14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002009430 2014-04-25"

Transcript

1 ΑNAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Ελευθερίας 1 Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 1 Χανιά Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: ηµήτρης Κατσαβριάς Aσπασία Γαλλιάκη Τηλέφωνο: , Fax: Ηλεκ. /νση: Ιστοσελίδα : Xανιά Αρ. Πρωτ.: PROC Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, προκηρύσσει Ανοικτό Πρόχειρο Επαναληπτικό ιαγωνισµό, µε έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την απλώς χαµηλότερη τιµή, για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσίας καθαρισµού των χώρων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, (ήτοι: του Μεγάρου της Π.Ε. Χανίων -εκτός των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΠ-, των χώρων των ιευθύνσεων Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, Τεχνικών Έργων, Μεταφορών & Επικοινωνιών, Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνοτροφίας και του Κλιµακίου Μηχ/κού Εξοπλισµού της Π.Ε. Χανίων), καθώς επίσης των χώρων της Α/θµιας Εκπ/σης Χανίων, της Β/θµιας Εκπ/σης Χανίων, του Γραφείου Σχολικών Συµβούλων και του ΚΕ Υ Χανίων, συνολικού προϋπολογισµού ,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α και για χρονική διάρκεια 11 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται αναλυτικά στα επόµενα άρθρα καθώς και στα παραρτήµατα της παρούσης προκήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής

2 Άρθρο 1 ο : Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλατεία Ελευθερίας Χανιά Τηλέφωνα: Fax : Ηλεκ. /νση: Ιστοσελίδα : Άρθρο 2 ο : ιαδικασία ανάθεσης των συµβάσεων Ανοικτός Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός µε έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές και σύµφωνα µε: Α) Τις διατάξεις: 1). του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 2). του Π.. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» 3). του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και τις τροποποιήσεις του 4). του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ), «περί ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) 5). του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων» 6). του Π.. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/ ) «Περί Σύναψης ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» 7). του Π.. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» 8). του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και ειδικότερα του άρθ. 68, καθώς και τις σχετικές µε αριθ. πρ / , 31262/ και 31372/ εγκυκλίους του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας σχετικά µε την τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας εκ µέρους των συνεργείων καθαριότητας 9). Tης αριθµ /739 (ΦΕΚ 1291/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρ. 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη - 2 -

3 σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 10). του Π.. 205/2001 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «περί έγκρισης, διάθεσης στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων» 11). του Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 12) του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α) και συγκεκριµένα του άρθ. 26 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης 13). του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ιαύγεια" και άλλες διατάξεις» Β) Τις αποφάσεις: 1). τις αριθ. 262/ και 305/ αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης µε τις οποίες εγκρίθηκαν η επαναπροκήρυξη του παρόντος διαγωνισµού, οι όροι της προκήρυξης, καθώς και τα µέλη των Επιτροπών ιαγωνισµού και Ενστάσεων 2). την αριθµ. πρ. 457/2014 έκθεση ανάληψης δαπάνης 3). τις υπηρεσιακές ανάγκες Άρθρο 3 ο :Είδος σύµβασης και περιγραφή υπηρεσιών Κατηγορία: Υπηρεσίες καθαρισµού κτιρίων. Περιγραφή Υπηρεσιών Η παροχή υπηρεσίας αφορά την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος µε τα κατάλληλα µηχανικά µέσα, τα κατάλληλα υλικά και το κατάλληλο εκπαιδευµένο προσωπικό, θα καθαρίζει τους χώρους του Μεγάρου της Π.Ε. Χανίων (εκτός των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΠ) και τους χώρους των ιευθύνσεων Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, Τεχνικών Έργων, Μεταφορών & Επικοινωνιών, Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνοτροφίας και του Κλιµακίου Μηχ/κού Εξοπλισµού της Π.Ε. Χανίων, καθώς επίσης των χώρων της Α/θµιας Εκπ/σης Χανίων, της Β/θµιας Εκπ/σης Χανίων, του Γραφείου Σχολικών Συµβούλων και του ΚΕ Υ Χανίων. Άρθρο 4 ο : Συνοπτική περιγραφή Αντικειµένου Καθηµερινά, (εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά από τα επόµενα παραρτήµατα) θα πραγµατοποιούνται οι πιο κάτω εργασίες: - 3 -

4 1. Καθαρισµός και συλλογή απορριµµάτων καθώς και απολύµανση όπου είναι απαραίτητο π.χ. (WC), όλων των εσωτερικών χώρων που περιγράφονται στην παρούσα και επανάληψη εργασιών όσες φορές χρειαστεί, κυρίως εάν υπάρξουν κάποια έκτακτα προβλήµατα. 2. Καθαρισµός και συλλογή απορριµµάτων από τον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων ευθύνης µόνο της Π.Ε. Χανίων, κυρίως από τους ακάλυπτους χώρους, αίθρια, µπαλκόνια κ.τ.λ. 3. Σκούπισµα όλων των χώρων. 4. Συλλογή όλων των απορριµµάτων και τοποθέτηση καθαρής σακούλας στα καλαθάκια των γραφείων και των κοινόχρηστων χώρων. Επανάληψη όσες φορές χρειαστεί, ανάλογα µε τον φόρτο εργασιών. 5. Συλλογή των απορριµµάτων όπου υπάρχουν και από όλους τους χώρους σε µαύρες σακούλες και τοποθέτησή τους στους κάδους του ήµου που βρίσκονται έξω από τα κτίρια. Οι εργασίες θα γίνονται µε τη συχνότητα που καθορίζονται από τα παραρτήµατα που ακολουθούν. Άρθρο 5 ο : Προϋπολογισµός (1).- Η συνολική προϋπολογιζόµενη µηνιαία αποζηµίωση, που θα καταβάλλεται στον ανάδοχο, θα ανέρχεται µέχρι του ποσού των 6.400,00 Ευρώ (ανώτατο όριο) µε τον Φ.Π.Α. (2).-Προσφορές, µε µηναία αποζηµίωση µεγαλύτερη του παραπάνω ποσού, θα κρίνονται ως µη κατάλληλες. Άρθρο 6 ο :Τόπος Παροχής Υπηρεσίας Οι τόποι παροχής Υπηρεσίας θα είναι οι χώροι όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Χανίων, (ήτοι: το Μέγαρο της Π.Ε. Χανίων -εκτός οι χώροι που στεγάζεται το ΚΕΠ-, οι χώροι των ιευθύνσεων Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, Τεχνικών Έργων, Μεταφορών & Επικοινωνιών, Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνοτροφίας και του Κλιµακίου Μηχ/κού Εξοπλισµού της Π.Ε. Χανίων) καθώς επίσης των χώρων της Α/θµιας Εκπ/σης Χανίων, της Β/θµιας Εκπ/σης Χανίων, του Γραφείου Σχολικών Συµβούλων και του ΚΕ Υ Χανίων

5 Άρθρο 7 ο : Εναλλακτικές προσφορές- Αντιπροσφορές (1) Κάθε υποψήφιος συµµετέχει στο διαγωνισµό µε µία και µοναδική προσφορά και µε µία και µοναδική πρόταση (λύση). Αν υποβάλει περισσότερες από µία προσφορές ή προτάσεις τότε θα απορριφθούν όλες στο σύνολό τους. (2) Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προτάσεις ή αντιπροτάσεις (λύσεις), δεν γίνονται δεκτές και αν υποβληθούν θα απορριφθούν ως µη κατάλληλες. Άρθρο 8 ο : ιάρκεια ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών Ως ηµέρα έναρξης εκτέλεσης της σύµβασης, για τον καθαρισµό των κτιρίων θα είναι η επόµενη ηµέρα από την υπογραφή της και θα έχει διάρκεια έντεκα (11) µήνες. Άρθρο 9 ο : ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού (1) Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, σε όσους επιθυµούν να λάβουν µέρος, θα διατίθενται, ύστερα από γραπτό αίτηµα των ενδιαφεροµένων και µε µέριµνά τους, δωρεάν από την Υπηρεσία, µέχρι και έξι (6) µέρες πριν από το διαγωνισµό, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από το Τµήµα Προµηθειών της ιεύθυνσης ιοικ/κού-οικ/κού της Π.Ε. Χανίων που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Μεγάρου, µε τηλέφωνα (2) Από την Υπηρεσία, µε FAX ή ( ηλεκτρονικά ) δεν θα διατίθεται η Προκήρυξη. (3) Τα έξοδα δηµοσίευσης της προκήρυξης, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Άρθρο 10 ο : Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών (1).- Οι προσφορές θα κατατίθενται από τους προσφέροντες ή εκπροσώπους των, επί αποδείξει (αριθµός Πρωτοκόλλου, ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής), µέχρι την 5/5/2014, ηµέρα ευτέρα και µέχρι την ώρα 14:30 µ.µ., στη /νση ιοικ/κού- Οικον/κού Τµήµα Προµηθειών, που βρίσκεται στο πρώτο όροφο του πρώην Νοµαρχιακού Μεγάρου Χανίων, Πλατεία Ελευθερίας 1, ( Χανιά) γραφείο 1, τηλέφωνο , ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: «Προς την Επιτροπή διενέργειας Ανοικτού Πρόχειρου Επαναληπτικού ιαγωνισµού σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών του έργου: Καθαρισµός των χώρων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Χανίων, (Αριθµός προκήρυξης)». (2).- Η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου ή άλλου οργάνου δε λαµβάνεται υπόψη

6 (3).- Προσφορές που θα παραλαµβάνονται ή θα κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα δεν θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται, ως εκπρόθεσµες. Άρθρο 11 ο : Γλώσσα υποβολής των προσφορών (1).-Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι αποκλειστικά και µόνο η Ελληνική, πρέπει δε να είναι ενυπόγραφες. (2).- Προσφορές, έγγραφα, δείγµατα, φωτογραφίες ή δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα απορρίπτονται. (3).- Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται σύµφωνα µε το τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη. Επισηµαίνεται ότι οι προσφορές που δεν θα υποβληθούν σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης θα απορριφθούν ως µη κατάλληλες. Άρθρο 12 ο : Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών (1).- Στην αποσφράγιση (άνοιγµα) των προσφορών µπορεί να παρίστανται οι διαγωνιζόµενοι ή νόµιµοι εκπρόσωποι των, εφόσον το επιθυµούν, ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός τους. (2).- Η Επιτροπή του ιαγωνισµού µετά την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, αφού τις παραλάβει από τη /νση ιοικ/κού-οικον/κού Τµήµα Προµηθειών, θα τις αποσφραγίσει σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του Μεγάρου της Π.Ε. Χανίων (Πλατεία Ελευθερίας Χανιά) ή σε άλλο χώρο που θα ορισθεί από την Επιτροπή εάν η αίθουσα αυτή δεν θα είναι εκείνη τη στιγµή διαθέσιµη, στις 06/05/2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα π.µ. (ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού). Από την Επιτροπή του ιαγωνισµού αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι και µονογράφονται όλοι οι υποφάκελοι. Στη συνέχεια ανοίγονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών, µονογράφονται και γίνεται ο σχετικός έλεγχος. Κατόπιν ανοίγονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, µονογράφονται και γίνεται ο έλεγχος µόνο όσων ήταν έγκυρες από πλευράς δικαιολογητικών. Οι φάκελοι των Οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται και παραµένουν κλειστοί. Η Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, µετά από σχετική ανακοίνωσή της που θα αποσταλεί ή θα ανακοινωθεί απευθείας στους συµµετέχοντες θα τους ενηµερώσει, για την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των φακέλων των Οικονοµικών Προσφορών όσων εκ των - 6 -

7 συµµετεχόντων κατέθεσαν προσφορές οι οποίες έγιναν µετά τον πιο πάνω αναφερόµενο έλεγχο αποδεκτές. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, οι οποίοι δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτοί, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. (3).- Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή του ιαγωνισµού. (4).-Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης. Άρθρο 13 ο : Εγγυήσεις 1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 2) Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 3) Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν: Την ηµεροµηνία έκδοσης. Τον εκδότη. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. Τον αριθµό της εγγύησης. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. Τους όρους ότι: (Ι) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. (ΙΙ) το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. (ΙΙΙ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου

8 (ΙV) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 4) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό α. Η εγγύηση αυτή συνοδεύει υποχρεωτικά την προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό και εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού µε το ΦΠΑ. Συγκεκριµένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής είναι: 3.520,00 ε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συµµετοχής υπολείπεται και στο ελάχιστο από το ως άνω απαιτούµενο ποσοστό 5%. β. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του παρόντος και τα ακόλουθα: (Ι) Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και την παρεχόµενη υπηρεσία. (ΙΙ) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη) γ. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι: η ανάληψη της υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. ο αριθµός της διακήρυξης το ποσό που καλύπτει η εγγύηση η ηµεροµηνία έκδοσής της τα στοιχεία του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται (πλήρης επωνυµία & διεύθυνση). Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων, εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την εγγραφή ειδοποίηση του προµηθευτή από την Υπηρεσία. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε η εργολαβία επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) µέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προσφερόντων που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) µέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της - 8 -

9 κατακύρωσης ή ανάθεσης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ένδικων µέσων ή παραίτησης από αυτήν. Σχετικό υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής επισυνάπτεται στο παράρτηµα Η. 5) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης α. Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του παρόντος και τα ακόλουθα: (Ι) Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και την παρεχόµενη υπηρεσία. (ΙΙ) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) έτος από τη λήξη των εργασιών. 6) Εγγύηση προκαταβολής δεν θα δοθεί. 7) Αν η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης εξαντληθεί ή µειωθεί λόγω των κυρώσεων, τότε θα πρέπει να ανατιµάται στην αρχική της τιµή. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Κ.Π.. 118/2007. Σχετικό υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο παράρτηµα Η. Άρθρο 14 ο : Νοµική µορφή των διαγωνιζοµένων (1).- Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί, φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί, Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συµπράξεις επιχειρήσεων και Κοινοπραξίες που ασκούν την παροχή υπηρεσίας καθαριότητος, που αποδεικνύεται από την εγγραφή τους στο σχετικό επαγγελµατικό επιµελητήριο. (2).- Οι συµπράξεις επιχειρήσεων που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δεν υποχρεούνται να λάβουν νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Οι συµπράττουσες επιχειρήσεις σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά, πριν την υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσουν - 9 -

10 συµβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας υπογεγραµµένη από τους νόµιµους εκπροσώπους των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων όπου ρητά και κατ ελάχιστον θα διατυπώνονται: (α).- Ότι τα µέλη της Κοινοπραξίας Επιχειρήσεων ευθύνονται εξ ολοκλήρου προς την Π.Ε. Χανίων για οποιανδήποτε υποχρέωση της Κοινοπραξίας σχετικά µε το έργο. (β).- Η έδρα της Κοινοπραξίας, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που κοινοπρακτούν και ο κοινός εκπρόσωπος αυτών. (γ).-τα ποσοστά συµµετοχής καθεµιάς από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις στην Κοινοπραξία. (3).- Αποκλείονται της συµµετοχής οι υποψήφιοι σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή (Π.Ε. Χανίων), για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους : Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο (2) παράγραφος (1) της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου. ωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο (3) της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο (3) παράγραφος (1) της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου (1) της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο (1) της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Άρθρο 15 ο : Πληροφοριακά στοιχεία των υποψηφίων (1).- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν µέσα σε ένα ενιαίο φάκελο και σύµφωνα µε το άρθρο (17) να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε δύο αντίτυπα. Ο υποφάκελος ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο», θα έχει αριθµηµένες τις σελίδες του και κάθε σελίδα του θα είναι µονογεγραµµένη από τον ίδιο ή το νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου και θα περιέχει µόνο πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα, ενώ αυτά που θα είναι στον άλλο υποφάκελο µε την ένδειξη «Αντίγραφο» µπορεί να περιέχουν απλές φωτοτυπίες των πρωτότυπων εγγράφων. (2).- Το «Πρωτότυπο» και µόνο αυτό επικρατεί και ισχύει πάντοτε όλων των άλλων, σε περίπτωση διαφωνιών ή διαφοράς µεταξύ αυτού και των αντιγράφων ή άλλων στοιχείων ή εγγράφων

11 Άρθρο 16 ο : ικαιολογητικά Συµµετοχής Οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων θα συνοδεύονται από τα παρακάτω κατά σειρά δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισµού, (µέσα σε υποφάκελο µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»): (1).-Παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ. του Π.. 118/07, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό τους, µε βεβαιωµένη τη γνησιότητα υπογραφής τους. (2).-Σύσταση Νοµικού προσώπου : Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή άλλα έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο. (3).- Εγγυητική επιστολή Συµµετοχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 της παρούσας Προκήρυξης. (4).-Περιγραφή της υφιστάµενης οργάνωσης του διαγωνιζόµενου Ιστορικό δραστηριότητας. Θα περιέχονται τουλάχιστον τα εξής επιµέρους στοιχεία: Βασικά στοιχεία του προσφέροντος (Επωνυµία, ιεύθυνση, τηλέφωνα, Fax, ) και περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής του. Συγκεκριµένα: (α).- Κατάλογο του απασχολούµενου προσωπικού του διαγωνιζόµενου, που θα προκύπτει από σχετικά έγγραφα του ΙΚΑ ή τελευταίες µισθοδοτικές καταστάσεις. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει κατάσταση του προσωπικού που θα αναλάβει τον καθαρισµό των κτιρίων, θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας. Για τους αλλοδαπούς εργαζόµενους θα υποβάλλεται και άδεια εργασίας. Επίσης, µαζί µε το Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει στην αναθέτουσα Αρχή την κατάσταση του προσωπικού για τον καθαρισµό των κτιρίων της Π.Ε. Χανίων θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς και βεβαίωση εργοδότη για την ασφάλιση του κάθε εργαζόµενου τη συγκεκριµένη περίοδο. (β).- Συνοπτικό κατάλογο των κυριότερων παρόµοιων υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί από αυτόν κατά τα τελευταία τρία έτη. Σε περίπτωση σύµπραξης, τα παραπάνω στοιχεία παρέχονται αυτοτελώς για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην σύµπραξη. (5).- Υπεύθυνη δήλωση, (µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής), της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, [η ηµεροµηνία συντάξεως της υπεύθυνης

12 δήλωσης πρέπει να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει κατά τη ρητή απαίτηση της διακήρυξης και την ηµεροµηνία αυτή (σύµφωνα µε την αριθµ. 1337/2008 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, Επιτροπή Αναστολών)], στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συµµετέχουν και στην οποία πρέπει να δηλώνονται όσα αναγράφονται στο συνηµµένο υπόδειγµα Υπεύθυνης ήλωσης του παραρτήµατος Η, της παρούσας διακήρυξης. Άρθρο 17 ο Οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τα παρακάτω: (1).- Η προσφορά πρέπει να είναι εναρµονισµένη σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης Προκήρυξης. (2).- Κάθε προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα στο διαγωνισµό και να είναι διατυπωµένη µε σαφήνεια. Οι αριθµοί δεν πρέπει να έχουν σβησίµατα, διαγραφές, υποσηµειώσεις, µεσόστιχα, κενά, συντοµεύσεις. Όλες οι διορθώσεις, διαγραφές, προσθήκες, µπορούν να γίνονται στο περιθώριο και ισχύουν εφόσον υπογράφονται από τον προσφέροντα. (3).- Οι χωρίς εγγύηση συµµετοχής προσφορές, απορρίπτονται από την Επιτροπή του ιαγωνισµού, ως µη κατάλληλες (4).- Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα, (πρωτότυπο, αντίγραφο). (α).- Συγκεκριµένα στον κυρίως φάκελο και σε κάθε υποφάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται απ έξω ευκρινώς: Η λέξη «Προσφορά» Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και ο αριθµός της προκήρυξης. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Tα στοιχεία του αποστολέα. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του όγκου τους, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο προσφοράς, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο προσφοράς µε την ένδειξη «Παράρτηµα προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου προσφοράς. (β).- Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς κατά προτίµηση τοποθετούνται τρεις υποφάκελοι ως εξής:

13 (β1).- Υποφάκελος (1) µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που εξωτερικά θα αναφέρει τον τίτλο της Υπηρεσίας (Περιφερειακή Ενότητα Χανίων), τον αριθµό της προκήρυξης, την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και τα στοιχεία του αποστολέα. Στο εσωτερικό του παραπάνω φακέλου θα υπάρχουν δύο υποφάκελοι όπου στον ένα εξωτερικά θα αναγράφεται ή λέξη «πρωτότυπο» και µέσα θα υπάρχουν όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο (16) της παρούσας προκήρυξης καθώς και η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο (13) της παρούσης προκήρυξης. Στον άλλο φάκελο θα αναγράφεται η λέξη «αντίγραφο» και θα υπάρχουν όλα τα δικαιολογητικά σε αντίγραφα. (β2).-υποφάκελος (2) µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που εξωτερικά θα αναφέρει τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας (Περιφερειακή Ενότητα Χανίων), τον αριθµό της προκήρυξης την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και τα στοιχεία του αποστολέα. Στο εσωτερικό του φακέλου θα υπάρχουν δύο υποφάκελοι όπου στον ένα εξωτερικά θα αναγράφεται ή λέξη «πρωτότυπο» και µέσα θα υπάρχει η πρωτότυπη Τεχνική προσφορά και στον άλλο φάκελο θα αναγράφεται η λέξη «αντίγραφο» και θα υπάρχουν όλα τα έγγραφα σε αντίγραφα. Στην τεχνική προσφορά των οι υποψήφιοι, και στους δύο υποφακέλους θα πρέπει να καταθέσουν µε ποινή αποκλεισµού τα εξής: 1) Αριθµηµένο κατάλογο των προϊόντων καθαρισµού και απολύµανσης και µόνο αυτών καθώς και τυχόν υλικών που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εργολαβίας. (Περιπτώσεις προσφοράς εναλλακτικών προϊόντων, δε λαµβάνονται υπόψη). Θα αναφέρεται αναλυτικά το εµπορικό όνοµα των προϊόντων, η εταιρεία που τα διαθέτει καθώς και η χρήση αυτών (απολυµαντικό, αντισηπτικό, καθαριστικό κ.λ.π.). Ενδεικτικά στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα περιγράφονται τα εξής: - Υγρό καθαριστικό µοκετών - Υγρό απορρυπαντικό καθαριστικό δαπέδου, τοίχων, επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής. - Απορρυπαντικά καθαριστικά δύσκολων ρύπων (γαριασµένα πλακάκια σε κοινόχρηστους χώρους και κυρίως σε WC - Απολυµαντικά επιφανειών - Υγρό καθαριστικό τζαµιών, καθρεπτών - Γυαλιστικό µεταλλικών επιφανειών - Αυτογυάλιστη µεταλλική αντιολισθητική παρκετίνη για δάπεδα και για δάπεδα όπου αυτά απολυµαίνονται

14 - Αντισηπτικά κρεµοσάπουνα (θα τοποθετηθούν σε σταθερή συσκευή τοίχου στους νιπτήρες των Υπηρεσιών) - Αντισηπτικά gel (θα τοποθετηθούν σε σταθερή συσκευή τοίχου στους νιπτήρες των Υπηρεσιών) που στη σύνθεσή τους θα περιέχουν αλκοόλη πάνω από 60%. Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων, για καθένα από τα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης να συµπεριληφθούν (µε την αντίστοιχη αρίθµηση του καταλόγου που έχει κατατεθεί), τα αναλογούντα πιστοποιητικά, όπως: α).- Για τα προϊόντα καθαρισµού, καθώς επίσης και για τα κρεµοσάπουνα κλπ., βεβαίωση καταχώρησης από το Γενικό Χηµείο του Κράτους. β).- Για τα απολυµαντικά προϊόντα όπως χλωρίνη, κ.ά., καθώς και για τα αντισηπτικά gel (εφόσον απαιτείται για τα συγκεκριµένα προϊόντα), έγγραφα άδειας κυκλοφορίας σε ισχύ από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή ιαγωνισµού, µπορούν να ζητηθούν διευκρινίσεις από τους συµµετέχοντες. 2) Αντίγραφα πιστοποιητικών ISO ) Αριθµηµένο κατάλογο των µηχανηµάτων και µόνο αυτών που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εργολαβίας και προσδιορισµός του είδους λειτουργίας τους. Η Επιτροπή ιαγωνισµού δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις για την πληρέστερη διαπίστωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευών, ή οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο. 4) Υπεύθυνη ήλωση (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα αναφέρεται ότι οι προσφερόµενες υπηρεσίες του διαγωνιζόµενου, θα είναι σύµφωνες µε το άρθρο 4 και τα παραρτήµατα Α, Β, Γ,, Ε, ΣΤ, Ζ, της διακήρυξης. (β3).-υποφάκελος (3) µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που εξωτερικά θα αναφέρει τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας (Περιφερειακή Ενότητα Χανίων), τον αριθµό της προκήρυξης, την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και τα στοιχεία του αποστολέα. Στο εσωτερικό του φακέλου θα υπάρχουν δύο υποφάκελοι µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου στον ένα εξωτερικά θα αναγράφεται η λέξη «πρωτότυπο» και µέσα θα υπάρχει η πρωτότυπη Οικονοµική προσφορά µε τη συνολική τιµή και στον άλλο φάκελο θα αναγράφεται η λέξη «αντίγραφο» και θα υπάρχει η οικονοµική προσφορά σε αντίγραφο. Στην οικονοµική προσφορά των υποψηφίων, και στους δύο υποφακέλους αναγράφεται ευκρινώς, αριθµητικά και ολογράφως το ποσό της αξίας του έργου που θα προσφέρεται, χωρίς τον Φ.Π.Α. και το συνολικό κόστος αυτού, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α

15 Επίσης, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να εξειδικεύουν στην οικονοµική προσφορά τους µε υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) και µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, τα εξής στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 68 παρ.1 του Ν.3863/2010: Α) Τον αριθµό των εργαζοµένων για το έργο καθαριότητας των Υπηρεσιών της ΠΕ Χανίων Β) Τις ηµέρες και ώρες εργασίας Γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι ) Το ύψος του προϋπολογιζόµενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων Ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά ΣΤ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο Ακόµα στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. (5).- Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. (6).- Προσφορές που δεν θα καλύπτουν το σύνολο των προκηρυσσόµενων υπηρεσιών ή που θα καλύπτουν µέρος ή ορισµένων αυτών, θα κρίνονται ως µη κατάλληλες. Άρθρο 18 ο Η ισχύς των προσφορών είναι τουλάχιστον ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Άρθρο 19 ο : Κριτήρια ανάθεσης (1).- Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή. (2).- Θα απορρίπτονται, ως µη κατάλληλες οι προσφορές που θα είναι ασαφείς και αόριστες καθώς και οι προσφορές όπου από το πιστοποιητικό του οικείου επαγγελµατικού επιµελητηρίου δεν αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων δεν έχει εγγραφή µε τη σχετική παροχή υπηρεσία καθαριότητας. (3).- Εάν υποβληθεί προσφορά µε ασυνήθιστα χαµηλή τιµή, ο εν λόγω ανάδοχος πριν την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, θα κληθεί από την Υπηρεσία όπως µέσα σε µία προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών να δώσει γραπτώς διευκρινίσεις για την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας καθώς και τη διασφάλιση των νοµίµων ασφαλιστικών και

16 οικονοµικών απολαβών των εργαζοµένων του. Εάν οι διευκρινίσεις αυτές δεν θα είναι ικανοποιητικές, η προσφορά θα απορριφθεί. (4).- Μετά την αξιολόγηση των προσφορών (κατά το άρθρ. 20 Π.. 118/2007) ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο όσα έγγραφα και δικαιολογητικά προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρ. 6 του Π.. 118/2007. (5).- Η επιτροπή θα συντάξει τα πρακτικά διενέργειας του διαγωνισµού και η κατακύρωση θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης. (6).- Μετά την απόφαση κατακύρωσης, το αποτέλεσµα του διαγωνισµού γνωστοποιείται εγγράφως στους συµµετέχοντες και καλείται ο µειοδότης, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, να υπογράψει το σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό (σύµβαση). (7).- Σε περίπτωση που ο µειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης ή αρνηθεί να την υπογράψει, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού, η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει άµεσα για : (α) Την κατάπτωση υπέρ της Π.E. Xανίων της κατατεθείσης εγγύησης συµµετοχής του στο διαγωνισµό, και (β) Την επανάληψη του διαγωνισµού ή την συνέχιση του µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης στον αµέσως επόµενο, λόγω επείγοντος. Άρθρο 20 ο : ικαστική προστασία 1. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του Νόµου 3866/ (ΦΕΚ 173 Α/2010) εφόσον η σύµβαση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ (L134) και 2004/18/ΕΚ (L134) ή στις διατάξεις µε τις οποίες οι εν λόγω Οδηγίες µεταφέρονται στην εσωτερική έννοµη τάξη. 2. Στον ίδιο Νόµο υπάγονται και οι διαφορές που προκύπτουν από τις διαδικασίες ανάθεσης συµφωνιών-πλαισίων, συµβάσεων παραχώρησης δηµοσίων έργων και δυναµικών συστηµάτων αγορών. 3. Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από παράβαση της νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα οριζόµενα ειδικότερα στα 3 και επ. άρθρα του Ν. 3886/10, προσωρινή δικαστική

17 προστασία, ακύρωση της παράνοµης πράξης της αναθέτουσας αρχής ή της υπογραφείσας σύµβασης και επιδίκαση αποζηµίωσης. Άρθρο 21 ο (1).- Η Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρεια Κρήτης, διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα να αποφασίζει ελεύθερα : (α). Για τη µαταίωση, τη διαδικασία µε διαπραγµάτευση ή την επανάληψη του διαγωνισµού, χωρίς να έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης οι συµµετέχοντες σ αυτόν καθώς και για την αποδοχή ή απόρριψη οριστικά των ενστάσεων ή των προσφυγών που µπορεί να υποβληθούν οποτεδήποτε και (β). Για τον καθαρισµό χώρων άλλων Υπηρεσιών της Π.Ε. Χανίων, αλλά πάντοτε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης και τους όρους της υπογραφείσας σύµβασης. (2)- Η Οικονοµική Επιτροπή επίσης, µπορεί να αποφασίσει για σύναψη δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών µέσω διαπραγµάτευσης και χωρίς να προηγηθεί δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α). Εάν, δεν υποβληθεί καµία προσφορά ή καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης και µε την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή, µετά από αίτηµά της. (β). Για συµπληρωµατικές υπηρεσίες, που δεν περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση και οι οποίες λόγω µη προβλέψιµων περιστάσεων κατέστησαν αναγκαίες για την εκτέλεση των εργασιών όπως περιγράφονται στην αρχική σύµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονοµικό φορέα που εκτελεί τις υπηρεσίες αυτές : (βα).- Όταν οι υπηρεσίες αυτές δεν µπορούν από τεχνική ή οικονοµική άποψη να διαχωριστούν από την αρχική σύµβαση χωρίς να δηµιουργηθούν µείζονα προβλήµατα για την αναθέτουσα αρχή, ή (ββ).- Όταν οι υπηρεσίες αυτές, µολονότι µπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύµβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση της. (3).- Το σωρευτικό ποσό των συναπτοµένων συµβάσεων, συµπληρωµατικών υπηρεσιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύµβασης. (4).- Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή µπορεί να γίνεται µόνο κατά τη διάρκεια εφαρµογής της αρχικής συναφθείσας σύµβασης

18 Άρθρο 22 ο :Τρόπος Πληρωµής (1).- Η πληρωµή του αναδόχου, θα γίνεται από τις πιστώσεις της Π.Ε. Χανίων. (2).-(α) Η αποζηµίωση (πληρωµή) του αναδόχου θα καταβάλλεται τµηµατικά δεδουλευµένη, από την Π.Ε. Χανίων ( ιεύθυνση ιοικ/κού-οικ/κού) µε τραπεζικές επιταγές και µε την προσκόµιση από αυτόν των νοµίµων δικαιολογητικών (τιµολόγια, καταστάσεις πληρωµής, τα ανάλογα ένσηµα των εργαζοµένων του κ.τ.λ.) και σύµφωνα πάντα µε τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά για το ηµόσιο. (β) Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις, ως εξής: 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί της καθαρής αξίας του Τ.Π. - 2% χαρτόσηµο επί του Μ.Τ.Π.Υ. - 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου Φόρος 0,10% υπέρ Ε.Α.Α..Σ. (άρθρ. 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204 Α) - 3% χαρτόσηµο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,10% - 20% επί του χαρτοσήµου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 8% για την παροχή υπηρεσιών και 4% για την προµήθεια αγαθών (άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94). (γ) ιευκρινίζεται ότι: Η επιλογή των κατάλληλων εργαζοµένων, η σύναψη συµφωνητικού εργασίας, η λύση, η ανανέωση, η διακοπή, η καταγγελία και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω µισθωτική σχέση, θα βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τους συµβεβληµένους (ανάδοχο και εργαζόµενο), απεκδυόµενης της Π.Ε. Χανίων, εξ οιασδήποτε συµµετοχής µεταξύ των συµβεβληµένων (ανάδοχο και εργαζόµενο). (3).- Σε περίπτωση που Υπηρεσία ή χώρος αυτής από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα Α δεν θα λειτουργεί ο ανάδοχος δεν θα παρέχει τις υπηρεσίες του και δεν θα του καταβάλλεται η αντίστοιχη αµοιβή. Άρθρο 23 ο : Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η µη προσκόµιση των ανάλογων ενσήµων των εργαζοµένων του στην Υπηρεσία (Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας), σηµαίνει ότι δεν θα του καταβάλλεται η αποζηµίωση, που προβλέπεται από τη σύµβαση. Άρθρο 24 ο : ικαίωµα ένστασης έχουν µόνο αυτοί που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό. Άρθρο 25 ο : Ο προσφέρων θεωρείται ότι µε την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης

19 Μετά την κατάθεση της προσφοράς του, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς. Άρθρο 26 ο : Τιµές (1).- Οι τιµές στις προσφορές θα πρέπει να δίδονται αποκλειστικά και µόνο σε Ευρώ. (2).- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς άλλο νόµισµα θα απορρίπτονται ως µη κατάλληλες. (3).- Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, να γίνεται κατά προτίµηση χωρίς δεκαδικά ψηφία. (4).- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως µη κατάλληλη. (5).- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής ή οποιουδήποτε άλλου όρου θα απορρίπτονται ως µη κατάλληλες. (6).- Οι τιµές θα υποβληθούν χωρίς Φ.Π.Α. (7).- Οι τιµές της σύµβασης και η πληρωµή του έργου θα γίνουν αποκλειστικά και µόνο σε ΕΥΡΩ. (8).- Σε περιπτώσεις ανωτέρω βίας, ισχύουν οι εκάστοτε διατάξεις των νόµων. Άρθρο 27 ο (1).- Η σύµβαση ανάθεσης συντάσσεται αποκλειστικά και µόνο στην Ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης, την υποβληθείσα προσφορά, την κατακυρωτική απόφαση και τις σχετικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, για την κατοχύρωση αµφοτέρων των πλευρών, όσον αφορά την πιστή τήρηση εφαρµογής των όρων της σύµβασης και µέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουν καθορισθεί από τους συµβαλλόµενους. (2).-Η σύµβαση θα λήγει 11 µήνες από την ηµέρα υπογραφής της και θα ισχύσει χωρίς αναπροσαρµογή και χωρίς πρόσθετη αµοιβή στον ανάδοχο. (3).- Η Οικονοµική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει την υπογραφείσα σύµβαση, από την ηµεροµηνία λήξης της, χωρίς αναπροσαρµογή και χωρίς πρόσθετη αµοιβή στον ανάδοχο. Άρθρο 28 ο : Λοιποί όροι Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο επικοινωνίας µε την Υπηρεσία ( ιεύθυνση ιοικ/κού-οικ/κού) µε σκοπό την αναγραφή σ αυτό τυχόν παραλείψεων και παραπόνων. Το βιβλίο αυτό θα θεωρείται το πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα για τις εγγραφές του προηγούµενου µήνα από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας

20 Επίσης υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται που θα γνωστοποιείται σ αυτόν εγγράφως από την αρµόδια Υπηρεσία. Τα µηνιαία πρωτόκολλα εφόσον δεν θα περιλαµβάνουν παρατηρήσεις που θα αποτελούν παραβάσεις των όρων της σύµβασης θα χρησιµοποιούνται ως δικαιολογητικό πληρωµής και ο εργολάβος θα µπορεί να καταθέσει το τιµολόγιο εξόφλησής του. Εάν το πρωτόκολλο περιλαµβάνει παρατηρήσεις που συνιστούν κατά τις απόψεις της Υπηρεσίας παραβάσεις όρου ή όρων της σύµβασης τότε θα εξοφλείται µεν το µίσθωµα του προηγούµενου µηνός αλλά το πρωτόκολλο θα υποβάλλεται στην Οικονοµική Επιτροπή όπου θα υποβάλλονται εγγράφως και οι προτάσεις από την αρµόδια Υπηρεσία υπέρ ή κατά για εξέταση και αποδοχή ή απόρριψη των παρατηρήσεων επιβάλλοντας σε καταφατική περίπτωση τις προβλεπόµενες κυρώσεις σε βάρος του εργολάβου. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 29 ο : Ποινικές ρήτρες 1).- Για την πρώτη παράβαση όρων ή όρου της σύµβασης ο εργολάβος κατ αρχή θα υπόκειται σε προφορικές και στη συνέχεια έγγραφες παρατηρήσεις των οποίων τα αντίγραφα θα κρατούνται και θα τηρούνται στο Τµήµα Υπηρεσιακής Κατάστασης. Σε περίπτωση επανάληψης θα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινικές ρήτρες: 2).- Για πρώτη παράβαση πέραν της προφορικής και έγγραφης παρατήρησης ).- Για δεύτερη παράβαση 700. Για την τρίτη και τις επόµενες παραβάσεις και για κάθε µία, Οι Ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από εισήγηση της Π.Ε. Χανίων. 4).- Κατά της επιβολής των ρητρών χωρεί ένσταση ενώπιον του Περιφερειακού Συµβουλίου µέσα σε οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες από της κοινοποιήσεως. 5).- Εάν παρατηρηθούν επανειληµµένα οι παραπάνω περιπτώσεις τότε η Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρεις Κρήτης ύστερα από εισήγηση της Π.Ε. Χανίων, δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο µε αντίστοιχη παρακράτηση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 6).- Εάν παρατηρηθεί αµέλεια του αναδόχου να εκτελεί συγκεκριµένες εργασίες καθαριότητας παρά τις συνεχείς ενοχλήσεις του αρµόδιου τµήµατος, µπορεί η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από εισήγηση της Π.Ε. Χανίων να αναθέσει τις εργασίες αυτές σε άλλο συνεργείο, εις βάρος του, αφαιρώντας την δαπάνη αυτή είτε από την πιστοποίηση πληρωµής ή από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

21 Άρθρο 30 ο : Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 1).- Όταν διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση της αρµόδιας Υπηρεσίας το έργο πριν την ηµεροµηνία λήξεως της σύµβασης. 2).- Όταν αρνηθεί να προσκοµίσει ή να επιδείξει και να αποδείξει την καταβολή των ενσήµων και την πλήρη ασφάλιση του προσωπικού του καθώς και την πληρωµή του στην αρµόδια Υπηρεσία (Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας). 3).- Όταν αρνηθεί την καταβολή δεδουλευµένων στο προσωπικό του ή καθυστερεί αυτές για οποιονδήποτε λόγο. 4).- Όταν δεν καταβάλει δεδουλευµένες αποδοχές στο προσωπικό του ή καθυστερεί αυτές επικαλούµενος καθυστέρηση οφειλοµένων εργασιών από την υπηρεσία σε αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 5).- Όταν δεν απασχολεί το προβλεπόµενο από την σύµβαση προσωπικό. 6).- Όταν αρνηθεί να εκτελέσει η όταν δεν εκτελεί εργασίες που προβλέπονται από την σύµβαση. 7).- Όταν εκτελεί πληµµελώς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, που προβλέπονται από την σύµβαση. 8).- Όταν απασχολήσει στην εργασία του ανήλικο ή ανηλίκους. Στις περιπτώσεις αυτές µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καταπίπτει υπέρ της Π.Ε. Χανίων η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ενώ οι τυχόν πληρωµές του θα επιβαρύνονται επιπρόσθετα και µε: α). Την καταβολή του ποσού 500 ηµερησίως ως ποινική ρήτρα και µέχρι της ηµεροµηνίας λήξεως της σύµβασης ή της τυχόν ανάθεσης του έργου της καθαριότητας σε άλλο ενδιαφερόµενο που είχε λάβει µέρος στο διαγωνισµό. β). Την καταβολή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς τιµής από την ανάθεση του έργου της καθαριότητας σε άλλο ενδιαφερόµενο που είχε λάβει µέρος στο διαγωνισµό, επίσης εκτός των άλλων κηρύσσεται έκπτωτος και : Όταν δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης ή αρνηθεί να την υπογράψει εντός του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται στο άρθρο (19) παράγραφος (7) της παρούσης προκήρυξης. Άρθρο 31 ο : Επίλυση διαφοράς Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του εργοδότου και του εργολάβου, για την επίλυση αυτής, αρµόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Χανίων

22 Άρθρο 32 ο : Επίβλεψη Εποπτεία εργασιών Βασικός κριτής της ποιότητας εργασίας καθαρισµού, είναι ο Προϊστάµενος κάθε /νσης της Π.Ε. Χανίων, που υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και ιεραρχικά τις παρατηρήσεις του. Το προσωπικό του αναδόχου, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπακούει στις υποδείξεις του αρµόδιου προϊσταµένου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της καθαριότητας και υγιεινής στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και να συνεργάζεται µε αυτόν. Την εποπτεία του συνεργείου καθαριότητας θα έχει ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Προσωπικού και Μισθοδοσίας, ο οποίος θα: 1).- Εγκρίνει το πρόγραµµα εργασιών που θα προσκοµίζει ο ανάδοχος και θα προβαίνει στον έλεγχο των εργασιών που εκτελούνται καθηµερινά. 2).- Βεβαιώνει στο ίδιο δελτίο την ποιοτική εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 3).- Ελέγχει όπως και η αρµόδια Επιτροπή Προµηθειών, Υπηρεσιών ή Έργου, τα υλικά, απορρυπαντικά, απολυµαντικά και τα εργαλεία καθαρισµού όπου θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος. 4).- Συντάσσει µε βάση τα ηµερήσια δελτία το πρωτόκολλο εργασιών κατά µήνα. 5).- Βεβαιώνει ότι ο ανάδοχος διαθέτει καθηµερινά τον προβλεπόµενο αριθµό του προσωπικού, όπως αυτό αναγράφεται και ορίζεται από την σύµβαση θεωρηµένο από τον ιευθυντή, όπου το προσωπικό θα υπογράφει κατά την άφιξη και αποχώρησή του. 6).- Ελέγχει τα ένσηµα του προσωπικού τα οποία πριν από κάθε πληρωµή ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προσκοµίζει και να τα επιδεικνύει. Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται να αποδεικνύει σε κάθε έλεγχο ότι οι δεδουλευµένες αποδοχές του προσωπικού του έχουν καταβληθεί κανονικά. Εάν ο ανάδοχος δεν προσκοµίσει τα ένσηµα του προσωπικού του προς έλεγχο, ή δεν καταβάλει κανονικά τις δεδουλευµένες αποδοχές στο προσωπικό του, δε θα συντάσσεται πρωτόκολλο πληρωµής και στον ανάδοχο θα κινείται αµέσως η διαδικασία της έκπτωσης. 7).- Προτείνει προς τον ιευθυντή και την αρµόδια Επιτροπή τις ποινές στην περίπτωση που δεν θα απασχολείται ο προβλεπόµενος από τη σύµβαση αριθµός προσωπικού, πληµµελούς εκτέλεσης καθηκόντων ή µη εκτέλεσης εργασιών ενσήµων. ή µη προσκόµιση Άρθρο 33 ο : Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να υπογράφει κατά την άφιξη και αποχώρησή του στο Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού, που θα τηρείται από κάθε /νση, στο χώρο της Υπηρεσίας

23 Άρθρο 34 ο : Βιβλίο εργασιών καθαρισµού των κτιρίων. Το βιβλίο αυτό θα το έχει στην κατοχή του ο ανάδοχος. Στο βιβλίο αυτό θα αναγράφονται όλες οι εργασίες που πρέπει να γίνονται καθηµερινά όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση και θα υπογράφεται απαραίτητα από τον Προϊστάµενο κάθε /νσης για να είναι ενήµερος ότι έχουν εκτελεσθεί οι παραπάνω εργασίες, για αποφυγή τυχόν προβληµάτων. Ο Προϊστάµενος κάθε /νσης θα συντάσσει έγγραφο όπου θα αναφέρονται σ αυτό τυχόν παραλήψεις και παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από την µη σωστή εκτέλεση των όρων όπως αυτοί αναγράφονται στη σύµβαση. Τα παραπάνω έγγραφα θα κοινοποιούνται στην Οικονοµική Επιτροπή και αυτή θα προβαίνει στις ανάλογες κυρώσεις όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Η ενηµέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως επισυνάπτοντας και την έγγραφη αναφορά για να λάβει γνώση. Μέλη της τριµελούς επιτροπής παραλαβής εργασιών θα είναι η προβλεπόµενη Επιτροπή από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης ή όποια θα ισχύει κατά το χρόνο παραλαβής των εργασιών. Άρθρο 35 ο : Ενηµέρωση Υπηρεσιών Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει κάθε /νση της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για το πρόγραµµα καθαριότητας που εκτελεί και να δέχεται τις υποδείξεις του. Οι µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εποπτεύονται από τη ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται για προσοχή και τήρηση µέτρων ασφαλείας. Σε περίπτωση άγνοιας ή αµφιβολίας του αναδόχου ζητούνται οδηγίες από την Τεχνική Υπηρεσία, για αποφυγή δύσκολων ή και επικίνδυνων καταστάσεων (πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων). Άρθρο 36 ο : Ανωτέρα βία Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, αν δεν κάνει γνωστά εγγράφως στην υπηρεσία τα παραστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών, από τότε που συνέβησαν αυτά, από τα οποία ακολούθησε αδυναµία ολικής ή µερικής εκτέλεσης της σύµβασης που ανέλαβε και κατά συνέπεια δεν έχει το δικαίωµα να επικαλεσθεί την ανωτέρα βία και τα νόµιµα δικαιώµατα του που προκύπτουν απ αυτήν. Στην περίπτωση αυτή η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων θα δικαιούται να επιβάλλει τις προβλεπόµενες ποινές

24 Άρθρο 37 ο : Λοιπά θέµατα Για τα λοιπά θέµατα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη, παραπέµπουµε στις διατάξεις των νόµων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. Άρθρο 38 ο : Πληροφορίες Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνηση ή πληροφορία µε το Τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Πλατεία Ελευθερίας 1, Χανιά Τηλ ) και Fax Άρθρο 39 ο : ηµοσιεύσεις Περίληψη της ιακήρυξης 1. Θα δηµοσιευθεί µια φορά στην τοπική εφηµερίδα: ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 2. Θα κοινοποιηθεί: Στο Επιµελητήριο Χανίων 3. Θα αναρτηθεί: Α) Στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Χανίων Β) Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

25 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Χώροι καθαρισµού της Π.Ε. Χανίων Σελ. 26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Τεχνικές περιγραφές καθαριότητας - συχνότητα Σελ. 28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Προδιαγραφές υλικών και εξοπλισµού Σελ. 33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μεταφορά-αποκοµιδή απορριµάτων Σελ. 37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Υγειονοµικά κλπ. στοιχεία των εργαζοµένων Σελ. 38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Τεχνικές προδιαγραφές εργασιών-συλλογής απορριµµάτων & υποχρεώσεις αναδόχου Σελ. 39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Ωράρια εργασίας-προσωπικό καθαριότητας Σελ. 43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Υποδείγµατα (εγγ. επιστολών, σύµβασης, υπ. δήλωσης) Σελ

26 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Οι χώροι που θα καθαρίζονται. ΜΕΓΑΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ Α).- Εσωτερικοί χώροι: Ισόγειο: Αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νοµαρχιακού Συµβουλίου Χανίων (οι ηµέρες καθαρισµού θα ορίζονται ανάλογα µε τις συνεδριάσεις) WC - λεβητοστάσιο, αποθήκη υλικού (πρώην κρατητήρια). 1 0ς όροφος: Όλοι οι χώροι που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ήτοι: Γραφεία Τµήµατος Προµηθειών, Γραφεία Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας, Γραφεία Τµήµατος Λογιστικής ιαχείρισης, Γραφεία Τµήµατος Προσωπικού και Μισθοδοσίας, Γραµµατεία, Τηλεφωνικό κέντρο, WC, κοινόχρηστοι χώροι, διάδροµοι κ.τ.λ. 2 0ς όροφος: Όλοι οι χώροι που στεγάζονται οι Yπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ήτοι: Γραφεία Αντιπεριφερειάρχη, Γραφείο ιευθύντριας, Γραφεία ιοικητικών - Οικονοµικών Υπηρεσιών, Γραφείο Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας, Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, Γραφείο Εκλογών, Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας, Γραφείο Φωτοτυπικών, Γραφείο Τύπου, Αίθουσα Συσκέψεων, Γραφείο αρχείου Νοµ. Συµβουλίου, Γραφεία Τµήµατος Πληροφορικής, Γραφεία Τµήµατος δια βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης, Γραφείο Τουρισµού, Γραφεία /νσης Ανάπτυξης, WC, κοινόχρηστοι χώροι, διάδροµοι κ.τ.λ. 3 ος όροφος : Όλα τα γραφεία που στεγάζονται Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ήτοι : Γραφεία Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας, καθώς και τα Γραφεία της. Πολεοδοµίας, εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι, WC, κοινόχρηστοι χώροι, διάδροµοι κ.τ.λ. B).- Κοινόχρηστοι χώροι: Ανελκυστήρας. Εσωτερική σκάλα προς Πολεοδοµία Εσωτερικές σκάλες πρώτου και δεύτερου ορόφου. ιάδροµοι, πρώτου, δεύτερου και τρίτου ορόφου. Γ).- Εξωτερικοί χώροι: Εξωτερικές σκάλες κύριας εισόδου και αύλειος χώρος κύριας εισόδου, ανελκυστήρας, πρώην κρατητηρίων, λεβητοστασίου, αίθουσας πρώην Νοµαρχιακού Συµβουλίου

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Κέντρο Πληροφορικής Πληροφορίες: Λάζαρος Σκούμπας Αθήνα 23 / 05 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-1-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3116 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4» ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 33650 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 06/ 03/2015 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ.: 31892 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ846914Υ-ΩΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α. Αιγάλεω, 13/5/2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙΦ846914Υ-ΩΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α. Αιγάλεω, 13/5/2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 Αιγάλεω ΑΦΜ: 090197199

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 18/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 483 ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8-35100 ΛΑΜΙΑ Πληροφορίες: Παναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 29-7-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 50Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα