VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση"

Transcript

1 VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση Έκδοση: 1.0 Title/Τίτλος VRA Core 4.0 Περιγραφή των στοιχείων Ελληνική µετάφραση Creator/ ηµιουργός Οµάδα Βάσεων εδοµένων & Πληροφοριακών Συστηµάτων(DBIS), Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης, Τµήµα Αρχειονοµίας- Βιβλιοθηκονοµίας, Ιόνιο Πανεπιστήµιο (µετάφραση από: Π. Γαϊτάνου και Μ. Γεργατσούλη) Date/Ηµεροµηνία Subject/Θέµα µετάφραση; VRA Core 4.0 Type/Τύπος πόρου Κείµενο Description/Περιγραφή Ελληνική µετάφραση του έργου: VRA Core 4.0 Element Description and Tagging Examples - Contributor/Συντελεστής Πανωραία Γαϊτάνου και Μανόλης Γεργατσούλης (µεταφραστές) Format/Μορφότυπο.rtf /.pdf Identifier/Κωδικός πόρου VRA_Core4_Element_Description_GRE Language/Γλώσσα Ελληνική Relation/Σχέση VRA Core 4.0 Element Description and Tagging Examples Φεβρουάριος 2011 VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση 1

2 Περιεχόµενα WORK, COLLECTION ή IMAGE (ΕΡΓΟ, ΣΥΛΛΟΓΗ ή ΕΙΚΟΝΑ)...4 CULTURAL CONTEXT (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)...8 DESCRIPTION (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)...12 INSCRIPTION (ΕΠΙΓΡΑΦΗ)...13 LOCATION (ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ)...16 MATERIAL (ΥΛΙΚΟ)...20 MEASUREMENTS (ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ)...21 RELATION (ΣΧΕΣΗ)...23 RIGHTS (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)...27 SOURCE (ΠΗΓΗ)...28 STATE EDITION (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ)...29 STYLE PERIOD (ΣΤΥΛ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)...31 SUBJECT (ΘΕΜΑ)...32 TECHNIQUE (ΤΕΧΝΙΚΗ)...34 TEXTREF (ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ)...35 TITLE (ΤΙΤΛΟΣ)...37 WORK TYPE (ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ)...39 Φεβρουάριος 2011 VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση 2

3 Περιγραφή στοιχείων του VRA Core 4.0 Καθολικά γνωρίσµατα: datadate, extent, href, pref, refid, rules, source,, and xml:lang. Tα γνωρίσµατα αυτά είναι προαιρετικά και είναι δυνατόν να επισυναφθούν σε κάθε στοιχείο ή υποστοιχείο του προτύπου, όπου κρίνεται απαραίτητο. Ακολουθούν οι ορισµοί τους: datadate αναφέρεται στην ηµεροµηνία και/ή την ώρα εισαγωγής συγκεκριµένου τµήµατος δεδοµένων. extent αναφέρεται στο τµήµα του έργου, της εικόνας ή της συλλογής που περιγράφεται µε το στοιχείο/υποστοιχείο που συνοδεύεται από το γνώρισµα αυτό. href αναφέρεται σε έναν υπερσύνδεσµο προς έναν άλλο ηλεκτρονικό πόρο. pref υποδηλώνει ότι µια συγκεκριµένη τιµή αποτελεί την προτιµώµενη τιµή, όταν υπάρχουν πολλαπλές τιµές δεδοµένων για το ίδιο στοιχείο ή υποστοιχείο. refid αναφέρεται στην ταυτότητα ή τους κωδικούς που προέρχονται από τους τοπικούς οργανισµούς ή από τον πόρο που αναφέρεται στο γνώρισµα source. rules αναφέρεται σε κάθε πρότυπο περιγραφής περιεχοµένου που χρησιµοποιείται για την απόδοση τιµής στο στοιχείο (π.χ. AACR2, CCO). source αναφέρεται στην τοπική, έντυπη ή ηλεκτρονική πηγή από την οποία προέρχεται η πληροφορία για το συγκεκριµένο στοιχείο (π.χ. Grove Dictionary of Art). Να σηµειωθεί ότι: το SOURCE εµφανίζεται επίσης και ως στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να χρησιµοποιείται όταν επιθυµούµε να καταγράψουµε ένα µεµονωµένο έντυπο ή µια ηλεκτρονική πηγή για πληροφορία που αφορά ολόκληρη την εγγραφή, παρά για πληροφορία που αφορά µεµονωµένα στοιχεία. αναφέρεται στο ελεγχόµενο λεξιλόγιο από το οποίο προέρχεται η τιµή που έχει καταχωρηθεί (π.χ., LCSH). xml:lang αναφέρεται στη γλώσσα καταχώρησης των (µετα) δεδοµένων στο σύστηµα (π.χ. English, French) Προαιρετικά υποστοιχεία: Ένα υποστοιχείο display και ένα υποστοιχείο notes είναι δυνατόν να περιλαµβάνεται σε κάθε σύνολο στοιχείων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Επαναλαµβανόµενα στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν πολλαπλές τιµές ευρετηρίου, περιλαµβάνονται µαζί µε τα υποστοιχεία display και notes, κλεισµένα ανάµεσα σε ετικέτες επισήµανσης <elementset> </elementset>. Φεβρουάριος 2011 VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση 3

4 WORK, COLLECTION ή IMAGE (ΕΡΓΟ, ΣΥΛΛΟΓΗ ή ΕΙΚΟΝΑ) Γνωρίσµατα: id Περιγραφή: Η επιλογή ενός από τα τρία στοιχεία WORK, COLLECTION ή IMAGE, ορίζει µια VRA 4.0 εγγραφή, η οποία περιγράφει ένα ΕΡΓΟ (ένα αντικείµενο που έχει κατασκευαστεί ή έχει δηµιουργηθεί), µια ΣΥΛΛΟΓΗ (ένα σύνολο τέτοιων αντικειµένων) ή µια ΕΙΚΟΝΑ (ένα οπτικό υποκατάστατο τέτοιων αντικειµένων). Στο schema, η διαφοροποίηση αυτή εκφράζεται ως ένα στοιχείο περιτυλίγµατος ανώτερου επιπέδου, που ονοµάζεται work, collection ή image, το οποίο περιέχει το υπόλοιπο του συνόλου των στοιχείων του Προτύπου. Σε αυτή την έκφραση, το γνώρισµα id περιέχει µια µοναδική τιµή που προσδίδει ταυτότητα στην εγγραφή, το γνώρισµα refid δίνει τη µοναδική τιµή που προσδίδει ένα τοπικό αναγνωριστικό για το έργο, τη συλλογή ή την εικόνα που περιγράφεται από ένα σύνολο στοιχείων (όπως ο τοπικός προσδιοριστικός αριθµός του έργου ή ο αριθµός πρόσβασης), και τέλος το γνώρισµα source τοποθετεί το έργο, τη συλλογή ή την εικόνα που περιγράφεται από το σύνολο στοιχείων στο περιβάλλον στο οποίο ανήκει το σύνολο των στοιχείων, όπως ένα συγκεκριµένο αποθετήριο ή µια οπτική συλλογή πόρων. Συνιστώµενες Ελεγχόµενες Τιµές για το στοιχείο : WORK, COLLECTION, IMAGE VRA Core 2.0: Κανένα VRA Core 3.0: Record Type CDWA: Object/ Work-Catalog Level Dublin Core: TYPE CCO: Part FIRST: General Guidelines: Record Type (V) Υποχρεωτικό; Μη επαναλαµβανόµενο Σηµείωση: Το γνώρισµα id πρέπει να ξεκινά µε χαρακτήρα. Η σύµβαση που χρησιµοποιείται εδώ προτάσσει της αριθµητικής τιµής το w_ για έργα, το c_ για συλλογές και το i_ για εικόνες. Παράδειγµα: VRA Core στοιχείο στοιχείο Παράδειγµα δεδοµένων γνώρισµα WORK work id w_ refid source History of Art Visual Resources Collection, UCB COLLECTION collection id c_ refid BANC MSS 67/125 z source Bancroft Library, UCB IMAGE image id i_ refid source History of Art Visual Resources Collection, UCB έκφραση για εγγραφή work (Arch of Constantine) <work id="w_ " refid="000347" source="history of Art Visual Resources Collection, UCB">... </work> έκφραση για εγγραφή collection (Joel Asaph Allan Papers, ) <collection id="c_ " refid="banc MSS 67/125 z" source="bancroft Library, UCB">... </collection> έκφραση για εγγραφή image (of the Arch of Constantine) <image id="i_ " refid="388438" source="history of Art Visual Resources Collection, UCB"> </image> Φεβρουάριος 2011 VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση 4

5 AGENT ( ΡΩΝ/ ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ) Υποστοιχεία: Γνωρίσµατα: culture dates Γνωρίσµατα: earliestdate latestdate role attribution Περιγραφή: Ονόµατα, επωνυµίες ή άλλα προσδιοριστικά που επισυνάπτονται σε φυσικό πρόσωπο, οµάδα, ή οργανισµό που έχει συνεισφέρει στη σχεδίαση, δηµιουργία, παραγωγή, κατασκευή ή µετατροπή του έργου ή της εικόνας. Όταν παρατίθενται περισσότεροι από ένας δηµιουργοί, το γνώρισµα extent είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για να εξειδικεύσει το υποστοιχείο role για το ένα ή και τα δύο ονόµατα. Όταν ονοµατίζεται φυσικό πρόσωπο, οµάδα, ή οργανισµός, το υποστοιχείο culture αναφέρεται στην εθνικότητα ή την κουλτούρα του φυσικού προσώπου, της οµάδας, ή του οργανισµού που καταχωρείται στο υποστοιχείο. Όταν δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί το όνοµα φυσικού προσώπου, οµάδας, ή οργανισµού, η ευθύνη της δηµιουργίας αποδίδεται δια µέσου του υποστοιχείου culture. Για να δηλώσουµε το πλαίσιο κουλτούρας µέσα στο οποίο δηµιουργήθηκε το έργο, η συλλογή ή η εικόνα, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή την κουλτούρα του δηµιουργού, χρησιµοποιούµε το στοιχείο CULTURAL CONTEXT. Συνιστώµενες Ελεγχόµενες Τιµές: προτείνονται τα ULAN και LCNAF, ULAN Editorial Guidelines Chapter 4.7 Appendix G, Nationalities and Places for culture terms Συνιστώµενες Τιµές για το γνώρισµα του υποστοιχείου του στοιχείου agent (στο Restricted schema): personal, corporate, family, other Συνιστώµενες Τιµές για το γνώρισµα του υποστοιχείου dates του στοιχείου agent (στο Restricted schema): life, activity, other Κωδικοποίηση τιµών για τα υποστοιχεία earliestdate και latestdate: οι τιµές θα πρέπει να διατυπώνονται µε βάση το ISO 8601 (http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/iso-time.html), δηλαδή YYYY, YYYY- MM, ή YYYY-MM-DD. Για εν ζωή καλλιτέχνες, η τιµή του στοιχείου latestdate να είναι η present. Σχόλιο: Προτείνεται η χρήση Ευρετηρίου Καθιερωµένων Όρων για Φυσικά Πρόσωπα και Συλλογικά Ονόµατα, από τα οποία θα προέρχονται οι τιµές των δεδοµένων. Βλέπε το CCO Part 3, A1: Personal and Corporate Name Authority για µια πιο λεπτοµερή συζήτηση σχετικά µε το ρόλο ενός ευρετηρίου καθιερωµένων ονοµάτων για τη δήλωση της δηµιουργίας. VRA Core 2.0: W6 Creator; W7 Role VRA Core 3.0: Creator CDWA: Creation-Creator Description-Identity; Creation-Creator Description-Role; Creation-Creator Description-Extent; Creation-Creator Description-Qualifier Dublin Core: CREATOR, CONTRIBUTOR CCO: Part TWO: Chapter 2: Creator Information Προαιρετικό; Επαναλαµβανόµενο Φεβρουάριος 2011 VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση 5

6 AGENT ( ΡΩΝ/ ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ) (συνέχεια) Παράδειγµα: VRA Core Παράδειγµα δεδοµένων στοιχείο στοιχείο υποστοιχείο γνώρισµ α υποστοιχείο (τιµή προς εµφάνιση σε έντονη γραφή) AGENT Agent School of Peter Paul Rubens ( ) Rubens, Peter Paul personal ULAN refid culture Flemish dates life earliestdate 1577 latestdate 1640 dates role attribution activity earliestdate 1590 latestdate 1640 painter (artist) refid School of Φεβρουάριος 2011 VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση 6

7 AGENT ( ΡΩΝ/ ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ) (συνέχεια) έκφραση για εγγραφή work <agentset> <display>school of Peter Paul Rubens ( )</display> <agent> < ="personal" ="ULAN" refid=" "datadate=" ">rubens, Peter Paul</> <culture>flemish</culture> <dates ="life"> <earliestdate>1577</earliestdate> <latestdate>1640</latestdate> </dates> <dates ="activity"> <earliestdate>1590</earliestdate> <latestdate>1640</latestdate> </dates> <role ="" refid=" ">painter (artist)</role> <attribution>school of</attribution> </agent> </agentset> έκφραση για εγγραφή image <agentset> <display>julie Wolf</display> <agent> < ="personal">wolf, Julie</> <role>photographer</role> </agent> </agentset> έκφραση για εγγραφή work (για περισσότερους από έναν δηµιουργούς) <agentset> <display>peter Paul Rubens ( ), with animals by Frans Snyders ( )</display> <agent> < ="personal" ="ULAN" refid=" " datadate=" ">rubens, Peter Paul</> <culture>flemish</culture> <dates ="life"> <earliestdate>1577</earliestdate> <latestdate>1640</latestdate> </dates> <role ="" refid=" ">painter (artist)</role> </agent> <agent> < ="personal" ="ULAN" refid=" " datadate=" ">snyders, Frans</> <culture>flemish</culture> <dates ="life"> <earliestdate>1579</earliestdate> <latestdate>1657</latestdate> </dates> <role ="" refid=" " datadate=" "extent="animals">painter (artist)</role> </agent> </agentset> Φεβρουάριος 2011 VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση 7

8 CULTURAL CONTEXT (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) Περιγραφή: Το όνοµα της κουλτούρας, του εθνωνύµου, ή η επιθετική µορφή ενός ονόµατος χώρας από όπου προέρχεται (ή έχει συνδεθεί µε) το Έργο, η Συλλογή ή η Εικόνα. Συνιστώµενες Τιµές: ULAN Editorial Guidelines Chapter 4.7 Appendix G, Nationalities and Places,, LCSH VRA Core 2.0: W15 Nationality/Culture VRA Core 3.0: Culture CDWA: Creation-Culture Dublin Core: COVERAGE CCO: Part TWO: Chapter 4: Stylistic and Chronological Information Προαιρετικό; Επαναλαµβανόµενο VRA Core στοιχείο CULTURAL CONTEXT στοιχείο culturalcontext γνώρισµα Παράδειγµα δεδοµένων (τιµή προς εµφάνιση σε έντονη γραφή) English ULAN Nationalities and Places refid έκφραση για εγγραφή work <culturalcontextset> <culturalcontext ="ULAN Nationalities and Places" href="http://www.getty.edu/research/conducting_research/ularies/editorial_guidelines.html" refid="901310">english</culturalcontext> </culturalcontextset> Φεβρουάριος 2011 VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση 8

9 DATE (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) Γνωρίσµατα: Υποστοιχεία: earliestdate circa latestdate circa Περιγραφή: Ηµεροµηνία ή χρονικό διάστηµα που συνδέεται µε τη δηµιουργία, σχεδίαση, παραγωγή, παρουσίαση, παράσταση, κατασκευή ή µετατροπή κλπ. ενός έργου ή µιας εικόνας. Οι ηµεροµηνίες είναι δυνατόν να εκφράζονται είτε σε µορφή ελευθέρου κειµένου είτε αριθµητικά. Το γνώρισµα circa είναι τύπου Boolean και είναι δυνατόν να προστεθεί σε καθένα από τα δύο υποστοιχεία για να δηλώσει µια κατά προσέγγιση ηµεροµηνία. Για εγγραφές image, το στοιχείο date αναφέρεται στην ηµεροµηνία λήψης, εάν αυτή είναι γνωστή. Για µια πιο λεπτοµερή συζήτηση σχετικά µε τις ηµεροµηνίες, βλέπε το CCO Chapter 4: Stylistic and Chronological Information. Συνιστώµενες Τιµές: τα υποστοιχεία earliestdate και latestdate θα πρέπει να διατυπώνονται µε βάση το πρότυπο ISO 8601 (http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/iso-time.html), δηλαδή YYYY, YYYY-MM, ή YYYY- MM-DD. Ηµεροµηνίες προ Κοινής Εποχής (Π.Κ.Ε. ή π.χ.) θα πρέπει να εισάγονται µε το σηµάδι µείον (-) µε τη µορφή -YYYY. Μπορεί να περιλαµβάνουν µέχρι 12 ψηφία για να είναι δυνατή η αναπαράσταση αρχαίων ηµεροµηνιών. Συνιστώµενες τιµές για το γνώρισµα του στοιχείου date (στο Restricted schema): alteration, broadcast, bulk, commission, creation, design, destruction, discovery, exhibition, inclusive, performance, publication, restoration, view, other Περιορισµένες τιµές δεδοµένων για το γνώρισµα circa (στο restricted και unrestricted schema): true, false VRA Core 2.0 W8 Date; V4 Visual Document Date VRA Core 3.0 Date CDWA: Creation-Date; Creation-Date-Earliest Date; Creation-Date-Latest Date; Creation-Date-Date Qualifier Dublin Core: DATE, COVERAGE CCO: PART TWO: Chapter 4: Stylistic and Chronological Information Προαιρετικό; Επαναλαµβανόµενο Παράδειγµα: VRA Core στοιχείο στοιχείο γνώρισµα υποστοιχείο Παράδειγµα δεδοµένων (τιµή προς εµφάνιση σε έντονη γραφή) DATE Date created creation earliestdate 1520 latestdate 1525 source Grove Dictionary of Art Online href datadate έκφραση για εγγραφή work <dateset> <display>created </display> <date ="creation" source="grove Dictionary of Art Online" href="http://www.groveart.com" datadate=" "> <earliestdate>1520</earliestdate> <latestdate>1525</latestdate> </date> </dateset> Φεβρουάριος 2011 VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση 9

10 DATE (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) (συνέχεια) έκφραση για εγγραφή image <dateset> <display>1932 (view before restoration)</display> <notes>view before restoration</notes> <date ="view"> <earliestdate>1932</earliestdate> <latestdate>1932</latestdate> </date> <date ="creation"> <earliestdate>1995</earliestdate> <latestdate>1995</latestdate> </date> </dateset> Πρόσθετα παραδείγµατα Date: Φεβρουάριος 2011 VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση 10

11 Core στοιχείο στοιχείο γνώρισµα υποστοιχείο γνώρισµα DATE Date 12 th century creation earliestdate 1100 latestdate 1199 Παράδειγµα δεδοµένων (τιµές προς εµφάνιση σε έντονη γραφή) source Grove Dictionary of Art Online href datadate Date destroyed mid-8 th century BCE destruction earliestdate -765 latestdate -735 source Grove Dictionary of Art Online href datadate Date discovered 1895 discovery earliestdate 1895 latestdate 1895 source Richardson, Lawrence, A New Topographical Dictionary of Ancient Rome, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992 Date restored restoration earliestdate 1962 latestdate 1965 source Grove Dictionary of Art Online href datadate Date performance earliestdate latestdate source San Francisco Chronicle, Date created about 25,000 years ago creation earliestdate circa true latestdate circa true Date ca creation earliestdate 1492 circa true latestdate 1492 circa true Date before 1500 creation latestdate 1500 Φεβρουάριος 2011 VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση 11

12 DESCRIPTION (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) Περιγραφή: Σηµειώσεις σε µορφή ελεύθερου κειµένου σχετικά µε ένα Έργο, µια Συλλογή, ή µια Εικόνα. Οι σηµειώσεις αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν σχόλια, περιγραφή, ή ερµηνεία η οποία παρέχει περισσότερη πληροφορία που δεν καταχωρείται σε άλλα στοιχεία. Για σηµειώσεις που αφορούν σε συγκεκριµένα στοιχεία, να χρησιµοποιείται το προαιρετικό υποστοιχείο notes. Συνιστώµενες Τιµές: δεν προτείνεται κάποια συγκεκριµένη τιµή VRA Core 2.0: W19 Notes VRA Core 3.0: Description CDWA: Physical Description-Physical Appearance; Physical Description-Remarks; "Remarks" section of other categories Dublin Core: DESCRIPTION CCO: Part TWO: Chapter 8: Description Προαιρετικό; Επαναλαµβανόµενο Παράδειγµα: VRA Core στοιχείο DESCRIPTION στοιχείο γνώρισµα Παράδειγµα δεδοµένων (τιµές προς εµφάνιση σε έντονη γραφή) description (work record) This drawing was originally part of a sketchbook, now lost, documenting the artist's 2 nd trip to Egypt in Some of the figure's costume elements appear in a painted work of a later date description (image record) source source Hardin, Jennifer, "The Lure of Egypt," St. Petersburg: Museum of Fine Arts, 1995 This image was captured while the drawing was on exhibition at the Berkeley Art Museum History of Art Visual Resources Collection, UCB <descriptionset> <display>this drawing was originally part of a sketchbook, now lost, documenting the artist's 2 nd trip to Egypt in Some of the figure's costume elements appear in a painted work of a later date.</display> <description source=" Hardin, Jennifer, The Lure of Egypt, St. Petersburg: Museum of Fine Arts, 1995">This drawing was originally part of a sketchbook, now lost, documenting the artist's 2 nd trip to Egypt in Some of the figure's costume elements appear in a painted work of a later date</description> </descriptionset> έκφραση για εγγραφή image <descriptionset> <display>this image was captured while the drawing was on exhibition at the Berkeley Art Museum</display> <description>this image was captured while the drawing was on exhibition at the Berkeley Art Museum</description> </descriptionset> Φεβρουάριος 2011 VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση 12

13 INSCRIPTION (ΕΠΙΓΡΑΦΗ) Υποστοιχεία: author position text Γνωρίσµατα: Περιγραφή: Τα σηµάδια ή οι λέξεις που έχουν προστεθεί στο έργο κατά τη στιγµή της δηµιουργίας του ή της µετέπειτα ιστορίας του. Περιλαµβάνονται υπογραφές, ηµεροµηνίες, αφιερώσεις, κείµενα, κολοφώνες, καθώς και σηµάδια, όπως σφραγίδες αργυροτεχνών, εκδοτών ή τυπογράφων. Η θέση που είναι τοποθετηµένο αυτό το κείµενο είναι δυνατόν να προσδιοριστεί από το υποστοιχείο position. Αν παρέχεται µετάφραση του κειµένου στη γλώσσα της καταλογογράφησης τότε συµπεριλαµβάνεται ένα επαναλαµβανόµενο στοιχείο µε γνώρισµα και τιµή translation. Συνιστώµενες Τιµές: οι τιµές του στοιχείου προκύπτουν από το αντικείµενο ή την εικόνα µε παρατήρηση ή από δευτερεύουσες πηγές που το περιγράφουν. Συνιστώµενες τιµές για το γνώρισµα του υποστοιχείου text του στοιχείου inscription (στο Restricted schema): signature, mark, caption, date, text, translation, other VRA Core 2.0 Μη ισοδύναµο. VRA Core 3.0 Μη ισοδύναµο. CDWA: Inscriptions/Marks Dublin Core: CCO: Part TWO: Chapter 3: Physical Characteristics: Brief Rules for Inscriptions ( ) Προαιρετικό; Επαναλαµβανόµενο Παραδείγµατα: VRA Core στοιχείο στοιχείο υποστοιχείο γνώρισµα Παράδειγµα δεδοµένων (τιµή προς εµφάνιση σε έντονη γραφή) INSCRIPTION inscription Incised on the foot, ANDOKIDES EPOESEN (Andokides made this) author position text text Andokides Painter ULAN refid On the foot, incised ANDOKIDES EPOESEN text xml:lang gr Andokides made this translation xml:lang en <inscriptionset> <display>incised on the foot, ANDOKIDES EPOESEN (Andokides made this)</display> <inscription> <author ="ULAN" refid=" ">Andokides Painter</author> <position>on the foot, incised</position> <text ="text" xml:lang="gr" >ANDOKIDES EPOESEN</text> <text ="translation" xml:lang="en">andokides made this</text> </inscription> </inscriptionset> Φεβρουάριος 2011 VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση 13

14 INSCRIPTION (ΕΠΙΓΡΑΦΗ) (συνέχεια) VRA Core στοιχείο στοιχείο υποστοιχείο γνώρισµα Παράδειγµα δεδοµένων (τιµές προς εµφάνιση σε έντονη γραφή) INSCRIPTION inscription Inscribed, on side of table at left "El Sueño de la Razon Produce Monstruos" (The Sleep of Reason Produces Monsters) author position text text Goya, Francisco de ULAN refid on side of table at left El Sueño de la Razon Produce Monstruos text xml:lang es The Sleep of Reason Produces Monsters translation xml:lang en <inscriptionset> <display> Inscribed, on side of table at left, "El Sueño de la Razon Produce Monstruos" (The Sleep of Reason Produces Monsters)</display> <inscription> <author ="ULAN" refid=" ">goya, Francisco de</author> <position>on side of table at left</position> <text ="text" xml:lang="es">el Sueño de la Razon Produce Monstruos</text> <text ="translation" xml:lang="en">the Sleep of Reason Produces Monsters</text> </inscription> </inscriptionset> Φεβρουάριος 2011 VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση 14

15 INSCRIPTION (ΕΠΙΓΡΑΦΗ) (συνέχεια) Πρόσθετα παραδείγµατα: VRA Core στοιχείο Παράδειγµα δεδοµένων Στοιχείο υποστοιχείο γνώρισµα (τιµές προς εµφάνιση σε έντονη γραφή) INSCRIPTION inscription Signed, lower right, "Henri Matisse 08" author Matisse, Henri ULAN refid position lower right text Henri Matisse 08 signature inscription position text Monogram "HB" at lower center of the page, on rock lower center of the page, on rock HB mark inscription Inscribed, lower right corner, "Philip Lord Wharton/ 1632 about ye age/ of 19" position lower right corner text Philip Lord Wharton/ 1632 about ye age/ of 19 text Φεβρουάριος 2011 VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση 15

16 LOCATION (ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ) Γνωρίσµατα: Υποστοιχεία: Γνωρίσµατα: refid Γνωρίσµατα: Περιγραφή: Γεωγραφική τοποθεσία ή/και όνοµα αποθετηρίου, κτίριο, θέση η άλλη οντότητα στα όρια της οποίας περιλαµβάνεται το Έργο ή η Εικόνα που περιγράφεται. Η προσθήκη ενός γνωρίσµατος βοηθάει στη διάκριση των διαφορετικών ειδών τοποθεσιών, για παράδειγµα τοποθεσίες αποθετηρίου, τοποθεσίες δηµιουργίας, τοποθεσίες ανακάλυψης κλπ. Το προαιρετικό γνώρισµα extent µπορεί να χρησιµοποιηθεί και εδώ για να ορίσει ή να αποσαφηνίσει περαιτέρω τους τύπους των γεωγραφικών όρων. Σηµειώνεται ότι οι προσδιοριστικοί αριθµοί αποθετηρίου (αριθµοί πρόσβασης ή ευρετηρίου µουσειακής ή ιδιωτικής συλλογής), οι οποίοι σε προγενέστερη έκδοση του προτύπου (Core 3) εµπεριέχονταν στο στοιχείο ID Number, αντιστοιχούνται εδώ στο υποστοιχείο refid του στοιχείου Location. Η συµπερίληψη αυτών των αλφαριθµητικών συµβολοσειρών που εντοπίζουν µε ακρίβεια ένα συγκεκριµένο έργο σε µια συγκεκριµένη τοποθεσία εξυπηρετεί στην αποσαφήνιση έργων µε πανοµοιότυπο τίτλο από τον ίδιο καλλιτέχνη που φυλάσσονται στο ίδιο αποθετήριο (για παράδειγµα, Raphael, "Madonna and Child."). Επαναλαµβανόµενα υποστοιχεία επιτρέπουν τη συµπερίληψη πολλαπλών αριθµών µουσειακών ευρετηρίων, εάν ο προσδιοριστικός αριθµός αντικειµένου έχει αλλάξει µε το πέρασµα του χρόνου. Για προσδιοριστικούς αριθµούς που είναι ανεξάρτητοι του τοποθετηρίου, όπως για παράδειγµα οι αριθµοί καταλόγων, πρέπει να χρησιµοποιείται το στοιχείο TEXTREF. Συνιστώµενες ελεγχόµενες τιµές: TGN, BHA index, LCSH, Grove Dictionary of Art Location Appendix. Επίσης προτείνεται η χρήση ενός χωριστού ευρετηρίου Καθιερωµένων Όρων για Τοποθεσίες, µε τιµές οι οποίες θα προέρχονται από πηγές ελεγχόµενου λεξιλογίου. Βλέπε το CCO A2: Geographic Place Authority για µια πιο λεπτοµερή συζήτηση σχετικά µε το ρόλο ενός ευρετηρίου καθιερωµένων όρων για Γεωγραφικά Ονόµατα. Συνιστώµενες τιµές για το γνώρισµα του στοιχείου location (στο Restricted schema): creation, discovery, exhibition, formerowner, formerrepository, formersite, installation, intended (για έργα που δεν έχουν υλοποιηθεί), other, owner, performance, publication, repository, site (χρήση για τρέχουσες αρχιτεκτονικές ή αρχαιολογικές τοποθεσίες) Συνιστώµενες τιµές για το γνώρισµα του υποστοιχείου του στοιχείου location (στο Restricted schema): corporate, geographic, other, personal Συνιστώµενες τιµές για το γνώρισµα του υποστοιχείου refid του στοιχείου location (στο Restricted schema): accession, barcode, shelflist, other VRA Core 2.0 W9 Repository Name; W10 Repository Place; V5 Visual Document Owner VRA Core 3.0 Location, ID Number CDWA: Current Location-Repository Name/Geographic Location; Current Location-Repository Numbers; Context-Architectural-Building/Site, Context-Architectural-Building/Site-Placement, Context-Archaeological- Discovery/Excavation Place; Related Visual Documentation-Image Repository; Related Visual Documentation-Image Repository Numbers Dublin Core: CONTRIBUTOR, COVERAGE CCO: Part TWO: Chapter 5: Location and Geography Προαιρετικό; Επαναλαµβανόµενο Φεβρουάριος 2011 VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση 16

17 LOCATION (ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ) (συνέχεια) Παράδειγµα: VRA Core Παράδειγµα δεδοµένων Στοιχείο στοιχείο γνώρισµα υποστοιχεί γνώρισµ (τιµές προς εµφάνιση σε ο α έντονη γραφή) LOCATION location Musée du Louvre (Paris, FR) Inv. MR 299 repository Musée du Louvre corporate xml:lang fr refid Inv. MR 299 accession Paris geographic TGN refid extent inhabited place France geographic TGN refid extent nation location discovered Milos (GR) discovery Milos, Nisos geographic TGN refid Greece geographic TGN refid <locationset> <display> Musée du Louvre (Paris, FR) Inv. MR 299; discovered Milos (GR)</display> <location ="repository"> < ="corporate" xml:lang="fr">musée du Louvre</> <refid ="accession">inv. MR 299</refid> < ="geographic" ="TGN" refid=" " extent="inhabited place">paris</> < ="geographic" ="TGN" refid=" " extent="nation">france</> </location> <location ="discovery"> < ="geographic" ="TGN" refid=" ">milos, Nisos</> < ="geographic" ="TGN" refid=" ">greece</> </location> </locationset> έκφραση για εγγραφή image <locationset> <display>history of Art Visual Resources Collection, UCB </display <location ="repository"> < ="corporate">history of Art Visual Resources Collection, University of California at Berkeley</> <refid ="accession">555145</refid> < ="geographic" ="TGN" refid=" " extent="inhabited place">berkeley</> < ="geographic" ="TGN" refid=" " extent="state">california</> </location> </locationset> Φεβρουάριος 2011 VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση 17

18 LOCATION (ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ) (συνέχεια) Πρόσθετα Παραδείγµατα: VRA Core Παράδειγµα δεδοµένων Στοιχείο στοιχείο γνώρισµα υποστοιχείο γνώρισµα (τιµές προς εµφάνιση σε έντονη γραφή) LOCATION location 1600 Pennsylvania Avenue, (Washington, DC) site 1600 Pennsylvania Avenue geographic Washington geographic TGN refid District of Columbia geographic TGN refid location Nimrud (IQ) creation Nimrud geographic TGN refid Iraq geographic TGN refid location History of Art Visual Resources Collection, UCB repository History of Art Visual Resources Collection, UCB corporate refid accession Berkeley geographic TGN refid extent inhabited place location formerly Victoria Contag Collection formerowner Victoria Contag personal Φεβρουάριος 2011 VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση 18

19 LOCATION (ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ) (συνέχεια) location Living Theater (New York, NY) performance Living Theater corporate New York City geographic TGN refid extent inhabited place New York geographic TGN refid extent state location Gansu (CN) creation Gansu geographic extent province TGN refid China geographic extent nation TGN refid Φεβρουάριος 2011 VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση 19

20 MATERIAL (ΥΛΙΚΟ) Γνωρίσµατα: Περιγραφή: Ουσία ή συστατικό από το οποίο είναι φτιαγµένο ένα έργο ή µια εικόνα Συνιστώµενες Τιµές Προτείνεται το VRA Core 2.0: W4 Material VRA Core 3.0: Material CDWA: Materials and Techniques-Material Name; Materials and Techniques-Material Role Dublin Core: FORMAT Συνιστώµενες τιµές για το γνώρισµα του στοιχείου material (στο Restricted schema): medium, support, other CCO: Part TWO: Chapter 3: Physical Characteristics Προαιρετικό; Επαναλαµβανόµενο Παραδείγµατα VRA Core Στοιχείο MATERIAL στοιχείο γνώρισµα Παράδειγµα δεδοµένων (τιµή προς εµφάνιση σε έντονη γραφή) oil paint on canvas material oil paint medium refid material canvas support refid <materialset> <display>oil paint on canvas</display> <material ="medium" ="" refid=" ">oil paint</material> <material ="support" ="" refid=" ">canvas</material> </materialset> Πρόσθετα παραδείγµατα: VRA Core Στοιχείο στοιχείο γνώρισµα Παράδειγµα δεδοµένων (τιµές προς εµφάνιση σε έντονη γραφή) MATERIAL bronze, on a marble base material bronze medium refid material marble medium refid extent base MATERIAL graphite on paper material graphite medium refid material paper (fiber product) support refid Φεβρουάριος 2011 VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση 20

21 MEASUREMENTS (ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ) Γνωρίσµατα: unit Περιγραφή: Το φυσικό µέγεθος, το σχήµα, η κλίµακα, οι διαστάσεις ή το µορφότυπο ενός Έργου ή µιας Εικόνας. Το στοιχείο measurements είναι δυνατόν να περιλαµβάνει µετρήσεις, όπως όγκο, βάρος, περιοχή ή χρόνο εκτέλεσης. Αν δεν περιγράφει το σύνολο του έργου ή της εικόνας, τότε µε τη χρήση του γνωρίσµατος extent καθορίζουµε το τµήµα του έργου που µετράται. Η µονάδα µέτρησης που χρησιµοποιείται πρέπει επίσης να δηλώνεται (στο γνώρισµα unit). Συνιστώµενες τιµές: διατυπώνονται σύµφωνα µε τα πρότυπα περιεχοµένου δεδοµένων (π.χ. AACR2, κλπ.) Συνιστώµενες τιµές για το στοιχείο measurements (στο Restricted schema): : area, base, bit-depth (για ψηφιακό έργο), circumferance, count, depth, diameter, distancebetween, duration, filesize (για ψηφιακό έργο), height, length, resolution (για ψηφιακό έργο), runningtime, scale (για χάρτες), size, target (για χρήση µε τη κλίµακα), weight, width, other. unit: Ανατρέξτε στο πρότυπο ISO για τις µονάδες και τα µέτρα: Οι τιµές θα πρέπει να ακολουθούν τυποποιηµένες συντµήσεις δύο γραµµάτων χωρίς σηµεία στίξης. (Παράδειγµα: cm) VRA Core 2.0: W3 Measurements; V2 Visual Document Format; V3 Visual Document Measurements VRA Core 3.0: Measurements CDWA: Measurements-Dimensions Description; Measurements-Dimensions Type; Measurements- Dimensions Value; Measurements-Dimensions Unit; Measurements-Dimensions Extent; Related Visual Documentation-Image Measurements Dublin Core: FORMAT CCO: Part TWO: Chapter 3: Physical Characteristics: Rules for Measurements (3.2.1) Προαιρετικό; Επαναλαµβανόµενο Παραδείγµατα: VRA Core Στοιχείο στοιχείο γνώρισµα Παράδειγµα δεδοµένων (τιµή προς εµφάνιση σε έντονη γραφή) MEASUREMENTS Base 3 cm (H) x 36 cm (W) x 24 cm (D) measurements 3 height unit cm extent base measurements 36 width unit cm extent base measurements 24 depth unit cm extent base <measurementsset> <display>base 3 cm (H) x 36 cm (W) x 24 cm (D)</display> <measurements ="height" unit="cm" extent="base">3</measurements> <measurements ="width" unit="cm" extent="base">36</measurements> <measurements ="depth" unit="cm" extent="base">24</measurements> </measurementsset> Φεβρουάριος 2011 VRA Core 4.0 Περιγραφή στοιχείων Ελληνική µετάφραση 21

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση και διαχείριση χρονικά εξαρτώμενης πληροφορίας στις πολιτιστικές συλλογές

Αναπαράσταση και διαχείριση χρονικά εξαρτώμενης πληροφορίας στις πολιτιστικές συλλογές IONIAN UNIVERSITY, CORFU Dept. of Archives & Library Sciences Αναπαράσταση και διαχείριση χρονικά εξαρτώμενης πληροφορίας στις πολιτιστικές συλλογές Λουρδή Ειρήνη (elourdi@lib.uoa.gr) Λιλής Παντελής (pantelis@ionio.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 6 122 Μεταδεδοµένα: : Η τυπολογία των σχηµάτων 123 Dublin Core: Τα στοιχεία δεδοµένων (1) Θέµα (Subject) Περιγραφή (Description) ηµιουργός (Creator( Creator) Τίτλος (Title) Εκδότης (Publisher( Publisher)

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Από την απομόνωση στην εποχή των δικτύων και της διάδοσης της πληροφορίας

Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Από την απομόνωση στην εποχή των δικτύων και της διάδοσης της πληροφορίας Ψηφιοποιημένο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Από την απομόνωση στην εποχή των δικτύων και της διάδοσης της πληροφορίας Γιώργος Μπουμπούς, Βιβλιοθηκονόμος MSc Βάλια Βράκα, Μουσικολόγος Ιδιωτικά Αρχεία (1/2)

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 6: Μεταδεδομένα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικοί χάρτες στον Παγκόσμιο Ιστό

Ιστορικοί χάρτες στον Παγκόσμιο Ιστό Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο. Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές 13 ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας Πάτρα, 22-24 Οκτωβρίου 2014 1 Ελένη Γκαδόλου, 2 Εμμανουήλ Στεφανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση µεταδεδοµένων στα πολυµέσα: τρόποι εισαγωγής και πεδία εφαρµογής

Η χρήση µεταδεδοµένων στα πολυµέσα: τρόποι εισαγωγής και πεδία εφαρµογής Η χρήση µεταδεδοµένων στα πολυµέσα: τρόποι εισαγωγής και πεδία εφαρµογής Σχοινά Μαριάννα - ΓΤΠ 61 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Περιεχόµενα Τι είναι µεταδεδοµένα (ορισµοί, παραδείγµατα, κατηγορίες) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης. Ψαρράκης Μάρκος Αγάθος Μιχάλης ΚΕΡΚΥΡΑ 2012

Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης. Ψαρράκης Μάρκος Αγάθος Μιχάλης ΚΕΡΚΥΡΑ 2012 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Ψαρράκης Μάρκος Αγάθος Μιχάλης ΚΕΡΚΥΡΑ 2012 DSpace DSpace Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Η αρχή: 2000 - MIT Libraries and HP Research Labs Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

KOHA Καταλογογράφηση - Καθιερωμένοι όροι

KOHA Καταλογογράφηση - Καθιερωμένοι όροι KOHA Καταλογογράφηση - Καθιερωμένοι όροι Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στο http://manual.kohacommunity.org/3.18/en/cataloging.html#addbibrec (κείμενο & video στα αγγλικά) Ανέστης Σίτας Κατερίνα Τσοτουλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία ΜΑΘΗΜΑ 5 161 Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία 162 1 Η ανάγκη Η Ιστορία Μεταδεδοµένα στο Συµβατικό Περιβάλλον Ψηφιακό Περιβάλλον: Το πρόβληµα και οι πρώτες απόπειρες Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών

ΜΑΘΗΜΑ 4. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών ΜΑΘΗΜΑ 4 130 Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών Συστήµατα αυτοµατοποίησης βιβλιοθηκών Z- clients & servers Λογισµικό διαχείρισης αιτηµάτων ILL Λογισµικό υλοποίησης OpenURL Πράκτορες αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Computer & Applied Sciences Complete ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Computer & Applied Sciences Complete ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Computer & Applied Sciences Complete ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Computer & Applied Sciences Complete (CASC) Περιεχόμενο Η βάση CASC διαθέτει περιεχόμενο για την έρευνα και την ανάπτυξη των τομέων της πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Βάσεων. Τεχνητά, Σύνθετα, και Δευτερεύοντα Μοναδικά Χαρακτηριστικά (UIDs, Unique IDentifiers) Artificial, Composite, and Secondary UIDs

Σχεδίαση Βάσεων. Τεχνητά, Σύνθετα, και Δευτερεύοντα Μοναδικά Χαρακτηριστικά (UIDs, Unique IDentifiers) Artificial, Composite, and Secondary UIDs Σχεδίαση Βάσεων Τεχνητά, Σύνθετα, και Δευτερεύοντα Μοναδικά Χαρακτηριστικά (UIDs, Unique IDentifiers) Artificial, Composite, and Secondary UIDs 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος Φεβρουάριος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος Φεβρουάριος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

12/4/2015. ISAD MODS VRA Core. ρ. Ειρήνη Λουρδή

12/4/2015. ISAD MODS VRA Core. ρ. Ειρήνη Λουρδή ISAD MODS VRA Core ρ. Ειρήνη Λουρδή Εκπαιδευτική ηµερίδα: "Έργα ψηφιοποίηση υλικού ιαχείριση Ψηφιακών Καταθετηρίων" Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου, 2015 General International Standard Archival

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση KOHA ΚΟΗΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ / ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Εκπαίδευση KOHA ΚΟΗΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ / ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΟΗΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ / ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1 1. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 1.1. Από την αρχική οθόνη Στο πλαίσιο αναζήτησης της αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf/doc http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/media/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/pms

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Δεύτερη Κανονική Μορφή Second Normal Form 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στόχοι Το μάθημα αυτό καλύπτει τους ακόλουθους στόχους: Να προσδιορίσει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Μεταδεδομένα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος Μεταδεδομένα αποτελεί μετάφραση του

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT 1 COMPETENT AUTHORITY: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Veterinary Services

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οιμηχανέςαναζήτησηςτουinternet αναπτύχθηκαν για να κάνουν αναζήτηση πληροφοριών σε πολλαπλές τοποθεσίες ιστού.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οιμηχανέςαναζήτησηςτουinternet αναπτύχθηκαν για να κάνουν αναζήτηση πληροφοριών σε πολλαπλές τοποθεσίες ιστού. Τζίτζικας Αγαπητός Τζίτζικας Αγαπητός Σε παγκόσμιο επίπεδο, οιμηχανέςαναζήτησηςτουinternet αναπτύχθηκαν για να κάνουν αναζήτηση πληροφοριών σε πολλαπλές τοποθεσίες ιστού. Δυστυχώς, αυτές οι μηχανές αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΟΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 06/055

ΝΤΟΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 06/055 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Περιγραφή εκθεμάτων του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Η ανάγκη Διαγράμματα ΟΣ Σύνολα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Απεικονίσεις Επεκτάσεις

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Η ανάγκη Διαγράμματα ΟΣ Σύνολα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Απεικονίσεις Επεκτάσεις Η ανάγκη Διαγράμματα ΟΣ Σύνολα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Απεικονίσεις Επεκτάσεις Μοντέλα Δεδομένων Μοντέλο: αφαιρετική αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου. Μοντέλα βασισμένα σε εγγραφές (record based models)

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) - XML

Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) - XML Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) - XML 22/11/2016 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα "ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2 Πολιτική χρήσης θεµατικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης Γενικές αρχές θεµατικής καταλογογράφησης Κάθε βιβλιοθήκη δίνει σε κάθε τεκµήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου

Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου 9.4.1 Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ευρετηρίου Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων της Πράξης ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑNΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (Ψ.Β.) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τζανοασκαλάκης Γρηγόρης Υπηρεσίες Τεχνολογιών και Πληροφόρησης (IT) Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D)

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (Ψ.Β.) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τζανοασκαλάκης Γρηγόρης Υπηρεσίες Τεχνολογιών και Πληροφόρησης (IT) Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (Ψ.Β.) του Πανεπιστημίου Κρήτης Τζανοασκαλάκης Γρηγόρης Υπηρεσίες Τεχνολογιών και Πληροφόρησης (IT) Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) Πανεπιστήμιο Κρήτης Λεωφ. Κνωσού 71409 Ηράκλειο τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣA: ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 5: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου.

Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου. Από τον Παγκόσµιο Ιστό στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας, Τµήµατος Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων. Παν/µίου Αιγαίου. Συνεργαζόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο 1 Δρ. Βασιλική Κούφη Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Κύκλος ζωής ανάπτυξης Βάσεως Δεδομένων 3. Oracle SQL Developer Data

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

MARC. Dublin Core Qualified Europeana Semantic Elements Europeana Data Model

MARC. Dublin Core Qualified Europeana Semantic Elements Europeana Data Model Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Προσεγγίσεις ιαλειτουργικότητας στα Μεταδεδοµένα Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ψηφιακών Συλλογών με Omeka

Δημιουργία Ψηφιακών Συλλογών με Omeka Δημιουργία Ψηφιακών Συλλογών με Omeka 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή στο σύστημα Προβολή Αντικειμένων Προβολή Συλλογών Προσθήκη Αντικειμένου Dublin Core Αρχεία Tags Map Επεξεργασία Αντικειμένου Επεξεργασία Συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : SEO και Analytics Fabio Calefato Department of Computer

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή δοµή δεδοµένων

Σχεσιακή δοµή δεδοµένων Σχεσιακή δοµή δεδοµένων Μοντελοποίηση δεδοµένων (data modeling) Εννοιολογικό: μοντέλα δεδομένων. Λογικό: δομή δεδομένων. Φυσικό: δοµή αρχείων. Μοντέλο της Βάσης Σχήµα της Βάσης Στιγµιότυπο της βάσης Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

example:alice example:knows example:bob example:alice example:name "Alice" example:alice example:bob example:knows

example:alice example:knows example:bob example:alice example:name Alice example:alice example:bob example:knows example:alice example:knows example:bob example:alice example:name "Alice" example:alice example:bob example:knows example:person example:knows example:person example:person, example:woman, example:institute,

Διαβάστε περισσότερα

Scrum framework: Ρόλοι

Scrum framework: Ρόλοι Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #2 : Ευέλικτες (Agile) μέθοδοι για την ανάπτυξη λογισμικού Learning Objective : Scrum framework: Ρόλοι Filippo

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων στο Μουσείο Μπενάκη

Η χρήση των διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων στο Μουσείο Μπενάκη Η χρήση των διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων στο Μουσείο Μπενάκη Ιφιγένεια Διονυσιάδου Τμήμα Πληροφορικής Μουσείο Μπενάκη Ιανουάριος 2013 CDS Isis πρότυπο βάσης δεδομένων από το Καναδικό

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr 1 Τυποποίηση ένα διαφανές πλαίσιο συμφωνίας και καθορισμού κανόνων προαιρετικής εφαρμογής για μια κοινότητα (από τα κύρια ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

LIMASSOL MUNICIPALITY

LIMASSOL MUNICIPALITY LIMASSOL MUNICIPALITY October 30 th, 2013. I N V I T A T I O N Painting and sculpture exhibition from Brasov, Romania In the framework of the development of the relations between Limassol and Brasov, Romania,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Digital Object Identifer (DOΙ),

Digital Object Identifer (DOΙ), ΜΑΘΗΜΑ 7 CrossRef Μια συνεργατική υπηρεσία διασυνδετικής παραποµπής, η οποία επιτρέπει στο χρήστη την άµεση µετάβαση από την περιγραφή ενός τεκµηρίου, στο περιεχόµενό του Κάθε εκδότης µέλος δηµιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) (alexv@aegean.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤUA. Τεχνολογία Πολυμέσων

ΝΤUA. Τεχνολογία Πολυμέσων ΝΤUA Τεχνολογία Πολυμέσων Contents 2. Lesson 5: Video Metadata What Metadata is data about data. An item of metadata may describe an individual datum, or content item, or a collection of data including

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Case Study: Μελέτη Περιπτώσεως: Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Βιβλιοθήκης (Library Information System) - Ορισμός και χρήση View Χ. Σκουρλάς,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Ομοιογένεια

Εννοιολογική Ομοιογένεια Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Εννοιολογική Ομοιογένεια Αξιοποίηση Ταξινομικών Συστημάτων Γεωργία Προκοπιάδου, Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

12/4/2015. Τα συστατικά μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης ονομάζονται «ψηφιακά αντικείμενα»(digital objects) ή«πόροι»(resources)

12/4/2015. Τα συστατικά μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης ονομάζονται «ψηφιακά αντικείμενα»(digital objects) ή«πόροι»(resources) Πρότυπο Dublin Core Βασικό Σχήμα (Basic Scheme) Σχήμα με Eξειδικευτές(Qualified Scheme) ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΥΡΔΗ elourdi@lib.uoa.gr Βασικές έννοιες Τα συστατικά μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης ονομάζονται «ψηφιακά αντικείμενα»(digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006

Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006 Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006 A Θέμα 1 ο (30%) 1. (10%) α) Ποια τα πλεονεκτήματα ενός B + -tree ευρετηρίου; β) Αναφέρετε τις διαφορές ανάμεσα στα αραιά και τα πυκνά ευρετήρια.

Διαβάστε περισσότερα

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Μέσω της υπηρεσίας IEEE Xplore παρέχεται πρόσβαση στα περιεχόμενα, στις περιλήψεις και στα πλήρη κείμενα (full text) άρθρων από επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME IKYDA 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME IKYDA 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME FOR THE PROMOTION OF THE EXCHANGE AND SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN GREECE AND GERMANY

Διαβάστε περισσότερα

Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων

Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων Ενότητα 4 η Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. - krasvas@mail.ntua.gr Β.

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ «Παρατηρήσεις και προβλήµατα στη βάση του ΣΚΕΑΒ» Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ pbrattis@unioncatalog.gr 1 Εισαγωγή - Στόχος ΣΚΕΑΒ η δηµιουργία ενιαίου καταλόγου, µε µια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 5: Resource Description Framework (RDF) Μ.Στεφανιδάκης 16-3-2015. Τα επίπεδα του Σημασιολογικού Ιστού RDF: Το κύριο πρότυπο του Σημασιολογικού Ιστού, χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Case Study: Μελέτη Περιπτώσεως: Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Βιβλιοθήκης (Library Information System) Μοντελοποίηση και Κανονικοποίηση -

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3 2 Στοίβα (Stack) 5 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii Πληροφορίες Εργαστηρίου Σκοπός του εργαστηρίου Το εργαστήριο οµές εδοµένων αποσκοπεί στην εφαρµογή των τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press

e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press Οι υπηρεσίες epublishing Για τον εκδότη Διάθεση & προβολή του εκδοτικού περιεχομένου Φιλοξενία σε servers του

Διαβάστε περισσότερα

Performance of Charcoal Cookstoves for Haiti, Part 1: Results from the Water Boiling Test

Performance of Charcoal Cookstoves for Haiti, Part 1: Results from the Water Boiling Test LBNL 5021E Performance of Charcoal Cookstoves for Haiti, Part 1: Results from the Water Boiling Test Kayje Booker, Tae Won Han, Jessica Granderson, Jennifer Jones, Kathleen Lask, Nina Yang, Ashok Gadgil

Διαβάστε περισσότερα

Multilayer Ceramic Chip Capacitors

Multilayer Ceramic Chip Capacitors FEATURES X7R, X6S, X5R AND Y5V DIELECTRICS HIGH CAPACITANCE DENSITY ULTRA LOW ESR & ESL EXCELLENT MECHANICAL STRENGTH NICKEL BARRIER TERMINATIONS RoHS COMPLIANT SAC SOLDER COMPATIBLE* PART NUMBER SYSTEM

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 5: Resource Description Framework (RDF) Μ.Στεφανιδάκης 13-3-2016. Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα Μέρος Β - Ανάλυση Θεόδωρος Βάκκας, MSc Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, GET Ltd Άγγελος Τζώτσος, Υπ. Δρ. ΕΜΠ, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Δημιουργία Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Σοφία Χατζηγεωργίου Φεβρουάριος 2015

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Σοφία Χατζηγεωργίου Φεβρουάριος 2015 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χατζηγεωργίου Φεβρουάριος 2015 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ποιος ενδιαφέρεται; Είναι απαραίτητη η ιστορίας της τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων

ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αναζήτηση και µελέτη της επιστηµονικής βιβλιογραφίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίλυση ερευνητικών προβληµάτων. Η βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

FirstSearch (OCLC) Βασικά χαρακτηριστικά:

FirstSearch (OCLC) Βασικά χαρακτηριστικά: FirstSearch (OCLC) Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει εξασφαλίσει online πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας FirstSearch της OCLC Online Computer Library Center, Inc. σε 12 βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος φοβάται το ψηφιακό περιεχόμενο στη Νεοελληνική Φιλολογία;

Ποιος φοβάται το ψηφιακό περιεχόμενο στη Νεοελληνική Φιλολογία; Ποιος φοβάται το ψηφιακό περιεχόμενο στη Νεοελληνική Φιλολογία; Άννα-Μαρία Σιχάνη annasixani@gmail.com Ψηφιακές Τεχνολογίες και Νεοελληνική Φιλολογία. Ο φιλόλογος ως δημιουργός, διαχειριστής και χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικά για Στατιστική Ανάλυση. Minitab, R (ελεύθερο λογισμικό), Sas, S-Plus, Stata, StatGraphics, Mathematica (εξειδικευμένο λογισμικό για

Λογισμικά για Στατιστική Ανάλυση. Minitab, R (ελεύθερο λογισμικό), Sas, S-Plus, Stata, StatGraphics, Mathematica (εξειδικευμένο λογισμικό για ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εργαστήριο 1ο Τι είναι το SPSS; Statistical Package for the Social Sciences Λογισμικό για διαχείριση και στατιστική ανάλυση δεδομένων σε γραφικό περιβάλλον http://en.wikipedia.org/wiki/spss

Διαβάστε περισσότερα