Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 9 Ιουλίου 2008 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ:5370/β11σ08α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Α Π Ο Φ Α Σ Η Τμήμα : Αποκατάστασης Ζημιών Πληροφορίες : Ε. Καλύβα Ταχ. Δ/νση : Κόνιαρη 43 Ταχ. Κωδ. : Αθήνα Τηλέφωνο : Fax : ΘΕΜΑ: Τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σεισμόπληκτα κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοίχων παροχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 8 ης Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 και του άρθρου 3 της από Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων που κυρώθηκε με το Ν. 867/79 (ΦΕΚ Α 24). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.3, τελευταίο εδάφιο του Ν.1266/82 (Φ.Ε.Κ. 81/Α) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 25, παρ.6 του Ν.1418/84 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυμθίσεις άλλων συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ 23/Α). 3. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 (ΦΕΚ 203/Α/ ), ο οποίος κυρώνει την από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του Ν. 2412/96 Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 123/Α/ ). 4. Το Π.Δ. 69/1988 Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. 5. Την Απόφασή οικ/3828/τσεπ 31.1/ , για την «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Υ.Α.Σ.» και τις ΔΟ/114/1/Φ.1331/ Αποφάσεις του Υφυπουργού

2 ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και τη με αρ. πρωτ. οικ. 4767/Α312/ Αποφ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. σχετικά με την αναδιάρθρωση της ΥΑΣ. 6. Τη Δ16α/04/773/ Κοινή Απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 7. Το τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» («Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»), που εκδόθηκε από το τ. Υπουργείο Δημοσίων Έργων, στη Θεσσαλονίκη, στις Το «Αναλυτικόν Τιμολόγιον Οικοδομικών Εργασιών» («Α.Τ.Ο.Ε.») που εγκρίθηκε με την απόφαση Ε7/1253/155/ του Υπουργού τ. Δημ. Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 9. Το ΠΔ206/2007 (ΦΕΚ232/A/ ) για το διορισμό των Υπουργών και Υφυπουργών. 10.Την με αρ. πρωτ. οικ.5322/α32/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. 11.Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, από το σεισμό της 8ης Ιουνίου Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Εγκρίνουμε τιμολόγιο για εργασίες επισκευής ζημιών σε σεισμόπληκτα κτίρια, από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το τιμολόγιο εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τη σύνταξη των σχετικών προϋπολογισμών στις μελέτες επισκευής σεισμόπληκτων οικοδομών και με βάση αυτό γίνεται ο έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία. Δεν έχει εφαρμογή στη σύνταξη προϋπολογισμών Δημοσίων Έργων ούτε στη σύνταξη νέων τιμών, σύμφωνα με το Ν.1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. Όλες οι τιμές μονάδας του τιμολογίου αναφέρονται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες και περιλαμβάνουν τις δαπάνες: α) Για εργασία, μαζί με τις εισφορές σε ασφαλιστικά κλπ. ταμεία (Ι.Κ.Α., επικουρικά κλπ.) και το ΦΠΑ. β) Για προμήθεια και μεταφορά, στον τόπο του έργου, όλων των υλικών (και αυτών που δεν ενσωματώνονται). 2/25

3 γ) Για προεργασίες (αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, καθαρισμοί κλπ.), βοηθητικές εργασίες (αντιστηρίξεις, υποστυλώσεις, ικριώματα, ξυλότυποι ή σιδηρότυποι κλπ.), πρόσθετες ή επακόλουθες εργασίες (αποκατάσταση κατασκευών, που θίγονται για να εκτελεστούν οι κύριες εργασίες, όπως επιχρίσματα, χρωματισμοί, επικαλύψεις, προσαρμογές με στοιχεία που δεν κατεδαφίστηκαν κλπ.), εργασίες για να προστατευθούν οικοδομικά ή άλλα στοιχεία, από φθορές ή ζημιές που είναι πιθανό να προκληθούν από τις εργασίες που εκτελούνται (κάλυψη κλπ.), ή, στην περίπτωση που δεν απoφευχθούν οι ζημιές για να αποκατασταθούν αυτές εκτός από τις εργασίες που αναφέρεται ρητά ότι κοστολογούνται με άλλα άρθρα του παρόντος τιμολογίου. δ) Την αμοιβή μελέτης και επίβλεψης των εργασιών αποκατάστασης. ε) Για απομείωση και φθορά των υλικών και εργαλείων ή μηχανημάτων, καθώς και τις ημεραργίες τους, από βλάβη ή για συντήρησή τους. στ)τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος και γενικά κάθε εργασία, που είναι απαραίτητη για την έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση της εργασίας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις τοπικές και άλλες ειδικές συνθήκες, έστω και αν δεν αναφέρονται στην περιγραφή. Οι εργασίες που τιμολογούνται με το τιμολόγιο αυτό, εκτελούνται, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευή Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (το οποίο συνοπτικά αναφέρεται σαν «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», με δόκιμα υλικά και σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 και 3 του τεύχους αυτού και εφαρμόζονται μόνο για να καθοριστεί το ύψος του δανείου. ζ) Οι ζημιές, που προτείνονται για επισκευή και εγκρίνονται, θα πρέπει απαραιτήτως να προέρχονται από σεισμό και όχι από εγκατάλειψη ή παλαιότητα, ακόμη και στην περίπτωση παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων. Επίσης οι επισκευές θα γίνονται σύμφωνα με τα ισχύοντα αρχιτεκτονικά πρότυπα όπως καθορίζονται από την Ε.Π.Α.Ε. όπου απαιτείται. Σε περιοχές που είναι δυσχερής η μεταφορά των υλικών (απροσπέλαστες ή δυσπρόσιτες περιοχές) και οι οποίες θα ορίζονται με Υπουργική Απόφαση, καθορίζουμε αύξηση στις τιμές μονάδας σε ποσοστό 15%. Κατά την ανακατασκευή στοιχείων και εφόσον γίνει αλλαγή στη χρησιμοποίηση των υλικών, θα τιμολογείται η ανακατασκευή με τα νέα υλικά μόνο εάν το κόστος τους είναι μικρότερο από το κόστος των παλαιών. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Άρθρο 1 Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφή σε οποιοδήποτε βάθος α. Με το χέρι ΔΕΚΑOΚΤΩ ΕΥΡΩ (18 ) 3/25

4 β. Με μηχανήματα ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (7 ) Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες αποξήλωσης των δαπέδων, αντιστήριξης παρειών, αποκομιδής πλεοναζόντων υλικών κλπ. Η τιμή ισχύει και για τμηματικές εκσκαφές ή υποθεμελιώσεις και η μέτρηση γίνεται με τις ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις και κατακόρυφες παρειές των εκσκαφών. Άρθρο 2 Για ένα κυβικό μέτρο επιχωμάτωση α. Με το χέρι β. Με μηχανήματα ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (7 ) ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (5 ) Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες διαλογής, διάστρωσης, διαβροχής, συμπύκνωσης κλπ.,καθώς και η μεταφορά των χωμάτων είτε είναι προϊόντα εκσκαφής είτε δάνεια χώματα. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τις διαστάσεις των αντιστοίχων εκσκαφών αφαιρουμένου του όγκου που καταλαμβάνουν οι ενισχύσεις, τα νέα στοιχεία κλπ.. Β ΘΕΜΕΛΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ Ο.Σ. Άρθρο 3 Άρθρο 4 Για την πλήρη κατασκευή ενός κυβικού μέτρου θεμελίου, από οπλισμένο σκυρόδεμα για υποθεμελίωση ή αντιστήριξη σε οποιαδήποτε στάθμη. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την πλήρη κατασκευή του ξυλοτύπου, καθώς και για την τοποθέτηση του ελαφρού οπλισμού. Η μέτρηση γίνεται με τις διαστάσεις της σχετικής μελέτης. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την εκσκαφή και επιχωμάτωση. ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (180 ) Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, για την θεμελίωση και αγκύρωση του μανδύα στο υπάρχον πέδιλο (μόνο στις περιπτώσεις που ο μανδύας είναι από έγχυτο σκυρόδεμα), σύμφωνα με την παράγραφο του τεύχους «Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέροντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σεισμό». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να απογυμνωθεί το σκυρόδεμα, ο οπλισμός, η κατασκευή ξυλοτύπου, κατασκευή επιχρισμάτων κ.τ.λ. ενώ δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την εκσκαφή και επιχωμάτωση. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τις πραγματικές διαστάσεις του μανδύα που κατασκευάζεται. ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (550 ) 4/25

5 Άρθρο 5 Για την κατασκευή ενός τρέχοντος μέτρου διαζώματος (σενάζ) ή υπέρθυρου (πρέκι), από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας C12 ή ανώτερης με ύψος όσο απαιτείται για τη στατική επάρκεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την αποκατάσταση των τμημάτων που καθαιρούνται (τοίχοι, δάπεδα με την επικάλυψή τους, επιχρίσματα, ηλεκτρικές, υδραυλικές κλπ εγκαταστάσεις, χρωματισμοί κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις. α. Για φέρουσα λιθοδομή με ελάχιστο πάχος 50 εκ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (45 ) β. Για φέρουσα λιθοδομή με πάχος μικρότερο των 50 εκ. ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (35 ) γ. Για φέρουσα πλινθοδομή με ελάχιστο πάχος 20 εκ. ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (23 ) δ. Για πλινθοδομές πληρώσεως με ελάχιστο πάχος 20 εκ. ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (22 ) ε. Για πλινθοδομές πληρώσεως με πάχος μικρότερο των 20 εκ. ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 ) Άρθρο 6 Για την αποκατάσταση ή ενίσχυση με μανδύα, ενός κυβικού μέτρου στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκού, υποστυλώματος ή τοιχείου), που είτε παρουσιάζει μερική ή πλήρη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος, σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 του τεύχους «Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέροντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σεισμό», είτε απαιτείται η ενίσχυσή τους από τη νέα εντατική κατάσταση που δημιουργείται σε αυτά, μετά την αποκατάσταση ή ενίσχυση άλλων στοιχείων που είχαν πάθει βλάβη. Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες για να απογυμνωθεί το σκυρόδεμα, ο οπλισμός, η κατασκευή ξυλοτύπου, κατασκευή επιχρισμάτων κλπ. Α. Για μανδύα από έγχυτο σκυρόδεμα. Ο υπολογισμός της δαπάνης, γίνεται με βάση τον όγκο του παλιού στοιχείου. ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ (1000 ) Β. Για μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τον πραγματικό όγκο του νέου σκυροδέματος. ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (1450 ) Άρθρο 7 Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, έγχυτο ή εκτοξευόμενο, κατηγορίας C16 ή ανώτερης, για την επισκευή 5/25

6 πλάκας με πολλαπλές ρωγμές, που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με ρητινενέσεις. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποκατάσταση του δαπέδου, καθώς και η δαπάνη για τη συγκόλληση της νέας πλάκας με την παλιά με εποξειδική ρητίνη και τη σύνδεση του παλιού με το νέο οπλισμό. Η μέτρηση γίνεται με τον πραγματικό όγκο του νέου σκυροδέματος. α.για κατασκευή μανδύα στην επάνω πλευρά της πλάκας ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (360 ) β. Για κατασκευή μανδύα στην κάτω πλευρά της πλάκας ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (760 ) Άρθρο 8 Για την επισκευή ενός μέτρου ρωγμής πλάτους μεγαλύτερου από 3 χιλιοστά σε πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ρητινόστοκο, κοτετσόσυρμα, ενισχυμένη τσιμεντοκονία και επίχρισμα. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που απαιτούνται για την πλήρη αποκατάσταση. Αν η ρωγμή είναι διαμπερής, η μέτρηση γίνεται μόνο από τη μία επιφάνεια της πλάκας. Για ρωγμές παράλληλες με τον οπλισμό της πλάκας χορηγείται ρητινόστοκος. ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (32 ) Άρθρο 9 Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας C16 ή ανώτερης, για κατασκευή νέων στοιχείων, εκεί όπου απαιτούνται σύμφωνα με τη μελέτη, για να αποκατασταθεί η στατική επάρκεια του κτίσματος, που αλλοιώνεται με τις παρεμβάσεις, που γίνονται με τις επισκευές (μανδύες κλπ.) ή για ανακατασκευή οριζοντίων και μόνο, στοιχείων (πλάκες και δοκάρια), που έπαθαν ζημιές και δεν είναι δυνατό να αποκατασταθούν με τη μέθοδο, που περιγράφεται στις παραγράφους , , και 4.3. και είναι σκόπιμο να ανακατασκευασθεί όλο το φάτνωμα, ή και τα δοκάρια που το περιβάλλουν ή και αυτοτελή τμήματα ή αυτοτελείς πλάκες, μαζί με τα αντίστοιχα δοκάρια. Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την αποκατάσταση των τμημάτων που καθαιρούνται (τοίχοι, δάπεδα με την επικάλυψή τους, επιχρίσματα, ηλεκτρικές, υδραυλικές κλπ. εγκαταστάσεις, χρωματισμοί κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις. α. Για θεμέλια (πέδιλα, πεδιλοδοκούς, συνδετήρια δοκάρια) ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (193 ) β. Για υποστυλώματα και τοιχεία 6/25 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (290 )

7 γ. Για πλάκες και δοκάρια (στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες για την καθαίρεση των παλαιών σκυροδεμάτων, τον καθαρισμό του παλαιού σιδεροπλισμού, την προσαρμογή και σύνδεσή του με τη νέα κατασκευή κλπ.). ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (320 ) Για την έγκριση των ως άνω αυξημένων τιμών θα υποβάλλονται από τους μελετητές μηχανικούς σκαριφήματα των ικριωμάτων που θα κατασκευαστούν για την προσωρινή υποστήλωση των κτιρίων. Άρθρο 10 Για τον εμποτισμό με εποξειδική ρητίνη ή κονίαμα, σε κόμβο που επισκευάζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4.8 του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε απαραίτητη δαπάνη για να ολοκληρωθεί έντεχνα η εργασία εκτός από τους μανδύες, τη συγκόλληση και τους σιδερένιους συνδετήρες, που η δαπάνη τους υπολογίζεται με τις τιμές που καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα. Η τιμή, ισχύει για κάθε κόμβο, κατ αποκοπή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των στύλων και των δοκών που συντρέχουν σε κάθε κόμβο. ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (225 ) Άρθρο 11: Για την αποκατάσταση ή ενίσχυση στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκού, πλάκας, υποστυλώματος ή τοιχείου), που είτε παρουσιάζει μερική ή πλήρη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος, σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 του τεύχους «Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέροντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σεισμό», είτε απαιτείται η ενίσχυσή τους από τη νέα εντατική κατάσταση που δημιουργείται σε αυτά, μετά την αποκατάσταση ή ενίσχυση άλλων στοιχείων που είχαν πάθει βλάβη, με επικόλληση σύνθετων υλικών (εύκαμπτων «υφασμάτων» από ίνες υάλου). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την τυχόν αποκατάσταση του στοιχείου, τα υλικά (ρητίνες, ίνες υάλου κλπ), την προεργασία, την εργασία και γενικά την πλήρη αποκατάσταση του στοιχείου. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με την πραγματική επιφάνεια των στρώσεων. α) Για υποστυλώματα - Τοιχεία Τιμή ενός τ.μ. για μία στρώση πραγματικής επιφάνειας ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (155 ) Τιμή ενός τ.μ. για κάθε επόμενη στρώση ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (130 ) β) Για δοκούς και πλάκες Τιμή ενός τ.μ. για μία στρώση πραγματικής επιφάνειας 7/25

8 Τιμή ενός τ.μ. για κάθε επόμενη στρώση ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (195 ) ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (135 ) Άρθρο 12: Για να συγκολληθεί ένα μέτρο ρωγμής με πλάτος από 0.1 χιλιοστό μέχρι 3 χιλιοστά, σε άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, με κατάλληλες, για κάθε περίπτωση, εποξειδικές ρητίνες, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.1, 2.2. και 2.5 του τεύχους «Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέροντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σεισμό». Η τιμή ισχύει για συγκόλληση σε οποιοδήποτε στοιχείο, σε οποιαδήποτε θέση και από οποιοδήποτε σκυρόδεμα και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία, καθώς και τις αντίστοιχες δαπάνες για να τοποθετηθεί και απομακρυνθεί η ρητίνη ταχείας σκληρύνσεως, για να σφραγιστούν επιφανειακά οι ρωγμές και να καθαριστούν εσωτερικά με πεπιεσμένο αέρα, να τοποθετηθούν και αφαιρεθούν οι σωληνίσκοι ή ακροφύσια ή καρφιά. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος που εμφανίζει η ρωγμή σε όλες τις επιφάνειες. Επισημαίνεται ότι, δεν εγκρίνεται δαπάνη για ρωγμές που είναι παράλληλες με τον οπλισμό της πλάκας ή ρωγμές σε σιδερένιους συνδετήρες (τσέρκια). ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (45 ) Άρθρο 13: Για ένα χιλιόγραμμο χάλυβα (οποιασδήποτε διατομής, πλάκες, λάμες) ποιότητας Fe360 ή ανώτερης με την αποκατάσταση ή ενίσχυση φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για: - Την προεργασία που περιλαμβάνει αποξύλωση του επιχρίσματος, δαπέδου κλπ. και καθαρισμό και λείανση της επιφάνειας επαφής. - Αγορά και τοποθέτηση του χαλυβα - Κατασκευή συνδέσεων με μεταλλικές πλάκες, κοχλίες και συγκολλήσεις. - Αντισκωριακή προστασία χάλυβα με βαφή πριν την τοποθέτηση. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό βάρος (ανά κιλό) του χάλυβα που περιλαμβάνει τις μεταλλικές διατομές και τις πλάκες των συνδέσεων ή περισφίγξεων. ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (3 ) Άρθρο 14: Για ένα χιλιόγραμμο σιδηροδοκό με κοίλη ορθογωνική διατομή (κοιλοδοκό ή στραντζαριστό), για οποιαδήποτε χρήση και σε οποιαδήποτε θέση. Πριν την τοποθέτησή της, θα σφραγίζεται η κοιλοδοκός στην εγκάρσια τομή της (στο σόκορο) με σιδερένιο έλασμα με το ίδιο πάχος, που θα συγκολλιέται περιμετρικά, με σκοπό τη στεγανοποίηση του κοίλου εσωτερικού της. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες (προμήθεια, μεταφορά υλικών, φθορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση, ειδικά εξαρτήματα, κλπ) και γενικά κάθε εργασία, που χρειάζεται για να ενσωματωθεί λειτουργικά 8/25

9 και να προσαρμοστεί αισθητικά στην κατασκευή. Η ζύγιση γίνεται για το υλικό, που τελικά ενσωματώνεται στην κατασκευή. ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (5 ) Άρθρο 15: Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός μέτρου ελκυστήρα από δομικό χάλυβα S500s κατάλληλης διατομής για την περίσφυξη λιθοδομών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες όπως διάνοιξη οπής, προμήθεια και τοποθέτηση γαλβανισμένου σιδεροσωλήνα, πλακών αγκύρωσης, σφικτήρων, βαφή των μεταλλικών στοιχείων και γενικά κάθε δαπάνη για την έντεχνη τοποθέτηση του ελκυστήρα. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του ελκυστήρα που τελικά ενσωματώνεται. Στην τιμή περιέχονται ανοιγμένες όλες οι λοιπές δαπάνες για τα απαραίτητα υλικά. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40 ) Άρθρο 16: Άρθρο 17: Για ένα χιλιόγραμμο σιδερένιους συνδετήρες (μπουλόνια), όπως προβλέπονται στις παραγράφους Β και 4.5 του τεύχους «Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέροντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σεισμό». Η τιμή ισχύει για οποιοδήποτε στοιχείο, σε οποιαδήποτε θέση και για οποιαδήποτε κατηγορία σκυροδέματος και περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία (αποκάλυψη, καθαρισμός και διάτρηση του σκυροδέματος με την απομάκρυνση των υλικών, τοποθέτηση και σύσφιξη, κάλυψη και αποκατάσταση εξωτερικά με επίχρισμα και χρωματισμό ή άλλη κάλυψη) εκτός από τη συγκόλληση των ρωγμών, τον εμποτισμό με εποξειδικό κονίαμα, τους μανδύες κλπ. που προβλέπονται στις αντίστοιχες παραγράφους. Η δαπάνη των εργασιών αυτών καθορίζεται από τα αντίστοιχα άρθρα. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό βάρος όλης της μεταλλικής κατασκευής (συνδετήρες, περικόχλια, παρεμβλήματα κλπ.), που τελικά ενσωματώνονται. ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (5 ) Για ένα χιλιόγραμμο λεπτό έλασμα από ανοξείδωτο χάλυβα, για την αποκατάσταση έντονης ρηγμάτωσης σε φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκάρια κλπ.), σύμφωνα με τις παραγράφους Α και Β του τεύχους «Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέροντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σεισμό». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία, όπως αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, καθώς και η δαπάνη για τη συγκόλληση των ελασμάτων στο σκυρόδεμα ή μεταξύ τους στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα καθώς και η τιμή των συνδετήρων (μπουλονιών) που χρησιμοποιούνται για τη σύσφιξη των οποίων η μέτρηση γίνεται όπως στο προηγούμενο άρθρο. ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (25 ) Γ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 9/25

10 Άρθρο 18 Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευής βλαβείσας φέρουσας τοιχοποιίας η οποία παρουσιάζει έντονη ρηγμάτωση ή προβλήματα στα επιχρίσματα, χωρίς αποσύνθεση της τοιχοποιίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για τα επιχρίσματα και το χρωματισμό της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται για όλο το φάτνωμα χωρίς να αφαιρούνται τα ανοίγματα στη μία ή στις δύο πλευρές του ανάλογα αν η μία ή οι δύο επιφάνειες του φατνώματος παρουσιάζουν ζημιά. Για ζημιές και τρόπο επισκευής, που ανταποκρίνονται στις παραγράφους του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». α.παράγραφο σε επιφάνεια χωρίς επίχρισμα (αρμολόγημα) ή επιχρισμένη ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (16 ) β.παράγραφο σε επιφάνεια με ενισχυμένο επίχρισμα ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 ) γ.παράγραφο με ενισχυμένο επίχρισμα και δομικό πλέγμα ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (22 ) γ.παράγραφο (ζώνες ραφής). Αυτός ο τρόπος επισκευής χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις φέρουσας και μη φέρουσας τοιχοποιίας. ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (24 ) Η μέτρηση γίνεται για επιφάνεια ενός μέτρου εκατέρωθεν της ρωγμής. Άρθρο 19 Για ένα τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευής φέρουσας τοιχοποιίας η οποία παρουσιάζει βαριές ζημιές (πλήρη αποσύνθεση ή απόκλιση από την κατακόρυφο), που δεν είναι δυνατό να επισκευαστεί. Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την καθαίρεση των παλαιών στοιχείων και την ανακατασκευή τους μαζί με τη θερμομόνωση ή ηχομόνωση, τα επιχρίσματα, τον χρωματισμό καθώς και τα διαζώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ). Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια που ανακατασκευάζεται. Ι. Για τοιχοποιΐα με πάχος μεγαλύτερο από 20 εκ.από λιθοδομή (με φυσικούς λίθους): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (90 ) ΙΙ. Για τοιχοποιία με πάχος 20 εκ. (μπατική ή διπλή δρομική), από οποιοδήποτε υλικό ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (65 ) ΙΙI. Για τοιχοποιία με πάχος μικρότερο από 20 εκ. από οποιοδήποτε υλικό ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (46 ) 10/25

11 Άρθρο 20 Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου φέρουσας τοιχοδομής από οποιοδήποτε υλικό (λίθους, πλίνθους, τσιμεντόλιθους κλπ.) και οποιοδήποτε συνδετικό υλικό (ασβεστοκονίαμα με ή χωρίς τσιμέντο) με την κατασκευή ελαφρώς οπλισμένου μανδύα σύμφωνα με την παράγραφο του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για τις εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή καθώς και οι δαπάνες για το επίχρισμα και το χρωματισμό της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις για κάθε πλευρά. ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 ) Άρθρο 21 Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου φέρουσας τοιχοδομής με μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τις παραγράφους και του «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», μαζί με το αντίστοιχο πέδιλο, αν χρειάζεται, που ο όγκος του ανάγεται σε επιφάνεια μανδύα. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την κατασκευή επιχρισμάτων και χρωματισμού της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις για κάθε πλευρά. α1. Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας, από έγχυτο σκυρόδεμα, με ελάχιστο πάχος 0,10 μ. ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (36 ) α2. Αμφίπλευρος οπλισμένος μανδύας, από έγχυτο σκυρόδεμα, με ελάχιστο πάχος 0,10 μ. ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (60 ) β1. Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με ελάχιστο πάχος 0,08 μέτρα ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (46 ) β2. Αμφίπλευρος οπλισμένος μανδύας από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με ελάχιστο πάχος 0,08 μέτρα. ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (80 ) Άρθρο 22 Για την επισκευή ενός μέτρου ρωγμής σε φέροντες τοίχους από λιθοδομή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο των «Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.», με τσιμεντενέσεις. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την καθαίρεση και επανακατασκευή των επιχρισμάτων ή αρμολόγημα εφόσον η επιφάνεια δεν είναι επιχρισμένη, διάνοιξη οπών, διεύρυνση της ρωγμής κλπ. Καθώς και ο χρωματισμός της επιφάνειας. Σε περίπτωση διαμπερούς ρωγμής η μέτρηση γίνεται από τη μία μόνον επιφάνεια. ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (56 ) Άρθρο 23 Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευής βλαβείσας τοιχοποιίας πλήρωσης η οποία παρουσιάζει ελαφριές ή έντονες διαμπερείς ρηγματώσεις ή προβλήματα στα επιχρίσματα που επισκευάζονται ή αποκολλήσεις από τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού. 11/25

12 Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για τα επιχρίσματα και το χρωματισμό της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται για ολόκληρο το φάτνωμα χωρίς να αφαιρούνται τα ανοίγματα, στη μία ή δύο πλευρές του, ανάλογα αν η μία ή και οι δύο επιφάνειες του τοίχου είναι επισκευάσιμες. Για ζημιές και τρόπο επισκευής, που ανταποκρίνονται στις παραγράφους του "Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ." α1.παράγραφο όταν η επιφάνεια είναι χωρίς επίχρισμα (αρμολόγημα) ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (14 ) α2. Παράγραφο όταν η επιφάνεια είναι επιχρισμένη (αρμολόγημα) ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 ) α3. Παράγραφο όταν η επιφάνεια είναι επιχρισμένη (ενισχυμένο επίχρισμα με κοτετσόσυρμα η πλέγμα συνθετικών ινών) ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (18 ) Άρθρο 24 Για ένα τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευής τοίχου πληρώσεως ο οποίος παρουσιάζει σοβαρές ή βαριές βλάβες (διαγώνιες ή χιαστί ρωγμές), που δεν είναι δυνατό να επισκευαστεί. Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την καθαίρεση των παλαιών στοιχείων και την ανακατασκευή τους μαζί με τη θερμομόνωση, ηχομόνωση, επιχρίσματα, χρωματισμούς καθώς και τα διαζώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ). Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια που ανακατασκευάζεται. Ια. Για τοιχοποιία με πάχος μεγαλύτερο των 20 εκ. (μπατική ή διπλή δρομική) από οποιοδήποτε υλικό όταν η βλαβείσα επιφάνεια είναι επιχρισμένη ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ (49 ) Ιβ. Για τοιχοποιία με πάχος μεγαλύτερο των 20 εκ. (μπατική ή διπλή δρομική) από οποιοδήποτε υλικό όταν η βλαβείσα επιφάνεια δεν είναι επιχρισμένη. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ (41 ) ΙΙα. Για τοιχοποιία με πάχος, μικρότερο από 20 εκ. (δρομική),από οποιοδήποτε υλικό όταν η βλαβείσα επιφάνεια είναι επιχρισμένη. ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (38 ) ΙΙβ. Για τοιχοποιία με πάχος, μικρότερο από 20 εκ. (δρομική), από οποιοδήποτε υλικό όταν η βλαβείσα επιφάνεια δεν είναι επιχρισμένη. ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 ) 12/25

13 Δ ΔΑΠΕΔΑ Άρθρο 25 Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου δαπέδου από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα (με σιδηροπλισμό μέχρι 25 χγρ/μ³), οποιασδήποτε κατηγορίας, για αποκατάσταση όμοιου δαπέδου που έπαθε ζημιές από σεισμό ή καταστράφηκε για να γίνουν άλλες εργασίες (εκσκαφές κλπ). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση του παλαιού δαπέδου και την ανακατασκευή του νέου. ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (25 ) Άρθρο 26 Για την αποξήλωση ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλινου δαπέδου α) χωρίς προσοχή, αλλά με προσοχή στις στηρίξεις και τις συναρμογές με τους τοίχους, ανεξάρτητα από τον τρόπο κατασκευής και το είδος αυτού. ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (8 ) β) Με προσοχή, προκειμένου να ξαναχρησιμοποιηθεί η χρήσιμη ξυλεία. Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι εργασίες για την αποκομιδή των αχρήστων, μέχρι του σημείου σώρευσης, καθαρισμό, ξεπρόκιασμα, φύλαξη της χρήσιμης ξυλείας. ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 ) Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις που έχει η επιφάνεια μαζί με το σοβατεπί. Άρθρο 27 Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλινου δαπέδου, με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και διαστάσεις, με ξυλεία που προέρχεται από την αποξήλωση του παλαιού και αναγκαία συμπλήρωση νέας ξυλείας, όμοιας με την παλαιά, με σανίδες διατομής 2,5 x 10 εκ. με σκελετό από καδρόνια. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το σοβατεπί διατομής 2,5 x 10 εκ. και η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις από τοίχο σε τοίχο. α) Όταν ξαναχρησιμοποιείται μέρος της παλαιάς ξυλείας και συμπλήρωση με νέα παρόμοια με την παλαιά. ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (14 ) Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη, για να μεταφερθεί η ξυλεία, που προέρχεται από την αποξήλωση, από τη θέση που είχε φυλαχθεί, να γίνει προμήθεια νέας ξυλείας και όλων των υλικών που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή, καθώς και το σοβατεπί. β) Όταν η ξυλεία είναι νέα. ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (28 ) Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των υλικών που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή. Άρθρο 28 Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου φέροντος σκελετού πατώματος, από καινούργια πελεκητή ξυλεία, με διατομή το 13/25

14 λιγότερο 0,14μx0,18μ και σε απόσταση μεταξύ τους όπως προκύπτει από τις ανάγκες για στατική αντοχή και ακαμψία, με ή χωρίς εγκάρσιους συνδέσμους διαστάσεων και διάταξης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια υλικών, τα ικριώματα, την ασφαλτική προστασία των εγκιβωτισμένων άκρων των δοκών και γενικά για εργασίες πλήρους κατασκευής ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (60 ) Άρθρο 29 Για την αποξήλωση ενός τετραγωνικού μέτρου πλακόστρωσης, από οτιδήποτε πλάκες (μαρμάρινες, τσιμεντένιες, μαλτεζόπλακες, πηλιορίτικες, κεραμικές κ.λ.π.) και με οσοδήποτε πάχος. Στη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για πλήρως περαιωμένη εργασία, όπως αποξήλωση, φόρτωση, μεταφορά υλικών, τοποθέτηση κ.λ.π.. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις της επιφάνειας. ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (7 ) Άρθρο 30 Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου δαπέδου ή τοίχου, με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και διαστάσεις, με οτιδήποτε πλάκες (μαρμάρινες, τσιμεντένιες, μαλτεζόπλακες, πηλιορίτικες, κεραμικές κλπ.) και με οσοδήποτε πάχος και διαστάσεις, με το ανάλογο σοβατεπί. α) Από πλάκες που προέρχονται από αποξήλωση, από το πάτωμα ή τον τοίχο που υπήρχε στον ίδιο χώρο. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο καθαρισμός τους, η αναγκαία συμπλήρωση σε οσοδήποτε ποσοστό με νέες πλάκες, όμοιες με τις παλιές, καθώς και κάθε δαπάνη για πλήρως περαιωμένες εργασίες μαζί με το σοβατεπί. Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια που ανακατασκευάζεται. ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (18 ) β) Από νέες πλάκες όμοιες με τις παλιές. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για πλήρως περαιωμένες εργασίες μαζί με το σοβατεπί και η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια που ανακατασκευάζεται. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40 ) Ε ΣΤΕΓΕΣ Άρθρο 31 Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλινης στέγης, στο επιτρεπόμενο ύψος και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, με απλές δοκίδες ή ζευκτά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για την πλήρη κατασκευή της στέγης (αποξήλωση παλαιάς, απομάκρυνση, προμήθεια και μεταφορά νέων υλικών κλπ.). Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ), τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη, τα υλικά που 14/25

15 χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά κλπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα, κλπ.) και περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικαλυμμένης επιφάνειας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την επισκευή ή ανακατασκευή της ψευδοροφής ή της μόνωσης εφόσον αυτές υπάρχουν. α. Όταν όλα τα υλικά είναι καινούργια ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (75 ) β. Όταν χρησιμοποιούνται και μερικά από τα παλαιά υλικά, εκτός από τις διαδοκίδες ή ζευκτά και τις τεγίδες, που οπωσδήποτε θα αντικατασταθούν ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (55 ) Άρθρο 32 Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου σιδερένιας στέγης, στο επιτρεπόμενο ύψος και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, με απλές δοκίδες ή ζευκτά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για την πλήρη ανακατασκευή της στέγης (αποξήλωση παλαιάς, απομάκρυνση, προμήθεια, μεταφορά κλπ.). Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ.), τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη (σίδερα με απλές διατομές ή με ειδική μορφή), τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά ή γαλλικά κλπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα, αμιαντοτσιμέντο, πλαστικό κλπ.) και περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικαλυμμένης επιφάνειας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την επισκευή ή ανακατασκευή της ψευδοροφής ή της μόνωσης εφόσον αυτές υπάρχουν. Εφόσον υπάρχει πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα δε χορηγείται σταγαστική συνδρομή. α. Όταν όλα τα υλικά είναι καινούργια ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (35 ) β. Όταν χρησιμοποιούνται και μερικά από τα παλαιά υλικά, εκτός από τις διαδοκίδες ή ζευκτά και τις τεγίδες, που οπωσδήποτε θα αντικατασταθούν. ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (25 ) Άρθρο 33 Για την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλινης στέγης, ανεξάρτητα από το πόσα και ποιά από τα παλαιά υλικά χρησιμοποιούνται, τη μορφή της και τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ), τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά κλπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα, κλπ.) και 15/25

16 περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή της επιφάνειας. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την αφαίρεση των κεραμιδιών ή άλλης επικάλυψης. ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 ) Άρθρο 34 Για την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου σιδερένιας στέγης. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για την πλήρη ανακατασκευή της στέγης (αποξήλωση παλαιάς, απομάκρυνση, προμήθεια, μεταφορά κλπ.). Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ.), τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη (σίδερα με απλές διατομές ή με ειδική μορφή), τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά ή γαλλικά κλπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα, αμιαντοτσιμέντο, πλαστικό κλπ.) και περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικαλυμμένης επιφάνειας. ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (22 ) Άρθρο 35 Για την ανακατασκευή ή τοπική συμπλήρωση ενός τετραγωνικού μέτρου επικάλυψης στέγης από κεραμίδια, που έπαθε βλάβες από το σεισμό. Η τιμή ισχύει μόνο όταν οι βλάβες περιορίζονται στην επικεράμωση και όχι στο φέροντα οργανισμό της στέγης, ανεξάρτητα από το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ.), τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη, και τα κεραμίδια που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (βυζαντινά, ρωμαϊκά). Η τιμή αναφέρεται σε πλήρως περαιωμένη εργασία (αποξήλωση, απομάκρυνση παλιάς επικεράμωσης, προμήθεια και μεταφορά νέων υλικών κ.λ.π). Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικαλυμμένης επιφάνειας. ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (17 ) Άρθρο 36 Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου οροφοκονιάματος, που έχει ρηγματωθεί, τοπική συμπλήρωση κλπ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για τις εγκαταστάσεις και το χρωματισμό της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις της επιφάνειας. ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 ) Άρθρο 37 Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου οροφοκονιάματος που έχει ρηγματωθεί και δεν επιδέχεται επισκευή, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, για την καθαίρεση του παλαιού, ανακατασκευή του νέου και τον χρωματισμό της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τις πραγματικές διαστάσεις. ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 ) 16/25

17 Άρθρο 38 Για την αποξήλωση και την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ψευδοροφής σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, από οποιοδήποτε υλικό, με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και διαστάσεις, ανεξάρτητα από το ύψος (κρέμαση) και τη μορφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται, όλες οι δαπάνες για την πλήρη αποκατάσταση της ψευδοροφής (υλικά και εργασία). Η μέτρηση γίνεται με την πραγματική επιφάνεια που αποξηλώνεται και ανακατασκευάζεται. ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 ) Άρθρο 39 Για την ανακατασκευή ενός τρέχοντος μέτρου κτιστής καπνοδόχου, που έχει υποστεί ζημιές ή εγκρίνεται η ανακατασκευή της λόγω ανακατασκευής της στέγης, με πλίνθους παρόμοιους με αυτούς που ήταν κατασκευασμένη, ανεξάρτητα από το ύψος, το σχήμα, τις εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις, το πάχος του τοίχου κλπ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την έντεχνη και λειτουργικά πλήρη κατασκευή της (εσωτερική και εξωτερική διαμόρφωση, σοβάτισμα, χρωματισμός κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις στην εξωτερική επιφάνεια (περίμετρο). ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40 ) ΣΤ ΣΚΑΛΕΣ Άρθρο 40: Για την επισκευή ξύλινης ή μεταλλικής σκάλας, απ' οποιοδήποτε πάτωμα μέχρι το επόμενο, δηλαδή σκαλομέρια (βαθμιδοφόροι, ρίχτια, πατήματα, κάγκελα, κουπαστή κλπ.) και ανεξάρτητα από το ύψος του και τη θέση στην οποία βρίσκεται (όροφος, θέση στην κάτοψη κλπ.), από το ποσοστό νέων υλικών που χρειάζεται για να αντικατασταθούν κατεστραμμένα στοιχεία, από τη μορφή της (ευθύγραμμη ή καμπύλη, με πλατύσκαλα ή όχι, ελαιοχρωματισμένη ή βερνικωμένη ή όχι κλπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη επισκευή. Η μέτρηση γίνεται σε ακέραιους ορόφους, ανεξάρτητα από το ύψος τους, και χωρίς να προσμετρώνται τα μεσοπατώματα, ανεξάρτητα από την έκτασή τους. ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (215 ) Άρθρο 41: Ανακατασκευή ξύλινης ή μεταλλικής σκάλας απ' οποιοδήποτε πάτωμα μέχρι το επόμενο, δηλαδή σκαλομέρια (βαθμιδοφόροι, ρίχτια, πατήματα, κάγκελα, κουπαστή κλπ.) και ανεξάρτητα από το ύψος του και τη θέση στην οποία βρίσκεται (όροφος, θέση στην κάτοψη κλπ.), από το ποσοστό νέων υλικών που χρειάζεται για να αντικατασταθούν κατεστραμμένα στοιχεία, από τη μορφή της (ευθύγραμμη ή καμπύλη, με πλατύσκαλα ή όχι, ελαιοχρωματισμένη ή βερνικωμένη ή όχι κλπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη επισκευή.η μέτρηση γίνεται σε ακέραιους 17/25

18 ορόφους, ανεξάρτητα από το ύψος τους, και χωρίς να προσμετρώνται τα μεσοπατώματα, ανεξάρτητα από την έκτασή τους. ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (355 ) Τα άρθρα 40 και 41 αφορούν περιπτώσεις στις οποίες οι βλάβες προέρχονται από πρωτογενή αίτια (σεισμό) και όχι λόγω επισκευής άλλων δομικών στοιχείων. Z. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Άρθρο 42 Για την επισκευή, συμπλήρωση, συντήρηση και χρωματισμό ενός τετραγωνικού μέτρου κουφώματος, ανεξάρτητα από το σχήμα, το είδος και τον τρόπο κατασκευής. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση, που το κούφωμα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να συναρμολογηθεί από την αρχή, ανεξάρτητα απ'το ποσοστό νέας ξυλείας και άλλων υλικών (σιδερικά, υαλοπίνακες κλπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την αποξήλωση, συντήρηση, χρωματισμό και τοποθέτηση του κουφώματος. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του κουφώματος, εκτός αν το περίγραμμα είναι ολικώς ή μερικώς καμπύλο, οπότε, επιφάνεια ορίζεται το ελάχιστο ορθογώνιο σχήμα, στο οποίο εγγράφεται. ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ (19 ) Άρθρο 43 Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου υαλοπίνακα ανεξάρτητα από το σχήμα και τον τρόπο κατασκευής του. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση. Η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο παραπάνω άρθρο. ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (35 ) Άρθρο 44 Για την ανακατασκευή ενός τεμαχίου εσωτερικής ή εξωτερικής πόρτας (ξύλινης, σιδερένιας). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση των παλαιών υλικών, την προμήθεια και μεταφορά και τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία τοποθετείται (όροφος, απόσταση από τη θέση όπου μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κλπ.), απ'τη μορφή του κλπ. α) Εξωτερική πόρτα ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (550 ) β) Εσωτερική πόρτα ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 ) γ) Σιδερένια πόρτα ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (180 ) 18/25

19 Άρθρο 45 Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου θυρών (μπαλκονόπορτες) και παραθύρων οποιουδήποτε τύπου (γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, σιδηρά, ξύλινα, αλουμινίου, πλαστικά κλπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση των παλαιών υλικών, την προμήθεια και μεταφορά και τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του κουφώματος, εκτός αν το περίγραμμα είναι ολικώς ή μερικώς καμπύλο, οπότε, επιφάνεια ορίζεται το ελάχιστο ορθογώνιο σχήμα, στο οποίο εγγράφεται. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία τοποθετείται (όροφος, απόσταση από τη θέση όπου μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κλπ.), απ'τη μορφή του κλπ. α) Για θύρες και παράθυρα με απλά υαλοστάσια (χωρίς εξώφυλλα): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200 ) β) Για θύρες και παράθυρα με διπλά υαλοστάσια (χωρίς εξώφυλλα): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 ) γ) Για θύρες και παράθυρα με απλά υαλοστάσια και εξώφυλλα: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 ) δ) Για θύρες και παράθυρα με διπλά υαλοστάσια και εξώφυλλα: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (500 ) Η. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 46 Για την επισκευή ή αποκατάσταση υδραυλικών ή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και δικτύων, που έπαθαν ζημιές από το σεισμό ή καταστράφηκαν ή αχρηστεύθηκαν για να γίνουν άλλες εργασίες, όπως επισκευές ή ανακατασκευές σε τοίχους κλπ.. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για να αποκατασταθεί μερικά ή ολοκληρωτικά η εγκατάσταση, καθώς και για να συνδεθεί με το δίκτυο (εργασία και δικαιώματα Ο.Κ.Ω.). Η τιμή ορίζεται κατ αποκοπή, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία, καθώς και για τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις σε κάθε όροφο και περιλαμβάνει τη δαπάνη τόσο για την εσωτερική, όσο και για την εξωτερική εγκατάσταση. α. Εγκατάσταση αποχετευτική, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 ) β. Εγκατάσταση ύδρευσης, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία. ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (350 ) γ. Εγκατάσταση ηλεκτρική, (ολική αποκατάσταση) για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία: 19/25

20 ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (650 ) δ. Εγκατάσταση ηλεκτρική, (μερική αποκατάσταση) για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία, καθώς επίσης και για κοινόχρηστους χώρους: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200 ) Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ Άρθρο 47 α) Για την πλήρη αντικατάσταση των ειδών υγιεινής. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι περαιωμένες εργασίες (μεταφορά, τοποθέτηση υλικών), επίσης και η αποξήλωση των κατεστραμμένων ειδών υγιεινής. ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (900 ) β) Για την μερική αντικατάσταση των ειδών υγιεινής. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι περαιωμένες εργασίες (μεταφορά, τοποθέτηση υλικών), επίσης και η αποξήλωση των κατεστραμμένων ειδών υγιεινής. ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 ) ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ Ή ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Επισημαίνεται ότι οι ζημιές που προτείνονται για επισκευή και εγκρίνονται πρέπει απαραιτήτως να προέρχονται από σεισμό και όχι από παλαιότητα και εγκατάλειψη. ΚΑΛΥΨΕΙΣ Άρθρο 48 Για την επισκευή ενός μέτρου γύψινης ταινίας (μπορντούρας), ή γωνιάς (λούκι), με οποιαδήποτε ανάγλυφη διαμόρφωση, οσοδήποτε ανάγλυφο βάθος, με οσοδήποτε πλάτος, ανεξάρτητα αν τοποθετούνται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, από το ύψος στο οποίο τοποθετούνται από το έδαφος ή το δάπεδο και τη μορφή της επιφάνειας. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να αφαιρεθούν και απομακρυνθούν τα καταστραμμένα γύψινα εκτός από αυτά που είναι απαραίτητα να φυλαχτούν σαν υπόδειγμα για να κατασκευαστούν νέα, όμοια με αυτά που υπήρχαν, η τελική επεξεργασία και ο χρωματισμός με τα κατάλληλα χρώματα. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση που η αντικατάσταση γίνει τοπικά καθώς επίσης και για γύψινες ροζέτες ή αφαλούς. Στην τιμή περιλαμβάνονται ανάλογα προσαρμοσμένες, όλες οι δαπάνες που αναγράφονται ανωτέρω. Η μέτρηση γίνεται όπως 20/25

21 ορίζεται στο ίδιο άρθρο τόσο για ταινίες και γωνίες όσο κα για ροζέτες ή αφαλούς. ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 ) Άρθρο 49 Για την ανακατασκευή ή επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου σιδερένιου, χυτοσιδερένιου ή άλλου μεταλλικού στοιχείου, όπως κάγκελα, κουπαστές κλπ., όμοια με αυτά που υπήρχαν, χυτά ή σφυρήλατα ή οποιαδήποτε πρόσθετη κατεργασία χρειάζεται για την τελική διαμόρφωσή τους στο επίπεδο ή στο χώρο, με πρόσθετα διακοσμητικά από άλλο μέταλλο (χαλκό, ορείχαλκο κλπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να αφαιρεθούν τα κατεστραμμένα στοιχεία, να απομακρυνθούν τα υλικά, εκτός από όσα είναι απαραίτητα να φυλαχθούν σαν υπόδειγμα, για να κατασκευαστούν τα νέα, ίδια με αυτά που υπήρχαν και γενικά για την πλήρη κατασκευή τους, την τελική επεξεργασία και το χρωματισμό τους. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση, που η αντικατάσταση γίνεται τοπικά και ανεξάρτητα από την ολική επιφάνεια που θα αντικατασταθεί και από τις επαναλήψεις, που θα γίνουν για το ίδιο στοιχείο. Η μέτρηση γίνεται με την επιφάνεια, που έχει το ελάχιστο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που περιγράφεται στο στοιχείο που κατασκευάσθηκε, ανεξάρτητα από την εγκάρσια διαμόρφωσή του. ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (62 ) Άρθρο 50 Για την επισκευή ή ανακατασκευή ενός μέτρου τραβηχτού επιχρίσματος, για γείσα, παραστάδες, πρέκια, κορωνίδες, ζώνες, κορνιζώματα με οποιαδήποτε ανάγλυφη διαμόρφωση (διατομή), με καμπύλες, ή όχι, με οσοδήποτε ανάγλυφο βάθος, και ολικό πλάτος, με ευθύγραμμο ή καμπύλο άξονα (οδηγό), όμοια με αυτή, που υπήρχε και σε οσοδήποτε ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να αποτυπωθούν με ακρίβεια τα παλιά τραβηχτά, να καθαιρεθούν, να απομακρυνθούν τα υλικά, να κατασκευασθεί ο τύπος (καλούπι), να τοποθετηθούν οι οδηγοί κλπ, η εργασία και τα υλικά, η τελική επεξεργασία και ο χρωματισμός με τα κατάλληλα χρώματα και χρωματισμούς, έστω και αν δεν είναι ομοιόχρωμοι σε όλο το πλάτος. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται τοπικά και ανεξάρτητα από τη μορφή και τις επαναλήψεις των ανάγλυφων στοιχείων. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος και η αντίστοιχη επιφάνεια δεν αφαιρείται από την επιφάνεια πάνω στην οποία κατασκευάζεται, αν η επιφάνεια αυτή έχει ανακατασκευαστεί και έχει υπολογιστεί η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό. ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (33 ) Άρθρο 51 Για τον χρωματισμό ενός τετραγωνικού μέτρου παλαιών ή νέων επιχρισμάτων, ανεξάρτητα από τη θέση, εσωτερικό ή εξωτερικό και το ύψος απ' το έδαφος ή το δάπεδο που γίνεται, τη μορφή που έχει η επιφάνεια, αν είναι νέα (αχρωμάτιστη) ή παλαιά (χρωματισμένη), το 21/25

22 ολικό εμβαδόν και τις διαστάσεις και απ' τις επαναλήψεις που χρειάζονται για την πλήρη κάλυψη. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που προβλέπει το Α.Τ.Ο.Ε. στα αντίστοιχα άρθρα του και ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η ίδια επιφάνεια χρωματίζεται με δύο ή περισσότερους χρωματισμούς ή και διακοσμητικές ταινίες (στάμπες κλπ.) που περιλαμβάνονται στην τιμή. Η μέτρηση γίνεται για ολόκληρο το φάτνωμα χωρίς να αφαιρούνται τα ανοίγματα, στη μία ή δύο πλευρές του. α) Με ανάγλυφο χρώμα (τύπου RELIEF) ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 ) β) Με υδρόχρωμα ή τσίγκο ή κόλλα ή συνδυασμό τους ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (7 ) γ) Με ελαιόχρωμα σε τοίχους ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (8 ) δ) Με πλαστικό χρώμα σε τοίχο με σπατουλάρισμα της επιφάνειας ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ (19 ) ε) Με πλαστικό χρώμα σε τοίχο χωρίς σπατουλάρισμα της επιφάνειας ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (12 ) στ) Με ελαιόχρωμα ή βερνικόχρωμα (ριπουλίνη) ή βερνίκι σε ξύλινα ή μεταλλικά κουφώματα ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (12 ) ζ) Με βερνικόχρωμα σε δάπεδα ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (12 ) Άρθρο 52: Για ένα μέτρο καλώδιο προέντασης για τη σύσφιξη λιθοδομών, μαζί με το περίβλημά του και το κατάλληλο λιπαντικό για να αποτραπεί η συνάφεια με αυτό και κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την έντεχνη κατασκευή σύμφωνα με τη μελέτη, εκτός από τη δαπάνη για τις αγκυρώσεις, που υπολογίζεται με την τιμή που ορίζεται στο επόμενο άρθρο. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να εξασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλ. να διανοιγεί το αυλάκι, να τοποθετηθεί και να ενταθεί το καλώδιο με συνολικό φορτίο, όσο προβλέπεται στη μελέτη, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξήντα εκατοστά (60%) του οριακού φορτίου θραύσης του τένοντα και γενικά όλες οι δαπάνες για να ενσωματωθεί λειτουργικά και να προσαρμοστεί αισθητικά στην κατασκευή. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του καλωδίου, που τελικά ενσωματώνεται και στην τιμή περιέχονται ανηγμένες, όλες οι λοιπές δαπάνες για υλικά (περίβλημα, λιπαντικό, στηρίγματα κλπ.). ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 ) Άρθρο 53: Για κάθε μια αγκύρωση καλωδίου όπως προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο, με όλες τις εργασίες, που χρειάζονται για την 22/25

23 έντεχνη εκτέλεσή τους και την πλήρη προσαρμογή του, στην παλιά μορφή, όπως αναφέρεται και στους Γεν. Όρους (παρ. γ). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, που προβλέπονται απ' τη μελέτη, με απόλυτη ακρίβεια και με τις αντίστοιχες διαστάσεις, ανεξάρτητα από το υλικό στο οποίο γίνεται το χάντρωμα (λιθοδομή, σκυρόδεμα οπλισμένο ή άοπλο κλπ.) καθώς και η δαπάνη για την κατασκευή προσκεφάλαιου (μαξιλαριού) από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τη μελέτη, με πάχος το λιγότερο 0.07 μ. και με ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο 350 χγρ./μ3. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση (εσωτερική ή εξωτερική), που κατασκευάζεται η αγκύρωση, το ύψος της από το δάπεδο εργασίας, τη σχετική με άλλα κτίσματα θέση της και η μέτρηση γίνεται για κάθε αγκύρωση (όχι ζευγάρια). ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (65 ) Άρθρο 54 Για την αποξήλωση ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλινης ψευδοροφής, που η ξυλεία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ολικά ή μερικά, μαζί με τα επενδεδυμένα περιθώρια για την ανακατασκευή της, με προσοχή για να διασωθεί η χρήσιμη ξυλεία και ιδιαίτερα για τις σανίδες, αρμοκάλυπτρα ή άλλα στοιχεία που έχουν ανάγλυφα ή χρωματιστά κοσμήματα, έστω και αν δεν είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν, αλλά χρειάζονται σαν πρότυπα, για να διαμορφωθεί η νέα ψευδοροφή, που θα κατασκευαστεί στον ίδιο χώρο όμοια με την παλιά. Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη και οι αυξημένες δαπάνες που χρειάζονται για να διασωθούν τα κοσμημένα στοιχεία, που προαναφέρθηκαν και να φυλαχτούν με ιδιαίτερη προσοχή. Η μέτρηση γίνεται με την πραγματική επιφάνεια που αποξηλώνεται σε κατακόρυφη προβολή σε οριζόντιο επίπεδο, χωρίς να προσμετρώνται τα περιθώρια κλπ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 ) Άρθρο 55 Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλινης ψευδοροφής μαζί με τα περιθώρια, με οποιοδήποτε σε κάτοψη, σχήμα και διαστάσεις ανεξάρτητα από το ύψος (κρέμαση) και τη μορφή (θολωτή, με φατνώματα, αφαλούς κλπ.) εκτός των περιθωρίων και για επισκευή και συμπλήρωση της σχάρας στην οποία στηρίζεται, αν χρειάζεται, με ξυλεία, που προέρχεται από την οροφή, που υπήρχε στον ίδιο χώρο, και συμπλήρωση με νέα ξυλεία, όμοια με την παλιά και με την ίδια ανάγλυφη και χρωματιστή διακόσμηση κλπ.. Στην τιμή περιλαμβάνονται, όλες οι δαπάνες για την πλήρη ανακατασκευή της ψευδοροφής καθώς και η εξειδικευμένη εργασία και τα υλικά, που χρειάζονται για τη διακόσμηση, ανάγλυφη και χρωματιστή ή άλλη. Η μέτρηση γίνεται όπως προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο. ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 ) 23/25

24 Άρθρο 56 Για την ανακατασκευή ενός μέτρου γύψινης ταινίας (μπορντούρας), ή γωνιάς (λούκι), με οποιαδήποτε ανάγλυφη διαμόρφωση, οσοδήποτε ανάγλυφο βάθος, με οσοδήποτε πλάτος, ανεξάρτητα αν τοποθετούνται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, από το ύψος στο οποίο τοποθετούνται από το έδαφος ή το δάπεδο και τη μορφή της επιφάνειας. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να αφαιρεθούν και απομακρυνθούν τα καταστραμμένα γύψινα εκτός από αυτά που είναι απαραίτητα να φυλαχτούν σαν υπόδειγμα για να κατασκευαστούν νέα, όμοια με αυτά που υπήρχαν, η τελική επεξεργασία και ο χρωματισμός με τα κατάλληλα χρώματα. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση που η αντικατάσταση γίνει τοπικά καθώς επίσης και για γύψινες ροζέτες ή αφαλούς. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος που τοποθετείται ή τη διάμετρο για στρογγυλά, ή τη μεγαλύτερη διαγώνια διάσταση για πολύγωνα ή άλλα σχήματα. ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (62 ) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της από Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 1190/81. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 1. YΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ α) Γρ. κ. Υπουργού β) Γρ. κ. Υφυπουργού γ) Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα 2. Νομ/κή Αυτ/ση Αχαίας α) Γρ. κ. Νομάρχη (Με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους πληγέντες Δήμους) β) Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών 3. Νομ/κή Αυτ/ση Ηλείας α) Γρ. κ. Νομάρχη (Με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους πληγέντες Δήμους) β) Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών 4. Νομ/κή Αυτ/ση Αιτωλοακαρνανίας α) Γρ. κ. Νομάρχη (Με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους πληγέντες Δήμους) β) Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών 5. Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Αχαίας 6. Τομέας Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (Τ.Α.Π.) Ηλείας 7. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε - Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα 8. Τ.Ε.Ε. - Καρ. Σερβίας 4, Αθήνα 9. Εθνικό Τυπογραφείο (με συνημμένη δισκέτα) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Τμήμα Αποκατάστασης Ζημιών (20) 2. Τμήμα Προγραμματισμού (10) 3. Χρονολογικό Αρχείο 24/25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 1218 / 3902Π07Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα ιδιαίτερης σημασίας θέματα αποκατάστασης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο Αρθρο: 22.22.02 Καθαίρεση επικεραμώσεων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 5053 /B9 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 007-03 ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2413-500285 FAX: 2410-251339 e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ : ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ- ΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.:6206/Α32/3716Κ03 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΕΡΓΟ : " Ανακαίνιση WC στο κτίριο υπηρεσιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-02-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 02 Τοπικές καθαιρέσεις σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2015 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2 000.00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2 000.00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉ : ΚΕΦΑΛΆΡΙ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 0- ΑΞΟΝΑΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού & Τουρισμού

1 Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού & Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03-03-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, Αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΜΤΕ/22765/412 ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ/κή Δ/νση : Πλ. Καρύτση, 10186 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

03 ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

03 ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Β ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής ΠΑΤΡΑ 17-06-2013 ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2003 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ554/β5β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 2. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 5 2.1 Περιγραφή εργασιών 5

Αρθρο 2. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 5 2.1 Περιγραφή εργασιών 5 ΕΡΓΟ : Ανακαίνιση Φοιτητικής Εστίας Πάντειου Πανεπιστημίου 1/29 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αρθρο 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 1.1 Περιγραφή υπάρχοντος κτιρίου 2 1.2 Σύντομη περιγραφή εργασιών φέροντος οργανισμού 2 1.3 Προβλεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟ: Μονώσεις Ανακατασκευές Στεγών σε Σχολικά Κτίρια του ήµου Θεσσαλονίκης, έτους 2013. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

βορειοανατολική πλευρά του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου.

βορειοανατολική πλευρά του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Αρμόδιοι: Λεβιθόπουλος Παν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθμός Μελέτης : ΑΚ 43/2012 Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση κελύφους σχολικών κτιρίων του ήµου Θεσσαλονίκης, έτους 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: Σχολικά κτίρια του ήµου Θεσσαλονίκης (όπως πίνακας επεµβάσεων) ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ έργο : θέση : ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ομάδα μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης Ονομασία Μοναδ. μέτρησης Ποσότητα 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΑ 1 Δάπεδα: Λινοτάπητες και καουτσούκ м2 605 2 Δάπεδα: Τσιμέντο м2 25 3 Δάπεδα: κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Θεμελίωση είναι η βάση πάνω στην οποία κατασκευάζεται ένα κτίριο ή μία κατασκευή Είναιταβασικότεραμέρητουφέρονταοργανισμούενόςδομικούέργου γιατί μ αυτά επιτυγχάνεται η ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓO: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013 Β ΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης Ταχ.Κώδικας: 38333 Πληροφορίες: Αποστολία Σόφη Τηλέφωνο: 2421094180 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 02.01 Καθαιρέσεις αποκ. 1,00 2.850,40 2.850,40 655,59 3.505,99 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Η περιγραφή ελαχίστων εργασιών σχετικά με την επισκευή και ανακαίνιση κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 84 και Κηρυκείου, στην Αθήνα, αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο Μελέτης. Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ

Τιµολόγιο Μελέτης. Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε Θέση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τιµολόγιο Μελέτης ΟΙΚ Ν22.11.1 ιάνοιξη οπής επί δαπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας»

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας» Αθήνα, 6/2/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ17α/09/18/ΦΝ 437 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ : α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχοποιία Ι Επισκευές

Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη της τοιχοποιίας επισκευάζονται ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. Ο τεχνίτης πριν ξεκινήσει πρέπει να έχει έτοιμα τα απαιτούμενα υλικά: πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2003 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΩΡΟΦΟY ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΩΡΟΦΟY ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΩΡΟΦΟY ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΟΠΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ / ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ [ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ]

ΥΛΙΚΑ / ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ [ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ] ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 6 Α _04_2012 / ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ / www.ntua.gr/archtech http://matereality.wordpress.com ΥΛΙΚΑ / ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ [ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ] 1. ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 24 Απριλίου 2003 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 1710 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου του νέου κτιρίου του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα