ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ & ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΘΖΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2015

2 2 ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Α (Κεληξηθή Τπεξεζία) 1. Γ/λζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα θαη Γξαθεία 2. Γξαθείν Ννκηθνύ πκβνύινπ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 3. Δηδηθό Γξαθείν Ννκηθνύ πκβνύινπ Φνξνινγίαο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 4. Γξαθείν Ννκηθνύ πκβνύινπ Γ.Λ.Κ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Β (Φνξνινγηθέο & Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο) 1. Γ.Ο.Τ. α. Γ.Ο.Τ. ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνύλ Σκήκαηα Διέγρνπ θαη Γηθαζηηθνύ β. Γ.Ο.Τ. ζηηο νπνίεο δελ ιεηηνπξγνύλ Σκήκαηα Διέγρνπ θαη Γηθαζηηθνύ. 2. Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο 3. Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο 4. Κέληξν Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ Μεγάινπ Πινύηνπ (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π.) 5. Κέληξν Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.) 6. Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ 6.1. Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ-Απηνηειέο Σκήκα Δπαλεμέηαζεο, Ννκηθήο & Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο (Θεζζαινλίθε) 7. Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο 8. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ» ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Γ (Πεξηθεξεηαθέο & Απνθεληξωκέλεο Σειωλεηαθέο Τπεξεζίεο) 1. Σεισλεία θαη Σνπηθά Σεισλεηαθά Γξαθεία απηώλ 2. Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο 3. Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο Σεισλείσλ (ΔΛ.Τ.Σ.) 4. Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γεκόζηνπ Τιηθνύ ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Γ (Γεκνζηνλνκηθέο Τπεξεζίεο) 1. Τ.Γ.Δ. ζηελ Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζηα Τπνπξγεία 2. Δηδηθό Λνγηζηήξην ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο. 3. Τ.Γ.Δ. ζηνπο Ννκνύο,ζηηο Ννκαξρίεο θαη ζηα Ν.Π.Γ.Γ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Δ (Τπεξεζίεο Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο) Πεξηθεξεηαθέο Υεκηθέο Τπεξεζίεο ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Σ (Δηδηθέο Απνθεληξωκέλεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη Φνξείο πνπ επνπηεύνληαη από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ) 1.Γηεύζπλζε Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ 1.1.Τπνδηεύζπλζε Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ (Θεζζαινλίθε) 1.2.Γξαθεία Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ 2.Γηεύζπλζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 2.1. Γηεύζπλζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ-Σκήκα Γ (Θεζζαινλίθε) 3. Τπεξεζία Δξεπλώλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.) 3.1. Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.-Δπηρεηξεζηαθό Σκήκα Σ Δξεπλώλ & Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Θεζζαινλίθε) 3.2. Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.-Δπηρεηξεζηαθό Σκήκα Ε Δξεπλώλ & Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Πάηξα) 4. Δηδηθή Γηεύζπλζε Διέγρνπ Δζληθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Γαπαλώλ & Καηαπνιέκεζεο Απάηεο θαη Γηαθζνξάο 5. Πεξηθεξεηαθέο Δπηρεηξεζηαθέο Γηεπζύλζεηο ώκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο 6.Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. πνπ επνπηεύνληαη από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ

3 3 ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Ε (πλδηθαιηζηηθνί ύιινγνη Τπαιιήιωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ) 1. Π.Ο.Δ.- Γ.Ο.Τ. 2. ύιινγνη Δξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ. όιεο ηεο ρώξαο 3. Οκνζπνλδία Σεισλεηαθώλ Τπαιιήισλ Διιάδαο (Ο.Σ.Τ.Δ.) 4. Δλώζεηο Σεισλεηαθώλ Τπαιιήισλ Διιάδαο (Δ.Σ.Τ.Δ.) 5. Οκνζπνλδία πιιόγσλ Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (Ο..Τ.Τ.Ο.) 6. ύιινγνο Τπαιιήισλ Γ.Λ.Κ. 7. ύιινγνο Σερληθώλ Τπαιιήισλ Γ.Υ.Κ. 8. ύιινγνο Τπαιιήισλ ΚΔ.Π.Τ.Ο. 9. Παλειιήληνο ύιινγνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζεσξεηώλ 10. ύιινγνο Δξγαδνκέλσλ ζηελ Γ.Δ.Γ.Δ.Α.Γ. 11. ύιινγνο Τπαιιήισλ Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Ζ (ύιινγνη Λνγηζηώλ θαη Δθηειωληζηώλ) 1. Έλσζε Φνξνηερληθώλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ Ν. Θεζζαινλίθεο (Δ.Φ.Δ.Δ.Θ.), Γσδεθαλήζνπ 22 - Σ.Κ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Έλσζε Φνξνηερλώλ Οηθνλνκνιόγσλ Βνξείνπ Διιάδνο (Δ.Φ.Ο.Β.Δ) Δγλαηίαο 1- T.K Θεζζαινλίθε FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 3. Λνγηζηηθόο ύιινγνο Αζελώλ Δι. Βεληδέινπ ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ FAX : Σειέθσλν : Οκνζπνλδία Δθηεισληζηώλ Διιάδνο Καξαίζθνπ ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 5. Παλειιήληα Έλσζε Φνξνηερληθώλ Δπηζηεκόλσλ (Π.Δ.Φ.Δ.) επνιίσλ 9 (Πι. Αηηηθήο) ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 6. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Λνγηζηώλ Κάληγγνο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 7. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Φνξνηερληθώλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ (Π.Ο.Φ.Δ.Δ.) Ηνπιηαλνύ 42-46, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 8. ώκα Οξθσηώλ Λνγηζηώλ (.Ο.Λ.) Φ. Νέγξε ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail :

4 4 9. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Οηθνλνκνιόγσλ Διεύζεξσλ Δπαγγεικαηηώλ Διιάδαο (Π.Ο.Ο.Δ.Δ.Δ.) Σαρ. Γ/λζε : Γακβέηηα ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : ύιινγνο Δθηεισληζηώλ Πεηξαηώο Αζελώλ Σζακαδνύ ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : & E- mail : 11.ύιινγνο Δθηεισληζηώλ Θεζζαινλίθεο Κνπληνπξηώηνπ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Θ (Γηνηθεηηθέο Αξρέο) 1. Βνπιή ησλ Διιήλσλ Μέγαξν Βνπιήο ΑΘΖΝΑ FAX : & Σειέθσλν : & , E- mail : & 2. Πνιηηηθό Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ Μέγαξν Βνπιήο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 284 E- mail : 3. Αληηπξόεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο Σαρ. Γ/λζε : ΕΑΛΟΚΧΣΑ 10, ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν: Τπνπξγεία (Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ & Οξγάλσζεο) α) ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ Σαρ. Γ/λζε: ΒΑ. ΟΦΗΑ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : β) ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ Σαρ. Γ/λζε:ΜΔΟΓΔΗΧΝ , ΥΟΛΑΡΓΟ FAX : Σειέθσλν : έσο 4 γ) ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ Σαρ. Γ/λζε:ΣΑΓΗΟΤ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : γα) ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ (ΣΟΜΔΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ) Σαρ. Γ/λζε : ΒΑ. ΟΦΗΑ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : γβ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ (ΣΟΜΔΑ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ) Σαρ. Γ/λζε: Π. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : ,

5 5 γγ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ (ΣΟΜΔΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ) Σαρ. Γ/λζε : ΓΗΟΗΚΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : έσο 402 δ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Νίθεο 5-7, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , 626 δα) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ) Σαρ. Γ/λζε: ΑΜΑΛΗΑ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : ε) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΧΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Σαρ. Γ/λζε:ΑΚΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : , Σειέθσλν : , έσο 3 ζη) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Σαρ. Γ/λζε: ΜΔΟΓΔΗΧΝ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : ,870 έσο 872 δ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Σαρ. Γ/λζε: ΑΥΑΡΝΧΝ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : ε) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Σαρ. Γ/λζε: Α. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ ΜΑΡΟΤΗ FAX : Σειέθσλν : ,644,614,504 ζ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 20-22, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 649, 654 η) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΓΗΟΤ 29, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν: ηα) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Σαρ. Γ/λζε: ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , 815,819 ηβ) ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ Σαρ. Γ/λζε: ΜΔΟΓΔΗΧΝ ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : , , (ηειεθσληθό θέληξν) ηγ) ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ (θ. Ν. ΠΑΠΠΑ) Σαρ. Γ/λζε: ΜΔΓΑΡΟ ΜΑΞΗΜΟΤ, ΖΡΧΓΟΤ ΑΣΣΗΚΟΤ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : ηδ) ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ (θ. ΑΛ. ΦΛΑΜΠΟΤΡΑΡΖ) Σαρ. Γ/λζε : ΒΑ. ΟΦΗΑ 15, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν:

6 6 5. Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο α) Αηηηθήο Καηεράθε 56- T.K ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 603 E- mail : β) Θεζζαιίαο- ηεξεάο Διιάδαο σθξάηνπο 111- T.K ΛΑΡΗΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 4 E- mail : γ) Ζπείξνπ- Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Β. Ζπείξνπ 20- T.K ΗΧΑΝΝΗΝΑ FAX : Σειέθσλν : , , , E- mail : δ) Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ Ν. Δζληθή Οδόο Παηξώλ- Αζελώλ 158, T.K ΠΑΣΡΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 034, E- mail : ε) Αηγαίνπ Αθηή Μηανύιε 83 & Μπόηζαξε 2-8, T.K ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 807 E- mail : ζη) Κξήηεο Πι. Κνπληνπξηώηε- T.K ΖΡΑΚΛΔΗΟ FAX : Σειέθσλν : έσο 3 E- mail : δ) Μαθεδνλίαο- Θξάθεο Καζ. Ρσζίδε 11- T.K ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 6. Έλσζε Πεξηθεξεηώλ Διιάδαο Μεζνγείσλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 7. Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.) Αθαδεκίαο 65 & Γελλαδίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 8. Πξνμεληθέο Αξρέο ηεο Διιάδαο (Πξεζβείεο, Γεληθά Πξνμελεία &Πξνμεληθέο Αξρέο): 9. Μόληκεο Διιεληθέο Αληηπξνζσπείεο (Μ.Δ.Α.) ζηελ Δ.Δ. θαη ζηνλ Ο.Ο..Α. α).- Μ.Δ.Α. ζηελ Δ.Δ. Fax: (00322) β).- Μ.Α. Ο.Ο..Α. Fax: (00331)

7 7 10.Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο (Ν..Κ.) Αθαδεκίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 11. Δζληθό πκβνύιην Ραδηνηειεόξαζεο (Δ..Ρ) Ακεξηθήο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 12. Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (Ρ.Α.Δ) Πεηξαηώο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 13. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε Υαιθνθνλδύιε ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζόδσλ από Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδόηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειώζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο Πεηξαηώο 207 & Αιθίθξνλνο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , , E- mail : 15. Eιιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.) Πεηξαηώο 46 & Δπνληηώλ Πεηξαηάο FAX : Σειέθσλν : , (ηει. Κέληξν) E- mail : 16.Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ) Πεηξαηώο 211- Σ.Κ ΣΑΤΡΟ FAX : (ΔΚΓΓΑ), (ΗΝ.ΔΠ) Σειέθσλν : έσο 401 (ΔΚΓΓΑ) θαη , (ΗΝ.ΔΠ) E- mail : (ΔΚΓΓΑ), (ΗΝ.ΔΠ) 17. Γεληθόο Δπηζεσξεηήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Λ. Κεθηζίαο 1-3 & Λ. Αιεμάλδξαο- Σ.Κ ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : E- mail : 18. ώκα Δπηζεσξεηώλ-Διεγθηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Λ.πγγξνύ 60- Σ.Κ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 19. Αλώηαην πκβνύιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ (Α..Δ.Π.) Σαρ. Γ/λζε : Πνπιίνπ 6-Σ.Κ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 20. Δζληθό Σππνγξαθείν Σαρ. Γ/λζε: Καπνδηζηξίνπ 34-Σ.Κ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail :

8 8 21. Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ Σαρ. Γ/λζε : Πιαηεία Μαπξνθνξδάηνπ θαη Αραξλώλ 17-Σ.Κ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Η (Γηθαζηηθέο Αξρέο) 1. πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο (ηδ) Παλεπηζηεκίνπ 47 (Κηίξην Αξζαθείνπ) ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Άξεηνο Πάγνο, Λ. Αιεμάλδξαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 3. Διεγθηηθό πλέδξην, Σζόρα & Βνπξλάδνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 822 & έσο 816 E- mail : 4. Γεληθή Δπηηξνπεία ηεο Δπηθξαηείαο ησλ Σαθηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Γηθαζηεξίσλ, Λ. Ρηαλθνύξ ΑΘΖΝΑ FAX : θαη Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΑ (Τπνζεθνθπιαθεία, Γηθεγνξηθνί θαη πκβνιαηνγξαθηθνί ύιινγνη ) 1. Τπνζεθνθπιαθεία: Α.- (Έκκηζζα θαη Κηεκαηνινγηθά Γξαθεία) Β.- Δηδηθά Άκηζζα Τπνζεθνθπιαθεία Γ. Με Δηδηθά Άκηζζα Τπνζεθνθπιαθεία 2. Γηθεγνξηθνί ύιινγνη: 3. πκβνιαηνγξαθηθνί ύιινγνη: 4. Έλσζε Ακίζζσλ Τπνζεθνθπιάθσλ Διιάδνο Παπαθιέζζα ΕΧΓΡΑΦΟΤ FAX : Σειέθσλν : , , ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΒ (Σξάπεδεο, Δπηκειεηήξηα θαη Υξεκαηηζηήξηα) 1. Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδώλ Ακεξηθήο 21Α ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.) Αθαδεκίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο106 E- mail :

9 3. Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ Αθαδεκίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : & , 1506 E- mail : 4.Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ Αθαδεκίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 5.Ναπηηθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο Αθηή Μηανύιε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 829 E- mail : & 6.Ξελνδνρεηαθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο ηαδίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : έσο Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο Μεηξνπόιεσο 12-14, ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : , , E- mail : 8.Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο Νίθεο 4 θαη Δξκνύ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 9.Αξαβν- Διιεληθό Δπηκειεηήξην Δκπνξίνπ & Αλαπηύμεσο Λ. Κεθηζίαο , Ν. ΦΤΥΗΚΟ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 10.Διιελν- Ακεξηθαληθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Μεζνγείσλ , ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : E- mail : 11.Διιελν- Βξεηαληθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Λ. Βαζ. νθίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 12.Διιελν- Γαιιηθό Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην ίλα ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 13.Διιελν- Γεξκαληθό Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Γνξπιαίνπ 10-12, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 9

10 10 14.Διιελν- Ηαπσληθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Λεσθ. Ακαιίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 15.Διιελν- Ηηαιηθό Δπηκειεηήξην Μάξλεο θαη Αβέξσθ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 16.Διιελν- ινβεληθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Ξαλζίππνπ , ΠΑΠΑΓΟΤ FAX : Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΓ (Ηαηξηθνί θαη Φαξκαθεπηηθνί ύιινγνη θαη Δπηρεηξήζεηο) 1. Παλειιήληνο Ηαηξηθόο ύιινγνο Πινπηάξρνπ 3 & Τςειάληνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθόο ύιινγνο Πεηξαηώο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 3. Διιεληθή Οδνληηαηξηθή Οκνζπνλδία Θεκηζηνθιένπο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , , E- mail : 4. ύλδεζκνο Φαξκαθεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Διιάδαο (.Φ.Δ.Δ) Λεσθ. Κεθηζίαο 280 & Αγξηλίνπ ΥΑΛΑΝΓΡΗ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 5.Παλειιήληα Έλσζε Ηδησηηθώλ Κιηληθώλ Ηνπζηηληαλνύ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΓ (πλδηθαιηζηηθέο Οξγαλώζεηο Δξγαδνκέλωλ θαη πληαμηνύρωλ) 1. Αλσηάηε Γηνίθεζε Δλώζεσλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (Α.Γ.Δ.Γ.Τ.) Φηιειιήλσλ & Φύιια ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail :

11 11 2. Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηώλ Διιάδνο (Γ..Δ.Δ.) Παηεζίσλ ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : E- mail : 3. Παλειιήληα Έλσζε Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ πληαμηνύρσλ Αζελάο ΑΘΖΝΑ 4. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Πνιηηηθώλ πληαμηνύρσλ (Π.Ο.Π.) Σξνίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 5.Έλσζε Απνζηξάησλ Αμησκαηηθώλ ηξαηνύ Υ. Σξηθνύπε ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 6. Έλσζε Απνζηξάησλ Αμησκαηηθώλ Ναπηηθνύ Παπαξξεγνπνύινπ ΑΘΖΝΑ FAX : & Σειέθσλν : έσο 431 E- mail : & 7. Έλσζε Απνζηξάησλ Αμησκαηηθώλ Αεξνπνξίαο Υαιθνθνλδύιε ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 8. ύιινγνο πληαμηνύρσλ Πξνζσπηθνύ Η.Κ.Α. Βειαξά ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΔ (πλδηθαιηζηηθέο Αγξνηηθέο Δλώζεηο & πλεηαηξηζκνί) 1. Παλειιήληα πλνκνζπνλδία Δλώζεσλ Γεσξγηθώλ πλεηαηξηζκώλ (ΠΑ..Δ.Γ.Δ..), Αξθαδίαο 26 & Μεζνγείσλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Γεληθή πλνκνζπνλδία Αγξνηηθώλ πιιόγσλ Διιάδνο (ΓΔ..Α..Δ.) Αξθαδίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 3. πλνκνζπνλδία Γεκνθξαηηθώλ Αγξνηηθώλ πιιόγσλ Διιάδαο (Τ.Γ.Α..Δ.), Κεξακέσλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 911 E- mail

12 12 ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΣ (Δλώζεηο Βηνκεραληθώλ, Βηνηερληθώλ & Δκπνξηθώλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Δπαγγεικαηηθνί θνξείο) 1. Γεληθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηώλ Βηνηερλώλ Δκπόξσλ Διιάδνο (Γ..Δ.Β.Δ.Δ.), Αξηζηνηέινπο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Έλσζε Αζθαιηζηηθώλ Δηαηξηώλ Διιάδνο Ξελνθώληνο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 3. Έλσζε Δκπόξσλ Τγξώλ Καπζίκσλ Ν. Αηηηθήο Πάξνδνο Σαύξνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 4. Έλσζε Δπαγγεικαηηθνύ Πνδνζθαίξνπ Β & Γ Δζληθήο Καηεγνξίαο Θεκηζηνθιένπο ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : , , E- mail : 5. Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνύ Δκπνξίνπ Μεηξνπόιεσο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 6. Οκνζπνλδία Αξηνπνηώλ Διιάδαο Κνπκνπλδνύξνπ ΑΘΖΝΑ 7. Οκνζπνλδία Βελδηλνπσιώλ Διιάδνο Λόληνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 8. Έλσζε Δηζαγσγέσλ Μεηαρεηξηζκέλσλ Αληαιιαθηηθώλ Απηνθηλήησλ Αζελώλ, Πεηξαηώο & Πεξηρώξσλ (Δ.Δ.Μ.Α.Α.), Καζζάλδξαο ΑΘΖΝA FAX : Σειέθσλν : E- mail : 9. Παλειιήληα Οκνζπνλδία ΣΑΞΗ θαη Αγνξαίσλ (Π.Ο.Δ.Η.Α.Σ.Α) Πεηξαηώο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 10.Παλειιήληνο ύλδεζκνο Βηνηερληώλ & Βηνκεραληώλ Πιεθηηθήο σηήξνο 2-4, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 11. Δληαία Οκνζπνλδία Βηνηερλώλ Δπηζθεπαζηώλ Απηνθηλήησλ Μεραλεκάησλ Μνηνζηθιεηώλ (Δ.Ο.Β.Δ.Α.Μ.Μ), Κξαηύινπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail :

13 12. Παλειιήληνο ύλδεζκνο Δμαγσγέσλ Κξαηίλνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 13. ύλδεζκνο Δηζαγσγέσλ- Δκπόξσλ Μεηαρεηξηζκέλσλ Απηνθηλήησλ- Μεραλεκάησλ & Αληαιιαθηηθώλ, Βάθρνπ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 14. ύλδεζκνο Δηζαγσγέσλ Αληηπξνζώπσλ Απηνθηλήησλ (ΔΑΑ) Λεσθ. Κεθηζίαο ΥΑΛΑΝΓΡΗ FAX : Σειέθσλν : E- mail : & 15.ύλδεζκνο Δκπόξσλ Δηζαγσγέσλ Απηνθηλήησλ Διιάδνο Δι. Βεληδέινπ ΚΑΛΛΗΘΔΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 16. Παλειιήληνο ύλδεζκνο Δκπόξσλ Δηζαγσγέσλ Γηθύθισλ Λ. Βνπιηαγκέλεο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 17. ύλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο Πιαηεία Μνξηρόβνπ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 18. ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληώλ (.Δ.Β.) Ξελνθώληνο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : & E- mail : 19. ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Αηηηθήο & Πεηξαηά Ακεξηθήο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 20. ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο Πι. Μνξηρόβνπ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 21. ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Θεζζαιίαο & Κεληξ. Διιάδνο Δι. Βεληδέινπ ΒΟΛΟ FAX : Σειέθσλν : , έσο 408 E- mail : 22. ύλδεζκνο Θεζζαιηθώλ Δπηρεηξήζεσλ & Βηνκεραληώλ Μ. Αληύπα ΛΑΡΗΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 13

14 23. ύλδεζκνο Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ θαη Δ.Π.Δ. Παλεπηζηεκίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 24. ύλδεζκνο Δηζαγσγέσλ θαη Καηαζθεπαζηώλ Σακεηαθώλ πζηεκάησλ (.Δ.Κ.Σ) Λεσθόξνο Αζελώλ ΥΑΨΓΑΡΗ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 25. πλδηθάην Απηνθηλεηηζηώλ Σαμί Αηηηθήο (.Α.Σ.Α) Μάξλε ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 26. ύλδεζκνο Δηαηξηώλ Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδώλ Διιάδαο (.Δ.Δ.Π.Δ) Ίσλνο Γξαγνύκε ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 051 E- mail : 27. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ Σξνθίκσλ (.Δ.Β.Σ) Λεσθ.Κεθηζίαο Ν. ΦΤΥΗΚΟ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 28. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ (.Δ.Δ.Σ) Πιαηεία Θεάηξνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 29. ύλδεζκνο Δηζαγσγέσλ- Δμαγσγέσλ Πξντόλησλ Υάιπβoο (.Δ.Δ.Υ) Λεσθ. ΝΑΣΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 30. ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Ληαληθήο Πσιήζεσο Διιάδνο (.Δ.Λ.Π.Δ.), Αδξηαλνύ Ν. ΦΤΥΗΚΟ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 31. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Απνζηαγκάησλ θαη Οηλνπλεπκαησδώλ Πνηώλ (.Δ.Α.Ο.Π.), Μαξ. Αληύπα 86-88, ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 32. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Υεκηθώλ Βηνκεραληώλ Λαγνπκηηδή ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 33. ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ Διιάδαο (.Δ.Π.Δ) Ακβξ. Φξαληδή ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 541 E- mail : 14

15 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Πξαηεξηνύρσλ Δκπόξσλ Καπζίκσλ (Π.Ο.Π.Δ.Κ.) Αξρηκήδνπο ΖΡΑΚΛΔΗΟ FAX : Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΕ (Δλώζεηο θαηαζθεπαζηώλ ηερληθώλ έξγωλ) 1. ύλδεζκνο Οηθνδνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Βνξείνπ Διιάδνο Μεηξνπόιεσο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Παλειιήληα Έλσζε Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ Δξγνιεπηώλ (Π.Δ.Γ.Μ.Δ.Γ.Δ) Γεκνζίσλ Έξγσλ, Αζθιεπηνύ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 3. ύλδεζκνο Σερληθώλ Δηαηξεηώλ Ζ Σάμεσο Πηλδάξνπ ΑΘΖΝΑ 4. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Δηαηξεηώλ Γξαθείσλ Μειεηώλ (ΔΓΜ) Καξλεάδνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 5. ύλδεζκνο Σερληθώλ Δηαηξηώλ Αλσηέξσλ Σάμεσλ (ΣΔΑΣ) Πηλδάξνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 6. Έλσζε Καηαζθεπαζηώλ Κηηξίσλ Διιάδνο Λ. πγγξνύ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 7. Παλειιήληα Έλσζε πλδέζκσλ Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Π.Δ..Δ.Γ.Δ.) Θεκηζηνθιένπο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΖ (πλδηθαιηζηηθέο Δλώζεηο Δπαγγεικαηηώλ Σνπξηζκνύ) 1. Παλειιήληα Έλσζε Ηδηνθηεηώλ Δπηρεηξεκαηηώλ Κάκπηλγθ ηαδίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2.Παλειιήληα Έλσζε Σαμηδησηηθώλ Γξαθείσλ Αεξνκεηαθνξώλ (Π.Δ.ΣΑ.Γ.Α) Ησζήθ ησλ Ρνγώλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail :

16 16 3. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ξελνδόρσλ ηαδίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 4. Γεληθή Παλειιαδηθή Οκνζπνλδία Δπηρεηξήζεσλ Σνπξηζκνύ (ΓΔ.Π.Ο.Δ.Σ.) Παλεπηζηεκίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 5.πλνκνζπνλδία Δπηρεηξεκαηηώλ Δλνηθηαδνκέλσλ Γσκαηίσλ Γηακεξηζκάησλ (.Δ.Δ.Γ.Γ.Δ) Διιάδνο, Γηνλπζίνπ Αηγηλήηνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΘ (Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί ) 1. Γεκόζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ (Γ.ΔΠ.Α. ) Α.Δ. Μεζνγείσλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνύ (Γ.Δ.Ζ.) Υαιθνθνλδύιε ΑΘΖΝΑ FAX : & Σειέθσλν : & E- mail : & 3. Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο (Δ..Τ.Γ) Α.Δ. Θεζέσο ΚΑΛΛΗΘΔΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 4. Δζληθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ (Δ.Ο.Φ) Μεζνγείσλ ΥΟΛΑΡΓΟ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 5. Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα ΑΒΔΔ (ΔΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ) Λ. Ζιηνππόιεσο ΤΜΖΣΣΟ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 6. Διιεληθά Καύζηκα Οξπθηέιαηα (Δ.Κ.Ο) Α.Β.Δ.Δ Λ. Μεζνγείσλ 2 (Πύξγνο Αζελώλ) ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 7. Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. Υεηκάξξαο 8Α ΜΑΡΟΤΗ FAX : έσο 511 Σειέθσλν :

17 8. Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο Α.Δ. Μεηξνπόιεσο 34- ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : & Σειέθσλν : & E- mail : 9. Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΛ.ΣΑ) Απειινύ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 10. Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία (Δ.Π.Ο.) Λ. πγγξνύ Ν. ΜΤΡΝΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 11. Διιεληθή Ραδηνθσλία Σειεόξαζε (Δ.Ρ.Σ.) Α.Δ Μεζνγείσλ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 12. Διιεληθόο Οξγαληζκόο Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ (Ο.Π.Δ) Α.Δ Μ. Αληύπα 86-88, Ζιηνύπνιε FAX : Σειέθσλν : E- mail : 13.Δζληθό Σακείν Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Δ.Σ.Δ.ΑΝ) Ακαιίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 204 E- mail : 14.Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ (Δ.Ο.Σ) Αλ. Σζόρα ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 15. Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο (ΔΛ.Ο.Σ.) Α.Δ Λεσθόξνο Κεθηζνύ ΠΔΡΗΣΔΡΗ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 16. Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ (Δ.Φ.Δ.Σ.) Καξύζηνπ 5 & Παλόξκνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 17. Δηαηξία Ύδξεπζεο & Απνρέηεπζεο Πξσηεύνπζαο (ΔΤΓΑΠ) Χξσπνύ ΓΑΛΑΣΗ FAX : Σειέθσλν : & E- mail : 18. Δηαηξεία Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο (Δ.Τ.Α.Θ.) Α.Δ. Δγλαηίαο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 17

18 19. Ίδξπκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (Η.Κ.Α) Αγ. Κσλ/λνπ ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : , E- mail : 20. Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ (ΚΔ.Π.Δ.) Ακεξηθήο ΑΘΖΝΑ FAX : & Σειέθσλν : & E- mail : 21. Ναπηηθό Απνκαρηθό Σακείν (Ν.Α.Σ.) Δζληθήο Αληίζηαζεο ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 363 E- mail : 22. Οξγαληζκόο Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (Ο.Α.Δ.Γ.) Δζλ. Αληίζηαζεο 8 (Άιηκνο) Π. ΦΑΛΖΡΟ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 23. Οξγαληζκόο Αζηηθώλ πγθνηλσληώλ Θεζζαινλίθεο (Ο.Α..Θ.) Παπαλαζηαζίνπ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 24. Οξγαληζκόο Αζηηθώλ πγθνηλσληώλ Αζελώλ (Ο.Α..Α.) Μεηζόβνπ ΑΘΖΝΑ FAX : & Σειέθσλν : & έσο 080 E- mail : 25.Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο Διεύζεξσλ Δπαγγεικαηηώλ (Ο.Α.Δ.Δ) Αθαδεκίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 303 E- mail : 26. Οξγαληζκόο Γεσξγηθώλ Αζθαιίζεσλ (Ο.Γ.Α) Παηεζίσλ 30 & Καπνδηζηξίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 27. Οξγαληζκόο Γηεμαγσγήο Ηππνδξνκηώλ Διιάδνο (Ο.Γ.Η.Δ.) Α.Δ. Ηππόδξνκνο Αζελώλ Μαξθόπνπιν Μεζνγαίαο FAX : Σειέθσλν : E- mail : 28. Οξγαληζκόο Διιεληθώλ Γεσξγηθώλ Αζθαιίζεσλ (ΔΛ.Γ.Α.) Μεζνγείσλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 29. Οξγαληζκόο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), Λ. Δζληθήο Αληηζηάζεσο Ν. ΗΧΝΗΑ FAX : Σειέθσλν : & E- mail : 18

19 30. Οξγαληζκόο Κεληξηθήο Αγνξάο Αζελώλ (Ο.Κ.Α.Α.) Α.Δ. Κέλλεληπ 1 & Πύξγνπ ΑΓ. ΗΧΑΝΝΖ ΡΔΝΣΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 31. Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (Ο.Λ.Θ.) Ληκάλη Θεζζαινλίθεο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 32. Οξγαληζκόο Ληκέλνο Πεηξαηά (Ο.Λ.Π.) Αθηή Μηανύιε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 33. Οξγαληζκόο Πιεξσκώλ & Διέγρνπ Κνηλνηηθώλ Δληζρύζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνύ & Δγγπήζεσλ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.), Αραξλώλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 34. Οξγαληζκόο Πξνγλσζηηθώλ Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ (Ο.Π.Α.Π) Α.Δ. Κεθηζνύ ΠΔΡΗΣΔΡΗ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 35. Οξγαληζκόο ηδεξνδξόκσλ Διιάδνο (Ο..Δ.) Καξόινπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (Ο.Σ.Δ.) Α.Δ. Κεθηζίαο ΜΑΡΟΤΗ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 37. Σακείν Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Σξαπεδώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Χθέιεηαο (ΣΑΤΣΔΚΧ) Παηεζίσλ ΑΘΖΝΑ FAX : & Σειέθσλν : (επηινγή 1 γηα Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ) E- mail : 38. Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο (Δ.Σ.Δ.Α.) Φηιειιήλσλ 13-15, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 39. Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Τ.Π.Α.) Βαζ. Γεσξγίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΟ FAX : Σειέθσλν : , , E- mail : 40. Μεηνρηθό Σακείν Πνιηηηθώλ Τπαιιήισλ (Μ.Σ.Π.Τ.) Λπθνύξγνπ ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : έσο

20 20 ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Κ (Δλώζεηο Φνξέωλ Μ.Μ.Δ.) 1. Έλσζε Ηδηνθηεηώλ Ζκεξήζησλ Δθεκεξίδσλ Αζελώλ Μνπξνύδε ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Έλσζε Ηδηνθηεηώλ Ζκεξήζησλ Δπαξρηαθώλ Δθεκεξίδσλ Βεζζαξίσλνο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 3. Έλσζε Ηδησηηθώλ Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Δζληθήο Δκβέιεηαο (Δ.Η.ΣΖ..Δ.Δ) Aθαδεκίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 5 E- mail : 4. Έλσζε Πεξηθεξεηαθώλ Καλαιηώλ Διιάδαο Κνθθηλάθε ΠΑΣΖΗΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 5. Παλειιήληα Έλσζε Ηδηνθηεηώλ Ραδηνθσληθώλ ηαζκώλ (Π.Δ.Η.ΡΑ.) Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ Δ ΜΑΡΟΤΗ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 6. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλώζεσλ Πξνζσπηθνύ Σύπνπ θαη Μ.Μ.Δ. (Π.Ο.Δ.Π.ΣΤ.Μ), Βαιασξίηνπ 9Β ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑ (ύιινγνη Ηδηνθηεηώλ & Δλνηθηαζηώλ Αθηλήηωλ) 1. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ηδηνθηεηώλ Αθηλήησλ (Π.ΟΜ.ΗΓ.Α) νθνθιένπο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 2. Έλσζε Ηδηνθηεηώλ Διιάδαο νθνθιένπο ΑΘΖΝΑ 3. ύλδεζκνο Ηδηνθηεηώλ Αθηλήησλ Βνξείνπ Διιάδνο (.Η.Α.Β.Δ) Μεηξνπόιεσο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 4. Παλειιήληνο ύλδεζκνο Πξνζηαζίαο Δλνηθηαζηώλ Καηνηθηώλ & Δπαγγεικαηηθώλ Μηζζώζεσλ Μελάλδξνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : ,

21 21 ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΚΒ (ύιινγνη Δπαγγεικαηηώλ Οδηθώλ Μεηαθνξώλ) 1.Γεληθή πλνκνζπνλδία Ηδηνθηεηώλ Δπαγγεικαηηώλ Απηνθηλεηηζηώλ Διιάδνο (ΓΗΔΑΔ), Πεηξαηώο ΑΘΖΝΑ 2.Γεληθή Παλειιαδηθή Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηηώλ Ηδηνθηεηώλ Λεσθνξείσλ Πνύικαλ Παλεπηζηεκίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : Οκνζπνλδία Φνξηεγώλ Απηνθηλεηηζηώλ Διιάδνο (Ο.Φ.Α.Δ) Παηεζίσλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 762 E- mail : 4. Παλειιαδηθή Οκνζπνλδία Βπηηνθόξσλ Τγξώλ Καπζίκσλ Γεκόζηαο Υξήζεο (Π.Ο.Β.Τ.Κ) Ζθαίζηνπ 12 & Φσηνπνύινπ ΚΑΡΑΜΑΓΚΑ FAX : & Σειέθσλν : E- mail : & 5. ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Γηεζλνύο Γηακεηαθνξάο θαη Δπηρεηξήζεσλ Logistics Διιάδνο (ΤΝΓΓΔ & L) Λεσθ. πγγξνύ Ν. ΜΤΡΝΖ FAX : Σειέθσλν : έσο 942 E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΚΓ (Δλώζεηο Δπαγγεικαηηώλ Ναπηηθώλ Μεηαθνξώλ) 1. Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηώλ Αθηή Μηανύιε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : & Σειέθσλν : έσο 165 E- mail : 2. ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Δπηβαηεγνύ Ναπηηιίαο (.Δ.Δ.Ν.) Αθηή Μηανύιε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : & Σειέθσλν : & E- mail : 3. Δλσζε Δθνπιηζηώλ Κξνπαδηεξνπινίσλ θαη Φνξέσλ Ναπηηιίαο Αλησλίνπ Ακπαηηέινπ ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : Δλσζε Πινηνθηεηώλ Ρπκνπιθώλ θαη Ναπαγνζσζηηθώλ Πινίσλ Αγ. ππξίδσλα ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν: Έλσζε Δθνπιηζηώλ Ναπηηιίαο Μηθξώλ Απνζηάζεσλ Αθηή Μηανύιε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail :

22 22 6. Παλειιήληα Έλσζε Πινηνθηεηώλ-Δθνπιηζηώλ Ρ/Κ-Ν/Γ Πινίσλ «Αγ. Νηθόιανο» 2αο Μεξαξρίαο ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 7. Έλσζε Ναππεγνεπηζθεπαζηώλ Πεηξαηά Λνπδνβίθνπ ΠΔΗΡΑΗΑ 8. Έλσζε Αληηπξνζώπσλ Ηδησηηθώλ θαθώλ Αλαςπρήο Αθηή Θεκηζηνθιένπο ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 9. Έλσζε Πνξζκείσλ Δζσηεξηθνύ Γ. Γνύλαξε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Tειέθσλν : Δ-mail 10. Γηεζλήο Ναπηηθή Έλσζε Κνινθνηξώλε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 11. Παλειιήληνο ύλδεζκνο Ναπηηθώλ Πξαθηόξσλ & Δπαγγεικαηηώλ Υξεζηώλ Ληκέλσλ Αθηή Μηανύιε 17-19, ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 12. Παλειιήληνο ύιινγνο Δθνδηαζηώλ Πινίσλ Λνπδνβίθνπ ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 13. Έλσζε Πινηνθηεηώλ Διιεληθώλ θαθώλ Σνπξηζκνύ (Δ.Π.Δ..Σ) Μαξίλα Εέαο, Κηίξην Γηνίθεζεο ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : yachtnet.gr 14. ύλδεζκνο Ηδηνθηεηώλ Σνπξηζηηθώλ Δπαγγεικαηηθώλ θαθώλ Αλεπ Πιεξώκαηνο (ΗΣΔΑΠ) Μαξίλα Αιίκνπ Άιηκνο Σειέθσλν : Παλειιήληα Δλσζε Ζκεξνπινίσλ θαθώλ Πιάησλνο ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : Δλσζε Διιεληθώλ Ναπηηιηαθώλ Μεζηηηθώλ Δηαηξεηώλ(ΔΝ.ΔΛ.Ν.Μ.Δ) Αθηή Μηανύιε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : Δ-mail :

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) Διιεληθόο Δπηκειεηεξηαθόο Σύλδεζκνο Μεηαθνξώλ (Δ.Δ.ΣΥ.Μ.) Απηνθηλεηηζηώλ Διιάδνο (Γ.Σ.Δ.Α.Δ.) Απηνθηλεηηζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11)

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11) ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 12/10/2011 Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΡΗΑ θ.ανασαηοτ ΑΓΑ:45001-ΥΤΜ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 25 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο Α.Γ.. 0/4-4-04 Α/Α ΚΟΜΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πι. πληάγκαηνο πξνο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ θαη έμνδνο κεηξό θαζώο θαη πεδ. Δξκνύ έλαληη Πι. πληάγκαηνο ΤΡΗΕΑ Κνξαή θαη Παλεπηζηεκίνπ Διηά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. Import of coal & coke by exempted users (paragraph 1g article 78 law 2960/01) -Excise duty exemption- VAT & other taxes levied

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. Import of coal & coke by exempted users (paragraph 1g article 78 law 2960/01) -Excise duty exemption- VAT & other taxes levied ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Α)Δ/ΝΗ 17 Η ΣΜΗΜΑ Ε ΥΠΑ ΕΙ- ΕΞΑΓ. Β) Δ/ΝΗ ΕΥΚ- ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001 ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛ.: 1126 Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ : Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Γ/νζη : Αραξλώλ 2 Σασ.Κώδ. : 101 76 ΑΘΖΝΑ Σηλ. : Fax : 2102124499 Email : ax2u216@minagric.gr

Σασ. Γ/νζη : Αραξλώλ 2 Σασ.Κώδ. : 101 76 ΑΘΖΝΑ Σηλ. : Fax : 2102124499 Email : ax2u216@minagric.gr ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 3.2.204 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Απιθμ. Ππωη.: 8834/52884 & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΠΡΟ/ΚΟΤ Σασ. Γ/νζη : Αραξλώλ 2 Σασ.Κώδ. : 0 76 ΑΘΖΝΑ Σηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ζντυπο Εξεταζόμενης Φλης

ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ζντυπο Εξεταζόμενης Φλης τα ΤΑΞΙ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ζντυπο Εξεταζόμενης Φλης Για απόκτηση ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ οδθγησης ΕΔΧ αυτοκινθτων ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ You Drive ΦΤΛΛΟ 1 0 1 2 Πνηνο δξόκνο έρεη θαηεύζπλζε από ην παλεπηζηήκην πξνο ην Γηνηθεηήξην?

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο κεληαίεο θαηαζηάζεηο απνζεκάησλ πνπ ππνβάιινληαη ζηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηώηνο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο

: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο κεληαίεο θαηαζηάζεηο απνζεκάησλ πνπ ππνβάιινληαη ζηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηώηνο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ Αζήλα, 14 Μαΐνπ 2015 Αξ. πξση.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

- ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ, ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ SYZEFXIS ΚΑΗ ΦΑΞ - ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ - ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ

- ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ, ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ SYZEFXIS ΚΑΗ ΦΑΞ - ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ - ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο - ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ, ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Γ/νζη : Αθηνών 18 ΠΑΣΡΑ, 23-12-2011 Πληποθοπίερ : ηαςπινούδηρ Γημήηπηρ Αριθ. Πρωη: 119709 Σηλέθωνο : 2610-453537 (εζ. 7650) Fax : 2610-455221

Σασ. Γ/νζη : Αθηνών 18 ΠΑΣΡΑ, 23-12-2011 Πληποθοπίερ : ηαςπινούδηρ Γημήηπηρ Αριθ. Πρωη: 119709 Σηλέθωνο : 2610-453537 (εζ. 7650) Fax : 2610-455221 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΔΝΗΥΤΔΩΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΓΓΤΖΔΩΝ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.) ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ Σασ. Γ/νζη : Αθηνών 18 ΠΑΣΡΑ, 23-12-2011 Πληποθοπίερ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΜΟΙΔΤΘΗΚΔ ΣΟ ΦΔΚ 2095/B/25-9-2015 ΑΓΑ: ΩΒΤΗ-157 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σει: 2103291444 Αζήλα, 04.12.2015 E-mail: prosopiko@central.tee.gr Αξηζ. πξση.

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σει: 2103291444 Αζήλα, 04.12.2015 E-mail: prosopiko@central.tee.gr Αξηζ. πξση. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ Ν Ι Κ Η Σ 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Τ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο ` Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ/ΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Γ/ΝΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Σατ. Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Γικαίωμα αςηαζθάλιζηρ απολςμένων ηλικίαρ 55 έωρ 64 εηών»

ΘΔΜΑ : «Γικαίωμα αςηαζθάλιζηρ απολςμένων ηλικίαρ 55 έωρ 64 εηών» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΦΑΛΗΖ - ΔΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ : ΔΗΓΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & : ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΟΗΝΩΝ ΔΠΗΥ/ΔΩΝ Ταρ. Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ FZ214 FZ215 FZ246. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ FZ214 FZ215 FZ246. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ΚΩΔ. FZ214 FZ215 FZ246 FZ167 FZ168 FZ169 FZ217 FZ220 FZ251 FZ286 FZ96 FZ97 FZ3 FZ4 FZ374 FZ375 FZ1 FZ2 FZ190 FZ191 FZ192 FZ193 FZ216 FZ381 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο θαη Δλεκέξσζεο (πξώελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο πξνζσπηθνχ ζην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα

ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο πξνζσπηθνχ ζην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΜΗΜΑ : Β - ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΜΙΘΟΓΟΙΑ Αζήλα 2/7/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ. Αθήνα, 31/01/2011 Αρ. πρωη.: 136377

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ. Αθήνα, 31/01/2011 Αρ. πρωη.: 136377 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡ/ΚΖ ΣΜΖΜΑ ΑΜΠΔΛΟΤ & ΞΖΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Σατ Γ/νζη: Αταρνών 2 Σατ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΖΝΑ Πληροθορίες: Γ. Γραμμαηικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 12 Οκηωβπίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ.

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Λεηηνπξγηθνύ ρεδηαζκνύ ΣΜΖΜΑ : Eθαξκνγώλ Γηθηύνπ ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ. : 10401/ΓΔΓΔ/ΓΗΛ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Α. Θενδσξίδνπ ΣΖΛ./ΔΩΣ. : 210 8200914 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : 25/9/2014 ΘΔΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ B /1316/ ) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ B /1316/ ) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ (Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ B /1316/30.5.2013) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 30 Μαΐνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Αξηζκ.πξση. ΤΟΟ/ΠΤ/6/1723

Προς. Αξηζκ.πξση. ΤΟΟ/ΠΤ/6/1723 Αζήλα 12/3/2014 ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡ. Α/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΗΜ. ΤΠΗΡ. ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ. Σαρ. Γ/λζε: Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο: Θ.Ξπινγηάλλε Σειέθσλν: 210.52.13.710

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Π. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Π. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Π. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΒΔΡΟΗ 1, Σ.Κ. 59100, ΒΔΡΟΙΑ ΣΗΛ. ΟΙΚΙΑ 23310-71012, ΣΗΛ. ΓΡΑΦΔΙΟΤ 23310-28383, ΣΗΛΔΟΜΟΙΟΣΤΠΟ (FAX) 23310-28383, ΚΙΝ. 6978 777950 E-MAIL: papageor@anhma.gr ΠΡΟΧΠΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Μαπούζι, 13-01-2011 ΑΠ. 589/023 ΑΠΟΦΑΣΗ Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Η Ολομέλεια ηηρ Εθνικήρ Επιηποπήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων Ελευθερία Παγούνη Σει.: 2310 554968 Fax: 2310 550140 e-mail pagouni@aqs.gr Περίληψη προσόντων 10εηήο ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε ζέκαηα Πνηόηεηαο (πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο) θαη Αλαδηνξγάλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ ηξαπεδώλ, όπωο θαηαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο θαηά ηα έηε 2006-2011 Α. Όκηινο Λαϊθήο Τξάπεδαο Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 20.4.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Α.Π.Γ3δ/Γ.Φ.1.2 α ΦΑΤ9/2015/Γ.Π. οικ. 28500 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ.

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ. ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτζλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Πληροφορίες :Παναγιώτα Μακροδημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ- ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 30/06/2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΗΛΩΗ ΜΟΤΕΙΩΝ Απιθ. Ππωη.: ΚΑΙ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΑΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 30/06/2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΗΛΩΗ ΜΟΤΕΙΩΝ Απιθ. Ππωη.: ΚΑΙ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΑΗ Επί αποδείξει Πποθεζμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 30/06/2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΗΛΩΗ ΜΟΤΕΙΩΝ Απιθ. Ππωη.: ΚΑΙ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σασ. Δ/νζη : Πι. Καξύηζε 12 ΤΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΜΣΕ/166892/18967

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΩΝ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΖΜΔΡΖ ΔΠΗΚΔΦΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Δ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΗ ΛΔΤΚΑΓΑ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΖΜΔΡΖ ΔΠΗΚΔΦΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Δ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΗ ΛΔΤΚΑΓΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΣΗ ΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Αζήλα, 31/12/2014. Απιθμ. Ππωη.: Γ32/570

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Αζήλα, 31/12/2014. Απιθμ. Ππωη.: Γ32/570 ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Αζήλα, 31/12/2014 Απιθμ. Ππωη.: Γ32/570 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΡΟ Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ & Ειέγρνπ Δαπαλώλ Σει. 210 5215427-431 E-mail: diefecon@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 579 ης σνεδρίαζης (12-10-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Απνδνρή ηεο ππ» αξ 47941/11-9-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 5.286 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 24.08.2015 ΔΩ 30.08.2015

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 5.286 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 24.08.2015 ΔΩ 30.08.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 02 επηεκβξίνπ 2015 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 5.286 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 24.08.2015 ΔΩ 30.08.2015 Οη κεξηθνί επηηόπηνη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακοίνωζη - Ππόζκληζη για απόζπαζη και μεηάηαξη ςπαλλήλων ζηο Πεπιθεπειακό Σμήμα Ηπείπος ηος Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ»

Θέμα: «Ανακοίνωζη - Ππόζκληζη για απόζπαζη και μεηάηαξη ςπαλλήλων ζηο Πεπιθεπειακό Σμήμα Ηπείπος ηος Σεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ Ν Ι Κ Η Σ 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Τ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 24 Ηνπιίνπ 2009 Αξηζ. Πξωη.: 5029258/3559/Α0019

Αζήλα, 24 Ηνπιίνπ 2009 Αξηζ. Πξωη.: 5029258/3559/Α0019 ΓΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΚ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 19 ε ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Ανακοίνυζη μεηάηαξηρ ςπαλλήλυν ηυν κλάδυν ΠΔ,ΣΔ Μησανικών ζηο Τποςπγείο Οικονομικών»

ΘΔΜΑ: «Ανακοίνυζη μεηάηαξηρ ςπαλλήλυν ηυν κλάδυν ΠΔ,ΣΔ Μησανικών ζηο Τποςπγείο Οικονομικών» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-ΗΔΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ (Γ) ΣΜΖΜΑ Β Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ

3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ 3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ Παξαζθεπή, 13 Ννεκβξίνπ 2015 09.00 11.00 ηξνγγπιό Σξαπέδη : Δπηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα Τγείαο Π.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ & ΙΟΝΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΓΑ Β44ΔΟΡ1Φ-ΟΑΓ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Πάηξα, 29-2- 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Π9-ΔΑ. Μαρούζι, 01 Ιοσνίοσ 2011 Αριθ. Πρωη. 62559/Γ2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

ΑΔΑ: 4Α3Π9-ΔΑ. Μαρούζι, 01 Ιοσνίοσ 2011 Αριθ. Πρωη. 62559/Γ2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ Γ ----- Σαρ. Γ/λζε: Α. Παπαλδξένπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ και ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ τοσ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Πεξηνρή Ψαζάθη, Σ.Κ. 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ Σει. 26820.50552, θηλ. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας . ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ ΑΙΙΖΙΔΓΓΤΖ Ιάπιζα 12/05/2010 Απ. Ππωη. Φ6/7092 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟ : Σνπο Γηνηθεηέο θαη Αλαπιεξσηέο Γηεύζπλζε: Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ/ΝΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΣΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Σαρ. Γ/vζε : Κoξvάξoπ 1& Δξκoύ 105 63 Aζήλα Πιεξνθνξίεο : Γξαθείν Γ/ληή Σειέθσvo : 210 3286301

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2012 2016

ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2012 2016 ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2012 2016 Δλεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηνπ ΟΛΠ Α.Δ. θ. Γηώξγνπ Αλσκεξίηε ζηα Πνζεηδώληα 2012 ΠΔΙΡΑΙΑ 06 Ινπλίνπ 2012 Έξγν 1. Δπέθηαζε Κξεπηδώκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΣΟΙΥΕΙΩΝ Σ.Α. Πιεξνθνξίεο: Γηνλπζία Πνιπγέλε Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα. Γειηίν Ρύπνπ

Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα. Γειηίν Ρύπνπ Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα Γειηίν Ρύπνπ Από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ππελζπκίδεηαη όηη νη εμεηάζεηο ησλ εηδηθώλ καζεκάησλ γηα ηνπο απνθνίηνπο Λπθείνπ (ΓΔΛ- ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Αζήλα, 12 Μαξηίνπ - 2009 Αξηζ. Πξση. 1764

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Αζήλα, 12 Μαξηίνπ - 2009 Αξηζ. Πξση. 1764 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Αζήλα, 12 Μαξηίνπ - 2009 Αξηζ. Πξση. 1764 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ &ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΥΔΓΗΩΝ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΔ ΣΗΜΔ ΕΩΝΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ

ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΔ ΣΗΜΔ ΕΩΝΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΛΔΒΟ ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΔ ΣΗΜΔ ΕΩΝΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ Οικιζμός περιοτή Πόλη Μσηιλήνης Α ΕΧΝΖ: ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΒΟΛΟΓΗΑΝΝΖ - Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ - ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ - Α. Π ΑΛΛΖ - ΑΠΟΣ. ΑΠΟΣΟΛΟΤ - ΟΡΗΟ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δπώνσμο: ΦΑΠΙΓΗΣ Όνομα: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγακνο Σηλέθωνο Δπικοινωνίας: 6945-935361 e.mail: mchapidis@gmail.com ΠΟΤΓΔ 2006 Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα