ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 58 η Απόφαση υπ αριθµ. 2130/2012 Στην Αθήνα, σήµερα στις 30/11/2012, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00µ., στο Κατάστηµα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 27/11/2012. Θέµα 55 ο Έγκριση 1ΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 1ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 1ΟΥ Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΙ ΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΣΑΒΒΑ ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», ποσού σύµβασης ,00 Ευρώ (µε ΦΠΑ) και Συµπληρωµατικής Σύµβασης ποσού ,84 Ευρώ (µε ΦΠΑ). Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Μπάστας Κωνσταντίνος Βουδούρης Παναγιώτης Βασιλάκης Μιχαήλ Κανελλάκης Κωνσταντίνος Μαριδάκης Στυλιανός Κουρούσης Χρήστος Ζαφειρίου Ελένη Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής Προµπονάς Ιάκωβος αµάσκος Χαράλαµπος Καραθάνος Χαράλαµπος Απόντες: Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: Αγγελόπουλος Παναγιώτης Σπυρίδων Σπυρίδων Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία Όχι στο Μνηµόνιο". Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. Χρυσικοπούλου, η οποία ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1.Τον Ν.3852/ (ΦΕΚ 87 Α ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α 85/ ) 3. Το Π.. 145/ (ΦΕΚ 238 Α ), «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής»

2 4.Την 2/ απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία έγινε εκλογή των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 5.Την Εγκύκλιο 6 (2067/ ) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. 6. Τις ισχύουσες διατάξεις κατασκευής δηµοσίων Έργων του Ν. 3669/2008 (Κ Ε) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας Κατασκευής ηµοσίων Έργων». 7. Τον Ν. 4070/12 «Ρυθµίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µεταφορών, δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις». 8. Με την υπ αριθµ. πρωτ. YΠΠOΤ/ ABMM/16842/412/ Απόφαση εγκρίθηκε η Μελέτη Συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου και Αγίου Σάββα Παιανίας Αττικής από το Υπουργείο Πολιτισµού. 9. Με την υπ αριθµ. Τ.Υ. 8854/ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η µελέτη του έργου. 10. Η διακήρυξη της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την αρ. 218/2010 απόφαση της 4ης Νοµαρχιακής Επιτροπής Ν.Α.Α.Α. 11. Στις 03/12/2010 υπογράφηκε Προγραµµατική Σύµβαση Πολιτισµικής Ανάπτυξης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και της Ν.Α.Α.Α. για την εκτέλεση του έργου, µε διάρκεια Προγραµµατικής Σύµβασης (24) είκοσι τεσσάρων µηνών και πρόβλεψη χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης έργου (15) δεκαπέντε µήνες. 12. Τη χρηµατοδότηση του έργου από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής ως καθολικής διαδόχου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής ως προς τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις (ΚΑΕ του Προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής). 13. Η δηµοπρασία διενεργήθηκε την 21/10/10 µε την υπ αριθµ. 722/ Απόφαση της οικονοµικής επιτροπής της περιφέρειας κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός στην εταιρεία ΚΑΡΑ ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έκπτωση 3,00%. 14. Την υπ αρ.270/2012 (Συνεδρίαση 29 η / ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού που έγινε στις του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Καραδήµος Ιωάννης. 15. Την από υπογραφείσα σύµβαση για ποσό σύµβασης : ,00 που αναλύεται σε Εργασίες + ΓΕ + ΟΕ : 8.471,00, Απρόβλεπτα : 8.329,82, Αναθεώρηση : 2.224,26 Φ.Π.Α. : , Τα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας και το φάκελο του έργου. 17. Η προθεσµία εκτέλεσης και αποπεράτωσης του έργου προσδιορίζεται σε χρονικό διάστηµα ενενήντα (15) ηµερολογιακών µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, ήτοι έως την 27/06/ Οι εργασίες εκτελούνται κανονικά και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα. 19. Την από (Συνεδρία 5 η, Θέµα 6 ο ) Γνωµοδότηση του Συµβουλίου ηµοσίων Έργων της /νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α. 20. Την υπ. Αρ.369/2012 απόφαση έγκρισης Γ τροποποίησης του Προγράµµατος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής έτους ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Σε απόσταση περίπου 2,5 χλµ. νότια του οικισµού της Παιανίας, στη θέση Χαλιδού, βρίσκονται οι δύο ενωµένοι ναοί του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Σάββα. Οι ναοί είναι κηρυγµένοι ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο (Φ.Ε.Κ. 194/ , Β / ). Με την παρούσα εργολαβία πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες για την συντήρηση και αποκατάσταση του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Χαλιδούς και Αγ. Σάββα Παιανίας Αττικής, που ανάγονται στην τεχνική αποκατάσταση των φθορών καθώς και στην αισθητική αναβάθµιση σε όσα τµήµατα αυτή είναι εφικτή χωρίς η πραγµατοποίησή της να προκαλεί αλλοιώσεις στην ιστορική και αρχαιολογική αξία του µε ταυτόχρονη ανάδειξη αυτής. Η λεπτοµερής περιγραφή των εργασιών περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της τεχνικής έκθεσης της µελέτης που θεωρήθηκε µε τους όρους της 16842/412/ απόφασης του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / ΑΒΜΜ. ΙΙΙ. ANTIKEIMENO ΠPOBΛEΠOMENO AΠO THN APXIKH ΣYMBAΣH TOY EPΓOY Συνοπτικά το αντικείµενο του Συµβατικού έργου αναλύεται ως ακολούθως: 1) Χωµατουργικά-Καθαιρέσεις : Εκσκαφές θεµελίων και τάφρων χωρίς χρήση µηχανικών µέσων

3 Φορτοεκφόρτωση εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών µέσων. Καθαρή µεταφορά προιόντων εκσκαφών. Γραµµικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων Καθαιρέσεις πλινθοδοµών Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου Καθαίρεση επικεραµώσεων µε προσοχή Καθαίρεση επιχρισµάτων Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών 2) Σκυροδέµατα : Α Α: Β4557Λ7-ΓΟΖ Σκυροδέµατα µικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεµα C16/20 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος C20/25 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεµα Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος κατηγορίας B500C (S500s) Ένεµα σταθερης σύνθεσης Κατασκευή στρώσεων απο τσιµεντοκονιόδεµα Πλαστικές ίνες σκυροδεµάτων 3)Τοιχοποιίες-Επιχρίσµατα : Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 400 kg δύο ορατών όψεων Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα Αρµολογήµατα όψεων τοιχοδοµών, ακατεργάστων όψεων 4) Επενδύσεις-Επιστρώσεις : Ολόσωµες µαρµάρινες βαθµίδες απλής διατοµής, χρησίµου µήκους έως 1,00 m Ολόσωµες µαρµάρινες βαθµίδες απλής διατοµής, χρησίµου µήκους έως 1,40 m Επικεράµωση µε κοίλα χειροποίητα κεραµίδια, νταµωτή κολυµβητή Επικεράµωση µε κοίλα µηχανοποίητα κεραµίδια, νταµωτή, εν ξηρώ Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδοµή, µέσου πάχους 25 cm. Αρµολογήµατα δαπέδων από κροκάλες η λίθους 5) Kατασκευές ξύλινες ή µεταλλικές Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2 Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραµµες, καµπύλες ή ελικοειδείς ράβδους Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή Σανίδωµα στέγης Υαλοστάσια µονόφυλλα Θύρες καρφωτές Κατασκευή ξύλινου τέµπλου 6) Λοιπά τελειώµατα Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών µε βερνικοχρώµατα Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή µεταλλικού σκελετού Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους 205 gr/m2 Ηλεκτρική απλή εσωτερική εγκατάσταση IV. 1 η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου διαπιστώθηκε τόσο από τον φορέα κατασκευής του έργου όσο και από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης για το έργο η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και από εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισµού και - 3 -

4 από την 1 η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στα συµβατικά τεύχη της µελέτης του έργου. Οι εργασίες αυτές κρίθηκαν αναγκαίες δεδοµένου ότι το έργο εκτελείται σε Ιερό Ναό χαρακτηρισµένο ως Μνηµείο (ΦΕΚ 194/ ) και η αλληλουχία αυτών όσο και η εκτέλεσή τους εποπτεύεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και της 1 η Ε.Β.Α.. Οι απρόβλεπτες εργασίες που αφορούν την παρούσα 1 η ΣΣΕ κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων, προέκυψαν µετά την σύνταξη της µελέτης του έργου και κατά την διάρκεια των εργασιών και είναι απαραίτητες για τη συνέχιση και την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών της σύµβασης. Πιο συγκεκριµένα προέκυψαν τα κάτωθι: 1) Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε ότι η ποσότητα των ενεµάτων η οποία είχε προβλεφθεί στην µελέτη δεν είναι αρκετή ώστε να καλύψει τις ανάγκες του έργου δεδοµένου ότι δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί στο στάδιο της µελέτης η πραγµατική υφιστάµενη κατάσταση του κτίσµατος κατασκευής 18 ου αιώνα, η οποία αποκαλύπτεται σταδιακά. Τούτο συνεπάγεται αύξηση της προβλεπόµενης ποσότητας των ενεµάτων. 2) Κατά την ανασκαφική διερεύνηση του δαπέδου του Αγ. Σάββα η οποία πραγµατοποιήθηκε από την 1 η ΕΒΑ, µετά την έγκριση της µελέτης του έργου και πριν την εγκατάσταση του αναδόχου, διαπιστώθηκε η ύπαρξη τάφων. Μετά την ανεύρεση των τάφων και την µεγάλη πιθανότητα ύπαρξης ερειπίων αυτών περιµετρικά των ναών και προκειµένου να προχωρήσει ο εργολάβος στην κατασκευή του προβλεποµένου από την µελέτη γραµµικού στραγγιστηρίου, απαιτείται η διενέργεια διερευνητικών τοµών µε χειρονακτικό τρόπο παρουσία αρχαιολόγου. εδοµένου τούτου συµπεριλαµβάνεται στην 1 η συµπληρωµατική σύµβαση η ανασκαφική εκσκαφή θεµελίων τάφρων. 3) Κατά την έναρξη των εργασιών του αναδόχου του έργου διαπιστώθηκε ότι το µνηµείο είχε επιχριστεί τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά σε διαφορετικές χρονολογικές φάσεις. Λόγω της αρχαιολογικής σηµασίας που αυτό παρουσίαζε όσο και της αποκάλυψης µέρους λιθογραφιών σε υποκείµενα στρώµατα, απαιτείται στον Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, πριν την καθαίρεση των επιχρισµάτων, ο προσεκτικός καθαρισµός από ασβεστώµατα ή ασβεστοχρώµατα παρουσία συντηρητή. 4) Κατά την καθαίρεση των εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισµάτων του Ι. Ν. του Αγίου Σάββα και µέρους της εσωτερικής τοιχοποιίας του Αγ. Νικολάου αποκαλύφθηκε η υφιστάµενη τοιχοποιία όπου διαπιστώθηκε ότι απαιτείται επιπλέον καθαίρεση, καθαρισµός των αρµών και αρµολόγηµα σε βάθος πλέον των 2-3 εκ. όπως έχει προβλεφθεί από τα συµβατικά τεύχη της µελέτης του έργου του θέµατος. Επιπλέον αποφασίστηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης η τροποποίηση της σύνθεσης του κονιάµατος ώστε να προσοµοιώνεται µε αυτήν που αποκαλύφθηκε µετά την καθαίρεση των επιχρισµάτων. 5) Με την αποκάλυψη της υπάρχουσας τοιχοποιίας του Ιερού Ναού του Αγίου Σάββα και µέρους αυτής του Αγ. Νικολάου, µετά την καθαίρεση των επιχρισµάτων, διαπιστώθηκε η ανάγκη πρόσθετων εργασιών αποκατάστασης των βλαβών της τοιχοποιίας. Επίσης διαπιστώθηκε ότι µέρος του πετρόχτιστου τοίχου του περιβάλλοντος χώρου πρέπει να επισκευαστεί διότι παρουσιάζονται φθορές στην αρµολόγησή του καθώς και φαινόµενα µερικής κατάρρευσής του. Σύµφωνα µε το άρθρο 57 του Ν3669/2008 συντρέχουν οι προϋποθέσεις σύνταξης Σ.Σ.Ε. Και επειδή 1. Οι προαναφερόµενες συµπληρωµατικές εργασίες καθώς και εκείνες που πιθανόν να προκύψουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου δεν µπορούσαν να προβλεφθούν, να διαπιστωθούν και να συνεκτιµηθούν στο στάδιο σύνταξης της µελέτης δεδοµένου ότι πρόκειται για κτίσµα του 18 ου αιώνα και η αποκάλυψη τους γίνεται σταδιακά. 2. εν µπορούν να διαχωριστούν από το κυρίως αντικείµενο της εργολαβίας, αφού είναι απόλυτα εξαρτηµένες και εν αλληλουχία µε τις συµβατικές εργασίες. 3. Το ποσό των απρόβλεπτων της σύµβασης του έργου, ήτοι 8.329,81 αναλώνεται, όπως αυτό απεικονίζεται στον 1 ο ΑΠΕ του έργου, προκειµένου να καλυφθούν τόσο οι τακτοποιήσεις των ποσοτήτων της µελέτης του έργου καθώς και των απαιτούµενων νέων εργασιών οι οποίες είναι αναγκαίες για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση του υπόψη µνηµείου. 4. Οι προαναφερόµενες εργασίες καθώς και η πρόβλεψη επί του συνόλου του έργου δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από το κονδύλι των απροβλέπτων του προϋπολογισµού. ιαπιστώθηκε ότι για την εκτέλεση αυτών συντρέχουν οι λόγοι των διατάξεων Ν. 1418/84 και του Π..609/85 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν και ισχύουν σήµερα, οι - 4 -

5 διατάξεις του Ν.3669/2008 και σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν. 2372/96 και του Π.. 334/2000 για την σύναψη Συµπληρωµατικής Σύµβασης µε τον Ανάδοχο, καθ όσον προέκυψαν από συνθήκες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη τηςαρχικής µελέτης και δεν µπορούν να διαχωριστούν από το αρχικό συµβατικό αντικείµενο της εργολαβίας. 5. Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών από τον ανάδοχο της αρχικής σύµβασης, κρίθηκε απαραίτητη διότι οι εργασίες αυτές κρίθηκαν αναγκαίες να εκτελεσθούν από τον ίδιο ανάδοχο καθότι αφ ενός δεν µπορούν να διαχωρίσουν από την αρχική σύµβαση του έργου, χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα προβλήµατα και αφ ετέρου εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθµη συνέχιση της αρχικής σύµβασής 6. Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η σύναψη της 1 ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης µε τον ανάδοχο που ανέρχεται στο ποσόν ,83,00 περίπου ( µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%), ποσό που δεν υπερβαίνει το 50% του ποσού της κυρίας σύµβασης όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 57 του Ν3669/2008 V. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 1ο ΠΚΤΜΝΕ Το 1 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τιµολογηθούν οι νέες εργασίες, που αφορούν αντιστοίχως, την µεταφορά υλικών µε µονότροχο,τα ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά,τις επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ακανόνιστες,την ανασκαφική καθαίρεση δαπέδου,την πρόσθετη τιµή καθαίρεσης επιχρισµάτων µε µεγάλη προσοχή, τον καθαρισµό απο ασβεστώµατα,την καθαίρεση αρµών όψεων παλαιών λιθοδοµών, τις τοπικές επισκευές παρειας λιθοδοµής, την πρόσθετη τιµή αρµολογήµατος σε βάθος όψεων λιθοδοµών,την πρόσθετη τιµή για αρµολόγηµα σε βάθος θόλων, την πρόσθετη τιµή επιχρισµάτων πατητών σε καµπύλες επιφάνειες. Η δαπάνη των παραπάνω νέων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 3.719,00 για τις νέες εργασίες του 1 ου Α.Π.Ε. και ,00 για τις νέες εργασίες της 1 ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης. VI. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 1 ΟΥ Α.Π.Ε. Αντικείµενο της παρούσας Εισήγησης είναι η έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( Αρχική Σύµβαση), του 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1 ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης του έργου του θέµατος, προκειµένου να εκτελεσθούν εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στην Αρχική Σύµβαση για να συµπεριληφθούν ποσότητες και είδη εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και δεν µπορούν να διαχωρισθούν από την Αρχική Σύµβαση και είναι αναγκαίες για την ασφάλεια, και την λειτουργικοτητα του εργου,όπως θα αναλυθούν στο αντίστοιχο κεφάλαιο. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΠΑΝΗ Άθροισµα Νέων Εργασιών - 1ου ΠΚΤΜΝΕ µε τον 1 ο Α.Π.Ε 3.719,00 Άθροισµα Νέων Εργασιών - 1ου ΠΚΤΜΝΕ µε την 1 ο Σ.Σ.Ε ,00 Άθροισµα Νέων Εργασιών - 1ου ΠΚΤΜΝΕ ,00 VΙI. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης- 1 ου Α.Π.Ε. -1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Με τον 1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα όπως αυτός περιλαµβάνει την 1 η Συµπληρωµατική Σύµβαση, παρατηρείται αύξηση στην συνολική δαπάνη του έργου, σε σχέση µε την συµβατική. Ο παρών 1 ος Α.Π.Ε. το 1 ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και η 1 η Σ.Σ.Ε. συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, για να συµπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων συµβατικών εργασιών, ύστερα από ακριβέστερη επιµέτρηση και ένδεκα (11) νέες εργασίες του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚ Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ ΝΟ ος Α.Π.Ε. 1η Σ.Σ.Ε. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , ,23 24,071, ,63 Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 8.732, , , ,83 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,46 ΕΚΠΤΩΣΗ 3,00% 1.717, ,02 852,11 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΑΠΑΝΗ 8.329,82 164, , ,40

6 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,42 ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2.224, ,26 300, ,00 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,42 Φ.Π.Α. (23%) , , , ,42 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,84 Η δαπάνη των εργασιών µε τον 1 ο A.Π.E ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ. Η δαπάνη των νέων εργασιών, ύψους 3.719,00 καλύφθηκε εξολοκλήρου από τα απρόβλεπτα. Τέλος η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,84 ευρώ µε Φ.Π.A., δηλαδή βρίσκεται σε αύξηση µε την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύµβασης, κατά ,84 ευρώ, ποσοστό µικρότερο του 50% του ποσού της αρχικής σύµβασης όπως ορίζεται από το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008. VIII ΣΚΕΠΤΙΚΟ- ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Η εκτέλεση των προαναφερθεισών εργασιών µε την υπογραφή της 1 ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των τευχών δηµοπράτησης της αρχικής και της συµπληρωµατικής εργολαβίας, κρίνεται απαραίτητη για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω. 2. Ο Ανάδοχος αποδέχεται την εκτέλεση των εργασιών της 1 ης Σ.Σ. ανεπιφυλάκτως µε έκπτωση 3,00% 3. Η υπέρβαση της 1 ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης σε σχέση µε την αρχική Σύµβαση είναι µικρότερη του 50% που είναι το ανώτερο επιτρεπόµενο όριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1418/ Το 1 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ορθώς συντάχθηκε από την /νουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο για να τιµολογήσει νέες εργασίες που δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική µελέτη αλλά κρίθηκαν αναγκαίες για την καλή εκτέλεση του έργου. 5. Ο 1oς Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειµένου να καλυφθούν τόσο οι τακτοποιήσεις των ποσοτήτων της µελέτης του έργου και των απαιτούµενων νέων εργασιών καθώς και όλες οι απαιτούµενες εργασίες που αφορούν την 1 η ΣΣΕ και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων, προέκυψαν δε µετά την σύνταξη της µελέτης του έργου και κατά τη διάρκεια των εργασιών και είναι απαραίτητες για τη συνέχιση και την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών της σύµβασης για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση του υπόψη µνηµείου. 6. Είναι αναγκαία η έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού και της 1 ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης, προκειµένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το έργο. ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 1.Την έγκριση της εκτέλεσης των συµπληρωµατικών εργασιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα εισήγηση µε την υπογραφή της 1 ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης µε τον ίδιο Ανάδοχο και ποσοστό έκπτωσης 3,00%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τον Ν. 2372/96 και το Π.. 334/2000 και ισχύουν σήµερα, συνολικής δαπάνης ,84 (µε ΦΠΑ 23%), η οποία εν σχέση µε το αρχικό συµβατικό αντικείµενο παρουσιάζει αύξηση εργασιών κατά 48,40% 2.Την έγκριση του 1 ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και υπογράφηκε αρµοδίως. 3. Την έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου συνολικού ποσού ,84 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% ) όπως συντάχθηκε από την /νουσα Υπηρεσία, ο οποίος περιλαµβάνει την Αρχική Σύµβαση ποσού ,00 (µε ΦΠΑ 23%) και την 1 η Συµπληρωµατική Σύµβαση ποσού ,84 (µε ΦΠΑ 23%) µε αύξηση στην συνολική δαπάνη του έργου, σε σχέση µε το αρχικό συµβατικό αντικείµενο της εργολαβίας µικρότερη του 50% του Ν. 3669/08 άρθρο 57. Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της η Οικονοµική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίζει 1.Την έγκριση της εκτέλεσης των συµπληρωµατικών εργασιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα εισήγηση µε την υπογραφή της 1 ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης µε τον ίδιο Ανάδοχο και ποσοστό έκπτωσης 3,00%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π

7 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τον Ν. 2372/96 και το Π.. 334/2000 και ισχύουν σήµερα, συνολικής δαπάνης ,84 (τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών) µε ΦΠΑ 23%, η οποία εν σχέση µε το αρχικό συµβατικό αντικείµενο παρουσιάζει αύξηση εργασιών κατά 48,40% 2.Την έγκριση του 1 ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και υπογράφηκε αρµοδίως. 3. Την έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου συνολικού ποσού ,84 (εκατόν είκοσι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, όπως συντάχθηκε από την /νουσα Υπηρεσία, ο οποίος περιλαµβάνει την Αρχική Σύµβαση ποσού ,00 (ογδόντα µία χιλιάδες διακόσια ογδόντα έξι ευρώ) µε ΦΠΑ 23% και την 1 η Συµπληρωµατική Σύµβαση ποσού ,84 (τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά) µε ΦΠΑ 23% µε αύξηση στην συνολική δαπάνη του έργου, σε σχέση µε το αρχικό συµβατικό αντικείµενο της εργολαβίας µικρότερη του 50% του Ν. 3669/08 άρθρο 57. Το τακτικό µέλος της Ο.Ε. κα Ζαφειρίου δηλώνει λευκό Η Πρόεδρος Βασιλάκου Λιλίκα Η Γραµµατέας Τρουλάκη Άννα Τα Μέλη Μπάστας Κωνσταντίνος Βουδούρης Παναγιώτης Βασιλάκης Μιχαήλ Κανελλάκης Κωνσταντίνος Μαριδάκης Στυλιανός Κουρούσης Χρήστος Ζαφειρίου Ελένη Προµπονάς Ιάκωβος αµάσκος Χαράλαµπος Καραθάνος Χαράλαµπος - 7 -

ΙΙΙ. ANTIKEIMENO ΠPOBΛEΠOMENO AΠO THN APXIKH ΣYMBAΣH TOY EPΓOY

ΙΙΙ. ANTIKEIMENO ΠPOBΛEΠOMENO AΠO THN APXIKH ΣYMBAΣH TOY EPΓOY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 54 η Απόφαση υπ αριθ. 2140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ρ7Λ7-ΒΗΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ρ7Λ7-ΒΗΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 45 η Απόφαση υπ αριθµ. 1792/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 44 η Απόφαση υπ αριθµ. 1180/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 57 η Απόφαση υπ αριθμ. 2286/2013 ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 22 η Απόφαση υπ αριθµ. 597/2012 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 259 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 259 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 259 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015

Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 27 η Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΥ7Λ7-Η55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 21 η Απόφαση υπ αριθμ. 900/2013

Διαβάστε περισσότερα

ώστε Αριθ. Αρθρων για Μερικά Σύνολα (π.χ. 01,02... 10,20) ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ Α Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καθαριζόµενης επιφάνειας (m2)

ώστε Αριθ. Αρθρων για Μερικά Σύνολα (π.χ. 01,02... 10,20) ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ Α Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καθαριζόµενης επιφάνειας (m2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ήµου Χερσονήσου ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ο εκτός ηµερησίας διατάξεως

ο εκτός ηµερησίας διατάξεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 49 η Απόφαση υπ αριθµ. 1737/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Απριλίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Απριλίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το νέο ΕΣΠΑ, από τον

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Αριθμός Απόφασης 223/2013 Θέμα 27 ο : Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 50 η Απόφαση υπ αριθ. 2032/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 155 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 155 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 155 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ37Λ7-0Ε8. Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΙΗ37Λ7-0Ε8. Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦ7Λ7-ΒΧ5. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΛΓΦ7Λ7-ΒΧ5. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 15-10-2009 ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 15-10-2009 ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 15-10-2009 ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Αριθμός Απόφασης 145/2012 Θέμα 2 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνές,27/08/2014. Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προς: ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Αχαρνές,27/08/2014. Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προς: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Συντάκτης: Κων/νος Φωτιάδης Τηλ.: (+30) 210 2415368 Fax: (+30) 210 2415369 Προς: Αχαρνές,27/08/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 20 η Απόφαση υπ αριθμ. 839/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 47 η Απόφαση υπ αριθµ. 1275/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ846907Κ-ΧΗ5. ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΩ846907Κ-ΧΗ5. ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 35 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 35 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ37Λ7-ΨΨ5. Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΙΗ37Λ7-ΨΨ5. Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

Διαβάστε περισσότερα