ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ίδρυση, Αρµοδιότητα, Αποστολή και Σκοπός Εθνικού Οργανισµού Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ποιότητας «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ίδρυση, Αρµοδιότητα, Αποστολή και Σκοπός Εθνικού Οργανισµού Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ποιότητας «ΔΗΜΗΤΡΑ»"

Transcript

1 Σχέδιο Νόµου Πλαισίου Σύσταση ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ», συνένωση εποπτευοµένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ίδρυση, Αρµοδιότητα, Αποστολή και Σκοπός Εθνικού Οργανισµού Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ποιότητας «ΔΗΜΗΤΡΑ» Άρθρο Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ποιότητας «ΔΗΜΗΤΡΑ». Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΘ.Ο.ΑΓ.Ε.Π. - ΔΗΜΗΤΡΑ ), το οποίο ανήκει στον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 2. Η έδρα του Οργανισµού βρίσκεται στην Αθήνα. 3. Από την ισχύ του παρόντος στο πλαίσιο του Οργανισµού συνενώνονται: α) ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ", β ) το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), γ ) ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ " (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π) δ ) Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑΚ). 4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στον Οργανισµό παραχωρούνται και σχετικές µε την εν γένει αγροτική έρευνα και εκπαίδευση αρµοδιότητες, οι οποίες κατά την θέση σε ισχύ του παρόντος- ανήκουν σε υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού. Άρθρο 2 Αρµοδιότητα. Ο Οργανισµός αναλαµβάνει τη συνολική επιστηµονική υποστήριξη του αγροτικού κόσµου και της αγροτικής οικονοµίας της Χώρας και ιδίως είναι αρµόδιος: Α) Για την εφαρµογή της πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στην εφαρµοσµένη αγροτική έρευνα, µε σκοπό την προστασία και βελτίωση της εν γένει αγροτικής παραγωγής, την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των αγροτικών προϊόντων, καθώς κα ι την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας στην αγροτική οικονοµία της Χώρας. Β) Για την οργάνωση και λειτουργία της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, µε σκοπό την επαγγελµατική αναβάθµιση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ανθρώπινου δυναµικού που δραστηριοποιείται στην αγροτική οικονοµία.

2 Γ) Για την προαγωγή και η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, την προστασία προέλευσή τους, καθώς και την προώθηση συστηµάτων προστασίας και διαχείρισης της αειφορίας των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 2. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Οργανισµός ασκεί κάθε σχετική και προσήκουσα αρµοδιότητα, καθώς και κάθε αρµοδιότητα που του ανατίθεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Άρθρο 3 Αποστολή Σκοπός. Αποστολή του Οργανισµού, ο οποίος λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, είναι η παροχή διαρκούς ολοκληρωµένης υποστήριξης των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό του αγροτικού τοµέα, την ενίσχυση της ανταγων ιστικότητας και την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των αγροτικών προϊόντων και την εν γένει ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας της χώρας. Ειδικότερα είναι αρµόδιος για την εφαρµογή των πολιτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στους τοµείς: α) Της ανάπτυξης προγραµµάτων εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας µε σκοπό, την ανάπτυξη της καινοτοµίας, την προστασία και την βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, την ανάπτυξης νέων σύγχρονων παραγωγικών µεθόδων, την αναβάθµιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και την βελτίωση της αποδοτικότητας της αγροτικής παραγωγής. β) Της οργάνωσης και λειτουργίας της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, µε σκοπό την προαγωγή των επαγγελµατικών γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού του αγροτικού τοµέα καθώς και την διαρκή µετάδοση των επιστηµονικών και τεχνικών πληροφοριών και δεδοµένων για την εφαρµογή σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών για την παραγωγή ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων. γ) Της προαγωγής και της διασφάλισης της ποιότητας, της προστασίας της προέλευσής και της ταυτότητάς των αγροτικών προϊόντων, του σχεδιασµού και της εφαρµογής συστηµάτων προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης της αειφορίας των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, την εφαρµογή σύγχρονων και καιν οτόµων µεθόδων παραγωγής, τη διαφοροποίηση των αγροτικών προϊόντων και των τροφίµων καθώς και την προώθηση των διαδικασιών πιστοποίησης για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων σε όφελος των παρ αγωγών και των καταναλωτών. δ) Η υποβολή γνωµοδοτήσεων και προτάσεων στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων στις παραπάνω αναφερόµενες αρµοδιότητες, καθώς και στα θέµατα λειτουργίας του Οργανισµού. 2. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Οργανισµός α σκεί κάθε σχετική και προσήκουσα αρµοδιότητα του καθώς και κάθε αρµοδιότητα που του ανατίθεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 2

3 3. Προκειµένου για την ανάληψη και την επιτυχή υλοποίηση ανταγωνιστικών προγραµµάτων, τα οποία χρηµατοδοτούνται από πόρους της Ε.Ε. µπορεί στο πλαίσιο του Οργανισµού και των επιµέρους µονάδων του να συνιστώνται κατά περίπτωση οµάδες έργου, στις οποίες συµµετέχουν υπάλληλοι του Οργανισµού, αλλά και ειδικοί επιστήµονες, οι οποίοι προσλαµβάνονται µε ειδική δι εθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος και απασχολούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του κάθε προγράµµατος µε βάση συγκεκριµένης κατά περίπτωση χρονικής ισχύος συµβάσεις έργου. Οι συγκεκριµένες συµβάσεις έργου εγκρίνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο µετά από εισήγ ηση του αρµόδιου κατά περίπτωση Γενικού Διευθυντή και µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος και η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου δηµοσιεύονται στο διαδίκτυο και στην επίσηµη ιστοσελίδα του Οργανισµύ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : Όργανα Διοίκησης Άρθρο 4 Όργανα Διοίκησης Νοµική Υπηρεσία.Τα όργανα διοίκησης του Οργανισµού είναι: α) το Διοικητικό Συµβούλιο, β) ο Πρόεδρος και γ) ο Διευθύνων Σύµβουλος. 2. Στο Οργανισµό λειτουργεί Νοµική Υπηρεσία, της οποίας προΐσταται Νοµικός Σύµβουλος, ο οποίος είναι οπωσδήποτε διορισµένος στον Άρειο Πάγο και προσλαµβάνεται µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Η Νοµική Υπηρεσία στελεχώνεται µε δικηγόρους, οι οποίοι προσλαµβάνονται κατά τις κείµε νες διατάξεις που ισχύουν για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Άρθρο 5 Διοικητικό Συµβούλιο. Το Διοικητικό Συµβούλιο (ΔΣ) του Οργανισµού αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο. β) Το Διευθύνοντα Σύµβουλο. γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ). δ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.), µε τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Δ.Σ. της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. ε) Ένα µέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού ελληνικού Α.Ε.Ι. µε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε αυτό του Οργανισµού, µε τον αναπληρωτή του. στ) Έναν εκπρόσωπο του Κλάδου Ερευνητών, µε το αναπληρωτή του. ζ) Έναν εκπρόσωπο του Κλάδου Επιστηµόνων, µε τον αναπληρωτή του. 3

4 2. Τα µέλη του Δ.Σ. µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Οι υπό στοιχεία στ και εκπρόσωποι µε τους αναπληρωτές του εκλέγονται απευθείας από το σύνολο των υπαλλήλων του οικείου κλάδου. 3. Η διάρκεια της θητείας των µελών του Δ.Σ. είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστηµα. 4. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισµού που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.. 5. Το Δ.Σ. έχει τις εξής αρµοδιότητες: α) Αποφασίζει τον Εσω τερικό Κανονισµό του Οργανισµού, τον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού και τον Κανονισµό Προµηθειών και Οικονοµικής Διαχείρισης, οι οποίοι εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. β) Συγκροτεί τα Ειδικά Εκλεκτορικά Σώµατα για την εκλογή ήν την προαγωγή των υπαλλήλων του κλάδου Ερευνητών. γ) Αποφασίζει και συντονίζει το επιτελούµενο από τον Οργανισµό έργο. δ) Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Οργανισµού και αποφασίζει γ ια κάθε είδους δαπάνες, για τη σύναψη δανείων, την αποδοχή των κάθε είδους επιχορηγήσεων, χρηµατοδοτήσεων, δωρεών και εισφορών τρίτων, την ανάθεση µελετών και έργων σε τρίτους, την αγορά και πώληση, εκµίσθωση, µίσθωση και χρηµατοδοτική µίσθωση κινητών και ακινήτων. Η απόφαση για τη σύναψη δανείων, την αγορά ή πώληση ακινήτου εγκρίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το Δ.Σ. µπορεί να συγκροτεί επιτροπές και οµάδες εργασίας. Στις επιτροπές και οµάδες εργασίας µπορεί να συµµετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν µέλη των συλλογικών οργάνων ή προσωπικό του Οργανισµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν το ύψος της αποζηµίωσης των µελών που συµµετέχουν στις επιτροπές και στις οµάδες εργασίας. Η εκτός έδρας αποζηµίωση και τα οδοιπορικά έξοδα των µελών αυτών καθορίζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον δηµόσιο τοµέα. Το Δ.Σ. αποφασίζει για τη σύναψη των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών για θέµατα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας του Οργανισµού. Η σύναψη και η εκτέλεση των συµβάσεων διέπονται από τις διατάξεις του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου και των Κανονισµών Προµηθειών και Οικονοµικής Διαχείρισης του Οργανισµού. Συνάπτει προγραµµατικές συµφωνίες µε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής. ε) Με εισήγηση του Διευθύνοντος Συµβούλου καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισµό, ισολογισµό και απολογισµό, καθώς και τις απαραίτητες τροποποιήσεις, που γίνονται στον προϋπολογισµό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του. στ) Καταρτίζει, σε συνεργασία µε το Ε.Σ., την ετήσια έκθεση ερευνητικών και εκπαιδευτικών πεπραγµένων του Οργανισµού και την υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για έγκριση. 4

5 ζ) Προκηρύσσει τις κενές θέσεις και προσλαµβάνει εν γένει προσωπικό του Οργανισµού. Χορηγεί στο προσωπικό ερευνητικές και εκπαιδευτικές άδειες, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού. η) Επιτρέπεται να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύµβουλο, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Περιφερειακούς Διευθυντές θ) Αποφασίζει για θέµατα της αρµοδιότητάς του, που παραπέµπονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή εισάγονται από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο. ι) Εισηγείται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων το ύψος του τέλους µίσθωσης και χρήσης των σηµάτων ποιότητας ή σηµάτων συµµόρφωσης, αγροτικών προϊόντων ή διαδικασιών πα ραγωγής. Η επιβολή και το ύψος του τέλους αποφασίζεται από τον Υπουργό. ια) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέµα που αφορά τον Οργανισµό και δεν ορίζεται ως αρµόδιο άλλο όργανο. Άρθρο 6 Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται, µετά από ακρόαση από την αρµόδια επιτροπή της Βουλής, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µε απόφασή του η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Η θέση πληρούται µετά από δηµόσια προκήρυξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε τις κείµενες για τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα διατάξεις. 2. Η διάρκεια θητείας του Προέδρου του Δ.Σ είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστηµα. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρέπει να είναι επιστήµονας εγνωσµένου κύρους και να διαθέτει διοικητική και επιστηµονική εµπειρία σε θέµατα συναφή µε την αποστολή και τους σκοπούς του Οργανισµού. 3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις εξής αρµοδιότητες: α) Εκπροσωπεί τον Οργανισµό έναντι παντός τρίτου, όπως σε Αρχές, Συλλογικά Όργανα, Φορείς και Οργανισµούς της ηµεδαπής και τη ς αλλοδαπής µε σκοπό την προώθηση των θεµάτων του Οργανισµού. β) Παρακολουθεί τη λειτουργία του οργανισµού και ενηµερώνει σχετικά το Δ.Σ.. γ) Καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ.. δ) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. ε) Υπογράφει τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών του. Δ.Σ.. στ) Ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισµού. ζ) Εκπροσωπεί τον Οργανισµό για κάθε πράξη, είτε αυτή ανήκει στη δική του διαχειριστική εξουσία είτε στη διαχειριστική εξουσία του Δ.Σ., εκτός αν αυτό αποφασίζει διαφορετικά για πράξεις που εµπίπτουν στη δική του αρµοδιότητα. 4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντά του από το Διευθύνοντα Σύµβουλο. Σε περίπτωση που προεδρεύει στο Δ.Σ. ο Διευθύνων Σύµβουλος, στη σύνθεση του Δ.Σ. συµµετέχει ως µέλος ο αναπληρωτής του, που µπορεί να είναι ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής. 5

6 5. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. καταβάλλεται: α) Μηνιαία αντιµισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κο ινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. β) Οδοιπορικά έξοδα και ηµερήσια αποζηµίωση για τις εκτός έδρας µετακινήσεις του. Άρθρο 7 Διευθύνων Σύµβουλος. Ο Διευθύνων Σύµβουλος του Οργανισµού διορίζεται, µετά από ακρόαση από την αρµόδια επιτροπή της Βουλής, µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Η θέση πληρούται µετά από δηµόσια προκήρυξη του ΥΠΑΑΤ, σύµφωνα µε τις κείµενες για τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα διατάξεις. 2. Ο Διευθύνων Σύµβουλος διορίζεται µε τριετή θητεία, µε δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστηµα. Ο Διευθύνων Σύµβουλος πρέπει να είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, να έχει άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και επαρκή γνώση άλλης γλώσσας κράτους µέλους της Ε.Ε. και επιλέγεται από επιστήµονες µε αναγνωρισµένο κύρος, γνώσεις και εµπειρία στα σχετικά µε το έργο του Οργανισµού αντικείµενα. 3. Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι το ανώτατο εσωτερικό εκτελεστικό όρ γανο του Οργανισµού, διευθύνει τις υπηρεσίες του και εκτός από τις αρµοδιότητες που του ανατίθενται από τον Εσωτερικό Κανονισµό του Οργανισµού και το Δ.Σ., έχει και τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) Υποβάλλει στο Δ.Σ. του Οργανισµού τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του γενικού σχεδιασµού της έρευνα και της εκπαίδευσης που διενεργεί ο Οργανισµός. β) Είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάµενος των υπηρεσιών του Οργανισµού. γ) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Οργανισµού, τα οποία αφορ ούν στην εσωτερική διοικητική λειτουργία του. δ) Φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισµού, ισολογισµού και απολογισµού του Οργανισµού. ε) Παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό του Οργανισµού και υπογράφει τα σχετικά έγγραφα. στ) Είναι πειθαρχικός προϊστάµενος των υπαλλήλων του Οργανισµού. ζ) Έχει την ευθύνη για το συντονισµό της αγροτικής έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης που υλοποιεί ο Οργανισµός. η) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του αναθέτει ο νόµος αυτός και ο Εσωτερικός Κανονισµός. θ) Επιτρέπεται να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του προς του Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας και τους Περιφερειακούς Διευθυντές. 6

7 4. Το Διευθύνοντα Σύµβουλο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισµού. 5. Στο Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οργανισµού καταβάλλεται: α) Μηνιαία αντιµισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. β) Οδοιπορικά έξοδα και ηµερήσια αποζηµίωση για τις εκτός έδρας µετακινήσεις του. 6. Η θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αν ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι µέλος ΔΕΠ ελληνικού ΑΕΙ τότε υποχρεωτικά κατατάσσεται στα µέλη ΔΕΠ µερικής απασχόλησης. Ο Διευθύνων Σύµβουλος για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισµό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισµού, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση. Άρθρο 8 Υπηρεσιακό Συµβούλιο. Στον Οργανισµό λειτουργεί Υπηρεσιακό Συµβούλιο, του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής: Α) Ο Διευθύνων Σύµβουλος, ως Πρόεδρος. Β) Οι τέσσερεις Γενικοί Διευθυντές, ως µέλη. Γ) Δύο (2) εκπρόσωποι του υπηρετούντος προσωπικού, έκαστος από τους κλάδους Ερευνητών και Επιστηµόνων αντίστοιχα. 2. Στις αρµοδιότητες του Υπηρεσιακού Συµβουλίου περιλαµβάνονται: Α) Η επιλογή των Διευθυντών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθυντών, καθώς και οι πάσης φύσεως τοποθετήσεις προϊσταµένων στις επιµέρου ς υπηρεσίες του Οργανισµού, µε εξαίρεση τους Διοικητές των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας. Β) Οι πάσης φύσεως αναθέσεις καθηκόντων και τοποθετήσεις του υπηρετούντος προσωπικού. Γ) Οι πάσης φύσεως µισθολογικές και βαθµολογικές προαγωγές. 3. Καθήκοντα εισηγ ητή στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο ασκούν οι αρµόδιοι κατά περίπτωση Γενικοί Διευθυντές. Άρθρο 9 Κεντρική Υπηρεσία. Στην Κεντρική Υπηρεσία, η οποία εδρεύει στην έδρα του Οργανισµού συνιστώνται: Α) Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Οικονοµικού. Β) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας. Γ) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης. Δ) Γενική Διεύθυνση Ποιότητας. 7

8 Στις Γενικές Διευθύνσεις λειτουργούν ως ειδικές διοικητικές µονάδες Διευθύνσεις, Τµήµατα και Γραφεία. 2. Των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικού Οικονοµικού, Αγροτικής Εκπαίδευσης και Ποιότητας προΐστανται µε τριετή θητεία που δύναται να ανανεωθεί υπάλληλοι του Κλάδου Επιστηµόνων µε βαθµό Α και τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση προϊσταµένου Διεύθυνσης. Ειδικά για την Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Ερευνητών µε βαθµό Ερευνητή Α και τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση Διοικητή Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας. Για την τοποθέτηση των ανωτέρω Γενικών Διευθυντών αποφασίζει το Διοικητικό Συµβούλιο, µετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συµβούλου και εσωτερική προκήρυξη. Άρθρο 0 Περιφερειακές Διευθύνσεις. Στο πλαίσιο της διοικητικής διάρθρωσης του Οργανισµού συνιστώνται επτά (7) Περιφερειακές Διευθύνσεις και ειδικότερα: Α) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, µε έδρα την Αθήνα. Β) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας µε έδρα τη Λάρισα. Γ) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας µε έδρα τα Ιωάννινα. Δ) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου µε έδρα την Πάτρα. Ε) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αιγαίου µε έδρα τον Πειραιά. ΣΤ) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο. Ζ) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας Θράκης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. 2. Των Περιφερειακών Διευθύνσεων προΐστανται µε τριετή θητεία που δύναται να ανανεωθεί υπάλληλοι του Οργανισµού µε βαθµό τουλάχιστον Β των κλάδων Διοικητικού - Εκπαιδευτικού και Ερευνητών. Για την τοποθέτηση των ανωτέρω Περιφερειακών Διευθυντών αποφασίζει το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µετά από συγκριτική αξιολόγηση των ενδιαφεροµένων και αιτιολογηµ ένη απόφαση του, µετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συµβούλου και εσωτερική εκδήλωση ενδιαφέροντος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : Γεωργική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Άρθρο Γεωργικές Σχολές. Ιδρύονται και λειτουργούν τέσσερεις (4) Γεωργικές Σχολές µε θεµατικό εκπαιδευτικό αντικείµενο ως ακολούθως: Α) Γαλακτοκοµίας Τυροκοµίας µε έδρα τα Ιωάννινα. Β) Αγροτικών Μηχανηµάτων - Ζωοτεχνίας µε έδρα τη Λάρισα και : α ) Παράρτηµα Ξυλογλυπτικής Τεχνολογίας επίπλου µε έδρα την Καλαµπάκα και β ) Παράρτηµα Κτήµα Κουτσονίκα. 8

9 Γ) Μεσογειακών και Υποτροπικών Καλλιεργειών και Θερµοκηπίων µε έδρα την Κρήτη. Δ) Επιχειρηµατικής Γεωργίας Αγροτικής Οικονοµίας και Επιχειρηµατικότητας µε έδρα την Αττική και : α ) Παράρτηµα Αµπελουργίας - Οινοτεχνίας και Οινοτουρισµού µε έδρα τη Νεµέα και β) Παράρτηµα Κληροδότηµα Τασούλα. 2. Με Προεδρικό Διάταγµα (ΠΔ) που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να ιδρύονται Γεωργικές Σχολές, όχι περισσότερες από µία σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Με το ιδρυτικό ΠΔ καθορίζονται: Α) Ο τίτλος και το γνωστικό πεδίο της Γεωργικής Σχολής. Β) Η έδρα της Διοίκησης και των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων. Γ) Ο αριθµός και το διδακτικό αντικείµενο των διδασκόντων, οι οποίοι προσλαµβάνονται στον ει σαγωγικό βαθµό του Κλάδου Επιστηµόνων µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. 3. Σε κάθε Γεωργική Σχολή λειτουργούν οπωσδήποτε τα εξής Τµήµατα: Α) Εκπαιδευτήριο. Γ) Πλήρως εξοπλισµένη κάθετη µονάδα αγροτικής παραγωγής για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών. Δ) Εργαστήριο Πληροφορικής. Ε) Συµβατική και ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη. ΣΤ) Οικοτροφείο και εστιατόριο. Για κάθε Γεωργική Σχολή λειτουργεί επίσης Γραφείο Διασύνδεσης και Εµπορίας, στο οποίο υπάγεται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Οικονοµικού. 4. Οι Γεωργικές Σχολές είναι Αγροτικά Τεχνολογικά Λύκεια τριετούς φοίτησης και αποτελούν δηµόσια αυτοτελή εκπαιδευτική βαθµίδα µεταγυµνασιακού επιπέδου, δια της οποίας επιδιώκεται η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων αγροτών, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από το Τριτάξιο Γυµνάσιο. Ο παρεχόµενος από τις Γεωργικές Σχολές τίτλος σπουδών ενσωµατώνει: Α) Το Απολυτήριο του Τεχνολογικού Λυκείου. Β) Το «πράσινο πιστοποιητικό» στις αντίστοιχες µε το γνωστικό πεδίο της Σχολής ειδικότητες του πρωτογενούς τοµέα. Γ) Τα σχετικά µε το γνωστικό πεδίο της Σχολής επαγγελµατικά δικαιώµατα, ενώ αποτελεί µοναδική και αναγκαία προϋπόθεση δια της οποίας οι κάτοχοι του αποκτούν πρόσβαση στην επιδότηση πρώτης εγκατάστασης. 5. Οι Διευθυντές των Γεωργικών Σχολών επιλέγ ονται από το Διοικητικό Συµβούλιο µετά από εσωτερική προκήρυξη. Υποψήφιοι µπορούν να είναι υπάλληλοι του Οργανισµού του Κλάδου Επιστηµόνων µε βαθµό Α. Οι Διευθυντές διορίζονται µε τετραετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί. 6. Η φοίτηση, η στέγαση και η σίτιση στις Γεωργικές Σχολές είναι δωρεάν για έλληνες πολίτες. Οι αλλοδαποί σπουδαστές µπορούν να καταβάλλουν τέλος ετήσιας εγγραφής, το 9

10 ύψος του οποίου καθορίζεται µε κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 7. Το Πρόγραµµα Σπουδών καταρτίζεται ως εξής: Α) Τα µαθήµατα γενικής παιδείας από το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, το οποίο έχει και την ευθύνη της διδακτικής ύλης και των σχετικών εγχειριδίων διδασκαλίας. Β) Τα µαθήµατα τοµέα, υποστήριξης, ειδίκευσης και πρακτικής άσκησης από τον Οργανισµό, ο οποίος φέρει την ευθύνη των σχετικών διδακτικών εγχειριδίων και της διδακτέας ύλης. Το τελικό Πρόγραµµα Σπουδών εγκρίνεται και πιστοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. 8. Στις Γεωργικές Σχολές του παρόντος διδάσκουν: Α) Καθηγητές της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι διορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και έχουν την ευθύνη διδασκαλίας των µαθηµάτων γενικής παιδείας. Β) Υπάλληλοι του Οργανισµ ού του κλάδου Επιστηµόνων, οι οποίοι την ευθύνη διδασκαλίας των µαθηµάτων τοµέα, υποστήριξης, ειδίκευσης και πρακτικής άσκησης. 9. Το Γραφείο Διασύνδεσης και Εµπορίας αποτελεί διοικητική µονάδα των Γεωργικών Σχολών σε επίπεδο γραφείου, η οποία µπορεί να προχωρεί στην πώληση των προϊόντων και των συναφών µε το εκάστοτε γνωστικό πεδίο υπηρεσιών της αντίστοιχης Σχολής χρησιµοποιώντας το ΑΦΜ και τα φορολογικά παραστατικά του Οργανισµού. Οι σχετικές πωλήσεις επιβαρύνονται µε τον αναλογούντα ΦΠΑ. Τα έσοδα από τι ς πωλήσεις των προϊόντων της κάθε Γεωργικής Σχολής εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Οργανισµού και σε ξεχωριστό για κάθε Σχολή κωδικό, ενώ µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για τη συντήρηση κι την ανάπτυξη της Σχολής αυτής. Άρθρο 2 Συµβούλιο Υποστήριξης Γεωργικών Σχολών. Για την υποβοήθηση της ανάπτυξης των Γεωργικών Σχολών της οικείας Περιφέρειας ιδρύεται σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Συµβούλιο Υποστήριξης Γεωργικών Σχολών, στη σύνθεση του οποίου µετέχουν: Ο αρµόδιος Περιφερειάρχης µε το Αναπληρωτή του. Ο Δήµαρχος του Δήµου, όπου έχει την έδρα του η εκάστοτε Γεωργική Σχολή µε τον Αναπληρωτή του. Ο Προϊστάµενος του Τοµέα Παιδείας Πολιτισµού Αθλητισµού της αρµόδιας Περιφέρειας µε τον Αναπληρωτή του. Ένας υπάλληλος του κλάδου Ερευνητών του πλησιέ στερου Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας µε τον Αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή Έρευνας του Οργανισµού. Ο Διευθυντής της συγκεκριµένης κάθε φορά Γεωργικής Σχολής. 0

11 2. Το Συµβούλιο Υποστήριξης Γεωργικών Σχολών της Περιφέρειας είναι αρµόδιο: Για τη διατύπωση προτάσεων, οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη της οικείας Γεωργικής Σχολής και στις δυνατότητες περαιτέρω οικονοµικής ενίσχυσης της λειτουργίας της από πόρους και χρηµατοδοτικά προγράµµατα της Περιφέρειας. Για τη σύνδεση της Γεωργικής Σχολής µε τον γενικότερο προγραµµατισµό της αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας. Άρθρο 3 Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος ή Γραφείου τοπικά Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης, η σύσταση και η λειτουρ γία των οποίων προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισµό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : Αγροτική Έρευνα Άρθρο 4 Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας (ΙΑΕ). Στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας ιδρύονται και λειτουργούν δέκα τέσσερα (4) Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, υπάγοντα απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και απολαµβάνουν, αποκλειστικά για τους σκοπούς και την υλοποίηση του ερευνητικού έργου τους, ευρείας διοικητικής αυτοτέλειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 2. Ειδικότερα ιδρύονται:. Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, µε έδρα την Καβάλα 2. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη 3. Ινστιτούτο Επιστήµης των Ζώων και Κτηνιατρικής Έρευνας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη 4. Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Β. Ελλάδας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη 5. Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη 6. Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, µε έδρα την Αθήνα 7. Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής και Γεωργικής Μηχανολογίας, µε έδρα την Αθήνα 8. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίµων και Ποτών, µε έδρα την Αθήνα 9. Ινστιτούτο Λοιµωδών Παρασιτικών Νοσηµάτων και Προστασίας της Δηµόσιας Υγείας, µε έδρα την Αθήνα 0. Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας, µε έδρα την Αθήνα. Ινστιτούτο Γάλακτος, µε έδρα τα Ιωάννινα 2. Ινστιτούτο Αµπέλου και Κηπευτικών, µε έδρα το Ηράκλειο 3. Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών, µε έδρα τα Χανιά 4. Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Θεσσαλίας, µε έδρα τη Λάρισα

12 5. Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Πελοποννήσου και Δ. Ελλάδας, µε έδρα την Πάτρα Άρθρο 5 Επιστηµονικό Συµβούλιο Αγροτικής Έρευνας. Στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας λειτουργεί Επιστηµονικό Συµβούλιο Αγροτικής Έρευνας, στη σύνθεση του οποίου µετέχουν: Α) Ο Γενικός Διευθυντής Έρευνας, ως πρόεδρος. Β) Οι Διευθυντές των ΙΑΕ. 2. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο Αγροτικής Έρευνας: Α) Εισηγείται στο ΔΣ τον ετήσιο προγραµµατισµό για την ερευνητική δράση που υλοποιεί ο Οργανισµός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Β) Γνωµοδοτεί προς το ΔΣ για την έγκριση από αυτό ερευνητικών προγραµµάτων που αναλαµβάνουν τα ΙΑΕ. Γ) Γνωµοδοτεί προς το ΔΣ για την προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων του Κλάδου Ερευνητών. Δ) Γνωµοδοτεί προς το ΔΣ για την ίδρυση ΙΑΕ, Τοµέων και Εργαστηρίων. Ε) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθετ αι µα τον παρόντα νόµο και τον Εσωτερικό Κανονισµό. Άρθρο 6 Διοικητική διάρθρωση και λειτουργία των ΙΑΕ. Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας στελεχώνονται µε υπαλλήλους του κλάδου Ερευνητών. Για τις ανάγκες εν γένει διοικητικής υποστήριξης των Ινστιτούτων διορίζονται σε αυτά υπάλληλοι των κλάδων Επιστηµόνων και Υποστήριξης µε απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, οι οποίοι υπάγονται στην πειθαρχική αρµοδιότητα του κατά τόπον αρµόδιου Περιφερειακού Διευθυντή. Για την ίδρυση νέων Ερευνητικών Ινστιτούτων απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγµατος, µετά από ειδικά αιτιολογηµένες αποφάσεις του Υ.Σ. και του Δ.Σ. και πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 2. Στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας προΐσταται ως Διευθυντής υπάλληλος του κλάδου Ερευνητών του Οργανισµού µε βαθµό Ερευνητή Α, ο οποίος διορίζεται για τριετή θητεία, δυνάµενη να ανανεωθεί µετά από γνωµοδότηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου και απόφαση του Δ.Σ. Για την πλήρωση της θέσης δηµοσιεύεται από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο προκήρυξη µεταξύ των εχόντων τα τυπικά προσόντα υπαλλήλων του Οργανισµού, στα οποία περιλαµβάνονται οπωσδήποτε πενταετή ερευνητική προϋπηρεσία σε Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας και ευδόκιµο ερευνητικό έργο. Ο αρµόδιος Περιφερειακός Διευθυντής ασκεί οικονοµικό έλεγχο και εποπτεί α στα Ερευνητικά Ινστιτούτα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης και επιµελείται του συντονισµού του διενεργούµενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου. 2

13 Ο Διευθυντής εκπροσωπεί το ΙΑΕ, το οποίου προΐσταται, έναντι παντός τρίτου αντισυµβαλλόµενου. 3. Στα Ι νστιτούτα Αγροτικής Έρευνας µπορεί µε τον Εσωτερικό Κανονισµό του Οργανισµού να προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία Τοµέων και Εργαστηρίων. Στα Ινστιτούτα λειτουργούν Συµβούλια Έρευνας, στα οποία µετέχει το σύνολο των υπαλλήλων του κλάδου Ερευνητών του Ινσ τιτούτου. Οι Προϊστάµενοι των Τοµέων και των Εργαστηρίων ορίζονται µε απόφαση του Υ.Σ. ύστερα από πρόταση του Διευθυντή του Ινστιτούτου. 4. Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας έχουν αποκλειστικά για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου τους πρωτογενή ικανότητα δικαιοπραξίας και να καθίστανται συµβαλλόµενα µέρη υπό την επωνυµία τους. Επίσης, έναντι τρίτων χρησιµοποιούν την δική τους επωνυµία και αναπτύσσουν ερευνητική πρωτοβουλία και δραστηριότητα στο θεµατικό τους αντικείµενο, ενώ µπορούν, για το σκοπό αυτό, να συνεργάζονται µε οµοειδείς ερευνητικές µονάδες της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, Υπουργεία και δηµόσιες εθνικές και κοινοτικές αρχές, καθώς και τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα δυνάµει προγραµµατικών συµφωνιών, ανταγωνιστικών και χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτ ων που εγκρίνονται από το Δ.Σ. µετά από γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου. Επίσης, τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας µπορούν να αναλαµβάνουν επιδοτούµενα και χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου, στα οποία παρίστανται αυτοτελώς ως συµβαλλόµενο µέρος, µετά από έγκριση του Δ.Σ. Άρθρο 7 Εθνική Πολιτική Αγροτικής Έρευνας Με εντολές του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας υλοποιούν κατά απόλυτη προτεραιότητα προγράµµατα δηµιουργίας, αποθήκευσης και διανοµής προς τους αγρότες σπόρων, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την ελληνική γεωργία. Οι σπόροι πρέπει να αφορούν σε φιλικές προς την βιοποικιλότητα και το φυσικό περιβάλλον της ελληνικής γης ποικιλίες και ν παρέχουν την µέγιστη δυνατή εγγύηση διατροφικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας. Επίσης, τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας υλοποιούν κατά απόλυτη προτεραιότητα και µετά από σχετικές εντολές του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων προγράµµατα βελτίωσης ελληνικών ειδών αιγοπροβάτων και άλλων ζώων. Με ευθύνη του Οργανισµού οι σπόροι και τα ζωικά είδη που δηµιουργούνται σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου αυτού πιστοποιούνται σύµφωνα µε κάθε αναγνωρισµένη εθνική και διεθνή πρακτική, ως πνευµατική ιδιοκτησία του Ελληνικού Δηµοσίου. Οι σπόρο ι και η σχετική µε τα ελληνικά ζωικά είδη υπηρεσίες παρέχονται ελεύθερα στους αγρότες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε : Πιστοποιήσεις και Επιβλέψεις 3

14 Άρθρο 8 Πιστοποιήσεις Στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Πιστοποίησης λαµβάνει χώρα:. Η εκπόνηση, η έκδοση και η αναγνώριση εθνικών, κλαδικών, προαιρετικών, προτύπων και πάσης φύσεως προδιαγραφών, πρωτοκόλλων, οδηγών και κανονισµών για την διασφάλιση της ποιότητας ή/και της ταυτότητας ή/και της προέλευσης αγροτικών προϊόντων. 2. Η επίβλεψη, η προστασία, ο έλεγχος και η πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων για τα οποία σύµφωνα µε την ισχύουσα Διεθνή ή Κοινοτική ή Εθνική νοµοθεσία απαιτείται έλεγχος και πιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής ή/και της ποιότητάς τους. 3. Η εκπόνηση, η έκδοση και η κατοχύρωση των πάσης φύσεως σηµάτων ποιότητας ή σηµάτων συµµόρφωσης, αγροτικών προϊόντων ή διαδικασιών παραγωγής. 4. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της συµµόρφωσης των αγροτικών προϊόντων ή των διαδικασιών παραγωγής τους ή συστηµάτων ελέγχου τους, προς προαιρετικά κλαδικά, εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρό τυπα και προδιαγραφές ή προς ισχύοντες εθνικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς κανόνες και κώδικες µε τη µορφή απονοµής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, σηµάτων ποιότητας, σηµάτων συµµόρφωσης ή πιστοποιητικών και σηµάτων συστηµάτων ποιότητας ή συστηµάτων αγροπεριβαλλοντικής διαχείρισης. 5. Η αξιολόγηση, η έγκριση και η επίβλεψη των πάσης φύσεως φορέων που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο και την πιστοποίηση της εφαρµογής των τυποποιητικών εγγράφων που εκπονεί, εκδίδει και αναγνωρίζει ο Οργανισµός. 6. Η αξιολόγηση, η έγκριση, η πιστοποίηση, η εκπαίδευση και η διαρκής ενηµέρωση των Ελεγκτών, Επιθεωρητών και των Γεωργικών Συµβούλων. 7. Η συγκρότηση και η λειτουργία επιτροπών παρατυπιών και παραβάσεων. 8. Η εισήγηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στις περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών ή παραβάσεων κατά τη διενέργεια άσκησης των ελεγκτικών και πιστοποιητικών διαδικασιών ή κατά τη διενέργεια διαδικασία επίβλεψης φορέων. Οι διοικητικές κυρώσεις καθορίζονται και αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 9. Η εκπόνηση και η έκδοση πάσης φύσεως ενηµερωτικού εντύπου υλικού, για την προβολή και την προώθηση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και των σηµάτων ποιότητάς τους. 0. Η παραγωγή πάσης φύσεως τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών παραγωγών (προγραµµάτων, εκποµπών, ταινιών, «σποτ» κλπ ), για την ενηµέρωση του αγροτικού πληθυσµού και των καταναλωτών για τις εξελίξεις της ΚΑΠ, τον προγραµµατισµό και τους στόχους του Υπουργείο υ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την αγροτική ανάπτυξη και τις πολιτικές ποιότητας στον αγροτικό τοµέα, για την προώθηση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και των σηµάτων ποιότητάς τους καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.. Η συγκρ ότηση, η λειτουργία και επίβλεψη πάσης φύσεως επιτροπών και οµάδων εργασίας οι οποίες είναι απαραίτητες για την άσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων. 4

15 2. Η κατάρτιση και η τήρηση των εξής ειδικών µητρώων: 2. Μητρώο Πιστοποιηµένων Προϊόντων 2.2 Μητρώο Πιστοποιηµένων αγροτικών επιχειρήσεων και εκµεταλλεύσεων. 2.3 Μητρώο Οργανισµών Ελέγχου και Πιστοποίησης που λειτουργούν υπό την επίβλεψη του Οργανισµού. 2.4 Μητρώο Εργαστηρίων που πληρούν τους όρους, που καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο Μητρώο Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εµπειρογνωµόνων και Συµβούλων. 2.6 Μητρώο Γεωργικών Συµβούλων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ : Προσωπικό του Οργανισµού Άρθρο 9 Κλάδοι Προσωπικού Στο πλαίσιο του Οργανισµού υφίστανται οι παρακάτω κλάδοι προσωπικού: Α) Κλάδος Ερευνητών, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται. (.) θ έσεις υπαλλήλων του κλάδου αυτού. Β) Κλάδος Επιστηµόνων, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται. (.) θέσεις υπαλλήλων του κλάδου αυτού, οποίες κατανέµονται ως ακολούθως: Δ) Κλάδος Υποστήριξης, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται. (.) θέσεις υπαλλήλων του κλάδου αυτού. Άρθρο 20 Κλάδος Ερευνητών. Στον Κλάδος Ερευνητών υπηρετούν ερευνητές υπάλληλοι του Οργανισµού, οι οποίοι κατατάσσονται σε τέσσερεις (4) βαθµίδες, ως ακολούθως: Τακτικός ερευνητής - βαθµίδα Α` Αναπληρωτής ερευνητής - βαθµίδα Β` Εντεταλµένος ερευνητής βαθµίδα Γ` Δόκιµος ερευνητής - βαθµίδα Δ`. Η βαθµίδα Δ είναι η εισαγωγική και η βαθµίδα Α η καταληκτική. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Ερευνητών των βαθµίδες Δ και Γ ` προσλαµβάνονται µε τριετή θητεία, που µπορεί να παραταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Ερευνητών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ προσλαµβάνονται και υπηρετούν σε οργανικές θέσεις Ερευνητών, οι οποίες κατανέµονται στα επιµέρους Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας και προβλέποντα ι στον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού. Τα προσόντα διορισµού ή πρόσληψης και προαγωγής που απαιτούνται για κάθε βαθµό ορίζονται τα εξής: α) Για τη βαθµίδα Δ `: Διδακτορικό δίπλωµα σε ειδικότητα σχετική µε την αγροτική έρευνα και το θεµατικό γνωστικό αντικε ίµενο του Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας, στο 5

16 οποίο προσλαµβάνεται. Γνώσεις και ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση µιας φάσης ή ενός τµήµατος ερευνητικού έργου, που να αποδεικνύονται από επίσηµα στοιχεία. β) Για τη βαθµίδα Γ`: Εκτός από τα προσόντα του προηγούµενου εδαφίου, απαιτείται ο ερευνητής να έχει την ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί ερευνητικά έργα, να κατανέµει τµήµατα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισµένου κύρους. γ) Για τη βαθµίδα Β`: Εκτός από τα παραπάνω προσόντα, απαιτείται ο ερευνητής να έχει την ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει ερευνητικά προγράµµατα, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα στα επί µέρους έργα του ερευνητικού προγράµµατος και να προωθεί πρωτότυπες και καινοτόµες ιδέες στην επιστήµη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισµένου κύρους και να έχει αναγνωρισµένη από άλλους ερευνητές συµβολή στην πρόοδο της επιστήµης. δ) Για τη βαθµίδα Α`: Εκτός από τα παραπάνω προσόντα, απαιτείται ο ερευνητής να έχει την ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα σε νέους τοµείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρε υνας, να συµβάλλει στη χάραξη ερευνητικής πολιτικής, να έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συµβολή του σε επιστηµονικούς τοµείς της ειδικότητάς του και να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε µονογραφίες ή δηµοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισµένου κύρους. 3. Στα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο λαµβάνονται υπόψη κατά περίπτωση διπλώµατα ευρεσιτεχνίας του κρινοµένου και η συµµετοχή του στην ανάπτυξη νέων µεθόδων και προϊόντων. Πρόσθετα προσόντα µπορεί να προβλεφθούν στον Εσωτε ρικό Κανονισµό του Οργανισµού. Με τον ίδιο Κανονισµό ρυθµίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, σχετική µε την κατάσταση του ερευνητικού προσωπικού. Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων του Κλάδου Ερευνητών, καθώς και τα σχετικά κριτήρια για την αξιολόγηση τους αναφέρονται λεπτοµερώς στα σχετικά ετήσια Φύλλα Αξιολόγησης. 4. Οι προβλεπόµενες οργανικές θέσεις ερευνητικού προσωπικού είναι ενιαίες για όλες τις βαθµίδες. 5. Η πλήρωση των κενών θέσεων του προσωπικού του Κλάδου Ερευνητών στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας λαµβάνει χώρα ύστερα από δηµόσια προκήρυξη, στην οποία ορίζονται υποχρεωτικά το συγκεκριµένο Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας και ο βαθµός εισαγωγής. Η προκήρυξη κοινοποιείται υποχρεωτικά στον ΑΣΕΠ και δηµοσιεύεται δύο (2) τουλάχιστον φορές, οι οποίες απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον δεκαπέντε () ηµέρες: α ) σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες της Αθήνας, οι οποίες είναι πανελλήνιας κυκλοφορίας, β ) σε δύο της Θεσσαλονίκης, καθώς και γ ) σε µία της έδρας του κατά περίπτωση Ινστιτούτου Αγροτικής Έ ρευνας. Η προκήρυξη κοινοποιείται και στις πρεσβείες της Ελλάδας στην αλλοδαπή, όπου υπάρχουν Έλληνες επιστήµονες. 6. Οι υποψήφιοι για πρόσληψη ή προαγωγή υποβάλλουν σχετική αίτηση, φάκελο δικαιολογητικών και λεπτοµερές Υπόµνηµα επιστηµονικού, ερευνητικού και συγγραφικού 6

17 έργου. Για την πρόσληψη και την προαγωγή αποφασίζει Ειδικό Εκλεκτορικό Σώµα, το οποίο ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ.. Στο Ειδικό Εκλεκτορικό Σώµα µετέχουν: α ) ο Γενικός Διευθυντής Έρευνας, ως Πρόεδρος, β) Δύο (2) µέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι., τα οποία έχουν γνωστικό αντικείµενο συναφές µε αυτό της υπό πλήρωση θέσης, γ ) ο Διευθυντής του συγκεκριµένου Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας, όπου βρίσκεται η υπό πλήρωση θέση και δ ) ένας () Ερευνητής του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε αυτό της υπό πλήρωση θέσης, ο οποίος κατέχει βαθµίδα ανώτερη του εκάστοτε κρινόµενου και υπηρετεί σε διαφορετικό Ινστιτούτο από αυτόν. Τα µέλη ΔΕΠ µε τους αναπληρωτές τους διορίζονται µετά από κλήρωση από κατάλογο που καταρτίζεται µε ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Έρευνας µετά από σχετικές προτάσεις των ελληνικών Α.Ε.Ι. Ο Ερευνητής διορίζεται µετά από κλήρωση από κατάλογο που καταρτίζεται µε ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Έρευνας µετά από προτάσεις των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας. Το Ειδικό Εκλεκτορικό Σώµα, σε ειδική συνεδρίαση του ορίζει τριµελή εισηγητική επιτροπή, η οποία υποβάλει την εισήγηση της εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την λήξη της ηµεροµηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης πρόσληψης ή προαγωγής. 7. Για τη ν προαγωγή στη βαθµίδα Γ ` απαιτείται τριετής θητεία στο βαθµό Δ ` και θετική κρίση κατά το εδάφιο VI της παραγράφου αυτής. Ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος δύναται µετά τη συµπλήρωση της τριετίας να ζητήσει την προαγωγή του στον αµέσως ανώτερο βαθµό. Αν ο κρινόµενος δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του παρατείνεται για δύο (2) έτη, µετά δε τη λήξη της επανακρίνεται. Αν κατά την επανάκριση δεν κριθεί προακτέος, απολύεται 8. Για την προαγωγή στη βαθµίδα Β ` απαιτείται πενταετής θητεία στο βαθµό Γ ` και θετική κρίση κατ ά το εδάφιο VI της παραγράφου αυτής. Ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος δύναται µετά τη συµπλήρωση της πενταετίας να ζητήσει την προαγωγή του στον αµέσως ανώτερο βαθµό. Αν ο κρινόµενος δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του παρατείνεται δύο φορές για δύο (2) έτη κάθε φορά. Κατά τη λήξη καθεµιάς θητείας επανακρίνεται Αν και µετά την τελευταία κρίση δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του δεν ανανεώνεται Στην περίπτωση αυτή µπορεί να ζητήσει µε αίτησή του, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της κρί σης να µεταφερθεί σε προσωποπαγή θέση Β βαθµού του Κλάδου Επιστηµόνων µε απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Κατά το διάστηµα από τη λήξη της θητείας µέχρι την απόφαση για διορισµό του σε προσωποπαγή θέση, την οποία ζήτησε, ο ερευνητής παραµένει στη θέση του και λαµβάνει τις αποδοχές του Κλάδου Επιστηµόνων. 9. Ο Ερευνητής της βαθµίδας Β ` προάγεται ύστερα από αίτησή του, εφόσον έχει τετραετή υπηρεσία στη βαθµίδα αυτή και έχει κριθεί θετικά κατά το εδάφιο VI της παραγράφου αυτής. Ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος δύναται µετά τη συµπλήρωση της τετραετίας να ζητήσει την προαγωγή του στον αµέσως ανώτερο βαθµό. Αν η κρίση δεν είναι θετική, επανακρίνεται για άλλες δύο φορές που πρέπει να απέχουν µεταξύ τους τρία (3) τουλάχιστον έτη. 7

18 0. Οι βαθµίδες του Κλάδου Ερευνητ ών είναι ανεξάρτητοι και αυτοτελείς. Οι νοµοθετηµένες οργανικές θέσεις µπορούν, ανάλογα µε τις ανάγκες του Οργανισµού να καταλαµβάνονται από ερευνητές Δ., Γ `, Β `, Α, βαθµίδες αδιακρίτως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Η κατανοµή των κενών οργα νικών θέσεων στις βαθµίδες γίνεται κάθε έτος µέχρι τέλος Μαρτίου, µε απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισµού µε εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας.. Οι προαγωγικές κρίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή λαµβάνουν χώρα µέχρι τέλους Μαΐου εκάστου έτους. Άρθρο 2 Κλάδος Επιστηµόνων. Οι υπάλληλοι του κλάδου Επιστηµόνων διορίζονται µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες για την πρόσληψη στον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα διατάξεις, µετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισµού και δηµόσια προκήρυξη. Υπηρετούν σε οργανικ ές θέσεις του Κλάδου αυτού όπως κατανέµονται και προβλέπονται στον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού. Τα δύο πρώτα έτη που διανύονται στον εισαγωγικό βαθµό όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων αποτελούν δοκιµαστική υπηρεσία. 2. Στον Κλάδο Επιστηµόνων υπηρετούν υπάλληλοι του Οργανισµού, Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατατάσσονται σε τέσσερις (4) βαθµούς, ως ακολούθως: Επιστήµων Α Επιστήµων Β Επιστήµων Γ Επιστήµων Δ Εισαγωγικός βαθµός των υπαλλήλων του κλάδου αυτού είναι ο βαθµό ς Δ και καταληκτικός ο Α. 3. Οι υπάλληλοι του κλάδου Επιστηµόνων προάγονται ως ακολούθως: Α) Οι υπάλληλοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: α) από το βαθµό Δ στο βαθµό Γ µετά από διετή υπηρεσία στο βαθµό Δ, β) από το βαθµό Γ στο βαθµό Β µετά από επταετή υπηρεσία στο βαθµό Γ και γ) από το βαθµό Β στο βαθµό Α µετά από εξαετή υπηρεσία στο βαθµό Β. Β) Οι υπάλληλοι Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης : α) από το βαθµό Δ στο βαθµό Γ µετά από διετή υπηρεσία στο βαθµό Δ, β) από το βαθµό Γ στο βαθµό Β µετά από πενταετή υπηρεσία στο βαθµό Γ και γ) από το βαθµό Β στο βαθµό Α µετά από εξαετή υπηρεσία στο βαθµό Β. Για τους υπαλλήλους ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος σπουδών διαρκείας ενός () τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τ ην βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος, ο χρόνος που απαιτείται για την βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Αν ο υπάλληλος κατέχει µεταπτυχιακό και διδακτορικό 8

19 δίπλωµα ή κατά τα ανωτέρω µείωση του χρόνου δεν γίνεται αθροιστικά. Οι εν λόγω τίτλοι απαιτείται να είναι συναφείς µε τα καθ\ ύλην υπηρεσιακά τους αντικείµενα. 4. Οι προαγωγές του κλάδου Επιστηµόνων διενεργούνται ύστερα από απόφαση Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Οι υπάλληλο ι προάγονται στον αµέσως επόµενο βαθµό, εφόσον έχουν συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο στον βαθµό που κατέχουν σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έχουν σε υψηλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησής τους. Το υπηρεσιακό συ µβούλιο, προκειµένου να διαπιστώσει την συνδροµή των ουσιαστικών προσόντων, λαµβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου του υπαλλήλου, από τα οποία προκύπτει η δραστηριότητά του στην υπηρεσία, η επαγγελµατική του επάρκεια, η πρωτοβουλία και η αποτελεσµατικότητά τους. Για το σχηµατισµό της κρίσης του, το υπηρεσιακό συµβούλιο λαµβάνει υπόψη τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας πενταετίας. Ειδικά για την προαγωγή στον Α βαθµό πρέπει ο υπάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προσόντ α που µαρτυρούν διοικητική ικανότητα, όπως αυτά καθορίζονται από την κλίµακα του συστήµατος αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων. Ως µη προακτέοι κρίνονται, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου, βάση πραγµατικών στοιχείων, οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του ανώτερου βαθµού. Άρθρο 22 Κλάδος Υποστήριξης Οι υπάλληλοι του κλάδου Υποστήριξης διορίζονται µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες για την πρόσληψη στον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα διατάξεις, µετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισµού και δηµόσια προκήρυξη. Υπηρετούν σε οργανικές θέσεις του Κλάδου αυτού όπως κατανέµονται και προβλέπονται στον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού. Στον Κλάδο Υποστήριξης υπηρετούν υπάλληλοι του Οργανι σµού, Δευτεροβάθµιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Τα δύο πρώτα έτη απασχόλησής τους στον Οργανισµό αποτελούν δοκιµαστική υπηρεσία. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δεν εισάγονται στο σύστηµα προαγωγής από βαθµό σε βαθµό, αλλά αναµφισβήτητα εκτιµούνται τα προσόντα που µαρτυρούν διοικητική ικανότητα και αποτελεσµατικότητα, όπως αυτή καθορίζεται από το σύστηµα αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων τους. Για κάθε υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ συντάσσεται κάθε χρόνο έκθεση αξιολόγησης για την επαγγελµατική επάρκεια και τη δραστη ριότητά τους στην υπηρεσία. Αντίστοιχα, έκθεση αξιολόγησης για κάθε υπάλληλο κατηγορίας ΥΕ συντάσσεται κάθε δύο (2) έτη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ : Λειτουργία του Οργανισµού Άρθρο 23 Οικονοµική διαχείριση και λειτουργία 9

20 . Η οικονοµική διαχείριση και η σύναψη των συ µβάσεων προµηθειών υλικού, υπηρεσιών και έργων λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προµηθειών και Οικονοµικής Διαχείρισης. Ειδικά για την προκήρυξη διαγωνισµών, την αξιολόγηση των προσφορών, τη κατακύρωση, τη σύναψη των οικείων συµβάσεων και τα νόµιµα δικαιώµατα των συµµετεχόντων ισχύουν πάντοτε αναλόγως οι κείµενες διατάξεις του Κανονισµού Προµηθειών του Δηµόσιου Τοµέα. 2. Οι κάθε είδους αποδοχές του υπηρετούντος ανά κλάδο προσωπικού καθορίζονται µε Ειδικό Μισθολόγιο, το οποίο εκδίδεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Πέραν των προβλεποµένων στο Ειδικό Μισθολόγιο απαγορεύεται κάθε επιπλέον αµοιβή, η οποία χορηγείται µε εσωτερική απόφαση τ ου Οργανισµού ή επιµέρους µονάδων του. 3. Οι πόροι του Οργανισµού προέρχονται από: Α) Την ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Β) Την ετήσια επιχορήγηση από τον προϋπολογισµό των δηµοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή άλλου φορέα. Γ) Τις επιχορηγήσεις από διεθνείς οργανισµούς. Δ) Τα έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών και διδακτικών έργων, τη διάθεση προϊόντων και την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών στο Δηµόσιο, σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες, καθώς και έσοδα από την εκτέλεση εργασιών πιστοποίησης. Ε) Τα έσοδα από την εκµετάλλευση της περιουσίας του, ΣΤ) Τις δωρεές, τις χορηγίες και τις κάθε είδους παροχές τρίτων, Ζ) Τα έσοδα των Γραφείων Διασύνδεσης και Εµπορίας των Γεωργικών Σχολών. Η) Τα έσοδα από το τέλος µίσθωσης και χρήσης των σηµάτων ποιότητας ή σηµάτων συµµόρφωσης, αγροτικών προϊόντων ή διαδικασιών παραγωγής. Θ) Τα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή. 4. Με κ οινή απόφαση των υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στην επιβολή Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που υπάγονται στο καθ ύλην αντικείµενο του Οργανισµού. 5. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για κάθε διαχειριστική πράξη των ακινήτων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση στον Οργανισµό. Με ευθύνη του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου υποβάλλεται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ετήσια Διαχειριστική Έκθε ση Ακινήτων, στην οποία καταγράφεται µε κάθε λεπτοµέρεια η πραγµατική και νοµική κατάσταση ανωτέρω ακινήτων. 6. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δύναται µε τη συνδροµή του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ζητεί τον ετήσιο τακτικό ή έκτακτο κατασταλτικό διαχειριστικό έλεγχο του Οργανισµού. 2 0

21 Άρθρο 24 Αξιολόγηση. Στο πλαίσιο του Οργανισµού λαµβάνει χώρα: Α) Αξιολόγηση του υπηρετούντος προσωπικού. Β) Αξιολόγηση του διενεργούµενου ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου. 2. Για την αξιολόγηση του προσωπικού συντάσσοντ αι από τους υπηρεσιακούς προϊσταµένους ετήσια φύλλα αξιολόγησης υπαλλήλων. Ειδικότερα: Α) Ο Γενικός Διευθυντής για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας, στην οποία προΐσταται. Β) Ο Περιφερειακός Διευθυντής για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης που προΐσταται. Γ) Ο Γενικός Διευθυντής Έρευνας για τους Διευθυντές των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας. Δ) Οι Διευθυντές των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας για τους υπαλλήλους του κλάδου Ερευνητών που απασχολούνται στο Ινστιτούτο που διευθύνουν. 3. Η αναλυτική µορφή και ο τύπος των φύλλων αξιολόγησης καθορίζονται µε τον Εσωτερικό Κανονισµό. 4. Τα ετήσια φύλλα αξιολόγησης κοινοποιούνται εντός δέκα (0) ηµερών στον ενδιαφερόµενο υπάλληλο. Κατά των φύλλων αξιολόγησης προβλέπεται ενδικοφανής προσφυγή στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος έλαβε γνώση. 5. Η αξιολόγηση του επιτελούµενου από τον Οργανισµό έργου διενεργείται µε ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης Έργου, τις οποίες εκ δίδει η Γενική Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών και Έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου αυτού. Η αναλυτική µορφή και ο τύπος των Εκθέσεων Αξιολόγησης Έργου καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργ ού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Άρθρο 25 Πειθαρχικός Έλεγχος. Οι πειθαρχικές διώξεις ασκούνται µε απόφαση του Πειθαρχικού Προϊστάµενου, µετά από τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης ή ένορκης διοικητικής εξέτασης ή και αυτεπαγγέλτως εφόσον έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη. 2. Οι πειθαρχικές υποθέσεις εκδικάζονται σε πρώτο βαθµό από την Πρωτοβάθµια Πειθαρχική Επιτροπή και σε δεύτερο και τελευταίο βαθµό από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο. Στην Πρωτοβάθµια Πειθαρχική Επιτροπή µετέχουν τρείς Διευθυντές του Οργανισµού και από ένας εκπρόσωπος των κλάδων Διοικητικού Εκπαιδευτικού και Ερευνητών. Οι 2

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ, ΙΔΡΥΣΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Σύσταση - Νομική μορφή - Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΑΓΡΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΑΓΡΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΑΓΡΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ (Ο όρος αγροτικός περιλαμβάνει δραστηριότητες των φυσικών προσώπων με τον αγροτικό τομέα που τον αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Οργανισμός Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. Nόμος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νέοι θεσμοί Άρθρο 1 Εθνικό Συμ8ούλιο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995)

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νέοι θεσµοί Άρθρο 1 Εθνικό Συµ8ούλιο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 2741 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 199 19990928 Τέθηκε σε ισχύ: 28.09.1999 Ηµ.Υπογραφής: 28.09.1999 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων Τίτλος: αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2284 13 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 188763 Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα - Αποστολή 1. Ιδρύονται Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - νοµική

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - νοµική µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3832 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΛ.Σ.Σ.) Άρθρο 1 Αρχές και περιεχόμενο του ΕΛ.Σ.Σ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3832 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΛ.Σ.Σ.) Άρθρο 1 Αρχές και περιεχόμενο του ΕΛ.Σ.Σ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3832 όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 3842/2010, 3899/2010, 3943/2011, 3965/2011, 4047/2012, 4072/2012, 4182/2013, 4244/2014, 4254/2014, 4258/2014 και την από 18/11/2012 Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 7.2.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 7.2.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ 1 Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 7.2.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)»

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» Νόµος 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η. Ι.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 245/1.11.2007) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου: Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείµενο - Ορισµοί - Πεδίο Εφαρµογής. Άρθρο 1 Αντικείµενο

Σχέδιο Νόµου: Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείµενο - Ορισµοί - Πεδίο Εφαρµογής. Άρθρο 1 Αντικείµενο Σχέδιο Νόµου: Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείµενο - Ορισµοί - Πεδίο Εφαρµογής Άρθρο 1 Αντικείµενο Η επιστηµονική έρευνα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας αποτελούν τοµείς ζωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Page 1 of 88 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 4009 Έτος: 2011 ΦΕΚ: Α 195 20110906 Τέθηκε σε ισχύ: 06.09.2011 Ημ.Υπογραφής: 02.09.2011 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Τίτλος Δομή,

Διαβάστε περισσότερα