ΑΔΑ: 457ΩΩ10-3ΧΧ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 457ΩΩ10-3ΧΧ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / Αριθµ. Απόφασης: 868 / 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση του Τεχνικού Προγράµµατος ήµου Σερρών, για το έτος Στις Σέρρες και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 9 η του µηνός NOEΜΒΡΙΟΥ του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 27/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 39 δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος.Σ.) ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος.Σ.) Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας.Σ.) Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Αναστασιάδης Αντώνιος Αποστολίδου Ραχήλ Αραµπατζής Θεόδωρος Αρναούτογλου Φωτεινή Βαλτσάνης ηµήτριος Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Γκότσης Ηλίας Γρηγοριάδης Παναγιώτης ηµητρίου Ευστράτιος ήµου Ιωάννης ούκας Γεώργιος ρίγκα Χρυσούλα Ηλιοπούλου Σταλακτή Θεοχάρης Μιχαήλ Ίντος ηµήτριος Καλαϊτζίδης Βασίλειος Κατιρτζόγλου Βασίλειος Κοτρώνης Παναγιώτης Μηλίδης Θεόδωρος Μοσχολιός Ζωγράφος Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία Μυστακίδης Παύλος Νιζάµης ηµήτριος Παπαδοπούλου Φωτεινή Σαραντίδου Ερµοφύλη Σούζας Ζαχαρίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος Στεργίου Νικόλαος Τατούδης Παναγιώτης Φωτιάδης Στέφανος Χασαπίδης Κων/νος Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης Χράπας Παντελής Χρυσανθίδης Βασίλειος ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Μερετούδης ηµήτριος.

2 Ο Πρόεδρος του.σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Μετά το πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης, σύµφωνα µε τον κανονισµό, (4 ώρες συνεδρίας + 1 ώρα) αποφασίστηκε η διακοπή της συνεδρίασης και η συνέχισή της την εποµένη 10 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 21:00. Κατά τη συνεδρίαση της 10 ης Νοεµβρίου 2011, απουσίαζαν οι κ.κ.: Αγοραστός Αγοραστός, Μερετούδης ηµήτριος, Καλαϊτζίδης Βασίλειος, Κοτρώνης Παναγιώτης, Παπαδοπούλου Φωτεινή, Σούζας Ζαχαρίας, Σαραντίδου Ερµοφύλη. Ο Αντιπρόεδρος του.σ. κ. ινάκης Κων/νος προήδρευσε κατά τη συζήτηση των θεµάτων 12, 13 και 19. Το ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από: α) την υπ αριθµ / εισήγηση της.τ.υ. του ήµου, που έχει ως εξής: << Σε συνέχεια της από και µε αριθµό πρωτ είγησής της.τ.υ. µε την οποία σας υποβάλαµε το Τ.Π. του 2012 σε σχέδιο, σας υποβάλουµε συνηµµένα το Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου Σερρών έτους 2012, το οποίο συντάχθηκε µετά τις παρατηρήσεις του Αντιδηµάρχου Τ.Εργων και της οικονοµικής Υπηρεσίας. Σύµφωνα µε αυτό κατανέµονται πιστώσεις για : 1. Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες από την ,00 2. Έργα και επενδύσεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 και άρθρου 27 του Ν. 3756/ ,54 3. Έργα για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 4. Έργα και µελέτες προµήθειες που χρηµατοδοτούνται από ηµοτικούς πόρους 5. Έργα που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ -ΕΠΤΑ 6. Έργα και µελέτες που χρηµατοδοτούνται από πρόγραµµα ΕΤΕΡΠΣ & νυν ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 7. Έργα που χρηµατοδοτούνται από Υπουργεία και οργανισµούς 8. Έργα και δράσεις που χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ Κ. Μακεδονίας 9. Έργα µελέτες και δράσεις που χρηµατοδοτούνται από το INTERREG & Ευρωπαϊκά προγράµµατα. Στο τεχνικό πρόγραµµα Το τεχνικό πρόγραµµα αναπτύσσεται κατά πηγή χρηµατοδότησης ως ακολούθως: 1. Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες από την Σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου ΕΣ. Α. & Η.. η χρηµατοδότηση του 2010 θα κινούνταν στα ίδια επίπεδα µε αυτά του 2009, έτσι συντάχθηκε και το τεχνικό πρόγραµµα του 2010, η κατανοµή όµως των πιστώσεων κάλυψε µικρό ποσοστό των προϋπολογισθέντων πιστώσεων. Έτσι προκύψαν έργα τελειωµένα που δεν πληρώθηκαν και µεταφέρθηκαν υποχρεωτικά στο 2011 ως συνεχιζόµενα, έργα σε εξέλιξη που επίσης µεταφέρθηκαν από το προηγούµενο οικονοµικό έτος µε το υπόλοιπο του προϋπολογισµού τους. Από την κατηγορία αυτή των έργων εξοφλήθηκαν ορισµένα εν µέρει ή εξ ολοκλήρου από τις πιστώσεις της 2011, ή από τις πιστώσεις του 50% της δόσης έτους 2011 οφειλών του Ελληνικού ηµοσίου του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 και άρθρου 27 του Ν. 3756/2009.

3 Όπως προκύπτει από την κοινή απόφαση των ΥΠ.ΕΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 723/ θα κατανεµηθούν στους ήµους για την χρηµατοδότηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων Η πρώτη και µοναδική εντολή µεταφοράς πιστώσεων αφορά ποσό από τα οποία στον ήµο Σερρών αντιστοιχούν ,00 συνεπώς κατ αναλογία στα ο δήµος µας το 2011 θα εισπράξει ,35, µέχρι στιγµής όµως έχει εισπράξει µόνο τα ,00. Με βάση τα παραπάνω και καθώς τα έσοδα από πιστώσεις του 2012 θα κυµανθούν στα ίδια επίπεδα του 2011, µπορούν να καλυφθούν οι ανειληµµένες υποχρεώσεις των παρελθόντων ετών, ενώ πρέπει ταυτόχρονα να προβλεφθούν έργα συντηρήσεων που είναι επείγοντα, απαραίτητα, και από νοµοθετικές διατάξεις υποχρεωτικά να εκτελεσθούν. Σ αυτή την κατεύθυνση και προκειµένου να περιορίσουµε κατά το δυνατόν, τις οικονοµικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εκτέλεση των έργων που είχαν ενταχθεί σε τεχνικά προγράµµατα παρελθόντων ετών, αλλά κυρίως στον προϋπολογισµό του 2010, έχουµε προβεί σε προσωρινές διακοπές εργασιών και µελετών. Θεωρούµε ότι θα υπάρξει τουλάχιστον άλλη µία ισόποση κατανοµή 2011, αν όχι το σύνολο που προβλέπεται στην Υπουργική απόφαση. Ως εκ τούτου οι πιστώσεις που µπορούν να κατανεµηθούν ανέρχονται σε ,00 και προτείνουµε: α) Την ένταξη ολοκληρωµένων, συνεχιζόµενων έργων - µελετών υπηρεσιών β) Την ένταξη νέων έργων που αφορούν αποκλειστικά συντηρήσεις, και επειγουσών αναγκών. 2. Έργα και επενδύσεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 και άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 Οι πιστώσεις αυτές είναι οφειλές του Ελληνικού ηµοσίου προς τους ΟΤΑ, που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 και άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 Η κατανοµή ποσοστού 50% της δόσης έτους 2011 προς τον ήµο Σερρών ανήλθε σε ,54. Ως εκ τούτου οι πιστώσεις που µπορούν µέχρι σήµερα να κατανεµηθούν ανέρχονται σε ,54 και προτείνουµε: α) Την ένταξη ολοκληρωµένων έργων µε εκκρεµείς πιστοποιήσεις και πληρωµές. β) Την ένταξη νέων έργων τα οποία κρίθηκαν αναγκαία µετά από προτάσεις των Τοπικών Συµβουλίων και αξιολογήθηκαν από την υπηρεσία. Συνοπτικά οι παραπάνω πιστώσεις κατανέµονται ανά ηµοτική ενότητα, όπως εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

4 Πηγή Χρηµατοδότησης 12 ηµοτική ηµοτική ηµοτική ηµοτική Τοπική Τοπική & Ν. 1828/89 Πιστώσεις 2Χ ,54 = ,54 Ενότητα Σερρών 63,02% Ενότητα Σκουτάρεως Ενότητα Λευκώνα Ενότητα Κ. Μητρούση κοιν/τα Ορεινής κοιν/τα Α. Βροντούς 20% 9,76% 9,25% 13,59% 3,11% 1,27% , , , , , , ,91 Επίσης ακολουθούν εξειδικευµένοι πίνακες κατανοµής ανά ηµοτική & τοπική κοινότητα των πιστώσεων που αναλογούν σε κάθε δηµοτική ενότητα.

5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 80% ΣΤΙΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ,83 ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΜΥΛΩΝ ,00 14, ,09 375,00 14, ,72 517,00 14, ,15 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΥΣΣΑΣ 587,00 14, ,88 (ΧΙΟΝΟΧΩΡΙΟΥ) ΣΥΝΟΛΟ , ,83 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ,95 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ 2.614,00 16, ,44 636,00 16, ,20 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α ΕΛΦΙΚΟΥ 526,00 16, ,49 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ 368,00 16, , ,00 16, ,20 445,00 16, ,59 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ 533,00 16, ,76 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΠΟΝΙΑΣ 414,00 16, ,28 551,00 16, ,29 ΣΥΝΟΛΟ 7.517, ,95 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ,91 ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΝΑ 2.136,00 30, ,06 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑ ΕΝ ΡΩΝ 1.356,00 30, ,90 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ 405,00 30, ,95 ΣΥΝΟΛΟ 3.897, ,91

6 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 2.224,00 27, ,19 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ 1.344,00 27, ,64 990,00 27, ,24 746,00 27, ,54 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ 700,00 27, ,69 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 398,00 27, ,47 ΣΥΝΟΛΟ 6.402, ,78 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ,36 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α. ΒΡΟΝΤΟΥΣ ,60 Ακολουθούν πίνακες στους οποίους εµφανίζονται όλα τα έργα, µελέτες, υπηρεσίες και δράσεις που εντάσσονται σε κάθε πηγή χρηµατοδότησης. Τα χρώµατα στην αρίθµηση είναι διαφορετικά για κάθε ηµοτική Ενότητα. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΣΟ Α, του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 και άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 και ηµοτικών πόρων παρελθόντων ετών Συνεχιζόµενα έργα & µελέτες µε υπάρχουσες πιστώσεις παρελθόντων ετών Τίτλος έργου Μελέτης -Υπηρεσίας - ΚΩ προµήθειας Εργασίες διαµόρφωσης του 4ου ορόφου του κτιρίου της.ε.π.κ.α. σε σχολή χορού Εσωτερικές διαρρυθµίσεις στο ηµοτικό Μέγαρο Σερρών Υπόλοιπες εγκεκριµένες πιστώσεις σε Κατασκευή χωνευτηρίου στο Α Νεκροταφείου 2.021, Κατεδάφιση ακινήτου ηµοτικής Αγοράς ,00 Βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Προέλευση Πιστώσεων 8.641, , ,

7 Υδραυλική µελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισµάτων ΧΥΤΑ ήµου Σερρών Έργα υποδοµής στο ηµοτικό οικόπεδο δίπλα στο Στρατόπεδο Εµµ. Παπά Τοπογράφηση - Κτηµατογράφηση - Πολεοδόµηση περιοχής Αγ. Ιωάννη Τοπογράφηση - Κτηµατογράφηση - Πολεοδοµική µελέτη περιοχής Ξηροτόπου Σερρών Οργάνωση διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου του ήµου Σερρών , , , ,00 11 Παροχή Υπηρεσιών συµβούλου για το Πρόγραµµα της Κ. Π. INTERREG IV - PIMMS TRANSEER ,00 Αναπλάσεις ιστορικού εµπορικού κέντρου πόλης ,21 Σερρών Κατασκευή κτιρίου PITS στο αυτοκινητοδρόµιο Σερρών Μεταγραφή της κυρωµένης Π.Ε. "Αληµπέκιοϊ" της πόλεως Σερρών στο Εθνικό Κτηµατογόγιο Ένταξη κυρωµένης πράξης εφαρµογής της πολεοδοµικής ενότητας Ανω Καµενίκια του ήµου Σερρών στο λειτουργούν Κτηµατολόγιο Τοπογράφηση -αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης οδικών αξόνων της πόλης Σερρών , , , , ,14 17 Τοπογραφική αποτύπωση και πολεοδοµική µελέτη πολεοδοµικής ενότητας Αγ. Αντωνίου - Αγ , Παντελεήµονος Συντήρηση αγροτικών δρόµων του ήµου Σερρών , Συντήρηση οδικής σήµανσης του ήµου µας , Αρχιτεκτονική αποτύπωση παλαιού ελαιοτριβείου στο. Ελαιώνα του ήµου Σερρών Μίσθωση σκαπτικών µηχανηµάτων για την διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων του ήµου Σερρών Κατασκευή Πίστας Motocross διεθνών προδιαγραφών κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθµευσης και υποστήριξης αγωνιζοµένων και θεατών στο αυτοκινητοδρόµιο Σερρών ηµιουργία δενδροστοιχίας στον οδικό άξονα 'Ερµού Βενιζέλου της πόλης Σερρών Ανάπτυξη νέου δικτύου συλλογής βιοαερίου ΧΥΤΑ Σερρών Κατασκευή δικτύου επανακυκλοφορίας διασταλαζόντων στο ΧΥΤΑ Σερρών Συµπληρωµατικά έργα υποδοµής και βελτιστοποίησης της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ του δήµου Σερρών ιαµόρφωση ανάπλαση των όψεων του ηµαρχείου της πόλης των Σερρών 3.690, , , , ,00 Εσοδα ήµου 6.970,00 Εσοδα ήµου ,03 Εσοδα ήµου ,44 Εσοδα ήµου Συντήρηση οδικού δικτύου πόλης ,98 Επικάλυψη και συµπύκνωση πρανών αποκαταστηµένου τµήµατος ΧΥΤΑ Σερρών ,08 Εσοδα ήµου

8 Εργασίες περίφραξης τµήµατος του ΧΥΤΑ Σερρών 6.970,00 Εσοδα ήµου Τσιµεντοστρώσεις πλακοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων 8.854,62 ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο Ελαιώνα 1.440, Κατασκευή τσιµεντόδροµου στο.. Οινούσας 3.378, Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών ,26 Εργασίες βελτίωσης της πλατείας στο Ελαιώνα 1.935, Αντιπληµµυρικά έργα στο.. Ελαιώνα 1.935, Καθαίρεση επικίνδυνων περιφράξεων 1.738,17 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης αποχέτευσης στο αριθ. 78 αγροτεµάχιο του ήµου Σερρών 1.349,04 39 Έργα υποδοµής στο ηµοτικό οικόπεδο δίπλα στο στρατόπεδο Εµµ. Παπα 1.352,47 40 Βελτίωση oριζόντιας σήµανσης στον οδικό άξονα Σερρών - Μετοχίου-Ξηροτόπου 1.770,53 41 Τσιµεντοστρώσεις πλακοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων ,89 42 Επούλωση φθορών οδοστρωµάτων ,00 43 Αποπεράτωση υδραυλικών εργασιών του δήµου µας ,00 44 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Αθ ιάκου 6.478,36 45 Μελέτη οριοθέτησης τµήµατος του υδατορέµατος Αγ. Βαρβάρας Καµενικίων 5.355,00 ιάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδού Απαµείας της Π.Ε. Σφαγεία - 40 Μάρτυρες 5.486,07 Έσοδα ήµου Ανόρθωση υποβαθµισµένων επιφανειών φυτοκάλυψης. Σερρών Εσοδα ήµου ,50 Κλάδεµα & κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους Χώρους ήµου Σερρών 2011 Έσοδα ήµου ,50 49 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατος περιβάλλον και Έσοδα ήµου αειφόρος Ανάπτυξη 6.150,00 50 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑ για την σύνταξη και υποβολή πρότασης Χρηµατοδότησης Έσοδα ήµου για το 5ο.Σχολείο , Ενεργειακή επιθεώρηση του 5ου. Σχολείου 3.395,00 Έσοδα ήµου Ενεργειακή επιθεώρηση του 20ου. Σχολείου 5.166,00 Έσοδα ήµου ιερεύνηση δυνατοτήτων βελτίωσης της µικροκλιµατικής συµπεριφοράς περιοχής του Έσοδα ήµου.030 αστικού ιστού της πόλης των Σερρών ,00 Λειτουργία και καθαρισµός ηµ. Τουαλέτας στην 54 Εσοδα ήµου πλατεία ελευθερίας. Σερρών ,11

9 55 Συνέχιση της Υδρογεωτεχνικής µελέτης και µελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για τα κοιµητήρια Χριστός 5.684, ιαπλάτυνση πεζοδροµιών και ανακατασκευή οδού Κωστοπούλου , Ξύλινος οικισµός 8.211, Συντήρηση αγροτικών δρόµων 1.320, Οδοστρωσία έτους , Κατασκευή κυκλικών κόµβων , ιανοίξεις δρόµων στην περιοχή Π.Ε. Σιγής έτους ,16 Έσοδα ήµου Συντήρηση αποκατάσταση ζηµιών και βελτίωση 62 των εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης σε Έσοδα ήµου διασταυρώσεις των οδών ήµου Σερρών χρήσης ,00 63 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ΧΥΤΑ και αποκαταστηµένου Κ Α. Έσοδα ήµου Σερρών ,00 Εσωτερικές διαρρυθµίσεις σε κτίριο του 63α αµαξοστασίου του ήµου Σερρών Έσοδα ήµου ,00 63β Τσιµεντοστρώσεις στο Α Νεκροταφεία Σερρών 2.706,06 63γ 63δ 63ε Εξώφληση οφειλήςτεχνικής µελέτης Περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΑ Α Κωνσταντινάτου του. Σκουτάρεως 1.539,61 Επικαιροποίηση µελέτης αποχέτευσης του.. Σκουτάρεως ,30 Προετοιµασία φακέλου για την σύνταξη µελέτης του έργου Αποχέτευση ακαθάρτων στα Τ Αγ. Ελένης Αδελφικού Βαµβακούσας, Κουβουκλίων, Κουµαριάς, Κωνσταντινάτου, Πεπονιάς του. Σκουτάρεως ,24 Ετους 2009 Σκουτάρεως Ετους 2009 Σκουτάρεως Ετους 2008 Σκουτάρεως Σύνολο συνεχιζόµενων έργων - δράσεων µε υπάρχουσες πιστώσεις παρελθόντων ετών ,42 2. ΕΣΟ Α και του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 και άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 Νέα έργα Μελέτες ήµου Σερρών χρηµατοδοτούµενα από το 20% των εσόδων της Συντήρηση και επισκευή πεζοδροµίων του ήµου µας έτους 2012 Τσιµεντοστρώσεις πλακοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων του ήµου µας έτους , ,00

10 Επούλωση φθορών οδοστρωµάτων του ήµου µας έτους 2012 Συντήρηση Αγροτικών δρόµων του ήµου µας έτους 2012 Συντήρηση παιδικών χαρών του ήµου µας έτους Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του ήµου µας έτους 2012 Συντήρηση οδικής σήµανσης του ήµου µας έτους , , , , ,00 71 Συντήρηση οδικού δικτύου ήµου Σερρών ετους , Οδοστρωσία πόλης Σερρών έτους ,00 Σύνολο χρηµατοδοτούµενων από το 20% των εσόδων της ,00 Συνεχιζόµενα έργα Μελέτες ηµοτικής Ενότητας Σερρών χρηµατοδοτούµενα από έσοδα της και του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 και άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 Προϋπολογισµός 73 Μελέτη - Κατασκευή - Χρηµατοδότηση και παραχώρηση εκµετάλλευσης υπογείου σταθµού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181 του ήµου Σερρών , Νέο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ήµου Σερρών , Κατασκευή πεζοδροµίων στην οδό Τσαµαδού ,00 Κατασκευή πασσαλοδιαφράγµατος σε τµήµα της οδού Πολυζωϊδη 3.553,94 Κατασκευή κυκλικού κόµβου στην διασταύρωση , των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και Κοµνηνών Μελέτη ''Ανέγερση αίθουσας συνάθροισης κοινού στον Αγ. Ιωάννη'' ,40 79 Εργασίες καθαιρέσεως και ανακατασκευής καταληφθέντος τµήµατος οδού Γρανικού 6.970, Συντήρηση ανελκυστήρων στο κινηµατοθέατρο Αστέρια 4.283,00 Σύνολο ηµοτικής Ενότητας Σερρών ,83 Συνεχιζόµενα έργα Μελέτες ηµοτικής Ενότητας Σκουτάρεως χρηµατοδοτούµενα από έσοδα της και του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 και άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 οφειλόµενες πιστώσεις Συνέχιση του έργου Τσιµεντοστρώσεις πλακοστρώσεις στα Τ.. Σκουτάρεως ,35 82 Συνέχιση του έργου ιαµόρφωση χώρων και δρόµων στα Τ.. Σκουτάρεως Αγ. Ελένης, Πεπoνιάς και Κωνσταντινάτο ,82 Συνέχιση του έργου Αγροτική οδοποιία σε αγρόκτηµα του ήµου Σκουτάρεως 7.983, Συνέχιση του έργου Επισκευή στέγης δηµοτικών σχολείων Αγίας Ελένης και Κωνσταντινάτου 5.207,04

11 85 Συνέχιση του έργου Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού Σκουτάρεως Σύνολο ηµοτικής Ενότητας Σκουτάρεως , ,73 86 Συνεχιζόµενα & νέα έργα Μελέτες ηµοτικής Ενότητας Μητρουσίου χρηµατοδοτούµενα από έσοδα της και του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 και άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 Προϋπολογισµός & οφειλόµενες πιστώσεις Εξόφληση οφειλής εργασιών στο ηµοτικό Γυµναστήριο Προβατά 6.900,00 Βελτίωση Επέκταση αγροτικής γέφυρας 87 Νέο Έργο Γιαβρούµ Τοπ. Κοιν. Προβατά 5.900,00 88 Νέο Έργο Επέκταση νεκροταφείων 5.900,00 ιαµόρφωση χώρου κεντικής πλατείας και 89 Νέο Έργο πλατείας Αναγνωστοπούλου Τοπ. Κοιν. Προβατά , ,00 91 Σύνολο Τοπ. Κοινότητας Προβατά , , Εξόφληση οφειλής εργασιών στο ηµοτικό Γυµναστήριο Αναγέννησης 6.000,00 Εξόφληση οφειλής εργασιών για την Αποκατάσταση ΧΑ Α Αναγέννησης 6.000,00 Εξόφληση οφειλής του έργου πλακοστρώσεις 9.100,00 πεζοδροµίων στο Αναγέννησης 95 Νέο Έργο Ασφαλτόστρωση Τοπ. Κοιν. Αναγέννησης 2.900, Κατασκευή δεξαµενής για ρίψης σταυρού Τοπ. Νέο Έργο Κοιν. Αναγέννησης 3.000, ,00 Σύνολο Τοπ. Κοινότητας Αναγέννησης , ,00 Εξόφληση οφειλής του έργου κατασκευή εξωτερικής τοιχοποιίας στο πολιτιστικό κέντρο 9.140,15 Μονοκλησιάς 98 Σύνολο Τοπ. Κοινότητας Μονοκλησιάς 9.140,15 99 Εξόφληση οφειλής εργασιών για την ιαµόρφωση του σκουπιδότοπου του ήµου Κ. Μητρούση 6.900,00 Αποκατάσταση - συντήρηση γέφυρας στην 100 Νέο Έργο αγροτική περιοχή Τσαλδάρκα Μητρουσίου 6.900,00 Αποκατάσταση - συντήρηση τοπικού δικτύου 101 Νέο Έργο άρδευσης Μητρουσίου 6.900,00 Φωταγώγηση της γέφυρας στον δρόµο Σερρών - Μητρουσίου, στην περιοχή Τσάιρκας Τ.Κ. 102 Νέο Έργο Μητρουσίου ,00 ιαµόρφωση πάρκων και κοινοχρήστων χώρων 103 Νέο Έργο Τ.Κ. Μητρουσίου , ,00 Σύνολο Τοπ. Κοινότητας Μητρουσίου , ,00 Σύνδεση Internet, στο αγροτικό ιατρείο, στο Κοινοτικό Κατάστηµα Bαµβακιάς και τοποθέτηση 104 Νέο Έργο κλιµατιστικού 2.000,00

12 Τσιµεντόστρωση -ασφαλτόστρωση και κατασκευή 105 Νέο Έργο πεζοδροµίων στην τοπική κοινότητα Bαµβακιάς ,00 Κατασκευή σκέπαστρου στην στάση της κεντρικής 106 Νέο Έργο πλατείας στην Τοπ. Κοιν. Bαµβακιάς 2.000, ,00 Σύνολο Τοπ. Κοινότητας Bαµβακιάς , ,00 Συντήρηση του Κοινοτικού καταστήµατος Άνω Καµήλας (ελαιοχρωµατισµός, διαµόρφωση του 107 Νέο Έργο αύλειου χώρου και πλακόστρωσή του) 9.250, Νέο Έργο Περίφραξη του γηπέδου µπάσκετ Άνω Καµήλας 3.000, Νέο Έργο ιαµόρφωση της εισόδου Άνω Καµήλας 6.900, ,00 Σύνολο Τοπ. Κοινότητας Άνω Καµήλας , ,00 οφειλές κοινών έργων του Τέως ήµου Κ. Μητρούση Εξόφληση οφειλής της τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑ Α στη θέση Στρυµόνα του ήµου Κ. Μητρουσίου 3.444,00 Εξόφληση οφειλής εργασιών στο ηµοτικό Γυµναστήριο Άνω Μητρουσίου 6.900, Σύνολο Τοπ. Κοινότητας Μητρουσίου ,00 Σύνολο ηµοτικής Ενότητας Μητρουσίου , Συνεχιζόµενα & νέα έργα Μελέτες ηµοτικής Ενότητας Λευκώνα χρηµατοδοτούµενα από έσοδα της και του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 και άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 Προϋπολογισµός Εξόφληση οφειλής Συντήρηση Αγροτικών δρόµων προς Μαραµορ 7.000,00 Εξόφληση οφειλής Επέκταση τοίχου αντιστήριξης στην άνω λίµνη Λευκώνα 7.000,00 Εξόφληση οφειλής Αµµοχαλικόστρωση δρόµου περιοχής κάµπου 7.000,00 Εξόφληση οφειλής Κατασκευή και ανακατασκευή τσιµενταυλάκων έδρας ,00 Εξόφληση οφειλής Υδραυλικής µελέτης για οριοθέτηση χειµάρου νότια της περιαστικής οδού και παράπλεύρως του αθλητικού κέντρου Λευκώνα 7.000,00 Συντήρηση κρασπεδορείθρων ηµ. Κοινότητας 118 Νέο Έργο Λευκώνα 3.000,00 Συντήρηση περιµετρικού αντιπληµµυρικού τσιµενταύλακα και καθαρισµός αντιπληµµυρικών τάφρων περιοχής "ΜΠΑΛΑΡΚΑ" ηµ. Κοινότητας 119 Νέο Έργο Λευκώνα 4.500, Σύνολο Τοπ. Κοινότητας Λευκώνα ,00 Συνέχιση της Μελέτης Περιβαλλοντικού προελέγχου για την υποβολή σε ΣΠΕ του έργου Νέα Κοιµητήρια στο Τ. Κ. Χριστός 1.250,91

13 Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων των δύο(2) γεωτρήσεων της Τ.Κ.Χριστός και 121 Νέο Έργο περίφραξη της µιας γεώτρησης 7.900,00 ενδροφύτευση µε άρδευση στην είσοδο της Τ.Κ. 122 Νέο Έργο Χριστός 3.250,00 Σύνολο Τοπ. Κοινότητας Χριστός , Συνέχιση της Υδραυλικής µελέτης ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στο Τ Καλών ένδρων του ήµου Λευκώνα 1.785,00 Συνέχιση της περιβαλλοντική µελέτη για το έργο "Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στην Τ. Κ. Καλών ένδρων 2.460,00 Μελέτη Περιβαλλοντικού προελέγχου για την υποβολή σε ΣΠΕ του έργου Νέα Κοιµητήρια στο Τ. Κ. Καλών ένδρων 1.250,91 ιαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλών 126 Νέο Έργο ένδρων ,00 Επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π. Τοπικής Κοινότητας 127 Νέο Έργο Καλών ένδρων 5.000,00 Κατασκευή φρεατίων παράλληλα µε την 128 Νέο Έργο κατασκευή τσιµενταυλάκων Τ.Κ. Καλών ένδρων 8.000,00 Σύνολο Τοπ. Κοινότητας Καλών ένδρων ,91 Σύνολο ηµοτικής Ενότητας Λευκώνα ,82 Νέα έργα Μελέτες Τοπικής Ενότητας Ορεινής Προϋπολογισµός 129 Νέο Έργο Κατασκευή W.C. Κοιµητηρίων Ορεινής 3.125, Νέο Έργο Συντήρηση Υδατοδεξαµενών Ορεινής 5.000,00 Ολοκλήρωση Κοινοτικού Καταστήµατος Ορεινής 131 Νέο Έργο για την συστέγαση Υπηρεσιών Ασφαλτόστρωση δρόµου προς Ελαιώνα και 132 Νέο Έργο τσιµεντόστρωση κοίτης ποταµού Σύνολο , , ,00 Νέα έργα Μελέτες Τοπικής Ενότητας Άνω Βροντούς Προϋπολογισµός Καθαρισµός - Συντήρηση υδροµαστεύσεων Άνω 133 Νέο Έργο Βροντούς 5.000,00 Αποκατάσταση - Επέκταση εσωτερικής οδοποιίας 134 Νέο Έργο Άνω Βροντούς 7.385,60 Πολιτική Προστασία / Πυροπροστασία (καθαρισµός βλάστησης οικοπάρκου, πρώην 135 Νέο Έργο σκουπιδότοπου κλπ) Ανω Βροντούς 4.000,00 Σύνολο ,60 Συνολική & πιστώσεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 και άρθρου 27 του Ν. 3756/ ,54

14 3. Έργα για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Οι πιστώσεις αυτές διατίθενται αποκλειστικά σε συντηρήσεις διδακτηρίων, όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης καθώς και σε επιχορηγήσεις των σχολικών επιτροπών. Μέχρι σήµερα δεν έχουν διατεθεί πιστώσεις και για τον λόγω αυτό δεν προτείνεται κανένα έργο, αλλά µόνον τα συνεχιζόµενα. Συνεχιζόµενα έργα µε ΣΧΟΛΕΙΩΝ παρελθόντων ετών Υπόλοιπες εγκεκριµένες πιστώσεις σε Συντήρηση κεραµοσκεπής επιχρισµάτων και αντικατάσταση κουφωµάτων 8ου Νηπιαγωγείου Σερρών 3.319, Κατασκευή WC στο ηµοτικό σχολείου Οινούσας 4.324,10 ιάφορες εργασίες συντήρησης 29ου Νηπιαγωγείου Σερρών 2.857,39 Συντήρηση επιχρισµάτων κεραµοσκεπής υδροροών και κουφωµάτων του 8ου και 24ου ηµοτικού Σχολείου Σερρών 2.596,62 ιάφορες εργασίες συντήρησης και κατασκευή πατώµατος 2ου Νηπιαγωγείου Σερρών 2.347,40 Κατασκευή τοίχου περίφραξης Νηπιαγωγείου Οινουσας Σερρών 2.316,07 Συντήρηση αύλειου χώρου κατασκευή αµµοδόχου στο 30ο Νηπιαγωγείο Σερρών 268,20 Επισκευή - κατασκευή εξωτερικών κουφωµάτων ου Νηπιαγωγείου Σερρών 3.331,43 Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών κτιρίων Λευκώνα ,46 Συντηρήσεις - κατασκευές στο Γυµνάσιο Σκουτάρεως ,00 Αλλαγή διαρρύθµισης αποδυτηρίων γηπέδου Σκουτάρεως για την µεταστέγαση του ηµ. Σχολείου Σκουτάρεως ,00 Σύνολο Παρελθόντων ,13 Παρελθ. Παρελθ. Παρελθ. Παρελθ. Παρελθ. Παρελθ. Παρελθ. Παρελθ. Παρελθ. Παρελθ. Παρελθ. Σκουτάρεως 4. Έργα και µελέτες προµήθειες που χρηµατοδοτούνται από ηµοτικούς πόρους Λόγω µη διάθεσης πιστώσεων δεν προτείνεται κανένα νέο έργο για χρηµατοδότηση από ηµοτικούς πόρους

15 5. Έργα που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΤΑ και 6. Έργα και µελέτες που χρηµατοδοτούνται από πρόγραµµα ΕΤΕΡΠΣ νυν ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Οι πιστώσεις αυτές προέρχονται από προγράµµατα του Υπουργείου εσωτερικών και ΥΠΕΚΑ και διατίθενται αποκλειστικά σε έργα και µελέτες που είναι ενταγµένα στα παραπάνω προγράµµατα των παρελθόντων ετών. Αφορούν κυρίως οφειλές παρελθόντων ετών που οι πιστώσεις είτε δεν έχουν έλθει ακόµη στον ήµο, είτε δεν έκλεισαν λογαριασµοί των αναδόχων. Συνοπτικά τα παραπάνω εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: ΕΣΟ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΗΣΕΑ - ΕΠΤΑ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΩ Συνεχιζόµενα έργα ιαµόρφωση πλατείας και πεζοδρόµου οδού Καβάφη Μελέτη - Κατασκευή - Χρηµατοδότηση και 147 παραχώρηση εκµετάλλευσης υπογείου σταθµού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181 του ήµου Σερρών Μελέτη αντιπληµµυρικών έργων στο χείµαρρο Αγίων Αναργύρων Τοπογράφηση - Κτηµατογράφηση - Πολεοδοµική µελέτη του οικισµού Ελαιώνα Σερρών Υπόλοιπες εγκεκριµένες πιστώσεις σε ,50 ΘΗΣΕΑΣ ,51 ΘΗΣΕΑΣ ,84 ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΕΠΤΑ Ανακατασκευή οδού Γ. Παπανδρέου ,26 ΘΗΣΕΑΣ 151 Ύδρευση Τ.. Βαµβακιάς- Μητρουσίου ,27 ΘΗΣΕΑΣ 152 Κατασκευή ηµαρχείου (A φάση) - Σκουτάρεως 7.000,00 ΘΗΣΕΑΣ Κατασκευή ηµαρχείου (Β φάση) - Σκουτάρεως ,21 ΘΗΣΕΑΣ + ΕΠΤΑ 154 ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.. Σκουτάρεως ,58 ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ 155 ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.. Κάτω Καµήλας 2.010,34 ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ Κατασκευή βρεφονηπιακού Σκουτάρεως ,58 ΘΗΣΕΑΣ ιαµόρφωση αυλείου χώρου βρεφονηπιακού 157 ΘΗΣΕΑΣ σταθµού Τ.. Σκουτάρεως , Βελτίωση δρόµου Κουµαριάς - Κάτω Μητρουσίου ,38 ΘΗΣΕΑΣ Σύνολο ΘΗΣΕΑ - ΕΠΤΑ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ,47 7. Έργα που χρηµατοδοτούνται από Υπουργεία και οργανισµούς Οι πιστώσεις αυτές προέρχονται από προγράµµατα διαφόρων Υπουργείων και διατίθενται αποκλειστικά σε έργα που έχουν χρηµατοδοτηθεί από συγκεκριµένη ΣΑΕ του κάθε υπουργείου ή Οργανισµού. Συνοπτικά τα παραπάνω εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

16 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΩ. Συνεχιζόµενα έργα Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου ηµοτικού Γηπέδου Σερρών ιάφορες αποκαταστάσεις και συµπληρώσεις υφισταµένων εγκαταστάσεων αθλητικού κέντρου Οµονοίας ( Αποπεράτωση ποδοσφαιρικού γηπέδου στο Αθλητικό Κέντρο Οµόνοιας) Άρση επικινδυνότητας των βράχων της Ακρόπολης Συντήρηση σχολικών µονάδων της κοινότητας Ορεινής 163 Αρδευτικά έργα Κοινότητας Βροντούς Υπόλοιπες εγκεκριµένες πιστώσεις σε , , ,00 ΟΠΑΠ ΕΛΛΑ Α 2004 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ,00 Γ.Γ. Μ.ΘΡΑΚΗΣ ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝΤ ,00 ΝΑΥΤ. Σύνολο έργων µε πιστώσεις Υπουργείων και Οργανισµών ,63 8. Έργα και δράσεις που χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ Κ. Μακεδονίας, από το INTERREG & Ευρωπαϊκά προγράµµατα. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται όλα τα έργα και οι δράσεις που έχουν ενταχθεί στο παραπάνω προγράµµατα και εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεσθούν στο έτος Συνεχιζόµενα έργα µε πιστώσεις του ΕΣΠΑ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ παρελθόντων ετών Υπόλοιπες εγκεκριµένες πιστώσεις σε 164 Αποχέτευση λυµάτων οικισµού χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυµάτων ήµου Λευκώνα ,76 Αποκατάσταση πηγών Μπατανιών, Μοραµόρ στο Τα..Λευκώνα και αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (µεταφοράς) από τις πηγές ως το βόρειο τµήµα του Τα Λευκώνα ,08 Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ PIMMS TRANSFER INTERREG IVC ,83 Συµµαχία τοπικών αρχών για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών» (Local Authorities Alliance for Forest LIFE Fire Prevention) µε ακρωνύµιο FOREST CITIES , ACTIVE TRAVEL NETWORK ,00 URBACT Λειτουργική Ενοποίηση υφισταµένων πληροφοριακών συστηµάτων (υποδοµές ΤΠΕ και εφαρµογές) και δεδοµένων του ήµου Σερρών για την εφαρµογή του προγράµµατος Καλλικράτης ,17 Ε.Π. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

17 170 Αναβάθµιση υποδοµών αυτοκινητοδροµίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής ήµου Σερρών ,11 Προµήθεια εξοπλισµού για τη λειτουργία της Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης και του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του ήµου ,00 Σερρών (στο πλαίσιο του έργου PROMO SAFE DRIVING) Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του ήµου Σερρών της πράξης «Προώθηση της ασφαλούς κυκλοφοριακής Συνείδησης σε Τοπικό ,00 Επίπεδο στη ιασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας- Βουλγαρίας» ( PROMO SAFE DRIVING Ολοκληρωµένες Αστικές Αναπλάσεις 173 Οδικών Αξόνων ήµου Σερρών ,00 ιοργάνωση Πανεπιστηµιάδας 174 Θεάτρου στο ήµο Σερρών ,96 Κατασκευή 12-θέσιου ηµοτικού Σχολείου Σερρών (6ο ηµοτικό 175 Σχολείο Σερρών) ,00 Καινοτόµο Σύστηµα Εξοικονόµησης Πόρων µέσω βελτιστοποίησης της συλλογής Απορριµµάτων και της Κατανάλωσης Καυσίµων στο ήµο Σερρών ,00 Κοινωνικό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του ήµου Σερρών ,00 Σύνολο έργων µε πιστώσεις του ΕΣΠΑ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ,98 ΠΕΕΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΕΕΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΕΕΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ,17 Παρακαλούµε λοιπόν να εισηγηθείτε στο ηµοτικό έγκριση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2012 >>. Συµβούλιο την β) την από εισήγηση του Αντιδηµάρχου Έργων, Υποδοµών και Πρασίνου του ήµου κ. Μυστακίδη Παύλου, που έχει ως εξής: << Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την µε αριθµ. πρωτ / εισήγηση της ιεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 3463/ Την αριθµ. 18/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 4. Την αριθµ. 5/2011 γνωµοδότηση της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης. 5. Τις γνώµες των συµβουλίων των ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τα άρθρα 83 και 84 του Ν. 3852/2010.

18 6. Το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 «Περί προγραµµατισµού και προϋπολογισµού των νέων δήµων» Υποβάλλουµε, συνηµµένα, προς έγκριση, το Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου µας, το οποίο θα ενσωµατωθεί, µετά την ψήφισή του, στον Επιχειρησιακό Σχεδιασµό του ήµου, µέρος του οποίου είναι το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης. Επιπρόσθετα, υποβάλλουµε, συνηµµένα, προς ενηµέρωση, πίνακα προτάσεων που κατατέθηκαν σε προγράµµατα του ΕΣΠΑ και σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες από >>. γ) τον πίνακα προτάσεων της υπηρεσίας µας που κατατέθηκαν σε προγράµµατος του ΕΣΠΑ και σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες από 1/1/2011: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΟ 1/1/2011 α/α Τίτλος πράξης Ηµεροµηνία κατάθεσης Προϋπολογισµός έργου Πρόγραµµα χρηµατοδότησης 1 Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στον οικισµό Χιονοχωρίου ήµου Σερρών 20/1/ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΕΝΟΥ α). Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ, β). Κ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 30/3/ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Πρόσκληση Promoting the renovation of existing schools into Nearly Zero- Energy Schools (ZEN SCHOOLS) - Προώθηση της ανακαίνισης υφιστάµενων σχολείων ώστε να µετατραπούν σε Σχολεία σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας Energy efficiency in City Logistics Services (ENCLOSE) - Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις αστικές εµπορευµατικές µεταφορές- 12/5/ /5/ (επιλέξιµος προϋπολογισµός ) 73,456 (επιλέξιµος προϋπολογισµός 55,092 ) INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE, Πρόσκληση 2011 INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE, Πρόσκληση Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 5ου ηµοτικού Σχολείου ήµου Σερρών µε την υλοποίηση δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήµατος αβαθούς γεωθερµίας 6 Προµήθεια εξοπλισµού για τα Ειδικά Σχολεία του ήµου Σερρών 19/5/ ,69 23/5/ ,33 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Πρόσκληση 1.12 Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ (Απορρίφθηκε ετοιµάζεται νέα πρόταση όπου θα συµπεριληφθούν και τα Τµήµατα Ένταξης)

19 7 Cross Border Action Plan for Biomass Exploitation and Wildfires Risk Reduction (BEFoRE) 8 ιασυνοριακό Σχέδιο ράσης για την εκµετάλλευση της βιοµάζας και τη µείωση του κινδύνου πυρκαγιών στα δάση Promotion of Mass Sports in the Cross-border Area of Municipality pf Petrich, Bulgaria and Municipality of Serres, Greece (Sports for all)- Προώθηση του µαζικού αθλητισµού στη διασυνοριακή περιοχή των δήµων Πετριτσίου, Βουλγαρίας και Σερρών, Ελλάδας 10/6/ ,00 10/6/ ,00 Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑ Α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑ Α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ GR-BG E-Mobility Solutions (EASY TRIP)- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κινητικότητας 10/6/ ,00 Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑ Α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Cycling cities Local Opportunities for Sustainable Mobility (CYCLO) Πόλεις µε ποδήλατο Τοπικές ευκαιρίες για βιώσιµη κινητικότητα 10/6/ ,00 Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑ Α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Enhancing the entrepreneurship of mountainous population, transfer of know-how in sustainable touristic development in mountainous areas (MOUNT-EN) Ενδυναµώνοντας την επιχειρηµατικότητα ορεινών πληθυσµών : µεταφορά τεχνογνωσίας αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης σε ορεινές περιοχές 10/6/ ,00 Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑ Α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρµογών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόµησης Ενέργειας στο 20 ο ηµοτικό Σχολείο Σερρών 14/6/ ,97 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Πρόσκληση Εγκατάσταση σταθµού Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) σε συνδυασµό µε συστήµατα Ψύξης µε χρήση φυσικού αερίου στο Γενικό Νοσοκοµείο Σερρών (Προγραµµατική Σύµβαση µε το Γενικό Νοσοκοµείο Σερρών) 30/6/ ,00 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Πρόσκληση 1.7 Επέκταση ΧΥΤΑ ήµου Σερρών 14/7/ ,00 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Πρόσκληση 4.7

20 15 GOVERNMENT SAVING THROUGH RESOURCE EFFICIENCY INITIATIVE (Gr ngov Initiative) 16 Εξοικονόµηση δηµόσιου χρήµατος µέσω πρωτοβουλιών ενεργειακής αποδοτικότητας Αποκατάσταση ανενεργών Χ.Α..Α. του Καλλικρατικού ήµου Σερρών και προµήθεια εξοπλισµού 17 Networking for promotion of tourism and local products in basin of Black Sea (TSIU) ικτύωση µε σκοπό την προώθηση του τουρισµού και των τοπικών προϊόντων 18/7/ ,00 18/8/ ,00 30/9/ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LIFE+ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Πρόσκληση 4.7 Πρόγραµµα για την λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας Black See Basin Tool Development for Multipurpose Water Resources Management (ToDMuWaRMa) Ανάπτυξη εργαλείου για την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτων σε πολυπαραµετρικό πλαίσιο, που αποσκοπεί στην µελέτη σκοπιµότητας δράσεων για τη διαχείριση των υδάτων σε πολλές κατευθύνσεις (multitask) «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και ιαχείρισης Πυροπροστασίας στο ήµο Σερρών» 30/9/ ,85 30/9/ ,00 Πρόγραµµα για την λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας Black See Basin Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ α/α Τίτλος πράξης Ηµεροµηνία κατάθεσης Προϋπολογισµός έργου Πρόγραµµα χρηµατοδότησης 1 Προµήθεια Εξοπλισµού Ειδικών και Τµηµάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων ήµου Σερρών ,06 Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2 Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις Ανοικτών ηµόσιων Χώρων στο ήµο Σερρών ,00 Ε.Π.«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ », Ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης Κ.Α.Π.Ε.

21 δ) την υπ αριθµ. 5/2011 Απόφαση της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης του ήµου Σερρών, µε θέµα: «Γνωµοδότηση σχετικά µε το Τεχνικό Πρόγραµµα 2012 του ήµου Σερρών». ε) την υπ αριθµ. 18/2011 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Σερρών, µε θέµα: «Πρόταση Τεχνικού Προγράµµατος 2012 ήµου Σερρών». και σχετική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου έτους 2012, το οποίο όπως ακολουθεί: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΣΟ Α, του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 και άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 και ηµοτικών πόρων παρελθόντων ετών Συνεχιζόµενα έργα & µελέτες µε υπάρχουσες πιστώσεις παρελθόντων ετών Τίτλος έργου Μελέτης -Υπηρεσίας - ΚΩ προµήθειας Εργασίες διαµόρφωσης του 4ου ορόφου του κτιρίου της.ε.π.κ.α. σε σχολή χορού Εσωτερικές διαρρυθµίσεις στο ηµοτικό Μέγαρο Σερρών Υπόλοιπες εγκεκριµένες πιστώσεις σε Κατασκευή χωνευτηρίου στο Α Νεκροταφείου 2.021, Κατεδάφιση ακινήτου ηµοτικής Αγοράς ,00 Βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Υδραυλική µελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισµάτων ΧΥΤΑ ήµου Σερρών Έργα υποδοµής στο ηµοτικό οικόπεδο δίπλα στο Στρατόπεδο Εµµ. Παπά Τοπογράφηση - Κτηµατογράφηση - Πολεοδόµηση περιοχής Αγ. Ιωάννη Τοπογράφηση - Κτηµατογράφηση - Πολεοδοµική µελέτη περιοχής Ξηροτόπου Σερρών Οργάνωση διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου του ήµου Σερρών Προέλευση Πιστώσεων 8.641, , , , , , ,00 11 Παροχή Υπηρεσιών συµβούλου για το Πρόγραµµα της Κ. Π. INTERREG IV - PIMMS TRANSEER ,00 Αναπλάσεις ιστορικού εµπορικού κέντρου πόλης ,21 Σερρών ,

22 Κατασκευή κτιρίου PITS στο αυτοκινητοδρόµιο Σερρών Μεταγραφή της κυρωµένης Π.Ε. "Αληµπέκιοϊ" της πόλεως Σερρών στο Εθνικό Κτηµατογόγιο Ένταξη κυρωµένης πράξης εφαρµογής της πολεοδοµικής ενότητας Ανω Καµενίκια του ήµου Σερρών στο λειτουργούν Κτηµατολόγιο Τοπογράφηση -αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης οδικών αξόνων της πόλης Σερρών , , , ,14 17 Τοπογραφική αποτύπωση και πολεοδοµική µελέτη πολεοδοµικής ενότητας Αγ. Αντωνίου - Αγ , Παντελεήµονος Συντήρηση αγροτικών δρόµων του ήµου Σερρών , Συντήρηση οδικής σήµανσης του ήµου µας , Αρχιτεκτονική αποτύπωση παλαιού ελαιοτριβείου στο. Ελαιώνα του ήµου Σερρών Μίσθωση σκαπτικών µηχανηµάτων για την διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων του ήµου Σερρών Κατασκευή Πίστας Motocross διεθνών προδιαγραφών κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθµευσης και υποστήριξης αγωνιζοµένων και θεατών στο αυτοκινητοδρόµιο Σερρών ηµιουργία δενδροστοιχίας στον οδικό άξονα 'Ερµού Βενιζέλου της πόλης Σερρών Ανάπτυξη νέου δικτύου συλλογής βιοαερίου ΧΥΤΑ Σερρών Κατασκευή δικτύου επανακυκλοφορίας διασταλαζόντων στο ΧΥΤΑ Σερρών Συµπληρωµατικά έργα υποδοµής και βελτιστοποίησης της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ του δήµου Σερρών ιαµόρφωση ανάπλαση των όψεων του ηµαρχείου της πόλης των Σερρών 3.690, , , , ,00 Εσοδα ήµου 6.970,00 Εσοδα ήµου ,03 Εσοδα ήµου ,44 Εσοδα ήµου 28 Συντήρηση οδικού δικτύου πόλης ,98 Επικάλυψη και συµπύκνωση πρανών αποκαταστηµένου τµήµατος ΧΥΤΑ Σερρών ,08 Εσοδα ήµου Εργασίες περίφραξης τµήµατος του ΧΥΤΑ Σερρών 6.970,00 Εσοδα ήµου Τσιµεντοστρώσεις πλακοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων 8.854,62 ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο Ελαιώνα 1.440, Κατασκευή τσιµεντόδροµου στο.. Οινούσας 3.378, Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών ,26 Εργασίες βελτίωσης της πλατείας στο Ελαιώνα 1.935, Αντιπληµµυρικά έργα στο.. Ελαιώνα 1.935,73

23 Καθαίρεση επικίνδυνων περιφράξεων 1.738,17 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης αποχέτευσης στο αριθ. 78 αγροτεµάχιο του ήµου Σερρών 1.349,04 39 Έργα υποδοµής στο ηµοτικό οικόπεδο δίπλα στο στρατόπεδο Εµµ. Παπα 1.352,47 40 Βελτίωση oριζόντιας σήµανσης στον οδικό άξονα Σερρών - Μετοχίου-Ξηροτόπου 1.770,53 41 Τσιµεντοστρώσεις πλακοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων ,89 42 Επούλωση φθορών οδοστρωµάτων ,00 43 Αποπεράτωση υδραυλικών εργασιών του δήµου µας ,00 44 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Αθ ιάκου 6.478,36 45 Μελέτη οριοθέτησης τµήµατος του υδατορέµατος Αγ. Βαρβάρας Καµενικίων 5.355,00 ιάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδού Απαµείας της Π.Ε. Σφαγεία - 40 Μάρτυρες 5.486,07 Έσοδα ήµου Ανόρθωση υποβαθµισµένων επιφανειών φυτοκάλυψης. Σερρών Εσοδα ήµου ,50 Κλάδεµα & κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους Χώρους ήµου Σερρών 2011 Έσοδα ήµου ,50 49 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατος περιβάλλον και Έσοδα ήµου αειφόρος Ανάπτυξη 6.150,00 50 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑ για την σύνταξη και υποβολή πρότασης Χρηµατοδότησης Έσοδα ήµου για το 5ο.Σχολείο , Ενεργειακή επιθεώρηση του 5ου. Σχολείου 3.395,00 Έσοδα ήµου Ενεργειακή επιθεώρηση του 20ου. Σχολείου 5.166,00 Έσοδα ήµου ιερεύνηση δυνατοτήτων βελτίωσης της µικροκλιµατικής συµπεριφοράς περιοχής του Έσοδα ήµου.030 αστικού ιστού της πόλης των Σερρών ,00 Λειτουργία και καθαρισµός ηµ. Τουαλέτας στην 54 Εσοδα ήµου πλατεία ελευθερίας. Σερρών ,11 55 Συνέχιση της Υδρογεωτεχνικής µελέτης και µελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για τα κοιµητήρια Χριστός 5.684, ιαπλάτυνση πεζοδροµιών και ανακατασκευή οδού Κωστοπούλου , Ξύλινος οικισµός 8.211, Συντήρηση αγροτικών δρόµων 1.320, Οδοστρωσία έτους , Κατασκευή κυκλικών κόµβων ,00

24 ιανοίξεις δρόµων στην περιοχή Π.Ε. Σιγής έτους ,16 Έσοδα ήµου Συντήρηση αποκατάσταση ζηµιών και βελτίωση 62 των εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης σε Έσοδα ήµου διασταυρώσεις των οδών ήµου Σερρών χρήσης ,00 63 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ΧΥΤΑ και αποκαταστηµένου Κ Α. Έσοδα ήµου Σερρών ,00 Εσωτερικές διαρρυθµίσεις σε κτίριο του 63α αµαξοστασίου του ήµου Σερρών Έσοδα ήµου ,00 63β Τσιµεντοστρώσεις στο Α Νεκροταφεία Σερρών 2.706,06 63γ 63δ 63ε Εξώφληση οφειλήςτεχνικής µελέτης Περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΑ Α Κωνσταντινάτου του. Σκουτάρεως 1.539,61 Επικαιροποίηση µελέτης αποχέτευσης του.. Σκουτάρεως ,30 Προετοιµασία φακέλου για την σύνταξη µελέτης του έργου Αποχέτευση ακαθάρτων στα Τ Αγ. Ελένης Αδελφικού Βαµβακούσας, Κουβουκλίων, Κουµαριάς, Κωνσταντινάτου, Πεπονιάς του. Σκουτάρεως ,24 Ετους 2009 Σκουτάρεως Ετους 2009 Σκουτάρεως Ετους 2008 Σκουτάρεως Σύνολο συνεχιζόµενων έργων - δράσεων µε υπάρχουσες πιστώσεις παρελθόντων ετών ,42 2. ΕΣΟ Α και του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 και άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 Νέα έργα Μελέτες ήµου Σερρών χρηµατοδοτούµενα από το 20% των εσόδων της Συντήρηση και επισκευή πεζοδροµίων του ήµου µας έτους 2012 Τσιµεντοστρώσεις πλακοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων του ήµου µας έτους 2012 Επούλωση φθορών οδοστρωµάτων του ήµου µας έτους 2012 Συντήρηση Αγροτικών δρόµων του ήµου µας έτους 2012 Συντήρηση παιδικών χαρών του ήµου µας έτους Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του ήµου µας έτους 2012 Συντήρηση οδικής σήµανσης του ήµου µας έτους , , , , , , ,00 71 Συντήρηση οδικού δικτύου ήµου Σερρών ετους , Οδοστρωσία πόλης Σερρών έτους ,00

25 Σύνολο χρηµατοδοτούµενων από το 20% των εσόδων της ,00 Συνεχιζόµενα έργα Μελέτες ηµοτικής Ενότητας Σερρών χρηµατοδοτούµενα από έσοδα της και του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 και άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 Προϋπολογισµός 73 Μελέτη - Κατασκευή - Χρηµατοδότηση και παραχώρηση εκµετάλλευσης υπογείου σταθµού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181 του ήµου Σερρών , Νέο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ήµου Σερρών , Κατασκευή πεζοδροµίων στην οδό Τσαµαδού ,00 Κατασκευή πασσαλοδιαφράγµατος σε τµήµα της οδού Πολυζωϊδη 3.553,94 Κατασκευή κυκλικού κόµβου στην διασταύρωση , των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και Κοµνηνών Μελέτη ''Ανέγερση αίθουσας συνάθροισης κοινού στον Αγ. Ιωάννη'' ,40 79 Εργασίες καθαιρέσεως και ανακατασκευής καταληφθέντος τµήµατος οδού Γρανικού 6.970, Συντήρηση ανελκυστήρων στο κινηµατοθέατρο Αστέρια 4.283,00 Σύνολο ηµοτικής Ενότητας Σερρών ,83 Συνεχιζόµενα έργα Μελέτες ηµοτικής Ενότητας Σκουτάρεως χρηµατοδοτούµενα από έσοδα της και του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 και άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 οφειλόµενες πιστώσεις Συνέχιση του έργου Τσιµεντοστρώσεις πλακοστρώσεις στα Τ.. Σκουτάρεως ,35 82 Συνέχιση του έργου ιαµόρφωση χώρων και δρόµων στα Τ.. Σκουτάρεως Αγ. Ελένης, Πεπoνιάς και Κωνσταντινάτο ,82 Συνέχιση του έργου Αγροτική οδοποιία σε αγρόκτηµα του ήµου Σκουτάρεως 7.983, Συνέχιση του έργου Επισκευή στέγης δηµοτικών σχολείων Αγίας Ελένης και Κωνσταντινάτου 85 Συνέχιση του έργου Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού Σκουτάρεως Σύνολο ηµοτικής Ενότητας Σκουτάρεως , , ,73 86 Συνεχιζόµενα & νέα έργα Μελέτες ηµοτικής Ενότητας Μητρουσίου χρηµατοδοτούµενα από έσοδα της και του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 και άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 Προϋπολογισµός & οφειλόµενες πιστώσεις Εξόφληση οφειλής εργασιών στο ηµοτικό Γυµναστήριο Προβατά 6.900,00 Βελτίωση Επέκταση αγροτικής γέφυρας 87 Νέο Έργο Γιαβρούµ Τοπ. Κοιν. Προβατά 5.900,00 88 Νέο Έργο Επέκταση νεκροταφείων 5.900,00

26 ιαµόρφωση χώρου κεντικής πλατείας και 89 Νέο Έργο πλατείας Αναγνωστοπούλου Τοπ. Κοιν. Προβατά , ,00 91 Σύνολο Τοπ. Κοινότητας Προβατά , , Εξόφληση οφειλής εργασιών στο ηµοτικό Γυµναστήριο Αναγέννησης 6.000,00 Εξόφληση οφειλής εργασιών για την Αποκατάσταση ΧΑ Α Αναγέννησης 6.000,00 Εξόφληση οφειλής του έργου πλακοστρώσεις 9.100,00 πεζοδροµίων στο Αναγέννησης 95 Νέο Έργο Ασφαλτόστρωση Τοπ. Κοιν. Αναγέννησης 2.900, Κατασκευή δεξαµενής για ρίψης σταυρού Τοπ. Νέο Έργο Κοιν. Αναγέννησης 3.000, ,00 Σύνολο Τοπ. Κοινότητας Αναγέννησης , ,00 Εξόφληση οφειλής του έργου κατασκευή εξωτερικής τοιχοποιίας στο πολιτιστικό κέντρο 9.140,15 Μονοκλησιάς 98 Σύνολο Τοπ. Κοινότητας Μονοκλησιάς 9.140,15 99 Εξόφληση οφειλής εργασιών για την ιαµόρφωση του σκουπιδότοπου του ήµου Κ. Μητρούση 6.900,00 Αποκατάσταση - συντήρηση γέφυρας στην 100 Νέο Έργο αγροτική περιοχή Τσαλδάρκα Μητρουσίου 6.900,00 Αποκατάσταση - συντήρηση τοπικού δικτύου 101 Νέο Έργο άρδευσης Μητρουσίου 6.900,00 Φωταγώγηση της γέφυρας στον δρόµο Σερρών - Μητρουσίου, στην περιοχή Τσάιρκας Τ.Κ. 102 Νέο Έργο Μητρουσίου ,00 ιαµόρφωση πάρκων και κοινοχρήστων χώρων 103 Νέο Έργο Τ.Κ. Μητρουσίου , ,00 Σύνολο Τοπ. Κοινότητας Μητρουσίου , ,00 Σύνδεση Internet, στο αγροτικό ιατρείο, στο Κοινοτικό Κατάστηµα Bαµβακιάς και τοποθέτηση 104 Νέο Έργο κλιµατιστικού 2.000,00 Τσιµεντόστρωση -ασφαλτόστρωση και κατασκευή 105 Νέο Έργο πεζοδροµίων στην τοπική κοινότητα Bαµβακιάς ,00 Κατασκευή σκέπαστρου στην στάση της κεντρικής 106 Νέο Έργο πλατείας στην Τοπ. Κοιν. Bαµβακιάς 2.000, ,00 Σύνολο Τοπ. Κοινότητας Bαµβακιάς , ,00 Συντήρηση του Κοινοτικού καταστήµατος Άνω Καµήλας (ελαιοχρωµατισµός, διαµόρφωση του 107 Νέο Έργο αύλειου χώρου και πλακόστρωσή του) 9.250, Νέο Έργο Περίφραξη του γηπέδου µπάσκετ Άνω Καµήλας 3.000, Νέο Έργο ιαµόρφωση της εισόδου Άνω Καµήλας 6.900, ,00 Σύνολο Τοπ. Κοινότητας Άνω Καµήλας , ,00

27 οφειλές κοινών έργων του Τέως ήµου Κ. Μητρούση Εξόφληση οφειλής της τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑ Α στη θέση Στρυµόνα του ήµου Κ. Μητρουσίου 3.444,00 Εξόφληση οφειλής εργασιών στο ηµοτικό Γυµναστήριο Άνω Μητρουσίου 6.900, Σύνολο Τοπ. Κοινότητας Μητρουσίου ,00 Σύνολο ηµοτικής Ενότητας Μητρουσίου , Συνεχιζόµενα & νέα έργα Μελέτες ηµοτικής Ενότητας Λευκώνα χρηµατοδοτούµενα από έσοδα της και του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 και άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 Προϋπολογισµός Εξόφληση οφειλής Συντήρηση Αγροτικών δρόµων προς Μαραµορ 7.000,00 Εξόφληση οφειλής Επέκταση τοίχου αντιστήριξης στην άνω λίµνη Λευκώνα 7.000,00 Εξόφληση οφειλής Αµµοχαλικόστρωση δρόµου περιοχής κάµπου 7.000,00 Εξόφληση οφειλής Κατασκευή και ανακατασκευή τσιµενταυλάκων έδρας ,00 Εξόφληση οφειλής Υδραυλικής µελέτης για οριοθέτηση χειµάρου νότια της περιαστικής οδού και παράπλεύρως του αθλητικού κέντρου Λευκώνα 7.000,00 Συντήρηση κρασπεδορείθρων ηµ. Κοινότητας 118 Νέο Έργο Λευκώνα 3.000,00 Συντήρηση περιµετρικού αντιπληµµυρικού τσιµενταύλακα και καθαρισµός αντιπληµµυρικών τάφρων περιοχής "ΜΠΑΛΑΡΚΑ" ηµ. Κοινότητας 119 Νέο Έργο Λευκώνα 4.500, Σύνολο Τοπ. Κοινότητας Λευκώνα ,00 Συνέχιση της Μελέτης Περιβαλλοντικού προελέγχου για την υποβολή σε ΣΠΕ του έργου Νέα Κοιµητήρια στο Τ. Κ. Χριστός 1.250,91 Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων των δύο(2) γεωτρήσεων της Τ.Κ.Χριστός και 121 Νέο Έργο περίφραξη της µιας γεώτρησης 7.900,00 ενδροφύτευση µε άρδευση στην είσοδο της Τ.Κ. 122 Νέο Έργο Χριστός 3.250, Σύνολο Τοπ. Κοινότητας Χριστός ,91 Συνέχιση της Υδραυλικής µελέτης ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στο Τ Καλών ένδρων του ήµου Λευκώνα 1.785,00 Συνέχιση της περιβαλλοντική µελέτη για το έργο "Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στην Τ. Κ. Καλών ένδρων 2.460,00 Μελέτη Περιβαλλοντικού προελέγχου για την υποβολή σε ΣΠΕ του έργου Νέα Κοιµητήρια στο Τ. Κ. Καλών ένδρων 1.250,91

ΑΔΑ: 4Α3ΟΩ10-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 31-05-2011. Αριθµ. Απόφασης: 495 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: 4Α3ΟΩ10-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 31-05-2011. Αριθµ. Απόφασης: 495 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 31-05-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 495 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής προτάσεων στο «Πρόγραµµα Ευρωπαïκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ10-ΧΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ10-ΧΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 18 / 28-08-2013 Αριθµ. Απόφασης: 561 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηµατοδότησης πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 22-01-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κίνηση λεωφορείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-ΧΜΛ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-ΧΜΛ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 18 / 10-07-2012 Αριθµ. Απόφασης: 426 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩ10-6ΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩ10-6ΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 4 / 05-02-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 83 / 2014 ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΑΩ10-3ΛΒ. Αριθµ. Απόφασης: 665 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: Β42ΑΩ10-3ΛΒ. Αριθµ. Απόφασης: 665 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 24-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 665 / 2012 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Κανονισµού δράσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Aριθμός Απόφασης 4/2012» ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΗΡ-Α2Ρ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩ10-ΝΟΑ. Αριθµ. Απόφασης: 169 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩ10-ΝΟΑ. Αριθµ. Απόφασης: 169 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 6 / 26-02-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 169 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικού Ρυµοτοµικού στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Αριθ. Απόφασης 350/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 234 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1 ης Τροποποίησης Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΩ10-ΙΑΨ. Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΩ10-ΙΑΨ. Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 25-09-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΗΡ-0ΘΑ. Ελληνική. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2014.

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΗΡ-0ΘΑ. Ελληνική. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2014. Ελληνική 1 ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΗΡ-0ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2014. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 992/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 33/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου. Θέµα: Ετήσιο πρόγραµµα δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩ10-52Π. Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩ10-52Π. Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΘΕΜΑ: Ψήφιση Κανονιστικής ιάταξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 8 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 15 / 08-07-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 416 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΗΩ10-ΛΗΓ. Αριθµ. Απόφασης: 400 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: Β4ΓΗΩ10-ΛΗΓ. Αριθµ. Απόφασης: 400 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 17 / 20-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 400 / 2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση του σχεδίου προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:1/2014 Θέµα 1 ο ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 370 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 7/2011 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αμυνταίου. Αριθμός απόφασης: 5/2011. ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. /04 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 346/04 Περίληψη Κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης η/5-7-4 Αριθμ. Απόφασης : 74/4 ΘΕΜΑ o. «Έκθεση Παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩ10-8. ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών κτηµάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010.

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩ10-8. ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών κτηµάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-04-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 380 / 2011 ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών

Διαβάστε περισσότερα