ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α. 2013Δ ΔΠΑ-ΔΠΠΔΡΑΑ-ΣΑΜΔΗΟ ΤΝΟΥΖ & ΔΘΝΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ (ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΑΝΟΗΚΣΧΝ ΥΧΡΧΝ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 4,250, (Με αναθεώρηση και ΦΠΑ) ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ

2 Α. ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ 1. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ Σα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνύλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ από ζπγθεθξηκέλν αλάδνρν. Θα πξέπεη επίζεο λα ηξνπνπνηείηαη ε ηαπηόηεηα ηνπ έξγνπ κεηά από θάζε αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 1 Έξγν Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) 2 Κύξηνο έξγνπ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Σει.: Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία - Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ 4 Πξντζηάκελε Αξρή ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ 5 Μειέηε - Σεύρε Γεκνπξάηεζεο ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ 6 πληνληζηέο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ 7 Έλαξμε εξγαζηώλ 8 πκβαηηθή πξόβιεςε ηεο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ 9 Δίδνο έξγνπ 10 Δίδνο εξγνηαμίνπ 11 Δγθξηηηθέο απνθάζεηο 12 Αλάδνρνο 13 Δπηβιέπνληεο ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ Σει.: , FAX: Βνεζνί Δπηβιέπνληεο ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ Σει.: , FAX: πληνληζηέο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 16 Τπεξγνιάβνη -αληηθείκελν 17 Αξηζκόο ζπλεξγείσλ 18 Μέγηζηνο αξηζκόο εξγαδόκελσλ 19 ηνηρεία αλάδνρνπ ηνηρεία όπσο, εγθξίζεηο θαη πξνβιεπόκελε δηάξθεηα έξγνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ. 2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΔΤΥΟΤ Σα νξηδόκελα ζην παξόλ ηεύρνο (ζρέδην θαη θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο) είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηνλ Αλάδνρν θαη απνηεινύλ ζπγθεθξηκελνπνίεζε γηα ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ θαη επηπιένλ δηεύξπλζε ή/θαη πξνζδηνξηζκό ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζέηεη ε Διιεληθή Ννκνζεζία. Σν παξόλ ηεύρνο πξνβιέπεηαη από ην Π.Γ. 305/96 θαη απνηειεί νπζηώδεο θαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο Δ..Τ. θαη σο εθ ηνύηνπ απνηειεί ζπκβαηηθό ηεύρνο. Η ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ ηεύρνο από κέξνπο ηνπ Αλάδνρνπ δελ κεηώλεη ηελ επζύλε ηνπ νύηε κεηαζέηεη επζύλεο ή ζπλππεπζπλόηεηα ζηελ Τπεξεζία πέξαλ ησλ πξνβιεπόκελσλ ζηελ θείκελε λνκνζεζία επζπλώλ ηνπ Κύξηνπ ηνπ έξγνπ. Σν ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ν θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηηο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο ζε απηό (ζπληήξεζε, κεηαηξνπή, θαζαξηζκόο θιπ). Ρεηά όκσο επηζεκαίλεηαη όηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ζε πεξίπησζε εξγαζίαο κέζα ή πιεζίνλ πθηζηακέλσλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκόζεη ηα νξηδόκελα ζηνλ θάθειν αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ κε επζύλε θξνληίδα θαη

3 δαπάλε ηνπ αθόκα θαη αλ ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θαθέινπ νξίδεηαη σο ππεύζπλε ε Τπεξεζία. Η Τπεξεζία αλαιακβάλεη απηέο ηηο επζύλεο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ή πξηλ από απηήλ όπνηε εθηειεί επεκβάζεηο κε δηθή ηεο επζύλε θαη γηα δηθνύο ηεο ιόγνπο ζην έξγν. 3. ΚΔΗΜΔΝΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ Δλδεηθηηθόο αιιά όρη πεξηνξηζηηθόο Πίλαθαο Ννκνζεηεκάησλ, Απνθάζεσλ, Κνηλνηηθώλ Οδεγηώλ θιπ. ππάξρεη ζην ηέινο ηνπ παξόληνο ηεύρνπο. 4. ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ύκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ Π.Γ. 305/96 ην παξόλ Έξγν πεξηέρεη από ηελ θύζε ηνπ εξγαζίεο νη νπνίεο δπλεηηθά ελέρνπλ εηδηθνύο θίλδπλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεηά ησλ εξγαδόκελσλ. Ήηνη από ηνλ ελδεηθηηθό θαηάινγν ηνπ ελ ιόγσ παξαξηήκαηνο δπλαηόλ λα παξνπζηαζηνύλ νη ελ ιόγσ θίλδπλνη: εξγαζίεο πνπ εθζέηνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζε θίλδπλνπο θαηαπιαθώζεηο, βύζηζεο ζε άκκν -ιάζπε ή πηώζεο από ύςνο θιπ. (ζεκείν 1 ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ), εξγαζίεο θνληά ζε ειεθηξηθνύο αγσγνύο πςειήο θαη κέζεο ηάζεο (ζεκείν 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ) εάλ ππάξρνπλ ηέηνηνη αγσγνί θαηά κήθνο ηεο ράξαμεο ησλ αγσγώλ θαη γηα ηελ εξγαζία κε κεραλήκαηα (εθζθαθείο, γεξαλνύο θιπ.), εξγαζίεο ζε κέξε όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο πληγκνύ (ζεκείν 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ) γηα εξγαζίεο ζε αγσγνύο ζε ζύλδεζε κε πθηζηάκελν δίθηπν & εξγαζίεο κε ρξήζε εθξεθηηθώλ πιώλ δελ γίλνληαη ιόγσ ηνπ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο (θαηνηθεκέλε πεξηνρή) ησλ έξγσλ (ζεκείν 9 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ). 5. ΓΔΝΗΚΑ 5.1. ΚΗΝΓΤΝΟΗ Οη θίλδπλνη πνπ είλαη δπλαηόλ λα εκθαληζηνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ πξνέξρνληαη από: θίλδπλνη από ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο γηα εξγαδόκελνπο, θίλδπλνη από ζξαύζε νξπγκάησλ θαη πηζαλή παξνπζία λεξνύ, θαηαζθεπή μπινηύπσλ θαη ηθξησκάησλ, εξγαζίεο ζε δξόκνπο εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ, θπθινθνξία πεδώλ θαη νρεκάησλ, ιεηηνπξγία θαη θπθινθνξία κεραλεκάησλ, ιεηηνπξγία ειεθηξηθώλ κεραλώλ, νξγάλσζε εξγνηαμίνπ ( θσηηζκόο, θνξηνεθθνξηώζεηο θαη κεηαθνξέο, ξίςεηο, απνζέζεηο θιπ.), παξνπζία (λόκηκε ή κε) επηζθεπηώλ & εξγαζία θνληά ζε δίθηπα Γ.Δ.Η. ή ππόγεηα θαιώδηα. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη εξγαζίεο εθηεινύληαη ζε νδνύο εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ θαη απαηηνύλ θαηάιεςε νιόθιεξνπ ηνπ εύξνπο ηεο νδνύ. ε πεξίπησζε πνπ γηα ιόγνπο θπθινθνξηαθνύο δελ επηηξαπεί ε θαηάιεςε νιόθιεξνπ ηνπ εύξνπο ηεο νδνύ θαη ν απνθιεηζκόο ηεο ηόηε ιόγσ ηεο ζπλερηδόκελεο θπθινθνξίαο ηα κέηξα αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη ηδηαηηέξσο απζηεξά θαη πηζαλόλ λα ιεθζνύλ πξνζζεηά ΓΔΝΗΚΔ ΔΤΘΤΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Ο Αλάδνρνο νθείιεη, σο κνλαδηθόο θαη απνθιεηζηηθόο ππεύζπλνο λα ιακβάλεη θάζε θνξά ηα αλάινγα γηα θάζε πεξίπησζε θαη αλαγθαία ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο αζθαιείαο θαη πγηεηλήο θαηά ηελ εθηέιεζε έξγσλ κέηξα αζθαιείαο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδόκελσλ, ηνπ έξγνπ, ηεο θπθινθνξίαο, ησλ νδώλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, ησλ πεδώλ θαη ησλ νρεκάησλ, ησλ ππόγεησλ αγσγώλ θαη θαισδίσλ θαη ελ γελεί γηα ηελ πξόιεςε νηνπδήπνηε αηπρήκαηνο ε δεκηάο, έρνληαο απηόο απνθιεηζηηθά όιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζύλεο γηα θάζε αηύρεκα πνπ ζα ζπκβεί από ππαηηηόηεηα δηθή ηνπ ή ηνπ εξγαηνηερληθνύ ηνπ πξνζσπηθνύ. Η επζύλε απηή επεθηείλεηαη ζε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο είηε εξγάδνληαη ζηνλ Αλάδνρν είηε ζηελ Δπίβιεςε θαη ζηνλ Κύξην ηνπ έξγνπ. Καιύπηεη επίζεο θάζε ηξίηνλ, ζην πεξηβάιινλ θαη θάζε εκπξάγκαηε άμηα. Έρεη επίζεο ν Αλάδνρνο ηελ ππνρξέσζε λα ιάβεη θάζε πξνζζεηό κέηξν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο παξαπάλσ απαίηεζεο αθόκα θαη αλ ην κέηξν απηό δελ πεξηγξάθεηαη ζην παξόλ ηεύρνο νύηε ζαθώο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ θείκελε Διιεληθή Ννκνζεζία. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα αζθάιεηαο, λα δηάζεηε ην θαηάιιειν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό, λα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη λα νξγαλώλεη ηελ εξγαζία ηνπ κε ηξόπν ώζηε λα εθηεινύληαη κε

4 αζθάιεηα νη εξγαζίεο εληόο πθηζηακέλσλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο. Δπηζεκαίλεηαη ξεηά όηη ηα αλαθεξόκελα ζην ζρέδην θαη ζηνλ θάθειν κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο απνηεινύλ απνθιεηζηηθή επζύλε θαη θξνληίδα ηνπ Αλάδνρνπ, ζα γίλνληαη κε δαπάλεο ηνπ θαη είλαη έλα ειάρηζην απαηηήζεσλ γηα ηελ εξγαζία εληόο πθηζηακέλσλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ νη δαπάλεο βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. Τπνρξενύηαη επίζεο ζύκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1396/83, ηελ Τ.Α /84 θαη ην Π.Γ.305/96 λα εθνδηάδεηαη κε ζεσξεκέλν από ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΜΔΣΡΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ην νπνίν ζα ηεξείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ έξγνπ. Τπνρξενύηαη ηέινο λα ηεξεί ζρνιαζηηθά ηα νξηδόκελα ζην Π.Γ.305/96. δειαδή κεηαμύ ησλ άιισλ λα νξίζεη ζπληνληζηή ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη λα δηαβηβάδεη πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο γλσζηνπνίεζε ε νπνία ζα ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ελ ιόγσ Π.Γ. θαη γεληθώο λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο απηνύ. Γηα ππόγεηα ηερληθά έξγα όπσο απηά νξίδνληαη ζην Π.Γ. 225/89 (βάζνο εθζθαθήο άλσ ησλ 6,00 κέηξσλ) ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο απηνύ. Δηδηθά ε ζύληαμε Μειέηεο κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο (Μ.Μ.Τ.Α) απνηειεί θαηά ην αξζξν 26 ηνπ αλσηεξσ Π.Γ. ζπκβαηηθε ηνπ ππνρξέσζε. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκελνο ζε πεξηνρεο "επαηζζεηνπ πιεζπζκνπ" όπσο ζρνιεηα, λνζνθνκεηα, γεξνθνκεηα, εθθιεζηεο, γεπεδα θιπ ζε ζπλλελνεζε κε ηηο αξκνδηεο δηεπζπλζεηο /δηνηθεηηθα ζπκβνπιηα λα εμεηαδεη θαη λα ιακβαλεη ηδηαηηεξα κέηξα αζθάιεηαο ΔΠΗΒΛΔΦΖ Η Δπίβιεςε έρεη ην δηθαησκα λα δεηεζεη εγγξαθσο από ηνλ Αλάδνρν λα ιάβεη απζηεξνηεξα κέηξα αζθάιεηαο από εθεηλα πνπ απνηεινπλ ζπκβαηηθε ηνπ ππνρξέσζε ή πξνβιεπνληαη από ηελ θείκελε Διιεληθή Ννκνζεζία ή ερνπλ δεηεζεη επηπξνζζεησο από ηηο Αξκνδηεο Αξρεο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκελνο λα ιάβεη ρσξηο θακκηα θαζπζηεξεζε ηα κέηξα απηά. Γελ δηλεηαη θακκηα πξνζζεηε απνδεκησζε γηα ηα πξνζζεηα απηά κέηξα εθηνο εαλ απνδεηρζεη νηη ηα κέηξα απηά δελ εηαλ αλαγθαία. Η Δπίβιεςε εαλ εθηηκεζεη νηη δελ ηεξνπληαη ηα κέηξα αζθάιεηαο ηα νπνία πξνβιεπνληαη ή/θαη είλαη αλαγθαία έρεη ην δηθαησκα λα δεηεζεη εγγξαθσο ηελ ιεςε ή απνθαηαζηαζε ησλ απαξαηηεησλ κέηξσλ αζθάιεηαο εληνο ιηαλ ζπληνκνπ ρξνληθνπ δηαζηεκαηνο ή /θαη λα δεηεζεη εγγξαθσο ηελ δηαθνπε ησλ εξγαζηώλ κερξη ηελ ιεςε ή/θαη απνθαηαζηαζε ησλ απαξαηηεησλ κέηξσλ αζθάιεηαο. ηελ δεπηεξε απηή πεξίπησζε ε απνθαζε πξεπεη λα είλαη πιεξσο αηηηνινγεκελε, ε δε αηηηνινγεζε λα θνηλνπνηεηηαη ζηνλ Αλάδνρν. ε πεξίπησζε κε ζπκκνξθσζεο ή θαζπζηεξεζεο ζπκκνξθσζεο ηνπ αλαδνρνπ ζε νπνηνδεπνηε ζρεηηθε εληνιε ηεο επηβιεςεο κπνξεη λα επηβιεζεη πνηληθε ξεηξα κερξη 587 αλα εκεξα πιενλ ησλ άιισλ λνκηκσλ κέηξσλ θαη δηαδηθαζησλ πνπ κπνξνπλ λα ιεθζνπλ. Σν πνζνλ απην παξαθξαηεηηαη από ηνλ επνκελν ινγαξηαζκν ηνπ εξγνπ. ε ηδηαηηεξεο πεξηπησζεηο κεγάιεο επηθηλδπλνηεηαο ε Δπηβιεςε δηαηεξεη ην δηθαησκα λα πξνβεη ζε θαζε λνκηκε ελεξγεηα θαη λα ιαβεη (εηηε ε ηδηα εηηε κεζσ ηξηησλ) ή απνθαηαζηεζεη ηα απαξαηηεηα κεηξα αζθάιεηαο ρσξηο ηελ κεζνιαβεζε ηνπ αλαδνρνπ θαη λα θαηαινγηζεη ηηο ζρεηηθεο δαπαλεο ζε βαξνο ηνπ. ηα πιαηζηα απηά εηλαη δπλαηνλ ν Δπηβιεπσλ λα δσζεη εληνιε δηαθνπεο ησλ εξγαζηώλ ηελ ηξερνπζα εξγαζηκε εκεξα σζηε λα δνζεη ε δπλαηνηεηα ζηελ Τπεξεζηα λα ιαβεη νια ηα πξνζεθνληα κεηξα εηηε ε ηδηα εηηε δηλνληαο εληνιε ζηνλ Αλαδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο. 6. ΚΑΝΟΝΔ ΑΝΑ ΦΑΖ ΔΡΓΑΗΑ 6.1. ΓΔΝΗΚΑ Ο αλαδνρνο ππνρξενπηαη λα παξερεη ηελ απαηηνπκελε εθπαηδεπζε θαη πιεξνθνξεζε ζην πξνζσπηθν ηνπ θαζσο επηζεο επαξθε πιεξνθνξεζε ζρεηηθα κε ηελ θπζε θαη ηηο ηδηαηηεξνηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκκελνπ εξγνπ. Σν πξνζσπηθν ζα πξεπεη λα είλαη θαηαιιεια εθπαηδεπκελν κε επαξθε γλσζε θαη εκπεηξηα ζε ζρεηηθεο εξγαζηεο. Δπηζεο λα εθπαηδεπεηαη ζε ζεκαηα πξνιεςεο αηπρεκαησλ, παξνρεο Α βνεζεησλ, ππξνζβεζεο, ρξεζε εμνπιηζκνπ αζθαιεηαο θιπ. Σν πξνζσπηθν πξεπεη λα απνηειεηηαη από ελειηθεο ηθαλνπο θαη θαηαιιεινπο από απνςε πγεηαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζηα πνπ εθαζηνο αλαιακβαλεη. Ο επηθεθαιεο πξεπεη λα έρεη ηα θαηαιιεια πξνζνληα θαη εκπεηξηα. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ρνξεγεί ζην εξγαηηθό πξνζσπηθό ηα απαηηνύκελα θαηά πεξίπησζε εξγαζίαο αηνκηθά θαη νκαδηθά εθόδηα πξνζηαζίαο θαη εξγαιεία γηα αζθαιή εξγαζία. Δλδεηθηηθά θαη κνλνλ αλαθέξνληαη: θξάλε, γπαιηά πξνζηαζίαο, δώλεο αζθαιείαο,πνδηέο, γάληηα, κάζθεο ειεθηξνζπγθνιιεηώλ, θ.ι.π. Σν πξνζσπηθν είλαη ππνρξεσκελν λα θνξαεη θαηα πεξηπησζε θαηαιιεια ελδπκαηα (θξαλε, ζθιεξα παπνπηζηα, σηαζπηδεο, πξνζσπηδεο, γαληηα θιπ) θαη λα θεξεη ηνλ ζρεηηθν αηνκηθν εμνπιηζκν. Απαγνξεπνληαη καληειηα ιαηκνπ, αιπζηδεο, ηαπηνηεηεο, δαθηπιηδηα θιπ. Απαγνξεπεηαη ε θαηαλαισζε νηλνπλεπκαησδσλ πνησλ ζην εξγνηαμην θαη ε αζθνπε παξακνλε, αλαπαπζε θιπ εξγαδνκελσλ κεζα ζε απην. Απαγνξεπνληαη γεληθσο ξηςνθηλδπλεο ή αζηνρεο ή ππεξβνιηθεο ελεξγεηεο.

5 Ο αλαδνρνο νθεηιεη λα εμαζθαιηδεη ηηο απαηηνπκελεο αδεηεο από ηνπο αξκνδηνπο θνξεηο γηα ηελ εθηειεζε ησλ εξγαζησλ λα θξνληηδεη εαλ απαηηεηηαη γηα ηελ αλαλεσζε ηνπο ε ηελ επεθηαζε ηνπο, λα αθνινπζεη πιεξσο ηηο ζρεηηθεο νδεγηεο, λα πιεξσλεη ηα εμνδα ησλ αδεησλ θαη εγθξηζεσλ (αιια νρη ηηο ηπρνλ απαηηνπκελεο εγγπεζεηο) θαη λα αθνινπζεη κε ζρνιαζηηθε επιαβεηα ηηο πξνζεζκηεο πνπ ηηζεληαη από ηηο εγθξηζεηο θαη αδεηεο απηεο. Ρεηα απαγνξεπεηαη ε αλεπ ζρεηηθεο αδεηαο εθηειεζε εξγαζησλ. Δαλ δεηεζεη από ηνλ θπξην ηνπ εξγνπ ή άιιε αξκνδηα Τπεξεζηα ν Αλαδνρνο είλαη ππνρξεσκελνο λα ζπληαμεη θαη λα ππνβαιιεη γηα εγθξηζε Μειεηε Κπθινθνξηαθεο Ρπζκηζεο (Μ.Κ.Ρ). Οιεο νη θαηαζθεπεο, κεηξα θιπ ζρεηηθα κε ηελ πγηεηλε θαη αζθαιεηα εξγαδνκελσλ, ηξηησλ, ηνπ εξγνπ θιπ θαη ελ γελεη θαζε ζρεηηθε πξνζσξηλε ή κε θαηαζθεπε πξεπεη λα ζπληεξεηηαη ηαθηηθα κε επζπλε, θξνληηδα θαη δαπαλε ηνπ Αλαδνρνπ. Δπηζεο ν αλαδνρνο νθεηιεη λα ειεγρεη ηαθηηθα θαη ζπζηεκαηηθα ηα κεηξα θαη κεζα αζθαιεηαο θαη νπνηε θαη νζεο θνξεο απαηηεζεη από ηνλ Κπξην ηνπ Δξγνπ ή αιιν αξκνδην θνξεα. Δπηζεο ν Κπξηνο ηνπ εξγνπ κπνξεη λα δεηεζεη ζε ηαθηα ρξνληθα δηναζηεκαηα Αλαθνξα Αζθαιεηαο ηνπ εξγνπ. Ο Αλαδνρνο είλαη ππνρξεσκελνο λα δηαβξερεη ηκεκαηα ηνπ εξγνπ νηαλ απαηηεηηαη κε αθζνλν λεξν γηα ηελ απνθπγε ησλ νριεζεσλ από ζθνλεο. Ο Αλάδνρνο όληαο ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ λόκσλ θιπ. ππνρξενύηαη λα αλαθνηλώλεη ρσξίο ακέιεηα ζηελ Τπεξεζία ηπρνλ ζπκβαληα θαζσο θαη ηηο επηζθεςεηο αξκνδησλ αξρσλ ζην εξγν πεξηγξαθνληαο ιεπηνκεξεηαθα ηηο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθόξσλ αξρώλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπόκελα κέηξα ειέγρνπ,αζθαιείαο θιπ. πνπ θαηα ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, απεπζύλνληαη ε θνηλνπνηνύληαη ζ'απηόλ. Γηα εξγαζίεο πνπ απαηηνύλ εηδηθά κέηξα αζθαιείαο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πάξεη όια ηα ελδεδεηγκέλα πξόζζεηα θαη εηδηθά κέηξα αζθαιείαο θαη λα εθαξκόδεη απζηεξά ηνπο θαλνληζκνύο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ πξόιεςε αηπρεκάησλ. Δπηζεο γηα εηδηθεο ηεηνηεο εξγαζηεο ζα γηλεηαη εθνζνλ απαηηεηηαη εηδηθε κειεηε από εκπεηξν Μεραληθν. Οιεο νη θαηαζθεπαζηκεο εγθαηαζηαζεηο θαη ηα ηκεκαηα ηνπο πξεπεη λα είλαη κε ηεηνην ηξνπν δηαζηαζηνινγεκελεο, ηνπνζεηεκελεο, ζηεξηγκελεο, αγθπξσκελεο θαη θαηαζθεπαζκελεο από θαηαιιεια πιηθα σζηε λα κπνξνπλ λα παξαιαβνπλ θαη λα κεηαθεξνπλ ηα δηαθνξα θνξηηα πνπ αλαπηπζζνληαη ζε νιεο ηηο θαζεηο ρξεζηκνηπνηεζεο ηνπο. Μεηαβνιε ησλ παξακεηξσλ ζρεδηαζκνπ νδεγεη ζε ειεγρν θαη εληζρπζε ή αληηθαηζηαζε ηνπο. Γελ επηηξεπεηαη ε ππεξθνξηηζε ηνπο. Οιεο νη θαηαζθεπαζηκεο εγθαηαζηαζεηο θαη ηα ηκεκαηα ηνπο νη νπνηεο κνλνλ κεηα από ζθιεξπλζε ή ζπλδεζε κε αιια ηκεκαηα ή κε κεηεπεηηα πξνζζεηεο θαηαζθεπαζηηθεο παξεκβαζεηο απνθηνπλ ηελ πιεξε θεξνπζα ηθαλνηεηα ηνπο επηηξεπεηαη λα θνξηηδνληαη κνλνλ θαη άληηζηνηρηα κε ηελ εθαζηνηε θεξνπζα ηθαλνηεηα ηνπο. Οιεο νη θαηαζθεπεο πξεπεη λα ειεγρνληαη γηα ηελ επζηαζεηα θαη ηελ θεξνπζα ηθαλνηεηα ηνπο. Μεηα από δηαθνπε εξγαζησλ γηα ηθαλν ρξνληθό δηζηεκα ή αιιαγεο ή εμαληιεζε ρξνλνπ δσεο ή ππεξβνιηθε ρξεζηκνπνηεζε ή εθηαθηα γεγνλνηα πξεπεη λα ειεγρνληαη εθ λενπ. Γελ επηηξεπεηαη γεληθα ε εθηειεζε ηαπηνρξνλσο εξγαζησλ ζε δηαθνξεηηθα επηπεδα ζηελ ηδηα ζεζε εθηνο εαλ ερνπλ ιεθζεη ζνβαξα κεηξα αζθαιεηαο γηα ηελ πξνζηαζηα ησλ εξγαδνκελσλ ζην ρακεινηεξν επηπεδν από πησζεηο αληηθεηκελσλ θιπ. Δθηόο ησλ αιισλ ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηελ ηνπνζέηεζε εκπνδίσλ εγθεθξηκέλνπ απν ηελ Τπεξεζία ηύπνπ πνπ ζα ηνπνζεηνύληαη ζε εκθαλή ζεκεία ηνπ έξγνπ (αξρή, ηέινο θαη ζε ελδηάκεζα ζεκεία αλαιόγσο ηνπ κήθνπο ηνπ εθηεινπκέλνπ έξγνπ) θαη πάλησο ζε αξηζκό όρη νιηγόηεξν ησλ δπν αλα πελήληα κέηξα. Ο θύξηνο ηνπ έξγνπ επηθπιάζζεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ ηύπν ηνπ εκπνδίνπ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή λα ηελ γλσζηνπνηήζεη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδόρνπ ζηα έξγα κεηά ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο εξγνιαβηθήο ζπκβάζεσο. ΓΖΜΟ ΔΡΓΟ: ΡΔΘΤΜΝΖ Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ,00 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Δ.Σ.Π.Α. - Δ.Π. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟ: ΣΖΛ: ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη γεληθσο λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ εθνδηαζκό ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε πόζηκν λεξό θαη εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο εθόζνλ απαηηνπληαη απν ην Ννκν, λα εμαζθαιίζεη κέζα παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ, λα θαηαζθεπάζεη θαη ηνπνζεηήζεη θαηάιιειεο πηλαθίδεο ή θσηεηλά ζήκαηα επηζήκαλζεο θαί απαγόξεπζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ θαζώο θαη πξνεηδνπνηεηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο πηλαθίδεο ηόζν γηα ηνπο εξγαδόκελνπο όζν θαη γηα ηνπο θηλνύκελνπο ζην εξγνηάμην. Να αλεγεξζνπλ νιεο νη ηπρόλ απαηηνύκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηεο εξγνιαβίαο ζε ζέζεηο επηηξεπόκελεο απν ηελ Αζηπλνκία, ηελ Τπεξεζία επίβιεςεο θαη ηηο άιιεο αξκόδηεο αξρέο, κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ ν νπνίνο θαη ζα ηηο ζπληεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε ππνρξενύκελνο ζπγρξόλσο ζηελ ελ θαηξώ θαζαίξεζε θαη απνθόκηζε ησλ πξνηόλησλ ηνπο.

6 ε επηθηλδπλεο ζεζεηο πεξαλ ησλ αιισλ κεηξσλ αζθαιεηαο ζα πξεπεη νη εξγαδνκελνη λα είλαη δεκελνη από ζηαζεξν ζεκεην κε δσλε αζθαιεηαο. Θα πξεπεη θαζεκεξηλα θαη ηδηαηηεξα ζε επηθηλδπλεο ζεζεηο ή θαζεηο ηεο εξγαζηαο λα γηλεηαη επηζεσξεζε γηα ηελ ηεξεζε ησλ κεηξσλ αζθαιεηαο θαη ηελ πηζαλνηεηα αλαγθεο επεθηαζεο θαη βειηησζεο ή αλαζεσξεζεο ηνπο. Η κεηαθνξα, απνζεζε θαη ηνπνζεηεζε παληνο εηδνπο εηνηκσλ ηεκαρησλ (π.ρ. ζσιελεο, θξεαηηα θιπ) πξεπεη λα γηλεηαη κε ηεηνηνλ ηξνπν σζηε λα απνθεπγνληαη δεκηεο νη νπνηεο κπνξνπλ λα κεησζνπλ ηελ επζηαζεηα ή ηελ θεξνπζα ηθαλνηεηα ηνπο θαη λα νδεγεζνπλ ζε αηπρεκαηα. Δπηζεο πξεπεη λα ειεγρνληαη γηα ηελ δηαπηζησζε νξαησλ δεκησλ, παξακνξθσζεσλ θαη ξσγκσλ. Σν αλνηγκα ησλ θαιπκκαησλ ησλ θξεαηησλ θαη εζραξσλ ζα γηλεηαη κε ηελ ρξεζε ησλ εηδηθσλ εξγαιεησλ. Καιπκκαηα ηα νπνηα ερνπλ ζθελσζεη ινγσ παγεηνπ δελ επηηξεπεηαη λα αθαηξνπληαη κε ηελ βνεζεηα θσηηαο (ινγσ θηλδπλνπ εθξεμεο) ή αιια κεζα. Οη πηλαθίδεο ζήκαλζεο ηνπνζεηνύληαη ζε ύςνο 1,90m - 2,00m ΔΓΚΡΗΔΗ Ο Αλαδνρνο ππνρξενύηαη πξηλ ηελ ελαξμε ησλ εξγαζησλ λα απεπζπλεηαη ζε νιεο ηηο αξκνδηεο Τπεξεζηεο γηα ηνλ αθξηβε εληνπηζκν ησλ ππνγεησλ αγσγσλ θαη θαισδησλ θαη αιισλ θαηαζθεπσλ ή εγθαηαζηαζεσλ, λα ιακβαλεη ηελ εγθξηζε ηνπο θαη λα ζπκκνξθσλεηαη κε ηηο ππνδεημεηο ηνπο. Ο Αλαδνρνο πξηλ ηελ ελαξμε ησλ εξγαζησλ (ή απηνηεινπο θαζεσο απησλ ή/θαη νπνηεδεπνηε απαηηεηηαη) θαη γηα ηελ ζπλεπαγνκελε ξπζκηζε ηεο θπθινθνξηαο πξεπεη λα ιαβεη ηηο ζρεηηθεο εγθξηζεηο (Δπηηξνπε Πνιενδνκηθνπ ρεδηαζκνπ θαη Κπθινθνξηαθεο Ρπζκηζεο, Σξνραηα, ΚΣΔΛ θιπ.). Ο Αλαδνρνο, εάλ απαηηεηηαη εθ ηνπ ραξαθηεξηζκνπ ηεο νδνπ, πξηλ ηελ ελαξμε ησλ εξγαζησλ ζα πξεπεη λα ιακβαλεη ζρεηηθε εγθξηζε από ηελ αξκνδηα Γ.Δ.Κ.Δ. Σαπηνρξνλα ν Αλαδνρνο (πξηλ ηελ ελαξμε νπνηαζδεπνηε εξγαζηαο) ζα πξεπεη λα βεβαησζεη κε θαζε ηξνπν νηη ζηνλ πξνβιεπνκκελν ρσξν εξγαζηαο δελ ππαξρεη νπνηαδεπνηε θαηαζθεπε από ηελ νπνηαλ δπλαηνλ λα ππαξμεη θηλδπλνο γηα ηνπο εξγαδνκελνπο θαη λα εθηηκεζεη εαλ απαηηεηηαη επηζθεπε, ζηεξημε ή θαζαηξεζε ηνπο θαη λα ιακβαλνληαη νη αληηζηνηρεο εγθξηζεηο. Σπρνλ απαηηεζεηο αζθαιεηαο θαη πγεηαο πνπ ζεηνπλ νη Τπεξεζηεο απηεο είλαη ππνρξεσηηθεο γηα ηνλ Αλαδνρν θαη ζα εθηειεζηνπλ αδαπαλσο (εθηνο εαλ πεξηιακβαλνληαηη ζην Σηκνινγην) ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΔ ΣΟΜΔ Ο Αλαδνρνο κεηα ηελ ιεςε ησλ ζρεηηθσλ ζηνηρεησλ θαη εθνζνλ θξηζεη από ηελ Τπεξεζηα νηη απαηηεηηαη ζα πξαγκαηνπνηεζεη δνθηκαζηηθεο ηνκεο γηα ηελ ζπκπιεξσζε ησλ ζηνηρεησλ ή ηελ επηβεβαησζε ηνπο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνηζε ηνπο θαη ηελ ζπλεπαγνκελε ξπζκηζε ηεο θπθινθνξηαο πξεπεη λα ιεθζνπλ νη ζρεηηθεο εγθξηζεηο. Οη δνθηκαζηηθεο απηεο ηνκεο ζα εθηεινπληαη κε ηελ δενπζα πξνζνρε. Σνπιαρηζηνλ πεληε (5) εκεξεο πξηλ ηελ ελαξμε ησλ δνθηκαζηηθσλ ηνκσλ ζα ηνπνζεηεζεη ζηνπο θνκβνπο ζεκαλζε αλαγγειηαο ε νπνηα απνζπξεηαη κε ηελ ελαξμε ησλ εξγαζησλ Οη πηλαθηδεο απηεο ζα είλαη ηνπ παξαθαησ ηππνπ. ΠΡΟΟΥΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΧΝ ΔΝΑΡΞΖ: - - ΛΖΞΖ: - - Με ηελ πεξαησζε ηεο εξγαζηαο ησλ δνθηκαζηηθσλ ηνκσλ θαη κερξη ηελ ελαξμε ησλ εξγαζησλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζεζε (εθνζνλ δελ ππαξμεη πιεξεο απνθαηαζηαζε ηνπ νδνζηξσκαηνο) ζα ηνπνζεηεζεη ζηνπο θνκβνπο ζεκαλζε ε νπνηα απνζπξεηαη κε ηελ ελαξμε ησλ εξγαζησλ Οη πηλαθηδεο απηεο ζα είλαη ηνπ παξαθαησ ηππνπ. ε πεξηπησζε ζρεηηθεο εληνιεο από ηελ Τπεξεζηα πξνο ηνλ Αλαδνρν γηα ζπληεξεζε ηνπ νξπγκαηνο ν Αλαδνρνο είλαη ππνρξεσκελνο λα πξνβεη ζηηο απαξαηηεηεο εξγαζηεο ην αξγνηεξν εληνο 24 σξσλ. ε εηδηθεο πεξηπησζεηο κεγάιεο επηθηλδπλνηεηαο είλαη δπλαηνλ λα δεηεζεη ε ακεζε εθηειεζε ησλ ζρεηηθσλ εξγαζησλ θαη ν Αλαδνρνο είλαη ππνρξεσκελνο λα πξνβεη ζηηο εξγαζηεο απηεο ακεζα. ΠΡΟΟΥΖ ΟΓΟΣΡΧΜΑ ΜΔ ΣΟΜΔ Ο Αλαδνρνο από ηελ εθηειεζε ησλ δνθηκαζηηθσλ ηνκσλ θαη κερξη ηελ πιεξε απνθαηαζηαζε ηεο νδνπ ερεη ηελ ππνρξεσζε θαζεκεξηλνπ ειεγρνπ ησλ νξπγκαησλ θαη ησλ επηρσζεσλ θαη ζπληεξεζεο ηνπο γηα ηελ απνθπγε αηπρεκαησλ.

7 6.4. ΔΝΑΡΞΖ ΚΤΡΗΧ ΔΡΓΑΗΧΝ Ο Αλαδνρνο ηνπιαρηζηνλ πεληε (5) εκεξεο πξηλ ηελ εθηειεζε ησλ εξγαζησλ θαηαζθεπεο ησλ αγσγσλ νθεηιεη λα εγθαηαζηεζεη ζεκαλζε αλαγγειηαο θπθινθνξηαθσλ ξπζκηζεσλ νη νπνηεο απνζπξνληαη κε ην πεξαο ησλ εξγαζησλ Οη πηλαθηδεο απηεο ζα είλαη ησλ παξαθαησ ηππσλ. ΠΡΟΟΥΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΧΝ ΟΓΟ ΚΛΔΗΣΖ ΔΝΑΡΞΖ: - - ΛΖΞΖ: - - ΠΡΟΟΥΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΧΝ ΜΖΝ ΣΑΘΜΔΤΔΣΑΗ ΓΔΞΗΑ (ΑΡΗΣΔΡΑ) ΑΠΟ: - -, ΔΧ: - - ην Δξγνηαμην ζα ππαξρνπλ κνληκα ζηηο απαξαηηεηεο ζεζεηο πηλαθηδεο ηνπ παξαθαησ ηππνπ: ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΔΗΟΓΟ Δ ΜΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 6.5. ΚΟΠΖ ΑΦΑΛΣΟΣΑΠΖΣΑ Οινη νη εξγαδνκελνη ζα θνξνπλ θξαλνο, αλαθιαζηηθν γηιεθν (ε ελδπκαηα δσεξνπ ρξσκαηνο θηηξηλνπ ή δσεξνπ πνξηνθαιη ή αιια αλαθιαζηηθα εμαξηεκαηα), γαληηα θαη ππνδεκαηα αζθαιεηαο. Δπηζεο σηαζπηδεο γηα ηελ αληηκεησπηζε ηνπ ζνξπβνπ θαη καζθεο γηα ηελ αληηκεησπηζε ηεο ζθνλεο. Η θηλεζε ησλ κεραλεκαησλ ζα γηλεηαη ζε νξηνζεηεκελε κε θσλνπο ισξηδα. Οη θσλνη ζα απερνπλ ην πνιύ 1,50 κεηξα ν ελαο από ηνλ αιινλ θαη ζα ηνπνζεηεηηαη ε πξνβιεπνκελε από ηνλ Ννκν ζεκαλζε. εκαλζε ζα ηνπνζεηεηηαη θαη ζηνπο θαζεηνπο δξνκνπο εαλ απαηηεηηαη. Γηα λα απνδνζεη ην ηκεκα ζηελ θπθινθνξηα πξηλ ηελ εθζθαθε ζα πξνεγεηηαη θαζαξηζκνο θαη πιπζηκν ηνπ ΔΚΚΑΦΔ Α. ΔΚΚΑΦΖ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ Οινη νη εξγαδνκελνη (εθηνο νδεγσλ θαη ρεηξηζησλ) ζα θνξνπλ θξαλνο, αλαθιαζηηθν γηιεθν ( ε ελδπκαηα δσεξνπ ρξσκαηνο θηηξηλνπ ή δσεξνπ πνξηνθαιη ή αιια αλαθιαζηηθα εμαξηεκαηα) γαληηα θαη ππνδεκαηα αζθαιεηαο. Δπηζεο εαλ απαηηεηηαη σηαζπηδεο γηα ηελ αληηκεησπηζε ηνπ ζνξπβνπ θαη καζθεο γηα ηελ αληηκεησπηζε ηεο ζθνλεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθζθαθώλ ζα δίδεηαη κέξηκλα ώζηε ην θαηάζηξσκα ηεο νδνύ λα παξακέλεη ηειείσο θαζαξό από πιηθά εθζθαθήο. Σα νξπγκαηα ζα πξεπεη λα δηαζεηνπλ επαξθεο πιαηνο. Σα πιαηε ησλ νξπγκαησλ πνπ νξηδνληαη ζηελ παξνπζα κειεηε είλαη επαξθε γηα ηελ θαζε δηακεηξν αγσγνπ πνπ πξνβιεπεηαη λα ηνπνζεηεζεη. ε εηδηθεο πεξηπησζεηο ζε ζπλλελνεζε Αλαδνρνπ θαη Τπεξεζηαο δπλαηνλ λα θαζνξηδνληαη δηαθνξεηηθα πιαηε εθζθαθσλ. Δπηζθαιε ηκεκαηα ησλ πξαλσλ πξεπεη λα θαηαθξεκληδνληαη (ή λα ππνζηεισλνληαη, επελδπνληαη θιπ) πξνζεθηηθα από εκπεηξν πξνζσπηθν θαη κε ηνλ θαηαιιειν εμνπιηζκν (δπν ηνπιαρηζηνλ) γηα λα απνθεπρζνπλ αηπρεκαηα από μαθληθε ηνπο πησζε. Δηδηθα πξεπεη λα ειεγρεηαη ε αλαπηπμε ηεηνησλ θαηαζηαζεσλ κεηα από ηζρπξεο βξνρνπησζεηο, θαηαπησζεηο πξαλσλ θιπ. Ιδηαηηεξε πξνζνρε πξεπεη λα δνζεη ζηελ παξνπζηα πιεζηνλ ηνπ νξπγκαηνο μαλαζθακκελσλ ή ελ γελεη ραιαξσλ εδαθσλ ινγσ ηνπ κεγαινπ θηλδπλνπ θαηαπησζεσλ ζηα εδαθε απηα. Β. ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ Η αληηζηεξημε είλαη ππνρξεσηηθε γηα βαζνο εθζθαθεο αλσ ησλ 2,00 κεηξσλ ή αλεμαξηεησο βαζνπο νηαλ επηβαιιεηαη από ηελ θπζε ηνπ εδαθνπο. Η αληηζηεξημε γηλεηαη ηαπηνρξνλσο κε ηελ εθζθαθε ε νπνηα πξνεγεηηαη ειαρηζηα θαη κνλνλ νζνλ επηβαιιεηαη γηα ηελ εθηειεζε ησλ εξγαζησλ. Θα είλαη ζπλερεο θαη δελ ζα πεξηιακβαλεη ηκεκαηα ρσξηο ζπλνρε ή ραιαξα.

8 Απαηηεζεηο γηα ηελ αληηζηεξημε πεξηγξαθνληαη αλαιπηηθα ζηελ Σερληθε Δθζεζε, ζηηο Σερληθεο Πξνδηαγξαθεο θαη ζηα ζρεδηα ηεο κειεηεο. Γεληθα πξεπεη λα ιακβαλνληαη ππνςε νινη νη παξαγνληεο πνπ επεξξεαδνπλ ηελ επζηαζεηα ηνπ νξπγκαηνο. Η αληηζηεξημε ζα πξνεμερεη από ην εδαθνο ηνπιαρηζηνλ 15 εθ σζηε λα εκπνδηδεηαη ε πησζε ιηζσλ θαη ρσκαησλ κεζα ζην νξπγκα. Οη εξγαδνκελνη θαηα ηελ θαηαζθεπε ηεο αληηζηεξημεο πξεπεη λα εξγαδνληαη από ηελ πξνζηαηεπκελε πεξηνρε πξνο ηελ απξνζηαηεπηε. Η εξγαζηα πξεπεη λα γηλεηαη γξεγνξα σζηε λα ειαρηζηνπνηεηηαη ν θηλδπλνο αιια θαη κε ζρνιαζηηθε πξνζνρε θαη θαησ από ηηο νδεγηεο ηνπ ππεπζπλνπ κεραληθνπ ηνπ Αλαδνρνπ. Η ζπγθεληξσζε πξνηνλησλ εθζθαθεο, πιηθσλ, εξγαιεησλ, κεραλεκαησλ θιπ πξεπεη λα γηλεηαη εθηνο ηνπ πξηζκαηνο νιηζζεζεο ηνπ πξαλνπο σζηε λα απνθεπρζεη ε θνξηηζε ηεο αληηζηεξημεο θαη ε αζηνρηα ηεο. Η αληηζηεξημε κπνξεη λα κεηαηξαπεη θαζ' νηνλδεπνηε ηξνπν κνλνλ κεηα από ζρεηηθε αλαζεσξεζε ηεο κειεηεο θαη εγθξηζε απηεο. Η απνκαθξπλζε ηεο αληηζηεξημεο γηλεηαη ζηαδηαθα κε ηελ πξννδν ηεο επαλεπηρσζεο ηνπ νξπγκαηνο. ε εηδηθεο πεξηπησζεηο είλαη δπλαηνλ λα παξακεηλεη γηα ινγνπο αζθαιεηαο θαη κεηα ηελ νινθιεξσζε ησλ εξγαζησλ. Γ. ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΔΗΡΟΖ ΤΓΑΣΧΝ Οπνηαδήπνηε πνζόηεηα λεξνύ (ή θαη ιπκαησλ από ην πθηζηακκελν δηθηπν) πξέπεη λα απνκαθξύλεηαη ακεζσο κε άληιεζε θαη δηνρέηεπζε απ επζείαο ζην ζύζηεκα νκβξίσλ(ππνγεηα λεξα) ή ζε θαηαιιειν απνδεθηε (ιπκαηα). Ιδηαηηεξε ζεκαζηα πξεπεη λα δνζεη σζηε ε αληιεζε λα κελ πξνθαιεζεη πξνβιεκαηα ζηηο γεηηνληθεο θαηαζθεπεο ινγσ πησζεο ηνπ πδξνθνξνπ νξηδνληα. Γ. ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΟΡΤΓΜΑΣΟ - ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ Ο Αλαδνρνο νθεηιεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ πιήξε θαη ζύκθσλα πξνο ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαηαιιειε ζηαζεξε θαη αλζεθηηθε πεξηθξαμε ηνπ εξγνηαμηνπ θαη ησλ νξπγκαησλ θαη γηα ηελ θσηεηλε ζεκαηνδνηεζε, ηελ ζεκαλζε, ηηο νξηδνληηεο δηαγξακκηζεηο, ηηο θαισδησζεηο θαη ηελ ζρεηηθε ππνδνκε ζεκαηνδνηεζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνπ. Σα αλσηεξσ ζα θαιππηνπλ ηηο απαηηεζεηο αζθαιεηαο ηνζν γηα ηηο εκέξεο νζν θαη γηα ηηο λύθηεο ησλ ρώξσλ ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ γηα ηελ αζθαιε θαζνδήγεζε ηεο θπθινθνξίαο πεδώλ θαη ηξνρνθόξσλ. Γηα ιόγνπο θπθινθνξίαο θαη αζθαιείαο ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα αξρίδεη θαη ζα νινθιεξώλεηαη θαηά δηαδνρηθά ηκήκαηα πνπ ην κήθνο θαζελόο ζα ηζνύηαη κε ηελ απόζηαζε κεηαμύ δπν δηαδνρηθώλ θξεαηίσλ εθηόο αλ άιισο θξίλεη ε Τπεξεζία. Η ηάθξνο πεξηθξάζεηαη εθηόο ηνπ κεηώπνπ πξνόδνπ ηεο εθζθαθήο θαη πιεζίνλ απηνύ. πγθεθξηκέλα ηνπνζεηείηαη πιέγκα, αλαθιαζηηθήο ηθαλόηεηαο, ειάρηζηνπ πιάηνπο (ύςνπο) 0,80 m, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά (π.ρ. ηνπνζέηεζε επί άγθηζηξνλ, πξόζδεζε) ζε θάζεηα ζηνηρεία ηα νπνία απέρνπλ κέγηζηε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο: α. 3,5 m γηα δξόκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο (ηαρύηεηα κεγαιύηεξε ησλ 60 km) ή αλνηρηνύο ρώξνπο (κεγάιεο ηαρύηεηεο αλέκνπ) θαη β. 5,0 m γηα δξόκνπο ζε θιεηζηνύο ρώξνπο Η απόζηαζε κεηαμύ κεηώπνπ εθζθαθήο θαη πεξίθξαμεο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιύηεξε από 20 m θαη ζεκαίλεηαη κε θώλνπο νη νπνίνη ηνπνζεηνύληαη θαηά κήθνο ηεο εθζθαθήο ζε κέγηζηε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο 1,2 m ή κε θξάγκαηα ειαρίζηνπ πιάηνπο 0,60 m ηνπνζεηνύκελα κε ηελ έλλνηα ηνπ πιάηνπο ησλ θαηά κήθνο ηεο εθζθαθήο έηζη ώζηε ε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε λα κελ είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 1,5 m. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθζθαθήο θάζε εκέξα ή ηελ δηαθνπή γηα δηάζηεκα εμαξηώκελν από ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο θαη πάλησο όρη κεγαιύηεξε ησλ 2 σξώλ επηβάιιεηαη ε δηα πιέγκαηνο πιήξεο πεξίθξαμε ηεο ηάθξνπ. Πεξηκεηξηθά εθζθαθώλ βάζνπο κεγαιύηεξσλ ησλ 2,25 κ. ζα ηνπνζεηείηαη ζηαζεξή πεξίθξαμε ηύπνπ πιέγκαηνο ή ζηεζαίνπ κε κεζνζαλίδηα ζε ύςνο 1,00 κ. θαη 0,60 κ. αληίζηνηρα (πιένλ ηνπ πιέγκαηνο πεξίθξαμεο ηνπ εξγνηαμίνπ, εθηόο αλ απηό εθάπηεηαη ηεο ηάθξνπ). Απαγνξεύεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ρξήζε θνξδέιαο νδνπνηίαο ή ζπλαθνύο κέζνπ ζήκαλζεο. Αλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ είλαη ζθόπηκν ε πεξίθξαμε λα θαιύπηεη ηελ ηάθξν θαη ηνλ δηάδξνκν θίλεζεο εξγαδνκέλσλ ή θαη κεραλεκάησλ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη θαη άιιε ισξηδα κεησκελνπ πιαηνπο κε πξννδεπηηθά κεησκέλνπ πιάηνπο ισξίδα λα πξνεγείηαη απηήο, κέζα ζηελ νπνία ζα πξαγκαηνείηαη ε θίλεζε κεραλεκάησλ θαη εξγαδνκέλσλ. Οη πηλαθίδεο ζήκαλζεο ηνπνζεηνύληαη ζην πιεζηέζηεξν όξην πξνο ηελ θπθινθνξία. Η νξηνζέηεζε ζηελ δεύηεξε πεξίπησζε κπνξεί λα γίλεη κε θώλνπο νη νπνίνη ηνπνζεηνύληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνπζα. Δ. ΓΗΑΒΑΔΗ

9 Ο αλαδνρνο νθεηιεη λα εμαζθαιηδεη ηελ θπθινθνξηα ησλ πεξηνηθσλ θαη ηελ αλεηε θαη αζθαιε πξνζβαζε ζηηο θαηνηθηεο θαη ηα θαηαζηεκαηα ηνπνζεησληαο θαη ηελ απαηηνπκελε ζεκαλζε. Δαλ θαηαζθεπαζζνπλ δηαβαζεηο ζα ζεκαηλνληαη θαη ζα θσηηδνληαη θαη ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηνλ πίλαθα 3. Γίπια ζηηο δηαβάζεηο ζα ηνπνζεηείηαη ε πηλαθίδα Π-21 (Ν. 2094/92) ζε ύςνο 1,90-2,00 m θαη από ηηο δύν πιεπξέο θίλεζεο ησλ πεδώλ θαη επηπξνζζέησο από ηελ πιεπξά ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ. Δπίζεο 20 m πξηλ ηελ δηάβαζε ην όξην ηαρύηεηαο ζα νξηνζεηείηαη ζηα 20 km/h εθηόο αλ ιεηηνπξγεί θσηεηλή ζήκαλζε. ηηο δηαβάζεηο απνθεύγνληαη ηα ζθαινπάηηα. Αλ απηό είλαη αδύλαην ηόηε ην ξίρηπ είλαη ην πνιύ 16,5 εθ. θαη ην πάηεκα θαη ειάρηζην 27,5 εθ. Πιεπξηθά νη δηαβάζεηο πξνζηαηεύνληαη κε ζηνηρεία ηα νπνία ηξέρνπλ ζε ύςνο 0,60 κ. θαη 1,00 κ. (ρεηξνιεζζήξαο). Σν πιάηνο ηεο δηάβαζεο είλαη θαη ειάρηζηνλ 0,60 κ. ζε πεξηνρήο κηθξήο ζπλάζξνηζεο θνηλνύ, 0,75 κ. ζε κεζαίαο θαη 1,00 κ. ζε κεγάιεο (π.ρ ζρνιεία, γήπεδα). Οη δηαβάζεηο θαηαζθεπάδνληαη έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδνπλ κήθνο επί ηνπ νδνζηξώκαηνο, πξηλ ηελ έμνδν από ηελ πεξίθξαμε ίζν κε 1,5 πάηεκα. Οη δηαβάζεηο πεδώλ ζεκαίλνληαη κε ηελ πηλαθίδα Π-21 (Ν. 2094/92) θαη από ηηο δύν πιεπξέο ηεο δηάβαζεο. Οη πηλαθίδεο απηέο θσηίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύρηαο. Οη απνζηάζεηο κεηαμύ δύν δηαβάζεσλ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ πεξηνρή θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Μέγηζηεο απνζηάζεηο δίλεη ν πίλαθαο 3. Γεθπξώζεηο ησλ ηάθξσλ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ κηθξόηεξε δπλαηή όριεζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ηξνθνδνζίαο ησλ πεξηνρώλ. Η γεθύξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε κεηαιιηθά ειάζκαηα ειάρηζησλ απαηηήζεσλ πάρνπο ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4. Σα ειάζκαηα ηνπνζεηνύληαη κεηά από αληηζηήξημε ησλ ηνηρσκάησλ ηεο εθζθαθήο ζε κήθνο ππεξβάινλ ηεο δηάβαζεο θαηά 60 cm εθαηέξσζελ. Οη δηαζηάζεηο ησλ ειαζκάησλ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ζηήξημε θαηά 60 cm ηνπιάρηζηνλ εθαηέξσζελ ηεο ηάθξνπ άλεζε θίλεζεο ησλ απηνθηλήησλ (ειάρηζηε απόζηαζε ησλ ηξνρώλ από ηα άθξα ηνπ ειάζκαηνο 30 cm), νκαιή πξνζπέιαζε (ρξήζε ή δεκηνπξγίαξάκπαο) θαη ην ακεηάζεηό ηνπο. Καζόιν ην κήθνο ηεο δηάβαζεο θαη ζε επαθή κε απηή ηνπνζεηείηαη πιέγκα ή ζηεξεα πξνζαξκνζκέλα πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδώκαηα κε δύν νξηδόληηα ζηνηρεία ζε ύςνο 0,60 κ. θαη 1,00 κ. Σν πιάηνο ησλ ειαζκάησλ πξέπεη λα είλαη 1,20 κ. Σ. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΚΗΝΖΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΟΥΖΜΑΣΧΝ Ρεηά θαζνξίδεηαη όηη ν Αλαδνρνο εηλαη απνθιεηζηηθα ππεπζπλνο γηα ηελ ηεξεζε ησλ ζρεηηθσλ δηαηαμεσλ νζνλ αθνξα ζηελ ιεηηνπξγηα θαη θπθινθνξηα ησλ κεηαθνξηθσλ ηνπ κεζσλ θαη κεραλεκαησλ. Η θηλεζε κεραλεκαησλ θαη εξγαδνκελσλ πξεπεη λα γηλεηαη εληνο νξηνζεηεκελεο από θσλνπο ισξηδαο. Δαλ ηα κεραλεκαηα παξακελνπλ ζην εξγνηαμην κεηα ην πεξαο ησλ εξγαζησλ θαιππηνληαη από ηελ πεξηθξαμε θιεηδσλνληαη θαη αζθαιηδνληαη. Θα πξεπεη λα ηεξεηηαη ειαρηζηε απνζηαζε αζθαιεηαο από ηα ρεηιε ηνπ νξπγκαηνο ηζε κε: s =2*P + 0,02*h νπνπ Ρ ην αλα αμνλα θνξηην ζε ηνλλνπο θαη h ην βαζνο εθζθαθεο ζε κεηξα κε ειαρηζηε ηηκε ηνπ s ta 80 εθ. Γελ επηηξεπεηαη θηλεζε ή εξγαζηα εξγαδνκελσλ πιεζηνλ ησλ κεραλεκαησλ θαηα ηελ δηαξθεηα πνπ απηα εξγαδνληαη ή θπθινθνξνπλ εθηνο εαλ έρεη ερνπλ ιεθζεη πξνζζεηα κεηξα θαη δελ θηλδπλεπνπλ. Οη δηαδξνκνη θπθινθνξηαο νρεκαησλ θαη κεραλεκαησλ εαλ απαηηνπληαη ζα ερνπλ επαξθεο πιαηνο σζηε λα εμαζθαιηδεηαη εθαηεξσζελ ηνπ νρεκαηνο ειεπζεξνο ρσξνο ηνπιαρηζηνλ 60 εθ. Ε. ΖΜΑΝΖ ε όηη αθνξά ηελ ζήκαλζε πξηλ θαη κεηά ην εξγνηάμην απηή εθαξκόδεηαη ζύκθσλα κε ηηο ΤΑΒΜ5/30058/83 θαη ΤΑ ΒΜ5/30428/80 εγθπθιηνπο γηα εληόο ή εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ αληίζηνηρα. Οη πηλαθίδεο ζήκαλζεο νδώλ επαλαιακβάλνληαη θαηά κήθνο ηεο πξννδεπηηθά κεησκέλνπ πιάηνπο ισξίδαο θαη ηεο ισξίδαο κεησκέλνπ πιάηνπο όηαλ ην κήθνο ησλ είλαη κεγαιύηεξν από 50 θαη 80 m αληίζηνηρα. Οη πηλαθίδεο νη νπνίεο επαλαιακβάλνληαη είλαη απηέο πνπ νξίδνληαη ζηνλ Ν. 2094/92, αλάινγα ησλ θπθινθνξηαθώλ ζπλζεθώλ. Η ειάρηζηε απάηηεζε ηελ νπνία ζέηεη ε παξνύζα πξνδηαγξαθή δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2. Δθζθαθέο επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε απόζηαζε αζθαιεηαο (εθηνο εαλ δελ γηλεηαη δηαθνξεηηθα ε απαηηείηαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο νπνηε πξεπεη λα ιεθζνπλ ηδηηαηεξα πξνζζεηα κεηξα) από νδνύο ηαρείαο ή βαξηάο θπθινθνξίαο κε παξάιιειε ππνζηήξημε ηνπ κεηώπνπ ησλ εθζθαθώλ πξνο ηηο νδνύο απηέο. εκαλζε ζα ηνπνζεηεηηαη θαη ζηνπο θαζεηνπο δξνκνπο εαλ απαηηεηηαη. Απαγνξεπηαη ε ρξεζε θνξδειαο νδνπνηηαο ή αιινπ ζπλαθνπο κεζνπ ζεκαλζεο. Οια ηα ζεκαηα πξεπεη λα είλαη ζπκθσλα κε ηελ ζρεηηθε εγθπθιην θαη ηελ ελ γελεη λνκνζεζηα, πξνηππα θιπ. Σα αλσηεξσ ζα θαιππηνπλ ηηο απαηηεζεηο αζθαιεηαο ηνζν γηα ηηο εκέξαο νζν θαη γηα ηηο λύθηεο (βιεπε ηδηαηηεξε παξαγξαθν) ησλ ρώξσλ ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ γηα ηελ αζθαιε θαζνδήγεζε ηεο θπθινθνξίαο πεδώλ θαη ηξνρνθόξσλ.

10 6.7. ΚΑΣΑΒΗΒΑΜΟ ΤΛΗΚΧΝ Δθνζνλ απαηηεηηαη παξνπζηα εξγαδνκελσλ θνληα ζηνλ εμνπιηζκν θαηα ηελ θαηαβηβαζε γηα ηελ ππνβνεζεζε ηνπ θαηαβηβαζκνπ πιηθσλ νη εξγαδνκελνη ζα δηαζεηνπλ αηνκηθα κεζα πξνζηαζηαο θαη ζα εξγαδνληαη πξνζεθηηθα θαη κεζα ζην αληηζηεξηγκελν ηκεκα ηεο εθζθαθεο ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΧΛΖΝΧΝ ΤΝΓΔΔΗ Οη ζσιελεο ζα ηνπνζεηνπληαη ζηελ αθξηβε ηνπο ζεζε κε ηελ ρξεζε ηνπ θαηαιιεινπ εμνπιηζκνπ θαη εξγαιεησλ αλζεθηηθσλ γηα ην ζπγθεθξηκκελν βαξνο. Οη εξγαδνκελνη ζα δηαζεηνπλ αηνκηθα κεζα πξνζηαζηαο θαη ζα εξγαδνληαη πξνζεθηηθα θαη κεζα ζην αληηζηεξηγκελν ηκεκα ηεο εθζθαθεο. Οη εξγαδνκελνη εαλ απαηηεηηαη πξεπεη λα είλαη δεκελνη κε αλζεθηηθε δσλε ΔΠΑΝΔΠΗΥΧΖ - ΤΜΠΤΚΝΧΖ ΟΡΤΓΜΑΣΟ Καηα ηελ σξα εξγαζηαο ησλ κεραλεκαησλ γηα ηελ επαλεπηρσζε ηνπ νξπγκαηνο θαλελαο εξγαδνκελνο δελ ζα εξγαδεηαη εληνο απηνπ. Καηα ηελ σξα ηεο ζπκππθλσζεο ηεο επαλεπηρσζεο θαηα ζηξσζεηο δελ ζα εξγαδνληαη παξαιιεια ηα κεραλεκαηα. Οη αληηζηεξημεηο ζα αλαζπξνληαη βαζκηδσηα αλαινγα κε ηελ πξννδν ηεο επαλεπηρσζεο ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ - ΑΦΑΛΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ Οη εξγαδόκελνη θνξνύλ θξάλνο, αλαθιαζηηθό γηιέθν θαη ππνδήκαηα αζθαιείαο. Σν εξγαηάμην νξηνζεηείηαη σο εμήο: α. Αλ πξόθεηηαη γηα κεζαία ισξίδα ηόηε ρξεζηκνπνηνύληαη θώλνη νη νπνίνη απέρνπλ κεηαμύ ηνπο κέγηζηε απόζηαζε 3,5 m. β. Αλ πξόθεηηαη γηα αθξηλή ισξίδα, ηόηε από ηελ πιεπξά ηεο θίλεζεο ε νξηνζέηεζε γίλεηαη κε θώλνπο όπσο ζηελ πεξίπησζε (α) ελώ από ηελ πιεπξά ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηεο λεζίδαο αλ ρξεζηκνπνηείηαη από πεδνύο, κε πιέγκα. ε θάζε πεξίπησζε (α ή β) από ηελ πιεπξά ηεο θπθινθνξίαο ηζρύνπλ ηα ζρεηηθά κε ηελ επαλάιεςε ησλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο νξηδόκελα ΓΟΚΗΜΔ ΓΗΚΣΤΟΤ Γελ απαηηνπληαη ηδηαηηεξα κεηξα αζθαιεηαο. Πξεπεη λα ηεξνπληαη νινη νη γεληθνη θαλνλεο αζθαιεηαο ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΠΡΟΧΡΗΝΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ - ΖΜΑΝΖ Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ θαη πξηλ απνδνζεί έλα ηκήκα ηεο νδνύ θαη πάιη ζηελ θνηλή ρξήζε, ην ηκήκα ζα θαζαξίδεηαη θαη πιέλεηαη αλ ρξεηάδεηαη, ζα απνκαθξπλεηαη πιήξσο ε πξνζσξηλή ζήκαλζε θαη ζα απνθαζίζηαηαη ε κόληκε (ηελ νπνία ν Δξγνιάβνο πξνζσξηλά είρε θαιύςεη). Οη ζρεηηθεο πξνζσξηλεο θαηαζθεπεο κεηα ηελ απνπεξαησζε ηνπ εξγνπ ή ηκεκαηνο απηνπ ζα θαζαηξνπληαη θαη ελ γελεη ζα απνθαζηζηαηαη πιεξσο ην νδνζηξσκα θαη νιν ην θπζηθν ή/θαη δνκεκελν πεξηβαιινλ ζηελ πξνηεξα ηνπ θαηαζηαζε. 7. ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ Οη θαλνλεο απηνη ηζρπνπλ ζπκπιεξσκαηηθα πξνο απηνπο πνπ αλαπηπζζνληαη παξαπαλσ θαη νη νπνηνη θαη απηνη ζθνπν ερνπλ λα αληηκεησπηδνπλ θηλδπλνπο πνπ πεξηγξαθνληαη εδσ αλαιπηηθα ΝΤΚΣΔΡΗΝΔ ΔΡΓΑΗΔ - ΝΤΚΣΔΡΗΝΖ ΦΧΣΔΗΝΖ ΖΜΑΝΖ Καηά ηελ εθηέιεζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ηνλ απαηηνύκελν θσηηζκό γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαη θάζε ηξίηνπ. Ο θσηηζκνο θαη ηα θσηηζηηθα ζσκαηα πξεπεη λα είλαη εηζη δηεπζεηεκελα εηζη σζηε λα εμαζθαιηδεηαη θσηηζκνο ηνπιαρηζηνλ 300 LUX νκνηνκνξθα θαηαλεκεκελνοπνπ δελ ζα πξνθαιεη ζακβσζε θαη γεληθα ζα δεκηνπξγεη ζπλζεθεο αζθαινπο εξγαζηαο θαη θπθινθνξηαο. Δπηβαιιεηαη λα ππαξρεη θαη εθεδξηθνο θσηηζκνο αζθαιεηαο θαζσο επηζεο θαη αηνκηθνη θαλνη θαηαιιεινπ ηππνπ γηα νινπο ηνπο εξγαδνκελνπο. Απαηηήζεηο θσηεηλεο ζεκαλζεο θαηά ηελ λύθηα ή σξεο κεησκέλεο νξαηόηεηαο: Καηά κήθνο ηεο πεξίθξαμεο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη από ηελ πιεπξά ηεο θπθινθνξίαο ηνπνζεηείηαη θαλόο ζε ύςνο 1,20-1,35 κ. ρξώκαηνο θόθθηλνπ ζηα δεμηά ηεο επεξρόκελεο θπθινθνξίαο θαη άζπξν ζηα αξηζηεξά ηεο αληίζεηεο θαηεύζπλζεο. Οη κέγηζηεο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ θαλώλ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα ΓΤΜΔΝΔΗ ΚΑΗΡΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ

11 Απαγνξεπεηαη ε εθηειεζε εξγαζησλ κε δπζκελεηο θαηξηθεο ζπλζεθεο. Δπηηξεπεηαηη κε εκπεηξν πξνζσπηθν, θαηαιιειν εμνπιηζκν θαη ιεςε ησλ απαξαηηεησλ κεηξσλ αζθαιεηαο γηα εξγαζηεο επεκβαζεσλ πνπ ερνπλ ζθνπν λα απνηξεςνπλ ηδηαηηεξα ζεκαληηθνπο θηλδπλνπο (π.ρ πιεκκπξεο) ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ πξνιεςε θαη αληηκεηώπηζε ππξθατώλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο γεληθά ηνπ εξγνηαμίνπ θαη γεληθνηεξα θαη ππνρξενύηαη λα θξνληίδεη: Γηα ηνλ πεξηνδηθό θαζαξηζκό ηνπ ρώξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ από επηθίλδπλα θαη αλαθιέμηκα πιηθά θαί ηελ θαηάιιειε δηάζεζή ηνπο. Γηα ηελ ρξεζε θαηαιιεινπ εμνπιηζκνπ. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ ππξόζβεζεο. Να κελ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσλ ή θαη άιισλ αλνηθηήο ππξάο θνληά ζε ρώξνπο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ ή άιισλ εύθιεθησλ πιώλ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ γεηηνληθώλ ηδηνθηεζηώλ πνπ αλήθνπλ ζε άιινπο (εξγνζηάζηα, δεμακελέο πγξώλ θαπζίκσλ θ.ι.π.) θαη πξηλ εμαζθαιηζεη νηη δελ ππαξρνπλ ζηνλ αγσγν, νξπγκα, θξεαηην επθιεθηα αεξηα. Να απαγνξεπεηαη ε ρξεζε γπκλεο θινγαο ζηελ εξγαζηα. Να εθπαηδεύζεη θαηάιιεια ην πξνζσπηθό ηνπ ζηελ ρξήζε ππξνζβεζηήξσλ. Οη γελλήηξηεο ξεύκαηνο δελ πξέπεη λα ππεξθνξηώλνληαη. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε θσηηάο γηα δέζηακα. Απαγνξεύεηαη ε ειεύζεξε θαύζε άρξεζησλ πιηθώλ, πιηθώλ ζπζθεπαζίαο θιπ. Ο Αλαδνρνο νθείιεη λα εθνδηάζεη: α. Οια ηα κεραλήκαηα, θνξηεγά θαη επηβαηηθά απηνθίλεηα κε ππξνζβεζηήξα ηύπνπ μεξάο θόλεσο 6 kg γηα κεραλήκαηα θαη θνξηεγά θαη 2,5 kgr γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα. β. Σα γξαθεία κε 2 ππξνζβεζηήξεο ηύπνπ μεξάο θόλεσο 6 kgr. γ. Σηο εξγνηαμηαθέο ζέοεηο όπνπ γίλεηαη ρξήζε ειεθηξηζκνύ κε 2 ππξνζβεζηήξεο μεξάο θόλεσο 6 kgr. ε θακκία πεξίπησζε δελ πξέπεη νη ζέζεηο ππξνζβεζηώλ λα απέρνπλ από ηηο ζέζεηο εξγαηώλ απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 75 κ. δ. Οιεο νη ζέοεηο εξγαζίαο κε 2 ππξνζβεζηήξεο λεξνύ 10 kgr. Οη ζέζεηο ππξνζβεζηήξσλ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε από 75 κ. από ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΤΦΖΛΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ Πξεπεη λα ιακβαλνληαη πξνιεπηηθα θαη επναλνξζσηηθα κεηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκν ηεο ζηαζκεο ηνπ ζνξπβνπ ζηελ πεγε ηνπ νπσο επηινγε ησλ θαηαιιεισλ κεραλεκαησλ, κνλσζε ηαθηηθε ζπληεξεζε,θαηαιιειε νξγαλσζε ηεο εξγαζηαο. Να ρξεζηκνπνηνπληαη αηνκηθα κεζα αθννπξνζηαζηαο νηαλ ε εκεξεζηα αηνκηθε ερνεθζεζε ελνο εξγαδνκελνπ ή ε κεγηζηε ηηκε ηεο ζηηγκηαηαο κε ζηαζκηζκελεο ερεηηθεο πηεζεο ππεξβαηλεη ηα 90 db(a) θαη ηα 200 Pa αληηζηνηρσο. Σα αηνκηθα κεζα πξνζηαζηαο ζα είλαη πξνζαξκνζκελα ζηα αηνκηθα ραξαθηεξηζηηθα ηνπ εξγαδνκελνπ θαη ζηηο ζπλζεθεο εξγαζηαο ηνπ θαη ε ρξεζε ηνπο ζα πξεπεη λα γηλεηαη πξνζεθηηθα σζηε λα κελ νδεγεζνπλ ινγσ ειιεηςεο ερεηηθεο επαθεο ηνπ εξγαδνκελνπ κε ην πεξηβαιινλ ηνπ ζε αηπρεκαηα ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΚΟΝΔ Πξεπεη λα ιακβαλνληαη πξνιεπηηθα θαη επαλνξζσηηθα κεηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκν ηεο δηαρπζεο ηεο ζθνλεο θαη ηπρνλ αεξησλ από κεραλεκαηα ζηελ πεγε ηνπο νπσο δηαβξνρε, επηινγε ησλ θαηαιιεισλ κεραλεκαησλ, θαιπςε θαηεδαθηδνκελσλ ηκεκαησλ, θαηαιιειε νξγαλσζε ηεο εξγαζηαο. Να ρξεζηκνπνηνπληαη αηνκηθα κεζα πξνζηαζηαο 7.6. ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΠΣΧΔΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ Απαγνξεπεηαη ε παξακνλε ε εξγαζηα αηνκσλ θαησ ή πιεζηνλ από κεηαθηλνπκελα θνξηηα, πιηθα θαζσο θαη εθζθαθεηο, γεξαλνπο θιπ κεραλεκαηα. Καηα ηελ δηαξθεηα θνξηνεθθνξησζεσλ θαλεηο εξγαδνκελνο δελ ζα εξγαδεηαη εληνο ηνπ νξπγκαηνο εθνζνλ νη θνξηνεθθνξησζεηο πξαγκαηνπνηνπληαη πιεζηνλ απηνπ. Καηα ηελ δηαξθεηα εθζθαθσλ θαη επελεπηρσζεσλ θαλεηο εξγαδνκελνο δελ ζα εξγαδεηαη εληνο ηνπ νξπγκαηνο. Απαγνξεπεηαη ε δηαθηλεζε πιηθσλ θαη εξγαιεησλ κε ξηςε από εξγαδνκελν ζε εξγαδνκελν. Απαγνξεπεηαη ε απνζεζε θαζε εηδνπο αληηθεηκελσλ πιεζηνλ ησλ ρεηιεσλ ηνπ νξπγκαηνο. Τιηθά εθζθαθήο, εξγαιεία, πιηθά θιπ. ηνπνζεηνύληαη ζε ειάρηζηε απόζηαζε 0,60 κ. από ην ρείινο ηεο εθζθαθήο. Οη αληηζηεξημεηο ζα πξεπεη λα εμερνπλ ηνπ εδαθνπο ηνπιαρηζηνλ 15 εθ. παξερνληαο πξνζηαζηα από πησζεηο.

12 7.7. ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΠΣΧΖ Λνγσ ηεο θπζεο ηνπ εξγνπ δελ είλαη δπλαηε παληα ε ππαξμε δηαηαμεσλ πνπ λα εκπνδηδνπλ ηελ πησζε νπηε ε ππαξμε δηαηαμεσλ πνπ λα ζπγθξαηνπλ ζηελ πησζε. Γηα ηνπο ινγνπο απηνπο είλαη απαξαηηεηε ε ρξεζηκνπνηεζε εκπεηξνπ πξνζσπηθνπ. Σα νξπγκαηα ζα ερνπλ θαη από ηηο δπν πιεπξεο ηνπο ειεπζεξεο ισξηδεο πιάηνπο ηνπιαρηζηνλ 60 εθαηνζησλ θαηα ην δπλαηνλ επηπεδεο, ειεπζεξεο από πιηθα, εκπνδηα θαη ελ γελεη αληηθεηκελα. Δαλ απαηηεζεη νη εξγαδνκελνη πξεπεη λα είλαη δεκελνη κε ζθνηληα από θαηαιιεια ζηαζεξα ζεκεηα ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΟΥΖΜΑΣΑ Οινη νη εξγαδνκελνη θνληα ζε ρσξνπο θπθινθνξηαο κεραλεκαησλ θαη νρεκαησλ ζα θνξνπλ αλαθιαζηηθν γηιεθν ε ελδπκαηα δσεξνπ ρξσκαηνο θηηξηλνπ ή δσεξνπ πνξηνθαιη ή αιια αλαθιαζηηθα εμαξηεκαηα. Ο εξγνηαμηαθνο ρσξνο ζα δηαρσξηδεηαη από ην ππνινηπν ηκεκα ηεο νδνπ ή εγθαξζηεο νδνπο κε θαηαιιειε πεξηθξαμε θαη πηλαθηδεο. Δαλ απαηηεηηαη ζα ππνβνεζεηηαη ε θπθινθνξηα (κε ηελ ζπκθσλε γλσκε θαη ζπκθσλα κε ηηο εληνιεο ηεο Σξνραηαο) από θαηαιιειν πξνζσπν(ηδηαηηεξα ζε σξεο θπθινθνξηαθεο αηρκεο ή εαλ δελ ππαξρεη γηα νπνηνλδεπνηε ινγν νξαηνηεηα) ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Οπσο πξνβιεπνληαη ζηνλ Καλνληζκν Δζσηεξηθσλ Ηιεθηξηθσλ εγθαηαζηαζεσλ, ηηο ζρεηηθεο ηππνπνηεζεηο ηεο Γ.Δ.Η., αιινπο ζρεηηθνπο Καλνληζκνπο θαη λνκνπο. Μεηξα αζθαιεηαο πξνβιεπνληαη ζην αξζξν 21 ηνπ Π.Γ. 225/89. Ιδηαηηεξε πξνζνρε ζα δηλεηαη γηα ηελ απνθπγε ειεθηξνπιεμηαο από επαθε κε θαισδηα θαηα ηελ εξγαζηα κεραλεκαησλ θαη απηνθηλεησλ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΔΡΗΜΟΤ Βιεπε ζρεηηθεο αλαθνξεο ζηνλ θαθειιν αζθαιεηαο θαη πγεηαο ΔΠΗΚΔΦΔΗ Δπηζθέπηεο ζεσξείηαη θάζε άηνκν ην νπνίν δελ αλήθεη ζην απαζρνινύκελν ζην έξγν πξνζσπηθό ηνπ Δξγνιάβνπ ή ηεο Δπίβιεςεο θαη βξίζθεηαη εληόο ηνπ Δξγνηαμίνπ. Απαγνξεπεηαη ξεηα (εθηνο εαλ ππαξμεη εηδηθε πξνο ηνπην εληνιε ηεο Τπεξεζηαο) ε εηζνδνο ηξηησλ πξνζσπσλ ζην εξγνηαμην (θαη ν Αλαδνρνο νθεηιεη λα ιαβεη πιεξε εηδηθα κεηξα γηα ηελ απνηξνπε ηεηνησλ γεγνλνησλ) θαη ε δηνξγαλσζε επηζθεςεσλ ή ππνδνρε επηζθεπησλ. Δαλ ππαξμεη επηζθεςε ζε όινπο ηνπο επηζθέπηεο παξέρεηαη ε απαξαίηεηε ελεκέξσζε γηα ηνπο ελδερόκελνπο θηλδύλνπο ζηνπο εξγνηαμηαθνύο ρώξνπο ζπλνδεία θξάλνπο ην νπνίν ππνρξενύληαη λα θνξνύλ ζπλερώο θαη θάζε άιιν κεζν πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. Πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επηζθεπηώλ έρεη ν Δξγνιάβνο εθηόο αλ απηνί επηζθέπηνληαη/επηζεσξνύλ ηνπο εξγνηαμηαθνύο ρώξνπο κε επζύλε ηεο Δπίβιεςεο ΔΡΓΑΗΔ ΜΔ ΔΚΡΖΚΣΗΚΑ ε νισο εμαηξεηηθε πεξηπησζε πνπ είλαη αλαγθαηα απαηηεηηαη εγγξαθε εγθξηζε ηεο Τπεξεζηαο θαη ησλ αιισλ αξκνδησλ αξρσλ. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη όια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηώλ θαη αηπρεκάησλ από ηε ρξήζε εθξεθηηθώλ πιώλ νπσο π.ρ. ειεγρόκελεο εθξήμεηο, ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ γηα ηελ απνκάθξπλζε αηόκσλ θαη νρεκαησλ από ηνπο ρώξνπο ησλ εθξήμεσλ,ιήςε πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ γηα παξαθείκελεο θαηαζθεπέο θαη ηδηνθηεζίεο θιπ. Οιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη από ηα παξαπάλσ βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν ν νπνηνο ερεη θαη ηελ απνθιεηζηηθε επζπλε. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα πάξεη όια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηνλ εληόπηζκν ηπρόλ παιαηώλ εθξεθηηθώλ πιώλ θαη λα αλαθέξεη ακέζσο ην γεγνλόο απηό ζηελ Τπεξεζία θαη λα εηδνπνηήζεη ηελ αξκόδηα ζηξαηησηηθή αξρή. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθσζεί ρσξίο λα δηαηππώζεη θακκηά αληίξξεζε, ζηηο εληνιέο ησλ παξαπάλσ Αξρώλ,ρσξίο λα δηθαηνύηαη λα πξνβάιεη θακκηά απαίηεζε γηα απνδεκίσζή ηνπ, γηα ηελ ελδερόκελε αλσκαιία πνπ ζα πξνθιεζεί ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, εθηόο από αλάινγε παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ. Οιεο νη ζρεηηθεο κε εθξεθηηθα εξγαζηεο (θαη ε απνζεθεπζε ηνπο) γηλνληαη ζπκθσλα κε ηηο εηδηθεο πξνβιεςεηο ηνπ Καλνληζκνπ Μεηαιιεπηηθσλ θαη Λαηνκηθσλ εξγαζησλ θαη ησλ εηδηθσλ δηαηαμεσλ πνπ ηζρπνπλ ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ

13 Ο αλαδνρνο ππνρξενπηαη λα παξερεη εθ ησλ πξνηεξσλ νπνπ απαηηεηηαη ζρεηηθα κε εξγαζηεο πνπ πξνθαινπλ ηδηαηηεξεο θπθινθνξηαθεο αιινησζεηο θαη πξνβιεκαηα ζε ππεξεζηεο ακεζεο επεκβαζεο (π.ρ. Ππξνζβεζηηθε Τπεξεζηα, ΔΚΑΒ). Δίλαη επηζεο ππνρξεσκελνο λα δηδεη ακεζσο πιεξνθνξηεο πνπ ηνπ δεηνπληαη από αξκνδηεο αξρεο ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ Θα πξεπεη λα αθνινπζνπληαη ηα αλαθεξνκελα ζηνλ θαθειιν αζθαιεηαο θαη πγεηαο (Γηαζσζε, παξνρε πξσησλ βνεζεησλ θιπ) κε επζπλε, θξνληηδα θαη δαπαλε ηνπ Αλαδνρνπ ΥΡΖΗΜΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΦΑΚΔΛΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ηνλ θαθειιν αζθαιεηαο θαη πγεηαο νπνπ πεξηγξαθνληαη νη ηδηαηηεξνηεηεο ησλ εξγσλ απνρεηεπζεο θαη δηλνληαη ζρεηηθεο νδεγηεο ππαξρνπλ ζεκαληηθεο νδεγηεο νη νπνηεο πξεπεη λα αθνινπζνπληαη κε επζπλε, θξνληηδα θαη δαπαλε ηνπ Αλαδνρνπ θαη θαηα ηελ δηαξθεηα ηεο θαηαζθεπεο ηνπ εξγνπ νπσο γηα Πξνζσπηθν, πξνζηαηεπηηθα ελδπκαηα θαη ελ γελεη αηνκηθν εμνπιηζκν, νκαδηθν εμνπιηζκν, αηνκηθε θαη νκαδηθε πγηεηλε, ιεηηνπξγηθεο δηαδηθαζηεο εξγαζηαο, επηθηλδπλε αηκνζθαηξα θαη ηξνπνη κεηξεζεο θαη αληηκεησπηζεο ηεο, κεηξα γηα πιεκκπξεο, αζζελεηεο, γηα ηνλ Η/Μ εμνπιηζκν θιπ. 8. ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 8.1. ΠΡΟΠΔΛΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ ΚΑΗ ΑΦΑΛΖ ΠΡΟΒΑΖ ΘΔΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ Η εηζνδνο θαη ε εμνδνο ζην νξπγκα πξεπεη λα γηλεηαη κε ζηαζεξε θαη αλζεθηηθε θιηκαθα κε εμαζθαιηζκελε ζηεξεσζε ελαληη αλαηξνπεο, αληηνιηζζεξα δαπεδα, ρεηξνιαβεο αζθαιεηαο θαη πξνζηαηεπηηθε δηαηαμε πνπ λα απνθιεηεηο αλαηξνπε ηνπ ρξεζηε. Απαγνξεπεηαη ε αλαξξηρεζε ή ε ρξεζηκνπνηεζε ησλ κεραλεκαησλ εθζθαθεο. Οη θιηκαθεο ζα δηαηεξνπληαη ζηελ ζεζε ηνπο γηα νζν ρξνληθό δηάζηεκα ππαξρνπλ εξγαδνκελνη εληνο ηνπ νξπγκαηνο. Γηα εξγαζίεο ζε βάζε κεγαιύηεξα ηνπ 1,50 κ. απαηηνύληαη θιίκαθεο ζε απνζηάζεηο όρη κεγαιύηεξεο ησλ 25 κ. Απαγνξεπηαη ε θαζνδνο θαη ε αλνδνο ζην νξπγκα ηνπ πξνζσπηθνπ καδη κε βαξηα θνξηηα. ηηο ελδεδεηγκελεο ζεζεηο πξεπεη λα ππαξρνπλ δηαθξηηεο ζηαζεξεο δηαβαζεηο ή γεθπξσκαηα ηθαλνπ πιαηνπο πξνζηαηεπκελα κε θηγθιηδσκαηα γηα ηελ δηειεπζε ησλ εξγαδνκελσλ. ε θαζε πεξηπησζε απαγνξεπνληαη ηα αικαηα παλσ από ην νξπγκα ή ε δηειεπζε από καδεξηα θιπ. Σν απην ηζρπεη θαη ζηελ πεξηπησζε δηειεπζεο θνξηησλ. Οη πεδνγεθπξεο ζα ερνπλ πιαηνο ηνπιαρηζηνλ 50 εθαηνζηα. ε πεξηπησζε θιηζεο κεγαιπηεξεο ησλ 12 κνηξσλ πξεπεη λα ερνπλ βαζκηδεο, ζε πεξηπησζε δε θιηζεο κεγαιπηεξεο ησλ 30 κνηξσλ ζθαινπαηηα ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΡΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΣΑ ΦΑΔΗ Γεληθα νη θαζεηο θαηαζθεπεο ηνπ εξγνπ είλαη: 8.3. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΠΔΕΧΝ ΚΑΗ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ Οπσο αλσηεξσ νξηδεηαη ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΤΛΗΚΧΝ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΥΡΖΣΧΝ Σα πιηθα ηα νπνηα ν Αλαδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεζεη ζην εξγν θπιαζζνληαη ζε θαηαιιεινπο ρσξνπο πνπ ζα εμεπξεζνπλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνπλ κε επζπλε, θξνληηδα θαη δαπαλε ηνπ. ε θακκηα πεξηπησζε δελ ηνπνζεηνπληαη ζε νδνπο ή/θαη θνηλνρξεζηνπο ρσξνπο. Η ελαπνζεζε πιηθσλ ζηνλ ηνπν εθηειεζεο ησλ εξγαζησλ ζα είλαη πεξηνξηζκελε (ηνπηθα θαη ρξνληθα), ν ρσξνο απνζεζεο απνηειεη κεξνο ηνπ εξγνηαμηνπ θαη πξνζηαηεπηαη αλαινγα θαη ζα γηλεηαη κε ηξνπν πνπ δελ δεκηνπξγεη πξνβιεκαηα θπθινθνξηαο, αζθαιεηαο πξαλσλ εθζθαθεο (απνζηαζε ηνπιαρηζηνλ 60 εθ ή νζν απαηηεηηαη ), πξνζβαζεο πεξηνηθσλ θιπ. Σα αθαηάιιεια ή πιενλάδνληα πιηθά ζα δηαζηξώλνληαη ζε ρώξν εγθεθξηκκελν από ηηο αξκνδηεο Αξρεο. ε θαζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο νθείιεη λα εμεύξεη ρώξνπο απνζέζεσο ηεο Τπεξεζίαο κε αλαιακβαλνύζεο θακκηά απνιπησο ππνρξέσζε γηα εμεύξεζε ηέηνηνπ ρώξνπ ε/θαη απνδεκίσζε ηνπ Αλαδόρνπ. Tα αρξεζηα πξνηνληα ζα θνξησλνληαη ζε θνξηεγα θαη ζα απνκαθξπλνληαη από ηελ ζεζε ηνπ εξγνπ. Σα πξνηόληα εθζθαθώλ γεληθά αθνκα θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ρξεηάδνληαη γηα ηελ επίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο, ζα απνκαθξύλνληαη απ'απηό, κεξηθώο ή νιηθώο, πξνζσξηλώο ή θαη νξηζηηθώο. Η πξνζσξηλε ελαπόζεζε ησλ πξνηόλησλ απηώλ ζα γίλεηαη ζε ρώξνπο θεηκέλνπο ζε νηαλδήπνηε απόζηαζε απν ηνλ ηόπν ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ θαη δηαηηζέκελνπο πξνο ηνλ ζθνπό απηόλ, κε επζύλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδόρνπ.

14 8.5. ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΥΧΡΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ - ΔΣΗΑΖ - Α ΒΟΖΘΔΗΧΝ 1. Λνγσ ηνπ εηδνπο θαη ηεο θπζεσο ηνπ εξγνπ ( ηνπνζεηεζε αγσγσλ ζε νδνπο εληνο θαηνηθεκελεο πεξηνρεο) δελ είλαη δπλαηε ε δεκηνπξγηα ρσξσλ πγηεηλεο θαη εζηηαζεο ησλ εξγαδνκελσλ. 2. ε θαζε ζεζε εξγαζηαο ζα ππαξρεη πιεξσο εμνπιηζκελν θαξκαθεην νπσο πξνβιεπεηαη ζην αξζξν 31 ηνπ Π.Γ. 225/ Γηα ηελ κεηαθνξα αξξσζησλ, ηξαπκαηησλ θιπ απαηηεηηαη ε κνληκε παξνπζηα θαηαιιεινπ νρεκαηνο ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ 8.7. ΠΗΝΑΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ πληζηαηαη ε ρξεζε ησλ πηλαθσλ ειεγρνπ πνπ εθπνλεζε νκαδα εξγαζηαο ηνπ Σ.Δ.Δ. ΠΗΝΑΚΔ ΠΗΝΑΚΑ 1 Σν ύςνο θώλσλ t θαη ε απόζηαζε l κεηαμύ ησλ θώλσλ ζηελ πξννδεπηηθά κεησκέλνπ πιάηνπο ισξίδα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ θαηεγνξία ηεο νδνύ. Οη ηηκέο t θαη l δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΡΟΜΟΤ t l Σαρύηεηα u<50km/h Σαρύηεηα 50<u<70km/h Σαρύηεηα u>70km/h ΔΛΑΥΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΚΧΝΧΝ 40 cm 7 m 3 50 cm 5 m 5 60 cm 3,5 m 7 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΟΓΟΤ ηαρύηεηα u<50km/h ηαρύηεηα u>50km/h ΠΗΝΑΚΑ 2 Απαηηήζεηο Δπαλάιεςεο Πηλαθίδσλ ήκαλζεο ΛΧΡΗΓΑ ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΑ ΜΔΗΧΜΔΝΟΤ ΠΛΑΣΟΤ ΛΧΡΗΓΑ ΣΑΘΔΡΑ ΜΔΗΧΜΔΝΟΤ ΠΛΑΣΟΤ 35 m 45 m 25 m 35 m ΠΗΝΑΚΑ 3 Μέγηζηεο Απνζηάζεηο κεηαμύ Γηαβάζεσλ Πεδώλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη άιιεο δηαβάζεηο π.ρ. ππόγεηεο, απηνθηλήησλ θ.ι.π) ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ / ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΠΤΚΝΖ ΓΟΜΖΖ ΑΡΑΗΖ ΓΟΜΖΖ ΗΓΡΤΜΑΣΑ * ηαρύηεηα u<50km/h 45 κ. 60 κ. 75 κ. 25 κ. ηαρύηεηα u>50km/h 60 κ. 75 κ. 100 κ. 50 κ. ΠΗΝΑΚΑ 4 Διάρηζην Πάρνο Διαζκάησλ Κπθινθνξίαο ζε mm

15 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΟΥΖΜΑΣΟ/ ΠΛΑΣΟ ΔΚΚΑΦΖ Δ cm ΒΑΡΗΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΜΔΑΗΑ ΟΥΖΜΑΣΑ κέρξη 55 12,5 8,0 κέρξη ,5 κέρξη ,0 * Δθθιεζίεο, ζρνιεία, γήπεδα θ.ι.π. ΠΗΝΑΚΑ 5 Απνζηάζεηο κεηαμύ Φαλώλ Δπηζήκαλζεο Δξγνηαμίνπ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΟΓΟΤ ΜΔΓΗΣΖ ΑΠΟΣΑΖ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΦΑΝΧΝ Δ ΜΔΣΡΑ ΟΓΟ ΜΔ ΚΑΛΟ ΦΧΣΗΜΟ ΟΓΟ ΜΔ ΚΑΚΟ ΦΧΣΗΜΟ ηαρύηεηα <50km/h ισξίδα πξννδεπηηθά κεησκέλνπ πιάηνπο ηαρύηεηα >50km/h ισξίδα πξννδεπηηθά κεησκέλνπ πιάηνπο ηαρύηεηα <50km/h ισξίδα ηαζεξνύ κεησκέλνπ πιάηνπο ηαρύηεηα >50km/h ισξίδα ηαζεξνύ κεησκέλνπ πιάηνπο νδόο κε λεζίδα νδόο ρσξίο λεζίδα νδόο κε λεζίδα νδόο ρσξίο λεζίδα Διάρηζηνο αξηζκόο θαλώλ ζηελ ισξίδα πξννδεπηηθά κεησκέλνπ πιάηνπο ηξείο ή ίζεο απνζηάζεηο ηνπνζεηεκέλνη (αξρή, κέζε, ηέινο). ε πεξηνρέο όπνπ ν θσηηζκόο είλαη ειιεηπήο ή θαθόο θαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ, ην βάζνο ησλ εθζθαθώλ θαη ηελ θίλεζε ηεο πεξηνρήο κπνξεί λα δεηεζεί από ηελ Δπίβιεςε ν θσηηζκόο ηνπ Δξγνηαμίνπ. Οη πηλαθίδεο ησλ δηαβάζεσλ πεδώλ ζα θσηίδνληαη κε πξνβνιείο 250 Watt νη νπνίνη ζα ηνπνζεηνύληαη πάλσ από θάζε πηλαθίδα. ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Ρέζπκλν, Οθηώβξηνο 2013 Η Πξντζηακέλε Σ.Τ.Γ.Ρ Ρέζπκλν, Οθηώβξηνο 2013 Ο πληάμαο

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΛΔΓΜΑΣΟ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΛΑΖ Κ.Υ. ΟΓΧΝ ΚΟΤΡΜΟΤΛΖ ΚΑΗ ΚΡΗΑΡΖ (ΣΜΖΜΑ ΟΓΟΤ ΚΡΗΑΡΖ) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Π.Δ. Π. ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΥΗ! ΔΠΙΛΔΞΣΔ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1, 2. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 3 & 4. ΛΤΔΙ ΜΔ ΜΠΛΔ

ΠΡΟΟΥΗ! ΔΠΙΛΔΞΣΔ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1, 2. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 3 & 4. ΛΤΔΙ ΜΔ ΜΠΛΔ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ II (8ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 7/6/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΩΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3+1 bonus ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ: 100+1 bonus ΠΡΟΟΥΗ!

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα