Κουτζακιώτης (2008). Οι έρευνες του Villoison στον Άθω (1785). Απόηχοι, ερμηνείες και σπαράγματα. Ο Ερανιστής, 26,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κουτζακιώτης (2008). Οι έρευνες του Villoison στον Άθω (1785). Απόηχοι, ερμηνείες και σπαράγματα. Ο Ερανιστής, 26, 23-58."

Transcript

1 Ερανιστής Τμ. 26, 200 ι έρευνες τυ Villoison στν Άθ (175). Απόηχι, ερμηνείες και σπαράγματα Κυτζακιώτης Γιώργς /er.65 Copyright 200 To cite this article: Κυτζακιώτης (200). ι έρευνες τυ Villoison στν Άθ (175). Απόηχι, ερμηνείες και σπαράγματα. Ερανιστής, 26, e-pulisher: EKT Downloaded at 14/11/2015 1:46:29

2 Ι ΕΡΕΥΝΕΣ TOY VILLOION ΣΤΝ ΑΘΩ (175) Απόηχι, ερμηνείες και, σπαράγματα κρυφή Άθ, η ση, εγγίζει εις τα νέφη, όστις στραφή τυ σε ιείν θαυμάζει εις τ βλεπειν. Αντικρίζντας τη μεγαλπρέπεια τυ όρυς Άθ στα ανιχτά της Λήμνυ, τα εκλεκτά μέλη της γαλλικής διπλματικής αντιπρσπείας πυ κατευ θυνόταν στην Κνσταντινύπλη, τν Σεπτέμβρη τυ 174, δεν μπρύ σαν να κρύψυν τ θαυμασμό τυς: Comme nous nous trouvions par le travers de Lemnos au coucher du soleil, la mer étant elle, et le ciel ien pur, nous eûmes le plaisir de contempler ce spectacle curieux». 2 θαυμασμός τυς θα πρέπει μάλιστα να άγγιζε τα όρια τυ δέυς, καθώς αναλγίζνταν ότι toutes les connaissances de la Grèce sont presque renfermées dans ces couvents, où l'on trouve encore quelques savans, et des manuscrits trèsanciens». G. Martin, ιερέας τυ πλίυ éduisant» τ πί μετέφερε την αντιπρσπεία, δεν περιρίζεται μόν στ να μας μεταφέρει κ α τ ' αυτό τν τρόπ τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής συνεχίζντας την αφήγηση τυ, μας απκαλύπτει, μέσα από τν δικό τυ λόγ, και τις ελπί δες τις πίες η παρυσία στ πλί ενός κρυφαίυ ελληνιστή γεννύσε στν νέ πρέσβη M.-G.-F.-A., comte de Choiseul-Gouffier και την ακλυ θία τυ: M. de Villoison, fameux helléniste, de l'académie des inscriptions et elleslettres, connu par plusieurs ouvrages, passe avec nous à Constantinople, pour se rendre de là au mont Athos, par ordre du Roi, qui lui a accordé 0,000 francs 1. Απόσπασμα από τυς ((Στίχυς πρς τ όρς απλύς μικατάληκτυς», ι πίι πρτάσσνται στην ανέκδτη Αθνιάδα τυ Ιακώβυ Νεσκητιώτη (14) και δημσιεύνται από τν Ε. Κυρίλα, Κατάλγς αγιρείτικν χειργράφν», Θελ γία 21 (1950), τυς στίχυς αυτύς, λίγ παραλλαγμένυς, τπθετεί στην αρχή και της δικής τυ, εκδεδμένης, Αθνιάδας Αγιπαυλίτης Σφρόνις Καλλιγάς (Αθνιάς ήτι Σύντμς περιγραφή τυ Αγίυ Όρυς Άθνς, Άγιν Όρς 16). 2. [G. Martin], Voyage à Constantinople, fait à l'occasion de l'amassade de M. le comte de Choiseul-Gouffier à la Porte ottomane. Par un ancien aumônier de la Marine royale, Παρίσι 119, σ. 5, σημ. 1.. Martin, 6. π. e-pulisher: EKT Downloaded at 14/11/2015 1:46:29

3 Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Σ, 26 (2007) 24 pour ce voyage. Comme il est fort versé dans le grec littéral, il faut espérer qu'il y fera des découvertes utiles aux arts et aux sciences.»4 Σ τ α μέσα τυ 19υ αώνα, δεν είχε σβήσει ακόμη απόηχς τν ερευ νών πυ Jean-Baptiste-Gaspard d'ansse de Villoison είχε π ρ α γ μ α τ π ι ή σει στις αγιρείτικες βιβλιθήκες με εντλή τυ Λυδβίκυ Ι Σ Τ ' τν απόηχ συντηρύσε ασφαλώς τ γεγνός ότι τα απτελέσματα τν ερευ νών τυ Villoison, γενικά στν ελληνόφν χώρ, παρέμεναν κ α τ ά τ μεγαλύτερ μέρς τ υ ς αδημσίευτα, συγκρτώντας πλλύς τόμυς 5 από αταξινόμητες σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς. Έ τ σ ι, νμικός Κ. Φρεαρίτης, περιγράφ ντας τ δικό τυ ταξίδι στν Άθ, τ 146, με τ ελληνικό πλεμικό πλί Λυδβίκς», δεν παραλείπει να αναφερθεί στις πργενέστερες αυτές έρευνες: Γάλλς Ακαδημαϊκός Βιλαζών διέτριψε πλύν χρόνν εν τ όρει, και συνήγαγεν εκ τν βιβλιθηκών αυτύ πλείστην ιστρικήν αλλ' αι έρευναι αυτύ κείνται ανέκδτι εν τη αυτκρατρική ύλην βιβλιθήκη τν Παρισίν», για να πρσθέσει όμς στη συνέχεια ότι δεν δικαιύμεθα να ελπίζμεν εξ αυτύ π ρ ά γ μ α τ α μεγάλα» Στ ί$ι. 5. Τ έργ τυ C. Joret, D'Ansse de Villoison et l'hellénisme en France pendant le dernier tiers du XVIIIe siècle [Biliothèque de l'école des autes Études, αρ. 12], Παρί σι 1910, απτελεί, μέχρι σήμερα, την εκτενέστερη βιγραφία τυ J.-B.-G. d'ansse de Villoison. Τα σχετικά με τις έρευνες στν ελληνόφν χώρ κείμενα τυ Villoison τα πία είδαν, κατά καιρύς, τ φς της δημσιότητας, συγκεντρώθηκαν σε ένα τόμ και αναδημσιεύτηκαν πρόσφατα στην πληρέστερη τυς μρφή από τν Famerie βλ. J.-B.G. d'ansse de Villoison, De l'ellade a la Grèce. Voyage en Grèce et au Levant (174176) [Altertumswissenschaftliche - Texte und tudien, αρ. 40], επιμ. É. Famerie, ildesheim-ζυρίχη-νέα Υόρκη ι κύριες μελέτες για τις έρευνες τυ Villoison στν ελληνόφν χώρ και για τη σχέση τυ με τυς Έλληνες είναι, κατά χρνλγική σειρά, ι εξής: Σ. Κυγέας, ((Τ ταξίδι τυ Villoison εις την Ελλάδα ( ). Ήλθε θιασώτης της αρχαίας και έγινεν ερευνητής της νέας ελληνικής γλώσσης», στ Αφιέ ρμα στη μνήμη τυ Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλνίκη 1960, σ Εμμ. Ν. Φραγκίσκς, φιλία Κραή-Villoison και τα πρβλήματα της», Ερανιστής 1 (196), 65-5, G. Tolias, La médaille et la rouille. Vimage de la Grèce moderne dans la presse littéraire parisienne ( ), Παρίσι-Αθήνα 1997, ιδιαίτερα σ ' ίδις, Grœcophile et mishellène : Jean-Baptiste Gaspard d'ansse de Villoison ( ), le premier néohelléniste», στ G. Grivaud (επιμ.), Les mishellénismes. Actes du séminaire organisé à ÏEcole française dathènes (16-1 mars 199) [Champs elléniques Modernes et Contemporains, αρ. ], σ Κ. Κ. Φρεαρίτης, ((Περίπλυς Μακεδνίας και Ελάσσνς Ασίας μετά τν ταύτη πρσκειμένν μεγαλνήσν», Πανδώρα 15 ( ), 171 (=Κ. Φρεαρίτης, e-pulisher: EKT Downloaded at 14/11/2015 1:46:29

4 Γ. Κυτζακιώτης, Ι ΕΡΕΥΝΕΣ TOY VILLOION ΣΤΝ ΑΘΩ 25 Την τελική επιφύλαξη τυ Φρεαρίτη για τη σπυδαιότητα τν ερευ νών τυ Γάλλυ ελληνιστή στν Άθ πρκαλύσε τ σχετικό σχόλι τυ Choiseul-Gouffier στ γνστό έργ τυ Voyage pittoresque de la Grèce, όπυ Γάλλς διπλμάτης, εκ τν υστέρν πια, αμφισβητύσε την επι τυχία τν ερευνών τυ Villoison. Choiseul-Gouffier θερύσε μάλιστα ότι η ευθύνη για την απτυχία τν ερευνών αυτών βάραινε απκλειστικά τν ίδι τν Villoison, πυ μπρεί να είχε τις απαραίτητες συστατικές επι στλές και τ πάθς της έρευνας, αλλά δεν κατείχε τη διπλματική τέχνη ώστε να κερδίσει την εμπιστσύνη τν Αγιρειτών, κρύβντας τις πρκα ταλήψεις τυ απέναντι στυς Νεέλληνες και τ θρησκευτικό δόγμα τυς. 7 Τ μόν φς πυ φτάνει πια σε μας από την Ανατλή είναι τυ ήλιυ» Choiseul-Gouffier δεν ήταν μόνς σύγχρνς πυ έκρινε τ ε λ ι κ ά μάται τ ταξίδι τυ Villoison στν Αθ. Ή δ η την περίδ πυ φημισμέ νς ελληνιστής βρισκόταν στ Άγι Όρς, ι έρευνες τυ είχαν απασχλή σει στην αλληλγραφία τυς και τυς Ε.-Μ. Cousinéry, αναπληρτή τότε πρόξεν της Γαλλίας στη Θεσσαλνίκη, και J.. Eckhel, διευθυντή τυ νμισματικύ μυσείυ της Βιέννης. Ακριβέστερα, Cousinéry έγραφε στν Eckhel ότι δεν πίστευε π ς Villoison θα ανακάλυπτε σπυδαία π ρ ά γ μ α τ α στις μναστηριακές βιβλιθήκες, και Eckhel συμφνύσε απλύτς, θερώντας και ι δυ τυς ς αιτία, όχι τ χαρακτήρα τυ Villoison, αλλά τις θελγικές έριδες πυ μνπλύσαν τ ενδιαφέρν τν Αγιρειτών και, κ α τ ' επέκταση, υπαγόρευαν τη θεματική τν βιβλίν τυς: Je suis ien d'accord avec vous», απαντύσε Eckhel, qu'il trouvera (Vil loison) selon toutes les apparences au Monte anto peu de choses pour éclaircir les lettres, mais une quantité de ces disputes frivoles qu'on appelle théologiques, Περίπλυς Μακεδνίας και Ελάσσνς Ασίας μετά τν ταύτη πρσκείμενν μεγαλ νήσν επί τυ ελληνικύ πλεμικύ δρόμνς Λυδβίκς)) εν ετει 146, Αθήνα 200, σ. 255). Villoison έφτασε στν Άθ στις 15 Απριλίυ και αναχώρησε στις 7 Μαίυ 175 βλ. D'Ansse de Villoison, De l'elkde..., ό.π., σ Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresque dans l'empire ottoman, en Grèce, dans la 2 Troade, les îles de Y Archipel et sur les côtes de 1Asie-Mineure, τ. 2, Παρίσι 142, σ e-pulisher: EKT Downloaded at 14/11/2015 1:46:29

5 Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Σ, 26 (2007) 26 et qui durent déjà 175 ans, sans être avancées un pas. Xerxès n'a fait que percer cette affreuse Montagne ainte, le Grand Turc la devrait jeter dans la mer.» Απτιμώντας την απστλή τυ στν Άθ, λίγες μέρες μετά τ πέρας της, ίδις Villoison απδείκνυε βάσιμη την άπψη αυτή. Πι συγκεκρι μένα, πληρφρύσε τν φίλ τυ διπλμάτη Ρ.-Μ. ennin ότι στις βι βλιθήκες τυ Αγίυ Όρυς δεν βρήκε παρά des iles, des évangiles, des liturgies, rituels, livres d'église, de dévotion, des vies des saints ou des martyrs, presque point d'auteurs profanes et aucun que nous n'ayons à Paris ou que nous voulussions avoir».9 διαπίστση αυτή τυ Villoison για τις αγιρείτικες βιβλιθήκες ικανπιύσε αναμφισβήτητα αρκετύς λόγιυς της επχής τυ, πυ δεν πίστευαν, όπς και Α. Κραής, ότι ζσώζντ ακόμη τιαύτα και τσαύτα κειμήλια εις τας πιναράς χείρας τν φιλβαρβάρν καλγ(ήρν)». 10 Τ επιστημνικό κύρς τυ κρυφαίυ Γάλλυ ελληνιστή δεν άφηνε πια καμία αμφιβλία για την ρθότητα της συγκεκρι μένης άπψης: i Villoison n'a rien trouvé chez eux (chez ces oscurs cénoites), qui méritât de fixer son attention», εξηγύσε φίλς τυ, επίσης ελληνιστής,. Chardon de la Rochette, c'est qu'ils ne possédoient rien de ce que notre voyageur cherchoit avec tant d'ardeur et de patience». 11 Έ τ σ ι,. élène Nicolet-Pierre, Eckhel, Cousinéry et quelques autres», Revue Numismatique, 6η σειρά, 29 (197), 204. Μερικύς μήνες αργότερα, λόγις της Νυρεμβέρ γης C. G. von Murr εξέφραζε στν ίδι τν Villoison παρόμιες αμφιβλίες για την ύπαρξη σπυδαίν χειργράφν στν Άθ: Je souhaite, Monsieur, que vous aviez trouvé plusieurs mss de conséquence que feu M. Björnstähl (Συηδός περιηγητής) n'a pu trouver dans les monastères du Mont-Athos, qui furent pillés à diverses reprises par les Turcs et volés par les Grecs mêmes. Par exemple, dans la iliothèque de la famille Nani, à Venise, se trouvent parmi les mss grecs décrits par l'aé Jean-Alvise Mingarelli (174, gr. ) plusieurs mss tirés de 22 monastères d'athos et de celui de ainte-catherine sur le Mont-inaï, et ce ne sont que d'ecclésiastiques, monacals et de peu de conséquence. C'est dommage que les sçavans nous donnent ou des réimpressions des auteurs grecs, ou des inedita, qui ne valent pas une feuille d'une comédie d'aristophane ou de Ménandre. Mais ces choses ne se trouvent pas dans les monastères des Grecs, qui sont si ignorans pour la plupart qu'ils sont igots et superstitieux». Βλ.. [mont] (εκδ.), Lettre de C.-T. de Miirr à Villoison sur les iliothèques du Mont-Athos», Revue des Biliothèques 2 (192), Τ απόσπασμα της επιστλής παραθέτει Joret,.π., σ Α. Κραής, Αλληλγραφία, επιμ. Κ. Θ. Δημαράς κ.ά., τ. 2, , Αθήνα 1966, σ Chardon de la Rochette, Mélanges de critique et de philologie, τ., Παρίσι 112, σ e-pulisher: EKT Downloaded at 14/11/2015 1:46:29

6 Γ. Κυτζακιώτης, Ι ΕΡΕΥΝΕΣ TOY VILLOION ΣΤΝ ΑΘΩ 27 ιστρικός J.-E Michaud θα αναφνήσει αργότερα: Les ténères qui couvrent l'empire ottoman s'étendent aussi sur le mont Athos. En vérité, en vérité, je vous le dis, il ne nous vient plus de l'orient d'autre lumière que celle du soleil».12 Την κυρίαρχη αυτή άπψη θα κλνίσει, λίγα χρόνια μετά, η είδηση για την ύπαρξη ενός κώδικα με έργα τυ Πλάτνα στη μνή της Πάτμυ, τν πί είχε απσπάσει από τη βιβλιθήκη της Άγγλς ταξιδιώτης E. D. Clarke.1 Ωστόσ, η απαξίση τν ερευνών τυ Villoison στις μναστηρια κές και ιδιαίτερα τις αγιρείτικες βιβλιθήκες θα αρχίσει, λίγ πριν από τα μέσα τυ 19υ αιώνα, όταν Κ. Μηνάς Μηνίδης θα δημσιεύσει 14 τα πρώτα απτελέσματα τν δικών τυ ερευνών στν Άθ και η διεθνής επιστημνική κινότητα θα πληρφρηθεί για χειρόγραφα με αρχαία έργα πυ έκρυβαν ι βιβλιθήκες τν ρθόδξν μναστηριών. Με αφρμή τη δημσίευση αυτή, εξάλλυ, θα δει τ φς της δημσιότητας, λίγυς μήνες αργότερα, και η έκθεση τυ ταξιδιύ τυ Villoison στν Άθ, 15 για να απ δείξει φρύδες τις ελπίδες πυ απέμεναν για την αξία τν σχετικών με τα αγιρείτικα χειρόγραφα ανέκδτν πληρφριών τυ Michaud - Poujoulat, Correspondance d'orient 10-11, τ. 1, Παρίσι 1, σ Για την τύχη τυ συγκεκριμένυ χειργράφυ τ πί τελικά είχε δει στην Πάτμ και Villoison και τις σχετικές αντιδράσεις τυ Α. Κραή βλ. Φραγκίσκς, 0.7Γ., σ και ίδις, πατμιακός κώδικας τυ Πλάτνα, Villoison και Κραής», Ερανιστής21 (1997), Π β. τη συγκρατημένη αισιδξία τυ Leake για την ανακάλυψη» τυ Clarke: and although Dr. Clarke has since had the good fortune to make an important discovery in one of the islands, it is not likely that much has escaped the zeal and erudition of the French traveller (Villoison)» βλ. W. M. Leake, Researches in Greece, Λνδίν 114, σ. vii. 14. Βλ. Rapport adressé à M. le Ministre de l'instruction pulique, par M. Mynoïde Mynas, chargé d'une mission en Orient», Revue de Biliographie Analytique 5 (144), 092. Για τις έρευνες τυ Μηνά Μηνίδη στ Άγι Όρς διεξδικά βλ. Ζ. Μελισσάκης, διασπρά χειργράφν τυ Αγίυ Όρυς σε βιβλιθήκες τυ εξτερικύ ( περίπτση τυκνσταντίνυ-μψά-μηνιδν]), διδακτρική διατριβή, [Δημκρίτει Πανεπιστή μι Θράκης, Τμήμα Ιστρίας και Εθνλγίας], Αθήνα Βλ. Voyage de Villoison au Mont Athos», Revue de Biliographie Analytique 5 (144), 9-59, Π β. τις ελπίδες για την αξία τν καταλίπν τυ Villoison ς πηγών για την ιστρία τυ Αγίυ Όρυς, τις πίες καλλιεργύσε, λίγα χρόνια πριν, ίδις έφρς τυ Τμήματς Χειργράφν της Εθνικής Βιβλιθήκης της Γαλλίας, C.-B. ase, με όσα έγραφε στην επιστλή τυ πυ δημσιεύτηκε από τν Ε. Zachariä, Reise in den Orient e-pulisher: EKT Downloaded at 14/11/2015 1:46:29

7 2 Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Σ, 26 (2007) ((Με ένα σάκκ συστατικές επιστλές» Δημσιεύντας τη συγκεκριμένη έκθεση τυ Villoison μετά την αντίστι χη τυ Μηνά Μηνίδη, ι συντάκτες τυ περιδικύ Revue de Bili ographie Analytique, E. Miller και J.-A. Auenas, μιάζυν να ζητύν την επιεική κρίση τν αναγνστών τυς για τν Γάλλ ελληνιστή, καθώς σημειώνυν ότι τ ρθόδξ δόγμα τυ Έλληνα λγίυ ήταν αυτό πυ διευ κόλυνε την είσΰ τυ στις μναστηριακές βιβλιθήκες της Ανατλής και, συνεπώς, αυτό στ πί βασίζνταν ι επιτυχίες τυ. 17 Την απτυχία τυ Villoison να ανακαλύψει πλύτιμα χειρόγραφα εκεί, Κραής, αντίθετα, δεν την συσχέτιζε καθόλυ με τ καθλικό δόγμα τυ Villoison ύτε με τις έκδηλες πρκαταλήψεις τυ απέναντι στ θρησκευτικό δόγμα τν Νεελ λήνν, πράγμα πυ έκανε, όπς είδαμε, Choiseul-Gouffier. Για τν Έλ ληνα σφό, πυ γνώριζε άριστα όχι μόν τν Villoison, αλλά και τη ντρ πία της ρθόδξης Ανατλής, τ ζήτημα είχε ικνμική βάση: επιθυ μία τυ (τυ Villoison) δεν ήτ λιγτέρα από τν Αγγλν την επιθυμίαν (τυ Clarke)' αλλά τυ έλειπεν Αγγλικός πλύτς, διά να δελεάση τυς ακτήμνας και αναργύρυς και μισαργύρυς καλγήρυς», αναφέρει συ 1 γκεκριμένα. Villoison έγραφε στν ennin ότι στις 1 Απριλίυ 175 αναχώρησε από τη Θεσσαλνίκη για τ Ά-γι Όρς avec un sac de lettres de recom mandation» και Choiseul-Gouffier θα πρσθέσει αργότερα ότι αυτές ι επι στλές ήταν toutes les recommandations qui devaient le faire accueillir (Villoison) dans les monastères, et lui ouvrir les portes de leurs iliothèques».19 ι Γάλλι φαίνεται να πίστευαν, λιπόν, ότι ι συστατικές επιστλές αρκύ 20 σαν για να φέρει Villoison σε πέρας την απστλή τυ στν Αθ. Πιες in den Jahren 17 und 1. Ueer Wien, Venedig, Florenz, Rom, Neapel, Malta, ici lien und Griechenland nach aloniki, dem Berge Athos, Konstantinopel und Trapezunt, Χαϊδελβέργη 140, σ " ase εκτιμύσε μάλιστα ότι τ ένα τέταρτ από τυς δεκαπέντε γκώδεις τόμυς τν καταλίπν τυ Villoison αναφέρεται, στν Άθ. Βλ. επίσης W. Fischer, Die Papiere Villoisons üer die Klöster auf dem Athos», Byzantinische Zeitschrift (199), Βλ. τ εκδτικό σημείμα στ Voyage...», ό.π., σ Κραής,.π., σ. 94. Βλ. επίσης τα σχόλια τυ Εμμ. Φραγκίσκυ ( πατμιακός κώδικας...», ό.π., σ. 9-94) για την άπψη αυτή τυ Α. Κραή. 19. Βλ. αντίστιχα Joret,.π., σ. 2 και Choiseul-Gouffier,.π., σ ίδις Villoison αλλά και ι βιγράφι τυ αναφέρνται ιδιαίτερα στη σημα σία τν συστατικών επιστλών για την πραγματπίηση τν ερευνών τυ γενικά στην e-pulisher: EKT Downloaded at 14/11/2015 1:46:29

8 Γ. Κυτζακιώτης, Ι ΕΡΕΥΝΕΣ TOY VILLOION ΣΤΝ ΑΘΩ 29 ήταν όμς ι επιστλές με τις πίες άνιγαν ι πόρτες τν αγιρείτικν βιβλιθηκών; λεπτμερής εξιστόρηση, στ ταξιδιτικό ημερλόγι τυ Villoison, τν κινήσεν τυ στην αθνική χερσόνησ μας δείχνει ότι ι επιστλές δεν ήταν πλλές και ότι αυτές πυ επιδεικνύνταν σε όλες τις μνές ήταν μόν δύ, και μάλιστα ι αναμενόμενες: τυ ικυμενικύ πατριάρχη Γαβριήλ Δ' (Κνσταντινύπλη, 7 Νεμβρίυ 174) και τυ 21 μητρπλίτη Θεσσαλνίκης Ιακώβυ (Θεσσαλνίκη, 2 Μαρτίυ 175). Άλλστε, δεν είναι τυχαί ότι αυτές είναι και ι δύ από τις τέσσερις συστατικές επιστλές πυ σώζνται ακόμη ανάμεσα στα κατάλιπα τυ Villoison.22 θμανική Αυτκρατρία. Βλ. J.-B.-G. d'ansse de Villoison, Mémoire sur quelques inscriptions inconnues, ou puliées inexactement : extrait de la Relation du voyage littéraire fait dans le Levant», istoire de Y Académie Royale des Inscriptions et BellesLettres 47 (109), 24, σημ. (a): L'ouvrage, les conseils, les lumières et les lettres de recommandation de ce savant amassadeur (Choiseul-Gouffier), celles du capitan pacha (Cezayirli Gazi asan Pa a) et de son premier drogman, maintenant prince de Valachie (Νικόλας Μαυργένης), du feu patriarche (Γαβριήλ Δ') et des évêques Grecs, et du prince Constantin ey Morousi, ancien prince de Moldavie, m'ont été du plus grand secours, et m'ont aplani eaucoup de difficultés» Dacier, Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. de Villoison», Mercure de France, Littéraire et Politique24 (106), 269 και, istoire et Mémoires de l'institut Royal de France - Classe d'istoire et de Littérature Ancienne 1 (115), 67: Après un séjour de peu de durée (à Constantinople), il partit pour myrne, muni de firmans du grand-seigneur et de lettres de recommandation de M. de Choiseul-Gouffier pour les commandans turcs et les consuls de France dans tous les lieux de l'asie-mineure et de la Grèce, où il lui plairoit d'aorder» Chardon de la Rochette,.π., σ. 15: Les firmans du Grand-eigneur, pour les commandans turcs, et les lettres de recommandation de l'amassadeur, pour les Consuls françois, lui donnoient pour cela toutes les facilités». 21. Βλ. D'Ansse de Villoison, De Vellade... ό.π., σ. 50, όπυ Villoison σημειώ νει περιγράφντας την επίσκεψη τυ στη μνή Εσφιγμένυ: Il a fallu attendre que le διάκς (sic) fût sorti de l'église où il lisait, pour qu'on pût lire mes lettres de recommandation du patriarche et de l'évêque de alonique». 22. ι τέσσερις συστατικές επιστλές σώζνται στην Biliothèque nationale de France, Département des Manuscrits (αρ. uppl. Gr. 99) και είναι ένθετες στ αντίτυπ της Palaeographia graeca τυ Β. de Montfaucon (Παρίσι 170), τ πί ανήκε στν Villoison και φέρει χειρόγραφες σημειώσεις τυ ίδιυ" πέρα από τις επιστλές τυ ικυμενικύ πατριάρχη και τυ μητρπλίτη θεσσαλνίκης, υπάρχει μία τυ δραγυμάνυ τυ στόλυ Νικλάυ Μαυργένη πρς τυς πρεστώτες και επιτρόπυς όλν τν νησιών τυ Αιγαίυ (Κνσταντινύπλη, 2 Νεμβρίυ 174) και μία τυ βεβόδα της Ίυ Λενάρδυ Βαλέττα πρς τν βεβόδα της Σερίφυ Κόμισ (Ίς, 0 Ιυλίυ 175). Τις τέσσερις αυτές επιστλές δημσίευσε Α. Σιγάλας, Συστατικά γράμματα e-pulisher: EKT Downloaded at 14/11/2015 1:46:29

9 0 Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Σ, 26 (2007) Τ πατριαρχικό γράμμα δεν απευθυνόταν απκλειστικά στυς Αγι ρείτες και αξίζει να σημειθεί ότι σε καμία από τις δύ επιστλές δεν γίνε ται ιδιαίτερη μνεία για βιβλιθήκες μόν μητρπλίτης Ιάκβς πληρ φρεί τυς παραλήπτες της επιστλής τυ ότι Villoison, γενικά, περιέρ χεται ελευθέρς από πόλιν εις πόλιν πρς θερίαν αρχαίν και αξιόλγν πραγμάτν», σημειώνντας όμς πρηγυμένς ότι αεξήλθεν από της πατρίδς τυ διά να περιήγηση τν κόσμν, ς εστί σύνηθες τις ευρπαίις». Γάλλς επισκέπτης δεν θα έκανε λιπόν τίπτε διαφρετικό στν Άθ από αυτό πυ έκανε τότε κάθε Ευρπαίς περιηγητής: περιέρχεται εις τα αυτόθι περιηγητής» και έρχεται ήδη και αυτύ εις τ Άγιν Όρς χάριν πρσκυνήσες και θερίας τν ιερών Μναστηριών», συμπληρώ 2 νυν αντίστιχα πατριάρχης και μητρπλίτης. ι υπόλιπες συστατικές επιστλές με τις πίες Villoison είχε εφ διαστεί, ειδικά για τ ταξίδι τυ στν Άθ, απευθύννταν σε συγκεκριμένες μνές και φαίνεται να απκτήθηκαν ευκαιριακά: J'avais des lettres du σκευφύλαξ Grégoire, qui étoit à Constantinople, pour Anatolius et Cyrille (c'était le prince Constantin ey Maurusi qui me les avait fait avoir), ainsi que pour τν Ιβήρν et pour Βατόπαιδι (sic)», μας πληρφρεί Villoison περιγρά 24 φντας την επίσκεψη τυ στη μνή Αγίυ Παύλυ. Μόν λιπόν για τρεις αγιρείτικες μνές (Αγίυ Παύλυ, Βατπέδι και Ιβήρν) είχε εξασφαλίσει επιπλέν συστάσεις Γάλλς ελληνιστής στην Κνσταντινύπλη, μάλιστα με τη μεσλάβηση όχι τυ ίδιυ τυ πρέσβη τυ αλλά τυ πρώην ηγεμόνα της Μλδαβίας Κ. Μυρύζη, ενώ για τη σκήτη τν Καυσκαλυβίν είχε απκτήσει μία επί τόπυ, κατά την επίσκεψη τυ στη μνή Ξενφώντς.25 τυ διερμηνές τυ στόλυ Νικλάυ Μαυργένυς και άλλν πρς Villoison», μερ λόγιυ της Μεγάλης Ελλάδς 191, σ Σιγάλας δεν αναφέρει ότι αντίγραφα τν τριών πρώτν επιστλών βρίσκνται επίσης στ χειρόγραφ με αρ. 15 της Biliothèque municipale de Vitry-le-François και στ φάκελ με αρ. 166 της Εθνικής Βιβλιθήκης της Ελλάδας (τα τελευταία αντιγράφηκαν από τ πρηγύμεν χειρόγρα φ και όχι από τις πρτότυπες επιστλές) βλ. Ι. Σακελλίν - Α. Ι. Σακελλίν, Κατά λγς τν χειργράφν της Εθνικής Βιβλιθήκης της Ελλάδς, Αθήνα 192, σ. 247 (αρ. 166, ι') 2. Βλ. Σιγάλας,.π., σ D'Ansse de Villoison, De l'ellade..., ό.π., σ. 57. επιστλή για τη μνή Ιβή ρν απευθυνόταν συγκεκριμένα σε έναν από τυς δύ επιτρόπυς της, τν αρχιμανδρί τη της μνής Παντελεήμνς Αθανάσι βλ. στ ίδι, σ επιστλή για τη σκήτη τν Καυσκαλυβίν ήταν τυ πνευματικύ της μνής Ξενφώντς Ιγνατίυ και απευθυνόταν στν μναχό Βενιαμίν βλ. στ ίδι, σ. 5. e-pulisher: EKT Downloaded at 14/11/2015 1:46:29

10 Γ. Κυτζακιώτης, Ι ΕΡΕΥΝΕΣ TOY VILLOION ΣΤΝ ΑΘΩ 1 Πέρα από τις συστατικές επιστλές, Villoison φρόντισε να αξιπι ήσει στν Άθ τις γνριμίες Αγιρειτών ή συγγενών τυς τις πίες είχε κάνει κατά τη διάρκεια τν ταξιδιών τυ στα νησιά τυ Αιγαίυ. Έτσι, φτάνντας στη μνή Ιβήρν, αναζήτησε τν Μυτιληνιό père tauraki, que j'avais connu à Mételin, sa patrie», ενώ, στη γειτνική σκήτη τυ Πρδρό μυ, τν Παριανό πνευματικός, ou confesseur, Ευθύμιν Κάμαρτι, auquel j'étois recommandé par son frère Κάμαρτι, l'un des πρεστί (sic) de Parchia et parent du chevalier Kondyli, et par Χρύσανθς, διδάσκαλν de Parchia»' αλλά και συζητώντας, στη μνή Παντκράτρς, απδείχθηκε ότι Vil loison γνώριζε τυς συγγενείς τυ δικαίυ Παρθενίυ πυ καταγόταν από τν Αγι Νικόλα της Τήνυ: est le neveu maternel de Palamida, proestos de Tine», μας εξηγεί. 26 Παρ' όλα αυτά, ι κύριι βιγράφι τυ Villoison και τυ ChoiseulGouffier θερύν ότι η είσδς τυ Γάλλυ λγίυ στις αγιρείτικες μνές και στις βιβλιθήκες τυς έγινε δυνατή χάρη στ χρηματισμό τν μνα χ ώ ν Villoison παρυσιάζεται να χτυπά τις πόρτες τυς με τα χρήματα στ χέρι: il frappa, la ourse à la main, à la porte de vingt monastères et de nomreux ermitages» και il acheta à prix d'argent l'accès des iliothèques», 27 γράφυν αντίστιχα ι L. Pingaud και C. Joret. Αν αυτό ανταπκρινόταν στην πραγματικότητα, ίδις Villoison θα τ ανέφερε στη διεξδική έκθεση τυ ταξιδιύ τυ, όπς σημειώνει την ελεημσύνη πυ τυ ζήτησε Γρηγόρις, διάκς της μνής Παντκράτρς, αφύ τυ έδειξε τα κειμή λια και τα βιβλία, ή τις δδεκάδες από ζευγάρια γυαλιών πυ δώρισε αντί στιχα στυς Ακάκι, αρχιμανδρίτη της μνής Ζγράφυ, Ινά, δίκαι της μνής Χιλανδαρίυ, και Ιερεμία, πρώην μητρπλίτη Βελιγραδίυ πυ διέμενε στη μνή Δινυσίυ.2 ίδια ανακρίβεια, εξάλλυ, χαρακτηρίζει τυς Γάλλυς βιγράφυς και όταν μιλύν για υπδχή médiocre» τυ Villoison από τυς μναχύς λόγ τυ διαφρετικύ δόγματς τυ, 29 ενώ Villoison αναφέρεται αρκε26. Στ ίδι, σ. 42, 44, 46, L. Pingaud, Choiseul-Gouffier. La France en Orient sous Louis XVI, Παρίσι 17, σ. 149 και Joret, ό.π., σ D'Ansse de Villoison, De Lellade..., ό.π., σ. 47, 54, Pingaud,.π., σ Βλ. επίσης Dacier, ό.π., σ. 270 και 6, όπυ αρχικά γρά φει: Il reçut (Villoison) l'accueil le plus hospitalier dans les différentes maisons religieuses auxquelles appartient le territoire (le mont Athos) [...] Les iliothèques de tous les monastères lui furent ouvertes, et il les visita avec le plus grand soin» όμς, στη συνέχεια e-pulisher: EKT Downloaded at 14/11/2015 1:46:29

11 2 Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Σ, 26 (2007) τές φρές σε υπδχή à ras ouverts» ή avec toutes sortes de politesses».0 Μόν στη Λαύρα, γράφει, ι μναχί ήταν moins hospitaliers qu'ailleurs» αλλά ακόμη κι εκεί η έρευνα τυ στη βιβλιθήκη δεν συνάντησε κανένα εμπόδι: je restai sept heures de suite, la plupart du temps entièrement seul, à examiner la foule immense de manuscrits grecs».1 Άλλστε, η στάση τυ Villoison φαίνεται ότι ήταν αρκετά διπλματική και δεν πρκαλύσε τυς μναχύς πρβάλλντας τ διαφρετικό δόγμα τυ. Βέβαια, ι μεμνμέ νες συζητήσεις στν Άθ για τ σχίσμα τν Εκκλησιών στάθηκαν ανα πόφευκτες, αλλά δεν κατέληξαν πτέ σε αντιπαραθέσεις2 ικανπιύ σαν περισσότερ την περιέργεια τν Αγιρειτών για τ λατινικό τυπικό: Pendant le soupe, on me fit chanter le Credo et mon domestique joua du violon, ce qui est défendu dans le carême. Les moines étoient entre 2 vins». Μέσα σε αυτή την πασχαλιάτικη ερταστική ατμόσφαιρα τν Καρυών, στόσ, δύ μναχί πρσπάθησαν να πρσηλυτίσυν τν Villoison: Les 2 ησυχασταί, διδάσκαλι Κύριλλς et Νικόδημς, entreprirent ma con version, comme les jours suivants», αναφέρει απλά, χρίς σχόλια4 αλλά ι παραθέτει και την άπψη για την επιφυλακτικότητα τν Αγιρειτών απέναντι στν Villoison λόγ δόγματς: mais soit qu'il manquât, ainsi que plusieurs personnes l'ont pensé, de la réserve, de la gravité, de l'adresse nécessaires pour gagner la confiance de ces solitaires, qui ne voient jamais, sans quelq'inquiétude, un homme du rit Latin au milieu d'eux [...]». Αντίθετα, ι Chardon de la Rochette (ό.π., σ. 14) και É. Quatremère (Dansse ou D'Ansse de Villoison (Jean-Baptiste-Gaspard)», στ oefer (επιμ.), Nouvelle iographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, τ. 1, Παρίσι 166, στ. 9) αμφισβητύν σαφώς την ρθότητα της ίδιας άπψης. 0. D'Ansse de Villoison, De l'ellade..., ό.π., σ. 9, 42, 46, 47, 51, 5, 56, Στ ίδι, σ Στ ίδι, σ. 4, 62, όπυ αναφέρνται ι σχετικές συζητήσεις τυ με τυς λόγι υς μναχύς Ιώσηπ, στ Βατπέδι, και Κύριλλ και Νικόδημ, στις Καρυές. Τα χρία τυ ταξιδιτικύ ημερλγίυ τυ Villoison όπυ περιγράφνται ι συζητήσεις τυ με τν Βατπεδινό Ιώσηπ έχυν ήδη πρκαλέσει τ ενδιαφέρν τν Ελλήνν ιστ ρικών, καθώς έθεσαν τ ζήτημα της ταύτισης τυ με τν Ιώσηπ Μισιόδακα. Την ταύ τιση τν δύ πρσώπν πρότεινε Κ. Θ. Δημαράς (((Ειδήσεις για τν Μισιόδακα από τα ύστερα τυ χρόνια», Ερανιστής 16 (190), ), αλλά αντιρρήσεις γι' αυτήν εξέφρασε Π. Μ. Κιτρμηλίδης (Ιώσηπς Μισιόδαζ. ι συντεταγμένες της βαλκανι κής σκέψης τν 1 αιώνα, Αθήνα , σ ).. D'Ansse de Villoison, De l'ellade..., ό.π., σ. 62. Βλ. επίσης σ. 6, όπυ Villoison σημειώνει: ((J'ouliois de dire qu'à dîné, je fus oligé de chanter un Credo en latin, comme j'avais fait la veille à soupe». 4. Στ ίδι, σ. 6. e-pulisher: EKT Downloaded at 14/11/2015 1:46:29

12 Γ. Κυτζακιώτης, Ι ΕΡΕΥΝΕΣ TOY VILLOION ΣΤΝ ΑΘΩ επισκέψεις τυ στις μνές και στις βιβλιθήκες τυς είχαν τότε λκληρ θεί και ετιμαζόταν για την αναχώρηση τυ. (( Ήταν μια ψευδαίσθηση» βιγράφς τυ Villoison, C. Joret, απτιμώντας με τη σειρά τυ τις έρευνες τυ κρυφαίυ ελληνιστή τυ 1υ αιώνα στν Άθ, αδυνατεί να εξηγήσει τ γεγνός ότι βιγραφύμενς δεν αναφέρει λέξη au moins quelques mots» για τα χειρόγραφα με έργα αρχαίν συγγραφέν, τα πία Μηνάς Μηνίδης και άλλι μεταγενέστερι εντόπισαν εκεί, και αναρτιέται, τελικά, μήπς Γάλλς λόγις δεν ερεύνησε καλά τις αγι ρείτικες βιβλιθήκες. Pourquoi n'avoir pas fait mention non plus de l'electre et de l'ajax de ophocle, du Plutus et des Nuées d'aristophane, [...] du poème des Travaux et des Jours d'ésiode, et d'autres manuscrits que Mynoïde Minas a eu grand raison d'énumérer?», σημειώνει μεταξύ άλλν.5 Αλλά Joret, αν διάβαζε πρσεκτικά την ταξιδιτική έκθεση τυ βιγραψυμενυ τυ, θα παρατηρύσε ότι Villoison αναφέρει την ύπαρξη κδί κν με έργα τυ Αριστφάνη, τυ σιόδυ και τυ ΣφχλΊ] στν Άθ, συγκεκριμένα στις μνές Βατπεδίυ, Δινυσίυ και Ααύρας (βλ. Παράρ τημα Ι). 6 Μια πρώτη εξήγηση πυ μπρεί να δθεί για τη σύντμη αναφρά και όχι λιπόν σιπή τυ Villoison στυς συγκεκριμένυς κώδικες είναι ότι τα χειρόγραφα αυτά, όπς Εμμ. Ν. Φραγκίσκς διαπιστώνει στην περίπτση τυ πατμιακύ κώδικα με έργα τυ Πλάτνα, δεν ανήκαν στα άμεσα ενδιαφέρντα» τυ Γάλλυ ελληνιστή.7 Πράγματι, τ ενδιαφέρν τυ φιλόδξυ Villoison, ήδη πλύ πριν από την αναχώρηση τυ για την θμανική Αυτκρατρία, είχε επικεντρθεί σύμφνα με μια επιστ λή τυ σε χειρόγραφα τα πία θα διέσζαν, για παράδειγμα, τα ά παντα τυ Αριστφάνη ή τυ Σφχλτι αλλά και σε χειρόγραφα trèsanciens»' συγκεκριμένα έγραφε, τ 17, στν φίλ τυ Γερμανό λόγι C. G. von Murr: 5. Joret,.π., σ Τα ίδια ερτήματα θέτει και Κυγέας (ό.π., σ. 19), ενώ Famerie (D'Ansse de Villoison, De l'ellade..., ό.π., σ. 1) θερεί δικαιλγημέ νες τις αμφιβλίες τυ Joret για τις έρευνες τυ Villoison στις αγιρείτικες βιβλιθήκες. 6. D'Ansse de Villoison, De l'elhde..., ό.π., σ. 4, 57, Φραγκίσκς, πατμιακός κώδικας...», ό.π., σ. 9. e-pulisher: EKT Downloaded at 14/11/2015 1:46:29

13 4 Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Σ, 26 (2007) J'espère trouver au mont Athos au moins des manuscrits très-anciens [...] Dans un catalogue du seizième siècle des manuscrits de Constantinople, imprimé dans la Nova Collecdo lirorum rariorum, on trouve Aristophane et ophocle en entier, vingt-quatre comédies de Ménandre, avec le Commentaire de Michel Psellus, etc.» ellas! c'était une illusion!», θα πρσθέσει, αρκετές δεκαετίες αργότε ρα, επίσης Γάλλς ελληνιστής J.-E tiévenart σχλιάζντας τις ελπίδες πυ Villoison φαίνεται, από την επιστλή τυ πρς τν Murr, να έτρεφε 9 για τ ταξίδι τυ στ Άγι Όρς. Είχε όμς παραμείνει απλά επιλεκτικό τ ενδιαφέρν τυ Villoison για τα χειρόγραφα, όταν έφτασε η στιγμή της πραγματπίησης της απστλής τυ στν Άθ; Τ ημερλόγι τυ συγκε κριμένυ ταξιδιύ, πάντς, δεν μαρτυρεί ύτε καν τ ιδιαίτερ ενδιαφέρν τυ συντάκτη τυ για τυς μναστηριακύς κώδικες ι σύντμες πληρ φρίες για τις αγιρείτικες βιβλιθήκες αφρύν εξίσυ έντυπα και χειρό γραφα βιβλία (βλ. Παράρτημα Ι), και καταγράφνται ανάμεσα σε πληρ φρίες κάθε είδυς για τις μνές. Με αυτό τν τρόπ, αν κάπις δεν γ ν ρίζει την επιστημνική ιδιότητα τυ Villoison, θα μπρύσε να υπθέσει ότι βρέθηκε εκεί χάριν πρσκυνήσες και θερίας τν ιερών Μναστη ριών», όπς ανέφεραν ι συστατικές επιστλές τυ. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μνημεία ή τα κειμήλια τν μνών τύ πρκαλύν ανάλγ με τα βιβλία ενδιαφέρν και αφιερώνει, λίγ ή πλύ,. Τ απόσπασμα της επιστλής παραθέτει tiévenart, Idée du théâtre de Ménandre et de la société athénienne dont il était l'expression ; (Extraits d'un mémoire inédit sur ce poète et sur la nouvelle comédie grecque)», Mémoires de Γ Académie des ciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon, 2η σειρά, (154),, σημ. 1. Villoison φαί νεται ότι θερύσε ((πλύ παλαιά» χειρόγραφα όσα ήταν παλαιότερα τυ 10υ αιώνα, καθώς τα περισσότερα χειρόγραφα τν αγιρείτικν βιβλιθηκών π υ δεν τυ πρ καλύν τ ενδιαφέρν τα χρνλγεί στν 10 αιώνα και χειρόγραφα τυ Μυ αιώνα τα πία βρίσκει εκεί τα χαρακτηρίζει ((πρόσφατα» (βλ. Παράρτημα Ι). Πέρα από τα γενικά αυτά χαρακτηριστικά τν χειργράφν πυ ενδιέφεραν τν Villoison, Γάλλς ελληνιστής είχε αναφέρει, κατά καιρύς, ότι θα αναζητύσε στις βιβλιθήκες της Ανα τλής και τυς εξής συγκεκριμένυς κώδικες: την δύσσεια τυ μήρυ με σχόλια (μόν αν ήταν χειρόγραφ της ίδιας πιότητας με εκείν της Ιλιάδαςπυ είχε ανακαλύ ψει στη Βενετία), τα σχόλια τυ Ευσταθίυ Θεσσαλνίκης για τν Πίνδαρ (από τα πία σζόταν μόν πρόλγς) και την Εκλγή τυ Κνσταντίνυ Πρφυργέννητυ (μικρό μέρς της πίας είχε ανακαλυφθεί τν 17 αιώνα) - βλ. Dacier,.π., σ. 269 και 66, και D'Ansse de Villoison, De l'ellade..., ό.π., σ., tiévenart, ό.π. e-pulisher: EKT Downloaded at 14/11/2015 1:46:29

14 Γ. Κυτζακιώτης, Ι ΕΡΕΥΝΕΣ TOY VILLOION ΣΤΝ ΑΘΩ 5 την ίδια έκταση για να μιλήσει γι' αυτά. Επρσκύνησα τα άγια λείψανα», 40 σημειώνει σε κάπι σημεί στα ελληνικά, για να μην ξεχάσει τη νεελ ληνική έκφραση για μια κίνηση πυ έκανε συχνά. κίνηση αυτή δεν απ τελύσε στόσ μέρς της διπλματικής τακτικής τυ, πρκειμένυ να κερδίσει την εμπιστσύνη τν μναχών. ζήλς τν πί δείχνει, για να επισκεφτεί όλα τα μνημεία και για να δει όλα τα κειμήλια πυ αναφέρνται στ Πρσκυνητάριν τυ Ι. Κμνηνύ, μας απμακρύνει από την υπόθεση αυτή ταξιδιτικός αυτός δηγός τυ Άθ τν συντρφεύει κυριλεκτι κά σε κάθε τυ βήμα: J'allai voir [...] les choses décrites dans le Πρσκυνητάριν, excepté la Racine de Jessé, qu'on ne trouve plus peinte dans le réfectoire, parce qu'on l'a refait à neuf», γράφει, για παράδειγμα, αναφερό μενς στη μνή Σταυρνικήτα. 4 1 ιστριγραφία θερεί ς σήμερα ότι Villoison επισκέφτηκε τ Άγι Όρς μόν για να δει τις βιβλιθήκες, για να αναζητήσει χειρόγρα φα», 4 2 ακλυθώντας μάλιστα στην αναζήτηση τυ ξέφρενυς» ρυθ 4 μύς. Αν η αναζήτηση χειργράφν απτελύσε τν μναδικό ή έστ κύρι, και συνεπώς πιεστικό, στόχ τυ στν Άθ, τότε π ώ ς εξηγείται τ γεγνός ότι αναλώνει τν πλύτιμ χρόν τυ εκεί για να δει τα μναστη ριακά συγκρτήματα στ σύνλ τυς; Je vis ce monastère en détail», σημειώνει εκφράζντας την ικανπίηση τυ για την επίσκεψη τυ στη Ααύρα. 4 4 Αλλά και ι εικόνες πυ είχε απκμίσει από τις άλλες μνές δεν ήταν λίγες ένα απόσπασμα από την περιγραφή της επίσκεψης τυ στη μνή Ιβήρν είναι ενδεικτικό: J'ai vu le ναραντζώνα, ou orangerie, les περιβόλια, jardins superes, le μύλς, ou moulin, qui est curieux, la tour ou forteresse, autrefois contre les corsaires, l'église, la Πρταίτισσα, un ησυχαστήν qui couchoit par terre et tournoit, les 40. D'Ansse de Villoison, De Vellade..., ό.π., σ Στ ίδι, σ. 47. Βλ. επίσης σ. -9, 41, 47, 49, 52, 56. Villoison χρησιμ πιύσε συγκεκριμένα τη βενετική έκδση τυ Πρσκυνηταρίυ, τυ 1745 βλ. Ca talogue des livres de feu M. D'Ansse de Villoison, Παρίσι 106, σ. 211 (αρ. 2420), όπυ επίσης σημειώνεται χειρόγραφα δίπλα στα στιχεία τυ βιβλίυ: avec des notes Mss. de Villoison». 42. Βλ. για παράδειγμα Δημαράς, ό.π., σ Βλ. για παράδειγμα D'Ansse de Villoison, De Vetia.de..., ό.π., σ. 1, όπυ Ε. Famerie θερεί τν Villoison trop empressé» στν Άθ και χαρακτηρίζει την έρευνα τυ στις αγιρείτικες βιβλιθήκες effrénée». 44. Στ ίδι, σ e-pulisher: EKT Downloaded at 14/11/2015 1:46:29

15 6 Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Σ, 26 (2007) vignes, les oliviers, l'orangerie, l'ancien monastère τν Ιβήρν, qui est presque 45 détruit, Γφσενά, qui est supere, l'infirmerie pour les malades.» Τ ημερλόγι τυ ταξιδιύ τυ Villoison στν Άθ απκαλύπτει έναν άνθρπ πυ δεν ενδιαφερόταν απκλειστικά για χειρόγραφα, αλλά πυ επιθυμύσε να έχει συνλική εππτεία τυ αγιρείτικυ χώρυ. ((Να εξετάσ λιπόν...» εικόνα πυ ι βιγραφίες τυ 19υ αιώνα έπλασαν για τν Villoison και τις έρευνες τυ στν Άθ είναι, σε γενικές γραμμές, η ακόλυθη: Απαρη γόρητς από τ γεγνός ότι δεν κατάφερε να εντπίσει χειρόγραφα με έργα αρχαίν συγγραφέν στις αγιρείτικες βιβλιθήκες, εγκατέλειψε την πρσπάθεια για την ανακάλυψη πλύτιμν κδίκν και άρχισε να συγκε 46 ντρώνει παντύ, πληρφρίες κάθε είδυς διαπίστσε λιπόν ότι dans leur état actuel, les Grecs conservent une multitude d'usages de leurs aïeux, et que la connoissance de ces usages peut être très utile pour l'explication des auteurs anciens»47 και, κ α τ ' επέκταση, συνέλαβε l'idée d'une grande description des pays helléniques et le projet d'une istoire comparée de la Grèce ancienne et moderne». 4 εικόνα αυτή δεν άφησε ασφαλώς ανεπηρέαστη και τη νεότερη ιστριγραφία. Έτσι, Σ. Κυγέας θα μιλήσει για τη μεταβλή, ην υπέστησαν εν Ελλάδι τα ερευνητικά ενδιαφέρντα» τυ Γάλλυ ελληνιστή στόσ, Κυγέας θα υπστηρίξει ότι η μεταβλή αυτή έγινε πριν από τ ταξίδι τυ Villoison στην Πάτμ και τν Άθ, και ότι αυτός ήταν πιθανώτερς λόγς της περί τα χειρόγραφα δεικνυμέ49 νης αδιαφρίας τυ». Ανάμεσα στα κατάλιπα τυ Villoison σώζνται σήμερα και δυ φύλ λα με Remarques sur le Mont Athos». 5 0 Πρόκειται για σχετικές με τν 45. Στ ίιη σ Dacier,.7Γ., σ. 270 και 6-69 πβ. Chardon de la Rochette,.π., σ. 14 Pingaud,.π., σ. 150 Joret, ό.π.ί σ [F.-J.-M. Noël - J. Planche], Éphémérides politiques, littéraires, et religieuses, Y. 4, Παρίσι 112,σ V. Berard, Un mensonge de la science allemande. Les Prolégomènes à omère» de Frédéric-Auguste Wolf, Παρίσι 1917, σ Σ. Κυγέας, ό.π., σ Biliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, uppl. Gr. 90, φ e-pulisher: EKT Downloaded at 14/11/2015 1:46:29

16 Γ. Κυτζακιώτης, Ι ΕΡΕΥΝΕΣ TOY VILLOION ΣΤΝ ΑΘΩ 7 51 Άθ απδελτιώσεις αρχαίν, βυζαντινών και νεότερν κειμένν, ή και απλές παραπμπές (βλ. Παράρτημα Π), τις πίες όμς είχε κάνει πριν από την αναχώρηση τυ για την θμανική Αυτκρατρία, αφύ καταλή γυν στην απαρίθμηση εννέα ερτημάτν πρς απάντηση, δηλαδή πληρ φριών τν συγγραφέν πρς επαλήθευση examiner donc», σημειώνει 52 συγκεκριμένα, πριν να απαριθμήσει τα συγκεκριμένα ζητήματα. Αλλ στε, με την άφιξη τυ στν Αθ και από τις πρώτες συζητήσεις πυ θα κάνει εκεί με τυς μναχύς, θα φρντίσει να δώσει απαντήσεις στα περισ σότερα από τα ερτήματα αυτά και να τις καταγράψει στην αρχή τυ ταξι διτικύ ημερλγίυ τυ. διασταύρση τν πληρφριών τν αρχαί ν συγγραφέν με τη σύγχρνη τότε πραγματικότητα δεν ήταν, λιπόν, μια ιδέα πυ Γάλλς λόγις συνέλαβε πραγματπιώντας επιτόπια έρευ να στν ελληνόφν χώρ. Πια ήταν όμς τα ζητήματα πυ απασχλύ σαν τν Villoison, πριν από τ ταξίδι τυ στν Άθ, και πιες απαντήσεις σε αυτά κατάφερε τελικά να δώσει επί τόπυ; α. Αν μένυν ίχνη από την επιχείρηση αυτή (τη διώρυγα) τυ Ξέρξη» διώρυγα τυ Ξέρξη υπήρξε αντικείμεν ενδιαφέρντς για αιώνες5 και δεν είναι τυχαί πυ απασχόλησε και τν Villoison. ι σημειώσεις τυ δεί χνυν ότι έλαβε υπόψη τυ για τ ζήτημα αυτό κυρίς τις αναφρές τν 51. Στην ελληνική βιβλιγραφία, μια πρώτη πρσπάθεια συγκέντρσης τν απ σπασμάτν τν αρχαίν ελληνικών και βυζαντινών έργν τα πία αναφέρνται στν Άθ έγινε από τν Αλέξανδρ Ε. Ααυριώτη, Περί τυ Άθ», Νελόγυ Εβδμαδιαία. Επιθεώρησις Πλιτική, Φιλλγική, Επιστημνική 2 (19), 1-, Τα περισσότερα σχετικά με τν Άθ χρία τν αρχαίν ελληνικών κειμένν παρυσίασε πρόσφατα Μ. Κνσταντίνυ, ((Άθς σκιάζει νώτα Αημνίας βός (Αναφρές αρχαίν Ελλήνν συγγραφέν στν Άθνα)», στ συλλγικό έργ Άγιν Όρς και πρχριστια νική αρχαιότητα, Θεσσαλνίκη 2006, σ ι μελέτες αυτές δείχνυν ότι Villoison δεν είχε απδελτιώσει τότε όλα τα έργα της αρχαίας γραμματείας με αναφρές στν Άθ. 52. Τα ερτήματα δημσιεύει Ε. Famerie (D'Ansse de Villoison, De Fellâde..., ό.π., σ. 1), χρίς όμς να τα σχλιάζει ύτε να τα συσχετίζει αναλυτικά με τις απ δελτιώσεις και με τ ταξιδιτικό ημερλόγι τυ Villoison. 5. Βλ. élène Nicolet-Pierre, Xerxès et le trésor de l'athos», Revue Numismatique, 6η σειρά, 4 (1992), (Appendice III. Le canal de Xerxès et les voyageurs) Μαρία Παζαρλή - Ε. Λιβιεράτς, ((υ τόπς ή τόπς Όρυς;», στ Ε. Αιβιεράτς (επιμ.), Όρυς Άθ γης και θαλάσσης περίμετρν, χαρτών μεταμρφώσεις, Θεσσαλ νίκη 2002, σ e-pulisher: EKT Downloaded at 14/11/2015 1:46:29

17 Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Σ, 26 (2007) ρδότυ, Θυκυδίδη, Σκύμνυ, Στράβνα, Πμπώνιυ Μέλα, Πλίνιυ, Αι λιανύ Κλαύδιυ, Ευσταθίυ Θεσσαλνίκης και G. J. Voss (Vossius), αφύ παραθέτει τα σχετικά απσπάσματα, συσχετίζντας τα στόσ με άλλα και παραπέμπντας κατ' αυτό τν τρόπ και σε άλλυς συγγραφείς.54 Villoison, φτάνντας στν Άθ, πληρφρήθηκε ότι δεν σώζνταν ίχνη της διώρυγας, αλλά επιβεβαίσε τη μαρτυρία τυ Belon55 ότι η περιχή νμαζόταν ((Πρόβλακα, par corruption pour Πραύλακα» την περιχή αυτή θα αντικρίσει, 56 στη συνέχεια, ακλυθώντας τη διαδρμή για τη μνή Εσφιγμένυ. β. Αν η θάλασσα πυ περιβρέχει τν ισθμό αυτόν (τν Αθ) είναι ακόμη γεμάτη κήτη με τ όνμα "τρχί")) Τ απόσπασμα τυ Αιλιανύ Κλαύδιυ πυ Γάλλς λόγις απδελτίσε αναφέρεται σε αυτά τα πλάσματα με τις περίεργες κινήσεις πυ μιμύνται τρχύς57 τα συγκεκριμένα πλάσματα μάλλν απεικνίζει στα ανατλικά τυ Άθ και χάρτης πυ συνδεύει τ περιηγητικό έργ τυ P. Belon,5 αφύ, κατά τν Αιλιανό Κλαύδι, αυτά βρίσκνταν κυρίς στη δεξιά πλευ ρά της χερσνήσυ. ι Αγιρείτες όμς διαβεβαίσαν τν Villoison ότι δεν υπήρχαν κήτη στη γειτνική θαλάσσια περιχή αλλά ύτε και σκυλόψαρι (sic) qui renversent les arques» μόν αρχιμανδρίτης Αθανάσις, στη μνή Ιβήρν, τυ είπε ότι, όταν ήταν νές, είχε δει un poisson d'une grosseur énorme, qui pouvoit renverser les καΐκια (sic) et se montroit 2 ou fois par an, comme une aleine».59 γ. Αν υπάρχυν αρκετές χιές πάν στ όρς)) Τ ερώτημα αυτό τυ Villoison πρκύπτει από τη μνεία τυ Πλίνιυ ότι ι κάτικι τυ Άθ, σύμφνα με τν Ισίγν, ζύσαν πλλά χρόνια, διότι 54. Τις αναφρές τν αρχαίν Ελλήνν και βυζαντινών συγγραφέν για τη διώ ρυγα τυ Ξέρξη βλ. στις μελέτες τν Αλέξανδρυ Ε. Λαυριώτη,.π., σ. 1-, και Κνσταντίνυ, ό.π., σ P. Belon, Les oservations de plusieurs singukritez et choses mémorales, trouvées en Grèce, Asie, Judée, Egypte, Araie, & autres pays estranges, rédigées en trois livres, Παρίσι 5 15, σ. 1, όπυ γράφει συγκεκριμένα: Plus outre l'on vient à Prulacas». 56. D'Ansse de Villoison, De Fellade..., ό.π., σ. 7, Κλαύδις Αιλιανός, Περί ζών ιδιότητς, XIII, Belon, ό.π., Portaict de l'isle de Lemnos, du Mont Athos, chef des cerimonies de la religion des Grecs, & de plusieurs autres lieux de Grèce & d'asie, retirez du naturel, suyvant la description des Oservations des singukritez des pais estranges». 59. D'Ansse de Villoison, De Fellade..., ό.π., σ. 6-7, e-pulisher: EKT Downloaded at 14/11/2015 1:46:29

18 Γ. Κυτζακιώτης, Ι ΕΡΕΥΝΕΣ TOY VILLOION ΣΤΝ ΑΘΩ 9 τρέφνταν με κρέας χιάς60 Γάλλς ταξιδιώτης, καταγράφντας στην αρχή τυ ημερλγίυ τυ την πανίδα της χερσνήσυ, θα απαντήσει παράλληλα και στ συγκεκριμέν ερώτημα: quelques serpens, qui, disentils, ne font pas de mal».61 δ. Αν ι κάτικι της κρυφής τυ όρυς ζυν πάρα πλλά χρόνια» ι αναφρές τν Πμπώνιυ Μέλα, Πλίνιυ, Αυκιανύ, Αιλιανύ Κλαύ διυ και Γάιυ Ιυλίυ Σλινυ για τη μακρβιότητα τν κατίκν τυ Άθ 62 αφρύσαν, βέβαια, τυς αρχαίυς κατίκυς της χερσνήσυ, με τις ιδιαίτερες διατρφικές συνήθειες, και όχι τυς Αγιρείτες μναχύς πυ θα συναντύσε Villoison. Αθώτας δε μέχρι τριάκντα και εκατόν ετών βιύν ιστρείται», γράφει συγκεκριμένα Λυκιανός,6 και Γάλλς λόγις θα διαπιστώσει επί τόπυ ότι il y a eaucoup de moines, au mont Athos, qui vivent jusqu'à 100, 110 ans et par delà» μάλιστα στη μνή Ιβή ρν, συγκεκριμένα στ νσχμζίν pour les malades, où il y a une apothicairerie, celui pour les vieillards», θα γνρίσει έναν τυφλό μναχό ηλι κίας εκατόν δεκατεσσάρν ετών, τν Αρσένι, qui a on appétit, marcoit encore l'année dernière et donna devant moi des paras à l'infirmier pour lui acheter du ράκι (sic)».64 Με τ ζήτημα της μακρβιότητας σχετίζεται μάλ λν και η εμμνή τυ Villoison να καταγράφει λεπτμέρειες για τη διατρ φή τν μναχών και τη δική τυ στ Άγι Όρς: J'eus à soupe des choux croûtes, qu'on ne trouve que dans ce monastère, un κάβυρα, grosse écrevisse de mer, κταπόδια, polypes, περιστέρια, pigeons, salade, vin rouge et lanc, et de amos, ράκι, pignoli du mont Athos, etc.», σημειώνει, για παράδειγ μα, περιγράφντας ένα κάθε άλλ παρά λιτό δείπν τυ στ Χιλανδάρι.65 Ίσς δεν είναι άσχετ με τ ίδι ζήτημα, τέλς, και τ γεγνός ότι Γάλ λς επισκέπτης σημειώνει επίσης άγνστυς σε αυτόν κανόνες υγιεινής: Ils donnent à laver avant et après le repas», αναφέρει Caius Plinius ecundus, Naturalis historia, VII, D'Ansse de Villoison, DeYeììade..., ό.π., σ Pomponius Mela, De situ oris, II, 2 Caius Plinius ecundus, ό.π.' Λυκιανός, Μακρόβιι, 5" Κλαύδί,ς Αιλιανός, Πικίλη ιστρία, IX, 10 Gaius Julius olinus, De mirailius mundi, Λυκιανός, ό.π. 64. D'Ansse de Villoison, De Yeìhde..., ό.π., σ. 6, Στ iio, σ Στ iio, σ.. Βλ. επίσης σ e-pulisher: EKT Downloaded at 14/11/2015 1:46:29

19 40 Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Σ, 26 (2007) ε. Αν δεν πνέυν άνεμι στην κρυφή τυ όρυς και αν αυτή υψώνεται πάν από τα σύννεφα» εντυπσιακός όγκς τυ Άθ απτελεί κινό τόπ στυς αρχαίυς συγ γραφείς, αλλά ι αναφρές τν Πμπώνιυ Μέλα και Γάιυ Ιυλίυ Σλίνυ είναι πυ θέτυν στν Villoison τα επιπλέν αυτά μετερλγικά ερ 67 τήματα. Παρατηρώντας τν Αθ από κντά και διασταυρώνντας τις σχετικές πληρφρίες τν Αγιρειτών, Γάλλς ταξιδιώτης θα γράψει: Cette montagne n'est pas si haute qu'on le dit, mais on ne peut pas monter au faîte. Dans le mois d'avril, à cause du froid et de la neige qui vient jusqu'au col, les pierres, le ois et le plom des images s'y fendent de froid. Le 6 juillet, on y monte et on est oligé d'y porter du ois pour passer la nuit, αγρυπνία». Καθώς Απρίλις ήταν λιπόν μια επχή απαγρευτική για να επιχειρήσει να ανέβει στην κρυφή τυ όρυς, Villoison αρκέστηκε στις διαβεβαιώσεις τν μναχών: Il est faux qu'il n'y ait point de vent au haut de la montagne».6 ζ. Αν βλέπει κανείς νρίτερα την ανατλή τυ ήλιυ (στην κρυφή τυ όρυς)» Τ υρανόμηκες)) όρς Αθ στάθηκε, γενικά, αφρμή για διάφρες μυθ πλασίες στην αρχαιότητα και ι μύθι αυτί καταγράφηκαν ή αντιγράφηκαν άκριτα από τυς συγγραφείς, αρχαίυς και μεταγενέστερυς. Έτσι, Villoison θέλησε να ελέγξει και την αναφρά τυ Στράβνα ότι ι την κρυφήν (τυ Άθνς) ικύντες ρώσι τν ήλιν ανατέλλντα πρ ρών τριών της εν τη παραλία ανατλής)).69 επιτόπια έρευνα τυ δεν τυ επέ τρεψε μόν να διαπιστώσει ότι επρόκειτ για έναν ακόμη μύθ, αλλά και να εντπίσει την αιτία της δημιυργίας τυ: La répercussion de la neige sur les rochers a donné lieu à la fale que le soleil s'y couchait plus tard».70 ζ. Ές πύ φτάνει η σκιά τυ (τυ Αθ))) τεθρυλημένς)), ήδη από την επχή τυ Πλυτάρχυ, ιαμβικός στίχς τυ Σψχλΐ] Αθς σκιάζει νώτα Αημνίας βός)) απτελύσε και στα χρόνια τυ Ευσταθίυ Θεσσαλνίκης μια γνστή στυς λόγιυς παρι Pomponius Mela, ό.π. και Gaius Julius olinus, ό.π. D'Ansse de Villoison, De Fellade..., ό.π., σ. 6, 7. Στράβν, Γεγραφικά, Vila, 1.. D'Ansse de Villoison, De Fellade..., ό.π., σ. 7. e-pulisher: EKT Downloaded at 14/11/2015 1:46:29

20 Γ. Κυτζακιώτης, Ι ΕΡΕΥΝΕΣ TOY VILLOION ΣΤΝ ΑΘΩ 41 μια. 71 Δεν είναι τυχαί λιπόν πυ και αργότερα η Encyclopédie τν Di derot - D'Alemert θα αναφέρει στ σύντμ λήμμα της για τν Άθ: Athos, ou Agios Oros, ou Monte-anto, haute montagne de Grèce, en Macédoine, dans la presqu'île du ud, au golfe de Contesse. On dit qu'un peu avant le coucher du soleil, l'omre de l'athos s'étend jusqu'à talimene ou Lemnos».72 ι εικασίες πυ δημιυργήθηκαν γύρ από την έκταση της σκιάς τυ Άθ με αφρμή τα αρχαία κείμενα εξακλύθησαν να αναπαρά γνται ς τν 19, και όχι μόν από τυς ανθρώπυς πυ δεν τν είχαν πτέ αντικρίσει μναχός Ιάκβς Νεσκητιώτης, για παράδειγμα, στην Αθνιάδα τυ γράφει: (( σκιά τυ Άθνς φθάνει τ μεν πρί σκιάζυσα την αντίπεραν τυ Αγγύ κώμην Συσκία και Σικίαν καλυμένην κινώς, τ δε εσπέρας φθάνει μέχρι της Λήμνυ [,..]».7 Villoison, πηγαίνντας με καίκι στν Άθ, πέρασε κντά από τ χριό Συκιά της Χαλκιδικής και τ αναφέρει μερικές ώρες αργότερα, φτάνντας στη μνή Ξενφώντς, σημείσε στ ημερλόγι τυ: Συκιά est ainsi appelé par corruption pour Σκιά, parce que l'omre du mont Athos s'étend jusqu'à ce village».74 μνεία αυτή τυ Villoison δεν ήταν μια δική τυ ευφάνταστη ετυμλγία τυ τ πνυμίυ Συκιά» αλλά, όπς φαίνεται από τη σχετική αναφρά τυ Ιακώβυ Νεσκητιώτη, μια διαδεδμένη εικασία. Πάντς, η εικασία αυτή απαντύσε μόν εν μέρει στ ερώτημα πυ Γάλλς λόγις είχε θέσει πριν από τ ταξίδι τυ, αφύ αφρύσε την έκταση της σκιάς τυ Άθ στα δυτι κά τυ όρυς έτσι, όταν αργότερα θα βρεθεί στη Αήμν, η σκιά τυ Άθ θα τν ακλυθεί», και, καταφεύγντας σε μια καλύβα για να πρφυλαχθεί από την καταιγίδα, θα ρτήσει ανθρώπυς πυ δεν είχαν πτέ διαβάσει αρχαίυς συγγραφείς: [...] nous entrâmes dans une caane où il y avoit des pêcheurs turcs qui nous firent mille politesses, nous firent asseoir auprès du feu, nous dirent qu'on voyoit encore proche de Ρεπάνιδι (τ χριό Ρεπανίδι) l'omre du mont Athos [...]» Πλύταρχς, θικά, Περί τυ εμφαινμένυ πρσώπυ τ κύκλ της Σελή νης, 95f και Ευστάθί,ς Θεσσαλνίκης, Παρεκβλαί εις την μήρυ Ιλιάδα, Βλ. τ λήμμα Athos», στ Diderot - D'Alemert (επιμ.), Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société des gens de Lettres, τ. 1, A-Azymites, Παρίσι 1751, σ Τ κείμεν δημσιεύει Ε. Κυρίλας, Ιστρίαι και ανέκδτα Αγίυ Όρυς ερανισθέντα εκ τν περιγραφέντν κδίκν», Θελγία 2 (1952), DAnsse de Villoison, De Γ ellade..., ό.π., σ Στ iio, σ e-pulisher: EKT Downloaded at 14/11/2015 1:46:29

21 42 Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Σ, 26 (2007) η. Πι είναι τ μήκς και τ πλάτς αυτύ τυ όρυς» OL πληρφρίες τν ρδότυ, Στράβνα και Πλίνιυ για τ μήκς, τ πλάτς και την περίμετρ της αθνικής χερσνήσυ 76 έθεσαν επιπλέν ζ η τ ή μ α τ α στν Villoison πρς εξακρίβση, τα πία ασφαλώς θα μ π ρύσαν να απτελέσυν αντικείμεν μιας λόκληρης χαρτγραφικής απ στλής, με κατάλληλα όργανα, και όχι ενός ατόμυ με ένα σάκκ συστα τικές επιστλές». απυσία πιυδήπτε σχόλιυ για τα ερτήματα αυτά στ ημερλόγι τυ Γάλλυ ταξιδιώτη φαίνεται να αντικατπτρίζει όχι μόν τη δική τυ αδυναμία να απαντήσει, αλλά και αυτή τν Αγι ρειτών να τυ πυν κάτι περισσότερ από εκείνα πυ είχαν γράψει ι αρχαίι συγγραφείς για τις διαστάσεις της χερσνήσυ. ι αναφρές τν Αρχαίν επαναλαμβάννταν, εξάλλυ, ς θέσφατα από τυς λόγιυς μναχύς και τν επόμεν αιώνα: Ενύται δε Άθς με την Χαλκιδικήν χώραν διά ισθμύ τυ πίυ τ πλάτς είναι δώδεκα σταδίν», σημει ώνει, γ ι α π α ρ ά δ ε ι γ μ α, Ιάκβς Νεσκητιώτης αντιγράφντας τν ρόδτ. 7 7 θ. Πόσι μναχί υπάρχυν σε κάθε μνή» Τ τελευταί ερώτημα πυ απαρίθμησε Γάλλς ελληνιστής είναι ασφα λώς τ μόν πυ δεν σχετίζεται με τις αναφρές τν αρχαίν συγγραφέν, αλλά απκλειστικά με εκείνες τν νεότερν ταξιδιτών στν Άθ. Ανά μεσα στυς γνστύς τότε στν Villoison περιηγητές, πρταρχική και κρυφαία θέση κατέχει, χρίς αμφιβλία, P. Belon, πίς ταξίδεψε στ Αγι Όρς, ήδη τν 16 αιώνα, και αφιέρσε αρκετές σελίδες στ έργ τυ Belon εκτίμησε τότε τν αριθμό τν μναχών σε Villoison, με τη σειρά τυ, περιγράφντας την επίσκεψη τυ σε κάθε μ νή, μας δίνει παράλληλα σ τ ι ς περισσότερες και τν αριθμό τν μνα χών της: 76. ρόδτς, Ιστρίας VII, 22' Στράβν,.π. Caius Plinius ecundus,.π., IV, Κυρίλας, ό.π. 7. Belon, ό.π.,σ. 76, 77,79,. e-pulisher: EKT Downloaded at 14/11/2015 1:46:29

22 Γ. Κυτζακιώτης, Ι ΕΡΕΥΝΕΣ TOT VILLOION ΣΤΝ ΑΘΩ 4 ΑΡΙΘΜΣ ΜΝΑΧΩΝ ΣΤΝ ΑΘΩ μνή ή σκήτη Βατπέδι Δχειαρίυ Εσφιγμένυ Ιβήρν Κασταμνίτυ Κυτλυμύσι Λαύρα Λαύρα, Καυσκαλύβια Ξενφώντς Ξενφώντς, σκήτη Παντελεήμνς Παντκράτρς, Π. λίας Σταυρνικήτα Σιμνόπετρα Χιλανδάρι μνάχι περίπυ Πηγή: J.-B.-G. d'ansse de Villoison, De l'ellade a la Grèce. Voyage en Grèce et au Levant ( ) [Altertumswissenschaftliche - Texte und tudien, αρ. 40], επιμ. É. Famerie, ildesheim-ζυρίχη-νέα Υόρκη 2006, σ Δεν παραλείπει όμς να καταγράψει και τις εκτιμήσεις τν Αγιρειτών για τν συνλικό αριθμό τυς, ι πίι, με την ευκαιρία αυτή, τυ έθεσαν και τ ζήτημα της αναντιστιχίας ανάμεσα στη φρλγία και τν πραγ ματικό πληθυσμό: Ils disent qu'ils ne sont que trois mille moines, mais on leur fait payer le carach pour six mille. Ils se cachoient dans le ois, de peur d'être enregistrés».79 Από την έρευνα βιβλιθήκης στην έρευνα πείυ ι απδελτιώσεις πυ έκανε Villoison πρετιμάζντας την απστλή τυ στν Λθ μαρτυρύν, χρίς αμφιβλία, ότι η μετατόπιση τν ερευνη79. D'Ansse de Villoison, De Γ ellade..., ό.π., σ.. e-pulisher: EKT Downloaded at 14/11/2015 1:46:29

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΑΜΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. Η Σάμος στα νεότερα χρόνια (17ος-20ός αιώνας)

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΑΜΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. Η Σάμος στα νεότερα χρόνια (17ος-20ός αιώνας) ΑΔΕΛΦΤΤΑ ΣΑΜΙΩΝ ΑΘΝΩΝ Σάμς στα νεότερα ρόνια (17ς-2ός αιώνας) ΑΘΝΑ 22 Δημήτρης Δημητρόπυλς Μύλι της μνής Ιάννη Θελόγυ Πάτμυ στη Σάμ: Πρακτικές διαείρισης και ικνμική εκμετάλλευση (17ς - αρές 19υ αι.) μνή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL Διευθύντρια Τομέας έρευνας : Ιστορία της Κύπρου την Οθωμανική περίοδο. Εμπορικές και Διπλωματικές Σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας (17 ος 19 ος αιώνας). Ερευνητικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ ι... -0.1. = ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ 2 '::~~,.,./' Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών ~ι.:,/~:" ~~ - ' Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρνικών 1ι~ v ί10,~. 11 11 t.ι π 111

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου 470 ~IΔ Α/2001 Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση τυ ΟΟΣΑ για τ/ απφυγή της διπλής φρλγίας τυ εισδήματς και κεφαλαίυ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΡΟΥ Δικηγόρυ Αθηνών, Υπτρόφυ ΙΚΥ Ε1ΣΑΓΩΓΗ Α Η ΕΝΝΟ/Α ΤΩΝ ΔιΚAJΩMATΩfII

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ανάπτυξη «Στρατηγικών σχεδίων» στο πλαίσιο του ΕΝPI CBC MED (Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης)

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης»

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδακτρική διατριβή της Αθηνάς Σαλωνίδυ «Νανκρυσταλλικό πυρίτι για εφαρμγές σε νανηλεκτρνικές

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE EPITOPOU / ΕΠΙΤΟΠΟΥ du 27 juillet au 28 août 2013 / Από 27 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου 2013 Andros, Cyclades / Ανδρος, Κυκλάδες Μια εικαστική πρόταση που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Πλήρης απουσία του Παρθενώνα από τη δυτική Αναγέννηση όταν η Ακρόπολη ήταν παλάτι του Φλωρεντίνου δούκα Acciauoli Ο Παρθενώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : Θεωρύμε τυς μιγαδικύς αριθμύς α) z(t) + z(t) = z(t)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η μορφολογία του αστικού χώρου και οι κοινωνικές χρήσεις του βρίσκονται

Η μορφολογία του αστικού χώρου και οι κοινωνικές χρήσεις του βρίσκονται Χριστίνα Αγριαντώνη ΣΥΝΙΚΙΑ ΜΕΤΑΞΥΡΓΕΙ Η μρφλγία τυ αστικύ χώρυ και ι κινωνικές χρήσεις τυ βρίσκνται σε διαλεκτική, αέναα εξελισσόμενη, σχέση πυ ρυθμίζεται από τυς διαφρετικύς χρόνυς στυς πίυς υπακύυν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αγαπητί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας πρτείνυν για άλλη μια χρνιά, ένα λκληρωμέν επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Θετικής-Τεχνλγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΟΣ 25 - ΜΑΪΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 289 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Στ χρνικ διαστημα πυ η χωρα μας βρισκεται ντως σε δεινη

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade.

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade. «ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ» Γεννημένος στην Κατερίνη ο Κώστας Χαραλαμπίδης σπούδασε τις εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα και τη Γαλλία, όπου μαθήτευσε στην Ecole des Beaux Arts δίπλα στον N. Wancker, απ όπου απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Πολυκανδριώτη Κύρια Ερευνήτρια Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210-7273586 Fax: 210-7246212 E-mail: ranpoly@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/ouraniapolycandrioti ΣΠΟΥ ΕΣ 1984: Πτυχίο Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5 TESIS Κατάλγς πρϊόντων 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΖΩΗΣ! Τηλ.: 6973 054 096 site: www.tesias.gr mail: info@tesias.gr Διεύθυνση γραφείων: Μ. Ζαύση 25 Τ.Κ. 44200 - ΜΕΤΣΟΒΟ Η ε τ α ι ρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

D'ETIENNE DE BYZANCE EXAMEN CRITIQUE

D'ETIENNE DE BYZANCE EXAMEN CRITIQUE EXAMEN CRITIQUE D'UNE NOUVELLE ÉDITION D'ETIENNE DE BYZANCE EXTRAIT DU JOURNAL DES SAVANTS. (Novembre i838.) Lorsqu'on étudie l'histoire littéraire de la Grèce classique, on est à la fois surpris et affligé

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Des élèves fatigués. No 10 * Avril 2013

L ECHO D EUGENE. Des élèves fatigués. No 10 * Avril 2013 L ECHO D EUGENE No 10 * Avril 2013 Ιλάειρα Μισιρλιάδη, ΣΤ2 Des élèves fatigués L es élèves du LFH sont-ils fatigués? Nous avons rencontré certains d entre eux pour recueillir leur témoignage. Nous avons

Διαβάστε περισσότερα

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ GR / QUE 9 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 Xαρακτηριστικά Τάση 100-240 V~ Συντητα 50-60 Hz 2 x 1,5 mm 2 ή 1 x 2,5 mm 2 (*) γκς 6 Βνάδες ΣυΒΒρωση IEC 60669-2-1 0 C έως + 45 C Απαγρεύεται η ανάβειη ρτίων τύπυ έως. 110

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ (Αθήνα 1953) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 1976

Διαβάστε περισσότερα

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa 28e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire Bergen 2009 Objectifs Traitement automatique

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα του Ομίλου. Τα νέα του Ομίλου. Φύλλο Νο Νο 39 39 Φθινοπωρινή Εαρινή Ισημερία 2012

Τα νέα του Ομίλου. Τα νέα του Ομίλου. Φύλλο Νο Νο 39 39 Φθινοπωρινή Εαρινή Ισημερία 2012 40 37 Τα νέα τυ Ομίλυ Τα νέα τυ Ομίλυ Φύλλ Ν Ν 39 39 Φθινπωρινή Εαρινή Ισημερία 2012 Ο Όλυμπς από τα 37 χλμ Κώστας Ταματέας Τα νέα τυ Ομίλυ Φύλλ Ν 39 Φθινπωρινή Ισημερία 2012 ISSN 2241-3561 Εκδότης: Όμιλς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΆΠΛΑΣΗ ΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΑΣΤ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ 1999 Τ Κρανίδι ειναι πρωτεύυσα της επαρχίας Ερμινίδς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE 07106_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ GAS XP25/2CE GAS XP40/2CE GAS XP60/2CE Θερμική ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή Πολυξένη, Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι,

Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή Πολυξένη, Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι, Tελετή επίδοσης του παρασήµου του Ιππότη του Τάγµατος Γραµµάτων και Τεχνών στην κα Πολυξένη Αδάµ-Βελένη Θεσσαλονίκη, 14 Μαρτίου 2013 Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Πρσωρινό Πρόγραμμα Πρσωρινό Πρόγραμμα ΧΟΡΗΓΟΙ: Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αξιότιμε Γιατρέ, Με απόλυτ αίσθημα ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC Φοιτητές: Ελάτε να ανακαλύψετε την αριστεία των γαλλικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Σχολών Επιχειρήσεις: Ελάτε να προωθήσετε τις επαγγελματικές δεξιότητες του μέλλοντος Alumni: Ας αναδείξουμε το ταλέντο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα.

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα. ΕπιστλέςΤΟ ΒΗΜΑ 008 Σελ. 4 Σελ. 5 ΤΟ ΒΗΜΑ εατρικά δρώµενα ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...ΕΝΑ ΜΠΡΑΒΟ ήµυ ακίυ - Περαχώρας 31 Αυγύσ 2011 Σύσσωμη η πόλη θέλει τν πραστιακό στ Λυτράκι Η απόγνωση Δηλώσεις πλιτικών αµπελκαλλιεργητών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo ΜΑΘΗΜΑ 6.4.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ R Η έννια τυ ρίυ Όρι ταυττικής σταθερής συνάρτησης Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Όρι και διάταξη Όρια και πράξεις Κριτήρι παρεµβλής Τριγωνµετρικά όρια Όρι σύνθετης συνάρτησης Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Hubble Το Hubble είναι ένα τελειοποιημένο ρομποτικό διαστημικό τηλεσκόπιο, που εκπέμπει από τη εξωτερική ατμόσφαιρα, σε κυκλική τροχιά γύρω από τη γη και στα 593 km πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Christiane Marie JARDEL SOUFLEROS

Christiane Marie JARDEL SOUFLEROS N O T I C E B I O G R A P H I Q U E Christiane Marie JARDEL SOUFLEROS Lectrice étrangère à l Université Aristote de Thessalonique à la faculté des lettres Département de langue et littérature françaises

Διαβάστε περισσότερα

Antonio Porchia, Voix

Antonio Porchia, Voix ΑΚΗΣ ΗΜΟΥ AKIS DIMOU ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ ET JULIETTE Κι αν ο έρωτας είναι ο έρωτας που χάθηκε, πώς θα βρούµε τον έρωτα; Et si l amour est l amour perdu, comment trouver l amour? Αντόνιο Πόρτσια, Φωνές, µτφ.

Διαβάστε περισσότερα

H ελληνική ψυχή της Ζακλίν ντε Ρομιγί

H ελληνική ψυχή της Ζακλίν ντε Ρομιγί ΕΤΟΣ Γ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 17 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Πολυλά 5-Αθήνα Τ.Κ. 11141 Τηλ: 210 2280568 ΕΚΔΟΤΗΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ H ελληνική ψυχή της Ζακλίν ντε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΌ ΜΕΤΣΌΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΉ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΈΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Εκτίμηση των συνεπειών λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1992-5 Υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1992-5 Υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ Όνοµα: ΒΑΣΙΛΙΚΗ Επάγγελµα: Αρχαιολόγος, Επίκουρος καθηγήτρια Αρχαιολογίας στο Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS EXAMENS AÀ L ÉCOLE P R É P A R E R LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS LIVRE DE L ÉLÈVE Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας»

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί ΚΡΙΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ίκπμμυιη: 4/06,77-93 Επιστήμες στην θωμνική υτκρτρί: ι εκπιδευτικί θεσμί C Βιβλιγρφική πρυσίση πό τ έργ: Ekmeleddin Ihsanoglu (ed.), History of the Ottoman State, Society and Civilization,

Διαβάστε περισσότερα

INSCRIPTIONS D'ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE

INSCRIPTIONS D'ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE M I C H E L ROSTOVTZEKF PROFESSEUR A l'université DE Y AT-Ε MEMBRE DE i/lnstitut DE FRANCE TROIS INSCRIPTIONS D'ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE DE THÉANGÉLA EN CARIE P Extrait de la Revue des Etudes Anciennes. Tome

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπα τ γράµµα, πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση.. Ακτίνα πράσινυ φωτός πρερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Διάμεση. Πρότυπο Πειραματικο Λύκειο Αναβρύτων. kdiamesi@otenet.gr. Περίληψη

Κυριακή Διάμεση. Πρότυπο Πειραματικο Λύκειο Αναβρύτων. kdiamesi@otenet.gr. Περίληψη 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 27-28 Απριλίου 2013 «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία: ένα χρόνο μετά» Εφαρμογές των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα ΠΠΣ:

Διαβάστε περισσότερα

UNITÉ λεξικό Ακουστικά Κιάλια MP3 χάρτης πυξίδα

UNITÉ λεξικό Ακουστικά Κιάλια MP3 χάρτης πυξίδα UNITÉ 0 C est parti! 0 Για να τα καταφέρεις καλύτερα στην καινούρια γλώσσα, σου προτείνουµε µερικές δραστηριότητες που θα σου φανούν πολύ χρήσιµες. Κάθε φορά που θα επιτυγχάνεις σε κάποια δραστηριότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education

UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education L ACCUEIL DES ENFANTS ETRANGERS DANS L ECOLE PRIMAIRE HELLENIQUE: Pratiques et Optiques

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού

Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού Τόμος ΙΕ 2009 Τεύχος 1 Ιδρυτής και υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Ι.Ε Θεοδωρόπουλος Υπεύθυνοι σύνταξης: Ιωάννης Ε. Θεοδωρόπουλος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

27. Δυσκολίες κατά την ανάγνωση μαθηματικών παραστάσεων και αντιστοίχιση ορολογίας στην ελληνική - γαλλική γλώσσα

27. Δυσκολίες κατά την ανάγνωση μαθηματικών παραστάσεων και αντιστοίχιση ορολογίας στην ελληνική - γαλλική γλώσσα 1 27. Δυσκολίες κατά την ανάγνωση μαθηματικών παραστάσεων και αντιστοίχιση ορολογίας στην ελληνική - γαλλική γλώσσα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαρία Παπαγεωργίου Μια από τις ιδιαιτερότητες των επιστημονικών και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS

USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχ ς 11 (2 007), 29-48 Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ AQPC ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS Περίληψη Τ αντικείμεν τη ς παρύσης

Διαβάστε περισσότερα

MÉTAPHORE ESSAI 488 M839E DANS LA LANGUE GRECQUE. LOUIS MOREL Privat-docont à VUniyeMÎfcé de Genève, GENÈVE. .ι m Ρ. w, 1 PAK

MÉTAPHORE ESSAI 488 M839E DANS LA LANGUE GRECQUE. LOUIS MOREL Privat-docont à VUniyeMÎfcé de Genève, GENÈVE. .ι m Ρ. w, 1 PAK ESSAI SUR LA MÉTAPHORE DANS LA LANGUE GRECQUE LES NOMS D'ANIMAUX PRIS MÉTAPHORIQUEMENT PAK LOUIS MOREL Privat-docont à VUniyeMÎfcé de Genève, GENÈVE IMPRIMERIE CHARLES SCHUCHARDT.ι m Ρ 1879 488 M839E w,

Διαβάστε περισσότερα

L'homélie de Grégoire le Référendaire pour la réception de l'image d'édesse

L'homélie de Grégoire le Référendaire pour la réception de l'image d'édesse André-Marie Dubarle L'homélie de Grégoire le Référendaire pour la réception de l'image d'édesse In: Revue des études byzantines, tome 55, 1997. pp. 5-51. Résumé REB 55 1997 France p. 5-51 A. -M. Dubarle,

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL IR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED Περισσότερες πληροφορίες (φόρουμ, εκπαιδευτικοί οδηγοί, βίντεο...) υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.herculesdjmixroom.com 1 2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

L écho d Eugène. Un nouveau journal. Les titres auxquels vous avez échappé!!! Prix : 0,50. Ne pas jeter sur la voie publique!

L écho d Eugène. Un nouveau journal. Les titres auxquels vous avez échappé!!! Prix : 0,50. Ne pas jeter sur la voie publique! Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix Prix : 0,50 L écho d Eugène Un nouveau journal Année 2010 Numéro 1 Vous découvrez ce journal, et vous vous posez sans doute un tas de questions : Que contient-il?

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπίγραφοι κοπτικοί λύχνοι του Μουσείου Μπενάκη (πίν. 39-42)

Ενεπίγραφοι κοπτικοί λύχνοι του Μουσείου Μπενάκη (πίν. 39-42) Ενεπίγρφι κπτικί λύχνι τυ Μυσείυ Μπενάκη (πίν. 39-42) Κάτι ΛΒΕΡΔΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Δελτίν XAE 6 (1970-1972), Περίδς Δ'. Στη μνήμη τυ Πνγιώτη Μιχελή (1903-1969) Σελ. 130-145 ΑΘΝΑ 1972 ΕΝΕΠΙΓΡΑΦί ΚΠΤΙΚΙ ΛΥΝΙ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Φύλλ 145 www.fonitisparou.gr Έτς 66 Νέα Περίδς Έτς

Διαβάστε περισσότερα

Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres"

Journal édité par l'association Crète terre de rencontres N 48 Décembre 2013 Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres" www.creteterrederencontres.info 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Tél: 01 60 16 91 47 mail: association@creteterrederencontres.info

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση

Εργαστηριακή εισήγηση 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εργαστηριακή εισήγηση «Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας με τη χρήση ΤΠΕ και εκπαιδευτικού λογισμικού σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα