Να σχολιάσετε το φαινόµενο στο οποίο αναφέρεται η πηγή, αναζητώντας τις αιτίες που το δηµιούργησαν και τις συνέπειες που είχε στη ζωή του τόπου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Να σχολιάσετε το φαινόµενο στο οποίο αναφέρεται η πηγή, αναζητώντας τις αιτίες που το δηµιούργησαν και τις συνέπειες που είχε στη ζωή του τόπου."

Transcript

1 Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Προς το τέλος του αιώνα, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό δηµοσίων υπαλλήλων σ όλο τον κόσµο. Με βάση τους αριθµούς του Bickford-Smith, το 1889 αναλογούσαν 214 υπάλληλοι για δέκα χιλιάδες κατοίκους, ενώ στην αρχή του 20ου αιώνα (πάντα για ) υπήρχαν 200 υπάλληλοι στο Βέλγιο, 176 στη Γαλλία, 126 στη Γερµανία, 113 στις Η.Π.Α., 73 στην Αγγλία, παρά την πολύ πιο προχωρηµένη αστικοποίηση των χωρών αυτών. Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών µηχανισµών στην Ελλάδα ( ), σ. 211 Να σχολιάσετε το φαινόµενο στο οποίο αναφέρεται η πηγή, αναζητώντας τις αιτίες που το δηµιούργησαν και τις συνέπειες που είχε στη ζωή του τόπου. 2. Να συσχετίσετε τους όρους ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΚΟΜΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙ ΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ και να αναλύσετε τη µεταξύ τους σχέση. 3. Να περιγράψετε την κοινωνική διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας κατά τα τέλη του 19 ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. 4. Να εξηγήσετε την εκδήλωση του κινήµατος του Στρατιωτικού Συνδέσµου κατά το 1909, λαµβάνοντας υπόψη σας τα κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά δεδοµένα της ελληνικής κοινωνίας κατά την εποχή εκείνη. 5. Να προσδιορίσετε και να αναλύσετε τους παράγοντες οι οποίοι διευκόλυναν τη µερική διευθέτηση του βαλκανικού προβλήµατος και την ευόδωση σκοπών της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 6. Να αξιολογήσετε τη σηµασία των βαλκανικών πολέµων για την Ελλάδα. 7. Η επανάσταση του 1909 και η εµφάνιση στην πολιτική σκηνή της προσωπικότητας του Ελευθερίου Βενιζέλου θεωρείται σταθµός στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Να εξηγήσετε αυτή τη διαπίστωση. 22

2 8. Να τεκµηριώσετε την εξής ιστορική κρίση: Το Σύνταγµα του 1911 είναι το νέο βήµα για την ολοκλήρωση του κοινοβουλευτισµού και τη δηµιουργία κράτους µε οργάνωση που έχει πρότυπο εκείνη των προοδευµένων δυτικών χωρών. Ε. Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, Η διδασκαλία της Ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση, σ Να προσδιορίσετε και να αναλύσετε τους παράγοντες, οικονοµικούς και θεσµικούς, οι οποίοι, µετά το 1909, ευνόησαν τη διαµόρφωση στην Ελλάδα νέας κοινωνικής διάρθρωσης, ανάλογης προς αυτήν των σύγχρονων ανεπτυγµένων κοινωνιών. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Η εργατική τάξη, έως το 1910, δεν κατόρθωσε να διαδραµατίσει αποφασιστικό ρόλο στις κοινωνικές εξελίξεις του τόπου, αναφέρεται στο σχολικό σας βιβλίο (σ. 14). Να αιτιολογήσετε αυτή τη διαπίστωση. 2. Να συγκρίνετε τις οικονοµικές δραστηριότητες των Ελλήνων αστών και των Ελλήνων γαιοκτηµόνων κατά τον 19ο αιώνα και να επισηµάνετε τις οµοιότητες που διαπιστώνετε. 3. Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο του όρου πάγιο κοινωνικό κεφάλαιο και να παρουσιάσετε τις συνθήκες οι οποίες ευνόησαν την πρώτη ανάπτυξή του στην Ελλάδα. 4. Τα αιτήµατα του Στρατιωτικού Συνδέσµου Ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος ποθεί όπως η θρησκεία µας υψωθή εις τον εµπρέποντα ιερόν προορισµόν της, όπως η ιοίκησις της χώρας καταστή χρηστή και έντιµος, όπως η ικαιοσύνη απονέµηται ταχέως µετ αµεροληψίας και ισότητος προς άπαντας εν γένει τους πολίτας αδιακρίτως τάξεως, όπως η Εκπαίδευσις του Λαού καταστή λυσιτελής δια τον πρακτικόν βίον και τας στρατιωτικάς ανάγκας της χώρας, όπως η ζωή, η τιµή και η περιουσία των πολιτών εξασφαλισθώσιν, και τέλος όπως τα οικονοµικά ανορθωθώσι, λαµβανοµένων των απαιτουµένων µέτρων προς λελογισµένην διαρρύθµισιν των εσόδων και εξόδων του κράτους, ώστε αφ ενός µεν ο σχεδόν πενόµενος ελληνικός λαός ανακουφισθή εκ των επαχθών φόρων, ους ήδη καταβάλλει και οίτινες ασπλάχνως κατασπαλώνται προς διατήρησιν πολυτελών και περιττών υπηρεσιών και υπαλλήλων, χάριν της απαισίας συναλλαγής, αφ ετέρου δε καθορισθώσι θετικώς τα όρια εντός των οποίων δύνανται ν αυξηθώσιν αι 23

3 δαπάναι δια την στρατιωτικήν της χώρας παρασκευήν και δια την συντήρησιν του στρατού και του στόλου εν ειρήνη. Νικ. Ζορµπά, Αποµνηµονεύµατα, σ. 17 Να διατυπώσετε, µε βάση την πηγή, επιγραµµατικά τα αιτήµατα του Στρατιωτικού Συνδέσµου. Λαµβάνοντας υπόψη τα αιτήµατα αυτά, να χαρακτηρίσετε, κοινωνικά και πολιτικά, το κίνηµα του Στρατιωτικού Συνδέσµου και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 5. Να µελετήσετε προσεκτικά το κείµενο και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: Ο ιδιόµορφος χαρακτήρας της ελληνικής αστικής τάξης τον 19 ο αιώνα. Το ζήτηµα όµως που ενδιαφέρει περισσότερο εδώ είναι τα αποτελέσµατα της µεταπρατικής ιδεολογίας. Γιατί οι µικρόπνοες οικονοµικές δραστηριότητες του καθενός αστού ατοµικά, στηριγµένες στην αποφυγή κάθε κινδύνου και στην επιδίωξη υψηλού και γρήγορου κέρδους, καθόριζαν και τα όρια της συλλογικής πρακτικής της τάξης του, όρια οικονοµικά και πολιτικά. Σε αντίθεση µε τους δυτικούς συναδέλφους τους οι Έλληνες αστοί είχαν διαστρεβλωµένη αντίληψη πολλών βασικών αναγκών του καπιταλισµού, όπως είναι π.χ. οι ανάγκες για προστατευτισµό ή για µια αναπτυγµένη εσωτερική αγορά. Αντιλαµβάνονταν τους δασµούς σαν µέσο να ν αυξήσουν όχι την ανταγωνιστικότητα τους αλλά τις τιµές τους και το βραχυπρόθεσµο κέρδος Γιατί άραγε (η αστική τάξη) θα επιχειρούσε να κυριαρχήσει στην πολιτική; Για ατοµικά προνόµια που µπορούσαν ν αποκτήσουν µε τη δωροδοκία και την πατρωνεία; Τι αξία θα είχε µια µακρόχρονη πολιτική κυριαρχία για άτοµα που ο ορίζοντας των προβλέψεών τους έφθανε µόνο λίγους µήνες πιο πέρα και η µεγαλύτερη φιλοδοξία τους ήταν να πετύχουν απόσβεση του κεφαλαίου τους σ ένα ή δύο χρόνια; Ποιοι πόροι θα τροφοδοτούσαν την κεφαλαιική σώρευση, αφού οι πρωταρχικές φροντίδες του µεγαλοαστού ήταν, όχι µόνο τότε αλλά και στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, να αποταµιεύει ή και να επενδύει ένα µέρος του πλούτου του στο εξωτερικό, ν αγοράζει σπίτια και ν αποθησαυρίζει χρυσές λίρες; Γ. ερτιλή, Κοινωνικός µετασχηµατισµός και στρατιωτική επέµβαση ( ), σσ

4 α) i) Σε ποιες οικονοµικές δραστηριότητες επιδίδονται οι Έλληνες αστοί κατά τον 19 ο αιώνα; ii) Ποιες συνέπειες είχαν στην πορεία ελληνικής οικονοµίας αυτές οι δραστηριότητες; β) Ποια είναι η βασική διαφορά της ελληνικής αστικής τάξεις από τις αστικές τάξεις των δυτικοευρωπαϊκών χωρών; γ) Ποιο το περιεχόµενο του όρου µεταπρατική ιδεολογία ; δ) Πώς αντανακλούνταν στο πολιτικό επίπεδο ο µεταπρατικός χαρακτήρας της οικονοµίας; 6. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (σε εκατοµµύρια δραχµές) Έτος Άµεσοι Φόροι Έµµεσοι Φόροι Σύνολο Με βάση τα στοιχεία του πίνακα να αξιολογήσετε, µε κριτήρια οικονοµικά και κοινωνικά, τη φορολογική πολιτική που άσκησε ο Χαρ. Τρικούπης, κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. 25

5 7. Ποιος ήταν ο χαρακτήρας του νέου Συντάγµατος του 1911 και ποιες οι κυριότερες ρυθµίσεις του; 8. Ποιο είναι το νοµοθετικό έργο της Β Αναθεωρητικής Βουλής; Γιατί χαρακτηρίστηκε σηµαντικό; 9. Ποια ήταν η συµβολή της οµάδας των Κοινωνιολόγων κατά τη διάρκεια των εργασιών της Β Αναθεωρητικής Βουλής; 10. Με ποιους τρόπους ο Ελ. Βενιζέλος προσπάθησε να αποθαρρύνει µελλοντική ανάµειξη των στρατιωτικών στην πολιτική ζωή της χώρας; 11. Το αγροτικό κίνηµα στην Ελλάδα παρουσιάζεται στις αρχές του 20ου αιώνα ανεπτυγµένο. Σε ποια περιοχή εντοπίζεται κυρίως αυτή η ανάπτυξη και ποια ήταν τα βασικά αίτια; 12. Ποια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής των Νεοτούρκων; 13. Πώς εκδηλώνεται η επεκτατική πολιτική της Ιταλίας στην Ανατολική Μεσόγειο γύρω στα 1911; 14. Πώς δηµιουργήθηκε το βαλκανικό µέτωπο εναντίον της Τουρκίας στις παρα- µονές του Α Βαλκανικού πολέµου; 15. Ποια ήταν τα βασικά αίτια που οδήγησαν στον Α Βαλκανικό πόλεµο; 16. Πότε κηρύσσεται ο Α Βαλκανικός πόλεµος και µε ποια αφορµή; 17. Ποια ήταν η στάση του διαδόχου Κωνσταντίνου και του πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου σχετικά µε το θέµα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης; Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; 18. Πότε έληξε ο Α Βαλκανικός πόλεµος; Ποια συνθήκη υπογράφτηκε µε τη λήξη του; 19. Ποιες περιοχές παραχωρούνται στην Ελλάδα µε τη συνθήκη Βουκουρεστίου (28 Ιουλίου / 10 Αυγούστου 1913) στο τέλος του Β Βαλκανικού πολέµου; 26

6 20. Ποιες θετικές συνέπειες προέκυψαν για την οικονοµική ζωή της Ελλάδας από την ενσωµάτωση των νέων περιοχών µε τη λήξη του Β Βαλκανικού πολέµου; 21. Να αναφέρετε τα εθνικά προβλήµατα, τα οποία, µετά τη λήξη των βαλκανικών πολέµων, έµεναν ακόµη άλυτα. 22. Να περιγράψετε την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα µετά τους βαλκανικούς πολέµους. 23. Με ποια µέτρα ο Ελευθέριος Βενιζέλος εξασφάλισε την εσωτερική προπαρασκευή της χώρας για την πραγµατοποίηση του ιδανικού της Μεγάλης Ιδέας; 24. Να ερευνήσετε τις συνθήκες που ευνόησαν την προσέγγιση των βαλκανικών λαών και οδήγησαν στον Α Βαλκανικό πόλεµο. 27

7 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Εργασία για το σπίτι Η όλη προσπάθεια για την αποκατάσταση των οµογενών στην Ελλάδα πήρε µοιραία το χαρακτήρα µιας τεράστιας επιχειρήσεως, συχνά κερδοσκοπικής. Όσο περισσότερο οξυνόταν η διεθνής οικονοµική ύφεση, τόσο πιεστικότεροι ήταν οι όροι των οµογενών προς τους υπεύθυνους του ελλαδικού κράτους. Το κεντρικό πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας κατά την κρίσιµη εκείνη στιγµή ήταν: πώς να επωφεληθεί σαν σύνολο τα µέγιστα από τη συρροή στη χώρα όλων αυτών των κεφαλαίων, των επενδυτικών σχεδίων και των επιχειρη- µατιών Φαίνεται πραγµατικά ότι για τους οµογενείς η «επιχείρηση Ελλάς» δε σήµαινε απλώς την εγκατάστασή τους στον ελλαδικό χώρο και την επιχειρηµατική τους ανάπτυξη εκεί, αλλά, ακόµη περισσότερο, σήµαινε την επιδίωξη εξαιρετικών εισοδηµάτων και υπερκερδών, ανώτερων από τα θεωρούµενα διεθνώς ως συνήθη. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί κινήθηκαν µόνιµα σε ένα κλίµα προσωπικών πιέσεων, προσπαθώντας να αποσπάσουν από την ελληνική κυβέρνηση όχι απλώς δικαιώµατα, αλλά αποκλειστικότητες και προνόµια. Έτσι, τα υπερκέρδη, η κερδοσκοπία, οι πρόσοδοι, τα προνόµια παρουσιάσθηκαν µε την ανοχή του κράτους σε όλους τους τοµείς όπου οι οµογενείς αναµίχθηκαν: στα τσιφλίκια της Θεσσαλίας - Άρτας, στις παραγγελίες των δηµοσίων έργων, στα εθνικά δάνεια, στην επεξεργασία του προστατευτικού δασµολογίου, στη διατύπωση της φορολογικής πολιτικής κ.λπ. Στην πραγµατικότητα, η Ελλάδα εµφανίστηκε αιφνίδια σαν ένα «καινούργιο σύνορο» προς κατάκτηση από τους Έλληνες των παροικιών. Η ανακάλυψη της Ελλάδος ήταν βέβαια µία από τις συνέπειες της µακροχρόνιας διεθνούς υφέσεως. Οι οµογενείς, µε τη συνήθεια και την πείρα που είχαν αποκτήσει ως άποικοι έναντι των εγχώριων πληθυσµών στις παροικίες του εξωτερικού, άρχισαν να φθάνουν στην Ελλάδα µε τη νοοτροπία του αποίκου επίσης Μια µερίδα της ελληνικής κοινωνίας αντέδρασε σ αυτή την εισβολή, γιατί έβλεπε τη θέση της να απειλείται. Όµως µια άλλη µερίδα πίστεψε στο δυνα- µισµό του κεφαλαίου και επιδίωξε µέσω αυτού - έστω και υπό δυσµενείς όρους- τον εξευρωπαϊσµό της Ελλάδος. Ο νέος ελληνικός εθνισµός επενδύθηκε έτσι σε δύο ανταγωνιστικά κοινωνικά σχέδια: α) στην προοπτική του τρικουπισµού, ο νέος εθνισµός εµφανιζόταν πρωταρχικά σαν µια προσπάθεια για τη συγκρότηση ενός ενσωµατωµένου εθνικοοικονοµικού συνόλου και για την οικονοµική ανόρθωση της χώρας υπο την αιγίδα του ιδιωτικού κεφαλαίου, β) στην προοπτική του δηλιγιαννισµού, ο νέος εθνισµός εµφανιζόταν κυρίως σαν προσπάθεια για επέκταση των ορίων του κράτους ως άξονα για την όλη ανορθωτική προσπάθεια. 28

8 Στην πρώτη προοπτική στόχος ήταν «η µετάθεσις της Ελλάδος από της Ανατολής εις την Ευρώπην», ενώ στη δεύτερη στόχος ήταν «Η Ελλάδα να µην αποκοπεί από την Ανατολή, αλλά να αναπτύξει εκεί τον ηγετικό ρόλο της». Η πρώτη είχε ως υπόδειγµα το δυτικο-ευρωπαϊκό αστισµό, ενώ η δεύτερη κατέτεινε σε έναν αστισµό «περιφερειακού» τύπου, έστω και αν µε αυτόν επιδιωκόταν η κυριαρχία της Ελλάδος στην Ανατολή. Μέσα στα πλαίσια αυτού ακριβώς του κράτους τέθηκε και το πρόβληµα της εθνικής εντάξεως των επαναπατριζόµενων Ελλήνων του εξωτερικού. Η πρακτική της εθνικής ευεργεσίας χαρακτήρισε σ έναν αξιοσηµείωτο βαθµό την αρχική φάση της εντάξεως των πρώην παροίκων. Όµως, δεν ήταν δυνατό να καλυφθεί µε αυτό τον τρόπο το πρόβληµα της εθνικής αναδιπλώσεως. Το όλο πρόβληµα τέθηκε µε περισσότερο άµεσα οικονοµικούς όρους, εφόσον µάλιστα για αναδίπλωση κεφαλαίων επρόκειτο. Οι κάτοχοι αυτών των κεφαλαίων ενδιαφέρονταν πρώτιστα, όχι τόσο για την παραγωγική αξιοποίησή τους, όσο για τη διασφάλισή τους από τη µια και για το εύκολο κέρδος από την άλλη. Εκτός από ένα µικρός µέρος της εισροής κεφαλαίων που πήρε το δρόµο των παραγωγικών επενδύσεων, το µεγαλύτερο µέρος τους στράφηκε προς «ανορθόδοξες» κατευθύνσεις: α) αγορά αστικής και αγροτικής γης και κερδοσκοπία πάνω σ αυτή, β) δανειοδοτήσεις προς το κράτος, µε όρους βαρύτατους και µε εγγυήσεις εξαιρετικές, γ) κερδοσκοπία στο χρηµατιστήριο (το Χρηµατιστήριο Αθηνών ιδρύθηκε ακριβώς το 1876), δ) σε συνεταιρισµό µε αλλοδαπά κεφάλαια, τοποθετήσεις σε ελληνικά χρεώγραφα (των δανείων του εξωτερικού) εκδιδόµενα στα χρηµατιστήρια του Λονδίνου, του Παρισιού, του Βερολίνου κ.λπ. Κ. Βεργόπουλος, Ο ανανεωµένος εθνισµός, Ι.Ε.Ε., τ. Ι, σσ Να µελετήσετε τα κείµενα καθώς και τις πηγές στις σελίδες 7 και 8 του σχολικού σας βιβλίου. Με βάση τα στοιχεία που προέρχονται από αυτές τις πηγές: α) να εξηγήσετε τον τρόπο µε τον οποίο το ελληνικό κράτος αντιµετώπισε την έλευση των οµογενών και την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία του τέλους του 19 ου αιώνα. β) να αιτιολογήσετε τον τρόπο µε τον οποίο οι οµογενείς αντιµετώπιζαν την «επιχείρηση Ελλάδα». 29

9 Η µαζική εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό (των ξένων και της ελληνικής διασποράς) είχε τεράστια επίδραση στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία. Αληθεύει βέβαια ότι τα περισσότερα απ αυτά τα κεφάλαια δεν επενδύθηκαν στην βιοµηχανία. Πραγµατικά, είτε πήραν τη µορφή δηµοσίων δανείων και επενδύσεων στους σιδηροδρόµους, ή, ακόµα χειρότερο, χρησιµοποιήθηκαν για την αγορά γης και για κερδοσκοπικές χρηµατιστικές επιχειρήσεις και πολλαπλασίασαν τις περιουσίες των ήδη πλουσίων Ελλήνων της διασποράς που µόλις είχαν έρθει στη χώρα ενώ ταυτόχρονα όξυναν τον εξαρτηµένο, περιφερειακό χαρακτήρα της ελληνικής οικονοµίας. Όµως, παρά την κακή κατανοµή των πόρων, µέσα σ αυτά τα πενήντα χρόνια µέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, δηµιουργήθηκαν οι πιο θεµελιώδεις προϋποθέσεις για την µετέπειτα κυριαρχία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Σ αυτή την περίοδο σηµειώνεται η ανάπτυξη του παγίου κοινωνικού κεφαλαίου (σιδηρόδροµοι, δρόµοι, λιµένες) που σε συνδυασµό µε τη συνακόλουθη τεράστια επέκταση του ελληνικού εδάφους και την αύξηση του πληθυσµού, συνέβαλε στη δηµιουργία εγχώριας αγοράς, στη βελτίωση των εκπαιδευτικών θεσµών, στη λήψη προστατευτικών µέτρων για την ανάπτύξη της βιοµηχανίας, στην απαρχή νοµοθετικών µέτρων για την αγροτική µεταρρύθµιση κ.λπ. Ν. Μουζέλης, Οικονοµία και κράτος την εποχή του Βενιζέλου, Μελετήµατα γύρω από το Βενιζέλο και την εποχή του, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1980, σ. 6. Ποια είναι η άποψη του συγγραφέα για την επίδραση που είχε στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία η µαζική εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό; 30

10 Κείµενο (1) Το κράτος στην προ-καπιταλιστική Ελλάδα Η Ελλάδα του 19 ου αιώνα, παρά το γεγονός ότι από πολύ νωρίς είχε ενσωµατωθεί στο παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα, από την άποψη των εσωτερικών της παραγωγικών δοµών ήταν σαφώς ένας προ-καπιταλιστικός κοινωνικός σχηµατισµός. Αφού η θεαµατική ανάπτυξη του αγγλικού βιοµηχανικού καπιταλισµού είχε καταστρέψει τις πρώτες προσπάθειες για τη βιοµηχανική απογείωση που έγιναν στην Ελλάδα πριν αποκτήσει την ανεξαρτησία της, το ελληνικό κεφάλαιο έµεινε µακριά από τη σφαίρα και της βιοµηχανικής και της αγροτικής παραγωγής και προσανατολίστηκε στις πολύ πιο επικερδείς και ασφαλείς εµπορικές και χρηµατιστικές επενδύσεις. Εποµένως, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενηνταετίας της ελληνικής Ανεξαρτησίας ( ), η Ελλάδα ήταν µια κατ εξοχήν αγροτική κοινωνία µε σχετικά διογκωµένο τοµέα υπηρεσιών - που µεγάλο µέρος τους αποτελείτο από έναν τεράστιο κρατικό µηχανισµό ο οποίος απορροφούσε στις γραµµές του όλους εκείνους που εγκατέλειπαν την ύπαιθρο και που η ανύπαρκτη βιοµηχανία δεν µπορούσε φυσικά να τους απασχολήσει. Ν. Μουζέλης, ό.π., σ. 4 Κείµενο (2) Ο καπιταλισµός ορίζεται στη µελέτη αυτή µε τη στενή έννοια του όρου: αναφέρεται δηλαδή σ έναν τρόπο παραγωγής που χαρακτηρίζεται από τη χρήση µισθωτής εργασίας κι εποµένως από το γεγονός ότι οι άµεσοι παραγωγοί είναι αποχωρισµένοι από τα µέσα παραγωγής. Με βάση τον ορισµό αυτό η ενσωµάτωση µιας οικονοµίας στην παγκόσµια καπιταλιστική αγορά ή η εµπορευµατοποίηση µερικών από τους τοµείς της, δεν την κάνει αυτόµατα καπιταλιστική. Γύρω στα µέσα του 18 ου αιώνα, το ήδη σηµαντικό ελληνικό εµπορικό κεφάλαιο άρχισε να εισέρχεται µε µεγάλη επιτυχία στους τοµείς της ναυπηγικής και υφαντουργικής παραγωγής. Το ελπιδοφόρο αυτό ξεκίνηµα δεν διάρκεσε και πολύ. Στις αρχές του 19 ου αιώνα, µόλις πριν από τον πόλεµο της ανεξαρτησίας του 1821 ενάντια στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, και οι δύο αυτοί βιοµηχανικού τοµείς άρχισαν και πάλι να φθίνουν ταχύτατα. Ν. Μουζέλης, ό.π., σ. 16 Να µελετήσετε τα κείµενα (1) και (2) και στηριζόµενοι στις πληροφορίες που αυτά σας παρέχουν: α) να εξηγήσετε τη σηµασία των όρων προ-καπιταλιστική και καπιταλιστική κοινωνία. β) να αναφέρετε ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα. 31

11 γ) να εξηγήσετε ποια κατά τη άποψη του συγγραφέα ήταν µία από τις αιτίες της ανυπαρξίας βιοµηχανίας στην Ελλάδα του 19 ου ( ). Εργασία για το σπίτι Πίνακας (1) Ανάπτυξη του αστικού πληθυσµού (σε ποσοστό επί τοις % του συνολικού πληθυσµού) Έτος Αστικός Ηµιαστικός Αγροτικός % 10% 72% % 9% 70% % 9% 67% Πηγές: Απογραφές πληθυσµού. Ο αστικός πληθυσµός περιλαµβάνει οικισµούς που έχουν πάνω από κατοίκους. Ο ηµιαστικός περιλαµβάνει τους οικισµούς που έχουν από έως κατοίκους. Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών µηχανισµών στην Ελλάδα ( ), σ. 165 (1977) Πίνακας (2) Σύνθεση του ενεργού πληθυσµού Πρωτογενής τοµέας ευτερογενής τοµέας Τριτογενής τοµέας ,63% 62,17% 56,94% 50,05% 18,28% 18,14% 15,37% 24,15% 19,09% 19,69% 27,69% 24,58% Κ. Τσουκαλά, ό.π., σ. 182 Βασιζόµενοι στα στοιχεία των πινάκων να σχεδιάσετε γραφικές παραστάσεις για την ανάπτυξη του αστικού πληθυσµού καθώς και τη σύνθεση του ενεργού πληθυσµού. Να σχολιάσετε τα στοιχεία των πινάκων στηριζόµενοι στις ιστορικές γνώσεις σας. Σε ποια συµπεράσµατα µπορείτε να καταλήξετε συνεξετάζοντας τα στοιχεία που σας παρέχονται; Σηµείωση: Να λάβετε υπόψη σας ότι στα στοιχεία του 1907 περιλαµβάνεται και η κατεξοχήν γεωργική περιοχή της Θεσσαλίας - Άρτας, που το 1879 δεν είχε ακόµη ενωθεί µε την Ελλάδα. 32

12 Κείµενο (1) Το θεσσαλικό πρόβληµα Στην περίοδο εµφανίστηκε στο προσκήνιο της ελληνικής κοινωνίας το πρόβληµα µιας µεγάλης γαιοκτησίας µε κέντρο τις νεο-απελευθερωµένες περιοχές της Θεσσαλίας και της Άρτας. Ως τότε το ελληνικό κράτος είχε καταπολεµήσει µε συνέπεια κάθε προσπάθεια για τη συγκρότηση µεγάλης γαιοκτησίας. Όµοια είχε καταπολεµήσει τον κολληγικό τρόπο καλλιέργειας του εδάφους και είχε ευνοήσει τη µικρή ιδιοκτησία και την οικογενειακή παραγωγή. Τις προσπάθειες του Καποδίστρια είχε ολοκληρώσει ο Αλέξανδρος Κουµουνδούρος όταν το 1871 ανήγγειλε την πρώτη αγροτική µεταρρύθµιση, η οποία συνίστατο στη διανοµή των εθνικών κτηµάτων στους καλλιεργητές τους. Πριν από το 1880, γενικός χαρακτήρας της ελληνικής γεωργίας ήταν η οικογενειακή παραγωγή προσαρµοσµένη στις κερδοσκοπικές εµπορευµατικές καλλιέργειες (σταφίδα, καπνός, λάδι, σύκα, µουριές) µε υψηλή χρηµατική απόδοση. Η εξέλιξη αυτή είχε αποσοβηθεί στην Παλαιά Ελλάδα, όπου στη θέση των Τούρκων τσιφλικούχων που αποχωρούσαν είχε υπεισέλθει το ελληνικό κράτος. Ο σχηµατισµός των εθνικών γαιών είχε παρεµποδίσει το σχηµατισµό µεγάλης γαιοκτησίας και τη συνακόλουθη προλεταριοποίηση των αγροτών. Η εχθρική αυτή στάση του κράτους προς την τσιφλικική ιδιοκτησία συνεχίσθηκε και µε τη µεταρρύθµιση του Κουµουνδούρου (1871). Με την κυβέρνηση ωστόσο Τρικούπη ήταν η πρώτη φορά που το κράτος εµφανίσθηκε να ευνοεί τη συγκρότηση µιας µεγάλης γαιοκτησίας. Η αιτία της µεταβολής αυτής πρέπει να αναζητηθεί σε ένα εξαιρετικό γεγονός: δικαιούχοι των τσιφλικικών δικαιωµάτων στη Θεσσαλία - Άρτα δεν ήταν πια οι επαρχιακοί προύχοντες και κοτζαµπάσηδες, αλλά οι Έλληνες χρηµατιστές της διασποράς. Κ. Βεργόπουλος, Το θεσσαλικό πρόβληµα, Ι.Ε.Ε., τ. Ι, σσ Κείµενο (2) Υπό την προτροπή των Ελλήνων µεγιστάνων, κινουµένων µεταξύ των παροικιών του εξωτερικού και των κυρίων χρηµατιστικών αγορών της Ευρώπης, η κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη (ο οποίος είχε την εξουσία κατά το µεγαλύτερο µέρος της περιόδου ), γνωστού κυρίως για τις αξιοσηµείωτες προσπάθειές του υπέρ της εκβιοµηχάνισης, δεν δίστασε να µεταβάλει ολοσχερώς την πάγια γεωργική πολιτική του ελληνικού κράτους, προκειµένου να προστατεύει την µεγάλη έγγειο ιδιοκτησία των τσιφλικιών. Η αιφνίδια αυτή µεταβολή του ελληνικού κράτους, ήταν το αποτέλεσµα ενός εφήµερου συµβιβασµού ανάµεσα στις χρηµατικές και βιοµηχανικές δοµές αφενός και στις γαιοκτηµονικές αφετέρου. Στην πραγµατικότητα, επρόκειτο για 33

13 τη µοναδική στιγµή της νεοελληνικής ιστορίας, όπου τα τσιφλίκια, έχοντας ευνοϊκό τον άνεµο, άνοιξαν την παρένθεση ενός αγροτικού ζητήµατος, υπό στενήν έννοια, στην Ελλάδα. Η συµβιβαστική πολιτική του Τρικούπη υπονόµευε τις προοπτικές του αστικού καπιταλισµού στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, το κίνηµα των κολλήγων της Θεσσαλίας την αναµέτρηση έως τη ριζική εκκαθάριση των µεγάλων κτηµάτων: τον αστικό και µάλιστα βιοµηχανικό καπιταλισµό. Μέσα σ αυτό το πλαίσιο πρέπει ν αναλυθεί το ζήτηµα της δεύτερης αγροτικής µεταρρύθµισης στην Ελλάδα. Από την προσάρτηση της Θεσσαλίας, η αγροτική πολιτική του ελληνικού κράτους µεταβάλλεται ριζικώς: α) η δασµολογική προστασία των σιτηρών αυξάνει ταχύτερα απ όσο εκείνη της εθνικής βιοµηχανίας β) η φορολογία επί της εγχώριας σιτοπαραγωγής ανακουφίζεται, ενώ εκ παραλλήλου οι άµεσοι επί της κατανάλωσης φόροι αυξάνουν ταχύτητα, γ) ταυτοχρόνως, η κατάρρευση της τιµής της σταφίδας, δια µέσου της µακροχρόνιας κρίσης υπερπαραγωγής, κατέστησε την ελληνική βιοµηχανία ανίκανη ν ανταγωνιστεί, δια µαζικών εισαγωγών αλλοδαπού σίτου, την εγχώρια παραγωγή σιτηρών. Η τιµή του ψωµιού δεν έπαυσε να ανεβαίνει, επιφέροντας µια συνεχή άνοδο των εργατικών µισθών. Η βιοµηχανία υποχρεώθηκε, κατ αυτό τον τρόπο, να µειώσει σχετικώς τα κέρδη και εν γένει τα εισοδήµατα της, υπέρ της εγγείου προσόδου των αστογαιοκτηµόνων του βορρά. Εντός της πάλης αυτής, η οποία θύµιζε κατά ένα τρόπο την αγγλική διαµάχη περί τους Corn Laws, ο αστικός καπιταλισµός έθετε µε σαφήνεια το ζήτηµα της κατάτµησης των µεγάλων κτηµάτων και της διανοµής τους στους καλλιεργητές. Το σχέδιο αυτό προωθήθηκε αρκετά σύντοµα, καθ όσον από τις αρχές τους 20 ου αιώνα ένα κίνηµα προς την ίδια κατεύθυνση έκανε την εµφάνισή του µεταξύ των κολλήγων της βορείου Ελλάδας. Κ. Βεργόπουλος, Το αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1975, σσ και Ποια είναι η άποψη των συγγραφέων σχετικά µε τη δηµιουργία των τσιφλικιών στη Θεσσαλία; Πώς κρίνουν την πολιτική του Τρικούπη σχετικά µε τη µεγάλη γαιοκτησία; Ποιοι λόγοι την υπαγόρευσαν; Ποια ήταν τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής στην εθνική οικονοµία και την κοινωνία; 34

14 Κείµενο Μια ακόµη, επίσης σηµαντική, συνέπεια ήταν η αύξηση της µεταναστεύσεως προς το εξωτερικό και η µεταστροφή του σχετικού ρεύµατος προς τις ΗΠΑ. Η ανάπτυξη της παραγωγικής βάσεως στην Ελλάδα ήταν πολύ µικρή σε σχέση µε τα πλεονάσµατα άνεργου πληθυσµού που δηµιούργησε η κρίση. Ένα µέρος των πλεονασµάτων αυτών συγκεντρώθηκε παρόλα αυτά στην περιοχή Αθήνας - Πειραιά, ένα άλλο όµως -µεγαλύτερο- πήρε το δρόµο της ξενιτιάς. Πηγή του µεταναστευτικού ρεύµατος ήταν η δυτική Πελοπόννησος, λόγω της σταφιδικής κρίσεως από τη µια και λόγω της µικρής οικογενειακής ιδιοκτησίας και καλλιέργειας που επικρατούσε εκεί. Κ. Βεργόπουλος, Το εργατικό πρόβληµα, Ι.Ε.Ε., τ. Ι, σ. 85 Πίνακας (1) Ελληνικές εξαγωγές σταφίδας στη Γαλλία (σε αγγλικά βαρέλια) Έτος Ποσότητα Κ. Βεργόπουλος, Το σταφιδικό ζήτηµα, Ι.Ε.Ε.., τ. Ι, σ. 67 Πίνακας (2) Ο επίσηµος αριθµός των µεταναστών ήταν ο εξής: Έτος Ετήσια µετανάστευση Κ. Βεργόπουλος, Το εργατικό πρόβληµα, Ι.Ε.Ε., τ. Ι, σ

15 Να εξηγήσετε και να συσχετίσετε τα στοιχεία του κειµένου καθώς και των πινάκων (1) και (2) αναφερόµενοι στο µεταναστευτικό πρόβληµα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατακρίνει την τακτική του Στρατιωτικού Συνδέσµου Με βάση τη σχετική πηγή, στις σελίδες του σχολικού σας βιβλίου, και τις γενικότερες ιστορικές σας γνώσεις: α) να αξιολογήσετε την πειστικότητα των επιχειρηµάτων του Βενιζέλου β) να σχολιάσετε την πολιτική τακτική του. Γιατί ο Βενιζέλος δεν δέχθηκε να τεθεί πολιτειακό ζήτηµα; Να µελετήσετε τις σχετικές πηγές που παρατίθενται στις σελίδες του σχολικού σας βιβλίου και να παρουσιάσετε: α) τις διαφορετικές ερµηνείες που δίνουν οι πηγές για τη στάση του Βενιζέλου στο πολιτειακό ζήτηµα β) την κρίση σας σχετικά µε την ιστορική εγκυρότητα των επιχειρηµάτων µε τα οποία θεµελιώνει καθένας από τους τέσσερις συγγραφείς την άποψή του. γ) τη δική σας απάντηση στο ερώτηµα. Σηµείωση: Το θέµα προσφέρεται και για εργασία δραµατοποίησης µε ανάληψη αντίθετων ατοµικών ρόλων. 36

16 Ο πρώτος λόγος του Ελ. Βενιζέλου προς τον αθηναϊκό λαό Να µελετήσετε τα σχετικά αποσπάσµατα που παρατίθενται στις σελίδες του σχολικού σας βιβλίου και να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις: α) Ποια επισηµαίνει ο Βενιζέλος ως βασικά προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας; Να τα κατηγοριοποιήσετε και να τα διατυπώσετε επιγραµµατικά. β) Ποιες είναι οι ιδεολογικές και προγραµµατικές του αρχές; γ) Πώς διαγράφεται το πολιτικό του πορτρέτο; Σηµείωση: Κρίνεται σκόπιµο να ανατεθεί στους µαθητές η µελέτη της πηγής κατ οίκον για εξοικονόµηση χρόνου και ανετότερη επεξεργασία της στο πλαίσιο της διδακτικής ώρας. Εργασία για το σπίτι Να συγκρίνετε το έργο της Β Αναθεωρητικής Βουλής µε όσα διακήρυξε προς τον αθηναϊκό λαό ο Βενιζέλος, προτού αναλάβει την πρωθυπουργία. Να εκθέσετε, βάσει των συγκριτικών παρατηρήσεών σας, σ ένα κείµενο λέξεων, τα συµπεράσµατά σας σχετικά µε την έκταση και την καταλληλότητα των µέτρων που θεσµοθετήθηκαν για την εξυγίανση της πολιτικής ζωής και τον εκσυγχρονισµό του κράτους. Για τη µελέτη σας να στηριχθείτε τόσο στην ιστορική αφήγηση όσο και στις πηγές του κεφαλαίου Η πρώτη διακυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου και το µεταρρυθµιστικό της έργο (σσ του σχολικού εγχειριδίου). 37

17 Η κοινωνική πολιτική του Ελ. Βενιζέλου Ο ιστορικός Απ. Βακαλόπουλος εκτιµώντας την πρώτη πρωθυπουργία του Ελ. Βενιζέλου αναφέρει: Στο ενεργητικό του ακόµη ανήκει η εργατική νοµοθεσία, µολονότι τα εργατικά ζητήµατα δεν είχαν ακόµη προβληθεί µε ένταση. Με τη διορατικότητα του πραγµατικού κυβερνήτη πρόβλεψε την έγκαιρη λύση των κοινωνικών προβληµάτων και απέτρεψε την απειλή θυελλών, που από καιρό τώρα είχαν ξεσπάσει στα κράτη της υτικής Ευρώπης. Νέα Ελληνική Ιστορία , σ. 344 Είναι τεκµηριωµένη ιστορικά η κρίση αυτή σχετικά µε τις προθέσεις του Βενιζέλου στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής; Λάβετε υπόψη σας τη σχετική πηγή στη σελίδα 29 του βιβλίου σας, για να απαντήσετε. Να παρουσιάσετε περιληπτικά το περιεχόµενο της έκθεσης του επιθεωρητή Ν. Σαλίβερου (σσ του βιβλίου σας) και να προσπαθήσετε να δώσετε µιαν εξήγηση για όσα διαπιστώνονταν στην έκθεση, λαµβάνοντας υπόψη σας τα οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα της εποχής. Να µελετήσετε τα αποσπάσµατα από το πρόγραµµα του Σοσιαλιστικού Κέντρου Αθηνών (σσ του βιβλίου σας) και να συζητήσετε σχετικά µε τις διαφορές του από τα αστικά πολιτικά κόµµατα της εποχής. 38

18 Υπάρχουν αιτήµατα στο πρόγραµµα αυτό που θα µπορούσαν να αποτελέσουν σήµερα αντικείµενο συζήτησης ή και διεκδίκησης; Εργασία για το σπίτι Να καταγράψετε, µε βάση τις πληροφορίες που παρέχει το σχολικό σας βιβλίο (σ. 27 και σσ ), τα ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται µε την έκρηξη των Βαλκανικών Πολέµων, να τα ταξινοµήσετε χρονικά και να συντάξετε σχετικό πίνακα. Η διαµάχη Κωνσταντίνου Βενιζέλου γύρω από την κατάληψη της Θεσσαλονίκης Αφού µελετήσετε τις σχετικές πηγές, στη σελίδα 39 του σχολικού σας βιβλίου: 1) να παρουσιάσετε το ζήτηµα γύρω από το οποίο εκδηλώθηκε η πρώτη φανερή σύγκρουση µεταξύ Κωνσταντίνου και Βενιζέλου. 2) να εξηγήσετε και να αξιολογήσετε την επιµονή του Βενιζέλου στην απόφασή του, λαµβάνοντας υπόψη σας: α) τη µαρτυρία του λοχαγού Α. Σουλιώτη - Νικολαΐδη (σσ του βιβλίου σας) β) τη ρητή ενδοβαλκανική συµφωνία ότι κάθε Βαλκανικός εταίρος θα κρατούσε για λογαριασµό του όσα εδάφη κατελάµβανε µε τις δυνάµεις του 3) να προσπαθήσετε να αναλύσετε πολιτικά τη στάση του Κωνσταντίνου στο ζήτηµα. 39

19 Ο Α Βαλκανικός Πόλεµος Με οδηγό τον σχετικό χάρτη (σ. 42 του βιβλίου σας), να αφηγηθείτε τα γεγονότα του πολέµου. Στη συνέχεια να συγκρίνετε τη δική σας αφήγηση µ αυτήν που επιχειρήθηκε στο σχολικό σας βιβλίο (σσ. 37, 38, 41). Με ολοκληρωµένη πλέον την εικόνα για τον Α Βαλκανικό πόλεµο, να συντάξετε έναν περιεκτικό και κατατοπιστικό χρονολογικό πίνακα. Σηµείωση: Ανάλογη άσκηση µπορεί να δοθεί και για τον Β Βαλκανικό πόλεµο. Η συνθήκη του Λονδίνου Να µελετήσετε τα άρθρα της συνθήκης του Λονδίνου, που παρατίθενται στη σελίδα 43 του βιβλίου σας, και: 1) να παρουσιάσετε συνοπτικά το περιεχόµενό τους 2) να επισηµάνετε τα σηµεία που τεκµηριώνουν την κρίση ότι η συνθήκη αυτή, προϊόν διαπραγµατεύσεων µεταξύ των Μεγάλων υνάµεων, εξισορροπεί τα αντικρουόµενα συµφέροντά τους µε τα αιτήµατα των Βαλκανικών λαών 3) να εξηγήσετε, γιατί δύο µόλις ηµέρες µετά την υπογραφή της συνθήκης του Λονδίνου, υπογραφόταν στη Θεσσαλονίκη η συνθήκη Ελληνοσερβικής συµµαχίας, µε αιχµή εναντίον της Βουλγαρίας. 40

20 Να παρατηρήσετε προσεκτικά τον χάρτη Τα Βαλκάνια µετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου (σ. 50 του βιβλίου σας) και να συζητήσετε σχετικά µε: 1) τις γεωγραφικές ανακατατάξεις που επέφεραν οι Βαλκανικοί πόλεµοι (συγκρίνετε µε τον χάρτη στη σ. 42 του βιβλίου σας) 2) τις συνέπειες των Βαλκανικών πολέµων για την Ελλάδα. Η δολοφονία του βασιλιά Γεωργίου Α Να µελετήσετε τις σχετικές πηγές, που παρατίθενται στις σελίδες του σχολικού σας βιβλίου, καθώς και την ακόλουθη προσωπική µαρτυρία του ιστορικού Γ. Κορδάτου: Τον Κανταρέ τον γνώρισα το 1938 και είχα φιλικές σχέσεις. ικηγορούσε τότε στην Αθήνα και ερχόταν σχεδόν κάθε µέρα στο βιβλιοπωλείο Ζαχαροπούλου όπου εγώ διεύθυνα τη «Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών». Μια µέρα στο γραφείο µου, όπου ήταν και ο µακαρίτης Νικ. Π. Θηβαίος, µας εξιστόρησε τα σχετικά µε την ανάκριση του δολοφόνου Σχινά. Μας είπε ότι στην αρχή παρ όλο το ξύλο που έφαγε ο Σχινάς, δεν έβγαλε τσιµουδιά, αλλά µια δυο µέρες ύστερα άρχισε να κάνει διάφορους υπαινιγµούς. Ενοχοποιούσε πράχτορες Γερµανούς και µάλιστα το Γερµανό πρεσβευτή. Αλλά δεν προχωρούσε, αν και έλεγε πως υπάρχουν και άλλα πιο σπουδαία, πιο τρανά και πιο υψηλά πρόσωπα. Με τα πολλά δέχτηκε ν αποκαλύψει τα πρόσωπα αυτά στη βασίλισσα Όλγα. Ειδοποιήθηκε η βασίλισσα, ήρθε στο διοικητήριο και έµεινε ώρες µαζί του. Όταν έφυγε η βασίλισσα, δεν πέρασε πολλή ώρα και ο πρίγκηπας Νικόλαος µου ζήτησε τη δικογραφία. Αυτά ξέρω, µας είπε, και είµαι βέβαιος ότι ο Σχινάς δεν ήταν µανιακός και ανισόρροπος. Ίσα ίσα τα είχε τετρακόσια και, όπως διαπιστώθηκε, έκανε ταξίδια στη Γερµανία και Αυστρία. Η δολοφονία οργανώθηκε στο Βερολίνο ή στη Βιέννη. Εξάλλου είµαι βέβαιος ότι ο Σχινάς δεν αυτοκτόνησε. Τον έριξε από το παράθυρο του διοικητηρίου ανώτατος αξιωµατικός της χωροφυλακής ύστερα από τις ανακοινώσεις που έκανε στη βασίλισσα Όλγα. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι πηγές, να συνθέσετε ένα σύντοµο ιστορικό κείµενο στο οποίο: 41

21 1) να παρουσιάσετε το γεγονός και τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί για την ερµηνεία του 2) να εξηγήσετε γιατί η ιστορική έρευνα δεν µπορεί να καταλήξει σε ασφαλή για το ζήτηµα συµπεράσµατα. 42

1. Να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους η οικονοµία της Ελλάδας, πολλές δεκαετίες µετά την ανεξαρτησία της, εξακολουθεί να είναι αρχαϊκή.

1. Να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους η οικονοµία της Ελλάδας, πολλές δεκαετίες µετά την ανεξαρτησία της, εξακολουθεί να είναι αρχαϊκή. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους η οικονοµία της Ελλάδας, πολλές δεκαετίες µετά την ανεξαρτησία της, εξακολουθεί να είναι αρχαϊκή. 2. Σε ποιο µοντέλο (πρότυπο)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα.

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα. Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Λαµβάνοντας υπόψη σας τα εθνικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της τσαρικής Ρωσίας καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία ιστορικών πηγών

Επεξεργασία ιστορικών πηγών Επεξεργασία ιστορικών πηγών Κατά τη βαθμολόγηση απαντήσεων σε ερωτήσεις που απαιτούν επεξεργασία ιστορικού υλικού (παραθεμάτων, εικόνων, διαγραμμάτων, χαρτών κλπ) αξιολογείται, ανάλογα με τη συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/9/2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα. (ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από τα παρακάτω πολιτικά κόµµατα: Ραλλικό Κόµµα Λαϊκό Κόµµα

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αρ. Μητρώου: 37565 Ε.Α.Π. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό ΕΛΠ11 ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αρ. Μητρώου: 37565 Ε.Α.Π. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό ΕΛΠ11 ΜΕ ΘΕΜΑ : 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αρ. Μητρώου: 37565 Ε.Α.Π. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό ΕΛΠ11 ΜΕ ΘΕΜΑ : Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονοµίας του ελληνικού κράτους έως τη δεκαετία του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΠ11 Τελικέςεξετάσεις 2011-12

ΕΛΠ11 Τελικέςεξετάσεις 2011-12 ΕΛΠ11 Τελικέςεξετάσεις 2011-12 1 Α φάση Εξέτασης Οµάδα Α 1) ΠότεκαιγιαποιουςλόγουςιδρύθηκεηΑ ΑθηναϊκήΣυµµαχία; 2) Πότε εµφανίστηκε η αλφαβητική γραφή στον ελληνικό κόσµο και ποιες ανάγκεςεξυπηρετούσε;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. όγµα Τρούµαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1 Να καταγράψετε τις ενέργειες των επαναστατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» Κ.ΣΑΒΒΙ ΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» Κ.ΣΑΒΒΙ ΗΣ «Εισαγωγή εκ µέρους της Οργανωτικής Επιτροπής. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» Κ.ΣΑΒΒΙ ΗΣ (Πρόεδρος ΠΕΣΕ Ε): Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Κεφαλαιο Πρωτο ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ χρηματιστηριου Αξιων Αθηνων Χρηματιστήριο είναι ο τόπος όπου διεξάγονται αγοραπωλησίες αξιών, οι τιμές των οποίων διαμορφώνονται σύμφωνα με τους κανόνες προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2008-09 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: GI_V_NEG_0_17443 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11 / 12 / 2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΙΝΑ ΖΗΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α Λυκείου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά ΜΕΡΟΣ Α (20 μονάδες) Να απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στις δύο (2) ερωτήσεις. 1. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, το κράτος είναι μια ισχυρότατη οντότητα που θέτει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Ο καθένας χρειάζεται να νιώθει ασφάλεια στην καθηµερινή του ζωή. Αν και οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν ζήσει πόλεµο εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr ΕΡΩΤΗΜΑ Α (Α.1) Παρουσιάστε κατά την κρίση σας τις επιδιώξεις / σκοπούς των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) του Ομίλου ΟΤΕ, όπως δραστηριοποιείται στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της θυγατρικής του

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;».

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;». Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;». 25 Ιουνίου 2014 Venue Centre, Columbia Plaza, Λεμεσός Έντιμε Υπουργέ Ενέργειας, Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 Δομή και Ιδιοκτησία 5 Ποιότητα 7 Ανταμοιβή εταίρων 9 Χρηματοοικονομική πληροφόρηση 10 Εταιρείες Δημοσίου Ενδιαφέροντος 11 2 Πρόλογος H KRESTON PRIME AUDIT

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012 Αριθ. Πρωτ.:8259/ΓΠ1933 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΠΑ 2000-2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ κ. ΣΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΠΝΟ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ 24 ου ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΝ 3-12-2013 Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης Ολοκληρώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνες επενδύσεις Μεγάλη απόδοση

Έξυπνες επενδύσεις Μεγάλη απόδοση Your investor partner in Bulgaria Έξυπνες επενδύσεις Μεγάλη απόδοση Developments Your investor partner in Bulgaria Το σκηνικό έχει αλλάξει. Η Βουλγαρία είναι πλέον ένας σημαντικός επενδυτικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Εργασιακή Θεωρία της Αξίας του Μαρξ Σημειώσεις του Λευτέρη Τσουλφίδη Καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Ο Νόμος της Αξίας του Μαρξ Ο καπιταλισμός ορίζεται ως το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου 1 Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστηµα δεν υπάρχουν µόνο οι µεγάλες δυνάµεις αλλά επίσης υπάρχουν µεσαίες, µικρές ή και πολύ µικρές δυνάµεις. Βέβαια η διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015 08:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρωτογενής Τομέας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο Πρωτογενής Τομέας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ο Πρωτογενής Τομέας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Η οικονομική κρίση που βιώνουμε σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, τείνει να λάβει διαστάσεις εθνικής τραγωδίας. Τα κίνητρα που δίνονται και που θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα