Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ."

Transcript

1 Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Α. ημηπεία ημο ζεκανίμο Α1) ογγναθέαξ (Γθπαηδεοηηθόξ) Καξαθσλζηαληίλνπ Αθξνδίηε Υξπζνβαιάληνπ (Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ 70) Α2) Γκςζηηθό ακηηθείμεκμ Μειέηε Πεξηβάιινληνο Γ ηάμεο Α3) Ε εκόηεηα ημο γκςζηηθμύ ακηηθεημέκμο πμο πναγμαηεύεηαη ημ ζεκάνημ Δλφηεηα 8: «Δπηθνηλσλνχκε θαη Δλεκεξσλφκαζηε» (Δπηθνηλσλία θαη Δλεκέξσζε) ηνπ ζρνιηθνχ καο εγρεηξηδίνπ. Α4) ομβαηόηεηα με ημ Α.Π.. θαη ημ Δ.Γ.Π.Π.. Σν πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ην Γ.Δ.Π.Π.. θαη ην Α.Π.. ηνπ καζήκαηνο ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο ηεο Γ ηάμεο, δηφηη αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία ππάξρνπζαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. Αλαιπηηθφηεξα, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ 8 ε Δλφηεηα «Δπηθνηλσλνχκε θαη Δλεκεξσλφκαζηε» (ζει. 131) ηνπ βηβιίνπ ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο Γ ηάμεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηα Κεθάιαηα: 1. «Οη άλζξσπνη επηθνηλσλνχκε» (ζει ) 2. «Ξεπεξλάκε ηηο δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία» (ζει ) 3. «Δλεκέξσζε κε ρίιηνπο ηξφπνπο» (ζει ) 4. «Μπξνζηά ζηελ ηειεφξαζε» (ζει ) 5. «Σν δηαδίθηπν έλαο πνιχπινθνο θφζκνο!» (ζει ) 6. «Οη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά καο ελεκεξψλνπλ» (ζει ) Αλαζθφπεζε ηνπ Κεθαιαίνπ (ζει. 150) Οη γλσζηηθνί ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί ζην ζελάξηφ καο(π.ρ. νη καζεηέο λα δηαθξίλνπλ ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ αλζξψπσλ θαζψο θαη ηελ εμέιημή ηνπο ζηνλ ρξφλν / λα πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηα νθέιε ηνπ, ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί θαζψο θαη ηξφπνπο γηα αζθαιή πινήγεζε ζ απηφ) θαιχπηνπλ ζε κεγάιν βαζκφ εθείλνπο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ (ζειίδεο 96, 98, 99, 100, 101 θαη 102). Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ απηνχ ζηνρεχνπκε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο ηνπο, ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο θαη ζηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. Α5) Γμπιεθόμεκεξ γκςζηηθέξ πενημπέξ Σν ζελάξην απηφ ππνζηεξίδεη ηε ζχλδεζε ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο κε ηελ Ηζηνξία, ηε Γιψζζα θαη ηα Δηθαζηηθά, πξνζδίδνληαο κηα δηεπηζηεκνληθφηεηα ζην γλσζηαθφ πεξηερφκελν κε ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ. Σελίδα 1

2 Α6) Δηδαθηηθή Πνμζέγγηζε Καηαξρήλ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζελαξίνπ απηνχ έρεη ζηεξηρηεί ζηηο Οηθνδνκεηηζηηθέο ή Γλσζηηθέο Πξνζεγγίζεηο 1. χκθσλα κ απηέο, ηα παηδηά πξηλ αθφκα πάλε ζην ζρνιείν έρνπλ θάπνηεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ζα νηθνδνκήζνπλ ηε λέα γλψζε πάλσ ζηελ ήδε πξνυπάξρνπζα. Σα παηδηά ζηελ νηθνδφκεζε ησλ λέσλ γλψζεσλ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη ν εθπαηδεπηηθφο ηα βνεζά λα γεθπξψζνπλ ην ράζκα αλάκεζα ζηηο ηππηθέο θαη ηηο άηππεο γλψζεηο ηνπο. 2 Δπηπξνζζέησο, ην ζελάξηφ καο ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, εθπξφζσπνο ηεο νπνίαο είλαη ν Bruner J.χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία νη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε κέζα απφ δηαδηθαζίεο αλαθάιπςεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηνλ ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή θαη ηνπ εκςπρσηή. Με άιια ιφγηα, ν καζεηήο έξρεηαη αληηκέησπνο κε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο θαιείηαη λα επηιχζεη κε ην δηθφ ηνπ ξπζκφ θαη κε βάζε ηηο δηθέο ηνπ απνθάζεηο, ελψ ν δάζθαινο ηνλ ππνζηεξίδεη θαη ηνλ δηεπθνιχλεη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή (Μπαιθίδαο Ν., 2008). Σέινο, λα ζεκεηψζνπκε φηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ βαζίζηεθε ζηηο Κνηλσληθνπνιηηηζκηθέο Θεσξίεο κάζεζεο (L. Vygotsky), νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε έλα κάζεκα πξέπεη λα είλαη θαιά νξγαλσκέλν θαη ζρεδηαζκέλν, ψζηε λα ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε ζθνπφ ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Α7) Σμ οπμιμγηζηηθό πενηβάιιμκ πμο πνμηείκεηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεξ ζογθεθνημέκεξ εκόηεηαξ 1. Mindomo: Πξφθεηηαη γηα έλα onlineςεθηαθφ εξγαιείν Web 2.0 ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. Έλα κεγάιν ηνπ πιενλέθηεκα είλαη φηη καο επηηξέπεη ην δηακνηξαζκφ θαη ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο (share).πγθεθξηκέλα, νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο κπνξνχλ λα δεκνζηεπζνχλ ζην δηαδίθηπν (παξέρνληαο απεπζείαο ηνλ ζχλδεζκν ηνπ ράξηε, είηε κε ελζσκάησζή ηνπ ζε κηα ππάξρνπζα ηζηνζειίδα), αιιά θαη λα εθηππσζνχλ (ζπκβαηηθή κνξθή). Δίλαη έλα αμηφινγν πνιπκεζηθφ εξγαιείν, ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο, κε απμεκέλε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ηνπ ρξήζηε θαη δπλαηφηεηα ζπλδεκηνπξγίαο. 2. Online Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό Α' Βάζκηαο & Β' Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Π.Ι. (Μειέηε ηνπ Πεξηβάιινληνο Α -Γ ) Οη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ θαη απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο θαη ελέξγεηεο, νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ ην ινγηζµηθφ απηφ. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο γξαπηήο έθθξαζεο πνπ είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα ειθπζηηθφ ινγηζκηθφ ράξε ζην πινχζηα εηθνλνγξαθεκέλν πεξηβάιινλ ηνπ, είλαη εχρξεζην θαη δελ απαηηεί ηδηαίηεξν ρξφλν γηα ηελ εθκάζεζή ηνπ απφ ηνπο καζεηέο. 3. Animoto: Σν Animoto είλαη κία on-line εθαξκνγή (ςεθηαθφ εξγαιείν Web 2.0) κε ηελ νπνία ν θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη βίληεν 30 πεξίπνπ δεπηεξνιέπησλ κε εηθφλεο ηεο επηινγήο ηνπ θαη κνπζηθή. (https://animoto.com/) 4. SlideBoom: Σν SlideBoom είλαη έλα ςεθηαθφ εξγαιείν Web 2.0 πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα online ςεθηαθή δηαδξαζηηθή παξνπζίαζε. Ζ παξνπζίαζε παίδεη ζαλ ηαηλία κε ήρν. 1 Βλ. Wadsworth, Barry J. (1996), Piaget's theory of cognitive and affective development: Foundations of constructivism (5th ed.), White Plains, NY, England: Longman Publishing. 2 εκεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο απφ ηελ Δπηκφξθσζε Β Δπηπέδνπ (Ρεο. Γ., 2015) Σελίδα 2

3 5. Revelation Natural Art: Σν Revelation Natural Art είλαη έλα εξγαιείν γξαθηθψλ γεληθήο ρξήζεο κε πνιιαπιέο ζρεδηαζηηθέο δπλαηφηεηεο. Δίλαη έλα ινγηζκηθφ κέζσ ηνπ νπνίνπ θαιιηεξγείηαη ε θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ε ειεχζεξε έθθξαζε. Πξφθεηηαη γηα έλα αλνηθηφ εθπαηδεπηηθφ θαη γλσζηηθφ εξγαιείν επνηθνδνκεηηθήο κάζεζεο, ην νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Α.Π.. ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο ζην Γεκνηηθφ. 6. Πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν: Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ νη καζεηέο δε ζα πξνβνχλ κφλν ζηελ αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο (www.google.com), αιιά θαη ζηελ θξηηηθή επεμεξγαζία ηεο (θαζνδεγνχκελε δηεξεχλεζε-αλαθάιπςε). Δπίζεο, ην δηαδίθηπν πξνσζεί ηελ επηθνηλσλία (π.ρ. ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν). 7. Φεθηαθέο Δγθπθινπαίδεηεο: Οη εγθπθινπαίδεηεο ζηελ ςεθηαθή ηνπο κνξθή πξνζθέξνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο (https://el.wikipedia.org), επηηξέπνπλ ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν θαζψο επίζεο ηελ εχθνιε αλαδήηεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. Δπνκέλσο, επλννχλ δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο θαη αλαθάιπςεο. 8. Hot Potatoes: Σν ινγηζκηθφ απηφ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθψλ ηεζη πνιιαπιψλ εξσηήζεσλ, ζηαπξφιεμσλ, αζθήζεσλ αληηζηνίρηζεο θαη ζπκπιήξσζεο θελψλ. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο, αθνχ θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε θαη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ππφ κειέηε ελφηεηαο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ κε παηγληψδε ηξφπν κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εδξαίσζε ηεο λέαο γλψζεο. 9. Tux Paint: Σν Tux Paint είλαη έλα ειεχζεξν πξφγξακκα δσγξαθηθήο. Δίλαη έλα ινγηζκηθφ αηζζεηηθήο έθθξαζεο θαη αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Σα παηδηά κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ Tux Paint κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ απηά πνπ έρνπλ κάζεη κέζα απφ εηθφλεο πνπ δσγξαθίδνπλ θαη φρη κε γξαπηφ ιφγν φπσο ζπλεζίδεηαη. 10. Mixbook: Σν Mixbook είλαη έλα online εξγαιείν Web 2.0 πνπ ζνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θσηνγξαθηθψλ άικπνπκ. Γηαζέηεη κηα πνηθηιία απφ θφλην πνπ κπνξείο λα επηιέμεηο θαζψο επίζεο ζνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηήζεηο ηηο θσηνγξαθίεο ζνπ φπσο εζχ επηζπκείο. Απηά ηα άικπνπκ κπνξείο λα ηα θνηλνπνηήζεηο δσξεάλ θαζψο επίζεο λα πξνζθαιέζεηο θίινπο ζνπ, νη νπνίνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξέκβνπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ άικπνπκ απηνχ πξνζζέηνληαο δηθέο ηνπο θσηνγξαθίεο ή αιιάδνληαο ηελ εκθάληζή ηνπ. 11. Drawing for Children: Δίλαη έλα ειεχζεξν πξφγξακκα δσγξαθηθήο, θαηάιιειν γηα παηδηά. Δίλαη ηδηαίηεξα πξνζεγκέλν, επράξηζην θαη εχρξεζην. Κηλεηνπνηεί ηε θαληαζία ησλ καζεηψλ θαη αλαπηχζζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Β. Παηδαγωγηθά ζημηπεία ημο ζεκανίμο Β1) Ε ηδέα πμο δηέπεη ημ εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ Οη καζεηέο κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ζα αλαγλσξίζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ηνπο θαλφλεο πνπ ηε δηέπνπλ θαη δηάθνξνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο. Δπηπξνζζέησο, ζα γλσξίζνπλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (ην θαζέλα μερσξηζηά), ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην ξφιν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ελεκέξσζε ηνπ αλζξψπνπ θαζψο επίζεο ζα γίλεη εηδηθή αλαθνξά ζην δηαδίθηπν φζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηα νθέιε ηνπ, ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί θαη ηελ αζθαιή πινήγεζε ζ απηφ. Σν ζελάξην ζα πινπνηεζεί κε ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ζα αμηνπνηεζνχλ ηα πξναλαθεξφκελα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, εξγαιεία Web 2.0, δηάθνξνη ρξήζηκνη ηζηφηνπνη θαη βίληεν, ρσξίο λα παξαβιέπεηαη ε ρξήζε ησλ παξαδνζηαθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο. Σν ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα αμηνπνηεζεί γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο έρεη πνιπκεζηθφ ραξαθηήξα θαη ηα ςεθηαθά εξγαιείαweb 2.0 παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ηνπ ρξήζηε θαη ηε δπλαηφηεηα ζπλδεκηνπξγίαο. Δίλαη Σελίδα 3

4 ηδηαηηέξσο ειθπζηηθά γηα ηα παηδηά, θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη θηλεηνπνηνχλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο (πνιπαηζζεηεξηαθή κάζεζε). Σέινο, λα ζεκεηψζνπκε φηη νη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ ζε 5 νκάδεο ησλ 3 αηφκσλ. Με άιια ιφγηα, απνκαθξχλνπκε ην δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο θαη εθαξκφδνπκε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν. Σα παηδηά θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ αξκνληθά θαη λα κάζνπλ λα ζέβνληαη ην έλα ην άιιν. ηφρνο καο επίζεο είλαη θαη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο-ζπλεξγαζίαο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. Ο δάζθαινο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή θαη ηνπ δηακεζνιαβεηή ζε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηνρεχεη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο γηα επξχηεξε ζηφραζε θαη θξηηηθή ζηάζε. Β2) Πνμζηηζέμεκε παηδαγςγηθή αλία Με ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζα δεκηνπξγεζεί έλα εμαηξεηηθά ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο γηα ηα παηδηά θαη νη παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο ζα πεξηνξηζηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ. Οη καζεηέο ζα ρσξηζηνχλ ζε 5 νκάδεο ησλ 3 αηφκσλ θαη ν ξφινο θάζε νκάδαο ζα είλαη δηαθξηηφο (νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο). Θα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο θαη ζα αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ Web 2.0 θαη ηεο πινήγεζεο ηνπο ζην δηαδίθηπν ζε θαζνξηζκέλνπο ηζηνηφπνπο (αλνηρηά πεξηβάιινληα εξγαζίαο θαη κάζεζεο) ζα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ εθάζηνηε ινγηζκηθψλ, εξγαιείσλ θαη ηνπ Ζ/Τ, δπλαηφηεηεο άληιεζεο θαη ζσζηήο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ, θαζψο επίζεο θαη δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο. Δπνκέλσο, ην ζελάξην «Δπηθνηλσλνχκε θαη Δλεκεξσλφκαζηε» πνπ ζα πινπνηήζνπκε ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο αξρέο ηνπ Δπνηθνδνκεηηζκνχ (constructivism), ζηηο Κνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο ηνπ Vygotsky θαη ζηελ Αλαθαιππηηθή κάζεζε ηνπ Bruner. Γίλεηαη έκθαζε ζηoλα θαιιηεξγήζνπλ νη καζεηέο ηελ θξηηηθή θαη αθαηξεηηθή ηνπο ζθέςε, λα αλαπηχμνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε θαληαζία ηνπο, λα κάζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κεηαμχ ηνπο θαη λα πξνζεγγίδνπλ δηεπηζηεκνληθά ηα ππφ εμέηαζε ζέκαηα. Άιισζηε, κε ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ε κάζεζε γίλεηαη κηα πην ελδηαθέξνπζα ππφζεζε, ηα παηδηά πεηξακαηίδνληαη, γίλνληαη κηθξνί εξεπλεηέο, αιιειεπηδξνχλ κε ην εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη ηειηθά αλαθαιχπηνπλ ηε λέα γλψζε κε ηξφπν επράξηζην. Σέινο, απψηεξνο ζθνπφο καο είλαη, ν ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο 3 ησλ καζεηψλ, ηνλ νπνίν γηα λα θαηαθηήζνπλ δελ αξθεί κφλν ε εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, αιιά θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιίαο, ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα ζπιιέγνπλ, λα θαηαλννχλ, λα αλαιχνπλ, λα αμηνινγνχλ θαη ζην ηέινο λα θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα κέζσ ηεο ρξήζεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. Β3) Γκςζηηθά δηδαθηηθά δεηήμαηα /πνμβιήμαηα Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ βαζίδεηαη 4 : ζηηο αξρέο ηνπ Δπνηθνδνκηζκνχ (Piaget), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν καζεηήο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηνλ J. Bruner, ν νπνίνο είλαη πξεζβεπηήο ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο ζηηο Κνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξήζεηο (Vygotsky) γηα ηε κάζεζε, νη νπνίεο κεηαμχ άιισλ ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. 3 ΝΗΚΛΔΗΑ ΔΣΔΟΚΛΔΟΤ, ΒΗΚΣΩΡΗΑ ΠΑΤΛΟΤ & ΤΜΔΩΝ ΣΟΛΑΚΗΓΖ (Κνκνηελή, 2012) 4 εκεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πηζηνπνίεζεο Β Δπηπέδνπ (Ρεο Γ., 2015) Σελίδα 4

5 Τπήξμαλ δχν παξάκεηξνη, νη νπνίνη ζπλέβαιαλ ζην λα δεκηνπξγήζσ ην ζελάξην απηφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθεξφκαζηε ζπρλά ζηελ ηάμε αθελφο ζην πψο κπνξνχκε λα επηθνηλσλνχκε ζσζηά κεηαμχ καο θαη πνηνπο θαλφλεο νθείινπκε λα αθνινπζνχκε φηαλ επηθνηλσλνχκε (π.ρ. έβνκαη ηνλ ζπλνκηιεηή κνπ θαη δελ ηνλ δηαθφπησ φηαλ κηιάεη.). Με άιια ιφγηα, ππήξμε αλάγθε λα γλσξίζνπκε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ φηαλ κηιάεη θάπνηνο θαη απηνχο πνπ ηζρχνπλ φηαλ αθνχκε θάπνηνλ λα κηιάεη. Έηζη κφλν επηηπγράλεηαη έλαο επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο. Δπηπιένλ, κέζα απφ ζπδεηήζεηο έρεη ηνληζηεί επαλεηιεκκέλσο ε αλαγθαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο. Καιφ ζα είλαη λα εθθξάδνπκε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο καο, ηηο ραξέο καο, απηά πνπ καο δπζαξεζηνχλ θαη απηά πνπ καο θάλνπλ επηπρηζκέλνπο, λα εξρφκαζηε πην θνληά κε ηνπο άιινπο, λα ιχλνπκε κε σξαίν ηξφπν ηπρφλ παξεμεγήζεηο θαη λα κνηξαδφκαζηε ζηηγκέο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο. Απφ ηελ άιιε, επεηδή βηψλνπκε κηα επνρή φπνπ ε ηερλνινγία δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε δσή καο θαη ζα πξέπεη λα ηελ αμηνπνηνχκε ζσζηά θαη κε ζχλεζε, έλησζα ηελ αλάγθε αθνχ αζρνιεζνχκε κε ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο γεληθφηεξα, λα θάλνπκε εηδηθή κλεία ζην δηαδίθηπν, ζηα πιενλεθηήκαηά ηνπ θαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ απηφ εγθπκνλεί. Σα παηδηά θάλνπλ ζπρλή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη νθείινπλ λα αθνινπζνχλ θάπνηνπο θαλφλεο, λα είλαη θαηάιιειεο νη ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέπηνληαη θαη λα γίλεηαη αζθαιή πινήγεζε ζ απηφ. Θεσξψ ινηπφλ φηη ε εθαξκνγή απηνχ ηνπ ζελαξίνπ αθελφο ζα βειηηψζεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη αθεηέξνπ ζα ηα βνεζήζεη λα θάλνπλ ζσζηή θαη ζπλεηή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαζψο επίζεο λα απνθχγνπλ παγίδεο πνπ απηφ ζπρλά θξχβεη. Αθφκε, ζα απνθνκίζνπλ πνηθίια νθέιε θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ, αθνχ ζα εξγάδνληαη κέζα ζε έλα επράξηζην πεξηβάιινλ κε ηελ εθαξκνγή λέσλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ (π.ρ. ζπλεξγαηηθή κάζεζε) θαη ζα αμηνπνηήζνπλ ηηο Νέεο Σερλνινγίεο (π.ρ. ζα έξζνπλ ζε επαθή κε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη κε ςεθηαθά εξγαιεία Web 2.0). Γ. Πιαίζημ εθανμμγήξ Γ1) ε πμημοξ απεοζύκεηαη: Γ Σάμε Γεκνηηθνχ- Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Γ2) Υνόκμξ οιμπμίεζεξ: Σν ζελάξην καο «Δπηθνηλσλνχκε θαη Δλεκεξσλφκαζηε» αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί ζε 9 δηδαθηηθέο ψξεο. Δηδηθφηεξα, ζα ρξεηαζηνχλ 2 εβδνκάδεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ζα αμηνπνηεζεί ηελ πξψηε εβδνκάδα 1 δηδαθηηθή ψξα θαη ηε δεχηεξε εβδνκάδα 2 δηδαθηηθέο ψξεο απφ ην κάζεκα ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο. Δλδέρεηαη σζηφζν ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνιάβνπκε λα ην νινθιεξψζνπκε εληφο ησλ 9 δηδαθηηθψλ σξψλ λα δαλεηζηνχκε κία επηπιένλ ψξα απφ ην κάζεκα ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο. Γ3) Υώνμξ οιμπμίεζεξ: Οη καζεηέο/ξηεο ζα εξγαζηνχλ εμ νινθιήξνπ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Γ4) Πνμαπαηημύμεκεξ γκώζεηξ ηςκ μαζεηώκ Καηαξρήλ, λα ζεκεηψζνπκε φηη φζνλ αθνξά ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν πνπ ζα αθνινπζήζνπκε, νη καζεηέο έρνπλ κάζεη λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο απφ πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπκε πινπνηήζεη. Δπηπξνζζέησο, αλαθνξηθά κε ηηο πξφηεξεο γλψζεηο Σελίδα 5

6 ηνπο ήδε απφ ηε Β ηάμε έρνπλ δηδαρζεί θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ελεκέξσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Δλφηεηα 14 ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο Β ηάμεο δηδάρζεθαλ ζην Κεθάιαην 14.1 ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο θαη ζην Κεθάιαην 14.2 Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Σέινο, ζην Κεθάιαην14.3,έγηλε επαλάιεςε ησλ φζσλ είραλ δηδαρζεί, αθνχ ζπλνςίδεη ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ελεκέξσζε. Βαζηθνί ζηφρνη ηεο ελφηεηαο απηήο ζχκθσλα κε ην Α.Π.. ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ήηαλ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο µε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζηάζε γηα ηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Δλεκέξσζεο. Δπνκέλσο, ηα παηδηά έρνπλ ήδε θάπνηεο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο φζνλ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη πάλσ ζ απηέο ζα πξνζπαζήζνπκε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ λα νηθνδνκήζνπκε ηε λέα γλψζε. Δπίζεο, ηπρφλ ιαλζαζκέλεο ηδέεο θαη αληηιήςεηο 5 πνπ έρνπλ γχξσ απφ ην ππφ εμέηαζε ζέκα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηηο αμηνπνηήζνπκε κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν θαη λα εδξαηψζνπκε ηε λέα γλψζε. Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ, νη καζεηέο έρνπλ ήδε απνθηήζεη θάπνηεο βαζηθέο γλψζεηο θαη έρνπλ θαιιηεξγήζεη νξηζκέλεο δεμηφηεηεο ρξήζεο ηνπ Ζ/Τ απφ πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηελ ηάμε. Αλαιπηηθφηεξα, έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ην Γηαδίθηπν θαη έρνπλ πξνβεί ζηελ αλαδήηεζε θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, έρνπλ εμνηθεησζεί κε αξθεηά ινγηζκηθά (π.ρ. ινγηζκηθφ δσγξαθηθήο Drawing for Children, Hot Potatoes θηι.) θαζψο θαη κε δηάθνξα ςεθηαθά εξγαιεία Web 2.0 (π.ρ. ISSUU ςεθηαθφ βηβιίν, Mixbook ςεθηαθφ άικπνπκ, Storybird ςεθηαθή ηζηνξία θηι.). Σέινο, λα ζεκεηψζνπκε φηη νη καζεηέο ζε εβδνκαδηαία βάζε γηα δχν δηδαθηηθέο ψξεο επηζθέπηνληαη ην Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ καο φπνπ δηδάζθεηαη ην κάζεκα ησλ Σ.Π.Δ. (Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ)απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ Πιεξνθνξηθήο. Δπνκέλσο, νη καζεηέο έρνληαο θάπνηεο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ην επηιεγκέλν γλσζηηθφ ζέκα, αιιά θαη κε ηε ρξήζε Νέσλ ηερλνινγηψλ, εηθάδνπκε φηη δελ ζα ζπλαληήζνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζην λα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ηνπ ζελαξίνπ. Γ5) Απαηημύμεκα βμεζεηηθά οιηθά θαη ενγαιεία: Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν (laptop, ηα νπνία ζα δαλεηζηνχκε απφ ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο) Δθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηνλ ππνινγηζηή Βηληενπξνβνιέαο Δθηππσηήο Φχιια εξγαζίαο κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ Γ6) Ονγάκςζε ηεξ ηάλεξ Οη καζεηέο ζα ρσξηζηνχλ ζε 5 νκάδεο ησλ 3 αηφκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εθάζηνηε δξαζηεξηνηήησλ. Οη νκάδεο απηέο ζα είλαη εηεξνγελείο. Αλαιπηηθφηεξα, ζα απαξηίδνληαη απφ αγφξηα θαη θνξίηζηα, δηαθνξεηηθήο θνηλσληθήο ηάμεο θαη ρψξαο πξνέιεπζεο θαη κε δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη αιιειεπίδξαζε θαη αλαηξνθνδφηεζε (Μαηζαγγνχξαο, 1998). Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη καζεηέο δελ είλαη φινη ην ίδην εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ, ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ ινγηζκηθψλ πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ, ν ρσξηζκφο ησλ νκάδσλ ζα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε ζχλζεζε ηνπο λα 5 Βι. Βακβνχθα, Η. (2008), Σα ιάζε ησλ καζεηψλ ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ςπρνπαηδαγσγηθέο ζεσξίεο θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπο ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. Σελίδα 6

7 εμαζθαιίδεη φηη νη νκάδεο κεηαμχ ηνπο ζα είλαη ηζνδχλακεο θαη ν θαηακεξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ζα αληηζηνηρεί ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ. θνπφο καο είλαη λα βνεζάεη ν έλαο ηνλ άιινλ θαη λα κπνξνχλ λα θέξνπλ εηο πέξαο ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. Ο ξφινο θάζε παηδηνχ ζηελ νκάδα ζα είλαη δηαθξηηφο, αθνχ ζα έρνπλ δνζεί απφ πξηλ ζαθείο νδεγίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ζα ελαιιάζζνληαη ζηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ, ησλ ινγηζκηθψλ θαη ζηηο δηαδηθηπαθέο αλαδεηήζεηο. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηε ζπκπιήξσζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο, θάζε κέινο ζα αλαιακβάλεη ηε δηεθπεξαίσζε ελφο ηκήκαηνο ηεο έξεπλαο θάζε θνξά. ην ηέινο, ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξνπζηάδνληαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη αξθεηά πνιπζχλζεηνο. πγθεθξηκέλα, είλαη εθείλνο πνπ ππνζηεξίδεη, ζπκβνπιεχεη θαη ελζαξξχλεη ηα παηδηά θαζφια ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ «Δπηθνηλσλνχκε θαη Δλεκεξσλφκαζηε». Δπηπξνζζέησο, είλαη ν ζπληνληζηήο θαη ν θαζνδεγεηήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οθείιεη λα είλαη πιήξσο πξνεηνηκαζκέλνο θαη λα γλσξίδεη άξηζηα ηα ινγηζκηθά θαη ηα ςεθηαθά εξγαιεία πνπ ζα εληάμεη ζηε δηαδηθαζία θαζψο επίζεο είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επράξηζηνπ θαη θηιηθνχ θιίκαηνο κέζα ζηελ ηάμε. Γ7) Δηδαθηηθμί ζηόπμη ημο ζεκανίμο θνπόο: θνπφο καο είλαη κέζα απφ ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ(εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, εξγαιεία Web 2.0, πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, ρξήζηκνη ηζηφηνπνη, βίληεν) θαη ζπκβαηηθνχ πιηθνχ (θχιια εξγαζίαο) νη καζεηέο εξγαδφκελνη ζε νκάδεο λα αλαγλσξίζνπλ αθελφο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ηεο θαη αθεηέξνπ λα γλσξίζνπλ ηα Μ.Μ.Δ. θαη εηδηθφηεξα ην Γηαδίθηπν (ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ θξχβεη) κε ηξφπν ειθπζηηθφ πνπ επλνεί ηε ζπκκεηνρηθή δξάζε θαη ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε. ηόρνη: Χο πξνο ην γλωζηηθό αληηθείκελν: Οη καζεηέο/ξηεο: 1. Να δηαθξίλνπλ ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ αλζξψπσλ θαζψο θαη ηελ εμέιημή ηνπο ζηνλ ρξφλν. 2. Να πξνζεγγίζνπλ βαζηθνχο θαλφλεο επηθνηλσλίαο. 3. Να αζθεζνχλ ψζηε λα εθθξάδνληαη αμηνπνηψληαο δηάθνξνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. 4. Να αλαγλσξίζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο. 5. Να επαηζζεηνπνηεζνχλ απέλαληη ζηα άηνκα πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο. 6. Να γλσξίζνπλ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ην ξφιν πνπ επηηειεί ην θαζέλα. 7. Να θαιιηεξγήζνπλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ «θξηηηθή αλάγλσζε» ησλ ελεκεξσηηθψλ-ςπραγσγηθψλ εληχπσλ. 8. Να πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ςπραγσγίαο (εθηφο ηεο ηειεφξαζεο) ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν. 9. Να πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηα νθέιε ηνπ, ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί θαζψο θαη ηξφπνπο γηα αζθαιή πινήγεζε ζ απηφ. Σελίδα 7

8 Χο πξνο ηε ρξήζε Νέωλ Σερλνινγηώλ 6 : Οη καζεηέο/ξηεο: 1. Να γλσξίζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρνπλ νη Νέεο Σερλνινγίεο γηα ηελ θαηαλφεζε δηάθνξσλ ζεκάησλ θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο κε ηξφπν ειθπζηηθφ θαη θαηλνηφκν. 2. Να εμαζθεζνχλ ζηελ πινήγεζε ζε επηιεγκέλνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο (π.ρ. Wikipedia) θαη λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθίεο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Έπεηηα, λα κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπιιέμεη. 3. Να εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ (Online Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ Α' Βάζκηαο & Β' Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Π.Η. (Μειέηε ηνπ Πεξηβάιινληνο Α -Γ ), Revelation Natural Art, Tux Paint, Hot Potatoes,Drawing for Children) θαη ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ Web 2.0 (SlideBoom, Mindomo, Animoto, Mixbook) πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ. 4. Να γλσξίζνπλ ρξήζηκεο ηζηνζειίδεο γηα αζθαιή πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν (π.ρ. cyberkid.gov.gr / saferinternet.gr). 5. Να απνθηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. φζνλ αθνξά ηελ νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο. Χο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία: Οη καζεηέο/ξηεο: 1. Να αλαπηχμνπλ νκαδηθφ πλεχκα ζπλεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηνχλ ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. 2. Να αληαιιάζζνπλ ηδέεο θαη απφςεηο ζεβφκελνη ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο θαη λα θαιιηεξγεζεί ε επηθνηλσληαθή ηνπο δεμηφηεηα. 3. Να αλαπηχμνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο κέζα απφ νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 4. Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη νηθνδφκεζεο ηεο λέαο γλψζεο. 5. Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ εξεπλεηηθή ηνπο δηάζεζε θαη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε. 6. Να θαιιηεξγήζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε θαληαζία ηνπο κέζα απφ ηα εηθαζηηθά. Δ. Γθανμμγή ημο ζεκανίμο Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη ζε ηξεηο θάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Α Φάζε (1 ε θαη 2 ε δηδαθηηθή ψξα) ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο φιεο πξνζπάζεηαο. Με άιια ιφγηα, ζα ζπδεηήζνπκε κε ηνπο καζεηέο θαη ζα ηνπο ελεκεξψζνπκε γηα ην πεξηερφκελν ηνπ ζελαξίνπ κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνχκε. Δπίζεο, ζα ελεκεξσζνχλ γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ, ζα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο θαη ζα αλαιάβνπλ αξκνδηφηεηεο. Σέινο, ζα ηνπο ελεκεξψζνπκε ζε πνηνπο Ζ/Τ ζα θάηζνπλ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εξγαζηνχλ θαζψο επίζεο ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. ηελ Α θάζε ζα γίλεη αλίρλεπζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ γλσζηηθψλ δπζθνιηψλ ηνπο κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ελφο θαηάιιεινπ ςεθηαθνχ εξγαιείνπ 6 Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, «ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ (ρνιείν 21 νπ αηψλα) Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ, Οξηδφληηα Πξάμε», Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηηο ΣΠΔ ζηελ Πξωηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Σελίδα 8

9 Web 2.0 ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο πνπ νλνκάδεηαη Mindomo θαη ην νπνίν ζα απνηειέζεη ηελ αθφξκεζή καο γηα ηελ έλαξμε ηνπ ζελαξίνπ. Δπηπιένλ ζα ηνπο απεπζχλνπκε θαη νξηζκέλεο εξσηήζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα δηεξεπλεζνχλ νη ηδέεο θαη νη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ζ Β Φάζε (3 ε,4 ε, 5 ε, 6 ε, 7 ε θαη 8 ε δηδαθηηθή ψξα) πεξηιακβάλεη ηελ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ηα Φχιια Δξγαζίαο (θάζε νκάδα παξαιακβάλεη έλα Φχιιν Δξγαζίαο) κέζα απφ ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ. Σα κέιε ηεο θάζε νκάδαο ην κειεηνχλ θάζε θνξά κε πξνζνρή θαη ζηε ζπλέρεηα μεθηλνχλ ηε δηεξεχλεζε, ηε κειέηε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Όηαλ νη νκάδεο νινθιεξψζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, νη εθπξφζσπνη ηεο θάζε νκάδαο παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ θαη γίλεηαη ηειηθή ζπδήηεζε. Ο δηθφο καο ξφινο είλαη λα βνεζάκε, λα ζπληνλίδνπκε θαη λα παξεκβαίλνπκε, φηαλ απηφ είλαη αλαγθαίν. απηή ηε θάζε αλαζθεπάδνληαη νη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα νηθνδνκείηαη ε λέα γλψζε. ηε Γ Φάζε (9 ε δηδαθηηθή ψξα) ζα ιάβεη ρψξα ε αμηνιφγεζε ηφζν ησλ καζεηψλ, φζν θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ζα γίλεη αμηνιφγεζε κε ξνπκπξίθα, ε νπνία απνηειεί έλα είδνο πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο. Με βάζε απηή, ζα αμηνινγεζεί ε ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ ζηηο νκάδεο ηνπο, ε δηαδηθαζία πινπνίεζήο ηνπ ζελαξίνπ, ε απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη ςεθηαθψλ εξγαιείσλ Web 2.0 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ε έθθξαζε, ε ζχληαμε, ε νξζνγξαθία θαη ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη καζεηέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηέινο ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζελαξίνπ θαη ην θαηά πφζν νινθιεξψζεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνπο καζεηέο. Α Φάζε ηελ Α Φάζε αθνχ ζπκβνχλ φζα πξνείπακε (θεθάιαην Γ Δθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ), ζα αμηνπνηήζνπκε έλα ςεθηαθφ εξγαιείν Web 2.0 ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο πνπ νλνκάδεηαη Mindomo κε ζθνπφ λα: εηζάγνπκε ηνπο καζεηέο ζην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ καο αληρλεχζνπκε πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο θαη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη γηα ην ππφ ζπδήηεζε ζέκα θηλεηνπνηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνπο Εεηάκε απφ ηηο νκάδεο ινηπφλ λα παηήζνπλ πάλσ ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν: https://www.mindomo.com/mindmap/-8-8caff673f9f7481fb5861fed25fd6023 Έπεηηα, αθνχ αλνίμεη ε ζειίδα παξαηεξνχλ πξνζεθηηθά ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε θαη πξαγκαηνπνηείηε κηα πξψηε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο κέζα απφ εξσηήζεηο πνπ ζέηνπκε εκείο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απεπζχλνπκε ηηο εμήο εξσηήζεηο: Πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα δύν βαζηθά ζέκαηα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνύκε ηηο επόκελεο κέξεο; Δπηθνηλωλνύζαλ νη άλζξωπνη παιηόηεξα; Αλ λαη, κε πνηνλ ηξόπν; Γηαηί λνκίδεηε όηη ήζειαλ λα επηθνηλωλνύλ; ήκεξα, κε πνηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη ε επηθνηλωλία κεηαμύ ηωλ αλζξώπωλ; Έρεηε αθνύζεη ηνπο όξνπο «ιεθηηθή» θαη «κε ιεθηηθή» επηθνηλωλία; Πξέπεη λα εθαξκόδνπκε θάπνηνπο θαλόλεο όηαλ επηθνηλωλνύκε; Υάξε ζε πνηα κέζα ελεκεξωλόκαζηε θαη καζαίλνπκε ηα λέα ηεο ρώξαο καο άιια θαη νιόθιεξνπ ηνπ θόζκνπ; Σελίδα 9

10 Παιηά κε πνηνπο ηξόπνπο ελεκεξώλνληαλ νη άλζξωπνη; ηελ επνρή καο πώο ελεκεξώλνληαη; Ση πξέπεη λα πξνζέρνπκε όηαλ βιέπνπκε ηειεόξαζε ή όηαλ θάλνπκε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ; Ο ελλνηνινγηθφο ράξηεο έρεη θάπνηα θελά ηα νπνία ζα θιεζνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ νη καζεηέο. ε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά, ζα ηα αθήζνπλ σο έρνπλ θαη ζα αλαηξέμνπλ πάιη πίζσ ζηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε, φηαλ νινθιεξσζεί ην ζελάξην θαη ζα έρεη νηθνδνκεζεί ε λέα γλψζε. Β Φάζε Οη δηδαθηηθέο ψξεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θχιισλ εξγαζίαο: 1 ν Φύιιν Δξγαζίαο: 3 ε δηδαθηηθή ψξα 2 ν Φύιιν Δξγαζίαο: 4 ε δηδαθηηθή ψξα 3 ν Φύιιν Δξγαζίαο: 5 ε δηδαθηηθή ψξα 4 ν Φύιιν Δξγαζίαο: 6 ε θαη 7 ε δηδαθηηθή ψξα 5 ν Φύιιν Δξγαζίαο: 8 ε δηδαθηηθή ψξα Σελίδα 10

11 Η Γπηθμηκωκία ζημ Πανειζόκ 1 ε Δναζηενηόηεηα Ιπείηε ζηε δηεύζοκζε https://animoto.com/play/dkhrkmshqell0n45zs0qyw θαη παναθμιμοζήζηε ημ βίκηεμ: Ιπμνείηε κα ακαθένεηε μενηθμύξ από ημοξ ηνόπμοξ επηθμηκςκίαξ ζημ πανειζόκ πμο εκημπίζαηε ζημ βίκηεμ; Δναζηενηόηεηα 2 ε Έπεηηα, επηζθεθζείηε ηεκ ηζημζειίδα (Online Γθπαηδεοηηθό Θμγηζμηθό Α Βάζμηαξ θαη Β Βάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ ημο Π.Ζ.). Γπηιέληε ηε Ιειέηε ημο Πενηβάιιμκημξ Α -Δ. Ηαηόπηκ, παηήζηε ημ εηθμκίδημ με ηίηιμ «Ιεπακέξ-Γπηθμηκςκία-Γκεμένςζε». Θα εμθακηζηεί μηα εηθόκα ζηεκ μπμία οπάνπεη έκα αγμνάθη πμο θναηάεη έκα βηβιίμ. Ηάκηε «θιηθ» πάκς ζημ βηβιίμ θαη αθμύζηε πνμζεπηηθά ηη ζα μαξ πεη ε Ρέα, ε θίιε μαξ Σελίδα 11

12 Αθμύ ιμηπόκ εκεμενςζείηε γηα ημοξ ηνόπμοξ με ημοξ μπμίμοξ επηθμηκςκμύζακ παιηά μη άκζνςπμη, παηήζηε ημ εηθμκίδημ «Δναζηενηόηεηεξ». Από ηα εηθμκίδηα πμο ζα εμθακηζημύκ ζηεκ μζόκε μαξ, επηιέληε εθείκμ με ημ όκμμα «Δμθημαζίεξ». ηε ζοκέπεηα, ενγαζηείηε ζε μμάδεξ θαη πναγμαημπμηείζηε ηηξ ελήξ δμθημαζίεξ: Α) ομπιενώκμομε ιέλεηξ ζηέικμομε μεκύμαηα. Β) Ιηα θμνά θη έκακ θαηνό ηα μεκύμαηα. Όηακ μιμθιενώζεηε ηηξ δμθημαζίεξ, μεκ λεπάζεηε κα θάκεηε «θιηθ» ζημ θμομπί «Έιεγπόξ» γηα κα ειέγλεηε ακ μη απακηήζεηξ πμο δώζαηε είκαη ζςζηέξ ή έπεηε θάκεη θάπμημ ιάζμξ. Δναζηενηόηεηα 3 ε Πεγαίκεηε ζημ εηθμκίδημ «οκενγαδόμαζηε θαη επηθμηκςκμύμε». Ηάκμκηαξ «θιηθ» πάκς ημο ζα βνεζείηε ζε αοηή ηε ζειίδα: Γπηιέληε με ημ πμκηίθη ζαξ ημκ θύθιμ «Ιηα θμνά θη έκακ θαηνό». Ηαηόπηκ, θάκηε «θιηθ» πάκς ζηεκ εηθόκα με ημ πενηζηένη θαη ζα εμθακηζηεί ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή ζαξ έκα θύιιμ ενγαζίαξ. Σελίδα 12

13 Γνγαζηείηε ζε μμάδεξ θαη ζομπιενώζηε ημ θύιιμ ενγαζίαξ. ηε ζοκέπεηα, ακαθμηκώζηε ηηξ απακηήζεηξ ζαξ ζηεκ μιμμέιεηα ηεξ ηάλεξ. 4 ε Δναζηενηόηεηα Οδεγίεξ Παηάμε με ημ πμκηίθη μαξ ημ πνόγναμμα πενηήγεζεξ Google Chrome πμο βνίζθεηαη θάης ανηζηενά ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή μαξ. Έπεηηα, πιεθηνμιμγμύμε ζηε μεπακή ακαδήηεζεξ Google ηε θνάζε-θιεηδί πμο είκαη: Ιωάκκεξ Γμοηεμβένγημξ Γπηιέληε από ηα απμηειέζμαηα ηεξ ακαδήηεζεξ ημ πνώημ, πμο είκαη από ηεκ ρεθηαθή εγθοθιμπαίδεηα Wikipedia (Βηθηπαίδεηα). Αλημπμηείζηε ηηξ πιενμθμνίεξ πμο ζα πάνεηε δηαβάδμκηαξ ημ θείμεκμ πμο ζα εμθακηζηεί ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή ζαξ, γηα κα απακηήζεηε ζηεκ ενώηεζε: Πμημξ ήηακ μ Ιωάκκεξ Γμοηεμβένγημξ; Έπεηηα, επηζθεθζείηε ηεκ ηζημζειίδα αοηή, παηώκηαξ με ημ ανηζηενό πιήθηνμ ημο πμκηηθημύ πάκς ζημκ ζύκδεζμμ: %CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1 Απακηήζηε ζηεκ ενώηεζε: Ση μκμμάδμομε Σοπμγναθία; Ηαηόπηκ, ακαθμηκώζηε ηηξ απακηήζεηξ ζαξ ζηεκ μιμμέιεηα ηεξ ηάλεξ. ηε ζοκέπεηα, επηζηνέθμομε ζηεκ ανπηθή ζειίδα ημο εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ πμο αλημπμημύμε. Ηάκηε «θιηθ» πάκς ζημκ πίκαθα θαη ζα δηαπηζηώζεηε πςξ μ εηθμκηδόμεκμξ είκαη μ Ιωάκκεξ Γμοηεμβένγημξ. Σελίδα 13

14 Παηήζηε έκα-έκα ηα εηθμκίδηα πμο ζα δείηε, αθμύζηε πνμζεπηηθά ηη έπεη κα ζαξ πεη ημ θαζέκα θαη απακηήζηε ζημ ελήξ ενώηεμα: «Πώξ βμήζεζε ε Σοπμγναθία ημοξ ακζνώπμοξ κα επηθμηκωκμύκ θαη κα εκεμενώκμκηαη θαιύηενα;» Σελίδα 14

15 Η Γπηθμηκωκία ζηηξ Μένεξ μαξ Ηάκηε «θιηθ» ζημκ παναθάης ζύκδεζμμ: E%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1 Θα ζαξ μεηαθένεη ζε μηα on-line δηαδναζηηθή ρεθηαθή πανμοζίαζε πμο ζπεηίδεηαη με ημοξ ηνόπμοξ επηθμηκςκίαξ ηςκ ακζνώπςκ ζηεκ θαζεμενηκή ημοξ επαθή. Παηώκηαξ ημ θμομπί πμο βιέπεηε ε πανμοζίαζε ζα λεθηκήζεη. Έπεηηα, γηα κα πνμπςνήζεηε ζημ επόμεκμ θείμεκμ ή δηαθάκεηα θάκηε μία θμνά «θιηθ» πάκς ζημ δελί βειάθη ή ζε πενίπηςζε πμο ζέιεηε κα επηζηνέρεηε πίζς, θάκηε «θιηθ» ζημ ανηζηενό βειάθη. οδεηάμε γηα ηεκ πανμοζίαζε αοηή ζηεκ μιμμέιεηα ηεξ ηάλεξ θη έπεηηα πναγμαημπμημύμε ηηξ παναθάης δναζηενηόηεηεξ: 1 ε Δναζηενηόηεηα Σώνα, μπμνείηε κα απακηήζεηε ζοκμπηηθά ζηηξ παναθάης ενςηήζεηξ; Ση εκκμμύμε με ηε ιέλε «επηθμηκωκία»; Σελίδα 15

16 Πμημοξ βαζηθμύξ θακόκεξ πνέπεη κα ηενμύμε όηακ αθμύμε θάπμημκ κα μαξ μηιάεη; 2 ε Δναζηενηόηεηα Ηύθιςζε όζα είκαη ηνόπμη επηθμηκςκίαξ: Γραπτά μηνύματα Αλληλογραφία Σύμβολα Τρέξιμο Εκφράςεισ Περπάτημα Νοήματα Τηλέφωνο Φαγητό Ζωγραφιέσ Φαξ Ύπνοσ Νερό Χορόσ Κολύμπι 3 ε Δναζηενηόηεηα Ση μαξ «ιέκε» ηα παναθάης ζύμβμια; Σελίδα 16

17 4 ε Δναζηενηόηεηα ημκ οπμιμγηζηή μαξ έπμομε εγθαηαζηήζεη ημ Revelation Natural Art, έκα ιμγηζμηθό Ηαιιηηεπκηθήξ Δεμημονγίαξ θαη Γιεύζενεξ Έθθναζεξ με πμιιαπιέξ ζπεδηαζηηθέξ δοκαηόηεηεξ. Γκημπίζηε ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή ημ εηθμκίδημ θαη με δηπιό «θιηθ» ζημ ανηζηενό πιήθηνμ ημο πμκηηθημύ ημ ιμγηζμηθό ζα ακμίλεη. Θα ακαθαιύρεηε μηα πμηθηιία ενγαιείςκ θαηάιιειςκ γηα δςγναθηθή θαη απιή επελενγαζία θεημέκςκ. Γπηιέληε έκακ ηνόπμ ιεθηηθήξ ή με ιεθηηθήξ επηθμηκωκίαξ, βάιηε ζε ιεηημονγία ηε θακηαζία ζαξ θαη απμηοπώζηε ημκ ζημ ιεοθό πιαίζημ. Αθμύ μιμθιενώζεηε ηε δεμημονγία ζαξ, μεκ λεπάζεηε κα δώζεηε έκακ ηίηιμ ζημ ένγμ ζαξ. Ηάκηε «θιηθ» ζημ εηθμκίδημ α ζηε μπάνα ενγαιείςκ ζπεμάηςκ θαη ζα εμθακηζηεί ημ παναθάης πιαίζημ. Γθεί μέζα μπμνείηε κα πιεθηνμιμγήζεηε ημκ ηίηιμ ημο ένγμο ζαξ. Σέιμξ, αθμύ πάηε ζηεκ ενγαιεημζήθε, θάκηε «θιηθ» ζημ ηνίημ εηθμκίδημ «εθηύπςζε» θαη εθηοπώζηε ηε δςγναθηά ζαξ. Ιε αοηέξ ηηξ δςγναθηέξ ζα δεμημονγήζεηε έκα θμιάδ με ηίηιμ: «Λεθηηθμί θαη με ιεθηηθμί ηνόπμη επηθμηκωκίαξ ζηεκ θαζεμενηκή επαθή ηωκ ακζνώπωκ», ημ μπμίμ ζα ακανηήζμομε ζηε γςκηά δναζηενημηήηςκ ηεξ ηάλεξ μαξ. Σελίδα 17

18 Ξεπενκάμε ηηξ δοζθμιίεξ ζηεκ Γπηθμηκωκία 1ε Δναζηενηόηεηα Ηάκηε «θιηθ» ζημκ παναθάης ζύκδεζμμ θαη παναθμιμοζήζηε με πνμζμπή ημ βίκηεμ: https://www.youtube.com/watch?v=_14yivc4vz0 Έπεηηα, απακηήζηε με απιά ιόγηα ζηεκ ενώηεζε: «Οη άκζνωπμη πμο δε βιέπμοκ δεκ μπμνμύκ κα δηαβάζμοκ έκα βηβιίμ ή έκα πενημδηθό από αοηά πμο δηαβάδμομε εμείξ. Πώξ πνέπεη, ιμηπόκ, κα ηοπωζμύκ γηα κα μπμνμύκ κα ηα δηαβάδμοκ μη άκζνωπμη αοημί;» 2 ε Δναζηενηόηεηα «Πμημξ είκαη μ εθεονέηεξ ηεξ Γναθήξ «Braille» θαη ηη γκςνίδεηε γη αοηόκ;» Απακηήζηε μέζα ζε ιίγεξ γναμμέξ Οδεγίεξ Παηάμε με ημ πμκηίθη μαξ ημ πνόγναμμα πενηήγεζεξ Google Chrome πμο βνίζθεηαη θάης ανηζηενά ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή μαξ. Έπεηηα, πιεθηνμιμγμύμε ζηε μεπακή ακαδήηεζεξ Google ηε θνάζε-θιεηδί πμο είκαη: Γθεονέηεξ Γναθήξ Braille. Γπηιέληε από ηα απμηειέζμαηα ηεξ ακαδήηεζεξ ημ δεύηενμ, πμο είκαη από ηεκ ρεθηαθή εγθοθιμπαίδεηα Βηθηπαίδεηα θαη αλημπμηείζηε ηηξ πιενμθμνίεξ πμο ζα πάνεηε δηαβάδμκηαξ ημ θείμεκμ πμο ζα εμθακηζηεί ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή. Σελίδα 18

19 3 ε Δναζηενηόηεηα Α) Παναθμιμοζήζηε ημ βίκηεμ πμο αθμιμοζεί θάκμκηαξ «θιηθ» ζημκ παναθάης ζύκδεζμμ: https://www.youtube.com/watch?v=hnzs7xg6ldc Απακηήζηε ζηεκ ελήξ ενώηεζε: «Πμημη άκζνωπμη πνεζημμπμημύκ ηε κμεμαηηθή γιώζζα θαη γηα πμημοξ ιόγμοξ;» Β) ηε ζοκέπεηα, αθμύ δείηε ημ παναθάης Video με πνμζμπή, πνμζπαζήζηε πνεζημμπμηώκηαξ ημ αιθάβεημ ηεξ κμεμαηηθήξ γιώζζαξ κα εθθνάζεηε ηε ιέλε «ΓΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», ζπεμαηίδμκηαξ με ημ πένη ζαξ έκα-έκα ηα γνάμμαηα. https://www.youtube.com/watch?v=1zalsb4skcq Σελίδα 19

20 Γηα κα πναγμαημπμηήζμοκ ηα παηδηά ηηξ δύμ επόμεκεξ δναζηενηόηεηεξ αλημπμηήζαμε ημ ιμγηζμηθό Hot Potatoes, ημ μπμίμ είκαη έκα ενγαιείμ πμο μαξ βμεζά ζηε δεμημονγία αιιειεπηδναζηηθώκ ηεζη. 4 ε Δναζηενηόηεηα ηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή εκημπίζηε ημ εηθμκίδημ με όκμμα «ΔΤΗΟΘΖΓ ΣΕΚ ΓΠΖΗΟΖΚΩΚΖΑ - ΤΙΠΘΕΡΩΕ ΗΓΚΩΚ», θάκηε δηπιό «θιηθ» ζημ ανηζηενό πιήθηνμ ημο πμκηηθημύ γηα κα ημ ακμίλεηε. Γηα κα πναγμαημπμηήζεηε ηεκ άζθεζε ζα θάκεηε «θιηθ» ζημ ιεοθό θεκό πιαίζημ θαη ζα πιεθηνμιμγείηε ηε ιέλε πμο ηαηνηάδεη θάζε θμνά. 5 ε Δναζηενηόηεηα ηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή εκημπίζηε ημ εηθμκίδημ με όκμμα «ΔΤΗΟΘΖΓ ΣΕΚ ΓΠΖΗΟΖΚΩΚΖΑ ΑΚΣΖΣΟΖΥΖΕ», θάκηε δηπιό «θιηθ» ζημ ανηζηενό πιήθηνμ ημο πμκηηθημύ γηα κα ημ ακμίλεηε. Γηα κα πναγμαημπμηήζεηε ηεκ άζθεζε ζα παίνκεηε θάζε θμνά ημ πιαίζημ από ηεκ δεληά ζηήιε, ζα ημ ζένκεηε θαη ζα ημ αθήκεηε δίπια ζημ πιαίζημ ηεξ ανηζηενήξ ζηήιεξ, όπμο ηαηνηάδεη. Σελίδα 20

21 Μέζα Μαδηθήξ Γκεμένωζεξ (Μ.Μ.Γ.) 1 ε Δναζηενηόηεηα Παηήζηε ημκ ζύκδεζμμ: https://animoto.com/play/i35qwvy0qvavotozku6z5g Θα εμθακηζηεί ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή ζαξ αοηό ημ Video: Παηήζηε ημ βειάθη πμο δείπκεη πνμξ ζηα δεληά, θάκμκηαξ «θιηθ» με ημ ανηζηενό πιήθηνμ ημο πμκηηθημύ ζαξ. Αθμύ παναθμιμοζήζεηε ημ μιηγόιεπημ βίκηεμ, απακηήζηε ζηηξ παναθάης ενςηήζεηξ: Ξένεηε ηη ζεμαίκεη μ όνμξ «Μέζα Μαδηθήξ Γκεμένωζεξ»; Πωξ μάζαηκακ ηηξ εηδήζεηξ μη άκζνωπμη παιηόηενα θαη πώξ εκεμενώκμκηαη ζηεκ επμπή μαξ; 2 ε Δναζηενηόηεηα Ηάκηε «θιηθ» εδώ Θα ζαξ μεηαθένεη ζε μηα on-line δηαδναζηηθή ρεθηαθή πανμοζίαζε πμο ζπεηίδεηαη με ηα Ιέζα Ιαδηθήξ Γκεμένςζεξ ή αιιηώξ Ι.Ι.Γ. Σελίδα 21

22 Παηώκηαξ ημ θμομπί πμο βιέπεηε ε πανμοζίαζε ζα λεθηκήζεη. Έπεηηα, γηα κα πνμπςνήζεηε ζημ επόμεκμ θείμεκμ ή δηαθάκεηα θάκηε μία θμνά «θιηθ» πάκς ζημ δελί βειάθη ή ζε πενίπηςζε πμο ζέιεηε κα επηζηνέρεηε πίζς θάκηε «θιηθ» ζημ ανηζηενό βειάθη. οδεηάμε γηα ηεκ πανμοζίαζε αοηή ζηεκ μιμμέιεηα ηεξ ηάλεξ. Πναγμαημπμηήζηε ηηξ παναθάης αζθήζεηξ: Α) Βάιηε θάζε ιέλε ζημ μέζμ εκεμένςζεξ πμο ακηηζημηπεί. Ιπμνεί θάπμηεξ ιέλεηξ κα ηαηνηάδμοκ ζε πενηζζόηενα από έκα μέζα μαδηθήξ εκεμένςζεξ. Ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ, αθνμαηέξ, μζόκε, ζηαζμόξ, δηαθεμίζεηξ, δειηίμ εηδήζεςκ, ακαγκώζηεξ, ηειεπαηπκίδη, ήπμξ, θεναία, ηζημζειίδα, άνζνα, πμκηίθη, κημθημακηέν, πιεθηνμιόγημ, ηειεζεαηέξ, εηθόκα, δεμμζημγνάθμξ, πανμοζηαζηήξ αζιεηηθήξ εθπμμπήξ, πανηί, γειμημγναθίεξ, ζύκδεζμμξ, ειεθηνμκηθή εγθοθιμπαίδεηα, Γμοιηέιμμ Ιανθόκη. Σειεόναζε Σύπμξ Ραδηόθωκμ Δηαδίθηομ Β) ομπιενώζηε γηα ημ ζςζηό θαη Λ γηα ημ ιάζμξ ζε θάζε πνόηαζε: Γηα κα ζοκδεζμύμε ζημ δηαδίθηομ, πνεηαδόμαζηε ηειεθςκηθέξ γναμμέξ. Όιεξ μη εθπμμπέξ ζηεκ ηειεόναζε είκαη θαηάιιειεξ γηα παηδηά. Παιηόηενα μη άκζνςπμη εκεμενώκμκηακ μόκμ με ηηξ εθεμενίδεξ θαη ημ ναδηόθςκμ. Σελίδα 22

23 Δε ζοδεηάμε με ημοξ γμκείξ μαξ πμηα πνμγνάμμαηα ζα παναθμιμοζμύμε θαη πμηεξ ώνεξ. ήμενα μη εηδήζεηξ μεηαδίδμκηαη ζε ειάπηζημ πνόκμ θαη οπάνπεη πμηθηιία απόρεςκ. Σμ δηαδίθηομ οπήνπε από πμιύ παιηά. Οη δεμμζημγνάθμη είκαη πάκηα ακηηθεημεκηθμί θαη έγθονμη ζημκ ηνόπμ πμο μεηαθένμοκ μία είδεζε. Ε ζύκδεζε ηςκ οπμιμγηζηώκ δηεζκώξ μκμμάδεηαη δηαδίθηομ. Γ) Τπάνπμοκ εηδηθά ζήμαηα πμο μαξ πιενμθμνμύκ ακ ηα πνμγνάμμαηα είκαη θαηάιιεια ή όπη. Ιπμνείηε κα γνάρεηε δίπια ζημ θαζέκα απ αοηά ηε ζεμαζία ημο; 3 ε Δναζηενηόηεηα Φακηαζηείηε όηη είζηε ανζνμγνάθμη ζηε ζπμιηθή εθεμενίδα πμο πνόθεηηαη κα εθδμζεί από ηεκ ηάλε ζαξ ζε ιίγεξ εμένεξ. Γνάρηε έκα άνζνμ με ζέμα: «Σα πιεμκεθηήμαηα θαη ηα μεημκεθηήμαηα ηεξ Σειεόναζεξ» Ιεκ λεπάζεηε κα βάιεηε ηίηιμ ζημ άνζνμ ζαξ. Σελίδα 23

24 4 ε Δναζηενηόηεηα ημκ οπμιμγηζηή έπμομε εγθαηαζηήζεη ημ ιμγηζμηθό δςγναθηθήξ Tux Paint. Γκημπίζηε ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή ημ εηθμκίδημ θαη με δηπιό «θιηθ» ζημ ανηζηενό πιήθηνμ ημο πμκηηθημύ ημ ιμγηζμηθό ζα ακμίλεη. Έπεηε ζηε δηάζεζή ζαξ έκακ θεκό θαμβά θαη μηα πμηθηιία ενγαιείςκ ζπεδίαζεξ πμο ζα ζαξ βμεζήζμοκ κα δςγναθίζεηε ημ μέζμ πμο εζείξ πνεζημμπμηείηε θαη πνμηημάηε πενηζζόηενμ γηα ηεκ εκεμένωζή ζαξ. Σελίδα 24

25 «Γηαηί επηιέλαηε ημ ζογθεθνημέκμ μέζμ εκεμένςζεξ;» (Απακηήζηε μέζα ζε ιίγεξ γναμμέξ.) 5 ε Δναζηενηόηεηα Παηήζηε εδώ Θα εμθακηζηεί ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή ζαξ έκα ρεθηαθό άιμπμομ. Παηώκηαξ με ημ ανηζηενό πιήθηνμ ημο πμκηηθημύ ζαξ πάκς ζημ μπμνείηε κα ημ λεθοιιίζεηε. Έπεηηα, απακηήζηε ζηεκ ελήξ ενώηεζε: «Ιπμνείηε κα πνμηείκεηε εκαιιαθηηθμύξ θαη πημ δεμημονγηθμύξ ηνόπμοξ ροπαγςγίαξ ζημκ ειεύζενμ ζαξ πνόκμ εθηόξ από ημ κα βιέπεηε ηειεόναζε; Σελίδα 25

26 1 ε Δναζηενηόηεηα Δηαδίθηομ θαη Αζθαιήξ πιμήγεζε Παηήζηε ημκ παναθάης ζύκδεζμμ (Σα Βαζηθά ημο Δηαδηθηύμο): Έπεηηα, αθμύ δηαβάζεηε με πνμζμπή μνηζμέκεξ βαζηθέξ έκκμηεξ ημο Δηαδηθηύμο, απακηήζηε ζηηξ παναθάης ενςηήζεηξ: 1.Ση είκαη ημ Δηαδίθηομ; 2.Πμηα δοκαηόηεηα πνμζθένεη ζημοξ πνήζηεξ ημο Δηαδηθηύμο ημ Ειεθηνμκηθό Σαποδνμμείμ; 3.Γκςνίδεηε θάπμηα «Ιεπακή Ακαδήηεζεξ»; Ακ καη, γηα πμημ ιόγμ ηεκ πνεζημμπμηείηε; 2 ε Δναζηενηόηεηα Παναθμιμοζήζηε ημ βίκηεμ πμο αθμιμοζεί: 17&childobjId=Text276 Σελίδα 26

27 Ιε αθμνμή ημ Video πμο παναθμιμοζήζαηε, δεμημονγήζηε έκα μηθνό πμίεμα (μία ζηνμθή, ε μπμία ζα απμηειείηαη από ηέζζενηξ ζηίπμοξ) με ηίηιμ: «Κίκδοκμη ζημ Δηαδίθηομ» 3 ε Δναζηενηόηεηα Παηήζηε πάκς ζημκ ζύκδεζμμ Θα εμθακηζηεί ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή ζαξ ε εηθόκα Έπεηηα, θάκμκηαξ «θιηθ» με ημ ανηζηενό πιήθηνμ ημο πμκηηθημύ ζαξ πάκς ζημ OK Θα βνεζείηε ζε αοηήκ ηεκ εηθόκα: Παηήζηε, ημ μπιε πιαίζημ με ημ όκμμα ΤΜΒΟΤΛΓ ζημ θάης μένμξ ηεξ μζόκεξ θαη ζα εμθακηζηεί ε παναθάης εηθόκα: Σελίδα 27

28 Ιειεηήζηε ηηξ πμιύηημεξ ζομβμοιέξ παηώκηαξ ηα βειάθηα θαη μάζεηε πώξ κα απμθύγεηε ανθεημύξ απ ημοξ θηκδύκμοξ πμο θνύβεη μ θόζμμξ ημο Δηαδηθηύμο. Ιπμνείηε κα ακαθένεηε 5 βαζηθέξ ζομβμοιέξ απ αοηέξ πμο δηαβάζαηε; ε Δναζηενηόηεηα Δςγναθίζηε ζπεηηθέξ εηθόκεξ θαη δεμημονγήζηε μηα αθίζα με ηε βμήζεηα ημο ιμγηζμηθμύ δςγναθηθήξ Drawing for Children με ζέμα: «ΝΑΙ ζημ Δηαδίθηομ, αιιά με Αζθάιεηα!» Σμ ιμγηζμηθό πμο ζα αλημπμηήζεηε είκαη εγθαηεζηεμέκμ ζημκ οπμιμγηζηή ζαξ. Πεγαίκεηε ζηεκ επηθάκεηα ενγαζίαξ θαη βνείηε ημ ζπεηηθό εηθμκίδημ Drawing for Children θαη με δηπιό «θιηθ» ζημ ανηζηενό πιήθηνμ ημο πμκηηθημύ ημ ιμγηζμηθό ζα ακμίλεη. Αθμύ μιμθιενώζεηε ηεκ αθίζα ζαξ, ζα ηεκ εθηοπώζεηε θαη ζα ηεκ ακανηήζεηε ζημκ πίκαθα ακαθμηκώζεςκ ζηεκ είζμδμ ημο ζπμιείμο μαξ. Έηζη, ζα εκεμενςζμύκ θαη ηα παηδηά ηςκ οπόιμηπςκ ηάλεςκ. Σελίδα 28

29 5 ε Δναζηενηόηεηα Γπηζθεθζείηε αοηή ηε ζειίδα Αθμύ δηαβάζεηε πνμζεπηηθά ημ πενηεπόμεκό ηεξ, γνάρηε έκα άνζνμ γηα ηε ζπμιηθή εθεμενίδα πμο πνόθεηηαη κα εθδώζεη ε ηάλε ζαξ με ζέμα: «Σα πιεμκεθηήμαηα ημο Δηαδηθηύμο ζηε δωή μαξ» Δεκ λεπκάμε κα βάιμομε ηίηιμ ζημ άνζνμ μαξ! Σελίδα 29

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι Π.3.1.4 Οινθιεξωκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ αλά γλωζηηθό αληηθείκελν κε εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ζρεδίαζεο Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ Δλζσκάησζεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε καζεζηαθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία (Αλαζεσξεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη

«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Μαζεηηθή Δηθνληθή επηρείξεζε Λενληείνπ Λπθείνπ Νέαο κύξλεο ρ. Έηνο 2012-13 «Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Επιχείρηση Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 31 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο 1, Ησάλλεο Δ. Θενδσξόπνπινο 2 emanolas@fmenr.duth

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα