατα για την εκλογή ήν την προαγωγή των υπαλλήλων του κλάδου Ερευνητών. γ) Αποφασίζει και συντονίζει το επιτελούµενο από τον Οργανισµό έργο. δ) Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Οργανισµού και αποφασίζει γ ια κάθε είδους δαπάνες, για τη σύναψη δανείων, την αποδοχή των κάθε είδους επιχορηγήσεων, χρηµατοδοτήσεων, δωρεών και εισφορών τρίτων, την ανάθεση µελετών και έργων σε τρίτους, την αγορά και πώληση, εκµίσθωση, µίσθωση και χρηµατοδοτική µίσθωση κινητών και ακινήτων. Η απόφαση για τη σύναψη δανείων, την αγορά ή πώληση ακινήτου εγκρίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το Δ.Σ. µπορεί να συγκροτεί επιτροπές και οµάδες εργασίας. Στις επιτροπές και οµάδες εργασίας µπορεί να συµµετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν µέλη των συλλογικών οργάνων ή προσωπικό του Οργανισµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν το ύψος της αποζηµίωσης των µελών που συµµετέχουν στις επιτροπές και στις οµάδες εργασίας. Η εκτός έδρας αποζηµίωση και τα οδοιπορικά έξοδα των µελών αυτών καθορίζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον δηµόσιο τοµέα. Το Δ.Σ. αποφασίζει για τη σύναψη των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών για θέµατα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας του Οργανισµού. Η σύναψη και η εκτέλεση των συµβάσεων διέπονται από τις διατάξεις του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου και των Κανονισµών Προµηθειών και Οικονοµικής Διαχείρισης του Οργανισµού. Συνάπτει προγραµµατικές συµφωνίες µε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής. ε) Με εισήγηση του Διευθύνοντος Συµβούλου καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισµό, ισολογισµό και απολογισµό, καθώς και τις απαραίτητες τροποποιήσεις, που γίνονται στον προϋπολογισµό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του. στ) Καταρτίζει, σε συνεργασία µε το Ε.Σ., την ετήσια έκθεση ερευνητικών και εκπαιδευτικών πεπραγµένων του Οργανισµού και την υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για έγκριση. 4

5 ζ) Προκηρύσσει τις κενές θέσεις και προσλαµβάνει εν γένει προσωπικό του Οργανισµού. Χορηγεί στο προσωπικό ερευνητικές και εκπαιδευτικές άδειες, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού. η) Επιτρέπεται να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύµβουλο, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Περιφερειακούς Διευθυντές θ) Αποφασίζει για θέµατα της αρµοδιότητάς του, που παραπέµπονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή εισάγονται από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο. ι) Εισηγείται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων το ύψος του τέλους µίσθωσης και χρήσης των σηµάτων ποιότητας ή σηµάτων συµµόρφωσης, αγροτικών προϊόντων ή διαδικασιών πα ραγωγής. Η επιβολή και το ύψος του τέλους αποφασίζεται από τον Υπουργό. ια) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέµα που αφορά τον Οργανισµό και δεν ορίζεται ως αρµόδιο άλλο όργανο. Άρθρο 6 Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται, µετά από ακρόαση από την αρµόδια επιτροπή της Βουλής, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µε απόφασή του η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Η θέση πληρούται µετά από δηµόσια προκήρυξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε τις κείµενες για τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα διατάξεις. 2. Η διάρκεια θητείας του Προέδρου του Δ.Σ είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστηµα. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρέπει να είναι επιστήµονας εγνωσµένου κύρους και να διαθέτει διοικητική και επιστηµονική εµπειρία σε θέµατα συναφή µε την αποστολή και τους σκοπούς του Οργανισµού. 3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις εξής αρµοδιότητες: α) Εκπροσωπεί τον Οργανισµό έναντι παντός τρίτου, όπως σε Αρχές, Συλλογικά Όργανα, Φορείς και Οργανισµούς της ηµεδαπής και τη ς αλλοδαπής µε σκοπό την προώθηση των θεµάτων του Οργανισµού. β) Παρακολουθεί τη λειτουργία του οργανισµού και ενηµερώνει σχετικά το Δ.Σ.. γ) Καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ.. δ) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. ε) Υπογράφει τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών του. Δ.Σ.. στ) Ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισµού. ζ) Εκπροσωπεί τον Οργανισµό για κάθε πράξη, είτε αυτή ανήκει στη δική του διαχειριστική εξουσία είτε στη διαχειριστική εξουσία του Δ.Σ., εκτός αν αυτό αποφασίζει διαφορετικά για πράξεις που εµπίπτουν στη δική του αρµοδιότητα. 4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντά του από το Διευθύνοντα Σύµβουλο. Σε περίπτωση που προεδρεύει στο Δ.Σ. ο Διευθύνων Σύµβουλος, στη σύνθεση του Δ.Σ. συµµετέχει ως µέλος ο αναπληρωτής του, που µπορεί να είναι ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής. 5

6 5. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. καταβάλλεται: α) Μηνιαία αντιµισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κο ινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. β) Οδοιπορικά έξοδα και ηµερήσια αποζηµίωση για τις εκτός έδρας µετακινήσεις του. Άρθρο 7 Διευθύνων Σύµβουλος. Ο Διευθύνων Σύµβουλος του Οργανισµού διορίζεται, µετά από ακρόαση από την αρµόδια επιτροπή της Βουλής, µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Η θέση πληρούται µετά από δηµόσια προκήρυξη του ΥΠΑΑΤ, σύµφωνα µε τις κείµενες για τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα διατάξεις. 2. Ο Διευθύνων Σύµβουλος διορίζεται µε τριετή θητεία, µε δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστηµα. Ο Διευθύνων Σύµβουλος πρέπει να είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, να έχει άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και επαρκή γνώση άλλης γλώσσας κράτους µέλους της Ε.Ε. και επιλέγεται από επιστήµονες µε αναγνωρισµένο κύρος, γνώσεις και εµπειρία στα σχετικά µε το έργο του Οργανισµού αντικείµενα. 3. Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι το ανώτατο εσωτερικό εκτελεστικό όρ γανο του Οργανισµού, διευθύνει τις υπηρεσίες του και εκτός από τις αρµοδιότητες που του ανατίθενται από τον Εσωτερικό Κανονισµό του Οργανισµού και το Δ.Σ., έχει και τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) Υποβάλλει στο Δ.Σ. του Οργανισµού τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του γενικού σχεδιασµού της έρευνα και της εκπαίδευσης που διενεργεί ο Οργανισµός. β) Είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάµενος των υπηρεσιών του Οργανισµού. γ) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Οργανισµού, τα οποία αφορ ούν στην εσωτερική διοικητική λειτουργία του. δ) Φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισµού, ισολογισµού και απολογισµού του Οργανισµού. ε) Παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό του Οργανισµού και υπογράφει τα σχετικά έγγραφα. στ) Είναι πειθαρχικός προϊστάµενος των υπαλλήλων του Οργανισµού. ζ) Έχει την ευθύνη για το συντονισµό της αγροτικής έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης που υλοποιεί ο Οργανισµός. η) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του αναθέτει ο νόµος αυτός και ο Εσωτερικός Κανονισµός. θ) Επιτρέπεται να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του προς του Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας και τους Περιφερειακούς Διευθυντές. 6

7 4. Το Διευθύνοντα Σύµβουλο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισµού. 5. Στο Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οργανισµού καταβάλλεται: α) Μηνιαία αντιµισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. β) Οδοιπορικά έξοδα και ηµερήσια αποζηµίωση για τις εκτός έδρας µετακινήσεις του. 6. Η θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αν ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι µέλος ΔΕΠ ελληνικού ΑΕΙ τότε υποχρεωτικά κατατάσσεται στα µέλη ΔΕΠ µερικής απασχόλησης. Ο Διευθύνων Σύµβουλος για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισµό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισµού, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση. Άρθρο 8 Υπηρεσιακό Συµβούλιο. Στον Οργανισµό λειτουργεί Υπηρεσιακό Συµβούλιο, του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής: Α) Ο Διευθύνων Σύµβουλος, ως Πρόεδρος. Β) Οι τέσσερεις Γενικοί Διευθυντές, ως µέλη. Γ) Δύο (2) εκπρόσωποι του υπηρετούντος προσωπικού, έκαστος από τους κλάδους Ερευνητών και Επιστηµόνων αντίστοιχα. 2. Στις αρµοδιότητες του Υπηρεσιακού Συµβουλίου περιλαµβάνονται: Α) Η επιλογή των Διευθυντών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθυντών, καθώς και οι πάσης φύσεως τοποθετήσεις προϊσταµένων στις επιµέρου ς υπηρεσίες του Οργανισµού, µε εξαίρεση τους Διοικητές των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας. Β) Οι πάσης φύσεως αναθέσεις καθηκόντων και τοποθετήσεις του υπηρετούντος προσωπικού. Γ) Οι πάσης φύσεως µισθολογικές και βαθµολογικές προαγωγές. 3. Καθήκοντα εισηγ ητή στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο ασκούν οι αρµόδιοι κατά περίπτωση Γενικοί Διευθυντές. Άρθρο 9 Κεντρική Υπηρεσία. Στην Κεντρική Υπηρεσία, η οποία εδρεύει στην έδρα του Οργανισµού συνιστώνται: Α) Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Οικονοµικού. Β) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας. Γ) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης. Δ) Γενική Διεύθυνση Ποιότητας. 7

8 Στις Γενικές Διευθύνσεις λειτουργούν ως ειδικές διοικητικές µονάδες Διευθύνσεις, Τµήµατα και Γραφεία. 2. Των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικού Οικονοµικού, Αγροτικής Εκπαίδευσης και Ποιότητας προΐστανται µε τριετή θητεία που δύναται να ανανεωθεί υπάλληλοι του Κλάδου Επιστηµόνων µε βαθµό Α και τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση προϊσταµένου Διεύθυνσης. Ειδικά για την Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Ερευνητών µε βαθµό Ερευνητή Α και τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση Διοικητή Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας. Για την τοποθέτηση των ανωτέρω Γενικών Διευθυντών αποφασίζει το Διοικητικό Συµβούλιο, µετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συµβούλου και εσωτερική προκήρυξη. Άρθρο 0 Περιφερειακές Διευθύνσεις. Στο πλαίσιο της διοικητικής διάρθρωσης του Οργανισµού συνιστώνται επτά (7) Περιφερειακές Διευθύνσεις και ειδικότερα: Α) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, µε έδρα την Αθήνα. Β) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας µε έδρα τη Λάρισα. Γ) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας µε έδρα τα Ιωάννινα. Δ) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου µε έδρα την Πάτρα. Ε) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αιγαίου µε έδρα τον Πειραιά. ΣΤ) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο. Ζ) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας Θράκης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. 2. Των Περιφερειακών Διευθύνσεων προΐστανται µε τριετή θητεία που δύναται να ανανεωθεί υπάλληλοι του Οργανισµού µε βαθµό τουλάχιστον Β των κλάδων Διοικητικού - Εκπαιδευτικού και Ερευνητών. Για την τοποθέτηση των ανωτέρω Περιφερειακών Διευθυντών αποφασίζει το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µετά από συγκριτική αξιολόγηση των ενδιαφεροµένων και αιτιολογηµ ένη απόφαση του, µετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συµβούλου και εσωτερική εκδήλωση ενδιαφέροντος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : Γεωργική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Άρθρο Γεωργικές Σχολές. Ιδρύονται και λειτουργούν τέσσερεις (4) Γεωργικές Σχολές µε θεµατικό εκπαιδευτικό αντικείµενο ως ακολούθως: Α) Γαλακτοκοµίας Τυροκοµίας µε έδρα τα Ιωάννινα. Β) Αγροτικών Μηχανηµάτων - Ζωοτεχνίας µε έδρα τη Λάρισα και : α ) Παράρτηµα Ξυλογλυπτικής Τεχνολογίας επίπλου µε έδρα την Καλαµπάκα και β ) Παράρτηµα Κτήµα Κουτσονίκα. 8

9 Γ) Μεσογειακών και Υποτροπικών Καλλιεργειών και Θερµοκηπίων µε έδρα την Κρήτη. Δ) Επιχειρηµατικής Γεωργίας Αγροτικής Οικονοµίας και Επιχειρηµατικότητας µε έδρα την Αττική και : α ) Παράρτηµα Αµπελουργίας - Οινοτεχνίας και Οινοτουρισµού µε έδρα τη Νεµέα και β) Παράρτηµα Κληροδότηµα Τασούλα. 2. Με Προεδρικό Διάταγµα (ΠΔ) που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να ιδρύονται Γεωργικές Σχολές, όχι περισσότερες από µία σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Με το ιδρυτικό ΠΔ καθορίζονται: Α) Ο τίτλος και το γνωστικό πεδίο της Γεωργικής Σχολής. Β) Η έδρα της Διοίκησης και των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων. Γ) Ο αριθµός και το διδακτικό αντικείµενο των διδασκόντων, οι οποίοι προσλαµβάνονται στον ει σαγωγικό βαθµό του Κλάδου Επιστηµόνων µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. 3. Σε κάθε Γεωργική Σχολή λειτουργούν οπωσδήποτε τα εξής Τµήµατα: Α) Εκπαιδευτήριο. Γ) Πλήρως εξοπλισµένη κάθετη µονάδα αγροτικής παραγωγής για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών. Δ) Εργαστήριο Πληροφορικής. Ε) Συµβατική και ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη. ΣΤ) Οικοτροφείο και εστιατόριο. Για κάθε Γεωργική Σχολή λειτουργεί επίσης Γραφείο Διασύνδεσης και Εµπορίας, στο οποίο υπάγεται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Οικονοµικού. 4. Οι Γεωργικές Σχολές είναι Αγροτικά Τεχνολογικά Λύκεια τριετούς φοίτησης και αποτελούν δηµόσια αυτοτελή εκπαιδευτική βαθµίδα µεταγυµνασιακού επιπέδου, δια της οποίας επιδιώκεται η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων αγροτών, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από το Τριτάξιο Γυµνάσιο. Ο παρεχόµενος από τις Γεωργικές Σχολές τίτλος σπουδών ενσωµατώνει: Α) Το Απολυτήριο του Τεχνολογικού Λυκείου. Β) Το «πράσινο πιστοποιητικό» στις αντίστοιχες µε το γνωστικό πεδίο της Σχολής ειδικότητες του πρωτογενούς τοµέα. Γ) Τα σχετικά µε το γνωστικό πεδίο της Σχολής επαγγελµατικά δικαιώµατα, ενώ αποτελεί µοναδική και αναγκαία προϋπόθεση δια της οποίας οι κάτοχοι του αποκτούν πρόσβαση στην επιδότηση πρώτης εγκατάστασης. 5. Οι Διευθυντές των Γεωργικών Σχολών επιλέγ ονται από το Διοικητικό Συµβούλιο µετά από εσωτερική προκήρυξη. Υποψήφιοι µπορούν να είναι υπάλληλοι του Οργανισµού του Κλάδου Επιστηµόνων µε βαθµό Α. Οι Διευθυντές διορίζονται µε τετραετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί. 6. Η φοίτηση, η στέγαση και η σίτιση στις Γεωργικές Σχολές είναι δωρεάν για έλληνες πολίτες. Οι αλλοδαποί σπουδαστές µπορούν να καταβάλλουν τέλος ετήσιας εγγραφής, το 9

10 ύψος του οποίου καθορίζεται µε κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 7. Το Πρόγραµµα Σπουδών καταρτίζεται ως εξής: Α) Τα µαθήµατα γενικής παιδείας από το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, το οποίο έχει και την ευθύνη της διδακτικής ύλης και των σχετικών εγχειριδίων διδασκαλίας. Β) Τα µαθήµατα τοµέα, υποστήριξης, ειδίκευσης και πρακτικής άσκησης από τον Οργανισµό, ο οποίος φέρει την ευθύνη των σχετικών διδακτικών εγχειριδίων και της διδακτέας ύλης. Το τελικό Πρόγραµµα Σπουδών εγκρίνεται και πιστοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. 8. Στις Γεωργικές Σχολές του παρόντος διδάσκουν: Α) Καθηγητές της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι διορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και έχουν την ευθύνη διδασκαλίας των µαθηµάτων γενικής παιδείας. Β) Υπάλληλοι του Οργανισµ ού του κλάδου Επιστηµόνων, οι οποίοι την ευθύνη διδασκαλίας των µαθηµάτων τοµέα, υποστήριξης, ειδίκευσης και πρακτικής άσκησης. 9. Το Γραφείο Διασύνδεσης και Εµπορίας αποτελεί διοικητική µονάδα των Γεωργικών Σχολών σε επίπεδο γραφείου, η οποία µπορεί να προχωρεί στην πώληση των προϊόντων και των συναφών µε το εκάστοτε γνωστικό πεδίο υπηρεσιών της αντίστοιχης Σχολής χρησιµοποιώντας το ΑΦΜ και τα φορολογικά παραστατικά του Οργανισµού. Οι σχετικές πωλήσεις επιβαρύνονται µε τον αναλογούντα ΦΠΑ. Τα έσοδα από τι ς πωλήσεις των προϊόντων της κάθε Γεωργικής Σχολής εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Οργανισµού και σε ξεχωριστό για κάθε Σχολή κωδικό, ενώ µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για τη συντήρηση κι την ανάπτυξη της Σχολής αυτής. Άρθρο 2 Συµβούλιο Υποστήριξης Γεωργικών Σχολών. Για την υποβοήθηση της ανάπτυξης των Γεωργικών Σχολών της οικείας Περιφέρειας ιδρύεται σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Συµβούλιο Υποστήριξης Γεωργικών Σχολών, στη σύνθεση του οποίου µετέχουν: Ο αρµόδιος Περιφερειάρχης µε το Αναπληρωτή του. Ο Δήµαρχος του Δήµου, όπου έχει την έδρα του η εκάστοτε Γεωργική Σχολή µε τον Αναπληρωτή του. Ο Προϊστάµενος του Τοµέα Παιδείας Πολιτισµού Αθλητισµού της αρµόδιας Περιφέρειας µε τον Αναπληρωτή του. Ένας υπάλληλος του κλάδου Ερευνητών του πλησιέ στερου Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας µε τον Αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή Έρευνας του Οργανισµού. Ο Διευθυντής της συγκεκριµένης κάθε φορά Γεωργικής Σχολής. 0

11 2. Το Συµβούλιο Υποστήριξης Γεωργικών Σχολών της Περιφέρειας είναι αρµόδιο: Για τη διατύπωση προτάσεων, οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη της οικείας Γεωργικής Σχολής και στις δυνατότητες περαιτέρω οικονοµικής ενίσχυσης της λειτουργίας της από πόρους και χρηµατοδοτικά προγράµµατα της Περιφέρειας. Για τη σύνδεση της Γεωργικής Σχολής µε τον γενικότερο προγραµµατισµό της αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας. Άρθρο 3 Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος ή Γραφείου τοπικά Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης, η σύσταση και η λειτουρ γία των οποίων προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισµό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : Αγροτική Έρευνα Άρθρο 4 Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας (ΙΑΕ). Στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας ιδρύονται και λειτουργούν δέκα τέσσερα (4) Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, υπάγοντα απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και απολαµβάνουν, αποκλειστικά για τους σκοπούς και την υλοποίηση του ερευνητικού έργου τους, ευρείας διοικητικής αυτοτέλειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 2. Ειδικότερα ιδρύονται:. Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, µε έδρα την Καβάλα 2. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη 3. Ινστιτούτο Επιστήµης των Ζώων και Κτηνιατρικής Έρευνας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη 4. Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Β. Ελλάδας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη 5. Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη 6. Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, µε έδρα την Αθήνα 7. Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής και Γεωργικής Μηχανολογίας, µε έδρα την Αθήνα 8. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίµων και Ποτών, µε έδρα την Αθήνα 9. Ινστιτούτο Λοιµωδών Παρασιτικών Νοσηµάτων και Προστασίας της Δηµόσιας Υγείας, µε έδρα την Αθήνα 0. Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας, µε έδρα την Αθήνα. Ινστιτούτο Γάλακτος, µε έδρα τα Ιωάννινα 2. Ινστιτούτο Αµπέλου και Κηπευτικών, µε έδρα το Ηράκλειο 3. Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών, µε έδρα τα Χανιά 4. Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Θεσσαλίας, µε έδρα τη Λάρισα

12 5. Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Πελοποννήσου και Δ. Ελλάδας, µε έδρα την Πάτρα Άρθρο 5 Επιστηµονικό Συµβούλιο Αγροτικής Έρευνας. Στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας λειτουργεί Επιστηµονικό Συµβούλιο Αγροτικής Έρευνας, στη σύνθεση του οποίου µετέχουν: Α) Ο Γενικός Διευθυντής Έρευνας, ως πρόεδρος. Β) Οι Διευθυντές των ΙΑΕ. 2. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο Αγροτικής Έρευνας: Α) Εισηγείται στο ΔΣ τον ετήσιο προγραµµατισµό για την ερευνητική δράση που υλοποιεί ο Οργανισµός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Β) Γνωµοδοτεί προς το ΔΣ για την έγκριση από αυτό ερευνητικών προγραµµάτων που αναλαµβάνουν τα ΙΑΕ. Γ) Γνωµοδοτεί προς το ΔΣ για την προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων του Κλάδου Ερευνητών. Δ) Γνωµοδοτεί προς το ΔΣ για την ίδρυση ΙΑΕ, Τοµέων και Εργαστηρίων. Ε) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθετ αι µα τον παρόντα νόµο και τον Εσωτερικό Κανονισµό. Άρθρο 6 Διοικητική διάρθρωση και λειτουργία των ΙΑΕ. Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας στελεχώνονται µε υπαλλήλους του κλάδου Ερευνητών. Για τις ανάγκες εν γένει διοικητικής υποστήριξης των Ινστιτούτων διορίζονται σε αυτά υπάλληλοι των κλάδων Επιστηµόνων και Υποστήριξης µε απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, οι οποίοι υπάγονται στην πειθαρχική αρµοδιότητα του κατά τόπον αρµόδιου Περιφερειακού Διευθυντή. Για την ίδρυση νέων Ερευνητικών Ινστιτούτων απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγµατος, µετά από ειδικά αιτιολογηµένες αποφάσεις του Υ.Σ. και του Δ.Σ. και πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 2. Στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας προΐσταται ως Διευθυντής υπάλληλος του κλάδου Ερευνητών του Οργανισµού µε βαθµό Ερευνητή Α, ο οποίος διορίζεται για τριετή θητεία, δυνάµενη να ανανεωθεί µετά από γνωµοδότηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου και απόφαση του Δ.Σ. Για την πλήρωση της θέσης δηµοσιεύεται από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο προκήρυξη µεταξύ των εχόντων τα τυπικά προσόντα υπαλλήλων του Οργανισµού, στα οποία περιλαµβάνονται οπωσδήποτε πενταετή ερευνητική προϋπηρεσία σε Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας και ευδόκιµο ερευνητικό έργο. Ο αρµόδιος Περιφερειακός Διευθυντής ασκεί οικονοµικό έλεγχο και εποπτεί α στα Ερευνητικά Ινστιτούτα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης και επιµελείται του συντονισµού του διενεργούµενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου. 2

13 Ο Διευθυντής εκπροσωπεί το ΙΑΕ, το οποίου προΐσταται, έναντι παντός τρίτου αντισυµβαλλόµενου. 3. Στα Ι νστιτούτα Αγροτικής Έρευνας µπορεί µε τον Εσωτερικό Κανονισµό του Οργανισµού να προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία Τοµέων και Εργαστηρίων. Στα Ινστιτούτα λειτουργούν Συµβούλια Έρευνας, στα οποία µετέχει το σύνολο των υπαλλήλων του κλάδου Ερευνητών του Ινσ τιτούτου. Οι Προϊστάµενοι των Τοµέων και των Εργαστηρίων ορίζονται µε απόφαση του Υ.Σ. ύστερα από πρόταση του Διευθυντή του Ινστιτούτου. 4. Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας έχουν αποκλειστικά για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου τους πρωτογενή ικανότητα δικαιοπραξίας και να καθίστανται συµβαλλόµενα µέρη υπό την επωνυµία τους. Επίσης, έναντι τρίτων χρησιµοποιούν την δική τους επωνυµία και αναπτύσσουν ερευνητική πρωτοβουλία και δραστηριότητα στο θεµατικό τους αντικείµενο, ενώ µπορούν, για το σκοπό αυτό, να συνεργάζονται µε οµοειδείς ερευνητικές µονάδες της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, Υπουργεία και δηµόσιες εθνικές και κοινοτικές αρχές, καθώς και τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα δυνάµει προγραµµατικών συµφωνιών, ανταγωνιστικών και χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτ ων που εγκρίνονται από το Δ.Σ. µετά από γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου. Επίσης, τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας µπορούν να αναλαµβάνουν επιδοτούµενα και χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου, στα οποία παρίστανται αυτοτελώς ως συµβαλλόµενο µέρος, µετά από έγκριση του Δ.Σ. Άρθρο 7 Εθνική Πολιτική Αγροτικής Έρευνας Με εντολές του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας υλοποιούν κατά απόλυτη προτεραιότητα προγράµµατα δηµιουργίας, αποθήκευσης και διανοµής προς τους αγρότες σπόρων, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την ελληνική γεωργία. Οι σπόροι πρέπει να αφορούν σε φιλικές προς την βιοποικιλότητα και το φυσικό περιβάλλον της ελληνικής γης ποικιλίες και ν παρέχουν την µέγιστη δυνατή εγγύηση διατροφικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας. Επίσης, τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας υλοποιούν κατά απόλυτη προτεραιότητα και µετά από σχετικές εντολές του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων προγράµµατα βελτίωσης ελληνικών ειδών αιγοπροβάτων και άλλων ζώων. Με ευθύνη του Οργανισµού οι σπόροι και τα ζωικά είδη που δηµιουργούνται σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου αυτού πιστοποιούνται σύµφωνα µε κάθε αναγνωρισµένη εθνική και διεθνή πρακτική, ως πνευµατική ιδιοκτησία του Ελληνικού Δηµοσίου. Οι σπόρο ι και η σχετική µε τα ελληνικά ζωικά είδη υπηρεσίες παρέχονται ελεύθερα στους αγρότες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε : Πιστοποιήσεις και Επιβλέψεις 3

14 Άρθρο 8 Πιστοποιήσεις Στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Πιστοποίησης λαµβάνει χώρα:. Η εκπόνηση, η έκδοση και η αναγνώριση εθνικών, κλαδικών, προαιρετικών, προτύπων και πάσης φύσεως προδιαγραφών, πρωτοκόλλων, οδηγών και κανονισµών για την διασφάλιση της ποιότητας ή/και της ταυτότητας ή/και της προέλευσης αγροτικών προϊόντων. 2. Η επίβλεψη, η προστασία, ο έλεγχος και η πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων για τα οποία σύµφωνα µε την ισχύουσα Διεθνή ή Κοινοτική ή Εθνική νοµοθεσία απαιτείται έλεγχος και πιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής ή/και της ποιότητάς τους. 3. Η εκπόνηση, η έκδοση και η κατοχύρωση των πάσης φύσεως σηµάτων ποιότητας ή σηµάτων συµµόρφωσης, αγροτικών προϊόντων ή διαδικασιών παραγωγής. 4. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της συµµόρφωσης των αγροτικών προϊόντων ή των διαδικασιών παραγωγής τους ή συστηµάτων ελέγχου τους, προς προαιρετικά κλαδικά, εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρό τυπα και προδιαγραφές ή προς ισχύοντες εθνικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς κανόνες και κώδικες µε τη µορφή απονοµής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, σηµάτων ποιότητας, σηµάτων συµµόρφωσης ή πιστοποιητικών και σηµάτων συστηµάτων ποιότητας ή συστηµάτων αγροπεριβαλλοντικής διαχείρισης. 5. Η αξιολόγηση, η έγκριση και η επίβλεψη των πάσης φύσεως φορέων που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο και την πιστοποίηση της εφαρµογής των τυποποιητικών εγγράφων που εκπονεί, εκδίδει και αναγνωρίζει ο Οργανισµός. 6. Η αξιολόγηση, η έγκριση, η πιστοποίηση, η εκπαίδευση και η διαρκής ενηµέρωση των Ελεγκτών, Επιθεωρητών και των Γεωργικών Συµβούλων. 7. Η συγκρότηση και η λειτουργία επιτροπών παρατυπιών και παραβάσεων. 8. Η εισήγηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στις περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών ή παραβάσεων κατά τη διενέργεια άσκησης των ελεγκτικών και πιστοποιητικών διαδικασιών ή κατά τη διενέργεια διαδικασία επίβλεψης φορέων. Οι διοικητικές κυρώσεις καθορίζονται και αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 9. Η εκπόνηση και η έκδοση πάσης φύσεως ενηµερωτικού εντύπου υλικού, για την προβολή και την προώθηση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και των σηµάτων ποιότητάς τους. 0. Η παραγωγή πάσης φύσεως τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών παραγωγών (προγραµµάτων, εκποµπών, ταινιών, «σποτ» κλπ ), για την ενηµέρωση του αγροτικού πληθυσµού και των καταναλωτών για τις εξελίξεις της ΚΑΠ, τον προγραµµατισµό και τους στόχους του Υπουργείο υ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την αγροτική ανάπτυξη και τις πολιτικές ποιότητας στον αγροτικό τοµέα, για την προώθηση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και των σηµάτων ποιότητάς τους καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.. Η συγκρ ότηση, η λειτουργία και επίβλεψη πάσης φύσεως επιτροπών και οµάδων εργασίας οι οποίες είναι απαραίτητες για την άσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων. 4

15 2. Η κατάρτιση και η τήρηση των εξής ειδικών µητρώων: 2. Μητρώο Πιστοποιηµένων Προϊόντων 2.2 Μητρώο Πιστοποιηµένων αγροτικών επιχειρήσεων και εκµεταλλεύσεων. 2.3 Μητρώο Οργανισµών Ελέγχου και Πιστοποίησης που λειτουργούν υπό την επίβλεψη του Οργανισµού. 2.4 Μητρώο Εργαστηρίων που πληρούν τους όρους, που καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο Μητρώο Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εµπειρογνωµόνων και Συµβούλων. 2.6 Μητρώο Γεωργικών Συµβούλων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ : Προσωπικό του Οργανισµού Άρθρο 9 Κλάδοι Προσωπικού Στο πλαίσιο του Οργανισµού υφίστανται οι παρακάτω κλάδοι προσωπικού: Α) Κλάδος Ερευνητών, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται. (.) θ έσεις υπαλλήλων του κλάδου αυτού. Β) Κλάδος Επιστηµόνων, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται. (.) θέσεις υπαλλήλων του κλάδου αυτού, οποίες κατανέµονται ως ακολούθως: Δ) Κλάδος Υποστήριξης, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται. (.) θέσεις υπαλλήλων του κλάδου αυτού. Άρθρο 20 Κλάδος Ερευνητών. Στον Κλάδος Ερευνητών υπηρετούν ερευνητές υπάλληλοι του Οργανισµού, οι οποίοι κατατάσσονται σε τέσσερεις (4) βαθµίδες, ως ακολούθως: Τακτικός ερευνητής - βαθµίδα Α` Αναπληρωτής ερευνητής - βαθµίδα Β` Εντεταλµένος ερευνητής βαθµίδα Γ` Δόκιµος ερευνητής - βαθµίδα Δ`. Η βαθµίδα Δ είναι η εισαγωγική και η βαθµίδα Α η καταληκτική. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Ερευνητών των βαθµίδες Δ και Γ ` προσλαµβάνονται µε τριετή θητεία, που µπορεί να παραταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Ερευνητών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ προσλαµβάνονται και υπηρετούν σε οργανικές θέσεις Ερευνητών, οι οποίες κατανέµονται στα επιµέρους Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας και προβλέποντα ι στον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού. Τα προσόντα διορισµού ή πρόσληψης και προαγωγής που απαιτούνται για κάθε βαθµό ορίζονται τα εξής: α) Για τη βαθµίδα Δ `: Διδακτορικό δίπλωµα σε ειδικότητα σχετική µε την αγροτική έρευνα και το θεµατικό γνωστικό αντικε ίµενο του Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας, στο 5

16 οποίο προσλαµβάνεται. Γνώσεις και ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση µιας φάσης ή ενός τµήµατος ερευνητικού έργου, που να αποδεικνύονται από επίσηµα στοιχεία. β) Για τη βαθµίδα Γ`: Εκτός από τα προσόντα του προηγούµενου εδαφίου, απαιτείται ο ερευνητής να έχει την ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί ερευνητικά έργα, να κατανέµει τµήµατα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισµένου κύρους. γ) Για τη βαθµίδα Β`: Εκτός από τα παραπάνω προσόντα, απαιτείται ο ερευνητής να έχει την ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει ερευνητικά προγράµµατα, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα στα επί µέρους έργα του ερευνητικού προγράµµατος και να προωθεί πρωτότυπες και καινοτόµες ιδέες στην επιστήµη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισµένου κύρους και να έχει αναγνωρισµένη από άλλους ερευνητές συµβολή στην πρόοδο της επιστήµης. δ) Για τη βαθµίδα Α`: Εκτός από τα παραπάνω προσόντα, απαιτείται ο ερευνητής να έχει την ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα σε νέους τοµείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρε υνας, να συµβάλλει στη χάραξη ερευνητικής πολιτικής, να έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συµβολή του σε επιστηµονικούς τοµείς της ειδικότητάς του και να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε µονογραφίες ή δηµοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισµένου κύρους. 3. Στα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο λαµβάνονται υπόψη κατά περίπτωση διπλώµατα ευρεσιτεχνίας του κρινοµένου και η συµµετοχή του στην ανάπτυξη νέων µεθόδων και προϊόντων. Πρόσθετα προσόντα µπορεί να προβλεφθούν στον Εσωτε ρικό Κανονισµό του Οργανισµού. Με τον ίδιο Κανονισµό ρυθµίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, σχετική µε την κατάσταση του ερευνητικού προσωπικού. Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων του Κλάδου Ερευνητών, καθώς και τα σχετικά κριτήρια για την αξιολόγηση τους αναφέρονται λεπτοµερώς στα σχετικά ετήσια Φύλλα Αξιολόγησης. 4. Οι προβλεπόµενες οργανικές θέσεις ερευνητικού προσωπικού είναι ενιαίες για όλες τις βαθµίδες. 5. Η πλήρωση των κενών θέσεων του προσωπικού του Κλάδου Ερευνητών στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας λαµβάνει χώρα ύστερα από δηµόσια προκήρυξη, στην οποία ορίζονται υποχρεωτικά το συγκεκριµένο Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας και ο βαθµός εισαγωγής. Η προκήρυξη κοινοποιείται υποχρεωτικά στον ΑΣΕΠ και δηµοσιεύεται δύο (2) τουλάχιστον φορές, οι οποίες απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον δεκαπέντε () ηµέρες: α ) σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες της Αθήνας, οι οποίες είναι πανελλήνιας κυκλοφορίας, β ) σε δύο της Θεσσαλονίκης, καθώς και γ ) σε µία της έδρας του κατά περίπτωση Ινστιτούτου Αγροτικής Έ ρευνας. Η προκήρυξη κοινοποιείται και στις πρεσβείες της Ελλάδας στην αλλοδαπή, όπου υπάρχουν Έλληνες επιστήµονες. 6. Οι υποψήφιοι για πρόσληψη ή προαγωγή υποβάλλουν σχετική αίτηση, φάκελο δικαιολογητικών και λεπτοµερές Υπόµνηµα επιστηµονικού, ερευνητικού και συγγραφικού 6

17 έργου. Για την πρόσληψη και την προαγωγή αποφασίζει Ειδικό Εκλεκτορικό Σώµα, το οποίο ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ.. Στο Ειδικό Εκλεκτορικό Σώµα µετέχουν: α ) ο Γενικός Διευθυντής Έρευνας, ως Πρόεδρος, β) Δύο (2) µέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι., τα οποία έχουν γνωστικό αντικείµενο συναφές µε αυτό της υπό πλήρωση θέσης, γ ) ο Διευθυντής του συγκεκριµένου Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας, όπου βρίσκεται η υπό πλήρωση θέση και δ ) ένας () Ερευνητής του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε αυτό της υπό πλήρωση θέσης, ο οποίος κατέχει βαθµίδα ανώτερη του εκάστοτε κρινόµενου και υπηρετεί σε διαφορετικό Ινστιτούτο από αυτόν. Τα µέλη ΔΕΠ µε τους αναπληρωτές τους διορίζονται µετά από κλήρωση από κατάλογο που καταρτίζεται µε ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Έρευνας µετά από σχετικές προτάσεις των ελληνικών Α.Ε.Ι. Ο Ερευνητής διορίζεται µετά από κλήρωση από κατάλογο που καταρτίζεται µε ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Έρευνας µετά από προτάσεις των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας. Το Ειδικό Εκλεκτορικό Σώµα, σε ειδική συνεδρίαση του ορίζει τριµελή εισηγητική επιτροπή, η οποία υποβάλει την εισήγηση της εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την λήξη της ηµεροµηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης πρόσληψης ή προαγωγής. 7. Για τη ν προαγωγή στη βαθµίδα Γ ` απαιτείται τριετής θητεία στο βαθµό Δ ` και θετική κρίση κατά το εδάφιο VI της παραγράφου αυτής. Ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος δύναται µετά τη συµπλήρωση της τριετίας να ζητήσει την προαγωγή του στον αµέσως ανώτερο βαθµό. Αν ο κρινόµενος δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του παρατείνεται για δύο (2) έτη, µετά δε τη λήξη της επανακρίνεται. Αν κατά την επανάκριση δεν κριθεί προακτέος, απολύεται 8. Για την προαγωγή στη βαθµίδα Β ` απαιτείται πενταετής θητεία στο βαθµό Γ ` και θετική κρίση κατ ά το εδάφιο VI της παραγράφου αυτής. Ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος δύναται µετά τη συµπλήρωση της πενταετίας να ζητήσει την προαγωγή του στον αµέσως ανώτερο βαθµό. Αν ο κρινόµενος δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του παρατείνεται δύο φορές για δύο (2) έτη κάθε φορά. Κατά τη λήξη καθεµιάς θητείας επανακρίνεται Αν και µετά την τελευταία κρίση δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του δεν ανανεώνεται Στην περίπτωση αυτή µπορεί να ζητήσει µε αίτησή του, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της κρί σης να µεταφερθεί σε προσωποπαγή θέση Β βαθµού του Κλάδου Επιστηµόνων µε απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Κατά το διάστηµα από τη λήξη της θητείας µέχρι την απόφαση για διορισµό του σε προσωποπαγή θέση, την οποία ζήτησε, ο ερευνητής παραµένει στη θέση του και λαµβάνει τις αποδοχές του Κλάδου Επιστηµόνων. 9. Ο Ερευνητής της βαθµίδας Β ` προάγεται ύστερα από αίτησή του, εφόσον έχει τετραετή υπηρεσία στη βαθµίδα αυτή και έχει κριθεί θετικά κατά το εδάφιο VI της παραγράφου αυτής. Ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος δύναται µετά τη συµπλήρωση της τετραετίας να ζητήσει την προαγωγή του στον αµέσως ανώτερο βαθµό. Αν η κρίση δεν είναι θετική, επανακρίνεται για άλλες δύο φορές που πρέπει να απέχουν µεταξύ τους τρία (3) τουλάχιστον έτη. 7

18 0. Οι βαθµίδες του Κλάδου Ερευνητ ών είναι ανεξάρτητοι και αυτοτελείς. Οι νοµοθετηµένες οργανικές θέσεις µπορούν, ανάλογα µε τις ανάγκες του Οργανισµού να καταλαµβάνονται από ερευνητές Δ., Γ `, Β `, Α, βαθµίδες αδιακρίτως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Η κατανοµή των κενών οργα νικών θέσεων στις βαθµίδες γίνεται κάθε έτος µέχρι τέλος Μαρτίου, µε απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισµού µε εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας.. Οι προαγωγικές κρίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή λαµβάνουν χώρα µέχρι τέλους Μαΐου εκάστου έτους. Άρθρο 2 Κλάδος Επιστηµόνων. Οι υπάλληλοι του κλάδου Επιστηµόνων διορίζονται µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες για την πρόσληψη στον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα διατάξεις, µετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισµού και δηµόσια προκήρυξη. Υπηρετούν σε οργανικ ές θέσεις του Κλάδου αυτού όπως κατανέµονται και προβλέπονται στον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού. Τα δύο πρώτα έτη που διανύονται στον εισαγωγικό βαθµό όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων αποτελούν δοκιµαστική υπηρεσία. 2. Στον Κλάδο Επιστηµόνων υπηρετούν υπάλληλοι του Οργανισµού, Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατατάσσονται σε τέσσερις (4) βαθµούς, ως ακολούθως: Επιστήµων Α Επιστήµων Β Επιστήµων Γ Επιστήµων Δ Εισαγωγικός βαθµός των υπαλλήλων του κλάδου αυτού είναι ο βαθµό ς Δ και καταληκτικός ο Α. 3. Οι υπάλληλοι του κλάδου Επιστηµόνων προάγονται ως ακολούθως: Α) Οι υπάλληλοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: α) από το βαθµό Δ στο βαθµό Γ µετά από διετή υπηρεσία στο βαθµό Δ, β) από το βαθµό Γ στο βαθµό Β µετά από επταετή υπηρεσία στο βαθµό Γ και γ) από το βαθµό Β στο βαθµό Α µετά από εξαετή υπηρεσία στο βαθµό Β. Β) Οι υπάλληλοι Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης : α) από το βαθµό Δ στο βαθµό Γ µετά από διετή υπηρεσία στο βαθµό Δ, β) από το βαθµό Γ στο βαθµό Β µετά από πενταετή υπηρεσία στο βαθµό Γ και γ) από το βαθµό Β στο βαθµό Α µετά από εξαετή υπηρεσία στο βαθµό Β. Για τους υπαλλήλους ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος σπουδών διαρκείας ενός () τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τ ην βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος, ο χρόνος που απαιτείται για την βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Αν ο υπάλληλος κατέχει µεταπτυχιακό και διδακτορικό 8

19 δίπλωµα ή κατά τα ανωτέρω µείωση του χρόνου δεν γίνεται αθροιστικά. Οι εν λόγω τίτλοι απαιτείται να είναι συναφείς µε τα καθ\ ύλην υπηρεσιακά τους αντικείµενα. 4. Οι προαγωγές του κλάδου Επιστηµόνων διενεργούνται ύστερα από απόφαση Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Οι υπάλληλο ι προάγονται στον αµέσως επόµενο βαθµό, εφόσον έχουν συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο στον βαθµό που κατέχουν σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έχουν σε υψηλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησής τους. Το υπηρεσιακό συ µβούλιο, προκειµένου να διαπιστώσει την συνδροµή των ουσιαστικών προσόντων, λαµβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου του υπαλλήλου, από τα οποία προκύπτει η δραστηριότητά του στην υπηρεσία, η επαγγελµατική του επάρκεια, η πρωτοβουλία και η αποτελεσµατικότητά τους. Για το σχηµατισµό της κρίσης του, το υπηρεσιακό συµβούλιο λαµβάνει υπόψη τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας πενταετίας. Ειδικά για την προαγωγή στον Α βαθµό πρέπει ο υπάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προσόντ α που µαρτυρούν διοικητική ικανότητα, όπως αυτά καθορίζονται από την κλίµακα του συστήµατος αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων. Ως µη προακτέοι κρίνονται, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου, βάση πραγµατικών στοιχείων, οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του ανώτερου βαθµού. Άρθρο 22 Κλάδος Υποστήριξης Οι υπάλληλοι του κλάδου Υποστήριξης διορίζονται µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες για την πρόσληψη στον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα διατάξεις, µετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισµού και δηµόσια προκήρυξη. Υπηρετούν σε οργανικές θέσεις του Κλάδου αυτού όπως κατανέµονται και προβλέπονται στον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού. Στον Κλάδο Υποστήριξης υπηρετούν υπάλληλοι του Οργανι σµού, Δευτεροβάθµιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Τα δύο πρώτα έτη απασχόλησής τους στον Οργανισµό αποτελούν δοκιµαστική υπηρεσία. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δεν εισάγονται στο σύστηµα προαγωγής από βαθµό σε βαθµό, αλλά αναµφισβήτητα εκτιµούνται τα προσόντα που µαρτυρούν διοικητική ικανότητα και αποτελεσµατικότητα, όπως αυτή καθορίζεται από το σύστηµα αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων τους. Για κάθε υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ συντάσσεται κάθε χρόνο έκθεση αξιολόγησης για την επαγγελµατική επάρκεια και τη δραστη ριότητά τους στην υπηρεσία. Αντίστοιχα, έκθεση αξιολόγησης για κάθε υπάλληλο κατηγορίας ΥΕ συντάσσεται κάθε δύο (2) έτη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ : Λειτουργία του Οργανισµού Άρθρο 23 Οικονοµική διαχείριση και λειτουργία 9

20 . Η οικονοµική διαχείριση και η σύναψη των συ µβάσεων προµηθειών υλικού, υπηρεσιών και έργων λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προµηθειών και Οικονοµικής Διαχείρισης. Ειδικά για την προκήρυξη διαγωνισµών, την αξιολόγηση των προσφορών, τη κατακύρωση, τη σύναψη των οικείων συµβάσεων και τα νόµιµα δικαιώµατα των συµµετεχόντων ισχύουν πάντοτε αναλόγως οι κείµενες διατάξεις του Κανονισµού Προµηθειών του Δηµόσιου Τοµέα. 2. Οι κάθε είδους αποδοχές του υπηρετούντος ανά κλάδο προσωπικού καθορίζονται µε Ειδικό Μισθολόγιο, το οποίο εκδίδεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Πέραν των προβλεποµένων στο Ειδικό Μισθολόγιο απαγορεύεται κάθε επιπλέον αµοιβή, η οποία χορηγείται µε εσωτερική απόφαση τ ου Οργανισµού ή επιµέρους µονάδων του. 3. Οι πόροι του Οργανισµού προέρχονται από: Α) Την ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Β) Την ετήσια επιχορήγηση από τον προϋπολογισµό των δηµοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή άλλου φορέα. Γ) Τις επιχορηγήσεις από διεθνείς οργανισµούς. Δ) Τα έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών και διδακτικών έργων, τη διάθεση προϊόντων και την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών στο Δηµόσιο, σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες, καθώς και έσοδα από την εκτέλεση εργασιών πιστοποίησης. Ε) Τα έσοδα από την εκµετάλλευση της περιουσίας του, ΣΤ) Τις δωρεές, τις χορηγίες και τις κάθε είδους παροχές τρίτων, Ζ) Τα έσοδα των Γραφείων Διασύνδεσης και Εµπορίας των Γεωργικών Σχολών. Η) Τα έσοδα από το τέλος µίσθωσης και χρήσης των σηµάτων ποιότητας ή σηµάτων συµµόρφωσης, αγροτικών προϊόντων ή διαδικασιών παραγωγής. Θ) Τα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή. 4. Με κ οινή απόφαση των υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στην επιβολή Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που υπάγονται στο καθ ύλην αντικείµενο του Οργανισµού. 5. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για κάθε διαχειριστική πράξη των ακινήτων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση στον Οργανισµό. Με ευθύνη του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου υποβάλλεται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ετήσια Διαχειριστική Έκθε ση Ακινήτων, στην οποία καταγράφεται µε κάθε λεπτοµέρεια η πραγµατική και νοµική κατάσταση ανωτέρω ακινήτων. 6. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δύναται µε τη συνδροµή του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ζητεί τον ετήσιο τακτικό ή έκτακτο κατασταλτικό διαχειριστικό έλεγχο του Οργανισµού. 2 0

21 Άρθρο 24 Αξιολόγηση. Στο πλαίσιο του Οργανισµού λαµβάνει χώρα: Α) Αξιολόγηση του υπηρετούντος προσωπικού. Β) Αξιολόγηση του διενεργούµενου ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου. 2. Για την αξιολόγηση του προσωπικού συντάσσοντ αι από τους υπηρεσιακούς προϊσταµένους ετήσια φύλλα αξιολόγησης υπαλλήλων. Ειδικότερα: Α) Ο Γενικός Διευθυντής για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας, στην οποία προΐσταται. Β) Ο Περιφερειακός Διευθυντής για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης που προΐσταται. Γ) Ο Γενικός Διευθυντής Έρευνας για τους Διευθυντές των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας. Δ) Οι Διευθυντές των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας για τους υπαλλήλους του κλάδου Ερευνητών που απασχολούνται στο Ινστιτούτο που διευθύνουν. 3. Η αναλυτική µορφή και ο τύπος των φύλλων αξιολόγησης καθορίζονται µε τον Εσωτερικό Κανονισµό. 4. Τα ετήσια φύλλα αξιολόγησης κοινοποιούνται εντός δέκα (0) ηµερών στον ενδιαφερόµενο υπάλληλο. Κατά των φύλλων αξιολόγησης προβλέπεται ενδικοφανής προσφυγή στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος έλαβε γνώση. 5. Η αξιολόγηση του επιτελούµενου από τον Οργανισµό έργου διενεργείται µε ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης Έργου, τις οποίες εκ δίδει η Γενική Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών και Έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου αυτού. Η αναλυτική µορφή και ο τύπος των Εκθέσεων Αξιολόγησης Έργου καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργ ού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Άρθρο 25 Πειθαρχικός Έλεγχος. Οι πειθαρχικές διώξεις ασκούνται µε απόφαση του Πειθαρχικού Προϊστάµενου, µετά από τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης ή ένορκης διοικητικής εξέτασης ή και αυτεπαγγέλτως εφόσον έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη. 2. Οι πειθαρχικές υποθέσεις εκδικάζονται σε πρώτο βαθµό από την Πρωτοβάθµια Πειθαρχική Επιτροπή και σε δεύτερο και τελευταίο βαθµό από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο. Στην Πρωτοβάθµια Πειθαρχική Επιτροπή µετέχουν τρείς Διευθυντές του Οργανισµού και από ένας εκπρόσωπος των κλάδων Διοικητικού Εκπαιδευτικού και Ερευνητών. Οι 2

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

και το οποίο δόθηκε επισημαίνονται διαγεγραμμένο (ΕΣΕΚ)

και το οποίο δόθηκε επισημαίνονται διαγεγραμμένο (ΕΣΕΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.Τ.) Πρακτικά Έκτακτης Τηλεδιάσκεψης του ΕΣΕΤ με αντικείμενο το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ που συζητείται στη Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. Βαθμός ΣΤ Βαθμός Ε Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 30.200 Πληροφορίες : ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τηλέφωνο : 2631058212 ΦΑΞ : 2631025183 e-mail : ksamalek@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Μελέτη, κωδικοποίηση και ερμηνεία πάνω στο νέο νόμο πλαίσιο Συσπείρωση Πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) www.doe.gr ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. ΣΤ Ε Δ Γ

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Πληροφορίες: Δρ Ε. Βαβουλίδου Μ. Χατζή Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 ΑΠ: 2670 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 2455/4-6-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ, ΙΔΡΥΣΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Σύσταση - Νομική μορφή - Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - νοµική

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Ε ΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Κ ΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α ΘΗΝΩΝ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Οργανισμός Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στους τομείς της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: : Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών, που εδρεύει στα Ιωάννινα.

Προς: Θέμα: : Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών, που εδρεύει στα Ιωάννινα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ιωάννινα, 22/12/2009 Αρ. Πρωτ: 1368 Βαθμός Προτεραιότητας: Δ/νση: Κάνιγγος & Παπάζογλου 16 45444 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 25/09/2014 Αρ. Πρωτ. : 1156 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 6.03.2013 Αριθ. Πρωτ.: 42 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Προσκλήσεων για την Υποβολή Προτάσεων με αντικείμενο τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3)Υπεύθυνους Αποκεντρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα