Να σχολιάσετε το φαινόµενο στο οποίο αναφέρεται η πηγή, αναζητώντας τις αιτίες που το δηµιούργησαν και τις συνέπειες που είχε στη ζωή του τόπου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Να σχολιάσετε το φαινόµενο στο οποίο αναφέρεται η πηγή, αναζητώντας τις αιτίες που το δηµιούργησαν και τις συνέπειες που είχε στη ζωή του τόπου."

Transcript

1 Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Προς το τέλος του αιώνα, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό δηµοσίων υπαλλήλων σ όλο τον κόσµο. Με βάση τους αριθµούς του Bickford-Smith, το 1889 αναλογούσαν 214 υπάλληλοι για δέκα χιλιάδες κατοίκους, ενώ στην αρχή του 20ου αιώνα (πάντα για ) υπήρχαν 200 υπάλληλοι στο Βέλγιο, 176 στη Γαλλία, 126 στη Γερµανία, 113 στις Η.Π.Α., 73 στην Αγγλία, παρά την πολύ πιο προχωρηµένη αστικοποίηση των χωρών αυτών. Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών µηχανισµών στην Ελλάδα ( ), σ. 211 Να σχολιάσετε το φαινόµενο στο οποίο αναφέρεται η πηγή, αναζητώντας τις αιτίες που το δηµιούργησαν και τις συνέπειες που είχε στη ζωή του τόπου. 2. Να συσχετίσετε τους όρους ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΚΟΜΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙ ΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ και να αναλύσετε τη µεταξύ τους σχέση. 3. Να περιγράψετε την κοινωνική διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας κατά τα τέλη του 19 ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. 4. Να εξηγήσετε την εκδήλωση του κινήµατος του Στρατιωτικού Συνδέσµου κατά το 1909, λαµβάνοντας υπόψη σας τα κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά δεδοµένα της ελληνικής κοινωνίας κατά την εποχή εκείνη. 5. Να προσδιορίσετε και να αναλύσετε τους παράγοντες οι οποίοι διευκόλυναν τη µερική διευθέτηση του βαλκανικού προβλήµατος και την ευόδωση σκοπών της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 6. Να αξιολογήσετε τη σηµασία των βαλκανικών πολέµων για την Ελλάδα. 7. Η επανάσταση του 1909 και η εµφάνιση στην πολιτική σκηνή της προσωπικότητας του Ελευθερίου Βενιζέλου θεωρείται σταθµός στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Να εξηγήσετε αυτή τη διαπίστωση. 22

2 8. Να τεκµηριώσετε την εξής ιστορική κρίση: Το Σύνταγµα του 1911 είναι το νέο βήµα για την ολοκλήρωση του κοινοβουλευτισµού και τη δηµιουργία κράτους µε οργάνωση που έχει πρότυπο εκείνη των προοδευµένων δυτικών χωρών. Ε. Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, Η διδασκαλία της Ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση, σ Να προσδιορίσετε και να αναλύσετε τους παράγοντες, οικονοµικούς και θεσµικούς, οι οποίοι, µετά το 1909, ευνόησαν τη διαµόρφωση στην Ελλάδα νέας κοινωνικής διάρθρωσης, ανάλογης προς αυτήν των σύγχρονων ανεπτυγµένων κοινωνιών. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Η εργατική τάξη, έως το 1910, δεν κατόρθωσε να διαδραµατίσει αποφασιστικό ρόλο στις κοινωνικές εξελίξεις του τόπου, αναφέρεται στο σχολικό σας βιβλίο (σ. 14). Να αιτιολογήσετε αυτή τη διαπίστωση. 2. Να συγκρίνετε τις οικονοµικές δραστηριότητες των Ελλήνων αστών και των Ελλήνων γαιοκτηµόνων κατά τον 19ο αιώνα και να επισηµάνετε τις οµοιότητες που διαπιστώνετε. 3. Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο του όρου πάγιο κοινωνικό κεφάλαιο και να παρουσιάσετε τις συνθήκες οι οποίες ευνόησαν την πρώτη ανάπτυξή του στην Ελλάδα. 4. Τα αιτήµατα του Στρατιωτικού Συνδέσµου Ο Στρατιωτικός Σύνδεσµος ποθεί όπως η θρησκεία µας υψωθή εις τον εµπρέποντα ιερόν προορισµόν της, όπως η ιοίκησις της χώρας καταστή χρηστή και έντιµος, όπως η ικαιοσύνη απονέµηται ταχέως µετ αµεροληψίας και ισότητος προς άπαντας εν γένει τους πολίτας αδιακρίτως τάξεως, όπως η Εκπαίδευσις του Λαού καταστή λυσιτελής δια τον πρακτικόν βίον και τας στρατιωτικάς ανάγκας της χώρας, όπως η ζωή, η τιµή και η περιουσία των πολιτών εξασφαλισθώσιν, και τέλος όπως τα οικονοµικά ανορθωθώσι, λαµβανοµένων των απαιτουµένων µέτρων προς λελογισµένην διαρρύθµισιν των εσόδων και εξόδων του κράτους, ώστε αφ ενός µεν ο σχεδόν πενόµενος ελληνικός λαός ανακουφισθή εκ των επαχθών φόρων, ους ήδη καταβάλλει και οίτινες ασπλάχνως κατασπαλώνται προς διατήρησιν πολυτελών και περιττών υπηρεσιών και υπαλλήλων, χάριν της απαισίας συναλλαγής, αφ ετέρου δε καθορισθώσι θετικώς τα όρια εντός των οποίων δύνανται ν αυξηθώσιν αι 23

3 δαπάναι δια την στρατιωτικήν της χώρας παρασκευήν και δια την συντήρησιν του στρατού και του στόλου εν ειρήνη. Νικ. Ζορµπά, Αποµνηµονεύµατα, σ. 17 Να διατυπώσετε, µε βάση την πηγή, επιγραµµατικά τα αιτήµατα του Στρατιωτικού Συνδέσµου. Λαµβάνοντας υπόψη τα αιτήµατα αυτά, να χαρακτηρίσετε, κοινωνικά και πολιτικά, το κίνηµα του Στρατιωτικού Συνδέσµου και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 5. Να µελετήσετε προσεκτικά το κείµενο και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: Ο ιδιόµορφος χαρακτήρας της ελληνικής αστικής τάξης τον 19 ο αιώνα. Το ζήτηµα όµως που ενδιαφέρει περισσότερο εδώ είναι τα αποτελέσµατα της µεταπρατικής ιδεολογίας. Γιατί οι µικρόπνοες οικονοµικές δραστηριότητες του καθενός αστού ατοµικά, στηριγµένες στην αποφυγή κάθε κινδύνου και στην επιδίωξη υψηλού και γρήγορου κέρδους, καθόριζαν και τα όρια της συλλογικής πρακτικής της τάξης του, όρια οικονοµικά και πολιτικά. Σε αντίθεση µε τους δυτικούς συναδέλφους τους οι Έλληνες αστοί είχαν διαστρεβλωµένη αντίληψη πολλών βασικών αναγκών του καπιταλισµού, όπως είναι π.χ. οι ανάγκες για προστατευτισµό ή για µια αναπτυγµένη εσωτερική αγορά. Αντιλαµβάνονταν τους δασµούς σαν µέσο να ν αυξήσουν όχι την ανταγωνιστικότητα τους αλλά τις τιµές τους και το βραχυπρόθεσµο κέρδος Γιατί άραγε (η αστική τάξη) θα επιχειρούσε να κυριαρχήσει στην πολιτική; Για ατοµικά προνόµια που µπορούσαν ν αποκτήσουν µε τη δωροδοκία και την πατρωνεία; Τι αξία θα είχε µια µακρόχρονη πολιτική κυριαρχία για άτοµα που ο ορίζοντας των προβλέψεών τους έφθανε µόνο λίγους µήνες πιο πέρα και η µεγαλύτερη φιλοδοξία τους ήταν να πετύχουν απόσβεση του κεφαλαίου τους σ ένα ή δύο χρόνια; Ποιοι πόροι θα τροφοδοτούσαν την κεφαλαιική σώρευση, αφού οι πρωταρχικές φροντίδες του µεγαλοαστού ήταν, όχι µόνο τότε αλλά και στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, να αποταµιεύει ή και να επενδύει ένα µέρος του πλούτου του στο εξωτερικό, ν αγοράζει σπίτια και ν αποθησαυρίζει χρυσές λίρες; Γ. ερτιλή, Κοινωνικός µετασχηµατισµός και στρατιωτική επέµβαση ( ), σσ

4 α) i) Σε ποιες οικονοµικές δραστηριότητες επιδίδονται οι Έλληνες αστοί κατά τον 19 ο αιώνα; ii) Ποιες συνέπειες είχαν στην πορεία ελληνικής οικονοµίας αυτές οι δραστηριότητες; β) Ποια είναι η βασική διαφορά της ελληνικής αστικής τάξεις από τις αστικές τάξεις των δυτικοευρωπαϊκών χωρών; γ) Ποιο το περιεχόµενο του όρου µεταπρατική ιδεολογία ; δ) Πώς αντανακλούνταν στο πολιτικό επίπεδο ο µεταπρατικός χαρακτήρας της οικονοµίας; 6. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (σε εκατοµµύρια δραχµές) Έτος Άµεσοι Φόροι Έµµεσοι Φόροι Σύνολο Με βάση τα στοιχεία του πίνακα να αξιολογήσετε, µε κριτήρια οικονοµικά και κοινωνικά, τη φορολογική πολιτική που άσκησε ο Χαρ. Τρικούπης, κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. 25

5 7. Ποιος ήταν ο χαρακτήρας του νέου Συντάγµατος του 1911 και ποιες οι κυριότερες ρυθµίσεις του; 8. Ποιο είναι το νοµοθετικό έργο της Β Αναθεωρητικής Βουλής; Γιατί χαρακτηρίστηκε σηµαντικό; 9. Ποια ήταν η συµβολή της οµάδας των Κοινωνιολόγων κατά τη διάρκεια των εργασιών της Β Αναθεωρητικής Βουλής; 10. Με ποιους τρόπους ο Ελ. Βενιζέλος προσπάθησε να αποθαρρύνει µελλοντική ανάµειξη των στρατιωτικών στην πολιτική ζωή της χώρας; 11. Το αγροτικό κίνηµα στην Ελλάδα παρουσιάζεται στις αρχές του 20ου αιώνα ανεπτυγµένο. Σε ποια περιοχή εντοπίζεται κυρίως αυτή η ανάπτυξη και ποια ήταν τα βασικά αίτια; 12. Ποια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής των Νεοτούρκων; 13. Πώς εκδηλώνεται η επεκτατική πολιτική της Ιταλίας στην Ανατολική Μεσόγειο γύρω στα 1911; 14. Πώς δηµιουργήθηκε το βαλκανικό µέτωπο εναντίον της Τουρκίας στις παρα- µονές του Α Βαλκανικού πολέµου; 15. Ποια ήταν τα βασικά αίτια που οδήγησαν στον Α Βαλκανικό πόλεµο; 16. Πότε κηρύσσεται ο Α Βαλκανικός πόλεµος και µε ποια αφορµή; 17. Ποια ήταν η στάση του διαδόχου Κωνσταντίνου και του πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου σχετικά µε το θέµα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης; Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; 18. Πότε έληξε ο Α Βαλκανικός πόλεµος; Ποια συνθήκη υπογράφτηκε µε τη λήξη του; 19. Ποιες περιοχές παραχωρούνται στην Ελλάδα µε τη συνθήκη Βουκουρεστίου (28 Ιουλίου / 10 Αυγούστου 1913) στο τέλος του Β Βαλκανικού πολέµου; 26

6 20. Ποιες θετικές συνέπειες προέκυψαν για την οικονοµική ζωή της Ελλάδας από την ενσωµάτωση των νέων περιοχών µε τη λήξη του Β Βαλκανικού πολέµου; 21. Να αναφέρετε τα εθνικά προβλήµατα, τα οποία, µετά τη λήξη των βαλκανικών πολέµων, έµεναν ακόµη άλυτα. 22. Να περιγράψετε την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα µετά τους βαλκανικούς πολέµους. 23. Με ποια µέτρα ο Ελευθέριος Βενιζέλος εξασφάλισε την εσωτερική προπαρασκευή της χώρας για την πραγµατοποίηση του ιδανικού της Μεγάλης Ιδέας; 24. Να ερευνήσετε τις συνθήκες που ευνόησαν την προσέγγιση των βαλκανικών λαών και οδήγησαν στον Α Βαλκανικό πόλεµο. 27

7 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Εργασία για το σπίτι Η όλη προσπάθεια για την αποκατάσταση των οµογενών στην Ελλάδα πήρε µοιραία το χαρακτήρα µιας τεράστιας επιχειρήσεως, συχνά κερδοσκοπικής. Όσο περισσότερο οξυνόταν η διεθνής οικονοµική ύφεση, τόσο πιεστικότεροι ήταν οι όροι των οµογενών προς τους υπεύθυνους του ελλαδικού κράτους. Το κεντρικό πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας κατά την κρίσιµη εκείνη στιγµή ήταν: πώς να επωφεληθεί σαν σύνολο τα µέγιστα από τη συρροή στη χώρα όλων αυτών των κεφαλαίων, των επενδυτικών σχεδίων και των επιχειρη- µατιών Φαίνεται πραγµατικά ότι για τους οµογενείς η «επιχείρηση Ελλάς» δε σήµαινε απλώς την εγκατάστασή τους στον ελλαδικό χώρο και την επιχειρηµατική τους ανάπτυξη εκεί, αλλά, ακόµη περισσότερο, σήµαινε την επιδίωξη εξαιρετικών εισοδηµάτων και υπερκερδών, ανώτερων από τα θεωρούµενα διεθνώς ως συνήθη. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί κινήθηκαν µόνιµα σε ένα κλίµα προσωπικών πιέσεων, προσπαθώντας να αποσπάσουν από την ελληνική κυβέρνηση όχι απλώς δικαιώµατα, αλλά αποκλειστικότητες και προνόµια. Έτσι, τα υπερκέρδη, η κερδοσκοπία, οι πρόσοδοι, τα προνόµια παρουσιάσθηκαν µε την ανοχή του κράτους σε όλους τους τοµείς όπου οι οµογενείς αναµίχθηκαν: στα τσιφλίκια της Θεσσαλίας - Άρτας, στις παραγγελίες των δηµοσίων έργων, στα εθνικά δάνεια, στην επεξεργασία του προστατευτικού δασµολογίου, στη διατύπωση της φορολογικής πολιτικής κ.λπ. Στην πραγµατικότητα, η Ελλάδα εµφανίστηκε αιφνίδια σαν ένα «καινούργιο σύνορο» προς κατάκτηση από τους Έλληνες των παροικιών. Η ανακάλυψη της Ελλάδος ήταν βέβαια µία από τις συνέπειες της µακροχρόνιας διεθνούς υφέσεως. Οι οµογενείς, µε τη συνήθεια και την πείρα που είχαν αποκτήσει ως άποικοι έναντι των εγχώριων πληθυσµών στις παροικίες του εξωτερικού, άρχισαν να φθάνουν στην Ελλάδα µε τη νοοτροπία του αποίκου επίσης Μια µερίδα της ελληνικής κοινωνίας αντέδρασε σ αυτή την εισβολή, γιατί έβλεπε τη θέση της να απειλείται. Όµως µια άλλη µερίδα πίστεψε στο δυνα- µισµό του κεφαλαίου και επιδίωξε µέσω αυτού - έστω και υπό δυσµενείς όρους- τον εξευρωπαϊσµό της Ελλάδος. Ο νέος ελληνικός εθνισµός επενδύθηκε έτσι σε δύο ανταγωνιστικά κοινωνικά σχέδια: α) στην προοπτική του τρικουπισµού, ο νέος εθνισµός εµφανιζόταν πρωταρχικά σαν µια προσπάθεια για τη συγκρότηση ενός ενσωµατωµένου εθνικοοικονοµικού συνόλου και για την οικονοµική ανόρθωση της χώρας υπο την αιγίδα του ιδιωτικού κεφαλαίου, β) στην προοπτική του δηλιγιαννισµού, ο νέος εθνισµός εµφανιζόταν κυρίως σαν προσπάθεια για επέκταση των ορίων του κράτους ως άξονα για την όλη ανορθωτική προσπάθεια. 28

8 Στην πρώτη προοπτική στόχος ήταν «η µετάθεσις της Ελλάδος από της Ανατολής εις την Ευρώπην», ενώ στη δεύτερη στόχος ήταν «Η Ελλάδα να µην αποκοπεί από την Ανατολή, αλλά να αναπτύξει εκεί τον ηγετικό ρόλο της». Η πρώτη είχε ως υπόδειγµα το δυτικο-ευρωπαϊκό αστισµό, ενώ η δεύτερη κατέτεινε σε έναν αστισµό «περιφερειακού» τύπου, έστω και αν µε αυτόν επιδιωκόταν η κυριαρχία της Ελλάδος στην Ανατολή. Μέσα στα πλαίσια αυτού ακριβώς του κράτους τέθηκε και το πρόβληµα της εθνικής εντάξεως των επαναπατριζόµενων Ελλήνων του εξωτερικού. Η πρακτική της εθνικής ευεργεσίας χαρακτήρισε σ έναν αξιοσηµείωτο βαθµό την αρχική φάση της εντάξεως των πρώην παροίκων. Όµως, δεν ήταν δυνατό να καλυφθεί µε αυτό τον τρόπο το πρόβληµα της εθνικής αναδιπλώσεως. Το όλο πρόβληµα τέθηκε µε περισσότερο άµεσα οικονοµικούς όρους, εφόσον µάλιστα για αναδίπλωση κεφαλαίων επρόκειτο. Οι κάτοχοι αυτών των κεφαλαίων ενδιαφέρονταν πρώτιστα, όχι τόσο για την παραγωγική αξιοποίησή τους, όσο για τη διασφάλισή τους από τη µια και για το εύκολο κέρδος από την άλλη. Εκτός από ένα µικρός µέρος της εισροής κεφαλαίων που πήρε το δρόµο των παραγωγικών επενδύσεων, το µεγαλύτερο µέρος τους στράφηκε προς «ανορθόδοξες» κατευθύνσεις: α) αγορά αστικής και αγροτικής γης και κερδοσκοπία πάνω σ αυτή, β) δανειοδοτήσεις προς το κράτος, µε όρους βαρύτατους και µε εγγυήσεις εξαιρετικές, γ) κερδοσκοπία στο χρηµατιστήριο (το Χρηµατιστήριο Αθηνών ιδρύθηκε ακριβώς το 1876), δ) σε συνεταιρισµό µε αλλοδαπά κεφάλαια, τοποθετήσεις σε ελληνικά χρεώγραφα (των δανείων του εξωτερικού) εκδιδόµενα στα χρηµατιστήρια του Λονδίνου, του Παρισιού, του Βερολίνου κ.λπ. Κ. Βεργόπουλος, Ο ανανεωµένος εθνισµός, Ι.Ε.Ε., τ. Ι, σσ Να µελετήσετε τα κείµενα καθώς και τις πηγές στις σελίδες 7 και 8 του σχολικού σας βιβλίου. Με βάση τα στοιχεία που προέρχονται από αυτές τις πηγές: α) να εξηγήσετε τον τρόπο µε τον οποίο το ελληνικό κράτος αντιµετώπισε την έλευση των οµογενών και την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία του τέλους του 19 ου αιώνα. β) να αιτιολογήσετε τον τρόπο µε τον οποίο οι οµογενείς αντιµετώπιζαν την «επιχείρηση Ελλάδα». 29

9 Η µαζική εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό (των ξένων και της ελληνικής διασποράς) είχε τεράστια επίδραση στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία. Αληθεύει βέβαια ότι τα περισσότερα απ αυτά τα κεφάλαια δεν επενδύθηκαν στην βιοµηχανία. Πραγµατικά, είτε πήραν τη µορφή δηµοσίων δανείων και επενδύσεων στους σιδηροδρόµους, ή, ακόµα χειρότερο, χρησιµοποιήθηκαν για την αγορά γης και για κερδοσκοπικές χρηµατιστικές επιχειρήσεις και πολλαπλασίασαν τις περιουσίες των ήδη πλουσίων Ελλήνων της διασποράς που µόλις είχαν έρθει στη χώρα ενώ ταυτόχρονα όξυναν τον εξαρτηµένο, περιφερειακό χαρακτήρα της ελληνικής οικονοµίας. Όµως, παρά την κακή κατανοµή των πόρων, µέσα σ αυτά τα πενήντα χρόνια µέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, δηµιουργήθηκαν οι πιο θεµελιώδεις προϋποθέσεις για την µετέπειτα κυριαρχία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Σ αυτή την περίοδο σηµειώνεται η ανάπτυξη του παγίου κοινωνικού κεφαλαίου (σιδηρόδροµοι, δρόµοι, λιµένες) που σε συνδυασµό µε τη συνακόλουθη τεράστια επέκταση του ελληνικού εδάφους και την αύξηση του πληθυσµού, συνέβαλε στη δηµιουργία εγχώριας αγοράς, στη βελτίωση των εκπαιδευτικών θεσµών, στη λήψη προστατευτικών µέτρων για την ανάπτύξη της βιοµηχανίας, στην απαρχή νοµοθετικών µέτρων για την αγροτική µεταρρύθµιση κ.λπ. Ν. Μουζέλης, Οικονοµία και κράτος την εποχή του Βενιζέλου, Μελετήµατα γύρω από το Βενιζέλο και την εποχή του, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1980, σ. 6. Ποια είναι η άποψη του συγγραφέα για την επίδραση που είχε στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία η µαζική εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό; 30

10 Κείµενο (1) Το κράτος στην προ-καπιταλιστική Ελλάδα Η Ελλάδα του 19 ου αιώνα, παρά το γεγονός ότι από πολύ νωρίς είχε ενσωµατωθεί στο παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα, από την άποψη των εσωτερικών της παραγωγικών δοµών ήταν σαφώς ένας προ-καπιταλιστικός κοινωνικός σχηµατισµός. Αφού η θεαµατική ανάπτυξη του αγγλικού βιοµηχανικού καπιταλισµού είχε καταστρέψει τις πρώτες προσπάθειες για τη βιοµηχανική απογείωση που έγιναν στην Ελλάδα πριν αποκτήσει την ανεξαρτησία της, το ελληνικό κεφάλαιο έµεινε µακριά από τη σφαίρα και της βιοµηχανικής και της αγροτικής παραγωγής και προσανατολίστηκε στις πολύ πιο επικερδείς και ασφαλείς εµπορικές και χρηµατιστικές επενδύσεις. Εποµένως, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενηνταετίας της ελληνικής Ανεξαρτησίας ( ), η Ελλάδα ήταν µια κατ εξοχήν αγροτική κοινωνία µε σχετικά διογκωµένο τοµέα υπηρεσιών - που µεγάλο µέρος τους αποτελείτο από έναν τεράστιο κρατικό µηχανισµό ο οποίος απορροφούσε στις γραµµές του όλους εκείνους που εγκατέλειπαν την ύπαιθρο και που η ανύπαρκτη βιοµηχανία δεν µπορούσε φυσικά να τους απασχολήσει. Ν. Μουζέλης, ό.π., σ. 4 Κείµενο (2) Ο καπιταλισµός ορίζεται στη µελέτη αυτή µε τη στενή έννοια του όρου: αναφέρεται δηλαδή σ έναν τρόπο παραγωγής που χαρακτηρίζεται από τη χρήση µισθωτής εργασίας κι εποµένως από το γεγονός ότι οι άµεσοι παραγωγοί είναι αποχωρισµένοι από τα µέσα παραγωγής. Με βάση τον ορισµό αυτό η ενσωµάτωση µιας οικονοµίας στην παγκόσµια καπιταλιστική αγορά ή η εµπορευµατοποίηση µερικών από τους τοµείς της, δεν την κάνει αυτόµατα καπιταλιστική. Γύρω στα µέσα του 18 ου αιώνα, το ήδη σηµαντικό ελληνικό εµπορικό κεφάλαιο άρχισε να εισέρχεται µε µεγάλη επιτυχία στους τοµείς της ναυπηγικής και υφαντουργικής παραγωγής. Το ελπιδοφόρο αυτό ξεκίνηµα δεν διάρκεσε και πολύ. Στις αρχές του 19 ου αιώνα, µόλις πριν από τον πόλεµο της ανεξαρτησίας του 1821 ενάντια στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, και οι δύο αυτοί βιοµηχανικού τοµείς άρχισαν και πάλι να φθίνουν ταχύτατα. Ν. Μουζέλης, ό.π., σ. 16 Να µελετήσετε τα κείµενα (1) και (2) και στηριζόµενοι στις πληροφορίες που αυτά σας παρέχουν: α) να εξηγήσετε τη σηµασία των όρων προ-καπιταλιστική και καπιταλιστική κοινωνία. β) να αναφέρετε ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα. 31

11 γ) να εξηγήσετε ποια κατά τη άποψη του συγγραφέα ήταν µία από τις αιτίες της ανυπαρξίας βιοµηχανίας στην Ελλάδα του 19 ου ( ). Εργασία για το σπίτι Πίνακας (1) Ανάπτυξη του αστικού πληθυσµού (σε ποσοστό επί τοις % του συνολικού πληθυσµού) Έτος Αστικός Ηµιαστικός Αγροτικός % 10% 72% % 9% 70% % 9% 67% Πηγές: Απογραφές πληθυσµού. Ο αστικός πληθυσµός περιλαµβάνει οικισµούς που έχουν πάνω από κατοίκους. Ο ηµιαστικός περιλαµβάνει τους οικισµούς που έχουν από έως κατοίκους. Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών µηχανισµών στην Ελλάδα ( ), σ. 165 (1977) Πίνακας (2) Σύνθεση του ενεργού πληθυσµού Πρωτογενής τοµέας ευτερογενής τοµέας Τριτογενής τοµέας ,63% 62,17% 56,94% 50,05% 18,28% 18,14% 15,37% 24,15% 19,09% 19,69% 27,69% 24,58% Κ. Τσουκαλά, ό.π., σ. 182 Βασιζόµενοι στα στοιχεία των πινάκων να σχεδιάσετε γραφικές παραστάσεις για την ανάπτυξη του αστικού πληθυσµού καθώς και τη σύνθεση του ενεργού πληθυσµού. Να σχολιάσετε τα στοιχεία των πινάκων στηριζόµενοι στις ιστορικές γνώσεις σας. Σε ποια συµπεράσµατα µπορείτε να καταλήξετε συνεξετάζοντας τα στοιχεία που σας παρέχονται; Σηµείωση: Να λάβετε υπόψη σας ότι στα στοιχεία του 1907 περιλαµβάνεται και η κατεξοχήν γεωργική περιοχή της Θεσσαλίας - Άρτας, που το 1879 δεν είχε ακόµη ενωθεί µε την Ελλάδα. 32

12 Κείµενο (1) Το θεσσαλικό πρόβληµα Στην περίοδο εµφανίστηκε στο προσκήνιο της ελληνικής κοινωνίας το πρόβληµα µιας µεγάλης γαιοκτησίας µε κέντρο τις νεο-απελευθερωµένες περιοχές της Θεσσαλίας και της Άρτας. Ως τότε το ελληνικό κράτος είχε καταπολεµήσει µε συνέπεια κάθε προσπάθεια για τη συγκρότηση µεγάλης γαιοκτησίας. Όµοια είχε καταπολεµήσει τον κολληγικό τρόπο καλλιέργειας του εδάφους και είχε ευνοήσει τη µικρή ιδιοκτησία και την οικογενειακή παραγωγή. Τις προσπάθειες του Καποδίστρια είχε ολοκληρώσει ο Αλέξανδρος Κουµουνδούρος όταν το 1871 ανήγγειλε την πρώτη αγροτική µεταρρύθµιση, η οποία συνίστατο στη διανοµή των εθνικών κτηµάτων στους καλλιεργητές τους. Πριν από το 1880, γενικός χαρακτήρας της ελληνικής γεωργίας ήταν η οικογενειακή παραγωγή προσαρµοσµένη στις κερδοσκοπικές εµπορευµατικές καλλιέργειες (σταφίδα, καπνός, λάδι, σύκα, µουριές) µε υψηλή χρηµατική απόδοση. Η εξέλιξη αυτή είχε αποσοβηθεί στην Παλαιά Ελλάδα, όπου στη θέση των Τούρκων τσιφλικούχων που αποχωρούσαν είχε υπεισέλθει το ελληνικό κράτος. Ο σχηµατισµός των εθνικών γαιών είχε παρεµποδίσει το σχηµατισµό µεγάλης γαιοκτησίας και τη συνακόλουθη προλεταριοποίηση των αγροτών. Η εχθρική αυτή στάση του κράτους προς την τσιφλικική ιδιοκτησία συνεχίσθηκε και µε τη µεταρρύθµιση του Κουµουνδούρου (1871). Με την κυβέρνηση ωστόσο Τρικούπη ήταν η πρώτη φορά που το κράτος εµφανίσθηκε να ευνοεί τη συγκρότηση µιας µεγάλης γαιοκτησίας. Η αιτία της µεταβολής αυτής πρέπει να αναζητηθεί σε ένα εξαιρετικό γεγονός: δικαιούχοι των τσιφλικικών δικαιωµάτων στη Θεσσαλία - Άρτα δεν ήταν πια οι επαρχιακοί προύχοντες και κοτζαµπάσηδες, αλλά οι Έλληνες χρηµατιστές της διασποράς. Κ. Βεργόπουλος, Το θεσσαλικό πρόβληµα, Ι.Ε.Ε., τ. Ι, σσ Κείµενο (2) Υπό την προτροπή των Ελλήνων µεγιστάνων, κινουµένων µεταξύ των παροικιών του εξωτερικού και των κυρίων χρηµατιστικών αγορών της Ευρώπης, η κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη (ο οποίος είχε την εξουσία κατά το µεγαλύτερο µέρος της περιόδου ), γνωστού κυρίως για τις αξιοσηµείωτες προσπάθειές του υπέρ της εκβιοµηχάνισης, δεν δίστασε να µεταβάλει ολοσχερώς την πάγια γεωργική πολιτική του ελληνικού κράτους, προκειµένου να προστατεύει την µεγάλη έγγειο ιδιοκτησία των τσιφλικιών. Η αιφνίδια αυτή µεταβολή του ελληνικού κράτους, ήταν το αποτέλεσµα ενός εφήµερου συµβιβασµού ανάµεσα στις χρηµατικές και βιοµηχανικές δοµές αφενός και στις γαιοκτηµονικές αφετέρου. Στην πραγµατικότητα, επρόκειτο για 33

13 τη µοναδική στιγµή της νεοελληνικής ιστορίας, όπου τα τσιφλίκια, έχοντας ευνοϊκό τον άνεµο, άνοιξαν την παρένθεση ενός αγροτικού ζητήµατος, υπό στενήν έννοια, στην Ελλάδα. Η συµβιβαστική πολιτική του Τρικούπη υπονόµευε τις προοπτικές του αστικού καπιταλισµού στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, το κίνηµα των κολλήγων της Θεσσαλίας την αναµέτρηση έως τη ριζική εκκαθάριση των µεγάλων κτηµάτων: τον αστικό και µάλιστα βιοµηχανικό καπιταλισµό. Μέσα σ αυτό το πλαίσιο πρέπει ν αναλυθεί το ζήτηµα της δεύτερης αγροτικής µεταρρύθµισης στην Ελλάδα. Από την προσάρτηση της Θεσσαλίας, η αγροτική πολιτική του ελληνικού κράτους µεταβάλλεται ριζικώς: α) η δασµολογική προστασία των σιτηρών αυξάνει ταχύτερα απ όσο εκείνη της εθνικής βιοµηχανίας β) η φορολογία επί της εγχώριας σιτοπαραγωγής ανακουφίζεται, ενώ εκ παραλλήλου οι άµεσοι επί της κατανάλωσης φόροι αυξάνουν ταχύτητα, γ) ταυτοχρόνως, η κατάρρευση της τιµής της σταφίδας, δια µέσου της µακροχρόνιας κρίσης υπερπαραγωγής, κατέστησε την ελληνική βιοµηχανία ανίκανη ν ανταγωνιστεί, δια µαζικών εισαγωγών αλλοδαπού σίτου, την εγχώρια παραγωγή σιτηρών. Η τιµή του ψωµιού δεν έπαυσε να ανεβαίνει, επιφέροντας µια συνεχή άνοδο των εργατικών µισθών. Η βιοµηχανία υποχρεώθηκε, κατ αυτό τον τρόπο, να µειώσει σχετικώς τα κέρδη και εν γένει τα εισοδήµατα της, υπέρ της εγγείου προσόδου των αστογαιοκτηµόνων του βορρά. Εντός της πάλης αυτής, η οποία θύµιζε κατά ένα τρόπο την αγγλική διαµάχη περί τους Corn Laws, ο αστικός καπιταλισµός έθετε µε σαφήνεια το ζήτηµα της κατάτµησης των µεγάλων κτηµάτων και της διανοµής τους στους καλλιεργητές. Το σχέδιο αυτό προωθήθηκε αρκετά σύντοµα, καθ όσον από τις αρχές τους 20 ου αιώνα ένα κίνηµα προς την ίδια κατεύθυνση έκανε την εµφάνισή του µεταξύ των κολλήγων της βορείου Ελλάδας. Κ. Βεργόπουλος, Το αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1975, σσ και Ποια είναι η άποψη των συγγραφέων σχετικά µε τη δηµιουργία των τσιφλικιών στη Θεσσαλία; Πώς κρίνουν την πολιτική του Τρικούπη σχετικά µε τη µεγάλη γαιοκτησία; Ποιοι λόγοι την υπαγόρευσαν; Ποια ήταν τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής στην εθνική οικονοµία και την κοινωνία; 34

14 Κείµενο Μια ακόµη, επίσης σηµαντική, συνέπεια ήταν η αύξηση της µεταναστεύσεως προς το εξωτερικό και η µεταστροφή του σχετικού ρεύµατος προς τις ΗΠΑ. Η ανάπτυξη της παραγωγικής βάσεως στην Ελλάδα ήταν πολύ µικρή σε σχέση µε τα πλεονάσµατα άνεργου πληθυσµού που δηµιούργησε η κρίση. Ένα µέρος των πλεονασµάτων αυτών συγκεντρώθηκε παρόλα αυτά στην περιοχή Αθήνας - Πειραιά, ένα άλλο όµως -µεγαλύτερο- πήρε το δρόµο της ξενιτιάς. Πηγή του µεταναστευτικού ρεύµατος ήταν η δυτική Πελοπόννησος, λόγω της σταφιδικής κρίσεως από τη µια και λόγω της µικρής οικογενειακής ιδιοκτησίας και καλλιέργειας που επικρατούσε εκεί. Κ. Βεργόπουλος, Το εργατικό πρόβληµα, Ι.Ε.Ε., τ. Ι, σ. 85 Πίνακας (1) Ελληνικές εξαγωγές σταφίδας στη Γαλλία (σε αγγλικά βαρέλια) Έτος Ποσότητα Κ. Βεργόπουλος, Το σταφιδικό ζήτηµα, Ι.Ε.Ε.., τ. Ι, σ. 67 Πίνακας (2) Ο επίσηµος αριθµός των µεταναστών ήταν ο εξής: Έτος Ετήσια µετανάστευση Κ. Βεργόπουλος, Το εργατικό πρόβληµα, Ι.Ε.Ε., τ. Ι, σ

15 Να εξηγήσετε και να συσχετίσετε τα στοιχεία του κειµένου καθώς και των πινάκων (1) και (2) αναφερόµενοι στο µεταναστευτικό πρόβληµα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατακρίνει την τακτική του Στρατιωτικού Συνδέσµου Με βάση τη σχετική πηγή, στις σελίδες του σχολικού σας βιβλίου, και τις γενικότερες ιστορικές σας γνώσεις: α) να αξιολογήσετε την πειστικότητα των επιχειρηµάτων του Βενιζέλου β) να σχολιάσετε την πολιτική τακτική του. Γιατί ο Βενιζέλος δεν δέχθηκε να τεθεί πολιτειακό ζήτηµα; Να µελετήσετε τις σχετικές πηγές που παρατίθενται στις σελίδες του σχολικού σας βιβλίου και να παρουσιάσετε: α) τις διαφορετικές ερµηνείες που δίνουν οι πηγές για τη στάση του Βενιζέλου στο πολιτειακό ζήτηµα β) την κρίση σας σχετικά µε την ιστορική εγκυρότητα των επιχειρηµάτων µε τα οποία θεµελιώνει καθένας από τους τέσσερις συγγραφείς την άποψή του. γ) τη δική σας απάντηση στο ερώτηµα. Σηµείωση: Το θέµα προσφέρεται και για εργασία δραµατοποίησης µε ανάληψη αντίθετων ατοµικών ρόλων. 36

16 Ο πρώτος λόγος του Ελ. Βενιζέλου προς τον αθηναϊκό λαό Να µελετήσετε τα σχετικά αποσπάσµατα που παρατίθενται στις σελίδες του σχολικού σας βιβλίου και να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις: α) Ποια επισηµαίνει ο Βενιζέλος ως βασικά προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας; Να τα κατηγοριοποιήσετε και να τα διατυπώσετε επιγραµµατικά. β) Ποιες είναι οι ιδεολογικές και προγραµµατικές του αρχές; γ) Πώς διαγράφεται το πολιτικό του πορτρέτο; Σηµείωση: Κρίνεται σκόπιµο να ανατεθεί στους µαθητές η µελέτη της πηγής κατ οίκον για εξοικονόµηση χρόνου και ανετότερη επεξεργασία της στο πλαίσιο της διδακτικής ώρας. Εργασία για το σπίτι Να συγκρίνετε το έργο της Β Αναθεωρητικής Βουλής µε όσα διακήρυξε προς τον αθηναϊκό λαό ο Βενιζέλος, προτού αναλάβει την πρωθυπουργία. Να εκθέσετε, βάσει των συγκριτικών παρατηρήσεών σας, σ ένα κείµενο λέξεων, τα συµπεράσµατά σας σχετικά µε την έκταση και την καταλληλότητα των µέτρων που θεσµοθετήθηκαν για την εξυγίανση της πολιτικής ζωής και τον εκσυγχρονισµό του κράτους. Για τη µελέτη σας να στηριχθείτε τόσο στην ιστορική αφήγηση όσο και στις πηγές του κεφαλαίου Η πρώτη διακυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου και το µεταρρυθµιστικό της έργο (σσ του σχολικού εγχειριδίου). 37

17 Η κοινωνική πολιτική του Ελ. Βενιζέλου Ο ιστορικός Απ. Βακαλόπουλος εκτιµώντας την πρώτη πρωθυπουργία του Ελ. Βενιζέλου αναφέρει: Στο ενεργητικό του ακόµη ανήκει η εργατική νοµοθεσία, µολονότι τα εργατικά ζητήµατα δεν είχαν ακόµη προβληθεί µε ένταση. Με τη διορατικότητα του πραγµατικού κυβερνήτη πρόβλεψε την έγκαιρη λύση των κοινωνικών προβληµάτων και απέτρεψε την απειλή θυελλών, που από καιρό τώρα είχαν ξεσπάσει στα κράτη της υτικής Ευρώπης. Νέα Ελληνική Ιστορία , σ. 344 Είναι τεκµηριωµένη ιστορικά η κρίση αυτή σχετικά µε τις προθέσεις του Βενιζέλου στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής; Λάβετε υπόψη σας τη σχετική πηγή στη σελίδα 29 του βιβλίου σας, για να απαντήσετε. Να παρουσιάσετε περιληπτικά το περιεχόµενο της έκθεσης του επιθεωρητή Ν. Σαλίβερου (σσ του βιβλίου σας) και να προσπαθήσετε να δώσετε µιαν εξήγηση για όσα διαπιστώνονταν στην έκθεση, λαµβάνοντας υπόψη σας τα οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα της εποχής. Να µελετήσετε τα αποσπάσµατα από το πρόγραµµα του Σοσιαλιστικού Κέντρου Αθηνών (σσ του βιβλίου σας) και να συζητήσετε σχετικά µε τις διαφορές του από τα αστικά πολιτικά κόµµατα της εποχής. 38

18 Υπάρχουν αιτήµατα στο πρόγραµµα αυτό που θα µπορούσαν να αποτελέσουν σήµερα αντικείµενο συζήτησης ή και διεκδίκησης; Εργασία για το σπίτι Να καταγράψετε, µε βάση τις πληροφορίες που παρέχει το σχολικό σας βιβλίο (σ. 27 και σσ ), τα ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται µε την έκρηξη των Βαλκανικών Πολέµων, να τα ταξινοµήσετε χρονικά και να συντάξετε σχετικό πίνακα. Η διαµάχη Κωνσταντίνου Βενιζέλου γύρω από την κατάληψη της Θεσσαλονίκης Αφού µελετήσετε τις σχετικές πηγές, στη σελίδα 39 του σχολικού σας βιβλίου: 1) να παρουσιάσετε το ζήτηµα γύρω από το οποίο εκδηλώθηκε η πρώτη φανερή σύγκρουση µεταξύ Κωνσταντίνου και Βενιζέλου. 2) να εξηγήσετε και να αξιολογήσετε την επιµονή του Βενιζέλου στην απόφασή του, λαµβάνοντας υπόψη σας: α) τη µαρτυρία του λοχαγού Α. Σουλιώτη - Νικολαΐδη (σσ του βιβλίου σας) β) τη ρητή ενδοβαλκανική συµφωνία ότι κάθε Βαλκανικός εταίρος θα κρατούσε για λογαριασµό του όσα εδάφη κατελάµβανε µε τις δυνάµεις του 3) να προσπαθήσετε να αναλύσετε πολιτικά τη στάση του Κωνσταντίνου στο ζήτηµα. 39

19 Ο Α Βαλκανικός Πόλεµος Με οδηγό τον σχετικό χάρτη (σ. 42 του βιβλίου σας), να αφηγηθείτε τα γεγονότα του πολέµου. Στη συνέχεια να συγκρίνετε τη δική σας αφήγηση µ αυτήν που επιχειρήθηκε στο σχολικό σας βιβλίο (σσ. 37, 38, 41). Με ολοκληρωµένη πλέον την εικόνα για τον Α Βαλκανικό πόλεµο, να συντάξετε έναν περιεκτικό και κατατοπιστικό χρονολογικό πίνακα. Σηµείωση: Ανάλογη άσκηση µπορεί να δοθεί και για τον Β Βαλκανικό πόλεµο. Η συνθήκη του Λονδίνου Να µελετήσετε τα άρθρα της συνθήκης του Λονδίνου, που παρατίθενται στη σελίδα 43 του βιβλίου σας, και: 1) να παρουσιάσετε συνοπτικά το περιεχόµενό τους 2) να επισηµάνετε τα σηµεία που τεκµηριώνουν την κρίση ότι η συνθήκη αυτή, προϊόν διαπραγµατεύσεων µεταξύ των Μεγάλων υνάµεων, εξισορροπεί τα αντικρουόµενα συµφέροντά τους µε τα αιτήµατα των Βαλκανικών λαών 3) να εξηγήσετε, γιατί δύο µόλις ηµέρες µετά την υπογραφή της συνθήκης του Λονδίνου, υπογραφόταν στη Θεσσαλονίκη η συνθήκη Ελληνοσερβικής συµµαχίας, µε αιχµή εναντίον της Βουλγαρίας. 40

20 Να παρατηρήσετε προσεκτικά τον χάρτη Τα Βαλκάνια µετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου (σ. 50 του βιβλίου σας) και να συζητήσετε σχετικά µε: 1) τις γεωγραφικές ανακατατάξεις που επέφεραν οι Βαλκανικοί πόλεµοι (συγκρίνετε µε τον χάρτη στη σ. 42 του βιβλίου σας) 2) τις συνέπειες των Βαλκανικών πολέµων για την Ελλάδα. Η δολοφονία του βασιλιά Γεωργίου Α Να µελετήσετε τις σχετικές πηγές, που παρατίθενται στις σελίδες του σχολικού σας βιβλίου, καθώς και την ακόλουθη προσωπική µαρτυρία του ιστορικού Γ. Κορδάτου: Τον Κανταρέ τον γνώρισα το 1938 και είχα φιλικές σχέσεις. ικηγορούσε τότε στην Αθήνα και ερχόταν σχεδόν κάθε µέρα στο βιβλιοπωλείο Ζαχαροπούλου όπου εγώ διεύθυνα τη «Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών». Μια µέρα στο γραφείο µου, όπου ήταν και ο µακαρίτης Νικ. Π. Θηβαίος, µας εξιστόρησε τα σχετικά µε την ανάκριση του δολοφόνου Σχινά. Μας είπε ότι στην αρχή παρ όλο το ξύλο που έφαγε ο Σχινάς, δεν έβγαλε τσιµουδιά, αλλά µια δυο µέρες ύστερα άρχισε να κάνει διάφορους υπαινιγµούς. Ενοχοποιούσε πράχτορες Γερµανούς και µάλιστα το Γερµανό πρεσβευτή. Αλλά δεν προχωρούσε, αν και έλεγε πως υπάρχουν και άλλα πιο σπουδαία, πιο τρανά και πιο υψηλά πρόσωπα. Με τα πολλά δέχτηκε ν αποκαλύψει τα πρόσωπα αυτά στη βασίλισσα Όλγα. Ειδοποιήθηκε η βασίλισσα, ήρθε στο διοικητήριο και έµεινε ώρες µαζί του. Όταν έφυγε η βασίλισσα, δεν πέρασε πολλή ώρα και ο πρίγκηπας Νικόλαος µου ζήτησε τη δικογραφία. Αυτά ξέρω, µας είπε, και είµαι βέβαιος ότι ο Σχινάς δεν ήταν µανιακός και ανισόρροπος. Ίσα ίσα τα είχε τετρακόσια και, όπως διαπιστώθηκε, έκανε ταξίδια στη Γερµανία και Αυστρία. Η δολοφονία οργανώθηκε στο Βερολίνο ή στη Βιέννη. Εξάλλου είµαι βέβαιος ότι ο Σχινάς δεν αυτοκτόνησε. Τον έριξε από το παράθυρο του διοικητηρίου ανώτατος αξιωµατικός της χωροφυλακής ύστερα από τις ανακοινώσεις που έκανε στη βασίλισσα Όλγα. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι πηγές, να συνθέσετε ένα σύντοµο ιστορικό κείµενο στο οποίο: 41

21 1) να παρουσιάσετε το γεγονός και τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί για την ερµηνεία του 2) να εξηγήσετε γιατί η ιστορική έρευνα δεν µπορεί να καταλήξει σε ασφαλή για το ζήτηµα συµπεράσµατα. 42

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Β : Από τον 19ο στον 20ό αιώνα (1871 1914) Υποκεφ. 3: Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας. Φ ύ λ λ ο Ε ρ γ α σ ί α ς

Κεφάλαιο Β : Από τον 19ο στον 20ό αιώνα (1871 1914) Υποκεφ. 3: Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας. Φ ύ λ λ ο Ε ρ γ α σ ί α ς Κεφάλαιο Β : Από τον 19ο στον 20ό αιώνα (1871 1914) Υποκεφ. 3: Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας Φ ύ λ λ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 1. Η λειτουργία της ελληνικής πολιτικής ζωής τον 19ο αι. Συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

1. Να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους η οικονοµία της Ελλάδας, πολλές δεκαετίες µετά την ανεξαρτησία της, εξακολουθεί να είναι αρχαϊκή.

1. Να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους η οικονοµία της Ελλάδας, πολλές δεκαετίες µετά την ανεξαρτησία της, εξακολουθεί να είναι αρχαϊκή. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους η οικονοµία της Ελλάδας, πολλές δεκαετίες µετά την ανεξαρτησία της, εξακολουθεί να είναι αρχαϊκή. 2. Σε ποιο µοντέλο (πρότυπο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα.

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα. Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Λαµβάνοντας υπόψη σας τα εθνικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της τσαρικής Ρωσίας καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

2. Πότε ξεκίνησε και πότε ολοκληρώθηκε η αγροτική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα; Ποιους στόχους και ποια αποτελέσµατα είχε;

2. Πότε ξεκίνησε και πότε ολοκληρώθηκε η αγροτική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα; Ποιους στόχους και ποια αποτελέσµατα είχε; Οµάδα Α 1. Να παρουσιάσετε τις επιπτώσεις που είχε στον πολιτικό και οικονοµικό τοµέα της µικρής Ελλάδας η ύπαρξη ισχυρών κέντρων ελληνισµού έξω από τα σύνορά της και η εθνική ιδεολογία που δηµιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» 8 ΜΟΝΑ ΕΣ 2. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ποια τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α

Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία ιστορικών πηγών

Επεξεργασία ιστορικών πηγών Επεξεργασία ιστορικών πηγών Κατά τη βαθμολόγηση απαντήσεων σε ερωτήσεις που απαιτούν επεξεργασία ιστορικού υλικού (παραθεμάτων, εικόνων, διαγραμμάτων, χαρτών κλπ) αξιολογείται, ανάλογα με τη συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 10 Ιουνίου 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 31: «η εθνική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949 ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου 180 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατευθυνσης γ λυκείου

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατευθυνσης γ λυκείου ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ (σελ. 42-54) 1. Το αγροτικό ζήτηµα ραγδαίες εξελίξεις βιοµηχανική επανάσταση πιέσεις στον αγροτικό χώρο που κυριαρχούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙ Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕ ΕΞΕΤΑΕΙ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ: ΙΤΟΡΙΑ ΥΝΟΛΟ ΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΕΡΙ (4) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/9/2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα. (ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α'

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α' ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α' ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: α. Ορεινοί β. Στρατιωτικός Σύνδεσμος γ. Εθνικό Κόμμα δ. Πατριαρχική Επιτροπή Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Κλήριγκ β. Οργανισμός γ. Οργανικός Νόμος 1900 ΜΟΝΑΔΕΣ 15 Α.1.2 Να αντιστοιχίσετε κάθε δεδομένο της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Κολλήγα Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου ηµήτριος Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α.1.1. Πώς αντιµετώπισαν τη ναυµαχία του Ναυαρίνου (8/20 Οκτωβρίου 1827) οι Έλληνες, ο Σουλτάνος και οι Μεγάλες υνάµεις της εποχής; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από τα παρακάτω πολιτικά κόµµατα: Ραλλικό Κόµµα Λαϊκό Κόµµα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από τα παρακάτω πολιτικά κόµµατα: Ραλλικό Κόµµα Λαϊκό Κόµµα (1910) Σοσιαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας είναι η συνέχεια στόχων και στρατηγικών επιλογών στη βάση των πολιτικών αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ÎÕÓÔÑÁ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ÎÕÓÔÑÁ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α Α.1.1. Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: α) α παγκόσµιο πανποντιακό συνέδριο β) Οργανισµός γ) Θεοτοκικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. όγµα Τρούµαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: GI_V_NEG_0_17443 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11 / 12 / 2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΙΝΑ ΖΗΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αρ. Μητρώου: 37565 Ε.Α.Π. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό ΕΛΠ11 ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αρ. Μητρώου: 37565 Ε.Α.Π. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό ΕΛΠ11 ΜΕ ΘΕΜΑ : 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αρ. Μητρώου: 37565 Ε.Α.Π. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό ΕΛΠ11 ΜΕ ΘΕΜΑ : Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονοµίας του ελληνικού κράτους έως τη δεκαετία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΠ11 Τελικέςεξετάσεις 2011-12

ΕΛΠ11 Τελικέςεξετάσεις 2011-12 ΕΛΠ11 Τελικέςεξετάσεις 2011-12 1 Α φάση Εξέτασης Οµάδα Α 1) ΠότεκαιγιαποιουςλόγουςιδρύθηκεηΑ ΑθηναϊκήΣυµµαχία; 2) Πότε εµφανίστηκε η αλφαβητική γραφή στον ελληνικό κόσµο και ποιες ανάγκεςεξυπηρετούσε;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρώτη λέξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο κεντρικός λόγος της παιδείας σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναμφισβήτητος. Και δεν μιλώ για την παιδεία που παρέχει το «υπουργείο Παιδείας». Η παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

«Τα ελληνικά σύνορα από την Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έως την ολοκλήρωσή τους»

«Τα ελληνικά σύνορα από την Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έως την ολοκλήρωσή τους» Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Τα ελληνικά σύνορα από την Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έως την ολοκλήρωσή τους» Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Είναι γνωστό ότι στο μαθητικό κόσμο υπάρχει μια ασαφής εικόνα για το

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη».

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη». Α1. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 77: «Οι επαναστάτες προκήρυξαν όπως ονομάστηκαν.» και «Οι Ορεινοί απαρτίστηκαν και των πλοιοκτητών.» β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 46: «Η κατάσταση αυτή (=η αργή ανάπτυξη του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

στη Βουλγαρία και µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 η Ιανουαρίου 2007, κάτω από τον πιο εύγλωττο τίτλο Σύγχρονη

στη Βουλγαρία και µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 η Ιανουαρίου 2007, κάτω από τον πιο εύγλωττο τίτλο Σύγχρονη Σύγχρονη Βουλγαρία: Από το Ανατολικό Μπλοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόλογος Το παρόν βιβλίο προέκυψε µέσα από συζητήσεις που ξεκίνησαν στα τέλη του 2008 στη Σόφια γύρω από την αναγκαιότητα πρόσβασης του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης 2.1.1 Αγροτική κοινωνία Αγροτικές ονομάζονται οι κοινωνίες που ζουν από

2.1 Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης 2.1.1 Αγροτική κοινωνία Αγροτικές ονομάζονται οι κοινωνίες που ζουν από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ---ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΕΣ: 4 2.1 Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης 2.1.1 Αγροτική κοινωνία Αγροτικές ονομάζονται οι κοινωνίες που ζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1. Α.1.1. Να αντιστοιχίσετε τους πολιτικούς άνδρες (Στήλη Α) µε

Διαβάστε περισσότερα

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ Όπως είδαµε στην Ενότητα 9, οι ΑΞΕ µπορούν να έχουν πολλές θετικές επιδράσεις στις χώρες υποδοχής τους. Οι αναµενόµενες αυτές θετικές επιδράσεις τους οδηγούν συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές:

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣΚΑΙΟΙΠΕΡΙΑΥΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙKAI BOYΛΕΥΤΕΣ (HONESTIORES ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ) - ΣΤΡΑΤΟΣ- ΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αυτοκράτορας: H ανάρρηση στο θρόνο χάρη στο

Διαβάστε περισσότερα

Λυσίου Κατὰ Φίλωνος οκιµ ασίας

Λυσίου Κατὰ Φίλωνος οκιµ ασίας Λυσίου Κατὰ Φίλωνος οκιµ ασίας 26 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το πρόγραµµα της Β Ενιαίου Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, όπως αυτό ορίστηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. Τι είναι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.; Ν.4223/13 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2008-2014)

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2008-2014) ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κ. Κούνεβα Ευρωβουλευτής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας ΑΚΕΔ, Σπουδαστήριο Οικονομίας ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2008-2014)

Διαβάστε περισσότερα

Α. 2. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό

Α. 2. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΧΑΙΡΗ ΤΡΙΠΑΜΠΟΥΚΗ ΑΜΑΛΙΑ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΖΟΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820».

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820». M ί α δ ι δ α κ τ ι κ ή π ρ ό τ α σ η μ ε α ν α ζ ή τ η σ η κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ α π ό τ ο λ ο γ ι σ μ ι κ ό 2 1 Ε Ν Π Λ Ω Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές/τριες αντλούν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. α) Πότε εµφανίστηκαν τα αλβανικά φύλα στη Βόρεια Ήπειρο, σε ποιες οµάδες διακρίνονται και ποια τα χαρακτηριστικά τους; β) Πώς θα χαρακτηρίζατε, κάτω απ αυτές τις συνθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η σημαία της Βουλγαρίας αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες χρώματος λευκού(στην κορυφή), πράσινου και κόκκινου. Το λευκό αντιπροσωπεύει την ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία.

Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία. Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία. Τ α δ ι κ α ι ώ µ α τ α τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α. Εισαγωγή Πολλές έρευνες και µελέτες σχετικά µε τη θέση της γυναίκας απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Να γράψετε ένα κείµενο, όπου θα αναφέρετε τα στοιχεία που συναγάγουµε για τη δοµή και τη λειτουργία της αθηναϊκής πολιτείας από τον «Ὑπὲρ Μαντιθέου» λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, το κράτος είναι μια ισχυρότατη οντότητα που θέτει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα