Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ."

Transcript

1 Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Α. ημηπεία ημο ζεκανίμο Α1) ογγναθέαξ (Γθπαηδεοηηθόξ) Καξαθσλζηαληίλνπ Αθξνδίηε Υξπζνβαιάληνπ (Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ 70) Α2) Γκςζηηθό ακηηθείμεκμ Μειέηε Πεξηβάιινληνο Γ ηάμεο Α3) Ε εκόηεηα ημο γκςζηηθμύ ακηηθεημέκμο πμο πναγμαηεύεηαη ημ ζεκάνημ Δλφηεηα 8: «Δπηθνηλσλνχκε θαη Δλεκεξσλφκαζηε» (Δπηθνηλσλία θαη Δλεκέξσζε) ηνπ ζρνιηθνχ καο εγρεηξηδίνπ. Α4) ομβαηόηεηα με ημ Α.Π.. θαη ημ Δ.Γ.Π.Π.. Σν πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ην Γ.Δ.Π.Π.. θαη ην Α.Π.. ηνπ καζήκαηνο ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο ηεο Γ ηάμεο, δηφηη αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία ππάξρνπζαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. Αλαιπηηθφηεξα, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ 8 ε Δλφηεηα «Δπηθνηλσλνχκε θαη Δλεκεξσλφκαζηε» (ζει. 131) ηνπ βηβιίνπ ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο Γ ηάμεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηα Κεθάιαηα: 1. «Οη άλζξσπνη επηθνηλσλνχκε» (ζει ) 2. «Ξεπεξλάκε ηηο δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία» (ζει ) 3. «Δλεκέξσζε κε ρίιηνπο ηξφπνπο» (ζει ) 4. «Μπξνζηά ζηελ ηειεφξαζε» (ζει ) 5. «Σν δηαδίθηπν έλαο πνιχπινθνο θφζκνο!» (ζει ) 6. «Οη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά καο ελεκεξψλνπλ» (ζει ) Αλαζθφπεζε ηνπ Κεθαιαίνπ (ζει. 150) Οη γλσζηηθνί ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί ζην ζελάξηφ καο(π.ρ. νη καζεηέο λα δηαθξίλνπλ ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ αλζξψπσλ θαζψο θαη ηελ εμέιημή ηνπο ζηνλ ρξφλν / λα πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηα νθέιε ηνπ, ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί θαζψο θαη ηξφπνπο γηα αζθαιή πινήγεζε ζ απηφ) θαιχπηνπλ ζε κεγάιν βαζκφ εθείλνπο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ (ζειίδεο 96, 98, 99, 100, 101 θαη 102). Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ απηνχ ζηνρεχνπκε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο ηνπο, ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο θαη ζηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. Α5) Γμπιεθόμεκεξ γκςζηηθέξ πενημπέξ Σν ζελάξην απηφ ππνζηεξίδεη ηε ζχλδεζε ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο κε ηελ Ηζηνξία, ηε Γιψζζα θαη ηα Δηθαζηηθά, πξνζδίδνληαο κηα δηεπηζηεκνληθφηεηα ζην γλσζηαθφ πεξηερφκελν κε ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ. Σελίδα 1

2 Α6) Δηδαθηηθή Πνμζέγγηζε Καηαξρήλ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζελαξίνπ απηνχ έρεη ζηεξηρηεί ζηηο Οηθνδνκεηηζηηθέο ή Γλσζηηθέο Πξνζεγγίζεηο 1. χκθσλα κ απηέο, ηα παηδηά πξηλ αθφκα πάλε ζην ζρνιείν έρνπλ θάπνηεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ζα νηθνδνκήζνπλ ηε λέα γλψζε πάλσ ζηελ ήδε πξνυπάξρνπζα. Σα παηδηά ζηελ νηθνδφκεζε ησλ λέσλ γλψζεσλ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη ν εθπαηδεπηηθφο ηα βνεζά λα γεθπξψζνπλ ην ράζκα αλάκεζα ζηηο ηππηθέο θαη ηηο άηππεο γλψζεηο ηνπο. 2 Δπηπξνζζέησο, ην ζελάξηφ καο ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, εθπξφζσπνο ηεο νπνίαο είλαη ν Bruner J.χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία νη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε κέζα απφ δηαδηθαζίεο αλαθάιπςεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηνλ ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή θαη ηνπ εκςπρσηή. Με άιια ιφγηα, ν καζεηήο έξρεηαη αληηκέησπνο κε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο θαιείηαη λα επηιχζεη κε ην δηθφ ηνπ ξπζκφ θαη κε βάζε ηηο δηθέο ηνπ απνθάζεηο, ελψ ν δάζθαινο ηνλ ππνζηεξίδεη θαη ηνλ δηεπθνιχλεη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή (Μπαιθίδαο Ν., 2008). Σέινο, λα ζεκεηψζνπκε φηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ βαζίζηεθε ζηηο Κνηλσληθνπνιηηηζκηθέο Θεσξίεο κάζεζεο (L. Vygotsky), νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε έλα κάζεκα πξέπεη λα είλαη θαιά νξγαλσκέλν θαη ζρεδηαζκέλν, ψζηε λα ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε ζθνπφ ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Α7) Σμ οπμιμγηζηηθό πενηβάιιμκ πμο πνμηείκεηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεξ ζογθεθνημέκεξ εκόηεηαξ 1. Mindomo: Πξφθεηηαη γηα έλα onlineςεθηαθφ εξγαιείν Web 2.0 ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. Έλα κεγάιν ηνπ πιενλέθηεκα είλαη φηη καο επηηξέπεη ην δηακνηξαζκφ θαη ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο (share).πγθεθξηκέλα, νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο κπνξνχλ λα δεκνζηεπζνχλ ζην δηαδίθηπν (παξέρνληαο απεπζείαο ηνλ ζχλδεζκν ηνπ ράξηε, είηε κε ελζσκάησζή ηνπ ζε κηα ππάξρνπζα ηζηνζειίδα), αιιά θαη λα εθηππσζνχλ (ζπκβαηηθή κνξθή). Δίλαη έλα αμηφινγν πνιπκεζηθφ εξγαιείν, ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο, κε απμεκέλε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ηνπ ρξήζηε θαη δπλαηφηεηα ζπλδεκηνπξγίαο. 2. Online Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό Α' Βάζκηαο & Β' Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Π.Ι. (Μειέηε ηνπ Πεξηβάιινληνο Α -Γ ) Οη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ θαη απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο θαη ελέξγεηεο, νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ ην ινγηζµηθφ απηφ. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο γξαπηήο έθθξαζεο πνπ είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα ειθπζηηθφ ινγηζκηθφ ράξε ζην πινχζηα εηθνλνγξαθεκέλν πεξηβάιινλ ηνπ, είλαη εχρξεζην θαη δελ απαηηεί ηδηαίηεξν ρξφλν γηα ηελ εθκάζεζή ηνπ απφ ηνπο καζεηέο. 3. Animoto: Σν Animoto είλαη κία on-line εθαξκνγή (ςεθηαθφ εξγαιείν Web 2.0) κε ηελ νπνία ν θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη βίληεν 30 πεξίπνπ δεπηεξνιέπησλ κε εηθφλεο ηεο επηινγήο ηνπ θαη κνπζηθή. (https://animoto.com/) 4. SlideBoom: Σν SlideBoom είλαη έλα ςεθηαθφ εξγαιείν Web 2.0 πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα online ςεθηαθή δηαδξαζηηθή παξνπζίαζε. Ζ παξνπζίαζε παίδεη ζαλ ηαηλία κε ήρν. 1 Βλ. Wadsworth, Barry J. (1996), Piaget's theory of cognitive and affective development: Foundations of constructivism (5th ed.), White Plains, NY, England: Longman Publishing. 2 εκεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο απφ ηελ Δπηκφξθσζε Β Δπηπέδνπ (Ρεο. Γ., 2015) Σελίδα 2

3 5. Revelation Natural Art: Σν Revelation Natural Art είλαη έλα εξγαιείν γξαθηθψλ γεληθήο ρξήζεο κε πνιιαπιέο ζρεδηαζηηθέο δπλαηφηεηεο. Δίλαη έλα ινγηζκηθφ κέζσ ηνπ νπνίνπ θαιιηεξγείηαη ε θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ε ειεχζεξε έθθξαζε. Πξφθεηηαη γηα έλα αλνηθηφ εθπαηδεπηηθφ θαη γλσζηηθφ εξγαιείν επνηθνδνκεηηθήο κάζεζεο, ην νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Α.Π.. ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο ζην Γεκνηηθφ. 6. Πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν: Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ νη καζεηέο δε ζα πξνβνχλ κφλν ζηελ αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο (www.google.com), αιιά θαη ζηελ θξηηηθή επεμεξγαζία ηεο (θαζνδεγνχκελε δηεξεχλεζε-αλαθάιπςε). Δπίζεο, ην δηαδίθηπν πξνσζεί ηελ επηθνηλσλία (π.ρ. ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν). 7. Φεθηαθέο Δγθπθινπαίδεηεο: Οη εγθπθινπαίδεηεο ζηελ ςεθηαθή ηνπο κνξθή πξνζθέξνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο (https://el.wikipedia.org), επηηξέπνπλ ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν θαζψο επίζεο ηελ εχθνιε αλαδήηεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. Δπνκέλσο, επλννχλ δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο θαη αλαθάιπςεο. 8. Hot Potatoes: Σν ινγηζκηθφ απηφ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθψλ ηεζη πνιιαπιψλ εξσηήζεσλ, ζηαπξφιεμσλ, αζθήζεσλ αληηζηνίρηζεο θαη ζπκπιήξσζεο θελψλ. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο, αθνχ θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε θαη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ππφ κειέηε ελφηεηαο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ κε παηγληψδε ηξφπν κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εδξαίσζε ηεο λέαο γλψζεο. 9. Tux Paint: Σν Tux Paint είλαη έλα ειεχζεξν πξφγξακκα δσγξαθηθήο. Δίλαη έλα ινγηζκηθφ αηζζεηηθήο έθθξαζεο θαη αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Σα παηδηά κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ Tux Paint κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ απηά πνπ έρνπλ κάζεη κέζα απφ εηθφλεο πνπ δσγξαθίδνπλ θαη φρη κε γξαπηφ ιφγν φπσο ζπλεζίδεηαη. 10. Mixbook: Σν Mixbook είλαη έλα online εξγαιείν Web 2.0 πνπ ζνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θσηνγξαθηθψλ άικπνπκ. Γηαζέηεη κηα πνηθηιία απφ θφλην πνπ κπνξείο λα επηιέμεηο θαζψο επίζεο ζνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηήζεηο ηηο θσηνγξαθίεο ζνπ φπσο εζχ επηζπκείο. Απηά ηα άικπνπκ κπνξείο λα ηα θνηλνπνηήζεηο δσξεάλ θαζψο επίζεο λα πξνζθαιέζεηο θίινπο ζνπ, νη νπνίνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξέκβνπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ άικπνπκ απηνχ πξνζζέηνληαο δηθέο ηνπο θσηνγξαθίεο ή αιιάδνληαο ηελ εκθάληζή ηνπ. 11. Drawing for Children: Δίλαη έλα ειεχζεξν πξφγξακκα δσγξαθηθήο, θαηάιιειν γηα παηδηά. Δίλαη ηδηαίηεξα πξνζεγκέλν, επράξηζην θαη εχρξεζην. Κηλεηνπνηεί ηε θαληαζία ησλ καζεηψλ θαη αλαπηχζζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Β. Παηδαγωγηθά ζημηπεία ημο ζεκανίμο Β1) Ε ηδέα πμο δηέπεη ημ εθπαηδεοηηθό ζεκάνημ Οη καζεηέο κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ζα αλαγλσξίζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ηνπο θαλφλεο πνπ ηε δηέπνπλ θαη δηάθνξνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο. Δπηπξνζζέησο, ζα γλσξίζνπλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (ην θαζέλα μερσξηζηά), ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην ξφιν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ελεκέξσζε ηνπ αλζξψπνπ θαζψο επίζεο ζα γίλεη εηδηθή αλαθνξά ζην δηαδίθηπν φζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηα νθέιε ηνπ, ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί θαη ηελ αζθαιή πινήγεζε ζ απηφ. Σν ζελάξην ζα πινπνηεζεί κε ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ζα αμηνπνηεζνχλ ηα πξναλαθεξφκελα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, εξγαιεία Web 2.0, δηάθνξνη ρξήζηκνη ηζηφηνπνη θαη βίληεν, ρσξίο λα παξαβιέπεηαη ε ρξήζε ησλ παξαδνζηαθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο. Σν ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα αμηνπνηεζεί γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο έρεη πνιπκεζηθφ ραξαθηήξα θαη ηα ςεθηαθά εξγαιείαweb 2.0 παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ηνπ ρξήζηε θαη ηε δπλαηφηεηα ζπλδεκηνπξγίαο. Δίλαη Σελίδα 3

4 ηδηαηηέξσο ειθπζηηθά γηα ηα παηδηά, θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη θηλεηνπνηνχλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο (πνιπαηζζεηεξηαθή κάζεζε). Σέινο, λα ζεκεηψζνπκε φηη νη καζεηέο ζα εξγαζηνχλ ζε 5 νκάδεο ησλ 3 αηφκσλ. Με άιια ιφγηα, απνκαθξχλνπκε ην δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο θαη εθαξκφδνπκε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν. Σα παηδηά θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ αξκνληθά θαη λα κάζνπλ λα ζέβνληαη ην έλα ην άιιν. ηφρνο καο επίζεο είλαη θαη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο-ζπλεξγαζίαο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. Ο δάζθαινο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή θαη ηνπ δηακεζνιαβεηή ζε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηνρεχεη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο γηα επξχηεξε ζηφραζε θαη θξηηηθή ζηάζε. Β2) Πνμζηηζέμεκε παηδαγςγηθή αλία Με ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζα δεκηνπξγεζεί έλα εμαηξεηηθά ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο γηα ηα παηδηά θαη νη παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο ζα πεξηνξηζηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ. Οη καζεηέο ζα ρσξηζηνχλ ζε 5 νκάδεο ησλ 3 αηφκσλ θαη ν ξφινο θάζε νκάδαο ζα είλαη δηαθξηηφο (νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο). Θα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο θαη ζα αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ Web 2.0 θαη ηεο πινήγεζεο ηνπο ζην δηαδίθηπν ζε θαζνξηζκέλνπο ηζηνηφπνπο (αλνηρηά πεξηβάιινληα εξγαζίαο θαη κάζεζεο) ζα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ εθάζηνηε ινγηζκηθψλ, εξγαιείσλ θαη ηνπ Ζ/Τ, δπλαηφηεηεο άληιεζεο θαη ζσζηήο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ, θαζψο επίζεο θαη δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο. Δπνκέλσο, ην ζελάξην «Δπηθνηλσλνχκε θαη Δλεκεξσλφκαζηε» πνπ ζα πινπνηήζνπκε ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο αξρέο ηνπ Δπνηθνδνκεηηζκνχ (constructivism), ζηηο Κνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο ηνπ Vygotsky θαη ζηελ Αλαθαιππηηθή κάζεζε ηνπ Bruner. Γίλεηαη έκθαζε ζηoλα θαιιηεξγήζνπλ νη καζεηέο ηελ θξηηηθή θαη αθαηξεηηθή ηνπο ζθέςε, λα αλαπηχμνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε θαληαζία ηνπο, λα κάζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κεηαμχ ηνπο θαη λα πξνζεγγίδνπλ δηεπηζηεκνληθά ηα ππφ εμέηαζε ζέκαηα. Άιισζηε, κε ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ε κάζεζε γίλεηαη κηα πην ελδηαθέξνπζα ππφζεζε, ηα παηδηά πεηξακαηίδνληαη, γίλνληαη κηθξνί εξεπλεηέο, αιιειεπηδξνχλ κε ην εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη ηειηθά αλαθαιχπηνπλ ηε λέα γλψζε κε ηξφπν επράξηζην. Σέινο, απψηεξνο ζθνπφο καο είλαη, ν ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο 3 ησλ καζεηψλ, ηνλ νπνίν γηα λα θαηαθηήζνπλ δελ αξθεί κφλν ε εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, αιιά θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιίαο, ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα ζπιιέγνπλ, λα θαηαλννχλ, λα αλαιχνπλ, λα αμηνινγνχλ θαη ζην ηέινο λα θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα κέζσ ηεο ρξήζεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. Β3) Γκςζηηθά δηδαθηηθά δεηήμαηα /πνμβιήμαηα Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ βαζίδεηαη 4 : ζηηο αξρέο ηνπ Δπνηθνδνκηζκνχ (Piaget), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν καζεηήο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηνλ J. Bruner, ν νπνίνο είλαη πξεζβεπηήο ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο ζηηο Κνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξήζεηο (Vygotsky) γηα ηε κάζεζε, νη νπνίεο κεηαμχ άιισλ ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. 3 ΝΗΚΛΔΗΑ ΔΣΔΟΚΛΔΟΤ, ΒΗΚΣΩΡΗΑ ΠΑΤΛΟΤ & ΤΜΔΩΝ ΣΟΛΑΚΗΓΖ (Κνκνηελή, 2012) 4 εκεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πηζηνπνίεζεο Β Δπηπέδνπ (Ρεο Γ., 2015) Σελίδα 4

5 Τπήξμαλ δχν παξάκεηξνη, νη νπνίνη ζπλέβαιαλ ζην λα δεκηνπξγήζσ ην ζελάξην απηφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθεξφκαζηε ζπρλά ζηελ ηάμε αθελφο ζην πψο κπνξνχκε λα επηθνηλσλνχκε ζσζηά κεηαμχ καο θαη πνηνπο θαλφλεο νθείινπκε λα αθνινπζνχκε φηαλ επηθνηλσλνχκε (π.ρ. έβνκαη ηνλ ζπλνκηιεηή κνπ θαη δελ ηνλ δηαθφπησ φηαλ κηιάεη.). Με άιια ιφγηα, ππήξμε αλάγθε λα γλσξίζνπκε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ φηαλ κηιάεη θάπνηνο θαη απηνχο πνπ ηζρχνπλ φηαλ αθνχκε θάπνηνλ λα κηιάεη. Έηζη κφλν επηηπγράλεηαη έλαο επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο. Δπηπιένλ, κέζα απφ ζπδεηήζεηο έρεη ηνληζηεί επαλεηιεκκέλσο ε αλαγθαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο. Καιφ ζα είλαη λα εθθξάδνπκε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο καο, ηηο ραξέο καο, απηά πνπ καο δπζαξεζηνχλ θαη απηά πνπ καο θάλνπλ επηπρηζκέλνπο, λα εξρφκαζηε πην θνληά κε ηνπο άιινπο, λα ιχλνπκε κε σξαίν ηξφπν ηπρφλ παξεμεγήζεηο θαη λα κνηξαδφκαζηε ζηηγκέο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο. Απφ ηελ άιιε, επεηδή βηψλνπκε κηα επνρή φπνπ ε ηερλνινγία δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε δσή καο θαη ζα πξέπεη λα ηελ αμηνπνηνχκε ζσζηά θαη κε ζχλεζε, έλησζα ηελ αλάγθε αθνχ αζρνιεζνχκε κε ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο γεληθφηεξα, λα θάλνπκε εηδηθή κλεία ζην δηαδίθηπν, ζηα πιενλεθηήκαηά ηνπ θαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ απηφ εγθπκνλεί. Σα παηδηά θάλνπλ ζπρλή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη νθείινπλ λα αθνινπζνχλ θάπνηνπο θαλφλεο, λα είλαη θαηάιιειεο νη ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέπηνληαη θαη λα γίλεηαη αζθαιή πινήγεζε ζ απηφ. Θεσξψ ινηπφλ φηη ε εθαξκνγή απηνχ ηνπ ζελαξίνπ αθελφο ζα βειηηψζεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη αθεηέξνπ ζα ηα βνεζήζεη λα θάλνπλ ζσζηή θαη ζπλεηή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαζψο επίζεο λα απνθχγνπλ παγίδεο πνπ απηφ ζπρλά θξχβεη. Αθφκε, ζα απνθνκίζνπλ πνηθίια νθέιε θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ, αθνχ ζα εξγάδνληαη κέζα ζε έλα επράξηζην πεξηβάιινλ κε ηελ εθαξκνγή λέσλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ (π.ρ. ζπλεξγαηηθή κάζεζε) θαη ζα αμηνπνηήζνπλ ηηο Νέεο Σερλνινγίεο (π.ρ. ζα έξζνπλ ζε επαθή κε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη κε ςεθηαθά εξγαιεία Web 2.0). Γ. Πιαίζημ εθανμμγήξ Γ1) ε πμημοξ απεοζύκεηαη: Γ Σάμε Γεκνηηθνχ- Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Γ2) Υνόκμξ οιμπμίεζεξ: Σν ζελάξην καο «Δπηθνηλσλνχκε θαη Δλεκεξσλφκαζηε» αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί ζε 9 δηδαθηηθέο ψξεο. Δηδηθφηεξα, ζα ρξεηαζηνχλ 2 εβδνκάδεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ζα αμηνπνηεζεί ηελ πξψηε εβδνκάδα 1 δηδαθηηθή ψξα θαη ηε δεχηεξε εβδνκάδα 2 δηδαθηηθέο ψξεο απφ ην κάζεκα ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο. Δλδέρεηαη σζηφζν ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνιάβνπκε λα ην νινθιεξψζνπκε εληφο ησλ 9 δηδαθηηθψλ σξψλ λα δαλεηζηνχκε κία επηπιένλ ψξα απφ ην κάζεκα ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο. Γ3) Υώνμξ οιμπμίεζεξ: Οη καζεηέο/ξηεο ζα εξγαζηνχλ εμ νινθιήξνπ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Γ4) Πνμαπαηημύμεκεξ γκώζεηξ ηςκ μαζεηώκ Καηαξρήλ, λα ζεκεηψζνπκε φηη φζνλ αθνξά ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν πνπ ζα αθνινπζήζνπκε, νη καζεηέο έρνπλ κάζεη λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο απφ πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπκε πινπνηήζεη. Δπηπξνζζέησο, αλαθνξηθά κε ηηο πξφηεξεο γλψζεηο Σελίδα 5

6 ηνπο ήδε απφ ηε Β ηάμε έρνπλ δηδαρζεί θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ελεκέξσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Δλφηεηα 14 ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο Β ηάμεο δηδάρζεθαλ ζην Κεθάιαην 14.1 ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο θαη ζην Κεθάιαην 14.2 Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Σέινο, ζην Κεθάιαην14.3,έγηλε επαλάιεςε ησλ φζσλ είραλ δηδαρζεί, αθνχ ζπλνςίδεη ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ελεκέξσζε. Βαζηθνί ζηφρνη ηεο ελφηεηαο απηήο ζχκθσλα κε ην Α.Π.. ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ήηαλ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο µε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζηάζε γηα ηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Δλεκέξσζεο. Δπνκέλσο, ηα παηδηά έρνπλ ήδε θάπνηεο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο φζνλ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη πάλσ ζ απηέο ζα πξνζπαζήζνπκε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ λα νηθνδνκήζνπκε ηε λέα γλψζε. Δπίζεο, ηπρφλ ιαλζαζκέλεο ηδέεο θαη αληηιήςεηο 5 πνπ έρνπλ γχξσ απφ ην ππφ εμέηαζε ζέκα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηηο αμηνπνηήζνπκε κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν θαη λα εδξαηψζνπκε ηε λέα γλψζε. Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ, νη καζεηέο έρνπλ ήδε απνθηήζεη θάπνηεο βαζηθέο γλψζεηο θαη έρνπλ θαιιηεξγήζεη νξηζκέλεο δεμηφηεηεο ρξήζεο ηνπ Ζ/Τ απφ πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηελ ηάμε. Αλαιπηηθφηεξα, έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ην Γηαδίθηπν θαη έρνπλ πξνβεί ζηελ αλαδήηεζε θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, έρνπλ εμνηθεησζεί κε αξθεηά ινγηζκηθά (π.ρ. ινγηζκηθφ δσγξαθηθήο Drawing for Children, Hot Potatoes θηι.) θαζψο θαη κε δηάθνξα ςεθηαθά εξγαιεία Web 2.0 (π.ρ. ISSUU ςεθηαθφ βηβιίν, Mixbook ςεθηαθφ άικπνπκ, Storybird ςεθηαθή ηζηνξία θηι.). Σέινο, λα ζεκεηψζνπκε φηη νη καζεηέο ζε εβδνκαδηαία βάζε γηα δχν δηδαθηηθέο ψξεο επηζθέπηνληαη ην Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ καο φπνπ δηδάζθεηαη ην κάζεκα ησλ Σ.Π.Δ. (Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ)απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ Πιεξνθνξηθήο. Δπνκέλσο, νη καζεηέο έρνληαο θάπνηεο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ην επηιεγκέλν γλσζηηθφ ζέκα, αιιά θαη κε ηε ρξήζε Νέσλ ηερλνινγηψλ, εηθάδνπκε φηη δελ ζα ζπλαληήζνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζην λα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ηνπ ζελαξίνπ. Γ5) Απαηημύμεκα βμεζεηηθά οιηθά θαη ενγαιεία: Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν (laptop, ηα νπνία ζα δαλεηζηνχκε απφ ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο) Δθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηνλ ππνινγηζηή Βηληενπξνβνιέαο Δθηππσηήο Φχιια εξγαζίαο κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ Γ6) Ονγάκςζε ηεξ ηάλεξ Οη καζεηέο ζα ρσξηζηνχλ ζε 5 νκάδεο ησλ 3 αηφκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εθάζηνηε δξαζηεξηνηήησλ. Οη νκάδεο απηέο ζα είλαη εηεξνγελείο. Αλαιπηηθφηεξα, ζα απαξηίδνληαη απφ αγφξηα θαη θνξίηζηα, δηαθνξεηηθήο θνηλσληθήο ηάμεο θαη ρψξαο πξνέιεπζεο θαη κε δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη αιιειεπίδξαζε θαη αλαηξνθνδφηεζε (Μαηζαγγνχξαο, 1998). Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη καζεηέο δελ είλαη φινη ην ίδην εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ, ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ ινγηζκηθψλ πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ, ν ρσξηζκφο ησλ νκάδσλ ζα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε ζχλζεζε ηνπο λα 5 Βι. Βακβνχθα, Η. (2008), Σα ιάζε ησλ καζεηψλ ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ςπρνπαηδαγσγηθέο ζεσξίεο θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπο ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. Σελίδα 6

7 εμαζθαιίδεη φηη νη νκάδεο κεηαμχ ηνπο ζα είλαη ηζνδχλακεο θαη ν θαηακεξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ζα αληηζηνηρεί ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ. θνπφο καο είλαη λα βνεζάεη ν έλαο ηνλ άιινλ θαη λα κπνξνχλ λα θέξνπλ εηο πέξαο ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. Ο ξφινο θάζε παηδηνχ ζηελ νκάδα ζα είλαη δηαθξηηφο, αθνχ ζα έρνπλ δνζεί απφ πξηλ ζαθείο νδεγίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ζα ελαιιάζζνληαη ζηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ, ησλ ινγηζκηθψλ θαη ζηηο δηαδηθηπαθέο αλαδεηήζεηο. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηε ζπκπιήξσζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο, θάζε κέινο ζα αλαιακβάλεη ηε δηεθπεξαίσζε ελφο ηκήκαηνο ηεο έξεπλαο θάζε θνξά. ην ηέινο, ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξνπζηάδνληαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη αξθεηά πνιπζχλζεηνο. πγθεθξηκέλα, είλαη εθείλνο πνπ ππνζηεξίδεη, ζπκβνπιεχεη θαη ελζαξξχλεη ηα παηδηά θαζφια ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ «Δπηθνηλσλνχκε θαη Δλεκεξσλφκαζηε». Δπηπξνζζέησο, είλαη ν ζπληνληζηήο θαη ν θαζνδεγεηήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οθείιεη λα είλαη πιήξσο πξνεηνηκαζκέλνο θαη λα γλσξίδεη άξηζηα ηα ινγηζκηθά θαη ηα ςεθηαθά εξγαιεία πνπ ζα εληάμεη ζηε δηαδηθαζία θαζψο επίζεο είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επράξηζηνπ θαη θηιηθνχ θιίκαηνο κέζα ζηελ ηάμε. Γ7) Δηδαθηηθμί ζηόπμη ημο ζεκανίμο θνπόο: θνπφο καο είλαη κέζα απφ ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ(εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, εξγαιεία Web 2.0, πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, ρξήζηκνη ηζηφηνπνη, βίληεν) θαη ζπκβαηηθνχ πιηθνχ (θχιια εξγαζίαο) νη καζεηέο εξγαδφκελνη ζε νκάδεο λα αλαγλσξίζνπλ αθελφο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ηεο θαη αθεηέξνπ λα γλσξίζνπλ ηα Μ.Μ.Δ. θαη εηδηθφηεξα ην Γηαδίθηπν (ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ θξχβεη) κε ηξφπν ειθπζηηθφ πνπ επλνεί ηε ζπκκεηνρηθή δξάζε θαη ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε. ηόρνη: Χο πξνο ην γλωζηηθό αληηθείκελν: Οη καζεηέο/ξηεο: 1. Να δηαθξίλνπλ ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ αλζξψπσλ θαζψο θαη ηελ εμέιημή ηνπο ζηνλ ρξφλν. 2. Να πξνζεγγίζνπλ βαζηθνχο θαλφλεο επηθνηλσλίαο. 3. Να αζθεζνχλ ψζηε λα εθθξάδνληαη αμηνπνηψληαο δηάθνξνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. 4. Να αλαγλσξίζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο. 5. Να επαηζζεηνπνηεζνχλ απέλαληη ζηα άηνκα πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο. 6. Να γλσξίζνπλ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ην ξφιν πνπ επηηειεί ην θαζέλα. 7. Να θαιιηεξγήζνπλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ «θξηηηθή αλάγλσζε» ησλ ελεκεξσηηθψλ-ςπραγσγηθψλ εληχπσλ. 8. Να πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ςπραγσγίαο (εθηφο ηεο ηειεφξαζεο) ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν. 9. Να πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηα νθέιε ηνπ, ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί θαζψο θαη ηξφπνπο γηα αζθαιή πινήγεζε ζ απηφ. Σελίδα 7

8 Χο πξνο ηε ρξήζε Νέωλ Σερλνινγηώλ 6 : Οη καζεηέο/ξηεο: 1. Να γλσξίζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρνπλ νη Νέεο Σερλνινγίεο γηα ηελ θαηαλφεζε δηάθνξσλ ζεκάησλ θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο κε ηξφπν ειθπζηηθφ θαη θαηλνηφκν. 2. Να εμαζθεζνχλ ζηελ πινήγεζε ζε επηιεγκέλνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο (π.ρ. Wikipedia) θαη λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθίεο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Έπεηηα, λα κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπιιέμεη. 3. Να εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ (Online Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ Α' Βάζκηαο & Β' Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Π.Η. (Μειέηε ηνπ Πεξηβάιινληνο Α -Γ ), Revelation Natural Art, Tux Paint, Hot Potatoes,Drawing for Children) θαη ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ Web 2.0 (SlideBoom, Mindomo, Animoto, Mixbook) πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ. 4. Να γλσξίζνπλ ρξήζηκεο ηζηνζειίδεο γηα αζθαιή πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν (π.ρ. cyberkid.gov.gr / saferinternet.gr). 5. Να απνθηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. φζνλ αθνξά ηελ νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο. Χο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία: Οη καζεηέο/ξηεο: 1. Να αλαπηχμνπλ νκαδηθφ πλεχκα ζπλεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηνχλ ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. 2. Να αληαιιάζζνπλ ηδέεο θαη απφςεηο ζεβφκελνη ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο θαη λα θαιιηεξγεζεί ε επηθνηλσληαθή ηνπο δεμηφηεηα. 3. Να αλαπηχμνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο κέζα απφ νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 4. Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη νηθνδφκεζεο ηεο λέαο γλψζεο. 5. Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ εξεπλεηηθή ηνπο δηάζεζε θαη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε. 6. Να θαιιηεξγήζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε θαληαζία ηνπο κέζα απφ ηα εηθαζηηθά. Δ. Γθανμμγή ημο ζεκανίμο Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη ζε ηξεηο θάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Α Φάζε (1 ε θαη 2 ε δηδαθηηθή ψξα) ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο φιεο πξνζπάζεηαο. Με άιια ιφγηα, ζα ζπδεηήζνπκε κε ηνπο καζεηέο θαη ζα ηνπο ελεκεξψζνπκε γηα ην πεξηερφκελν ηνπ ζελαξίνπ κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνχκε. Δπίζεο, ζα ελεκεξσζνχλ γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ, ζα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο θαη ζα αλαιάβνπλ αξκνδηφηεηεο. Σέινο, ζα ηνπο ελεκεξψζνπκε ζε πνηνπο Ζ/Τ ζα θάηζνπλ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εξγαζηνχλ θαζψο επίζεο ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. ηελ Α θάζε ζα γίλεη αλίρλεπζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ γλσζηηθψλ δπζθνιηψλ ηνπο κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ελφο θαηάιιεινπ ςεθηαθνχ εξγαιείνπ 6 Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, «ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ (ρνιείν 21 νπ αηψλα) Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ, Οξηδφληηα Πξάμε», Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηηο ΣΠΔ ζηελ Πξωηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Σελίδα 8

9 Web 2.0 ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο πνπ νλνκάδεηαη Mindomo θαη ην νπνίν ζα απνηειέζεη ηελ αθφξκεζή καο γηα ηελ έλαξμε ηνπ ζελαξίνπ. Δπηπιένλ ζα ηνπο απεπζχλνπκε θαη νξηζκέλεο εξσηήζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα δηεξεπλεζνχλ νη ηδέεο θαη νη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ζ Β Φάζε (3 ε,4 ε, 5 ε, 6 ε, 7 ε θαη 8 ε δηδαθηηθή ψξα) πεξηιακβάλεη ηελ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ηα Φχιια Δξγαζίαο (θάζε νκάδα παξαιακβάλεη έλα Φχιιν Δξγαζίαο) κέζα απφ ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ. Σα κέιε ηεο θάζε νκάδαο ην κειεηνχλ θάζε θνξά κε πξνζνρή θαη ζηε ζπλέρεηα μεθηλνχλ ηε δηεξεχλεζε, ηε κειέηε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Όηαλ νη νκάδεο νινθιεξψζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, νη εθπξφζσπνη ηεο θάζε νκάδαο παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ θαη γίλεηαη ηειηθή ζπδήηεζε. Ο δηθφο καο ξφινο είλαη λα βνεζάκε, λα ζπληνλίδνπκε θαη λα παξεκβαίλνπκε, φηαλ απηφ είλαη αλαγθαίν. απηή ηε θάζε αλαζθεπάδνληαη νη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα νηθνδνκείηαη ε λέα γλψζε. ηε Γ Φάζε (9 ε δηδαθηηθή ψξα) ζα ιάβεη ρψξα ε αμηνιφγεζε ηφζν ησλ καζεηψλ, φζν θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ζα γίλεη αμηνιφγεζε κε ξνπκπξίθα, ε νπνία απνηειεί έλα είδνο πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο. Με βάζε απηή, ζα αμηνινγεζεί ε ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ ζηηο νκάδεο ηνπο, ε δηαδηθαζία πινπνίεζήο ηνπ ζελαξίνπ, ε απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη ςεθηαθψλ εξγαιείσλ Web 2.0 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ε έθθξαζε, ε ζχληαμε, ε νξζνγξαθία θαη ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη καζεηέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηέινο ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζελαξίνπ θαη ην θαηά πφζν νινθιεξψζεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνπο καζεηέο. Α Φάζε ηελ Α Φάζε αθνχ ζπκβνχλ φζα πξνείπακε (θεθάιαην Γ Δθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ), ζα αμηνπνηήζνπκε έλα ςεθηαθφ εξγαιείν Web 2.0 ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο πνπ νλνκάδεηαη Mindomo κε ζθνπφ λα: εηζάγνπκε ηνπο καζεηέο ζην ζέκα ηνπ ζελαξίνπ καο αληρλεχζνπκε πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο θαη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη γηα ην ππφ ζπδήηεζε ζέκα θηλεηνπνηήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνπο Εεηάκε απφ ηηο νκάδεο ινηπφλ λα παηήζνπλ πάλσ ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν: https://www.mindomo.com/mindmap/-8-8caff673f9f7481fb5861fed25fd6023 Έπεηηα, αθνχ αλνίμεη ε ζειίδα παξαηεξνχλ πξνζεθηηθά ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε θαη πξαγκαηνπνηείηε κηα πξψηε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο κέζα απφ εξσηήζεηο πνπ ζέηνπκε εκείο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απεπζχλνπκε ηηο εμήο εξσηήζεηο: Πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα δύν βαζηθά ζέκαηα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνύκε ηηο επόκελεο κέξεο; Δπηθνηλωλνύζαλ νη άλζξωπνη παιηόηεξα; Αλ λαη, κε πνηνλ ηξόπν; Γηαηί λνκίδεηε όηη ήζειαλ λα επηθνηλωλνύλ; ήκεξα, κε πνηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη ε επηθνηλωλία κεηαμύ ηωλ αλζξώπωλ; Έρεηε αθνύζεη ηνπο όξνπο «ιεθηηθή» θαη «κε ιεθηηθή» επηθνηλωλία; Πξέπεη λα εθαξκόδνπκε θάπνηνπο θαλόλεο όηαλ επηθνηλωλνύκε; Υάξε ζε πνηα κέζα ελεκεξωλόκαζηε θαη καζαίλνπκε ηα λέα ηεο ρώξαο καο άιια θαη νιόθιεξνπ ηνπ θόζκνπ; Σελίδα 9

10 Παιηά κε πνηνπο ηξόπνπο ελεκεξώλνληαλ νη άλζξωπνη; ηελ επνρή καο πώο ελεκεξώλνληαη; Ση πξέπεη λα πξνζέρνπκε όηαλ βιέπνπκε ηειεόξαζε ή όηαλ θάλνπκε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ; Ο ελλνηνινγηθφο ράξηεο έρεη θάπνηα θελά ηα νπνία ζα θιεζνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ νη καζεηέο. ε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά, ζα ηα αθήζνπλ σο έρνπλ θαη ζα αλαηξέμνπλ πάιη πίζσ ζηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε, φηαλ νινθιεξσζεί ην ζελάξην θαη ζα έρεη νηθνδνκεζεί ε λέα γλψζε. Β Φάζε Οη δηδαθηηθέο ψξεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θχιισλ εξγαζίαο: 1 ν Φύιιν Δξγαζίαο: 3 ε δηδαθηηθή ψξα 2 ν Φύιιν Δξγαζίαο: 4 ε δηδαθηηθή ψξα 3 ν Φύιιν Δξγαζίαο: 5 ε δηδαθηηθή ψξα 4 ν Φύιιν Δξγαζίαο: 6 ε θαη 7 ε δηδαθηηθή ψξα 5 ν Φύιιν Δξγαζίαο: 8 ε δηδαθηηθή ψξα Σελίδα 10

11 Η Γπηθμηκωκία ζημ Πανειζόκ 1 ε Δναζηενηόηεηα Ιπείηε ζηε δηεύζοκζε https://animoto.com/play/dkhrkmshqell0n45zs0qyw θαη παναθμιμοζήζηε ημ βίκηεμ: Ιπμνείηε κα ακαθένεηε μενηθμύξ από ημοξ ηνόπμοξ επηθμηκςκίαξ ζημ πανειζόκ πμο εκημπίζαηε ζημ βίκηεμ; Δναζηενηόηεηα 2 ε Έπεηηα, επηζθεθζείηε ηεκ ηζημζειίδα (Online Γθπαηδεοηηθό Θμγηζμηθό Α Βάζμηαξ θαη Β Βάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ ημο Π.Ζ.). Γπηιέληε ηε Ιειέηε ημο Πενηβάιιμκημξ Α -Δ. Ηαηόπηκ, παηήζηε ημ εηθμκίδημ με ηίηιμ «Ιεπακέξ-Γπηθμηκςκία-Γκεμένςζε». Θα εμθακηζηεί μηα εηθόκα ζηεκ μπμία οπάνπεη έκα αγμνάθη πμο θναηάεη έκα βηβιίμ. Ηάκηε «θιηθ» πάκς ζημ βηβιίμ θαη αθμύζηε πνμζεπηηθά ηη ζα μαξ πεη ε Ρέα, ε θίιε μαξ Σελίδα 11

12 Αθμύ ιμηπόκ εκεμενςζείηε γηα ημοξ ηνόπμοξ με ημοξ μπμίμοξ επηθμηκςκμύζακ παιηά μη άκζνςπμη, παηήζηε ημ εηθμκίδημ «Δναζηενηόηεηεξ». Από ηα εηθμκίδηα πμο ζα εμθακηζημύκ ζηεκ μζόκε μαξ, επηιέληε εθείκμ με ημ όκμμα «Δμθημαζίεξ». ηε ζοκέπεηα, ενγαζηείηε ζε μμάδεξ θαη πναγμαημπμηείζηε ηηξ ελήξ δμθημαζίεξ: Α) ομπιενώκμομε ιέλεηξ ζηέικμομε μεκύμαηα. Β) Ιηα θμνά θη έκακ θαηνό ηα μεκύμαηα. Όηακ μιμθιενώζεηε ηηξ δμθημαζίεξ, μεκ λεπάζεηε κα θάκεηε «θιηθ» ζημ θμομπί «Έιεγπόξ» γηα κα ειέγλεηε ακ μη απακηήζεηξ πμο δώζαηε είκαη ζςζηέξ ή έπεηε θάκεη θάπμημ ιάζμξ. Δναζηενηόηεηα 3 ε Πεγαίκεηε ζημ εηθμκίδημ «οκενγαδόμαζηε θαη επηθμηκςκμύμε». Ηάκμκηαξ «θιηθ» πάκς ημο ζα βνεζείηε ζε αοηή ηε ζειίδα: Γπηιέληε με ημ πμκηίθη ζαξ ημκ θύθιμ «Ιηα θμνά θη έκακ θαηνό». Ηαηόπηκ, θάκηε «θιηθ» πάκς ζηεκ εηθόκα με ημ πενηζηένη θαη ζα εμθακηζηεί ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή ζαξ έκα θύιιμ ενγαζίαξ. Σελίδα 12

13 Γνγαζηείηε ζε μμάδεξ θαη ζομπιενώζηε ημ θύιιμ ενγαζίαξ. ηε ζοκέπεηα, ακαθμηκώζηε ηηξ απακηήζεηξ ζαξ ζηεκ μιμμέιεηα ηεξ ηάλεξ. 4 ε Δναζηενηόηεηα Οδεγίεξ Παηάμε με ημ πμκηίθη μαξ ημ πνόγναμμα πενηήγεζεξ Google Chrome πμο βνίζθεηαη θάης ανηζηενά ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή μαξ. Έπεηηα, πιεθηνμιμγμύμε ζηε μεπακή ακαδήηεζεξ Google ηε θνάζε-θιεηδί πμο είκαη: Ιωάκκεξ Γμοηεμβένγημξ Γπηιέληε από ηα απμηειέζμαηα ηεξ ακαδήηεζεξ ημ πνώημ, πμο είκαη από ηεκ ρεθηαθή εγθοθιμπαίδεηα Wikipedia (Βηθηπαίδεηα). Αλημπμηείζηε ηηξ πιενμθμνίεξ πμο ζα πάνεηε δηαβάδμκηαξ ημ θείμεκμ πμο ζα εμθακηζηεί ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή ζαξ, γηα κα απακηήζεηε ζηεκ ενώηεζε: Πμημξ ήηακ μ Ιωάκκεξ Γμοηεμβένγημξ; Έπεηηα, επηζθεθζείηε ηεκ ηζημζειίδα αοηή, παηώκηαξ με ημ ανηζηενό πιήθηνμ ημο πμκηηθημύ πάκς ζημκ ζύκδεζμμ: %CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1 Απακηήζηε ζηεκ ενώηεζε: Ση μκμμάδμομε Σοπμγναθία; Ηαηόπηκ, ακαθμηκώζηε ηηξ απακηήζεηξ ζαξ ζηεκ μιμμέιεηα ηεξ ηάλεξ. ηε ζοκέπεηα, επηζηνέθμομε ζηεκ ανπηθή ζειίδα ημο εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ πμο αλημπμημύμε. Ηάκηε «θιηθ» πάκς ζημκ πίκαθα θαη ζα δηαπηζηώζεηε πςξ μ εηθμκηδόμεκμξ είκαη μ Ιωάκκεξ Γμοηεμβένγημξ. Σελίδα 13

14 Παηήζηε έκα-έκα ηα εηθμκίδηα πμο ζα δείηε, αθμύζηε πνμζεπηηθά ηη έπεη κα ζαξ πεη ημ θαζέκα θαη απακηήζηε ζημ ελήξ ενώηεμα: «Πώξ βμήζεζε ε Σοπμγναθία ημοξ ακζνώπμοξ κα επηθμηκωκμύκ θαη κα εκεμενώκμκηαη θαιύηενα;» Σελίδα 14

15 Η Γπηθμηκωκία ζηηξ Μένεξ μαξ Ηάκηε «θιηθ» ζημκ παναθάης ζύκδεζμμ: E%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1 Θα ζαξ μεηαθένεη ζε μηα on-line δηαδναζηηθή ρεθηαθή πανμοζίαζε πμο ζπεηίδεηαη με ημοξ ηνόπμοξ επηθμηκςκίαξ ηςκ ακζνώπςκ ζηεκ θαζεμενηκή ημοξ επαθή. Παηώκηαξ ημ θμομπί πμο βιέπεηε ε πανμοζίαζε ζα λεθηκήζεη. Έπεηηα, γηα κα πνμπςνήζεηε ζημ επόμεκμ θείμεκμ ή δηαθάκεηα θάκηε μία θμνά «θιηθ» πάκς ζημ δελί βειάθη ή ζε πενίπηςζε πμο ζέιεηε κα επηζηνέρεηε πίζς, θάκηε «θιηθ» ζημ ανηζηενό βειάθη. οδεηάμε γηα ηεκ πανμοζίαζε αοηή ζηεκ μιμμέιεηα ηεξ ηάλεξ θη έπεηηα πναγμαημπμημύμε ηηξ παναθάης δναζηενηόηεηεξ: 1 ε Δναζηενηόηεηα Σώνα, μπμνείηε κα απακηήζεηε ζοκμπηηθά ζηηξ παναθάης ενςηήζεηξ; Ση εκκμμύμε με ηε ιέλε «επηθμηκωκία»; Σελίδα 15

16 Πμημοξ βαζηθμύξ θακόκεξ πνέπεη κα ηενμύμε όηακ αθμύμε θάπμημκ κα μαξ μηιάεη; 2 ε Δναζηενηόηεηα Ηύθιςζε όζα είκαη ηνόπμη επηθμηκςκίαξ: Γραπτά μηνύματα Αλληλογραφία Σύμβολα Τρέξιμο Εκφράςεισ Περπάτημα Νοήματα Τηλέφωνο Φαγητό Ζωγραφιέσ Φαξ Ύπνοσ Νερό Χορόσ Κολύμπι 3 ε Δναζηενηόηεηα Ση μαξ «ιέκε» ηα παναθάης ζύμβμια; Σελίδα 16

17 4 ε Δναζηενηόηεηα ημκ οπμιμγηζηή μαξ έπμομε εγθαηαζηήζεη ημ Revelation Natural Art, έκα ιμγηζμηθό Ηαιιηηεπκηθήξ Δεμημονγίαξ θαη Γιεύζενεξ Έθθναζεξ με πμιιαπιέξ ζπεδηαζηηθέξ δοκαηόηεηεξ. Γκημπίζηε ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή ημ εηθμκίδημ θαη με δηπιό «θιηθ» ζημ ανηζηενό πιήθηνμ ημο πμκηηθημύ ημ ιμγηζμηθό ζα ακμίλεη. Θα ακαθαιύρεηε μηα πμηθηιία ενγαιείςκ θαηάιιειςκ γηα δςγναθηθή θαη απιή επελενγαζία θεημέκςκ. Γπηιέληε έκακ ηνόπμ ιεθηηθήξ ή με ιεθηηθήξ επηθμηκωκίαξ, βάιηε ζε ιεηημονγία ηε θακηαζία ζαξ θαη απμηοπώζηε ημκ ζημ ιεοθό πιαίζημ. Αθμύ μιμθιενώζεηε ηε δεμημονγία ζαξ, μεκ λεπάζεηε κα δώζεηε έκακ ηίηιμ ζημ ένγμ ζαξ. Ηάκηε «θιηθ» ζημ εηθμκίδημ α ζηε μπάνα ενγαιείςκ ζπεμάηςκ θαη ζα εμθακηζηεί ημ παναθάης πιαίζημ. Γθεί μέζα μπμνείηε κα πιεθηνμιμγήζεηε ημκ ηίηιμ ημο ένγμο ζαξ. Σέιμξ, αθμύ πάηε ζηεκ ενγαιεημζήθε, θάκηε «θιηθ» ζημ ηνίημ εηθμκίδημ «εθηύπςζε» θαη εθηοπώζηε ηε δςγναθηά ζαξ. Ιε αοηέξ ηηξ δςγναθηέξ ζα δεμημονγήζεηε έκα θμιάδ με ηίηιμ: «Λεθηηθμί θαη με ιεθηηθμί ηνόπμη επηθμηκωκίαξ ζηεκ θαζεμενηκή επαθή ηωκ ακζνώπωκ», ημ μπμίμ ζα ακανηήζμομε ζηε γςκηά δναζηενημηήηςκ ηεξ ηάλεξ μαξ. Σελίδα 17

18 Ξεπενκάμε ηηξ δοζθμιίεξ ζηεκ Γπηθμηκωκία 1ε Δναζηενηόηεηα Ηάκηε «θιηθ» ζημκ παναθάης ζύκδεζμμ θαη παναθμιμοζήζηε με πνμζμπή ημ βίκηεμ: https://www.youtube.com/watch?v=_14yivc4vz0 Έπεηηα, απακηήζηε με απιά ιόγηα ζηεκ ενώηεζε: «Οη άκζνωπμη πμο δε βιέπμοκ δεκ μπμνμύκ κα δηαβάζμοκ έκα βηβιίμ ή έκα πενημδηθό από αοηά πμο δηαβάδμομε εμείξ. Πώξ πνέπεη, ιμηπόκ, κα ηοπωζμύκ γηα κα μπμνμύκ κα ηα δηαβάδμοκ μη άκζνωπμη αοημί;» 2 ε Δναζηενηόηεηα «Πμημξ είκαη μ εθεονέηεξ ηεξ Γναθήξ «Braille» θαη ηη γκςνίδεηε γη αοηόκ;» Απακηήζηε μέζα ζε ιίγεξ γναμμέξ Οδεγίεξ Παηάμε με ημ πμκηίθη μαξ ημ πνόγναμμα πενηήγεζεξ Google Chrome πμο βνίζθεηαη θάης ανηζηενά ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή μαξ. Έπεηηα, πιεθηνμιμγμύμε ζηε μεπακή ακαδήηεζεξ Google ηε θνάζε-θιεηδί πμο είκαη: Γθεονέηεξ Γναθήξ Braille. Γπηιέληε από ηα απμηειέζμαηα ηεξ ακαδήηεζεξ ημ δεύηενμ, πμο είκαη από ηεκ ρεθηαθή εγθοθιμπαίδεηα Βηθηπαίδεηα θαη αλημπμηείζηε ηηξ πιενμθμνίεξ πμο ζα πάνεηε δηαβάδμκηαξ ημ θείμεκμ πμο ζα εμθακηζηεί ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή. Σελίδα 18

19 3 ε Δναζηενηόηεηα Α) Παναθμιμοζήζηε ημ βίκηεμ πμο αθμιμοζεί θάκμκηαξ «θιηθ» ζημκ παναθάης ζύκδεζμμ: https://www.youtube.com/watch?v=hnzs7xg6ldc Απακηήζηε ζηεκ ελήξ ενώηεζε: «Πμημη άκζνωπμη πνεζημμπμημύκ ηε κμεμαηηθή γιώζζα θαη γηα πμημοξ ιόγμοξ;» Β) ηε ζοκέπεηα, αθμύ δείηε ημ παναθάης Video με πνμζμπή, πνμζπαζήζηε πνεζημμπμηώκηαξ ημ αιθάβεημ ηεξ κμεμαηηθήξ γιώζζαξ κα εθθνάζεηε ηε ιέλε «ΓΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», ζπεμαηίδμκηαξ με ημ πένη ζαξ έκα-έκα ηα γνάμμαηα. https://www.youtube.com/watch?v=1zalsb4skcq Σελίδα 19

20 Γηα κα πναγμαημπμηήζμοκ ηα παηδηά ηηξ δύμ επόμεκεξ δναζηενηόηεηεξ αλημπμηήζαμε ημ ιμγηζμηθό Hot Potatoes, ημ μπμίμ είκαη έκα ενγαιείμ πμο μαξ βμεζά ζηε δεμημονγία αιιειεπηδναζηηθώκ ηεζη. 4 ε Δναζηενηόηεηα ηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή εκημπίζηε ημ εηθμκίδημ με όκμμα «ΔΤΗΟΘΖΓ ΣΕΚ ΓΠΖΗΟΖΚΩΚΖΑ - ΤΙΠΘΕΡΩΕ ΗΓΚΩΚ», θάκηε δηπιό «θιηθ» ζημ ανηζηενό πιήθηνμ ημο πμκηηθημύ γηα κα ημ ακμίλεηε. Γηα κα πναγμαημπμηήζεηε ηεκ άζθεζε ζα θάκεηε «θιηθ» ζημ ιεοθό θεκό πιαίζημ θαη ζα πιεθηνμιμγείηε ηε ιέλε πμο ηαηνηάδεη θάζε θμνά. 5 ε Δναζηενηόηεηα ηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή εκημπίζηε ημ εηθμκίδημ με όκμμα «ΔΤΗΟΘΖΓ ΣΕΚ ΓΠΖΗΟΖΚΩΚΖΑ ΑΚΣΖΣΟΖΥΖΕ», θάκηε δηπιό «θιηθ» ζημ ανηζηενό πιήθηνμ ημο πμκηηθημύ γηα κα ημ ακμίλεηε. Γηα κα πναγμαημπμηήζεηε ηεκ άζθεζε ζα παίνκεηε θάζε θμνά ημ πιαίζημ από ηεκ δεληά ζηήιε, ζα ημ ζένκεηε θαη ζα ημ αθήκεηε δίπια ζημ πιαίζημ ηεξ ανηζηενήξ ζηήιεξ, όπμο ηαηνηάδεη. Σελίδα 20

21 Μέζα Μαδηθήξ Γκεμένωζεξ (Μ.Μ.Γ.) 1 ε Δναζηενηόηεηα Παηήζηε ημκ ζύκδεζμμ: https://animoto.com/play/i35qwvy0qvavotozku6z5g Θα εμθακηζηεί ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή ζαξ αοηό ημ Video: Παηήζηε ημ βειάθη πμο δείπκεη πνμξ ζηα δεληά, θάκμκηαξ «θιηθ» με ημ ανηζηενό πιήθηνμ ημο πμκηηθημύ ζαξ. Αθμύ παναθμιμοζήζεηε ημ μιηγόιεπημ βίκηεμ, απακηήζηε ζηηξ παναθάης ενςηήζεηξ: Ξένεηε ηη ζεμαίκεη μ όνμξ «Μέζα Μαδηθήξ Γκεμένωζεξ»; Πωξ μάζαηκακ ηηξ εηδήζεηξ μη άκζνωπμη παιηόηενα θαη πώξ εκεμενώκμκηαη ζηεκ επμπή μαξ; 2 ε Δναζηενηόηεηα Ηάκηε «θιηθ» εδώ Θα ζαξ μεηαθένεη ζε μηα on-line δηαδναζηηθή ρεθηαθή πανμοζίαζε πμο ζπεηίδεηαη με ηα Ιέζα Ιαδηθήξ Γκεμένςζεξ ή αιιηώξ Ι.Ι.Γ. Σελίδα 21

22 Παηώκηαξ ημ θμομπί πμο βιέπεηε ε πανμοζίαζε ζα λεθηκήζεη. Έπεηηα, γηα κα πνμπςνήζεηε ζημ επόμεκμ θείμεκμ ή δηαθάκεηα θάκηε μία θμνά «θιηθ» πάκς ζημ δελί βειάθη ή ζε πενίπηςζε πμο ζέιεηε κα επηζηνέρεηε πίζς θάκηε «θιηθ» ζημ ανηζηενό βειάθη. οδεηάμε γηα ηεκ πανμοζίαζε αοηή ζηεκ μιμμέιεηα ηεξ ηάλεξ. Πναγμαημπμηήζηε ηηξ παναθάης αζθήζεηξ: Α) Βάιηε θάζε ιέλε ζημ μέζμ εκεμένςζεξ πμο ακηηζημηπεί. Ιπμνεί θάπμηεξ ιέλεηξ κα ηαηνηάδμοκ ζε πενηζζόηενα από έκα μέζα μαδηθήξ εκεμένςζεξ. Ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ, αθνμαηέξ, μζόκε, ζηαζμόξ, δηαθεμίζεηξ, δειηίμ εηδήζεςκ, ακαγκώζηεξ, ηειεπαηπκίδη, ήπμξ, θεναία, ηζημζειίδα, άνζνα, πμκηίθη, κημθημακηέν, πιεθηνμιόγημ, ηειεζεαηέξ, εηθόκα, δεμμζημγνάθμξ, πανμοζηαζηήξ αζιεηηθήξ εθπμμπήξ, πανηί, γειμημγναθίεξ, ζύκδεζμμξ, ειεθηνμκηθή εγθοθιμπαίδεηα, Γμοιηέιμμ Ιανθόκη. Σειεόναζε Σύπμξ Ραδηόθωκμ Δηαδίθηομ Β) ομπιενώζηε γηα ημ ζςζηό θαη Λ γηα ημ ιάζμξ ζε θάζε πνόηαζε: Γηα κα ζοκδεζμύμε ζημ δηαδίθηομ, πνεηαδόμαζηε ηειεθςκηθέξ γναμμέξ. Όιεξ μη εθπμμπέξ ζηεκ ηειεόναζε είκαη θαηάιιειεξ γηα παηδηά. Παιηόηενα μη άκζνςπμη εκεμενώκμκηακ μόκμ με ηηξ εθεμενίδεξ θαη ημ ναδηόθςκμ. Σελίδα 22

23 Δε ζοδεηάμε με ημοξ γμκείξ μαξ πμηα πνμγνάμμαηα ζα παναθμιμοζμύμε θαη πμηεξ ώνεξ. ήμενα μη εηδήζεηξ μεηαδίδμκηαη ζε ειάπηζημ πνόκμ θαη οπάνπεη πμηθηιία απόρεςκ. Σμ δηαδίθηομ οπήνπε από πμιύ παιηά. Οη δεμμζημγνάθμη είκαη πάκηα ακηηθεημεκηθμί θαη έγθονμη ζημκ ηνόπμ πμο μεηαθένμοκ μία είδεζε. Ε ζύκδεζε ηςκ οπμιμγηζηώκ δηεζκώξ μκμμάδεηαη δηαδίθηομ. Γ) Τπάνπμοκ εηδηθά ζήμαηα πμο μαξ πιενμθμνμύκ ακ ηα πνμγνάμμαηα είκαη θαηάιιεια ή όπη. Ιπμνείηε κα γνάρεηε δίπια ζημ θαζέκα απ αοηά ηε ζεμαζία ημο; 3 ε Δναζηενηόηεηα Φακηαζηείηε όηη είζηε ανζνμγνάθμη ζηε ζπμιηθή εθεμενίδα πμο πνόθεηηαη κα εθδμζεί από ηεκ ηάλε ζαξ ζε ιίγεξ εμένεξ. Γνάρηε έκα άνζνμ με ζέμα: «Σα πιεμκεθηήμαηα θαη ηα μεημκεθηήμαηα ηεξ Σειεόναζεξ» Ιεκ λεπάζεηε κα βάιεηε ηίηιμ ζημ άνζνμ ζαξ. Σελίδα 23

24 4 ε Δναζηενηόηεηα ημκ οπμιμγηζηή έπμομε εγθαηαζηήζεη ημ ιμγηζμηθό δςγναθηθήξ Tux Paint. Γκημπίζηε ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή ημ εηθμκίδημ θαη με δηπιό «θιηθ» ζημ ανηζηενό πιήθηνμ ημο πμκηηθημύ ημ ιμγηζμηθό ζα ακμίλεη. Έπεηε ζηε δηάζεζή ζαξ έκακ θεκό θαμβά θαη μηα πμηθηιία ενγαιείςκ ζπεδίαζεξ πμο ζα ζαξ βμεζήζμοκ κα δςγναθίζεηε ημ μέζμ πμο εζείξ πνεζημμπμηείηε θαη πνμηημάηε πενηζζόηενμ γηα ηεκ εκεμένωζή ζαξ. Σελίδα 24

25 «Γηαηί επηιέλαηε ημ ζογθεθνημέκμ μέζμ εκεμένςζεξ;» (Απακηήζηε μέζα ζε ιίγεξ γναμμέξ.) 5 ε Δναζηενηόηεηα Παηήζηε εδώ Θα εμθακηζηεί ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή ζαξ έκα ρεθηαθό άιμπμομ. Παηώκηαξ με ημ ανηζηενό πιήθηνμ ημο πμκηηθημύ ζαξ πάκς ζημ μπμνείηε κα ημ λεθοιιίζεηε. Έπεηηα, απακηήζηε ζηεκ ελήξ ενώηεζε: «Ιπμνείηε κα πνμηείκεηε εκαιιαθηηθμύξ θαη πημ δεμημονγηθμύξ ηνόπμοξ ροπαγςγίαξ ζημκ ειεύζενμ ζαξ πνόκμ εθηόξ από ημ κα βιέπεηε ηειεόναζε; Σελίδα 25

26 1 ε Δναζηενηόηεηα Δηαδίθηομ θαη Αζθαιήξ πιμήγεζε Παηήζηε ημκ παναθάης ζύκδεζμμ (Σα Βαζηθά ημο Δηαδηθηύμο): Έπεηηα, αθμύ δηαβάζεηε με πνμζμπή μνηζμέκεξ βαζηθέξ έκκμηεξ ημο Δηαδηθηύμο, απακηήζηε ζηηξ παναθάης ενςηήζεηξ: 1.Ση είκαη ημ Δηαδίθηομ; 2.Πμηα δοκαηόηεηα πνμζθένεη ζημοξ πνήζηεξ ημο Δηαδηθηύμο ημ Ειεθηνμκηθό Σαποδνμμείμ; 3.Γκςνίδεηε θάπμηα «Ιεπακή Ακαδήηεζεξ»; Ακ καη, γηα πμημ ιόγμ ηεκ πνεζημμπμηείηε; 2 ε Δναζηενηόηεηα Παναθμιμοζήζηε ημ βίκηεμ πμο αθμιμοζεί: 17&childobjId=Text276 Σελίδα 26

27 Ιε αθμνμή ημ Video πμο παναθμιμοζήζαηε, δεμημονγήζηε έκα μηθνό πμίεμα (μία ζηνμθή, ε μπμία ζα απμηειείηαη από ηέζζενηξ ζηίπμοξ) με ηίηιμ: «Κίκδοκμη ζημ Δηαδίθηομ» 3 ε Δναζηενηόηεηα Παηήζηε πάκς ζημκ ζύκδεζμμ Θα εμθακηζηεί ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή ζαξ ε εηθόκα Έπεηηα, θάκμκηαξ «θιηθ» με ημ ανηζηενό πιήθηνμ ημο πμκηηθημύ ζαξ πάκς ζημ OK Θα βνεζείηε ζε αοηήκ ηεκ εηθόκα: Παηήζηε, ημ μπιε πιαίζημ με ημ όκμμα ΤΜΒΟΤΛΓ ζημ θάης μένμξ ηεξ μζόκεξ θαη ζα εμθακηζηεί ε παναθάης εηθόκα: Σελίδα 27

28 Ιειεηήζηε ηηξ πμιύηημεξ ζομβμοιέξ παηώκηαξ ηα βειάθηα θαη μάζεηε πώξ κα απμθύγεηε ανθεημύξ απ ημοξ θηκδύκμοξ πμο θνύβεη μ θόζμμξ ημο Δηαδηθηύμο. Ιπμνείηε κα ακαθένεηε 5 βαζηθέξ ζομβμοιέξ απ αοηέξ πμο δηαβάζαηε; ε Δναζηενηόηεηα Δςγναθίζηε ζπεηηθέξ εηθόκεξ θαη δεμημονγήζηε μηα αθίζα με ηε βμήζεηα ημο ιμγηζμηθμύ δςγναθηθήξ Drawing for Children με ζέμα: «ΝΑΙ ζημ Δηαδίθηομ, αιιά με Αζθάιεηα!» Σμ ιμγηζμηθό πμο ζα αλημπμηήζεηε είκαη εγθαηεζηεμέκμ ζημκ οπμιμγηζηή ζαξ. Πεγαίκεηε ζηεκ επηθάκεηα ενγαζίαξ θαη βνείηε ημ ζπεηηθό εηθμκίδημ Drawing for Children θαη με δηπιό «θιηθ» ζημ ανηζηενό πιήθηνμ ημο πμκηηθημύ ημ ιμγηζμηθό ζα ακμίλεη. Αθμύ μιμθιενώζεηε ηεκ αθίζα ζαξ, ζα ηεκ εθηοπώζεηε θαη ζα ηεκ ακανηήζεηε ζημκ πίκαθα ακαθμηκώζεςκ ζηεκ είζμδμ ημο ζπμιείμο μαξ. Έηζη, ζα εκεμενςζμύκ θαη ηα παηδηά ηςκ οπόιμηπςκ ηάλεςκ. Σελίδα 28

29 5 ε Δναζηενηόηεηα Γπηζθεθζείηε αοηή ηε ζειίδα Αθμύ δηαβάζεηε πνμζεπηηθά ημ πενηεπόμεκό ηεξ, γνάρηε έκα άνζνμ γηα ηε ζπμιηθή εθεμενίδα πμο πνόθεηηαη κα εθδώζεη ε ηάλε ζαξ με ζέμα: «Σα πιεμκεθηήμαηα ημο Δηαδηθηύμο ζηε δωή μαξ» Δεκ λεπκάμε κα βάιμομε ηίηιμ ζημ άνζνμ μαξ! Σελίδα 29

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ ηο 10 ο εμινάριο PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Γκόηεηα 2: Παναμύζη Δεμήηνεξ Πμιίηεξ πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ Σ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 1 θμπμί εκόηεηαξ Ηαηακόεζε ηςκ βαζηθώκ εηδώκ ηςκ Θασθώκ Αθεγήζεςκ-Δηάθνηζε/Αλημπμίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη»

«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΙΣΟΡΙΑ Γ ηάμε «Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΗΩΑΝΝΑ ΥΑΛΚΗΑ Μάξηηνο 2011 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

«Τα ειιεληθά θξάηε κεηά ηελ άιωζε ηεο Πόιεο: ε πεξίπηωζε ηνπ Μπζηξά»

«Τα ειιεληθά θξάηε κεηά ηελ άιωζε ηεο Πόιεο: ε πεξίπηωζε ηνπ Μπζηξά» ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΙΣΟΡΙΑ Δ ηάμε «Τα ειιεληθά θξάηε κεηά ηελ άιωζε ηεο Πόιεο: ε πεξίπηωζε ηνπ Μπζηξά» «Τν θάζηξν ηεο Μνλεκβαζηάο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ 3ο Πανελλήνιο σνέδριο Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Yγείας ΟΡΓΑΝΩΗ: Ελληνική Εηαιρεία Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Τγείας, 13 15/11/2015, Ξενοδοτείο Divani Caravel, Αθήνα. Προθορική Ανακοίνωζη Νο. 33

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

«Ολςμπιακοί Αγώνερ Επόμενη Σηάζη Λονδίνο»

«Ολςμπιακοί Αγώνερ Επόμενη Σηάζη Λονδίνο» «Ολςμπιακοί Αγώνερ Επόμενη Σηάζη Λονδίνο» Χ.Μανυλιοςδάκη 1, Ν. Φίλιορ 2 1 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, xmanolioudaki@gmail.com 2 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, nikosfilios@yahoo.gr Πεπίλητη Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker 1. Camtasia 2. Audacity 3. Movie Maker Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Πενηπόμεκα: Γεςθεκηνηθό Σύζηεμα Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Σύγθνηζε Τη γκςνίδμομε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ Ζ. Ε θαηάζηαζε ηςκ ΑΠΓ ζηεκ Γιιάδα..7 ΖΖ. Πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ζοκηαγμαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή 1 Δηαβάδω «Η θσρά Δεκοθραηία», Κωλ/λα Αρκεληάθοσ, εθδ. Κέδρος. Μεηά ηε ζσδήηεζε προτωρώ κε ηε βοήζεηά ηωλ παηδηώλ ζηε δεκηοσργία ηοσ πιάλοσ εργαζίας. Τη δείρλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Μυοπάθεια και τατίνες

Μυοπάθεια και τατίνες Μυοπάθεια και τατίνες ΧΡΗΣΟ Ν. ΠΑΝΑΓΟΤΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΡΕΙΟ ΤΠΕΡΣΑΗ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ηαηίκεξ Μεηώκμοκ ηεκ LDLπμι. 30-55%, ηα Σνηγι. 10-30%

Διαβάστε περισσότερα

Δηδαθηηθέο Τερληθέο. Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα Μπέιινπ, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Ιωαλλίλωλ & Άξηαο

Δηδαθηηθέο Τερληθέο. Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα Μπέιινπ, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Ιωαλλίλωλ & Άξηαο Δηδαθηηθέο Τερληθέο Έλα θείκελν βαζηζκέλν ζην επηκνξθσηηθφ πιηθφ ηνπ έξγνπ «Τινπνίεζε επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ - επηκνξθσηψλ πιεξνθνξηθήο», Πάηξα, 2008, (http://edu19-20.cti.gr/) Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γπίθμονε θαζεγήηνηα Παηδηαηνηθήξ-Παηδηαηνηθήξ Ακμζμιμγίαξ Δ Παηδηαηνηθή Κιηκηθή Α.Π.Θ. Νμζμθμμείμ Παπαγεςνγίμο 5 ε ύκμδμξ ηεξ Γιιεκηθήξ Γηαηνείαξ Ένεοκαξ θαη Ακηημεηώπηζεξ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ... 5 Μέξνο Πξψην... 5 Δηζαγσγή... 5 Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε... 5 1.1. Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην κε ΣΠΔ... 5 1.1.1. Ζ έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα