641. Ε ΟΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "641. Ε ΟΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ"

Transcript

1 641.1 Φορτία εισόδου 641. Ε ΟΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Οι πληροφορίες του πίνακα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασµό των έργων δίδονται στην Μελέτη και την Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΤΣΥ). Τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε πρόσφατες µετρήσεις ή/και εκτιµήσεις της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΝ Πίνακας : Φορτία εισόδου # Παράµετροι Αναφορά Μελέτης/ΕΤΣΥ εν έχει εφαρµογή ίκτυο αποχέτευσης 1.1 Εξυπηρετούµενη περιοχή από το δίκτυο αποχέτευσης (χωριστικό ή παντορροϊκό) 1.2 Υδραυλικά φορτία ξηράς περιόδου 1.3 Ρυπαντικά φορτία ξηράς περιόδου 1.4 ιηθήσεις και εισροές κατά την διάρκεια του έτους 2 Βοθρολύµατα 2.1 Μέση ηµερήσια παροχή 2.2 Ρυπαντικά φορτία 2.3 Εποχιακή διακύµανση (εβδοµαδιαία, ετήσια) 3 Εξυπηρετούµενος πληθυσµός 3.1 Εξυπ. Πληθυσµός (σήµερα) 3.2 Εξυπ. Πληθυσµός (έναρξη λειτουργίας) 3.3 Εξυπ. Πληθυσµός (ορίζοντας σχεδιασµού) 3.4 Εποχιακή διακύµανση (εβδοµαδιαία, ετήσια) 4 Βιοµηχανικά απόβλητα (1) 4.1 Μέση ηµερήσια παροχή 4.2 Ρυπαντικά φορτία 4.3 Εποχιακή διακύµανση (εβδοµαδιαία, ετήσια) 5 Υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία σχεδιασµού 5.1 Μέγιστη ωριαία παροχή [l/s] και διάρκειά της 5.2 Τρόπος διάθεσης υπερβάλλουσας παροχής και απαιτούµενη επεξεργασία 5.3 Παροχή αιχµής στην ΕΕΛ 5.4 Ηµερήσια διακύµανση παροχής ξηράς περιόδου 5.5 Ρυπαντικά φορτία (COD, BOD 5, SS, VS, TP, TN, NH 4 -N, NO 3 -N κτλ.) 5.6 Ελάχιστος εβδοµαδιαίος και ηµερήσιος λόγος COD/N και COD/P 5.7 ιακύµανση θερµοκρασίας λυµάτων 5.8 Εποχιακή διακύµανση παραµέτρων σχεδιασµού (1) Περιλαµβάνονται οι βιοµηχανίες, που διαθέτουν στο δίκτυο σηµαντικά υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία, καθώς επίσης και βιο- µηχανίες που διαθέτουν τοξικές ουσίες, ή ενώσεις που αναστέλλουν την βιολογική διεργασία. 1 από 32 Έκδοση : 0

2 641.2 Χαρακτηριστικά εκροής και παραπροϊόντων επεξεργασίας Τα χαρακτηριστικά εκροής (όρια εκροής) και των παραπροϊόντων επεξεργασίας (εσχαρίσµατα, άµµος, ιλύς κτλ.), (πίνακας ), παρουσιάζονται αναλυτικά στην Μελέτη και την Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε- ΤΣΥ), σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην ΕΝ Πίνακας : Χαρακτηριστικά εκροής και παραπροϊόντων επεξεργασίας # Παράµετροι Αναφορά Μελέτης/ ΕΤΣΥ εν έχει εφαρµογή Όρια εκροής 2 Τρόπος δειγµατοληψίας 3 Χαρακτηριστικά ιλύος προς διάθεση 4 Τρόπος διάθεσης ιλύος 5 Χαρακτηριστικά παραπροϊόντων 6 Τρόπος διάθεσης των παραπροϊόντων Περιγραφή περιοχής Η διαθέσιµη έκταση, οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις, οι πολεοδοµικοί και οι περιβαλλοντικοί περιορισµοί που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασµό του έργου (πίνακας ), αναφέρονται στη Μελέτη και την Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΤΣΥ), σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην ΕΝ Πίνακας : Περιγραφή περιοχής (1) # Παράµετροι Αναφορά Μελέτης/ΕΤΣΥ εν έχει εφαρµογή Τοπογραφική αποτύπωση (1) 2 Υφιστάµενες εγκαταστάσεις 2.1 «ως κατασκευάσθηκαν» σχέδια υφισταµένων εγκαταστάσεων 2.2 Λίστα µηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού 3 Γεωτεχνικά στοιχεία 4 Κλιµατολογικά στοιχεία 5 Πολεοδοµικοί περιορισµοί 6 Περιβαλλοντικοί περιορισµοί Στην τοπογραφική αποτύπωση παρουσιάζονται τα όρια της διατιθέµενης έκτασης, τα υφιστάµενα κτίρια και κατασκευές, τα δίκτυα κοινής ωφελείας, οι οδοί πρόσβασης καθώς επίσης και το σηµείο εκβολής των επεξεργασµένων λυµάτων µε πληροφορίες για την µέση, µέγιστη και ελάχιστη στάθµη νερού στον αποδέκτη Πρόσθετα στοιχεία Στον πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα πρόσθετα στοιχεία, που περιλαµβάνονται στην Μελέτη και την Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΤΣΥ), τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην ΕΝ Πίνακας : Πρόσθετα στοιχεία # Παράµετροι Αναφορά Μελέτης/ΕΤΣΥ εν έχει εφαρµογή Λειτουργικές παράµετροι (ηλικία ιλύος, χρόνος παραµονής, όρια φόρτισης κτλ.) 2 Αριθµός παραλλήλων µονάδων και παρακάµψεις 2 από 32 Έκδοση : 0

3 # Παράµετροι Αναφορά Μελέτης/ΕΤΣΥ εν έχει εφαρµογή Εφεδρεία εξοπλισµού 4 Εφεδρική παροχή ενέργειας 5 Εγγυήσεις απόδοσης 6 ιάρκεια κατασκευής και λειτουργίας από τον Ανάδοχο 7 Λοιπά στοιχεία Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 642. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις σχεδιασµού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων και των επιµέρους µονάδων επεξεργασίας. Ο σχεδιασµός και ο εξοπλισµός των µονάδων επεξεργασίας πρέπει να είναι σύµφωνος µε την ΕΝ και µε τις επιµέρους προδιαγραφές της ΓΤΣΥ Γενικές απαιτήσεις Οι ανοχές των δοµικών κατασκευών των επιµέρους µονάδων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παραρτή- µατος Β της ΕΝ και να είναι συµβατές µε τον εξοπλισµό που πρόκειται να εγκατασταθεί. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά ισχύουν τα αναφερόµενα στα DIN 19551, 19552, και Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το ενδεχόµενο διαφορικών καθιζήσεων τµηµάτων των δοµικών έργων και του εξοπλισµού που εγκαθίσταται (π.χ. σωληνώσεις διασύνδεσης). Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλέπονται εύκαµπτες συνδέσεις τµηµάτων του εξοπλισµού ή διασύνδεσης εξοπλισµού και δοµικών έργων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΕΝ Πλησίον των περιοχών, που απαιτούνται εργασίες καθαρισµού, θα πρέπει να προβλεφθούν υδροληψίες από το δίκτυο βιοµηχανικού νερού της εγκατάστασης. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση πόσιµου νερού για εργασίες πλύσης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή µόλυνσης του δικτύου πόσιµου νερού από το δίκτυο βιοµηχανικού νερού. Σε όλες τις υδροληψίες θα πρέπει να υπάρχει σήµανση του βιοµηχανικού και πόσιµου νερού, σύµφωνα µε τις σχετικές Προδιαγραφές. Θα πρέπει όλες οι δεξαµενές να µπορούν να εκκενωθούν πλήρως, είτε µε βαρύτητα ή µε φορητή υποβρύχια α- ντλία, για τον καθαρισµό τους και την συντήρηση του εξοπλισµού. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν επαρκείς ρήσεις ή άλλα µέσα για την στράγγιση του πυθµένα των δεξαµενών προς ένα βαθύ φρεάτιο για την εγκατάσταση της φορητής αντλίας ή την σύνδεση µε το δίκτυο στραγγιδίων. Σε περίπτωση παράλληλων οµοειδών µονάδων πρέπει να είναι δυνατή από υδραυλική άποψη η διοχέτευση της συνολικής παροχής από τις υπόλοιπες λειτουργούσες µονάδες (θεωρώντας ότι µία µονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας για συντήρηση). Εάν προβλέπεται µία µόνο οµοειδής µονάδα, θα πρέπει να υπάρχει διάταξη παράκαµψής της Ειδικές απαιτήσεις για τις επιµέρους µονάδες επεξεργασίας Θα πρέπει να αποφεύγεται η είσοδος ατόµων στους υγρούς θαλάµους των αντλιοστασίων. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή αποθέσεων στους θαλάµους και θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ανέλκυσης του εξοπλισµού από το δάπεδο εργασίας µε κατάλληλες διατάξεις και ανυψωτικό εξοπλισµό. Στις δεξαµενές θα πρέπει να υπάρχει στηθαίο ελάχιστου ύψους 80 cm για την προστασία των εργαζοµένων. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει να τοποθετηθούν κιγκλιδώµατα ελάχιστου ύψους 1,10 m. Σύµφωνα µε την ΕΝ , εάν προβλέπεται παραπέτο ύψους 0,10 m, η µέγιστη επιτρεπτή απόσταση της οριζόντιας ράβδου του κιγκλιδώµατος από την στάθµη εργασίας ανέρχεται σε 0,50 m. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται παραπέτο, τότε η απόσταση του πρώτου οριζόντιου στοιχείου του κιγκλιδώµατος από την στάθµη εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,30 m. 3 από 32 Έκδοση : 0

4 Θα πρέπει να εγκαθίστανται προστατευτικές µπάρες ανάντη των αεριστήρων οριζοντίου άξονα στις οξειδωτικές τάφρους. Πλησίον του εξοπλισµού και σε εύκολα προσβάσιµη θέση πρέπει να υπάρχει κοµβίον εκτάκτου ανάγκης για την παύση λειτουργίας του εξοπλισµού σε περίπτωση ανάγκης Εσχάρωση Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ Η επιλογή του εξοπλισµού θα γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερό- µενα στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη λαµβάνοντας υπόψη και το είδος της προς εσχάρωση ροής (π.χ. ανεπεξέργαστα λύµατα, βοθρολύµατα, ιλύς κτλ.). Θα πρέπει κατ ελάχιστον να προσδιορίζονται : το διάκενο της εσχάρας η ταχύτητα δια µέσου της εσχάρας και στην διώρυγα προσαγωγής για όλο το εύρος των παροχών η µέγιστη αποδεκτή διαφορική στάθµη (ανάντη και κατάντη της εσχάρας) η µέγιστη ποσότητα εσχαρισµάτων προς συµπίεση (L/min) και ο βαθµός συµπίεσής τους (%TS). Η µονάδα εσχάρωσης πρέπει να σχεδιάζεται µε την µορφή παραλλήλων γραµµών. Εάν προβλέπεται µία µόνο γραµµή εσχάρωσης θα πρέπει να υπάρχει διάταξη παράκαµψης, ενώ στις άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι δυνατή, από υδραυλική άποψη, η διοχέτευση της συνολικής παροχής από τις υπόλοιπες µονάδες (θεωρώντας ότι µία µονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας). Ο εξοπλισµός της προεπεξεργασίας πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο αυτοµατοποιηµένος, ώστε να ελαχιστοποιείται η επαφή των ανθρώπων µε τα παραπροϊόντα προεπεξεργασίας (εσχαρίσµατα, άµµος επιπλέοντα κτλ.). Εφ όσον η µονάδα εσχάρωσης εγκαθίσταται εντός κτιρίου, θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής εξαερισµός και εφ όσον προδιαγράφεται σχετικά ο αέρας θα πρέπει να οδηγείται σε µονάδα απόσµησης πριν την διοχέτευσή του στην ατµόσφαιρα Εξάµµωση Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ Ο σχεδιασµός της εξάµµωσης πρέπει να γίνεται λαµβάνοντας υπόψη ειδικό βάρος της άµµου 2,65 kg/m 3 και θερµοκρασία λυµάτων 10 Ο C. Τα τυπικά µεγέθη της άµµου είναι 0,16 mm, 0,20 mm, 0,25 mm και 0,30 mm, ενώ οι αποδόσεις 95% και 99%. Εφ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι µονάδες εξάµµωσης σχεδιάζονται για την αποµάκρυνση άµµου ιδεατής διαµέτρου 0,30 mm σε ποσοστό 99%, σύµφωνα µε την ΕΝ Οι δεξαµενές εξάµµωσης πρέπει να σχεδιάζονται µε την µορφή παράλληλων γραµµών. Εάν προβλέπεται µία µόνο δεξαµενή εξάµµωσης, θα πρέπει να υπάρχει διάταξη παράκαµψης της µονάδας, ενώ στις άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι δυνατή, από υδραυλική άποψη, η διοχέτευση της συνολικής παροχής από τις υπόλοιπες µονάδες (θεωρώντας ότι µία µονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας). Η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα στις σωληνώσεις αέρα είναι 20 m/s. Στην Μελέτη και της ΕΤΣΥ προσδιορίζεται η ηµερήσια ποσότητα άµµου, το επιθυµητό ποσοστό αφυδάτωσης της άµµου (%ΤS) και στην περίπτωση που ζητείται από τις Προδιαγραφές και πλύση της άµµου και το επιθυµητό ποσοστό αποµάκρυνσης οργανικού φορτίου (%). Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά η ηµερήσια ποσότητα της άµµου θα πρέπει να µπορεί να αποµακρύνεται σε διάρκεια έξι ωρών Πρωτοβάθµια καθίζηση Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ Η επιλογή του εξοπλισµού και των επιµέρους διατάξεων θα γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη και ειδικότερα: την επιφανειακή φόρτιση (m 3 /m 2.d) για την παροχή σχεδιασµού ή/και την επιθυµητή απόδοση της διεργασίας (% BOD5, SS, TN, TP κτλ.) τον επιθυµητό όγκο ή χρόνο παραµονής για την παροχή σχεδιασµού τον τύπο της πρωτοβάθµιας καθίζησης (κυκλική, ορθογωνική κτλ.) τον τρόπο συλλογής ιλύος και επιπλεόντων 4 από 32 Έκδοση : 0

5 Βιολογική επεξεργασία Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ Οι βιολογικοί αντιδραστήρες, οι δεξαµενές τελικής καθίζησης και η ανακυκλοφορία ιλύος αποτελούν από κοινού µία ενιαία διεργασία, ο βαθµός απόδοσης της οποίας εξαρτάται από τον συνδυασµένο σχεδιασµό των επιµέρους µονάδων. Ο σχεδιασµός της µονάδας και η επιλογή του εξοπλισµού και των επιµέρους διατάξεων θα γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη και ειδικότερα: την απόδοση της επεξεργασίας (αποµάκρυνση οργανικού φορτίου, νιτροποίηση, απονιτροποίηση, αποφωσφόρωση) την προσθήκη χηµικών ή/και η αναερόβια δεξαµενή για την αποµάκρυνση του φωσφόρου τη συγκέντρωση αναµίκτου υγρού (MLSS) ή/και οργανικών στερεών στον βιολογικό αντιδραστήρα (MLVSS) την ηλικία ιλύος (ΘC) την οργανική φόρτιση τον βιολογικό αντιδραστήρα (F/M=kgBOD5/kgMLSS) την επιφανειακή φόρτιση των δεξαµενών τελικής καθίζησης (m 3 /m 2.d) και τον δείκτη καθιζησιµότητας της ιλύος (SVI). Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την ΕΝ , ο βαθµός αποµάκρυνσης φωσφόρου από τις δεξαµενές πρωτοβάθµιας καθίζησης κυµαίνεται µεταξύ 5% και 15%, ενώ κατά την βιολογική επεξεργασία αποµακρύνεται το 10% έως 30% του φορτίου. Με την πρόβλεψη αναερόβιας δεξαµενής για την βιολογική αποµάκρυνση του φωσφόρου η απόδοση µπορεί να φτάσει µέχρι το 60% έως 90% του ηµερήσιου φορτίου. Για τον λόγο αυτό, το φορτίο του φωσφόρου που θα πρέπει να αποµακρυνθεί µε την προσθήκη χηµικών θα πρέπει να προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των λυµάτων. Ο σχεδιασµός της µονάδας και η επιλογή του εξοπλισµού και των επιµέρους διατάξεων θα γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη και ειδικότερα τα παρακάτω: Συγκέντρωση στερεών (kg/m 3 ) και οργανικών (kg VSS/m 3 ) της ανεπεξέργαστης ιλύος Ωριαία παροχή ιλύος (m 3 /h) λαµβάνοντας υπόψη και τον τρόπο τροφοδότησης του παχυντή Η επιφανειακή φόρτιση (m 3 /m 2.h) H φόρτιση στερεών (kg/m 2.d) Ο χρόνος παραµονής στερεών Τρόπος συλλογής στραγγιδίων Επεξεργασία ιλύος Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ Οι επιµέρους µονάδες επεξεργασίας ιλύος προσδιορίζονται στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη, λαµβάνοντας υπόψη: Την προέλευση της ιλύος Τα χαρακτηριστικά της ανεπεξέργαστης ιλύος Τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις Κατά τον σχεδιασµό των µονάδων επεξεργασίας ιλύος θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια, που αναφέρονται στην ΕΝ , καθώς επίσης και για τον έλεγχο των οσµών, σύµφωνα µε την ΕΝ Θα πρέπει να εξασφαλίζονται επαρκείς όγκοι αποθήκευσης ανεπεξέργαστης και επεξεργασµένης ιλύος λαµβάνοντας υπόψη και τον τρόπο λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων. Ανάντη και κατάντη των επιµέρους µονάδων επεξεργασίας ιλύος θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις δειγµατοληψίας και µέτρησης της παροχής, σύµφωνα µε την ΕΝ Τα στραγγίδια που συλλέγονται από τις διάφορες µονάδες επεξεργασίας ιλύος θα πρέπει να διατίθενται στην είσοδο της Εγκατάστασης. Στην ΕΤΣΥ και στην Μελέτη θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το φορτίο των στραγγιδίων και ειδικότερα το φορτίο αιχµής της αµµωνίας και του φωσφόρου. Για τον σκοπό αυτό ίσως απαιτηθούν δεξαµενές εξισορρόπησης των στραγγιδίων ή ακόµη και χωριστή επεξεργασία τους πριν από την διάθεσή τους στην κύρια γραµµή επεξεργασίας. Στους υδραυλικούς υπολογισµούς διακίνησης της ιλύος θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το ιξώδες της λάσπης ανάλογα της συγκέντρωσής της και της προέλευσής της. Οι σωληνώσεις διακίνησης της ιλύος θα σχεδιαστούν, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται συνεχώς ελάχιστη ταχύτητα 1 m/s και στην περίπτωση, που αυτό δεν είναι δυνατό θα πρέ- 5 από 32 Έκδοση : 0

6 πει να ληφθούν µέτρα για την πλύση των αγωγών ιλύος µε βιοµηχανικό νερό. Η ελάχιστη διάµετρος των σωληνώσεων διακίνησης ιλύος είναι DN 100 και στην περίπτωση της περίσσειας ιλύος DN 80. Εάν δεν προβλέπεται λεπτή εσχάρωση των λυµάτων, πριν τις αντλίες διακίνησης ανεπεξέργαστης ιλύος (πρωτοβάθµιας και περίσσειας) πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις εσχαρισµού της ιλύος ή τεµαχιστές ιλύος. Οι σωληνώσεις ιλύος που τροφοδοτούν δεξαµενές κάτω από την ελάχιστη στάθµη λειτουργίας τους και οι οποίες διαθέτουν δικλείδες αποµόνωσης, που λειτουργούν συχνά, πρέπει να διαθέτουν και µία δεύτερη χειροκίνητη δικλείδα κατάντη της δικλείδας αποµόνωσης Πάχυνση ιλύος Ο σχεδιασµός της µονάδας και η επιλογή του εξοπλισµού και των επιµέρους διατάξεων θα γίνει λαµβάνοντας υ- πόψη τα αναφέρονται στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη και ειδικότερα: Την αποθήκευση και οµογενοποίηση της ιλύος, λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας των µονάδων πάχυνσης (συνεχής ή περιοδική λειτουργία) Τη διαχείριση στραγγιδίων στην περίπτωση που απαιτείται αποµάκρυνση αζώτου και φωσφόρου από τα λύµατα Τη συγκέντρωση της ιλύος πριν και µετά την µονάδα πάχυνσης Τις περιβαλλοντικές οχλήσεις (οσµές κτλ.) (1) Παχυντές βαρύτητας. Θα πρέπει να προσδιορίζονται κατ ελάχιστον: - Προέλευση, συγκέντρωση στερεών (kg/m 3 ) και οργανικών (kg VSS/m 3 ) της ανεπεξέργαστης ιλύος - Ωριαία παροχή ιλύος (m 3 /h) λαµβάνοντας υπόψη και τον τρόπο τροφοδότησης του παχυντή - Η επιφανειακή φόρτιση (m 3 /m 2 h) - H φόρτιση στερεών (kg/m 2 d) - Ο χρόνος παραµονής στερεών - Τρόπος συλλογής στραγγιδίων (2) Επίπλευση ιλύος. Θα πρέπει να προσδιορίζονται κατ ελάχιστον: - Συγκέντρωση στερεών (kg/m 3 ) και οργανικών (kg VSS/m 3 ) της ανεπεξέργαστης ιλύος - Ωριαία παροχή ιλύος (m 3 /h) λαµβάνοντας υπόψη και τον τρόπο τροφοδότησης του παχυντή - Επιφανειακή φόρτιση (m 3 /m 2 h) - Φόρτιση στερεών (kg/m 2 d) - Αναλογία αέρα/στερεών (Nm 3 /kg) (3) Μηχανική πάχυνση. Θα πρέπει να προσδιορίζονται κατ ελάχιστον: - Προέλευση, συγκέντρωση στερεών (kg/m 3 ) και οργανικών (kg VSS/m 3 ) της ανεπεξέργαστης ιλύος - Συγκέντρωση παχυµένης ιλύος και ποσοστό στερεών στα στραγγίδια - Ωριαία παροχή ιλύος (m 3 /h) και στερεών (kg/h) λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο τροφοδότησης της µονάδας και τις ώρες λειτουργίας της µονάδας Σταθεροποίηση της ιλύος Ο τρόπος σταθεροποίησης της ιλύος καθορίζεται στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη. Η σταθεροποίηση της ιλύος µπορεί να γίνει : Στους βιολογικούς αντιδραστήρες, εάν η ηλικία ιλύος είναι >15 ηµέρες (παρατεταµένος αερισµός) Με αναερόβια χώνευση της ιλύος (µεσοφιλική, θερµοφιλική, µίας ή περισσοτέρων βαθµίδων κτλ.) Με αερόβια χώνευση της ιλύος (1) Αναερόβια χώνευση. Θα πρέπει να προσδιορίζονται κατ ελάχιστον : - Προέλευση νωπής ιλύος - Ηµερήσια παροχή νωπής ιλύος (µέση και µέγιστη) 6 από 32 Έκδοση : 0

7 - Ηµερήσια ποσότητα στερεών και οργανικών στερεών (µέση και µέγιστη) - Υδραυλικός χρόνος παραµονής και φόρτιση στερεών - Τύπος αναερόβιας χώνευσης (µεσοφιλικής, θερµοφιλικής, µίας ή περισσοτέρων βαθµίδων κτλ.) - Απαιτούµενη µείωση οργανικών στερεών - Παραγωγή βιοαερίου (µέγιστη και µέση) Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την ΕΝ η µέση συγκέντρωση στερεών της νωπής ιλύος πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 4%. (2) Αερόβια χώνευση της ιλύος. Θα πρέπει να προσδιορίζονται κατ ελάχιστον : - Προέλευση νωπής ιλύος - Ηµερήσια παροχή νωπής ιλύος (µέση και µέγιστη) - Ηµερήσια ποσότητα στερεών και οργανικών στερεών (µέση και µέγιστη) - Υδραυλικός χρόνος παραµονής και φόρτιση στερεών - Τύπος αερόβιας χώνευσης (µίας ή περισσοτέρων βαθµίδων, συνεχούς ή διακοπτόµενης λειτουργίας, θερµή ή ψυχρή κτλ.) - Ποσοστό µείωσης οργανικών στερεών - Μέθοδος αερισµού Αφυδάτωση της ιλύος Ο σχεδιασµός της µονάδας και η επιλογή του εξοπλισµού και των επιµέρους διατάξεων θα γίνει λαµβάνοντας υ- πόψη τα αναφερόµενα στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη και ειδικότερα: Αποθήκευση και οµογενοποίηση της ιλύος, λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας των µονάδων αφυδάτωσης (συνεχής ή περιοδική λειτουργία) ιαχείριση στραγγιδίων στην περίπτωση που απαιτείται αποµάκρυνση αζώτου και φωσφόρου από τα λύµατα Συγκέντρωση της ιλύος πριν και µετά την µονάδα αφυδάτωσης Περιβαλλοντικές οχλήσεις (οσµές κτλ.) Θα πρέπει να προσδιορίζονται κατ ελάχιστον: Η προέλευση και τα χαρακτηριστικά της ιλύος προς αφυδάτωση: συγκέντρωση στερεών και οργανικών Η επιθυµητή συγκέντρωση της αφυδατωµένης ιλύος και η συγκέντρωση στερεών στα στραγγίδια Ωριαία παροχή ιλύος (m 3 /h) και ποσότητα στερεών (kg/h) στην µονάδα αφυδάτωσης, λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο τροφοδότησης και τις ώρες λειτουργίας της µονάδας Οι αίθουσες αφυδάτωσης ιλύος, καθώς επίσης και αποθήκευσης της ιλύος θα πρέπει να έχουν επαρκή εξαερισµό και εφ όσον προδιαγράφεται σχετικά ο αέρας πρέπει να οδηγείται σε µονάδα απόσµησης πριν την διοχέτευσή του στην ατµόσφαιρα Εξοπλισµός διακίνησης βιοαερίου Οι συσκευές ελέγχου πίεσης στους χωνευτές και τα αεριοφυλάκια πρέπει να διαθέτουν προστασία από τον παγετό για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της πίεσης. Οι συσκευές αυτές πρέπει να ρυθµίζουν αυτόµατα την πίεση και να δίνουν σήµα συναγερµού στο ΚΕΛ σε περίπτωση χαµηλής ή υψηλής πίεσης. Οι σωληνώσεις διακίνησης βιοαερίου πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε δικλείδες αποµόνωσης και στους χωνευτές και ανάντη του αεριοφυλακίου. Επίσης όλες οι σωληνώσεις διακίνησης βιοαερίου που διέρχονται µέσα από κλειστούς χώρους πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε δικλείδες αποµόνωσης οι οποίες θα βρίσκονται εκτός των χώρων αυτών. Ανάντη των συσκευών κατανάλωσης βιοαερίου (συµπιεστές, καυστήρες κτλ.), οι σωληνώσεις διακίνησης βιοαερίου πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε φλογοπαγίδες. Επίσης τα δίκτυα διακίνησης βιοαερίου θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε συστήµατα εκκένωσης συµπυκνωµάτων, στα χαµηλά σηµεία της σωληνογραµµής. 7 από 32 Έκδοση : 0

8 Οι δαυλοί καύσης πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε αυτόµατες συσκευές ανάφλεξης, φλογοπαγίδες και εξοπλισµό παρακολούθησης της φλόγας. Στις αίθουσες που στεγάζεται εξοπλισµός κατανάλωσης βιοαερίου (π.χ. συµπιεστές, µηχανές συµπαραγωγής ε- νέργειας κτλ.) πρέπει να παρέχεται επαρκής φυσικός ή εξαναγκασµένος εξαερισµός. Για την αποφυγή εισόδου βιοαερίου στις αίθουσες των συµπιεστών βιοαερίου και των µηχανών συµπαραγωγής θα πρέπει: Να προβλεφθούν δικλείδες αποµόνωσης (µε εφεδρικό έλεγχο) Η αναρρόφηση αέρα των µηχανών συµπαραγωγής να γίνεται από εξωτερικό περιβάλλον Τα περσιδωτά ανοίγµατα εξαερισµού του χώρου να βρίσκονται µακριά από τις σωληνώσεις απαγωγής των καυσαερίων Το σύστηµα ανάφλεξης των µηχανών συµπαραγωγής πρέπει να παραµένει ανενεργό, έως ότου τροφοδοτηθούν οι µηχανές µε επαρκή ποσότητα αέρα Μέτρα ασφαλείας Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ και στα επιµέρους Κεφάλαια της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Κλειστοί χώροι Σε κλειστούς χώρους, όπου διακινούνται λύµατα, ιλύς, χηµικά, βιοαέριο κτλ. θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την πρόληψη κινδύνων από την µείωση της συγκέντρωσης του οξυγόνου στην ατµόσφαιρα, πυρκαγιά, έκρηξη, δηλητηρίαση, µόλυνση του προσωπικού κτλ. Για τον λόγο αυτό, σύµφωνα µε την ΕΝ , είναι απαραίτητη η ύπαρξη µόνιµου εξοπλισµού ανίχνευσης για την παρακολούθηση της ατµόσφαιρας στους χώρους αυτούς. Ο εξοπλισµός ανίχνευσης πρέπει να έχει αντιεκρηκτική προστασία και να είναι σύµφωνος µε τις σχετικές προδιαγραφές. Εφ όσον προδιαγράφεται σχετικά, ο µόνιµα εγκαθιστάµενος εξοπλισµός ανίχνευσης πρέπει να χρησιµοποιείται για την ενεργοποίηση των συστηµάτων ασφαλείας της περιοχής (π.χ. θέση σε λειτουργία του εξαερισµού), καθώς επίσης θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη µε µέσα επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνα). Για την εξασφάλιση επαρκούς φυσικού εξαερισµού στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να προβλεφθούν περσιδωτά ανοίγµατα στις αίθουσες. Εάν ο φυσικός εξαερισµός δεν επαρκεί θα πρέπει να προβλεφθεί εξαναγκασµένος αερισµός. Για την εξέταση των κινδύνων δηµιουργίας εκρηκτικής ατµόσφαιρας, για την επιλογή και υλοποίηση των µέτρων προστασίας πρέπει να εφαρµόζεται η Κοινοτική Οδηγία Νο 99/92/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Στις περιοχές του έργου, που ο κίνδυνος έκρηξης είναι µεγάλος πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση και η πρόσβαση σε αυτούς να περιορίζεται µόνο σε εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά: οι χωνευτές ιλύος οι δεξαµενές αποθήκευσης βιοαερίου η αίθουσα συµπιεστών βιοαερίου κατατάσσονται στην Ζώνη 1, σύµφωνα µε το ISO 79-10, ενώ στην Ζώνη 2 κατατάσσονται: η εσχάρωση και εξάµµωση η αίθουσα πάχυνσης και αφυδάτωσης της ιλύος οι θάλαµοι αναρρόφησης αντλιοστασίων Στις παραπάνω περιοχές του έργου, και όπου αλλού ορίζεται στην ΕΤΣΥ, θα πρέπει να εγκατασταθούν µόνιµοι ανιχνευτές µεθανίου, µονοξειδίου του άνθρακα και υδρόθειου. Κάθε µονάδα ελέγχου θα φέρει επαφές εξόδου για τις ακόλουθες λειτουργίες: Στο 20% της τιµής αναφοράς: προκαταρκτικός συναγερµός (π.χ. θέση σε λειτουργία του τεχνητού αερισµού, άνοιγµα θυρών κτλ.) Στο 50% της τιµής αναφοράς: λειτουργία επείγουσας ανάγκης (π.χ. παύση όλων των πηγών ανάφλεξης) 8 από 32 Έκδοση : 0

9 ιακίνηση και αποθήκευση χηµικών Η αποθήκευση χηµικών και καυσίµων πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΝ Γενικά τα δοχεία των χηµικών πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ανθεκτικά υλικά, και να τοποθετούνται σε στεγανές λεκάνες επαρκούς όγκου κατασκευασµένες από αντιδιαβρωτικά υλικά, ώστε η τυχόν διαρροή χηµικού να µην διατίθεται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Η χωρητικότητα της λεκάνης πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον µε το 110% του ενεργού όγκου του µεγαλύτερου δοχείου. Η λεκάνη θα πρέπει να διαθέτει φρεάτιο στράγγισης για την εγκατάσταση µόνιµης ή φορητής αντλίας για την διάθεση των στραγγισµάτων σε ασφαλή χώρο. οχεία των χηµικών που µπορεί να σχηµατίσουν επικίνδυνα µίγµατα µεταξύ τους ή να διαβρώσουν δοχεία άλλων χηµικών, δεν πρέπει να τοποθετούνται στην ίδια λεκάνη. Στα εργαστήρια, τα µηχανουργία και όπου αλλού είναι απαραίτητη φύλαξη µικρής ποσότητας καυστικών, εύφλεκτων, τοξικών και διαβρωτικών χηµικών θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα κατασκευασµένο ερµάριο που θα κλείνει και ασφαλίζει µόνο του Σήµανση Στους χώρους των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων θα πρέπει να εγκατασταθούν ευδιάκριτες επιγραφές σε περίοπτες και κατάλληλες θέσεις. Ειδικότερα επιγραφές πρέπει να αναρτώνται: α. στην είσοδο επικίνδυνων περιοχών, για την προειδοποίηση κινδύνου (π.χ. υψηλή στάθµη θορύβου, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, επικίνδυνα χηµικά, κτλ.). β. για την κοινοποίηση ειδικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων που επιβάλλονται για την είσοδο στον χώρο (π.χ. απαγόρευση του καπνίσµατος, χρήση γυαλιών ασφαλείας, ακουστικών κτλ.). γ. για τον εξοπλισµό ασφαλείας της περιοχής (π.χ. έξοδοι κινδύνου, εξοπλισµός διάσωσης, κουτί πρώτων βοηθειών κτλ.) ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Οι οδοί κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων πρέπει να σχεδιάζονται σύµφωνα µε τις λειτουργικές απαιτήσεις των χώρων, παρέχοντας άµεση και ασφαλή πρόσβαση σε αυτούς. Ο σχεδιασµός των οδών κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών γίνεται σύµφωνα µε ΕΝ Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, το ελάχιστο πλάτος του καταστρώµατος στις οδούς κυκλοφορίας οχηµάτων ανέρχεται σε 4,00 m. Στις περιοχές του έργου όπου είναι πιθανή η στάση ή στάθµευση οχηµάτων πρέπει να παρέχεται επιπλέον χώρος για την απρόσκοπτη διέλευση άλλων οχηµάτων καθώς και επαρκής χώρος ελιγµών. Όλοι οι οδοί κυκλοφορίας που διέρχονται εµπρός από κτίρια ή µονάδες επεξεργασίας πρέπει να έχουν πεζοδρόµια πλάτους τουλάχιστον 1,00 m. Οι πεζοδιάδροµοι επίσκεψης σε επιµέρους µονάδες, πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 0,60 m και ελεύθερο ύψος 2,00 m. Στην περίπτωση που οι διάδροµοι χρησιµοποιούνται και για την µεταφορά φορτίων το πλάτος τους καθορίζεται ανάλογα µε τις διαστάσεις των φορτίων και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 1,20 m. Για υψοµετρικές διαφορές µεγαλύτερες των 0,20 m είναι απαραίτητη η χρήση σκαλοπατιών ή ραµπών. Οι ράµπες δεν πρέπει να διακόπτονται από σκαλοπάτια και δεν πρέπει να έχουν κλίση µεγαλύτερη από υ:β=1:10. Στις οδούς και τον περιβάλλοντα χώρο πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη αποχέτευση των οµβρίων. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στερεά εγκιβωτισµού τοποθετούνται στην εξωτερική οριογραµµή των περιφερειακών δρόµων, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις κατασκευάζονται κρασπεδόρειθρα. Σε καµπύλες ακτίνας µικρότερης των 5 m θα χρησιµοποιούνται ειδικά καµπύλα προκατασκευασµένα τεµάχια. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ικανοποιητικός φωτισµός στις οδούς κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών εντός της ε- γκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων. Γενικά η ένταση γενικού φωτισµού πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 lux. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης εκτός των επιφανειών οδών, πεζοδροµίων ή φυτοκάλυψης, θα γίνεται διάστρωση µε θραυστό υλικό λατοµείου της ΠΤΠ 0150 (διαβαθµίσεων και Ε). 9 από 32 Έκδοση : 0

10 643.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 643. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στο σύνολο του εξοπλισµού, που ενσωµατώνεται στο έργο. Όλος ο εξοπλισµός, κύριος και βοηθητικός, πρέπει να είναι σύµφωνος µε την παρούσα Προδιαγραφή και µε τις επιµέρους Προδιαγραφές της ΓΤΣΥ. Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ 2255 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων». Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα ελληνικά πρότυπα (ΕΛΟΤ). Η αναφορά στις παρούσες Προδιαγραφές σε άλλα διεθνή πρότυπα (DIN, BS κτλ.), είναι ενδεικτική της επιθυµητής ποιότητας και ο Ανάδοχος µπορεί να εφαρµόσει εναλλακτικά πρότυπα, εφ όσον αυτά είναι τουλάχιστον ισοδύναµα µε την τελευταία έκδοση των αναφεροµένων στις παρούσες Προδιαγραφές. (1) Εξοπλισµός είναι κάθε µηχάνηµα ή διάταξη, που µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε το δοµικό έργο στο οποίο εγκαθίσταται, µπορεί να επιτύχει την προδιαγεγραµµένη λειτουργία του. (2) Μονάδα επεξεργασίας είναι το δοµικό έργο που µαζί µε το σύνολο του εγκαθιστάµενου σε αυτό εξοπλισµού λειτουργεί αυτόνοµα σαν µία ενιαία βαθµίδα επεξεργασίας και είναι διακριτή από άλλες µονάδες επεξεργασίας, οι οποίες βρίσκονται ανάντη ή κατάντη (π.χ. εσχάρωση, εξάµµωση, πρωτοβάθµια καθίζηση, βιολογικός αντιδραστήρας, δευτεροβάθµια καθίζηση, χώνευση, αφυδάτωση κτλ.). (3) Ονοµαστική φόρτιση YN είναι η µέση φόρτιση συνεχούς λειτουργίας του εξοπλισµού υπό πλήρες φορτίο. (4) Μέγιστη φόρτιση Ymax είναι η φόρτιση αιχµής που θέτει τον εξοπλισµό «εκτός λειτουργίας», για παράδειγ- µα η τιµή στην οποία ρυθµίζεται ο διακόπτης υπερφόρτισης. (5) Συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας KA είναι η παράµετρος που εκφράζει την επίδραση των συνθηκών λειτουργίας στον κινητήρα του εξοπλισµού. Ο συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας δίδει έµµεσες ή άµεσες πληροφορίες για την φόρτιση, την διάρκεια λειτουργίας και την θερµοκρασία και είναι ο συντελεστής που συσχετίζει την φόρτιση µε το οριακό φορτίο (load capacity). (6) ιάρκεια ζωής εξοπλισµού είναι ο χρόνος λειτουργίας του εξοπλισµού σε ονοµαστική φόρτιση µέχρις ότου ένα εξάρτηµά του καταστραφεί. Η διάρκεια ζωής του εξοπλισµού δεν πρέπει να συγχέεται µε τον χρόνο συντήρησης, ούτε µε τον χρόνο λειτουργίας, που λαµβάνεται υπόψη στις τεχνικοοικονοµικές µελέτες. (7) Το φορτίο σάρωσης [Ν/m] είναι το κύριο λειτουργικό φορτίο σε έναν σαρωτή και είναι το φορτίο που απαιτείται για την µεταφορά της ιλύος καθώς επίσης και για την κίνησή του σαρωτή µέσα στο νερό Γενικές απαιτήσεις O εξοπλισµός, θα προέρχεται από προµηθευτές οι οποίοι είναι πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε το ISO 9001, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Ο εξοπλισµός που θα παραδοθεί πρέπει να έχει αποδεικτικά καλής και αξιόπιστης λειτουργίας σε παρόµοια έργα, να είναι ανθεκτικός και απλός στην λειτουργία του, και να παρέχεται στην α- γορά επάρκεια ανταλλακτικών. Σύµφωνα µε την ΕΝ , ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει την Υπηρεσία, ότι ο προσφερόµενος εξοπλισµός καλύπτεται από ανταλλακτικά για µια 10ετία από την ηµέρα εγκατάστασής του. Ο εξοπλισµός θα πρέπει να ανήκει στην σειρά παραγωγής του κατασκευαστή και να είναι σύµφωνος µε τις επιµέρους Προδιαγραφές. Η κατασκευή του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο του προµηθευτή, πριν την α- ποστολή του στο εργοτάξιο και οι επί τόπου εργασίες θα περιορίζονται στην ανέγερση του εξοπλισµού και σε µικρές µόνο προσαρµογές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εγκατάστασή του. Ο σχεδιασµός και η κατασκευή όλου του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής και θα πρέπει να είναι πρώτης εµπορικής ποιότητας. Το φινίρισµά του θα είναι πρώτης εµπορικής ποιότητας και σύµφωνα µε την πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και πρακτικές. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι τα πλέον κατάλληλα για την εργασία για την οποία προορίζονται, καινούργια και πρώτης εµπορικής ποιότητας, συµβατά µεταξύ τους, χωρίς ελαττώµατα και επιλεγµένα για µεγάλη διάρκεια ζωής µε την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. Όλα τα εξαρτήµατα, που θα έρχονται σε άµεση επαφή µε τα χηµικά που χρησιµοποιούνται κατά την επεξεργασία, θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στην τριβή και στην διάβρωση και να διατηρούν τις ιδιότητες τους χωρίς να υφίστανται γήρανση από τον καιρό, την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή διάβρωσης που θα οφείλεται στην επαφή διαφορετικών µετάλλων. Όπου είναι απαραίτητο να υπάρχει επαφή µεταξύ διαφορετικών µετάλλων, τα µέταλλα αυτά θα επιλέγονται έτσι ώστε η διαφορά δυναµικού µεταξύ τους στην ηλεκτροχηµική σειρά να µην είναι µεγαλύτερη από 0,5 mv. 10 από 32 Έκδοση : 0

11 Εάν τούτο δεν είναι δυνατό, οι επιφάνειες επαφής του ενός ή και των δύο µετάλλων θα είναι επιµεταλλωµένες (γαλβανισµένες), ή επεξεργασµένες κατά άλλο τρόπο έτσι ώστε η διαφορά δυναµικού να έχει ελαττωθεί µέσα στα επιτρεπτά όρια, ή εναλλακτικά τα δύο µέταλλα θα είναι µονωµένα µεταξύ τους. Υλικά και συσκευές που πρόκειται να λειτουργήσουν σε διαβρωτικό ή εκρηκτικό περιβάλλον πρέπει να πληρούν τους προβλεπόµενους από την αντίστοιχη ΕΤΣΥ, όρους. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΝ , όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης (µπουλόνια, βίδες, παξιµάδια κτλ.) που βρίσκονται κάτω από την στάθµη του νερού ή σε διαβρωτική ατµόσφαιρα θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα κατηγορίας Α2 ή Α4 σύµφωνα µε το ISO έως Όλα τα παρόµοια εξαρτήµατα πρέπει να είναι απόλυτα εναλλάξιµα και αντικαθιστάµενα, ακριβή και εντός των προδιαγραφόµενων ανοχών, έτσι ώστε τα ανταλλακτικά να µπορούν να τοποθετούνται χωρίς καµία δυσκολία. Το σύνολο του εξοπλισµού θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς υπερβολικούς κραδασµούς και µε τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο. Όλα τα περιστρεφόµενα µέρη θα είναι καλά ζυγοσταθµισµένα, τόσο στατικά όσο και δυναµικά, έτσι ώστε, όταν περιστρέφονται µε τις κανονικές ταχύτητες και φορτίο, να µην παρουσιάζουν κραδασµούς. Όλα τα µέρη του εξοπλισµού, που µπορεί να υποστούν φθορά ή ζηµιές λόγω σκόνης, θα είναι τελείως κλειστού τύπου µε προστατευτικό περίβληµα. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΤΣΥ, µηχανήµατα που θα είναι τοποθετηµένα σε χώρους όπου θα υπάρχει προσωπικό κατά τη διάρκεια των συνήθων διεργασιών λειτουργίας, θα είναι σχεδιασµένα ή θα φέρουν σιγαστήρες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό δεν θα υπόκειται σε περισσότερο από το ισοδύναµο σε στάθµη συνεχούς ήχου των 75 db (A), όπως καθορίζεται στο πρότυπο ISO ιαστασιολόγηση εξοπλισµού Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΕΝ , οι παρακάτω πληροφορίες διαστασιολόγησης, πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή του εξοπλισµού: Φορτία (κινητά, λειτουργικά κτλ.) Φορτίσεις (ονοµαστική, µεγίστη, εκτάκτου ανάγκης) Συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας (service factor) Τρόπος λειτουργίας, σύµφωνα µε ΕΝ Βαθµός προστασίας κινητήρων, σύµφωνα µε ΕΝ ιάρκεια ζωής εξοπλισµού Το ωφέλιµο φορτίο στις κινούµενες γέφυρες θα λαµβάνεται τουλάχιστον ίσο µε 1,50 kn/m 2. Στις γέφυρες, το µέγιστο βέλος κάµψης, περιλαµβανοµένων όλων των φορτίων µε εξαίρεση του κινητού φορτίου, δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/500 του µήκους της γέφυρας. Ο φορέας θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένος, ώστε κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη να µην επηρεάζεται η λειτουργία του σαρωτή και να µην προκαλείται µόνιµη παραµόρφωση της γέφυρας. Η µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση, που θα ασκείται στο σκυρόδεµα, από τους τροχούς των γεφυρών δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από: 250 Ν/cm 2 σε περίπτωση ελαστικών τροχών 500 Ν/cm 2 σε περίπτωση τροχών από πολυουρεθάνη Στην περίπτωση τροχών από πολυουρεθάνη θα πρέπει το σκυρόδεµα να προστατεύεται από χαλύβδινο φύλλο, ή άλλο κατάλληλο υλικό. Το πλάτος και η διάµετρος των τροχών του εξοπλισµού θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστον ίσο µε τις τιµές του Πίνακα , σύµφωνα µε ΕΝ : Πίνακας : Πλάτος και η διάµετρος των τροχών του εξοπλισµού # Είδος τροχού Ελάχιστο πλάτος [mm] Ελάχιστη διάµετρος [mm] κινητήριος µη κινητήριος κατευθυντήριος από 32 Έκδοση : 0

12 Εάν στη Μελέτη και στην ΕΤΣΥ δεν αναφέρεται διαφορετικά, το φορτίο σάρωσης θα πρέπει να λαµβάνεται από τον Πίνακα (DIN ). Πίνακας : Φορτίο σάρωσης # Φορτίο σάρωσης [Ν/m] εξαµενή εξάµµωσης Πρωτοβάθµια καθίζηση ευτεροβάθµια καθίζηση Αναµοχλευτής ιλύος Επιφανειακό ξέστρο Κυκλικές δεξαµενές Ορθογωνικές δεξαµενές Ιλύς µετά από εξάµ- µωση Σαρωτές ιλύος Ιλύς χωρίς εξάµ- µωση Σαρωτές µε αναρρόφηση ή µε αλυσίδα Επιπλέοντα Συγκέντρωση ιλύος <8% Συγκέντρωση ιλύος <12% Θερµική επεξεργασία ιλύος Ειδικές εφαρµογές Ειδικές εφαρµογές Ιλύς µετά από εξάµµωση Ιλύς χωρίς εξάµµωση Ειδικές εφαρµογές Εφ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας (service factor) του εξοπλισµού επεξεργασίας θα λαµβάνεται ίσος µε 1,50. Σύµφωνα µε τον Πίνακα Α.1 της ΕΝ η διάρκεια ζωής του εξοπλισµού διακρίνεται στις 5 κατηγορίες του πίνακα : Πίνακας : ιάρκεια ζωής του εξοπλισµού Κατηγορία ιάρκεια ζωής [h] Βαθµίδα καταπόνησης ιάρκεια λειτουργίας Φόρτιση Ταχύτητα Παραδείγµατα εφαρµογής Ασήµαντη µικρή µικρή µικρή µικρή µικρή µέση τυχαία Εσχάρες µέση υψηλή τυχαία Εσχάρες κανονική µεγάλη µέση τυχαία Σαρωτές υψηλή µεγάλη υψηλή τυχαία Αεριστήρες ιαδικασία έγκρισης υλικών και εξοπλισµού εξαιρετικά υψηλή µεγάλη υψηλή τυχαία Για ειδικές εφαρµογές Κάθε υλικό η εξοπλισµός υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία έχει το δικαίωµα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού ή/και εξοπλισµού, του οποίου η ποιότητα ή τα ειδικά χαρακτηριστικά κρίνονται µη ικανοποιητικά ή α- νεπαρκή για την καλή λειτουργία του όλου έργου και την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για κάθε υλικό και εξοπλισµό να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση τις παρακάτω πληροφορίες : ο κατασκευαστής και ο τύπος τα στοιχεία διαστασιολόγησης (παρ.643.3) οι εφαρµοζόµενες προδιαγραφές τα υλικά και η αντιδιαβρωτική προστασία 12 από 32 Έκδοση : 0

13 τα χαρακτηριστικά µεγέθη και οι διαστάσεις το πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου εικονογραφηµένα έντυπα (prospectus) πρόσθετες πληροφορίες, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις παρούσες Προδιαγραφές Πριν από την σχετική έγκριση της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος δεν µπορεί να προχωρήσει στην παραγγελία του εξοπλισµού Συσκευασία και αποστολή Ο εξοπλισµός, πριν την αποστολή του από το εργοστάσιο του κατασκευαστή στο εργοτάξιο, θα πρέπει να έχει ε- παρκή προστασία κατά της διάβρωσης και των τυχαίων ζηµιών, που µπορεί να προκύψουν κατά την µεταφορά, την αποθήκευση και την ανέγερση του. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα παραπάνω και θα πρέπει να προµηθεύσει όλα τα απαραίτητα µέσα και υλικά (κιβώτια συσκευασίας κτλ.) και να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα, έτσι ώστε ο εξοπλισµός να φθάσει στο εργοτάξιο άθικτος και χωρίς ζηµιές. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε να µπορέσει να αντέξει σε τυχόν κακοµεταχειρίσεις κατά την µεταφορά λαµβάνοντας υπόψη και τις πιθανές καθυστερήσεις και να είναι κατάλληλη για αποθήκευση. Όλα τα α- ντικείµενα θα µαρκάρονται καθαρά, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται στον κατάλογο συσκευασίας, που θα βρίσκεται µέσα σε αδιάβροχο φάκελο. Τα κιβώτια θα πρέπει να έχουν σηµεία αναγνώρισης, που να συσχετίζεται µε τον φάκελο συσκευασίας και να µαρκάρονται µε αδιάβροχη µπογιά, ώστε να φαίνεται το βάρος τους και τα σηµεία στερέωσης των λαβών. Οι φλάντζες, οι δικλείδες και τα ειδικά τεµάχια θα πρέπει να προστατεύονται µε ξύλινους δίσκους, που θα είναι στερεωµένοι µε προσωρινά µπουλόνια (τα οποία όµως δεν θα χρησιµοποιηθούν κατά την εγκατάσταση του εξοπλισµού), ή µε άλλες δόκιµες µεθόδους. Τα διάφορα µικροϋλικά όπως χιτώνια, δακτύλιοι, τσιµούχες, κοχλίες, περικόχλια κτλ., θα συσκευάζονται σε κιβώτια. Οι ηλεκτρονόµοι, τα όργανα κτλ. πρέπει να µεταφέρονται στερεωµένοι µε κοχλίες ή/και σφιγκτήρες µεταφοράς µε ευδιάκριτη σήµανση, ώστε να εµποδίζεται η κίνηση των κινητών µέρων τους. Εξοπλισµός, που προορίζεται για εσωτερική εγκατάσταση, όπως είναι οι ηλεκτρικοί κινητήρες, οι διακόπτες και τα συστήµατα ελέγχου, τα όργανα και οι πίνακες, τα στοιχεία µηχανών κτλ., θα πρέπει να είναι καλυµµένα µε φύλλα αλουµινίου ή πολυαιθυλενίου, ερµητικά κλεισµένα στις συνδέσεις τους και η συσκευασία θα πρέπει να διαθέτει µε κατάλληλο υγροσκοπικό υλικό. Κατά την παραλαβή του εξοπλισµού επί τόπου των έργων, ο Ανάδοχος οφείλει, εάν του ζητηθεί, να ανοίξει το ο- ποιοδήποτε κιβώτιο ή συσκευασία για έλεγχο από τον Εργοδότη και µετά να προβεί ο ίδιος στην επανασυσκευασία του Πινακίδες αναγνώρισης εξοπλισµού Κάθε επιµέρους εξάρτηµα του εξοπλισµού πρέπει να έχει µόνιµα στερεωµένη, σε εµφανή θέση, πινακίδα αναγνώρισης ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, πάνω στην οποία θα έχουν τυπωθεί ή χαραχθεί από τον κατασκευαστή οι ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες: Όνοµα και διεύθυνση κατασκευαστή Ονοµασία εξαρτήµατος Αύξων αριθµός της κατασκευής, στοιχεία αναφοράς κατασκευής και /ή εργασίας. Ισχύς ή άλλα σχετικά χαρακτηριστικά στοιχεία. Όλα τα εξαρτήµατα του εξοπλισµού που χρησιµεύουν για ένδειξη, συναγερµό και έλεγχο θα φέρουν κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε το ρόλο τους, τον τρόπο και τον τοµέα λειτουργίας τους. 13 από 32 Έκδοση : 0

14 644.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 644. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην εγκατάσταση του εξοπλισµού στο έργο. Η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις επιµέρους Προδιαγραφές της ΓΤΣΥ και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τις υπηρεσίες του κατασκευαστή του εξοπλισµού για την παρακολούθηση της συναρµολόγησης, ανέγερσης και την θέση του σε αποδοτική λειτουργία Αποθήκευση του εξοπλισµού στο εργοτάξιο Ο Ανάδοχος µε δικά του µέσα και ευθύνη θα εξασφαλίσει επαρκή χώρο για την αποθήκευση του εξοπλισµού µετά την άφιξη του στο εργοτάξιο. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να ετοιµάσει κατάλληλο πρόγραµµα παραδόσεων, έτσι ώστε η εγκατάσταση των διαφόρων εξαρτηµάτων και του εξοπλισµού να είναι συµβατή µε τους διατιθέµενους χώρους αποθήκευσης στο εργοτάξιο. Η Υπηρεσία θα εξετάσει τους διατιθέµενους χώρους αποθήκευσης και θα συµφωνήσει µε τον τρόπο και τη σειρά που θα ακολουθήσει η εγκατάσταση, ώστε ο εξοπλισµός να µπορεί να εγκαθίσταται µε τις λιγότερες δυνατές παρενοχλήσεις και καθυστερήσεις, ακολουθώντας το γενικό πρόγραµµα κατασκευής. Τα µέσα αποθήκευσης θα πρέπει γενικά να συµφωνούν µε τις παρακάτω απαιτήσεις : Ο εξοπλισµός πρέπει να αποθηκεύεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του, σε καθαρό, καλά αεριζόµενο και χωρίς υγρασία στεγασµένο χώρο. Τα αποθηκευόµενα αντικείµενα πρέπει να είναι κατάλληλα διατεταγµένα, ώστε να διευκολύνεται η ανεύρεση τους και να προστατεύονται από φθορές. Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα στηρίγµατα για την κατανοµή του φορτίου. Η µεταφορά και αποθήκευση των διαφόρων αντικειµένων πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην υποβάλλονται σε υπερβολικές καταπονήσεις και να µην φθείρεται η βαφή και το φινίρισµα τους. Όλα τα περιστρεφόµενα µηχανικά µέρη θα πρέπει να είναι καλυµµένα. Οι πλαστικοί σωλήνες θα πρέπει να προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία. Τα µεταλλικά αντικείµενα δεν πρέπει να αποθηκεύονται απ ευθείας πάνω στο έδαφος Εξαρτήµατα στερέωσης Τα µπουλόνια, οι βίδες και α παξιµάδια πρέπει να έχουν καλό φινίρισµά και αντοχή κατά της διάβρωσης όση και τα υλικά το οποία θα στερεώσουν. Στις περιπτώσεις που θα έρθουν σε επαφή διαφορετικά µέταλλα, πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατάλληλες µονωτικές ροδέλες και περικόχλια. Όπου υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης, τα µπουλόνια και οι ακέφαλοι κοχλίες θα σχεδιαστούν, ώστε η τάση που ε- φαρµόζεται στο µπουλόνι και τα παξιµάδι να µην υπερβαίνει το µισό της τάσης του κρίσιµου σηµείου ελαστικότητας του υλικού σε όλες τις συνθήκες εφαρµογής. Όπου είναι απαραίτητο, πρέπει να χρησιµοποιούνται κατάλληλα συστήµατα ασφάλισης και αντιδονητικές διατάξεις. Μπουλόνια αγκύρωσης τύπου διαστολής ή ρητίνης για στηρίξεις σε σκυρόδεµα θα πρέπει να έχουν ανοχή απόσχισης όχι µικρότερη από την αντοχή εφελκυσµού του µπουλονιού. Όλα τα µπουλόνια, παξιµάδια και οι βίδες που πρόκειται να ρυθµίζονται ή αφαιρούνται συχνά κατά την διάρκεια συντηρήσεων και επισκευών καθώς και αυτά που έχουν διάµετρο µικρότερη από Μ14 θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΝ , όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης (µπουλόνια, βίδες, παξιµάδια κτλ.) που βρίσκονται κάτω από την στάθµη του νερού ή σε διαβρωτική ατµόσφαιρα θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα κατηγορίας Α2 ή Α4 σύµφωνα µε το ISO έως Όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης πρέπει να είναι εµφανώς µαρκαρισµένα για να εξασφαλισθεί η σωστή επιτόπια συναρµολόγηση. Στις περιπτώσεις που µπουλόνια περνούν από φέροντα µέλη κατασκευών θα χρησιµοποιούνται κωνικές ροδέλες (taper washers), ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα µεταδίδεται ροπή κάµψης στο µπουλόνι. 14 από 32 Έκδοση : 0

15 644.4 Ζηµιές και µη ικανοποιητική εργασία από τρίτους Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισµός, που θα προµηθεύσει, θα τύχει της σωστής µεταχείρισης από το προσωπικό του. Για οποιαδήποτε µη ικανοποιητική εργασία, κακή τεχνική πρακτική, κακοµεταχείριση ή ζηµιές στον εξοπλισµό, ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη και οφείλει να ενηµερώσει άµεσα την Υπηρεσία Ανέγερση εξοπλισµού Ο Ανάδοχος θα φροντίσει ο ίδιος για την εκφόρτωση του Εξοπλισµού που έχει µεταφερθεί στο Εργοτάξιο ή στις αποθήκες και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν θα υποστεί. Πριν αρχίσει την εργασία του, ο Ανάδοχος πρέπει να µελετήσει τις συνθήκες και να έρθει σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία ώστε η εγκατάσταση του εξοπλισµού να γίνει χωρίς να παρενοχλούνται τα υπάρχοντα έργα επεξεργασίας. Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στο εργοτάξιο τα τεµάχια που θα ενσωµατωθούν στα έργα πολιτικού µηχανικού πριν από την εγκατάσταση του κυρίως εξοπλισµού. Γενικά η εγκατάσταση του εξοπλισµού πρέπει να γίνει σύµφωνα µε την καλύτερη σύγχρονη πρακτική και µεθόδους και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του αντίστοιχου εξοπλισµού. Τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την εγκατάσταση του θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στην Υπηρεσία οι οδηγίες εγκατάστασης (installation manual), του κατασκευαστή του εξοπλισµού. Τα παραπάνω θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα ή στην Αγγλική εάν ο εξοπλισµός εισάγεται στην Ελλάδα. Για την ανέγερση του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει το απαραίτητο ειδικευµένο προσωπικό, να διαθέσει τον αναγκαίο βοηθητικό εξοπλισµό όπως: γερανούς, παλάγκα, αναρτήρες, συνδετήρες, µέγγενες, χωροβάτες, όργανα δοκιµών, µονάδες συγκόλλησης, µονάδες οξυγόνου - ασετιλίνης, καθώς και όλα τα αναλώσιµα υλικά και γενικά οτιδήποτε παρόµοιο υλικό, το οποίο είναι απαραίτητο για την ανέγερση, τις επιτόπιες δοκιµές και την θέση σε λειτουργία. Ο εγκαθιστάµενος εξοπλισµός πρέπει να είναι αλφαδιασµένος και ευθυγραµµισµένος, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις ανοχές του κατασκευαστή. Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν επαρκή προσωρινά παρεµβύσµατα, στηρίγµατα κτλ., για να διευκολυνθεί η ανέγερση και η ευθυγράµµισή του και να εξασφαλιστεί ότι θα παραµείνει αµετακίνητος κατά την τοποθέτηση του κονιάµατος, του σκυροδέµατος, ή τις επιχωµατώσεις. Αφού ο εξοπλισµός αλφαδιασθεί και ευθυγραµµισθεί, θα γίνει τελική επιθεώρηση από την Υπηρεσία και θα δοθεί γραπτή έγκριση για να αρχίσει η ενσωµάτωση του εξοπλισµού (σκυροδέτηση εδράνων, πλίνθοι στήριξης, επιχω- µατώσεις κτλ.) Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 645. ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ O Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει µαζί µε τον εξοπλισµό εργαλεία, λιπαντικά και ανταλλακτικά τα οποία είναι απαραίτητα για την συντήρηση και την λειτουργία όλου του εγκαθιστάµενου εξοπλισµού. Τα παραπάνω θα πρέπει να καλύπτουν την περίοδο «θέση της εγκατάστασης σε αποδοτική λειτουργία» καθώς και την «δοκιµαστική λειτουργία της εγκατάστασης» εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Πριν την εγκατάσταση του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει ένα λεπτοµερή πίνακα των λιπαντικών, εργαλείων και ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου Εργαλεία Ο Ανάδοχος θα παραδώσει µέσα σε µεταλλικό κουτί µε κλειδαριά δύο πλήρεις σειρές χαλύβδινων κλειδιών κατάλληλων για όλα τα περικόχλια του εξοπλισµού, περιλαµβανοµένων και των κοχλιών πακτώσεως και των κοχλιών των συνδέσµων. Από τις σειρές αυτές η µία θα έχει ανοικτά κλειδιά και η άλλη κλειστά τύπου δακτυλίου. Θα παραδώσει επίσης κάθε άλλο ειδικό εργαλείο, π.χ. εξολκείς κτλ. που απαιτείται για τη γενική συντήρηση του εξοπλισµού καθώς και ένα γρασαδόρο χεριού για κάθε είδος λιπαντικού Λιπαντικά Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα προτεινόµενα λιπαντικά και αναλώσιµα υλικά, σε ποσότητες που θα επαρκούν µέχρι και το τέλος της περιόδου «δοκιµαστικής λειτουργίας» εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. 15 από 32 Έκδοση : 0

16 Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι ελάχιστοι δυνατοί τύποι και διαβαθµίσεις λιπαντικών, οι οποίοι πρέπει να είναι τυποποιηµένοι και εύκολα διαθέσιµοι στην τοπική αγορά. Σε τεµάχια του Η/Μ εξοπλισµού για τα οποία ο κατασκευαστής δίνει πίνακα εγκεκριµένων λιπαντικών - αντιψυκτικών - γράσων, θα πρέπει τα χρησιµοποιούµενα λιπαντικά να είναι σύµφωνα µε τα προτεινόµενα. Επιπλέον, ο προµηθευτής λιπαντικών πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO. Οι γρασαδόροι θα έχουν σφαιρική κεφαλή και πρέπει να βρίσκονται σε προσιτές θέσεις. Όπου µπορούν να συγκεντρωθούν πολλά σηµεία γρασαρίσµατος, θα στερεωθούν σε πλάκα συστοιχίας, σταθερής κατασκευής και κάθε σηµείο λίπανσης θα σηµειώνεται µε ευκρινή επιγραφή. Μόνιµη και ευκρινή επιγραφή πρέπει να έχει και κάθε συσκευή λίπανσης. Θα πρέπει να πρoβλεφθούν διατάξεις για την αποτροπή της υπερλίπανσης. Η λίπανση µε γράσο, θα γίνεται κατά προτίµηση µε πίεση και µε σύστηµα που δεν απαιτεί ρύθµιση και επαναγόµωση πάνω από µία φορά την εβδοµάδα. Τα δοχεία, που θα περιέχουν το λιπαντικό θα έχουν δείκτες στάθµης από γυαλί και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, βέργα στάθµης. Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι δείκτες θα είναι εύκολα ορατοί από την στάθµη εργασίας και θα δείχνουν την στάθµη σε όλες τις θερµοκρασίες, που πιθανόν να επικρατούν κατά την λειτουργία του υπ όψη εξοπλισµού. Οι δείκτες θα µπορούν να αποσυναρµολογούνται εύκολα για καθαρισµό. Μετά το πέρας της λειτουργίας της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο, όλα τα µηχανήµατα και ο επιµέρους εξοπλισµός πρέπει να είναι πλήρης µε καινούργια λιπαντικά Ανταλλακτικά Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι καινούργια, αχρησιµοποίητα και ανταλλάξιµα µε τα τεµάχια που πρόκειται να αντικαταστήσουν, και θα φέρουν εµφανείς ενδείξεις µε την περιγραφή τους και τον προορισµό τους. Πριν από την εγκατάσταση του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τον προµηθευτή του εξοπλισµού, πρέπει να ετοιµάσει λεπτοµερή κατάλογο µε τα απαιτούµενα για την λειτουργία των εγκαταστάσεων ανταλλακτικών και αναλωσίµων σε ετήσια βάση και θα αναφέρει τυχόν απαιτήσεις για µακροπρόθεσµες σηµαντικές επισκευές και θα υποδείξει τις ανάγκες για την αντικατάσταση/χρησιµοποίηση ανταλλακτικών πέραν των ανωτέρω. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει ανταλλακτικά και αναλώσιµα που θα καλύπτουν την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισµού µέχρι και το τέλος της περιόδου «δοκιµαστικής λειτουργίας». Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι συσκευασµένα σε ξύλινα κιβώτια κατά τρόπο κατάλληλο για µακροχρόνια αποθήκευση κάτω από τις κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή των εγκαταστάσεων, και να έχουν επαρκή προστασία κατά της διάβρωσης, της υγρασίας, της θερµοκρασίας, των µυκήτων, των επιβλαβών ζώων και των εντόµων. Στα κιβώτια θα είναι ανεξίτηλα µαρκαρισµένα στα Ελληνικά το ακριβές περιεχόµενο τους. Τα κιβώτια πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασµένα ώστε να διευκολύνει το άνοιγµα χωρίς να χρειάζεται αντικατάσταση της συσκευασίας. Όταν σε κιβώτιο έχουν συσκευασθεί περισσότερα από ένα ανταλλακτικά θα υπάρχει στο εξωτερικό του γενική περιγραφή του περιεχοµένου και µέσα λεπτοµερής κατάλογος Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 646. ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ Οι κινητήρες και οι µειωτήρες θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις επιµέρους Προδιαγραφές. Εφ όσον δεν προβλέπονται ιδιαίτερες απαιτήσεις στις επιµέρους Προδιαγραφές ισχύουν τα αναφερόµενα παρακάτω. Οι κινητήρες και οι µειωτήρες δεν πληρώνονται ιδιαίτερα αλλά η σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται στις τιµές των αντιστοίχων Άρθρων του Τιµολογίου Κινητήρες Οι περιελίξεις των κινητήρων θα είναι κατάλληλες ώστε να λειτουργούν κάτω από τις κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στο έργο και κατάλληλα συνδεδεµένες ώστε να αντέχουν σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. 16 από 32 Έκδοση : 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 5.2. Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Έργασιών

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 5.2. Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Έργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου Τ.Κ. 64004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)» 1.276.000 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2000a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000a/5247/B02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙ: ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ Τ3: ΔΟΚΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥ- ΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕ- ΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc N0300b/5296 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07γ.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

661. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ

661. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ 661.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 661. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις σωληνώσεις και τα εξαρτήµατα δικτύων, που βρίσκονται εντός αντλιοστασίων ή δοµικών έργων, στο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07β.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ... 1 2. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ... 2 3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ... 2

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ... 1 2. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ... 2 3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ... 2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός 98.500,00 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

650. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

650. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 650.1 Σχετικές εργασίες 650. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Εργασίες που σχετίζονται µε το περιεχόµενο του παρόντος κεφαλαίου είναι: Εργασίες Κεφάλαιο Χωµατουργικές εργασίες... : 120 Σκυροδέµατα : 340 Οδοστρωσία...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αναστάσιος Ι. Στάµου Επικ. Καθηγητής Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Εργων. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Μ.:926ΤΣΥ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Μ.:926ΤΣΥ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07α.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο : Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων ήµου Ευεργέτουλα (Ν5800α) 5.084.000 Ευρώ. εκέµβριος 2010.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο : Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων ήµου Ευεργέτουλα (Ν5800α) 5.084.000 Ευρώ. εκέµβριος 2010. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο : Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων ήµου Ευεργέτουλα (Ν5800α) 5.084.000 Ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800α/4931 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 34458/90 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών, διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιοµηχανιών πετρελαίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc N0300b/5296 ΕΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 για την προµήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. Πίνακας Περιεχοµένων

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. Πίνακας Περιεχοµένων ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Πίνακας Περιεχοµένων 2. ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ... 1 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 2.2. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 2.2.1. Πιεζοθραυστικό φρεάτιο άφιξης... 1 2.2.2. Eσχάρωση... 1 2.2..

Διαβάστε περισσότερα