ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ"

Transcript

1 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ Δθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε ρξεηάδνληαη όρη κόλν ηα ηαιέληα θαη νη παίθηεο, αιιά θαη νη πξνπνλεηέο ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΔΝΗΑΗΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΣΖ ΠΡΟΠΟΝΖΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ (ΜΔΣΑΓΟΖ ΓΝΩΔΩΝ) ΜΔΘΟΓΟΗ ΠΡΟΠΟΝΖΖ ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΛΑΘΩΝ - ΓΗΟΡΘΩΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΖΛΗΚΗΑ ΠΡΟΠΟΝΖΖ Παηδαγσγηθή-δηδαθηηθή θαη κεζνδηθή ιεηηνπξγία Μάζεζε Βηνινγηθή ιεηηνπξγία Δξέζηζκα Άζθεζε ΠΑΗΚΣΖ Γξάζε ΑΝΣΗΓΡΑΖ Οξγαληθή πξνζαξκνγή ηελ παηδαγσγηθή-δηδαθηηθή ιεηηνπξγία πξνθαινύληαη δηα κέζσ κεηάδνζεο πιεξνθνξηώλ πξνζαξκνγέο (κάζεζε) ζηε θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παίθηε (π.ρ. ηερληθνηαθηηθή ζπκπεξηθνξά) ηε βηνινγηθή ιεηηνπξγία ηα πξνγξακκαηηζκέλα θαη επαλαιακβαλόκελα θηλεηηθά εξεζίζκαηα πξνθαινύλ κνξθνινγηθέο θαη νξγαληθέο πξνζαξκνγέο. Απαηηνύληαη από ηνλ πξνπνλεηή: Γεληθέο θαη εηδηθέο γλώζεηο δηαθόξσλ επηζηεκώλ (π.ρ. Πξνπνλεζηνινγίαο, αζιεηηαηξηθήο, αζιεηηθήο ςπρνινγίαο, αζιεηηθήο παηδαγσγηθήο, θνηλσληνινγίαο θ.α.), εκπεηξίεο, όπσο επίζεο ςπρηθά ραξίζκαηα (θαηαλόεζε ησλ παηθηώλ, ηθαλόηεηα λα επηβάιιεηαη, ππνκνλή θιπ.) ΜΔΘΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ 1

2 Μεθοδική Μεζνδηθή είλαη ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ νδώλ ή (κεζόδσλ) πνπ νδεγνύλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ζηόρν και ποσ πρέπει να διακρίνονηαι για ηην ζσζηημαηικόηηηα και ηην καηαλληλόηηηα ηοσς Η μεθοδική αζτολείηαι με όλα ηα ερωηήμαηα πού δείτνοσν ηον δρόμο προς ηον επιδιωκόμενο ζηότο. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ - ΟΤΣ Ερωηήμαηα ποσ πρέπει να απανηηθούν, θα μπορούζαν να είναι: Πόζνη παίρηεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνπόλεζε; Πώο ζα νξγαλώζσ απνηειεζκαηηθά ηελ πξνπόλεζε; Από πνηα απόζηαζε πξέπεη λα γίλνπλ ηα ζνπη; Οη πνδνζθαηξηζηέο είλαη αξράξηνη, εξαζηηέρλεο ή επαγγεικαηίεο; Ση ηερληθέο απαηηήζεηο κπνξώ λα έρσ; Θα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ αθξίβεηα ή ηελ δύλακε; Ζ ηαθηηθή ζπκπεξηθνξά ζα παίμεη θάπνην ξόιν; Θα παξελνριεί θάπνηνο αληίπαινο; Θα πξνεγεζεί θάπνηα ζπλεξγαζία κεηαμύ πεξηζζνηέξσλ παηρηώλ; Πόζν ρξόλν κπνξώ λα δηαζέζσ; Πόζν ρώξν έρσ ζηε δηάζεζε κνπ; Γηδαθηηθή Αζρνιείηαη κε ηα πεξηερόκελα ηεο εθπαίδεπζεο Ση είλαη όκσο δηδαζθαιία; Καη απαληά ζην εξώηεκα: Σί πεξηιακβάλεη ε δηδαζθαιία; ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ ΟΡΗΜΟ Γηδαζθαιία είλαη κηα ιεηηνπξγία, ζηελ νπνία ν πξνπνλεηήο πξνζπαζεί λα κεηαδίδεη γλώζεηο ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο κε ηε βνήζεηα δηαθόξσλ κεζόδσλ ηόρνη ηεο δηδαζθαιίαο ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΚΑΗ ΠΑΗΚΣΖ ΜΔΣΑΓΟΖ ΓΝΩΖ ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΑΗΚΣΖ ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΛΑΘΩΝ - ΓΗΟΡΘΩΖ ΣΟΥΟ ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ 2

3 Ζ Γηδαζθαιία Πξηλ-ήκεξα Πξηλ Οη απνθάζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηεο πξνπόλεζεο ιακβάλνληαλ απνθιεηζηηθά από ηνλ πξνπνλεηή ήκεξα Οη παίθηεο ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξν ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνπόλεζεο Με το είδος αυτό της διδασκαλίας: Περιγράφονται και αναλύονται όλα τα σημεία του θέματος, που πρόκειται να διδαχθεί. Βέβαια, ο τρόπος αυτός της διδασκαλίας προϋποθέτει πολλές γνώσεις και πλήρη ενημέρωση από τον προπονητή. 3

4 Με τη διδασκαλία αυτή γίνεται η «επίδειξη» της άσκησης. Ο προπονητής δείχνει και εκτελεί την άσκηση με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Σε περίπτωση ανάγκης, μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιεί έναν «παίκτη μοντέλο». Η ακριβής επίδειξη της κίνησης αποτελεί, ίσως, την πιο τέλεια εικόνα, κυρίως για τους μικρούς σε ηλικία παίκτες, γιατί: Μπορούν αυτοί να αφομοιώνουν πιο εύκολα την κίνηση και ακόμη πιο εύκολα να την εκτελούν. Εδώ, ο προπονητής επεξηγεί τα σημαντικά και δύσκολα σημεία μιας άσκησης ή ενός συνδυασμού, ώστε: Να μην υπάρχουν απορίες και, συγχρόνως, να προλαμβάνονται πιθανά λάθη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Ωστόσο, η κάθε επεξήγηση θα πρέπει: Να πραγματοποιείται με μικρές και σαφείς φράσεις. Να είναι ανάλογη με την ηλικία, την αντιληπτική ικανότητα, καθώς και με τις γνώσεις των παικτών. 4

5 Οι διάφορες προβολές βοηθούν: Στη μετάδοση των γνώσεων και τη διόρθωση των λαθών. Για παράδειγμα, με την προβολή βιντεοταινίας και με σύντομες επεξηγήσεις, μπορούν οι παίκτες να πλουτίζουν τις γνώσεις τους και διορθώνουν τα λάθη τους. Οι στατιστικοί πίνακες, καθώς και οι διάφορες εικόνες βοηθούν πολύ στη μετάδοση των γνώσεων, όταν: Αναρτώνται στον πίνακα των ανακοινώσεων και συνοδεύονται από μικρές και σχετικές επεξηγήσεις. Ο πίνακας των ανακοινώσεων είναι ένας καλός τρόπος διδασκαλίας για τους παίκτες, όταν σε αυτόν αναρτώνται: Προγράμματα προπόνησης, στατιστικές, φωτογραφίες, αλλαγές κανονισμών, συμβουλές για καλή διατροφή κ.λ.π. Βαζικά ερωηήμαηα ζηη διαδικαζία ηης προπόνηζης Ποιοι είναι οι ζηότοι ηης προπόνηζης Πσο ζα νξγαλώζσ θαιύηεξα ηελ πξνπόλεζε Ποια θα είναι η διδακηική μοσ ζσμπεριθορά 5

6 Βαζικά ερωηήμαηα ζηη διαδικαζία ηης προπόνηζης Πώο θαη πόηε ζα δώζσ ζηνπο παίθηεο ηελ αλαηξνθνδόηεζε Πώο ζα δεκηνπξγήζσ ζηνπο παίθηεο κνπ έλα θιίκα επραξίζηεζεο Πώο ζα αμηνινγήζσ όηη νη παίθηεο κνπ θαη εγώ πεηύρακε ηνπο ζηόρνπο καο Πνηεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο ζα επηιέμσ γηα λα πεηύρσ ηνλ επηζπκεηό ζηόρν ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΠΟΝΖΖ ΟΛΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΜΔΘΟΓΟ ΣΩΝ ΑΓΩΝΗΣΗΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ ΟΛΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ (1Α) ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ Ζ ΚΗΝΖΖ ΤΝΟΛΗΚΑ Ο ΠΑΗΚΣΖ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΖΝ ΚΗΝΖΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗ ΤΠΟΓΔΗΞΔΗ ΣΟΤ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΗ ΤΝΔΥΔΗΑ Ο ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΠΡΟΔΥΔΗ ΣΗ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΚΗΝΖΔΗ ΑΝ ΔΚΣΔΛΟΤΝΣΑΗ ΧΣΑ ΚΑΗ ΓΗΟΡΘΧΝΔΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΟΛΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ (1Β) ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΑΠΛΔ Ζ ΓΝΧΣΔ ΚΗΝΖΔΗ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΑΘΖΖ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ Δ ΠΡΟΥΧΡΖΜΔΝΟΤ ΠΑΗΚΣΔ ΤΜΒΟΤΛΖ ΝΑ ΔΛΔΓΥΔΣΑΗ ΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΑΗΚΣΧΝ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ - ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ (1) ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΚΗΝΖΖ/ΑΚΖΖ Δ ΜΔΡΖ ΚΟΜΜΑΣΗΑ Πξννδεπηηθή κάζεζε ΚΑΛΖ ΔΚΜΑΘΖΖ ΣΖ ΚΑΘΔ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΚΗΝΖΖ ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ ΣΧΝ ΓΗΓΑΚΟΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΟΛΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΓΗΓΑΥΘΔΗ ΔΚΣΔΛΟΤΝΣΑΗ ΠΟΛΛΔ ΔΠΑΝΑΛΖΦΔΗ 6

7 ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ - ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ (2) ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΓΤΚΟΛΔ ΣΔΥΝΗΚΔ Ζ ΣΑΚΣΗΚΔ ΚΗΝΖΔΗ/ΑΚΖΔΗ ΑΠΑΗΣΔΗ ΥΡΟΝΟ - ΔΗΝΑΗ ΚΟΤΡΑΣΗΚΖ (ΒΑΡΔΣΖ) ΣΔΛΔΗΟΠΟΗΔΗ ΣΖΝ ΚΗΝΖΖ ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΑΡΥΑΡΗΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ Δ ΠΡΟΥΧΡΖΜΔΝΟΤ ΠΑΗΚΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ ΜΗΑ ΝΔΑ ΚΗΝΖΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ Δ ΠΑΗΚΣΖ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΔΗ ΛΑΝΘΑΜΔΝΑ ΜΗΑ ΚΗΝΖΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΩΝ ΑΓΩΝΗΣΗΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ (1) ΔΠΗΛΔΓΟΝΣΑΗ ΦΑΔΗ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΚΣΔΛΔΗΣΑΗ Ζ ΚΗΝΖΖ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΜΟΡΦΖ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΝΣΑΗ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ, ΣΑΚΣΗΚΖ, ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ έληξα θαη εθκεηάιιεπζε ΜΔΘΟΓΟ ΣΩΝ ΑΓΩΝΗΣΗΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ (2) Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ ΑΚΖΔΧΝ ΣΟΠΟΘΔΣΔΗΣΑΗ ΜΔΣΑΞΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΤ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ ΟΗ ΠΑΗΚΣΔ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΟΤΝ ΣΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΞΑΚΖΖ ΜΔ ΠΟΛΛΔ ΔΠΑΝΑΛΖΦΔΗ ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ (1) Παηρλίδη από ηα άθξα ΣΟ ΚΗΝΖΣΗΚΟ ΣΟΗΥΔΗΟ ΜΑΘΑΗΝΔΣΑΗ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΜΔ ΠΟΛΛΔ ΔΠΑΝΑΛΖΦΔΗ ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ Ο ΠΑΗΚΣΖ ΔΚΣΔΛΔΗ ΚΗ ΑΛΛΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΣΑΚΣΗΚΔ ΚΗΝΖΔΗ Ο ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΒΔΛΣΗΧΝΔΗ ΣΑ ΛΑΘΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ 7

8 ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ (2) ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΑΘΖΖ ΣΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΟΤ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΤΠΟΦΖ ΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΓΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΑΗΚΣΧΝ ΝΑ ΤΛΟΠΟΗΔΗΣΑΗ Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: ΥΑΜΖΛΖ ΠΑΑ (ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ 5:2, 4:2, 3:1, 3:2, 2:1, 2:2 θιπ.) ΜΔΘΟΓOΛΟΓΗΑ (ΜΔΘΟΓΗΚΖ ΠΟΡΔΗΑ) ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΟΣΑΚΣΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ Δ ΠΡΟΥΩΡΖΜΔΝΟΤ Ζ ΔΠΗΖ Δ ΑΡΥΑΡΗΟΤ ΟΣΑΝ ΘΔΛΟΤΜΔ ΝΑ ΒΡΟΤΝ ΛΤΔΗ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΜΔΘΟΓΗΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΣΑΚΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ Α. ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΟΤ ΘΔΜΑΣΟ Β. ΠΡΑΞΖ Δπίδεημε Δμάζθεζε ζε απιή κνξθή (Αηνκηθά, ζε δπάδεο, ηξηάδεο θιπ.- ρσξίο θαη κε εκπόδηα (Κώλνη) ) Δμάζθεζε κε παζεηηθή αληίζηαζε αληηπάινπ Δμάζθεζε κε ελεξγεηηθή αληίζηαζε αληηπάινπ Δμάζθεζε ζε κνξθή αγσληζηηθώλ κηθξώλ παηρληδηώλ κε εζηίεο (Πίεζε Υώξνπ Υξόλνπ) (Π.ρ. Παηρλίδη αξρηθά κε ππεξαξηζκία (Παηρλίδη 5:2, 3:1, 2:1, 3:3+1, 4:4+1, 5:5+1θιπ) θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ηζαξηζκία 3:3, 4:4, 5:5, θιπ.) Καλνληθό παηρλίδη ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ (Α) Καηά ηε ζεσξεηηθή αλάιπζε, ν πξνπνλεηήο: Πεξηγξάθεη θαη αλαιύεη κε ιίγα ιόγηα ην ζέκα πνπ ζα δηδάμεη-πξνπνλήζεη ζηελ πξάμε (Υξεζηκνπνίεζε επνπηηθώλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, όπσο Φσηνγξαθίεο, Video, CD θιπ.) Σνλίδεη ηελ αμία θαη ηε ρξεζηκόηεηά ηνπ ζηνλ αγώλα. Δπηζεκαίλεη ηα βαζηθά ζεκεία θαη ηα πηζαλά ιάζε, ηα νπνία κπνξεί λα παξαηεξεζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ζ ζεσξία δελ πξέπεη λα απνβαίλεη ζε βάξνο ηεο πξάμεο πκβνπιή Ζ ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΚΑΗ Ζ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΜΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΣΑΚΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΝΓΤΑΕΟΝΣΑΗ ΑΡΜΟΝΗΚΑ. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ Υακειή (κηθξή) κεηαβίβαζε Μεηαβίβαζε κε ην εζσηεξηθό ηνπ πνδηνύ ΜΟΝΟ ΣΟΣΔ Ζ ΠΡΟΠΟΝΖΖ ΔΗΝΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ 8

9 Ζ ρξεζηκνπνίεζε θαη ε ζεκαζία ηεο ζην παηρλίδη Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα: Κνληηλή κεηαβίβαζε Άκεζε κεηαβίβαζε Γηα πάζα 1-2 Βαζηθά ζεκεία εθηέιεζεο (1) 1. Πόδη ζηήξημεο: Σνπνζεηείηαη δίπια ζηε κπάια κε ηε κύηε ηνπ πνδηνύ πεξηζζόηεξν πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο κπάιαο 2. Πόδη ρηππήκαηνο:σν πόδη ζηξέθεηαη πξνο ηα έμσ ζηελ. άξζξσζε ηνπ ηζρίνπ θαη είλαη ειαθξά ιπγηζκέλν ζην γόλαην. Σν πόδη είλαη ζηαζεξό ζηνλ αζηξάγαιν θαη ην εζσηεξηθό ηνπ πνδηνύ δείρλεη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο πάζαο. Ζ αηώξεζε ηνπ πνδηνύ είλαη ζπλήζσο κηθξή. Βαζηθά ζεκεία εθηέιεζεο (2) 3. Δπηθάλεηα επαθήο ηεο κπάιαο: Πξέπεη λα ρηππεζεί ζηε κεζαία νξηδόληηα γξακκή ηεο κε ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ πνδηνύ 4. Κνξκόο: Σν πάλσ κέξνο ηνπ ζώκαηνο είλαη ειαθξά ιπγηζκέλν πξνο ηα εκπξόο θαη είλαη πάλσ από ηε κπάια Πηζαλά ιάζε Σν πόδη ζηήξημεο ηνπνζεηείηαη καθξηά θαη πίζσ από ηε κπάια Σν πόδη ρηππήκαηνο κεηά ην ρηύπεκα ηεληώλεη Ζ κπάια ρηππηέηαη θάησ από ην θέληξν ηεο Ζ επηθάλεηα ηνπ εζση. πνδηνύ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηε κπάια δελ δείρλεη πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ζηόρν ηεο κεηαβίβαζεο Σν ζώκα ηνπ παίθηε είλαη ζε ππεξέθηαζε πξνο ηα πίζσ πκβνπιέο γηα ηελ πξνπόλεζε Δμάζθεζε θαη ησλ δπν πνδηώλ (ηδηαίηεξα ζηηο κηθξέο ειηθίεο) Να ππάξρεη ξπζκόο θαη ηαρύηεηα ζηελ θίλεζε (όπσο ζηνλ αγώλα) Δλζάξξπλε ηνπο παίθηεο (Από ηνλ πξνπνλεηή ή από παίθηε πνπ εθηειεί πνιύ θαιά ηε δηδαζθόκελε ηερληθή θίλεζε) ΔΠΗΓΔΗΞΖ MU2.1_ 2-6 9

10 ΔΞΑΚΖΖ Δ ΑΠΛΖ ΜΟΡΦΖ (ΥΧΡΗ ΑΝΣΗΣΑΖ ΑΝΣΗΠΑΛΟΤ) Α. Αηνκηθά Β. ε νκάδεο (κε δύν, ηξεηο ή πεξηζζόηεξνπο παίθηεο) ΔΞΑΚΖΖ Δ ΑΠΛΖ ΜΟΡΦΖ (ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ) ηόρνο : ηελ απιή κνξθή, νη παίθηεο βειηηώλνπλ θαη ηειεηνπνηνύλ ηηο ηερληθέο θηλήζεηο, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε θάζε ελέξγεηαο ζην παηρλίδη. Δδώ, ν πξνπνλεηήο επηκέλεη πνιύ ζηε ζσζηή εθηέιεζε ηεο θίλεζεο θαη, επηπιένλ, δηνξζώλεη άκεζα ηα δηάθνξα ιάζε πνπ παξαηεξνύληαη. ΔΞΑΚΖΖ Δ ΑΠΛΖ ΜΟΡΦΖ (Δθπαίδεπζε) Αγσληζηηθή ηερληθή ζε ππννκάδεο 1Γ Γ Γ 4 ΠΑΑ ΚΑΗ ΚΗΝΖΖ ΣΟΝ ΚΔΝΟ ΥΧΡΟ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΠΑΑ ΣΟΝ ΣΡΗΣΟ ΠΑΗΚΣΖ 1Γ 5 2Γ 3 6 2Α 2 1Α 1 Β 1Β ΔΚΣΔΛΔΖ Ο Α πάζα ζηνλ Β θαη θηλείηαη ζηνλ θελό ρώξν γηα λα δερζεί ηελ κπάια από ηνλ Β. Ο Α δέρεηαη ηελ κπάια θαη ηελ παζάξεη ζηνλ Γ. Μεηά ηελ πάζα ν Β ηξέρεη ζηε ζέζε ηνπ Α θαη ν Α ζηε ζέζε ηνπ Β. Ο Γ πάζα ζηνλ Γ θαη θηλείηαη ζηνλ θελό ρώξν όπνπ δέρεηαη ηελ κπάια από ηνλ Γ. Μεηά ηελ πάζα ν Γ ηξέρεη ζηε ζέζε ηνπ Γ θαη ν Γ ζηε ζέζε ηνπ Γ θ.ν.θ. Α ΠΡΟΔΥΟΤΜΔ ΣΖΝ ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΣΖ ΠΑΑ ΣΖΝ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΣΖ ΠΑΑ ΣΖ ΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ΠΑΑ ΣΖΝ ΚΗΝΖΖ ΓΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖΝ ΤΠΟΓΟΥΖ ΔΞΑΚΑΖ Δ ΑΠΛΖ ΜΟΡΦΖ (Πξνπόλεζε ) Σερληθή ζέζεσλ ζην ζύζηεκα ΔΞΑΚΖΖ ΜΔ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ ΑΝΣΗΠΑΛΟΤ Ο πξνπνλεηήο ζα πξέπεη: Να θαζνξίδεη ηελ παζεηηθή αληίζηαζε ησλ αληηπάισλ ( π.ρ. νη αληίπαινη λα καξθάξνπλ, ρσξίο λα θεξδίδνπλ ηελ κπάια). 10

11 Παηρλίδη 3:1 ΑΤ22.1 ΔΞΑΚΖΖ ΜΔ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ ΑΝΣΗΠΑΛΟΤ Βειηίσζε θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηερληθήο θάησ από ηελ πίεζε ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ ( νη ζπλζήθεο πιεζηάδνπλ πεξηζζόηεξν ηελ αγσληζηηθή κνξθή ). Δδώ, ν βαζκόο ηεο δπζθνιίαο πξέπεη λα ξπζκίδεηαη έηζη, ώζηε λα κπνξνύλ αξρηθά νη παίθηεο λα εθηεινύλ αβίαζηα ηηο δηάθνξεο ελέξγεηεο. Αλ ρξεηάδεηαη, ν πξνπνλεηήο ζα πξέπεη: Να απμνκεηώλεη ηνλ αξηζκό ησλ παηθηώλ ( π.ρ. ην παηρλίδη 5:2 λα παξαιιάζζεηαη ζε 6:2 ή 6:3 ή 4:2). Να ηνπνζεηεί δηαθνξεηηθνύο θαλόλεο. Να κηθξαίλεη ή λα κεγαιώλεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ. ΔΞΑΚΖΖ ΜΔ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ ΑΝΣΗΠΑΛΟΤ Δμάζθεζε ζε κνξθή 5:2 Κηλήζεηο ζην παηρλίδη 5:2 ΑΤ

12 Κηλήζεηο ζην παηρλίδη 4:2 ΔΞΑΚΖΖ Δ ΜΟΡΦΖ ΑΓΩΝΗΣΗΚΩΝ ΜΗΚΡΩΝ ΠΑΗΥΝΗΓΗΩΝ Βειηίσζε θαη ζηαζεξνπνίεζε Παίδεηαη θαηνρή κπάιαο 4 ηεο ηερληθήο ζε ζπλζήθεο πνπ ελαληίνλ 4. Δθηεινύληαη λα πιεζηάδνπλ πεξηζζόηεξν ηελ αγσληζηηθή κνξθή. ζπλερείο κηθξέο κεηαβηβάζεηο. Οη παίθηεο ηνπνζεηνύληαη κε βάζε Δδώ, ε αξηζκεηηθή αλαινγία ησλ παηθηώλ κπνξεί λα είλαη ίδηα ή δηαθνξεηηθή (3:2, 4:3, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 θιπ. ), ώζηε ν βαζκόο ηεο δπζθνιίαο λα αληηζηνηρεί όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ζηελ πξαγκαηηθόηεηα (ε δπζθνιία λα ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο πξννδεπηηθόηεηαο) θάπνηνλ ζρεκαηηζκό. ηηο 10 κεηαβηβάζεηο κεηξάεη 1 γθνι. Παηρλίδη 3:2, 2:2 Παηρλίδη 4:4 + 4 ζηεξίγκαηα Παηρλίδη 4 ελαληίνλ 4 κε 4 ζηεξίγκαηα γηα θάζε νκάδα ζηα πιάγηα ζε γήπεδν 40ρ30 κέηξα κε 2 κηθξέο εζηίεο. Δθηεινύληαη ζπλερείο κηθξέο κεηαβηβάζεηο κε ζηόρν ην ζνπη γηα γθνι. ΔΞΑΚΖΖ Δ ΜΟΡΦΖ ΑΓΩΝΑ Γηδαζθαιία Οη παίθηεο βειηηώλνπλ θαη ζηαζεξνπνηνύλ ηελ ηερληθή ζε ξεαιηζηηθέο αγσληζηηθέο ζπλζήθεο ( π.ρ. 6:6). Παηρλίδη 6:6 κε 1 ηεξκαηνθύιαθα θαη 2-3 κηθξέο εζηίεο ζην θέληξν Σειηθό Παηρλίδη 6:6 κε 2 ηεξκαηνθύιαθεο ρεκαηηζκόο: V ΔΞΑΚΖΖ Δ ΜΟΡΦΖ ΑΓΩΝΑ Δθπαίδεπζε - Πξνπόλεζε Αγσληζηηθό Παηρλίδη 6:6,8:8 θιπ ζε ρώξν κε κηθξέο εζηίεο. Οη παίθηεο βειηηώλνπλ θαη ζηαζεξνπνηνύλ ηελ ηερληθή ζε ξεαιηζηηθέο αγσληζηηθέο ζπλζήθεο κε βάζε ην ζύζηεκα (π.ρ. 6:6 ζύζηεκα θιπ.). Σειηθό Παηρλίδη 6:6,8:8 θιπ κε βάζε ην ζύζηεκα κε 2 ηεξκαηνθύιαθεο ρεκαηηζκόο:

13 ΤΜΒΟΤΛΔ Ζ ζεσξία δελ πξέπεη λα απνβαίλεη ζε βάξνο ηεο πξάμεο Να ιακβάλεηαη ππόςε ε ειηθία θαη ε δεθηηθή ηθαλόηεηα ησλ παηθηώλ Ζ εθπαίδεπζε λα αθνινπζεί ηελ εμήο πνξεία: ε κηθξέο ειηθίεο: Δπίδεημε Δμάζθεζε από ηελ απιή κνξθή έσο ηελ αγσληζηηθή κνξθή, αιιά πξννδεπηηθά ζε δηαθνξεηηθέο εκέξεο. ε έθεβνπο θαη εξαζηηέρλεο: Θεσξία Δμάζθεζε από ηελ απιή κνξθή έσο ηε κνξθή αγώλα. ε ώξηκνπο παίθηεο: Θεσξία- Δμάζθεζε κε παζεηηθή ή ελεξγεηηθή αληίζηαζε έσο ηε κνξθή ηνπ αγώλα. Σα βήκαηα ηεο θαζνδήγεζεο ζηελ πξνπόλεζε κε ηε κέζνδν παηρληδηνύ 1. Ζ ζσζηή ζρεδίαζε θαη θαιή νξγάλσζε ηεο πξνπόλεζεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 2. Οη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζηνπο παίθηεο (επίδεημε ιεθηηθή-νπηηθή) 3. Ζ εμάζθεζε ρσξίο νδεγίεο θαη δηνξζώζεηο 4. πγθεθξηκέλεο νδεγίεο πξνο ηνπο παίθηεο (Πνηνηηθή αλαηξνθνδόηεζε κε επίδεημε) 5. Eμάζθεζε (παηρλίδη) κε δηόξζσζε ησλ ιαζώλ ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ ΟΡΗΜΟ: Αλαηξνθνδόηεζε είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηνπο παίθηεο ζρεηηθά κε ηε ζσζηή ή ιαλζαζκέλε εθηέιεζε ησλ θηλήζεώλ ηνπο ΠΟΤ, ΠΟΣΔ, ΠΩ ΓΗΝΔΣΑΗ; Αηνκηθή ή νκαδηθή Αλαηξνθνδόηεζε Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ή ακέζσο κεηά ηελ άζθεζε Γίλεηαη κε ιόγηα, ρεηξνλνκίεο ή ζύκβνια Δίδε αλαηξνθνδόηεζεο Δζσηεξηθή: Όηαλ ην ίδην άηνκν απεπζύλεηαη ζηνλ εαπηό ηνπ (πρ. παίθηεο-παίθηεο) Δμσηεξηθή: Όηαλ απεπζύλεηαη ζε άιιν άηνκν (πρ. πξνπνλεηήο-παίθηεο) Θεηηθή/πνηνηηθή Αξλεηηθή Αζαθήο ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΠΡΟΠΟΝΖΖ, ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΖΦΘΔΗ ΤΠΟΦΖ: Αξηζκόο παηθηώλ Αγσληζηηθόο ρώξνο Αζιεηηθό πιηθό (κπάιεο, θώλνη, δηαθξηηηθά θαλειάθηα θιπ.) Οδεγίεο θαη θαηεπζύλζεηο Καλνληζκνί θαη πεξηνξηζκνί (ζηα δηάθνξα παηρλίδηα θαη αζθήζεηο) Βαζηθά εξσηήκαηα ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνπόλεζεο Πνηνί είλαη νη ζηόρνη ηεο πξνπόλεζεο Πνηέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο ζα επηιέμσ γηα λα πεηύρσ ηνλ επηζπκεηό ζηόρν Πνηά ζα είλαη ε δηδαθηηθή κνπ ζπκπεξηθνξά Πσο ζα νξγαλώζσ θαιύηεξα ηελ πξνπόλεζε Πσο θαη πόηε ζα δώζσ ζηνπο παίθηεο ηελ αλαηξνθνδόηεζε Πσο ζα δεκηνπξγήζσ ζηνπο παίθηεο κνπ έλα θιίκα επραξίζηεζεο Πσο ζα αμηνινγήζσ όηη νη παίθηεο κνπ θαη εγώ πεηύρακε ηνπο ζηόρνπο καο 13

ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ

ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ Απνηειέζκαηα εξεπλώλ Έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ ηεξκάησλ πξνέξρνληαη από ηηο «ζηεκέλεο θάζεηο» (έκκεζα θαη άκεζα θάνπι, πέλαιηπ, θόξλεξ, πιάγην άνπη) Διιεληθή έξεπλα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καιώο ήιζαηε ζην κάζεκα Θεσξίαο ηεο Γηδαθηηθήο Πνδνζθαίξνπ Ι

Καιώο ήιζαηε ζην κάζεκα Θεσξίαο ηεο Γηδαθηηθήο Πνδνζθαίξνπ Ι Καιώο ήιζαηε ζην κάζεκα Θεσξίαο ηεο Γηδαθηηθήο Πνδνζθαίξνπ Ι 1. U-6 ΔΣΧΝ:ΦΤΥΟΚΙΝΗΣΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ- ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ 3:3 η 4:4 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ANAΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΦΝΙΚΗΣ 2. U-8 ΔΣΧΝ: «ΠΑΙΥΝΙΓΙ-ΑΚΗΗ-ΠΑΙΥΝΙΓΙ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ειζαγωγή ε κηα πξώηε επαθή κε έλα θαηλνύξην αληηθείκελν ζα πξέπεη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB 20. ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Δηζαγσγή ζηε δνκή επαλάιεςεο ππό ζπλζήθε ζηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα SCRATCH θαη BYOB. 21. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ (ΜΒΑ)

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ (ΜΒΑ) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ (ΜΒΑ) «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διεπαφές με Χειρονομίες (Gesture Interfaces) Αλληλεπίδραζη Ανθρώπου Υπολογιζηή ΠΜΣ-Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2010 1

Διεπαφές με Χειρονομίες (Gesture Interfaces) Αλληλεπίδραζη Ανθρώπου Υπολογιζηή ΠΜΣ-Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2010 1 Διεπαφές με Χειρονομίες (Gesture Interfaces) Αλληλεπίδραζη Ανθρώπου Υπολογιζηή ΠΜΣ-Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2010 1 Παξαδείγκαηα Φεηξνλνκίεο Πεξηερόκελα Γεληθά Ταμηλόκεζε ρεηξνλνκηώλ Γηεπαθέο κε Φεηξνλνκίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2011-2012 ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΖ ΠΔ11 Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο,

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, Η ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Οξηζκόο Η ζεξκόηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ελέξγεηα ζε θαηάζηαζε κεηάβαζεο. Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε αηόκσλ, κνξίσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ)

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ) Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ

Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1009 Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ A. Χπονάκη,. Κούπιαρ Σκήκα Παηδαγσγηθό Πξνζρνιηθήο Εθπαίδεπζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 10 νλ ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & ΣΡΟΠΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΗ 2 Είδε & ηξόπνη θσηνγξάθηζεο Φσηνγξάθηζε πνξηξαίηνπ Φσηνγξαθία δξόκνπ Αξρηηεθηνληθή θσηνγξαθία Φσηνγξαθία

Διαβάστε περισσότερα