641. Ε ΟΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "641. Ε ΟΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ"

Transcript

1 641.1 Φορτία εισόδου 641. Ε ΟΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Οι πληροφορίες του πίνακα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασµό των έργων δίδονται στην Μελέτη και την Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΤΣΥ). Τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε πρόσφατες µετρήσεις ή/και εκτιµήσεις της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΝ Πίνακας : Φορτία εισόδου # Παράµετροι Αναφορά Μελέτης/ΕΤΣΥ εν έχει εφαρµογή ίκτυο αποχέτευσης 1.1 Εξυπηρετούµενη περιοχή από το δίκτυο αποχέτευσης (χωριστικό ή παντορροϊκό) 1.2 Υδραυλικά φορτία ξηράς περιόδου 1.3 Ρυπαντικά φορτία ξηράς περιόδου 1.4 ιηθήσεις και εισροές κατά την διάρκεια του έτους 2 Βοθρολύµατα 2.1 Μέση ηµερήσια παροχή 2.2 Ρυπαντικά φορτία 2.3 Εποχιακή διακύµανση (εβδοµαδιαία, ετήσια) 3 Εξυπηρετούµενος πληθυσµός 3.1 Εξυπ. Πληθυσµός (σήµερα) 3.2 Εξυπ. Πληθυσµός (έναρξη λειτουργίας) 3.3 Εξυπ. Πληθυσµός (ορίζοντας σχεδιασµού) 3.4 Εποχιακή διακύµανση (εβδοµαδιαία, ετήσια) 4 Βιοµηχανικά απόβλητα (1) 4.1 Μέση ηµερήσια παροχή 4.2 Ρυπαντικά φορτία 4.3 Εποχιακή διακύµανση (εβδοµαδιαία, ετήσια) 5 Υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία σχεδιασµού 5.1 Μέγιστη ωριαία παροχή [l/s] και διάρκειά της 5.2 Τρόπος διάθεσης υπερβάλλουσας παροχής και απαιτούµενη επεξεργασία 5.3 Παροχή αιχµής στην ΕΕΛ 5.4 Ηµερήσια διακύµανση παροχής ξηράς περιόδου 5.5 Ρυπαντικά φορτία (COD, BOD 5, SS, VS, TP, TN, NH 4 -N, NO 3 -N κτλ.) 5.6 Ελάχιστος εβδοµαδιαίος και ηµερήσιος λόγος COD/N και COD/P 5.7 ιακύµανση θερµοκρασίας λυµάτων 5.8 Εποχιακή διακύµανση παραµέτρων σχεδιασµού (1) Περιλαµβάνονται οι βιοµηχανίες, που διαθέτουν στο δίκτυο σηµαντικά υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία, καθώς επίσης και βιο- µηχανίες που διαθέτουν τοξικές ουσίες, ή ενώσεις που αναστέλλουν την βιολογική διεργασία. 1 από 32 Έκδοση : 0

2 641.2 Χαρακτηριστικά εκροής και παραπροϊόντων επεξεργασίας Τα χαρακτηριστικά εκροής (όρια εκροής) και των παραπροϊόντων επεξεργασίας (εσχαρίσµατα, άµµος, ιλύς κτλ.), (πίνακας ), παρουσιάζονται αναλυτικά στην Μελέτη και την Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε- ΤΣΥ), σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην ΕΝ Πίνακας : Χαρακτηριστικά εκροής και παραπροϊόντων επεξεργασίας # Παράµετροι Αναφορά Μελέτης/ ΕΤΣΥ εν έχει εφαρµογή Όρια εκροής 2 Τρόπος δειγµατοληψίας 3 Χαρακτηριστικά ιλύος προς διάθεση 4 Τρόπος διάθεσης ιλύος 5 Χαρακτηριστικά παραπροϊόντων 6 Τρόπος διάθεσης των παραπροϊόντων Περιγραφή περιοχής Η διαθέσιµη έκταση, οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις, οι πολεοδοµικοί και οι περιβαλλοντικοί περιορισµοί που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασµό του έργου (πίνακας ), αναφέρονται στη Μελέτη και την Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΤΣΥ), σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην ΕΝ Πίνακας : Περιγραφή περιοχής (1) # Παράµετροι Αναφορά Μελέτης/ΕΤΣΥ εν έχει εφαρµογή Τοπογραφική αποτύπωση (1) 2 Υφιστάµενες εγκαταστάσεις 2.1 «ως κατασκευάσθηκαν» σχέδια υφισταµένων εγκαταστάσεων 2.2 Λίστα µηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού 3 Γεωτεχνικά στοιχεία 4 Κλιµατολογικά στοιχεία 5 Πολεοδοµικοί περιορισµοί 6 Περιβαλλοντικοί περιορισµοί Στην τοπογραφική αποτύπωση παρουσιάζονται τα όρια της διατιθέµενης έκτασης, τα υφιστάµενα κτίρια και κατασκευές, τα δίκτυα κοινής ωφελείας, οι οδοί πρόσβασης καθώς επίσης και το σηµείο εκβολής των επεξεργασµένων λυµάτων µε πληροφορίες για την µέση, µέγιστη και ελάχιστη στάθµη νερού στον αποδέκτη Πρόσθετα στοιχεία Στον πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα πρόσθετα στοιχεία, που περιλαµβάνονται στην Μελέτη και την Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΤΣΥ), τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην ΕΝ Πίνακας : Πρόσθετα στοιχεία # Παράµετροι Αναφορά Μελέτης/ΕΤΣΥ εν έχει εφαρµογή Λειτουργικές παράµετροι (ηλικία ιλύος, χρόνος παραµονής, όρια φόρτισης κτλ.) 2 Αριθµός παραλλήλων µονάδων και παρακάµψεις 2 από 32 Έκδοση : 0

3 # Παράµετροι Αναφορά Μελέτης/ΕΤΣΥ εν έχει εφαρµογή Εφεδρεία εξοπλισµού 4 Εφεδρική παροχή ενέργειας 5 Εγγυήσεις απόδοσης 6 ιάρκεια κατασκευής και λειτουργίας από τον Ανάδοχο 7 Λοιπά στοιχεία Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 642. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις σχεδιασµού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων και των επιµέρους µονάδων επεξεργασίας. Ο σχεδιασµός και ο εξοπλισµός των µονάδων επεξεργασίας πρέπει να είναι σύµφωνος µε την ΕΝ και µε τις επιµέρους προδιαγραφές της ΓΤΣΥ Γενικές απαιτήσεις Οι ανοχές των δοµικών κατασκευών των επιµέρους µονάδων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παραρτή- µατος Β της ΕΝ και να είναι συµβατές µε τον εξοπλισµό που πρόκειται να εγκατασταθεί. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά ισχύουν τα αναφερόµενα στα DIN 19551, 19552, και Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το ενδεχόµενο διαφορικών καθιζήσεων τµηµάτων των δοµικών έργων και του εξοπλισµού που εγκαθίσταται (π.χ. σωληνώσεις διασύνδεσης). Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλέπονται εύκαµπτες συνδέσεις τµηµάτων του εξοπλισµού ή διασύνδεσης εξοπλισµού και δοµικών έργων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΕΝ Πλησίον των περιοχών, που απαιτούνται εργασίες καθαρισµού, θα πρέπει να προβλεφθούν υδροληψίες από το δίκτυο βιοµηχανικού νερού της εγκατάστασης. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση πόσιµου νερού για εργασίες πλύσης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή µόλυνσης του δικτύου πόσιµου νερού από το δίκτυο βιοµηχανικού νερού. Σε όλες τις υδροληψίες θα πρέπει να υπάρχει σήµανση του βιοµηχανικού και πόσιµου νερού, σύµφωνα µε τις σχετικές Προδιαγραφές. Θα πρέπει όλες οι δεξαµενές να µπορούν να εκκενωθούν πλήρως, είτε µε βαρύτητα ή µε φορητή υποβρύχια α- ντλία, για τον καθαρισµό τους και την συντήρηση του εξοπλισµού. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν επαρκείς ρήσεις ή άλλα µέσα για την στράγγιση του πυθµένα των δεξαµενών προς ένα βαθύ φρεάτιο για την εγκατάσταση της φορητής αντλίας ή την σύνδεση µε το δίκτυο στραγγιδίων. Σε περίπτωση παράλληλων οµοειδών µονάδων πρέπει να είναι δυνατή από υδραυλική άποψη η διοχέτευση της συνολικής παροχής από τις υπόλοιπες λειτουργούσες µονάδες (θεωρώντας ότι µία µονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας για συντήρηση). Εάν προβλέπεται µία µόνο οµοειδής µονάδα, θα πρέπει να υπάρχει διάταξη παράκαµψής της Ειδικές απαιτήσεις για τις επιµέρους µονάδες επεξεργασίας Θα πρέπει να αποφεύγεται η είσοδος ατόµων στους υγρούς θαλάµους των αντλιοστασίων. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή αποθέσεων στους θαλάµους και θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ανέλκυσης του εξοπλισµού από το δάπεδο εργασίας µε κατάλληλες διατάξεις και ανυψωτικό εξοπλισµό. Στις δεξαµενές θα πρέπει να υπάρχει στηθαίο ελάχιστου ύψους 80 cm για την προστασία των εργαζοµένων. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει να τοποθετηθούν κιγκλιδώµατα ελάχιστου ύψους 1,10 m. Σύµφωνα µε την ΕΝ , εάν προβλέπεται παραπέτο ύψους 0,10 m, η µέγιστη επιτρεπτή απόσταση της οριζόντιας ράβδου του κιγκλιδώµατος από την στάθµη εργασίας ανέρχεται σε 0,50 m. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται παραπέτο, τότε η απόσταση του πρώτου οριζόντιου στοιχείου του κιγκλιδώµατος από την στάθµη εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,30 m. 3 από 32 Έκδοση : 0

4 Θα πρέπει να εγκαθίστανται προστατευτικές µπάρες ανάντη των αεριστήρων οριζοντίου άξονα στις οξειδωτικές τάφρους. Πλησίον του εξοπλισµού και σε εύκολα προσβάσιµη θέση πρέπει να υπάρχει κοµβίον εκτάκτου ανάγκης για την παύση λειτουργίας του εξοπλισµού σε περίπτωση ανάγκης Εσχάρωση Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ Η επιλογή του εξοπλισµού θα γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερό- µενα στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη λαµβάνοντας υπόψη και το είδος της προς εσχάρωση ροής (π.χ. ανεπεξέργαστα λύµατα, βοθρολύµατα, ιλύς κτλ.). Θα πρέπει κατ ελάχιστον να προσδιορίζονται : το διάκενο της εσχάρας η ταχύτητα δια µέσου της εσχάρας και στην διώρυγα προσαγωγής για όλο το εύρος των παροχών η µέγιστη αποδεκτή διαφορική στάθµη (ανάντη και κατάντη της εσχάρας) η µέγιστη ποσότητα εσχαρισµάτων προς συµπίεση (L/min) και ο βαθµός συµπίεσής τους (%TS). Η µονάδα εσχάρωσης πρέπει να σχεδιάζεται µε την µορφή παραλλήλων γραµµών. Εάν προβλέπεται µία µόνο γραµµή εσχάρωσης θα πρέπει να υπάρχει διάταξη παράκαµψης, ενώ στις άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι δυνατή, από υδραυλική άποψη, η διοχέτευση της συνολικής παροχής από τις υπόλοιπες µονάδες (θεωρώντας ότι µία µονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας). Ο εξοπλισµός της προεπεξεργασίας πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο αυτοµατοποιηµένος, ώστε να ελαχιστοποιείται η επαφή των ανθρώπων µε τα παραπροϊόντα προεπεξεργασίας (εσχαρίσµατα, άµµος επιπλέοντα κτλ.). Εφ όσον η µονάδα εσχάρωσης εγκαθίσταται εντός κτιρίου, θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής εξαερισµός και εφ όσον προδιαγράφεται σχετικά ο αέρας θα πρέπει να οδηγείται σε µονάδα απόσµησης πριν την διοχέτευσή του στην ατµόσφαιρα Εξάµµωση Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ Ο σχεδιασµός της εξάµµωσης πρέπει να γίνεται λαµβάνοντας υπόψη ειδικό βάρος της άµµου 2,65 kg/m 3 και θερµοκρασία λυµάτων 10 Ο C. Τα τυπικά µεγέθη της άµµου είναι 0,16 mm, 0,20 mm, 0,25 mm και 0,30 mm, ενώ οι αποδόσεις 95% και 99%. Εφ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι µονάδες εξάµµωσης σχεδιάζονται για την αποµάκρυνση άµµου ιδεατής διαµέτρου 0,30 mm σε ποσοστό 99%, σύµφωνα µε την ΕΝ Οι δεξαµενές εξάµµωσης πρέπει να σχεδιάζονται µε την µορφή παράλληλων γραµµών. Εάν προβλέπεται µία µόνο δεξαµενή εξάµµωσης, θα πρέπει να υπάρχει διάταξη παράκαµψης της µονάδας, ενώ στις άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι δυνατή, από υδραυλική άποψη, η διοχέτευση της συνολικής παροχής από τις υπόλοιπες µονάδες (θεωρώντας ότι µία µονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας). Η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα στις σωληνώσεις αέρα είναι 20 m/s. Στην Μελέτη και της ΕΤΣΥ προσδιορίζεται η ηµερήσια ποσότητα άµµου, το επιθυµητό ποσοστό αφυδάτωσης της άµµου (%ΤS) και στην περίπτωση που ζητείται από τις Προδιαγραφές και πλύση της άµµου και το επιθυµητό ποσοστό αποµάκρυνσης οργανικού φορτίου (%). Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά η ηµερήσια ποσότητα της άµµου θα πρέπει να µπορεί να αποµακρύνεται σε διάρκεια έξι ωρών Πρωτοβάθµια καθίζηση Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ Η επιλογή του εξοπλισµού και των επιµέρους διατάξεων θα γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη και ειδικότερα: την επιφανειακή φόρτιση (m 3 /m 2.d) για την παροχή σχεδιασµού ή/και την επιθυµητή απόδοση της διεργασίας (% BOD5, SS, TN, TP κτλ.) τον επιθυµητό όγκο ή χρόνο παραµονής για την παροχή σχεδιασµού τον τύπο της πρωτοβάθµιας καθίζησης (κυκλική, ορθογωνική κτλ.) τον τρόπο συλλογής ιλύος και επιπλεόντων 4 από 32 Έκδοση : 0

5 Βιολογική επεξεργασία Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ Οι βιολογικοί αντιδραστήρες, οι δεξαµενές τελικής καθίζησης και η ανακυκλοφορία ιλύος αποτελούν από κοινού µία ενιαία διεργασία, ο βαθµός απόδοσης της οποίας εξαρτάται από τον συνδυασµένο σχεδιασµό των επιµέρους µονάδων. Ο σχεδιασµός της µονάδας και η επιλογή του εξοπλισµού και των επιµέρους διατάξεων θα γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη και ειδικότερα: την απόδοση της επεξεργασίας (αποµάκρυνση οργανικού φορτίου, νιτροποίηση, απονιτροποίηση, αποφωσφόρωση) την προσθήκη χηµικών ή/και η αναερόβια δεξαµενή για την αποµάκρυνση του φωσφόρου τη συγκέντρωση αναµίκτου υγρού (MLSS) ή/και οργανικών στερεών στον βιολογικό αντιδραστήρα (MLVSS) την ηλικία ιλύος (ΘC) την οργανική φόρτιση τον βιολογικό αντιδραστήρα (F/M=kgBOD5/kgMLSS) την επιφανειακή φόρτιση των δεξαµενών τελικής καθίζησης (m 3 /m 2.d) και τον δείκτη καθιζησιµότητας της ιλύος (SVI). Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την ΕΝ , ο βαθµός αποµάκρυνσης φωσφόρου από τις δεξαµενές πρωτοβάθµιας καθίζησης κυµαίνεται µεταξύ 5% και 15%, ενώ κατά την βιολογική επεξεργασία αποµακρύνεται το 10% έως 30% του φορτίου. Με την πρόβλεψη αναερόβιας δεξαµενής για την βιολογική αποµάκρυνση του φωσφόρου η απόδοση µπορεί να φτάσει µέχρι το 60% έως 90% του ηµερήσιου φορτίου. Για τον λόγο αυτό, το φορτίο του φωσφόρου που θα πρέπει να αποµακρυνθεί µε την προσθήκη χηµικών θα πρέπει να προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των λυµάτων. Ο σχεδιασµός της µονάδας και η επιλογή του εξοπλισµού και των επιµέρους διατάξεων θα γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη και ειδικότερα τα παρακάτω: Συγκέντρωση στερεών (kg/m 3 ) και οργανικών (kg VSS/m 3 ) της ανεπεξέργαστης ιλύος Ωριαία παροχή ιλύος (m 3 /h) λαµβάνοντας υπόψη και τον τρόπο τροφοδότησης του παχυντή Η επιφανειακή φόρτιση (m 3 /m 2.h) H φόρτιση στερεών (kg/m 2.d) Ο χρόνος παραµονής στερεών Τρόπος συλλογής στραγγιδίων Επεξεργασία ιλύος Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ Οι επιµέρους µονάδες επεξεργασίας ιλύος προσδιορίζονται στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη, λαµβάνοντας υπόψη: Την προέλευση της ιλύος Τα χαρακτηριστικά της ανεπεξέργαστης ιλύος Τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις Κατά τον σχεδιασµό των µονάδων επεξεργασίας ιλύος θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια, που αναφέρονται στην ΕΝ , καθώς επίσης και για τον έλεγχο των οσµών, σύµφωνα µε την ΕΝ Θα πρέπει να εξασφαλίζονται επαρκείς όγκοι αποθήκευσης ανεπεξέργαστης και επεξεργασµένης ιλύος λαµβάνοντας υπόψη και τον τρόπο λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων. Ανάντη και κατάντη των επιµέρους µονάδων επεξεργασίας ιλύος θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις δειγµατοληψίας και µέτρησης της παροχής, σύµφωνα µε την ΕΝ Τα στραγγίδια που συλλέγονται από τις διάφορες µονάδες επεξεργασίας ιλύος θα πρέπει να διατίθενται στην είσοδο της Εγκατάστασης. Στην ΕΤΣΥ και στην Μελέτη θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το φορτίο των στραγγιδίων και ειδικότερα το φορτίο αιχµής της αµµωνίας και του φωσφόρου. Για τον σκοπό αυτό ίσως απαιτηθούν δεξαµενές εξισορρόπησης των στραγγιδίων ή ακόµη και χωριστή επεξεργασία τους πριν από την διάθεσή τους στην κύρια γραµµή επεξεργασίας. Στους υδραυλικούς υπολογισµούς διακίνησης της ιλύος θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το ιξώδες της λάσπης ανάλογα της συγκέντρωσής της και της προέλευσής της. Οι σωληνώσεις διακίνησης της ιλύος θα σχεδιαστούν, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται συνεχώς ελάχιστη ταχύτητα 1 m/s και στην περίπτωση, που αυτό δεν είναι δυνατό θα πρέ- 5 από 32 Έκδοση : 0

6 πει να ληφθούν µέτρα για την πλύση των αγωγών ιλύος µε βιοµηχανικό νερό. Η ελάχιστη διάµετρος των σωληνώσεων διακίνησης ιλύος είναι DN 100 και στην περίπτωση της περίσσειας ιλύος DN 80. Εάν δεν προβλέπεται λεπτή εσχάρωση των λυµάτων, πριν τις αντλίες διακίνησης ανεπεξέργαστης ιλύος (πρωτοβάθµιας και περίσσειας) πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις εσχαρισµού της ιλύος ή τεµαχιστές ιλύος. Οι σωληνώσεις ιλύος που τροφοδοτούν δεξαµενές κάτω από την ελάχιστη στάθµη λειτουργίας τους και οι οποίες διαθέτουν δικλείδες αποµόνωσης, που λειτουργούν συχνά, πρέπει να διαθέτουν και µία δεύτερη χειροκίνητη δικλείδα κατάντη της δικλείδας αποµόνωσης Πάχυνση ιλύος Ο σχεδιασµός της µονάδας και η επιλογή του εξοπλισµού και των επιµέρους διατάξεων θα γίνει λαµβάνοντας υ- πόψη τα αναφέρονται στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη και ειδικότερα: Την αποθήκευση και οµογενοποίηση της ιλύος, λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας των µονάδων πάχυνσης (συνεχής ή περιοδική λειτουργία) Τη διαχείριση στραγγιδίων στην περίπτωση που απαιτείται αποµάκρυνση αζώτου και φωσφόρου από τα λύµατα Τη συγκέντρωση της ιλύος πριν και µετά την µονάδα πάχυνσης Τις περιβαλλοντικές οχλήσεις (οσµές κτλ.) (1) Παχυντές βαρύτητας. Θα πρέπει να προσδιορίζονται κατ ελάχιστον: - Προέλευση, συγκέντρωση στερεών (kg/m 3 ) και οργανικών (kg VSS/m 3 ) της ανεπεξέργαστης ιλύος - Ωριαία παροχή ιλύος (m 3 /h) λαµβάνοντας υπόψη και τον τρόπο τροφοδότησης του παχυντή - Η επιφανειακή φόρτιση (m 3 /m 2 h) - H φόρτιση στερεών (kg/m 2 d) - Ο χρόνος παραµονής στερεών - Τρόπος συλλογής στραγγιδίων (2) Επίπλευση ιλύος. Θα πρέπει να προσδιορίζονται κατ ελάχιστον: - Συγκέντρωση στερεών (kg/m 3 ) και οργανικών (kg VSS/m 3 ) της ανεπεξέργαστης ιλύος - Ωριαία παροχή ιλύος (m 3 /h) λαµβάνοντας υπόψη και τον τρόπο τροφοδότησης του παχυντή - Επιφανειακή φόρτιση (m 3 /m 2 h) - Φόρτιση στερεών (kg/m 2 d) - Αναλογία αέρα/στερεών (Nm 3 /kg) (3) Μηχανική πάχυνση. Θα πρέπει να προσδιορίζονται κατ ελάχιστον: - Προέλευση, συγκέντρωση στερεών (kg/m 3 ) και οργανικών (kg VSS/m 3 ) της ανεπεξέργαστης ιλύος - Συγκέντρωση παχυµένης ιλύος και ποσοστό στερεών στα στραγγίδια - Ωριαία παροχή ιλύος (m 3 /h) και στερεών (kg/h) λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο τροφοδότησης της µονάδας και τις ώρες λειτουργίας της µονάδας Σταθεροποίηση της ιλύος Ο τρόπος σταθεροποίησης της ιλύος καθορίζεται στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη. Η σταθεροποίηση της ιλύος µπορεί να γίνει : Στους βιολογικούς αντιδραστήρες, εάν η ηλικία ιλύος είναι >15 ηµέρες (παρατεταµένος αερισµός) Με αναερόβια χώνευση της ιλύος (µεσοφιλική, θερµοφιλική, µίας ή περισσοτέρων βαθµίδων κτλ.) Με αερόβια χώνευση της ιλύος (1) Αναερόβια χώνευση. Θα πρέπει να προσδιορίζονται κατ ελάχιστον : - Προέλευση νωπής ιλύος - Ηµερήσια παροχή νωπής ιλύος (µέση και µέγιστη) 6 από 32 Έκδοση : 0

7 - Ηµερήσια ποσότητα στερεών και οργανικών στερεών (µέση και µέγιστη) - Υδραυλικός χρόνος παραµονής και φόρτιση στερεών - Τύπος αναερόβιας χώνευσης (µεσοφιλικής, θερµοφιλικής, µίας ή περισσοτέρων βαθµίδων κτλ.) - Απαιτούµενη µείωση οργανικών στερεών - Παραγωγή βιοαερίου (µέγιστη και µέση) Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την ΕΝ η µέση συγκέντρωση στερεών της νωπής ιλύος πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 4%. (2) Αερόβια χώνευση της ιλύος. Θα πρέπει να προσδιορίζονται κατ ελάχιστον : - Προέλευση νωπής ιλύος - Ηµερήσια παροχή νωπής ιλύος (µέση και µέγιστη) - Ηµερήσια ποσότητα στερεών και οργανικών στερεών (µέση και µέγιστη) - Υδραυλικός χρόνος παραµονής και φόρτιση στερεών - Τύπος αερόβιας χώνευσης (µίας ή περισσοτέρων βαθµίδων, συνεχούς ή διακοπτόµενης λειτουργίας, θερµή ή ψυχρή κτλ.) - Ποσοστό µείωσης οργανικών στερεών - Μέθοδος αερισµού Αφυδάτωση της ιλύος Ο σχεδιασµός της µονάδας και η επιλογή του εξοπλισµού και των επιµέρους διατάξεων θα γίνει λαµβάνοντας υ- πόψη τα αναφερόµενα στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη και ειδικότερα: Αποθήκευση και οµογενοποίηση της ιλύος, λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας των µονάδων αφυδάτωσης (συνεχής ή περιοδική λειτουργία) ιαχείριση στραγγιδίων στην περίπτωση που απαιτείται αποµάκρυνση αζώτου και φωσφόρου από τα λύµατα Συγκέντρωση της ιλύος πριν και µετά την µονάδα αφυδάτωσης Περιβαλλοντικές οχλήσεις (οσµές κτλ.) Θα πρέπει να προσδιορίζονται κατ ελάχιστον: Η προέλευση και τα χαρακτηριστικά της ιλύος προς αφυδάτωση: συγκέντρωση στερεών και οργανικών Η επιθυµητή συγκέντρωση της αφυδατωµένης ιλύος και η συγκέντρωση στερεών στα στραγγίδια Ωριαία παροχή ιλύος (m 3 /h) και ποσότητα στερεών (kg/h) στην µονάδα αφυδάτωσης, λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο τροφοδότησης και τις ώρες λειτουργίας της µονάδας Οι αίθουσες αφυδάτωσης ιλύος, καθώς επίσης και αποθήκευσης της ιλύος θα πρέπει να έχουν επαρκή εξαερισµό και εφ όσον προδιαγράφεται σχετικά ο αέρας πρέπει να οδηγείται σε µονάδα απόσµησης πριν την διοχέτευσή του στην ατµόσφαιρα Εξοπλισµός διακίνησης βιοαερίου Οι συσκευές ελέγχου πίεσης στους χωνευτές και τα αεριοφυλάκια πρέπει να διαθέτουν προστασία από τον παγετό για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της πίεσης. Οι συσκευές αυτές πρέπει να ρυθµίζουν αυτόµατα την πίεση και να δίνουν σήµα συναγερµού στο ΚΕΛ σε περίπτωση χαµηλής ή υψηλής πίεσης. Οι σωληνώσεις διακίνησης βιοαερίου πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε δικλείδες αποµόνωσης και στους χωνευτές και ανάντη του αεριοφυλακίου. Επίσης όλες οι σωληνώσεις διακίνησης βιοαερίου που διέρχονται µέσα από κλειστούς χώρους πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε δικλείδες αποµόνωσης οι οποίες θα βρίσκονται εκτός των χώρων αυτών. Ανάντη των συσκευών κατανάλωσης βιοαερίου (συµπιεστές, καυστήρες κτλ.), οι σωληνώσεις διακίνησης βιοαερίου πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε φλογοπαγίδες. Επίσης τα δίκτυα διακίνησης βιοαερίου θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε συστήµατα εκκένωσης συµπυκνωµάτων, στα χαµηλά σηµεία της σωληνογραµµής. 7 από 32 Έκδοση : 0

8 Οι δαυλοί καύσης πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε αυτόµατες συσκευές ανάφλεξης, φλογοπαγίδες και εξοπλισµό παρακολούθησης της φλόγας. Στις αίθουσες που στεγάζεται εξοπλισµός κατανάλωσης βιοαερίου (π.χ. συµπιεστές, µηχανές συµπαραγωγής ε- νέργειας κτλ.) πρέπει να παρέχεται επαρκής φυσικός ή εξαναγκασµένος εξαερισµός. Για την αποφυγή εισόδου βιοαερίου στις αίθουσες των συµπιεστών βιοαερίου και των µηχανών συµπαραγωγής θα πρέπει: Να προβλεφθούν δικλείδες αποµόνωσης (µε εφεδρικό έλεγχο) Η αναρρόφηση αέρα των µηχανών συµπαραγωγής να γίνεται από εξωτερικό περιβάλλον Τα περσιδωτά ανοίγµατα εξαερισµού του χώρου να βρίσκονται µακριά από τις σωληνώσεις απαγωγής των καυσαερίων Το σύστηµα ανάφλεξης των µηχανών συµπαραγωγής πρέπει να παραµένει ανενεργό, έως ότου τροφοδοτηθούν οι µηχανές µε επαρκή ποσότητα αέρα Μέτρα ασφαλείας Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ και στα επιµέρους Κεφάλαια της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Κλειστοί χώροι Σε κλειστούς χώρους, όπου διακινούνται λύµατα, ιλύς, χηµικά, βιοαέριο κτλ. θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την πρόληψη κινδύνων από την µείωση της συγκέντρωσης του οξυγόνου στην ατµόσφαιρα, πυρκαγιά, έκρηξη, δηλητηρίαση, µόλυνση του προσωπικού κτλ. Για τον λόγο αυτό, σύµφωνα µε την ΕΝ , είναι απαραίτητη η ύπαρξη µόνιµου εξοπλισµού ανίχνευσης για την παρακολούθηση της ατµόσφαιρας στους χώρους αυτούς. Ο εξοπλισµός ανίχνευσης πρέπει να έχει αντιεκρηκτική προστασία και να είναι σύµφωνος µε τις σχετικές προδιαγραφές. Εφ όσον προδιαγράφεται σχετικά, ο µόνιµα εγκαθιστάµενος εξοπλισµός ανίχνευσης πρέπει να χρησιµοποιείται για την ενεργοποίηση των συστηµάτων ασφαλείας της περιοχής (π.χ. θέση σε λειτουργία του εξαερισµού), καθώς επίσης θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη µε µέσα επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνα). Για την εξασφάλιση επαρκούς φυσικού εξαερισµού στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να προβλεφθούν περσιδωτά ανοίγµατα στις αίθουσες. Εάν ο φυσικός εξαερισµός δεν επαρκεί θα πρέπει να προβλεφθεί εξαναγκασµένος αερισµός. Για την εξέταση των κινδύνων δηµιουργίας εκρηκτικής ατµόσφαιρας, για την επιλογή και υλοποίηση των µέτρων προστασίας πρέπει να εφαρµόζεται η Κοινοτική Οδηγία Νο 99/92/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Στις περιοχές του έργου, που ο κίνδυνος έκρηξης είναι µεγάλος πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση και η πρόσβαση σε αυτούς να περιορίζεται µόνο σε εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά: οι χωνευτές ιλύος οι δεξαµενές αποθήκευσης βιοαερίου η αίθουσα συµπιεστών βιοαερίου κατατάσσονται στην Ζώνη 1, σύµφωνα µε το ISO 79-10, ενώ στην Ζώνη 2 κατατάσσονται: η εσχάρωση και εξάµµωση η αίθουσα πάχυνσης και αφυδάτωσης της ιλύος οι θάλαµοι αναρρόφησης αντλιοστασίων Στις παραπάνω περιοχές του έργου, και όπου αλλού ορίζεται στην ΕΤΣΥ, θα πρέπει να εγκατασταθούν µόνιµοι ανιχνευτές µεθανίου, µονοξειδίου του άνθρακα και υδρόθειου. Κάθε µονάδα ελέγχου θα φέρει επαφές εξόδου για τις ακόλουθες λειτουργίες: Στο 20% της τιµής αναφοράς: προκαταρκτικός συναγερµός (π.χ. θέση σε λειτουργία του τεχνητού αερισµού, άνοιγµα θυρών κτλ.) Στο 50% της τιµής αναφοράς: λειτουργία επείγουσας ανάγκης (π.χ. παύση όλων των πηγών ανάφλεξης) 8 από 32 Έκδοση : 0

9 ιακίνηση και αποθήκευση χηµικών Η αποθήκευση χηµικών και καυσίµων πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΝ Γενικά τα δοχεία των χηµικών πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ανθεκτικά υλικά, και να τοποθετούνται σε στεγανές λεκάνες επαρκούς όγκου κατασκευασµένες από αντιδιαβρωτικά υλικά, ώστε η τυχόν διαρροή χηµικού να µην διατίθεται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Η χωρητικότητα της λεκάνης πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον µε το 110% του ενεργού όγκου του µεγαλύτερου δοχείου. Η λεκάνη θα πρέπει να διαθέτει φρεάτιο στράγγισης για την εγκατάσταση µόνιµης ή φορητής αντλίας για την διάθεση των στραγγισµάτων σε ασφαλή χώρο. οχεία των χηµικών που µπορεί να σχηµατίσουν επικίνδυνα µίγµατα µεταξύ τους ή να διαβρώσουν δοχεία άλλων χηµικών, δεν πρέπει να τοποθετούνται στην ίδια λεκάνη. Στα εργαστήρια, τα µηχανουργία και όπου αλλού είναι απαραίτητη φύλαξη µικρής ποσότητας καυστικών, εύφλεκτων, τοξικών και διαβρωτικών χηµικών θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα κατασκευασµένο ερµάριο που θα κλείνει και ασφαλίζει µόνο του Σήµανση Στους χώρους των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων θα πρέπει να εγκατασταθούν ευδιάκριτες επιγραφές σε περίοπτες και κατάλληλες θέσεις. Ειδικότερα επιγραφές πρέπει να αναρτώνται: α. στην είσοδο επικίνδυνων περιοχών, για την προειδοποίηση κινδύνου (π.χ. υψηλή στάθµη θορύβου, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, επικίνδυνα χηµικά, κτλ.). β. για την κοινοποίηση ειδικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων που επιβάλλονται για την είσοδο στον χώρο (π.χ. απαγόρευση του καπνίσµατος, χρήση γυαλιών ασφαλείας, ακουστικών κτλ.). γ. για τον εξοπλισµό ασφαλείας της περιοχής (π.χ. έξοδοι κινδύνου, εξοπλισµός διάσωσης, κουτί πρώτων βοηθειών κτλ.) ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Οι οδοί κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων πρέπει να σχεδιάζονται σύµφωνα µε τις λειτουργικές απαιτήσεις των χώρων, παρέχοντας άµεση και ασφαλή πρόσβαση σε αυτούς. Ο σχεδιασµός των οδών κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών γίνεται σύµφωνα µε ΕΝ Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, το ελάχιστο πλάτος του καταστρώµατος στις οδούς κυκλοφορίας οχηµάτων ανέρχεται σε 4,00 m. Στις περιοχές του έργου όπου είναι πιθανή η στάση ή στάθµευση οχηµάτων πρέπει να παρέχεται επιπλέον χώρος για την απρόσκοπτη διέλευση άλλων οχηµάτων καθώς και επαρκής χώρος ελιγµών. Όλοι οι οδοί κυκλοφορίας που διέρχονται εµπρός από κτίρια ή µονάδες επεξεργασίας πρέπει να έχουν πεζοδρόµια πλάτους τουλάχιστον 1,00 m. Οι πεζοδιάδροµοι επίσκεψης σε επιµέρους µονάδες, πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 0,60 m και ελεύθερο ύψος 2,00 m. Στην περίπτωση που οι διάδροµοι χρησιµοποιούνται και για την µεταφορά φορτίων το πλάτος τους καθορίζεται ανάλογα µε τις διαστάσεις των φορτίων και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 1,20 m. Για υψοµετρικές διαφορές µεγαλύτερες των 0,20 m είναι απαραίτητη η χρήση σκαλοπατιών ή ραµπών. Οι ράµπες δεν πρέπει να διακόπτονται από σκαλοπάτια και δεν πρέπει να έχουν κλίση µεγαλύτερη από υ:β=1:10. Στις οδούς και τον περιβάλλοντα χώρο πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη αποχέτευση των οµβρίων. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στερεά εγκιβωτισµού τοποθετούνται στην εξωτερική οριογραµµή των περιφερειακών δρόµων, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις κατασκευάζονται κρασπεδόρειθρα. Σε καµπύλες ακτίνας µικρότερης των 5 m θα χρησιµοποιούνται ειδικά καµπύλα προκατασκευασµένα τεµάχια. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ικανοποιητικός φωτισµός στις οδούς κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών εντός της ε- γκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων. Γενικά η ένταση γενικού φωτισµού πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 lux. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης εκτός των επιφανειών οδών, πεζοδροµίων ή φυτοκάλυψης, θα γίνεται διάστρωση µε θραυστό υλικό λατοµείου της ΠΤΠ 0150 (διαβαθµίσεων και Ε). 9 από 32 Έκδοση : 0

10 643.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 643. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στο σύνολο του εξοπλισµού, που ενσωµατώνεται στο έργο. Όλος ο εξοπλισµός, κύριος και βοηθητικός, πρέπει να είναι σύµφωνος µε την παρούσα Προδιαγραφή και µε τις επιµέρους Προδιαγραφές της ΓΤΣΥ. Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ 2255 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων». Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα ελληνικά πρότυπα (ΕΛΟΤ). Η αναφορά στις παρούσες Προδιαγραφές σε άλλα διεθνή πρότυπα (DIN, BS κτλ.), είναι ενδεικτική της επιθυµητής ποιότητας και ο Ανάδοχος µπορεί να εφαρµόσει εναλλακτικά πρότυπα, εφ όσον αυτά είναι τουλάχιστον ισοδύναµα µε την τελευταία έκδοση των αναφεροµένων στις παρούσες Προδιαγραφές. (1) Εξοπλισµός είναι κάθε µηχάνηµα ή διάταξη, που µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε το δοµικό έργο στο οποίο εγκαθίσταται, µπορεί να επιτύχει την προδιαγεγραµµένη λειτουργία του. (2) Μονάδα επεξεργασίας είναι το δοµικό έργο που µαζί µε το σύνολο του εγκαθιστάµενου σε αυτό εξοπλισµού λειτουργεί αυτόνοµα σαν µία ενιαία βαθµίδα επεξεργασίας και είναι διακριτή από άλλες µονάδες επεξεργασίας, οι οποίες βρίσκονται ανάντη ή κατάντη (π.χ. εσχάρωση, εξάµµωση, πρωτοβάθµια καθίζηση, βιολογικός αντιδραστήρας, δευτεροβάθµια καθίζηση, χώνευση, αφυδάτωση κτλ.). (3) Ονοµαστική φόρτιση YN είναι η µέση φόρτιση συνεχούς λειτουργίας του εξοπλισµού υπό πλήρες φορτίο. (4) Μέγιστη φόρτιση Ymax είναι η φόρτιση αιχµής που θέτει τον εξοπλισµό «εκτός λειτουργίας», για παράδειγ- µα η τιµή στην οποία ρυθµίζεται ο διακόπτης υπερφόρτισης. (5) Συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας KA είναι η παράµετρος που εκφράζει την επίδραση των συνθηκών λειτουργίας στον κινητήρα του εξοπλισµού. Ο συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας δίδει έµµεσες ή άµεσες πληροφορίες για την φόρτιση, την διάρκεια λειτουργίας και την θερµοκρασία και είναι ο συντελεστής που συσχετίζει την φόρτιση µε το οριακό φορτίο (load capacity). (6) ιάρκεια ζωής εξοπλισµού είναι ο χρόνος λειτουργίας του εξοπλισµού σε ονοµαστική φόρτιση µέχρις ότου ένα εξάρτηµά του καταστραφεί. Η διάρκεια ζωής του εξοπλισµού δεν πρέπει να συγχέεται µε τον χρόνο συντήρησης, ούτε µε τον χρόνο λειτουργίας, που λαµβάνεται υπόψη στις τεχνικοοικονοµικές µελέτες. (7) Το φορτίο σάρωσης [Ν/m] είναι το κύριο λειτουργικό φορτίο σε έναν σαρωτή και είναι το φορτίο που απαιτείται για την µεταφορά της ιλύος καθώς επίσης και για την κίνησή του σαρωτή µέσα στο νερό Γενικές απαιτήσεις O εξοπλισµός, θα προέρχεται από προµηθευτές οι οποίοι είναι πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε το ISO 9001, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Ο εξοπλισµός που θα παραδοθεί πρέπει να έχει αποδεικτικά καλής και αξιόπιστης λειτουργίας σε παρόµοια έργα, να είναι ανθεκτικός και απλός στην λειτουργία του, και να παρέχεται στην α- γορά επάρκεια ανταλλακτικών. Σύµφωνα µε την ΕΝ , ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει την Υπηρεσία, ότι ο προσφερόµενος εξοπλισµός καλύπτεται από ανταλλακτικά για µια 10ετία από την ηµέρα εγκατάστασής του. Ο εξοπλισµός θα πρέπει να ανήκει στην σειρά παραγωγής του κατασκευαστή και να είναι σύµφωνος µε τις επιµέρους Προδιαγραφές. Η κατασκευή του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο του προµηθευτή, πριν την α- ποστολή του στο εργοτάξιο και οι επί τόπου εργασίες θα περιορίζονται στην ανέγερση του εξοπλισµού και σε µικρές µόνο προσαρµογές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εγκατάστασή του. Ο σχεδιασµός και η κατασκευή όλου του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής και θα πρέπει να είναι πρώτης εµπορικής ποιότητας. Το φινίρισµά του θα είναι πρώτης εµπορικής ποιότητας και σύµφωνα µε την πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και πρακτικές. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι τα πλέον κατάλληλα για την εργασία για την οποία προορίζονται, καινούργια και πρώτης εµπορικής ποιότητας, συµβατά µεταξύ τους, χωρίς ελαττώµατα και επιλεγµένα για µεγάλη διάρκεια ζωής µε την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. Όλα τα εξαρτήµατα, που θα έρχονται σε άµεση επαφή µε τα χηµικά που χρησιµοποιούνται κατά την επεξεργασία, θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στην τριβή και στην διάβρωση και να διατηρούν τις ιδιότητες τους χωρίς να υφίστανται γήρανση από τον καιρό, την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή διάβρωσης που θα οφείλεται στην επαφή διαφορετικών µετάλλων. Όπου είναι απαραίτητο να υπάρχει επαφή µεταξύ διαφορετικών µετάλλων, τα µέταλλα αυτά θα επιλέγονται έτσι ώστε η διαφορά δυναµικού µεταξύ τους στην ηλεκτροχηµική σειρά να µην είναι µεγαλύτερη από 0,5 mv. 10 από 32 Έκδοση : 0

11 Εάν τούτο δεν είναι δυνατό, οι επιφάνειες επαφής του ενός ή και των δύο µετάλλων θα είναι επιµεταλλωµένες (γαλβανισµένες), ή επεξεργασµένες κατά άλλο τρόπο έτσι ώστε η διαφορά δυναµικού να έχει ελαττωθεί µέσα στα επιτρεπτά όρια, ή εναλλακτικά τα δύο µέταλλα θα είναι µονωµένα µεταξύ τους. Υλικά και συσκευές που πρόκειται να λειτουργήσουν σε διαβρωτικό ή εκρηκτικό περιβάλλον πρέπει να πληρούν τους προβλεπόµενους από την αντίστοιχη ΕΤΣΥ, όρους. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΝ , όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης (µπουλόνια, βίδες, παξιµάδια κτλ.) που βρίσκονται κάτω από την στάθµη του νερού ή σε διαβρωτική ατµόσφαιρα θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα κατηγορίας Α2 ή Α4 σύµφωνα µε το ISO έως Όλα τα παρόµοια εξαρτήµατα πρέπει να είναι απόλυτα εναλλάξιµα και αντικαθιστάµενα, ακριβή και εντός των προδιαγραφόµενων ανοχών, έτσι ώστε τα ανταλλακτικά να µπορούν να τοποθετούνται χωρίς καµία δυσκολία. Το σύνολο του εξοπλισµού θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς υπερβολικούς κραδασµούς και µε τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο. Όλα τα περιστρεφόµενα µέρη θα είναι καλά ζυγοσταθµισµένα, τόσο στατικά όσο και δυναµικά, έτσι ώστε, όταν περιστρέφονται µε τις κανονικές ταχύτητες και φορτίο, να µην παρουσιάζουν κραδασµούς. Όλα τα µέρη του εξοπλισµού, που µπορεί να υποστούν φθορά ή ζηµιές λόγω σκόνης, θα είναι τελείως κλειστού τύπου µε προστατευτικό περίβληµα. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΤΣΥ, µηχανήµατα που θα είναι τοποθετηµένα σε χώρους όπου θα υπάρχει προσωπικό κατά τη διάρκεια των συνήθων διεργασιών λειτουργίας, θα είναι σχεδιασµένα ή θα φέρουν σιγαστήρες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό δεν θα υπόκειται σε περισσότερο από το ισοδύναµο σε στάθµη συνεχούς ήχου των 75 db (A), όπως καθορίζεται στο πρότυπο ISO ιαστασιολόγηση εξοπλισµού Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΕΝ , οι παρακάτω πληροφορίες διαστασιολόγησης, πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή του εξοπλισµού: Φορτία (κινητά, λειτουργικά κτλ.) Φορτίσεις (ονοµαστική, µεγίστη, εκτάκτου ανάγκης) Συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας (service factor) Τρόπος λειτουργίας, σύµφωνα µε ΕΝ Βαθµός προστασίας κινητήρων, σύµφωνα µε ΕΝ ιάρκεια ζωής εξοπλισµού Το ωφέλιµο φορτίο στις κινούµενες γέφυρες θα λαµβάνεται τουλάχιστον ίσο µε 1,50 kn/m 2. Στις γέφυρες, το µέγιστο βέλος κάµψης, περιλαµβανοµένων όλων των φορτίων µε εξαίρεση του κινητού φορτίου, δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/500 του µήκους της γέφυρας. Ο φορέας θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένος, ώστε κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη να µην επηρεάζεται η λειτουργία του σαρωτή και να µην προκαλείται µόνιµη παραµόρφωση της γέφυρας. Η µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση, που θα ασκείται στο σκυρόδεµα, από τους τροχούς των γεφυρών δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από: 250 Ν/cm 2 σε περίπτωση ελαστικών τροχών 500 Ν/cm 2 σε περίπτωση τροχών από πολυουρεθάνη Στην περίπτωση τροχών από πολυουρεθάνη θα πρέπει το σκυρόδεµα να προστατεύεται από χαλύβδινο φύλλο, ή άλλο κατάλληλο υλικό. Το πλάτος και η διάµετρος των τροχών του εξοπλισµού θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστον ίσο µε τις τιµές του Πίνακα , σύµφωνα µε ΕΝ : Πίνακας : Πλάτος και η διάµετρος των τροχών του εξοπλισµού # Είδος τροχού Ελάχιστο πλάτος [mm] Ελάχιστη διάµετρος [mm] κινητήριος µη κινητήριος κατευθυντήριος από 32 Έκδοση : 0

12 Εάν στη Μελέτη και στην ΕΤΣΥ δεν αναφέρεται διαφορετικά, το φορτίο σάρωσης θα πρέπει να λαµβάνεται από τον Πίνακα (DIN ). Πίνακας : Φορτίο σάρωσης # Φορτίο σάρωσης [Ν/m] εξαµενή εξάµµωσης Πρωτοβάθµια καθίζηση ευτεροβάθµια καθίζηση Αναµοχλευτής ιλύος Επιφανειακό ξέστρο Κυκλικές δεξαµενές Ορθογωνικές δεξαµενές Ιλύς µετά από εξάµ- µωση Σαρωτές ιλύος Ιλύς χωρίς εξάµ- µωση Σαρωτές µε αναρρόφηση ή µε αλυσίδα Επιπλέοντα Συγκέντρωση ιλύος <8% Συγκέντρωση ιλύος <12% Θερµική επεξεργασία ιλύος Ειδικές εφαρµογές Ειδικές εφαρµογές Ιλύς µετά από εξάµµωση Ιλύς χωρίς εξάµµωση Ειδικές εφαρµογές Εφ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας (service factor) του εξοπλισµού επεξεργασίας θα λαµβάνεται ίσος µε 1,50. Σύµφωνα µε τον Πίνακα Α.1 της ΕΝ η διάρκεια ζωής του εξοπλισµού διακρίνεται στις 5 κατηγορίες του πίνακα : Πίνακας : ιάρκεια ζωής του εξοπλισµού Κατηγορία ιάρκεια ζωής [h] Βαθµίδα καταπόνησης ιάρκεια λειτουργίας Φόρτιση Ταχύτητα Παραδείγµατα εφαρµογής Ασήµαντη µικρή µικρή µικρή µικρή µικρή µέση τυχαία Εσχάρες µέση υψηλή τυχαία Εσχάρες κανονική µεγάλη µέση τυχαία Σαρωτές υψηλή µεγάλη υψηλή τυχαία Αεριστήρες ιαδικασία έγκρισης υλικών και εξοπλισµού εξαιρετικά υψηλή µεγάλη υψηλή τυχαία Για ειδικές εφαρµογές Κάθε υλικό η εξοπλισµός υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία έχει το δικαίωµα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού ή/και εξοπλισµού, του οποίου η ποιότητα ή τα ειδικά χαρακτηριστικά κρίνονται µη ικανοποιητικά ή α- νεπαρκή για την καλή λειτουργία του όλου έργου και την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για κάθε υλικό και εξοπλισµό να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση τις παρακάτω πληροφορίες : ο κατασκευαστής και ο τύπος τα στοιχεία διαστασιολόγησης (παρ.643.3) οι εφαρµοζόµενες προδιαγραφές τα υλικά και η αντιδιαβρωτική προστασία 12 από 32 Έκδοση : 0

13 τα χαρακτηριστικά µεγέθη και οι διαστάσεις το πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου εικονογραφηµένα έντυπα (prospectus) πρόσθετες πληροφορίες, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις παρούσες Προδιαγραφές Πριν από την σχετική έγκριση της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος δεν µπορεί να προχωρήσει στην παραγγελία του εξοπλισµού Συσκευασία και αποστολή Ο εξοπλισµός, πριν την αποστολή του από το εργοστάσιο του κατασκευαστή στο εργοτάξιο, θα πρέπει να έχει ε- παρκή προστασία κατά της διάβρωσης και των τυχαίων ζηµιών, που µπορεί να προκύψουν κατά την µεταφορά, την αποθήκευση και την ανέγερση του. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα παραπάνω και θα πρέπει να προµηθεύσει όλα τα απαραίτητα µέσα και υλικά (κιβώτια συσκευασίας κτλ.) και να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα, έτσι ώστε ο εξοπλισµός να φθάσει στο εργοτάξιο άθικτος και χωρίς ζηµιές. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε να µπορέσει να αντέξει σε τυχόν κακοµεταχειρίσεις κατά την µεταφορά λαµβάνοντας υπόψη και τις πιθανές καθυστερήσεις και να είναι κατάλληλη για αποθήκευση. Όλα τα α- ντικείµενα θα µαρκάρονται καθαρά, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται στον κατάλογο συσκευασίας, που θα βρίσκεται µέσα σε αδιάβροχο φάκελο. Τα κιβώτια θα πρέπει να έχουν σηµεία αναγνώρισης, που να συσχετίζεται µε τον φάκελο συσκευασίας και να µαρκάρονται µε αδιάβροχη µπογιά, ώστε να φαίνεται το βάρος τους και τα σηµεία στερέωσης των λαβών. Οι φλάντζες, οι δικλείδες και τα ειδικά τεµάχια θα πρέπει να προστατεύονται µε ξύλινους δίσκους, που θα είναι στερεωµένοι µε προσωρινά µπουλόνια (τα οποία όµως δεν θα χρησιµοποιηθούν κατά την εγκατάσταση του εξοπλισµού), ή µε άλλες δόκιµες µεθόδους. Τα διάφορα µικροϋλικά όπως χιτώνια, δακτύλιοι, τσιµούχες, κοχλίες, περικόχλια κτλ., θα συσκευάζονται σε κιβώτια. Οι ηλεκτρονόµοι, τα όργανα κτλ. πρέπει να µεταφέρονται στερεωµένοι µε κοχλίες ή/και σφιγκτήρες µεταφοράς µε ευδιάκριτη σήµανση, ώστε να εµποδίζεται η κίνηση των κινητών µέρων τους. Εξοπλισµός, που προορίζεται για εσωτερική εγκατάσταση, όπως είναι οι ηλεκτρικοί κινητήρες, οι διακόπτες και τα συστήµατα ελέγχου, τα όργανα και οι πίνακες, τα στοιχεία µηχανών κτλ., θα πρέπει να είναι καλυµµένα µε φύλλα αλουµινίου ή πολυαιθυλενίου, ερµητικά κλεισµένα στις συνδέσεις τους και η συσκευασία θα πρέπει να διαθέτει µε κατάλληλο υγροσκοπικό υλικό. Κατά την παραλαβή του εξοπλισµού επί τόπου των έργων, ο Ανάδοχος οφείλει, εάν του ζητηθεί, να ανοίξει το ο- ποιοδήποτε κιβώτιο ή συσκευασία για έλεγχο από τον Εργοδότη και µετά να προβεί ο ίδιος στην επανασυσκευασία του Πινακίδες αναγνώρισης εξοπλισµού Κάθε επιµέρους εξάρτηµα του εξοπλισµού πρέπει να έχει µόνιµα στερεωµένη, σε εµφανή θέση, πινακίδα αναγνώρισης ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, πάνω στην οποία θα έχουν τυπωθεί ή χαραχθεί από τον κατασκευαστή οι ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες: Όνοµα και διεύθυνση κατασκευαστή Ονοµασία εξαρτήµατος Αύξων αριθµός της κατασκευής, στοιχεία αναφοράς κατασκευής και /ή εργασίας. Ισχύς ή άλλα σχετικά χαρακτηριστικά στοιχεία. Όλα τα εξαρτήµατα του εξοπλισµού που χρησιµεύουν για ένδειξη, συναγερµό και έλεγχο θα φέρουν κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε το ρόλο τους, τον τρόπο και τον τοµέα λειτουργίας τους. 13 από 32 Έκδοση : 0

14 644.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 644. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην εγκατάσταση του εξοπλισµού στο έργο. Η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις επιµέρους Προδιαγραφές της ΓΤΣΥ και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τις υπηρεσίες του κατασκευαστή του εξοπλισµού για την παρακολούθηση της συναρµολόγησης, ανέγερσης και την θέση του σε αποδοτική λειτουργία Αποθήκευση του εξοπλισµού στο εργοτάξιο Ο Ανάδοχος µε δικά του µέσα και ευθύνη θα εξασφαλίσει επαρκή χώρο για την αποθήκευση του εξοπλισµού µετά την άφιξη του στο εργοτάξιο. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να ετοιµάσει κατάλληλο πρόγραµµα παραδόσεων, έτσι ώστε η εγκατάσταση των διαφόρων εξαρτηµάτων και του εξοπλισµού να είναι συµβατή µε τους διατιθέµενους χώρους αποθήκευσης στο εργοτάξιο. Η Υπηρεσία θα εξετάσει τους διατιθέµενους χώρους αποθήκευσης και θα συµφωνήσει µε τον τρόπο και τη σειρά που θα ακολουθήσει η εγκατάσταση, ώστε ο εξοπλισµός να µπορεί να εγκαθίσταται µε τις λιγότερες δυνατές παρενοχλήσεις και καθυστερήσεις, ακολουθώντας το γενικό πρόγραµµα κατασκευής. Τα µέσα αποθήκευσης θα πρέπει γενικά να συµφωνούν µε τις παρακάτω απαιτήσεις : Ο εξοπλισµός πρέπει να αποθηκεύεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του, σε καθαρό, καλά αεριζόµενο και χωρίς υγρασία στεγασµένο χώρο. Τα αποθηκευόµενα αντικείµενα πρέπει να είναι κατάλληλα διατεταγµένα, ώστε να διευκολύνεται η ανεύρεση τους και να προστατεύονται από φθορές. Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα στηρίγµατα για την κατανοµή του φορτίου. Η µεταφορά και αποθήκευση των διαφόρων αντικειµένων πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην υποβάλλονται σε υπερβολικές καταπονήσεις και να µην φθείρεται η βαφή και το φινίρισµα τους. Όλα τα περιστρεφόµενα µηχανικά µέρη θα πρέπει να είναι καλυµµένα. Οι πλαστικοί σωλήνες θα πρέπει να προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία. Τα µεταλλικά αντικείµενα δεν πρέπει να αποθηκεύονται απ ευθείας πάνω στο έδαφος Εξαρτήµατα στερέωσης Τα µπουλόνια, οι βίδες και α παξιµάδια πρέπει να έχουν καλό φινίρισµά και αντοχή κατά της διάβρωσης όση και τα υλικά το οποία θα στερεώσουν. Στις περιπτώσεις που θα έρθουν σε επαφή διαφορετικά µέταλλα, πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατάλληλες µονωτικές ροδέλες και περικόχλια. Όπου υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης, τα µπουλόνια και οι ακέφαλοι κοχλίες θα σχεδιαστούν, ώστε η τάση που ε- φαρµόζεται στο µπουλόνι και τα παξιµάδι να µην υπερβαίνει το µισό της τάσης του κρίσιµου σηµείου ελαστικότητας του υλικού σε όλες τις συνθήκες εφαρµογής. Όπου είναι απαραίτητο, πρέπει να χρησιµοποιούνται κατάλληλα συστήµατα ασφάλισης και αντιδονητικές διατάξεις. Μπουλόνια αγκύρωσης τύπου διαστολής ή ρητίνης για στηρίξεις σε σκυρόδεµα θα πρέπει να έχουν ανοχή απόσχισης όχι µικρότερη από την αντοχή εφελκυσµού του µπουλονιού. Όλα τα µπουλόνια, παξιµάδια και οι βίδες που πρόκειται να ρυθµίζονται ή αφαιρούνται συχνά κατά την διάρκεια συντηρήσεων και επισκευών καθώς και αυτά που έχουν διάµετρο µικρότερη από Μ14 θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΝ , όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης (µπουλόνια, βίδες, παξιµάδια κτλ.) που βρίσκονται κάτω από την στάθµη του νερού ή σε διαβρωτική ατµόσφαιρα θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα κατηγορίας Α2 ή Α4 σύµφωνα µε το ISO έως Όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης πρέπει να είναι εµφανώς µαρκαρισµένα για να εξασφαλισθεί η σωστή επιτόπια συναρµολόγηση. Στις περιπτώσεις που µπουλόνια περνούν από φέροντα µέλη κατασκευών θα χρησιµοποιούνται κωνικές ροδέλες (taper washers), ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα µεταδίδεται ροπή κάµψης στο µπουλόνι. 14 από 32 Έκδοση : 0

15 644.4 Ζηµιές και µη ικανοποιητική εργασία από τρίτους Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισµός, που θα προµηθεύσει, θα τύχει της σωστής µεταχείρισης από το προσωπικό του. Για οποιαδήποτε µη ικανοποιητική εργασία, κακή τεχνική πρακτική, κακοµεταχείριση ή ζηµιές στον εξοπλισµό, ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη και οφείλει να ενηµερώσει άµεσα την Υπηρεσία Ανέγερση εξοπλισµού Ο Ανάδοχος θα φροντίσει ο ίδιος για την εκφόρτωση του Εξοπλισµού που έχει µεταφερθεί στο Εργοτάξιο ή στις αποθήκες και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν θα υποστεί. Πριν αρχίσει την εργασία του, ο Ανάδοχος πρέπει να µελετήσει τις συνθήκες και να έρθει σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία ώστε η εγκατάσταση του εξοπλισµού να γίνει χωρίς να παρενοχλούνται τα υπάρχοντα έργα επεξεργασίας. Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στο εργοτάξιο τα τεµάχια που θα ενσωµατωθούν στα έργα πολιτικού µηχανικού πριν από την εγκατάσταση του κυρίως εξοπλισµού. Γενικά η εγκατάσταση του εξοπλισµού πρέπει να γίνει σύµφωνα µε την καλύτερη σύγχρονη πρακτική και µεθόδους και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του αντίστοιχου εξοπλισµού. Τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την εγκατάσταση του θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στην Υπηρεσία οι οδηγίες εγκατάστασης (installation manual), του κατασκευαστή του εξοπλισµού. Τα παραπάνω θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα ή στην Αγγλική εάν ο εξοπλισµός εισάγεται στην Ελλάδα. Για την ανέγερση του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει το απαραίτητο ειδικευµένο προσωπικό, να διαθέσει τον αναγκαίο βοηθητικό εξοπλισµό όπως: γερανούς, παλάγκα, αναρτήρες, συνδετήρες, µέγγενες, χωροβάτες, όργανα δοκιµών, µονάδες συγκόλλησης, µονάδες οξυγόνου - ασετιλίνης, καθώς και όλα τα αναλώσιµα υλικά και γενικά οτιδήποτε παρόµοιο υλικό, το οποίο είναι απαραίτητο για την ανέγερση, τις επιτόπιες δοκιµές και την θέση σε λειτουργία. Ο εγκαθιστάµενος εξοπλισµός πρέπει να είναι αλφαδιασµένος και ευθυγραµµισµένος, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις ανοχές του κατασκευαστή. Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν επαρκή προσωρινά παρεµβύσµατα, στηρίγµατα κτλ., για να διευκολυνθεί η ανέγερση και η ευθυγράµµισή του και να εξασφαλιστεί ότι θα παραµείνει αµετακίνητος κατά την τοποθέτηση του κονιάµατος, του σκυροδέµατος, ή τις επιχωµατώσεις. Αφού ο εξοπλισµός αλφαδιασθεί και ευθυγραµµισθεί, θα γίνει τελική επιθεώρηση από την Υπηρεσία και θα δοθεί γραπτή έγκριση για να αρχίσει η ενσωµάτωση του εξοπλισµού (σκυροδέτηση εδράνων, πλίνθοι στήριξης, επιχω- µατώσεις κτλ.) Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 645. ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ O Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει µαζί µε τον εξοπλισµό εργαλεία, λιπαντικά και ανταλλακτικά τα οποία είναι απαραίτητα για την συντήρηση και την λειτουργία όλου του εγκαθιστάµενου εξοπλισµού. Τα παραπάνω θα πρέπει να καλύπτουν την περίοδο «θέση της εγκατάστασης σε αποδοτική λειτουργία» καθώς και την «δοκιµαστική λειτουργία της εγκατάστασης» εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Πριν την εγκατάσταση του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει ένα λεπτοµερή πίνακα των λιπαντικών, εργαλείων και ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου Εργαλεία Ο Ανάδοχος θα παραδώσει µέσα σε µεταλλικό κουτί µε κλειδαριά δύο πλήρεις σειρές χαλύβδινων κλειδιών κατάλληλων για όλα τα περικόχλια του εξοπλισµού, περιλαµβανοµένων και των κοχλιών πακτώσεως και των κοχλιών των συνδέσµων. Από τις σειρές αυτές η µία θα έχει ανοικτά κλειδιά και η άλλη κλειστά τύπου δακτυλίου. Θα παραδώσει επίσης κάθε άλλο ειδικό εργαλείο, π.χ. εξολκείς κτλ. που απαιτείται για τη γενική συντήρηση του εξοπλισµού καθώς και ένα γρασαδόρο χεριού για κάθε είδος λιπαντικού Λιπαντικά Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα προτεινόµενα λιπαντικά και αναλώσιµα υλικά, σε ποσότητες που θα επαρκούν µέχρι και το τέλος της περιόδου «δοκιµαστικής λειτουργίας» εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. 15 από 32 Έκδοση : 0

16 Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι ελάχιστοι δυνατοί τύποι και διαβαθµίσεις λιπαντικών, οι οποίοι πρέπει να είναι τυποποιηµένοι και εύκολα διαθέσιµοι στην τοπική αγορά. Σε τεµάχια του Η/Μ εξοπλισµού για τα οποία ο κατασκευαστής δίνει πίνακα εγκεκριµένων λιπαντικών - αντιψυκτικών - γράσων, θα πρέπει τα χρησιµοποιούµενα λιπαντικά να είναι σύµφωνα µε τα προτεινόµενα. Επιπλέον, ο προµηθευτής λιπαντικών πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO. Οι γρασαδόροι θα έχουν σφαιρική κεφαλή και πρέπει να βρίσκονται σε προσιτές θέσεις. Όπου µπορούν να συγκεντρωθούν πολλά σηµεία γρασαρίσµατος, θα στερεωθούν σε πλάκα συστοιχίας, σταθερής κατασκευής και κάθε σηµείο λίπανσης θα σηµειώνεται µε ευκρινή επιγραφή. Μόνιµη και ευκρινή επιγραφή πρέπει να έχει και κάθε συσκευή λίπανσης. Θα πρέπει να πρoβλεφθούν διατάξεις για την αποτροπή της υπερλίπανσης. Η λίπανση µε γράσο, θα γίνεται κατά προτίµηση µε πίεση και µε σύστηµα που δεν απαιτεί ρύθµιση και επαναγόµωση πάνω από µία φορά την εβδοµάδα. Τα δοχεία, που θα περιέχουν το λιπαντικό θα έχουν δείκτες στάθµης από γυαλί και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, βέργα στάθµης. Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι δείκτες θα είναι εύκολα ορατοί από την στάθµη εργασίας και θα δείχνουν την στάθµη σε όλες τις θερµοκρασίες, που πιθανόν να επικρατούν κατά την λειτουργία του υπ όψη εξοπλισµού. Οι δείκτες θα µπορούν να αποσυναρµολογούνται εύκολα για καθαρισµό. Μετά το πέρας της λειτουργίας της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο, όλα τα µηχανήµατα και ο επιµέρους εξοπλισµός πρέπει να είναι πλήρης µε καινούργια λιπαντικά Ανταλλακτικά Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι καινούργια, αχρησιµοποίητα και ανταλλάξιµα µε τα τεµάχια που πρόκειται να αντικαταστήσουν, και θα φέρουν εµφανείς ενδείξεις µε την περιγραφή τους και τον προορισµό τους. Πριν από την εγκατάσταση του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τον προµηθευτή του εξοπλισµού, πρέπει να ετοιµάσει λεπτοµερή κατάλογο µε τα απαιτούµενα για την λειτουργία των εγκαταστάσεων ανταλλακτικών και αναλωσίµων σε ετήσια βάση και θα αναφέρει τυχόν απαιτήσεις για µακροπρόθεσµες σηµαντικές επισκευές και θα υποδείξει τις ανάγκες για την αντικατάσταση/χρησιµοποίηση ανταλλακτικών πέραν των ανωτέρω. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει ανταλλακτικά και αναλώσιµα που θα καλύπτουν την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισµού µέχρι και το τέλος της περιόδου «δοκιµαστικής λειτουργίας». Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι συσκευασµένα σε ξύλινα κιβώτια κατά τρόπο κατάλληλο για µακροχρόνια αποθήκευση κάτω από τις κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή των εγκαταστάσεων, και να έχουν επαρκή προστασία κατά της διάβρωσης, της υγρασίας, της θερµοκρασίας, των µυκήτων, των επιβλαβών ζώων και των εντόµων. Στα κιβώτια θα είναι ανεξίτηλα µαρκαρισµένα στα Ελληνικά το ακριβές περιεχόµενο τους. Τα κιβώτια πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασµένα ώστε να διευκολύνει το άνοιγµα χωρίς να χρειάζεται αντικατάσταση της συσκευασίας. Όταν σε κιβώτιο έχουν συσκευασθεί περισσότερα από ένα ανταλλακτικά θα υπάρχει στο εξωτερικό του γενική περιγραφή του περιεχοµένου και µέσα λεπτοµερής κατάλογος Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 646. ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ Οι κινητήρες και οι µειωτήρες θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις επιµέρους Προδιαγραφές. Εφ όσον δεν προβλέπονται ιδιαίτερες απαιτήσεις στις επιµέρους Προδιαγραφές ισχύουν τα αναφερόµενα παρακάτω. Οι κινητήρες και οι µειωτήρες δεν πληρώνονται ιδιαίτερα αλλά η σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται στις τιµές των αντιστοίχων Άρθρων του Τιµολογίου Κινητήρες Οι περιελίξεις των κινητήρων θα είναι κατάλληλες ώστε να λειτουργούν κάτω από τις κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στο έργο και κατάλληλα συνδεδεµένες ώστε να αντέχουν σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. 16 από 32 Έκδοση : 0

17 Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλοι οι κινητήρες θα µπορούν να αναπτύξουν ροπή εκκίνησης τουλάχιστον ίση µε 150% της ροπής υπό πλήρες φορτίο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιορίζεται η ροπή εκκίνησης µε χρήση κατάλληλων εκκινητών και µεθόδων εκκίνησης. Τα τερµατικά κιτία των υποβρυχίων κινητήρων θα πρέπει να είναι τελείως υδατοστεγανά. Όλες οι περιστρεφόµενες µηχανές, εκτός από τις πολύ µικρές, θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε εξαρτήµατα ανυψώσεώς τους. Οι περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές θα πρέπει επίσης να φέρουν µέσα προστασίας από ατυχήµατα, σε περίπτωση επαφής ατόµων µε διάφορα κινούµενα ή ηλεκτροφόρα µέρη. Ο βαθµός προστασίας των κινητήρων θα είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα στην ΕΝ Γενικά και εφ όσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στις επιµέρους Προδιαγραφές του εξοπλισµού, κινητήρες που εγκαθίστανται στο ύπαιθρο θα είναι κλειστού τύπου µε φυσικό αερισµό ή αυτοαεριζόµενοι και βαθµό προστασίας ΙΡ 55. Κινητήρες που εγκαθίστανται σε κλειστούς χώρους θα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από την υγρασία και να αερίζονται µε φυσικό αερισµό ή να είναι αυτοαεριζόµενοι µε βαθµό προστασίας ΙΡ 44. Κινητήρες που βρίσκονται σε περιβάλλον αναθυµιάσεων (εκρηκτικών αερίων) πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου, σύµφωνα µε την ΕΝ Τριβείς. Όλες οι περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές, οριζόντιες ή κατακόρυφες, πρέπει να φέρουν τριβείς ικανούς ώστε να αντέχουν σε όλες τις ακτινωτές ή αξονικές ωθήσεις. Οι οριζόντιες ή κατακόρυφες περιστρεφόµενες µηχανές θα πρέπει να φέρουν κυλινδρικούς ή ένσφαιρους τριβείς λιπαινόµενους µε γράσο. Μεγάλοι κατακόρυφοι κινητήρες θα πρέπει να έχουν αεροψυχώµενους λιπαινόµενους τριβείς. Όλοι οι τριβείς θα πρέπει να προστατεύονται εναντίον εισχώρησης σκόνης ή νερού κατά τη λειτουργία τους. Κραδασµοί. Τα περιστρεφόµενα τµήµατα όλων των ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να είναι δυναµικά και στατικά ζυγοσταθµισµένα. Θερµική προστασία. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, κάθε κινητήρας ισχύος µεγαλύτερης από 5 ΗΡ, θα πρέπει να διαθέτει θερµική προστασία, µε τρεις ανιχνευτές, ένα για κάθε φάση της περιέλιξης των κινητήρων. Το σύστηµα προστασίας θα είναι εγκατεστηµένο στον πίνακα του εκκινητή και θα ελέγχει τις θερµοκρασίες της περιελίξεως, θέτοντας σε λειτουργία βοηθητικά κυκλώµατα ή σύστηµα κινδύνου στις καθορισµένες θερµοκρασίες. Πινακίδες. Όλες οι ηλεκτρικές µηχανές θα πρέπει να φέρουν πινακίδες µε τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της µηχανής όπως π.χ. τάση, τύπο λιπαντικών, µόνωση, µέγιστη θερµοκρασία, κτλ. Τερµατικά. Όλες οι περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε τερµατικά κιτία για καλώδια ισχύος, και αισθητήρες ανίχνευσης θερµοκρασίας. Επίσης θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε κατάλληλα τερµατικά κιτία γειώσεως. Ωροµετρητές. Θα υπάρχουν ωροµετρητές που θα αναγράφουν τις ώρες λειτουργίας για όλους του ηλεκτροκινητήρες. ιακόπτες ασφαλείας. Εφ όσον ο διακόπτης µε τον οποίο διακόπτεται η τάση στον κινητήρα δεν είναι σε απόσταση µέχρι 2 µέτρα και ορατός από τη θέση του κινητήρα, πρέπει να εγκαθίσταται κοντά στον κινητήρα διακόπτης µε τον οποίο θα διακόπτεται η τροφοδότηση του ρεύµατος στον κινητήρα. Ο διακόπτης αυτός θα είναι τύπου αφαιρετού κλειδιού, ώστε να µπορεί να µανταλώνεται η διακοπή της τροφοδοσίας. Σε κινητήρες που πρέπει να χειρίζονται κοντά από την εγκατεστηµένη φυσική θέση τους το ανωτέρω κιτίο µε κλειδί θα διαθέτει επιπλέον και µπουτόν start. Ισχύς ηλεκτροκινητήρων. Η ισχύς των ηλεκτροκινητήρων πρέπει να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις ισχύος λειτουργίας τη κινούµενης µηχανής και των τυχών βοηθητικών εξαρτηµάτων της σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στις επιµέρους προδιαγραφές, η συνεχής µέγιστη φόρτιση κάθε κινητήρα θα είναι σύµφωνη µε τα αναφερόµενα στον Πίνακα : Πίνακας : Μέγιστη φόρτιση κινητήρα # Κινητήρας Ισχύς Κινητήρας ισχύος µέχρι 75 kw 10% µεγαλύτερη ισχύς από την µέγιστη απορροφώµενη υπό οποιαδήποτε συνθήκη λειτουργίας 2 Κινητήρας ισχύος άνω των 75 kw 5% µεγαλύτερη ισχύς από την µέγιστη απορροφώµενη υπό οποιαδήποτε συνθήκη λειτουργίας 17 από 32 Έκδοση : 0

18 646.3 Μειωτήρες Οι µειωτήρες θα είναι εντελώς στεγανοί, στιβαρής κατασκευής και κατάλληλοι για συνεχή και βαριά λειτουργία. Θα φέρουν ένσφαιρους ή κυλινδρικούς τριβείς. Τα ωστικά φορτία θα φέρονται από κατάλληλους ωστικούς κωνικούς τριβείς. Ο σχεδιασµός τους θα πρέπει να εξασφαλίζει την εύκολη επιθεώρηση του εσωτερικού τους και θα πρέπει να διαθέτουν στιβαρούς κρίκους ανύψωσης. Οι άξονες εισόδου και εξόδου θα στεγανοποιούνται για όλη τη διάρκεια της ζωής τους, ώστε να παρεµποδίζεται η διαφυγή λιπαντικού και η είσοδος σκόνης, άµµου και υγρασίας. Οι οπές ή οι σωλήνες εξαερισµού θα σφραγίζονται ώστε να αποφεύγεται η είσοδος ουσιών που ρυπαίνουν το λιπαντικό. Οι µειωτήρες θα πρέπει να διαθέτουν υαλόφρακτες θυρίδες ελέγχου της στάθµης ελαίου κατάλληλα προστατευµένες µε ενδείξεις για την ανώτερη και κατώτερη στάθµη λειτουργίας και πλήρωσης καθώς επίσης κατάλληλα πώµατα πλήρωσης και εκκένωσης. Η λίπανση των τριβέων κτλ. θα γίνεται είτε µε σύστηµα ψεκασµού είτε µε σύστηµα βεβιασµένης τροφοδοσίας. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά το λιπαντικό ου χρησιµοποιείται για το αρχικό γέµισµα και που ορίζεται στις οδηγίες συντήρησης πρέπει να είναι κατάλληλο για παρατεταµένη λειτουργία σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος µέχρι 45 C χωρίς να προκαλείται υπερθέρµανση. Η ψύξη µπορεί να γίνεται δια µεταφοράς από το κέλυφος του µειωτήρα αλλά χωρίς τη βοήθεια πτερυγίων ψύξεως ή ανεµιστήρων. Άλλα κατάλληλα µέσα ψύξης θα εξασφαλίζονται ανάλογα µε την εφαρµογή. Το εξωτερικό του µειωτήρα θα είναι απαλλαγµένο από σκόνη ή από ουσίες που µαζεύουν υγρασία. Στην πινακίδα χαρακτηριστικών των µειωτήρων πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστή οι ονοµαστικές ταχύτητες των αξόνων, η ισχύς εξόδου και η µέγιστη επιτρεπτή θερµοκρασία περιβάλλοντος Προφυλακτήρες Κατάλληλοι προφυλακτήρες θα τοποθετηθούν σε όλους τους µηχανισµούς κίνησης. Όλα τα εξαρτήµατα που περιστρέφονται ή εκτελούν παλινδροµικές κινήσεις, οι ιµάντες κίνησης κτλ., θα προφυλάσσονται µε τρόπο που ικανοποιεί την Υπηρεσία και εξασφαλίζει την ασφάλεια τόσο του προσωπικού λειτουργίας όσο και του προσωπικού συντήρησης. Οι προφυλακτήρες πρέπει να είναι κατάλληλης και στιβαρής κατασκευής και εύκολα µετακινήσιµοι, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στον εξοπλισµό χωρίς να χρειάζεται πρώτα να αφαιρεθεί ή να µετακινηθεί κανένα από τα βασικά στοιχεία του ΑΝΤΙ ΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην προετοιµασία των µεταλλικών επιφανειών και την εφαρµογή των προστατευτικών επιστρώσεων ή των συστηµάτων βαφής για την αντιδιαβρωτική προστασία των µεταλλικών επιφανειών εξοπλισµού και κατασκευών. H βαφή και η αντιδιαβρωτική προστασία των µεταλλικών επιφανειών είτε στο εργοστάσιο είτε επί τόπου δεν πληρώνεται ιδιαίτερα και η σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται στη τιµή Τιµολογίου του αντίστοιχου κονδυλίου. Για εξοπλισµό και µηχανήµατα ισχύει η παρούσα Προδιαγραφή, εφ όσον δεν προβλέπονται ιδιαίτερες απαιτήσεις για τον επιµέρους εξοπλισµό. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία όλων των µεταλλικών µερών. Όπου δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα συστήµατα προστασίας θα παρέχουν ελάχιστη διάρκεια ζωής 15 ετών, µε φθορά κατηγορίας Ri3 σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 4628/3. Εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά, η προετοιµασία της επιφάνειας καθώς και η βαφή των διαφόρων στρώσεων θα γίνει στο εργοστάσιο του προµηθευτή σε στεγασµένο χώρο µε ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκρασίας περιβάλλοντος και υγρασίας σύµφωνα µε το BS 5493 ή άλλο ισοδύναµο πρότυπο. Επί τόπου του έργου θα γίνουν µόνο βαφές αποκατάστασης, καθώς και βαφές σε φθαρµένες κατά την ανέγερση επιφάνειες, εκτός εάν υπάρχει σχετική γραπτή έγκριση από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να επισκεφθεί και να ελέγξει τους χώρους στο εργοστάσιο, όπου γίνονται οι εργασίες αντιδιαβρωτικής προστασίας και ο Ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας 18 από 32 Έκδοση : 0

19 στον παραπάνω έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία, µε δαπάνες της, µπορεί να προβεί σε όποιους ελέγχους κρίνει σκόπιµο, ώστε να επιβεβαιώσει ότι οι σχετικές εργασίες γίνονται σύµφωνα µε τις παρούσες προδιαγραφές. Στην περίπτωση, που η εφαρµοζόµενη αντιδιαβρωτική προστασία δεν είναι σύµφωνη µε τις παρούσες προδιαγραφές και εγκρίσεις της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος οφείλει µε δαπάνες του να προβεί στις όποιες αποκαταστάσεις απαιτούνται και να καταβάλλει στην Υπηρεσία την αντίστοιχη δαπάνη των δοκιµών και ελέγχων Κατηγορίες αντιδιαβρωτικής προστασίας Η αντιδιαβρωτική προστασία και τα υλικά βαφής των µεταλλικών επιφανειών, µηχανολογικού εξοπλισµού και λοιπών κατασκευών, θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΝ και να εξασφαλίζει ελάχιστη διάρκεια ζωής 15 ετών, µε φθορά κατηγορίας Ri3, σύµφωνα µε το Πρότυπο ISO Παρακάτω και στις επιµέρους Προδιαγραφές δίνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας ανάλογα µε τις κατηγορίες των µεταλλικών επιφανειών. Ο Ανάδοχος µπορεί να προτείνει εναλλακτικά συστήµατα, που να εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναµη αντιδιαβρωτική προστασία του εξοπλισµού και των λοιπών κατασκευών. ιακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες επιφανειών: Κατηγορία Α. Επιφάνειες πάνω από την στάθµη υγρού, που δεν διατρέχουν κίνδυνο διαβροχής, µη εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία Κατηγορία Β. Επιφάνειες πάνω από την στάθµη υγρού, που δεν διατρέχουν κίνδυνο διαβροχής, εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία Κατηγορία Γ. Επιφάνειες κάτω από την στάθµη υγρού ή επιφάνειες που διατρέχουν κίνδυνο διαβροχής Όλες οι επιστρώσεις για την αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών επιφανειών, δηλαδή υπόστρωµα (αστάρι), πρώτο χέρι καθώς επίσης και οι τελικές στρώσεις πρέπει να είναι µεταξύ τους συµβατές. Η τελικά διαµορφωµένη επιφάνεια πρέπει να είναι συνεχής, χωρίς πόρους και να αντέχει σε φυσική ή χηµική αποσύνθεση στο περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Μόνον γαλβανισµένες εν θερµώ, καθώς επίσης και ανοξείδωτες επιφάνειες θα έρχονται σε επαφή µε το πόσιµο νερό. Η Υπηρεσία µπορεί να απαιτήσει στις περιπτώσεις που απαιτούνται διαδοχικές στρώσεις, το υλικό κάθε στρώσης (χεριού) να έχει χαρακτηριστικό και ξεχωριστό χρώµα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άµεσης αναγνώρισης. Πίνακας : Κατηγορία 01.1 # Χαρακτηριστικό Περιγραφή Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια. 2 Περιβάλλον Κατηγορία Α 3 Προετοιµασία επιφάνειας Καθαρισµός µε αµµοβολή κατά BS 4232 ή SIS Sa 2 1/2. 4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και µεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 µ) ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες και πολυαµιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 µ) Πίνακας : Κατηγορία 01.2 # Χαρακτηριστικό Περιγραφή Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη 2 Περιβάλλον Κατηγορία Α 3 Προετοιµασία επιφάνειας Η γαλβανισµένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να αφαιρεθούν τα οξείδια, τρίβεται µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο) και καθαρίζεται από τα λίπη. 4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και επιλεγµένες αντισκωριακές ουσίες ελεύθερες µολύβδου (ΠΞΣ 50 µ) Μία στρώση µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες και πολυαµιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 µ) 19 από 32 Έκδοση : 0

20 Πίνακας : Κατηγορία 02.1 # Χαρακτηριστικό Περιγραφή Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια. 2 Περιβάλλον Κατηγορία Β 3 Προετοιµασία επιφάνειας Καθαρισµός µε αµµοβολή κατά BS 4232 ή SIS Sa 2 1/2. 4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και µεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 µ) Μία στρώση µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες και πολυαµιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 150 µ) Μία στρώση µε πολυουρεθανικό επανόχρωµα δύο συστατικών µε βάση ακρυλικές ρητίνες και αλειφατικό ισοκυανικό σκληρυντή (ΠΞΣ 50 µ) Πίνακας : Κατηγορία 02.2 # Χαρακτηριστικό Περιγραφή Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη 2 Περιβάλλον Κατηγορία Β 3 Προετοιµασία επιφάνειας Η γαλβανισµένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να αφαιρεθούν τα οξείδια, τρίβεται µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο) και καθαρίζεται από τα λίπη. 4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και επιλεγµένες αντισκωριακές ουσίες ελεύθερες µολύβδου (ΠΞΣ 50 µ) ύο στρώσεις µε πολυουρεθανικό επανόχρωµα δύο συστατικών µε βάση ακρυλικές ρητίνες και αλειφατικό ισοκυανικό σκληρυντή (ΠΞΣ 50 µ) Πίνακας : Κατηγορία 03.1 # Χαρακτηριστικό Περιγραφή Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια. 2 Περιβάλλον Κατηγορία Γ 3 Προετοιµασία επιφάνειας Καθαρισµός µε αµµοβολή κατά BS 4232 ή SIS Sa 2 1/2. 4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και µεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 µ) ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 200 µ) Πίνακας : Κατηγορία 03.2 # Χαρακτηριστικό Περιγραφή Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη 2 Περιβάλλον Κατηγορία Γ 3 Προετοιµασία επιφάνειας Η γαλβανισµένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να αφαιρεθούν τα οξείδια, τρίβεται µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο) και καθαρίζεται από τα λίπη. 4 Προστασίας Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και επιλεγµένες αντισκωριακές ουσίες ελεύθερες µολύβδου (ΠΞΣ 50 µ) ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 200 µ) 20 από 32 Έκδοση : 0

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ Τύπος Χαµηλή φόρτιση Μέση Φόρτιση Υψηλή Φόρτιση F/M Kg BOD 5 / kg SS.d F/M < 0,15 F/M < 0,07 0,15F/M> 0,4 Φορτίο BOD (Cv) Kg BOD 5 / m 3.d Cv

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ / ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ TORNADO ΤΗΣ AEROMIX USA

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ / ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ TORNADO ΤΗΣ AEROMIX USA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ / ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ TORNADO ΤΗΣ AEROMIX USA Γενική περιγραφή-εφαρµογές Οι µονάδες αυτές είναι κατασκευασµένες εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα SS316 και εξασφαλίζουν ισχυρή ανάδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1.0.0. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΒΥ PASS... 2 2.0.0. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ... 2 2.1.0 ΕΣΧΑΡΩΣΗ... 2 2.2.0. ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn Οι compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcomp Ν παραδίδονται έτοιμες προς τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Οικονοµικός Εύκολος στη συντήρηση Άοσµος και διακριτικός Σίγουρος στην απόδοση Πιστοποιηµένος Μια µικρή επένδυση µε µεγάλο όφελος Βιολογικός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Καθίζηση Δεξαμενές καθίζησης Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ Σελίδα 1 από 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.- Τόπος Εγκατάστασης: Πόλη-Δημ. Διαμ.: ΣΚΙΑΘΟΣ περιοχή: ΞΑΝΕΜΟ Δήμος: ΣΚΙΑΘΟΥ Οδός:...

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σελ. 1 από 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 1.1 Αποχέτευση Οµβρίων Αποστράγγιση 1.2 Αποχέτευση Ακαθάρτων 1.3 Ύδρευση 1.4 Ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 5.2. Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Έργασιών

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 5.2. Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Έργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου Τ.Κ. 64004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΑΚΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS Η ΜΕΘΟΔΟΣ SBR Η μέθοδος SBR (Sequential Batch Reactor) για τη βιολογική επεξεργασία λυμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας

Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Δημήτριος Γεράσης Α.Μ.: 2000.05.0037 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.2. Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Έργασιών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.2. Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Έργασιών ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Οι σύνθετες απαιτήσεις χρειάζονται απλές λύσεις. Ώστε να γίνει πιο εύκολη όχι μόνο η δουλειά αλλά και η λήψη

Διαβάστε περισσότερα

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8 GLAUNACH Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής Seite 1 von 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1 ιευκρινιστική παρατήρηση 3 1.2 Πεδίο ισχύος 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS Το πρόβλημα της ιλύς Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων παράγονται ταυτόχρονα και ορισμένα παραπροϊόντα, όπως τα εσχαρίσματα, η άμμος, τα ξαφρίσματα και η περίσσεια ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου.

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Οι τρεις βασικές διεργασίες οι οποίες διακρίνονται στην επεξεργασία των λυμάτων σε εργοστάσια τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ INERGEN 200 & 300 Bar ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.0 Γενικά 1 2.0 Περιγραφή Υλικού 1 3.0 ιάθεση 2 4.0 Εγκατάσταση 2 5.0 Λειτουργία Συστήµατος 2 6.0 Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά ραπετσώνας Κερατσινίου - Περάµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc.

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc. ιαχείρισηστερεώναποβλήτων Στόχος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων: προστασία της δηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Εισαγωγή στις βαθµίδες βιολογικών καθαρισµών Ε εξεργασία καθαρισµού λυµάτων Αποµάκρυνση, εξουδετέρωση ή κατάλληλη τροποποίηση των επιβλαβών χαρακτηριστικών των λυµάτων ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ Αριθµός Μελέτης: 26/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ Τεχνική Περιγραφή Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πύργου ψύξης, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυµάτων ονούσας (Ν2200)» 2.204.000,00 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2200\cons\tefhi\MAPS.doc N2200/5245 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας CE Θωρακίσεις ασφαλείας από ατύχημα Η εσχάρα VANGUARD V2 διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

WehoPuts. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων

WehoPuts. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων WehoPuts Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων Χρήση υψηλής τεχνολογίας Οι προκατασκευασμένες μονάδες WehoPuts αποτελούν συστήματα βιοχημικής επεξεργασίας, τα οποία είναι σχεδιασμένα για να εξυπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Παλλήνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 100/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Diamond WPL βιολογικοί καθαρισμοί είναι σχεδιασμένοι για οικιακή χρήση τοποθετημένοι μακριά από το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης.

Η σειρά Diamond WPL βιολογικοί καθαρισμοί είναι σχεδιασμένοι για οικιακή χρήση τοποθετημένοι μακριά από το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. Η σειρά Diamond WPL βιολογικοί καθαρισμοί είναι σχεδιασμένοι για οικιακή χρήση τοποθετημένοι μακριά από το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. Η σειρά έχει πιστοποιηθεί κατά CE και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της ΕΥΑΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της ΕΥΑΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της ΕΥΑΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) έχει τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O /180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc

(Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O /180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc COD BOD TS VS F/M (Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O 180 192 192/180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand) Ολικά στερεά (Total Solids)

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

AS VARIOcomp N Ultra

AS VARIOcomp N Ultra ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ AS VARIOcomp N Ultra Compact Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων τύπου MBR, για Προχωρημένη Επεξεργασία και Απολύμανση Το AS VARIOcompN Ultra αποτελεί μια ολοκληρωμένη compact

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

denitrification in oxidation ditch) mg/l.

denitrification in oxidation ditch) mg/l. 2.3 Συνοπτική εξέταση των συστηµάτων απονιτροποίησης Αρχική προτεταµένη απονιτροποίηση Η πρώτη λύση για µία µονάδα προτεταµένης απονιτροποίησης προτάθηκε από τους Ludzack και Εttinger (1962). Το εισερχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ. Επιβλέπων :. Μαµάης Αθήνα, Νοέµβριος 2006

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ. Επιβλέπων :. Μαµάης Αθήνα, Νοέµβριος 2006 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΥΡΙ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Σχεδιασμός Αντλία αποστράγγισης υπογείων, υδρόψυκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-16-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 16 Τερµατικός οικίσκος

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ Κείμενο παρουσίασης (poster) για το «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας» του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία Dialynas S.A. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ελ. Βενιζέλου 15, 73100, Χανιά Τηλ. 28210-51250, fax. 28210-51260 www.dialynas.com, dk@dialynas.com Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Στα περισσότερα υδραυλικά συστήματα είναι απαραίτητη η χρήση ρυθμιστικών βαλβίδων που σκοπό έχουν τον έλεγχο της παροχής ή της πίεσης υπό την επίδραση μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Απομάκρυνση αζώτου Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Θεσσαλονίκη 10/9/2014 Αρ. πρωτ. 20716

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Θεσσαλονίκη 10/9/2014 Αρ. πρωτ. 20716 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E-mail promithies@eyath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) Παραποµπή ADR. Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση. (στήλη 2) (στήλη 3) 13 Έγγραφο Μεταφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) Παραποµπή ADR. Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση. (στήλη 2) (στήλη 3) 13 Έγγραφο Μεταφοράς ΠΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση (στήλη 2) Παραποµπή ADR (στήλη 3) Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) 13 Έγγραφο Μεταφοράς Μεταφορά χωρίς το απαιτούµενο έγγραφο µεταφοράς 8.1.2.1 (α), 5.4.1.

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοίχησης

Διαβάστε περισσότερα

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Hλιακά συστήματα MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Oδηγίες εγκατάστασης Έκδοση 04 Οδηγίες εγκατάστασης: Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn. Κωδ. Πρ. : 256431. 02.2012 Εκτυπώθηκε στη Γερμανία.

Διαβάστε περισσότερα

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ)

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ) 520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ Ως προς την κατασκευή και επίβλεψη βάσεων και υποβάσεων από ασύνδετο υλικό (θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο) ισχύουν οι ΠΤΠ 0150 και 0155 του Υ Ε. 522.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 4α. Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Έργασιών

Τεύχος 4α. Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Έργασιών ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές παραγγελίες για εξυπηρέτηση των ατομικών αναγκών πελατών. Επεξεργασία σε ανώτατο επίπεδο π.χ. 10:10:2 για BOD:SS:NH4

Ειδικές παραγγελίες για εξυπηρέτηση των ατομικών αναγκών πελατών. Επεξεργασία σε ανώτατο επίπεδο π.χ. 10:10:2 για BOD:SS:NH4 Η σειρά HiPAF είναι ένα σύστημα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων σχεδιασμένο ειδικά για να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Συνδυάζοντας ευελιξία, αξιοπιστία, ικανή προεργασία και στιβαρή

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα