ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 14065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Έγκριση A Τροποποίησης Εγχειριδίου Διαδικασιών για την Επιβεβαίωση της Επάρκειας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών για συμμετοχή σε Επιχει ρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ κατά την προγραμ ματική περίοδο , ως τελικού δικαιούχου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 5 και Το Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενί σχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του ΕΣΠΑ και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου Το Π.Δ. 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω τερικών» (ΦΕΚ 18Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 4. Τις διατάξεις των άρθρων 41, 53, 54 και 90 του «Κώ δικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) 5. Την υπ αριθμ. 1258/ΕΥΣ 281/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 55Β/ ) με θέμα «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επι βεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου , μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατική πε ρίοδος)» και ειδικότερα της ρυθμίσεις της παρ. 1 (Β 55). 6. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουρ γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ. «Ανάθεση αρ μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Αποκέ ντρωσης & Η.Δ.». 7. Την με α.π. 4670/ΕΥΣ 551/ εγκύκλιο του ΥΠΟΙΟ με θέμα «Οδηγίες προς τις ΕΥΔ για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων περιόδου για το διάστημα μέχρι την έναρξη εφαρμογής του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων (μεταβατική περίοδος)». 8. Την με α.π. 550/ Επιβεβαίωση της διαχειρι στικής επάρκειας του ΥΠΕΣ για τις κατηγορίες Β & Γ από την ΕΥΔ ΕΠΔΜ, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε το συνημμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών όπως αυτό περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της πα ρούσης το οποίο αποτελεί λεπτομερή και πλήρη απο τύπωση των ενεργειών και δράσεων των συναρμοδί ων οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους κατά τη συμμετοχή σε Επιχειρησι ακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο , ως τελικός δικαιούχος. 2. Το συνημμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών αντικαθιστά το εγκεκριμένο με την υπ αριθμ / από φαση του ΥΠΕΣ (Β 324). 3. Το επισυναπτόμενο Παράρτημα Ι αποτελεί αναπόσπα στο μέρος της παρούσας, δυνάμενο να τροποποιηθεί κατά περίπτωση με όμοια απόφαση σε εφαρμογή των οικείων δια τάξεων της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. 4. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 5. Η παρούσα ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 16 Ιουνίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΝΤΟΛΙΟΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ 1. Αρμόδια Δ/νση: η επισπεύδουσα Δ/νση η οποία υπο βάλλει την πρόταση έργου (μπορεί να είναι οποιαδήπο τε Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου). 2. Δ/νση Χρηματοδότησης: Δ/νση Αναπτυξιακών Προ γραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών. 3. Επιβλέπουσα Δ/νση: η Δ/νση που έχει την αρμο διότητα υλοποίησης του έργου (Δ/νση Οικονομικού ή Τεχνικών Υπηρεσιών). 4. Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου Προγραμμάτων: Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου είναι ένα σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, διαρθρωμένων με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, οι

2 14066 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) οποίες αναπτύσσουν επιμέρους δραστηριότητες με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική δια χείριση των πόρων (οικονομία, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα). 5. Υπεύθυνος Έργου: υπάλληλος της «Αρμόδιας Δ/ νσης» ο οποίος ορίζεται να παρακολουθεί και να δι αχειρίζεται την υλοποίηση της πράξης, καθώς και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση αυτής. 3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ του παρόντος είναι η αποτύπωση της διαδι κασίας του επιχειρησιακού προγραμματισμού Έργων και Ενεργειών του ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την παρακολούθηση υλοποίησης ετήσιου προγραμματι σμού από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΑΥΔ. ΥΠΕΣ/ΚΥ/Δ.3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Διαδικασία κατάρτισης ετήσιου προγράμματος α) Οι βασικές κατευθύνσεις για την έναρξη της κατάρ τισης του ετήσιου Προγράμματος της Κεντρικής Υπηρε σίας του Υπουργείου προσδιορίζονται στο πλαίσιο λει τουργίας της Επιτροπής Προγραμματισμού Έργων και Ενεργειών (Ε.Π.Ε.Ε.). Η Ε.Π.Ε.Ε., η οποία συγκροτείται από τον Γενικό Γραμματέα και τους Γενικούς Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας, και είναι αρμόδια για το σχεδια σμό και την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος και την εισήγηση αυτού προς τον αρμόδιο Υφυπουργό. β) Το Ετήσιο Πρόγραμμα εγκρίνεται από τον έχοντα την αρμοδιότητα Υφυπουργό. γ) Ο απολογισμός και η αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος τροφοδοτεί την εκπόνηση του νέου ετήσιου Προγράμματος. Διαδικασία επανεξέτασης ετήσιου προγράμματος και πιθανής αναθεώρησης του α) Ο γενικός συντονισμός υλοποιείται από το Γενικό Γραμματέα και τη Γενική Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμ μάτων. Ο προγραμματισμός των δράσεων υλοποιείται από τις αρμόδιες Δ/νσεις σε συνεργασία με τη Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών. Η ενημέρωση για τις νέες προσκλήσεις διενεργείται από τη Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών. β) Η Ε.Π.Ε.Ε. συγκαλείται από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Υπηρεσίας, οποίος ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. γ) Επανεξέταση του ετήσιου Προγράμματος, ένταξη νέων ή απένταξη ενταγμένων έργων ή ενεργειών, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις, δύναται να συζητηθούν στο πλαίσιο της Ε.Π.Ε.Ε. Οι σχετικές αποφάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο υφυπουργό. Για την επίτευξη ευελιξίας του προγράμματος είναι δυνατό, εφόσον δεν το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, να λαμβάνονται αποφάσεις με γραπτή διαδικασία. 3.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡ ΓΕΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ του παρόντος είναι η αποτύπωση της διαδι κασίας της υποβολής προτάσεων για ένταξη έργων και ενεργειών σε Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.). ΥΠΕΣ/ΚΥ/Δ.3.3 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ α) Η απόφαση για υποβολή πρότασης για ένταξη Πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία Προγραμματισμού Έργων Ενεργειών (ΥΠΕΣ/ΚΥ/Δ.3.2). Ο αρμόδιος υφυπουργός υποβάλλει την πρόταση ένταξης προτεινόμενης Πράξης. β) Ο Αρμόδιος Διευθυντής ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου, ορίζει τον Υπεύθυνο Έργου και έναν τουλάχιστον αναπληρωτή του, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την ένταξη της Πράξης στο Ε.Π. Ο Υπόλογος Διαχειριστής της Πράξης προτείνεται από τον Αρμόδιο Διευθυντή στη Δνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών η οποία και τον ορίζει. γ) Ο Υπεύθυνος Έργου σε συνεργασία με τη Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών και τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ή τη Δ/νση Οικονομικού καταρτίζει προγραμματισμό για την ένταξη της Πράξης σε Ε.Π. δ) Εφόσον έχουν προσδιοριστεί Δράσεις Ωρίμανσης (πχ. Εκπόνηση Μελετών, Ερευνών, κλπ.), αυτές υλοποι ούνται ως ξεχωριστά έργα σύμφωνα με την Διαδικασία Διαχείρισης Έργων (ΥΠΕΣ/ΚΥ/Δ. 3.5), με ευθύνη του Αρ μόδιου Διευθυντή. ε) Εκδίδονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα απα ραίτητα έγγραφα που αφορούν αποφάσεις και λοιπές διοικητικές πράξεις (π.χ. για την υπογραφή και υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης και του Συμφώνου Απο δοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης). στ) Ο Υπεύθυνος Έργου καταρτίζει το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (Τ.Δ.Π.Π.) σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και μεριμνά για την έγκριση και υπογραφή του αρμοδίως. ζ) Με ευθύνη του Υπεύθυνου Έργου συγκροτείται ο Φάκελος υποβολής της Προτεινόμενης Πράξης, που περιλαμβάνει το Τ.Δ.Π.Π., την Απόφαση Υλοποίησης Πράξης με Ίδια Μέσα (αν απαιτείται), καθώς και τις λοιπές Αποφάσεις και Διοικητικές Πράξεις όπως προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και διαβιβάζεται στη Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών με ευθύνη της οποίας συμπληρώνεται η Αίτηση Υποβολής Πρότασης Ένταξης Πράξης μαζί με την Βεβαίωση μη Χρηματοδότησης Πράξης και την Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων και υποβάλλεται στην αρμόδια ΕΥΔ, αρμοδίως υπογεγραμμένη. θ) Ο Υπεύθυνος Έργου προχωρά στις απαραίτητες τροποποιήσεις ή/και συμπληρώσεις του περιεχομένου του Φακέλου της Πρότασης, σύμφωνα με τις υποδεί ξεις της ΕΥΔ. Ανάλογα με το είδος και την έκταση των αλλαγών, επαναλαμβάνονται αντίστοιχα βήματα της διαδικασίας. Στη συνέχεια ο Φάκελος συγκροτείται εκ νέου και υποβάλλεται προς έγκριση στην αρμόδια ΕΥΔ με την ίδια διαδικασία. ι) Εντός 10 ημερών από την παραλαβή της Απόφασης Ένταξης Πράξης και του Συμφώνου Αποδοχής Όρων Ένταξης Πράξης, το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Ένταξης Πράξης εγκρίνεται και υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο και στη συνέχεια αποστέλλεται, με ευθύνη της Δ/νσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Ορ γανισμών, στην ΕΥΔ. ια) Με την παραλαβή της Απόφασης Ένταξης Πράξης, η Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Δ.Ο. (Φορέας Χρηματοδότησης) προβαίνει στην υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη δέσμευση των απαραί

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τητων κονδυλίων στην οικεία Σ.Α.Ε. και ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση καθώς και την αρμόδια για τη διε νέργεια του διαγωνισμού Δ/νση. Διαδικασίες διασφάλισης απαιτούμενων αδειοδοτή σεων κυριότητας ακινήτων κ.α. Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνο για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων, την σύνταξη όλων των υποστηρικτικών μελετών με ίδια μέσα ή εξωτερικούς συνεργάτες, τους ελέγχους κυριότητας των οικοπέδων που πρόκειται να κατασκευαστούν τα έργα και ό,τι άλλο είναι προϋπόθεση για την ωρίμανση του έργου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΚΟΠΟΣ είναι η αποτύπωση της μεθοδολογίας διαχείρισης των Πράξεων. ΥΠΕΣ/ ΚΥ/3.4.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ α) Τα εγκεκριμένα έργα καταγράφονται σε ηλεκτρο νική Βάση Δεδομένων και παρακολουθείται η έκβαση τους από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Δ/νσεις (χρόνος, πληρωμές). Διατηρείται επίσης αρχείο σε έντυπη μορφή μετά σχετικά έγγραφα. β) Η ακολουθητέα διαδικασία για τα έργα ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού είναι αυτή που προσδιο ρίζεται από τις διατάξεις της κειμένης εθνικής και κοι νοτικής νομοθεσίας, όπως αυτή ισχύει, και τους κανόνες δημοσιότητας του ΥΠΟΙΟ. Η σχετική απόφαση λαμβάνε ται από τον Γενικό Γραμματέα μετά από εισήγηση του Δντη Τεχνικών Υπηρεσιών (Προϊσταμένη Αρχή) γ) Το Τμήμα Τεχνικών Έργων, κατόπιν εντολής του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, συντάσσει την μελέτη του έργου με ίδια μέσα ή με εξωτερικό συνεργάτη, και επιμελείται για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων, τη σύνταξη όλων των υποστηρικτικών μελετών με ίδια μέσα ή εξωτερικούς συνεργάτες, τους ελέγχους κυριότητας των οικοπέδων που πρόκειται να κατασκευαστούν τα έργα και ό,τι άλλο είναι προϋπό θεση για την ωρίμανση του έργου. δ) Η Σύνταξη της Διακήρυξης και των λοιπών τευ χών δημοπράτησης πραγματοποιείται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων. Τα τεύχη Δημοπράτησης μπορούν να συνταχθούν και από εξωτερικό συνεργάτη και σε αυτή την περίπτωση τα τεύχη ελέγχονται από το Τμήμα Τε χνικών Έργων. ε) Το Τμήμα Τεχνικών Έργων σε συνεργασία με τη Νο μική Υπηρεσία (γραφείο Νομικού Συμβούλου) επιμελείται του κειμένου της Διακήρυξης και της περίληψής της. Σε συνέχεια το σχέδιο της διακήρυξης και της περίληψης διακήρυξης αποστέλλεται στην ΜΟΠΑΔΙΣ για έλεγχο όπως προβλέπεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΟΙΟ. Τυχόν παρατηρήσεις της ΜΟΠΑΔΙΣ λαμβάνονται υπόψη. ζ) Ακολουθείται η προβλεπόμενη από το ΣΔΕ διαδι κασία προέγκρισης από τη ΕΥΔ, για την οποία ο υπεύ θυνος Έργου προετοιμάζει προς υποβολή φάκελο με όλα τα απαραίτητα για την εξέταση της νομιμότητας έγγραφα. η) Ο υπεύθυνος Έργου παραλαμβάνει και αρχειοθετεί την έγγραφη απάντηση της ΕΥΔ λ) Εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ η διαδι κασία συνεχίζεται κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, η απάντηση διαβιβάζεται στη Νομική Υπηρεσία (γραφείο Νομικού Συμβούλου) ή στην αρμόδια Διεύθυνση προκειμέ νου να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. θ) Η Διακήρυξη εγκρίνεται από τον Δντη Τεχνικών Υπηρεσιών (Προϊσταμένη Αρχή) ο οποίος με την πράξη του αυτή δίνει εντολή στο Τμήμα Γενικών Υποθέσεων να διενεργήσει την δημοπρασία του έργου. ι) Το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων μεριμνά για τη δη μοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε, στο ΦΕΚ και στον εθνικό τύπο κατά τις κείμενες διατάξεις και για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΑΥΔ ια) Η απόφαση για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού συντάσσεται από το Τμήμα Γενικών Υπο θέσεων και υπογράφεται από το Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών (Προϊσταμένη Αρχή) ιβ) Σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού οι συμμετέχο ντες μπορούν, αν θεωρούν ότι θίγονται τα συμφέροντά τους, να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Η διαδικασία προετοιμασίας και διενέργειας διαγωνι σμού γίνεται με ευθύνη του Προϊστάμενου του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και του Διευθυντή Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ή του Προϊστάμε νου του Τμήματος Τεχνικού Εξοπλισμού και Προμηθειών και του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών. α) Οι εγκεκριμένες προμήθειες καταγράφονται σε ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων και παρακολουθείται η έκβασή τους από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Δ/νσεις (χρόνος, πληρωμές). Διατηρείται επίσης αρχείο σε έντυ πη μορφή μετά σχετικά έγγραφα. β) Η ακολουθητέα διαδικασία για την προμήθεια αγα θών/υπηρεσιών, ανάλογα με το ύψος του προϋπολογι σμού είναι αυτή που προσδιορίζεται από τις διατάξεις της κειμένης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, όπως αυτή ισχύει και τους κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». γ) Η Σύνταξη της Διακήρυξης πραγματοποιείται από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ή το Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού και Προμηθειών σε συνεργασία με τις αρ μόδιες Δ/νσεις. δ) Η παραλαβή προμηθειών αγαθών/υπηρεσιών διε νεργείται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής (*). Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή διαπιστωθεί μη συμ μόρφωση με τις προδιαγραφές του Έργου, ακολουθείται η διαδικασία του Π.Δ./τος 118/07 «Κανονισμός Προμη θειών Δημοσίου. Στην περίπτωση που κάποιο έργο υλοποιηθεί με ίδια μέσα ακολουθείτε η αντίστοιχη προβλεπόμενη διαδι κασία. (*) Ως αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση /και την παραλαβή των αγαθών ή υπηρεσιών νοείται η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε. Π. Π. Ε.). ΥΠΕΣ/ΚΥ/Δ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟ ΡΩΝ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΚΟΠΟΣ είναι η αποτύπωση της διαδικασίας ανα κήρυξης αναδόχου μέσω διενέργειας διαγωνισμού. Η διαδικασία περιλαμβάνει κατά περίπτωση, τη διενέργεια Ανοικτού, Κλειστού ή Πρόχειρου Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της κειμένης περί προμηθειών εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

4 14068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ) παρα λαμβάνει την κανονισμένη ημέρα και ώρα τις προσφορές των συμμετεχόντων που κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω του κεντρικού πρωτοκόλλου του ΥΠ ΕΣ. β) Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού ελέγχει αν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά έχει το σχετικό δικαίωμα και τα ζητούμενα επαγγελ ματικά προσόντα. Στη συνέχεια ελέγχεται ο φάκελος συμμετοχής στο διαγωνισμό και καταγράφονται τα δι καιολογητικά και ελέγχεται η πληρότητα των υπογρα φών και μονογραφών. γ) Η διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προ σφορών γίνεται από την Ε.Δ.Δ. δημόσια παρουσία εκ προσώπων των συμμετεχόντων και καταγράφονται τα δικαιολογητικά. Ελέγχεται η ορθότητα συμπλήρωσης της οικονομικής προσφοράς, η ορθή αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους, όπου είναι αναγκαίο από το σύστημα δημοπράτησης που έχει επιλεγεί στην διακήρυξη του έργου. Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των οικονομικών προσφορών διενερ γείται κλήρωση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερόν ή, αν οι διαγωνιζόμενοι είναι πολλοί, τις αμέσως επόμενες ημέρες. δ) Διεξάγεται κλειστή συνεδρίαση για την έκδοση πρακτικών και διαβίβασή τους για έγκριση στον Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών (Προϊσταμένη Αρχή). ε) Με απόφαση του ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών (Προϊσταμένη Αρχή) κατακυρώνει το διαγωνισμό και ανακηρύσσει τον ανάδοχο, αφού χειριστεί πιθανές ενστάσεις σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. α) Ακολουθείται η προβλεπόμενη από το ΣΔΕ, διαδι κασία προέγκρισης από την ΕΥΔ. Την ευθύνη για την προετοιμασία του προς υποβολή φακέλου έχει η Επι βλέπουσα Δ/νση. Τα απαραίτητα για την εξέταση της νομιμότητας έγγραφα συντάσσονται σε συνεργασία με την Αρμόδια Δ/νση. β) Με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα συγκροτούνται οι Επιτροπές από στελέχη των οικείων υπηρεσιών τα οποία καθ οιονδήποτε τρόπο δεν συμ μετείχαν στην εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών του Έργου: Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.ΤΕ.ΟΠ) Εκδίκασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.). γ) Εφόσον απαιτείται δημοσίευση της Προκήρυξης, η επιβλέπουσα Δ/νση επιμελείται το κείμενο της περίληψης προκειμένου να δημοσιευθεί στον τύπο. Εάν δεν απαιτείται δημοσίευση (Πρόχειρος Διαγωνισμός), η Επιτροπή Δ.Δ.Α.ΤΕ.ΟΠ αποστέλλει στους υποψήφιους προμηθευτές Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συνημμένα τα Τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών. Σε κάθε περίπτωση το σχετικό κείμενο δημοσιεύεται και στο διαδικτυακό τόπο δ) Οι προσφορές παραλαμβάνονται και μονογράφονται από την επιτροπή Δ.Δ.Α.ΤΕ.ΟΠ ε) Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών γίνεται από την Ε.Δ.Δ.Α.ΤΕ.ΟΠ δημόσια, παρουσία των υποψηφίων και καταγράφονται τα δικαιολογητικά. στ) Διεξάγεται κλειστή συνεδρίαση της Ε.Δ.Δ.Α.ΤΕ. ΟΠ για τον έλεγχο του Υποφακέλου Δικαιολογητικών, σύνταξη πρακτικών και διαβίβασή τους στον αρμόδιο (σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/27098/ ) εξουσιοδοτική απόφαση για έκδοση σχετικής απόφα σης. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στους συμμετέ χοντες. Σε περίπτωση αποκλεισμού οι μη αποσφραγι σθέντες υποφάκελοι επιστρέφονται σφραγισμένοι στον συμμετέχοντα. ζ) Η διαδικασία αποσφράγισης του Υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς γίνεται από την Ε.Δ.Δ.Α.ΤΕ.ΟΠ δημόσια, παρουσία εκπροσώπων των συμμετεχόντων. η) Διεξάγεται κλειστή συνεδρίαση της Ε.Δ.Δ.Α.ΤΕ.ΟΠ για τον έλεγχο του Υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς, έκδοση πρακτικών και διαβίβασή τους στον αρμόδιο (σύμφωνα με την εξουσιοδοτική απόφαση) για έκδοση σχετικής απόφασης. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση αποκλεισμού ο Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς επιστρέφεται σφραγισμένος. θ) Η διαδικασία αποσφράγισης του Υποφακέλου Οικο νομικής Προσφοράς διενεργείται από την Ε.Δ.Δ.Α.ΤΕ.ΟΠ δημόσια, παρουσία εκπροσώπων των συμμετεχόντω. ι) Διεξάγεται κλειστή συνεδρίαση της Ε.Δ.Δ.Α.ΤΕ.ΟΠ για την αξιολόγηση και ανάδειξη του προμηθευτή ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα προσφορά ή την χα μηλότερη τιμή (ανάλογα με το κριτήριο κατακύρωσης), έκδοση πρακτικών και εισήγηση στον αρμόδιο (σύμφωνα με την εξουσιοδοτική απόφαση) για έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης της τελικής αξιολόγησης. ια) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προσκαλεί τον υποψήφιο ανάδοχο να προσκομίσει τα επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά. ιβ) Η διαδικασία αποσφράγισης των δικαιολογητικών διενεργείται από την Ε.Δ.Δ.Α.ΤΕ.ΟΠ δημόσια, παρουσία εκπροσώπων των συμμετεχόντων. ιγ) Ο αρμόδιος (σύμφωνα με την ανωτέρω εξουσιοδοτική απόφαση) εκδίδει απόφαση ανακήρυξης αναδόχου, η οποία κοινοποιείται στον ανάδοχο και τους λοιπούς συμμετέχοντες. ΥΠΕΣ/ΚΥ/Δ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΝΣΤΑΣΕ ΩΝ ΣΚΟΠΟΣ είναι η αποτύπωση της διαδικασίας χειρι σμού ενστάσεων σε περιπτώσεις Ανοικτού και Κλειστού Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της κειμένης περί προμηθειών εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. α) Οι ενστάσεις παραλαμβάνονται από το κεντρικό πρωτόκολλο σε προθεσμία που καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων έργων με ευθύνη της Προϊσταμένης Αρχής και διαβιβάζονται στο πρόε δρο της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. β) Η Ε.Δ.Δ. με τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσί ας (γραφείο Νομικού Συμβούλου) συνεδριάζει για την εξέταση του περιεχομένου της ένστασης (π.χ. για το εμπρόθεσμο και το παραδεκτό της ένστασης) και εκ δίδει πρακτικό δια του οποίου αποφαίνεται περί την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης, το οποίο διαβιβά ζεται στον Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών για την έκδοση απόφασης. γ) Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών (Προϊσταμένη Αρχή) εκδίδει απόφαση επί της ενστάσεως.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) Η απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής αποστέλλεται σε όλους τους διαγωνιζόμενους, με μνεία των δικαιω μάτων τους και των προθεσμιών για προσφυγή στην δικαιοσύνη. α) Οι ενστάσεις παραλαμβάνονται από τη Δ/νση Οι κονομικού ή Τεχνικών Υπηρεσιών, πρωτοκολλούνται με ευθύνη του προϊσταμένου του αρμόδιου τμήματος και διαβιβάζονται στην Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.). β) Η Ε.Ε.Ε με τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας (γραφείο Νομικού Συμβούλου) συνεδριάζει για την εξέ ταση του περιεχομένου της ένστασης και εκδίδει πρα κτικό δια του οποίου αποφαίνεται περί της αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, το οποίο διαβιβάζεται στον αρμόδιο για την έκδοση απόφασης. γ) Ο αρμόδιος κατά την εξουσιοδοτική εκδίδει απόφα ση επί της ενστάσεως. δ) Εφόσον η ένσταση γίνει αποδεκτή, η οικεία από φαση αποδοχής της Ένστασης, με ευθύνη του προϊ σταμένου του αρμόδιου Τμήματος, διαβιβάζεται στην Ε.Δ.Δ. του διαγωνισμού για επανάληψη της διαγωνιο τικής διαδικασίας, από το στάδιο του διαγωνισμού επί του οποίου εγένετο αποδεκτή ένσταση. ε) Εφόσον κατατεθεί ενώπιον δικαστηρίου αίτηση συμμετέχοντος, η διαγωνιστική διαδικασία διακόπτε ται, εν αναμονή της έκδοσης της δικαστικής απόφα σης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κειμένης ελληνικής νομοθεσίας. ΥΠΕΣ/ΚΥ/Δ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑ ΣΗΣ/ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙ ΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΚΟΠΟΣ είναι η αποτύπωση της μεθοδολογίας διαχεί ρισης των Συμβάσεων σε περιπτώσεις Ανοικτού, Κλει στού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, προμηθευτών αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις της κειμένης περί προμηθειών εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. α) Η κατακυρωτική απόφαση κοινοποιείται στους συμ μετέχοντες στην δημοπρασία, πλην του αναδόχου. β) Υποβολή φακέλου Διαγωνισμού και σχεδίου Σύμβα σης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας, εφόσον απαιτείται, από το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων. Η διαδικασία αυτή αφορά τόσο την αρχική σύμβαση, όσο και την επέκταση, συμπλήρωση ή τροπο ποίηση της αρχικής σύμβασης. γ) Αν ο έλεγχος αποβεί θετικός, ή σε περίπτωση που δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η κατακυρωτική απόφαση του διαγωνισμού κοινοποιείται στον ανάδοχο με ευθύνη του Προϊστάμενου του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων και συγχρόνως γίνεται πρόσκληση και του ζητείται να προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, επικαιρο ποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής και τυχόν άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την διακήρυξη του έργου. Σε περίπτωση που ο έλεγχος των δικαι ολογητικών αποβεί αρνητικός, ενημερώνεται ο Δ/της Τεχνικών Υπηρεσιών (Προϊσταμένη Αρχή) και κινείται η προβλεπόμενη από την διακήρυξη διαδικασία έκπτωσης του μειοδότη ή και άλλων κυρώσεων και γίνεται κατα κύρωση του διαγωνισμού στον δεύτερο. δ) Το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων συντάσσει σχέδιο Σύμβασης το οποίο εγκρίνεται από τον Δ/ντή Τεχνι κών Υπηρεσιών (Προϊσταμένη Αρχή). Πριν την έγκριση αποστέλλεται το σχέδιο της Σύμβασης στην ΕΥΔ για έλεγχο. στ) Το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών μεριμνά για την υπογραφή της Σύμβασης από τον Υφυπουργό και τον αντισυμβαλλόμενο. ζ) Πρωτοκόλληση και αρχειοθέτηση του πρωτοτύπου της σύμβασης από το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και διαβίβαση αντιγράφου στη Νομική Υπηρεσία (γραφείο Νομικού Συμβούλου), στη ΔΑΠΔΟ, στην αρμόδια Διεύθυνση όπου τηρείται με ευθύνη του Διευθυντή ή του Υπ. Έργου (εφόσον γίνεται στο πλαίσιο έργου) και στην οικεία Ε.Π.Π.Ε που έχει συσταθεί. Το τμήμα Γενικών Υποθέσεων διαβιβάζει την Σύμβαση και τον πλήρη φάκελο του Διαγωνισμού στον Τμήμα Τεχνικών Έργων (Διευθύνουσα Υπηρεσία) για την υλοποίηση του Έργου. η) Σε περίπτωση που προβλέπεται προκαταβολή, το αρμόδιο στέλεχος της ΔΑΠΔΟ συνεννοείται για την καταβολή της και την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου. θ) Το Τμήμα Τεχνικών Έργων (Διευθύνουσα Υπηρεσία) ελέγχει την πρόοδο της εκτέλεσης του φυσικού αντι κειμένου και την τήρηση χρονοδιαγράμματος από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση. ι) Επέκταση, συμπλήρωση, ή τροποποίηση της σύμ βασης διενεργείται κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Τμήματος Τεχνικών Έργων (Διευθύνουσα Υπηρεσία) προς τον Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών (Προϊσταμένη Αρχή) και την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβου λίου του ΥΠΕΣ. Λαμβάνεται ακόμα, η σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ. ια) Η λύση της σύμβασης έργου ή μελέτης διενεργείται κατόπιν της παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ιβ) Η λύση της σύμβασης υπηρεσίας του πεδίου του Ν. 3316/2005 γίνεται αυτοδίκαια αν παρέλθει η συμβατική προθεσμία και τυχόν παρατάσεις της. ιγ) Η διάλυση σύμβασης έργου, μελέτης ή υπηρεσίας του πεδίου του Ν.3316/2005 γίνεται είτε με πρωτοβουλία του κυρίου του έργου είτε με πρωτοβουλία του αναδόχου όταν συντρέχουν κάθε φορά οι προϋποθέσεις και με τις διαδικασίες που ορίζονται από ισχύουσα νομοθεσία ιδ) Με την ολοκλήρωση της κάθε φάσης της Σύμβασης, το αρμόδιο όργανο επίβλεψης (Τμήμα Τεχνικών Έργων Διευθύνουσα Υπηρεσία) ελέγχει το παραδοτέο. Μετά την ολοκλήρωση του έργου και τον έλεγχο και πιστο ποίηση των τελικών παραδοτέων συντάσσεται έκθεση παραλαβής παραδοτέων (εφόσον απαιτείται). α) Συντάσσεται σχέδιο Σύμβασης με συνεργασία του Υπεύθυνου Έργου και της Επιβλέπουσας Διεύθυνσης. Στο σώμα της σύμβασης περιλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθώς και ο τρόπος πληρωμής και προβλέ πεται να περιλαμβάνεται, ανάλογα με το εάν απαιτείται από τη φύση του έργου, Σχέδιο Ποιότητας. β) Υποβολή φακέλου Διαγωνισμού και σχεδίου Σύμβα σης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για Προσυμβατικό έλεγχο

6 14070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νομιμότητας, εφόσον απαιτείται, από την Επιβλέπουσα Δι εύθυνση και εν συνεχεία στην ΕΥΔ για το σχετικό έλεγχο. Η διαδικασία αυτή αφορά τόσο την αρχική σύμβαση, όσο και την επέκταση, συμπλήρωση ή τροποποίηση αυτής, όταν απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. γ) Σε περίπτωση που δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το σχέ διο της Σύμβασης αποστέλλεται στην ΕΥΔ για έλεγχο. δ) Ο Υπεύθυνος Έργου παραλαμβάνει, κοινοποιεί στη Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και αρχειοθετεί την έγγραφη απάντηση της ΕΥΔ ε) Το τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Οικονομι κού ή το Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού και Προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών μεριμνά για την υπογραφή της Σύμβασης από τον αρμόδιο σύμφωνα με την εξου σιοδοτική απόφαση και τον αντισυμβαλλόμενο. ζ) Η αρχειοθέτηση του πρωτοτύπου της σύμβασης γίνεται από την επιβλέπουσα Διεύθυνση η οποία και διαβιβάζει αντίγραφο στη Δ/νση Αναπτυξιακών Προ γραμμάτων & Δ.Ο. και στην Αρμόδια Διεύθυνση. η) Σε περίπτωση προκαταβολής ακολουθείται η προ βλεπόμενη από το ΠΔΕ διαδικασία. θ) Η Ε.Π.Π.Ε. ελέγχει την πρόοδο της εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου και την τήρηση χρονοδιαγράμ ματος από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση. ι) Επέκταση, συμπλήρωση, ή τροποποίηση της σύμβα σης διενεργείται κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του αρμο δίου οργάνου επίβλεψης της σύμβασης (Ε.Π.Π.Ε.) προς τον αρμόδιο σύμφωνα με την εξουσιοδοτική απόφαση, για την διεκπεραίωση της οποίας ακολουθείται η παρούσα διαδικασία (ΥΠΕΣ/ΚΥ/Δ.3.4.4) από το βήμα α. Λαμβάνεται, ακόμα, η σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ. Στην περίπτωση που τροποποιούνται βασικά στοιχεία της αξιολόγησης της προσφοράς του αναδόχου λαμβάνεται η σύμφωνη γνώμη και της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. ια) Η λύση της σύμβασης διενεργείται κατόπιν σχετι κής εισηγήσεως του αρμοδίου οργάνου επίβλεψης της σύμβασης (Ε.Π.Π.Ε.) και υπογράφεται από τον αρμόδιο (σύμφωνα με την εξουσιοδοτική απόφαση). ιβ) Με την ολοκλήρωση της κάθε φάσης της Σύμβα σης το αρμόδιο όργανο επίβλεψης (Ε.Π.Π.Ε.) ελέγχει το παραδοτέο. Μετά την ολοκλήρωση του έργου και τον έλεγχο και πιστοποίηση των τελικών παραδοτέων συντάσσεται έκθεση παραλαβής παραδοτέων (εφόσον απαιτείται) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΣ/ΚΥ/Δ ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ είναι η αποτύπωση της μεθοδολογίας διοί κησης και διαχείρισης Πράξεων α) Ο Υπεύθυνος Έργου έχοντας την αρμοδιότητα απο τύπωσης γενικών στοιχείων προγραμματισμού (αντικεί μενο, φάσεις και χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης, προϋπολογισμός, απαιτούμενοι πόροι και απαιτήσεις εκπόνησης) τόσο σε επίπεδο Πράξης, όσο και Υποέργων εφόσον υπάρχουν, τα παραθέτει στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης. β) Η παρακολούθηση της τήρησης των συμβατικών όρων του έργου γίνεται από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρε σιών (Προϊσταμένη Αρχή) και η επίβλεψη της υλοποίη σης του τεχνικού αντικειμένου με ευθύνη του Τμήματος Τεχνικών Έργων (Διευθύνουσα Υπηρεσία). γ) Συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες μπορεί να συνάπτονται καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Η σχετική διαδικασία υλοποιείται μετά από εισήγηση του αρμόδιου Δ/ντη με τη σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας Δ/νσης. α) Ο Υπεύθυνος Έργου έχοντας την αρμοδιότητα απο τύπωσης γενικών στοιχείων προγραμματισμού (αντικεί μενο, φάσεις και χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης, προϋπολογισμός, απαιτούμενοι πόροι και απαιτήσεις εκ πόνησης) τόσο σε επίπεδο Πράξης, όσο και Υποέργων εφόσον υπάρχουν, τα παραθέτει στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης. β) Γίνεται η οριστικοποίηση της ομάδας έργου (όταν απαιτείται), η συγκρότηση της Ε.Π.Π.Ε. και ο καθορισμός του ακριβούς χρονοδιαγράμματος (αν προκύψουν δια φοροποιήσεις) γ) Συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες μπορεί να συνάπτονται καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Η σχετική διαδικασία υλοποιείται μετά από εισήγηση του αρμόδιου Δ/ντη με τη σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας Δ/νσης. δ) Στο Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης Έργων προβλέπεται να τηρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου. Μέχρι την ολοκλήρωση του τα στοιχεία θα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο (Η/Υ). ΥΠΕΣ/ΚΥ/Δ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΟΣ είναι η αποτύπωση της μεθοδολογίας για τον έλεγχο της προόδου και την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος των Έργων α) Η παρακολούθηση της πορείας του έργου γίνε ται από τον Υπεύθυνο Έργου με βάση και τις εκθέσεις προόδου του Τμήματος Τεχνικών Έργων (Διευθύνουσα Υπηρεσία) σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως έχουν ορισθεί στη σύμβαση. β) Το Τμήμα Τεχνικών Έργων (Διευθύνουσα Υπηρεσία) ελέγχει το παραδοτέο κάθε επιμέρους φάσης, έναντι των προδιαγραφών και του χρονοδιαγράμματος που περι γράφονται στη σχετική σύμβαση και των ενδεχόμενων τροποποιήσεων. γ) Εάν το προϊόν δεν είναι αποδεκτό, ακολουθείται η διαδικασία που ισχύει κατά περίπτωση για έργα, μελέ τες και υπηρεσίες που εμπίπτουν στα πλαίσια του Ν. 3316/2005 προκειμένου στην διαχείριση ελαττωμάτων στα έργα, μελέτες και προληπτικές ενέργειες. δ) Για την υλοποίηση του Έργου και ανάλογα με το είδος του, ακολουθείται η αντίστοιχη διαδικασία Υλοποίησης Έργου. Εφόσον το Έργο αναλύεται σε υποέργα, η διαδικασία αυτή ακολουθείται για κάθε Υποέργο.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β. Για πράξεις εμπίπτουσες στην κατηγορία Β (Προ α) Η παρακολούθηση της πορείας του έργου γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου με βάση και τα Πρακτικά της ΕΠΠΕ σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως έχουν ορισθεί στη σύμβαση. β) Η ΕΠΠΕ ελέγχει το παραδοτέο κάθε επιμέρους φάσης, έναντι των προδιαγραφών και του χρονοδιαγράμματος που περιγράφονται στη σχετική σύμβαση και των ενδεχόμενων τροποποιήσεων. γ) Εάν το προϊόν δεν είναι αποδεκτό, ακολουθείται η διαδικασία για διαχείριση μη συμμορφούμενων προϊόντων και υπηρεσιών διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες. δ) Προβλέπεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης Έργων να τηρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν τον έλεγχο προόδου και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου. ε) Για την υλοποίηση του Έργου και ανάλογα με το είδος του, ακολουθείται η αντίστοιχη διαδικασία Υλοποί ησης Έργου. Εφόσον το Έργο αναλύεται σε υποέργα, η διαδικασία αυτή ακολουθείται για κάθε Υποέργο. ΥΠΕΣ/ΚΥ/Δ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΑΛ ΛΑΓΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ είναι η αποτύπωση της μεθοδολογίας κατά τη διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών με τροποποιήσεις συμβάσεων, τεχνικών δελτίων κλπ, σύμφωνα με τις δια τάξεις της κειμένης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Α. Για πράξεις εμπίπτουσες στην κατηγορία Α (παραγω γή Δημοσίων Έργων): Αλλαγές επί των βασικών παραμέτρων Διοίκησης του Έργου (Αντικείμενο, Προϋπολογισμός, Χρονοπρογραμ ματισμός, κ.λπ.) γίνονται κατόπιν εισήγησης από τον υπεύθυνο του Έργου, του επιβλέποντα του Έργου ή της Ομάδας του Έργου και τον Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Έργων. Η έγκριση γίνεται με απόφαση του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών (Προϊσταμένη Αρχή) και την γνώμη του Τε χνικού Συμβουλίου του ΥΠΕΑΥΔ όταν προβλέπεται από την νομοθεσία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να ζητηθεί η έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Κεντρικής Υπηρεσίας. Οι αλλαγές περιλαμβάνονται σε πρόσθετη πράξη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ισχύουσας Σύμβασης και υπογράφεται αρμοδίως από τους αντισυμβαλλόμε νους της αρχικής Σύμβασης ή νομίμους αντικαταστάτες τους. Όπου απαιτείται, ζητείται η σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ και γίνεται ανάλογη τροποποίηση της απόφασης έντα ξης. Β. Για πράξεις εμπίπτουσες στην κατηγορία Β (Προμή θειες, Υπηρεσίες): α) Η παρακολούθηση της πορείας του έργου γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως έχουν ορισθεί στη σύμβαση και γίνεται ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Έργων. β) Αλλαγές επί των βασικών παραμέτρων Διοίκησης του Έργου (Αντικείμενο, Προϋπολογισμός, Χρονοπρο γραμματισμός, κ.λπ.) γίνονται κατόπιν εισήγησης από τον υπεύθυνο του Έργου, έγκρισης από τον Αρμόδιο Διευθυντή και πρόταση της Ε.Π.Π.Ε. και στην περίπτω ση που διαπιστώνονται τροποποιήσεις στοιχείων της Αξιολόγησης της προσφοράς, με την σύμφωνη γνώμη της ΕΔΔΑΤΕΟΠ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να ζητηθεί η έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Κεντρικής Υπηρεσίας. Οι αλλαγές περιλαμβάνονται σε πρόσθετη πράξη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ισχύουσας Σύμβασης και υπογράφεται αρμοδίως από τους αντισυμβαλλόμε νους της αρχικής Σύμβασης ή νομίμους αντικαταστάτες τους. γ) Όπου απαιτείται ζητείται η σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ και γίνεται ανάλογη τροποποίηση της απόφασης ένταξης. ΥΠΕΣ/ΚΥ/Δ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΚΟΠΟΣ είναι η αποτύπωση της μεθοδολογίας για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας των έργων μέσω της διενέργειας κατάλληλων ελέγ χων. α) Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) και το Πρόγραμμα Δοκιμών, Ελέγχων και Παραλαβής Έργου (ΠΔΕΠΕ) συντάσσονται από τον ανάδοχο με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Έργων (Διευθύνουσα Υπηρεσία). β) Με ευθύνη του επιβλέποντα ή της ομάδας επίβλεψης και του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Έργων (Διευθύνουσα Υπηρεσία) κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου διεξάγονται οι δοκιμές, οι έλεγχοι και οι επι θεωρήσεις που προβλέπονται από το ΠΔΕΠΕ. γ) Με μέριμνα του επιβλέποντα ή της ομάδας επίβλε ψης τηρούνται αρχεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών, ελέγχων, επιθεωρήσεων στον φάκελο του έργου. δ) Σε περίπτωση αποτελεσμάτων που συνιστούν μη συμμορφώσεις προς τις προδιαγραφές των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου ο Προϊστάμενος του Τμή ματος Τεχνικών Έργων (Διευθύνουσα Υπηρεσία), μετά από εισήγηση του επιβλέποντα ή της ομάδας επίβλε ψης διατάσσει την αποκατάσταση των ελαττωματικών εργασιών ή σε περίπτωση μη ουσιωδών ελαττωμάτων, περικόπτει την αμοιβή του αναδόχου, με τις διαδικασίες που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. μήθειες, Υπηρεσίες) το πεδίο δεν έχει εφαρμογή. ΥΠΕΣ/ΚΥ/Δ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ της διαδικασίας είναι ο καθορισμός του τρό που κωδικοποίησης των εγγράφων, των αρμοδιοτήτων και ενεργειών κατά την προετοιμασία των εγγράφων, την αναθεώρηση, κατάργηση, διανομή, αρχειοθέτηση τους και την φύλαξή τους. Η σύνταξη και διαχείριση εγγράφων γίνεται σύμφω να με τον Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρε σιών (ΚΕΔΥ) και τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α ) καθώς και τις ισχύουσες κεί μενες διατάξεις. Το αρχείο με τα πρωτότυπα έγγραφα των πληρω μών (σχέδια) τηρείται σε ασφαλές μέρος από την ΔΑ ΠΔΟ. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, όπως και όλα τα ευρισκόμε να αρχεία στο σύστημα πληροφορικής είναι προστατευ μένα από σύστημα antivirus, ενώ τηρούνται αντίγραφα ασφαλείας. Η πρόσβαση για αλλαγές στα ηλεκτρονικά

8 14072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έγγραφα διενεργείται με κωδικό πρόσβασης από τον αρμόδιο προς τούτο χειριστή ο οποίος και μόνο έχει τέτοια αρμοδιότητα. Υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης για όλα τα αρχεία. ΥΠΕΣ/ΚΥ/Δ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ. ΣΚΟΠΟΣ της διαδικασίας είναι η αποτύπωση των βη μάτων παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου του Έργου από την Επιτροπή Παρακολού θησης και Παραλαβής Έργων (Ε.Π.Π.Ε.). α) Έλεγχος του κάθε παραδοτέου, σε κάθε φάση ή στάδιο του Έργου/Υποέργου της Πράξης σε σχέση με τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης (Τ.Δ.Ε.Π), τους όρους της Σύμβασης και πιθανές τροποποιήσεις της. β) Εάν το προϊόν δεν είναι αποδεκτό, τότε ο Υπεύθυνος Έργου προχωρά στην αποτύπωση των απαιτούμενων Διορθωτικών Ενεργειών και οι ενέργειες υλοποιούνται από την Ομάδα Έργου του Αναδόχου. γ) Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος επαναλαμβάνεται με βάση το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμέ νης Πράξης (Τ.Δ.Ε.Π) δ) Ο έλεγχος και η πιστοποίηση του παραδοτέου της κάθε φάσης του κάθε Υποέργου της Πράξης διενερ γείται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων (Διευθύνουσα Υπηρεσία). α) Έλεγχος του κάθε παραδοτέου, σε κάθε φάση ή στάδιο του Έργου/ υποέργου της Πράξης σε σχέση με τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης (Τ.Δ.Ε.Π) και τους όρους της Σύμβασης. β) Εάν το προϊόν δεν είναι αποδεκτό, τότε ο Υπεύθυνος Έργου προχωρά στην αποτύπωση των απαιτούμενων Διορθωτικών Ενεργειών, και οι ενέργειες υλοποιούνται από την Ομάδα Έργου του Αναδόχου. γ) Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος επαναλαμβάνεται με βάση το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμέ νης Πράξης (Τ.Δ.Ε.Π) δ) Ο έλεγχος και η πιστοποίηση του παραδοτέου της κάθε φάσης του κάθε Υποέργου της Πράξης διενεργεί ται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργων (Ε.Π.Π.Ε.), στην οποία συμμετέχει εκπρόσωπος της αρμόδιας διεύθυνσης. ΥΠΕΣ/ΚΥ/Δ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. ΣΚΟΠΟΣ της διαδικασίας είναι η αποτύπωση των βημάτων παρακολούθησης και ελέγχου τήρησης των υποχρεώσεων του αναδόχου. α) Έλεγχος της προόδου του έργου και της τήρησης όλων των υποχρεώσεων του αναδόχου με βάση το Τε χνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης (Τ.Δ.Ε.Π) και τους όρους της Σύμβασης, από το Τμήμα Τεχνικών Έργων (Διευθύνουσα Υπηρεσία). β) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα μη τήρησης των όρων της Σύμβασης, το Τμήμα Τεχνικών Έργων (Διευθύνουσα Υπηρεσία) προβαίνει στις διαδικα σίες που προβλέπονται από τις διατάξεις της κειμένης εθνικής νομοθεσίας και τους όρους της Σύμβασης. Σε μη συμμόρφωση του αναδόχου κηρύσσεται έκπτωτος. α) Έλεγχος της προόδου του έργου και της τήρησης όλων των υποχρεώσεων του αναδόχου με βάση το Τε χνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης (Τ.Δ.Ε.Π) και τους όρους της Σύμβασης, από την Επιτροπή Παρακολού θησης και Παραλαβής Έργων (Ε.Π.Π.Ε.) β) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα μη τήρησης των όρων της Σύμβασης από την Επιτρο πή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργων (Ε.Π.Π.Ε.), η επιτροπή κινεί την διαδικασία για τη λύση της σύμβα σης σύμφωνα με τις διατάξεις της κειμένης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και τους όρους της Σύμβασης. ΥΠΕΣ/ΚΥ/Δ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΔ. ΣΚΟΠΟΣ της διαδικασίας είναι η αποτύπωση των βη μάτων ενημέρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στα επιμέρους στάδια υλοποίησης Έργου. Σύνταξη από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Δ/νσεις και αποστολή από τη Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι σης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, και στο χρόνο που ορίζεται, όλων των σχετικών Δηλώσεων, Δελτίων, Εντύπων, Εκθέσεων και Αναφορών, όπως προβλέπεται από τους όρους της Απόφασης Ένταξης Πράξης, τις Υποχρεώσεις Δικαιούχου καθώς και το Σύστημα Δια χείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, και ειδικότερα: τα Δελτία Παρακολούθησης Προόδου Πράξης και των υποέργων της, με χρήση του τυποποιημένου εντύπου (Τριμηνιαίο/Εξαμηνιαίο Δελτίο). τις εκθέσεις και αναφορές, σε περιοδική βάση, που αφορούν την πρόοδο υλοποίησης της πράξης. τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών της πράξης (με τα συ νοδευτικά υποοτηρικτικά έγγραφα) (Μηνιαίο Δελτίο) και τη Χρηματοοικονομική ανάλυση ή βεβαίωση μη πα ραγωγής εσόδων. την Έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης, στην οποία περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, οι δα πάνες που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε σχέση με το εγκεκριμένο έργο. ΥΠΕΣ/ΚΥ/Δ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΥΔ. ΣΚΟΠΟΣ της διαδικασίας είναι η αποτύπωση του τρό που επικοινωνίας και ενημέρωσης της Ειδικής Υπηρε σίας Διαχείρισης. α) Έγγραφη επικοινωνία και ενημέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης διενεργείται δια της Δ/νσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών. Η ΕΥΔ επικοινωνεί με τον υπεύθυνο έργου ή τους εμπλε κόμενους φορείς όπως αυτοί αναφέρονται στο ΤΔΠΠ. β) Σε κάθε στάδιο / φάση κάθε υποέργου και προκει μένου να είναι δυνατή η πρόοδος στο επόμενο στάδιο (Προέγκριση Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα ή / και Προέγκριση ενδεχόμενης τροποποίησης της απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα.), αλλά και για όσα αναφέρονται στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης απαιτείται προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Δια χείρισης γ) Η Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Δι εθνών Οργανισμών διαβιβάζει στην Ειδική Υπηρε σία Διαχείρισης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή * *

9 ΦΕΚ 988 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τα στοιχεία οικονομικής και φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων της, σύμφωνα με όσα απαιτούνται και προβλέπονται στο Σύστημα Δια χείρισης και Ελέγχου. δ) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η ανάγκη τροπο ποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης, η Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης αίτηση τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης, πριν τη λήξη της διάρκειας υλοποίησης της πράξης μετά από σχετι κό αίτημα της αρμόδιας Δ/νσης σε συνεργασία με την Επιβλέπουσα Δ/νση και της τροποποίησης από αυτήν του Τεχνικού Δελτίου Ενταγμένης Πράξης (Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΕΣ/ΚΥ/Δ ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗ ΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ του παρόντος είναι η αποτύπωση της δια δικασίας τήρησης των λογιστικών υποχρεώσεων συγ χρηματοδοτούμενων έργων. α) Η Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών παρακολουθεί και επιβλέπει τη διαδικασία οικονομικής διαχείρισης έργων και λαμβάνει τα απαι τούμενα μέτρα για επιλεξιμότητα των δαπανών και προγραμματίζει τις αναγκαίες ενέργειες. β) Η παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου γίνεται ηλεκτρονικά και για κάθε εκτελούμενο έργο καταχωρούνται οι αντίστοιχες οικονομικές πράξεις. γ) Τηρείται ιδιαίτερος τραπεζικός λογαριασμός για κάθε Πράξη στην ΤτΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ΠΔΕ. ΥΠΕΣ/ΚΥ/Δ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΚΟΠΟΣ του παρόντος είναι η αποτύπωση της δια δικασίας διεκπεραίωσης των πληρωμών των συγχρη ματοδοτούμενων έργων. α) Η επιβλέπουσα Δ/νση στέλνει εντολή αίτημα πλη ρωμής με τα συνημμένα του στη Δ/νση Αναπ. Προγραμ μάτων και ΔΟ. β) Η Δ/νση Αναπ. Προγραμμάτων και ΔΟ ελέγχει την εντολή αίτημα πληρωμής από πλευράς Προϋπολογι σμού (διατιθέμενες πιστώσεις) και επιλεξιμότητας των σχετικών δαπανών. Σε περίπτωση που ο έλεγχος αυτός καταλήξει σε ευρήματα επιστρέφει την εντολή αίτημα πληρωμής για διορθώσεις και επανυποβολή. Σε κάθε άλλη περίπτωση διαβιβάζει το παραπάνω αίτημα στον αρμόδιο Υπόλογο για έλεγχο νομιμότητας παραστατι κών και συνοδευτικών εγγράφων (φορολογική ενημερό τητα κ.λπ.). Αν η Πράξη εκτελείται άνευ Υπολόγου, αρ μόδια για τον σχετικό έλεγχο είναι η ιδία η Υπηρεσία. γ) Μετά την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Υπολόγου, η Δ/νση Αναπ. Προγραμμάτων και ΔΟ υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης προς την Τράπεζα της Ελλάδος το οποίο κοινοποιείται στον Υπόλογο. δ) Με ευθύνη του Υπολόγου συγκεντρώνονται τα σχε τικά παραστατικά συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Π.Δ.Ε.). ε) Για κάθε πληρωμή εκδίδεται από τον Υπόλογο επι ταγή στο όνομα του Αναδόχου και παράλληλα απόδειξη είσπραξης από αυτόν. ζ) Ο Υπόλογος διαβιβάζει τον φάκελο πληρωμής (φω τοτ. Επιταγής, πρωτότυπα παραστατικών και δικαιολο γητικών) οτη Δ/νση Αναπ. Προγραμμάτων και ΔΟ και τηρεί αντίγραφα αυτών. η) Η Δ/νση Αναπ. Προγραμμάτων και ΔΟ διαβιβάζει τον φάκελο πληρωμής στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου για έλεγχο (πρωτότυπα) με κοινοποίηση στην Ε.Υ.Δ. Παράλληλα συμπληρώνεται ηλεκτρονικό μηνιαίο δελτίο ελέγχου και αποστέλλεται πακέτο αντιγράφων στην ΕΥΔ. Η ΔΑΠΔΟ τηρεί στον φάκελο του έργου αντίγραφα όλων των παραστατικών. ΥΠΕΣ/ΚΥ/Δ ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ του παρόντος είναι η καταγραφή των οικο νομικών δεδομένων των Πράξεων/Έργων με κατάλληλες εγγραφές σε λογιστικό σύστημα. α) Με την έκδοση κάθε παραστατικού (Απόδειξη πλη ρωμής, Απόδειξη Είσπραξης, ΤΠΕΥΔ, Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) γίνεται ενημέρωση των κωδικών των λογαριασμών του έργου. β) Με την ολοκλήρωση των εγγραφών τα παραστατικά αρχειοθετούνται και τηρείται οργανωμένο και ελεγχό μενο αρχείο για την τήρηση όλων των παραστατικών και των δικαιολογητικών που συνδέονται με τις λογιστι κές εγγραφές και γενικά την οικονομική διαχείριση. γ) Στο τέλος κάθε μήνα γίνεται έλεγχος των εγγρα φών και διασφαλίζεται η συμφωνία των παραστατικών με τις λογιστικές εγγραφές ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΤΗΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟ ΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΕΣ/ΚΥ/Δ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ της διαδικασίας είναι η αποτύπωση της με θοδολογίας που ακολουθείται για την παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας, όσο και των λοιπών νομοκα νονιοτικών εγγράφων που αφορούν στη λειτουργία της Υπηρεσίας για τα έργα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει, κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την κάλυψη των απαιτήσεων κειμένης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. α) Η Παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας διε νεργείται σε επίπεδο Διευθύνσεων για τα θέματα αρ μοδιότητάς τους. β) Βασικές πηγές πληροφόρησης είναι, χωρίς να πε ριορίζονται: Εθνικό Τυπογραφείο, αρμόδια Υπουργεία και οι αντίστοιχες αρμόδιες δι ευθύνσεις τους Βάση δεδομένων Νομοτέλεια, Ευρωπαϊκή Ένωση, lex/el/index. html ΕΛΟΤ, για θέματα Προτύπων, Circa Τ.Ε.Ε. EDB e themis.gov.gr ΥΠΕΣ/ΚΥ/Δ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΟΠΟΣ της διαδικασίας είναι η αποτύπωση της ακολουθητέας μεθοδολογίας για την παροχή Νομικής Υποστήριξης, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των συναρμοδίων Δ/νσεων (Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμ

10 14074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μάτων & Διεθνών Οργανισμών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρε σιών, Δ/νση Μηχανοργάνωσης & ΗΕΣ και Δ/νση Οικο νομικού) σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση πράξεων, από το σχεδιασμό, την προκήρυξη πράξεων, την ανάδειξη αναδόχου και την συμβασιοποίηση μέχρι την υλοποίηση και την οριστική παραλαβή τους. α) Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου παρέχει νομική υποστήριξη οπού αυτό κρίνεται απαραίτητο. β) Οι Δ/νσεις Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Μηχανοργάνωσης & ΗΕΣ και Οικονομικού δια της οικείας κατά περίπτωση Γενικής Διεύθυνσης, διαβιβάζουν για νομοτεχνική επε ξεργασία στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου τις προς έκδοση για κάθε περίπτωση αποφάσεις ή κανονιστικά κείμενα πριν την έγκριση και την υιοθέτησή τους, όταν κρίνεται απαραίτητο.

11

12 14076 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα