Σχετικι Νομοκεςία: ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχετικι Νομοκεςία: ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 2"

Transcript

1 Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΦΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΡΑ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΟΛΩΜΟΤ 2 Σ.Θ Σ.Κ ΣΗΛ FAX ΜΕΛΟ Α.Δ.Ε.Δ.Τ Κορυδαλλόσ, 18 Ιοφλθ 2011 Αρικ. Πρωτ. 198 Ρροσ: Κοιν/ςθ: Υπουργό Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιλτιάδθ Ραπαιωάννου Αντιπρόεδρο τθσ Κυβζρνθςθσ και Υπουργό Οικονομικϊν κ. Ευάγγελο Βενιηζλο Υ Ρ Ο Μ Ν Θ Μ Α ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΥΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΘΣ Κφριε Υπουργζ, Ενόψει του πολυνομοςχεδίου που ζχει κατατεκεί ςτθ Βουλι με τίτλο «Ρυκμίςεισ για τθν ανάπτυξθ και τθ δθμοςιονομικι εξυγίανςθ - Θζματα αρμοδιότθτασ Τπουργείων Οικονομικϊν, Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ» κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ςχετικά με τθν επιχειροφμενθ ανατροπι του ςυνταξιοδοτικοφ κακεςτϊτοσ του φυλακτικοφ προςωπικοφ των Καταςτθμάτων Κράτθςθσ και των Λδρυμάτων Αγωγισ. Θ κείμενθ Ελλθνικι και Διεκνι Νομοκεςία, αλλά και θ ςχετικι βιβλιογραφία διαχρονικά προβλζπει εκτόσ των άλλων και ιδίωσ για το φυλακτικό προςωπικό, ιδιαίτερο ςυνταξιοδοτικό πλαίςιο, αναγνωρίηοντασ πλιρωσ τισ ιδιαίτερεσ, επικίνδυνεσ, δφςκολεσ και ανκυγιεινζσ ςυνκικεσ εργαςίασ μασ. Ο πρόςφατοσ Νόμοσ 3865/2010 «Μεταρρφκμιςθ του υνταξιοδοτικοφ υςτιματοσ του Δθμοςίου» μασ εξαίρεςε από το κακεςτϊσ ςυνταξιοδότθςθσ των Δθμοςίων Υπαλλιλων, διατθρϊντασ το προχπάρχον πλαίςιο και μόνο για το φυλακτικό προςωπικό, όπωσ αυτό προβλεπόταν από το άρκρο 56 του Ρ.Δ 169/2007. Με το πολυνομοςχζδιο που ζχει κατατεκεί ςτθν αρμόδια επιτροπι τθσ Βουλισ για επεξεργαςία, ρθτά καταργείται αυτό το ιδιαίτερο πλαίςιο ςυνταξιοδότθςθσ, ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 1

2 ανατρζποντασ ρυκμίςεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ που ίςχυαν από το 1935, αλλά και ρθτζσ προβλζψεισ Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν και Αποφάςεων όπωσ αυτζσ των Ευρωπαϊκϊν Σωφρονιςτικϊν Κανόνων (2006). Ταυτόχρονα, το πολυνομοςχζδιο μασ εξιςϊνει με το ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ όλου του Δθμόςιου Τομζα, παρακάμπτοντασ και τθν κείμενθ βιβλιογραφία για τισ ςυνκικεσ εργαςίασ του φυλακτικοφ προςωπικοφ και ουςιαςτικά ζνασ φφλακασ που εργάηεται μζςα ςε μία φυλακι με τουσ κινδφνουσ που ελλοχεφουν για τθ ηωι και τθν υγεία του να ςυνταξιοδοτείται όπωσ και ζνασ οποιοςδιποτε δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ςε μία διοικθτικι κζςθ. Σχετικι Νομοκεςία: Θ απόφαςθ του Συμβουλίου του Ο.Θ.Ε 663 (XXIV) ςτισ 31 Λουλίου 1957 και 2076 (LXII) ςτισ 13 Μαΐου 1977 με τίτλο «Σφνολο Στοιχειωδϊν Κανόνων Μεταχείριςθσ των Κρατουμζνων», θ οποία δθμοςιεφτθκε μεταφραςμζνθ ςτα Ελλθνικά ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ το 1964 και θ οποία ρθτά αναφζρει ότι «αι αποδοχαί και τα λοιπά ευεργετιματα τθσ ςταδιοδρομίασ του δεν πρζπει να ςυνδζονται αυκαιρζτωσ με τασ των λοιπϊν δθμοςίων υπαλλιλων, αλλά να υπολογίηονται εν ςυναρτιςει προσ τθν εργαςίαν τουσ εργαςίαν πολυςφνκετον και ςκλθράν, προςομοιάηουςαν δε προσ μίαν ςοβαρότατθ κοινωνικι υπθρεςίαν». Επιπλζον, χαρακτθριςτικά υπογραμμίηει ότι «Η αμοιβι του προςωπικοφ δζον να είναι επαρκισ ίνα καταςτι δυνατι θ πρόςλθψισ και διατιρθςισ εν τθ υπθρεςία καταλλιλων ανδρϊν και γυναικϊν. Τα πλεονεκτιματα τθσ ςταδιοδρομίασ και οι όροι τθσ υπθρεςίασ δζον να κακορίηονται εν ςυςχετιςμϊ προσ τθν κοπιϊδθ φφςιν τθσ εργαςίασ». Θ ςφςταςθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ Νο R (87) 3 τθσ 12 θσ Φεβρουαρίου 1987 και ςυγκεκριμζνα οι Ευρωπαϊκοί Σωφρονιςτικοί Κανόνεσ Μζροσ 3 ο παρ. 51 ζωσ 58 όπου αναφζρεται ρθτά ότι «θ αμοιβι πρζπει να είναι επαρκισ ϊςτε να επιτρζπει τθν προςζλκυςθ και τθν διατιρθςθ ςτθν υπθρεςία των κατάλλθλων ανδρϊν και γυναικϊν, τα πλεονεκτιματα τθσ ςταδιοδρομίασ και οι εργαςιακζσ ςυνκικεσ πρζπει να κακορίηονται ςε ςυνάρτθςθ με τον επίπονο χαρακτιρα τθσ εργαςίασ». Θ ςφςταςθ Rec(2006)2 τθσ Επιτροπισ των Υπουργϊν των Κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςχετικι με τουσ ανακεωρθμζνουσ Ευρωπαϊκοφσ Σωφρονιςτικοφσ Κανόνεσ, θ οποία υιοκετικθκε από τθν Επιτροπι των Υπουργϊν ςτισ 11/01/2006 κατά τθν 952 θ ςυνάντθςι τουσ. Μεταξφ άλλων ςτον κανόνα 79.1 τονίηεται ότι «οι αποδοχζσ πρζπει να είναι επαρκείσ για τθν προςζλκυςθ και διατιρθςθ κατάλλθλου προςωπικοφ». Επίςθσ, ςτον 79.2 ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 2

3 υπογραμμίηεται ότι «προνόμια και ςυνκικεσ απαςχολιςεωσ κα εκφράηουν τθν απαιτθτικι φφςθ τθσ εργαςίασ». Επιπλζον, ο κανόνασ υπ αρικμόν 8 αναφζρει ότι «το ςωφρονιςτικό προςωπικό επιτελεί ζνα ςπουδαίο δθμόςιο λειτοφργθμα και θ πρόςλθψθ, θ εκπαίδευςθ και οι ςυνκικεσ εργαςίασ των μελϊν του κα πρζπει να κακιςτοφν ικανά να διατθροφν υψθλζσ προδιαγραφζσ ςτθν φροντίδα τουσ για τουσ κρατουμζνουσ». Ο οδθγόσ για τον εκπαιδευτι ςε υπαλλιλουσ φυλακϊν ςχετικά με τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα που ζχει εκδϊςει ο Οργανιςμόσ Θνωμζνων Εκνϊν και ο αρμόδιοσ Ειδικόσ Γραμματζασ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα (Νζα Υόρκθ 2005) και ςτον οποίο αναφζρονται ςτο κεφάλαιο 12 (ςελ. 181) οι βαςικζσ αρχζσ που πρζπει να διζπουν τουσ εργαηομζνουσ ςε φυλακζσ. Μεταξφ αυτϊν αναφζρεται ότι «θ εργαςία ςτισ φυλακζσ είναι μία κοινωνικι εργαςία εξαιρετικισ ςθμαςίασ» και ότι «το προςωπικό πρζπει να είναι πλιρουσ δθμόςιασ απαςχόλθςθσ, οι μιςκοί να είναι ανάλογοι για να προςελκφουν το προςωπικό (άνδρεσ και γυναίκεσ και να ζχουν ευνοϊκά οφζλθ απαςχόλθςθσ και όρουσ για τθν υπθρεςία τουσ». Το 12/12/1935 Σχζδιο Νόμου «περί ςυντάξεωσ υπαλλιλων των φυλακϊν» και θ ςχετικι αιτιολογικι ζκκεςθ όπου αναφζρεται «Η εξομοίωςισ όςον αφορά τθν απονομιν ςυντάξεωσ των φυλάκων, προσ τουσ λοιποφσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ του Κράτουσ, κα ςυνιςτά κατάφορον αδικίαν, διότι κα κακιζρου ίςουσ όρουσ επί εξόφκαλμων άνιςων προχποκζςεων». Τον Α.Ν 1026/1946 άρκρο 27 όπου προβλζπονται ίδιεσ οικονομικζσ και ςυνταξιοδοτικζσ απολαβζσ του Ρροςωπικοφ των Φυλακϊν, με αυτζσ τθσ Αςτυνομίασ Ρόλεων. Τον Α.Ν 1854/ (ΦΕΚ Α αρ. 182) άρκρο 15 παρ. 3 όπου προκειμζνου για τθν ρφκμιςθ των πολιτικϊν ςυντάξεων του δθμοςίου «το προςωπικόν φυλάξεωσ των Φυλακϊν το ποςόν τθσ ςυντάξεωσ προςαυξάνεται κατά 10/50 του ςυντάξιμου μιςκοφ εφ όςον ζχουςι ςυμπλθρϊςει 20 ετϊν πραγματικιν υπθρεςίαν». Ο νόμοσ υπ αρικμ. 283/ (ΦΕΚ Α 66/ ) άρκρο 5 όπου χορθγεί το επίδομα ειδικϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ και ορίηει ότι «εισ το προςωπικόν των Σωφρονιςτικϊν και Αναμορφωτικϊν Καταςτθμάτων του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ παρζχεται από 1 θσ Ιανουαρίου 1976, επίδομα ειδικϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ εκ δραχμϊν επτακοςίων (700) μθνιαίωσ ανεξαρτιτωσ βακμοφ». Το Ρ.Δ 904/ (ΦΕΚ Α 217/ ) άρκρο 2 παρ. 6 με το οποίο διατθρείται το παραπάνω επίδομα ειδικϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ και ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 3

4 ςυγκεκριμζνα ορίηει «Εισ το προςωπικόν των Σωφρονιςτικϊν και Αναμορφωτικϊν Καταςτθμάτων του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, παρζχεται επίδομα ειδικϊν ςυνκθκϊν, υπολογιηόμενον εισ ποςοςτόν 7% επί του βαςικοφ μθνιαίου μιςκοφ του 6 ου βακμοφ τθσ διοικθτικισ ιεραρχίασ, δι άπαντασ τουσ δικαιοφχουσ τοφτου ανεξαρτιτωσ κατεχομζνου βακμοφ». Ο Νόμοσ 955/1979 που τροποποιεί παλαιότερεσ ςυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, μετά τθν εφαρμογι του Ν. 754/78 περί μιςκολογίου και εξαιροφνται για μία ακόμθ φορά οι εργαηόμενοι ςτισ φυλακζσ και τα Λδρφματα, από τουσ άλλουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, διατθρϊντασ, ςε ιςχφ το πριμ ςυνταξιοδότθςθσ των 10/50 και το επίδομα ειδικϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ. Ο Νόμοσ 1202/ όπου ρυκμίηονται ςυνταξιοδοτικά κζματα των δθμοςίων υπαλλιλων και εξαιρείται και πάλι το προςωπικό των φυλακϊν και Λδρυμάτων Αγωγισ και αντί το πριμ των 10/50 χορθγείται πριμ 3/35. Ο Νόμοσ 1419/ (ΦΕΚ Α 28/ ) άρκρο 33 όπου αναγνωρίηονται οι ειδικζσ δυςμενείσ ςυνκικεσ εργαςίασ του φυλακτικοφ προςωπικοφ των φυλακϊν. Ο Νόμοσ 1505/ (ΦΕΚ Α 194/ ) όπου ςτο άρκρο 14 παρ. 3 ςυςτινεται ειδικι επιτροπι προκειμζνου να γνωμοδοτιςει για τθν κζςπιςθ μζτρων προςταςίασ των εργαηομζνων ςε ανκυγιεινζσ και επικίνδυνεσ εργαςίεσ. Το πρακτικό τθσ Επιτροπισ Εμπειρογνωμόνων του άρκρου 14 παρ.3 του Ν.1505/84 για τθν ανκυγιεινότθτα και επικινδυνότθτα των εργαηομζνων ςτισ φυλακζσ, τα Σωφρονιςτικά και κεραπευτικά καταςτιματα και τα ιδρφματα αγωγισ ανθλίκων με αρικ. Ρρωτ. του Υπουργείου Οικονομικϊν, Γ.Λ.Κ., 22 θ Δ/ςθ /3578/0022 τθσ 7 θσ Απριλίου 1989 με το οποίο «κρίνεται ομόφωνα να δοκεί ςτο προςωπικό των φυλακϊν ειδικό επίδομα διότι θ εργαςία τουσ είναι επικίνδυνθ και ανκυγιεινι και γιατί θ εργαςία αυτϊν ςυνθγορεί ςτθν εμφάνιςθ επαγγελματικϊν αςκενειϊν». Θ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (Κ.Υ.Α) 55828/89 (Φ.Ε.Κ Β 440/ ) του Υπουργοφ Ρροεδρίασ και του Υπουργοφ Οικονομικϊν που υιοκετεί τθν απόφαςθ τθσ παραπάνω επιτροπισ και χορθγεί το επίδομα επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ και ςυγκεκριμζνα λζει «χορθγοφμε επίδομα Επικίνδυνθσ και Ανκυγιεινισ εργαςίασ ςτουσ εργαηομζνουσ ςτισ Φυλακζσ, Σωφρονιςτικά και Θεραπευτικά Καταςτιματα και Ιδρφματα Αγωγισ Ανθλίκων, από 1 θσ Ιανουαρίου 1990 και ςε ποςοςτό ίςο με το 33% ςτο βαςικό μιςκό του 28 ου Μ.Κ του Ν.1505/1984». Ο Νόμοσ 1902/ (ΦΕΚ Α αρ. 138) άρκρο 2 παρ. 2-ε όπου προκειμζνου για τθν ρφκμιςθ των ςυνταξιοδοτικϊν κεμάτων των δθμοςίων υπαλλιλων ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 4

5 εξαιρείται από τα γενικά όρια ςυνταξιοδότθςθσ, τα όρια θλικίασ και για τα ζτθ υπθρεςίασ «το φυλακτικό προςωπικό των καταςτθμάτων κράτθςθσ (γενικϊν, ειδικϊν, κεραπευτικϊν), που αςχολείται με τθν επίβλεψθ και φφλαξθ των κρατουμζνων και για τουσ παιδονόμουσ των ιδρυμάτων αγωγισ ανθλίκων». Ο Νόμοσ 2470/ (ΦΕΚ Α τ.40/ ) άρκρο 10 παρ.1.α και η όπου καταρχιν διατθρείται το επίδομα επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ και ενοποιοφνται τα επιδόματα επιφυλακισ, ετοιμότθτασ και ςτολισ, κακϊσ και παροχισ κινιτρου προςζλκυςθσ και παραμονισ μόνο για το προςωπικό των ςωφρονιςτικϊν και αναμορφωτικϊν καταςτθμάτων, ονομαηόμενο ςε ειδικό επίδομα προςωπικοφ ςωφρονιςτικϊν και αναμορφωτικϊν καταςτθμάτων του Τπ. Δικαιοςφνθσ. Ο Νόμοσ 2768/99 (Φ.Ε.Κ Α 273/ ) άρκρο 34 παρ.3 όπου αυξαίνεται το ποςό του επιδόματοσ επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ και ςυςτινεται Ειδικι Επιτροπι για τθν κζςπιςθ περαιτζρω μζτρων προςταςίασ των εργαηομζνων ςε ανκυγιεινζσ και επικίνδυνεσ απαςχολιςεισ ι χϊρουσ και να προςδιοριςτεί ο βακμόσ επικινδυνότθτασ και ανκυγιεινότθτασ. Θ ζκκεςθ τθσ Ειδικισ Επιτροπισ για τθ μελζτθ μζτρων προςταςίασ των εργαηομζνων ςε ανκυγιεινζσ και επικίνδυνεσ απαςχολιςεισ ςτο Δθμόςιο (Σεπτζμβριοσ 2001), ςτθν οποία αφοφ εξετάηονται οι γενικότερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ, οι παράγοντεσ ανκυγιεινότθτασ και επικινδυνότθτασ, οι βιολογικοί, φυςικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντεσ οι ςωφρονιςτικό υπάλλθλοι ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν επικίνδυνεσ και ανκυγιεινζσ απαςχολιςεισ τθσ Επιτροπισ. Τα Ρρακτικά τθσ Βουλισ των Ελλινων τθσ ςυνεδρίαςθσ Ε, Σφνοδοσ Β τθν Ραραςκευι 17 Μαρτίου 2006 όπου ο Υπουργόσ Οικονομίασ και Οικονομικϊν προκειμζνου για τον κεςμό των Βαρζων και Ανκυγιεινϊν επαγγελμάτων δθλϊνει ότι «οριςμζνεσ κατθγορίεσ απαςχολουμζνων ςτο δθμόςιο, όπωσ φφλακεσ φυλακϊν και άλλοι, επειδι ζχει κρικεί ότι θ υπθρεςία τουσ παρζχεται κάτω από δφςκολεσ και ανκυγιεινζσ ςυνκικεσ, λαμβάνουν οριςμζνεσ προχποκζςεισ προςαφξθςθσ τθσ ςφνταξισ τουσ κατά 3/35, δθλαδι τρία πλαςματικά ζτθ, όπωσ φφλακεσ φυλακϊν, προβλζπεται θ καταβολι τθσ ςφνταξισ τουσ ανεξαρτιτωσ ορίου θλικίασ». Το Ρ.Δ 169/2007 (ΦΕΚ Α/210, ), άρκρο 56, παρ. 3 περ. εε, όπου ρθτά εξαιρείται από τα γενικά όρια ςυνταξιοδότθςθσ των υπολοίπων υπαλλιλων, το φυλακτικό προςωπικό των καταςτθμάτων κράτθςθσ και διατθρείται θ δυνατότθτα καταβολισ ςφνταξθσ ανεξαρτιτωσ ορίου θλικίασ μετά από 25ετι πραγματικι υπθρεςία. ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 5

6 Το ζγγραφο του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, Τομζασ Κοινωνικισ Ρρόνοιασ με αρικ. πρωτ / και το οποίο απαντοφςε ςε προγενζςτερο ερϊτθμα που είχε κατακζςει ο Σφλλογοσ Υπαλλιλων Ειδικοφ Καταςτιματοσ Κράτθςθσ Νζων Αυλϊνα ςχετικά με περιςτατικά φυματίωςθσ που είχαν καταγραφεί ςε κρατουμζνουσ τθσ φυλακισ. Το ζγγραφο αυτό ξεκακαρίηει ότι «λόγω του χαμθλοφ βιοτικοφ και μορφωτικοφ επιπζδου κρατουμζνων από τθν Αφρικανικι Ήπειρο, δεν μπορεί να διαβεβαιϊςει κανείσ ότι ο πλθκυςμόσ αυτόσ ζχει εμβολιαςκεί». Επιπλζον, ςτο ίδιο ζγγραφο επιςθμαίνεται ότι από τθν εμπειρία και τα προγράμματα που ζχει υλοποιιςει ο Ερυκρόσ Σταυρόσ ςε τζτοιου είδουσ πλθκυςμοφσ (μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ κλπ.) ςτθν Ελλάδα, ζχουν καταγραφεί ςθμαντικά ποςοςτά ςε λοιμϊδθ μεταδοτικά νοςιματα (θπατίτιδεσ, HIV κλπ.). Τζλοσ, ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτισ ςυνκικεσ ςυγχρωτιςμοφ που επικρατοφν ςτα καταςτιματα κράτθςθσ προκειμζνου για τθν διάγνωςθ και αντιμετϊπιςθ τθσ φυματίωςθσ. Το ζγγραφο του Κζντρου Ρρόλθψθσ και Ελζγχου Νοςθμάτων (ΚΕ.ΕΛ.Ρ.ΝΟ), του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Τμιμα Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ και Ραρζμβαςθσ, με αρικ. πρωτ. 4397/ με κζμα «προφφλαξθ υπαλλιλων/κρατουμζνων του Ειδικοφ Καταςτιματοσ Κράτθςθσ Νζων Αυλϊνα από μεταδοτικζσ αςκζνειεσ» και ςτο οποίο χαρακτθρίηονται ρθτά «οι υπάλλθλοι του καταςτιματοσ ωσ ομάδα υψθλοφ κινδφνου (κλειςτόσ πλθκυςμόσ)». Επιπλζον, ςτο ίδιο ζγγραφο δίνονται γενικζσ οδθγίεσ προκειμζνου για τθν προφφλαξθ του προςωπικοφ ανάλογα με τον τρόπο μετάδοςθσ διαφόρων μολυςματικϊν αςκενειϊν, κυρίωσ λόγω των ςυνκθκϊν ςυγχρωτιςμοφ των κρατουμζνων. Το υπ αρικμό 10888/ ζγγραφο του Κζντρου Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων, του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Γραφείο Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων, Μικροβιακισ Αντοχισ και Στρατθγικισ χριςθσ αντιβιοτικϊν περί «ενθμζρωςθσ για πικανζσ αςκζνειεσ ατόμων που κρατοφνται ςτο Ειδικό Κατάςτθμα Κράτθςθσ Νζων Αυλϊνα» Στο ζγγραφο αυτό υπάρχει πλθρζςτατθ ενθμζρωςθ για τισ αςκζνειεσ ατόμων από τρίτεσ χϊρεσ ςφμφωνα με τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ και το Κζντρο Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων των Θ.Ρ.Α για τροφιμογενι και υδατογενι νοςιματα, νοςιματα από ζντομα, αιματογενι νοςιματα και διάφορα άλλα που εμφανίηονται ςυχνά. Τζλοσ, ςυνιςτάται για μία ακόμθ φορά θ επαγρφπνθςθ του προςωπικοφ και γίνεται μνεία να λθφκοφν ιδιαίτερεσ προφυλάξεισ. Διεκνι Κείμενα για τθν υγεία και τθν αςφάλεια του προςωπικοφ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 6

7 Στθν διεκνι βιβλιογραφία ςυναντάμε πολλζσ μελζτεσ, ζρευνεσ και αναφορζσ όπου υπογραμμίηονται οι δφςκολεσ και ανκυγιεινζσ ςυνκικεσ εργαςίασ ςτισ φυλακζσ με αυξθμζνο κίνδυνο μόλυνςθσ του προςωπικοφ των φυλακϊν από κρατουμζνουσ που νοςοφν, κυρίωσ με Θπατίτιδα Β, φυματίωςθ και ψωρίαςθ. Επίςθσ, ςτισ περιςςότερεσ των μελετϊν καταγράφονται οι ιδιαιτζρωσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθν ψυχικι και ςωματικι υγεία του προςωπικοφ ςε καρδιολογικά προβλιματα, ςε υψθλι αρτθριακι πίεςθ και ψυχολογικά προβλιματα, όπωσ ζντονο άγχοσ, και ςτρεσ. Ενδεικτικά αναφζρουμε τα κάτωκι: Το βιβλίο των Cooper & Eaker, Ηϊντασ με το Στρεσ (Living with Stress, Penguin Books, 2002), ςτο οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ του ςτρεσ, του άγχουσ και τθσ νυκτερινισ απαςχόλθςθσ ςτθν υγεία των υπαλλιλων. Οι ςτατιςτικζσ μελζτεσ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ (World Health Organization) για τθν υγεία ςτισ φυλακζσ, ςτισ οποίεσ καταγράφονται τα υψθλά ποςοςτά μόλυνςθσ κρατουμζνων από HIV/AIDS, φυματίωςθσ, ναρκωτικϊν, ψυχικισ υγείασ, ςυννοςθρότθτασ αςκενειϊν και υπεςυνωςτιςμοφ. Σθμειϊνεται ο υψθλόσ κίνδυνοσ μολφνςεωσ του προςωπικοφ από τουσ κρατοφμενουσ, λόγω τθσ άμεςθσ επαφισ που ζρχονται ςε κακθμερινι βάςθ. Τθν μελζτθ του Οργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν, Γραφείο για τα Ναρκωτικά και το Ζγκλθμα (United Nations, Office on Drugs and Crime) με τίτλο «HIV και AIDS ςε χϊρουσ κράτθςθσ (HIV and AIDS in place of detentions)», ςε ςυνεργαςία με τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ και θ οποία αποτελεί απαραίτθτο εργαλείο για τουσ εργαηόμενουσ ςτισ φυλακζσ και τθν προςταςία τουσ από τισ μολυςματικζσ αςκζνειεσ των κρατουμζνων. Θ μελζτθ αυτι διατυπϊνει ςαφζςτατα τθν ανάγκθ προςταςία των ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων από τα λοιμϊδθ νοςιματα και καλεί τισ διοικιςεισ των φυλακϊν ςτθν άμεςθ λιψθ μζτρων (όπωσ π.χ ο προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ και θ διαρκισ εκπαίδευςθ). Ρεραιτζρω δίνονται αναλυτικά οδθγίεσ και μζτρα για τθν όςο το δυνατόν αςφαλζςτερθ προςταςία των φυλάκων για τθν αποφυγι μολφνςεων, τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν βίασ, τισ εκροζσ αίματοσ και βιολογικϊν υγρϊν των κρατουμζνων, τθν διεξαγωγι ερευνϊν ςτουσ χϊρουσ κράτθςθσ, το ξεκλείδωμα και το κλείδωμα των κελιϊν και τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκθκοφν μετά τθν ζκκεςθ ενόσ φφλακα με νοςοφμενο κρατοφμενο. Τζλοσ, ςτθν ίδια μελζτθ υπογραμμίηεται για μία ακόμθ φορά ο υψθλόσ κίνδυνοσ μολφνςεωσ του προςωπικοφ. Χαρακτθριςτικά αναφζρεται ότι: «οι αςκζνειεσ που είναι ευρφτατα διαδεδομζνεσ ςτισ φυλακζσ και οι οποίεσ μεταδίδονται πολφ πιο εφκολα ςε ςχζςθ με το HIV (ιδιαίτερα θ φυματίωςθ) ςυνιςτοφν μία πραγματικι απειλι, όχι μόνο για τα ίδια μζλθ του προςωπικοφ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 7

8 των φυλακϊν, αλλά και για τισ οικογζνειζσ τουσ και το ευρφτερο επίςθσ, κοινωνικό ςφνολο». Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ με τίτλο «Θ Υγεία ςτισ Φυλακζσ, Οδθγόσ για τα ςτοιχειϊδθ τθσ υγείασ των φυλακϊν» (Κοπεγχάγθ 2007) και ςυγκεκριμζνα θ μελζτθ του Heiner Bogemann με τίτλο «Θ προαγωγι τθσ υγείασ και θ διαχείριςθ του άγχουσ των ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων». Στθν μελζτθ αυτι τονίηεται ιδιαίτερα το φαινόμενο τθσ εργαςιακισ εξάντλθςθσ (burnout) ςτουσ ςωφρονιςτικοφσ υπαλλιλουσ, ο αυξθμζνοσ αρικμόσ αναρρωτικϊν αδειϊν, θ κατανάλωςθ αλκοόλ, τα ψυχολογικά και ςωματικά προβλιματα. Αυτά ζχουν ωσ ςυνζπεια τθν πρόωρθ ςυνταξιοδότθςθ των εργαηομζνων ςτισ φυλακζσ. Επιπλζον, καταγράφονται οι παράγοντεσ κινδφνου και άγχουσ ςτουσ ςωφρονιςτικοφσ υπαλλιλουσ όπωσ θ βία και ο υπερπλθκυςμόσ των κρατουμζνων. Θ αναφορά προσ τθν Ελλθνικι Κυβζρνθςθ από τθν επίςκεψθ ςτθν Ελλάδα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν Ρρόλθψθ των Βαςανιςτθρίων και τθσ απάνκρωπθσ μεταχείριςθσ (CPT) 17 ζωσ 29 Σεπτεμβρίου 2009, όπου μεταξφ άλλων καταγράφονται τα μεγάλα ποςοςτά υπερπλθκυςμοφ κρατουμζνων, το αναςφαλζσ και επικίνδυνο περιβάλλον μζςα ςτισ φυλακζσ, τόςο για τουσ κρατουμζνουσ όςο και για το προςωπικό. Θ πρόςφατθ ζκκεςθ του Ειδικοφ Ειςθγθτι του Ο.Θ.Ε για τα βαςανιςτιρια κ. Manfred Nowak, από τθν επίςκεψθ που πραγματοποίθςε από τισ 10 ζωσ 20 Οκτωβρίου 2010 ςε διάφορα Ελλθνικά Καταςτιματα Κράτθςθσ, ςτθν οποία αναφζρει ότι «παρά τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ εργαςίασ των φυλάκων ςτισ ελλθνικζσ φυλακζσ, οι περιςςότεροι τθροφν μία επαγγελματικι ςτάςθ απζναντι ςτουσ κρατουμζνουσ». Στθν ίδια ζκκεςθ ο Ειδικόσ Ειςθγθτισ υπογραμμίηει τον μεγάλο υπερπλθκυςμό που αντιμετωπίηουν οι ελλθνικζσ φυλακζσ «μερικζσ από τισ οποίεσ αναγκάηονται να φιλοξενοφν τρεισ φορζσ περιςςότερουσ κρατουμζνουσ από τθ δυναμικότθτά τουσ». Το πρόγραμμα ( ) του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ τθσ Αγγλίασ, Τμιμα Υγείασ, για τθν ψυχικι υγεία ςτισ Φυλακζσ όπου λεπτομερειακά αναλφονται οι παράγοντεσ που επθρεάηουν αρνθτικά τθν ψυχικι υγεία κρατουμζνων και υπαλλιλων ςτισ φυλακζσ. Υπογραμμίηεται ότι ο πλθκυςμόσ των φυλακϊν αντιμετωπίηει ψυχικά προβλιματα ςε ποςοςτό 90%, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό ςτο γενικό πλθκυςμό είναι 25%. Επίςθσ, οι ψυχικζσ διαταραχζσ ςτισ ςτον πλθκυςμό των φυλακϊν εντοπίηεται ςε τρεισ κφριεσ κατθγορίεσ ιτοι: Νευρϊςεισ, Ψυχϊςεισ και Διαταραχζσ τθσ Ρροςωπικότθτασ. Θ Ζκκεςθ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ που παρουςιάςτθκε πρόςφατα ςτο Ρανευρωπαϊκό Συνζδριο (12/05/2011) τθσ Ομοςπονδίασ μασ με το ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 8

9 Ρανευρωπαϊκό Συνδικάτο Δθμοςίων Υπαλλιλων, από τον Διευκυντι του ΡΟΥ κ. Lars Moller και ςτθν οποία τονίςτθκε ότι τα κφρια προβλιματα υγείασ ςτισ φυλακζσ τθσ Ευρϊπθσ εντοπίηονται ςε τρία επίπεδα: Μεταδιδόμενεσ αςκζνειεσ, ψυχικζσ διαταραχζσ και προβλιματα από τθ χριςθ ναρκωτικϊν. Λδιαίτερα αναφζρκθκεσ ότι από ζρευνεσ του ΡΟΥ οι ςυνικεισ μεταδιδόμενεσ αςκζνειεσ που εντοπίηονται και ςτο προςωπικό των φυλακϊν είναι θ φυματίωςθ και θ θπατίτιδα Β και C. H μελζτθ επιςτθμονικι ζκκεςθ των Δρ Γιϊργου Κουλιεράκθ και του Ομότιμου Κακθγθτι Δθμοςκζνθ Αγραφιϊτθ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Υγείασ που ζγινε το 2009 ςε ςυνεργαςία με τθν Ομοςπονδία Σωφρονιςτικϊν Υπαλλιλων Ελλάδασ, για τισ επιπτϊςεισ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ τθσ φυλακισ ςτθν υγεία των υπαλλιλων των καταςτθμάτων κράτθςθσ, που επιβεβαιϊνει τισ ςυνκικεσ ςφγκρουςθσ του προςωπικοφ κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, τθν ζντονθ επιβάρυνςθ τθσ ςωματικισ και τθσ ψυχικισ υγείασ του και το εξαιρετικά αναςφαλζσ και επικίνδυνο εργαςιακό περιβάλλον. Τα ςυμπεράςματα του Ρανευρωπαϊκοφ Συνεδρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Συνομοςπονδίασ Ενϊςεων Δθμοςίων Υπαλλιλων με αφορμι τθν Ευρωπαϊκι Θμζρα Δράςθσ για τον υπερπλθκυςμό των φυλακϊν ςτισ 28/2/2008. Από αυτιν τθν δράςθ δθμοςιοποιικθκαν ςτοιχεία που καταδεικνφουν τισ ςκλθρζσ και ςτρεςογόνεσ ςυνκικεσ εργαςίασ των εργαηομζνων ςτισ Ευρωπαϊκζσ φυλακζσ, το φαινόμενο τθσ εργαςιακισ εξουκζνωςθσ των φυλάκων, τα υψθλά ποςοςτά αςκενειϊν, ο υψθλόσ κίνδυνοσ μετάδοςθσ μολυςματικϊν αςκενειϊν από κρατουμζνουσ προσ το προςωπικό, το χαμθλό προςδόκιμο ηωισ των υπαλλιλων των φυλακϊν ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, θ υποςτελζχωςθ και ο υπερπλθκυςμόσ κρατουμζνων. Ανάλογα ςυνζδρια από τθν Ευρωπαϊκι Συνομοςπονδία ζχουν οργανωκεί το 2005, το 2006, το 2008 και το 2010 ςτα οποία οι Ομοςπονδίεσ Εργαηομζνων ςτισ φυλακζσ ανταλλάςςουν απόψεισ, προβλθματιςμοφσ και λφςεισ για τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν, αναδεικνφοντασ ζτςι τισ δυςκολίεσ του επαγγζλματοσ και τουσ ςυνεχϊσ αναδυόμενουσ κινδφνουσ. Το πρόςφατο Ρανευρωπαϊκό Συνζδριο που ςυνδιοργανϊκθκε από τθν ΟΣΥΕ και το Ρανευρωπαϊκό Συνδικάτο Δθμοςίων Υπαλλιλων (EPSU) ςτθν Ακινα 11/12 και 13 Μαΐου 2011 με κζμα «Σα ςυνδικάτα αγωνίηονται για καλφτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ και κράτθςθσ ςτισ φυλακζσ τθσ Ευρϊπθσ». Στο ςυνζδριο αυτό είχαν κλθκεί και μίλθςαν κορυφαίοι Κακθγθτζσ του χϊρου από το εξωτερικό, όπωσ ο κ. Andrew Coyle, επί ςειρά ετϊν Διευκυντισ ςε Φυλακζσ τθσ Αγγλίασ, τωρινόσ Διευκυντισ του Διεκνοφσ Κζντρου για τθν μελζτθ των ςυνκθκϊν ςτισ Φυλακζσ ςτο Ρανεπιςτιμιο Essex του Λονδίνου και ζνασ εκ των ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 9

10 κφριων ειςθγθτϊν των ανακεωρθμζνων Ευρωπαϊκϊν Σωφρονιςτικϊν Κανόνων. Ο κ. Coyle χαρακτθριςτικά ανζφερε ότι «οι ςυνκικεσ εργαςίασ ςτθν Φυλακι που επιςκεφτικαμε (ς.ς Κορυδαλλόσ) είναι εξαιρετικά δφςκολεσ, το προςωπικό ελλιπζςτατο και υπάρχει υπερςυνωςτιςμόσ κρατουμζνων, με αποτζλεςμα να δυςκολεφεται θ εφαρμογι ςωφρονιςτικϊν μζτρων και πολιτικϊν». Στα ςυμεπράςματα του ςυνεδρίου αναδείχτθκε και το κζμα των αςκενειϊν που αποτελοφν «απειλι για το προςωπικό». Θ ζκκεςθ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα ςτθν Ελλάδα των Θνωμζνων Ρολιτειϊν τθσ Αμερικισ, Γραφείο για τθν Δθμοκρατία, τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και τθν Εργαςία (8/4/2011) και ςτθν οποία αφοφ κριτικάρονται ςφόδρα οι ςυνκικεσ κράτθςθσ ςτθν Ελλάδα, υπογραμμίηεται θ υπερπλθκϊρα αλλοδαπϊν κρατουμζνων, θ αρικμθτικι ανεπάρκεια του προςωπικοφ και οι ανκυγιεινζσ ςυνκικεσ κράτθςθσ. Ο Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ για τθν Υγεία και τθν Αςφάλεια ςτθν Εργαςία (European Agency for Safety and Health at Work) όπου με το υπ αρικμόν D.144/ ζγγραφό του προσ τθν Ομοςπονδία Σωφρονιςτικϊν Υπαλλιλων Ελλάδασ αναφζρει ότι «αναγνωρίηει πλιρωσ ότι θ εργαςιακι υγεία και οι κίνδυνοι για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ ςτισ φυλακζσ είναι ζνα εξαιρετικά ςθμαντικό ηιτθμα που πρζπει να αξιολογθκεί περαιτζρω ςε ςχζςθ με τισ εξισ παραμζτρουσ»: τθν εκτίμθςθ κινδφνου ςτθν εργαςία, το άγχοσ και ψυχοκοινωνικοφσ κινδφνουσ εξαιτίασ τθσ εργαςίασ, τουσ βιολογικοφσ παράγοντεσ και τθ ςωματικι βία. Υπάρχουςεσ Υποδομζσ Καταςτθμάτων Κράτθςθσ Στθν χϊρα μασ αυτι τθν ςτιγμι λειτουργοφν τα κάτωκι καταςτιματα κράτθςθσ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΤΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΑΤΘΣΘΣ 1 ΑΓΛΑΣ ΑΓΟΤΛΚΟ 2 ΚΑΣΣΑΝΔΑΣ ΑΓΟΤΛΚΟ 3 ΤΛΥΝΚΑΣ ΑΓΟΤΛΚΟ 4 ΑΥΛΩΝΑΣ ΕΛΔΛΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΝΕΩΝ 5 ΒΟΛΟΥ ΕΛΔΛΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΝΕΩΝ 6 ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΛΑΣ ΕΛΔΛΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΝΕΩΝ 7 ΚΑΥΦ ΥΛΛΚΟΥ 8 ΚΑΤΚ ΚΘΒΩΝ ΚΕΑΡΕΥΤΛΚΟ 9 ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΚΕΑΡΕΥΤΛΚΟ 10 ΨΥΧΛΑΤΕΛΟ ΚΕΑΡΕΥΤΛΚΟ 11 ΑΜΦΛΣΣΑΣ ΤΥΡΟΥ Α ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 10

11 12 ΚΕΣ/ΚΘΣ ΤΥΡΟΥ Α 13 ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ΤΥΡΟΥ Α 14 ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ ΤΥΡΟΥ Α 15 ΚΟΛΝΚΟΥ ΤΥΡΟΥ Α 16 ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ ΤΥΡΟΥ Α 17 ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ ΓΥΝΑΛΚΩΝ ΤΥΡΟΥ Α 18 ΚΩ ΤΥΡΟΥ Α 19 ΛΑΛΣΑΣ ΤΥΡΟΥ Α 20 ΜΑΛΑΝΔΛΝΟ ΤΥΡΟΥ Α 21 ΝΑΥΡΛΛΟΥ ΤΥΡΟΥ Α 22 ΝΕΑΡΟΛΘΣ ΤΥΡΟΥ Α 23 ΤΛΡΟΛΘΣ ΤΥΡΟΥ Α 24 ΧΑΝΛΩΝ ΤΥΡΟΥ Α 25 ΧΛΟΥ ΤΥΡΟΥ Α 26 ΑΛΛΚΑΝΑΣΣΟΥ ΤΥΡΟΥ Β 27 ΓΕΒΕΝΩΝ ΤΥΡΟΥ Β 28 ΔΟΜΟΚΟΥ ΤΥΡΟΥ Β 29 ΚΘΒΩΝ ΓΥΝΑΛΚΩΝ ΤΥΡΟΥ Β 30 ΚΕΚΥΑΣ ΤΥΡΟΥ Β 31 ΡΑΤΑΣ ΤΥΡΟΥ Β 32 ΤΛΚΑΛΩΝ ΤΥΡΟΥ Β 33 ΧΑΛΚΛΔΑΣ ΤΥΡΟΥ Β 34 ΝΛΓΛΤΑΣ ΣΕΩΝ ΤΥΡΟΥ Β 35 ΛΔΥΜΑ ΑΓΩΓΘΣ ΑΕΝΩΝ Με εξαίρεςθ τζςςερα από τα παραπάνω καταςτιματα κράτθςθσ (Γρεβζνα, Δομοκόσ, Τρίκαλα και Νιγρίτα Σερρϊν) τα οποία καταςκευάςτθκαν τα τελευταία χρόνια, οι υποδομζσ των περιςςοτζρων φυλακϊν κρίνονται παλαιζσ, φκαρμζνεσ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ κατεςτραμμζνεσ από τισ κατά καιροφσ ςτάςεισ και εξεγζρςεισ των κρατουμζνων, οι οποίεσ ςε ςυνδυαςμό με τθν υπερπλθκϊρα κρατουμζνων και τον ςυνωςτιςμό (ςφμφωνα με επίςθμα ςτοιχεία ξεπερνάει το 130%, ποςοςτό από τα μεγαλφτερα ςτθν Ευρϊπθ), δθμιουργοφν δφςκολζσ ζωσ και τραγικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ και κράτθςθσ. Υπερπλθκυςμόσ Κρατουμζνων Λόγω τθσ ακρόασ ειςροισ λακρομεταναςτϊν, κυρίωσ από χϊρεσ τθσ Αφρικανικισ Θπείρου, χϊρεσ τθσ τζωσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ και Ανατολικζσ χϊρεσ όπωσ το Λράκ, Λράν και τθν Τουρκία, ο πλθκυςμόσ των φυλακϊν από το 1995 και μετά αυξάνεται ςυνεχϊσ και φτάνει ςε πολφ υψθλά ποςοςτά ςε ςχζςθ με τισ δυνατότθτεσ κράτθςθσ και ςίτιςθσ των καταςτθμάτων κράτθςθσ. Αυτό ακριβϊσ επιςθμαίνει και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθν Ρρόλθψθ των βαςανιςτθρίων και τθσ απάνκρωπθσ και ταπεινωτικισ μεταχείριςθσ κρατουμζνων (CPT), θ οποία ςε ζκκεςθ που δθμοςίευςε ςτισ 17 Δεκεμβρίου 2010 φςτερα από ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 11

12 επίςκεψθ που πραγματοποίθςε το 2009 ςε πζντε ελλθνικζσ φυλακζσ χαρακτιριςε τον υπερπλθκυςμό των φυλακϊν ωσ «χρόνιο υπερπλθκυςμό» επιςθμαίνοντασ ότι όλεσ οι φυλακζσ ςτθν Ελλάδα «υποφζρουν από ςοβαρότατο ςυνωςτιςμό κρατουμζνων». Επιπλζον, ςτθν ίδια ζκκεςθ θ C.P.T καλεί τισ ελλθνικζσ αρχζσ να ςυνεχίςουν τισ προςπάκειεσ για τθν εξάλειψθ του ςυνωςτιςμοφ ωσ χρόνιο χαρακτθριςτικό του ςωφρονιςτικοφ ςυςτιματοσ. Εξαιτίασ αυτοφ ανζλυςε τα πολλαπλά προβλιματα που δθμιουργοφνται ςε ςχζςθ με τουσ κρατοφμενουσ, τθν βία μζςα ςτα καταςτιματα κράτθςθσ και τισ επιπτϊςεισ ςτουσ ςωφρονιςτικοφσ υπαλλιλουσ και τθν εργαςία τουσ. Οι παρακάτω πίνακεσ (και του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ και τθσ Εκνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ) και τα διαγράμματα ζχουν μόνο αυξθτικζσ τάςεισ και απεικονίηουν με χαρακτθριςτικό τρόπο το πρόβλθμα τισ υπερπλιρωςθσ ςε όλεσ τισ φυλακζσ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΡΟΙΝΩΝ ( ) (Κατά τθν 1 θ Ιανουαρίου εκάςτου ζτουσ) 1-Ιαν 1-Ιαν 1-Ιαν 1-Ιαν 1-Ιαν 1-Ιαν 1-Ιαν 1-Ιαν A/A Αρικμόσ τωv κρατoυμζvωv Aρικμόσ τωv υπoδίκωv Αρικμόσ τωv αλλoδαπϊv κρατ/μζvωv Αρικμόσ τωv γυvαικϊv κρατoυμζvωv Αρικμόσ τωv αvθλίκωv κρατoυμζvωv Αρικμόσ τωv παραβατϊv τoυ vόμoυ περί vαρκωτικϊv Κατάδικoι με πoιvι καvάτoυ Κατάδικoι με ιςόβια κάκειρξθ Κατάδικoι με πρόςκαιρθ κάκειρξθ: α')από 5-10 ζτθ β')από ζτθ γ')από 15 ζτθ και άvω Κατάδικoι με φυλάκιςθ: α')μζχρι 6 μιvεσ β')από 6 μιvεσ ζωσ 1 ζτoσ γ')από 1-2 ζτθ δ')από 2-5 ζτθ Κρατoφμεvoι για χρζθ Φιλοξενοφμενοι Ρθγι: Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 12

13 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΘΜΟΥ ΚΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΤΘΝ 1/1 ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ) ΕΤΟΣ Αγιάς Καζζάνδρας Τίρσνθας Κ.Α.Υ.Φ Αυλώνας Βολοσ Καζζαβέηειας Κ.Α.Τ.Κ.Θηβών Νοζοκομείο-Κορ/λού Χστιαηρείο-Κορ/λού Άμθιζζας Θεζ/νίκης Ιωαννίνων Κομοηηνής Κορίνθοσ Κορσδαλλού Κορσδαλλού-Γσναικών Κώ Λάριζας Μαλανδρίνοσ Νασπλίοσ Νεάπολης Τρίπολης Φανίων Φίοσ Αλικαρναζζού Γρεβενών Γομοκού Θηβών-Γσναικών Κέρκσρας Πάηρας Τρικάλων Φαλκίδας ΣΥΝΟΛΑ Ρθγι: Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 13

14 ΔΙΑΓΑΜΜΑ ΑΥΞΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΘΝ 1 Θ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Ρθγι: Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων Ρθγι: Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία Ελλάδασ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 14

15 Ρθγι: Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία Ελλάδασ ΔΕΙΚΤΘΣ ΡΛΘΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ Το πρόβλθμα του υπερπλθκυςμοφ κρατουμζνων ςτισ φυλακζσ ζχει χαρακτθριςτεί ωσ ζνα πανευρωπαϊκό πλζον πρόβλθμα που καταγράφεται ςε πολλζσ χϊρεσ. Στθν Ελλάδα όμωσ το φαινόμενο καταγράφεται ακόμα πιο ζντονο, παρά τισ κατά καιροφσ προςπάκειεσ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ για τθν αποςυμφόρθςθ των φυλακϊν με διάφορα νομοκετικά μζτρα που υιοκετεί ι τθν καταςκευι νζων καταςτθμάτων κράτθςθσ. Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω ςτοιχεία (δθμοςιεφτθκαν πρόςφατα και ςτον τφπο) και τα οποία κατατάςςουν τθν Ελλάδα πρϊτθ (με 137%) ςτουσ δείκτεσ υπερπλθρότθτασ κρατουμζνων ςε ςχζςθ με τισ δυνατότθτεσ των υφιςτάμενων καταςτθμάτων κράτθςθσ. ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 15

16 ΔΙΑΓΑΜΜΑ ΡΛΘΩΣΘΣ ΚΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 16

17 ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΑΙ ΥΡΕΡΛΘΟΤΘΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 17

18 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΛΘΩΣΘΣ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 1/1/2009 ΡΟΣΟΣΤΟ ΡΛΘΩΣΘΣ % ΑΓΛΑΣ ,75 ΚΑΣΣΑΝΔΑΣ ,00 ΤΛΥΝΚΑΣ ,00 ΚΑΥΦ ,89 ΑΥΛΩΝΑΣ ,39 ΒΟΛΟΣ ,31 ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΛΑΣ ,20 ΚΑΤΚ ΚΘΒΩΝ ,67 ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ,67 ΨΥΧΛΑΤΕΛΟ ,25 ΑΜΦΛΣΣΑΣ ,00 ΚΕΣ/ΚΘΣ ,78 ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ,50 ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ ,90 ΚΟΛΝΚΟΣ ,67 ΚΟΥΔΑΛΛΟΣ ,25 ΚΟΥΔΑΛΛΟΣ ΓΥΝΑΛΚΩΝ ,26 ΚΩ ,22 ΛΑΛΣΑΣ ,00 ΜΑΛΑΝΔΛΝΟ ,91 ΝΑΥΡΛΛΟ ,50 ΝΕΑΡΟΛΘΣ ,00 ΤΛΡΟΛΘΣ ,31 ΧΑΝΛΑ ,00 ΧΛΟΣ ,00 ΑΛΛΚΑΝΑΣΣΟΣ ,57 ΓΕΒΕΝΑ ,14 ΔΟΜΟΚΟΣ ,29 ΚΘΒΩΝ ΓΥΝΑΛΚΩΝ ,00 ΚΕΚΥΑΣ ,88 ΡΑΤΑΣ ,92 ΤΛΚΑΛΩΝ ,00 ΧΑΛΚΛΔΑ ,00 ΣΥΝΟΛΑ ,74 Ρθγι: Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων Ο παραπάνω πίνακασ είναι ενδεικτικόσ τθσ «τραγικισ» κατάςταςθσ που επικρατεί ςε όλα τα καταςτιματα κράτθςθσ τθσ χϊρασ όςον αφορά τθν υπερπλθρότθτα και τον αναπόφευκτο υπερςυνωςτιςμό κρατοφμενων. Σε οριςμζνα από αυτά τα ποςοςτά υπερπλιρωςθσ ξεφεφγουν από τθν πραγματικότθτα και αγγίηουν αρικμοφσ ρεκόρ! Για ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 18

19 παράδειγμα ςτο Κατάςτθμα Κράτθςθσ του Κορυδαλλοφ και για τισ 800 κζςεισ κράτθςθσ που προβλζπεται, τθν 1/1/2009 καταμετρικθκαν 2018 κρατοφμενοι, ποςοςτό υπερπλιρωςθσ 252%. Κατά καιροφσ δε, ο αρικμόσ ανεβαίνει παραπάνω και ζχει φτάςει τουσ 2500 κρατουμζνουσ. Θ ίδια και χειρότερθ κατάςταςθ επικρατεί και ςε άλλα καταςτιματα κράτθςθσ όπωσ των Λωαννίνων με ποςοςτό υπερπλιρωςθσ 242%, το Κ.Κ Αλικαρναςςοφ με 388%, το Κ.Κ Κομοτθνισ με 301%, το Κ.Κ Χανίων με 200%, το Κ.Κ Νεάπολθσ με 300% κ.ο.κ. Χϊρεσ-Εκνικότθτεσ Ρροζλευςθσ Κρατουμζνων εκτόσ Ελλάδασ Τθν 1/3/2011 από το ςφνολο των κρατουμζνων οι 6631 ιταν αλλοδαποί από 120 διαφορετικζσ χϊρεσ, μερικζσ από τισ πιο ςυνικεισ είναι θ παρακάτω. FYROM Αφγανιςτάν Γερμανία Καηακςτάν Λιβφθ Ουημπεκιςτάν Σερβία Τςεχία U.S.A. Βζλγιο Ελβετία Καςμίρ Μαρόκο Ουκρανία Σιζρρα Λεόνε Τυνθςία Αγγλία Βοςνία Ελλάδα Κζνυα Μαυριτανία Ρακιςτάν Σομαλία Αηερμαπιτηαν Άγιοσ Δομινικοσ Βουλγαρία Ερυκραία Κίνα Μία Μαρ Ραλαιςτίνθ Σουδάν Αικιοπία Αίγυπτοσ Γαλλία Εςκονία Κονγκό Μολδαβία Ρολωνία Σουθδία Αιτι Αλβανία Γεωργία Λνδία Κουρδιςτάν Μπαγκλαντζσ Ρορτογαλία Σρι Λάνκα Ακτι Ελεφαντοςτοφ Αλγερία Γιουγκοςλαβία Λράκ Κφπροσ Μπουροφντι ουάντα Συρία Αργεντινι Αμπχαηία Γκάμπια Λράν Λίβανοσ Νιγθρία ουμανία Ταϊβάν Αυςτραλία Αρμενία Γκάνα Λρλανδία Λικουανία Νορβθγία ωςία Τανηανία Τόγκο Αυςτραλία Γουινζα Λςραιλ Λίβανοσ Ουγγαρία Σενεγάλθ Τουρκία ουάντα Κυριότερεσ Κατθγορίεσ Αδικθμάτων Οι κυριότερεσ κατθγορίεσ αδικθμάτων των κρατοφμενων που ςυναντϊνται ςτισ Ελλθνικζσ φυλακζσ είναι: Εγκλιματα κατά τθσ ηωισ, π.χ ανκρωποκτονίεσ εκ προκζςεωσ, απόπειρεσ ανκρωποκτονίασ, επικίνδυνεσ ςωματικζσ βλάβεσ. Εγκλιματα κατά των θκϊν, όπωσ βιαςμόσ, μαςτροπεία, παιδεραςτία αιμομιξία. Εγκλιματα κατά τθσ ιδιοκτθςίασ, π.χ απάτθ, εμπρθςμοί κλοπζσ, λθςτείεσ και λθςτείεσ τραπεηϊν Ραραβάςεισ του νόμου περί ναρκωτικϊν εμπορία, καλλιζργεια, διακίνθςθ κατοχι ι Xριςθ, εκβιαςμοί προςταςίεσ, απαγωγζσ, διακίνθςθ λακρομεταναςτϊν και εγκλιματα του νόμου περί τρομοκρατίασ. Ραρά τισ κατά καιροφσ προςπάκειεσ που κάνει το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ για τθν αποςυμφόρθςθ των φυλακϊν, ο πλθκυςμόσ των κρατουμζνων βαίνει ςυνεχϊσ αυξανόμενοσ λόγο τθσ αφξθςθσ τθσ εγκλθματικότθτασ κυρίωσ από ανκρϊπουσ προερχόμενουσ από τθν Αφρικανικι Ιπειρο, τθν μζςθ Ανατολθ, τθν κεντρικθ Αςία, τισ πρϊθν Ανατολικζσ και υπανάπτυκτεσ χϊρεσ. Αυτι θ ραγδαία αφξθςθ δθμιουργεί το φαινόμενο τθσ υπερπλθκϊρασ και του ςυνωςτιςμοφ κρατουμζνων, που ςε ςυνδυαςμό με τισ πεπαλαιωμζνεσ και προβλθματικζσ υποδομζσ των ελλθνικϊν φυλακϊν το βεβαρθμζνο ιςτορικό αςκενειϊν και λοιμωδϊν νοςθμάτων των κρατουμζνων από αυτζσ τισ χϊρεσ και ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 19

20 κυρίωσ λόγο των επικετικϊν ςυμπεριφορϊν τουσ τόςο εναντίον των ςυγκρατουμζνων τουσ, όςο και εναντίον του προςωπικοφ ςυντελοφν ςτο να γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνθ, ςτρεςςογόνα και ανκυγιεινι θ εργαςία κυρίωσ του φυλακτικοφ προςωπικοφ. Αςκζνειεσ κρατουμζνων από Τρίτεσ Χϊρεσ Σφμφωνα με τα επιςυναπτόμενα ζγγραφα του Κζντρου Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων και του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ που ζχει διεξάγει τζτοιεσ μελζτεσ ςε αυτοφ του είδουσ τουσ πλθκυςμοφσ, οι κυριότερεσ μολυςματικζσ αςκζνειεσ και πακιςεισ που μεταφζρουν ζχουν ωσ εξισ: 1. Τροφιμογενι και Υδατογενι Νοςιματα Τυφοειδισ Ρυρετόσ Χολζρα Θπατίτιδα Τοξοπλάςμωςθ 2. Νοςιματα που μεταδίδονται από ζντομα Ελονοςία Δάγκειοσ πυρετόσ Λεϊςμανίαςθ Φιλαρίαςθ Ογκοκερκίαςθ Νόςοσ Lyme Ρυρετόσ Rift Valley Αφρικανικι τρυπανοςωμίαςθ Ρυρετόσ από κρότωνεσ Λοίαςθ 3. Αιματογενϊσ και ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα Θπατίτιδα Β Θπατίτιδα C HIV/AIDS 4. Άλλα Νοςιματα Λεπτοςπείρωςθ Σχιςτοςωμίαςθ Λφςςα Μθνιγγιτιδοκοκκικι μθνιγγίτιδα Ρολιομελίτιδα Γρίπθ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 20

21 Γρίπθ Θ1Ν1 Ρεραιτζρω το Κζντρο Ελζγχου και Ρρόλθψθσ Νοςθμάτων επιςθμαίνει ότι θ μετάδοςθ αυτϊν των αςκενειϊν μπορεί να γίνει με άμεςθ επαφι ςϊμα με ςϊμα, με ζμμεςθ επαφι με μολυςμζνο αντικείμενο (π.χ κατά τθν διάρκεια ζρευνασ ενόσ φφλακα ςτα προςωπικά αντικείμενα του κρατουμζνου), μετάδοςθ με ςταγονίδια π.χ βιχα, και μετάδοςθ μζςω τροφίμων και του νεροφ. Συνεπϊσ, είναι αρκετά εφκολο να μολυνκεί το προςωπικό των φυλακϊν και οι υπόλοιποι κρατοφμενοι. Επίςθσ, ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ ςτο ςυνθμμζνο μεταφραςμζνο ζγγραφό του και ςε ςχετικι καμπάνια που ζχει διεξάγει για τισ φυλακζσ τισ Ευρϊπθσ με τίτλο Ρ.Ο.Υ - Υγεία ςτισ Φυλακζσ {WHO Health in Prisons Project (HIPP)} κάνει ιδιαίτερθ αναφορά ςτον ιό του AIDS, ςτθν φυματίωςθ και τθν θπατίτιδα, ωσ αρκετά διαδεδομζνεσ αςκζνειεσ μεταξφ των κρατουμζνων ςτισ Ευρωπαϊκζσ φυλακζσ και τισ ςυνδζει άμεςα με τον υπερπλθκυςμό των φυλακϊν. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ιδίωσ περιςτατικά φυματίωςθσ ςε κρατοφμενουσ καταγράφθκαν π.χ. το 2009 ςε αρκετά καταςτιματα κράτθςθσ όπωσ αυτό του Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλϊνα. Πλο το φυλακτικό προςωπικό ζκανε το τεςτ φυματοαντίδραςθσ (Mantoux) το οποίο ζδειξε κετικό ςε ποςοςτό άνω του 60%. Ρρακτικά αυτό ςιμαινε ότι το ποςοςτό αυτό του προςωπικοφ ιρκε ςε άμεςθ επαφι με τουσ νοςοφμενουσ με φυματίωςθ κρατουμζνουσ και υπιρχε κίνδυνοσ μολφνςεϊσ του. Τζλοσ, αρκετά διαδεδομζνα είναι τα περιςτατικά ψϊρασ που μεταδίδονται ταχφτατα και πολφ εφκολα ςτο φυλακτικό προςωπικό, όπωσ ακριβϊσ ζγινε και με τον ιό Θ1Ν1 τον χειμϊνα του Κακικοντα Φυλακτικοφ Ρροςωπικοφ Τα κακικοντα του φυλακτικοφ προςωπικοφ όπωσ αυτά ορίηονται από τα άρκρα 57,58 και 59 του Σωφρονιςτικοφ Κϊδικα, κακϊσ και από τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ των Καταςτθμάτων Κράτθςθσ ΦΕΚ Β είναι θ ςωματικι ζρευνα των κρατουμζνων,θ ζρευνα των χϊρων κράτθςθσ, θ τιρθςθ τθσ τάξθσ και τθσ αςφάλειασ των κρατουμζνων και τθσ φυλακισ με ςκοπό τθν αποτροπι ι τθν καταςτολι ςυμπλοκϊν ςτάςεων, εξεγζρςεων, ομαδικϊν ι άλλων αποπειρϊν απόδραςθσ. Είναι ευνόθτο λοιπόν πόςο εφκολα μπορεί να μολυνκεί ζνασ φφλακασ είτε κατά τθ διάρκεια των ερευνϊν ι από τθν προςπάκειά να αποςπάςουν από γενικευμζνεσ ι μικρότερθσ κλίμακασ ςυμπλοκζσ καταςφαγμζνουσ και αιμοραγοφντεσ κρατουμζνουσ. Ρολφ δε περιςςότερο όταν επιχειροφν να αποτρζψουν ι να καταςτείλουν ςτάςεισ εξεγζρςεισ ι ομαδικζσ απόπειρεσ απόδραςθσ. Αρκεί απλά να παρακολουκιςει κανείσ το χρονικό των ςτάςεων και εξεγζρςεων ςτισ Ελλθνικζσ Φυλακζσ όπωσ και τθν κακθμερινι λειτουργία τουσ και κα καταλάβει ότι όλα αυτά μόνο εξαίρεςθ δεν αποτελοφν. Αν ςε αυτά προςκζςουμε και τθν δράςθ των ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 21

22 διαφόρων ςυμμοριϊν και του οργανωμζνου εγκλιματοσ με απειλζσ εναντίον του προςωπικοφ, βαρφτατουσ τραυματιςμοφσ, ωσ και απειλζσ για «ςυμβόλαια κανάτου εντόσ θ εκτόσ υπθρεςίασ τότε κα καταλάβει ότι είναι ακόμα πιο αδιανόθτο όλο αυτό να αποτελεί αντικείμενο εργαςίασ και υπθρεςιακοφ κακικοντοσ για υπαλλιλουσ 60 και πλζον ετϊν. Υπενκυμίηουμε ότι θ υπθρεςία του φυλακτικοφ προςωπικοφ, κακϊσ και αυτι του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ είναι ςε 24ωρθ βάςθ, επτά θμζρεσ τθν εβδομάδα χωρίσ αργίεσι εξαιρζςιμεσ θμζρεσ. Οργανικζσ, Καλυμμζνεσ και Κενζσ κζςεισ ςτισ Ελλθνικζσ Φυλακζσ Το πρόβλθμα τθσ Υποςτελζχωςθσ Το πρόβλθμα τθσ υποςτελζχωςθσ του προςωπικοφ εντοπίηεται ςε όλεσ τισ ειδικότθτεσ που προβλζπονται από τον οργανιςμό ςτισ φυλακζσ. Από διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ όλων των βακμίδων, το ειδικό επιςτθμονικό προςωπικό και φυςικά τεράςτιο είναι το πρόβλθμα ζλλειψθσ προςωπικοφ ςτο φυλακτικό προςωπικό και το ιατρικό και νοςθλευτικό προςωπικό. Ραρακζτουμε επίςθμα ςτοιχεία του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων: Ρίνακασ Κατάςταςθσ Ρροςωπικοφ Κλάδου ΔΕ ΦΥΛΑΞΘΣ Ρθγι: Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 2010 α/α Κατάςτθμα Κράτθςθσ Οργανικζσ Θζςεισ Καλυμμζνεσ Κενζσ Υπθρετοφν τϊρα μαηί με αποςπαςμζνουσ Ροςοςτό Ζλλειψθσ Κενϊν/ Οργανικζσ % 1 Α.Κ ΚΑΣΣΑΝΔΑΣ 28,85 2 Α.Κ.Κ ΑΓΛΑΣ ,00 3 Α.Κ.Κ ΤΛΥΝΚΑΣ ,63 4 ΑΣΚΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΛΑΣ ,79 5 Γ.Κ.Κ. ΜΑΛΑΝΔΛΝΟΥ ,00 6 ΕΚΚΝ ΑΥΛΩΝΑ ,75 7 ΕΚΚΝ ΒΟΛΟΥ ,82 8 ΚΑΤΚ ΕΛΕΩΝΑ ,00 9 ΚΑΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ,00 10 Κ.Κ. ΓΥΝΑΛΚΩΝ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ ,43 11 Κ.Κ ΑΛΛΚΑΝΑΣΣΟΥ ,41 12 Κ.Κ ΓΥΝ ,60 ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 22

23 ΕΛΕΩΝΑ 13 Κ.Κ ΓΕΒΕΝΩΝ ,33 14 Κ.Κ ΔΟΜΟΚΟΥ ,00 15 Κ.Κ ΚΕΣ/ΚΘΣ ,00 16 Κ.Κ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ,33 17 Κ.Κ ΚΕΚΥΑΣ ,00 18 Κ.Κ ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ ,33 19 Κ.Κ. ΚΟΛΝΚΟΥ ,43 20 Κ.Κ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ ,66 21 Κ.Κ ΚΩ ,86 22 Κ.Κ ΛΑΛΣΑΣ ,25 23 Κ.Κ ΝΑΥΡΛΛΟΥ ,00 24 Κ.Κ ΝΕΑΡΟΛΘΣ ,50 25 Κ.Κ ΡΑΤΩΝ ,88 26 Κ.Κ ΤΛΚΑΛΩΝ ,67 27 Κ.Κ ΤΛΡΟΛΘΣ ,50 28 Κ.Κ ΧΑΛΚΛΔΑΣ ,00 29 Κ.Κ ΧΑΝΛΩΝ ,00 30 Κ.Κ ΧΛΟΥ ,00 31 ΝΟΣ/ΜΕΛΟ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ ,14 32 ΡΕΒ. ΑΜΦΛΣΣΑΣ ,00 33 ΨΥΧΛΑΤΕΛΟ ΚΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ ,22 34 ΜΘ ΚΑΤΑ/ΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ,42 ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΘΣ % ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΘΣ % 66,57 33,42 Συνοπτικόσ Ρίνακασ Ροςοςτϊν Ζλλειψθσ Ρροςωπικοφ ςτισ Φυλακζσ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΛΛΕΙΨΘΣ ΚΛΑΔΟΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΚΕΝΩΝ/ ΟΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ % 1 ΔΕ ΦΥΛΑΞΘΣ 33,6 2 ΤΕ ΥΓΕΛΑΣ ΡΟΝΟΛΑΣ ΝΟΣΘΛΕΥΤΛΚΘΣ 49,53 3 ΔΕ ΝΟΣΘΛΕΥΤΛΚΘΣ 25,71 4 ΡΕ ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΩΝ ΡΕ ΚΑΔΛΟΛΟΓΩΝ ΡΕ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΩΝ ΡΕ ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΡΕ ΟΚΟΡΕΔΛΚΘΣ ΡΕ ΓΥΝΑΛΚΟΛΟΓΩΝ ΡΕ ΜΛΚΟΒΛΟΛΟΓΩΝ 60 ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 23

24 11 ΡΕ ΟΔΟΝΤΛΑΤΩΝ 78,95 12 ΡΕ ΨΥΧΛΑΤΛΚΘΣ 91,89 13 ΡΕ ΡΑΚΟΛΟΓΩΝ 78,95 14 ΡΕ ΧΕΛΟΥΓΛΚΘΣ 0 Μζςοσ Προσ 72,76 Από τουσ παραπάνω πίνακεσ ςυμπεραίνουμε ότι το πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ προςωπικοφ εντοπίηεται ςε όλουσ τουσ κλάδουσ και όλεσ τισ ειδικότθτεσ εργαςίασ του προςωπικοφ και ςε όλεσ τισ φυλακζσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι παραπάνω πίνακεσ δεν καταγράφουν το πραγματικό ποςοςτό ζλλειψθσ του προςωπικοφ όπωσ π.χ ςτον κλάδο ΔΕ ΦΥΛΑΞΘΣ όπου αρκετοί υπάλλθλοι από αυτοφσ που αναφζρονται ςε αυτόν τον κλάδο είναι αποςπαςμζνοι ςτα τμιματα διοίκθςθσ, γραμματείασ, λογιςτθρίου ι ςτισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ κάκε καταςτιματοσ, κακϊσ δεν υπάρχει αρκετό και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ κακόλου προςωπικό για να ςτελεχϊςει αυτά τα τμιματα. Εξίςου ςθμαντικό είναι να αναφερκεί και θ ςχζςθ προςωπικοφ με τισ ανάγκεσ και τον τωρινό αρικμό κρατουμζνων που βρίςκονται ςε κάκε κατάςτθμα κράτθςθσ. Ενδεικτικι είναι θ περίπτωςθ του Κ.Κ Κορυδαλλοφ όπου από τισ 290 οργανικζσ κζςεισ του κλάδου ΔΕ ΦΥΛΑΞΘΣ, ζχουν καλυφκεί 233 ωσ φφλακεσ εργάηονται 200 τθν ςτιγμι μάλιςτα που αυτζσ προορίηονταν για 800 κρατουμζνουσ και όχι για τουσ με κρατουμζνουσ που ςυνικωσ φιλοξενεί. Ο ίδιοσ ακριβϊσ ςυςχετιςμόσ ιςχφει ςε όλα ςχεδόν τα καταςτιματα κράτθςθσ τθσ χϊρασ και για όλεσ τισ ειδικότθτεσ. Συνεπϊσ, το πρόβλθμα τθσ υποςτελζχωςθσ και τθσ ζλλειψθσ του προςωπικοφ οδθγεί ςτθν υπερεργαςία και τθν εργαςιακι εξάντλθςθ. Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε ότι ςτο ςφνολο του κλάδου ΔΕ Φφλαξθσ το ποςοςτό ζλλειψθσ κενϊν κζςεων προσ τισ οργανικζσ που προβλζπονται αγγίηει το 33,6%, ενϊ το ποςοςτό ζλλειψθσ κενϊν κζςεων προσ αυτοφσ που υπθρετοφν τθν παροφςα ςτιγμι (χωρίσ να υπολογίηονται οι αποςπαςμζνοι ςε άλλεσ υπθρεςίεσ, γραφεία κτλ.) φτάνει το 51,3%! Στο ιατρικό και νοςθλευτικό προςωπικό των φυλακϊν, θ κατάςταςθ είναι ςαφϊσ χειρότερθ. Στουσ κλάδουσ ΡΕ Λατρϊν ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΔΛΟΛΟΓΩΝ, ΓΥΝΑΛΚΟΛΟΓΩΝ, ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ, ΟΚΟΡΕΔΛΚΘΣ και ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΩΝ δεν υπάρχει κακόλου προςωπικό. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα το βάροσ τθσ εργαςίασ να πζφτει ςτουσ υπάρχοντεσ νοςθλευτζσ και ιατροφσ, οι οποίοι και αυτοί δεν επαρκοφν για να καλφψουν τισ ανάγκεσ περίκαλψθσ των κρατουμζνων. Αξίηει να αναφερκεί ότι και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ τισ ανάγκεσ κάλυψθσ του ιατρικοφ και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ ςτα ιατρεία των φυλακϊν καλοφνται να «παίξουν» για μία ακόμθ φορά οι φφλακεσ. Τζλοσ, πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ Ελλάδα διακζτει από τισ μικρότερεσ αναλογίεσ ςτθν ςχζςθ υπαλλιλων ανά κρατουμζνουσ. Συγκεκριμζνα, ςτο ςφνολο όλων των κλάδων των εργαηομζνων (φυλακτικοφ, ιατρικοφ, νοςθλευτικοφ, τεχνικοφ, βοθκθτικοφ, ειδικοφ επιςτθμονικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ) ςιμερα υπάρχουν 2928 υπάλλθλοι (μαηί με ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 24

25 τουσ αποςπαςμζνουσ ςε διάφορεσ άλλεσ υπθρεςίεσ) και θ αναλογία είναι 25 υπάλλθλοι ανά 100 κρατουμζνουσ. Ακόμα μικρότεροσ είναι ο αρικμόσ ςτθν αναλογία φυλακτικοφ προςωπικοφ ανά 100 κρατοφμενουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των αποςπαςμζνων φυλάκων ςε άλλεσ εςωτερικζσ λειτουργίεσ των καταςτθμάτων), 20 φφλακεσ ανά 100 κρατοφμενουσ! ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΕ ΦΥΛΑΞΘΣ / ΚΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑ ΓΑΛΛΛΑ ΒΕΛΓΛΟ ΚΑΤΑΛΟΝΛΑ ΟΛΛΑΝΔΛΑ ΛΣΡΑΝΛΑ ΒΕΤΑΝΛΑ ΛΤΑΛΛΑ Ωςτόςο, να ςθμειωκεί ότι από τουσ 2344 υπαλλιλουσ του κλάδου ΔΕ Φφλαξθσ ζνα μεγάλο ποςοςτό είναι αποςπαςμζνο ςε άλλα κακικοντα εντόσ των καταςτθμάτων κράτθςθσ π.χ νοςοκόμοι, διοικθτικό προςωπικό και τεχνικό προςωπικό, διότι λόγω των κενϊν κζςεων που υπάρχουν ςε αυτζσ τισ ειδικότθτεσ δεν μπορεί να λειτουργιςει θ υπθρεςία. Επίςθσ, υπάρχουν αποςπαςμζνοι φφλακεσ ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, κακϊσ και ςε άλλα Υπουργεία και υπθρεςίεσ. Άρα, ο παραπάνω δείκτθσ 19 φφλακεσ ανά 100 κρατουμζνουσ είναι κατ ουςία πλαςματικόσ και θ πραγματικι αναλογία είναι αρκετά μικρότερθ διότι ο αρικμόσ αυτόσ πρζπει να κατανεμθκεί ςε 4 βάρδιεσ. Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε το παράδειγμα του Καταςτιματοσ Κράτθςθσ Κορυδαλλοφ, όπου ανά βάρδια και ανά πτζρυγα 500 ατόμων αντιςτοιχοφν τθν θμζρα 2-3 φφλακεσ ανά 500 κρατουμζνουσ και το βράδυ 1 ι 2 φφλακεσ ανά πτζρυγα. Αναρρωτικζσ Άδειεσ και κάνατοι του προςωπικοφ εν υπθρεςία Λδιαίτερθ αναφορά αξίηει να γίνει και ςτθν επιςτθμονικι ζκκεςθ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Υγείασ και ςυγκεκριμζνα του τομζα Κοινωνιολογίασ υπό τουσ Δρ. Γιϊργο Κουλιεράκθ και του Ομότιμου Κακθγθτι κ. Δθμοςκζνθ Αγραφιϊτθ, ςε ςυνεργαςία με τθν Ομοςπονδία Σωφρονιςτικϊν Υπαλλιλων Ελλάδασ με τίτλο «Μελζτθ των επιπτϊςεων του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ τθσ φυλακισ ςτθν υγεία των υπαλλιλων των καταςτθμάτων κράτθςθσ», θ οποία δθμοςιεφτθκε τον Λανουάριο του ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 25

26 Σε αυτιν τθν ζρευνα, εκτόσ των άλλων ευρθμάτων, επιςθμαίνεται ιδιαίτερα θ ςχζςθ μεταξφ των δφςκολων και επικίνδυνων ςυνκθκϊν εργαςίασ του προςωπικοφ των ελλθνικϊν φυλακϊν, θ επαγγελματικι εξουκζνωςθ και θ αρνθτικι επίδραςι τουσ ςτθν ςωματικι και ψυχικι υγεία τουσ. Από τθν ζρευνα κατεγράφθςαν δε, αυξθμζνα ποςοςτά καρδιαγγειακϊν πακιςεων, υψθλισ αρτθριακισ πίεςθσ, ζντονο άγχοσ και περιςτατικά αλκοολιςμοφ, ιδίωσ του φυλακτικοφ προςωπικοφ, κακϊσ και περιςτατικά που επθρεάηουν άμεςα τθν ψυχικι υγεία του προςωπικοφ. Άρρθκτα ςυνδεδεμζνα με τα παραπάνω ποςοςτά είναι και ο υψθλόσ αρικμόσ ςτισ αναρρωτικζσ άδειεσ των υπαλλιλων, κυρίωσ φυλάκων, τα αυξθμζνα ποςοςτά κανάτων του προςωπικοφ εν ενεργεία ι εν υπθρεςία, κακϊσ και οι πρόωροι κάνατοι των προςφάτωσ ςυνταξιοδοτοφμενων υπαλλιλων. Ενδεικτικά αναφζρουμε δφο παραδείγματα από ζνα αγροτικό και από ζνα κλειςτό κατάςτθμα κράτθςθσ Κατάςτθμα Κράτθςθσ Θεςςαλονίκθσ: θμζρεσ αναρρωτικισ άδειασ με πακολογικά αίτια (2007,2008,2009) θμζρεσ αναρρωτικισ άδειασ με ψυχιατρικά αίτια (2007,2008,2009) Δφο (2) κανόντεσ εν υπθρεςία τθν τελευταία πενταετία Δφο (2) κανόντεσ από τουσ εννζα (9) που ςυνταξιοδοτικθκαν τθν τελευταία τριετία. Αγροτικό Κατάςτθμα Κράτθςθσ Τίρυνκασ 2004: 699 θμζρεσ αναρρωτικϊν αδειϊν (60 θμζρεσ με ψυχολογικά προβλιματα) 2005: 692 θμζρεσ αναρρωτικϊν αδειϊν (65 θμζρεσ με ψυχολογικά προβλιματα) 2006: 660 θμζρεσ αναρρωτικϊν αδειϊν (70 θμζρεσ με ψυχολογικά προβλιματα) 2007: 1068 θμζρεσ αναρρωτικϊν αδειϊν (150 θμζρεσ με ψυχολογικά προβλιματα) 2008: 771 θμζρεσ αναρρωτικϊν αδειϊν (120 θμζρεσ με ψυχολογικά προβλιματα) 2009: 810 θμζρεσ αναρρωτικϊν αδειϊν (118 θμζρεσ με ψυχολογικά προβλιματα) Ραραιτιςεισ Υπαλλιλων ςε όλα τα Καταςτιματα Κράτθςθσ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΑΙΤΘΣΕΩΝ ΑΡΕΒΙΩΣΑΝ εν υπθρεςία ΑΡΕΒΙΩΣΑΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΘΜΑ 2 ΕΤΩΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΣΥΝΤΑΞΘ Ζωσ 26 30/6/ Σφνολο ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 26

27 Το ποςοςτό κνθςιμότθτασ των φυλάκων που ςυνταξιοδοτικθκαν τθν τελευταία πενταετία είναι 25% ςτο διάςτθμα των δφο (2) πρϊτων ετϊν. Το ποςοςτό αυτό αναβαίνει ακόμα περιςςότερο ςτο χρονικό διάςτθμα ςυνταξιοδότθςθσ από 2 ζωσ 4 ζτθ. Διεκνι Ρρακτικι ςτα Πρια Συνταξιοδότθςθσ του Ρροςωπικοφ Εςωτερικισ Φφλαξθσ Σε όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, κακϊσ και ςε χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ αναγνωρίηεται το ειδικό και επικίνδυνο κακεςτϊσ εργαςίασ των ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων φυλάκων (Prison Officers Guards supervising inmates) και ζχουν κεςπιςτεί ειδικά ςυνταξιοδοτικά κακεςτϊτα πρόωρθσ ςυνταξιοδότθςθσ ι επιλογισ για πρόωρθ ςυνταξιοδότθςθ, με όρια θλικίασ ι και χρόνια πραγματικοφσ υπθρεςίασ χαμθλότερα από τα αντίςτοιχα των εργαηομζνων του υπόλοιπου δθμόςιου τομζα. Τθν περίοδο αυτι γίνεται ςυλλογι ςτοιχείων από τθ Ρανευρωπαϊκι Συνομοςπονδία Δθμοςίων Υπαλλιλων (European Federation of Public Service Unions). Ενδεικτικά αναφζρουμε οριςμζνεσ από αυτζσ: Ολλανδία: Αναγνϊριςθ Επικίνδυνθσ και Ανκυγιεινισ εργαςίασ μόνο για τουσ φφλακεσ, ειδικό κακεςτϊσ ςυνταξιοδότθςθσ για τουσ φφλακεσ. Σκόπια: Αναγνϊριςθ επικινδυνότθτασ, 55 χρονϊν πλιρθ ςφνταξθ Βζλγιο: Δικαίωμα πρόωρθσ ςυνταξιοδότθςθσ ςε θλικία 55 χρονϊν, φςτερα από 20 χρόνια πραγματικισ υπθρεςίασ μόνο για τουσ φφλακεσ. Δανία: Ειδικό κακεςτϊσ ςυνταξιοδότθςθσ μόνο για τουσ υπαλλιλουσ των φυλακϊν. Νορβθγία: Αναγνϊριςθ επικινδυνότθτασ, ειδικό ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ για το φυλακτικό προςωπικό, διαφορετικό από τον υπόλοιπο δθμόςιο τομζα. Θνωμζνο Βαςίλειο( Αγγλία Σκωτία): 55 χρονϊν και 20 χρόνια πραγματικισ υπθρεςίασ. Γερμανία: Μόνο για τουσ φφλακεσ φυλακϊν, ειδικό ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ. Ιταλία: Κεμελίωςθ ςφνταξθσ ςτα 57 ζτθ μόνο για τουσ εργαηόμενουσ ςτισ φυλακζσ. ουμανία: Κεμελίωςθ ςυνταξιοδότθςθσ ςτα 25 χρόνια πραγματικισ υπθρεςίασ ωσ φφλακασ. Γαλλία: Δικαίωμα πρόωρθσ ςυνταξιοδότθςθσ ςε θλικία 50 χρονϊν και 25 χρόνια υπθρεςίασ. ΘΡΑ: Συνταξιοδότθςθ ςε θλικία 50 χρονϊν και 20 χρόνια πραγματικισ υπθρεςίασ. Ιρλανδία: Συνταξιοδότθςθ για τουσ φφλακεσ 55 χρονϊν και 25 χρόνια υπθρεςίασ. Φιλανδία: Μόνο για το φυλακτικό προςωπικό κεμελίωςθ ςτθν θλικία 58 χρονϊν. ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΥΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο..Τ.Ε) ελίδα 27

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. Ωράριο εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα: Αφορά ςτο χρόνο που οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν ςε ομάδεσ μακθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost Εργαςία ανεργία Zaměstnání nezaměstnanost Οι 10 ςυχνότεροι όροι που χρθςιμοποιοφν οι εργοδότεσ όταν αναηθτοφν προςωπικό Ιουλ 24, 2013 ec.europa.eu Πρόςφατθ ζρευνα ςε 500.000 αγγελίεσ κζςεων εργαςίασ αποκάλυψε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μορφές βίας Παραμζλθςθ(ζλλειψθ φροντίδασ, ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ) ωματικι (φυςικζσ πράξεισ βίασ) Ψυχολογικι (λεκτικι ι ςυναιςκθματικι) εξουαλικι κακοποίθςθ(επιβολι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Σα φοιτθτικά χρόνια είναι ίςωσ τα καλφτερα χρόνια ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοιτθτικισ ηωισ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν ζνα ςοβαρό πολλζσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτιματοσ. Ετζκθ υπόψθ μου από τον Σφλλογο Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. Ν. Καβάλασ το κάτωκι ερϊτθμα: «Σε ςχολείο του νομοφ μασ ςυνάδελφοι που τουσ ανατζκθκαν υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο Ο..Τ.Ε ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΦΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΡΑ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΟΛΩΜΟΤ 2 Σ.Θ. 91503 Σ.Κ. 18110 ΣΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟ Α.Δ.Ε.Δ.Τ Προσ: Κορυδαλλόσ,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ 1η αιτία θανάτου και αναπηρίασ ςτουσ νέουσ Μεγάλθ επίπτωςθ πικανότθτασ κανάτου και αναπθρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011

ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αθήνα 14/11/2011 ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011 Στο Ν.4024/2011 που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 226 Α /27-10-2011 και αναφζρεται ςτο ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη

Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη Ακινα 25 Ιουλίου 2014 Α.Ρ.: 19 Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη Σε ςυνζχεια τθσ απάντθςθσ ςασ με Α.Ρ. Υ/ΙΕ/221/16.06.2014 ςτο υπ αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι,

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι, 1 1 θ Ημερίδα Επαγγελματικοφ Συμβουλίου Ελλθνικισ Χειρουργικισ Εταιρείασ Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011 ΚΗΡΤΞΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705, e-mail :pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα