H ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 H ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Επιμέλεια: Παν. Αναγνωστόπουλος Πολ. Μηχ., συνεργάτης του ΙΟΚ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειμένου το νωπό σκυρόδεμα να αποκτήσει μετά την σκλήρυνσή του την μέγιστη αντοχή και ανθεκτικότητά του πρέπει να συμπυκνώνεται κατάλληλα με δόνηση. Μελέτες έχουν αποδείξει την σημαντική επίδραση της ελλιπούς συμπύκνωσης του νωπού σκυροδέματος στην τελική θλιπτική, εφελκυστική και καμπτική αντοχή του. Μείωση της συμπύκνωσης κατά 5% μπορεί να οδηγήσει σε μείωση θλιπτικής αντοχής της τάξης του 30%. Επιπρόσθετα, η μειωμένη πυκνότητα λόγω υπο-συμπύκνωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηυξημένη διαπερατότητα και, κατά συνέπεια, σε μειωμένη αντίσταση σε φθορά. Λοιπά ουσιώδη χαρακτηριστικά, όπως η συνάφεια με τις ράβδους οπλισμού και η εμφάνιση της τελικής επιφανείας, επηρεάζονται επίσης σημαντικά. Η υπερ-συμπύκνωση είναι κάτι που ενοχλεί πολύ λιγότερο. Το νωπό σκυρόδεμα πρέπει να υφίσταται κατεργασία έτσι ώστε αφ ενός να ελαχιστοποιηθούν τα κενά, οι «σφηκοφωλιές» και ο εγκλωβισμένος αέρας και αφ' ετέρου να εγκιβωτιστούν πλήρως οι ράβδοι οπλισμού και λοιπά ενσωματούμενα στοιχεία. Η δόνηση του νωπού σκυροδέματος μειώνει την εσωτερική διατμητική αντοχή και επιτρέπει την προσωρινή ρευστοποίησή του, η οποία διευκολύνει την διαδικασία συμπύκνωσης. Μόλις διακοπεί η δόνηση, η ρευστοποίηση παύει. Η επαρκής συμπύκνωση σε θέσεις πυκνού οπλισμού ή ενσωματούμενων στοιχείων απαιτεί περισσότερη δόνηση, προκειμένου να εξασφαλισθεί ποιοτική κατασκευή. Η επιλογή του τύπου της συμπύκνωσης αποτελεί κατά κύριο λόγο θέμα εμπειρίας. Μεταξύ των παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αναφέρονται η διαμόρφωση της κατασκευής, η σύνθεση του σκυροδέματος, η έκταση (μέγεθος) και ο ρυθμός της σκυροδέτησης, το μέγεθος των αδρανών, η διάταξη των ράβδων οπλισμού και οι απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ σελ. 1

2 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ Η τελική εμφάνιση και η ποιότητα των κατασκευών από σκυρόδεμα επιρρεάζεται σημαντικά από την συμπύκνωση, στόχοι της οποίας είναι η ομοιόμορφη κατανομή των συστατικών του μίγματος στην μάζα του σκυροδετουμένου στοιχείου και στην διαφυγή του αέρα που εγκλωβίζεται κατά την ανάμιξη του σκυροδέματος. Γενικώς η συμπύκνωση επιτυγχάνεται με εξωτερική και εσωτερική δόνηση, τύπανση, ή φυγοκέντρηση. Κατά την εσωτερική δόνηση το σκυρόδεμα δονείται στο εσωτερικό του καλουπιού ενώ κατά την εξωτερική δόνηση δονείται το καλούπι απ' έξω. 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ 3.1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ Το εσωτερικά δονούμενο σκυρόδεμα που διαστρώνεται κατά την κατακόρυφη έννοια απαιτεί επιδεξιότητα και προσεκτική εκτέλεση των εργασιών. Σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες απαιτείται ο κάτοχος του δονητή να είναι κάτοχος κάποιου πτυχίου (που μπορεί να σημαίνει 10-ετή εμπειρία). Αντίθετα στις ΗΠΑ δεν απαιτείται τέτοιο πτυχίο. Ο χειριστής του εσωτερικού δονητή κατά την κατακόρυφη διάστρωση του σκυροδέματος πρέπει να κατανοεί τα εξής δύο βασικά θέματα: ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ σελ. 2

3 Σε τι αποστάσεις πρέπει να εισχωρεί ο δονητής; Μέχρι ποιο βαθμό της υποκείμενης στρώσης πρέπει να φθάνει; Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά προϋποθέτει κατανόηση των ρεολογικών χαρακτηριστικών του μίγματος και της αντλίας ενέργειας του δονητή (R). Γενικά, η απόσταση των διαδοχικών εισχωρήσεων των δονητών (εσωτερικών) πρέπει να είναι περίπου ίση προς 1,5 R. Σημειώνεται ότι οι εσωτερικοί δονητές, όταν κινούνται κατά την κατακόρυφο, δεν επενεργούν κάτω από το ρύγχος τους. Το πεδίο δράσεώς τους έχει μορφή ανεστραμμένου κώνου, με γωνία της τάξης των 30 ο C για σκυρόδεμα χαμηλής κάθισης, η οποία μειώνεται όσο αυξάνεται η κάθιση. Κατά την σκυροδέτηση ο σωρός του υλικού που σχηματίζεται αρχικά στο σημείο εκφόρτωσης (θέση ανατροπής κάδου/εκροής από την σωλήνωση της αντλίας σκυροδέματος) πρέπει να «σπάσει» με την επενέργεια του δονητή και στην συνέχεια να δονηθεί. Προσοχή όμως: το «σπάσιμο» του σωρού αποσκοπεί στην δημιουργία ομαλής επιφάνειας στρώσης και μόνον και όχι στην οριζόντια μετακίνηση του σκυροδέματος, ενέργεια η οποία οδηγεί σε απόμιξη του σκυροδέματος και πρέπει πάντοτε να αποφεύγεται. Για την ορθή και αποτελεσματική δόνηση του σκυροδέματος παρατίθενται οι ακόλουθοι κανόνες ορθής πρακτικής και επισημάνσεις: ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ σελ. 3

4 + Ο χρόνος δόνησης εξαρτάται από την συχνότητα του δονητή. Με την αύξηση της συχνότητας ελαττώνεται ο απαιτούμενος χρόνος δόνησης. Η συχνότητα μειώνεται κατά 20-25% όταν το στέλεχος εισχωρεί στο σκυρόδεμα. Συνιστάται διάμετρος στελέχους δονητή έως το ¼ του πλάτους των κατακόρυφων στοιχείων που σκυροδετούνται. Η δόνηση τοιχίων, λεπτοτοίχων δοκών και υποστηλωμάτων μικρής διατομής απαιτεί λεπτότερα στελέχη. Η συστηματική επικάλυψη των πεδίων δράσης του δονητή σε όλη την επιφάνεια της διάστρωσης (εφαρμογή κανόνα 1,5 R) εξασφαλίζει την σύνδεση σωρών (φορτίων) και στρώσεων και την μονολιθικότητα της διάστρωσης. Ο δονητής πρέπει να εισέρχεται κατακόρυφα με ταχύτητα (περίπου 0,30 m/sec) και να ανασύρεται αργά (περίπου με το 1/3 της ταχύτητας εισχώρησης). Το στέλεχος πρέπει να εισχωρεί στην περιοχή δόνησης μόνον μία φορά (διαδοχική στρώση της επιφάνειας με χρήση του κανόνα 1,5 R). Όταν η σκυροδέτηση γίνεται κατά στρώσεις ο δονητής πρέπει να εισχωρεί στην υποκείμενη στρώση κατά περίπου 20 cm. Η δόνηση πρέπει να διακόπτεται όταν η επιφάνεια του σκυροδέματος αποκτήσει γυαλάδα και σταματούν να αναβλύζουν φυσαλίδες αέρα. Οι κατά τυχαίο τρόπο εισχωρήσεις του δονητή στο σκυρόδεμα (και όχι με συστηματικό τρόπο κατά κάναβο) μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τμήματα της διαστρωνόμενης ποσότητας να μείνουν αδόνητα. Ο δονητής δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τον ξυλότυπο γιατί δημιουργούνται ίχνη τα οποία θα παραμείνουν εμφανή μετά την αφαίρεσή του. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του δονητή με τον οπλισμό, εκτός εάν έχουν ληφθεί μέτρα σταθεροποίησής του (π.χ. με αποστατήρες, αναβολείς κ.λ.π.) ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ σελ. 4

5 Οι απολήξεις των ξυλοτύπων, οι κεκλιμένες επιφάνειές τους και οι αρμοί είναι σημεία επιρρεπή στον εγκλωβισμό αέρα. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών, η έγχυση του σκυροδέματος πρέπει να γίνεται σε μικρή απόσταση από το άκρο και ο δονητής να εφαρμόζεται προς το όριο της διάστρωσης. Τα ενσωματούμενα στοιχεία έχουν επίσης την τάση να εγκλωβίζουν αέρα. Στις περιπτώσεις αυτές η έγχυση πρέπει να γίνεται από την μία πλευρά σε επαρκή ποσότητα και να εφαρμόζεται δόνηση μέχρι να εμφανισθεί από την άλλη πλευρά του στοιχείου. 3.2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ Παρατίθενται ορισμένα από τα συνήθη ερωτήματα που ανακύπτουν στην πράξη: Πόσο πρέπει να διαρκεί; Πότε μπορεί να πει κανείς ότι το σκυρόδεμα έχει συμπυκνωθεί πλήρως; Πρόκειται κατά κύριο λόγο για θέμα εμπειρίας. Εύκολα μπορεί κανείς να εξοικειωθεί με ένα δονητικό στέλεχος (δονητής εμβαπτίσεως) και να «αισθάνεται» πότε η συμπύκνωση είναι πλήρης. Ωστόσο, κάποιες ενδείξεις μπορούν να βοηθήσουν σ αυτό. Κατά την δόνηση του σκυροδέματος αναβλύζουν φυσαλίδες αέρα. Όταν τείνουν να σταματήσουν, τότε μπορεί να εκτιμήσει κανείς ότι το σκυρόδεμα έχει συμπυκνωθεί επαρκώς. 3.3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΟΝΗΤΕΣ (εμβαπτίσεως) Οι εσωτερικοί δονητές αποτελούνται από σωληνωτό περίβλημα εντός του οποίου είναι προσαρμοσμένη μία περιστρεφόμενη έκκεντρη μάζα. Κατά την περιστροφή της η έκκεντρη μάζα προκαλεί δονήσεις (ταλάντωση) στο περίβλημα, και όταν αυτό βυθισθεί στον περιβάλλοντα μάζα του σκυροδέματος. ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ σελ. 5

6 Ανάλογα με την διατομή του στελέχους (κεφαλής), της συχνότητας και του εύρους ταλάντωσης, η ακτίνα δράσεως (ενέργειας) του δονητή κυμαίνεται μεταξύ 100 και 600 mm. Διατίθενται με τις εξής κινητήριες διατάξεις: Μέσω εύκαμπτου άξονα που συνδέεται με κινητήρα εσωτερικής καύσεως (βενζίνης ή πετρελαίου) ή ηλεκτροκινητήρα. Με ηλεκτροκινητήρα εντός του κυλινδρικού περιβλήματος. Πεπιεσμένου αέρα. Τα συνήθη χαρακτηριστικά, η δυναμικότητα και το πεδίο εφαρμογής των εσωτερικών δονητών (εμβαπτίσεως) δίδονται στον ακόλουθο πίνακα: Διάμετρος κεφαλής (mm) Συνιστώμενη συχνότητα (Hz) 1 Μέσο εύρος ταλάντωσης (mm) 2 Ακτίνα ενέργειας (mm) 3.5 Ρυθμός σκυροδέτησης (m3/ανά δονητή) ,4-0, ,5-1, Εφαρμογή Σκυρόδεμα μεγάλης κάθισης σε πολύ λεπτές διατομές και υπό στενότητα χώρου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιβοηθητικοί μεγαλυτέρων δονητών σε θέσεις συγκέντρωσης οπλισμού ή διακένων Σκυρόδεμα κάθισης mm, λεπτοτοίχων, δοκών, υποστηλωμάτων, λεπτών πλακών και στις περιοχές των αρμών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με μεγαλύτερους δονητές θέσεις δυσχερούς προσπέλασης ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ σελ. 6

7 Διάμετρος κεφαλής (mm) Συνιστώμενη συχνότητα (Hz) 1 Μέσο εύρος ταλάντωσης (mm) ,6-1, ,8-1, ,0-2,0 Ακτίνα ενέργειας (mm) Ρυθμός σκυροδέτησης (m3/ανά δονητή) Εφαρμογή Σκυρόδεμα κάθισης μικρότερης από 80 mm, συνήθων κτιριακών κατασκευών Σκυρόδεμα κάθισης 0-50 mm που διαστρώνεται κατά φορτία έως 3,00 m3 σε εκτεταμένους ξυλότυπους (μεγάλων διαστάσεων) ή σε βαρειές κατασκευές Σκυρόδεμα μεγάλου όγκου σε φράγματα, μεγάλα βάθρα, μεγάλους τοίχους κλπ 1 Όταν ο δονητής είναι εμβαπτισμένος στο σκυρόδεμα 2 Μέγιστο εύρος όταν ο δονητής βρίσκεται στον αέρα. Μειώνεται κατά % όταν εμβαπτίζεται 3 Απόσταση από τον κατακόρυφο άξονα του δονητή στην οποία το σκυρόδεμα συμπυκνώνεται πλήρως 4 Εξαρτάται όχι μόνον από την ικανότητα του δονητή αλλά και από το εργάσιμο του μείγματος, τον βαθμό της απαιτούμενης απαέρωσης και τις λοιπές συνθήκες του έργου Το εύρος ταλαντώσεως του δονητή εξαρτάται από μέγεθος της κεφαλής, την ροπή στρέψεως της έκκεντρης μάζας και το βάρος της κεφαλής. Όσο μεγαλύτερη είναι η κεφαλή τόσο μεγαλύτερο και το εύρος ταλάντωσης. Η ακτίνα ενέργειας ενός συγκεκριμένου δονητή επηρεάζεται τόσο από την κάθιση του σκυροδέματος, όσο και από την διάμετρο της κεφαλής. Ως εκ τούτου είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείται δονητής με την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κεφαλή, με την επισήμανση ότι για διαμέτρους μεγαλύτερες των 100 mm θα απαιτηθούν κατά πάσα πιθανότητα δύο άτομα για τον χειρισμό. 3.4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΟΝΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΔΟΝΗΤΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ) Οι εξωτερικοί δονητές ξυλοτύπου πρέπει να εφαρμόζονται κάτω από την επιφάνεια του διαστρωθέντος σκυροδέματος (και όχι σε θέσεις που δεν έχουν ακόμη γεμίσει) και να λειτουργούν σε περιοχή συχνοτήτων δονήσεων το λεπτό (vpm). Προσοχή πρέπει να δίδεται για το ενδεχόμενο δημιουργίας φαινομένων «άντλησης» (εισρόφησης νωπού σκυροδέματος από τις ανώτερες στοιβάδες προς τις κατώτερες) που μπορούν να οδηγήσουν στον εγκλωβισμό αέρα στο σκυρόδεμα. Ο εξοπλισμός συμπύκνωσης πρέπει να σταθεροποιείται επιμελώς, ενώ ο ξυλότυπος πρέπει να διαθέτει επαρκή ακαμψία και στιβαρότητα ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με ασφάλεια στην επαναλαμβανόμενη δόνηση ή/και τα κρουστικά φορτία. Συνιστάται η εφαρμογή κλείδων ασφάλισης στους συνδέσμους. Διατομές σκυροδέματος πάχους έως 600 mm και ύψους έως 750 mm συμπυκνώνονται επιτυχώς με εξωτερικούς δονητές σε μονάδες προκατασκευής. Για την κατασκευή τοίχων και λοιπών ευμεγεθών στοιχείων πάχους >300 mm είναι συνήθως απαραίτητη και η ταυτόχρονη εσωτερική δόνηση. Οι εξωτερικοί δονητές (δονητές καλουπιού) διακρίνονται στους εξής τύπους: Περιστροφικοί: η λειτουργία τους βασίζεται στην περιστροφή έκκεντρης μάζας. Παράγουν κατά βάση απλή αρμονική ταλάντωση, με συνιστώσες τόσο κάθετες όσο και παράλληλες προς την επιφάνεια του καλουπιού. ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ σελ. 7

8 Η κινητήρια διάταξη μπορεί να είναι ηλεκτρική, υδραυλική ή πνευματική. Οι δονητές αέρος και οι υδραυλικοί λειτουργούν σε συχνότητα δονήσεων το λεπτό (vpm) δηλ: Hz. Η συχνότητα ρυθμίζεται με ρύθμιση της πιέσεως. Οι ηλεκτρικοί δονητές συνήθως λειτουργούν σε συχνότητα 3000 vpm (για ρεύμα 50 Hz/AC). Διατίθενται και μοντέλα που λειτουργούν σε συχνότητες 6000, 9000 και vpm (100,150,200 Hz), κυρίως στην Ευρώπη, τα οποία απαιτούν τροφοδοσία μέσω converter. Παλινδρομικοί: η λειτουργία τους βασίζεται στην παλινδρόμηση εμβόλου. Συνήθως είναι πνευματικής οδήγησης (πεπιεσμένου αέρα) και λειτουργούν σε συχνότητες vpm (20-80 Hz). Δημιουργούν παλμούς κάθετα προς την επιφάνεια του τύπου. Ηλεκτρομαγνητικοί: δημιουργούν ημιτονοειδείς ή πριονωτές ταλαντώσεις (όχι συνήθης τύπος). Χειρός, ηλεκτρικοί ή αέρος για την επιβοήθηση της συμπύκνωσης μικρών στοιχείών από σκυρόδεμα (όχι συνήθης τύπος) Επιλογή τύπου δονητή για κατακόρυφα καλούπια Για «σφιχτά» μίγματα καταλληλότεροι είναι οι δονητές χαμηλής συχνότητας / μεγάλου εύρους ταλαντώσεις. Επιφέρουν καλύτερη συμπύκνωση και επιτυγχάνουν καλύτερες τελικές επιφάνειες σκυροδέματος (λιγότερες σφηκοφωλιές) σε σκυροδέματα με μεγαλύτερη πλαστικότητα. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ δονητών υψηλής/χαμηλής συχνότητας και μεγάλου/μικρού εύρους ταλαντώσεις τοποθετείται στις 6000 vpm (100 Hz) και τα 0,13 mm, αντίστοιχα. Η αποτελεσματικότητα των δονητών επιφανείας εξαρτάται από την επιτάχυνση που προσδίδεται από τον ξυλότυπο στην μάζα του σκυροδέματος. Επιταχύνσεις 1-2 g συνιστώνται για «μαζικά μίγματα» (πλαστικά), ενώ για τα συνεκτικά («σφιχτά»), συνιστώνται 3-5 g. Αντίστοιχα, συνιστώνται εύρη ταλάντωσης 0,025 mm για τα πλαστικά και 0,050 mm για τα «σφιχτά». Οι εμπειρικοί τύπου που έχουν προταθεί από τον Forssblad (1971) παρέχουν ικανοποιητική ακρίβεια στον προσδιορισμό της απαιτούμενης φυγόκεντρης δύναμης ενός εξωτερικού δονητή για την επαρκή συμπύκνωση του σκυροδέματος: Για πλαστικά μίγματα Φυγόκεντρος δύναμη CF: CF = 0,5 [(μάζα καλουπιού) + 0,2 (μάζα σκυροδέματος)] Για σφιχτά μίγματα CF= 1,5 [(βάρος καλουπιού) + 0,2 (βάρος σκυροδέματος)] Η απόσταση μεταξύ των δονητών καλουπιού, συνήθως είναι μεταξύ 1,50 και 2,00 m, ενώ για στοιχεία πάχους > 300 mm συνήθως απαιτείται και πρόσθετη εσωτερική δόνηση. Η συχνότητα και το εύρος ταλάντωσης πρέπει να ελέγχονται σε διάφορες θέσεις του καλουπιού με χρήση δονησιγράφου (vibrograph). Εφίσταται η προσοχή στην τοποθέτηση ηλεκτρικών δονητών καλουπιού σε εύκαμπτα στοιχεία του τύπου: μπορεί να επέλθει καταστροφή της συσκευής. ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ σελ. 8

9 Ο χρόνος δόνησης με δονητές καλουπιού είναι μεγαλύτερος του χρόνου δόνησης με εσωτερικούς δονητές, και μπορεί να είναι από 2 min μέχρι και 30 min (όταν πρόκειται για εσωτερικές δυσπρόσιτες θέσεις). Το σκυρόδεμα πρέπει να εναποτίθεται σε στρώσεις cm, οι οποίες θα δονούνται ανεξάρτητα 3.5 ΔΟΝΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Οι δονητές επιφανείας εφαρμόζονται στην άνω επιφάνεια της στρώσεως και συμπυκνώνουν το σκυρόδεμα από τα πάνω προς τα κάτω, μέσω της μάζας του σκυροδέματος (βουναλάκι) που συσσωρεύεται στην προμετωπίδα τους. Με την ισοπέδωση που επιτυγχάνουν συντελούν και στην διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος. Χρησιμοποιούνται, κατά κανόνα, στην κατασκευή πλακών. Οι δονητικοί πήχεις που χρησιμοποιούνται για την συμπύκνωση παχέων στρώσεων σκυροδέματος πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο πλάτος προκειμένου να επιτύχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα στο απαιτούμενο βάθος. Διακρίνονται τρεις βασικοί τύποι δονητών επιφανείας: Δονητικοί πήχεις Αποτελούνται από απλή ή διπλή δοκό που γεφυρώνει την σκυροδετούμενη πλάκα. Είναι κατάλληλοι για οριζόντιες ή ελαφρώς κεκλιμένες πλάκες. Ανάλογα με το μήκος τους πήχυ, διατάσσονται μία ή περισσότερες δονητικές μονάδες στην άνω επιφάνειά τους (ηλεκτρικού ή πνευματικού τύπου ή με κινητήρα εσωτερικής καύσεως). Η δοκός στηρίζεται στα άκρα της στους τύπους (καλούπια), έτσι ώστε εκτός από την λειτουργία συμπύκνωσης να εξασφαλίζει και την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας (φινίρισμα). Οι δονητικοί πήχεις μετακινούνται με τα χέρια στις μικρής κλίμακας σκυροδετήσεις ή, στην περίπτωση μεγάλων έργων (π.χ. καταστρώματα οδών από σκυρόδεμα), με μηχανική υποβοήθηση (αυτοκινούμενοι δονητικοί πήχεις, finishers σκυροδέματος). Η δόνηση η οποία παράγεται από την ταλάντωση της δοκού μεταφέρεται στο παρακείμενο νωπό σκυρόδεμα. Για την επίτευξη συμπύκνωσης σε αρκετό βάθος, ιδιαίτερα στην περίπτωση «σφιχτών» μιγμάτων απαιτείται υψηλό εύρος ταλάντωσης. Συχνότητες της τάξης των vpm ( Hz) είναι ικανοποιητικές. Οι δονητικοί πήχεις συνήθως λειτουργούν με επιταχύνσεις της τάξης των 5g. ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ σελ. 9

10 Κατά τον Kirkham (1963), η συμπύκνωση δίδεται από την σχέση: Συμπύκνωση = μάζα πήχυ (στατικό φορτίο) x εύρος x συχνότητα / Ταχύτητα κίνησης Μικρές δονητικές μονάδες προσαρμοσμένες σε συνήθη εργαλεία τελειωμάτων. 4. ΥΠΕΡΔΟΝΗΣΗ Μπορεί να επέλθει είτε με εσφαλμένη χρήση των δονητών ή με χρησμοποίηση υπερδιαστασιολογημένου εξοπλισμού, με τα ακόλουθα αποτελέσματα: Απόμιξη Επέρχεται όταν η βαρύτητα και η δόνηση έχουν αρκετό χρόνο για να αλληλοεπιδράσουν. Με την παρατεταμένη ή υπερβολική δόνηση οι δυνάμεις συνοχής εντός της μάζας του σκυροδέματος ενδίδουν στην επενέργεια της βαρύτητας και η δόνηση προκαλεί την βύθιση των βαρυτέρων κόκκων των αδρανών και την ανάδυση των ελαφρυτέρων εντός της μήτρας του τσιομεντοπολτού. Το αποτέλεσμα εκδηλώνεται υπό μορφή εκγαλάκτησης (laitance) στην επιφάνεια του σκυροδέματος με ελάχιστη περιεκτικότητα ευμεγέθων αδρανών (εικόνα κονιάματος). Το φαινόμενο παρατηρείται συχνότερα στις υδαρές συνθέσεις (μεγάλης κάθισης) και στα ελαφροσκυροδέματα. Αντιμετωπίζεται με κατάλληλο έλεγχο της συνεκτικότητας του μίγματος (μικρότερη κάθιση). Δημιουργία σειραδίων άμμου Εμφανίζονται συνηθέστερα σε ισχνά ή τραχέα μίγματα (ασυνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης, με περιορισμένα λεπτόκοκκα), καθώς και όταν χρησιμοποιείται ο δονητής για την προώθηση του σκυροδέματος. Απώλεια αέρα σε σκυροδέματα με αερακτικό Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της επιδιωκόμενης αντοχής του σκυροδέματος σε κύκλους ψύξης/απόψυξης. Το φαινόμενο εμφανίζεται συνηθέστερα σε μίγματα μεγάλης περιεκτικότητας σε νερό. Όταν το έτοιμο σκυρόδεμα περιέχει τον προβλεπόμενο εγκλωβισμένο αέρα και έχει την προβλεπόμενη κάθιση, είναι απίθανο να προκληθεί σημαντική απώλεια αέρα. Εν τούτοις με τις πολλές εισαγωγές του δονητή στο σκυρόδεμα σε κοντινές αποστάσεις είναι δυνατόν να προκληθεί συσσωμάτωση των εγκλωβισμένων φυσαλίδων αέρα και στην συνέχεια ανάβλυσή τους με αποτέλεσμα την μείωση του εμπεριεχομένου αέρα. Υπερβολικές παραμορφώσεις ή βλάβες καλουπιού Μπορούν να παρατηρηθούν στην περίπτωση χρήσης εξωτερικών δονητών. Αστοχία καλουπιού Η παρατεταμένη δόνηση στο αυτό σημείο μπορεί να επιφέρει την ανάπτυξη υπερβολικής εσωτερικής πίεσης, η οποία σε συνδυασμό με ταχύ ρυθμό διάστρωσης (ταχύτερος ρυθμός πλήρωσης του καλουπιού έναντι του προβλεπομένου), μπορεί να οδηγήσει (σε ορισμένες περιπτώσεις) στην αιφνίδια αστοχία και κατάρρευση του ξυλοτύπου. ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ σελ. 10

11 5. ΔΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Όταν ο δονητής δεν μπορεί να εισχωρήσει στο σκυρόδεμα, όπως π.χ. στις θέσεις πυκνά διατεταγμένου οπλισμού, μπορεί να αποβεί χρήσιμη η δόνηση εκτεθειμένων τμημάτων του οπλισμού. Ορισμένοι Μηχανικοί είναι της άποψης ότι η πρακτική αυτή οδηγεί στην υποβάθμιση της συνάφειας οπλισμού και σκυροδέματος στα τμήματα της χύτευσης που το σκυρόδεμα έχει αρχίσει να πήζει. Πάντως, μετά από προσεκτική διερεύνηση σκληρυμένου σκυροδέματος που έχει συμπυκνωθεί με τον τρόπο αυτό, δεν προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολογούν τους φόβους αυτούς. Ενώσω το σκυρόδεμα είναι ακόμη ρευστό (διαθέτει κινητότητα), με την δόνηση αυτή, κατ ουσία, αυξάνεται η συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος λόγω της επερχόμενης απομάκρυνσης εγκλωβισμένου αέρα και νερού κάτω από τις ράβδους του οπλισμού. Συνιστάται η χρησιμοποίηση κατάλληλου προσαρμοστή στο ρύγχος του δονητή για τον σκοπό αυτό. Ή άμεση επαφή του ρύγχους με την εσχάρα του οπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του δονητή. Βιβλιογραφία: ACI 309R:96 NZCS - New Zealand Concrete Society Στοιχεία κατασκευασtών εξοπλισμου ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ σελ. 11

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΪΣΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (Προσχέδιο Κειμένου)

Κεφάλαιο 8 ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (Προσχέδιο Κειμένου) Κεφάλαιο 8 ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (Προσχέδιο Κειμένου) 1 Παλαιότερες και σύγχρονες εφαρμογές Ήδη από τους ιστορικούς χρόνους πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες για τη βελτίωση των ψαθυρών δομικών υλικών με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5 ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Μάρτιος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5: Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Αγαπητοί συνάδελφοι, Το παρόν τεύχος είναι η πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κεφάλαιο 1 ο. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κεφάλαιο 1 ο. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας Η ανταγωνιστικότητα των δομικών έργων σε οικονομικό επίπεδο αποτελεί πάγιο στόχο, ο οποίος εξυπηρετεί τόσο ιδιωτικά, όσο και δημοσιονομικά

Διαβάστε περισσότερα

260. ΒΑΘΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (ΠΑΣΣΑΛΟΙ, ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙ ΕΣ, ΑΓΚΥΡΙΑ) 261. ΕΓΧΥΤΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ & ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ

260. ΒΑΘΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (ΠΑΣΣΑΛΟΙ, ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙ ΕΣ, ΑΓΚΥΡΙΑ) 261. ΕΓΧΥΤΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ & ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ Τεύχη ηµοπράτησης 260. ΒΑΘΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ (ΠΑΣΣΑΛΟΙ, ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙ ΕΣ, ΑΓΚΥΡΙΑ) 261.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί α. Πεδίο Εφαρµογής 261. ΕΓΧΥΤΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ & ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-41-00 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 14 Εκτοξευόµενο Σκυρόδεµα σε έργα επεµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕΤΩΠΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕΤΩΠΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕΤΩΠΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ζαχαρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 03 Συντήρηση του σκυροδέµατος 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 33096 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.120 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα Airport

Διαβάστε περισσότερα

1)ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. 1.1. Γενικά. Το σκυρόδεμα είναι ένας τεχνητός λίθος πού:

1)ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. 1.1. Γενικά. Το σκυρόδεμα είναι ένας τεχνητός λίθος πού: 1)ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.1. Γενικά. Το σκυρόδεμα είναι ένας τεχνητός λίθος πού: - μπορεί να πάρει όποια μορφή θέλουμε (καμπύλη, με προεξοχές η εσοχές κλπ) χωρίς πολλή δυσκολία με μόνο κατάλληλη διαμόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ»

«ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ» ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ (Α.Μ:28070) ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ:ΣΤΑΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (Α.Μ:26653)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝ. ΚΑΘ. Γ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 1 1. Εισαγωγή Παρά τη χρήση απλών, πρωτόγονων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΑΜΜΟΥ»

«ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΑΜΜΟΥ» 2015 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. «ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΑΜΜΟΥ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΙΑΤΗΣ ΜΗΝΑΣ ΤΣΑΡΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΔΡΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-09-01-00 02 Χωµατουργικά 09 Εξυγιάνσεις /Σταθεροποιήσεις εδαφών 01 Με εφαρµογή υδρασβέστου ή/και υδραυλικών κονιών, τσιµέντου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 6.1 Εισαγωγή: Εφαρμογές και γενικά χαρακτηριστικά Η ραγδαία πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της τεχνολογίας των δομικών υλικών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΚ ΠΡΟΚ/ΝΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΚ ΠΡΟΚ/ΝΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : 3 ο & 21 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ,ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδεμα και Δομικές Κατασκευές

Σκυρόδεμα και Δομικές Κατασκευές Σκυρόδεμα και Δομικές Κατασκευές Γκούντας Δ. Ιωάννης Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 200.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Δ.ΜΑΡΜΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα