Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 Έννοιες του Χώρου και Γεωµετρική Ικανότητα Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Μάριος Πιττάλης, Νικόλας Μουσουλίδης, Κωνσταντίνος Χρίστου Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει κατά πόσον συγκεκριµένες ικανότητες συνθέτουν την ικανότητα µαθητών Ε και Στ τάξης δηµοτικού σχολείου αντίληψης των εννοιών του χώρου και να εξετάσει τη σχέση µεταξύ ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου και γεωµετρικής ικανότητας. Για το σκοπό αυτό, εξετάστηκε η εγκυρότητα ενός θεωρητικού µοντέλου όπου οι ικανότητες οπτικοποίησης των εννοιών του χώρου (Vz) και σχέσεις των εννοιών του χώρου (SR) συνθέτουν την ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου. Για τη µέτρηση των δύο παραγόντων χρησιµοποιήθηκαν έργα από το ETS kit. Η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε έδειξε ότι οι παράγοντες Vz και SR µπορούν να προβλέψουν σε ικανοποιητικό βαθµό την ικανότητα των µαθητών αντίληψης των εννοιών του χώρου. Ανάλυση διαδροµής (Path analysis) έδειξε ότι η ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου αποτελεί ισχυρό παράγοντα πρόβλεψης της γεωµετρικής ικανότητας των µαθητών. 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη της ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα που συνδέεται άµεσα µε τη γεωµετρική αντίληψη (Bishop, 1980). Η ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου περιλαµβάνει την ανάπτυξη, τη διατήρηση και το µετασχηµατισµό οπτικο-χωρικών πληροφοριών (Colom, Contreras, Botella, & Santacreu, 2001) και εµπλέκεται στη λύση προβληµάτων που απαιτούν την επεξεργασία οπτικο-χωρικών δεδοµένων. ιεθνείς οργανισµοί όπως το National Council of Teachers of Mathematics (2000) τονίζουν τη σηµασία της ανάπτυξης της ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου στη µαθηµατική εκπαίδευση δίνοντας έµφαση στην αναγκαιότητα ανάπτυξης της ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου σε όλους τους τοµείς του αναλυτικού προγράµµατος. Το έγγραφο των εθνικών επιπέδων του National Council of Teachers of Mathematics (2000) εισηγείται ότι η οπτικοποίηση των εννοιών του χώρου στη δυσδιάστατη και τρισδιάστατη γεωµετρία αποτελεί θεµελιώδη δεξιότητα την οποία όλοι οι µαθητές πρέπει να αναπτύξουν. Παρά την ύπαρξη σηµαντικού ερευνητικού έργου στον τοµέα της µέτρησης της αντίληψης των εννοιών του χώρου (Lohman, 1988), οι διαθέσιµες πληροφορίες για τη σχέση µεταξύ παραγόντων της ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου και της 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 169

2 Μ. Πιττάλης κ.ά. ικανότητας στη γεωµετρία είναι περιορισµένες. Η µελέτη της σχέσης µεταξύ ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου και ικανότητας στη γεωµετρία µπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη κατάλληλων διδακτικών προγραµµάτων στη γεωµετρία. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει κατά πόσον συγκεκριµένες ικανότητες συνθέτουν τη γενική ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου µαθητών Ε και Στ τάξης δηµοτικού σχολείου και να εξετάσει τη σχέση της ικανότητας αυτής µε τη γεωµετρική τους ικανότητα. 2. Θεωρητικό Υπόβαθρο Ορισµός της Ικανότητας Αντίληψης των Εννοιών του Χώρου Αν και έχουν χρησιµοποιηθεί αρκετοί ορισµοί για να περιγράψουν την ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου από ψυχολόγους και ερευνητές στον τοµέα της µαθηµατικής παιδείας, δεν υπάρχει ένας ενιαίος κοινά αποδεκτός λειτουργικός ορισµός. Συνεπώς, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισµοί όπως γνώση των εννοιών του χώρου, νοηµοσύνη των εννοιών του χώρου, συλλογισµός και αντίληψη των εννοιών του χώρου (Lohman, 1988), ενώ οι Linn και Petersen (1985) ορίζουν την ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου ως τη νοητική διεργασία που αντιλαµβάνεται, αποθηκεύει, ανακαλεί, δηµιουργεί και επεξεργάζεται οπτικο-χωρικές εικόνες. Οι περισσότεροι όµως ερευνητές ορίζουν την ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου µέσω παραγόντων που προκύπτουν από µελέτες ανάλυσης παραγόντων. Για παράδειγµα, ο Lohman (1988) πρότεινε ένα µοντέλο τριών παραγόντων που περιλαµβάνει την οπτικοποίηση των εννοιών του χώρου (Vz), τον προσανατολισµό στο χώρο (SO) και τον παράγοντα σχέσεις των εννοιών του χώρου (SR). Ο παράγοντας Vz αναφέρεται στην ικανότητα αντίληψης φανταστικών κινήσεων στον τρισδιάστατο χώρο και στην ικανότητα νοερού χειρισµού αντικειµένων. Ο παράγοντας Vz διαφοροποιείται συνήθως από τον παράγοντα SO µε βάση τις νοητικές διεργασίες που πραγµατοποιούνται και τα ερεθίσµατα που εµπλέκονται (McGee, 1979). Ο παράγοντας SO αποτελεί ένδειξη της ικανότητας του ατόµου να χειρίζεται µε άνεση αλλαγές στον προσανατολισµό του οπτικού ερεθίσµατος. Ο παράγοντας SO εµπλέκει τη νοερή περιστροφή ενός αντικειµένου ως ολότητα ενώ ο παράγοντας Vz απαιτεί τη µετακίνηση τµήµατος του αντικειµένου. Στα τεστ µέτρησης του παράγοντα SO το υποκείµενο καλείται να φανταστεί πώς θα φαίνεται ένα σχήµα από διαφορετική προοπτική. Ο παράγοντας SR ορίζεται από την ταχύτητα χειρισµού οπτικών µοτίβων όπως νοερές περιστροφές και αναφέρεται στην ικανότητα νοερής περιστροφής ενός αντικειµένου στο χώρο µε ταχύτητα και ακρίβεια (Carroll, 1993). Ερευνητές υποστηρίζουν ότι το κρίσιµο στοιχείο που διαφοροποιεί τους παράγοντες SO και SR είναι ότι στις καταστάσεις του παράγοντα SO καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζει ο προσανατολισµός του σώµατος του παρατηρητή (McGee, 1979: Carroll, 1983). 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 170

3 Έννοιες του Χώρου και Γεωµετρική Ικανότητα Μαθηµατική Παιδεία και Ικανότητα Αντίληψης των Εννοιών του Χώρου Υπάρχει σηµαντική ερευνητική εργασία που εξετάζει τη σχέση µεταξύ παραγόντων της ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου και της επίδοσης στα µαθηµατικά (Bishop, 1980: Presmeg, 1992) στην οποία τονίζεται η σηµασία της ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου στην ανάπτυξη της µαθηµατικής σκέψης (Bishop, 1980: Tartre, 1990: Gutiérrez, 1996). Οι Connor και Serbin (1985) βρήκαν ότι οι παράγοντες της οπτικοποίησης των εννοιών του χώρου και του προσανατολισµού στο χώρο µπορούν να αποτελέσουν ισχυρούς παράγοντες πρόβλεψης της µαθηµατικής επίδοσης. Ερευνητικά αποτελέσµατα έχουν δείξει ότι η ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου σχετίζεται περισσότερο µε την ικανότητα στη γεωµετρία παρά στην άλγεβρα (Bishop, 1980). Ο Tartre (1990) βρήκε ότι η ικανότητα προσανατολισµού στο χώρο εµπλέκεται άµεσα στην επίλυση γεωµετρικών προβληµάτων, ενώ οι Saads και Davis (1997) έδειξαν τη σηµασία της ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου και της γλωσσικής ικανότητας στη συνεχή ανάπτυξη της γεωµετρικής σκέψης. Οι Tso και Liang (2002) βρήκαν σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της ικανότητας των µαθητών αντίληψης των εννοιών του χώρου και της γεωµετρικής του σκέψης µε βάση τα επίπεδα van Hiele. Γι αυτό, εισηγούνται ότι οι ικανότητες αντίληψης των εννοιών του χώρου αποτελούν σηµαντικούς γνωστικούς παράγοντες στη µάθηση της γεωµετρίας και συνεπώς η ενσωµάτωση σχετικών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση της γεωµετρικής σκέψης. 3. Το Προτεινόµενο Μοντέλο και η Παρούσα Εργασία Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, παρά την ύπαρξη σηµαντικής εργασίας στον τοµέα της ικανότητας της αντίληψης των εννοιών του χώρου, η σύγχρονη έρευνα δεν έχει µελετήσει συστηµατικά τη σχέση µεταξύ της ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου και της γεωµετρικής ικανότητας. Κατά συνέπεια, υπάρχει έλλειψη βιβλιογραφικών πηγών που να δίνουν µια συνεκτική περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο η ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου επηρεάζει την ανάπτυξη του συλλογισµού στη γεωµετρία, που είναι απαραίτητη για την εφαρµογή σύγχρονων προσεγγίσεων στη διδασκαλία της γεωµετρίας. Στην παρούσα εργασία, προτείνεται ένα µοντέλο το οποίο µπορεί να περιγράψει σε δύο διαστάσεις την ικανότητα µαθητών Ε και Στ τάξης δηµοτικού σχολείου αντίληψης των εννοιών του χώρου. Όπως παρουσιάζεται στο ιάγραµµα 1, υποθέτουµε ότι η ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου δεν είναι µια µονοδιάστατη οντότητα, αλλά µπορεί να οριστεί µε βάση δύο παράγοντες, τον παράγοντα οπτικοποίηση των εννοιών του χώρου (Vz) και τον παράγοντα σχέσεις των εννοιών του χώρου (SR). Αν και έχουν εντοπιστεί πολλοί άλλοι παράγοντες των εννοιών του χώρου, στο προτεινόµενο µοντέλο περιλαµβάνονται µόνο οι παράγοντες Vz και SR που θεωρούνται ως οι πιο σηµαντικοί (Colom, Contreras, Botella, & Santacreu, 2001). Με βάση σύνθεση της βιβλιογραφίας, υποθέτουµε, επίσης, ότι έργα από τα τεστ Form-Board, Paper-Folding και Surface- Development που περιλαµβάνονται στο ETS kit of Factor-Referenced Cognitive Tests (Ekstrom et al., 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 171

4 Μ. Πιττάλης κ.ά. 1976) αποτελούν γνώρισµα του παράγοντα Vz και έργα από τα τεστ Card Rotations και Cube Comparisons αποτελούν γνώρισµα του παράγοντα SR αντίστοιχα. Για τη µέτρηση της γεωµετρικής ικανότητας, το προτεινόµενο µοντέλο περιλαµβάνει γεωµετρικές καταστάσεις µε βάση τα επίπεδα ανάπτυξης της γεωµετρικής σκέψης των Van Hiele (1986). Οι µαθητές της Ε και Στ τάξης του δηµοτικού σχολείου αναµένεται να φθάσουν µέχρι το τρίτο επίπεδο των Van Hiele, γι αυτό και το µοντέλο περιλαµβάνει καταστάσεις ολικής αντίληψης, ανάλυσης και άτυπης παραγωγικής σκέψης. Στο επίπεδο της ολικής αντίληψης (Επίπεδο 1) οι µαθητές αντιλαµβάνονται τις γεωµετρικές µορφές ως ενιαίες οντότητες, στο επίπεδο της ανάλυσης (Επίπεδο 2) οι µαθητές διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των σχηµάτων και τα ταξινοµούν ανάλογα µε τις ιδιότητές τους και στο επίπεδο της άτυπης παραγωγικής σκέψης (Επίπεδο 3) οι µαθητές µπορούν να αντιληφθούν πλήρως τις σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στο ίδιο το σχήµα και τις σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ των σχηµάτων. Οι στόχοι της παρούσας εργασίας ήταν: (α) να διερευνήσει κατά πόσον η ικανότητα µαθητών Ε και Στ τάξης του δηµοτικού σχολείου αντίληψης των εννοιών του χώρου αποτελείται από διακριτές ικανότητες (Vz και SR) και (β) να εξετάσει τη σχέση µεταξύ της ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου και της γεωµετρικής ικανότητας. 4. Μεθοδολογία Υποκείµενα και Εργαλεία Μέτρησης Τα υποκείµενα της έρευνας αποτέλεσαν 187 µαθητές Ε και Στ τάξης αστικών δηµοτικών σχολείων. Για την πραγµατοποίηση της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν δύο τεστ: το τεστ µέτρησης της ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου και το τεστ µέτρησης της γεωµετρικής ικανότητας. Το τεστ µέτρησης της ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου περιλάµβανε 19 έργα που προέρχονται από τα τεστ Form-Board, Paper-Folding, Surface-Development, Card-Rotation και Cube-Comparison, τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο ETS kit. Όλα τα έργα τροποποιήθηκαν ώστε να είναι κατάλληλα για µαθητές Ε και Στ τάξης του δηµοτικού σχολείου, γιατί τα πρωτότυπα έργα αναπτύχθηκαν για µαθητές µεγαλύτερης ηλικίας. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει ένα έργο από κάθε τεστ που χρησιµοποιήθηκαν. Το δοκίµιο µέτρησης της γεωµετρικής ικανότητας περιλάµβανε δέκα έργα. Τρία από αυτά ήταν έργα ολικής αντίληψης στα οποία οι µαθητές έπρεπε να αναγνωρίσουν συγκεκριµένα σχήµατα. Στα τέσσερα έργα του Επιπέδου 2 οι µαθητές έπρεπε να διερευνήσουν τις ιδιότητες σχηµάτων και να υπολογίσουν το εµβαδόν σχηµάτων. Τέλος, για την επίλυση των τεσσάρων έργων του Επιπέδου 3 οι µαθητές έπρεπε να αντιληφθούν σχέσεις µεταξύ ιδιοτήτων και µεταξύ σχηµάτων. Λόγω περιορισµένου χώρου τα έργα του δοκιµίου µέτρησης γεωµετρικής ικανότητας δεν παρουσιάζονται. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 172

5 Έννοιες του Χώρου και Γεωµετρική Ικανότητα Form-board (3 έργα): Ποια από τα σχήµατα που βρίσκονται κάτω από τη γραµµή όταν ενωθούν µπορούν να σχηµατίσουν το αντικείµενο που βρίσκεται πάνω από τη γραµµή. Surface-development (4 έργα): Το διάγραµµα δείχνει πώς ένα χαρτόνι µπορεί να κοπεί και να διπλωθεί ώστε να κατασκευαστεί ένα στερεό. Οι διακεκοµµένες γραµµές δείχνουν πού διπλώθηκε το χαρτόνι. Να σηµειώσετε ποιες ακµές του στερεού αντιστοιχούν µε τις αριθµηµένες πλευρές του αναπτύγµατος. Paper-folding (4 έργα): Το τελευταίο σχήµα του διπλωµένου φύλλου χαρτιού δείχνει πού έχει ανοιχτεί µια τρύπα. Ποιο σχήµα δείχνει πώς θα φαίνεται το φύλλο χαρτιού όταν ξεδιπλωθεί; Card-rotation (4 έργα): Κάτω από την κάρτα υπάρχουν πέντε άλλες κάρτες, µια από τις οποίες είναι ίδια µε αυτήν έχοντας όµως τύχει περιστροφής. Ποια από τις πέντε κάρτες είναι η ίδια µε την αρχική; Cube-comparison (4 έργα): Υποθέτοντας ότι κανένας κύβος δεν έχει δύο ίδιες πλευρές, να αποφασίσετε αν τα δύο σχήµατα απεικονίζουν τον ίδιο κύβο ή όχι. Πίνακας 1: Παραδείγµατα Έργων του Τεστ Αντίληψης των Εννοιών του Χώρου Ανάλυση Ο στόχος της ανάλυσης που πραγµατοποιήθηκε ήταν η αξιολόγηση της εγκυρότητας του προτεινόµενου µοντέλου. Η αξιολόγηση της εγκυρότητας του προτεινόµενου µοντέλου στηρίχτηκε στα αποτελέσµατα επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης, γιατί θέλαµε να ελέγξουµε την προσαρµογή των δεδοµένων της έρευνας σε ένα µοντέλο που αναπτύχθηκε µε βάση τη θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας. Για την πραγµατοποίηση της ανάλυσης χρησιµοποιήθηκε ένα ευρέως αποδεκτό λογισµικό γραµµικής δοµικής ανάλυσης, το MPLUS. Για τον έλεγχο της εγκυρότητας του µοντέλου λήφθηκαν υπόψη τρεις δείκτες (Muthen & Muthen, 2004): ο λόγος x 2 προς 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 173

6 Μ. Πιττάλης κ.ά. τους βαθµούς ελευθερίας του µοντέλου (x 2 /df), ο δείκτης comparative fit index (CFI), και ο δείκτης RMSEA. Για να είναι αποδεκτό το µοντέλο η τιµή του λόγου χ 2 /df πρέπει να είναι µικρότερη του 2, η τιµή του δείκτη CFI πρέπει να είναι µεγαλύτερη από.9 και η τιµή του RMSEA πρέπει να είναι µικρότερη του.08 (Marcoulides & Schumacker, 1996). 5. Αποτελέσµατα Η ανάλυση των αποτελεσµάτων πραγµατοποιήθηκε για να εξετάσει τους δύο στόχους της εργασίας. Εξετάστηκε η εγκυρότητα ενός µοντέλου που αποτελείται από άδηλους παράγοντες και αναπτύχθηκε µε βάση τη σύνθεση προηγούµενων ερευνητικών αποτελεσµάτων. Στη συνέχεια, εξετάστηκε η εγκυρότητα ενός µοντέλου όπου η ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου αποτελεί παράγοντα πρόβλεψης της γεωµετρικής ικανότητας. Η Ικανότητα Αντίληψης των Εννοιών του Χώρου ως Πολυδιάστατη Οντότητα Για την εξέταση του πρώτου στόχου της µελέτης, υποθέσαµε και εξετάσαµε την εγκυρότητα ενός µοντέλου που αποτελείται από δύο άδηλους παράγοντες δεύτερης τάξης (Vz και SR), οι οποίοι µπορούν να ερµηνεύσουν την επίδοση των µαθητών στα έργα του δοκιµίου µέτρησης της ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου και να συνθέσουν τον παράγοντα τρίτης τάξης ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου. Όπως παρουσιάζεται στο ιάγραµµα 1, ο παράγοντας Vz αποτελείται από τρεις άδηλους παράγοντες πρώτης τάξης και ο παράγοντας SR από δύο άδηλους παράγοντες πρώτης τάξης, αντίστοιχα. Το προτεινόµενο µοντέλο περιλαµβάνει, επίσης, ένα άδηλο παράγοντα της γεωµετρικής ικανότητας δεύτερης τάξης που αποτελείται από τρεις άδηλους παράγοντες πρώτης τάξης: της ολικής αντίληψης, της ανάλυσης και της άτυπης παραγωγικής σκέψης. Τα αποτελέσµατα της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης έδειξαν ότι όλα τα έργα είχαν στατιστικά σηµαντικές φορτίσεις στους αντίστοιχους παράγοντες, όπως παρουσιάζονται στο ιάγραµµα 1. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν, επίσης, ότι η προσαρµογή του µοντέλου στα δεδοµένα ήταν ικανοποιητική, επιβεβαιώνοντας την εγκυρότητα της δοµής του µοντέλου (CFI=.92, χ 2 =125.81, df=90, χ 2 /df=1.39, RMSEA=.04). Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι η ερµηνευόµενη διασπορά των έργων (δείτε τις τιµές στις παρενθέσεις στο ιάγραµµα 1) ήταν ιδιαίτερα υψηλή, δείχνοντας ότι η διασπορά των έργων του µοντέλου µπορεί να ερµηνεύσει τη διασπορά των παραγόντων του µοντέλου. ιαφάνηκε, επίσης, ότι τα έργα που αντιστοιχούν στους παράγοντες form-board, paper-folding και cube-comparison αποτέλεσαν ισχυρότερους παράγοντες πρόβλεψης των αντίστοιχων παραγόντων παρά τα έργα των τεστ surfacedevelopment και card-rotation. Η δοµή του προτεινόµενου µοντέλου έδειξε ότι ικανότητα των µαθητών στα έργα των τεστ paper-folding και form-board αποτέλεσε την κύρια πηγή ερµηνείας και πρόβλεψης της ικανότητας των µαθητών στον παράγοντα Vz (r 2 =.95 και r 2 =.91, αντίστοιχα), ενώ η ικανότητα των µαθητών στα έργα του τεστ cube-comparison ήταν η κύρια πηγή ερµηνείας και πρόβλεψης του παράγοντα SR 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 174

7 Έννοιες του Χώρου και Γεωµετρική Ικανότητα (r 2 =.93). Η δοµή του προτεινόµενου µοντέλου έδειξε, επίσης, ότι οι παράγοντες Vz και SR έχουν σχεδόν την ίδια ικανότητα πρόβλεψης της ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου (r 2 =.99 και r 2 =.97, αντίστοιχα). Οι παράγοντες ανάλυσης και άτυπης παραγωγικής σκέψης αποτέλεσαν την κύρια πηγή ερµηνείας της γεωµετρικής ικανότητας (r 2 =.99 και r 2 =.99, αντίστοιχα), ενώ ο παράγοντας ολικής αντίληψης είχε µέτρια επίδραση (r 2 =.89). ιάγραµµα 1: Το Προτεινόµενο Μοντέλο Σηµείωση: Π1=Τεστ Surface Development, Π2=Τεστ Form board, Π3=Τεστ Paper Folding, Π4=Τεστ Cube Comparison, Π5=Τεστ Card Rotation, Π6=Οπτικοποίηση των Εννοιών του Χώρου, Π7=Σχέσεις των Εννοιών του Χώρου, Π8=Ικανότητα Αντίληψης των Εννοιών του Χώρου, Π9=Επίπεδο 1, Π10=Επίπεδο 2, Π11=Επίπεδο 3 και Π12=Γεωµετρική Ικανότητα, ε1- ε19 αναφέρονται στα έργα του τεστ µέτρησης της αντίληψης των εννοιών του χώρου και ε20- ε30 αναφέρονται στα γεωµετρικά έργα. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 175

8 Μ. Πιττάλης κ.ά. * Ο πρώτος αριθµός δείχνει το συντελεστή φόρτισης και ο αριθµός στην παρένθεση την αντίστοιχη ερµηνευόµενη διασπορά (r 2 ). Σχέση µεταξύ Ικανότητας Αντίληψης των Εννοιών του Χώρου και Γεωµετρικής Ικανότητας Για τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ ικανότητας των µαθητών αντίληψης των εννοιών του χώρου και της γεωµετρικής ικανότητας πραγµατοποιήθηκε ανάλυση διαδροµής (Path analysis). Εξετάστηκε η εγκυρότητα ενός µοντέλου όπου ο άδηλος παράγοντας τρίτης τάξης ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου αποτελεί παράγοντα πρόβλεψης του παράγοντα δεύτερης τάξης γεωµετρική ικανότητα, υποθέτοντας µια αιτιατή σχέση µεταξύ των δύο ικανοτήτων (δείτε το ιάγραµµα 1). Η προσαρµογή του µοντέλου ήταν ικανοποιητική και οι δείκτες προσαρµογής επιβεβαίωσαν τη προτεινόµενη σχέση (CFI=.92, χ 2 =125.81, df=90, χ 2 /df=1.39, RMSEA=.04). Τα αποτελέσµατα αυτά έδειξαν ότι η ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου αποτελεί ισχυρό παράγοντα πρόβλεψης της γεωµετρικής ικανότητας. Ο συντελεστής παλινδρόµησης της ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου στη γεωµετρική ικανότητα ήταν ιδιαίτερα υψηλός (r=0.76, z=4.37, p<0.05). 6. Συµπεράσµατα Παρά το γεγονός ότι η ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου έχει ευρέως αναγνωριστεί ως θεµελιώδης ικανότητα και περιλαµβάνεται στα περισσότερα τεστ µέτρησης της γνωστικής ικανότητας, δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς η σχέση της ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου και της γεωµετρικής ικανότητας. Στην παρούσα εργασία θεωρήσαµε ότι δεν υπάρχουν επαρκή µοντέλα που να µπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές να επεξηγήσουν πώς η ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου επηρεάζει τη γεωµετρική ικανότητα των µαθητών. Συνεπώς, ο στόχος της εργασίας ήταν να διατυπώσει και να εξετάσει πρακτικά την εγκυρότητα ενός θεωρητικού µοντέλου που µπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν καλύτερα τη δοµή της ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου. Το µοντέλο ενσωµάτωσε τους δύο κύριους παράγοντες της ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου, τον παράγοντα οπτικοποίηση των εννοιών του χώρου (Vz) και τον παράγοντα σχέσεις των εννοιών του χώρου (SR) (Lohman, 1988: Carroll, 1993). Το προτεινόµενο µοντέλο επέκτεινε τα υφιστάµενα ερευνητικά αποτελέσµατα ελέγχοντας την εγκυρότητα ενός µοντέλου που εξετάζει τη σχέση µεταξύ ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου και γεωµετρικής ικανότητας µε βάση εµπειρικά, ποσοτικά δεδοµένα. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ικανοποιητική προσαρµογή του µοντέλου στα δεδοµένα, οδηγώντας στο συµπέρασµα ότι οι παράγοντες Vz και SR επεξηγούν την ικανότητα µαθητών Ε και Στ τάξης δηµοτικού σχολείου αντίληψης των εννοιών του χώρου, µε τους δύο παράγοντες να έχουν την ίδια προβλεπτική ικανότητα. Τα αποτελέσµατα ανάλυσης διαδροµής έδειξαν ότι υπάρχει αιτιατή σχέση µεταξύ της ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου και της γεωµετρικής ικανότητας, υποδηλώνοντας ότι η ικανότητα αντίληψης των εννοιών του χώρου αποτελεί ισχυρό παράγοντα πρόβλεψης της γεωµετρικής ικανότητας. Με βάση αυτό το 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 176

9 Έννοιες του Χώρου και Γεωµετρική Ικανότητα συµπέρασµα, συνεπάγεται ότι µια βελτίωση της ικανότητας των µαθητών αντίληψης των εννοιών του χώρου µπορεί να οδηγήσει σε µια βελτίωση της γεωµετρικής τους ικανότητας. Το µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε σε αυτή την εργασία µπορεί να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και στους ερευνητές ένα µέσο για να εξετάσουν την πολύπλοκη φύση της ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να χρησιµοποιήσουν το µοντέλο για να συµπεριλάβουν στη διδασκαλία τους δραστηριότητες που µπορούν να συµβάλουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων Vz και SR και κατ επέκταση στην ανάπτυξη της γεωµετρικής ικανότητας. Από την πλευρά των ερευνητών, το µοντέλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αφετηρία για περαιτέρω µελέτη της δοµής της ικανότητας αντίληψης των εννοιών του χώρου και της σχέσης της µε τη γεωµετρική ικανότητα. Αναφορές Bishop, A. (1980). Spatial abilities and mathematics education: A review. Educational Studies in Mathematics, 11(3), Carroll, J. B. (1993). Human cognitive abilities: a survey of factor analytic studies. Cambridge: Cambridge University Press. Colom, R., Contreras, M.J., Botella, J., & Santacreu, J. (2001). Vehicles of spatial ability. Personality and Individual Differences, 32, Connor, J. M. & Serbin, L. A. (1985). Visual-spatial skill: Is it important for mathematics? Can it be taught? In S. F. Chipman, L. R Brush, & D. M. Wilson (Eds.), Women and Mathematics: Balancing the Equation (pp ). Hillsdale, NJ: Erlbaum Associates. Ekstrom, R. B., French, J. W., & Harman, H. H. (1976). Manual for kit of factorreferenced cognitive tests. Princeton, NJ: Educational Testing Service. Gutiérrez, A. (1996). Vizualization in 3-dimensional geometry: In search of a framework. In L. Puig and A. Guttierez (Eds.) Proceedings of the 20 th International Group for the Psychology of Mathematics Education (vol. 1, pp. 3-19). Valencia: Universidad de Valencia. Linn, M. C., & Petersen, A. C. (1985). Emergence and characterisation of gender differences in spatial abilities: A meta-analysis. Child Development, 56, Lohman, D. (1988). Spatial abilities as traits, processes and knowledge. In R. J. Sternberg (Ed.), Advances in the psychology of human intelligence (Vol. 4). Hillsdale, NJ: LEA. Marcoulides, G. A., & Schumacker, R. E. (1996). Advanced structural equation modelling: Issues and techniques. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 177

10 Μ. Πιττάλης κ.ά. McGee, M.G. (1979). Human spatial abilities: Psychometric studies and environmental, genetic, hormonal, and neurological influences. Psychological Bulletin, 86(5), Muthen, L. K. & Muthen, B. O. (2004). Mplus User s Guide. Third Edition. Los Angeles, CA: Muthen & Muthen. National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston: Va, NCTM. Presmeg, N. (1992). Prototypes, metaphors, metonymies and imaginative rationality in high school mathematics. Educational Studies in Mathematics, 23, Saads, S., & Davis, G. (1997). Spatial abilities, van Hiele levels and language in three dimensional geometry. In E.Pehkonen (Ed.), Proceedings of the 21 st International Group for the Psychology of Mathematics Education (pp ). Lahti: Finland, University of Helsinki. Tartre, L. A. (1990). Spatial orientation skill and mathematical problem solving. Journal for Research in Mathematics Education, 21(3), Tso, T., & Liang, Y.N. (2002). The study of interrelationship between spatial abilities and van hiele levels of thinking in geometry of eight-grade students. Journal of Taiwan Normal University, 46(2). Van Hiele, P. (1986). Structure and insight: A theory of mathematics education. Orlando, FL: Academic Press. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 178

Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗN ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗN ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Μοντελοποίηση και Λύση Προβλήµατος στα Μαθηµατικά Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗN ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Νίκος Μουσουλίδης, Μαρία Κάττου, Μάριος Πιττάλης, Κωνσταντίνος Χρίστου Τµήµα Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων στα αναπτύγματα μαθητών Στ' δημοτικού και η επίδραση της χρήσης του λογισμικού DALEST

Οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων στα αναπτύγματα μαθητών Στ' δημοτικού και η επίδραση της χρήσης του λογισμικού DALEST Οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων στα αναπτύγματα μαθητών Στ' δημοτικού και η επίδραση της χρήσης του λογισμικού DALEST Σοφοκλέους Παρασκευή Πανεπιστήμιο Κύπρου & Καταλάνου Στυλιανή Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕ Α ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΠΙΠΕ Α ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Επίπεδα Κατανόησης Μοτίβων σε Πολλαπλές Αναπαραστάσεις ΕΠΙΠΕ Α ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΤΙΒΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Λούκας Τσούκκας, Χρύσω

Διαβάστε περισσότερα

H γνωστική και µεταγνωστική ικανότητα των ευφυών µαθητών. Φουστάνα Αγγελική, ρ., Ειδική Παιδαγωγός ΠΕ70 Παπαδάτος Γιάννης, Καθηγητής Παν/ιου Αθηνών

H γνωστική και µεταγνωστική ικανότητα των ευφυών µαθητών. Φουστάνα Αγγελική, ρ., Ειδική Παιδαγωγός ΠΕ70 Παπαδάτος Γιάννης, Καθηγητής Παν/ιου Αθηνών H γνωστική και µεταγνωστική ικανότητα των ευφυών µαθητών Φουστάνα Αγγελική, ρ., Ειδική Παιδαγωγός ΠΕ70 Παπαδάτος Γιάννης, Καθηγητής Παν/ιου Αθηνών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

... - Κωνσταντίνος Χρίστου (Πρόεδρος), Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου - Αθανάσιος Γαγάτσης,

... - Κωνσταντίνος Χρίστου (Πρόεδρος), Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου - Αθανάσιος Γαγάτσης, ΟΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Συγκρίνοντας τη γεωμετρική σκέψη μαθητών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης Υποβλήθηκε στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΘΗΝΑ 2005

Α ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΘΗΝΑ 2005 Α ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΘΗΝΑ 2005 Η ικανότητα επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων και η χρήση στρατηγικών από μαθητές Β δημοτικού ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΝΝΗ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ (f(x) = ax) ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΜΠΟ ΙΟ;

Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ (f(x) = ax) ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΜΠΟ ΙΟ; Η Αναλογία (f(x) = ax) ως Επιστηµολογικό Εµπόδιο; Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ (f(x) = ax) ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΜΠΟ ΙΟ; Μοδεστίνα Μοδέστου Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο αυτό γίνεται µια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ

Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ Επίλυση Προβληµάτων Αναλογίας Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ Μαρία Ηροδότου, Πολίνα Ιωάννου, Κατερίνα Κοντογιάννη, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημήτριος Χ. Σαλονικιός Α.Ε.Μ.: Μ200. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ευαγγελία Τρέσσου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημήτριος Χ. Σαλονικιός Α.Ε.Μ.: Μ200. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ευαγγελία Τρέσσου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Στατικές και υναµικές Αναπαραστάσεις ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Στέλλα Σταυροπούλου, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Η διαμορφωτική αξιολόγηση στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών. Παρασκευή Μιχαήλ Χρυσάνθου Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η διαμορφωτική αξιολόγηση στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών. Παρασκευή Μιχαήλ Χρυσάνθου Πανεπιστήμιο Κύπρου Η διαμορφωτική αξιολόγηση στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών Παρασκευή Μιχαήλ Χρυσάνθου Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Το άρθρο αυτό καταπιάνεται με το θέμα της διαμορφωτικής αξιολόγησης στα μαθηματικά.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning

Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning Πέτρος Κλιάπης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, pkliapis@gmail.com Petros Kliapis Scientific

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: "Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" ( ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΑΞΙΖΕΙ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ...ΠΟΙΟ ΕΙ ΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΟΜΩΣ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ; Αθανάσιος Γαγάτσης. gagatsis@ucy.ac.

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΑΞΙΖΕΙ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ...ΠΟΙΟ ΕΙ ΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΟΜΩΣ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ; Αθανάσιος Γαγάτσης. gagatsis@ucy.ac. ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΑΞΙΖΕΙ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ...ΠΟΙΟ ΕΙ ΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΟΜΩΣ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ; Ριάνα Θεοδούλου Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής Αθανάσιος Γαγάτσης Πανεπιστήµιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΝΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΣΤΗΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ υρτώ

Διαβάστε περισσότερα

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές 1.1 Η Γεωμετρία Η Γεωμετρία αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο των Μαθηματικών και κατέχει ένα βασικό ρόλο στα προγράμματα σπουδών. Η σημασία της διδασκαλίας της συνδέεται τόσο με τη χρησιμότητά της στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ 216 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ Κασιµάτη Κατερίνα - Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία εγκυροποίησης του EQ-i στην Κύπρο. Λεύκιος Νεόφυτου Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Η διαδικασία εγκυροποίησης του EQ-i στην Κύπρο. Λεύκιος Νεόφυτου Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Η διαδικασία εγκυροποίησης του EQ-i στην Κύπρο Λεύκιος Νεόφυτου Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Η παρούσα εργασία εξετάζει την εγκυρότητα και αξιοπιστία της ελληνικής έκδοσης ενός οργάνου μέτρησης της

Διαβάστε περισσότερα

Αναμφίβολα η πολύπλοκη καθημερινότητα του σύγχρονου σχολείου καθιστά διαχρονική

Αναμφίβολα η πολύπλοκη καθημερινότητα του σύγχρονου σχολείου καθιστά διαχρονική ªμƒπ 2009 Δπ - ƒ. 23 1 AP. 26 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ISSN 1450-1325 Ο ΚΟΕΔ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ COMMONWEALTH COUNCIL FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT (CCEAM) περιεχόμενα Διερεύνηση της Σχέσης των Ηγετικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Διατριβή η οποία υποβλήθηκε προς απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των στάσεων των μαθητών ως προς τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο

Διερεύνηση των στάσεων των μαθητών ως προς τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο 843 Hughes, M. et al. (2000). Numeracy and Beyond. Buckingham: Open University Press. Jensen, R. J. (Ed), (1993). Research Ideas for the Classroom, Volume 1: Early Childhood Mathematics. New York, NY:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Ενός Τεστ Παρακίνησης σε Κυπριακό Πληθυσμό

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Ενός Τεστ Παρακίνησης σε Κυπριακό Πληθυσμό Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), 14 27 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (1), 14-27 Released: April 30, 2010 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THΣ

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THΣ .Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THΣ ΚΥΡΙΑΚΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Α.Μ. Μ35/09

Διαβάστε περισσότερα

«Δυναμικός» διδακτικός κύκλος των Μαθηματικών μέσω Συνδεόμενων Οπτικών Ενεργών Αναπαραστάσεων

«Δυναμικός» διδακτικός κύκλος των Μαθηματικών μέσω Συνδεόμενων Οπτικών Ενεργών Αναπαραστάσεων Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 70-86, 2015 «Δυναμικός» διδακτικός κύκλος των Μαθηματικών μέσω Συνδεόμενων Οπτικών Ενεργών Αναπαραστάσεων Σταυρούλα Πατσιομίτου spatsiomitou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Χαρούλα Αγγελή Λέκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Κύπρος, nichri@ucy.ac.cy

Χαρούλα Αγγελή Λέκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Κύπρος, nichri@ucy.ac.cy Επίλυση Προβλήµατος µε τη Χρήση Λογισµικού Μοντελοποίησης: Αποτελεσµατικότητα ιδακτικών Υλικών µε Λεκτικές ή Λεκτικές και Εικονικές Περιγραφές και Γνωστικός Τύπος Χαρούλα Αγγελή Λέκτορας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 383 Μελέτη περίπτωσης διδασκαλίας κλασματικών μονάδων με χρήση του εγκεκριμένου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπαιδευτικού λογισμικού «Τα παιδιά κάνουν Μαθηματικά»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙ- ΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙ- ΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 408 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙ- ΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ελένη Α. Κύζα elenakyza@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των χειρονομιών στη μάθηση των μαθηματικών στην προσχολική ηλικία στο πλαίσιο της χρήσης ψηφιακών υλικών. Χατζηττοουλή Κατερίνα

Ο ρόλος των χειρονομιών στη μάθηση των μαθηματικών στην προσχολική ηλικία στο πλαίσιο της χρήσης ψηφιακών υλικών. Χατζηττοουλή Κατερίνα 12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου Ο ρόλος των χειρονομιών στη μάθηση των μαθηματικών στην προσχολική ηλικία στο πλαίσιο της χρήσης ψηφιακών υλικών Ευαγγέλου Κυριακούλλα Πανεπιστήμιο Κύπρου Χατζηττοουλή

Διαβάστε περισσότερα