Ἐθνικῶς ἐπιζήμιος ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πάπα εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἐθνικῶς ἐπιζήμιος ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πάπα εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Ἀριστοβούλου, Ναρκίσσου καὶ Οὐρβανοῦ Ἀποστόλων ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα, Νικολάου Χίου νεομάρτυρος ΕΤΟΣ ΝΔ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2043 ΑΠΟ ΤΗΝ 28ην ἕως τὴν 30ήν Νοεμβρίου ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ Κρατιδίου τοῦ Βατικανοῦ - Αἱρεσιάρχης Πάπας θὰ ἐπισκεφθῆ τὴν Τουρκίαν καὶ θὰ συνεορτάση μὲ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Τὸ πρόγραμμα τῆς ἐπισκέψεως προβλέπει οἰκουμενικήν - οἰκουμενιστικὴν συμπροσευχήν. Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πάπα εἰς τὸ Φανάριον (ἀνταπόδοσις εἰς δύο προηγουμένας ἐπισκέψεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὸ Βατικανὸν - Ρώμην) ἀποτελεῖ πραγματικὴν πρόκλησιν διά ὁλόκληρον τὸν ἁπανταχοῦ ἑλληνορθόδοξον πιστὸν Ἐθνικῶς ἐπιζήμιος ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πάπα εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον η ΕΠΙςκΕψΙς αυτη Θα «Βγαλη» την τουρκιαν απο την απομονωςιν και Θα ΕνΙςχυςη διεθνως την ΕΙκΟνα της ΕΙς ΠΕρΙΟδΟν κατα την ΟΠΟΙαν ΠρΟκαλΕΙ ΟλΟκληρΟν τον ΕλληνΙςμΟν. χρεος του ΦαναρΙΟυ να ματαιωςη την ΕΠΙςκΕψΙν και να Παυςη να ΠρΟκαλη την ΕνΟτητα του ΟρΘΟδΟΞΟυ ΠΙςτΟυ λαου αλλα και του ΕΘνΟυς. να αντιδραςουν ΟΙ μητροπολιται των νεων χωρων. λαόν. Ἡ ἐπίσκεψις πραγματοποιεῖται ὕστερα ἀπὸ ἐπίσημον πρόσκλησιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς μίαν περίοδον, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ ΤουρκίαἔχεικαταστῆπροκλητικώτατηεἰςτὸΑἰγαῖον, εἰς τὴν Θράκην καὶ εἰς τὴν Κύπρον. Ἡ Τουρκία, παρὰ τὴν ὑποστήριξίν της ὑπὸ τοῦ Ἀμερικανικοῦ καὶ Ἀγγλικοῦ παράγοντος, ἔχει ἀπομονωθῆ διεθνῶς. Αἱ ἡγέται τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν τὴν κατεδίκασαν διά τὴν εἰσβολὴν της εἰς τὴν Ἀποκλειστικὴν Οἰκονομικὴν Ζώνην τῆς Κύπρου. Τὸ αὐτὸ ἔπραξαν καὶ διά τὰς δηλώσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας κ. Νταβούτογλου, συμφώνως πρὸς τὰς ὁποίας, ἀφοῦ οἱ Ἑλληνοκύπριοι δὲν ἀποδέχονται τὴν Τουρκίαν ὡς συνεταῖρον εἰς τὴν ἐξόρυξιν καὶ ἐκμετάλλευσιν τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, τότε ἡ λύσις εἰς τὸ Κυπριακὸν θὰ εἶναι ἡ διχοτόμησις μὲ τὴν δημιουργίαν δύο ἀνεξαρτήτων Κρατῶν, τὰ ὁποῖα οὐδεμίαν σχέσιν θὰ ἔχουν μεταξὺ των. Ἡ Αἴγυπτος εὐθέως πλέον ἐστράφη ἐναντίον τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία εἶχε συνάψει ἰσχυροὺς δεσμοὺς μὲ τὸ προηγούμενον σκληροπυρηνικὸν Μουσουλμανικὸν καθεστὼς τῆς Μουσουλμανικῆς Ἀδελφότητος, τὸ ὁποῖον ἀνετράπη διά τῶν λαϊκῶν κινητοποιήσεων καὶ πραξικοπημάτων. Ἡ Αἴγυπτος κατεπολέμησε τὴν ὑποψηφιότητα τῆς Τουρκίας εἰς τὸ Συμβούλιον Ἀσφαλείας. Εἰς προηγουμένην ψηφοφορίαν (πρὸ ἐτῶν) εἶχε λάβει ἑκατονπεντήκοντα ψήφους, ἐνῶ εἰς τὴν πρόσφατον περὶ τοὺς ἑξήκοντα. Αἱ χῶραι τῆς Μεσογείου, Ἀραβικαὶ καὶ Μουσουλμανικαί, τάσσονται ἐναντίον τῆς Τουρκίας καὶ ἀρνοῦνται νὰ τὴν ἀναγνωρίσουν ὡς περιφερειακὴν Μουσουλμανικὴν δύναμιν καὶ ὡς «κη- ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ. Διακήρυξις ὑπὸ τῆς συνελθούσης εἰς Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Βόλου, συνάξεως Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΣ Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΟΥ 2016, ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤVN ΑΓΙΩΝ ΑΚΙΝ ΥΝΟΥ, ΑΚΕΨΙΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤῼ, ΓΑΛΑΚΤΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΑΣ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΑΣ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ (8Η ΚΑΙ 9Η) Ἡ ἐπικαιρότης τῶν Διδαχῶν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Ο αγων του ΙδρυτΟυ της Π.Ο.Ε. και του «Ο.τ.» μακαριςτου αρχιμανδριτου χαραλαμπους ΒαςΙλΟ- ΠΟυλΟυ, δια την αγιοκαταταξιν του αγιου κοςμα του αιτωλου. η αγιοκαταταξις με καθυςτερηςιν διακοςιων ΕτΩν. η ΠρΟςΠαΘΕΙα νοθευςεως της διδαχης «τον ΠαΠαν να καταραςθε». Ο αγων του αγιου ΕναντΙΟν του Ιςλαμ, του ΠαΠΙςμΟυ και των ΕΒραΙΩν. διατι αι διδαχαι του ΕΙναΙ ΕΠΙκαΙρΟΙ. Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. Παραθέτομεν κατωτέρω τὴν ὁμιλίαν, τὴν ὁποίαν ἔκανεν εἰς τὴν ἐκδήλωσιν τῆς Π.Ο.Ε. καὶ τοῦ «Ο.Τ.» τήν 12ην Ὀκτωβρίου, διά τὴν συμπλήρωσιν τριακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τὴν γέννησιν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης. Αὕτη ἔχει ὡς ἀκολούθως: «1. Περιζήτητες οἱ Διδαχές του καί στίς ἡμέρες μας ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ κανεὶς στὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ δύσκολα θὰ βρεῖ νὰ παρουσιάσει καινούργια καὶ ἐντυπωσιακὰ πράγματα. Ἔχουν γραφῆ καὶ ἔχουν λεχθῆ τόσα πολλὰ γιὰ τὸν Ἅγιο, τὰ ὁποῖα καλύπτουν ὅλες σχεδὸν τὶς πτυχὲς τοῦ προσώπου καὶ τοῦ ἔργου του. Ὁ Κώστας Σαρδελῆς στὸ θαυμάσιο ἔργο του «Ἀναλυτικὴ Βιβλιογραφία Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, » 1, ἀριθμεῖ 945 τίτλους μελετῶν, οἱ ὁποῖοι μέσα στὸ ἀπὸ τότε διαρρεῦσαν διάστημα ἀπὸ τὸ 1973 μέχρι σήμερα, ἐπὶ σαράντα δηλαδὴ ἔτη, ἀσφαλῶς θὰ ἔχουν πολλαπλασιασθῆ μὲ ἑκατοντάδες νεωτέρων μελετῶν. Τὸ ἐρευνητικὸ αὐτὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ, ἀγκαλιάζει πολλὲς ἐπιστημονικὲς περιοχές, Θεολογία, Φιλολογία, Ἱστορία, Παιδαγωγικά, Κοινωνιολογία, Πολιτικὴ καὶ ἄλλες, καὶ εἶναι μία πρώτη ἰσχυρὴ ἀπόδειξη περὶ τοῦ ὅτι τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου μας, ἔχουν προεκτάσεις στὴν σύγχρονη ἐποχή, ἑλκύουν τὸ ἐνδιαφέρον τῶν συγγραφέων καὶ ἐρευνητῶν, ἐπειδὴ ἐκτιμοῦν ὅτι καὶ στὸν κόσμο ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς εἶναι ἑλκυστικός, ἀγαπητὸς καὶ ὠφέλιμος. Ὑπῆρξαν μεγάλοι πανεπιστημιακοὶ δάσκαλοι, γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ μεταγενέστεροι ἐλάχιστα ἔγραψαν καὶ εἶπαν ἢ καὶ τίποτε, διότι τὰ ἔργα τους δὲν εἶχαν διαχρονικὴ ἀξία. Εσβησαν μαζὶ μὲ τοὺς δημιουργούς τους. Τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ ὅμως τὶς Διδαχὲς τὶς διαβάζουν καὶ τὶς ξαναδιαβάζουν καὶ τὶς μελετοῦν καὶ τὶς ἐρευνοῦν πλῆθος ἐπιστημόνων καὶ χιλιάδες πιστῶν. Ὁ Ἅγιος τῶν Σκλάβων Τὸ ἐνδιαφέρον αὐτὸ εἶναι ἀπόλυτα δικαιολογημένο. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς εἶναι μία μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη, ἀδευτέρωτη, συγκλονιστικὴ μορφὴ τοῦ Νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ. Γιὰ τὴν ἐθνικὴ καὶ ἐκκλησιαστική μας συνείδηση εἶναι ὁ ἅγιος τῶν σκλάβων, ὁ ἁπλοϊκὸς διδάχος, ἡ μεγαλύτερη λαοπαιδευτικὴ μορφή, ὁ μεγαλύτερος διαφωτιστὴς τῆς Τουρκοκρατίας, ὁ κορυφαῖος ἀναγεννητὴς τοῦ Γένους, κοινωνικὸς ἀναμορφωτής, προπαρασκευαστὴς καὶ πρόδρομος τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἰσαπόστολος καὶ ἱεραπόστολος, προφήτης, ἱερομάρτυς, ἀσκητής, νέος Παῦλος, διακοσμητὴς τῶν ἠθῶν καὶ ὑπερασπιστὴς τῶν δογμάτων τῆς πίστεως, κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Γένους, ὅπως δηλώνει καὶ τὸ ὄνομά του Κοσμᾶς καὶ ὅπως ἐπισημαίνει καὶ ὁ ὑμνογράφος πρὸ τοῦ Συναξαρίου: Κοσμᾶς ὁ κόσμου κόσμος, ἠδ ὡραιότης Κόσμον λιπὼν πρόσκαιρον, ἀγήρω ἔχει. Δὲν ἔχει καθόλου ἄδικο, γιατὶ ἐκφράζει τὴν συνείδηση τῶν ἐπιστημόνων καὶ τοῦ λαοῦ ὁ Κ. Κώνστας γράφοντας γιὰ τὸν Ἅγιο: «Διαρκῶς μεθυσμένος σ ὅλη τὴν ἑξηπεντάχρονη ζωή του ἀπὸ τὸ νέκταρ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος ἀναδείχτηκε ὁ μεγαλύτερος τῶν μετὰ τὸ 1453 ἴσαμε σήμερα καιρῶν Ἕλλην. Ὁ πρωτοκάθεδρος καὶ ἀπαράμιλλος μέσα στὸ λεύκωμα τῶν Διδασκάλων τοῦ Γένους, ἀφοῦ "κανένας ἀπὸ τοὺς μεγάλους λογάδες δὲν εἶχε τόσους καὶ τόσο θερμοὺς ἀναγνῶστες, ὅσες ψυχὲς εἶχε αἰχμαλωτίσει μὲ τὰ λόγια του" ἐκεῖνος. Ὁ ἀδευτέρωτος στὴν ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ. Νομικαὶ - θεολογικαὶ ἀντιρρήσεις ἐπὶ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ τεμένους Ὑπὸ τοῦ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ τοῦ ΣτΕ δικάζοντας τήν ἀπό 27/11/2011 αἴτησή μας γιά τήν ἀκύρωση τῆς ὑπ ἀριθμ. Πρωτ. ΕΥΔΕΚ/οικ/760/ κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ καί Ἀνάπτυξης, Ἀνταγωνιστικότητας, Ὑποδομῶν, Μεταφορῶν καί Δικτύων, μέ τήν ὁποία προβλέπεται «ἡ χρηματοδότηση τῶν πάσης φύσεως δαπανῶν γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου τῆς μετασκευῆς τοῦ πρώην Κεντρικοῦ Συνεργείου Αὐτοκινήτων Ναυτικοῦ (Κ.Σ.Α.Ν.) σέ χρήση τεμένους...» ἐρειδομένης ἐπί τοῦ Νόμου 3512/2006 «Ἰσλαμικό Τέμενος καί ἄλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 264/2006) ἀπέρριψε κατά πλειοψηφία τήν αἴτησή μας ἐκδίδοντας τήν ὑπ ἀριθμ. 2399/2014 Ἀπόφασή της. Ἐπειδή ὅπως θυμόσοφα λέει ὁ λαός μας καί οἱ κρίνοντες κρίνονται θά σχολιάσουμε τήν ἐκδοθεῖσα Ἀπόφαση τῆς Ὁλομελείας τοῦ ΣτΕ ἀποδεικνύοντας ὅτι ἐξεδόθη κατά πρόδηλη παράβαση τῶν διατάξεων τοῦ Συντάγματος, τό ὁποῖο θεσμικά ὀφείλει νά ὑπερασπίζεται. Εἰδικώτερα ἀπέρριψε τόν λόγο ἀκυρώσεως ὅτι ἡ ἀνωτέρω Ὑπουργική Ἀπόφαση ἦταν ἀκυρωτέα, διότι ἡ ἐγκατάσταση τοῦ Ἰσλαμικοῦ τεμένους στό Βοτανικό ἐν ὄψει τῶν ἐπιπτώσεων, πού θά ἔχει ἡ λειτουργία του (συγκέντρωση μεγάλου ἀριθμοῦ Μουσουλμάνων γιά προσευχή, ἠχητικές ὀχλήσεις, προβλήματα κυκλοφορίας) στήν καθημερινή ζωή τῶν περιοίκων, στό φυσικό πολιτιστικό καί ἀνθρωπογενές περιβάλλον καί στήν αἰσθητική τῆς πόλεως, ἀφ ἑνός προσβάλλει τό δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης ἀνάπτυξης τῶν κατοίκων καί τήν ἀρχή τῆς ἀναλογικότητας, ἀφ ἑτέρου δέ στερεῖται τῆς ἀπαιτουμένης κατά τά ἄρθρα 24 καί 26 τοῦ Συντάγματος καί τήν Νομολογία τοῦ Δικαστηρίου τῆς ΕΕ αἰτιολογίας, ἐφ ὅσον δέν προκύπτει ἡ ὕπαρξη ἐξαιρετικῶν λόγων, πού νά δικαιολογοῦν τήν συγκεκρι- ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ. Αἱ δύο προαναφερόμεναι Οἰκουμενικαί Σύνοδοι, τὰς ὁποίας ἔχει ἀποδεχθῆ ἡ Ὀρθόδοξος Παράδοσις διαφοροποιοῦν ριζικῶς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν εἰς τὴν Πατερικήν της συνέχειαν ἀπὸ τὸν Χριστιανισμὸν τῆς Δύσεως. Ἡ ἀναγνώρισίς των ὑπὸ τῆς Μελλούσης Πανορθοδόξου Συνόδου ἀκυρώνει τὴν προσπάθειαν νὰ ἐπιβάλη τὸν αἱρεσιάρχην Πάπαν ὡς παγκόσμιον θρησκευτικὸν ἡγέτην. Ἄλλαι ὑποδείξεις ὑπὸ τῆς Συνάξεως Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν. ΗΑΤΥΠΗ «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν», ἡ ὁποία συνῆλθε εἰς Ἱεράν Μονήν τοῦ Βόλου, διερμηνεύοντας καὶ ὅλους τοὺς πονοῦντας καὶ ἀνησυχοῦντας διὰ τὴν αὐθεντικὴ καὶ ἀνόθευτη τῶν ἱερῶν δογμάτων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας ἀκεραιότητα, αἰσθανόμεθα τὴν ἀνάγκη νὰ ἐκφράσουμε τὰ θερμὰ συγχαρητήριά μας, τὸν ἱερὸ ἐνθουσιασμό μας, καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη μας γιὰ τήν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἱερὰ πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ νὰ ἀναδείξει εἰς τὴν δέουσα περιωπὴ τῆς σειρᾶς τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τὶς ὈγδόηκαὶἘνάτηΟἰκουμενικέςΣυνόδους. Τὶς εἰσήγαγε ἤδη εἰς τὴν ζῶσα λατρευτικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας τόσο μὲ εἰδικὲς ἱερὲς Ἀκολουθίες ὅσο καὶ ὁρίζοντας ἡμερομηνίες τακτές γιὰ τὸν κατ ἔτος ἑορτασμό τους ὡς τοπικὴ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀρχικῶς, ἑορτή. Ἐπίσης συγχαίρουμε τὸν Σεβασμιώτατο Πειραιῶς, γιὰ τὴν ἐξόχως χρήσιμη καὶ ἀπὸ πολλοῦ χρόνου ἀναμενόμενη ἔκδοση δοκίμων ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῶν δύο συνόδων, τὶς ὁποῖες ἐξέδωσε εἰς ἰδιαιτέρως καλαίσθητα τεύχη, συνοδευόμενα μὲ θεολογικώτατη προσωπική ἐγκύκλιο εἰσαγωγή. Προσέτι παρέθεσε καὶ τὶς ἔγκριτες εἰσηγήσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, θεολογικωτάτου πατρός, γιὰ τὴν Ὀγδόη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τοῦ , ὡς καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου, ἐπιφανοῦς καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, γιὰ τὴν Ἐνάτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τοῦ 1351, οἱ ὁποῖες ἐπρόκειτο νὰ ἀναγνωσθοῦν εἰς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὡστόσο πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι μὲ θλίψη καὶ ἔκπληξη πληροφορηθήκαμε ὅτι οἱ ἐξαιρετικὲς αὐτὲς ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.» Μηνύματα τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννου πρὸς τὸ Φανάριον ἀπὸ τάς Ἀθήνας, διά τὰ θέματα τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου τοῦ Σελ. 8 Οἱ 222 ἱερεῖς ἐφημέριοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος ζητοῦν ἀπὸ τὸ Κράτος τὴν ἐπανέναρξιν νέων χειροτονιῶν κληρικῶν. Σελ. 8 Ματαιοπονοῦν ὅσοι ἐπιθυμοῦν τὸν διαχωρισμὸν Κράτους - Ἐκκλησίας, διότι εἰς τὴν Ἑλλάδα ἡ Ἐκκλησία εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὸ Ἔθνος, ἐπισημαίνει εἰς μήνυμά του διὰ τὴν ἐπέτειον τοῦ ΟΧΙ ὁ Σεβ. Κονίτσης. Σελ. 7 Ὅλα ὅπως τὸ «μαῦρο» 41: Ἴδιοι κατακτητές, ἴδιοι δωσίλογοι! Τοῦ κ. Δημητρίου Νατσιοῦ. Σελ. 4 εἰσηγήσεις δὲν καρποφόρησαν ἐπὶ συνοδικοῦ ἐπιπέδου, ὅπως γράφει τὸ Ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς μὲ ἡμερομηνία : «Εἶναι ἐγνωσμένον τοῖς πᾶσιν, ὅτι ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Συνοδικῆς περιόδου ἐψήφισεν ὡς θέματα τῆς τακτικῆς συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὴν ὑποβολὴν προτάσεων πρὸς τὴν Γραμματείαν τῆς μέλλουσας νὰ συνέλθῃ Πανορθοδόξου Συνόδου διὰ τὴν τυπικὴν ἀναγνώρισιν τῶν Οἰκουμενικῆς περιωπῆς Η καὶ Θ Συνόδων τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει συνελθουσῶν κατὰ τὰ ἔτη καὶ μ.χ., ὄντως Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καὶ ὅτι κατὰ πρόδηλον παράβασιν τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐφαλκιδεύθη ἡ συγκεκριμένη διαδι- Εἶναι οἱ Ἀρμένιοι Ὀρθόδοξοι; Θέσεις τοῦ Μ. Φωτίου Διεκπεραιωταί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση ΣΤΑ περισσότερα ἔργα τῶν ἀνθρώπων πρωτεύοντα ρόλο παίζει τό φοβερό πάθος τῆς ὑπερηφάνειας. Δραστηριοποιοῦνται οἱ ἄνθρωποι γιά νά ἱκανοποιήσουν τό «ἐγώ» τους. Νά δείχνουν τά ἔργα τους καί νά χαίρονται. Νά τούς ἐπαινεῖ ὁ κόσμος καί αὐτοί νά καμαρώνουν. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού πολλά γίνονται, ὄχι γιά νά καλύψουν ἀνάγκες, ἀλλά γιά νά ἐντυπωσιάσουν ἐκείνους πού τά παρακολουθοῦν. Ἔτσι κινοῦνται οἱ κοσμικοί, χωρίς αὐτό νά σημαίνει ὅτι καί στούς χριστιανούς δέν παρατηρεῖται τό φαινόμενο. Ἀκόμα καί στούς μοναχούς βλέπουμε ἔργα ματαιοδοξίας. Χτίζουν περίτεχνα καί ἐντυπωσιακά μοναστήρια, ἀδιαφορώντας γιά τούς ἀδελφούς τους, πού εἶναι φτωχοί καί δέν ἔχουν οὔτε τά στοιχειώδη τῆς ζωῆς. Σέ τελευταία ἀνάλυση τά ἔργα τους εἶναι γιά τά μάτια τοῦ κόσμου καί ὄχι γιά τίς δικές τους ἀνάγκες. Ἐάν πράγματι πίστευαν ὅτι ὁ σκοπός τῆς παρούσης ζωῆς εἶναι ἡ ἀπόκτηση τῆς μελλούσης, δέν θά καταπονοῦνταν μέ περιττές οἰκοδομές καί δέν θά ἐπαιτοῦσαν, γιά νά συγκεντρώσουν μεγάλα ποσά προκειμένου νά ὑλοποιήσουν τά μεγαλεπίβολα σχέδιά τους. Λείπει, δυστυχῶς, ἡ ταπείνωση καί ἡ αἴσθηση τοῦ τί συμβαίνει γύρω τους. Οἱ πιστοί ἄνθρωποι ὅλα τά ἀποδίδουν στό Θεό καί ἀρνοῦνται νά οἰκειοποιηθοῦν τά δῶρα του. Ὅλα ὅσα χρησιμοποιοῦν στή ζωή τους καί ὅσα διαχειρίζονται τά θεωροῦν προσφορά τοῦ Θεοῦ καί ὄχι δικά τους ἀποκτήματα. Γι αὐτό καί δέν ὑπερηφανεύονται. Αὐτή τήν ἱερή αἴσθηση εἶχε καί ὁ ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, ὁ ὁποῖος διακρινόταν γιά τή βαθιά του ταπείνωση. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ ἀπάντηση πού ἔδωσε σέ κάποιον ἐπισκέπτη του, ὅταν τόν ρώτησε ἄν μπαίνει στόν πειρασμό τῆς ὑψηλοφροσύνης ἐξ αἰτίας τοῦ πλήθους τῶν ἀνθρώπων πού τόν ἀναζητοῦν καί τόν ἐπισκέπτονται: «Πές ὅτι εἶμαι στίς Καρυές καί ὁ Γέροντάς μου μοῦ ἔδωσε ἕνα κατοστάρικο νά πάρω λουκούμια γιά τό κελί. Δικά μου εἶναι τά λεφτά, γιά νά ὑπερηφανευθῶ;». Ὁ ἅγιος Πορφύριος χτυποῦσε τόν πειρασμό τῆς ὑψηλοφροσύνης μέ μία ἁπλῆ σκέψη καί συνέχιζε νά προσφέρει στούς πολυπληθεῖς ἐπισκέπτες του ὅ,τι εἶχε, ἤ καλύτερα ὅ,τι τοῦ ἔδινε ὁ Θεός, εἴτε αὐτά ἦταν ὑλικά ἀγαθά εἴτε πνευματικές νουθεσίες καί θαυματουργικές παρεμβάσεις. Στόν ἴδιο δέν ἀνῆκε τίποτα. Διεκπεραίωνε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Μοίραζε τά δῶρα τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους καί ἡ αἴσθηση αὐτή τόν κρατοῦσε στήν ταπείνωση. Ἐάν ὑψηλοφρονοῦσε, ὅλα θά ἀνατρέπονταν καί θά ἔχανε τήν εὔνοια τοῦ Θεοῦ. Τήν ἴδια αἴσθηση πρέπει νά ἔχουν ὅλοι οἱ χριστιανοί. Νά εἶναι δραστήριοι στήν ἀγάπη καί ἀδρανεῖς στήν ὑπερηφάνεια. Νά εἶναι οἱ ταπεινοί ἐργάτες τοῦ Θεοῦ. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. (3ον. Τελευταῖον) 6. Οἱ Ἀρμένιοι εἶναι αἱρετικοί. Ἡ ἀποκήρυξη τῆς πλάνης καὶ ἡ ἐπιστροφὴ εἶναι ἡ μόνη δυνατότης γιὰ τὴν ἕνωση Εὐτυχῶς ὅμως ποὺ ἀπέναντι σ' αὐτὴ τὴ σύγχυση ὑπάρχει ἡ σαφέστατη καὶ διαυγὴς διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων, ἡ ὁποία τελικῶς θὰ ἰσχύσει ὡς κριτήριο καὶ ὡς γνώμων. Ὑπάρχουν τὸ ἔργο καὶ ἡ διδασκαλία τοῦ Μ. Φωτίου ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ θέμα τῶν Ἀρμενίων, τὰ ὁποῖα δὲν ἀξιοποιήθηκαν ἐπαρ - κῶς καὶ δὲν γονιμοποίησαν ἀκόμη τὴν σύγχρονη θεολογικὴ σκέψη, γιατὶ παραμένουν ἄγνωστα. Ὁ Μ. Φώτιος εἶναι πράγματι μεγάλη προφητικὴ φυσιογνωμία, ποὺ στάλθηκε ἀπὸ τὸ Θεὸ σὲ δύσκολους γιὰ τὴν Ἐκκλησία καιρούς, ὅταν ὁ παπικὸς ἀπολυταρχισμός, στηριζόμενος στὴν ἀνερχόμενη πολιτικὴ δύναμη τῶν Φράγκων ἡγεμόνων, ἐπεδίωξε, καταργώντας τὸ συνοδικὸ σύστημα διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀνακηρυσσόμενος σὲ αὐτάρκη καὶ ἀλάθητο θεσμὸ σὲ θέματα πίστεως, νὰ ἐπέμβει ἀφ' ἑνὸς στὰ ὅρια δικαιοδοσίας τῶν αὐτοκέφαλων ἐκκλησιῶν, ὅπως ἔγινε μὲ τὴν περίπτωση τῆς Βουλγαρίας, καὶ συγχρόνως νὰ ἀμφισβητήσει τὸ κῦρος παραδεδομένων δογμάτων, καινοτομώντας σὲ θέματα πίστεως. Εἶναι γνωστὴ ἡ ἀντίδραση τοῦ Μ. Φωτίου, ὁ ὁποῖος, ἀγνοώντας τοὺς πολιτικοὺς συσχετισμούς, μὲ καθαρῶς θεολογικὰ κριτήρια, ἀγωνίσθηκε γιὰ τὴν καθαρότητα τῆς πίστεως καὶ τὴ διατήρηση τοῦ ἀποστολοπαραδότου συνοδικοῦ συστήματος διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ συγχρόνως μὲ τὸ ἄριστα σχεδιασμένο ἱεραποστολικό του ἔργο δυναμικὰ διέδωσε τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου στοὺς σλαβικοὺς λαοὺς διευρύνοτας γεωγραφικὰ καὶ κασία καὶ ἐτέθη εἰς τὰς περιωνύμους καλένδας της». Τοιουτοτρόπως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας μας ἔχασε μία μοναδικὴ εὐκαιρία, νὰ δηλώσει τὴν συνοδικὴ ὀρθόδοξη δυναμική της, γιὰ νὰ μὴ δυσαρεστήσει τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, τὸν Πάπα, τοὺς φιλοπαπικοὺς καὶ τοὺς οἰκουμενιστές, ἐνῶ μὲ τὴν ἐνέργειά της αὐτὴ προσέβαλε τὴν μνήμη τῶν Μεγάλων Ἁγίων Πατέρων μας Ἱεροῦ Φωτίου καὶ Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, οἱ ὁποῖοι πρωταγωνίστησαν στὶς δύο συνόδους. Ἡ πλειοψηφία τῶν Ἱεραρχῶν μας, παραπέμποντας τὸ θέμα αὐτὸ εἰς τὰς ἑλληνικὰς καλένδας, ἔδειξε ἀσυνέπεια καὶ πρὸς τὸν ἑαυτό της, διότι ἡ ἰδία Σύνοδος εἶχε ἀναθέσει εἰς τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας Ναυπάκτου καὶ Γόρτυνος κ.κ. Ἱερόθεο καί Ἰερεμία νὰ παρουσιάσουν τὶς περὶ Ὀγδόης καὶ Ἐνάτης Οἰκουμενικῶν Συνόδων εἰσηγήσεις τους, οἱ ὁποῖες συνιστοῦν πατερικὲς ὁμολογίες, καθ ὅλα ἔγκυρες καὶ ἄψογες ἱστορικοθεολογικὲς μελέτες. Οἱ ὡς ἄνω ἐπαινετὲς ἐνέργειες τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Σεραφείμ, ἀνοίγουν τὸν δρόμο στὴν ἐπέκταση τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν δύο Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ σὲ ὅλη τὴν Πατρίδα μας, ἀκόμη καὶ σὲ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Χῶρες. Εἶναι δὲ γνωστό, ὅτι στὴν παράδοσή μας ἡ λατρεία, ὡς καρδιὰ τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος, ἔχει τὴν δύναμη νὰ καταξιώνει στὴν πράξη ὀρθόδοξες ἀποφάσεις καὶ ὁμολογίες, ἐξουδετερώνοντας ὅλες τὶς φοβικὲς ἐναντιώσεις. Ἡ ἐμπνευσμένη πρωτοβουλία τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς ἐνέχει ἐξαιρετικῶς μεγάλη σημασία καὶ σπουδαιότητα σήμερα, τὸν καιρὸ τῆς Παγκοσμιοποιήσεως καὶ τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, κατά τόν ὁποῖο οἱ παγκοσμιοκράτες τῆς Νέας Ἐποχῆς ἀναδεικνύουν καὶ προωθοῦν τὸν Πάπα ὡς τὸν θρησκευτικὸ πλανητάρχη, διότι οἱ Ὀγδόη καὶ Ἐνάτη Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι ἀκριβῶς καταγγέλλουν καὶ καταδικάζουν τὸν Παπισμὸ καὶ τὸν Πάπα, τὸ ἐξουσιαστικὸ πρωτεῖο «του» καὶ τὸ ἑωσφορικὸ ἀλάθητό «του» ὡς αἵρεση καὶ παναίρεση. Γιὰ ὅσους ἐκ τῶν ἀδελφῶν μας ἀγνοοῦν τήν σημασία τῶν ἐν λόγῳ συνόδων σημειώνουμε τά ἑξῆς: Ἡ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ὀγδόη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος τοῦ , μὲ κορυφαῖο πατέρα τὸν Μέγα καὶ Ἱερὸ Φώτιο μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ θεοπνεύστων ἁγίων Πατέρων εἶναι οἰκουμενική, διότι ὅπως λέγει ὁ Σεβ. Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, «ἡ Σύνοδος ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ. Περὶ τῆς συνεισφορᾶς τῶν διαθρησκειακῶν διαλόγων Τόσον ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος ὅσον καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος εἰς δηλώσεις των ἐτόνισαν τῆς ἀνάγκην τῶν διαθρησκειακῶν διαλόγων μεταξὺ τῶν «Ἐκκλησιῶν» καὶ τῶν διαφόρων δογμάτων ἢ θρησκειῶν, διότι δι αὐτῶν ἐπέρχεται ἡ «καταλλαγὴ» ἢ προωθοῦνται λύσεις εἰς κοινωνικὰ ἢ περιβαλλοντικὰ προβλήματα. Διά τῶν δηλώσεων αὐτῶν ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ «κεφαλὴ» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εὑρίσκονται ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου, ὡς ἀποδεικνύουν: 1ον) Αἱ πολεμικαὶ ἐπιχειρήσεις τοῦ Ἰσραὴλ ἐναντίον τῶν Παλαιστινίων (Ἑβραῖοι - Μουσουλμάνοι). 2ον) Αἱ σφαγαί, αἱ ἀτιμώσεις καὶ διώξεις Χριστιανῶν ἀπὸ τὰς πατρογονικάς ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ. ἐνισχύοντας μὲ νέους πληθυσμοὺς τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὁ δυναμικὸς αὐτὸς σχεδιασμός, ὡς ποιμαντικὴ ἀσφαλῶς εὐθύνη γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων μέσα στὴν Ἐκκλησία, περιέλαβε, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀπίστους καὶ ἀλλοθρήσκους, καὶ τοὺς αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ποὺ τὴν προβάλλει ὁ Μ. Φώτιος, ἂν δὲν ἐπιστρέψουν στὴν Ἐκκλησία καὶ μείνουν στὴν αἵρεση, χάνουν τὴν σωτηρία τους. Ἡ ποιμαντικὴ ἑπομένως εὐαισθησία τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἐκτὸς αὐτῆς ἀνθρώπων, δὲν ἐξαντλεῖται στὸ ἱεραποστολικὸ πρὸς τοὺς ἀλλοθρήσκους ἔργο, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται καὶ πρὸς τοὺς αἱρετικούς. Ἡ διπλὴ αὐτὴ διάσταση, ἔκδηλη στὸ ἔργο καὶ στὴ διδασκαλία τοῦ Μ. Φωτίου, ἔχει ἐκλείψει στὶς ἡμέρες μας, γιατὶ ἔχουν καταργηθῆ τὰ ὅρια μεταξὺ Ὀρθοδοξίας καὶ αἱρέσεως, καὶ οἱ θεωρούμενοι προηγουμένως ὡς αἱρετικοὶ ἀποτελοῦν "ἐκκλησίες", καὶ "ἀδελφὲς" μάλιστα "ἐκκλησίες", Τὴν 2αν Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμην τῶν Ἁγίων μαρτύρων Ἀκινδύνου, Ἀφθονίου, Πηγασίου, Ἐλπιδηφόρου, καὶ Ἀνεμποδίστου καὶ τὴν 3ην Νοεμβρίου τὴν μνήμην τῶν Ἁγίων μαρτύρων Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσήφ καὶ Ἀειθαλᾶ. Τὴν δὲ 5ην Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμην τῶν Ἁγίων μαρτύρων Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης. Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους. Ἀπολυτίκιον Ἁγίων Ἀκινδύνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἦχος δ Ἀκίνδυνον μέλψωμεν, σὺν Ἀφθονίῳ ὁμοῦ, κλεινόν Ἀνεμπόδιστον, Ἐλπιδηφόρον στερρόν, Πηγάσιον ἔνδοξον, οὗτοι γὰρ ἀκινδύνως, ἐξ ἀφθόνου κρατῆρος, πηγάζουσι τοῖς ἐλπίδι, ἀρραγεῖ προσιοῦσι, χαρίτων ἀνεμποδίστων, κρήνην θεόβρυτον. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ «Οὐδὲν Ἐκκλησίας δυνατώτερον» Εἶναι ποτέ δυνατό νά ὑπάρχει δύναμη ἰσχυρότερη ἀπ' τή δύναμη τοῦ Θεοῦ; Καί εἶναι ποτέ δυνατό νά ὑπάρξει δύναμη ἰσχυρότερη ἀπ' τή δύναμη τῆς Ἐκκλησίας; Ἀσφαλῶς ὄχι! Καί γιατί; Διότι, Ἐκκλησία εἶναι ὁ ἴδιος «ὁ Χριστός παρατεινόμενος εἰς τούς αἰῶνας». Ἡ παντοδυναμία τοῦ Κυρίου δέν εἶναι μονάχα μιά ἀλήθεια τῆς Θεολογίας, ἀλλά καί τῆς παγκόσμιας ἱστορίας. Εἰδικότερα, ἡ ἱστορία τῶν διωγμῶν πού μαίνονται γιά εἴκοσι αἰῶνες. Ἐάν σέ 11 ἑκατομμύρια ὑπολογίζονται οἱ μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ μέχρι τό 313 μ.χ. - μέ τό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων - τοῦ Χριστοῦ οἱ μάρτυρες μέχρι σήμερα, ὑπολογίζονται... ἀνυπολόγιστοι! Ἴσως θά ξεπερνοῦν τά 100 ἑκατομμύρια! Καμιά θρησκεία δέν εἶχε τόσα θύματα. Μόνο μιά ματιά στήν τελευταία στατιστική τῆς διεθνοῦς ὀργάνωσης «Ἀνοιχτές Πόρτες», ἀπό τήν μέχρι τήν , δηλαδή σέ ἕνα χρόνο καί 5 μῆνες, τά θύματα τῶν χριστιανῶν ἀπ τούς μουσουλμάνους σέ δέκα χῶρες - ἀπ τίς ὁποῖες ἡ Νιγηρία -(ἡ θηριωδέστερη) - πέρασαν ἀπό πολλῶν εἰδῶν μαρτύρια θανάτου, ἰδιαίτερα ἀπ τόν ἰσλαμικό ἐξτρεμισμό. Ἰδού ὁ ἀπολογισμός τῆς πιό πάνω διεθνοῦς ὀργάνωσης: Μαρτύρησαν χριστιανοί μέ ὅπλα, ἀποκεφαλισμούς, φωτιές, ἀκόμα καί σταύρωση! ἐκκλησίες καταστράφηκαν καί βεβηλώθηκαν μορφές βίας: Ἀπαγωγές, ξυλοδαρμοί, βιασμοί κ.λπ. (Γιά τή μόνη χώρα, πού δέν τά Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου κατάφερε ἡ ὀργάνωση νά ἔχει στοιχεῖα, ἦταν ἡ Βόρεια Κορέα, γιά εὐνόητους λόγους...). Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ διώκεται ἀπ τά πρῶτα της βήματα. Τί λέω; Ἀπ τίς πρῶτες στιγμές τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ Θεανθρώπου, ὅταν ὁ στυγερός βασιλιάς τοῦ Ἰσραήλ, Ἡρώδης, κυνηγοῦσε τόν νέο «Βασιλιά» καί γιά νά Τόν βρεῖ, σφαγίασε ὅλα τά νήπια τῆς Βηθλεέμ «ἀπό διετοῦς καί κατωτέρω»... Καί τελείωσε τήν ἐπίγεια ζωή Του, καθηλωμένος καί ἀνεβασμένος στό Σταυρό τῆς αἰσχύνης. Καί ἡ ἱστορία πιά τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί τῶν χριστιανῶν, εἶναι γνωστή. Πρῶτος στό μαρτύριο, ὁ ὑπέροχος πρωταθλητής, καί γιαυτό καί πρωτομάρτυρας, ὁ Στέφανος. Ἀκολουθεῖ πρῶτος ἀπ' τούς ἀποστόλους ὁ Ἰάκωβος(ὁ ἀδελφός τοῦ Ἰωάννη), καί ἀνυπολόγιστος ὁ ἀριθμός τῶν μαρτύρων μέχρι σήμερα. «Τοιγαροῦν καί ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων... δι ὑπομονῆς τρέχωμεν τόν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα» (Ἑβρ. ΙΒ 1). Ὁ σύγχρονος κόσμος ἄλλαξε. Ὀργιάζει τό κακό. «Σόδομα καί Γόμορρα» κατάντησε ἡ ἀνθρωπότητα. Βαβυλώνα καί Βαβέλ. Σέ δήλωσή του ὁ Ἐπίσκοπος Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων ὁμολόγησε πώς, «αὐτοκαταστρέφεται ὁ εὐρωπαϊκός πολιτισμός, γιά νά ἀντικατασταθεῖ μέ ἀνήθικο ψευδοπολιτισμό»! Μήπως ἦρθε ὁ καιρός νά ἐκδηλώσει ὁ Θεός τήν ὀργή τῆς δικαιοσύνης Του, «διά τό εἶναι ἡμᾶς σάρκας»; Ὡστόσο, οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ ἄς μάθουν ὅτι «οὐδέν Ἐκκλησίας δυνατώτερον» (Ἰω.Χρυσόστομος). ὁπότε ἡ ἕνωση δὲν θεωρεῖται ὡς ἐπιστροφή τους στὴν Ἐκκλησία, ἀλλ' ὡς ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν, ὅπως ἔχει καθιερωθῆ κακῶς νὰ λέγεται ἀπὸ ὅλους μας, γιατὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐκκλησιαστικοποιοῦμε τὶς αἱρέσεις καὶ τὶς ἐξισώνουμε ὡς ἐκκλησίες μὲ τὴν Ἐκκλησία. Ἔχει πράγματι καταγραφῆ ἀπὸ τὴν ἱστορία καὶ προκύπτει ἀπὸ μαρτυρίες τοῦ ἰδίου τοῦ Μ. Φωτίου καὶ ἄλλων συγγραφέων μία κατ' ἀρχὴν ἐπιτυχὴς προσπάθεια ἐπιστροφῆς τῶν Ἀρμενίων στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πρώτης πατριαρχίας του ὁ Φώτιος ἔστειλε ἐπιστολὲς στὸν ἡγεμόνα τῶν Ἀρμενίων Ἀσοὺτ καὶ στὸν καθολικό τους Ζαχαρία, τὶς ὁποῖες ἐκόμισε ὁ μητροπολίτης Νίκης Ἰωάννης. Στὶς ἐπιστολὲς αὐτές, ποὺ σώθηκαν Ἀρμενιστὶ καὶ σὲ λατινικὴ μετάφραση, ἐπρότεινε τὴν ἕνωσή τους μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Σὲ σύνοδο Ἀρμενίων ἐπισκόπων ποὺ ἔγινε στὴν πὸλη Ἄντ τὸ 864 ἀναγνώρισαν οἱ Ἀρμένιοι τὴν Δ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδο καὶ ἀπεκήρυξαν τὸν Μονοφυσιτισμό 10. Ὁ ἅγιος Φώτιος ἀναφέρεται σ' αὐτὴν τὴν ἐπιστροφὴ τῶν Ἀρμενίων στὴν γνωστὴ Ἐγκύκλιο Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς πατριάρχας τῆς Ἀνατολῆς, στὴν ὁποία καταγγέλλει τὶς ἐπεμβάσεις τοῦ πάπα στὴ Βουλγαρία καὶ τὴν ἀθέμιτη προσθὴκη τοῦ filioque στὸ σύμβολο τῆς πίστεως. Ὁ λόγος αὐτῆς τῆς ἀναφορᾶς στὴ συνάφεια τοῦ κειμένου ὀφείλεται στὸ ὅτι θέλει νὰ δείξει ὅτι ἡ Ἐκκλησία μετὰ τὴν καταδίκη τῶν παλαιῶν αἱρέσεων διερχόταν περίοδο εἰρήνης καὶ πνευματικῆς καρποφορίας. Μὲ κέντρο μάλιστα τὴν Κωνσταντινούπολη, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀναβλύζουν οἱ πηγές τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀρδεύονταν οἱ ψυχὲς σ' ὅλην τὴν οἰκουμένη, καὶ μάλιστα ἐκεῖ ὅπου εἶχε ἐπικρατήσει ξηρασία καὶ ἀνομβρία καὶ εἶχαν μεταβληθῆ οἱ χῶρες, ὅπου εἶχαν ἐπικρατήσει οἱ αἱρέσεις, σὲ ἔρημες καὶ ἄγονες ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

2 Σελὶς 2α 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Μνήμη τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ Ἰωάννου τοῦ Βραχωρίτου ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ἑβδομάδα τοῦ Σεπτεμβρίου ἔγιναν στὸ Ἀγρίνιο λαμπρὲς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις, γιὰ νὰ τιμηθοῦν δύο σημαντικὰ γεγονότα: τὰ τριακόσια χρόνια ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Ἱερομάρτυρα καὶ Ἐθνομάρτυρα ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ τὰ διακόσια χρόνια ἀπὸ τὸ ἔνδοξο μαρτύριο τοῦ Νεομάρτυρα ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βραχωρίτου τοῦ ἐξ Ἀγαρηνῶν. Κέντρο τῶν ἐκδηλώσεων ἦταν ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀγρινίου, ὅπου εἶχε μεταφερθεῖ ἡ σεπτὴ κάρα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Προυσοῦ Εὐρυτανίας. Μὲ τὶς εὐλογίες καὶ τὴ συμμετοχὴ τοῦ ἄξιου Μητροπολίτου κ. Κοσμᾶ, πραγματοποιοῦνταν καθημερινὰ οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες καὶ τελοῦνταν ἡ Θεία Λειτουργία. Τὴν Παρασκευὴ 26/9 πραγματοποιήθηκε ὁλονυχτία, τὴν ὁποία παρακολούθησε πλῆθος κόσμου. Τὴν Ἰμάμης ἐποδοπάτησε μέχρι θανάτου βρέφος Χριστιανῶν! ΓΙΑ ΝΑ καταλάβετε ποιὰ μορ - φὴ δουλείας ἔρχεται, δεῖτε τὴν παρακάτω φρικτὴ καὶ ἀνήκουστη εἴδηση, ἡ ὁποία ξεπερνᾶ σὲ κτηνωδία κάθε προηγούμενη θηριωδία. Πρὶν λίγες ἡμέρες τὰ διεθνῆ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης ἔφεραν στὸ φῶς σοκαριστικὸ φωτορεπορτὰζ ἀπὸ τὸ μαρτυρικὸ Ἰράκ. Σὲ τρεῖς φωτογραφίες παριστάνεται ἕνας ἰμάμης, δηλαδὴ «ἱερωμένος» μουσουλμάνος, τοῦ λεγομένου «Ἰσλαμικοῦ Κράτους», νὰ ποδοπατεῖ μὲ σατανικὴ μανία νεογέννητο βρέφος καὶ νὰ τὸ σκοτώνει μὲ αὐτὸ τὸν φρικτὸ καὶ βασανιστικὸ τρόπο, ἐπειδὴ οἱ Χριστιανοὶ γονεῖς του ἀρνήθηκαν νὰ ἀλλαξοπιστήσουν καὶ νὰ ἀσπασθοῦν τὸ Ἰσλάμ! Δὲν γνωρίζουμε τὴν τύχη τῶν ἄτυχων γονέων, τὴν ὁποία τὴν φανταζόμαστε, ὅμως εἴχαμε τὴν ἀτυχία νὰ μᾶς δείξουν τὰ καλόπαιδα, οἱ μαχητὲς τοῦ Ἀλλάχ, τὴν τύχη τοῦ ἀθώου βρέφους! Ἀδυνατοῦμε νὰ διανοηθοῦμε ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι μὲ τέτοια κτηνώδη ἔνστικτα. Καὶ ὅμως ὑπάρχουν! Καὶ ξέρετε γιατί ὑπάρχουν; Διότι ἡ θρησκεία τους τοὺς τάζει πὼς ὅσο πιὸ φρικτὰ ἐγκλήματα διαπράξουν στὸ ὄνομα τοῦ «θεοῦ» τους, τόσο πιὸ πολλὲς αἰσθησιακὲς ἀπολαβὲς θὰ ἔχουν στὸν «παράδεισο»! Τόσο περισσότερες αἰώνιες (!) παρθένες θὰ τοὺς παραχωρήσει ὁ Ἀλλάχ, γιὰ νὰ «βγάζουν τὰ μάτια τους» αἰωνίως! Καὶ νὰ φανταστεῖτε ὅτι βρέθηκε Χριστιανὸς Πατριάρχης (ὁ Θεὸς νὰ τὸν συγχωρέσει), ὁ ὁποῖος εἶχε ἀποκαλέσει τὸν Μωάμεθ «προφήτη τοῦ Θεοῦ» καὶ τὸ Κοράνιο «ἅγιο βιβλίο» καὶ ὅτι ὑπάρχουν καὶ σημερινοὶ ἐπίσκοποι καὶ Πατριάρχες, οἱ ὁποῖοι δωρίζουν τὸ «ἅγιο Κοράνιο», τὸ ὁποῖο ἐπιβάλλει τέτοια φρικτὰ ἐγκλήματα, σὰν καὶ τὸ παραπάνω! Ζητοῦν νομιμοποίησιν καὶ οἱ αἱμομῖκται! ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΟ γεγονός: μετὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία, ὅλες οἱ διαστροφὲς παίρνουν τὸ δρόμο τῆς νομιμοποίησης στὴν ἀποστατημένη Εὐρώπη! Στὴν Ὁλλανδία νομιμοποιήθηκε τὸ κόμμα τῶν παιδοφίλων! Στὴ Γερμανία ζητοῦν, τὰ μέλη τῆς ἕνωσης κτηνοβατῶν, νομιμοποίηση τῆς κτηνοβασίας! Καὶ ὅλα αὐτὰ στὸ ὄνομα τῆς «σεξουαλικῆς αὐτοδιάθεσης»! Τώρα ζητοῦν νομιμοποίηση καὶ οἱ αἱμομῖκτες! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Πιθανῶς νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ αἱμομιξία μεταξὺ ἀδερφῶν στὴ Γερμανία, ἔπειτα ἀπὸ πρόταση κυβερνητικῆς ἐπιτροπῆς δεοντολογίας, ἡ ὁποία ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ὑπάρχουσα νομοθεσία, ποὺ τὴν ἀπαγορεύει, ἀποτελεῖ ἀπαράδεκτη προσβολὴ τοῦ δικαιώματος τῆς σεξουαλικῆς αὐτοδιάθεσης. Ὁ νόμος δὲν μπορεῖ ἀπὸ μόνος του νὰ διατηρεῖ μία κοινωνικὴ προκατάληψη, ἀνέφερε τὸ Γερμανικὸ Συμβούλιο Δεοντολογίας, συμπληρώνοντας μάλιστα πὼς τὸ θεμελιῶδες δικαίωμα τῶν ἐνήλικων ἀδερφῶν γιὰ σεξουαλικὴ αὐτοδιάθεση πρέπει νὰ ληφθεῖ περισσότερο ὑπόψη ἀπὸ τὴν ἀφηρημένη ἰδέα τῆς προστασίας τῆς οἰκογένειας Μάλιστα, σὲ ἔρευνα τοῦ γερμανικοῦ Ἰνστιτούτου Μὰξ Πλάνκ, τὸ 2-4% τῶν Γερμανῶν παραδέχθηκε πὼς ἔχει αἱμομικτικὲς ἐμπειρίες» (Πηγή: Ξυπνῆστε Ρέ)! Προφανῶς ὠχρι οῦν τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορρα, μπροστὰ στὴ φρίκη τῆς «Λευκῆς Δαιμονίας», ὅπως ἀποκαλοῦσε τὴν Εὐρώπη ὁ ἅγιος Νικόλαος Ἀχρίδος! Συνελήφθη παπικὸς «ἀρχιεπίσκοπος» διὰ παιδοφιλίαν ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ τὸ Βατικανὸ καὶ ὁ θλιβερὸς ἡγετίσκος του, Πάπας, τανύζονται νὰ ἀπαλλάξουν τὴν «καθολικὴ ἐκκλησία» ἀπὸ τὴν ἠθικὴ μπόχα καὶ τὸ ἀπὸ ἐδῶ καὶ δεκαετίες συνεχιζόμενο ἔγκλημα τῆς παιδεραστίας, μεγαλοφραγκόπαπας, ἤτοι «ἐπίσκοπος», συνέχιζε μέχρι πρότινος τὸ «θεάρεστο» ἔργο τῆς παιδοφθορίας! «Γιὰ παιδεραστία συνελήφθη τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης ὁ Πολωνὸς ἀρχιεπίσκοπος Γιόζεφ Βεσολόφσκι, ἐνῶ βρισκόταν μέσα στὸ κράτος τοῦ Βατικανοῦ. Ἡ Ἑλλάς ἀργοπεθαίνει! Η ΠΑΤΡΙΔΑ μας τετέλεσται, ἄρχισε ἡ ἀντίστροφη μέτρηση γιὰ τὸν ἐθνικό μας ἀφανισμό! «Μία ὁλόκληρη πόλη, ὅπως τὸ Καρπενήσι ἢ τὸ Λουτράκι, ἑξαφανίστηκε μέσα σὲ ἕνα χρόνο ἀπὸ τὸ δημογραφικὸ χάρτη τῆς χώρας! Πέρυσι, ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας παρουσίασε ἀρνητικὴ ἐξέλιξη καὶ μειώθηκε κατὰ ἄτομα. Τὴν τριετία ὁ πληθυσμὸς μειώθηκε κατὰ ἄτομα. Οἱ γεννήσεις παρουσίασαν γιὰ ἀκόμη μία φορά μείωση κατὰ 6,21% σὲ σχέση μὲ τὸ προηγούμενο χρόνο καὶ ἀνῆλθαν σὲ , ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀφοροῦσαν ἀγόρια καὶ κορίτσια. Οἱ θάνατοι παρουσίασαν μείωση κατὰ 4,15%, ἐνῶ αὐξήθηκε ἡ βρεφικὴ θνησιμότητα ἀπὸ 2,91 ἀνὰ γεννήσεις τὸ 2012 σὲ 3,69 τὸ 2013» (Ἱστολ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Ἰδοὺ ποῦ μᾶς ἔφτασαν οἱ ἀνεύθυνοι πολιτικοί μας μὲ τὶς ὀλέθριες πολιτικές τους ἐπιλογὲς τὶς τελευταῖες δεκαετίες. Ἀσκοῦσαν μία ἀπίστευτη ἐγκληματικὴ κοντόφθαλμη πολιτική, ἡ ὁποία ἐξυπηρετοῦσε ἀποκλειστικὰ τὰ κομματικὰ καὶ ἀτομικά τους συμφέροντα, δημιουργώντας ἐθνικὰ καὶ κοινωνικὰ ἀδιέξοδα καὶ ὑποθηκεύοντας τὸ μέλλον τῆς Πατρίδας μας! Ἡ σημερινὴ πολύπλευρη κρίση, ποὺ βιώνουμε ὡς λαός, ἔχει τὰ αἴτιά της καὶ τοὺς αἰτίους της! Βεβαίως ποτὲ δὲν εἶναι ἀργὰ νὰ ἀναστρέψουμε τὴ δραματικὴ πορεία πρὸς τὸν ἀφανισμό μας, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴ συνειδητοποίηση τῶν αἰτίων καὶ τῶν αἰτιῶν, ποὺ μᾶς ἔφτασαν σὲ αὐτὴ τὴν κατάντια! Εἶναι ἡ πρώτη φορά, ποὺ ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία προχωρᾶ στὴν σύλληψη ἱερέα της. Ὁ Βεσολόφσκι, 66 ἐτῶν, σύμφωνα μὲ τὴν Ἁγία Ἕδρα εὐθύνεται γιὰ τὴ σεξουαλικὴ κακοποίηση ἀνηλίκων στὸν Ἅγιο Δομίνικο, ὅπου ἕως πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο ἦταν διπλωματικὸς ἀντιπρόσωπος (νούντσιος) τοῦ Βατικανοῦ. Ὅπως διέρρευσε, ὑπάρχει μία καθοριστικὴ μαρτυρία καὶ πολλὰ σημαντικὰ στοιχεῖα, ποὺ δόθηκαν ἀπὸ ἕνα ἀπὸ τοὺς στενότερους συν - εργάτες τοῦ Πολωνοῦ ὑψηλόβαθμου κληρικοῦ. Σύμφωνα μὲ τὰ ἰταλικὰ μέσα ἐνημέρωσης, ἐνοχοποιητικὰ στοιχεῖα ἔχουν φτάσει καὶ ἀπὸ τὴν πατρίδα τοῦ Βεσολόφσκι, τὴν Πολωνία, οἱ ἀρχὲς τῆς ὁποίας εἶχαν ζητήσει ἀπὸ τὸ Βατικανὸ νὰ δώσει τὸ πράσινο φῶς γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ πρώην νούντσιου στὴ Βαρσοβία» (Πηγή: ΑΜΠΕ, Reuters)! Φανταζόμαστε νὰ καταλάβατε, γιατί ἀναγκάστηκε ἡ «Ἁγία Ἕδρα» νὰ συλλάβει τὸν θεομπαίχτη παιδόφιλο «ἱερέα» της, γιὰ νὰ μὴ ἐκδοθεῖ στὴν Πολωνία καὶ τιμωρηθεῖ! Συνελήφθη γιὰ νὰ μὴ τιμωρηθεῖ, ἢ τουλάχιστον νὰ «πέσει στὰ μαλακὰ» ἀπὸ τὰ δικαστήρια τῆς «Ἁγίας Ἕδρας»! Αὐτὴ εἶναι δυσ - τυχῶς ἡ «καθολικὴ ἐκκλησία», μὲ τὴν ὁποία θέλουν νὰ μᾶς ἑνώσουν οἱ «δικοί» μας! Δυστυχῶς! Καταιγισμὸς διαθρησκειακῶν συνεδρίων! ΠΟΙΟΣ ὑποστηρίζει ὅτι τὸ παναιρετικὸ «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν» ἐπιδιώκει μόνο, ὅπως ἰσχυρίζεται, τὴν ἑνότητα τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου; Αὐτὸ εἶναι παλιὸ «τροπάριο». Τώρα «ἄνοιξε τὰ πανιά» του καὶ ἐπιδιώκει τὴν ἑνοποίηση ὅλων τῶν θρησκειῶν. «Σκαρφίζονται» οἱ ἰθύνοντες ἕνα σωρὸ προφάσεις, γιὰ νὰ διοργανώνονται συνεχῶς διεθνῆ διαθρησκειακὰ συνέδρια, φροντίζοντας μάλιστα νὰ δίδεται σ αὐτὰ μεγάλη δημοσιότητα, προκειμένου νὰ «χωνέψουμε» τὴν «ἀναγκαιότητα» τῆς συνεργασίας τῶν θρησκειῶν σὲ «ζωτικὰ» γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα προβλήματα. Δὲν περνάει πιὰ οὔτε ἑβδομάδα, ποὺ νὰ μὴ ἔχει ἀνακοινωθεῖ ἡ διοργάνωση διαθρησκειακοῦ συνεδρίου. Τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες διοργανώθηκαν τέτοια, στὴν Ὁλλανδία, στὴν Γερμανία, στὴν Ἱερουσαλήμ, στὸ Καζακστὰν (στὴ διαβόητη πόλη τελευταία ἡμέρα 28/9, τελέστηκε ἀρχιερατικὸς ἑσπερινός, μὲ τὴ συμμετοχὴ πληθώρας προσκυνητῶν, ὅπου μίλησε ὁ θεολόγος κ. Λάμπρος Σκόντζος μὲ θέμα: «Ἡ συμβολὴ τῶν Νεομαρτύρων στὴ διαμόρφωση τοῦ νεοελληνικοῦ γίγνεσθαι». Ὁ ὁμιλητής ἐξῆρε τὴν συμβολὴ τῶν χιλιάδων Νεομαρτύρων στὰ χρόνια τῆς δουλείας, τῶν ὁποίων ἡ ἡρωικὴ ἀντίσταση κατὰ τῶν τυράννων ὀθωμανῶν καὶ ὁ ἔνδοξος μαρτυρικός τους θάνατος ἀποτέλεσαν τὴν πιὸ ἰσχυρὴ τροχοπέδη κατὰ τῶν ἐξισλαμισμῶν καὶ τὴν ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς συνείδησης τῶν ὑποδούλων Ρωμιῶν. Εἴθε οἱ δύο αὐτοὶ Νεομάρτυρες νὰ πρεσβεύουν στὸ Θεὸ γιὰ τὴν προσωπικὴ καὶ ἐθνική μας σωτηρία, διότι μία νέα μορφὴ δουλείας, ἴσως χειρότερη ἀπὸ τὴν τουρκοκρατία, γίνεται ὅλο καὶ πιὸ ὁρατὴ καὶ ἀπειλητική! ΑΣΤΑΝΑ, μὲ τὰ χιλιάδες ἀποκρυφιστικὰ σύμβολα), καὶ ἀλλοῦ. Δεῖτε τὴν τελευταία διοργάνωση: «Νέα Ὑόρκη 21-22/09/2014. Διαθρησκειακὴ Συνδιάσκεψη Κορυφῆς γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή, ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὸν ΟΗΕ σὲ συνεργασία μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν πρα - γματοποιήθηκε στὴν Νέα Ὑόρκη. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐκπροσώπησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος» (Ἱστολ. Ἀκτῖνες)! Οἱ δημοσιευμένες φωτογραφίες προκάλεσαν ἀλγεινὴ ἐντύπωση. Πίσω ἀπὸ τὰ τουρμπάνια, τὶς κελεμπίες, τὰ παπικὰ καὶ τὰ ὀρθόδοξα ράσα βρισκόταν ἡ ὑπερμεγέθης ἀφίσα, μὲ τὰ γνωστὰ σύμβολα τοῦ Π.Σ.Ε.! Δραματικὰ προεόρτια τῆς ἐφιαλτικῆς Πανθρησκείας! Οἱ ἀθεϊσταὶ μοιράζουν νομίμως ἔντυπά των εἰς τὰ σχολεῖα! ΕΧΟΥΜΕ κάνει ἀρκετὲς φορὲς λόγο γιὰ τὴ διαβρωτικὴ δράση τῶν ἀθεϊστῶν. Στὶς Η.Π.Α. ἔχουν ἀναλάβει μία πραγματικὰ τιτάνια προσπάθεια γιὰ τὴν ἀποχριστιανοποίηση τῆς κοινωνίας. Ἔχοντας δυστυχῶς πολύτιμο «σύμμαχο» τὴν ἀμερικάνικη νομοθεσία ἀπαιτοῦν κατεδάφιση καὶ κατάργηση κάθε τι, ποὺ θυμίζει χριστιανικὴ πίστη. Τελευταῖα στράφηκαν στὰ σχολεῖα. Στὸ ὄνομα τῆς «ἐλεύθερης ἔκφρασης» καὶ τῆς «ἰσοπολιτείας», πέτυχαν τὴν νόμιμη διακίνηση τῶν ἐντύπων τους στὰ σχολεῖα! Ἔτσι «μία ὁμάδα ἀθεϊστῶν ποὺ ὀνομάζεται Κεντρικὴ Κοινότητα Ἐλεύθερης Σκέψης Φλόριντα ἀποφάσισε νὰ ἀφήσει τὰ δικά της φυλλάδια γιὰ τὰ παιδιά. Τὰ φυλλάδια μὲ τίτλους: ὅπως Ὁ Ἰησοῦς εἶναι Νεκρός καὶ Γιατί δὲν εἶμαι Μουσουλμάνος, [ ] Ἀλλὰ ἀφότου ἡ ὁμάδα Ἐλευθερία Ἀπὸ Θρησκεία μὲ ἕδρα τὸ Wisconsin, καὶ τὸ τοπικὸ παράρτημα, τὴν Κοινότητα Ἐλεύθερης Σκέψης, κατέθεσαν μήνυση παραπονούμενες γιὰ διακρίσεις, ἡ Σχολικὴ Διεύθυνση ὑποχώρησε καὶ εἶπε ὅτι θὰ ἐπιτρέψει ὑλικὰ ἀπὸ ὅλες τὶς ὁμάδες, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἀθεϊστῶν, στὰ γυμνάσια της» (Ἱστολ. redskywarning.blogspot.gr)! Ἐπὶ αὐτοῦ θέλουμε ἁπλὰ νὰ παρατηρήσουμε ὅτι ὁ ἀθεϊ - σμὸς εἶναι στὴν οὐσία σατανισμός, διότι τὸ μεγαλύτερο τέχνασμα τοῦ σατανᾶ εἶναι νὰ μᾶς πείσει ὅτι δῆθεν δὲν ὑπάρχει! Δυσ - τυχῶς τὰ ἀμερικανάκια (γιὰ τὴν ὥρα) μυοῦνται στὸν δαιμονικὸ ἀθεϊσμό, τὸν προθάλαμο τοῦ σατανισμοῦ! Ζητοῦν νόμιμον διανομὴν σατανιστικῶν ἐντύπων εἰς τὰ σχολεῖα! ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ἀθεϊστές, οἱ ὁποῖοι πέτυχαν, ὅπως προαναφέραμε, νὰ μοιράζουν νόμιμα ἀθεϊστικὸ ὑλικὸ στὰ σχολεῖα, ζητοῦν καὶ οἱ σατανιστὲς νὰ διεκδικοῦν καὶ αὐτὸ τὸ δικαίωμα! Ἄλλωστε προσεκτικὴ μελέτη τοῦ ἀθεϊσμοῦ καὶ τοῦ σατανισμοῦ ἀποδεικνύει ὅτι εἶναι «συγκοινωνοῦντα δοχεῖα». «Ὁ Σατανικὸς Ναὸς τῆς Νέας Ὑόρκης σχεδιάζει νὰ μοιράσει θρησκευτικὸ ἐκπαιδευτικὸ ὑλικὸ σὲ παιδιὰ δημόσιων σχολείων, σύμφωνα μὲ διάφορες ἀναφορὲς ποὺ δημοσιεύθηκαν τὴν Τρίτη. Τὸ ὑλικό, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει χρωματιστὰ βιβλιαράκια δραστηριοτήτων γιὰ παιδιὰ μὲ τίτλο, Τὸ Μεγάλο Σατανικὸ Παιδικὸ Βιβλίο Δραστηριοτήτων, θὰ διανεμηθεῖ στοὺς ἑπόμενους μῆνες. Ἀλλὰ ἡ ὁμάδα τῶν σατανιστῶν ἐπιμένει ὅτι δὲν ἀπευθύνεται στὴν πραγματικότητα στὸ νὰ στρατολογήσει παιδιὰ στὸν σατανισμὸ μέσα ἀπὸ τὰ σχολεῖα, σύμφωνα μὲ τὴν ἀναφορὰ τοῦ issuehawk.com» (Ἱστολ. redskywarning.blogspot.gr)! Ἂν ὅμως δὲν ἐπιδιώκει νὰ στρατολογήσει παιδιὰ στὸ σατανισμό, τότε γιατί τὸ κάνει; Δὲν χωράει καμιὰ ἀμφιβολία πὼς ἡ σύγχρονη ἀποστατημένη ἀνθρωπότητα ἐπέλεξε τὸ δικό της «θεό», γι αὐτὸ τοῦ στήνει ἀνδριάντες καὶ τοῦ προωθεῖ τὰ καταστροφικὰ διδάγματα στὰ σχολεῖα, γιὰ ἐμπέδωση καὶ ἐφαρμογὴ τοῦ σατανισμοῦ ἀπὸ τὴ νεολαία, τὴν ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος! Ποιὸς δὲν πιστεύει ὅτι βιώνουμε τὰ ἔσχατα, πηγαίνοντας κατὰ διαβόλου; Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΣΤΑΧΥΣ, ΑΠΕΛΛΗΣ, ΑΜΠΛΙΑΣ ΟΥΡΒΑΝΟΣ, ΝΑΡΚΙΣ ΣΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΒ ΟΜΗΚΟΝΤΑ τίς 31 Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλη- μας τιμᾶ τήν μνήμη τῶν Σσία ἕξι Ἀποστόλων ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀμπλίου, Οὐρβανοῦ, Ναρκίσσου καί Ἀριστοβούλου. Ὁ ἅγιος Στάχυς χειροτονήθηκε πρῶτος ἐπίσκοπος Βυζαντίου, στήν σημερινή Κωνσταντινούπολη ἀπό τόν πρωτόκλητο Ἀπόστολο Ἀνδρέα. Μεταξύ τῶν Ἱ. Ναῶν, πού ἔκτισε, ἦταν καί αὐτός στήν γειτονική πόλη Ἀργυρούπολη, ὅπου ἐκεῖ ἐδίδασκε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ στούς χριστιανούς. Ὁ ἀπόστολος, ἀφοῦ ἐκήρυξε τό Εὐαγγέλιο δεκαέξι χρόνια, ἀναπαύθηκε ἐν Κυρίῳ. Ὁ ἀπόστολος Ἀπελλῆς ἔγινε ἐπίσκοπος Ἡρακλείας, ὅπου πολλούς Εἶναι οἱ Ἀρμένιοι Ὀρθόδοξοι; Θέσεις τοῦ Μ. Φωτίου περιοχές, ὅπως συνέβη μὲ τοὺς Ἀρμενίους. Τὸ ἐνδιαφέρον αὐτὸ κείμενο ἀρκεῖ μόνο του νὰ δείξει ὅτι ὁ Μ. Φώτιος θεωρεῖ τοὺς Ἀρμενίους ὡς δυσσεβεῖς αἱρετικούς, ποὺ παρασύρθηκαν στὴν αἵρεση ἀπὸ τοὺς Ἰακωβῖτες, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Δ' ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου, εὑρίσκονται ἀπὸ τότε σὲ πλάνη καὶ δὲν εἶναι Ὀρθόδοξοι. Ἡ μόνη δυνατότης νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὴν Ἐκκλησία εἶναι νὰ ἀποκηρύξουν τὴν πλάνη καὶ νὰ ἀναθεματίσουν ὅλους τοὺς πάτρωνες καὶ διδασκάλους τους, ἀκραίους καὶ μετριοπαθεῖς: «Καὶ γὰρ οἱ τὴν Ἀρμενίαν οἰκοῦντες τῷ τῶν Ἰακωβιτῶν ἐνισχυμένοι δυσσεβήματι καὶ πρὸς τὸ ὀρθὸν τῆς εὐσεβείας ἀπαυθαδιαζόμενοι κήρυγμα, ἀφ' οὗπερ ἡ πολυάνθρωπος ἐκείνη καὶ ἁγία τῶν πατέρων ἡμῶν κατὰ Καλχηδόνα συνεκροτήθη σύνοδος, τῶν ὑμετέρων εὐχῶν ἡμῖν ἐπαμυνόντων, τὴν μακρὰν ἐκείνην πλάνην ἀποθέσθαι ἐνεδυναμώθησαν, καὶ λατρεύει σήμερον καθαρῶς καὶ ὀρθοδόξως ἡ τῶν Ἀρμενίων λῆξις τὴν Χριστιανῶν λατρείαν, Εὐτυχῆ καὶ Σεβῆρον καὶ Διόσκορον καὶ τοὺς κατὰ τῆς εὐσεβείας πετροβόλους Πέτρους καὶ τὸν Ἀλικαρνασέα Ἰουλιανὸν καὶ πᾶσαν αὐτῶν τὴν πολύσπορον διασποράν, ὡς ἡ καθολικὴ ἐκκλησία, μυσαττομένη καὶ δεσμοῖς ἀλύτοις τοῦ ἀναθέματος ὑποβάλλουσα» 11. Ἡ ἕνωση αὐτὴ τῶν Ἀρμενίων δὲν κράτησε φαίνεται γιὰ πολύ. Ἡ καθαίρεση τοῦ Μ. Φωτίου ἀπὸ τὸν πατριαρχικὸ θρόνο δὲν ἐπέτρεψε τὴν ὁλοκλήρωση καὶ ἐμπέδωση αὐτῆς τῆς προσπάθειας. Αὐτὸ προκύπτει ἀπὸ μαρτυρία τοῦ πατριάρχου Νικολάου Μυστικοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπαναλαμβάνει μετὰ ἀπὸ πενήντα χρόνια περίπου, τὸ , τὴν προσπάθεια. Γράφοντας δὲ πρὸς τὸν Ἀρμένιο ἄρχοντα ἀναφέρεται στὸν πατριάρχη Φώτιο καὶ στὴν ἀποτυχοῦσα προσπάθειά του, ποὺ τὴν ἀποδίδει εἰς "τὰς τῶν πραγμάτων περιπετείας": "Περὶ οὗ καὶ τῷ ἡμετέρῳ πατρί, φαμὲν δὴ Φωτίῳ τῷ ἁγιωτάτῳ πατριάρχῃ, οὐ μικρὸς ἀγὼν καταβέβληται τοῦτο μὲν λόγοις, τοῦτο δὲ καὶ ἀποστολὴ ἀνδρῶν, εἰ καὶ τῶν πραγμάτων αἱ περιπέτειαι ἐπὶ τὸ τέλος ἐλθεῖν τὴν σπουδὴν ἀπεκώλυσαν" 12. Τὴν ἴδια περίοδο καὶ ὁ Ἀρέθας Καισαρείας, ἀπαντώντας σὲ ἐπιστολὴ τῶν Ἀρμενίων, λέγει ὅτι πολλοὶ μεγάλοι καὶ ἐπιφανεῖς ἄνδρες ἔγραψαν ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας καὶ μὲ τοὺς ἀγῶνες τους καθιστοῦν ὑπευθύνους τοὺς ἀντιλέγοντας. Περιλαμβάνει μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὸν Μέγα Φώτιο, τοῦ ὁποίου ἐξαίρει τὴν σοφία, τὴν παρρησία, τὴν ὀργανωτικότητα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα, ἀφοῦ παρουσιάζει ὅτι πολλοὶ Ἀρμένιοι ἐπείσθησαν καὶ προσῆλθαν στὴν Ἐκκλησία. «Μεθ ὧν καὶ ὁ χθὲς τε καὶ πρώην ἱερὸς μὲν τὸ γένος, ἱερώτερος δὲ τὴν σοφίαν, ὅση τε θεία καὶ ὅση τῆς κατ' ἀνθρώπους λογίζεται. Τὶς οὗτος; Ὁ τοῖς οὐρανίοις ἀδύτοις τὰ νῦν ἐγκατοικιζόμενος Φώτιος ὅς τοῖς κατὰ ταῦτα εἰκαιολογοῦσι τῶν Ἀρμενίων ὑμῶν γενναίῳ λόγῳ καὶ θεοφιλεῖ ψυχῆς παραστήματι καὶ ἀνανταγωνίστῳ γνώμῃ καὶ διαρκεῖ σαφῶς ἐφορμήσας εἷλε μὲν τῶν ἀντιπάλων ὅσον φιλήκοον, ὅσον εἰς σύνεσιν οὐ παρέσφηλεν, ὅσον ταῖς ἀποθήκαις ἢ τοῖς σταθμοῖς τοῦ θεοῦ δίκαιον ἐναυλίζεσθαι» Ἀνεκμετάλλευτα καὶ ἄγνωστα κείμενα τοῦ Μ. Φωτίου κατὰ τῶν Ἀρμενίων Ἀπὸ τὶς δύο αὐτὲς μαρτυρίες προκύπτει ὅτι ὁ Φώτιος ἔγραψε ἢ ἐξεφώνησε λόγους, «τοῦτο μὲν λόγοις τοῦτο δὲ καὶ ἀποστολὴ ἀνδρῶν», καὶ ὅτι ἀπέναντι στὴν ἀσταθῆ καὶ σὲ πιθανολογίες στηριζόμενη ἐπιχειρηματολογία τῶν Ἀρμενίων ἀντέταξε «γενναῖο λόγο», «θεοφιλὲς παράστημα ψυ - χῆς», «ἀνανταγώνιστο καὶ διαρκῆ γνώμη». Σώζονται πράγματι ἑλληνιστὶ δύο μακρὲς ἐπιστολὲς τοῦ Φωτίου, οἱ ὑπ' ἀριθμ. 284 καὶ 285 στὴ νέα ἔκδοση τῶν ἐπιστολῶν τῆς Λειψίας ἀπὸ τοὺς Λαούρδα Westerink. Ἰδιαίτερα ἡ πρώτη ποὺ ἐπιγράφεται, Κατὰ τῆς Θεοπασχιτῶν αἱρέσεως, εἶναι μακρότατη πραγματεία ἀποτελούμενη ἀπὸ 3294 στίχους, ποὺ ὅπως παραδέχεται ὁ Μ. Φώτιος ἐπεξετάθη "πέρα τοῦ μετρίου" (3189), γιατὶ ἔπρεπε νὰ ἀπαντήσει στὸ ἐκτενές γράμμα, "τὸ μακρότερον τῆς Ἰλιάδος" (3190), τοῦ ἡγεμόνος τῶν Ἀρμενίων Ἀσωτίου (Ἀσοὺτ Ἀσώτ), στὸ ὁποῖο περιέχεται ὅλη ἡ ἐπιχειρηματολογία τῶν Μονοφυσιτῶν ἐναντίον τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, "αἱ εἰκαιολογίαι" τῶν Ἀρμενίων, ὅπως τὶς χαρακτηρίζει ὁ Ἀρέθας, τὶς ὁποῖες ἀνήρεσε ὁ Μ. Φώτιος. Ἡ σπουδαιότης τῆς ἐπιστολιμαίας αὐτῆς πραγματείας εἶναι μεγίστη. Ἔχει παρατηρηθῆ σωστὰ πὼς ὅ,τι εἶναι γιὰ τὴν Πνευματολογία ἡ πραγματεία "Περὶ τῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Μυσταγωγίας" τὸ ἴδιο εἶναι γιὰ τὴν Χριστολογία ἡ πρα - γματεία αὐτὴ "Κατὰ τῆς Θεοπασχιτῶν αἱρέσεως" 14. Ἐνῶ ὅμως ἡ πρώτη εἶναι πασίγνωστη, σ' αὐτὴν στηρίζεται ὅλη ἡ μετὰ τὸν Φώτιο γραμματεία γιὰ τὴν ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔχει δὲ μελετηθῆ καὶ ἀξιολογηθῆ ἐπανειλημμένως καὶ ἀπὸ τὴν σύγχρονη θεολογικὴ ἔρευνα, ἡ δεύτερη παραμένει παντελῶς σχεδὸν ἄγνωστη καὶ ἀναξιοποίητη. Τὸ σημαντικώτερο μάλιστα εἶναι ὅτι ὅλα τὰ ἐπιχειρήματα καὶ οἱ θέσεις ποὺ προβάλλονται καὶ σήμερα ἀπαράλλακτα στὸν Θεολογικὸ Διάλογο ἀπὸ τοὺς Ἀντιχαλκηδονίους, ἐνώπιον τῶν ὁποίων οἱ Ὀρθόδοξοι Θεολόγοι, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ Διαλόγου, αἰσθάνονται τουλάχιστον ἀμήχανοι καὶ συγκαταβατικοί, ἀντιμετωπίζονται μὲ τὴν ἴδια μέθοδο, δύναμη καὶ πειθῶ ποὺ γνωρίζομε ἀπὸ τὸ κλασικὸ Περὶ Ἁγίου Πνεύματος ἔργο τοῦ Μ. Φωτίου. Εἶναι φυσικὰ ἀδύνατο νὰ γίνει ἐδῶ ἡ θεολογικὴ ἀνάλυση καὶ παρουσίαση τοῦ μοναδικοῦ ὄντως αὐτοῦ γιὰ τὴν Χριστολογία ἔργου. Λόγῳ ὅμως τῆς μεγάλης του σπουδαιότητος καὶ τῆς ὄχι εὐτυχοῦς τροπῆς ποὺ πῆρε ὁ Θεολογικὸς Διάλογος εἶναι ἐπείγουσα ἀναγκαιότης τὸ ἔργο αὐτὸ νὰ ἐκδοθεῖ σὲ μετάφραση μὲ θεολογικὴ εἰσαγωγὴ καὶ κατάλληλο θεολογικὸ σχολιασμό, ὥστε νὰ ἀξιοποιηθεῖ ἀπὸ τὴν σύγχρονη θεολογικὴ ἔρευνα καὶ νὰ συμβάλει οὐσιαστικὰ ἀπὸ πλευρᾶς Ὀρθοδόξου στὸν διεξαγόμενο Διάλογο. Καὶ μολονὸτι ὅλοι βαρυνόμεθα μὲ πολλὲς ἄλλες ἀσχολίες καὶ ἔχομε βαρὺ φόρτο στοὺς ὤμους μας, ἐλπίζω μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ μπορέσω νὰ ἀνταποκριθῶ σ' αὐτὸ τὸ ἔργο. Ἡ ἄλλη ἐπιστολιμαία πραγματεία, ποὺ ἐπιγράφεται "Ἐπιστολὴ πρὸς Ἀρμενίους" ὑπ' ἀριθμ. 285 στὴ νέα ἔκδοση τῆς Λειψίας, εἶναι πολὺ μικρότερη σὲ ἔκταση, ἀποτελεῖται ἀπὸ 479 στίχους. συμπληρώνει ὅμως μὲ νέες θέσεις τὴν διδασκαλία τοῦ Μ. Φωτίου 15. Πρέπει συναφῶς νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ ἄγνοια αὐτῶν τῶν ἐπιστολῶν καὶ ἑπομένως καὶ τῆς σχετικῆς διδασκαλίας τοῦ Μ. Φωτίου ὀφείλεται κυρίως στὸ ὅτι οἱ ἐπιστολὲς δέν εἶχαν περιληφθῆ στὶς παλαιότερες ἐκδόσεις, οὔτε καὶ στὴν P.G. τοῦ Μigne. Τὶς δημοσίευσε τὸ 1971 ὁ Darrouzes στὸ REB, ἀπ' ὅπου τὶς παρέλαβε καὶ ἡ ἔκδοση τῆς Λειψίας 16. Ἐπίλογος Οἱ Ἀρμένιοι εἶναι εὐγενὴς καὶ συμπαθὴς λαός. Συμπορεύθηκαν μὲ τοὺς Ἕλληνες σὲ δύσκολους καιρούς, ἀντιμετώπισαν τὴν ἴδια σκληρότητα ἀπὸ ξενικὲς κατακτήσεις μέχρι τῶν τελευταίων ἐπονειδίστων σφαγῶν στὶς δύο πρῶτες δεκαετίες τοῦ αἰῶνος μας. Πενήντα χιλιάδες πρόσφυγες Ἀρμένιοι μαζὶ μὲ τοὺς ὁμοεθνεῖς μας πρόσ - φυγες τῆς Μικρασίας καὶ τοῦ Πόντου βρῆκαν θαλπωρὴ καὶ καταφύγιο στὴ χώρα μας, ὅπου ζοῦν μὲ ἐντιμότητα, ἐργατικότητα καὶ προκοπή. Φιλικώτατα τοὺς ἀντιμετωπίζει σὲ ἀνθρώπινο ἐπίπεδο καὶ κοσμικὸ ὁ Μ. Φώτιος. Ἐπανειλημμένως ἀποκαλεῖ τὸν Ἀσώτιο φίλο καὶ συγγενῆ. Ἐπισημαίνει ὅμως ὅτι τὰ θέματα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀλη- ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ Πληροφοροῦμε τούς ἀγαπητούς μας συνδρομητάς ὅτι δύνανται νά καταθέτουν τήν συνδρομήν των ἢ ἐνίσχυσιν καί εἰς τήν Ἐθνικήν Τράπεζαν εἰς τό ὄνομα «Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις», Ἀρ. λογαριασμοῦ 129/ Διά τούς ἀγαπητούς συνδρομητάς τοῦ ἐξωτερικοῦ τό ΙΒΑΝ εἶναι: GR Τό δέ SWIFT τῆς τράπεζας εἶναι: (BIC) ETHNGRAA. Ὁ «Ο.Τ.» δέν ἔχει κερδοσκοπικόν χαρακτῆρα καί τά ἔξοδα ἐκδόσεώς του στηρίζονται ἀποκλειστικῶς καί μόνον εἰς τὰς συνδρομάς σας. Βοηθῆστε εἰς τήν ἔκδοσιν καί διάδοσιν τοῦ «Ο.Τ.». Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.» ἀνθρώπους ἕλκυσε στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ, ἡ δέ κοίμησή του ἦταν μακαρία. Οἱ ἀπόστολοι Ἀμπλίας καί Οὐρβανός χειροτονήθηκαν ἐπίσκοποι ἀπό τόν ἀπόστολο Ἀνδρέα, ὁ μέν Ἀμπλίας στήν Ὀδυσσούπολη, ὁ δέ Οὐρβανός στήν Μακεδονία. Οἱ ἅγιοι αὐτοί βρῆκαν μαρτυρικό θάνατο ἀπό τούς εἰδωλολάτρες, ἐπειδή κήρυτταν τόν Χριστό Θεό ἀληθινό καί κατέστρεφαν τά εἴδωλα. Ὁ Ἀπόστολος Νάρκισσος ἔγινε ἐπίσκοπος Ἀθη - νῶν, ὅπου κήρυξε τό Εὐαγγέλιο καί ἐμαρτύρησε γι αὐτό. Τέλος ὁ Ἀριστόβουλος χειροτονήθηκε ποιμένας λογικῶν προβάτων, κήρυξε τόν Κύριο καί εἶχε μακάριο τέλος. θείας κινοῦνται σὲ ἄλλη διάσταση, ὄχι στὸ χῶρο τῶν πρόσκαιρων σκοπιμοτήτων, ἀλλὰ στὸ χῶρο τῆς αἰωνιότητος, τὴν εἴσοδο στὴν ὁποία ἐγγυῶνται ὄχι τὸ σχίσμα καὶ ἡ αἵρεσις, ἀλλὰ ἡ Μία Ἁγία Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία. Τοῦ γράφει. «Μὴ σοὶ γένοιτο, τερπνὸν φιλίας καὶ συγγενείας ἀγλάϊσμα, μήτε σοὶ μήτε τινὶ ἄλλῳ, ὅσοις τὸ Χριστοῦ ἐπικαλεῖται ὄνομα, μηδαμῶς κατὰ τὸ ἐκεῖθεν κριτήριον εἰς τοιαύτην ὑποβληθῆναι καὶ τηλικαύτην ἐξέτασιν καὶ τότε μεταμανθάνειν τὴν ἀλήθειαν, ὅτε πλέον οὐδὲν τοῦ πικρότερον κολάζεσθαι περιγίνεται» 17. Αὐτὴν τὴν ἄλλη πραγματικότητα, τὴν ἄλλη διάσταση τῆς ἀληθείας, εἶχαν πάντοτε ὡς κριτήριο οἱ Ἅγιοι, καὶ ὁ Μ. Φώτιος, γι' αὐτὸ ἦσαν ἀνυποχώρητοι σὲ θέματα πίστεως καὶ ἀληθείας. Σημειώσεις: 10. Βλ. σχετικῶς Γέροντος Δανιὴλ Κατουνακιώτου Πρὸς Ἱερομόναχον Ἱερώνυμον κατὰ Ἀρμενίων. Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ τοῦ ἀοιδίμου σοφοῦ καὶ φωτισμένου Γέροντος Δανιήλ, ποὺ καταλέγεται στὶς μεγάλες ἁγιορείτικες μορφὲς τῶν τελευταίων χρόνων δημοσιεύεται στὸν τόμο ε' τῆς σειρᾶς τῶν ἁπάντων του, ὁ ὁποῖος φέρει τίτλον Ἐξ ἐρήμου Διατυπώσεις, σελ Ἀναιρεῖ τὶς ἀπόψεις τοῦ ἀρχιμανδρίτου Πολυκάρπου Ψωμιάδου, μετέπειτα ἀρχιερέως, ὁ ὁποῖος πρὸ ἑκατὸ ἀκριβῶς ἐτῶν, στὰ τέλη τοῦ περασμένου αἰῶνος ἰσχυριζόταν ὅτι «ἡ Ἀρμενικὴ Ἐκκλησία μόνον κατὰ τὰ ἔθιμα καὶ τοὺς τύπους διαφέρει τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας καὶ ὅτι λόγοι οὐχὶ οὐσιωδῶς δογματικοὶ ἀπέσπασαν αὐτοὺς ἀφ' ἡμῶν». Ἡ σχετικὴ ἐπιστολιμαία πραγματεία τοῦ Γέροντος Δανιὴλ πρὸς τὸν ἱερομόναχον Ἱερώνυμον ἔχει ἡμερομηνίαν 24 Μαρτίου Τὴν πληροφορία γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς προσ - πάθειας αὐτῆς ἐπιστροφῆς τῶν Ἀρμενίων δίδει ὁ ἴδιος ὁ πατριάρχης Φώτιος στὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν ἡγεμόνα τῶν Ἀρμενίων Ἀσοὺτ ἢ Ἀσώτ, ἐπιγραφόμενη Κατὰ τῆς Θεοπασχιτῶν. Ἐπιστολὴ 284, ἐν Photii Patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia, τόμ. 3, σελ.4 ἐ., ἔκδ. Β. Laourdas L. Westerink (Bibliotheca Teubneriana). αἱρέσεως: «Τὸ μὲν οὖν τὴν παραίνεσιν ἡμῶν πέρας οἷον εὐχόμεθα λαβεῖν, οὐ βεβαίως ἐλπίζομεν, εἰ μὴ μὲ τῶν προλαβόντων ἄλλων Ἀρμενίων, ὧν οὐ πρὸ πολλοῦ χρόνου ἡ ἐπιστροφὴ καὶ διόρθωσις, διὰ τῆς ὁμοίας παραινέσεως καὶ τοῦ μακαριωτάτου Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Νίκης λαμπρῶς τε καὶ ὡς ἄριστα προελθοῦσα, καὶ περὶ τῆς ὑμῶν ἀρετῆς φρονεῖν τὰ ἀμείνω προετρέψατο», 11. Ἐπιστολὴ 2, Ἐγκύκλιος ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς τῆς Ἀνατολῆς ἀρχιερατικοὺς θρόνους, αὐτόθι τόμ. 1, σελ Ἐπιστολὴ 139, Τῷ ἄρχοντι τῶν ἀρχόντων, P.G. 111, 365. R. Jenkins L. Westerink, Nicholas I, patriarch of Constantinople, Letters, σελ Arethae Archiepiscopi Caesariensis Scripta Minora, ἐκδ. L. Westerink, τόμ. I, Leipzig 1968, σελ Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Παπαδοπούλου, «Σχέσεις τοῦ ἁγίου Φωτίου μὲ τὴν ἀρμενικὴ ἐκκλησία», Σύναξη, τεῦχος 30, Ἀπρίλιος Ἰούνιος 1989, σελ Β. Laourdas L. Westerink, ἔνθ' ἀνωτ., τόμ. 3, σελ. 98 ἑ. 16. J. Darrouzes, «Deux lettres inedites de Photius aux Armeniens», REB 29(1971) Ἐπιστολὴ 284, Κατὰ τῆς Θεοπασχιτῶν αἱρέσεως, στίχοι , ἔνθ' ἀνωτ., τόμ. 3, σελ. 15. Προσεκλήθη εἰς τό Ἅγιον Ὄρος ὁ κ. Βενιζέλος Συμφώνως πρὸς πληροφορίας ὑπὸ ἡμερομηνίαν 24ην Ὀκτωβρίου, ὑπὸ τοῦ «Ἁγιορειτικοῦ Βήματος»: «Ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβέρνησης καὶ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Εὐάγγελος Βενιζέλος, μὲ τὴν ἰδιότητα καὶ τοῦ ὑπευθύνου γιὰ θέματα Ἁγίου Ὄρους ὑπουργοῦ εἶχε συν - άντηση, χθὲς στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, μὲ Ἱεροκοινοτική Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία τὸν εὐχαρίστησε ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιὰ τὴν ἀρωγὴ καὶ διαρκῆ ὑποστήριξη τοῦ ἴδιου προσωπικὰ ὅσο καὶ τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Μὲ τὴν εὐκαιρία συζητήθηκαν μία σειρὰ ἀπὸ θέματα ποὺ ἐνδιαφέρουν τὴν Ἱερὰ Κοινότητα, ὅπως ἡ συμμετοχή της στὸ νέο ΕΣΠΑ, ἡ ἔκδοση κανονιστικῶν διατάξεων κ.ο.κ. Ἡ Ἱεροκοινοτικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπανέλαβε τὴν πρόσκληση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας πρὸς τὸν Ἀντιπρόεδρο τῆς Κυβέρνησης καὶ Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν νὰ ἐπισκεφθεῖ ἐπίσημα τὸ Ἅγιο Ὄρος ὡς ἁρμόδιος Ὑπουρ - γὸς καὶ ὁ κ. Βενιζέλος εὐχαρίστησε θερμά». ΟΣΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ: «Τό Ποτήριο τοῦ Χριστοῦ», β ἔκδοση, Μετάφραση -Ἐπιμέλεια Πέτρου Μπότση, Ἀθήνα 2009, σελίδες 142, (Τηλ. Fax ). Νά δοξάζουμε εὐχαριστιακά τόν Θεό, γιά τήν Ὀρθοδοξία μας. Μεγάλη ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνο γιατί βαπτιστήκαμε καί ἀνήκουμε στήν πραγματικά ἀληθινή καί αὐθεντική "Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκ κλησία" - μακράν τῶν ψυχοκτόνων αἱρέσεων - ἀλλά καί γιά τόν πλούσιο συγγραφικό πατερικό πλοῦτο τῶν νεωτέρων χρόνων. Ὁ ὅσιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ, ἀποτελεῖ ἐγκαλλώπισμα τῆς Ὀρθόδοξης Ρωσίας τοῦ 19ου αἰώνα, ἰσάξιο, θά 'λεγα, τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης. Ἄς ἀφήσω θεολόγους καί ἁγίους ἄλλων ὀρθοδόξων χωρῶν. Ὁ ἀγαπητός καί ἀκούραστος μεταφραστής καί ἐπιμελητής Πέτρος Μπότσης, συνεχίζοντας τό πολύμοχθο καί ἅγιο ἔργο του, προσφέρει στόν ὀρθόδοξο λαό μας, ἕνα νέο ἔργο τοῦ ρώσου ἁγίου. Προσοχή ὅμως στόν τίτλο τοῦ βιβλίου, διότι ἐκ πρώτης ὄψεως, "Τό Ποτήριον τοῦ Χριστοῦ", καί μάλιστα μέ τήν ὡραία Βυζαντινή εἰκόνα τοῦ ἐξωφύλλου, ἐκλαμβάνεται σά νά πρόκειται γιά τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας"! Ὡστόσο, τό θέμα εἶναι διαφορετικό. Μᾶς τό ἐξηγεῖ ὁ κ. Μπότσης στόν Πρόλογό του, ὅπου σημειώνει ὅτι, "ὁ ὅσιος συγγραφέας καταπιάνεται μέ τήν ἑρμηνεία ἑνός χωρίου τῆς Κ. Διαθήκης, πού ἀναφέρεται στήν ἀπάντηση πού ἔδωσε ὁ Χριστός στή μητέρα τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου, τοῦ Ἰωάννη καί Ἰακώβου, πού ζήτησε νά τοποθετήσει στή βασιλεία Του, ἕνα στά δεξιά κι ἕνα στ' ἀριστερά Του. Κι ἡ ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ, ἦταν ἡ ἐρώτησή Ἔτος ΛΒ, Ἀριθμ. 39/31 Ὀκτωβρίου 2014 ΒΙΒΛΙΑ ΑΝΑΤΥΠΑ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΦΙΛΟΘΕ- ΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ ( ) «Πατρικὲς Νουθεσίες» Ἀλήθειες πόνου καὶ ἀγάπης γιὰ ἀσφαλῆ οὐρανοδρομία. Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» Θεσσαλονίκη Σχ. 20x14 σσ 110. ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΘΕΟ- ΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. «Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος» ὡς ἀγωνιστὴς καὶ ὁμολογητὴς τῆς Ὀρθοδοξίας. Μὲ ἀναφορὲς στὴν Ἐπικαιρότητα.Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη». Θεσσαλονίκη Σχ. 20x14 σσ 294. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ- ΛΟΥ ( ) ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ «Πνευματικὰ Διαμάντια» ἀπὸ ἐμπνευσμένες ὁμιλίες του. Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη». Θεσσαλονίκη Σχ. 20x14 σσ 144. ΑΡΧΙΜ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΚΑΤΕΡΕ- ΛΟΥ «Ἡ εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἡ ἐφαρμογή της» Γνῶμες Ἁγίων, Γέροντος Του, "ἄν μποροῦν νά πιοῦν τό ποτήριό Του"... Αὐτό εἶναι καί τό ἀντικείμενο τῆς μικρῆς μελέτης. Στό Β μέρος ἀκολουθοῦν 18 ἐπιστολές σέ κληρικούς καί μοναχούς, καί τό Γ μέρος περιλαμβάνει ἄλλες τρεῖς ἐπιστολές, ἀλλά σέ λαϊκούς. Τά ἔργα τοῦ ὁσίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ, ἀποτελοῦν ἕνα πλουσιώτατο ὀρθόδοξο πνευματικό θησαυρό. Εἶναι ὁ ἅγιος ρῶσος συγγραφέας, ὁ ὁποῖος μελέτησε, ὅσο ἐλάχιστοι, τούς ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, καί ἰδιαίτερα τούς νηπτικούς. Στά ἔργα του συναντᾶ κανείς, πολύ συχνά τούς συγγραφεῖς τῆς Φιλοκαλίας. Οἱ δέ ἀναλυτικές ἑρμηνεῖες τῆς Ἁγίας Γραφῆς -Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης - ἀποτελοῦν ἔνδειξη τῆς βαθιᾶς γνώσης πού εἶχε. Ἀπό τό (πικρό "ποτήριο" τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ καί τῶν δικῶν μας), σημειώνει: "Τό ποτήριο αὐτό τό ἀποδέχεται ὁ χριστιανός μέ τό νά ὑπομένει τίς ἐπίγειες δοκιμασίες μέ καρτερία καί πνεῦμα ταπεινό...ἔτσι πρέπει νά συμπεριφερθεῖς, ὅταν σέ κυκλώνουν τά βάσανα κι οἱ θλίψεις Δέν εἶναι οἱ φαρισαῖοι ἐκεῖνοι πού ἑτοίμασαν τό ποτήριο. Οὔτε ὁ Καϊάφας τό ἑτοίμασε, οὔτε κι ὁ Ἰούδας. Οὔτε ὁ Πιλάτος τό ἔδωσε, οὔτε οἱ στρατιῶτες του. Ὁ Χριστός τό εἶπε καθαρά: "Τό ποτήριον ὅ δέδωκέ μοι ὁ Πατήρ, οὐ μή πίω αὐτό;"..."τό ποτήριο τοῦ Χριστοῦ εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ"... Μιχ. Μιχαηλίδης ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: «Ἑλληνορθόδοξες δροσοσταλίδες Ἀλήθειας, Ἀγάπης καί Χαρᾶς»- (Σκέψεις, Ὁράματα, Στοχασμοί), Χίος 2014 σελίδες 176. ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Συνεχίζονται σὺν Θεῷ αἱ ὁμι - λίαι τῆς «Πανελληνίου Ορθοδό ξου Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.) εἰς τὴν αἴθουσαν αὐ τῆς (Κάνιγ - γος 10, Α ὄροφος). Τὴν προσ - εχῆ Δευτέραν 3 Νοεμβρίου καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμιλήση ὁ π. Ἱερόθεος Ἀργύρης, μὲ θέμα: «Παῦλος: μόνος εἰς Ἀθήνας». Τὴν Δευτέραν 10 Νοεμβρίου καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμιλήση ὁ π. Ἀθανάσιος Ἀττάρτ, μὲ θέμα: «Τὸ θαῦμα κατὰ τὸν Ἅγιον Νεκτάριον». Παρακαλοῦνται τὰ μέλη τῆς Π.Ο.Ε. καὶ οἱ φίλοι τοῦ «Ορ- θοδόξου Τύπου», ὅπως παρακολουθήσουν αὐτάς. Ἀπ τή μυροβόλο Χίο μας, πάντοτε κάποια εὐωδιαστά καί μυρωδικά... ἔντυπα, καταφθάνουν στόν «Ο.Τ.», σταλμένα ἀπ τόν Ἀγαπητό Γεώργιο Παπαδόπουλο, καί συνήθως λιγοσέλιδα. Ὡστόσο, μέ χαρά τώρα μᾶς ἔστειλε τό νέο του βιβλίο μέ 176 σελίδες καί μέ ποικιλία ἄρθρων καί κειμένων του. Ἀποτελεῖ, θά λεγα, μιά συλλογή κειμένων, πού ξεκουράζει τό μελετητή τους, ὅπως ἄν σεργιάνιζε μέσα σ ἕνα ἀνθόκηπο. Ἄλλωστε τό προεικονίζει καί ὁ τίτλος του, μιλώντας γιά Ἀλήθεια, Ἀγάπη καί Χαρά. Καί ἡ ἐπεξήγηση, ἀκόμα πιό σαφής: «Σκέψεις, Ὁράματα καί Στοχασμοί». Οἱ φιλαναγνῶστες, γιά πάντα καί αὐτό ἰσχύει γιά ὅλα τά βιβλία καί ὅλους τούς μελετητές - ἐκεῖνο, πού τούς ἐνδιαφέρει, εἶναι τά περιεχόμενα τοῦ βιβλίου. Καί αὐτό, γιατί κάθε ἀναγνώστης ἔχει καί τά δικά του, τά προσωπικά του ἐνδιαφέροντα. Πρίν ἀναφερθῶ στά Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου, σημειώνω κάποιες σκέψεις τοῦ συγγραφέα, ὁδηγητικές γιά τό βιβλίο: «Στό πόνημα τοῦτο, ἔχουν συμπεριληφθεῖ τά βασικότερα κείμενα (τοῦ συγγραφέα), τῶν δύο τελευταίων ἐτῶν. Θεώρησα ὑποχρέωσή μου νά καταστήσω κοινωνούς τούτων... Ἐπίσης, θεώρησα ὑποχρέωσή μου νά τό ἀφιερώσω στή μνήμη πέντε ἀειμνήστων θεολόγων καί ἱεροκηρύκων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τούς μακαριστούς Βικέντιο Σαμιωτάκη, Στέφανο Σκαλιστή, Ἰωάννη Τάτση, Εὐάγγελο Ἀλιβάνογλου καί Ἀνδρέα Ἀξιωτάκη... Ἀπό τ «ἀναρίθμητα» θέματα (κεφάλαια) πού δέν ἀριθμοῦνται σημειώνω μερικά: Προσοχή στίς αἱρέσεις, πού δροῦν στόν τόπο μας. Περί ὅρκου καί ὁρκωμοσίας. Ἀπαράβατη θεϊκή ἐντολή ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς. Μνήμη Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ λεπροῦ. Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν πρόσφατη δραστηριότητα τοῦ Πατριάρχη... Μνήμη Ἁγίου Ἀθανασίου Παρίου. Τό Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ Φάρμακο Ἀθανασίας. Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος. Οἱ ψυχές μετά θάνατον. «CORPUS CHRISTI»...Ἀπαιδευσία ἠλιθίων κ.ἄ. Γενικά, τά θέματα πού μελετᾶ ὁ συγγραφέας, ἔχουν ἐνδιαφέρον καί βρίσκονται μέσα στήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση. Ἡ μόνη ἀπορία μου: Γιατί προτίμησε τό μονοτονικό; Κατά τά ἄλλα, τόν συγχαίρουμε γιά τούς ὡραίους ἀγῶνες του στήν Ἐκκλησία τῆς Χί ου. Μιχ. Μιχαηλίδης Παϊσίου καὶ ἄλλων συγχρόνων Γερόντων. Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη». Θεσσαλονίκη Σχ. 20x14 σσ 148. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ, Διμηνιαῖο περιοδικὸ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου. Μάρτ. Ἀπρίλ Χανιά. ΜΑΧΗΤΗΣ, Ἀδέσμευτη ἑβδομαδιαία ἐφημερίδα Αἰτωλοακαρνανίας. Ὀκτ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ, Τριμηνιαία περιοδικὴ ἔκδοση τοῦ Συλλόγου «Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος». Ἰαν. Ἰούν Τσουκαλάδες Παραβόλας Ἀγρινίου. Εβδομαδιαία Εκκλησιαστικὴ Εφημερίς. Ιδιοκτησία «Παν - ελλήνιος Ορθόδοξος Ενωσις» (Π.Ο.Ε.), Κάνιγγος 10, Αθῆναι, Τηλ , ΦΑΞ Ἐκδότης Ἰωάννης Καρατζένης, Παναγί - ας Ἐλευθερωτρίας 51 Κη φισιά. Διευθυν τὴς Συντάξεως Γεώρ - γιος Ζερβός, Θησέως 25, Νέα Ερυθραία (14671). Υ πεύ θυνος Τυπογραφείου Κωνσταν τῖνος Μιχ. Σαμωνᾶς, Αμαδριάδος 15, Δρο σιά. Τύποις «Ορ θο δό ξου Τύ που» (Θησέως 25, Νέα Ερυθραία, Τηλ , ΦΑΞ ). Ιστοσελίς «Ο.Τ.»: Ηλεκτρον. ταχυδρομεῖον: Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ - φράζουν τὰς προσωπικὰς ἀ - πόψεις τῶν ἀρθρογράφων, οἱ ὁποῖοι καὶ φέρουν τὴν εὐ θύ - νην τῶν γραφομένων.

ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος, Σεβαστιανῆς μάρτυρος ΕΤΟΣ ΝΔ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2042

ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος, Σεβαστιανῆς μάρτυρος ΕΤΟΣ ΝΔ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2042 ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΝ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ: ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝ «ΠΑΠΑΝ EΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ»

ΝΕΟΝ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ: ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝ «ΠΑΠΑΝ EΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ «ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ «ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ

Η ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΦΩΤΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΦΩΤΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑ: «ΑΣΘΕΝΗΣ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

ΠΑΠΑ: «ΑΣΘΕΝΗΣ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΗ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΗ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ

Η ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΟΡΠΙΛΛΗ Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΟΡΠΙΛΛΗ Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΘΑ ΑΤΙΜΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ;

Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΘΑ ΑΤΙΜΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ; ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΠΤΩΤΟΙ» ΕΚΗΡΥΧΘΗΣΑΝ ΟΙ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΙΣΣΟΥ;

«ΕΚΠΤΩΤΟΙ» ΕΚΗΡΥΧΘΗΣΑΝ ΟΙ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΙΣΣΟΥ; ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ Η ΝΕΑ ΤΑΞΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΙΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ

ΠΩΣ Η ΝΕΑ ΤΑΞΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΙΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓIΟΥ ΖΕΡΒΟY «ΑIΩΝIΑ H ΜΝHΜΗ»

ΓΕΩΡΓIΟΥ ΖΕΡΒΟY «ΑIΩΝIΑ H ΜΝHΜΗ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ ΜΙΑΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ ΜΙΑΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΕΝ ΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ

ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΕΝ ΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1827 ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1827 ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΗΣ ΔΙΑΣΠΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΗ»

«Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΗΣ ΔΙΑΣΠΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΗ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΠΡΟΕ ΡΟΣ, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΥΠ.ΕΞ. ΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΠΡΟΕ ΡΟΣ, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΥΠ.ΕΞ. ΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟ ΕΛΠΙΣ ΕΓΙΝΕΝ ΑΠΕΙΛΗ!

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟ ΕΛΠΙΣ ΕΓΙΝΕΝ ΑΠΕΙΛΗ! ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ Ο.Τ.

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ Ο.Τ. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΝ «ΑΙΧΜΑΛΩΣΙᾼ»

Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΝ «ΑΙΧΜΑΛΩΣΙᾼ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ» (Ε.Ε.) ΑΠΕΙΛΗ ΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ!

ΟΙ «ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ» (Ε.Ε.) ΑΠΕΙΛΗ ΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ! ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΓΕΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.Ε. ΘΕΡΙΕΥΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Η ΛΕΓΕΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.Ε. ΘΕΡΙΕΥΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ»

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙ ΕΠΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙ ΤΗΣ ΛΕΡΝΑΙΑΣ Υ ΡΑΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

ΑΙ ΕΠΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙ ΤΗΣ ΛΕΡΝΑΙΑΣ Υ ΡΑΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα