Κένηπο Σποςδών Πληποθοπικήρ Σηεθάνος Σκοςλούδη 27, , Καλλίπολη, Πειπαιάρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κένηπο Σποςδών Πληποθοπικήρ Σηεθάνος Σκοςλούδη 27, 185 37, Καλλίπολη, Πειπαιάρ 210 45 38 177 http://www.itss.gr/"

Transcript

1 Information Technology Services and Solutions Κένηπο Σποςδών Πληποθοπικήρ Σηεθάνος Σκοςλούδη 27, , Καλλίπολη, Πειπαιάρ Κσλζηαληίλνο Κσβαίνο Αλαιπηήο Σπζηεκάησλ Η/Υ Αζθαιέο Internet

2 Τη είλαη ην Internet Τν Internet (International Network), γλσζηό πιένλ σο Γηαδίθηπν, είλαη έλα Παγθόζκην Γίθηπν Ζ/Τ πνπ επηηξέπεη ηελ πξόζβαζε ηόζν ζε Τνπηθά Γίθηπα Η/Υ όζν θαη ζε Μεκνλσκέλνπο Η/Υ, αλεμάξηεηα από ην Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα θαη ηνλ ηύπν ηνπο. Δίλαη έλα Αλνηρηό Παξάζπξν ζε όιν ηνλ θόζκν, κηα ηεξάζηηα Βάζε Γεδνκέλωλ, ζηελ νπνία έρνπκε πξόζβαζε ρωξίο πεξηνξηζκνύο ρξόλνπ θαη ρώξνπ.

3 Βαζηθέο Υπεξεζίεο Internet Ο Παγθόζκηνο Ηζηόο (World Wide Web) Σν Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν ( ) Ζ Μεηαθνξά Ζιεθηξνληθώλ Αξρείωλ (FTP) Ζ Κνηλωληθή Γηθηύωζε (Social Networking) Σηηο κέξεο καο ην Internet είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν θαη δεκνθηιέο, δηόηη είλαη πιένλ έλα εύθνια πξνζβάζηκν δίθηπν, είλαη ρώξνο πνπ δύζθνια ινγνθξίλεηαη, θη έηζη απνηειεί ηξόπν έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο.

4 Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα Πιενλεθηήκαηα Πιεξνθόξεζε Δπηθνηλσλία Δθπαίδεπζε Δπηκόξθσζε Γηαζθέδαζε Πνιιέο Φξήζηκεο Υπεξεζίεο Ηιεθηξνληθό Δκπόξην Μεηνλεθηήκαηα Πξνβιήκαηα Αζθαιείαο Δλνριεηηθή Αιιεινγξαθία Ινί Η/Υ (Viruses) Πνξλνγξαθία Τδόγνο Απνμέλσζε

5 Παηδηά θαη Internet Σημεία Ππόζβαζηρ ζηο Internet Σρνιείν Σπίηη Φίινη Βηβιηνζήθεο Γεκόζηα Σεκεία Πξόζβαζεο Κηλεηά Τειέθσλα

6 Παηδηά θαη Internet Τα παιδιά σπηζιμοποιούν ηο Internet για Να βξνπλ πιεξνθνξίεο Να επηθνηλσλήζνπλ Να παίμνπλ On Line παηρλίδηα Να αγνξάζνπλ On Line

7 Κίλδπλνη ζην Internet Αλάξκνζην Πεξηερόκελν (Πορνογραφία) Privacy Πξνζσπηθά Γεδνκέλα (Phising) Αζθάιεηα (Ιοί, Hackers, Spyware, Spamming) On Line Απάηεο Χπρνινγηθά Πξνβιήκαηα Ηιεθηξνληθά Δγθιήκαηα Identity Theft Κινπή Ταπηόηεηαο Τδόγνο

8 Κίλδπλνη ζην Internet εηδηθόηεξα Πνξλνγξαθία Τν λα παξαθνινπζεί αλάξκνζην πνξλνγξαθηθό πεξηερόκελν έλα παηδί λεαξήο ειηθίαο, είλαη άθξσο επηθίλδπλν. Δκθαλίδνληαη δηαηαξαρέο ζηελ Κνηλωληθνπνίεζε ησλ παηδηώλ απηώλ. Απνθηνύλ έληνλν θαη επηζεηηθό εξωηηζκό. Λακβάλνληαο ιαλζαζκέλα εξεζίζκαηα ζε ηόζν ηξπθεξή ειηθία πξνζπαζνύλ λα κηκεζνύλ ηα ελ ιόγσ εξεζίζκαηα. Γηα παξάδεηγκα βηληενζθόπεζε κέζσ θάκεξαο θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη θόξησκα βίληεν ζην Internet.

9 Κίλδπλνη ζην Internet εηδηθόηεξα Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα Δμνκνίωζεο Εωήο Σηιρ μέπερ μαρ είναι πολύ διαδεδομένα ηα Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα Δμνκνίωζεο ηεο Πξαγκαηηθήο Εωήο, ζηα οποία οι ζςμμεηέσονηερ παίζοςν ζε ππαγμαηικό σπόνο και ζε μόνιμη ζύνδεζη (Real Time / On Line). Τα ζςγκεκπιμένα παισνίδια δημιοςπγούν έναν Τπεξβαηηθό (Δηθνληθό) Κόζκν (Virtual Reality), ζηον οποίο μποπούμε πολύ εύκολα να είμαζηε κάποιορ άλλορ. Ίζωρ αςηόρ πος δεν είμαζηε ζηην αληθινή ζωή και θα θέλαμε να είμαζηε.

10 Κίλδπλνη ζην Internet εηδηθόηεξα Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα Δμνκνίωζεο Εωήο Για ηη ζςμμεηοσή μαρ ζε ένα ηέηοιο παισνίδι, απαιηείηαι η δημιοςπγία ενόρ σαπακηήπα, ενόρ Avatar, ο οποίορ θα είναι ν ππεξβαηηθόο εαπηόο καο. Άπα έσοςμε ηην δςναηόηηηα να επιλέξοςμε ηο αν θα είμαζηε με ηοςρ καλούρ ή ηοςρ κακούρ. Ο κίνδςνορ ηαύηιζηρ με ηο σαπακηήπα Avatar είναι πολύ μεγάλορ. Κάηι πος απαιηεί πολλά σπόνια για να ςλοποιηθεί ζηην αληθινή ζωή, ζηην εικονική απαιηεί κάποιερ ώπερ.

11 Κίλδπλνη ζην Internet εηδηθόηεξα Κνηλωληθή Γηθηύωζε (Social Networking) Η θηινζνθία ησλ Ηζηνηόπωλ Κνηλωληθήο Γηθηύωζεο (Social Networking Web Sites) ζηεξίδεηαη ζηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ησλ επηζθεπηώλ ηνπο θαη ζηελ από θνηλνύ δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ρξήζηεο δειώλνπλ ζην ζύζηεκα ζηνηρεία γηα ηνλ εαπηό ηνπο (πξνθίι) θαη δεκηνπξγνύλ πξνζσπηθέο ζειίδεο ησλ νπνίσλ έρνπλ (ή λνκίδνπλ πσο έρνπλ) ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε δηαρείξηζεο.

12 Κίλδπλνη ζην Internet εηδηθόηεξα Κνηλωληθή Γηθηύωζε (Social Networking) Ο δεκνθηιέζηεξνο εθθξαζηήο ησλ Ιζηνηόπσλ Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο είλαη ην Facebook. Τν λα είλαη θαλείο εγγεγξακκέλνο ζην Facebook ζηελ Διιάδα, είλαη MUST ζηηο παξέεο ησλ λέσλ. Φηιηάδεο Νένη θαη Νέεο θαζεκεξηλά πινεγνύληαη ζηηο ζειίδεο ηνπ, δεκηνπξγώληαο πξνθίι ρξεζηώλ, επηθνηλσλώληαο κε θίινπο, πξνζζέηνληαο πξνζσπηθέο ιεπηνκέξεηεο, απνζεθεύνληαο ηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ηνλ ηειεθσληθό αξηζκό ηνπ θηλεηνύ ηνπο, πξνζσπηθέο θσηνγξαθίεο, θαη πνιιά άιια πξνζσπηθά δεδνκέλα.

13 Κίλδπλνη ζην Internet εηδηθόηεξα Κνηλωληθή Γηθηύωζε (Social Networking) Οη πεξηζζόηεξνη Νένη δείρλνπλ ηπθιή εκπηζηνζύλε ζηελ θνηλόηεηα ρξεζηώλ ηνπ Facebook ρξεζηκνπνηώληαο ην πξαγκαηηθό ηνπο όλνκα, δηεύζπλζε, εκεξνκελία γέλλεζεο, θσηνγξαθία θ.α., ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ δηαβάζεη ηα κηθξά γξάκκαηα ηνπ Legal Notice (Όξνη Υξήζεο). Γύν από ηνπο Βαζηθνύο Όξνπο πνπ νη ρξήζηεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη απηνκάησο ζπκθσλνύλ κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Facebook είλαη νη παξαθάησ: 1.Οη Βαζηθνί Όξνη κπνξνύλ λα αιιάμνπλ νπνηεδήπνηε ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε. 2.Οη δηάθνξεο επηπξόζζεηεο εθαξκνγέο (Add-On ή Java Applets όπσο ην Poker) δελ εγγπώληαη αζθάιεηα δηόηη πξνέξρνληαη από ηξίηνπο θαηαζθεπαζηέο.

14 Κίλδπλνη ζην Internet εηδηθόηεξα Κνηλωληθή Γηθηύωζε (Social Networking) Ζ κπζηηθόηεηα ΓΔΝ είλαη εγγπεκέλε. Δίλαη πξαθηηθά αδύλαην λα δηαγξάθεη έλα πξνθίι. Με ηε δηθαηνινγία ηεο δηεπθόιπλζεο ελόο ρξήζηε ν νπνίνο παξόηη δηέγξαςε ην πξνθίι ηνπ ελδέρεηαη λα ζειήζεη λα επηζηξέςεη ζηελ θνηλόηεηα, ηα πξνθίι παξακέλνπλ ζηνπο Servers ηνπ Facebook. Απνδεδεηγκέλα, αθόκα θαη ζηε ρώξα καο, ην Facebook έρεη γίλεη ρώξνο δξάζεο παηδόθηισλ νη νπνίνη πξνζεγγίδνπλ παηδάθηα κέζσ ςεύηηθσλ πξνθίι.

15 Τα ζεκάδηα θηλδύλνπ Ένα παιδί κινδςνεύει On Line όηαν Πεξλάεη πνιιέο ώξεο κπξνζηά ζηνλ Η/Υ Διαρηζηνπνηεί ην παξάζπξν ζηελ νζόλε θάζε θνξά πνπ πιεζηάδεη ν γνληόο Πεξλάεη αξθεηό ρξόλν κόλν ηνπ On Line πηζαλόλ γηαηί θάλεη γλσξηκίεο κόλν κέζσ Η/Υ Φξεζηκνπνηεί ππεξβνιηθά πξνγξάκκαηα επηθνηλσλίαο (Chat Rooms, MSN, Facebook) Φξεζηκνπνηεί ππεξβνιηθά ηε Νέα Τερλνινγία

16 Μεδέλ Άγαλ Μέηξνλ Άξηζηνλ Πποηεινόμενερ Λύζειρ Φξήζε Η/Υ κε ηελ επίβιεςε ελειίθνπ γηα ηα κηθξόηεξα παηδηά Δπηζήκαλζε θηλδύλσλ ζηνπο εθήβνπο Φξήζε Φίιηξσλ Πξνζηαζίαο (Antivirus και Firewall) Φξήζε Πξνγξακκάησλ Γνληθνύ Διέγρνπ Τνπνζέηεζε Η/Υ έμσ από ην παηδηθό ππλνδσκάηην

17 Μεδέλ Άγαλ Μέηξνλ Άξηζηνλ Πποηεινόμενερ Λύζειρ Γηάινγνο κε ηα παηδηά γηα θηλδύλνπο επηζθέςεσλ ζε άγλσζηα Web Sites Γηαθξηηηθόο έιεγρνο ζηνλ Η/Υ Απζηεξόο έιεγρνο ζηα Internet Cafe θαη αλαγξαθή ειηθηαθνύ ραξαθηεξηζκνύ ησλ παηρληδηώλ

18 Η Γλώζε είλαη Γύλακε Σν Internet ρξεηάδεηαη Γλώζε θαη ωζηή Γηαρείξηζε θαη ΟΥΗ Γαηκνλνπνίεζε. Πιεξνθνξίεο γηα Αζθαιή Υξήζε Internet Γξακκή Βνεζείαο ΤπνΣΖΡΗΕΩ

19 Τνκείο Γξαζηεξηνηήησλ ITSS Σςμβοςλεςηικέρ Υπηπεζίερ Πληποθοπικήρ θαη Μησανογπαθικήρ Υποζηήπιξηρ Ιδιωηών, Εηαιπιών Δημιοςπγία Ιζηοζελίδων θαη Εθαπμογών καηά παπαγγελία Δίκηςα Η/Υ Πιζηοποιήζειρ ECDL Core θαη Expert Παιδικά Τμήμαηα For Kids Εξειδικεςμένα Σεμινάπια Πληποθοπικήρ Γπλαηόηεηα επηδόηεζεο κέζσ ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,45%

20 Πνπ βξηζθόκαζηε ITSS Κέντρο Σποσδών Πληροφορικής Ση. Σθνπινύδε 27, , Καιιίπνιε, Πεηξαηάο

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Οη παξόληεο όξνη δηαηππώλνληαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηόζν ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ δηαδηθηύνπ όζν θαη ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΚΣΤΑ. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ

ΓΗΚΣΤΑ. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ΓΗΚΣΤΑ Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηόρνο ηεο ώξαο Πσο επηθνηλσλνύλ δύν ππνινγηζηέο Πξσηόθνιν TCP/IP Γηεπζύλζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ Όποι Σςμμεηοσήρ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε IKEA-FEELGOOD ENTERTAINMENT πνπ δηνξγαλώλνπλ ε εηαηξεία "HOUSE MARKET ANΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ" θαη ε εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα