ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ & ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΘΖΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2015

2 2 ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Α (Κεληξηθή Τπεξεζία) 1. Γ/λζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα θαη Γξαθεία 2. Γξαθείν Ννκηθνύ πκβνύινπ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 3. Δηδηθό Γξαθείν Ννκηθνύ πκβνύινπ Φνξνινγίαο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 4. Γξαθείν Ννκηθνύ πκβνύινπ Γ.Λ.Κ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Β (Φνξνινγηθέο & Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο) 1. Γ.Ο.Τ. α. Γ.Ο.Τ. ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνύλ Σκήκαηα Διέγρνπ θαη Γηθαζηηθνύ β. Γ.Ο.Τ. ζηηο νπνίεο δελ ιεηηνπξγνύλ Σκήκαηα Διέγρνπ θαη Γηθαζηηθνύ. 2. Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο 3. Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο 4. Κέληξν Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ Μεγάινπ Πινύηνπ (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π.) 5. Κέληξν Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.) 6. Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ 6.1. Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ-Απηνηειέο Σκήκα Δπαλεμέηαζεο, Ννκηθήο & Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο (Θεζζαινλίθε) 7. Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο 8. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ» ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Γ (Πεξηθεξεηαθέο & Απνθεληξωκέλεο Σειωλεηαθέο Τπεξεζίεο) 1. Σεισλεία θαη Σνπηθά Σεισλεηαθά Γξαθεία απηώλ 2. Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο 3. Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο Σεισλείσλ (ΔΛ.Τ.Σ.) 4. Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γεκόζηνπ Τιηθνύ ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Γ (Γεκνζηνλνκηθέο Τπεξεζίεο) 1. Τ.Γ.Δ. ζηελ Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζηα Τπνπξγεία 2. Δηδηθό Λνγηζηήξην ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο. 3. Τ.Γ.Δ. ζηνπο Ννκνύο,ζηηο Ννκαξρίεο θαη ζηα Ν.Π.Γ.Γ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Δ (Τπεξεζίεο Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο) Πεξηθεξεηαθέο Υεκηθέο Τπεξεζίεο ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Σ (Δηδηθέο Απνθεληξωκέλεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη Φνξείο πνπ επνπηεύνληαη από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ) 1.Γηεύζπλζε Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ 1.1.Τπνδηεύζπλζε Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ (Θεζζαινλίθε) 1.2.Γξαθεία Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ 2.Γηεύζπλζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 2.1. Γηεύζπλζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ-Σκήκα Γ (Θεζζαινλίθε) 3. Τπεξεζία Δξεπλώλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.) 3.1. Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.-Δπηρεηξεζηαθό Σκήκα Σ Δξεπλώλ & Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Θεζζαινλίθε) 3.2. Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.-Δπηρεηξεζηαθό Σκήκα Ε Δξεπλώλ & Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Πάηξα) 4. Δηδηθή Γηεύζπλζε Διέγρνπ Δζληθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Γαπαλώλ & Καηαπνιέκεζεο Απάηεο θαη Γηαθζνξάο 5. Πεξηθεξεηαθέο Δπηρεηξεζηαθέο Γηεπζύλζεηο ώκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο 6.Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. πνπ επνπηεύνληαη από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ

3 3 ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Ε (πλδηθαιηζηηθνί ύιινγνη Τπαιιήιωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ) 1. Π.Ο.Δ.- Γ.Ο.Τ. 2. ύιινγνη Δξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ. όιεο ηεο ρώξαο 3. Οκνζπνλδία Σεισλεηαθώλ Τπαιιήισλ Διιάδαο (Ο.Σ.Τ.Δ.) 4. Δλώζεηο Σεισλεηαθώλ Τπαιιήισλ Διιάδαο (Δ.Σ.Τ.Δ.) 5. Οκνζπνλδία πιιόγσλ Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (Ο..Τ.Τ.Ο.) 6. ύιινγνο Τπαιιήισλ Γ.Λ.Κ. 7. ύιινγνο Σερληθώλ Τπαιιήισλ Γ.Υ.Κ. 8. ύιινγνο Τπαιιήισλ ΚΔ.Π.Τ.Ο. 9. Παλειιήληνο ύιινγνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζεσξεηώλ 10. ύιινγνο Δξγαδνκέλσλ ζηελ Γ.Δ.Γ.Δ.Α.Γ. 11. ύιινγνο Τπαιιήισλ Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Ζ (ύιινγνη Λνγηζηώλ θαη Δθηειωληζηώλ) 1. Έλσζε Φνξνηερληθώλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ Ν. Θεζζαινλίθεο (Δ.Φ.Δ.Δ.Θ.), Γσδεθαλήζνπ 22 - Σ.Κ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Έλσζε Φνξνηερλώλ Οηθνλνκνιόγσλ Βνξείνπ Διιάδνο (Δ.Φ.Ο.Β.Δ) Δγλαηίαο 1- T.K Θεζζαινλίθε FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 3. Λνγηζηηθόο ύιινγνο Αζελώλ Δι. Βεληδέινπ ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ FAX : Σειέθσλν : Οκνζπνλδία Δθηεισληζηώλ Διιάδνο Καξαίζθνπ ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 5. Παλειιήληα Έλσζε Φνξνηερληθώλ Δπηζηεκόλσλ (Π.Δ.Φ.Δ.) επνιίσλ 9 (Πι. Αηηηθήο) ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 6. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Λνγηζηώλ Κάληγγνο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 7. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Φνξνηερληθώλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ (Π.Ο.Φ.Δ.Δ.) Ηνπιηαλνύ 42-46, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 8. ώκα Οξθσηώλ Λνγηζηώλ (.Ο.Λ.) Φ. Νέγξε ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail :

4 4 9. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Οηθνλνκνιόγσλ Διεύζεξσλ Δπαγγεικαηηώλ Διιάδαο (Π.Ο.Ο.Δ.Δ.Δ.) Σαρ. Γ/λζε : Γακβέηηα ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : ύιινγνο Δθηεισληζηώλ Πεηξαηώο Αζελώλ Σζακαδνύ ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : & E- mail : 11.ύιινγνο Δθηεισληζηώλ Θεζζαινλίθεο Κνπληνπξηώηνπ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Θ (Γηνηθεηηθέο Αξρέο) 1. Βνπιή ησλ Διιήλσλ Μέγαξν Βνπιήο ΑΘΖΝΑ FAX : & Σειέθσλν : & , E- mail : & 2. Πνιηηηθό Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ Μέγαξν Βνπιήο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 284 E- mail : 3. Αληηπξόεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο Σαρ. Γ/λζε : ΕΑΛΟΚΧΣΑ 10, ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν: Τπνπξγεία (Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ & Οξγάλσζεο) α) ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ Σαρ. Γ/λζε: ΒΑ. ΟΦΗΑ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : β) ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ Σαρ. Γ/λζε:ΜΔΟΓΔΗΧΝ , ΥΟΛΑΡΓΟ FAX : Σειέθσλν : έσο 4 γ) ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ Σαρ. Γ/λζε:ΣΑΓΗΟΤ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : γα) ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ (ΣΟΜΔΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ) Σαρ. Γ/λζε : ΒΑ. ΟΦΗΑ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : γβ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ (ΣΟΜΔΑ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ) Σαρ. Γ/λζε: Π. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : ,

5 5 γγ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ (ΣΟΜΔΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ) Σαρ. Γ/λζε : ΓΗΟΗΚΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : έσο 402 δ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Νίθεο 5-7, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , 626 δα) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ) Σαρ. Γ/λζε: ΑΜΑΛΗΑ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : ε) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΧΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Σαρ. Γ/λζε:ΑΚΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : , Σειέθσλν : , έσο 3 ζη) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Σαρ. Γ/λζε: ΜΔΟΓΔΗΧΝ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : ,870 έσο 872 δ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Σαρ. Γ/λζε: ΑΥΑΡΝΧΝ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : ε) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Σαρ. Γ/λζε: Α. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ ΜΑΡΟΤΗ FAX : Σειέθσλν : ,644,614,504 ζ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 20-22, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 649, 654 η) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΓΗΟΤ 29, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν: ηα) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Σαρ. Γ/λζε: ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , 815,819 ηβ) ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ Σαρ. Γ/λζε: ΜΔΟΓΔΗΧΝ ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : , , (ηειεθσληθό θέληξν) ηγ) ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ (θ. Ν. ΠΑΠΠΑ) Σαρ. Γ/λζε: ΜΔΓΑΡΟ ΜΑΞΗΜΟΤ, ΖΡΧΓΟΤ ΑΣΣΗΚΟΤ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : ηδ) ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ (θ. ΑΛ. ΦΛΑΜΠΟΤΡΑΡΖ) Σαρ. Γ/λζε : ΒΑ. ΟΦΗΑ 15, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν:

6 6 5. Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο α) Αηηηθήο Καηεράθε 56- T.K ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 603 E- mail : β) Θεζζαιίαο- ηεξεάο Διιάδαο σθξάηνπο 111- T.K ΛΑΡΗΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 4 E- mail : γ) Ζπείξνπ- Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Β. Ζπείξνπ 20- T.K ΗΧΑΝΝΗΝΑ FAX : Σειέθσλν : , , , E- mail : δ) Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ Ν. Δζληθή Οδόο Παηξώλ- Αζελώλ 158, T.K ΠΑΣΡΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 034, E- mail : ε) Αηγαίνπ Αθηή Μηανύιε 83 & Μπόηζαξε 2-8, T.K ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 807 E- mail : ζη) Κξήηεο Πι. Κνπληνπξηώηε- T.K ΖΡΑΚΛΔΗΟ FAX : Σειέθσλν : έσο 3 E- mail : δ) Μαθεδνλίαο- Θξάθεο Καζ. Ρσζίδε 11- T.K ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 6. Έλσζε Πεξηθεξεηώλ Διιάδαο Μεζνγείσλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 7. Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.) Αθαδεκίαο 65 & Γελλαδίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 8. Πξνμεληθέο Αξρέο ηεο Διιάδαο (Πξεζβείεο, Γεληθά Πξνμελεία &Πξνμεληθέο Αξρέο): 9. Μόληκεο Διιεληθέο Αληηπξνζσπείεο (Μ.Δ.Α.) ζηελ Δ.Δ. θαη ζηνλ Ο.Ο..Α. α).- Μ.Δ.Α. ζηελ Δ.Δ. Fax: (00322) β).- Μ.Α. Ο.Ο..Α. Fax: (00331)

7 7 10.Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο (Ν..Κ.) Αθαδεκίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 11. Δζληθό πκβνύιην Ραδηνηειεόξαζεο (Δ..Ρ) Ακεξηθήο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 12. Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (Ρ.Α.Δ) Πεηξαηώο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 13. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε Υαιθνθνλδύιε ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζόδσλ από Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδόηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειώζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο Πεηξαηώο 207 & Αιθίθξνλνο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , , E- mail : 15. Eιιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.) Πεηξαηώο 46 & Δπνληηώλ Πεηξαηάο FAX : Σειέθσλν : , (ηει. Κέληξν) E- mail : 16.Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ) Πεηξαηώο 211- Σ.Κ ΣΑΤΡΟ FAX : (ΔΚΓΓΑ), (ΗΝ.ΔΠ) Σειέθσλν : έσο 401 (ΔΚΓΓΑ) θαη , (ΗΝ.ΔΠ) E- mail : (ΔΚΓΓΑ), (ΗΝ.ΔΠ) 17. Γεληθόο Δπηζεσξεηήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Λ. Κεθηζίαο 1-3 & Λ. Αιεμάλδξαο- Σ.Κ ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : E- mail : 18. ώκα Δπηζεσξεηώλ-Διεγθηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Λ.πγγξνύ 60- Σ.Κ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 19. Αλώηαην πκβνύιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ (Α..Δ.Π.) Σαρ. Γ/λζε : Πνπιίνπ 6-Σ.Κ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 20. Δζληθό Σππνγξαθείν Σαρ. Γ/λζε: Καπνδηζηξίνπ 34-Σ.Κ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail :

8 8 21. Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ Σαρ. Γ/λζε : Πιαηεία Μαπξνθνξδάηνπ θαη Αραξλώλ 17-Σ.Κ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Η (Γηθαζηηθέο Αξρέο) 1. πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο (ηδ) Παλεπηζηεκίνπ 47 (Κηίξην Αξζαθείνπ) ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Άξεηνο Πάγνο, Λ. Αιεμάλδξαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 3. Διεγθηηθό πλέδξην, Σζόρα & Βνπξλάδνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 822 & έσο 816 E- mail : 4. Γεληθή Δπηηξνπεία ηεο Δπηθξαηείαο ησλ Σαθηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Γηθαζηεξίσλ, Λ. Ρηαλθνύξ ΑΘΖΝΑ FAX : θαη Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΑ (Τπνζεθνθπιαθεία, Γηθεγνξηθνί θαη πκβνιαηνγξαθηθνί ύιινγνη ) 1. Τπνζεθνθπιαθεία: Α.- (Έκκηζζα θαη Κηεκαηνινγηθά Γξαθεία) Β.- Δηδηθά Άκηζζα Τπνζεθνθπιαθεία Γ. Με Δηδηθά Άκηζζα Τπνζεθνθπιαθεία 2. Γηθεγνξηθνί ύιινγνη: 3. πκβνιαηνγξαθηθνί ύιινγνη: 4. Έλσζε Ακίζζσλ Τπνζεθνθπιάθσλ Διιάδνο Παπαθιέζζα ΕΧΓΡΑΦΟΤ FAX : Σειέθσλν : , , ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΒ (Σξάπεδεο, Δπηκειεηήξηα θαη Υξεκαηηζηήξηα) 1. Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδώλ Ακεξηθήο 21Α ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.) Αθαδεκίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο106 E- mail :

9 3. Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ Αθαδεκίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : & , 1506 E- mail : 4.Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ Αθαδεκίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 5.Ναπηηθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο Αθηή Μηανύιε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 829 E- mail : & 6.Ξελνδνρεηαθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο ηαδίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : έσο Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο Μεηξνπόιεσο 12-14, ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : , , E- mail : 8.Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο Νίθεο 4 θαη Δξκνύ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 9.Αξαβν- Διιεληθό Δπηκειεηήξην Δκπνξίνπ & Αλαπηύμεσο Λ. Κεθηζίαο , Ν. ΦΤΥΗΚΟ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 10.Διιελν- Ακεξηθαληθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Μεζνγείσλ , ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : E- mail : 11.Διιελν- Βξεηαληθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Λ. Βαζ. νθίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 12.Διιελν- Γαιιηθό Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην ίλα ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 13.Διιελν- Γεξκαληθό Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Γνξπιαίνπ 10-12, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 9

10 10 14.Διιελν- Ηαπσληθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Λεσθ. Ακαιίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 15.Διιελν- Ηηαιηθό Δπηκειεηήξην Μάξλεο θαη Αβέξσθ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 16.Διιελν- ινβεληθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Ξαλζίππνπ , ΠΑΠΑΓΟΤ FAX : Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΓ (Ηαηξηθνί θαη Φαξκαθεπηηθνί ύιινγνη θαη Δπηρεηξήζεηο) 1. Παλειιήληνο Ηαηξηθόο ύιινγνο Πινπηάξρνπ 3 & Τςειάληνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθόο ύιινγνο Πεηξαηώο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 3. Διιεληθή Οδνληηαηξηθή Οκνζπνλδία Θεκηζηνθιένπο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , , E- mail : 4. ύλδεζκνο Φαξκαθεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Διιάδαο (.Φ.Δ.Δ) Λεσθ. Κεθηζίαο 280 & Αγξηλίνπ ΥΑΛΑΝΓΡΗ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 5.Παλειιήληα Έλσζε Ηδησηηθώλ Κιηληθώλ Ηνπζηηληαλνύ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΓ (πλδηθαιηζηηθέο Οξγαλώζεηο Δξγαδνκέλωλ θαη πληαμηνύρωλ) 1. Αλσηάηε Γηνίθεζε Δλώζεσλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (Α.Γ.Δ.Γ.Τ.) Φηιειιήλσλ & Φύιια ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail :

11 11 2. Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηώλ Διιάδνο (Γ..Δ.Δ.) Παηεζίσλ ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : E- mail : 3. Παλειιήληα Έλσζε Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ πληαμηνύρσλ Αζελάο ΑΘΖΝΑ 4. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Πνιηηηθώλ πληαμηνύρσλ (Π.Ο.Π.) Σξνίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 5.Έλσζε Απνζηξάησλ Αμησκαηηθώλ ηξαηνύ Υ. Σξηθνύπε ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 6. Έλσζε Απνζηξάησλ Αμησκαηηθώλ Ναπηηθνύ Παπαξξεγνπνύινπ ΑΘΖΝΑ FAX : & Σειέθσλν : έσο 431 E- mail : & 7. Έλσζε Απνζηξάησλ Αμησκαηηθώλ Αεξνπνξίαο Υαιθνθνλδύιε ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 8. ύιινγνο πληαμηνύρσλ Πξνζσπηθνύ Η.Κ.Α. Βειαξά ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΔ (πλδηθαιηζηηθέο Αγξνηηθέο Δλώζεηο & πλεηαηξηζκνί) 1. Παλειιήληα πλνκνζπνλδία Δλώζεσλ Γεσξγηθώλ πλεηαηξηζκώλ (ΠΑ..Δ.Γ.Δ..), Αξθαδίαο 26 & Μεζνγείσλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Γεληθή πλνκνζπνλδία Αγξνηηθώλ πιιόγσλ Διιάδνο (ΓΔ..Α..Δ.) Αξθαδίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 3. πλνκνζπνλδία Γεκνθξαηηθώλ Αγξνηηθώλ πιιόγσλ Διιάδαο (Τ.Γ.Α..Δ.), Κεξακέσλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 911 E- mail

12 12 ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΣ (Δλώζεηο Βηνκεραληθώλ, Βηνηερληθώλ & Δκπνξηθώλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Δπαγγεικαηηθνί θνξείο) 1. Γεληθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηώλ Βηνηερλώλ Δκπόξσλ Διιάδνο (Γ..Δ.Β.Δ.Δ.), Αξηζηνηέινπο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Έλσζε Αζθαιηζηηθώλ Δηαηξηώλ Διιάδνο Ξελνθώληνο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 3. Έλσζε Δκπόξσλ Τγξώλ Καπζίκσλ Ν. Αηηηθήο Πάξνδνο Σαύξνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 4. Έλσζε Δπαγγεικαηηθνύ Πνδνζθαίξνπ Β & Γ Δζληθήο Καηεγνξίαο Θεκηζηνθιένπο ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : , , E- mail : 5. Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνύ Δκπνξίνπ Μεηξνπόιεσο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 6. Οκνζπνλδία Αξηνπνηώλ Διιάδαο Κνπκνπλδνύξνπ ΑΘΖΝΑ 7. Οκνζπνλδία Βελδηλνπσιώλ Διιάδνο Λόληνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 8. Έλσζε Δηζαγσγέσλ Μεηαρεηξηζκέλσλ Αληαιιαθηηθώλ Απηνθηλήησλ Αζελώλ, Πεηξαηώο & Πεξηρώξσλ (Δ.Δ.Μ.Α.Α.), Καζζάλδξαο ΑΘΖΝA FAX : Σειέθσλν : E- mail : 9. Παλειιήληα Οκνζπνλδία ΣΑΞΗ θαη Αγνξαίσλ (Π.Ο.Δ.Η.Α.Σ.Α) Πεηξαηώο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 10.Παλειιήληνο ύλδεζκνο Βηνηερληώλ & Βηνκεραληώλ Πιεθηηθήο σηήξνο 2-4, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 11. Δληαία Οκνζπνλδία Βηνηερλώλ Δπηζθεπαζηώλ Απηνθηλήησλ Μεραλεκάησλ Μνηνζηθιεηώλ (Δ.Ο.Β.Δ.Α.Μ.Μ), Κξαηύινπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail :

13 12. Παλειιήληνο ύλδεζκνο Δμαγσγέσλ Κξαηίλνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 13. ύλδεζκνο Δηζαγσγέσλ- Δκπόξσλ Μεηαρεηξηζκέλσλ Απηνθηλήησλ- Μεραλεκάησλ & Αληαιιαθηηθώλ, Βάθρνπ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 14. ύλδεζκνο Δηζαγσγέσλ Αληηπξνζώπσλ Απηνθηλήησλ (ΔΑΑ) Λεσθ. Κεθηζίαο ΥΑΛΑΝΓΡΗ FAX : Σειέθσλν : E- mail : & 15.ύλδεζκνο Δκπόξσλ Δηζαγσγέσλ Απηνθηλήησλ Διιάδνο Δι. Βεληδέινπ ΚΑΛΛΗΘΔΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 16. Παλειιήληνο ύλδεζκνο Δκπόξσλ Δηζαγσγέσλ Γηθύθισλ Λ. Βνπιηαγκέλεο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 17. ύλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο Πιαηεία Μνξηρόβνπ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 18. ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληώλ (.Δ.Β.) Ξελνθώληνο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : & E- mail : 19. ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Αηηηθήο & Πεηξαηά Ακεξηθήο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 20. ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο Πι. Μνξηρόβνπ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 21. ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Θεζζαιίαο & Κεληξ. Διιάδνο Δι. Βεληδέινπ ΒΟΛΟ FAX : Σειέθσλν : , έσο 408 E- mail : 22. ύλδεζκνο Θεζζαιηθώλ Δπηρεηξήζεσλ & Βηνκεραληώλ Μ. Αληύπα ΛΑΡΗΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 13

14 23. ύλδεζκνο Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ θαη Δ.Π.Δ. Παλεπηζηεκίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 24. ύλδεζκνο Δηζαγσγέσλ θαη Καηαζθεπαζηώλ Σακεηαθώλ πζηεκάησλ (.Δ.Κ.Σ) Λεσθόξνο Αζελώλ ΥΑΨΓΑΡΗ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 25. πλδηθάην Απηνθηλεηηζηώλ Σαμί Αηηηθήο (.Α.Σ.Α) Μάξλε ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 26. ύλδεζκνο Δηαηξηώλ Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδώλ Διιάδαο (.Δ.Δ.Π.Δ) Ίσλνο Γξαγνύκε ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 051 E- mail : 27. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ Σξνθίκσλ (.Δ.Β.Σ) Λεσθ.Κεθηζίαο Ν. ΦΤΥΗΚΟ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 28. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ (.Δ.Δ.Σ) Πιαηεία Θεάηξνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 29. ύλδεζκνο Δηζαγσγέσλ- Δμαγσγέσλ Πξντόλησλ Υάιπβoο (.Δ.Δ.Υ) Λεσθ. ΝΑΣΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 30. ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Ληαληθήο Πσιήζεσο Διιάδνο (.Δ.Λ.Π.Δ.), Αδξηαλνύ Ν. ΦΤΥΗΚΟ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 31. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Απνζηαγκάησλ θαη Οηλνπλεπκαησδώλ Πνηώλ (.Δ.Α.Ο.Π.), Μαξ. Αληύπα 86-88, ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 32. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Υεκηθώλ Βηνκεραληώλ Λαγνπκηηδή ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 33. ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ Διιάδαο (.Δ.Π.Δ) Ακβξ. Φξαληδή ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 541 E- mail : 14

15 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Πξαηεξηνύρσλ Δκπόξσλ Καπζίκσλ (Π.Ο.Π.Δ.Κ.) Αξρηκήδνπο ΖΡΑΚΛΔΗΟ FAX : Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΕ (Δλώζεηο θαηαζθεπαζηώλ ηερληθώλ έξγωλ) 1. ύλδεζκνο Οηθνδνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Βνξείνπ Διιάδνο Μεηξνπόιεσο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Παλειιήληα Έλσζε Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ Δξγνιεπηώλ (Π.Δ.Γ.Μ.Δ.Γ.Δ) Γεκνζίσλ Έξγσλ, Αζθιεπηνύ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 3. ύλδεζκνο Σερληθώλ Δηαηξεηώλ Ζ Σάμεσο Πηλδάξνπ ΑΘΖΝΑ 4. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Δηαηξεηώλ Γξαθείσλ Μειεηώλ (ΔΓΜ) Καξλεάδνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 5. ύλδεζκνο Σερληθώλ Δηαηξηώλ Αλσηέξσλ Σάμεσλ (ΣΔΑΣ) Πηλδάξνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 6. Έλσζε Καηαζθεπαζηώλ Κηηξίσλ Διιάδνο Λ. πγγξνύ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 7. Παλειιήληα Έλσζε πλδέζκσλ Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Π.Δ..Δ.Γ.Δ.) Θεκηζηνθιένπο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΖ (πλδηθαιηζηηθέο Δλώζεηο Δπαγγεικαηηώλ Σνπξηζκνύ) 1. Παλειιήληα Έλσζε Ηδηνθηεηώλ Δπηρεηξεκαηηώλ Κάκπηλγθ ηαδίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2.Παλειιήληα Έλσζε Σαμηδησηηθώλ Γξαθείσλ Αεξνκεηαθνξώλ (Π.Δ.ΣΑ.Γ.Α) Ησζήθ ησλ Ρνγώλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail :

16 16 3. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ξελνδόρσλ ηαδίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 4. Γεληθή Παλειιαδηθή Οκνζπνλδία Δπηρεηξήζεσλ Σνπξηζκνύ (ΓΔ.Π.Ο.Δ.Σ.) Παλεπηζηεκίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 5.πλνκνζπνλδία Δπηρεηξεκαηηώλ Δλνηθηαδνκέλσλ Γσκαηίσλ Γηακεξηζκάησλ (.Δ.Δ.Γ.Γ.Δ) Διιάδνο, Γηνλπζίνπ Αηγηλήηνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΘ (Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί ) 1. Γεκόζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ (Γ.ΔΠ.Α. ) Α.Δ. Μεζνγείσλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνύ (Γ.Δ.Ζ.) Υαιθνθνλδύιε ΑΘΖΝΑ FAX : & Σειέθσλν : & E- mail : & 3. Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο (Δ..Τ.Γ) Α.Δ. Θεζέσο ΚΑΛΛΗΘΔΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 4. Δζληθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ (Δ.Ο.Φ) Μεζνγείσλ ΥΟΛΑΡΓΟ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 5. Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα ΑΒΔΔ (ΔΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ) Λ. Ζιηνππόιεσο ΤΜΖΣΣΟ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 6. Διιεληθά Καύζηκα Οξπθηέιαηα (Δ.Κ.Ο) Α.Β.Δ.Δ Λ. Μεζνγείσλ 2 (Πύξγνο Αζελώλ) ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 7. Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. Υεηκάξξαο 8Α ΜΑΡΟΤΗ FAX : έσο 511 Σειέθσλν :

17 8. Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο Α.Δ. Μεηξνπόιεσο 34- ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : & Σειέθσλν : & E- mail : 9. Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΛ.ΣΑ) Απειινύ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 10. Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία (Δ.Π.Ο.) Λ. πγγξνύ Ν. ΜΤΡΝΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 11. Διιεληθή Ραδηνθσλία Σειεόξαζε (Δ.Ρ.Σ.) Α.Δ Μεζνγείσλ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 12. Διιεληθόο Οξγαληζκόο Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ (Ο.Π.Δ) Α.Δ Μ. Αληύπα 86-88, Ζιηνύπνιε FAX : Σειέθσλν : E- mail : 13.Δζληθό Σακείν Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Δ.Σ.Δ.ΑΝ) Ακαιίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 204 E- mail : 14.Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ (Δ.Ο.Σ) Αλ. Σζόρα ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 15. Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο (ΔΛ.Ο.Σ.) Α.Δ Λεσθόξνο Κεθηζνύ ΠΔΡΗΣΔΡΗ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 16. Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ (Δ.Φ.Δ.Σ.) Καξύζηνπ 5 & Παλόξκνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 17. Δηαηξία Ύδξεπζεο & Απνρέηεπζεο Πξσηεύνπζαο (ΔΤΓΑΠ) Χξσπνύ ΓΑΛΑΣΗ FAX : Σειέθσλν : & E- mail : 18. Δηαηξεία Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο (Δ.Τ.Α.Θ.) Α.Δ. Δγλαηίαο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 17

18 19. Ίδξπκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (Η.Κ.Α) Αγ. Κσλ/λνπ ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : , E- mail : 20. Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ (ΚΔ.Π.Δ.) Ακεξηθήο ΑΘΖΝΑ FAX : & Σειέθσλν : & E- mail : 21. Ναπηηθό Απνκαρηθό Σακείν (Ν.Α.Σ.) Δζληθήο Αληίζηαζεο ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 363 E- mail : 22. Οξγαληζκόο Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (Ο.Α.Δ.Γ.) Δζλ. Αληίζηαζεο 8 (Άιηκνο) Π. ΦΑΛΖΡΟ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 23. Οξγαληζκόο Αζηηθώλ πγθνηλσληώλ Θεζζαινλίθεο (Ο.Α..Θ.) Παπαλαζηαζίνπ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 24. Οξγαληζκόο Αζηηθώλ πγθνηλσληώλ Αζελώλ (Ο.Α..Α.) Μεηζόβνπ ΑΘΖΝΑ FAX : & Σειέθσλν : & έσο 080 E- mail : 25.Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο Διεύζεξσλ Δπαγγεικαηηώλ (Ο.Α.Δ.Δ) Αθαδεκίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 303 E- mail : 26. Οξγαληζκόο Γεσξγηθώλ Αζθαιίζεσλ (Ο.Γ.Α) Παηεζίσλ 30 & Καπνδηζηξίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 27. Οξγαληζκόο Γηεμαγσγήο Ηππνδξνκηώλ Διιάδνο (Ο.Γ.Η.Δ.) Α.Δ. Ηππόδξνκνο Αζελώλ Μαξθόπνπιν Μεζνγαίαο FAX : Σειέθσλν : E- mail : 28. Οξγαληζκόο Διιεληθώλ Γεσξγηθώλ Αζθαιίζεσλ (ΔΛ.Γ.Α.) Μεζνγείσλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 29. Οξγαληζκόο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), Λ. Δζληθήο Αληηζηάζεσο Ν. ΗΧΝΗΑ FAX : Σειέθσλν : & E- mail : 18

19 30. Οξγαληζκόο Κεληξηθήο Αγνξάο Αζελώλ (Ο.Κ.Α.Α.) Α.Δ. Κέλλεληπ 1 & Πύξγνπ ΑΓ. ΗΧΑΝΝΖ ΡΔΝΣΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 31. Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (Ο.Λ.Θ.) Ληκάλη Θεζζαινλίθεο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 32. Οξγαληζκόο Ληκέλνο Πεηξαηά (Ο.Λ.Π.) Αθηή Μηανύιε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 33. Οξγαληζκόο Πιεξσκώλ & Διέγρνπ Κνηλνηηθώλ Δληζρύζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνύ & Δγγπήζεσλ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.), Αραξλώλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 34. Οξγαληζκόο Πξνγλσζηηθώλ Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ (Ο.Π.Α.Π) Α.Δ. Κεθηζνύ ΠΔΡΗΣΔΡΗ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 35. Οξγαληζκόο ηδεξνδξόκσλ Διιάδνο (Ο..Δ.) Καξόινπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (Ο.Σ.Δ.) Α.Δ. Κεθηζίαο ΜΑΡΟΤΗ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 37. Σακείν Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Σξαπεδώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Χθέιεηαο (ΣΑΤΣΔΚΧ) Παηεζίσλ ΑΘΖΝΑ FAX : & Σειέθσλν : (επηινγή 1 γηα Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ) E- mail : 38. Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο (Δ.Σ.Δ.Α.) Φηιειιήλσλ 13-15, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 39. Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Τ.Π.Α.) Βαζ. Γεσξγίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΟ FAX : Σειέθσλν : , , E- mail : 40. Μεηνρηθό Σακείν Πνιηηηθώλ Τπαιιήισλ (Μ.Σ.Π.Τ.) Λπθνύξγνπ ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : έσο

20 20 ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Κ (Δλώζεηο Φνξέωλ Μ.Μ.Δ.) 1. Έλσζε Ηδηνθηεηώλ Ζκεξήζησλ Δθεκεξίδσλ Αζελώλ Μνπξνύδε ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Έλσζε Ηδηνθηεηώλ Ζκεξήζησλ Δπαξρηαθώλ Δθεκεξίδσλ Βεζζαξίσλνο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 3. Έλσζε Ηδησηηθώλ Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Δζληθήο Δκβέιεηαο (Δ.Η.ΣΖ..Δ.Δ) Aθαδεκίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 5 E- mail : 4. Έλσζε Πεξηθεξεηαθώλ Καλαιηώλ Διιάδαο Κνθθηλάθε ΠΑΣΖΗΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 5. Παλειιήληα Έλσζε Ηδηνθηεηώλ Ραδηνθσληθώλ ηαζκώλ (Π.Δ.Η.ΡΑ.) Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ Δ ΜΑΡΟΤΗ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 6. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλώζεσλ Πξνζσπηθνύ Σύπνπ θαη Μ.Μ.Δ. (Π.Ο.Δ.Π.ΣΤ.Μ), Βαιασξίηνπ 9Β ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑ (ύιινγνη Ηδηνθηεηώλ & Δλνηθηαζηώλ Αθηλήηωλ) 1. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ηδηνθηεηώλ Αθηλήησλ (Π.ΟΜ.ΗΓ.Α) νθνθιένπο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 2. Έλσζε Ηδηνθηεηώλ Διιάδαο νθνθιένπο ΑΘΖΝΑ 3. ύλδεζκνο Ηδηνθηεηώλ Αθηλήησλ Βνξείνπ Διιάδνο (.Η.Α.Β.Δ) Μεηξνπόιεσο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 4. Παλειιήληνο ύλδεζκνο Πξνζηαζίαο Δλνηθηαζηώλ Καηνηθηώλ & Δπαγγεικαηηθώλ Μηζζώζεσλ Μελάλδξνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : ,

21 21 ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΚΒ (ύιινγνη Δπαγγεικαηηώλ Οδηθώλ Μεηαθνξώλ) 1.Γεληθή πλνκνζπνλδία Ηδηνθηεηώλ Δπαγγεικαηηώλ Απηνθηλεηηζηώλ Διιάδνο (ΓΗΔΑΔ), Πεηξαηώο ΑΘΖΝΑ 2.Γεληθή Παλειιαδηθή Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηηώλ Ηδηνθηεηώλ Λεσθνξείσλ Πνύικαλ Παλεπηζηεκίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : Οκνζπνλδία Φνξηεγώλ Απηνθηλεηηζηώλ Διιάδνο (Ο.Φ.Α.Δ) Παηεζίσλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 762 E- mail : 4. Παλειιαδηθή Οκνζπνλδία Βπηηνθόξσλ Τγξώλ Καπζίκσλ Γεκόζηαο Υξήζεο (Π.Ο.Β.Τ.Κ) Ζθαίζηνπ 12 & Φσηνπνύινπ ΚΑΡΑΜΑΓΚΑ FAX : & Σειέθσλν : E- mail : & 5. ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Γηεζλνύο Γηακεηαθνξάο θαη Δπηρεηξήζεσλ Logistics Διιάδνο (ΤΝΓΓΔ & L) Λεσθ. πγγξνύ Ν. ΜΤΡΝΖ FAX : Σειέθσλν : έσο 942 E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΚΓ (Δλώζεηο Δπαγγεικαηηώλ Ναπηηθώλ Μεηαθνξώλ) 1. Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηώλ Αθηή Μηανύιε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : & Σειέθσλν : έσο 165 E- mail : 2. ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Δπηβαηεγνύ Ναπηηιίαο (.Δ.Δ.Ν.) Αθηή Μηανύιε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : & Σειέθσλν : & E- mail : 3. Δλσζε Δθνπιηζηώλ Κξνπαδηεξνπινίσλ θαη Φνξέσλ Ναπηηιίαο Αλησλίνπ Ακπαηηέινπ ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : Δλσζε Πινηνθηεηώλ Ρπκνπιθώλ θαη Ναπαγνζσζηηθώλ Πινίσλ Αγ. ππξίδσλα ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν: Έλσζε Δθνπιηζηώλ Ναπηηιίαο Μηθξώλ Απνζηάζεσλ Αθηή Μηανύιε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail :

22 22 6. Παλειιήληα Έλσζε Πινηνθηεηώλ-Δθνπιηζηώλ Ρ/Κ-Ν/Γ Πινίσλ «Αγ. Νηθόιανο» 2αο Μεξαξρίαο ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 7. Έλσζε Ναππεγνεπηζθεπαζηώλ Πεηξαηά Λνπδνβίθνπ ΠΔΗΡΑΗΑ 8. Έλσζε Αληηπξνζώπσλ Ηδησηηθώλ θαθώλ Αλαςπρήο Αθηή Θεκηζηνθιένπο ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 9. Έλσζε Πνξζκείσλ Δζσηεξηθνύ Γ. Γνύλαξε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Tειέθσλν : Δ-mail 10. Γηεζλήο Ναπηηθή Έλσζε Κνινθνηξώλε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 11. Παλειιήληνο ύλδεζκνο Ναπηηθώλ Πξαθηόξσλ & Δπαγγεικαηηώλ Υξεζηώλ Ληκέλσλ Αθηή Μηανύιε 17-19, ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 12. Παλειιήληνο ύιινγνο Δθνδηαζηώλ Πινίσλ Λνπδνβίθνπ ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 13. Έλσζε Πινηνθηεηώλ Διιεληθώλ θαθώλ Σνπξηζκνύ (Δ.Π.Δ..Σ) Μαξίλα Εέαο, Κηίξην Γηνίθεζεο ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : yachtnet.gr 14. ύλδεζκνο Ηδηνθηεηώλ Σνπξηζηηθώλ Δπαγγεικαηηθώλ θαθώλ Αλεπ Πιεξώκαηνο (ΗΣΔΑΠ) Μαξίλα Αιίκνπ Άιηκνο Σειέθσλν : Παλειιήληα Δλσζε Ζκεξνπινίσλ θαθώλ Πιάησλνο ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : Δλσζε Διιεληθώλ Ναπηηιηαθώλ Μεζηηηθώλ Δηαηξεηώλ(ΔΝ.ΔΛ.Ν.Μ.Δ) Αθηή Μηανύιε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : Δ-mail :

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11)

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11) ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 12/10/2011 Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΡΗΑ θ.ανασαηοτ ΑΓΑ:45001-ΥΤΜ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 25 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο Α.Γ.. 0/4-4-04 Α/Α ΚΟΜΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πι. πληάγκαηνο πξνο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ θαη έμνδνο κεηξό θαζώο θαη πεδ. Δξκνύ έλαληη Πι. πληάγκαηνο ΤΡΗΕΑ Κνξαή θαη Παλεπηζηεκίνπ Διηά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο ` Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ/ΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Γ/ΝΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Σατ. Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Γικαίωμα αςηαζθάλιζηρ απολςμένων ηλικίαρ 55 έωρ 64 εηών»

ΘΔΜΑ : «Γικαίωμα αςηαζθάλιζηρ απολςμένων ηλικίαρ 55 έωρ 64 εηών» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΦΑΛΗΖ - ΔΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ : ΔΗΓΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & : ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΟΗΝΩΝ ΔΠΗΥ/ΔΩΝ Ταρ. Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο πξνζσπηθνχ ζην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα

ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο πξνζσπηθνχ ζην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΜΗΜΑ : Β - ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΜΙΘΟΓΟΙΑ Αζήλα 2/7/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων Ελευθερία Παγούνη Σει.: 2310 554968 Fax: 2310 550140 e-mail pagouni@aqs.gr Περίληψη προσόντων 10εηήο ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε ζέκαηα Πνηόηεηαο (πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο) θαη Αλαδηνξγάλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 12 Οκηωβπίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ.

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Λεηηνπξγηθνύ ρεδηαζκνύ ΣΜΖΜΑ : Eθαξκνγώλ Γηθηύνπ ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ. : 10401/ΓΔΓΔ/ΓΗΛ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Α. Θενδσξίδνπ ΣΖΛ./ΔΩΣ. : 210 8200914 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : 25/9/2014 ΘΔΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 20.4.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Α.Π.Γ3δ/Γ.Φ.1.2 α ΦΑΤ9/2015/Γ.Π. οικ. 28500 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ.

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ. ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτζλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Πληροφορίες :Παναγιώτα Μακροδημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΩΝ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 579 ης σνεδρίαζης (12-10-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Απνδνρή ηεο ππ» αξ 47941/11-9-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ και ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ τοσ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Πεξηνρή Ψαζάθη, Σ.Κ. 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ Σει. 26820.50552, θηλ. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.

ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΤΠΟΤ & ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΔΔΩΝ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα. Γειηίν Ρύπνπ

Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα. Γειηίν Ρύπνπ Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα Γειηίν Ρύπνπ Από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ππελζπκίδεηαη όηη νη εμεηάζεηο ησλ εηδηθώλ καζεκάησλ γηα ηνπο απνθνίηνπο Λπθείνπ (ΓΔΛ- ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2012 2016

ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2012 2016 ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2012 2016 Δλεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηνπ ΟΛΠ Α.Δ. θ. Γηώξγνπ Αλσκεξίηε ζηα Πνζεηδώληα 2012 ΠΔΙΡΑΙΑ 06 Ινπλίνπ 2012 Έξγν 1. Δπέθηαζε Κξεπηδώκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΣΟΙΥΕΙΩΝ Σ.Α. Πιεξνθνξίεο: Γηνλπζία Πνιπγέλε Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ελίδα 1

ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ελίδα 1 ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ΚΩΓ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ 2011 ΒΑΣΗ 2010 ΓΙΑΦΟΡΑ 231 ΑPΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠ ΖΜ. 21715 18,95 36,7 22313 19,2 38,7-598 233 ΑPΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΖΜ. 21258 17,87 32,8 21896

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ Β 1816/25-07-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο:

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Γηεύζπλζε Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο Πιεξ.: Κ. Γαιαλνύ, Υ. Ηιηάθε Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Πίνακα αποδεκτών

ΠΡΟ: Πίνακα αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΓΑ: Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Αθήνα, 17 Μαρηίοσ /2014 Αρ. Πρωτ.:Γ2Β 1049051 ΔΞ 2014 Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ:

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΓΗΔΘΝΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΟΤΜ «Ζ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣHΖ ΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ» ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ: 24-25 Οθησβξίνπ 2012 Σόπνο δηεμαγσγήο: Ξελνδνρείν, DIVANI CARAVEL

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ Δπηζθόπεζε ηεο Δηαηξείαο Η κεγαιύηεξε εηαηξεία επελδύζεσλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ Ειιάδα ζε αμία ραξηνθπιαθίνπ. Ο κέηνρνο ηεο Εηαηξείαο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ Ο.Π.. TAXIS TAXISnet ΣΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Δ.

ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ Ο.Π.. TAXIS TAXISnet ΣΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ΓΗΛΔΓ) ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ Ο.Π.. TAXIS TAXISnet ΣΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Δ. Παξνπζίαζε: οθία ετπερίδοσ Προϊζηαμένη Δ.ΗΛΕ.Δ. Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Η Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1 ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 7ν ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε. Η πξόθιεζε ηεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Ι Σαχ Γ/νση : Σταδίου 29 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.- "ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ." ΜΠΟΣΕΑΚΖ A.E.B.T. & Ξ.Δ. EL-40-004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 555 ης σνεδρίαζης (4-3-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ. ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 661ης σνεδρίαζης (19-07-2012)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ. ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 661ης σνεδρίαζης (19-07-2012) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 661ης σνεδρίαζης (19-07-2012) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Απνηειέζκαηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ ζρεδίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Ειδικός Στόχος(2.2) Κατηγορία Πράξης (2.2.2) Άξονας Προτεραιότητας(4,5, 6) Aζήλα 2/2/2011 Αξ.πξση. 1058 /Φ.234.03 Πξνο: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8. 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ. Σαρ. Κψδηθαο: 101 84 Αζήλα

Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8. 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ. Σαρ. Κψδηθαο: 101 84 Αζήλα ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 13/8/2012 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξ. Πξση: 36035 /ΓΔΚΟ 1350 Γ/ΝΗ ΓΔΚΟ Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ Θπξσξείν Πξπηαλείαο... 2610-996681 Θπξσξείν Παλεπηζηεκηνππφιεσο... 2610-996687 Θπξσξείν Φπιάθσλ (θηλεηφ)... 697 81 88 881... 697 81 88 882 πληεξεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΜΑΛΗΝΓΡΔΣΟΤ ΜΑΣΟΤΛΑ ΖR SPECIALIST

ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΜΑΛΗΝΓΡΔΣΟΤ ΜΑΣΟΤΛΑ ΖR SPECIALIST 1. 2. ΚΟΝΚΑΣ ΑΣΔ Means4 ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΜΑΛΗΝΓΡΔΣΟΤ ΜΑΣΟΤΛΑ ΖR SPECIALIST 3. Δκδόζεις Κριηική Διέλε αληάξκε Τπεύζπλε Παξαγσγήο 210 8093247, 2108093282 Γ. Μαθξίδεο 2102838224, fax.210283829

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αρ. πρφη.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.οικ.45035 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΛΟΤΣΡΑ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ Α.Φ.Μ. 090090279 Γ.Ο.Τ. ΑΡΙΓΑΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 69112 / 57 / Β /

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα