ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα, Αριθ. Πρωτ.: 507 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο : : : : ιοικητήριο Περ.Θεσσαλίας Πλατεία Ρήγα Φεραίου Καραγκεντσίδου Μ.,Μήτσος Β /246/232 Επαναληπτικός Πρόχειρος ιαγωνισµός για την κάλυψη των αναγκών του νέου κτιρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε δικτυακό εξοπλισµό κι εξοπλισµό πληροφορικής. Fax : Έχοντας υπόψη: ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης» 2. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α / ) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 3. Το Π (ΦΕΚ Α 222/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 4. το Ν. 2503/97 «Περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περιφέρειας» 5. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων» 6. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» 7. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/ ) «Αρχές ηµοσιονοµικής ιαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 8. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/ ) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη» αρ. 21 παρ. 2 «Άρθρο 21 Ανάληψη υποχρεώσεων» 9. Το Π.. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» 10. Την αριθµ /739 (ΦΕΚ Β 1291/ ) Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 11. Το αριθ. 163/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατώτατα όρια για τις δηµόσιες συµβάσεις τα οποία εφαρµόζονται από » σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) µε αριθµό 1336/2013 που δηµοσιεύθηκε στο φύλλο L335/17/ της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί εφαρµογής των κατωτάτων ορίων. 12. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α / ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α 14) & το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (Α 86).

2 13. Το άρθρο 22 του Ν.4144 (ΦΕΚ Α 88/ ) «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας» 14. Το άρθρο 26 του Ν (ΦΕΚ 226/Α / ) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης 15. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» 16. Το N.4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας, οργανωτικά Θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπου ισχύει 17. Τις ανάγκες δικτυακού εξοπλισµού κι εξοπλισµού πληροφορικής, για την εγκατάσταση και λειτουργία του ενσύρµατου κι ασύρµατου δικτύου, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας 18. Τις ανάγκες εξοπλισµού πληροφορικής της αίθουσας του Περιφερειακού Συµβουλίου στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας 19. την µε αριθµό 357/2015 (Πρακτικό 8 ο / ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α Α: 67027ΛΡ-ΗΒΞ), περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισµού, µετά από εισήγηση της /νσης ιαφάνειας κ Ηλεκτρ. ιακυβέρνησης 20. το µε ΑΠ387/ , αίτηµα δέσµευσης πίστωσης 21. την µε αριθµό 476/2015 (Πρακτικό 10 ο / ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α Α: ΩΥΛ37ΛΡ-ΓΨ ), περί έγκρισης επαναπροκήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού, µετά από εισήγηση της /νσης ιαφάνειας κ Ηλεκτρ. ιακυβέρνησης ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την κάλυψη των αναγκών του νέου κτιρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε δικτυακό εξοπλισµό & εξοπλισµό Πληροφορικής προϋπολογισµού: (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) Προθεσµία κατάθεσης προσφορών Η καταληκτική προθεσµία κατάθεσης των προσφορών είναι η 12/5/2015, ηµέρα Τρίτη, π.µ., στο γραφείο 2.41, του ιοικητηρίου της Περιφέρειας (Πλατεία Ρήγα Φεραίου - Κουµουνδούρου & Παπαναστασίου). Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσµες και δε θα γίνουν δεκτές. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της συνηµµένης αναλυτικής διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

3 1. Γενικά 1.1 Ορισµοί ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανάδοχος: Ο προµηθευτής που κηρύσσεται µειοδότης, µε την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, όταν υπογράψει την απαιτούµενη σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαµβάνοντας την προµήθεια (και εγκατάσταση) των υλικών που προβλέπονται από την παρούσα. Αναθέτουσα αρχή: Στο παρόν κείµενο της παρούσης και της σύµβασης είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Αντικείµενο του ιαγωνισµού: Η προµήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισµού κι εξοπλισµού Πληροφορικής, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι όροι του οποίου περιγράφονται στην παρούσα. 1.2 ικαίωµα συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ. Συνεταιρισµοί. εν γίνονται δεκτοί: Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ ή ΝΠΙ του ηµοσίου Τοµέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείσθηκαν µε απόφαση του Υπουργείου Εµπορίου 1.3 ικαιολογητικά συµµετοχής Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: (1.3.)1 ιαβιβαστικό Έγγραφο Υποβολής της προσφοράς στον διαγωνισµό (όπου θα αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισµού, όπως αναφέρεται στην παρούσα), το οποίο κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς, για την πρωτοκόλλησή του και το οποίο θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία: - Πλήρης Επωνυµία - Ταχυδροµική ιεύθυνση - Τηλέφωνα, Φαξ, . (1.3.)2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού β) να δηλώνεται ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα γ) να δηλώνεται ότι, εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήµατα: - συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου.

4 - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. - νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε. εν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. εν τελούν σε πτώχευση και ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και ότι, επίσης, δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). δ) να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των παραπάνω δικαιολογητικών. 1.4 ικαιολογητικά κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο ανάδοχος, πρέπει να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο, µετά από σχετική ειδοποίησή του (µε βάση την οποία υπάρχουν χρονικοί περιορισµοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 6, του Π 118/2007) τα παρακάτω έγγραφα-δικαιολογητικά: (1.4.)1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου, απ' το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αναφερόµενα πέντε (5) πρώτα σηµεία της (παραπάνω). (1.4.)2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου, απ' το οποίο θα προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή διαδικασία πτώχευσης. (1.4.)3 Ασφαλιστική και Φορολογική ενηµερότητα (σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης) (1.4.)4 Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου, απ' το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του. Τα νοµικά πρόσωπα:

5 Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι Έλληνες ή Αλλοδαποί αντίστοιχα. (1.4.)1 Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρα πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα, που αναφέρονται και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι Έλληνες πολίτες. (1.4.)2 Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και ότι, επίσης, δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). (1.4.)2 Επί ηµεδαπών ανώνυµων εταιριών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά την κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στον διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά την ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της Α.Ε. που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. Η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη υποβολή επιπρόσθετων δικαιολογητικών (στα πλαίσια, πάντα, της κείµενης νοµοθεσίας και ανάλογα µε το είδος προσώπου του συµµετέχοντος), τα οποία δεν αναφέρονται παραπάνω και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε χρονικό διάστηµα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αυτά δεν υποβληθούν από τον συµµετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. 1.5 Υποβολή φακέλου Η καταληκτική προθεσµία κατάθεσης των προσφορών είναι η 12/5/2014 (ηµέρα Τρίτη) και ώρα π.µ., στο γραφείο 2.41 (της /νσης ιαφάνειας κ Ηλεκτρ. ιακυβέρνησης), του ιοικητηρίου της Περιφέρειας (Πλατεία Ρήγα Φεραίου - Κουµουνδούρου & Παπαναστασίου). Οι προσφορές κατατίθενται σε ένα φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από το διαβιβαστικό κατάθεσης (εκτός του φακέλου), το οποίο και πρωτοκολλείται (µε αναγραφή της ηµεροµηνίας και της ώρας). Μέσα στο φάκελο κατατίθενται: - τα δικαιολογητικά συµµετοχής και

6 - δύο σφραγισµένοι φάκελοι [επί ποινή αποκλεισµού] (ο ένας µε την ένδειξη Πρωτότυπο και το άλλο Αντίγραφο) - σε κάθε φάκελο θα υπάρχουν η Τεχνική και η Οικονοµική προσφορά σε δύο (2) διαφορετικούς σφραγισµένους (υπο)φακέλους (µε τα έγγραφα και το συνοδευτικό CD), αντίστοιχα. Στο φάκελο τεχνικών προσφορών δεν θα πρέπει να υπάρχει καµιά αναφορά σε οικονοµικό στοιχείο. Σηµείωση: σε περίπτωση διαφοροποίησης, τα περιεχόµενα του Πρωτοτύπου υπερισχύουν του Αντιγράφου. Η γλώσσα σύνταξης της προσφοράς είναι υποχρεωτικά η Ελληνική [επί ποινή αποκλεισµού], µε εξαίρεση τυχόν επισυναπτοµένων φυλλαδίων, τα οποία µπορεί να είναι εκτός από την Ελληνική, µόνο στην Αγγλική. Ο σφραγισµένος φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2015.Νet "Προµήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισµού & εξοπλισµού Πληροφορικής, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας" Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το υποψήφιο ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας. Μη αποδοχή όρων της διακήρυξης ή απόκλιση από αυτούς µπορεί να αποτελέσει λόγο πλήρους απόρριψης, όταν θα ελεγχθεί η προσφορά, κατά την κρίση της Επιτροπής ιενέργειας του ιαγωνισµού. 1.6 Προϋπολογισµός - Τιµή Για τα προσφερόµενα είδη (που αναγράφεται στην 2 της παρούσας), οι προσφορές θα είναι σε ευρώ ( ) και το συνολικό τίµηµα (των αναφεροµένων ποσοτήτων) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει [επί ποινή αποκλεισµού] τον προϋπολογισµό του έργου. Προσφορά η οποία δεν αναφέρει µε σαφήνεια το συνολικό ποσό και το ποσό ανά είδος, (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και όλων των νόµιµων κρατήσεων) θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ ποσών, η Επιτροπή δικαιούται να κρατήσει την πιο συµφέρουσα για την Αναθέτουσα αρχή τιµή, χωρίς να απορρίψει την προσφορά Κρατήσεις Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προµηθευτή, είναι: - 0,10% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής Σύµβασης υποκείµενο σε τέλος χαρτοσήµου. Η κράτηση επιβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.4013/ (ΦΕΚ 204/Α / ) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων. 1.7 ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού (1.7.)1 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ιενέργειας και Παραλαβής του ιαγωνισµού (όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την απόφαση της υπ' αριθ.357/2015, πρακτ. 8 ο / απόφαση της Περιφερειακής Οικονοµικής Επιτροπής), στις 12/5/2015 και ώρα πµ, στο

7 ιοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο γραφείο 2.38 (2 ος όροφος). Όλοι οι παρευρισκόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς, επίσης, και των στοιχείων των προσφορών, που κατατέθηκαν. Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ανοίγει τους φακέλους και µονογράφει τα δικαιολογητικά. Για εκείνους, που πληρούν τα δικαιολογητικά της 1.3, µονογράφει και τα φύλλα του Πρωτοτύπου της Τεχνικής (εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών prospects), καθώς και το φάκελο της Οικονοµικής προσφορά. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφασίζει για το χρόνο έλεγχου των τεχνικών στοιχείων των προσφορών. (1.7.)2 Η επιτροπή δικαιούται να ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις για κάποιες από τις προσφορές, χωρίς να επιτραπεί να υπάρξει αντιπροσφορά. 1.8 Ενστάσεις Ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 15 «ιοικητικές προσφυγές» του υπ αριθ. 118/2007 Κανονισµού Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..). 1.9 Υπογραφή Σύµβασης Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα ιακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται, δε, από το Ελληνικό ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Σε αυτή ρυθµίζονται όλες οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή και την εκτέλεση του έργου, καθώς και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών. Ο Ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, από την ηµεροµηνία κατακύρωσης, καταθέτοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ (σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία) και είναι αορίστου διαρκείας ή έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) µήνες, µετά το συµβατικό χρόνο παράδοσης. Η επιστολή επιστρέφεται µε την οριστική παραλαβή της προµήθειας και την κατάθεση της εγγυητικής καλής λειτουργίας (όπως αυτά ορίζονται στις 1.11 και 8) ιαδικασία Παραλαβής (1.10.)1 Η παραλαβή του έργου θα γίνεται σε δύο στάδια: α) Προσωρινή, β) Οριστική. (1.10.)2 Η Προσωρινή παραλαβή του εξοπλισµού γίνεται µε την παράδοση και τοποθέτηση του εξοπλισµού, στους χώρους που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη ή από τη συνεννόηση του αναδόχου µε τη /νδη ιαφάνειας και Ηλ. ιακυβέρνησης. (1.10.)3 Η Οριστική παραλαβή θα γίνεται µε τη συµπλήρωση είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών αδιάκοπης καλής λειτουργίας όλων των µερών του συστήµατος, από την ηµεροµηνία της προσωρινής παραλαβής. Σε περίπτωση βλάβης, σε αυτό το διάστηµα, ο ανάδοχος οφείλει να την αποκαταστήσει και η µέτρηση των ηµερών ξεκινάει από την αρχή, µετά την αποκατάστασή της.

8 1.11 Εγγύηση - Ευθύνη Αναδόχου Ο Ανάδοχος ή ο Κατασκευαστής ευθύνεται για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού κατά την περίοδο της εγγύησης, η διάρκεια της οποίας αναφέρεται ρητά στην 5 της παρούσας, κατά περίπτωση. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει να µετράει από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του έργου (η οποία και θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να την κοινοποιήσει στον κατασκευαστή, για το τµήµα του εξοπλισµού που βαρύνει τον δεύτερο και να παραδώσει το αποδεικτικό κοινοποίησης στην Αναθέτουσα). Ο χρόνος απόκρισης του αναδόχου, στην αποκατάσταση βλάβης ή δυσλειτουργίας, από τη στιγµή που θα του γνωστοποιηθεί, θα είναι τάξης 3 ωρών, ενώ ο χρόνος αποκατάστασης πιθανής βλάβης ή προβλήµατος, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες, για κανένα είδος. Τα παραπάνω θα αποτελούν τµήµα της Σύµβασης, ενώ ο ανάδοχος θα κληθεί να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, για ποσό ίσο µε 500, διάρκειας τριάντα-οκτώ (38) µηνών Εφαρµοστέο ίκαιο - ιαιτησία (1.12.)1 Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά της ισχύος της Σύµβασης. (1.12.)2 Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ικαστήρια Λάρισας, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. (1.12.)3 εν αποκλείεται, όµως, για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφθεί στη Σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των ικαστηρίων, σε διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε την κείµενη νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ικαστήρια, κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω Παράγραφο. 2. Προσφερόµενο είδος Οι προµηθευτές υποχρεούνται [επί ποινή αποκλεισµού] να συµπεριλάβουν στην: Τεχνική Προσφορά συµπληρωµένους όλους τους πίνακες συµµόρφωσης, της παραγράφου 5 (θα διατίθενται σε αρχείο υπολογιστικού φύλλου). αναλυτικό πίνακα (αντίστοιχο µε τον Πίνακα-5, της παραγράφου 5 υπόδειγµα της µορφής του υπάρχει στην τελευταία σελίδα της παρούσης, το οποίο παρέχεται και σε αρχείο υπολογιστικού φύλλου) αναφέροντας για το κάθε είδος, τη χαρακτηριστική ονοµασία (µάρκα), το µοντέλο, την χώρα προέλευσης ή κατασκευής ή συναρµολόγησης (ανάλογα κατά περίπτωση), χωρίς την τιµή προσφοράς και καµία ένδειξη αυτής. Οικονοµική Προσφορά Τον ίδιο αναλυτικό πίνακα της Τεχνικής Προσφοράς, µε συµπληρωµένα τα οικονοµικά στοιχεία, ήτοι τιµή προσφοράς (τοποθετώντας τιµή µονάδας, στην οποία θα συµπεριλαµβάνονται οι κρατήσεις και οι όποιες εργασίες - εγκατάστασης,

9 παραµετροποίησης, µετάπτωσης, αλλά όχι ο ΦΠΑ και υπολογιζόµενες τις υπόλοιπες στήλες). 3. Κριτήριο κατακύρωσης Το κριτήριο για τη κατακύρωση της προµήθειας και την τελική επιλογή του αναδόχου (ή των αναδόχων) είναι η συµφερότερη συνολικά προσφορά, καθώς η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολό της (αποκλείεται η κατά είδος). Η βαθµολογία της κάθε προσφοράς θα γίνει σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Πίνακας Βαθμολογίας Προσφοράς α/α Κριτήριο Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας Αναφορά στη Διακήρυξη Α. Τεχνικές προδιαγραφές 55% 5 1. Eνσύρματες συσκευές 30% Ασύρματες συσκευές 10% Λοιπός εξοπλισμός 15% 5.3 Β. Προτεινόμενη Δικτυακή Λύση 20% 5-1&5.2 Γ. Χαρακτηριστικά Λογισμικού 25% % Ο τύπος υπολογισµού είναι: όπου: Β max Β i K min Κ i Λ i Πίνακας 3.1: Πίνακας Βαθµολογίας Προφορών Λ i = (60) * (Β i / Β max ) + (40) * (K min /K i ) η συνολική βαθµολογία, που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά η συνολική βαθµολογία της (κάθε) Τεχνικής Προσφοράς i το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή το συνολικό συγκριτικό κόστος της (κάθε) Προσφοράς i το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ. 4. Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τρείς (3) µήνες, από την επόµενη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, υπερισχύοντας όποιας άλλης αναφοράς, σε οποιοδήποτε σηµείο της προσφοράς τους, για µικρότερο διάστηµα. 5. Αντικείµενο του έργου Το αντικείµενο του έργου είναι η εγκατάσταση και παραµετροποίηση δικτυακού εξοπλισµού κι εξοπλισµού Πληροφορικής, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειµένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία του ενσύρµατου και του ασύρµατου δικτύου του κτιρίου. Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται τα είδη και οι ποσότητες του εξοπλισµού.

10 Α/Α Αντικείµενο Ποσότητα Υλικό [h/w] 5. 1 Switch 48port Switch 24port Switch 48port Switch 24port Optical Switch 16-port Switch 8port PoE Access Point 64users Access Point 32users Rack UPS 650 VA H/Y + Οθόνη Laptop + κλειδαρια Kensington WinTab TV-Οθόνης 60-65" + βάση Vesa Bluray player Εκτυπωτής Laser Color A Patch Cords (0.5-1µ) grey Patch Cords (0.5-1µ) color Optical Patch cords 15 Λογισµικό [s/w] s/w σχηµατικής παρακολ. δικτύου 1 Πίνακας 5: Είδη Ποσότητες Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει την τελική ποσότητα, αυξάνοντας το πλήθος τους, µε την προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, να µην γίνει υπέρβαση του προϋπολογισµού. Παρακάτω παρατίθενται σύντοµες περιγραφές για το ενσύρµατο και το ασύρµατο δίκτυο του κτιρίου, καθώς και οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστον τα είδη του διαγωνισµού. 5.1 Ενσύρµατο ίκτυο Σε κάθε όροφο του κτιρίου, υπάρχουν επιδαπέδια racks, τα οποία συνδέονται µε το rack του κεντρικού κατανεµητή (το οποίο θα τοποθετηθεί από τον ανάδοχο «είδος 5.9»), στο Computer Room του κτιρίου µε: 1 οπτική ίνα 12x50/125 και 2 UTP Cat 6 (backup uplinks). Στα οροφικά racks, για τον τερµατισµό των καλωδιώσεων των επιτοίχιων πριζών data του κτιρίου, έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα patch panels. O αριθµός των πριζών, που εξυπηρετείται από κάθε rack, αναφέρεται παρακάτω: Racks ισογείου (3): - Rack Ι1: 42 πρίζες, - Rack Ι2: 41 πρίζες, - Rack PS: 10 πρίζες Racks πρώτου ορόφου (2): - Rack Α1: 51 πρίζες, - Rack Α2: 52 πρίζες Racks δεύτερου ορόφου (3):

11 - Rack Β1: 57 πρίζες, - Rack Β2: 54 πρίζες - Rack CR Οι καλωδιώσεις µεταξύ των racks, καθώς και µεταξύ των πριζών δεδοµένων και των patch panels έχουν ήδη τοποθετηθεί και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη. Στόχος είναι η τοποθέτηση των switches στα racks, έτσι ώστε να καλυφθεί ο προαναφερόµενος αριθµός πριζών. Στα racks Α1, Α2, Β1 και Β2, θα γίνει τοποθέτηση σε στοίβα ενός switch «είδος 5.1 Switch 1 (48p)» & κι ενός switch «είδος 5.2 Switch-1 (24p)». Στα racks I1 και Ι2, θα τοποθετηθούν ένα switch «είδος 5.3 switch 2 (48p)» και στο rack PS, το switch «είδος 5.4 switch-2 24p». Στο rack CR «είδος 5.9 Rack», θα τοποθετηθεί ένα «είδος 5.2 Switch-2 (48p)» καθώς και το «είδος 5.5 Οπτικό Switch (16p)». Το επιπλέον switch «5.1», θα παραδοθεί στη /νση ιαφάνειας & Ηλ. ιακυβέρνησης για εφεδρεία. Tα είδη θα πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστον τις παρακάτω αναφερόµενες προδιαγραφές: 5.1 Switch - 1 (48p) Τεµάχια: 5 A/A Ελάχιστα τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή Γενικά Αναφορά εταιρείας κατασκευής - µοντέλου ΝΑΙ Rack mounted NAI Managed NAI Stackable NAI Πλήθος Θυρών RJ Τύπος Καλωδίου UTP Cat Ταχύτητα Θύρας 100/1000 Mbps Οπτική Υποδοχή + SFP Transceiver Τύπος Οπτικής Ίνας 12x50/125 υνατότητα Αντιστοιχίας IP ή ιεύθυνσης MAC Συσκευής Θύρας ΝΑΙ υνατότητα αυτόµατης και χειροκίνητης διαµόρφωσης των switches του stack NAI ιαχείριση µέσω web διεπαφής χρήστη ΝΑΙ Πρόληψη και αντιµετώπιση επιθέσεων DoS ΝΑΙ Ποιότητα - Εγγύηση (ανταλλακτικά & εργασία) Εγγύηση κατασκευαστή εφ' όρου ζωής συσκευής Κυκλοφορία µοντέλου, εντός τελευταίας 3ετίας (συµπλήρωση έτους 1ης κυκλοφορίας) ΝΑΙ Αναφορά πιστοποιητικών ποιότητας και ασφάλειας NAI Υποστήριξη Αναδόχου 1 έτος

12 5.2 Switch - 1 (24p) Τεµάχια: 4 A/A Ελάχιστα τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή Γενικά Αναφορά εταιρείας κατασκευής - µοντέλου ΝΑΙ Rack mounted NAI Managed NAI Stackable NAI Πλήθος Θυρών RJ Τύπος Καλωδίου UTP Cat Ταχύτητα Θύρας 100/1000 Mbps Οπτική Υποδοχή Τύπος Οπτικής Ίνας 12x50/ υνατότητα Αντιστοιχίας IP ή ιεύθυνσης MAC Συσκευής - Θύρας ΝΑΙ υνατότητα αυτόµατης και χειροκίνητης διαµόρφωσης των switches του stack NAI ιαχείριση µέσω web διεπαφής χρήστη ΝΑΙ Πρόληψη και αντιµετώπιση επιθέσεων DoS ΝΑΙ Ποιότητα - Εγγύηση (ανταλλακτικά & εργασία) Εγγύηση κατασκευαστή εφ' όρου ζωής συσκευής Κυκλοφορία µοντέλου, εντός τελευταίας 3ετίας (συµπλήρωση έτους 1ης κυκλοφορίας) ΝΑΙ Αναφορά πιστοποιητικών ποιότητας και ασφάλειας NAI Υποστήριξη αναδόχου 1 έτος 5.3 Switch - 2 (48p) Τεµάχια: 3 A/A Ελάχιστα τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή Γενικά Αναφορά εταιρείας κατασκευής - µοντέλου ΝΑΙ Rack mounted NAI Managed NAI Πλήθος Θυρών RJ Τύπος Καλωδίου UTP Cat Ταχύτητα Θύρας 100/1000 Mbps Οπτική Υποδοχή + SPF Transceiver Τύπος Οπτικής Ίνας 12x50/ υνατότητα Αντιστοιχίας IP ή ιεύθυνσης MAC Συσκευής - Θύρας ΝΑΙ ιαχείριση µέσω web διεπαφής χρήστη ΝΑΙ Πρόληψη και αντιµετώπιση επιθέσεων DoS ΝΑΙ Ποιότητα - Εγγύηση (ανταλλακτικά & εργασία) Εγγύηση κατασκευαστή Κυκλοφορία µοντέλου, εντός τελευταίας 3ετίας (συµπλήρωση έτους 1ης κυκλοφορίας) εφ' όρου ζωής συσκευής Αναφορά πιστοποιητικών ποιότητας και ασφάλειας NAI Υποστήριξη Αναδόχου 1 έτος ΝΑΙ

13 5.4 Switch - 2 (24p) Τεµάχια: 1 A/A Ελάχιστα τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή Γενικά Αναφορά εταιρείας κατασκευής - µοντέλου ΝΑΙ Rack mounted NAI Πλήθος Θυρών RJ Τύπος Καλωδίου UTP Cat Ταχύτητα Θύρας 100/1000 Mbps Οπτική Υποδοχή + SPF Transceiver NAI Τύπος Οπτικής Ίνας 12x50/ υνατότητα Αντιστοιχίας IP ή ιεύθυνσης MAC Συσκευής - Θύρας ΝΑΙ ιαχείριση µέσω web διεπαφής χρήστη ΝΑΙ Πρόληψη και αντιµετώπιση επιθέσεων DoS ΝΑΙ Ποιότητα - Εγγύηση (ανταλλακτικά & εργασία) Εγγύηση κατασκευαστή εφ' όρου ζωής συσκευής Κυκλοφορία µοντέλου, εντός τελευταίας 3ετίας (συµπλήρωση έτους 1ης κυκλοφορίας) ΝΑΙ Αναφορά πιστοποιητικών ποιότητας και ασφάλειας NAI Υποστήριξη Αναδόχου 1 έτος 5.5 Οπτικό Switch (16p) Τεµάχια: 1 A/A Ελάχιστα τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή Γενικά Αναφορά εταιρείας κατασκευής - µοντέλου ΝΑΙ Rack mounted NAI Πλήθος Οπτικών Καναλιών Ταχύτητα καναλιού 4Gbps Τύπος Οπτικής Ίνας 12x50/ ιαχείριση συσκευής µέσω web διεπαφής χρήστη ΝΑΙ ιαχείριση οπτικών καναλιών µέσω web διεπαφής χρήστη ΝΑΙ Συµπεριλαµβανόµενοι SPF Transceivers 10 Ποιότητα - Εγγύηση (ανταλλακτικά & εργασία) Εγγύηση κατασκευαστή εφ' όρου ζωής συσκευής Κυκλοφορία µοντέλου, εντός τελευταίας 3ετίας (συµπλήρωση έτους 1ης κυκλοφορίας) NAI Αναφορά πιστοποιητικών ποιότητας και ασφάλειας NAI Υποστήριξη Αναδόχου 1 έτος Για όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα είδη, θα πρέπει ο ανάδοχος να φροντίσει να έχουν (κατά την εγκατάσταση) την πιο πρόσφατη ενηµέρωση firmware. Στην πρόταση του αναδόχου θα πρέπει να περιγράφεται η διαδικασία εγκατάστασης επόµενης ενηµέρωσης (ιδιαίτερα επιθυµητή η αυτόµατη).

14 5.2 Ασύρµατο ίκτυο Όσον αφορά το ασύρµατο δίκτυο, θα εκτείνεται σε όλο το κτίριο, χωρίς να σηµαίνει ότι θα το καλύπτει πλήρως. Θα τοποθετηθούν 6 Access points: 2 στο ισόγειο: 1 «είδος 5.7 Access Point 64u» και 1 «είδος 5.8 Access Point 32u», 1 στον Α όροφο: «είδος 5.8» και 3 στον Β όροφο: «είδος 5.8». Τα Access Points θα συνδέονται µε PoE Switch «είδος 5.6 PoE Switch(8p)», το οποίο θα τοποθετηθεί στο rack CR. Οι θέσεις των Access Points είναι προκαθορισµένες και οι καλωδιώσεις Ethernet και ρεύµατος µεταξύ αυτών και του rack CR, έχουν ήδη τοποθετηθεί και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη. Τα Access Points θα τροφοδοτούνται µε ρεύµα µέσω των καλωδιώσεων Ethernet (PoΕ), ωστόσο είναι απαραίτητη η δυνατότητα σύνδεσή τους και µε παροχή ρεύµατος. Η παραµετροποίηση τους, θα πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε στο σύνολό τους να συνιστούν ένα ενιαίο δίκτυο, το οποίο θα είναι ορατό στους χρήστες µε ένα όνοµα WiFi. Η υλοποίηση θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να διατηρείται η σύνδεση στο εν λόγω δίκτυο, ακόµη κι όταν ο επισκέπτης κινείται εντός του κτιρίου (εφόσον υπάρχει κάλυψη στο χώρο κίνησης). Tο PoE Switch και τα Access Points θα πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστον τις παρακάτω αναφερόµενες προδιαγραφές: 5.6 PoE Switch (8p) Τεµάχια: 1 Α/Α Προδιαγραφές Hardware Αναφορά εταιρείας κατασκευής - µοντέλου Rack mounted Πλήθος Θυρών PoE (RJ - 45) Τύπος Καλωδίου Ταχύτητα Θύρας ιαχείριση µέσω Web διεπαφής χρήστη Ποιότητα Ελάχιστα Χαρακτηριστικά ΝΑΙ ΝΑΙ UTP Cat 6 100/1000Mbps NAI Εγγύηση Κατασκευαστή 3 έτη 8 Απάντηση Παραποµπή 5.7 Access Point (64u) Τεµάχια: 1 A/A Ελάχιστα τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή Γενικά Αναφορά εταιρείας κατασκευής - µοντέλου NAI Επιτοίχιο NAI Ελάχιστος (εγγυηµένος) αριθµός συνδεδεµένων χρηστών Εξωτερική τροφοδοσία (µε τροφοδοτικό) NAI Ενσύρµατη σύνδεση NAI Τύπος Καλωδίου UTP Cat PoE NAI ιαχείριση µέσω διεπαφής web χρήστη ΝΑΙ Ποιότητα - Εγγύηση (ανταλλακτικά & εργασία) Εγγύηση κατασκευαστή εφ' όρου ζωής συσκευής ( 3 έτη)

15 5.8 Access Point (32u) Τεµάχια: 6 A/A Ελάχιστα τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή Γενικά Αναφορά εταιρείας κατασκευής - µοντέλου NAI Επιτοίχιο NAI Ελάχιστος (εγγυηµένος) αριθµός συνδεδεµένων χρηστών Εξωτερική τροφοδοσία (µε τροφοδοτικό) NAI Ενσύρµατη Σύνδεση NAI Τύπος Καλωδίου UTP Cat PoE NAI ιαχείριση µέσω web διεπαφής χρήστη ΝΑΙ Ποιότητα - Εγγύηση (ανταλλακτικά & εργασία) Εγγύηση κατασκευαστή εφ' όρου ζωής συσκευής ( 3 έτη) Για όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα είδη ασύρµατης δικτύωσης, θα πρέπει ο ανάδοχος να φροντίσει να έχουν (κατά την εγκατάσταση) την πιο πρόσφατη ενηµέρωση firmware. Στην πρόταση του αναδόχου θα πρέπει να περιγράφεται η διαδικασία εγκατάστασης επόµενης ενηµέρωσης (ιδιαίτερα επιθυµητή η αυτόµατη). 5.3 Εξοπλισµός Πληροφορικής Τα υπόλοιπα είδη του διαγωνισµού πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές: 5.9 Rack δικτύωσης Τεµάχια: 1 A/A Ελάχιστα τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή Επιδαπέδιο ΝΑΙ Συνολικό Ύψος 23U Κλειστή καµπίνα, πόρτα µε τζάµι και κλειδί ΝΑΙ Ροδάκια ΝΑΙ Οργάνωση Καλωδίων (παροχής ρεύµατος και δικτύου) UPS Τεµάχια: 5 Α/Α Προδιαγραφές Ελάχιστα Χαρακτηριστικά Απάντηση Παραπομπή Hardware Ισχύς Rack mounted Ποιότητα Εγγύηση καλής λειτουργίας (ανταλλακτικά & Εργασία) 650 VA Ιδιαίτερα επιθυµητό 3 έτη (µπαταρία 1 έτος)

16 5.11 ΗΥ - Οθόνη Τεµάχια: 10 A/A Προδιαγραφές Ελάχιστα Χαρακτηριστικά Απάντηση Παραποµπή HY Hardware Κουτί ΑΤΧ Black Τροφοδοτικό Αθόρυβο [ 28dB], ισχύς απαραίτητη για την υποστήριξη περιφερειακών πλήθους ίσου µε τις αντίστοιχες υποδοχές της µητρικής Επεξεργαστής (CPU) διπύρηνος, 3MB cache, 3.5 GHz Μητρική πλακέτα (M/B) DDR3-1600MHz [up to 16GB], 1 τουλάχιστον ελεύθερο memory slot, PCI-exp x16, SATA III Κεντρική Μνήµη (RAM) 4 GB DDR MHz Σκληρός ίσκος (HDD) 500 GB, 7200 rpm, 16MB cache, SATA III (6Gb/s) Οπτικός ίσκος (DVD) DVD±RW, SATA, black Κάρτα Γραφικών SVGA, 1920x1080, Direct X 10, DVI, Windows Aero Κάρτα ικτύου Fast Ethernet 1 Gbps Ethernet Κάρτα Ήχου NAI Πληκτρολόγιο Win (PS2/USB) Ποντίκι (PS2/USB) Microsoft / Logitech Pack K/B + Mouse Θύρες USB στο εµπρός µέρος του κουτιού Θύρες USB Software Λειτουργικό Σύστηµα Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit GR Ποιότητα Εγγύηση Καλής Λειτουργίας (ανταλλακτικά-εργασία) 3 έτη Οθόνη Είδος LED ιάσταση 20'' Ανάλυση 1600x Αντίθεση υναµική 5M: Φωτεινότητα 250cd / m Είσοδος σήµατος VGA & DVI Καλώδια σύνδεσης DVI Να παρέχονται Ποιότητα Εγγύηση Κατασκευαστή 2 έτη [on-site]

17 5.12 WinTab Τεµάχια: 1 A/A Προδιαγραφές Ελάχιστα Χαρακτηριστικά Απάντηση Παραποµπή Hardware ιαγώνιος Οθόνης Ανάλυση Κεντρικός Επεξεργαστής (CPU) Κεντρική Μνήµη (RAM) Μνήµη Αποθήκευσης Wifi Θύρα USB Θύρα Micro USB Software Λειτουργικό Σύστηµα 10,1'' 1280x800 4 πυρήνες, 1333ΜΗz 1GB 32GB NAI ΝΑΙ ΝΑΙ Windows Ποιότητα Εγγύηση Κατασκευαστή 2 έτη 5.13 Laptop + Κλειδαριά Kensington Τεµάχια: 1 A/A Προδιαγραφές Ελάχιστα Χαρακτηριστικά Απάντηση Παραποµπή Hardware Τύπος Οθόνης ιαγώνιος Οθόνης Ανάλυση Κεντρικός Επεξεργαστής (CPU) Κεντρική Μνήµη (RAM) Σκληρός ίσκος Οπτικός Οδηγός USB θύρες Θύρα Ethernet Wifi Card Reader Web Camera Υποδοχή κλειδαριάς Kensington Κλειδαριά Kensington (µε κλειδί) Software Λειτουργικό Σύστηµα LED 15,6'' 1366x768 ιπύρηνος, 2.0GHz ή ισοδύναµο 4GB 500GB, SATA, 5400rpm DVD-RW Πλήθος 3 [USB 3.0 1] 100/1000 Mbps a/b/g/n NAI NAI NAI ΝΑΙ Windows 8.1 GR Ποιότητα Εγγύηση Κατασκευαστή 2 έτη

18 5.14 TV - Οθόνη Τεµάχια: 1 A/A Ελάχιστα τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή Γενικά Αναφορά εταιρείας κατασκευής - µοντέλου NAI Επιτοίχια στήριξη (Vesa) NAI Τύπος LED-TV ιαγώνιος Οθόνης 60" Ανάλυση 1920x Συχνότητα σάρωσης 200Hz Θύρα RJ Είσοδος HDMI Θύρα USB 2.0 ή Ψηφιακός έκτης DVB-T (MPEG4/MPEG2) ΝΑΙ Κατάλληλη Βάση στήριξης (Vesa) ΝΑΙ Ποιότητα - Εγγύηση (ανταλλακτικά & εργασία) Εγγύηση κατασκευαστή 2 έτη Αναφορά πιστοποιητικών ποιότητας και ασφάλειας ΝΑΙ 5.15 Bluray Player Τεµάχια: 1 A/A Ελάχιστα τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή Γενικά Αναφορά εταιρείας κατασκευής - µοντέλου NAI BD Profile BD Profile 5.0 (Blu-ray 3D) Μέσα αναπαραγωγής 3D Blu-Ray, Blu-Ray, DVD, CD-R, CD-RW, VCD, DVD+/- R, DVD+/-RW Πρότυπα βίντεο MPEG-2, MPEG-4, DivX, DivX HD, AVCHD, MKV, WMV, JPEG, MPO Θύρα HDMI ΝΑΙ Θύρα RJ-45 ΝΑΙ Θύρα USB NAI WiFi να αναφερθεί Είσοδος Coaxial ΝΑΙ Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ Ποιότητα - Εγγύηση (ανταλλακτικά & εργασία)

19 5.16 Εκτυπωτής Laser Color A4 Τεµάχια: 1 A/A Ελάχιστα τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή Hardware Τύπος Laser Color Μέγεθος χαρτιού A Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης 2400 x 600 dpi Βάθος ανάλυσης εκτύπωσης 2 bit Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης BW 23 ppm Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης COLOR 23 ppm Μέγιστος Κύκλος εργασιών (µηνιαίος) Μνήµη (Ενσωµατωµένη) 256MB ιπλή όψη πλήρως αυτόματη Επεξεργαστής 800MHz Τροφοδοσία χαρτιού 250 φύλλα Σύνδεση µε USB & Ethernet Win XP, Vista, 7 Home & υνατότητα εγκατάστασης σε Pro, 8, 8.1 (32/64bit) Ποιότητα - Εγγύηση (ανταλλακτικά & εργασία) Εγγύηση καλής λειτουργίας (ανταλλακτικά & εργασία) Extra Toner 3 χρόνια 1 τµχ για κάθε χρώµα (µε τη µέγιστη µελάνη) 5.4 Λογισµικό παρακολούθησης δικτύου Το λογισµικό παρακολούθησης δικτύου, που θα προταθεί, θα πρέπει να παρέχει σχηµατική αναπαράσταση του ενσύρµατου και ασύρµατου δικτύου (όπως αυτό περιγράφηκε παραπάνω), των τελικών συνδεδεµένων συσκευών κάθε switch (πχ ΗΥ, εκτυπωτές), της κατάστασής τους και του φόρτου bandwidth. Λύση η οποία θα περιλαµβάνει και τη σχηµατική αναπαράσταση όλου του δικτύου είναι ιδιαίτερα επιθυµητή. Απαραίτητη κρίνεται η δυνατότητα παρουσίασης στατιστικών στοιχείων, σχετικά µε την επίδοση του δικτύου και των συσκευών, µέσω πινάκων, διαγραµµάτων κλπ. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή προβληµάτων σύνδεσης, είναι σηµαντική η εµφάνιση προειδοποιητικών µηνυµάτων στην οθόνη του λογισµικού παρακολούθησης. Ιδιαίτερα επιθυµητή κρίνεται, επίσης, η δυνατότητα ειδοποίησης, µέσω , στις παραπάνω περιπτώσεις. Το περιβάλλον της εφαρµογής (του administrator), πρέπει να είναι web διεπαφή χρήστη, έτσι ώστε η επίβλεψη του δικτύου να µπορεί να γίνεται εύκολα από οποιαδήποτε συσκευή µέσα σε αυτό. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος συµπεριλάβει στη λύση του εξοπλισµό διαφορετικών κατασκευαστών, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το σύνολο των λειτουργιών του παρεχόµενου λογισµικού είναι συµβατό µε τα µοντέλα των κατασκευαστών που προτείνει. Οι περεταίρω δυνατότητές του, καθώς και οι πληροφορίες εγκατάστασης θα πρέπει να αναφερθούν διεξοδικά, στην πρόταση του αναδόχου, καθώς θα αξιολογηθούν, µε βάση τους πίνακες βαθµολογίας. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει, για όλα τα ανωτέρω προσφερόµενα είδη, να παραδώσουν σε ψηφιακή µορφή (CD) πίνακα µε τις επίσηµες διευθύνσεις στο Internet, όπου θα αναφέρονται τεχνικά χαρακτηριστικά, που να υπερκαλύπτουν τις

20 παραπάνω τεθείσες προδιαγραφές. Εναλλακτικά, όπου αυτό δεν είναι (αιτιολογηµένα) εφικτό, θα µπορούν να επισυνάπτουν αντίστοιχο προσπέκτ. 6. Συνοπτική αναφορά εργασιών 6.1 ικτυακός Εξοπλισµός (Ενσύρµατο δίκτυο) Υποχρέωση του αναδόχου, είναι η τοποθέτηση των switches στα racks, µε τον τρόπο που περιγράφονται στην ενότητα 5.1, καθώς και η τοποθέτηση των εσωτερικών καλωδιώσεων (patch cords) στα racks, µε καλαίσθητο τρόπο (χρήση των οργανωτών καλωδίων), και χωρίς να προκαλούνται φθορές σε αυτές. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η δηµιουργία στοίβας, τα switches προτείνεται να συνδεθούν σε ring τοπολογία (διαφορετική προτεινόµενη τοπολογία, θα πρέπει να τεκµηριωθεί στην πρόταση του αναδόχου). Επίσης, ο ανάδοχος πρέπει να προβεί στην παραµετροποίηση του switch (τοποθέτηση IP κλπ) σε ένα δοκιµαστικό πλήθος συσκευών (ΗΥ και εκτυπωτές), µε την καθοδήγηση της αρµόδιας /νσης της Αναθέτουσας Αρχής. (Ασύρµατο δίκτυο) Όσον αφορά το ασύρµατο δίκτυο, ο ανάδοχος επιφορτίζεται µε την τοποθέτηση του PoE Switch στο rack CR και των εσωτερικών καλωδιώσεων στο ίδιο rack µε καλαίσθητο τρόπο, και χωρίς να προκαλούνται φθορές σε αυτές. Επίσης, θα πρέπει να ασχοληθεί και µε την τοποθέτηση των access points στους προκαθορισµένους χώρους, καθώς και µε τη σύνδεση αυτών µε την ήδη υπάρχουσα καλωδίωση (δικτύου & ρεύµατος). Τέλος, θα πρέπει να προβεί στην παραµετροποίηση του PoE Switch και των Access Points, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που περιγράφονται στην ενότητα 5.2. (Λογισµικό Παρακολούθησης ικτύου) Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει το λογισµικό σε HY, ο οποίος θα του υποδειχθεί και θα πληροί τις προϋποθέσεις που θα έχει αναφέρει στην πρότασή του. Επίσης, επιβαρύνεται µε τη δηµιουργία της σχηµατικής αναπαράσταση του δικτύου του κτιρίου (ενσύρµατου & ασύρµατου), καλύπτοντας τις δικτυακές συσκευές της παρούσας διακήρυξης, καθώς και το αρχικό (δοκιµαστικό) πλήθος συσκευών. 6.2 Λοιπά Είδη του ιαγωνισµού O ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει και να συνδέσει όλο τον παρεχόµενο εξοπλισµό, σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Τα απαιτούµενα καλώδια για τη σύνδεση (καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια δικτύου κλπ) παρέχονται από αυτόν. Όπου ζητηθεί, ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό, σε περισσότερους από έναν χρήστες. Όσον αφορά τα αντικείµενα 5.11 ΗΥ + Οθόνη και 5.12 Laptop, κατά την παράδοσή τους, θα πρέπει να φέρουν εγκατεστηµένες τις τελευταίες αναβαθµίσεις του λειτουργικού συστήµατος, όπως αυτό καθορίζεται στις προδιαγραφές, καθώς και τις τελευταίες εκδόσεις των προγραµµάτων οδήγησης του συµπεριλαµβανόµενου υλικού. Για το είδος 5.13 WinTab, παροχή βοήθειας στο προσωπικό της /νσης, για σωστή παραµετροποίησή του, µε έµφαση στη λειτουργία του λογισµικού παρακολούθησης δικτύου (είδος 5.20).

21 Με το τέλος της εγκατάστασης, εκτελούνται από τον προµηθευτή όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, ώστε να επιβεβαιωθεί από τη /νση ιαφάνειας και Ηλ. ιακυβέρνησης, αλλά και από τους τελικούς χρήστες (όπου απαιτείται), ότι οι συσκευές εκτελούν τις λειτουργίες, σύµφωνα µε τις δυνατότητες τους και τον λόγο προµήθειάς τους. Παραδοτέα Με την ολοκλήρωση της παράδοσης-εγκατάστασης, παραδίδεται στη /νση ιαφάνειας κ Ηλεκτ. ιακυβέρνησης: όλο το συνοδευτικό υλικό (CDs, manuals, κλπ) του εξοπλισµού και του λογισµικού παρακολούθησης δικτύου αναλυτικά τα στοιχεία παραµετροποίησης των switches και των access points, σε ψηφιακή µορφή (πχ xls, pdf) ειδικά για το είδη 5.11 και 5.12 παραδίδεται και ένα (1) αντίγραφο µε την εικόνα (image) του δίσκου, σε DVD κατάλληλης χωρητικότητας, για χρήση του σε ενδεχόµενη ανάγκη επαναφοράς συστήµατος, καθώς και ότι άλλο απαιτείται για την εκτέλεση της λειτουργίας επαναφοράς. Αναλυτικό εγχειρίδιο διαχείρισης των δικτυακών συσκευών και των λειτουργιών του λογισµικού διαχείρισης δικτύου και administrator manual. 7. ιάρκεια Σύµβασης Στη Σύµβαση θα ορίζεται επακριβώς η διάρκεια ισχύος της (µε ελάχιστο τους δύο µήνες), εντός της οποίας θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παραδόσεων και παραλαβών του εξοπλισµού, καθώς και όλων των συναφών εργασιών εγκατάστασης, παραµετροποίησης και µετάπτωσης των δεδοµένων. Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα της µετάθεσης του χρόνου εργασιών µέχρι και διαστήµατος ενός (1) µήνα επιπλέον. 8. Χρονοδιάγραµµα έργου Παράδοση Πληρωµή Εγγύηση Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει αναλυτικό χρονοδιάγραµµα του έργου το οποίο και βαθµολογείται. Η παράδοση και εγκατάσταση των ειδών θα γίνεται υπό την επίβλεψη του αρµόδιας /νσης της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ οι εργασίες µετάπτωσης των δεδοµένων θα εκτελεστούν σταδιακά, µε βάση την προτεινόµενη λύση, αλλά και τους περιορισµούς της Αναθέτουσας αρχής, καθώς µπορεί να υπάρχουν περιορισµοί από τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες της, εντός του συνολικού χρονοδιαγράµµατος. Η πληρωµή γίνεται µετά την Οριστική παραλαβή, από την οποία άρχεται και η περίοδος εγγύησης. Πέρα από την εγγύηση του εξοπλισµού, ο ανάδοχος δεσµεύεται, ως εγγύηση των εργασιών των σχετικών µε το δίκτυο (εγκατάστασης, παραµετροποίησης και µετάπτωσης) ότι για τυχόν θέµατα-προβλήµατα, που προκύψουν, θα παρέχει τις υπηρεσίες του, χωρίς αντίτιµο, για τουλάχιστον έξι (6) µήνες, µετά την οριστική παραλαβή.

22 Ο ανάδοχος του συστήµατος θα πρέπει να κάνει µια αναλυτική παρουσίαση στους διαχειριστές του συστήµατος στα παρακάτω: Α) στη διαχείριση των switches και των Access Points - βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ειδών χρήση του web περιβάλλοντος διαχείρισης των ειδών δυνατότητες και διαχείριση στοίβας - τρόπος αντιστοίχησης IP διεύθυνσης/ MAC address συσκευής µε συγκεκριµένη θύρα του switch, - διαδικασία αναβάθµισης firmware (σε περίπτωση που δεν είναι αυτόµατη) B) στη χρήση του λογισµικού παρακολούθησης δικτύου: - βασικές δυνατότητες του λογισµικού - χρήση web-διεπαφής administrator - επίδειξη βασικών ελέγχων, µε χρήση της αναπαράστασης του δικτύου του κτιρίου, που έχει δηµιουργηθεί από αυτόν - τρόπος δηµιουργίας νέας αναπαράστασης δικτύου & επέκταση της ήδη υπάρχουσας - επίδειξη λοιπών δυνατοτήτων, όπως αυτές θα αναφέρονται στην προσφορά του αναδόχου

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Υπόδειγµα Σύµβασης ΣΥΜΒΑΣΗ / ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, προϋπ ,00 Στη Λάρισα σήµερα στις / /2014, ηµέρα, µεταξύ των: 1) Περιφέρειας Θεσσαλίας, εδρεύουσας στη Λάρισα, Κουµουνδούρου & Παπαναστασίου, µε ΑΦΜ: , ΟΥ Α Λάρισας, νοµίµως εκπροσωπούµενης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και 2), νοµίµως εκπροσωπούµενης τον κ., που εδρεύει στη.,., µε ΑΦΜ, ΟΥ, (εφεξής ο «Ανάδοχος») και έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης» 2. Το Π (ΦΕΚ Α 222/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 3. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων» 4. Το Π.. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το µέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.. 118/2007 και του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64 / ), όπως ισχύει αναλογικά 5. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150 / ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» 6. το Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως εκάστοτε ισχύει 7. το Ν. 2503/97 «Περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περιφέρειας» 8. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/ ) «Αρχές ηµοσιονοµικής ιαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 9. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/ ) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη» αρ. 21 παρ. 2 «Άρθρο 21 Ανάληψη υποχρεώσεων» 10. Το Π.. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» 11. Το Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204/ ) «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου» 12. Την αριθµ. Π1/3305/2010 (ΦΕΚ Β 1789/ ) Απόφαση Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95»

24 13. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68 / ) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 14. Τις διατάξεις του Ν.3801/ (ΦΕΚ A 163) «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης» Άρθρο 46 «Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης» 15. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173) «ικαστική προστασία κατά την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων» 16. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» 17. Το N.4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας, οργανωτικά Θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπου ισχύει 18. τις ανάγκες δικτυακού εξοπλισµού κι εξοπλισµού πληροφορικής, για την εγκατάσταση και λειτουργία του ενσύρµατου και του ασύρµατου δικτύου, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας 19. τις ανάγκες εξοπλισµού πληροφορικής της αίθουσας του Περιφερειακού Συµβουλίου στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας 20. Την µε αριθµό 357/2015 (Πρακτικό 8 ο / ) (Α Α: 67027ΛΡ-ΗΒΞ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, περί έγκρισης διενέργειας «Πρόχειρου ιαγωνισµού για την κάλυψη των αναγκών του νέου κτιρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε δικτυακό εξοπλισµό & εξοπλισµό Πληροφορικής». 21. Την µε αρ. πρωτ. / (Α Α: ) ιακήρυξη του Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου (αρ. ιακήρυξης στο site της Περιφέρειας Θεσσαλίας 2015.) 22. Την µε αριθ. /2015 (Πρακτικό ο / ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας (Α Α: ) περί κατακύρωσης των αποτελεσµάτων και ανάδειξης των αναδόχου του διαγωνισµού 23. Την µε αριθ. / , στον ΚΑΕ: 1723, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης. συνοµολογούν, συµφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: Άρθρο 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε χώρους της αναθέτουσας αρχής, που θα υποδειχθούν από το Τµήµα Σχεδιασµού κ Υποστήριξης Συστηµάτων φορέα, της /νσης ιαφάνειας κ Ηλεκτ. ιακυβέρνησης, θα παραδοθούν τα παρακάτω αναφερόµενα είδη: Α/Α Αντικείµενο Ονοµασία - Μοντέλο Ποσότητα Υλικό [Hardware]

25 Αναλυτικότερα Ειδικότερα για τα είδη: Τα χαρακτηριστικά του είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την προσφορά του αναδόχου, ήτοι: 5.1 Τεµάχια: A/A Ελάχιστα τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή Γενικά Τα χαρακτηριστικά του είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, την προσφορά του αναδόχου, ήτοι: 5.2 Τεµάχια: A/A Ελάχιστα τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή Γενικά Όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα είδη, θα είναι αυτά που αναφέρονται στην Προσφορά του αναδόχου, τα οποία πληρούν τους όρους της διακήρυξης και θα ελεγχθούν από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. Οι εργασίες εγκατάστασης και µετάπτωσης των δεδοµένων είναι όπως αναφέρονται στην προσφορά του αναδόχου και στη διακήρυξη, στην οποία υπάγονται και οι όποιες τυχόν διευκρινήσεις. Άρθρο 2 ο TIMH Σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του αναδόχου, ο πίνακας τιµών είναι ο παρακάτω: Α/Α Αντικείµενο Ποσότητα Τιµή/µονάδ. Τιµή/µονάδ. Σύνολα ανά είδος, χωρίς Υλικό [Hardware] χωρίς ΦΠΑ µε ΦΠΑ ΦΠΑ , ΦΠΑ (23%), Τελικό Σύν., Στο συνολικό ποσό των, περιλαµβάνονται οι φόροι και όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Για διάστηµα τριών (3) µηνών, από την υπογραφή της παρούσας, ο ανάδοχος δεσµεύεται να προσφέρει τα ανωτέρω αναφερόµενα είδη (µε τις ίδιες ή καλύτερες προδιαγραφές) στις παραπάνω τιµές µονάδας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 11/2/2013 Αριθ. Πρωτ.: 161 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 12/7/2012 Αριθ. Πρωτ.: 497 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 13/4/2011 Αριθ. Πρωτ.: 274 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Μπαϊράµη 24413 50137 24410-79413 v.mpairami@thessaly.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Βασιλική Μπαϊράµη 24413 50137 24410-79413 v.mpairami@thessaly.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρδίτσα 29/09/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ7ΛΡ-54Υ. Βασιλική Μπαϊράµη 24413 50137 24410-79413 v.mpairami@thessaly.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Καρδίτσα 10 / 04 /2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ7ΛΡ-54Υ. Βασιλική Μπαϊράµη 24413 50137 24410-79413 v.mpairami@thessaly.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Καρδίτσα 10 / 04 /2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρδίτσα 10 / 04 /2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Καρδίτσα, 29/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 187434/5168 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Κουµουνδούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2594 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρδίτσα 30/06/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12- 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. 62059 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Διακήρυξης: 14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC001817524

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ @ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑΜ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Τ.Δ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 14/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 14/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, 21 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 13/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 6358 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα, 21/08/2015 Αρ. Πρωτ. : 5908 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΗΛ.: 2510241913,2510241928,2510241930

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ H /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ H /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Ηράκλειο:19/01/2015 Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Κυπριωτάκη Θεονύµφη, Κυριακάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ137Λ6-Δ9Μ. Πάτρα, 8-11-2013 Αριθ. Πρωτ.: 295029/7467. Προς: την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας

ΑΔΑ: ΒΛ137Λ6-Δ9Μ. Πάτρα, 8-11-2013 Αριθ. Πρωτ.: 295029/7467. Προς: την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα : Πανεπιστηµίου 254 : 261 10 : 2613613400 :Α Ψιλοβασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002664422 2015-03-26

15PROC002664422 2015-03-26 15PROC002664422 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26-03-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πρωτ. οικ: 17722/1419 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590975 2015-02-20

15PROC002590975 2015-02-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα