ΓΗΠΕ Α ΓΚΟΛΦ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - Η άποψη του WWF Ελλάς Μάρτιος 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΠΕ Α ΓΚΟΛΦ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - Η άποψη του WWF Ελλάς Μάρτιος 2006"

Transcript

1 WWF Ελλάς Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση Φιλελλήνων Αθήνα Tηλ.: Fax: Εισαγωγή ΓΗΠΕ Α ΓΚΟΛΦ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - Η άποψη του WWF Ελλάς Μάρτιος 2006 Ο τουρισµός αποτελεί για την Ελλάδα έναν σηµαντικότατο τοµέα οικονοµικής δραστηριοποίησης, αφού η άµεση συµµετοχή του στο ΑΕΠ είναι 7% και προσφέρει περίπου θέσεις εργασίας. Εκτός όµως από τα άµεσα οφέλη, ο τουρισµός συµβάλλει και στην τόνωση πολλών πρωτογενών και δευτερογενών δραστηριοτήτων, αλλά και στη διατήρηση του οικονοµικού ιστού πολλών περιφερειακών οικονοµιών. Σηµαντική είναι η συνεισφορά των τουριστικών δραστηριοτήτων και υποδοµών µικρής κλίµακας, οι οποίες και παρουσιάζουν καλύτερη διασύνδεση µε τις τοπικές οικονοµίες και σηµαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική οικονοµία. Όµως, παρά το γεγονός ότι οι µικρής κλίµακας δραστηριότητες τέτοιου είδους λαµβάνουν οικονοµικές ενισχύσεις από το κράτος και την Ε.Ε., το κύριο βάρος της τουριστικής πολιτικής της χώρας εξακολουθεί να δίδεται στην προώθηση και ανάπτυξη του τουρισµού µεγάλης κλίµακας, ειδικά µέσα από την ανάπτυξη και επιχορήγηση καθετοποιηµένων µονάδων, καθώς και την δηµιουργία υποδοµών του λεγόµενου «ποιοτικού» τουρισµού. Ανά- µεσα σε αυτές τις τελευταίες, συµπεριλαµβάνονται και τα γήπεδα γκολφ τα οποία τελευταία µονοπωλούν µεγάλο µέρος των επίσηµων θέσεων για την ανάπτυξη του τουρισµού στη χώρα µας. 1 Με αυτά τα δεδοµένα, το παρόν κείµενο επιχειρεί να χαρτογραφήσει τις σηµαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γηπέδων γκολφ, να προτείνει ενδεικτικές εναλλακτικές λύσεις, όπου αυτές είναι εφικτές, και να θέσει βασικά κριτήρια για τον σχεδιασµό των επενδύσεων και την έγκριση των σχετικών µελετών. Το WWF Ελλάς δεν έχει σκοπό να παίξει τον ρόλο ενός οργανισµού πιστοποίησης για σχετικές επενδύσεις, µπαίνοντας σε διαδικασίες ελέγχου του βαθµού συµµόρφωσης κάθε επένδυσης µε περιβαλλοντικά κριτήρια. 2 Ως εκ τούτου, τα όσα παρουσιάζονται παρακάτω έχουν ως µοναδικό στόχο τη συνεισφορά στον καλύτερο σχεδιασµό αυτών των τουριστικών επενδύσεων και πηγάζουν από την εµπειρία της οργάνωσης σε θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας και βιώσιµης ανάπτυξης, καθώς και από ενδελεχή εξέταση της σχετικής διεθνούς εµπειρίας. Παρ όλα αυτά, θα πρέπει να υπογραµµισθεί η πάγια θέση του WWF Ελλάς ότι η ανάπτυξη της χώρας ιδιαίτερα σε ευαίσθητους τοµείς όπως ο τουρισµός δε µπορεί, και δεν πρέπει, να βασίζεται σε παρωχηµένα µοντέλα µεγέθυνσης και µαζικοποίησης. Η διεθνής εµπειρία καταδεικνύει ότι, σε χώρες όπως η δική µας, η οικονοµική πρόοδος µπορεί να βασιστεί στην ποιότητα και στη δηµιουργική αξιοποίηση θυλάκων αγοραστικής ζήτησης, ενώ ο τεράστιος αριθµός των ανά την χώρα εγκαταλελειµµένων ή υπολειτουργουσών µεγάλων τουριστικών επενδύσεων, είναι ενδεικτική της κατάληξης των «αναπτυξιακών» έργων ευκαιριακού και αποσπασµατικού χαρακτήρα. Το WWF Ελλάς θεωρεί ότι η αποδοχή οποιασδήποτε τουριστικής επένδυσης µεγάλης κλίµακας, όπως είναι τα γήπεδα γκολφ, συναρτάται από την εξ αρχής υπαγωγή της σε ολοκληρωµένη αναπτυξιακή στρατηγική για τον κλάδο, η οποία θα αποτυπώνει συνολικά τις αναµενόµενες ωφέλειες και επιπτώσεις. 1 1 Γεωργία Ζαβιτσάνου «Η Ελλάδα δεν είναι Σκωτία», Η Καθηµερινή 13 Ιουλίου Αναφέρεται ότι σχεδιάζονται 40 νέα γήπεδα στην Ελλάδα, 9 εκ των οποίων στην Κρήτη. Επίσης Κώστας Ντελέζος «Αγώνας δρόµο» για γήπεδα γκολφ» ΤΑ ΝΕΑ 5 Μαρτίου Σηµειώνουµε όµως ότι υπάρχουν ανεξάρτητοι οργανισµοί πιστοποίησης που σκοπό έχουν τον έλεγχο των περιβαλλοντικών προδιαγραφών ενός γηπέδου γκολφ και τους οποίους µπορεί ο κάθε ενδιαφερόµενος να προσεγγίσει ώστε να τον βοηθήσουν να σχεδιάσει ή να βελτιώσει ένα γήπεδο γκολφ ακολουθώντας µια σειρά περιβαλλοντικών µέτρων και αρχών µε τελικό στόχο την απόδοση στο γήπεδο ενός περιβαλλοντικού πιστοποιητικού. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις αρχές που έχει θέσει η οργάνωση Committed to Green.

2 Γενικές διαπιστώσεις Αν και το γκολφ είναι άθληµα που διεξάγεται στην ύπαιθρο, οι υποδοµές στις οποίες βασίζεται δεν είναι απαραίτητα φιλικές στο περιβάλλον. Μάλιστα, καθώς τα γήπεδα γκολφ έχουν υψηλές απαιτήσεις στη χρήση φυσικών πόρων (έδαφος, νερά, ενέργεια κ.α.) και καταλαµβάνουν µεγάλες εκτάσεις, οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενδέχεται να είναι σοβαρές και να υποβαθµίσουν την ποιότητα του περιβάλλοντος. Λαµβάνοντας υπόψη τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των ε- γκαταστάσεων γκολφ είναι απαραίτητο να εφαρµοστεί η αρχή της προφύλαξης που επιβάλλει προληπτικές δράσεις και επιφυλακτική στάση. Ελλείψει χωροταξικού σχεδιασµού και ανάλογων υποδοµών πληροφοριών, όπως πλήρη χαρτογραφικά δεδοµένα περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, υδροφορέων, κτλ. στην χώρα µας δεν υπάρχει χαρακτηρισµός περιοχών που θεωρούνται κατάλληλες για τη δηµιουργία γηπέδων γκολφ. Έτσι επικρατεί η γνωστή σε όλους αυθαίρετη διαδικασία κατά την οποία ο επενδυτής κρίνει ποια περιοχή είναι κατάλληλη για µία τέτοια επένδυση και αποζητά την απαραίτητη έγκριση άδειας. Είναι πιθανόν ο χώρος που θεωρείται ιδανικός από τον επενδυτή για την εγκατάσταση ενός γηπέδου γκολφ να προστατεύεται από την ισχύουσα δασική ή άλλη περιβαλλοντική νοµοθεσία, οπότε και η εκεί χωροθέτηση του σχεδιαζόµενου γηπέδου να απειλεί µε υποβάθµιση το φυσικό περιβάλλον. Είναι επίσης πολύ πιθανό, στην επιλεχθείσα θέση, το γήπεδο να αλληλεπιδρά µε άλλων ειδών ε- πενδύσεις, δηµιουργώντας πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις. Η επιλογή της θέσης των σχεδιαζόµενων γηπέδων γκολφ σε διάφορες περιοχές της χώρας, φαίνεται να γίνεται αποκλειστικά µε κριτήρια προσέλκυσης των συνήθως υψηλού εισοδήµατος ασχολούµενων µε το άθληµα, χωρίς να υπάρχει συνολικός σχεδιασµός που να αποτυπώνει τη σκοπι- µότητα των επενδύσεων. Για παράδειγµα, στην Ισπανία τα δηµόσια, φτηνά, γήπεδα γκολφ, αποτελούν µόνο το 11% των υπαρχόντων γηπέδων. Παράλληλα, στην Ευρώπη η διείσδυση του γκολφ είναι της τάξης του 1,1% του πληθυσµού ενώ στην Ισπανία, µία χώρα που συχνά συγκρίνεται µε την Ελλάδα, η διείσδυση του αθλήµατος είναι 0,6%. Στην Ελλάδα οι παίκτες γκολφ κατά το 2005 ήταν Από µια πρόχειρη αποτίµηση της κατάστασης προκύπτει ότι οι συγκεκριµένες επενδύσεις είναι ιδιαίτερα ελκυστικές προς τους επενδυτές λόγω των αναµενόµενων πολλαπλών και µεγάλου κόστους εισροών, ενώ συχνά επιλέγονται ως συµπληρωµατικά έργα ξενοδοχειακών και οικιστικών επενδύσεων, στις οποίες και θεωρείται ότι προσδίδουν προστιθέµενη αξία. Μάλιστα, ακόµα κι αν οι εισροές από τους ασχολουµένους µε το γκολφ δεν αποδώσουν κατά το προβλεπό- µενο, οι επενδυτές θα έχουν λάβει την επιχορήγηση που προβλέπεται ενώ η κτηµατοµεσιτική αγορά που συνοδεύει τα γήπεδα γκολφ θα συνεχίζει να παρέχει έσοδα στους επενδυτές. Έτσι ανατρέπονται ουσιαστικά τα δεδοµένα αφού τα γήπεδα γκολφ γίνονται πλέον τα συνοδευτικά έργα των άλλων επενδύσεων. Εκτιµώντας τις επιπτώσεις ενός γηπέδου γκολφ στο φυσικό περιβάλλον πρέπει να προστεθούν και να συνυπολογιστούν οι επιπτώσεις από το σύνολο των επενδύσεων που συνοδεύουν το γήπεδο γκολφ και την ανάπτυξη που αυτές συνεπάγονται. Έτσι πρέπει να εκτιµώνται οι επιπτώσεις από τη λειτουργία των ξενοδοχειακών µονάδων, τη συγκέντρωση µεγάλου αριθµού ανθρώπων και µεταφορικών µέσων και γενικά την αύξηση της κίνησης στη συγκεκριµένη περιοχή. Πρέπει επίσης να συνυπολογιστούν οι επιπτώσεις από την πιθανή ανάπτυξη άλλων συµπληρωµατικών οικιστικών ή εµπορικών επενδύσεων γύρω από τα γήπεδα γκολφ. 4 Τέτοιας µορφής επενδύσεις αυξάνουν τους ρυθµούς οικοδόµησης µίας περιοχής και δηµιουργούν εποχικές πιέσεις, ανάλογα µε την τουριστική κίνηση της περιοχής. Είναι φανερό ότι όταν συγκεντρώνονται σε µία περιοχή πολλές τουριστικές επενδύσεις και γήπεδα γκολφ δηµιουργούνται προβλήµατα που λειτουργούν αθροιστικά. 3 European Golf Association Statistics for http//www.epa-golf.ch 4 Kevin Brass. Homes on golf courses suit investors to a tee International Herald Tribune Properties, September 30, 2005.

3 Παράλληλα, είναι σηµαντική η αποτίµηση της φέρουσας ικανότητας του χώρου στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση αλλά και συνολικά της περιοχής, όπου µπορεί παράλληλα να σχεδιάζονται και άλλες επενδύσεις, ίδιου ή άλλου τύπου. Εδώ να σηµειωθεί ότι ενώ µπορεί µία περιοχή να αντέξει το «βάρος» µίας µεγάλης επένδυσης, ενδεχοµένως να αδυνατεί να δεχθεί περαιτέρω επιβάρυνση από άλλα αναπτυξιακά σχέδια. Άλλωστε, τα µεγάλα έργα και οι υποδοµές λειτουργούν συνδυαστικά, οπότε το συνολικό αναπτυξιακό αποτύπωµα τους ενδέχεται να υπερβαίνει την φέρουσα ικανότητα της περιοχής, δηµιουργώντας αναπτυξιακό κορεσµό. Πρέπει τέλος να τονιστεί ότι οι επενδύσεις αυτές δεν αποτελούν πάντα κινητήριο δύναµη για την τοπική οικονοµία και κοινωνία. Οι θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται για την κατασκευή του έργου δεν είναι µόνιµες. εν ενισχύεται, άρα, ουσιαστικά η απασχόληση. Παράλληλα, οι ανάγκες σε προσωπικό που απαιτούνται για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων γκολφ είναι σε µεγάλο βαθµό εξειδικευµένες και συχνά καλύπτονται από συµβούλους που εδρεύουν σε άλλες περιοχές ή από «εισαγόµενα» εξειδικευµένα στελέχη. Οι θέσεις απασχόλησης που αποµένουν για τον πληθυσµό της περιοχής, λοιπόν, είναι αυτές που αφορούν ανειδίκευτο και χαµηλόµισθο προσωπικό. Σαν αποτέλεσµα, και η συνεισφορά στην οικονοµική ενίσχυση των περιοχών είναι µικρή, τουλάχιστον εάν συγκριθεί µε τα αποτελέσµατα που θα προέκυπταν από ηπιότερες επενδύσεις σε µικρής κλί- µακας δραστηριότητες. Συγχρόνως τα γήπεδα γκολφ και οι γύρω µεγάλες εγκαταστάσεις, που συνήθως τα συνοδεύουν, λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τις άλλες µικρές τουριστικές επιχειρήσεις, υπονοµεύοντας έτσι την τοπική επιχειρηµατικότητα και παραγωγικότητα. Με άλλα λόγια, εκτοπίζονται οι µικρής κλίµακας επενδύσεις και δραστηριότητες που, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, µπορούν να αποτελέσουν συγκριτικό και ποιοτικό πλεονέκτηµα της ελληνικής υπαίθρου. Επίσης ο τουρισµός του γκολφ κυριαρχείται από τα all inclusive πακέτα που έχουν αποδεδειγµένα αρνητικές επιπτώσεις στις µικρές τουριστικές επιχειρήσεις ενός τόπου. Είναι φανερό ότι οι δυνατότητες ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας κάθε άλλο παρά ενισχύονται µε την εγκατάσταση και λειτουργία γηπέδων γκολφ. Καταγραφή επιπτώσεων στο περιβάλλον Κατανάλωση νερού: ένα γήπεδο γκολφ έχει µεγάλες απαιτήσεις άρδευσης, έστω και εποχικές, γεγονός που συνεπάγεται µεγάλη κατανάλωση νερού. Κατά µέσο όρο, ένα γήπεδο γκολφ (18 οπών) καταναλώνει ετησίως περίπου µ 3 νερό, το ισοδύναµο του νερού που απαιτείται για 370 πισίνες ολυµπιακών διαστάσεων 5 ή της κατανάλωσης νερού µίας πόλης πληθυσµού κατοίκων 6. Όµως τα στοιχεία για την κατανάλωση του νερού ποικίλουν ανάλογα µε τα τοπογραφικά και κλιµατολογικά χαρακτηριστικά του κάθε γηπέδου και τις παραµέτρους που λαµβάνει υπόψη η κάθε µελέτη ( µ 3 /εκτάριο/έτος). 7 Η απαίτηση για νερό µπορεί να ασκήσει πίεση τόσο σε ε- πιφανειακά όσο και σε υπόγεια ύδατα. Έτσι, όταν τα γήπεδα γκολφ σχεδιάζονται και εγκαθίστανται σε άνυδρες από τη φύση τους περιοχές οι πιέσεις είναι ακόµα πιο σηµαντικές, ενώ το πότισµα του γηπέδου γκολφ εξελίσσεται σε ανταγωνιστική δραστηριότητα που έρχεται σε αντιπαράθεση µε άλλες ανάγκες για νερό στην περιοχή. Παράλληλα η εκταµίευση νερού από τη βροχή ή από εκτροπή µέρους ενός ποταµού παρεµβαίνουν στον φυσικό κύκλο του νερού επηρεάζοντας οικοσυστήµατα που βασίζονται σε αυτή την ανανέωση των υδάτων. Έτσι προτείνεται συχνά η χρήση ανακυκλω- 5 WWF Mediterranean. Freshwater & Tourism in the Mediterranean. July Με βάση την παραδοχή ότι ένα άτοµο καταναλώνει 250lt/ηµέρα. Στην Ελλάδα η κατανάλωση νερού στις µεγάλες πόλεις είναι lt/άτοµο/ηµέρα και στις µικρές 150lt/άτοµο/ηµέρα. 7 Οι εκτιµήσεις των 6.000µ 3 προέρχεται από µελέτη που εκπονήθηκε από την Federacion Andaluza den Golf (Οµοσπονδία Γκολφ της Ανδαλουσίας) ενώ η εκτίµηση των µ 3 προέρχεται από µελέτες της οικολογικής οργάνωσης Ecologistas en Accion. Ο νόµος για τον «Καθορισµό προδιαγραφών γηπέδων γκολφ» (Αριθ /6/Β 42/ ΦΕΚ Β 137/ ) διαφοροποιεί τις ελάχιστες ποσότητες νερού ανά στρέµ- µα ανάλογα µε τη γεωγραφική ζώνη στην οποία ανήκει το γήπεδο γκολφ.

4 µένου νερού (από βιολογικό καθαρισµό). Όµως αυτή η πρόταση αγνοεί το γεγονός ότι αυτό το καθαρισµένο νερό χρειάζεται για να διατηρηθεί η οικολογική ισορροπία των ποταµών, να εµπλουτιστεί ο υδροφόρος ορίζοντας ή για την κάλυψη άλλων αναγκών όπως το πότισµα δηµοσίων χώρων. Επίσης, πολλές φορές αυτό το νερό δεν έχει την απαιτούµενη ποιότητα για να χρησιµοποιηθεί για πότισµα, αφού χρειάζεται τριτογενής καθαρισµός ή τουλάχιστον συµπλήρωση µε νερό υ- ψηλής ποιότητας. Ως αποτέλεσµα τα γήπεδα του γκολφ καταλήγουν συχνά να χρησιµοποιούν πόσιµο νερό από το υδρευτικό δίκτυο ή από παράνοµα πηγάδια. 8 Κάποιες χώρες, όπως η Κύπρος και η Ισπανία έχουν επιλέξει να αναπτύξουν µονάδες αφαλάτωσης για να καλύψουν τις µεγάλες ανάγκες νερού των γηπέδων γκολφ που έχουν ή σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν. Όµως, το ενεργειακό αποτύπωµα της αφαλάτωσης είναι πολύ σηµαντικό, αυξάνοντας περαιτέρω τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γηπέδων γκολφ. Χρήση φυτοφαρµάκων: Για τη συντήρηση του χλοοτάπητα των γηπέδων απαιτείται µεγάλη κατανάλωση νερού αλλά και εντατική χρήση φυτοφαρµάκων, τα οποία είναι κυρίως χηµικά και όχι οργανικά. 9 Έτσι, προκαλείται ρύπανση και αλάτωση του εδάφους, ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων καθώς και της τοπικής ατµόσφαιρας. Παράλληλα η έκθεση σε αυτά τα χηµικά προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των γηπέδων. Επίσης η εντατική χρήση χηµικών καταστρέφει τη δοµή του εδάφους και τους µικροοργανισµούς που το διατηρούν και το αναζωογονούν. Γι αυτό άλλωστε η αποκατάσταση των γηπέδων γκολφ θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Χωροθέτηση γηπέδων γκολφ και φυσικό περιβάλλον: Όταν τα γήπεδα γκολφ χωροθετούνται σε προστατευόµενες φυσικές περιοχές ή έχει προηγηθεί αποχαρακτηρισµός ή καταπάτηση της περιοχής, προκαλείται σηµαντική υποβάθµιση. Ακόµη κι αν η θέση του γηπέδου γειτνιάζει απλώς µε µία περιοχή που φιλοξενεί σπάνια είδη, τότε ενδέχεται πάλι να προκληθεί όχληση και απώλεια βιοποικιλότητας. Ένα γήπεδο γκολφ, ως ανοιχτή έκταση, αποτελεί φράγµα για την πανίδα, εµποδίζοντας την κίνηση της. Παράλληλα και η ίδια η εγκατάσταση του γηπέδου γκολφ καθώς και των συµπληρωµατικών υποδοµών µπορούν να προκαλέσουν τη διάσπαση ενός βιοτόπου. Σηµαντική απειλή για την τοπική βιοποικιλότητα, αποτελεί επίσης η εισαγωγή ξενικών, συνήθως εξωτικών, ειδών, τα οποία συνήθως χρησιµοποιούνται στη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των γηπέδων γκολφ. Τα είδη αυτά µπορούν να επιβαρύνουν τις λεπτές ισορροπίες που υποστηρίζουν τις αρµονικές λειτουργίες του οικοσυστήµατος, εκτοπίζοντας ενδηµικά είδη. Με την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, έχουν δηµιουργηθεί γενετικά τροποποιηµένες (µεταλλαγµένες) ποικιλίες χλοοτάπητα οι οποίες απαιτούν λιγότερη συντήρηση. Οι κίνδυνοι από την χρήση µεταλλαγµένων οργανισµών είναι πολλοί: γενετική τροποποίηση της βιοποικιλότητας µε απρόβλεπτες συνέπειες, αυξηµένη χρήση ζιζανιοκτόνων και εντοµοκτόνων ειδικά αφού κάποιες από τις ποικιλίες δηµιουργούνται ακριβώς για να αντιστέκονται στην εντατική χρήση χηµικών ουσιών, µεταξύ άλλων που αφορούν και στη δηµόσια υγεία. Ειδικά για τις ποικιλίες χλοοτάπητα που χρησιµοποιούνται σε γήπεδα γκολφ, οι επιπτώσεις είναι σοβαρές καθώς η γύρη του χλοοτάπητα µπορεί να µεταφερθεί πολλά χιλιόµετρα µακριά από τα γήπεδα, σε καλλιεργήσιµες ή άλλες εκτάσεις. Υποβάθµιση οικολογικών λειτουργιών: Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δηµιουργία γηπέδου γκολφ έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την αποψίλωση δασικών εκτάσεων και την καταστροφή των µικρών βιοτόπων για πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενούνται σε αυτές. Ως αποτέλεσµα, εκτός από την αποµάκρυνση από την περιοχή ή και την εξαφάνιση των φιλοξενούµενων ειδών, συχνά επέρχονται, µεταξύ άλλων, αλλαγές στο µικροκλίµα της περιοχής και διάβρωση του εδάφους. Επιπρόσθετα µε την εγκατάσταση των γηπέδων γκολφ τροποποιείται η δοµή και η µι- 8 Cronica, ένθετο εφηµερίδας El Mundo, 19 Ιουνίου Σύµφωνα µε το Worldwatch Institute στα γήπεδα γκολφ χρησιµοποιείται περίπου 6 φορές µεγαλύτερη ποσότητα ζιζανιοκτόνων από ότι σε αντίστοιχη αγροτική έκταση. World Watch Magazine. March/April 2004.

5 κροβιολογία του εδάφους και η φυσική αποστράγγιση ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη αποστράγγιση για το γήπεδο. Αλλαγή χρήσεων γης: Συχνά, η εγκατάσταση γηπέδων γκολφ απαιτεί την αλλαγή χρήσεων γης και τη µονοδιάστατη χρήση του χώρου καθώς και τη δηµιουργία µεγάλης κλίµακας υποδοµών. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια της ποικιλοµορφίας χρήσεων γης που, ανάλογα µε την περίπτωση, ευνοεί την ανάπτυξη βιολογικής ποικιλότητας. Υποβαθµίζει επίσης την αξία της ανάπτυξης οικονοµικά αποδοτικών, περιβαλλοντικά βιώσιµων και µικρής κλίµακας γεωργικών εκ- µεταλλεύσεων. Τοπίο: Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εγκατάσταση γηπέδων γκολφ συνεπάγεται σηµαντικές αλλαγές στο τοπικό ανάγλυφο και πιθανή υποβάθµιση του χαρακτηριστικού τοπίου µιας περιοχής καθώς για τη διαµόρφωση τους τροποποιούνται οι κλίσεις του εδάφους ώστε να εξυπηρετείται το παιχνίδι. Ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς πως βασικό κριτήριο για τη χωροθέτηση τέτοιας κλίµακας τουριστικών υποδοµών λαµβάνει ως πρώτιστο κριτήριο τη φυσική οµορφιά του τόπου, τότε οι ε- περχόµενες αλλαγές σχεδόν σίγουρα θα προκαλέσουν υποβάθµιση αυτού ακριβώς του τοπίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αλλοίωση και του πολιτισµικού τοπίου, καθώς αλλάζει η εικόνα που έχει δηµιουργηθεί από µία βαθιά στο χρόνο σχέση µεταξύ ανθρώπου και φύσης. Τι ζητά το WWF Ελλάς; Έχοντας διαπιστώσει τις σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γηπέδων γκολφ και των συνοδευτικών τους επενδύσεων, το WWF Ελλάς προτείνει κάποια βασικά κριτήρια για τον σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία των επενδύσεων. 1. Συνολικός χωροταξικός σχεδιασµός: Τα αρµόδια υπουργεία και οι σχετικοί µε το αντικείµενο φορείς θα πρέπει να µεριµνήσουν ώστε να εντάξουν τα γήπεδα γκολφ στον σχεδιασµό και στην έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού για τον τουρισµό κατά τις διατάξεις του Ν. 2742/1999. Αυτό είναι ακόµα πιο επιτακτικό αν η ανάπτυξη των γηπέδων γκολφ αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή για τον τοµέα του τουρισµού της χώρας. Εξυπακούεται πως η διαδικασία αυτή θα πρέπει να τύχει της πρέπουσας διαδικασίας ανοιχτής διαβούλευσης, ώστε να εισακουστούν και συνυπολογιστούν οι απόψεις όλων των ενδιαφερόµενων ή και θιγόµενων µερών. 2. Τήρηση ισχύουσας νοµοθεσίας: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρµόζεται αυστηρά η περιβαλλοντική νοµοθεσία και να µην επιδιώκεται η κατ εξαίρεση και φωτογραφική παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις µε ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις. Η συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές για τα γήπεδα γκολφ που καθορίζονται από ΚΥΑ του 1994 (Αριθ /6/Β 42/ ΦΕΚ Β 137/ ) θεωρείται ως ελάχιστη απαίτηση. Επίσης τονίζεται ότι οι αρµόδιες αρχές πρέπει να ελέγχουν την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων (ποσότητα νερού, χρήση χηµικών, κτλ.) καθ όλη την περίοδο λειτουργίας του γηπέδου γκολφ. Ο έλεγχος, από το Σώµα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και άλλες αρµόδιες υπηρεσίες, πρέπει να καλύπτει πέρα από τη συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία και την υλοποίηση των δεσµεύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος που λαµβάνει ένα γήπεδο γκολφ και µπορεί να είναι και επιπρόσθετες των απαιτήσεων της νοµοθεσίας, µε βάση τις µελέτες και τα συστήµατα που αναφέρονται παρακάτω. 3. Φυσικά χαρακτηριστικά περιοχής: Η χωροθέτηση γηπέδων γκολφ πρέπει να µην συµπίπτει ή να γειτνιάζει στενά µε περιοχές Natura Επίσης, από τον σχεδιασµό τέτοιων εγκαταστάσεων πρέπει να αποκλείονται οι άνυδρες από τη φύση τους περιοχές και οι περιοχές που γενικά αντιµετωπίζουν ανεπάρκεια υδάτινων πόρων για τις υφιστάµενες χρήσεις. 4. ιαθεσιµότητα νερού στην περιοχή: Η αρµόδια ιεύθυνση Υδάτων σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει να καταγράψει και να χαρακτηρίσει τα διαθέσιµα αποθέµατα νερού στις Περιοχές

6 Λεκάνης Απορροής της αρµοδιότητας της ώστε να µπορεί να αξιολογήσει τα σχέδια που υποβάλλονται στην κάθε περιοχή, λαµβάνοντας υπόψη και τη ζήτηση από άλλες υπάρχουσες ή µελλοντικές χρήσεις. Σηµειώνεται ότι οι µελέτες αυτές προβλέπονται από την Οδηγία-πλαίσιο για το Νερό και θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί το Μη εισαγωγή ξενικών ειδών: Κατά τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των γηπέδων γκολφ η επιλογή των φυτών πρέπει να γίνεται µε γνώµονα τον σεβασµό στην τοπική χλωρίδα και βιοποικιλότητα. Έτσι, πρέπει να προτιµώνται τοπικά είδη και να αποφεύγεται η εισαγωγή ξενικών ειδών που µπορεί να αλλοιώσουν την τοπική χλωρίδα και τα οικοσυστήµατα γενικότερα. 6. Μη χρήση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών: Κατά την επιλογή χλοοτάπητα, η χρήση γενετικά τροποποιηµένων ποικιλιών θα πρέπει να απαγορεύεται. Η αρχή της προφύλαξης και της πρόληψης πρέπει να εφαρµοστούν καθώς οι επιπτώσεις των µεταλλαγµένων οργανισµών δεν έχουν ακόµα υπάρχει επιστηµονική αµφιβολία για το βαθµό επικινδυνότητας τους τόσο στον άνθρωπο όσο και στο περιβάλλον. 7. Σχετικές µελέτες: Όταν επιλέγεται µία τοποθεσία για γήπεδο γκολφ πρέπει απαραιτήτως να ολοκληρώνεται πλήρης Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς και υδρολογική µελέτη για τις ανάγκες του γηπέδου σε νερό, τον τρόπο ποτίσµατος, αναλυτική καταγραφή των λιπασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν και οι συνέπειες που θα έχουν στην ποιότητα των υπόγειων υδάτων. Οι µελέτες αυτές πρέπει να τυγχάνουν ευρείας δηµοσιοποίησης και να τίθενται σε διαβούλευση, ώστε να λαµβάνονται υπόψη τα σχόλια κάθε ενδιαφερόµενου φορέα. Συγκεκριµένα, κάθε γήπεδο γκολφ πρέπει να έχει: o Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία θα συνεκτιµώνται και οι επιπτώσεις από τις όποιες υπό σχεδιασµό ή υφιστάµενες συνοδευτικές εγκαταστάσεις. o Συνολική εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας της περιοχής, στην οποία θα συνεκτιµάται η ύπαρξη άλλων χρήσεων και εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή. o Σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων ώστε να µειωθεί η κατανάλωση του νερού, εφαρ- µόζοντας νέες και πλέον υφιστάµενες τεχνικές για τη µείωση της κατανάλωσης νερού αλλά και εναλλακτικές πηγές υδροδότησης, όπως η ανακύκλωση του νερού. o Συγκεκριµένο σχέδιο για τη χρήση νέων µεθόδων λίπανσης των γηπέδων µε µειωµένη χρήση χηµικών. o Μελέτη για τη βέλτιστη επιλογή χλοοτάπητα, ιδιαίτερα καθώς έχουν εντοπιστεί µεσογειακά είδη χλόης µε εξαιρετικά χαµηλότερες απαιτήσεις σε νερό και χηµικές εισροές από τα ήδη χρησιµοποιούµενα. o Σύστηµα τακτικής (ανά έτος) αναθεώρησης των πρακτικών που εφαρµόζονται στο γήπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί ακόµη περισσότερο η τήρηση και εφαρµογή των πλέον σύγχρονων και περιβαλλοντικά φιλικών τεχνικών. Σύνδεσµοι Οργανισµοί που µπορούν να προµηθεύσουν επιπλέον στοιχεία: European Golf Association: R&A course Management: Committed to Green Foundation: Scottish Golf Environment Group:

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕ Α ΓΚΟΛΦ: ΟΤΙ ΛΑΜΠΕΙ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ...

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕ Α ΓΚΟΛΦ: ΟΤΙ ΛΑΜΠΕΙ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ... ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕ Α ΓΚΟΛΦ: ΟΤΙ ΛΑΜΠΕΙ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ... Ελένη Καπετανάκη-Μπριασούλη Καθηγήτρια, Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Λόφος Πανεπιστηµίου, Μυτιλήνη 81100, Λέσβος e-mail: e.briassouli@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα

Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα WWF Ελλάς - Ιούνιος 2009 2 Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: WWF Ελλάς. Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΣ Ξεκινώντας από µια ακολουθία ερωτηµάτων, επιχειρείται στο παρόν κείµενο να δοθούν σύντοµες και, οπωσδήποτε, ατελείς απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Εισηγήσεις της ηµερίδας Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή: πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης

Κεφάλαιο 2 Εισηγήσεις της ηµερίδας Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή: πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης Κεφάλαιο 2 Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή: πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης Η ηµερίδα συνδιοργανώθηκε, από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυµα Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχόµενων

Πίνακας Περιεχόµενων Πίνακας Περιεχόµενων Συντοµογραφίες... 4 Προοίµιο... 5 ιαδικασία Σύνταξης της Έκθεσης... 7 1. Παρουσίαση του ΕΠΧΣΑΑ... 9 1.1 Το ΕΠΧΣΑΑ στο Πλαίσιο του Χωρικού και Αναπτυξιακού Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ποιότητας η έκθεση xenia

Πρόταση ποιότητας η έκθεση xenia 39η xenia ημέρα 3η, 4η ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΤΕΠ Χρήση φυσικών πόρων Θεσμικό πλαίσιο για την χρήση φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα