Cr (mg/dl) (ml/min) (copies/ml) I Α Αφρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Cr (mg/dl) (ml/min) (copies/ml) I Α Αφρ. 38 198 3.6 24 5.3 89 33117"

Transcript

1 HIV Θετικοί Ασθενείς µε Νεφροπάθεια Κων/νος Παπανικολάου Παθολόγος, ΕξειδικευόµενοςΛοιµώξεων ΕΠαθολογική / ΜΕΛ

2 Χαρακτηριστικά Ασθενών Φύλο Φυλή Ηλικία Urea (mg/dl) Cr (mg/dl) Kάθαρση (ml/min) TPU/24h (gr/d) CD4 (/µl) Ιϊκό φορτίο ΗIV (copies/ml) I Α Αφρ II Α Αφρ > III Α Καυκ

3 . Νεφρικής βλάβης στην HIV λοίµωξη Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια Νεφροπάθεια σχετιζόµενη µε την αντι-ρετροϊική αγωγή Νεφρωσικό (ή νεφριτικό) σύνδροµο o ΗΙVAN (ΗΙV Associated Nephropathy) o Θροµβωτική µικροαγγειοπάθεια o Σπειραµατονεφρίτιδα µέσω ανοσοσυµπλεγµάτων

4 Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια HIV λοίµωξη Προκαλείταιµετουςίδιουςµηχανισµούςόπωςστα HIV αρνητικά άτοµα Σε µια σειρά 754 HIV θετικών ασθενών, η ΟΝΑ είχε επίπτωση 5.9 περιπτώσεων / 100 έτηασθενών. Σχετίζεταιµεπροχωρηµένη HIV λοίµωξη (CD4 < 200 c/µl, HIV RNA > copies/ml), συλλοίµωξη HCV και ιστορικό αντιρετροϊκής θεραπείας. Franceschini et al, Kidney Int 2005

5 Αίτια ΟΝΑ σε HIV θετικούς ασθενείς Αίτια ΕπεισόδιαΟΝΑ, αριθµός (%), 111 συνολικά ΠΡΟΝΕΦΡΙΚΗ 43 (38%) ιάρροια, ναυτία, έµετοι, αφυδάτωση 18 Καρδιακή ανεπάρκεια 2 Κίρρωση, ηπατονεφρικόσύνδροµο 9 Σήψη 10 ΝΕΦΡΙΚΗ 48 (46%) ΟΞΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ Ισχαιµική 22 Νεφροτοξική (φάρµακα, σκιαγραφικά) 19 ιάµεση νεφρίτιδα 5 ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ 2 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ 9 (7%) ΑΓΝΩΣΤΗ 11 (9%) Franceschini et al, Kidney Int 2005

6 ΟΝΑ?? ύναται να αποκλειστεί µε: Κλινικό ιστορικό Υπερηχογράφηµα Ασθενής U/S νεφρών Ι ΙΙ ΙΙΙ Ε 12.5 cm, ΑΡ 12.4 cm, Αυξηµένη ηχογένεια, οιδηµατώδης απεικόνιση παρεγχύµατος, ασαφής διαχωρισµός νεφρικών κόλπων φλοιού, προπέτεια πυραµίδων, εικόνα συµβατή µε οξεία νεφρική βλάβη. Ε 13 cm, ΑΡ 11.5 cm Αυξηµένηηχογένεια, απώλειαφλοιοµυελώδουςδιαφοροποίησης, ευρήµατα υπέρ διάχυτης παρεγχυµατικής νόσου. Νεφροί φυσιολογικού µεγέθους και ηχογένειας.

7 Nεφρική βλάβη από φάρµακα ΟξείαΣωληναριακήΝέκρωση : πενταµιδίνη, foscarnet, cidofovir, αµφοτερικίνηβ Aναστρέψιµη νεφρική ανεπάρκεια από το Ritonavir (PI) Σύνδροµο Fanconi: Tenofovir (NRTI) Νεφρολιθίαση: Indinavir (PI) ΟΝΑ και ενδοσωληναριακή απόφραξη λόγω καθίζησης κρυστάλλων µετά από χρήση acyclovir I.V

8 Σχετιζόµενη µε τον HIV Νεφροπάθεια Πρωτεϊνουρία και αυξηµένη κρεατινίνη έχουν βρεθεί σε συχνότητααπό 7 30 % οροθετικώνασθενών. Βιοψία νεφρού συνιστάται ανάλογα µε - την έκταση της πρωτεϊνουρίας -τηπτώσητου GFR < 60 ml/min Ο HIV προκαλείάµεσαήέµµεσα o τηκλασική HIVAN o τη θροµβωτική µικροαγγειοπάθεια o σπειραµατονεφρίτιδες από ανοσοσυµπλέγµατα

9 Eπιδηµιολογία Νεφρικών Νόσων σχετιζόµενων µε ΗΙV λοίµωξη (Ι) 89 HIV (+) ασθενείς που υποβλήθηκαν σε βιοψία νεφρού στις Η.Π.Α, είχαν HIVAN (collapsing FSGS) 47 είχανάλλεςβλάβες (Non HIVAN): o 13 ΣπειραµατονεφρίτιδαµεΑνοσοσυµπλέγµατα o 8 ΜεµβρανώδηΝεφροπάθεια o 6 ιαβητικήσπειραµατοπάθεια o 5 ΜεµβρανοϋπερπλαστικήΣπειραµατονεφρίτιδα o 5 ΥπερτασικήΝεφροσκλήρυνση o 3 ιάµεσηνεφρίτιδα o 2 Αµυλοείδωση, 1 IgAΝεφροπάθεια, 1 ΕλάχιστεςΑλλοιώσεις Szczech et al, Kidney Int 2004

10 HIVAN HIV FSGS (Ι) Έχειπεριγραφείσεόλαταστάδιατης HIV λοίµωξης, ακόµα και στην οροµετατροπή. Κλινικά: προχωρηµένη νεφρική ανεπάρκεια, πρωτεϊνουρία συχνά > 3 g/d, απουσίαπεριφερικούοιδήµατος, διογκωµένοι νεφροί αυξηµένης ηχογένειας. Ιστολογικά: - προσβάλλονται όλα τα διαµερίσµατα του νεφρού. - χαρακτηρίζεται από συµπτωτική (ρικνωτική) εστιακή τµηµατική σπειραµατοσκλήρυνση, ατροφία του επιθηλίου των σωληναρίων και λεµφοκυτταρική διάµεση διήθηση. - σηµαντική διαµεσοσωληναριακή διήθηση από Τ λεµφοκύτταρα και µακροφάγα.

11 ΗΙV FSGS ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

12 HIVAN HIV FSGS (ΙΙ) Παθογένεση: η λοίµωξη των νεφρικών κυττάρων από τον HIV. Στο νεφρικό επιθήλιο µπορεί να ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του ιού, αποτελώντας διακριτό reservoir του HIV. Eκείανευρίσκεταιακόµακαιόταντο HIV RNA είναι µη ανιχνεύσιµο στο αίµα. HIV Entry Into Renal Tubular Epithelial Cells Through Cell Cell Adhesion

13 HIVAN HIV FSGS (ΙΙI) Eπιπολασµός 3.5 %. Kυρίως σε Αφρικανούς. Πιθανότατη η γενετική προδιάθεση. Παράγοντες κινδύνου τα CD4 < 200 /µl και το υψηλό ιϊκό φορτίο. Πτωχή πρόγνωση χωρίς θεραπεία (ταχεία εξέλιξη σε ESRDεντός 1 4 µηνών). Αποτελεσµατικότερη θεραπεία φαίνεται πως είναι η αντιρετροϊκή αγωγή (ART). Αναστολείς ΜΕΑ, κορτικοστεροειδή.

14 Θροµβωτική Μικροαγγειοπάθεια Χαρακτηρίζεταιαπόαιµολυτικήαναιµία, θροµβοπενία, νεφρική ανεπάρκεια και κλινικές εκδηλώσεις όπως πυρετός και νευρολογικές διαταραχές. Το HUS TTP τυπικάεµφανίζεταιγύρωστα 35 έτηζωής, συνήθέστερα στους άνδρες και έχει χειρότερη πρόγνωση σε σχέση µε την ιδιοπαθή µορφή. Αντιµετωπίζεται µε χορήγηση πλάσµατος και πλασµαφαίρεση.

15 Σπειραµατονεφρίτιδα από Ανοσοσυµπλέγµατα (Ι) Κλινική εικόνα πολύ διαφορετική από τη HIVAN: π.χ αιµατουρίακαιπρωτεϊνουρία 1 3 g/d (νεφριτικόίζηµα ούρων). Συχνάσυνυπάρχειµελοίµωξηαπότουςιούςτης ηπατίτιδας B και C. Ανοσοσφαιρίνες (IgA, IgM, IgG) δεσµεύονταισεηιv αντιγόναπουβρίσκονταιστηκυκλοφορία ( p24, gp41, gp120) και σχηµατίζουν κυκλοφορούντα ανοσοσυµπλέγµατα, τα οποία εναποτίθενται στους νεφρούς. ΣτηνΕυρώπηείναισυχνότερηαπότην FSGS (επιπολασµός %).

16 Σπειραµατονεφρίτιδα από Ανοσοσυµπλέγµατα (ΙΙ) Ταιστολογικάευρήµαταέχουνκαταταχθείσε 4 οµάδες: o ΣΝ µεσολαβούµενη από ανοσοσυµπλέγµατα o IgAνεφρίτιδα o Μεικτή σκληρυντική / φλεγµονώδης νόσος o ΣύνδροµοπαρόµοιοµετοΣΕΛ Η διάµεση διήθηση γίνεται από Β λεµφοκύτταρα. Εναποθέσεις IgM, IgA, IgGκαισυµπληρώµατος. Συχνά συνυπάρχει µε αλλοιώσεις HIVAN.

17 Σπειραµατονεφρίτιδα από Ανοσοσυµπλέγµατα (ΙΙ) Mπορείναεµφανιστείως: o Μεταλοιµώδης ΣΝ: µετά από λοιµώξεις από CMV, hanta, γρίππη, parvob19, ελονοσία, σύφιλη, σταφυλόκοκκο, σλαµονέλα κ.α. o IgA νεφρίτιδα: πυροδοτείται από τον HIV ή λοιµώξεις αναπνευστικού, ηπατίτιδα Α. Εκδηλώνεται µε µεσαγγειακή υπερπλασίακαιείναισυχνότερηστουςευρωπαίους. Εναπόθεση IgA βρίσκεται στο 7.7 % των νεκροτοµών. o Μεµβρανώδης νεφρίτιδα: σε κακοήθειες, ηπατίτιδα Β, C. o Mεµβρανοϋπερπλαστική ΣΝ: ηπατίτιδα C.

18 Σπειραµατονεφρίτιδα από Ανοσοσυµπλέγµατα (ΙΙΙ) Πλέονσιωπηλήπορείασεσύγκρισηµετην collapsing FSGS, λιγότερο πιθανή η εξέλιξη σε ESRD. Ωφέλεια από τη χορήγηση Α-ΜΕΑ, κορτικοστεροειδών και αντιρετροϊικών.

19 Eπιδηµιολογία Νεφρικών Νόσων σχετιζόµενων µε ΗΙV λοίµωξη (ΙΙ) Αριθµός Ασθενών ΗΙVAN Non -HIVAN P value Φύλο Γ/Α 7/35 9/38 Ηλικία Φυλή: Λευκοί HBs Ag positive Anti-HCV positive Υπέρταση Κρεατινίνη (µέση) Κάθαρση κρεατινίνης CD4 λεµφοκύτταρα Renal Replacement Therapy Ηµέρες από τη βιοψία

20 Πιθανές διαγνώσεις I HIVAN : Αφρικανικήκαταγωγή, ταχείαεξέλιξησε ESRD, CD4 <100, Υπερηχογενείς νεφροί. II III HIVAN : Αφρικανικήκαταγωγή, CD4 <100, Υπερηχογενείςνεφροί. Non HIVAN : Βραδείαεξέλιξη. Non HIVAN : Καυκάσιος, Βραδείαεξέλιξη.

21 Θεραπείες HIV - FSGS HIV ΣΝαπόΑνοσοσυµπλέγµατα ART Ενδείκνυται Ενδείξεις υπέρ χρήσης A-ΜΕΑ Ενδείκνυται Ενδείξεις υπέρ χρήσης Κορτικοστεροειδή Αµφιλεγόµενα Αµφιλεγόµενα και ακόµα Ανταγωνιστές ΑΤ-II αν πρωτεϊνουρία > 1 g/d Πρόσληψηπρωτεΐνης g/kg/dκαιυγρών lt/d Προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή για DVT αν αλβουµίνη < 2.5 g/dl Yπολιπιδαιµική αγωγή αφού εξαντληθούν τα διαιτητικά µέσα

22 23o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ AIDS 25-27Νοεµβρίου 2011 Αθήνα Divani Caravel

Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων. Κ. Τζανέτου Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»

Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων. Κ. Τζανέτου Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων Κ. Τζανέτου Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» Η μικροσκοπική ανάλυση των ούρων Η σπουδαιότητα της εξέτασης των ούρων ήταν γνωστή από

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των ούρων στην οξεία και τη χρονία νεφρική νόσο

Η ανάλυση των ούρων στην οξεία και τη χρονία νεφρική νόσο ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(5):651-662 Η ανάλυση των ούρων στην οξεία και τη χρονία νεφρική νόσο Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του HIV στους νεφρούς. Π. Νικολαΐδης Οµότιµος Καθηγητής Παθολογίας- Νεφρολογίας - Λοιµωξιολογίας ΑΠΘ

Η επίδραση του HIV στους νεφρούς. Π. Νικολαΐδης Οµότιµος Καθηγητής Παθολογίας- Νεφρολογίας - Λοιµωξιολογίας ΑΠΘ Η επίδραση του HIV στους νεφρούς Π. Νικολαΐδης Οµότιµος Καθηγητής Παθολογίας- Νεφρολογίας - Λοιµωξιολογίας ΑΠΘ Παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη νεφρικής νόσου σε HIV ασθενείς Ηλικία Φυλή- Εθνικότητα Οικογενειακό

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Αιφνίδια μείωση του GFR, με συνέπεια την κατακράτηση των αζωτούχων προϊόντων του μεταβολισμού.

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Αιφνίδια μείωση του GFR, με συνέπεια την κατακράτηση των αζωτούχων προϊόντων του μεταβολισμού. Διαφορική διάγνωση της οξείας νεφρικής βλάβης Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Καράτζιος Δημήτριος Επικουρικός Νεφρολόγος Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Αιφνίδια μείωση του GFR, με συνέπεια την κατακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού Γεωργαλής Άρης Νεφρολογικό τµήµα ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» ΑιτίαΕισόδου 27 ετών Πλευριτικού τύπου άλγος αριστερά Οιδήµατα βλεφάρων και κάτω άκρων ΠαρούσαΝόσος Ασθενής άρρεν, 27 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ 14 18 Ιανουαρίου 2015, ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα Ονοματεπώνυμο Εξεταζόμενου: 1.Σε υπέρταση της κύησης η ενδεικνυόμενη αγωγή είναι με: Α. χλωροθαλιδόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. «Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με IgA Νεφροπάθεια με βάση κλασικούς και νεότερους δείκτες εξέλιξης της νόσου»

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. «Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με IgA Νεφροπάθεια με βάση κλασικούς και νεότερους δείκτες εξέλιξης της νόσου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ/ντής : Καθηγητής Δ. Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με IgA Νεφροπάθεια με βάση κλασικούς και

Διαβάστε περισσότερα

OΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

OΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ OΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Χ. Ν. Σκαλιώτη Τμήμα Νεφρολογίας & Μεταμοσχεύσεων Νεφρού, ΓΝΑ Λαϊκό Ορθή εκτίμηση νεφρικής λειτουργίας GFR: Το άθροισμα του ρυθμού σπειραματικής διήθησης σε όλους

Διαβάστε περισσότερα

86η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕ Πέμπτη 14/11/13 και Παρασκευή 15/11/ 2013 Ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

86η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕ Πέμπτη 14/11/13 και Παρασκευή 15/11/ 2013 Ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝ ΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr Website: www.ene.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Παθολογίας 23/05/2004 - β

Εξετάσεις Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Παθολογίας 23/05/2004 - β ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1. Στην προνεφρική ΟΝΑ παρατηρείται στα ούρα 24ώρου α) Na >40 meq/l β) Na 1 δ) ωσµωτική πίεση < 350 mosm/l ε) ωσµωτική πίεση < 200 mosm/l 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) 1. Σε ποιά από τις παρακάτω φλεγµονώδεις ρευµατικές παθήσεις παρατηρείται συχνά προσβολή των άπω φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων α) στο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής σε ενήλικες και εφήβους

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής σε ενήλικες και εφήβους ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) ΓΡΑΦΕΙΟ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ & ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής σε ενήλικες και εφήβους ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Νικόλαος Αντωνιάδης

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Νικόλαος Αντωνιάδης ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Νικόλαος Αντωνιάδης H µεταµόσχευση νεφρού έχει καθιερωθεί ως θεραπεία επιλογής για επιλεγµένους ασθενείς µε τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια. Οι λήπτες νεφρού µπορούν να έχουν µια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής σε ενήλικες και εφήβους

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής σε ενήλικες και εφήβους ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΓΡΑΦΕΙΟ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ & ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής σε ενήλικες και εφήβους ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ. ηµήτριος Πετράς Νεφρολόγος Γ.Ν. Ιπποκράτειο Αθηνών

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ. ηµήτριος Πετράς Νεφρολόγος Γ.Ν. Ιπποκράτειο Αθηνών ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ηµήτριος Πετράς Νεφρολόγος Γ.Ν. Ιπποκράτειο Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ιοί της ηπατίτιδας εκτός από την ηπατική προσβολή έχουν και εξωηπατικές εκδηλώσεις Ανάμεσα στα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

free spιrιt Getting you there! Oργάνωση - Γραμματεία

free spιrιt Getting you there! Oργάνωση - Γραμματεία Oργάνωση - Γραμματεία free spιrιt Getting you there! ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Βλαχάκος Δημήτριος Αντιπρόεδρος: Φουρτούνας Κωνσταντίνος Γεν. Γραμματέας: Κουλουρίδης Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Προ και µετα-µεταµοσχευτικός έλεγχος λήπτου. ρ Φάνης Αποστόλου /ντής ΕΣΥ Νεφρολογικό Τµήµα ΓΝΑ Ευαγγελισµός

Προ και µετα-µεταµοσχευτικός έλεγχος λήπτου. ρ Φάνης Αποστόλου /ντής ΕΣΥ Νεφρολογικό Τµήµα ΓΝΑ Ευαγγελισµός Προ και µετα-µεταµοσχευτικός έλεγχος λήπτου ρ Φάνης Αποστόλου /ντής ΕΣΥ Νεφρολογικό Τµήµα ΓΝΑ Ευαγγελισµός Παγκόσµια ηµέρα Νεφρού 2008 Χρόνια νεφρική νόσος: Προλαµβάνεται. Συχνή, επικίνδυνη, θεραπεύσιµη

Διαβάστε περισσότερα

84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 30 Νοεμβρίου 2012

84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 30 Νοεμβρίου 2012 18. ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΝΟΣΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΜΕΣΑΓΓΕΙΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ Α. Ζαγοριανάκος, Γ. Ντάτσης, Α. Σγάντζος, Β. Κολοβός, Λ. Νακοπούλου*, Ν. Καπερώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Σπειραματονεφρίτιδες

Σπειραματονεφρίτιδες Σπειραματονεφρίτιδες Υπερδιήθημα= νερό, διαλυτές ουσίες (γλυκόζη, ιόντα) που διηθούνται μέσω του σπειράματος προς την κάψα του Bowman Σπειραματονεφρίτιδα Φλεγμονή των σπειραμάτων ή των μικρών αγγείων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τμήμα Αισθητικής. Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τμήμα Αισθητικής. Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Αισθητικής Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Εισηγητής : Ηλίου Αλεξάνδρα Θεσσαλονίκη 2009 Προλογος Η ηπατίτιδα που προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS)

Σύνδρομο της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) , Φυσικός MSc 1 Σύνδρομο της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύνδρομο ανθρώπινης επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (Acquired immune deficiency syndrome -AIDS) έχει ως αίτιο την εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΝΙΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΝΙΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΝΙΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΔΥΣΚΡΑΣΙΕΣ πολλαπλό μυέλωμα μονήρες πλασμοκύττωμα (μυελού ή εξωμυελικό) νόσος Waldenstrom νόσος των βαρειών αλύσεων («Aραβικό

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá ÔÝôáñôï áöéýñùìá óôçí Çðáôïëïãßá Διανέµεται δωρεάν Ôüìïò à Ôåý ïò 24 Oêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2014

éáôòéëà áîàìåëôá ÔÝôáñôï áöéýñùìá óôçí Çðáôïëïãßá Διανέµεται δωρεάν Ôüìïò à Ôåý ïò 24 Oêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2014 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 24 Oêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2014 ÔÝôáñôï áöéýñùìá óôçí Çðáôïëïãßá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí Nïóïêïìåßùí ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκα 54 ετών εισάγεται για διερεύνηση νεφρικής ανεπάρκειας και υπερασβεστιαιμίας

Γυναίκα 54 ετών εισάγεται για διερεύνηση νεφρικής ανεπάρκειας και υπερασβεστιαιμίας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ CLINICOPATHOLOGICAL ROUNDS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Atripla 600 mg/200 mg/245 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τα κριτήρια αποτελεσματικότητας στη χρήση της αφαίρεσης ως θεραπευτικής επιλογής. Τσεκέ Παρασκευή Νεφρολόγος

Τα κριτήρια αποτελεσματικότητας στη χρήση της αφαίρεσης ως θεραπευτικής επιλογής. Τσεκέ Παρασκευή Νεφρολόγος Τα κριτήρια αποτελεσματικότητας στη χρήση της αφαίρεσης ως θεραπευτικής επιλογής Τσεκέ Παρασκευή Νεφρολόγος Θεραπευτική αφαίρεση μηχανισμός δράσης Αφαίρεση ανεπιθύμητων ουσιών π.χ. Anti- GBM αντισωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Αίτιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας αποτελούν όλα τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από ένα: Ιδιοπαθής θροµβοπενική πορφύρα Μακροχρόνια λήψη λιθίου είναι δυνατό να προκαλέσει: Νεφρογενή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Συντονιστής: Σπήλιος Μανωλακόπουλος Ευάγγελος Χολόγγιτας και Δημήτριος Σαμωνάκης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Συντονιστής: Σπήλιος Μανωλακόπουλος Ευάγγελος Χολόγγιτας και Δημήτριος Σαμωνάκης ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Συντονιστής: Σπήλιος Μανωλακόπουλος Ευάγγελος Χολόγγιτας και Δημήτριος Σαμωνάκης Αθήνα, 2013 1 Πρόλογος Η αυτοάνοση ηπατίτιδα (ΑΗ) αποτελεί μια άγνωστης αιτιολογίας

Διαβάστε περισσότερα