ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ & ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΤΚΛΗΩΝ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΘΖΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2015

2 2 ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Α (Κεληξηθή Τπεξεζία) 1. Γ/λζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα θαη Γξαθεία 2. Γξαθείν Ννκηθνύ πκβνύινπ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 3. Δηδηθό Γξαθείν Ννκηθνύ πκβνύινπ Φνξνινγίαο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 4. Γξαθείν Ννκηθνύ πκβνύινπ Γ.Λ.Κ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Β (Φνξνινγηθέο & Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο) 1. Γ.Ο.Τ. α. Γ.Ο.Τ. ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνύλ Σκήκαηα Διέγρνπ θαη Γηθαζηηθνύ β. Γ.Ο.Τ. ζηηο νπνίεο δελ ιεηηνπξγνύλ Σκήκαηα Διέγρνπ θαη Γηθαζηηθνύ. 2. Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο 3. Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο 4. Κέληξν Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ Μεγάινπ Πινύηνπ (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π.) 5. Κέληξν Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.) 6. Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ 6.1. Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ-Απηνηειέο Σκήκα Δπαλεμέηαζεο, Ννκηθήο & Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο (Θεζζαινλίθε) 7. Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο 8. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ» ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Γ (Πεξηθεξεηαθέο & Απνθεληξωκέλεο Σειωλεηαθέο Τπεξεζίεο) 1. Σεισλεία θαη Σνπηθά Σεισλεηαθά Γξαθεία απηώλ 2. Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο 3. Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο Σεισλείσλ (ΔΛ.Τ.Σ.) 4. Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γεκόζηνπ Τιηθνύ ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Γ (Γεκνζηνλνκηθέο Τπεξεζίεο) 1. Τ.Γ.Δ. ζηελ Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζηα Τπνπξγεία 2. Δηδηθό Λνγηζηήξην ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο. 3. Τ.Γ.Δ. ζηνπο Ννκνύο,ζηηο Ννκαξρίεο θαη ζηα Ν.Π.Γ.Γ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Δ (Τπεξεζίεο Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο) Πεξηθεξεηαθέο Υεκηθέο Τπεξεζίεο ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Σ (Δηδηθέο Απνθεληξωκέλεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη Φνξείο πνπ επνπηεύνληαη από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ) 1.Γηεύζπλζε Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ 1.1.Τπνδηεύζπλζε Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ (Θεζζαινλίθε) 1.2.Γξαθεία Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ 2.Γηεύζπλζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 2.1. Γηεύζπλζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ-Σκήκα Γ (Θεζζαινλίθε) 3. Τπεξεζία Δξεπλώλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.) 3.1. Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.-Δπηρεηξεζηαθό Σκήκα Σ Δξεπλώλ & Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Θεζζαινλίθε) 3.2. Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.-Δπηρεηξεζηαθό Σκήκα Ε Δξεπλώλ & Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Πάηξα) 4. Δηδηθή Γηεύζπλζε Διέγρνπ Δζληθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Γαπαλώλ & Καηαπνιέκεζεο Απάηεο θαη Γηαθζνξάο 5. Πεξηθεξεηαθέο Δπηρεηξεζηαθέο Γηεπζύλζεηο ώκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο 6.Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. πνπ επνπηεύνληαη από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ

3 3 ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Ε (πλδηθαιηζηηθνί ύιινγνη Τπαιιήιωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ) 1. Π.Ο.Δ.- Γ.Ο.Τ. 2. ύιινγνη Δξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ. όιεο ηεο ρώξαο 3. Οκνζπνλδία Σεισλεηαθώλ Τπαιιήισλ Διιάδαο (Ο.Σ.Τ.Δ.) 4. Δλώζεηο Σεισλεηαθώλ Τπαιιήισλ Διιάδαο (Δ.Σ.Τ.Δ.) 5. Οκνζπνλδία πιιόγσλ Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (Ο..Τ.Τ.Ο.) 6. ύιινγνο Τπαιιήισλ Γ.Λ.Κ. 7. ύιινγνο Σερληθώλ Τπαιιήισλ Γ.Υ.Κ. 8. ύιινγνο Τπαιιήισλ ΚΔ.Π.Τ.Ο. 9. Παλειιήληνο ύιινγνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζεσξεηώλ 10. ύιινγνο Δξγαδνκέλσλ ζηελ Γ.Δ.Γ.Δ.Α.Γ. 11. ύιινγνο Τπαιιήισλ Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Ζ (ύιινγνη Λνγηζηώλ θαη Δθηειωληζηώλ) 1. Έλσζε Φνξνηερληθώλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ Ν. Θεζζαινλίθεο (Δ.Φ.Δ.Δ.Θ.), Γσδεθαλήζνπ 22 - Σ.Κ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Έλσζε Φνξνηερλώλ Οηθνλνκνιόγσλ Βνξείνπ Διιάδνο (Δ.Φ.Ο.Β.Δ) Δγλαηίαο 1- T.K Θεζζαινλίθε FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 3. Λνγηζηηθόο ύιινγνο Αζελώλ Δι. Βεληδέινπ ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ FAX : Σειέθσλν : Οκνζπνλδία Δθηεισληζηώλ Διιάδνο Καξαίζθνπ ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 5. Παλειιήληα Έλσζε Φνξνηερληθώλ Δπηζηεκόλσλ (Π.Δ.Φ.Δ.) επνιίσλ 9 (Πι. Αηηηθήο) ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 6. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Λνγηζηώλ Κάληγγνο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 7. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Φνξνηερληθώλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ (Π.Ο.Φ.Δ.Δ.) Ηνπιηαλνύ 42-46, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 8. ώκα Οξθσηώλ Λνγηζηώλ (.Ο.Λ.) Φ. Νέγξε ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail :

4 4 9. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Οηθνλνκνιόγσλ Διεύζεξσλ Δπαγγεικαηηώλ Διιάδαο (Π.Ο.Ο.Δ.Δ.Δ.) Σαρ. Γ/λζε : Γακβέηηα ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : ύιινγνο Δθηεισληζηώλ Πεηξαηώο Αζελώλ Σζακαδνύ ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : & E- mail : 11.ύιινγνο Δθηεισληζηώλ Θεζζαινλίθεο Κνπληνπξηώηνπ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Θ (Γηνηθεηηθέο Αξρέο) 1. Βνπιή ησλ Διιήλσλ Μέγαξν Βνπιήο ΑΘΖΝΑ FAX : & Σειέθσλν : & , E- mail : & 2. Πνιηηηθό Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ Μέγαξν Βνπιήο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 284 E- mail : 3. Αληηπξόεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο Σαρ. Γ/λζε : ΕΑΛΟΚΧΣΑ 10, ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν: Τπνπξγεία (Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ & Οξγάλσζεο) α) ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ Σαρ. Γ/λζε: ΒΑ. ΟΦΗΑ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : β) ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ Σαρ. Γ/λζε:ΜΔΟΓΔΗΧΝ , ΥΟΛΑΡΓΟ FAX : Σειέθσλν : έσο 4 γ) ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ Σαρ. Γ/λζε:ΣΑΓΗΟΤ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : γα) ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ (ΣΟΜΔΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ) Σαρ. Γ/λζε : ΒΑ. ΟΦΗΑ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : γβ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ (ΣΟΜΔΑ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ) Σαρ. Γ/λζε: Π. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : ,

5 5 γγ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ (ΣΟΜΔΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ) Σαρ. Γ/λζε : ΓΗΟΗΚΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : έσο 402 δ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Νίθεο 5-7, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , 626 δα) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ) Σαρ. Γ/λζε: ΑΜΑΛΗΑ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : ε) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΧΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Σαρ. Γ/λζε:ΑΚΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : , Σειέθσλν : , έσο 3 ζη) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Σαρ. Γ/λζε: ΜΔΟΓΔΗΧΝ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : ,870 έσο 872 δ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Σαρ. Γ/λζε: ΑΥΑΡΝΧΝ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : ε) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Σαρ. Γ/λζε: Α. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ ΜΑΡΟΤΗ FAX : Σειέθσλν : ,644,614,504 ζ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 20-22, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 649, 654 η) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΓΗΟΤ 29, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν: ηα) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Σαρ. Γ/λζε: ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , 815,819 ηβ) ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ Σαρ. Γ/λζε: ΜΔΟΓΔΗΧΝ ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : , , (ηειεθσληθό θέληξν) ηγ) ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ (θ. Ν. ΠΑΠΠΑ) Σαρ. Γ/λζε: ΜΔΓΑΡΟ ΜΑΞΗΜΟΤ, ΖΡΧΓΟΤ ΑΣΣΗΚΟΤ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : ηδ) ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ (θ. ΑΛ. ΦΛΑΜΠΟΤΡΑΡΖ) Σαρ. Γ/λζε : ΒΑ. ΟΦΗΑ 15, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν:

6 6 5. Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο α) Αηηηθήο Καηεράθε 56- T.K ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 603 E- mail : β) Θεζζαιίαο- ηεξεάο Διιάδαο σθξάηνπο 111- T.K ΛΑΡΗΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 4 E- mail : γ) Ζπείξνπ- Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Β. Ζπείξνπ 20- T.K ΗΧΑΝΝΗΝΑ FAX : Σειέθσλν : , , , E- mail : δ) Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ Ν. Δζληθή Οδόο Παηξώλ- Αζελώλ 158, T.K ΠΑΣΡΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 034, E- mail : ε) Αηγαίνπ Αθηή Μηανύιε 83 & Μπόηζαξε 2-8, T.K ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 807 E- mail : ζη) Κξήηεο Πι. Κνπληνπξηώηε- T.K ΖΡΑΚΛΔΗΟ FAX : Σειέθσλν : έσο 3 E- mail : δ) Μαθεδνλίαο- Θξάθεο Καζ. Ρσζίδε 11- T.K ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 6. Έλσζε Πεξηθεξεηώλ Διιάδαο Μεζνγείσλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 7. Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.) Αθαδεκίαο 65 & Γελλαδίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 8. Πξνμεληθέο Αξρέο ηεο Διιάδαο (Πξεζβείεο, Γεληθά Πξνμελεία &Πξνμεληθέο Αξρέο): 9. Μόληκεο Διιεληθέο Αληηπξνζσπείεο (Μ.Δ.Α.) ζηελ Δ.Δ. θαη ζηνλ Ο.Ο..Α. α).- Μ.Δ.Α. ζηελ Δ.Δ. Fax: (00322) β).- Μ.Α. Ο.Ο..Α. Fax: (00331)

7 7 10.Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο (Ν..Κ.) Αθαδεκίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 11. Δζληθό πκβνύιην Ραδηνηειεόξαζεο (Δ..Ρ) Ακεξηθήο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 12. Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (Ρ.Α.Δ) Πεηξαηώο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 13. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε Υαιθνθνλδύιε ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζόδσλ από Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδόηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειώζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο Πεηξαηώο 207 & Αιθίθξνλνο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , , E- mail : 15. Eιιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.) Πεηξαηώο 46 & Δπνληηώλ Πεηξαηάο FAX : Σειέθσλν : , (ηει. Κέληξν) E- mail : 16.Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ) Πεηξαηώο 211- Σ.Κ ΣΑΤΡΟ FAX : (ΔΚΓΓΑ), (ΗΝ.ΔΠ) Σειέθσλν : έσο 401 (ΔΚΓΓΑ) θαη , (ΗΝ.ΔΠ) E- mail : (ΔΚΓΓΑ), (ΗΝ.ΔΠ) 17. Γεληθόο Δπηζεσξεηήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Λ. Κεθηζίαο 1-3 & Λ. Αιεμάλδξαο- Σ.Κ ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : E- mail : 18. ώκα Δπηζεσξεηώλ-Διεγθηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Λ.πγγξνύ 60- Σ.Κ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 19. Αλώηαην πκβνύιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ (Α..Δ.Π.) Σαρ. Γ/λζε : Πνπιίνπ 6-Σ.Κ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 20. Δζληθό Σππνγξαθείν Σαρ. Γ/λζε: Καπνδηζηξίνπ 34-Σ.Κ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail :

8 8 21. Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ Σαρ. Γ/λζε : Πιαηεία Μαπξνθνξδάηνπ θαη Αραξλώλ 17-Σ.Κ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Η (Γηθαζηηθέο Αξρέο) 1. πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο (ηδ) Παλεπηζηεκίνπ 47 (Κηίξην Αξζαθείνπ) ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Άξεηνο Πάγνο, Λ. Αιεμάλδξαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 3. Διεγθηηθό πλέδξην, Σζόρα & Βνπξλάδνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 822 & έσο 816 E- mail : 4. Γεληθή Δπηηξνπεία ηεο Δπηθξαηείαο ησλ Σαθηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Γηθαζηεξίσλ, Λ. Ρηαλθνύξ ΑΘΖΝΑ FAX : θαη Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΑ (Τπνζεθνθπιαθεία, Γηθεγνξηθνί θαη πκβνιαηνγξαθηθνί ύιινγνη ) 1. Τπνζεθνθπιαθεία: Α.- (Έκκηζζα θαη Κηεκαηνινγηθά Γξαθεία) Β.- Δηδηθά Άκηζζα Τπνζεθνθπιαθεία Γ. Με Δηδηθά Άκηζζα Τπνζεθνθπιαθεία 2. Γηθεγνξηθνί ύιινγνη: 3. πκβνιαηνγξαθηθνί ύιινγνη: 4. Έλσζε Ακίζζσλ Τπνζεθνθπιάθσλ Διιάδνο Παπαθιέζζα ΕΧΓΡΑΦΟΤ FAX : Σειέθσλν : , , ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΒ (Σξάπεδεο, Δπηκειεηήξηα θαη Υξεκαηηζηήξηα) 1. Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδώλ Ακεξηθήο 21Α ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.) Αθαδεκίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο106 E- mail :

9 3. Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ Αθαδεκίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : & , 1506 E- mail : 4.Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ Αθαδεκίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 5.Ναπηηθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο Αθηή Μηανύιε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 829 E- mail : & 6.Ξελνδνρεηαθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο ηαδίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : έσο Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο Μεηξνπόιεσο 12-14, ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : , , E- mail : 8.Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο Νίθεο 4 θαη Δξκνύ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 9.Αξαβν- Διιεληθό Δπηκειεηήξην Δκπνξίνπ & Αλαπηύμεσο Λ. Κεθηζίαο , Ν. ΦΤΥΗΚΟ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 10.Διιελν- Ακεξηθαληθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Μεζνγείσλ , ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : E- mail : 11.Διιελν- Βξεηαληθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Λ. Βαζ. νθίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 12.Διιελν- Γαιιηθό Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην ίλα ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 13.Διιελν- Γεξκαληθό Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Γνξπιαίνπ 10-12, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 9

10 10 14.Διιελν- Ηαπσληθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Λεσθ. Ακαιίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 15.Διιελν- Ηηαιηθό Δπηκειεηήξην Μάξλεο θαη Αβέξσθ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 16.Διιελν- ινβεληθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Ξαλζίππνπ , ΠΑΠΑΓΟΤ FAX : Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΓ (Ηαηξηθνί θαη Φαξκαθεπηηθνί ύιινγνη θαη Δπηρεηξήζεηο) 1. Παλειιήληνο Ηαηξηθόο ύιινγνο Πινπηάξρνπ 3 & Τςειάληνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθόο ύιινγνο Πεηξαηώο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 3. Διιεληθή Οδνληηαηξηθή Οκνζπνλδία Θεκηζηνθιένπο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , , E- mail : 4. ύλδεζκνο Φαξκαθεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Διιάδαο (.Φ.Δ.Δ) Λεσθ. Κεθηζίαο 280 & Αγξηλίνπ ΥΑΛΑΝΓΡΗ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 5.Παλειιήληα Έλσζε Ηδησηηθώλ Κιηληθώλ Ηνπζηηληαλνύ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΓ (πλδηθαιηζηηθέο Οξγαλώζεηο Δξγαδνκέλωλ θαη πληαμηνύρωλ) 1. Αλσηάηε Γηνίθεζε Δλώζεσλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (Α.Γ.Δ.Γ.Τ.) Φηιειιήλσλ & Φύιια ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail :

11 11 2. Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηώλ Διιάδνο (Γ..Δ.Δ.) Παηεζίσλ ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : E- mail : 3. Παλειιήληα Έλσζε Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ πληαμηνύρσλ Αζελάο ΑΘΖΝΑ 4. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Πνιηηηθώλ πληαμηνύρσλ (Π.Ο.Π.) Σξνίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 5.Έλσζε Απνζηξάησλ Αμησκαηηθώλ ηξαηνύ Υ. Σξηθνύπε ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 6. Έλσζε Απνζηξάησλ Αμησκαηηθώλ Ναπηηθνύ Παπαξξεγνπνύινπ ΑΘΖΝΑ FAX : & Σειέθσλν : έσο 431 E- mail : & 7. Έλσζε Απνζηξάησλ Αμησκαηηθώλ Αεξνπνξίαο Υαιθνθνλδύιε ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 8. ύιινγνο πληαμηνύρσλ Πξνζσπηθνύ Η.Κ.Α. Βειαξά ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΔ (πλδηθαιηζηηθέο Αγξνηηθέο Δλώζεηο & πλεηαηξηζκνί) 1. Παλειιήληα πλνκνζπνλδία Δλώζεσλ Γεσξγηθώλ πλεηαηξηζκώλ (ΠΑ..Δ.Γ.Δ..), Αξθαδίαο 26 & Μεζνγείσλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Γεληθή πλνκνζπνλδία Αγξνηηθώλ πιιόγσλ Διιάδνο (ΓΔ..Α..Δ.) Αξθαδίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 3. πλνκνζπνλδία Γεκνθξαηηθώλ Αγξνηηθώλ πιιόγσλ Διιάδαο (Τ.Γ.Α..Δ.), Κεξακέσλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 911 E- mail

12 12 ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΣ (Δλώζεηο Βηνκεραληθώλ, Βηνηερληθώλ & Δκπνξηθώλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Δπαγγεικαηηθνί θνξείο) 1. Γεληθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηώλ Βηνηερλώλ Δκπόξσλ Διιάδνο (Γ..Δ.Β.Δ.Δ.), Αξηζηνηέινπο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Έλσζε Αζθαιηζηηθώλ Δηαηξηώλ Διιάδνο Ξελνθώληνο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 3. Έλσζε Δκπόξσλ Τγξώλ Καπζίκσλ Ν. Αηηηθήο Πάξνδνο Σαύξνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 4. Έλσζε Δπαγγεικαηηθνύ Πνδνζθαίξνπ Β & Γ Δζληθήο Καηεγνξίαο Θεκηζηνθιένπο ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : , , E- mail : 5. Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνύ Δκπνξίνπ Μεηξνπόιεσο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 6. Οκνζπνλδία Αξηνπνηώλ Διιάδαο Κνπκνπλδνύξνπ ΑΘΖΝΑ 7. Οκνζπνλδία Βελδηλνπσιώλ Διιάδνο Λόληνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 8. Έλσζε Δηζαγσγέσλ Μεηαρεηξηζκέλσλ Αληαιιαθηηθώλ Απηνθηλήησλ Αζελώλ, Πεηξαηώο & Πεξηρώξσλ (Δ.Δ.Μ.Α.Α.), Καζζάλδξαο ΑΘΖΝA FAX : Σειέθσλν : E- mail : 9. Παλειιήληα Οκνζπνλδία ΣΑΞΗ θαη Αγνξαίσλ (Π.Ο.Δ.Η.Α.Σ.Α) Πεηξαηώο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 10.Παλειιήληνο ύλδεζκνο Βηνηερληώλ & Βηνκεραληώλ Πιεθηηθήο σηήξνο 2-4, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 11. Δληαία Οκνζπνλδία Βηνηερλώλ Δπηζθεπαζηώλ Απηνθηλήησλ Μεραλεκάησλ Μνηνζηθιεηώλ (Δ.Ο.Β.Δ.Α.Μ.Μ), Κξαηύινπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail :

13 12. Παλειιήληνο ύλδεζκνο Δμαγσγέσλ Κξαηίλνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 13. ύλδεζκνο Δηζαγσγέσλ- Δκπόξσλ Μεηαρεηξηζκέλσλ Απηνθηλήησλ- Μεραλεκάησλ & Αληαιιαθηηθώλ, Βάθρνπ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 14. ύλδεζκνο Δηζαγσγέσλ Αληηπξνζώπσλ Απηνθηλήησλ (ΔΑΑ) Λεσθ. Κεθηζίαο ΥΑΛΑΝΓΡΗ FAX : Σειέθσλν : E- mail : & 15.ύλδεζκνο Δκπόξσλ Δηζαγσγέσλ Απηνθηλήησλ Διιάδνο Δι. Βεληδέινπ ΚΑΛΛΗΘΔΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 16. Παλειιήληνο ύλδεζκνο Δκπόξσλ Δηζαγσγέσλ Γηθύθισλ Λ. Βνπιηαγκέλεο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 17. ύλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο Πιαηεία Μνξηρόβνπ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 18. ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληώλ (.Δ.Β.) Ξελνθώληνο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : & E- mail : 19. ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Αηηηθήο & Πεηξαηά Ακεξηθήο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 20. ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο Πι. Μνξηρόβνπ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 21. ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Θεζζαιίαο & Κεληξ. Διιάδνο Δι. Βεληδέινπ ΒΟΛΟ FAX : Σειέθσλν : , έσο 408 E- mail : 22. ύλδεζκνο Θεζζαιηθώλ Δπηρεηξήζεσλ & Βηνκεραληώλ Μ. Αληύπα ΛΑΡΗΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 13

14 23. ύλδεζκνο Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ θαη Δ.Π.Δ. Παλεπηζηεκίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 24. ύλδεζκνο Δηζαγσγέσλ θαη Καηαζθεπαζηώλ Σακεηαθώλ πζηεκάησλ (.Δ.Κ.Σ) Λεσθόξνο Αζελώλ ΥΑΨΓΑΡΗ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 25. πλδηθάην Απηνθηλεηηζηώλ Σαμί Αηηηθήο (.Α.Σ.Α) Μάξλε ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 26. ύλδεζκνο Δηαηξηώλ Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδώλ Διιάδαο (.Δ.Δ.Π.Δ) Ίσλνο Γξαγνύκε ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 051 E- mail : 27. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ Σξνθίκσλ (.Δ.Β.Σ) Λεσθ.Κεθηζίαο Ν. ΦΤΥΗΚΟ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 28. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ (.Δ.Δ.Σ) Πιαηεία Θεάηξνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 29. ύλδεζκνο Δηζαγσγέσλ- Δμαγσγέσλ Πξντόλησλ Υάιπβoο (.Δ.Δ.Υ) Λεσθ. ΝΑΣΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 30. ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Ληαληθήο Πσιήζεσο Διιάδνο (.Δ.Λ.Π.Δ.), Αδξηαλνύ Ν. ΦΤΥΗΚΟ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 31. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Απνζηαγκάησλ θαη Οηλνπλεπκαησδώλ Πνηώλ (.Δ.Α.Ο.Π.), Μαξ. Αληύπα 86-88, ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 32. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Υεκηθώλ Βηνκεραληώλ Λαγνπκηηδή ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 33. ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ Διιάδαο (.Δ.Π.Δ) Ακβξ. Φξαληδή ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 541 E- mail : 14

15 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Πξαηεξηνύρσλ Δκπόξσλ Καπζίκσλ (Π.Ο.Π.Δ.Κ.) Αξρηκήδνπο ΖΡΑΚΛΔΗΟ FAX : Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΕ (Δλώζεηο θαηαζθεπαζηώλ ηερληθώλ έξγωλ) 1. ύλδεζκνο Οηθνδνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Βνξείνπ Διιάδνο Μεηξνπόιεσο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Παλειιήληα Έλσζε Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ Δξγνιεπηώλ (Π.Δ.Γ.Μ.Δ.Γ.Δ) Γεκνζίσλ Έξγσλ, Αζθιεπηνύ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 3. ύλδεζκνο Σερληθώλ Δηαηξεηώλ Ζ Σάμεσο Πηλδάξνπ ΑΘΖΝΑ 4. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Δηαηξεηώλ Γξαθείσλ Μειεηώλ (ΔΓΜ) Καξλεάδνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 5. ύλδεζκνο Σερληθώλ Δηαηξηώλ Αλσηέξσλ Σάμεσλ (ΣΔΑΣ) Πηλδάξνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 6. Έλσζε Καηαζθεπαζηώλ Κηηξίσλ Διιάδνο Λ. πγγξνύ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 7. Παλειιήληα Έλσζε πλδέζκσλ Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Π.Δ..Δ.Γ.Δ.) Θεκηζηνθιένπο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΖ (πλδηθαιηζηηθέο Δλώζεηο Δπαγγεικαηηώλ Σνπξηζκνύ) 1. Παλειιήληα Έλσζε Ηδηνθηεηώλ Δπηρεηξεκαηηώλ Κάκπηλγθ ηαδίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2.Παλειιήληα Έλσζε Σαμηδησηηθώλ Γξαθείσλ Αεξνκεηαθνξώλ (Π.Δ.ΣΑ.Γ.Α) Ησζήθ ησλ Ρνγώλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail :

16 16 3. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ξελνδόρσλ ηαδίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 4. Γεληθή Παλειιαδηθή Οκνζπνλδία Δπηρεηξήζεσλ Σνπξηζκνύ (ΓΔ.Π.Ο.Δ.Σ.) Παλεπηζηεκίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 5.πλνκνζπνλδία Δπηρεηξεκαηηώλ Δλνηθηαδνκέλσλ Γσκαηίσλ Γηακεξηζκάησλ (.Δ.Δ.Γ.Γ.Δ) Διιάδνο, Γηνλπζίνπ Αηγηλήηνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΗΘ (Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί ) 1. Γεκόζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ (Γ.ΔΠ.Α. ) Α.Δ. Μεζνγείσλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνύ (Γ.Δ.Ζ.) Υαιθνθνλδύιε ΑΘΖΝΑ FAX : & Σειέθσλν : & E- mail : & 3. Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο (Δ..Τ.Γ) Α.Δ. Θεζέσο ΚΑΛΛΗΘΔΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 4. Δζληθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ (Δ.Ο.Φ) Μεζνγείσλ ΥΟΛΑΡΓΟ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 5. Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα ΑΒΔΔ (ΔΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ) Λ. Ζιηνππόιεσο ΤΜΖΣΣΟ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 6. Διιεληθά Καύζηκα Οξπθηέιαηα (Δ.Κ.Ο) Α.Β.Δ.Δ Λ. Μεζνγείσλ 2 (Πύξγνο Αζελώλ) ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 7. Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. Υεηκάξξαο 8Α ΜΑΡΟΤΗ FAX : έσο 511 Σειέθσλν :

17 8. Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο Α.Δ. Μεηξνπόιεσο 34- ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : & Σειέθσλν : & E- mail : 9. Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΛ.ΣΑ) Απειινύ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 10. Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία (Δ.Π.Ο.) Λ. πγγξνύ Ν. ΜΤΡΝΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 11. Διιεληθή Ραδηνθσλία Σειεόξαζε (Δ.Ρ.Σ.) Α.Δ Μεζνγείσλ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 12. Διιεληθόο Οξγαληζκόο Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ (Ο.Π.Δ) Α.Δ Μ. Αληύπα 86-88, Ζιηνύπνιε FAX : Σειέθσλν : E- mail : 13.Δζληθό Σακείν Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Δ.Σ.Δ.ΑΝ) Ακαιίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 204 E- mail : 14.Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ (Δ.Ο.Σ) Αλ. Σζόρα ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 15. Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο (ΔΛ.Ο.Σ.) Α.Δ Λεσθόξνο Κεθηζνύ ΠΔΡΗΣΔΡΗ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 16. Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ (Δ.Φ.Δ.Σ.) Καξύζηνπ 5 & Παλόξκνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 17. Δηαηξία Ύδξεπζεο & Απνρέηεπζεο Πξσηεύνπζαο (ΔΤΓΑΠ) Χξσπνύ ΓΑΛΑΣΗ FAX : Σειέθσλν : & E- mail : 18. Δηαηξεία Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο (Δ.Τ.Α.Θ.) Α.Δ. Δγλαηίαο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 17

18 19. Ίδξπκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (Η.Κ.Α) Αγ. Κσλ/λνπ ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : , E- mail : 20. Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ (ΚΔ.Π.Δ.) Ακεξηθήο ΑΘΖΝΑ FAX : & Σειέθσλν : & E- mail : 21. Ναπηηθό Απνκαρηθό Σακείν (Ν.Α.Σ.) Δζληθήο Αληίζηαζεο ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 363 E- mail : 22. Οξγαληζκόο Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (Ο.Α.Δ.Γ.) Δζλ. Αληίζηαζεο 8 (Άιηκνο) Π. ΦΑΛΖΡΟ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 23. Οξγαληζκόο Αζηηθώλ πγθνηλσληώλ Θεζζαινλίθεο (Ο.Α..Θ.) Παπαλαζηαζίνπ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 24. Οξγαληζκόο Αζηηθώλ πγθνηλσληώλ Αζελώλ (Ο.Α..Α.) Μεηζόβνπ ΑΘΖΝΑ FAX : & Σειέθσλν : & έσο 080 E- mail : 25.Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο Διεύζεξσλ Δπαγγεικαηηώλ (Ο.Α.Δ.Δ) Αθαδεκίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 303 E- mail : 26. Οξγαληζκόο Γεσξγηθώλ Αζθαιίζεσλ (Ο.Γ.Α) Παηεζίσλ 30 & Καπνδηζηξίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 27. Οξγαληζκόο Γηεμαγσγήο Ηππνδξνκηώλ Διιάδνο (Ο.Γ.Η.Δ.) Α.Δ. Ηππόδξνκνο Αζελώλ Μαξθόπνπιν Μεζνγαίαο FAX : Σειέθσλν : E- mail : 28. Οξγαληζκόο Διιεληθώλ Γεσξγηθώλ Αζθαιίζεσλ (ΔΛ.Γ.Α.) Μεζνγείσλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 29. Οξγαληζκόο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), Λ. Δζληθήο Αληηζηάζεσο Ν. ΗΧΝΗΑ FAX : Σειέθσλν : & E- mail : 18

19 30. Οξγαληζκόο Κεληξηθήο Αγνξάο Αζελώλ (Ο.Κ.Α.Α.) Α.Δ. Κέλλεληπ 1 & Πύξγνπ ΑΓ. ΗΧΑΝΝΖ ΡΔΝΣΖ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 31. Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (Ο.Λ.Θ.) Ληκάλη Θεζζαινλίθεο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 32. Οξγαληζκόο Ληκέλνο Πεηξαηά (Ο.Λ.Π.) Αθηή Μηανύιε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 33. Οξγαληζκόο Πιεξσκώλ & Διέγρνπ Κνηλνηηθώλ Δληζρύζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνύ & Δγγπήζεσλ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.), Αραξλώλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 34. Οξγαληζκόο Πξνγλσζηηθώλ Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ (Ο.Π.Α.Π) Α.Δ. Κεθηζνύ ΠΔΡΗΣΔΡΗ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 35. Οξγαληζκόο ηδεξνδξόκσλ Διιάδνο (Ο..Δ.) Καξόινπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (Ο.Σ.Δ.) Α.Δ. Κεθηζίαο ΜΑΡΟΤΗ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 37. Σακείν Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Σξαπεδώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Χθέιεηαο (ΣΑΤΣΔΚΧ) Παηεζίσλ ΑΘΖΝΑ FAX : & Σειέθσλν : (επηινγή 1 γηα Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ) E- mail : 38. Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο (Δ.Σ.Δ.Α.) Φηιειιήλσλ 13-15, ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 39. Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Τ.Π.Α.) Βαζ. Γεσξγίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΟ FAX : Σειέθσλν : , , E- mail : 40. Μεηνρηθό Σακείν Πνιηηηθώλ Τπαιιήισλ (Μ.Σ.Π.Τ.) Λπθνύξγνπ ΑΘΖΝΑ FAX : , Σειέθσλν : έσο

20 20 ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ Κ (Δλώζεηο Φνξέωλ Μ.Μ.Δ.) 1. Έλσζε Ηδηνθηεηώλ Ζκεξήζησλ Δθεκεξίδσλ Αζελώλ Μνπξνύδε ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 2. Έλσζε Ηδηνθηεηώλ Ζκεξήζησλ Δπαξρηαθώλ Δθεκεξίδσλ Βεζζαξίσλνο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 3. Έλσζε Ηδησηηθώλ Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Δζληθήο Δκβέιεηαο (Δ.Η.ΣΖ..Δ.Δ) Aθαδεκίαο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 5 E- mail : 4. Έλσζε Πεξηθεξεηαθώλ Καλαιηώλ Διιάδαο Κνθθηλάθε ΠΑΣΖΗΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 5. Παλειιήληα Έλσζε Ηδηνθηεηώλ Ραδηνθσληθώλ ηαζκώλ (Π.Δ.Η.ΡΑ.) Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ Δ ΜΑΡΟΤΗ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 6. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλώζεσλ Πξνζσπηθνύ Σύπνπ θαη Μ.Μ.Δ. (Π.Ο.Δ.Π.ΣΤ.Μ), Βαιασξίηνπ 9Β ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑ (ύιινγνη Ηδηνθηεηώλ & Δλνηθηαζηώλ Αθηλήηωλ) 1. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ηδηνθηεηώλ Αθηλήησλ (Π.ΟΜ.ΗΓ.Α) νθνθιένπο ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 2. Έλσζε Ηδηνθηεηώλ Διιάδαο νθνθιένπο ΑΘΖΝΑ 3. ύλδεζκνο Ηδηνθηεηώλ Αθηλήησλ Βνξείνπ Διιάδνο (.Η.Α.Β.Δ) Μεηξνπόιεσο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 4. Παλειιήληνο ύλδεζκνο Πξνζηαζίαο Δλνηθηαζηώλ Καηνηθηώλ & Δπαγγεικαηηθώλ Μηζζώζεσλ Μελάλδξνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : ,

21 21 ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΚΒ (ύιινγνη Δπαγγεικαηηώλ Οδηθώλ Μεηαθνξώλ) 1.Γεληθή πλνκνζπνλδία Ηδηνθηεηώλ Δπαγγεικαηηώλ Απηνθηλεηηζηώλ Διιάδνο (ΓΗΔΑΔ), Πεηξαηώο ΑΘΖΝΑ 2.Γεληθή Παλειιαδηθή Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηηώλ Ηδηνθηεηώλ Λεσθνξείσλ Πνύικαλ Παλεπηζηεκίνπ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : Οκνζπνλδία Φνξηεγώλ Απηνθηλεηηζηώλ Διιάδνο (Ο.Φ.Α.Δ) Παηεζίσλ ΑΘΖΝΑ FAX : Σειέθσλν : έσο 762 E- mail : 4. Παλειιαδηθή Οκνζπνλδία Βπηηνθόξσλ Τγξώλ Καπζίκσλ Γεκόζηαο Υξήζεο (Π.Ο.Β.Τ.Κ) Ζθαίζηνπ 12 & Φσηνπνύινπ ΚΑΡΑΜΑΓΚΑ FAX : & Σειέθσλν : E- mail : & 5. ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Γηεζλνύο Γηακεηαθνξάο θαη Δπηρεηξήζεσλ Logistics Διιάδνο (ΤΝΓΓΔ & L) Λεσθ. πγγξνύ Ν. ΜΤΡΝΖ FAX : Σειέθσλν : έσο 942 E- mail : ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ ΚΓ (Δλώζεηο Δπαγγεικαηηώλ Ναπηηθώλ Μεηαθνξώλ) 1. Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηώλ Αθηή Μηανύιε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : & Σειέθσλν : έσο 165 E- mail : 2. ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Δπηβαηεγνύ Ναπηηιίαο (.Δ.Δ.Ν.) Αθηή Μηανύιε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : & Σειέθσλν : & E- mail : 3. Δλσζε Δθνπιηζηώλ Κξνπαδηεξνπινίσλ θαη Φνξέσλ Ναπηηιίαο Αλησλίνπ Ακπαηηέινπ ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : Δλσζε Πινηνθηεηώλ Ρπκνπιθώλ θαη Ναπαγνζσζηηθώλ Πινίσλ Αγ. ππξίδσλα ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν: Έλσζε Δθνπιηζηώλ Ναπηηιίαο Μηθξώλ Απνζηάζεσλ Αθηή Μηανύιε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail :

22 22 6. Παλειιήληα Έλσζε Πινηνθηεηώλ-Δθνπιηζηώλ Ρ/Κ-Ν/Γ Πινίσλ «Αγ. Νηθόιανο» 2αο Μεξαξρίαο ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 7. Έλσζε Ναππεγνεπηζθεπαζηώλ Πεηξαηά Λνπδνβίθνπ ΠΔΗΡΑΗΑ 8. Έλσζε Αληηπξνζώπσλ Ηδησηηθώλ θαθώλ Αλαςπρήο Αθηή Θεκηζηνθιένπο ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 9. Έλσζε Πνξζκείσλ Δζσηεξηθνύ Γ. Γνύλαξε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Tειέθσλν : Δ-mail 10. Γηεζλήο Ναπηηθή Έλσζε Κνινθνηξώλε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 11. Παλειιήληνο ύλδεζκνο Ναπηηθώλ Πξαθηόξσλ & Δπαγγεικαηηώλ Υξεζηώλ Ληκέλσλ Αθηή Μηανύιε 17-19, ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : 12. Παλειιήληνο ύιινγνο Δθνδηαζηώλ Πινίσλ Λνπδνβίθνπ ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : , E- mail : 13. Έλσζε Πινηνθηεηώλ Διιεληθώλ θαθώλ Σνπξηζκνύ (Δ.Π.Δ..Σ) Μαξίλα Εέαο, Κηίξην Γηνίθεζεο ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : E- mail : yachtnet.gr 14. ύλδεζκνο Ηδηνθηεηώλ Σνπξηζηηθώλ Δπαγγεικαηηθώλ θαθώλ Αλεπ Πιεξώκαηνο (ΗΣΔΑΠ) Μαξίλα Αιίκνπ Άιηκνο Σειέθσλν : Παλειιήληα Δλσζε Ζκεξνπινίσλ θαθώλ Πιάησλνο ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : Δλσζε Διιεληθώλ Ναπηηιηαθώλ Μεζηηηθώλ Δηαηξεηώλ(ΔΝ.ΔΛ.Ν.Μ.Δ) Αθηή Μηανύιε ΠΔΗΡΑΗΑ FAX : Σειέθσλν : Δ-mail :

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11)

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11) ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 12/10/2011 Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΡΗΑ θ.ανασαηοτ ΑΓΑ:45001-ΥΤΜ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 25 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΩΝ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

- ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ, ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ SYZEFXIS ΚΑΗ ΦΑΞ - ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ - ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ

- ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ, ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ SYZEFXIS ΚΑΗ ΦΑΞ - ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ - ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο - ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ, ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) Διιεληθόο Δπηκειεηεξηαθόο Σύλδεζκνο Μεηαθνξώλ (Δ.Δ.ΣΥ.Μ.) Απηνθηλεηηζηώλ Διιάδνο (Γ.Σ.Δ.Α.Δ.) Απηνθηλεηηζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Αζήλα, 12 Μαξηίνπ - 2009 Αξηζ. Πξση. 1764

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Αζήλα, 12 Μαξηίνπ - 2009 Αξηζ. Πξση. 1764 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Αζήλα, 12 Μαξηίνπ - 2009 Αξηζ. Πξση. 1764 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ &ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΥΔΓΗΩΝ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 20.4.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Α.Π.Γ3δ/Γ.Φ.1.2 α ΦΑΤ9/2015/Γ.Π. οικ. 28500 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ Γ/ΝΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ Γ/ΝΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ Γ/ΝΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛ. 1009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 12 Οκηωβπίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΜΟΙΔΤΘΗΚΔ ΣΟ ΦΔΚ 2095/B/25-9-2015 ΑΓΑ: ΩΒΤΗ-157 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων Ελευθερία Παγούνη Σει.: 2310 554968 Fax: 2310 550140 e-mail pagouni@aqs.gr Περίληψη προσόντων 10εηήο ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε ζέκαηα Πνηόηεηαο (πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο) θαη Αλαδηνξγάλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Π. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Π. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Π. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΒΔΡΟΗ 1, Σ.Κ. 59100, ΒΔΡΟΙΑ ΣΗΛ. ΟΙΚΙΑ 23310-71012, ΣΗΛ. ΓΡΑΦΔΙΟΤ 23310-28383, ΣΗΛΔΟΜΟΙΟΣΤΠΟ (FAX) 23310-28383, ΚΙΝ. 6978 777950 E-MAIL: papageor@anhma.gr ΠΡΟΧΠΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. νθίαο Θεζζαινλίθεο 1986 Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. ππξίδσλα ζηα Πνπιάηα Κεθαινληάο 1986

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΗΟγξαθηθά. Περιεχόμενα

ΓΖΜΟΗΟγξαθηθά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ : 5 θζςεισ καθηγητή... 3 Πανεπιςτήμιο Πειραιϊσ : 2 θζςεισ καθηγητή... 4 Πανεπιςτήμιο Ιωαννίνων : 3 θζςεισ καθηγητή... 5 Τ.Ε.Ι. Δυτικήσ Ελλάδασ: πρόςληψη Επιςτημονικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αρ. πρφη.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.οικ.45035 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο Α.Γ.. 0/4-4-04 Α/Α ΚΟΜΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πι. πληάγκαηνο πξνο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ θαη έμνδνο κεηξό θαζώο θαη πεδ. Δξκνύ έλαληη Πι. πληάγκαηνο ΤΡΗΕΑ Κνξαή θαη Παλεπηζηεκίνπ Διηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. πξση.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.61783 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ και ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ τοσ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Πεξηνρή Ψαζάθη, Σ.Κ. 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ Σει. 26820.50552, θηλ. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΝΟΜΗΣ Πληροθορίες: Α. Παπαδοπούλοσ Σηλέθωνο: 210 3803063 FAX: 210 3809340

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΝΟΜΗΣ Πληροθορίες: Α. Παπαδοπούλοσ Σηλέθωνο: 210 3803063 FAX: 210 3809340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Αθήνα, 13 Ιανοσαρίοσ 2012 Αρ. Πρωη: ΠΟΛ. 1016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘ/Η Δ/ΝΗ ΕΠΙΘ/Η Δ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:Β41Α9-6ΑΦ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ---- ΑΘΖΝΑ 02 / 04 / 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ.

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο:

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Γηεύζπλζε Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο Πιεξ.: Κ. Γαιαλνύ, Υ. Ηιηάθε Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα