Για τθ δθμιουργία των ςχεδίων μακιματοσ ςυνεργάςτθκαν οι:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για τθ δθμιουργία των ςχεδίων μακιματοσ ςυνεργάςτθκαν οι:"

Transcript

1

2

3

4

5 Για τθ δθμιουργία των ςχεδίων μακιματοσ ςυνεργάςτθκαν οι: Λιακζασ Γεϊργιοσ Βλαχουτςάκου Θεοδοφλθ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου κακ. Ρλθροφορικισ 1 ου Γυμναςίου Σπάρτθσ Καφετηισ Αποςτόλοσ κακ. Ρλθροφορικισ 2 ου Γυμναςίου Σπάρτθσ Καψοφλια Μαρία Μανϊλθ Γεωργία Μπουλοφγαρθσ Γεϊργιοσ κακ. Ρλθροφορικισ Γυμναςίου / ΓΕΛ Ξθροκαμπίου Κακ. Ρλθροφορικισ Μουςικοφ Γυμναςίου Σπάρτθσ Κακ. Ρλθροφορικισ 2 ου Γυμναςίου Σπάρτθσ 1

6 Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 2

7 «Θ τεχνολογία δίνει ςτον πολιτιςμό τθ διάςταςθ του πλάτουσ. Θ παιδεία καλείται να ςυμπλθρϊςει τον νόθμά του εξαςφαλίηοντασ ςε αυτόν μια άλλθ διάςταςθ: τθ διάςταςθ του βάκουσ.» Ε. Παπανοφτςοσ 3

8 Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 4

9 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΘΜΑ: ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Βϋ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΘΤΑ 1: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «ΨΘΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» ΜΕΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΤΟΧΟΙ-ΜΕΣΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΡΟΣ ΣΤΟΧΟΙ Ονοματεπϊνυμο κακθγθτι:. Σχολείο : Τάξθ: Βϋ Χϊροσ : Αίκουςα εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ Θμερομθνία:.. Διδακτικζσ ϊρεσ : 2 Να κατανοιςουν οι μακθτζσ τθ διαφορά των εννοιϊν «αναλογικόσ» «ψθφιακόσ», να περιγράφουν και να ςυςχετίηουν τισ ζννοιεσ bit και byte, κακϊσ και να αντιλαμβάνονται τθν αναγκαιότθτα τθσ χριςθσ του δυαδικοφ ςυςτιματοσ ςτον υπολογιςτι. Να είναι ςε κζςθ οι μακθτζσ : Να διακρίνουν με βάςθ τισ αρχζσ λειτουργίασ μιασ ςυςκευισ, πότε αυτι είναι αναλογικι και πότε ψθφιακι. Να αντιλαμβάνονται τθν αναγκαιότθτα τθσ χριςθσ του δυαδικοφ ςυςτιματοσ ςτον υπολογιςτι. Να περιγράφουν τι είναι το δυαδικό ψθφίο. Να δίνουν παραδείγματα κωδικοποίθςθσ. Να περιγράφουν πϊσ αναπαρίςτανται οι αρικμοί και οι χαρακτιρεσ ςε δυαδικι μορφι ςτον υπολογιςτι. Να ςυςχετίηουν το bit με το byte. Να αναφζρουν και να χρθςιμοποιοφν τα πολλαπλάςια του byte. Να μετατρζπουν τα πολλαπλάςια του byte ςε μονάδεσ byte. Να αναγνωρίηουν ότι όλα τα δεδομζνα ςε οποιαδιποτε μορφι μποροφν να γίνουν αντικείμενα επεξεργαςίασ και να αποκθκευτοφν ςτον υπολογιςτι ςε δυαδικι μορφι. Να αντιλαμβάνονται τθν τεράςτια δυνατότθτα αποκικευςθσ δεδομζνων ςτον υπολογιςτι. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Βιντεοπροβολζασ, διαφάνειεσ Θ/Υ, πίνακασ μαρκαδόρου, φφλλα ανάκεςθσ εργαςίασ. 5

10 ΡΘΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ Σχολικό βιβλίο Πληροφορικήσ, Ο.Ε.Δ.Β, Ακινα 2009, Πληροφορική Β Γυμναςίου, ΟΕΔΒ, Ακινα 1996, Πληροφορική Γ Γυμναςίου τ.α, ΟΕΔΒ, 1994, ιςτοςελίδα ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ Συνδυαςμόσ ειςιγθςθσ - ςυηιτθςθσ, βιωματικι προςζγγιςθ των εννοιϊν, λίγα ςτοιχεία δαςκαλοκεντρικισ διδαςκαλίασ, τα οποία αφοροφν κυρίωσ οριςμοφσ εννοιϊν. 1 θ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΩΑ ΜΕΟΣ Βϋ - ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (7ϋ) Γνωριμία με τουσ μακθτζσ, ειςαγωγι μακιματοσ. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (30ϋ) Αναφορά ςτισ ζννοιεσ αναλογικό-ψθφιακό (καταγράφονται και κατθγοριοποιοφνται παραδείγματα ςτον πίνακα, ταυτόχρονα παρουςιάηονται και με βιντεοπροβολζα). Ραρουςιάηεται ο υπολογιςτισ ωσ ψθφιακι μθχανι, όπου όλεσ οι πλθροφορίεσ αναπαρίςτανται ςε δυαδικι μορφι (0, 1) ζννοια του δυαδικοφ ψθφίου και αντιςτοίχιςθ ςτισ καταςτάςεισ «περνάει ρεφμα», «δεν περνάει ρεφμα». Ρλεονεκτιματα και μειονεκτιματα αναλογικϊν και ψθφιακϊν ςυςκευϊν με ςφγκριςθ αυτϊν. ΜΕΟΣ Γϋ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (3 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (5 ) 1. Γιατί χρθςιμοποιοφμε το δυαδικό ςφςτθμα ςτον Θ/Υ και όχι το δεκαδικό; 2. Τι εννοοφμε με τον όρο «ψθφιακό»; 3. Τι εννοοφμε με τον όρο «αναλογικό»; 4. Ροια πλεονεκτιματα και ποια μειονεκτιματα ζχουμε, αν αποκθκεφςουμε μία φωτογραφία ςε ψθφιακι μορφι; ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ Στουσ μακθτζσ μπορεί να ανατεκεί ωσ εργαςία για το ςπίτι, κάποια από τα παρακάτω: Ερωτιςεισ 1,3,5 τθσ ςελ. 108 του ςχολικοφ βιβλίου. Ερωτιςεισ 1,2,3 τθσ 1 θσ άςκθςθσ αυτο-αξιολόγθςθσ. Δραςτθριότθτα 2 τθσ ςελ. 129 του ςχολικοφ βιβλίου. Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 6

11 ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ Ι ΤΑΞΘ/ΤΜΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: Εκτόσ από τον Θ/Υ («περνάει ρεφμα», «δεν περνάει ρεφμα»), υπάρχουν και άλλεσ περιπτϊςεισ ςτθν κακθμερινι μασ ηωι, όπου χρθςιμοποιοφμε ςτοιχεία με δφο τιμζσ. Σκεφτείτε τζτοιεσ περιπτϊςεισ και δϊςτε παραδείγματα. 2. Nα διακρίνετε τθν αναλογικι από τθν ψθφιακι κατάςταςθ ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 7

12 3. Γράψτε ςτο πλάι τθ ςωςτι ακολουκία ςε δυαδικι μορφι («περνάει ρεφμα» «δεν περνάει ρεφμα») διαγράφοντασ μόνο το λάκοσ, ςε περίπτωςθ που υπάρχει, ςτισ παρακάτω ακολουκίεσ: i ii iii Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 8

13 2θ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΩΑ ΜΕΟΣ Βϋ - ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (5ϋ) Σφντομθ αξιολόγθςθ και ανακεφαλαίωςθ των εννοιϊν που αναπτφχκθκαν τθν προθγοφμενθ διδακτικι ϊρα. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (32ϋ) Σφνδεςθ τθσ ζννοιασ δυαδικό ψθφίο («περνάει ρεφμα» «δεν περνάει ρεφμα») με τθν ζννοια του bit. Ραρουςίαςθ των εννοιϊν bit και byte. Συςχζτιςθ του bit με το byte. Σφνδεςθ του byte με τθν χωρθτικότθτα των αποκθκευτικϊν μζςων. Αναφορά ςτα πολλαπλάςια του byte και ςτθν τεράςτια δυνατότθτα αποκικευςθσ δεδομζνων ςτον υπολογιςτι. Μζςα από παραδείγματα κωδικοποίθςθσ (π.χ. ςιματα Morse) παρουςιάηεται θ ψθφιακι αναπαράςταςθ των ςυμβόλων ςτον υπολογιςτι, και θ ζννοια τθσ κωδικοποίθςθσ. Συνοπτικι παρουςίαςθ του κϊδικα ASCII. Εκτζλεςθ φφλλου εργαςίασ. ΜΕΟΣ Γϋ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (3 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (5 ) 1. Σε ποια μορφι ειςάγονται οι χαρακτιρεσ α) όταν πλθκτρολογοφμε μία λζξθ β) όταν ειςάγουμε μία εικόνα; 2. Τι είναι ο κϊδικασ ASCII; 3. Ρόςουσ χαρακτιρεσ χωράει ζνασ ςκλθρόσ δίςκοσ 500 GB; ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ 1) Στουσ μακθτζσ μπορεί να ανατεκεί ωσ εργαςία για το ςπίτι να απαντιςουν ςτο τετράδιό τουσ ςε κάποιεσ από τισ ερωτιςεισ 2, 4 τθσ ςελ. 108 του ςχολικοφ βιβλίου ι /και τισ δραςτθριότθτεσ 1,3 τθσ ςελ ) Στο μάκθμα αυτό γνωρίςαμε τι είναι κϊδικασ κακϊσ και ζνα ςυγκεκριμζνο κϊδικα που χρθςιμοποιείται ςτουσ Θ/Υ. Εκτόσ από αυτόν υπάρχουν και αρκετοί άλλοι κϊδικεσ με διάφορεσ χριςεισ. Αναφζρετε κάποιουσ τζτοιουσ κϊδικεσ κακϊσ και τθ χριςθ τουσ.(π.χ., κϊδικασ Braille). Χρθςιμοποιείτε εςείσ κάποιο δικό ςασ κϊδικα κρυπτογράφθςθσ και αποκρυπτογράφθςθσ μθνυμάτων με τουσ φίλουσ ςασ; 9

14 ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΙΙ ΤΑΞΘ/ΤΜΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: ) Ζνα δυαδικό ψθφίο αποτελεί τθν ελάχιςτθ ποςότθτα πλθροφορίασ ςε ζναν υπολογιςτι και ονομάηεται... Οκτϊ δυαδικά ψθφία αποτελοφν ζνα και θ πλθροφορία που αντιπροςωπεφει ιςοδυναμεί με ζνα.. 2) Ζνα byte είναι: i) Μία ομάδα από 8 bits που ο υπολογιςτισ αντιλαμβάνεται ωσ ενότθτα. ii) Το ςφνολο των ςυλλαβϊν που αποτελοφνται από bits. iii) Το ςφνολο των μθδενικϊν bits. iv) Τίποτε από τα παραπάνω. 3) Θ χωρθτικότθτα του ςκλθροφ ςασ δίςκου ςτο εργαςτιριο Ρλθροφορικισ είναι 146 GΒ. Να μετατρζψετε τθν χωρθτικότθτα αυτι ςε MB και bytes. 4) Μετατρζψτε τισ παρακάτω μονάδεσ χωρθτικότθτασ μνιμθσ ςε bytes (προςεγγιςτικά) 4 ΚΒ = 2ΜΒ = 1,2GB = 5) Ζνασ υπολογιςτισ αγοράςτθκε με κεντρικι μνιμθ χωρθτικότθτασ 128MB. Πταν ο χριςτθσ τον εκκινεί, βλζπει ςτθν οκόνθ του τθν ζνδειξθ: Main Memory KB Υποκζτει πωσ το κατάςτθμα από το οποίο προμθκεφτθκε τον υπολογιςτι ζκανε λάκοσ και του ζδωςε περιςςότερθ μνιμθ. Ζχει δίκιο ι όχι και γιατί; Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 10

15 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΘΜΑ: ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Βϋ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΘΤΑ 1: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 «Το εςωτερικό του υπολογιςτι» ΜΕΟΣ Αϋ- ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΤΟΧΟΙ-ΜΕΣΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο κακθγθτι: Σχολείο :. Τάξθ: Βϋ Χϊροσ : Αίκουςα εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ Θμερομθνία:.. Διδακτικζσ ϊρεσ : 2 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΟΣ: ΣΤΟΧΟΙ Να κατανοιςει ο μακθτισ ςε γενικζσ γραμμζσ τθ δόμθςθ του εςωτερικοφ του υπολογιςτι και να μπορεί να περιγράφει τα μζρθ από τα οποία αποτελείται. Να είναι ςε κζςθ ο μακθτισ : Να αναγνωρίηει και να κατονομάηει τα βαςικά μζρθ του εςωτερικοφ του υπολογιςτι. Να κατανοεί το ρόλο τθσ Κ.Μ.Ε. και τθσ Κφριασ Μνιμθσ ςτθν επεξεργαςία των δεδομζνων. Να διακρίνει τισ λειτουργίεσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ μνιμθσ RAM και τθσ μνιμθσ ROM. Να κατανοεί τθ ςθμαςία τθσ μθτρικισ πλακζτασ ωσ υποδοχζα των βαςικϊν εξαρτθμάτων του υπολογιςτι. Να αναγνωρίηει και να κατονομάηει τισ βαςικζσ κάρτεσ επζκταςθσ. Να αναγνωρίηει και να κατονομάηει τισ βαςικζσ κφρεσ ςφνδεςθσ. Να μπορεί να διακρίνει το ρόλο του κακενόσ επιμζρουσ υλικοφ ςτθν επεξεργαςία δεδομζνων. Να είναι ςε κζςθ να ςυνδζει απλζσ ςυςκευζσ ειςόδου εξόδου ςτον υπολογιςτι. Να αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι απαραίτθτο να ανανεϊνει ςυχνά το υπολογιςτικό του ςφςτθμα, εφόςον αυτό επαρκεί για τισ εργαςίεσ, για τισ οποίεσ το χρειάηεται. 11

16 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Βιντεοπροβολζασ, διαφάνειεσ Θ/Υ, εξαρτιματα από παλαιότερουσ υπολογιςτζσ (μθτρικζσ πλακζτεσ, επεξεργαςτζσ, chip Κ.Μ.Ε, μνιμθσ RAM, ROM, τροφοδοτικό, κάρτεσ οκόνθσ, ιχου, δικτφου, κτλ) πίνακασ μαρκαδόρου, περιοδικά υπολογιςτϊν με φωτογραφίεσ, φφλλα ανάκεςθσ εργαςίασ. ΡΘΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ Σχολικό βιβλίο Πληροφορικήσ, Ο.Ε.Δ.Β, Ακινα 2009, Πληροφορική Β Γυμναςίου, ΟΕΔΒ, Ακινα 1996, Computers Simplified 7ed, Paul Mc Fedries, Wiley Publishing inc 2007, ιςτοςελίδεσ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ Συνδυαςμόσ ειςιγθςθσ - ςυηιτθςθσ, βιωματικι προςζγγιςθ των εννοιϊν, λίγα ςτοιχεία δαςκαλοκεντρικισ διδαςκαλίασ που αφοροφν κυρίωσ οριςμοφσ εννοιϊν. 1 θ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΩΑ ΜΕΟΣ Βϋ- ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (5ϋ) Επανάλθψθ / εξζταςθ εννοιϊν του προθγοφμενου μακιματοσ, ερωτιςεισ προετοιμαςίασ. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (32ϋ) Τι είναι θ Κεντρικι Μονάδα και γιατί θ Κ.Μ. αποτελεί ουςιαςτικά τον «υπολογιςτι». Το τροφοδοτικό και τα χαρακτθριςτικά του. Μθτρικι Ρλακζτα Θ Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ. Κφρια Μνιμθ. o H μνιμθ RAM. o Θ μνιμθ ROM. o Tο BIOS. ΜΕΟΣ Γϋ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (3 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (5 ) 1. Γράψτε τα δφο μζρθ μεταξφ των οποίων μετακινοφνται τα δεδομζνα για να επεξεργαςτοφν και να αποκθκευτοφν προςωρινά. 2. Ροιο από τα δφο είδθ μνιμθσ ROM και RAM κα μποροφςαμε να παρομοιάςουμε με το μαυροπίνακα (ι τον πίνακα μαρκαδόρου) τθσ τάξθσ; Για ποιο λόγο; 3. Τι ςθμαίνουν τα αρχικά Κ.Μ.Ε., RAM, ROM; Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 12

17 ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ Στουσ μακθτζσ μπορεί να ανατεκεί ωσ εργαςία για το ςπίτι, κάποια από τα παρακάτω: Ερωτιςεισ 1,2,3,4 τθσ ςελ. 112 του ςχολ. βιβλίου. Ερωτιςεισ 4,8 τθσ Άςκθςθσ 1 αυτοαξιολόγθςθσ. Το 2 ο ΚΕΜΑ ΓΛΑ ΣΥΗΘΤΘΣΘ (ςελ. 130) για επεξεργαςία ι για προετοιμαςία και ςυηιτθςθ ςτο επόμενο μάκθμα. ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ Ι ΤΑΞΘ/ΤΜΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: Να ςυμπλθρωκεί ο παρακάτω θμιδομθμζνοσ χάρτθσ εννοιϊν για το εςωτερικό του υπολογιςτι. 13

18 2θ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΩΑ ΜΕΟΣ Βϋ - ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (7ϋ) Σφντομθ αξιολόγθςθ και ανακεφαλαίωςθ των εννοιϊν που αναπτφχκθκαν τθν προθγοφμενθ διδακτικι ϊρα. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (30ϋ) Μθτρικι πλακζτα (επαναλθπτικι αναφορά) Εςωτερικζσ κάρτεσ o Κάρτα οκόνθσ o Κάρτα ιχου o Κάρτα δικτφου o Άλλεσ κάρτεσ (ραδιοφϊνου, τθλεόραςθσ, βίντεο). Κφρεσ ςφνδεςθσ o PS2 o USB o Σειριακι o Ραράλλθλθ o VGA o Υποδοχζσ κάρτασ ιχου ΜΕΟΣ Γϋ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (3 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (5 ) Ερωτιςεισ 4,5,6,7,8 τθσ Άςκθςθσ αυτοαξιολόγθςθσ 1 τθσ ςελ. 127 του ςχολικοφ βιβλίου. ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ Στουσ μακθτζσ μπορεί να ανατεκεί ωσ εργαςία για το ςπίτι κάποια από τα παρακάτω: Ερωτιςεισ 5,6,7,8, 9 τθσ ςελ. 112 του ςχολικοφ βιβλίου. Ερϊτθςθ Αυτοαξιολόγθςθσ 4, ςελ. 128 του ςχολικοφ βιβλίου (πλθν τθσ υποερϊτθςθσ 3). Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 14

19 ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΙΙ ΤΑΞΘ/ΤΜΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: Το παραπάνω ςχθματικό διάγραμμα παριςτάνει μια μθτρικι πλακζτα. Μπορείτε να αντιςτοιχίςετε τα Α, Β, Γ, Δ, Ε με τα: 1) Κζςθ τοποκζτθςθσ του καλωδίου από το τροφοδοτικό. 2) Κζςθ τοποκζτθςθσ των εςωτερικϊν καρτϊν. 3) Μπαταρία. 4) Κζςεισ τοποκζτθςθσ των ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων τθσ RAM. 5) Κζςθ τοποκζτθςθσ τθσ Κ.Μ.Ε. 2. Ραρατθριςτε προςεκτικά τισ εικόνεσ των παρακάτω εςωτερικϊν καρτϊν και γράψτε τι είναι θ κάκε μία από αυτζσ. Α Β. Γ Δ 15

20 Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 16

21 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΘΜΑ: ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Βϋ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΘΤΑ 1: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 «Ρολυμζςα» ΜΕΟΣ Αϋ- ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΡΟΣ ΣΤΟΧΟΙ Ονοματεπϊνυμο κακθγθτι: Σχολείο:.. Τάξθ: Βϋ Χϊροσ: Αίκουςα εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ Θμερομθνία: Διδακτικζσ ϊρεσ: 2 Να κατανοιςει ο μακθτισ τθν ζννοια «πολυμζςα» κακϊσ και άλλεσ ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται ςε αυτόν τον τομζα, όπωσ «αλλθλεπιδραςτικότθτα», «αναλογικό/ψθφιακό ςιμα», «δειγματολθψία» κτλ. Να αποκτιςει παράλλθλα μια ςτοιχειϊδθ ικανότθτα να χρθςιμοποιεί εφαρμογζσ πολυμζςων. Μετά το τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ του κεφαλαίου, ο μακθτισ πρζπει να είναι ςε κζςθ: Να κατανοεί τι είναι μια πολυμεςικι εφαρμογι. Να κατονομάηει τα βαςικά εργαλεία μιασ πολυμεςικισ εφαρμογισ. Να καταλαβαίνει τθ διαδικαςία τθσ γραμμικισ / μθ γραμμικισ αναηιτθςθσ τθσ πλθροφορίασ. Να αντιλαμβάνεται με ποιο τρόπο παριςτάνεται μια εικόνα ςτον υπολογιςτι. Να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μετατρζπεται ζνασ αναλογικόσ ιχοσ ςε ψθφιακό. Να εξθγεί τον τρόπο με τον οποίο δθμιουργείται ζνα κινοφμενο ςχζδιο. Να χρθςιμοποιεί μια εκπαιδευτικι εφαρμογι πολυμζςων. Να αναφζρει τισ εφαρμογζσ των πολυμζςων ςτθν κακθμερινι ηωι. Να αντιλαμβάνεται ότι πολλζσ εικόνεσ, ιχοι ι βίντεο αποτελοφν προϊόντα ψθφιακισ επεξεργαςίασ και ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ δεν αναπαριςτοφν τθν πραγματικότθτα. ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Βιντεοπροβολζασ, θλεκτρονικζσ διαφάνειεσ, πίνακασ μαρκαδόρου, εκπαιδευτικι πολυμεςικι εφαρμογι, ελεφκερο λογιςμικό επεξεργαςίασ ιχου (Audacity ι Wavepad), ςαρωτισ, φωτογραφίεσ, φφλλα εργαςίασ. ΡΘΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 17

22 Σχολικό Βιβλίο Πληροφορικήσ Ο.Ε.Δ.Β Ακινα 2009, ιςτοςελίδεσ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ Ανακαλυπτικι διδαςκαλία, ςυνδυαςμόσ ειςιγθςθσ, ερωταποκρίςεων και επίδειξθσ, βιωματικι προςζγγιςθ των εννοιϊν. 1 θ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΩΑ ΜΕΟΣ Βϋ- ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (7ϋ) Επανάλθψθ / εξζταςθ εννοιϊν του προθγοφμενου μακιματοσ. Υπενκφμιςθ τθσ ζννοιασ του υπερκειμζνου, το οποίο διδάχκθκαν οι μακθτζσ ςτθν Αϋ τάξθ. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (30ϋ) Οι μακθτζσ πειραματίηονται με εκπαιδευτικζσ πολυμεςικζσ εφαρμογζσ που υπάρχουν ςτο εργαςτιριο, ςε ςυνδυαςμό με το ξεφφλλιςμα ενόσ βιβλίου προκειμζνου να αποκτιςουν μια ιδζα για τθν αναηιτθςθ των πλθροφοριϊν με γραμμικό / μθ γραμμικό τρόπο. Ζννοια πολυμζςων. Αναφορά ςτα χαρακτθριςτικά των πολυμζςων Κείμενο, εικόνα, ιχοσ, βίντεο. Αλλθλεπιδραςτικότθτα. Ραραδείγματα. Κατανόθςθ εννοιϊν, όπωσ: Γραμμικι αναηιτθςθ τθσ πλθροφορίασ. Μθ Γραμμικι αναηιτθςθ τθσ πλθροφορίασ. Χριςεισ Ρολυμζςων ( 3.4). ΜΕΟΣ Γϋ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (3 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (5 ) 1. Τι είναι τα πολυμζςα; 2. Να αναφζρετε τρεισ περιπτϊςεισ, όπου χρθςιμοποιοφνται τα πολυμζςα. 3. Τι ςθμαίνει «αλλθλεπιδραςτικότθτα»; ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ Ερωτιςεισ 1, 5 τθσ ςελ. 119 Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 18

23 ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ I ΤΑΞΘ/ΤΜΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: Επιςκεφκείτε το δικτυακό τόπο: και μελετιςτε προςεκτικά το περιεχόμενό του. α. Σθμειϊςτε τα πολυμεςικά χαρακτθριςτικά, τα οποία παρατθρείτε. β. Σε ποια ςθμεία υπάρχει αλλθλεπιδραςτικότθτα μεταξφ του χριςτθ και του Θ/Υ; 2. Ραρατθριςτε τισ παρακάτω ροζσ πλθροφορίασ : Θ ροι αυτι είναι Θ ροι αυτι είναι 3. α) Βρείτε μια ιςτοςελίδα, θ οποία να χρθςιμοποιεί πολυμζςα, προκειμζνου να εκπαιδεφςει τουσ επιςκζπτεσ ςε ζνα κζμα (π.χ. πρόςκεςθ αρικμϊν). β) Βρείτε μια ιςτοςελίδα, θ οποία να χρθςιμοποιεί πολυμζςα, για να ψυχαγωγιςει τουσ επιςκζπτεσ (π.χ. πολυμεςικό παιχνίδι). γ) Βρείτε μια ιςτοςελίδα, θ οποία να χρθςιμοποιεί τα πολυμζςα, για να προβάλει τα αξιοκζατα μιασ πόλθσ. δ) Βρείτε μια ιςτοςελίδα, θ οποία να χρθςιμοποιεί τα πολυμζςα, για να προβάλλει ζνα προϊόν (π.χ. ζνα κινθτό τθλζφωνο). 19

24 2 θ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΩΑ ΜΕΟΣ Βϋ- ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (2ϋ) Επανάλθψθ εννοιϊν του προθγοφμενου μακιματοσ. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (35ϋ) Χαρακτθριςτικά ψθφιακισ εικόνασ. o Εικονοςτοιχείο. o Ανάλυςθ εικόνασ. o Χρϊμα. o Βάκοσ χρϊματοσ. o Μζγεκοσ εικόνασ. Ψθφιογραφικζσ / Διανυςματικζσ εικόνεσ. Επεξεργαςία εικόνασ. Βίντεο κινοφμενο ςχζδιο. Ιχοσ o Ζννοια τθσ δειγματολθψίασ (εφόςον υπάρχει χρόνοσ). o Αποκικευςθ ιχου. o Επεξεργαςία ιχου. ΜΕΟΣ Γϋ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (3 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (5 ) Να ειςάγετε το ςφμβολο ςτο αντίςτοιχο κουτί, όπου χρειάηεται. Εικόνα Ιχοσ Βίντεο ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ Ανάλυςθ Εικόνεσ /δευτερόλεπτο pixel mp3 RGB Βάκοσ χρϊματοσ Ερωτιςεισ 2,3,4 τθσ ςελ Ερωτιςεισ Σ/Λ, 10,11,12 από τθν Άςκθςθ Αυτοαξιολόγθςθσ 1. Ερϊτθςθ Αυτοαξιολόγθςθσ 5. Ρροετοιμαςία για ςυηιτθςθ για το Κζμα 3 (ςελ.130). Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 20

25 ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ II ΤΑΞΘ/ΤΜΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: Ανοίξτε τον υπολογιςτι και φορτϊςτε τθ Ηωγραφικι. 2. Μζγεκοσ εικόνασ: Με τθν εντολι Εικόνα Χαρακτθριςτικά κακορίςτε το μζγεκοσ τθσ εικόνασ ςασ ςε 600 Χ 400 εικονοςτοιχεία. 4. Σχεδιάςτε ζνα απλό ςχζδιο και αποκθκεφςτε το αρχείο ςασ με το όνομα Σχζδιο_1. Ραρατθρείςτε με τι επζκταςθ και με τι βάκοσ χρϊματοσ αποκθκεφεται το αρχείο. 5. Με δεξί κλικ ςτο όνομα του αρχείου και με τθν επιλογι Ιδιότθτεσ, μπορείτε να βρείτε το μζγεκοσ του αρχείου. 21

26 6. Χωρίσ να μεταβάλλετε κάτι ςτο αρχείο ηωγραφικισ, αποκθκεφςτε το και πάλι με τθν εντολι Αρχείο Αποκικευςθ ωσ με όνομα Σχζδιο_2 και τφπο αποκικευςθσ Bitmap 256 χρωμάτων. 7. Με τθν ίδια διαδικαςία, φορτϊνοντασ το αρχικό Σχζδιο_1 και ςτθ ςυνζχεια με τθν εντολι Αρχείο Αποκικευςθ ωσ : Α)αποκθκεφςτε τθν ίδια εικόνα με όνομα Σχζδιο_3 και τφπο Bitmap 16 χρωμάτων. Β) αποκθκεφςτε τθν ίδια εικόνα με όνομα Σχζδιο_4 και τφπο μονόχρωμο Bitmap. Γ) αποκθκεφςτε τθν ίδια εικόνα με όνομα Σχζδιο_5 και τφπο JPG. Δ) αποκθκεφςτε τθν ίδια εικόνα με όνομα Σχζδιο_6 και τφπο GIF. Ε) αποκθκεφςτε τθν ίδια εικόνα με όνομα Σχζδιο_7 και τφπο PNG. ΣΤ) αποκθκεφςτε τθν ίδια εικόνα με όνομα Σχζδιο_8 και τφπο TIFF. 8. Με βάςθ τα ςτοιχεία που ςυγκεντρϊςατε, ςυμπλθρϊςτε τον παρακάτω πίνακα: ΟΝΟΜΑ Α- ΧΕΛΟΥ ΤΥΡΟΣ Α- ΧΕΛΟΥ ΒΑΚΟΣ ΧΩ- ΜΑΤΟΣ ΜΕΓΕΚΟΣ ΑΧΕΛΟΥ ΣΕ KΒ ΔΛΑΣΤΑΣΕΛΣ ΑΧΕΛΟΥ ΣΕ PIX- ELS (ΑΝΑΛΥΣΘ) Σχζδιο_1 Σχζδιο_2 Σχζδιο_3 Σχζδιο_4 Σχζδιο_5 Σχζδιο_6 Σχζδιο_7 Σχζδιο_8 9. Ανοίξτε ζνα ζνα τα αρχεία και παρατθρείςτε τθν ποιότθτα τθσ κάκε εικόνασ ςε ςχζςθ με το μζγεκόσ τθσ. Τι ςυμπζραςμα βγάηετε; 10. Εάν τθν εικόνα που ηωγραφίςατε, πρζπει να τθν «ανεβάςετε» ςε μια ιςτοςελίδα, ποιο από τα παραπάνω αρχεία κα χρθςιμοποιιςετε; Εξθγιςτε. Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 22

27 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΘΜΑ: ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Βϋ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ενότθτα 1: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 «Δίκτυα Υπολογιςτϊν» ΜΕΟΣ Αϋ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο κακθγθτι:. Σχολείο:.. Τάξθ: Βϋ Χϊροσ: Αίκουςα εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ Θμερομθνία: Διδακτικζσ ϊρεσ: 2 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΟΣ ΣΤΟΧΟΙ Να κατανοιςουν οι μακθτζσ τθν ςπουδαιότθτα και τθν χρθςιμότθτα των δικτφων, να μάκουν τουσ τρόπουσ ςφνδεςθσ ςτο Διαδίκτυο και να μποροφν να διαχειρίηονται τουσ κοινόχρθςτουσ πόρουσ του ςχολικοφ εργαςτθρίου. Στο τζλοσ τθσ διδακτικισ ενότθτασ οι μακθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ: Να περιγράφουν τι είναι ζνα δίκτυο υπολογιςτϊν. Να περιγράφουν τουσ τρόπουσ ςφνδεςθσ δφο ι περιςςότερων υπολογιςτϊν ςε δίκτυο. Να απαρικμοφν τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα των δικτφων. Να διαχειρίηονται τουσ κοινόχρθςτουσ πόρουσ του ςχολικοφ εργαςτθρίου. Να διακρίνουν τα είδθ των δικτφων ανάλογα με τθν γεωγραφικι κάλυψθ. Να είναι ςε κζςθ να εξθγιςουν τθν ζννοια του Διαδικτφου. Να περιγράφουν τουσ τρόπουσ ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο. ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ρίνακασ, βιντεοπροβολζασ, διαφάνειεσ PowerPoint, εκπαιδευτικό λογιςμικό Ρλθροφορικισ Γυμναςίου, Υλικό εργαςτθρίου πλθροφορικισ, περιοδικά υπολογιςτϊν. ΡΘΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ Σχολικό Βιβλίο Πληροφορικήσ, Ο.Ε.Δ.Β Ακινα 2009, ιςτοςελίδεσ του Διαδικτφου με κατάλλθλο ςχετικό περιεχόμενο, ιςτοςελίδεσ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ 23

28 Συνδυαςμόσ ειςιγθςθσ, ςυηιτθςθσ, ερωταποκρίςεων, επίδειξθσ. 1 θ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΩΑ ΜΕΟΣ Βϋ - ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ- ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (5ϋ) Με τθν μζκοδο των ερωταποκρίςεων ειςάγουμε τουσ μακθτζσ ςτθν γενικότερθ ζννοια του δικτφου παρουςιάηοντασ ωσ παράδειγμα το οδικό δίκτυο. Ηθτάμε από αυτοφσ να ςχολιάςουν τον ρόλο του οδ. δικτφου κακϊσ και να αναφζρουν άλλουσ τφπουσ δικτφων, που τυχόν γνωρίηουν από τθν κακθμερινι τουσ εμπειρία και τον ςκοπό που αυτά επιτελοφν. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (30ϋ) Θ ζννοια του δικτφου υπολογιςτϊν. (Για να κατανοθκεί θ ζννοια του δικτφου υπολογιςτϊν, επιδεικνφουμε ςτουσ μακθτζσ τουσ υπολογιςτζσ του εργαςτθρίου. Αναπτφςςουμε ςυηιτθςθ ςχετικά με το πωσ κα μποροφςαμε να μεταφζρουμε π.χ. μια εργαςία από τον ζνα υπολογιςτι ςτον άλλο, εξετάηοντασ τισ πικανζσ λφςεισ (π.χ. αντιγραφι ςε CD ι ςε usb flash ι μζςω του δικτφου). Φςτερα διατυπϊνεται ο οριςμόσ του δικτφου υπολογιςτϊν). Τρόποι δικτφωςθσ δφο ι περιςςότερων υπολογιςτϊν. (Αναφζρονται οι τρόποι ςφνδεςθσ δφο υπολογιςτϊν και γίνεται επίδειξθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ (κάρτεσ δικτφου ενςφρματεσ ι αςφρματεσ, καλϊδιο UTP). Τθν αςφρματθ ςφνδεςθ δφο υπολογιςτϊν μποροφμε να ςυςχετίςουμε με τθν ανταλλαγι δεδομζνων των κινθτϊν τθλεφϊνων μζςω υπζρυκρων ι Bluetooth, όπου ζχει παρατθρθκεί ότι οι μακθτζσ διακζτουν ςχετικι εμπειρία. Μπορεί επίςθσ να γίνει θ επίδειξθ του τρόπου ςφνδεςθσ δφο υπολογιςτϊν του εργαςτθρίου χρθςιμοποιϊντασ ζνα cross καλϊδιο. Για τθν περίπτωςθ τθσ ςφνδεςθσ περιςςοτζρων από δφο υπολογιςτϊν, επιδεικνφουμε τουσ υπολογιςτζσ του εργαςτθρίου, ηθτϊντασ να παρατθριςουν τα καλϊδια πίςω από τουσ υπολογιςτζσ κακϊσ και τον δικτυακό εξοπλιςμό του εργαςτθρίου). Ρρωτόκολλα επικοινωνίασ. (Φζρνοντασ ωσ παράδειγμα τουσ κανόνεσ και τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκοφν οι μακθτζσ όταν πρόκειται να απαντιςουν ςε μια ερϊτθςθ του κακθγθτι τουσ, τουσ παρουςιάηουμε τθν ζννοια του πρωτόκολλου επικοινωνίασ και τθν ςθμαςία που ζχει ςτθν ςωςτι επικοινωνία των υπολογιςτϊν). Θ λειτουργία του modem. (Θ παρουςίαςθ τθσ λειτουργίασ του modem για τθν ςφνδεςθ δφο απομακρυςμζνων υπολογιςτϊν μπορεί να γίνει μζςω κάποιασ ιςτοςελίδασ που περιζχει ανάλογο οπτικό υλικό (animation), όπωσ π.χ. ι Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 24

29 Ρλεονεκτιματα και μειονεκτιματα των δικτφων υπολογιςτϊν. (Με ςυηιτθςθ καλοφμε τουσ μακθτζσ να αναφζρουν πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα των δικτφων. Υποβοθκϊντασ τθν διαδικαςία, τουσ καλοφμε να ςκεφτοφν για ποιο λόγο το εργαςτιριο διακζτει ζναν εκτυπωτι και τι κζρδοσ αποκομίηουμε. Επίςθσ ςυηθτάμε τισ επιπτϊςεισ που μπορεί να ζχει θ μεταφορά ενόσ μολυςμζνου από ιό αρχείου από τον ζνα υπολογιςτι του δικτφου ςτον άλλον). ΜΕΟΣ Γϋ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (3 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (5 ) Ηθτείται να αναπτφξουν οι μακθτζσ τθ δραςτθριότθτα 9 (ςελ. 129) του ςχολικοφ βιβλίου. ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ Στουσ μακθτζσ μπορεί να ανατεκεί ωσ εργαςία για το ςπίτι να απαντιςουν ςτισ ερωτιςεισ 1,2,3 τθσ ςελ. 126 κακϊσ και ςτισ ερωτιςεισ Σ/Λ 13,14 τθσ 1 θσ Άςκθςθσ αυτοαξιολόγθςθσ (ςελ. 127). Επίςθσ ρωτϊντασ τουσ γονείσ τουσ μποροφν να καταγράψουν τι είδουσ ςφνδεςθ και ποιον πάροχο χρθςιμοποιοφν για το internet προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί για το επόμενο μάκθμα. Επίςθσ, μπορεί να τουσ ανατεκεί για προετοιμαςία το Κζμα Συηιτθςθσ 4 τθσ ςελ θ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΩΑ ΜΕΟΣ Βϋ - ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ- ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (4ϋ) Γίνεται μια γριγορθ επανάλθψθ ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ, οι όποιεσ διδάχκθκαν τθν προθγοφμενθ διδακτικι ϊρα με τθν μζκοδο των ερωταποκρίςεων. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (35ϋ) Είδθ δικτφων. (Ρεριγράφεται θ διάκριςθ των δικτφων ςε τοπικά και ευρείασ περιοχισ. Με τθ βοικεια εποπτικϊν μζςων παρουςιάηονται ςτουσ μακθτζσ διάφορα είδθ δικτφων (όπωσ π.χ. το δίκτυο του ςχολικοφ εργαςτθρίου, το δίκτυο ςτα πολυϊροφα γραφεία μιασ εταιρείασ, το πανελλινιο ςχολικό δίκτυο, το δίκτυο μιασ πολυεκνικισ εταιρείασ με γραφεία ςε διάφορεσ χϊρεσ κ.α.). Ηθτείται από τουσ μακθτζσ να τα κατατάξουν ςτθν αντίςτοιχθ κατθγορία). Διαδίκτυο Internet. (Γίνεται επεξιγθςθ τθσ ζννοιασ του Διαδικτφου (και διάκριςθ από τθν υπθρεςία του Ραγκόςμιου Λςτοφ) και μζςω παραδείγματοσ με τθν βοικεια των εποπτικϊν μζςων περιγράφονται οι όροι εξυπθρετθτισ και πελάτθσ). Τρόποσ ςφνδεςθσ ςτο Διαδίκτυο. 25

30 (Αναλφεται ο τρόποσ ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο κάνοντασ αναφορά ςτο είδοσ των τθλεπικοινωνιακϊν γραμμϊν και ςτον απαραίτθτο εξοπλιςμό που απαιτείται κακϊσ και ςτθν ζννοια του Ραρόχου Υπθρεςιϊν Διαδικτφου. Ακολοφκωσ καλοφμε τουσ μακθτζσ που ςυνδζονται ςτο internet από το ςπίτι να αναφζρουν το είδοσ τθσ ςφνδεςθσ που χρθςιμοποιοφν, τθν ταχφτθτα και τον πάροχο. Ζτςι, εκφράηοντασ οι μακθτζσ τισ διαφορετικζσ περιπτϊςεισ ςφνδεςθσ, μποροφν να γνωρίςουν τισ εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ που ζχουν προκειμζνου να ςυνδεκοφν ςτο διαδίκτυο). ΜΕΟΣ Γϋ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΛΩΣΘ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΚΕΣΘ ΕΓΑΣΛΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (3 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (5 ) Ηθτοφμε από τουσ μακθτζσ να απαντιςουν ςε ερωτιςεισ, οι οποίεσ ζχουν λθφκεί από τθ 2θ Άςκθςθ αυτοαξιολόγθςθσ, ςελ.128 του ςχολικοφ βιβλίου. ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ Στουσ μακθτζσ μπορεί να ανατεκεί ωσ εργαςία για το ςπίτι να απαντιςουν ςε κάποια από τα παρακάτω: Ερωτιςεισ 4, 5 τθσ ςελίδασ 126 του ςχολικοφ βιβλίου. Ερωτιςεισ 15, 16 τθσ 1 θσ άςκθςθσ αυτοαξιολόγθςθσ. 3 θ Άςκθςθ αυτοαξιολόγθςθσ. Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 26

31 ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΘ/ΤΜΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: ΔΛΑΜΟΛΑΣΜΟΣ ΑΧΕΛΩΝ 1. Ανοίγουμε τον υπολογιςτι και περιμζνουμε να εμφανιςτεί το περιβάλλον τθσ Επιφάνειασ Εργαςίασ. 2. Ανοίγουμε τον ςκλθρό δίςκο C: κάνοντασ διπλό αριςτερό κλικ ςτο εικονίδιο Ο Υπολογιςτισ μου και μετά ςτο εικονίδιο Δίςκοσ C:. Δθμιουργοφμε ζνα καινοφργιο φάκελο με το όνομα ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟΣ κάνοντασ δεξί κλικ και επιλζγοντασ Δθμιουργία Φάκελοσ από το μενοφ. 3. Κάνουμε ζπειτα δεξί κλικ ςτον φάκελο που δθμιουργιςαμε, επιλζγουμε Ιδιότθτεσ και από το παράκυρο που ανοίγει επιλζγουμε τθν καρτζλα κοινι χριςθ. 4. Τςεκάρουμε τθν επιλογι «Κοινι χριςθ του φακζλου ςτο δίκτυο» και τθν επιλογι «οι χριςτεσ δικτφου μποροφν να αλλάξουν αρχεία». 27

32 5. Ραρατθριςτε ότι το εικονίδιο του φακζλου «ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΣ» ζχει αλλάξει μορφι. 6. Ρθγαίνετε τϊρα ςτισ κζςεισ δικτφου και κατόπιν επιλζξτε τθν «προβολι υπολογιςτϊν ομάδασ εργαςίασ». Κάντε διπλό αριςτερό κλικ ςτο όνομα του διπλανοφ υπολογιςτι ςασ και εντοπίςτε τον κοινόχρθςτο φάκελο. 7. Ανοίξτε τον κοινόχρθςτο φάκελο και μεταφζρετε ζνα αρχείο (π.χ. ζνα αρχείο κειμζνου με όνομα το ονοματεπϊνυμο ςασ) από τον υπολογιςτι ςασ ςτον φάκελο ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΣ του διπλανοφ υπολογιςτι, με τθν διαδικαςία τθσ αντιγραφισ και επικόλλθςθσ. ΕΚΤΥΡΩΣΘ ΣΕ ΚΟΛΝΟΧΘΣΤΟ ΕΚΤΥΡΩΤΘ 1. Ανοίξτε ζνα ζγγραφο κειμζνου, από τον φάκελο «Τα Ζγγραφα μου». 2. Από το μενοφ Αρχείο επιλζξτε Εκτφπωςθ. 3. Στο παράκυρο που ανοίγει και ςτο πεδίο όνομα κάντε κλικ ςτο μικρό βζλοσ, που βρίςκεται ςτα δεξιά. Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 28

33 4. Σθμειϊςτε τα ονόματα των εκτυπωτϊν που εμφανίηονται ςτθν λίςτα. 5. Από το πτυςςόμενο κατάλογο επιλζξτε τον εκτυπωτι του εργαςτθρίου, π.χ. \\SERVER\HP Laserjet P3005 (εςείσ κα ζχετε ανάλογθ ζνδειξθ). 6. Τζλοσ, πατιςτε το κουμπί ΟΚ. Να κυκλϊςετε τθν ςωςτι απάντθςθ ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ 1. Για να ςυνδζςουμε δφο υπολογιςτζσ μεταξφ τουσ χρειαηόμαςτε απαραιτιτωσ ζνα καλϊδιο. Σωςτό Λάκοσ 2. Για να ςυνδζςουμε πάνω από δφο υπολογιςτζσ μεταξφ τουσ χρθςιμοποιοφμε ςυςκευι που λζγεται Hub. Σωςτό Λάκοσ 3. Το μόντεμ είναι απαραίτθτο για να ςυνδζςουμε δφο υπολογιςτζσ μεταξφ τουσ. Σωςτό Λάκοσ 4. Ζνα τοπικό δίκτυο μπορεί να εκτείνεται ςε δφο ι και τρεισ ορόφουσ ενόσ κτιρίου. Σωςτό Λάκοσ 5. Internet ςθμαίνει Interactive Network. Σωςτό Λάκοσ 6. Ο Ράροχοσ Υπθρεςιϊν Διαδικτφου μασ προςφζρει τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςτο Internet αφοφ ςυνδεκοφμε με τον κεντρικό υπολογιςτι του με τθν βοικεια μιασ τθλεπικοινωνιακισ γραμμισ, ενόσ username και ενόσ password. Σωςτό Λάκοσ 7. Σε ποιον ανικει το Internet; 29

34 A. Στθν κυβζρνθςθ κάκε χϊρασ. Β. Δεν ανικει ςε κανζναν. Γ. Στον οργανιςμό Διαδικτφου των ΘΡΑ. 8. Θ μονάδα μζτρθςθσ τθσ ταχφτθτασ επικοινωνίασ μετριζται ςε A. dpi B. bps C. mps D. bits 9. Να αναφζρετε τουλάχιςτον τρία από τα βαςικά πλεονεκτιματα που μασ προςφζρουν τα Δίκτυα Υπολογιςτϊν... Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 30

35 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΘΜΑ: ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Βϋ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 «Αρχεία Φάκελοι» ΜΕΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΤΟΧΟΙ-ΜΕΣΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο κακθγθτι:.. Σχολείο : Τάξθ: Βϋ Χϊροσ : Αίκουςα εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ Θμερομθνία:.. Διδακτικζσ ϊρεσ : 2 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΟΣ: ΣΤΟΧΟΙ Να κατανοιςει ο μακθτισ τισ ζννοιεσ του αρχείου και του φακζλου ςε ςυνδυαςμό με τθν αντιςτοίχθςι τουσ με ζννοιεσ του πραγματικοφ κόςμου (ζγγραφο, ντοςιζ, βιβλιοκικθ κτλ). Να είναι ςε κζςθ ο μακθτισ : Να περιγράφει τι είναι ζνα αρχείο κακϊσ και τα χαρακτθριςτικά του. Να ξεχωρίηει τα διάφορα είδθ αρχείων. Να περιγράφει τι είναι ο (θλεκτρονικόσ) φάκελοσ. Να κατανοεί τθν αναγκαιότθτα τθσ οργάνωςθσ των αρχείων ςε φακζλουσ. Να είναι ςε κζςθ να εκτελεί βαςικι διαχείριςθ αρχείων, φακζλων και υποφακζλων (δθμιουργία, αντιγραφι, μεταφορά, διαγραφι, μετονομαςία). Να διαχειρίηεται τα αρχεία και τουσ φακζλουσ μζςα από το περιβάλλον του διαχειριςτι αρχείων του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ. Να κατανοεί τθν ονομαςία που δίνει το λ.ς. ςτα μζςα αποκικευςθσ ενόσ υπολογιςτι. Να γνωρίηει το χειριςμό και τθ λειτουργία του κάδου ανακφκλωςθσ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Βιντεοπροβολζασ, διαφάνειεσ Θ/Υ, λογιςμικό διαχείριςθσ αρχείων, φφλλα εργαςίασ. ΡΘΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ Σχολικό βιβλίο Πληροφορικήσ, Ο.Ε.Δ.Β, Ακινα 2009, Computers Simplified 7ed, Paul Mc Fedries, Wiley Publishing inc 2007, Ειςαγωγή ςτην πληροφορική και χρήςη υπολογιςτή, Κοίλιασ Χρ. κ.α. εκδόςεισ Νζων Τεχνολογιϊν, Ακινα 2004, 31

36 ιςτοςελίδεσ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ Συνδυαςμόσ ειςιγθςθσ και βιωματικισ προςζγγιςθσ των εννοιϊν. 1 θ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΩΑ ΜΕΟΣ Βϋ- ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (5ϋ) Εξζταςθ εννοιϊν του προθγοφμενου μακιματοσ. Επίδειξθ εγγράφων, φακζλων (πραγματικϊν) και ερωτιςεισ ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα τθσ οργάνωςθσ των εγγράφων ςε φακζλουσ. Μπορεί να αναφερκεί και το (γνωςτό ςτουσ μακθτζσ) παράδειγμα τθσ οργάνωςθσ των καρτελϊν τουσ και τθσ τοποκζτθςισ τουσ ςε ειδικά ντοςιζ για κάκε τμιμα ι τάξθ. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (30ϋ) Θ πορεία του μακιματοσ κα γίνει ςε ςυνδυαςμό και με το Φφλλο Εργαςίασ Λ. Θλεκτρονικι αποκικευςθ πλθροφοριϊν ςτον υπολογιςτι (Ανάκλθςθ εννοιϊν, γνωςτϊν και από τθν Αϋ Γυμναςίου). Υπενκφμιςθ / αναφορά των μονάδων χωρθτικότθτασ. Θ ζννοια του αρχείου. Βαςικά χαρακτθριςτικά ενόσ αρχείου (με τθ βοικεια του Διαχειριςτι Αρχείων). o Πνομα o Επζκταςθ o Μζγεκοσ o Θμερομθνία / ϊρα Τφποι αρχείων o Εκτελζςιμα. o Αρχεία ςυςτιματοσ. o Αρχεία δεδομζνων. Αναγνϊριςθ ςτθν πράξθ των διαφόρων τφπων αρχείων. Ειςαγωγι ςτθν ζννοια του φακζλου. ΜΕΟΣ Γϋ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (3 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (5 ) Θ αξιολόγθςθ κα γίνει με βάςθ το Φφλλο Εργαςίασ Λ. ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ Στουσ μακθτζσ μπορεί να ανατεκεί ωσ εργαςία για το ςπίτι να απαντιςουν ςτο τετράδιό τουσ τθν ερϊτθςθ 1 τθσ ςελ. 134 του ςχολ. βιβλίου κακϊσ και οι πρϊτεσ τρεισ ερωτιςεισ Σ/Λ τθσ 1 θσ Άςκθςθσ αυτό-αξιολόγθςθσ (ςελ. 143). Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 32

37 ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ I ΤΑΞΘ/ΤΜΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: Ανοίξτε τον υπολογιςτι και περιμζνετε μζχρι να φορτωκεί το λειτουργικό ςφςτθμα. 2. Καλζςτε το Διαχειριςτι αρχείων του λ.ς. που χρθςιμοποιείτε. Ρ.χ. ςτα Windows XP, δεξί κλικ ςτο κουμπί Ζναρξθ Εξερεφνθςθ. 3. Ρεριθγθκείτε ςτα αποκθκευτικά μζςα του υπολογιςτι. Δείτε τι ονόματα χρθςιμοποιεί το λ.ς. για να ονομάςει το ςκλθρό δίςκο, το δεφτερο ςκλθρό δίςκο, τον οδθγό DVD, το δίςκο flash κτλ. Α) Πνομα ςκλθροφ δίςκου Β) Πνομα δεφτερου ςκλθροφ δίςκου (εάν υπάρχει)... Γ) Πνομα οδθγοφ DVD Δ) Πνομα δίςκου flash (εάν ζχετε τοποκετιςει) 4. Με τι μοιάηουν τα εικονίδια των περιοχϊν 1,2 και 3 τθσ παρακάτω εικόνασ; Με ποιο τρόπο μποροφμε να δοφμε τι περιζχουν.. 5. Κάντε διπλό κλικ ςε ζνα από εικονίδια, π.χ. ςε αυτό με όνομα «Κοινόχρθςτα ζγγραφα». Δείτε τι περιζχει. 6. Ανοίξτε (αφοφ πρϊτα βρείτε) τον υποφάκελο Οι εικόνεσ μου (ι Κοινόχρθςτεσ εικόνεσ) και ςτθ ςυνζχεια τον υποφάκελο Δείγματα εικόνων. 7. Από το μενοφ Ρροβολι επιλζξτε Λεπτομζρειεσ. Ροια χαρακτθριςτικά των αρχείων καταγράφονται: Α) Β) Γ). Δ). 8. Από το μενοφ Ρροβολι, επιλζξτε διαφόρουσ τφπουσ προβολισ (μικρογραφίεσ, πλακίδια, λίςτα, λεπτομζρειεσ). Τι παρατθρείτε;.. 9. Ροιο νομίηετε ότι είναι το πιο ςθμαντικό χαρακτθριςτικό ενόσ αρχείου και γιατί; Καταγράψτε τα μεγζκθ των αρχείων που υπάρχουν ςε αυτό το φάκελο Καταγράψτε τον τφπο του αρχείου των εικόνων. 33

38 Ανοίξτε τον φάκελο Θ μουςικι μου και τον υποφάκελο Δείγματα μουςικισ. Τα αρχεία μουςικισ ζχουν το ίδιο εικονίδιο με εκείνο των εικόνων; Γιατί; (Από το μενοφ προβολι δείτε τον τφπο τουσ) Δθμιουργιςτε δφο απλά αρχεία με τον επεξεργαςτι κειμζνου, γράφοντασ ςε αυτά μια απλι φράςθ ι μια πρόταςθ. Αποκθκεφςτε ςτον υπολογιςτι ςασ το ζνα με όνομα βιογραφίεσ και το άλλο με όνομα ιςτορία. Δείτε τι τφπου είναι Ανοίξτε τθ ηωγραφικι και φτιάξτε μια απλι ηωγραφιά, π.χ. μια γραμμι. Αποκθκεφςτε το με όνομα δοκιμι. Δείτε τι τφπου είναι το αρχείο τθσ ηωγραφικισ. 15. Ανοίξτε το ςθμειωματάριο και γράφτε μια φράςθ. Αποκθκεφςτε το αρχείο ςασ με όνομα ςθμειϊςεισ. Δείτε τι τφπου είναι το αρχείο. *Ραρατθριςτε και τθν Εικόνα 5.3 τθσ ςελ Φτιάξτε ζνα φάκελο, με όνομα το όνομα του τμιματόσ ςασ, π.χ. Τμιμα_Β Τοποκετιςτε, ςφροντασ ι με επιλογι αποκοπι επικόλλθςθ τα αρχεία που φτιάξατε μζςα ςε αυτόν. Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 34

39 2 θ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΩΑ ΜΕΟΣ Βϋ- ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (5ϋ) Εξζταςθ ερωτιςεων / κεμάτων του προθγοφμενου μακιματοσ. Επανάλθψθ των εννοιϊν «αρχείο», «φάκελοσ». ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (32ϋ) Θ πορεία του μακιματοσ κα γίνει με τθ βοικεια του Φφλλου Εργαςίασ ΛΛ. Ζννοια του φακζλου. Δομι των φακζλων. Διαχειριςτισ αρχείων (εμπζδωςθ). Δθμιουργία φακζλου / υποφακζλων. Υλοποίθςθ του παραδείγματοσ τθσ εικόνασ 5.4. Μετονομαςία αρχείου / φακζλου. Αντιγραφι αρχείου / φακζλου. Διαγραφι αρχείου / φακζλου. Κάδοσ Ανακφκλωςθσ. ΜΕΟΣ Γϋ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (3 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (5 ) Θ αξιολόγθςθ κα γίνει με βάςθ το Φφλλο Εργαςίασ ΛΛ. ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ Στουσ μακθτζσ μπορεί να ανατεκεί ωσ εργαςία για το ςπίτι να απαντιςουν ςτο τετράδιό τουσ ςε ζνα ι περιςςότερα από τα παρακάτω: Ερωτιςεισ 2,3,4 (ςελ. 138). Ερωτιςεισ Σ/Λ 4,5,6 τθσ 1 θσ Άςκθςθσ αυτό-αξιολόγθςθσ. Δραςτθριότθτα 1 τθσ ςελ

40 ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ IΙ ΤΑΞΘ/ΤΜΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: Ανοίξτε τον υπολογιςτι και περιμζνετε μζχρι να φορτωκεί το λειτουργικό ςφςτθμα. 2. Καλζςτε το Διαχειριςτι αρχείων του λ.ς. που χρθςιμοποιείτε. Ρ.χ. ςτα Windows XP, δεξί κλικ ςτο κουμπί Ζναρξθ Εξερεφνθςθ. 3. Επιλζξτε το μζςον αποκικευςθσ (ςυνικωσ το C:), όπου είχατε αποκθκεφςει τα αρχεία ιςτορία.doc, βιογραφίεσ.doc, ςθμειϊςεισ.txt και δοκιμι.bmp. 4. Ανοίξτε με διπλό κλικ το φάκελο (π.χ. Τμιμα_Β2), όπου τα είχατε τοποκετιςει. *Πλα αυτά φαίνονται ςτισ περιοχζσ 1,2,3 τθσ επόμενθσ εικόνασ+. 5. Με τθ βοικεια και τθσ εικόνασ 5.4 (ςελ. 135) μζςα ςτο φάκελό ςασ (π.χ. Τμιμα_Β2), δθμιουργιςτε τουσ υποφακζλουσ ΜΟΥΣΛΚΘ, ΗΩΓΑΦΛΚΘ, ΒΛ- ΒΛΛΑ. Το αποτζλεςμα κα είναι, όπωσ ςτθν επόμενθ εικόνα: 6. Ανοίξτε το φάκελο ΗΩΓΑΦΛΚΘ και μζςα ςε αυτόν, δθμιουργιςτε τρεισ ακόμα υποφακζλουσ, τουσ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ, ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ. Τι ςθμαίνει το + ι το -, το οποίο βρίςκεται εμπρόσ από το εικονίδιο του φακζλου ΗΩ- ΓΑΦΛΚΘ; Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 36

41 7. Αντιγραφι του αρχείου βιογραφίεσ.doc ςτο φάκελο ΒΛΒΛΛΑ. Στο φάκελο Τμιμα_Β2, επιλζξτε το αρχείο βιογραφίεσ.doc (1). Κάνετε δεξί κλικ με το ποντίκι και από το μενοφ που εμφανίηεται επιλζξτε Αντιγραφι (2). Ανοίξτε το φάκελο ΒΛΒΛΛΑ, κάνοντασ διπλό κλικ ςτο εικονίδιό του. Με ανοικτό τον φάκελο ΒΛΒΛΛΑ (3), ςτο δεξί παράκυρο κάντε δεξί κλικ με το ποντίκι και επιλζξτε Επικόλλθςθ (4). Ραρατθριςτε ότι το αρχείο βιογραφίεσ.doc αντιγράφεται μζςα ςτο φάκελο ΒΛΒΛΛΑ (5). 37

42 8. Με τον ίδιο ι με ανάλογουσ τρόπουσ (υπάρχουν τουλάχιςτον άλλοι δφο), αντιγράψτε: α) το αρχείο δοκιμι.bmp ςτο φάκελο ΗΩΓΑΦΛΚΘ. β) το αρχείο ιςτορία.doc ςτο φάκελο ΜΟΥΣΛΚΘ. 9. Μεταφορά αρχείων. Μεταφζρετε α) το αρχείο βιογραφίεσ.doc από τον υποφάκελο ΒΛΒΛΛΑ ςτον υποφάκελο ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ β) το αρχείο ιςτορία.doc από τον υποφάκελο ΜΟΥ- ΣΛΚΘ ςτον υποφάκελο ΜΕΛΕΤΕΣ γ) το αρχείο δοκιμι.bmp από τον υποφάκελο ΗΩΓΑΦΛΚΘ ςτον υποφάκελο ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ. Θ διαδικαςία είναι θ ίδια που ακολουκικθκε ςτθν ερϊτθςθ 7 με τθ διαφορά ότι αντί για τθν εντολι Αντιγραφι, επιλζγουμε τθν εντολι Αποκοπι. Στθ ςυνζχεια, μπαίνουμε ςτο φάκελο, όπου κζλουμε να μεταφερκεί το αρχείο μασ και πατάμε Επικόλλθςθ. 10. Διαγραφι αρχείων. Ανοίξτε το φάκελο ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ (1) και βρείτε το αρχείο δοκιμι.bmp (2). Κάνοντασ δεξί κλικ επάνω του, εμφανίςτε το πτυςςόμενο μενοφ εντολϊν. Από εκεί δϊςτε τθν εντολι Διαγραφι (3). Απαντιςτε καταφατικά ςτο παράκυρο διαλόγου που εμφανίηεται. Τι παρατθρείτε;. 11. Επαναφορά αρχείου. Ανοίξτε τον κάδο ανακφκλωςθσ. Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 38

43 Μζςα ςε αυτόν κανονικά- πρζπει να βρίςκεται το αρχείο που διαγράψατε. 12. Κάντε δεξί κλικ πάνω ςτο αρχείο δοκιμι και από το πτυςςόμενο μενοφ δϊςτε τθν εντολι Επαναφορά. Ανοίξτε το φάκελο ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ. Τι παρατθρείτε; Επαναλάβετε τθ διαδικαςία διαγραφισ / επαναφοράσ με τουσ φακζλουσ α)ηωγαφλκθ β) Τμιμα_Β2. Τι παρατθρείτε;.. 39

44 Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 40

45 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΘΜΑ: ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Βϋ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι ΜΕΟΣ Αϋ- ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο κακθγθτι: Σχολείο: Τάξθ: Βϋ Χϊροσ: Αίκουςα εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ Θμερομθνία:... Διδακτικζσ ϊρεσ: 2 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΟΣ: ΣΤΟΧΟΙ Να μάκουν οι μακθτζσ να χρθςιμοποιοφν τθ «Βοικεια» ϊςτε να είναι ςε κζςθ να αντλοφν μόνοι τουσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χριςθ του λογιςμικοφ. Μετά το τζλοσ των δφο διδακτικϊν ωρϊν οι μακθτζσ πρζπει: Να περιγράφουν τι είναι θ «Βοικεια» ςτον υπολογιςτι και να αναγνωρίηουν τθ χρθςιμότθτά τθσ. Να γνωρίηουν με ποιο τρόπο ενεργοποιείται θ «Βοικεια» και να αναηθτοφν πλθροφορίεσ χρθςιμοποιϊντασ είτε τθν κατάλλθλθ λζξθ κλειδί είτε τον πίνακα περιεχομζνων του αλφαβθτικοφ ευρετθρίου είτε τουσ κεματικοφσ καταλόγουσ. Να κατανοοφν ότι τα κείμενα τθσ «Βοικειασ» είναι ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ με υπερςυνδζςμουσ ϊςτε να μεταβαίνουμε από το ζνα κζμα ςτο άλλο με τθ βοικεια κερμϊν λζξεων. Να γνωρίηουν ότι το περιβάλλον τθσ «Βοικειασ» είναι παρόμοιο ανεξάρτθτα από τον καταςκευαςτι του λογιςμικοφ. ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ρίνακασ, Βιντεοπροβολζασ για προβολι Διαφανειϊν ςε PowerPoint, Υπολογιςτζσ με Internet, πακζτα λογιςμικοφ. ΡΘΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ Σχολικό Βιβλίο Ρλθροφορικισ Ο.Ε.Δ.Β Ακινα 2009, ιςτοςελίδα ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ Σφντομθ ειςιγθςθ, ερωτιςεισ-απαντιςεισ, επίδειξθ, δραςτθριότθτεσ. 41

46 1 θ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΩΑ ΜΕΟΣ Β - ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (5ϋ) Σφντομθ αξιολόγθςθ του προθγοφμενου κεφαλαίου με ερωτιςεισ από το βιβλίο του μακθτι. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (30ϋ) Κατανόθςθ τθσ χρθςιμότθτασ τθσ Βοικειασ μζςα από το ςυγκεκριμζνο παράδειγμα του ςχολικοφ βιβλίου. Το παράδειγμα ςυμπλθρϊνεται με ερωτιςεισ ςχετικά με το αν κάποιοσ από τουσ μακθτζσ αντιμετϊπιςε παρόμοιο πρόβλθμα ι αν χρθςιμοποίθςε τθ Βοικεια κατά τθ χριςθ κάποιου λογιςμικοφ. Ραρουςίαςθ των τριϊν τρόπων ενεργοποίθςθσ τθσ Βοικειασ ςτον Θ/Υ κακϊσ και των τρόπων αναηιτθςθσ των οδθγιϊν τθσ Βοικειασ. Ραρουςίαςθ τθσ ζννοιασ του Υπερκειμζνου και τθ ςθμαςία του ςτθ «Βοικεια» ςτον υπολογιςτι. Εμπζδωςθ και εξοικείωςθ των μακθτϊν μζςω τθσ πρακτικισ εφαρμογισ με το φφλλο εργαςίασ. ΜΕΟΣ Γϋ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (3 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (5 ) Χαρακτθρίςτε με ςωςτό(σ) ι λάκοσ(λ) τισ παρακάτω προτάςεισ: Θ Βοικεια ςτον Θ/Υ είναι μία ςειρά από μικρά βιβλία με οδθγίεσ. Θ ενεργοποίθςθ τθσ Βοικειασ γίνεται με το πλικτρο Shift. H Βοικεια είναι ζνα χριςιμο πρόγραμμα που πρζπει να αγοράςουμε. Για να χρθςιμοποιιςουμε τθ Βοικεια πρζπει να είμαςτε ςυνδεδεμζνοι με το Διαδίκτυο. Θ Βοικεια αποτελεί ζνα Υπερκείμενο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ Στουσ μακθτζσ μπορεί να ανατεκεί ωσ εργαςία για το ςπίτι να απαντιςουν ςτο τετράδιό τουσ τισ ερωτιςεισ 1,2,3,4 τθσ ςελ. 142 του ςχολικοφ βιβλίου. Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 42

47 2 θ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΩΑ ΜΕΟΣ Β - ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (5ϋ) Σφντομθ αξιολόγθςθ των εννοιϊν που αναπτφχκθκαν κατά τθν προθγοφμενθ ϊρα με ερωτιςεισ, όπωσ: Ρϊσ ενεργοποιοφμε τθ «Βοικεια»; Με ποιουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ χρθςιμοποιοφμε τθ «Βοικεια»; Γιατί πρζπει να γνωρίηουμε τον τρόπο χριςθσ τθσ «Βοικειασ» ςτον Θ/Υ; ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (32ϋ) Υλοποίθςθ δραςτθριότθτασ 7. Υλοποίθςθ δραςτθριότθτασ 8 Ενκαρρφνουμε τθν ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν. ΜΕΟΣ Γϋ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (3 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (5 ) Άςκθςθ αυτοαξιολόγθςθσ 2, ςελ. 143 του ςχολικοφ βιβλίου. ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ Στουσ μακθτζσ μπορεί να ανατεκεί ωσ εργαςία για το ςπίτι να απαντιςουν ςτισ ερωτιςεισ 5,6,7 τθσ ςελ. 142 του ςχολικοφ βιβλίου. Μπορεί επίςθσ να αςχολθκοφν με τισ Δραςτθριότθτεσ 5, 6 τθσ ςελ. 144 του ςχολικοφ βιβλίου. 43

48 ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι ΤΑΞΘ/ΤΜΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: Α)Πρόγραμμα Ζωγραφικήσ:καταςκευή πολφγωνου 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα ηωγραφικισ (Ζναρξθ Ρρογράμματα Βοθκιματα Ηωγραφικι). 2. Από το μενοφ επιλογϊν επιλζξτε τθ Βοικεια. Ανοίγει το ςχετικό παράκυρο, που ζχει 2 επιλογζσ: Θζματα ςτθ Βοικεια και Ρλθροφορίεσ για τθ Ηωγραφικι. Επιλζγουμε το 1 ο (Κζματα ςτθ Βοικεια). 3. Επιλζξτε τθν καρτζλα Ρεριεχόμενα και ςτθ ςυνζχεια τθ Ηωγραφικι. Ρατιςτε ςτθν καρτζλα Ευρετιριο και ςτο κενό πλαίςιο που εμφανίηεται, πλθκτρολογιςτε τθ λζξθ Πολφγωνο. (Εναλλακτικά, μποροφμε να επιλζξουμε τθν καρτζλα Αναηιτθςθ και ςτο αντίςτοιχο πλαίςιο να γράψουμε Πολφγωνο). 4. Επιλζξτε κάποιεσ από τισ υπογραμμιςμζνεσ (κερμζσ) λζξεισ για να μεταβείτε ςε άλλθ ςελίδα, θ οποία περιζχει τισ αντίςτοιχεσ πλθροφορίεσ. 5. Επαναλάβετε τισ ίδιεσ ενζργειεσ και για κάποια άλλθ λειτουργία τθσ Ηωγραφικισ (π.χ. για το κζμα γζμιςμα με χρώμα). Β)Πρόγραμμα Υπολογιςτικοφ Φφλλου: Πληροφορίεσ για το θζμα «ειςαγωγή διαγράμματοσ». 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα Υπολογιςτικοφ Φφλου (Excel ι Calc του OpenOffice). Για το Excel: Ζναρξθ Ρρογράμματα Microsoft Office Microsoft Office Excel. 2. Από τα Μενοφ επιλζξτε τθ Βοικεια, οπότε εμφανίηεται ζνα παράκυρο ανάλογο με αυτό τθσ επόμενθσ εικόνασ. Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 44

49 3. Επιλζξτε το? Βοικεια για το Microsoft Excel. Ανοίγει ζνα νζο παράκυρο, με κενό πλαίςιο Αναηιτθςθσ. Εκεί πλθκτρολογιςτε τθ φράςθ: ειςαγωγή διαγράμματοσ. Ρατιςτε ςτο (πράςινο) βελάκι ϊςτε να αρχίςει θ αναηιτθςθ. 4. Σε περίπτωςθ, όπου δε ςασ αρκοφν οι πλθροφορίεσ τθσ αναηιτθςθσ, παρατθριςτε ότι υπάρχει και θ Online Βοικεια. Γ) Πρόγραμμα Παρουςιάςεων: Πληροφορίεσ για το θζμα: «ειςαγωγή κίνηςησ (εφζ) κειμζνου». 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα παρουςίαςθσ διαφανειϊν (PowerPoint ι Impress του OpenOffice). Για το PowerPoint: Ζναρξθ προγράμματα Microsoft Office Microsoft PowerPoint. 2. Επιλζξτε το μενοφ Βοικεια. Στθ ςυνζχεια, πλθκτρολογιςτε F1 για να ανοίξει το πλαίςιο αναηιτθςθσ. Στο κενό πλαίςιο γράψτε τθ φράςθ για τθν οποία κζλετε να ξεκινιςει θ αναηιτθςθ, και πατιςτε ςτο (πράςινο) βζλοσ δεξιά. 45

50 3. Αν κάνετε «on line» αναηιτθςθ για το ίδια κζμα κα πάρετε αποτελζςματα ανάλογα με αυτά τθσ επόμενθσ εικόνασ: Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 46

51 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΘΜΑ: ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Βϋ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΘΤΑ 3: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 «Υπθρεςίεσ Αναηιτθςθσ ςτον Ραγκόςμιο Ιςτό» ΜΕΟΣ Αϋ- ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΡΟΣ ΣΤΟΧΟΙ Ονοματεπϊνυμο κακθγθτι:... Σχολείο:. Τάξθ: Βϋ Χϊροσ: Αίκουςα εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ Θμερομθνία: Διδακτικζσ ϊρεσ: 3 Να κατανοιςει ο μακθτισ τθν ανάγκθ τθσ χριςθσ των υπθρεςιϊν αναηιτθςθσ του Ραγκόςμιου Λςτοφ για τθν εφρεςθ πλθροφοριϊν. Στο τζλοσ του μακιματοσ, ο μακθτισ πρζπει να είναι ςε κζςθ: Να μπορεί να εξθγεί τι είναι οι υπθρεςίεσ Αναηιτθςθσ του Ραγκόςμιου Λςτοφ. Να διακρίνει τα είδθ των υπθρεςιϊν Αναηιτθςθσ. Να περιγράφει τι είναι οι Κεματικοί Κατάλογοι και πϊσ μποροφμε να τουσ χρθςιμοποιιςουμε. Να κατανοεί τθ λειτουργία των Μθχανϊν Αναηιτθςθσ. Να αντιλαμβάνεται το νόθμα τθσ ζννοιασ «λζξθ κλειδί» κακϊσ και το πϊσ αυτι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν άντλθςθ πλθροφοριϊν. Να τθρεί κριτικι ςτάςθ απζναντι ςτισ πλθροφορίεσ που βρίςκει μζςω του Διαδικτφου και να αξιολογεί τισ ιςτοςελίδεσ τισ οποίεσ επιςκζπτεται. Να ςυγκρίνουν τισ υπθρεςίεσ αναηιτθςθσ. Να κάνουν ςφνκετεσ αναηθτιςεισ. ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Χριςθ Διαδικτφου, Λογιςμικό Ρεριιγθςθσ ςτο Διαδίκτυο, Βιντεοπροβολζασ, Διαφάνειεσ PowerPoint, Ρίνακασ μαρκαδόρου. ΡΘΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ Σχολικό Βιβλίο Πληροφορικήσ Ο.Ε.Δ.Β Ακινα 2009, Σχολικά βιβλία Πληροφορικήσ παλαιότερων εκδόςεων, Google for Dummies, Wiley inc, 2003, How the Internet Works, Preston Gralla, Que 2006, ιςτοςελίδεσ

52 ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ Συνδυαςμόσ κατευκυνόμενθσ ανακαλυπτικισ διδαςκαλίασ με ςτοιχεία δαςκαλοκεντρικισ. 1 θ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΩΑ ΜΕΟΣ Βϋ- ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΡΟΕΛΑ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΘ ΜΕ ΤΟ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΟ (5 ) α) Σφντομθ αξιολόγθςθ του προθγοφμενου μακιματοσ. β) Ρροετοιμαςία τθσ παρουςίαςθσ: Στουσ μακθτζσ γίνονται ερωτιςεισ ςχετικά με το πϊσ κα μποροφςαν να ςυγκεντρϊςουν πλθροφορίεσ για να φτιάξουν μια εργαςία, θ οποία τουσ ζχει ανατεκεί ςε ζνα μάκθμα π.χ. ςτθ Γεωγραφία για τα είδθ των ςειςμϊν. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (32 ) Υπενκφμιςθ τθσ ζννοιασ του Ραγκόςμιου Λςτοφ (θ οποία διδάχκθκε ςτθν Αϋ τάξθ) και διάκριςισ τθσ από τθν ζννοια του Διαδικτφου. Αναφορά ςτο χάοσ των πλθροφοριϊν, οι οποίεσ βρίςκονται ςτον Ραγκόςμιο Λςτό και ςτθν ανάγκθ τθσ αναηιτθςθσ για τθν εφρεςθ ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν. Διάκριςθ των υπθρεςιϊν Αναηιτθςθσ. (Κεματικοί κατάλογοι Μθχανζσ Αναηιτθςθσ). Κεματικοί Κατάλογοι. Μθχανζσ Αναηιτθςθσ. Ρεριοχζσ μιασ Μθχανισ Αναηιτθςθσ (πλαίςιο αναηιτθςθσ, κουμπί αναηιτθςθσ, γλωςςικά εργαλεία, εικόνεσ, κτλ). ΜΕΟΣ Γϋ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (3 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (5 ) Ροια είναι τα βιματα τθσ διαδικαςίασ για τθν αναηιτθςθ μιασ πλθροφορίασ ςε μια Μθχανι Αναηιτθςθσ; 1) 2). 3). 4). 5) ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ Στουσ μακθτζσ μπορεί να ανατεκεί ωσ εργαςία για το ςπίτι να απαντιςουν ςτο τετράδιό τουσ κάποιεσ από τισ ερωτιςεισ 1,2,3,5 τθσ ςελ. 150 του ςχολικοφ βιβλίου. Επίςθσ, κάποιεσ από τισ 1,2,3,4, 9 τθσ Άςκθςθσ 2, ςελ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 48

53 ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ Ι Υπθρεςίεσ Αναηιτθςθσ ςτον Ραγκόςμιο Ιςτό Θεματικοί Κατάλογοι Μθχανζσ Αναηιτθςθσ ΤΑΞΘ/ΤΜΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: Αναηθτοφμε πλθροφορίεσ για το φαινόμενο του ςειςμοφ κακϊσ και για τα είδθ των ςειςμϊν. Θεματικοί κατάλογοι 1. Ανοίξτε τον υπολογιςτι και περιμζνετε μζχρι να εμφανιςτεί το περιβάλλον τθσ Επιφάνειασ Εργαςίασ. 2. Τα πιο ςυνθκιςμζνα προγράμματα περιιγθςθσ ςτο Διαδίκτυο είναι τα: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari και το Opera. Καταγράψτε ποια από τα παραπάνω υπάρχουν ςτον υπολογιςτι ςασ Με κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα μπείτε ςε ζναν κεματικό κατάλογο π.χ. ςτον 4. Από τα κζματα, που εμφανίηονται ςτον κατάλογο, επιλζξτε «Επιςτιμθ». Άλλοι γνωςτοί κεματικοί κατάλογοι Με ποια τεχνικι είναι οργανωμζνεσ οι κεματικζσ πλθροφορίεσ του καταλόγου; 5. Συνεχίηοντασ, επιλζξτε Γεωλογία Γεωδυναμικό Ινςτιτοφτο του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου τθσ Ακινασ Εκπαίδευςθ Γλωςςάρι Σειςμοί Λεπτομζρειεσ. 6. Είναι ικανοποιθτικζσ οι πλθροφορίεσ που παρζχει ο ςυγκεκριμζνοσ Διαδικτυακόσ τόποσ για ηα είδη ηων ζειζμών; (Σβήζηε όποιο δεν ιζσύει). 49

54 ΝΑΙ ΟΧΙ Μθχανζσ Αναηιτθςθσ 7. Με το πρόγραμμα περιιγθςθσ ςτο Διαδίκτυο, φορτϊςτε τθ μθχανι αναηιτθςθσ Google ( 8. Δϊςτε ωσ φράςθ αναηιτθςθσ τθ φράςθ είδη ςειςμών. 9. Ρεριγράψτε τι είναι οι περιοχζσ, οι οποίεσ βρίςκονται ςτισ κζςεισ 1, 2, 3 και 4 τθσ παραπάνω εικόνασ. 10. Επιλζξτε το ςφνδεςμο «Σειςμόσ Live-Pedia.gr» και περιθγθκείτε ςτθ ςυγκεκριμζνθ ιςτοκζςθ. 11. Συγκρίνετε τισ πλθροφορίεσ που βρικατε με τισ πλθροφορίεσ του κεματικοφ καταλόγου. Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 50

55 2 θ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΩΑ ΜΕΟΣ Βϋ- ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΘ ΜΕ ΤΟ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΟ (7 ) Σφντομθ αξιολόγθςθ/επανάλθψθ του προθγοφμενου μακιματοσ. Υπενκφμιςθ των εννοιϊν Κεματικόσ Κατάλογοσ και Μθχανι Αναηιτθςθσ. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (30 ) Θ ςθμαςία τθσ επιλογισ των λζξεων κλειδιϊν ςτθ διαδικαςία τθσ αναηιτθςθσ. Ραραδείγματα. Αναηιτθςθ φωτογραφιϊν. Σφνκετθ αναηιτθςθ τεχνικζσ αναηιτθςθσ. Συμβουλζσ για μια πιο αποτελεςματικι αναηιτθςθ. Σφγκριςθ των αποτελεςμάτων διαφόρων Μθχανϊν Αναηιτθςθσ με τθ χριςθ των ιδίων λζξεων κλειδιϊν. Συηιτθςθ (εφόςον υπάρχει χρόνοσ) για το 1 ο Κζμα Συηιτθςθσ, ςελ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (3 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (5 ) Ζςτω ότι κζλουμε να βροφμε φωτογραφίεσ από ευρωπαϊκζσ πόλεισ. Ρροτείνετε ζναν τρόπο αναηιτθςθσ. Συγκρίνετε (μεταξφ ςασ) τον αρικμό αλλά και τθν αξία των αποτελεςμάτων, τα οποία προζκυψαν. ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ Στουσ μακθτζσ μπορεί να ανατεκεί ωσ εργαςία για το ςπίτι να απαντιςουν ςε κάποιεσ από τισ ερωτιςεισ 4,6,7 τθσ ςελ. 150 του ςχολικοφ βιβλίου. Επίςθσ, ςε κάποιεσ από τισ ερωτιςεισ 5,6,7,8 τθσ Άςκθςθσ 2, ςελ

56 ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΙΙ Υπθρεςίεσ Αναηιτθςθσ ςτον Ραγκόςμιο Ιςτό Λζξεισ κλειδιά Σφγκριςθ Μθχανϊν Αναηιτθςθσ Σφνκετθ αναηιτθςθ - τεχνικζσ ΤΑΞΘ/ΤΜΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: Ανοίξτε τον υπολογιςτι και περιμζνετε μζχρι να εμφανιςτεί το περιβάλλον τθσ Επιφάνειασ Εργαςίασ. 2. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ςτο Διαδίκτυο, π.χ. τον Internet Explorer και μεταβείτε ςτθ μθχανι αναηιτθςθσ Google. 3. Στθ γραμμι αναηιτθςθσ δϊςτε τθ φράςθ κλειδί είδθ ςειςμϊν (ι κάποια άλλθ) και δείτε των αρικμό των αποτελεςμάτων, τα οποία εμφανίηει. Αρικμόσ αποτελεςμάτων:.. 4. Εφόςον ζχετε και άλλο πρόγραμμα περιιγθςθσ (π.χ. το Firefox), ανοίξτε το και αυτό, φορτϊςτε τθ μθχανι αναηιτθςθσ Google και δϊςτε ακριβϊσ τθν ίδια φράςθ κλειδί. Τα αποτελζςματα που εμφανίηονται είναι ακριβϊσ τα ίδια; 5. Στθ μθχανι αναηιτθςθσ Google δϊςτε τθ φράςθ κλειδί «είδθ ςειςμϊν» τοποκετθμζνθ ςε ειςαγωγικά. Ροιοσ είναι ο αρικμόσ των αποτελεςμάτων; Για ποιο λόγο; Στθ μθχανι αναηιτθςθσ Google δϊςτε τθ φράςθ κλειδί με τθν κάκε λζξθ ςε ειςαγωγικά δθλαδι, «είδθ» + «ςειςμϊν». Ροιοσ είναι ο αρικμόσ των αποτελεςμάτων; Για ποιο λόγο; Για τθν ίδια φράςθ κλειδί και με τθ βοικεια τθσ Σφνκετθσ Αναηιτθςθσ, βρείτε τα αποτελζςματα (ιςτοςελίδεσ), οι οποίεσ ζχουν τοποκετθκεί ςτον Ραγκόςμιο Λςτό κατά το τελευταίο ζτοσ. 8. Για τθν ίδια φράςθ κλειδί και με τθ βοικεια τθσ Σφνκετθσ Αναηιτθςθσ, βρείτε τα αποτελζςματα (ιςτοςελίδεσ), οι οποίεσ ζχουν τοποκετθκεί ςτον Ραγκόςμιο Λςτό και είναι ςε μορφι.pdf.. 9. Ροια επιλογι κα κάνουμε ϊςτε θ Μθχανι αναηιτθςθσ να μασ εμφανίςει τισ διακζςιμεσ εικόνεσ, αντί για ιςτοςελίδεσ για τθ ςυγκεκριμζνθ φράςθ κλειδί τθν οποία χρθςιμοποιοφμε; Φορτϊςτε τθ μθχανι αναηιτθςθσ Altavista ( Στο πλαίςιο αναηιτθςθσ, δϊςτε τθν ίδια φράςθ. Ρόςα είναι τα αποτελζςματα, τα οποία εμφανίηει;.. Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 52

57 11. Φορτϊςτε τθ μθχανι αναηιτθςθσ Ask ( Στο πλαίςιο αναηιτθςθσ, δϊςτε τθν ίδια φράςθ. Ρόςα είναι τα αποτελζςματα, τα οποία εμφανίηει; Από τα παραπάνω, μπορείτε να ςυμπεράνετε για ποιο λόγο θ Google είναι θ πιο δθμοφιλισ μθχανι αναηιτθςθσ; Ασ υποκζςουμε ότι κζλετε να βρείτε πλθροφορίεσ από ιςτοςελίδεσ ςτα αγγλικά. Δίνετε λοιπόν τθ φράςθ κλειδί «kind of earthquakes». Εμφανίηονται τα αποτελζςματα ςτα αγγλικά. 14. Επιλζξτε μια από τισ ιςτοςελίδεσ ςτα αγγλικά. Υπάρχει τρόποσ να μεταφραςτεί (ζςτω όχι και τόςο καλά) ϊςτε να καταλάβουμε καλφτερα το περιεχόμενό τθσ;.. 53

58 3 θ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΩΑ ΜΕΟΣ Βϋ- ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΘ ΜΕ ΤΟ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΟ (7 ) Σφντομθ αξιολόγθςθ/επανάλθψθ του προθγοφμενου μακιματοσ. Υπενκφμιςθ τθσ ςθμαςία τθσ «λζξθσ κλειδί» για τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (30 ) Οι ιςτοςελίδεσ ωσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ και θ αξιοπιςτία τουσ. Φόρμα αξιολόγθςθσ πθγϊν. Συμπλιρωςθ των ςτοιχείων τθσ φόρμασ και ςφγκριςθ των διαφόρων φορμϊν μετά από επίςκεψθ ςε επιλεγμζνουσ Διαδικτυακοφσ τόπουσ (δείτε Φφλλο Εργαςίασ ΛΛΛ). ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (3 ) ΣΥΗΘΤΘΣΘ (5 ) Γίνεται ςυηιτθςθ με βάςθ το Κζμα 2 τθσ ςελίδασ 164. ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ Ερϊτθςθ 8, ςελ. 150 του ςχολικοφ βιβλίου. Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 54

59 ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΙΙΙ Υπθρεςίεσ Αναηιτθςθσ ςτον Ραγκόςμιο Ιςτό Αξιοπιςτία ιςτοςελίδων ΤΑΞΘ/ΤΜΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: Με βάςθ το περιεχόμενο τθσ 7.3 φτιάξτε μια φόρμα αξιολόγθςθσ, θ οποία πρζπει να περιλαμβάνει τα κριτιρια τα οποία πρζπει να πλθροί μια ιςτοςελίδα: Φόπμα Αξιολόγηζηρ Πηγών ζηο Διαδίκηςο 2. Ρεριθγθκείτε ςε πζντε Διαδικτυακοφσ τόπουσ και ςυμπλθρϊςτε για τον κακζνα τθ Φόρμα Αξιολόγθςθσ, τθν οποία καταςκευάςατε ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ. 55

60 Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 56

61 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΘΜΑ: ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Βϋ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΘΤΑ 3:ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 «Επεξεργαςία Δεδομζνων και Υπολογιςτικά Φφλλα» Ι. Ειςαγωγι ςτα Υπολογιςτικά Φφλλα ΜΕΟΣ Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο Κακθγθτι:.. Σχολείο: Τάξθ: Β Χϊροσ: Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ Θμερομθνία: Διδακτικζσ Ϊρεσ: 1 ΣΚΟΡΟΣ ΣΤΟΧΟΙ Να κατανοιςουν οι μακθτζσ βαςικζσ ζννοιεσ ςτθν επεξεργαςία δεδομζνων και να εμβακφνουν ςτισ ζννοιεσ τθσ διαχείριςθσ δεδομζνων για τθν επίλυςθ προβλθμάτων και τθν παραγωγι χριςιμων πλθροφοριϊν. Μετά το τζλοσ τθσ διδακτικισ ενότθτασ οι μακθτζσ πρζπει να είναι ςε κζςθ: Να περιγράφουν τισ βαςικζσ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν παραγωγι χριςιμων πλθροφοριϊν. Να κατανοοφν ότι μποροφν να χρθςιμοποιοφν τον υπολογιςτι για εργαςίεσ που ςε διαφορετικι περίπτωςθ κα απαιτοφςαν μεγάλο χρόνο για να ολοκλθρωκοφν. Να αναλφουν τθ ςυμβολι και χρθςιμότθτα του λογιςμικοφ «Υπολογιςτικά Φφλλα» ςτθν επεξεργαςία δεδομζνων. Να αναγνωρίηουν τθ Γραμμι Μενοφ και τθ Γραμμι Εργαλείων. Να αναγνωρίηουν τι είναι μία γραμμι, μία ςτιλθ, ζνα κελί, το ενεργό κελί ςτο περιβάλλον των Υπολογιςτικϊν Φφλλων. Να αναγνωρίηουν τθ διεφκυνςθ ενόσ κελιοφ. Να επιςθμαίνουν το ςυμβολιςμό που χρθςιμοποιείται για μια περιοχι κελιϊν. ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ρίνακασ μαρκαδόρου, υπολογιςτισ, βιντεοπροβολζασ, διαφάνειεσ, λογιςμικό Υπολογιςτικϊν Φφλλων. ΡΘΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 57

62 Σχολικό Βιβλίο Ρλθροφορικισ Ο.Ε.Δ.Β. 2009, Σταμζλοσ Excel Εφαρμογζσ & Αςκιςεισ, εκδόςεισ Ραπαςωτθρίου, Excel Υπολογιςτικά Φφλλα & Γραφιματα, Computer Steps 2007, ιςτοςελίδεσ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ Ερωταποκρίςεισ, Ειςιγθςθ, Συηιτθςθ, Επίδειξθ. ΜΕΟΣ Β ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘ (10 ) Στθ φάςθ αυτι γίνεται ςφντομθ αξιολόγθςθ του προθγοφμενου μακιματοσ και προςπακοφμε με τθ χριςθ ερωταποκρίςεων να ανακαλζςουμε ςτθ μνιμθ των μακθτϊν τισ ζννοιεσ «Δεδομζνα», «Ρλθροφορίεσ», «Κφκλο Επεξεργαςίασ Δεδομζνων», τισ οποίεσ ςυνάντθςαν ςτα πρϊτα μακιματα τθσ Α Γυμναςίου. Στθ ςυνζχεια γνωςτοποιοφνται ςτουσ μακθτζσ το κζμα και οι ςτόχοι του μακιματοσ. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (28ϋ) Μελζτη Περιπτώςεων χωρίσ τη χρήςη Η/Υ Μελετϊνται κατάλλθλα παραδείγματα από τθν κακθμερινότθτα των παιδιϊν, όπου απαιτείται ςτοιχειϊδθσ επεξεργαςία, προκειμζνου να παραχκοφν χριςιμεσ πλθροφορίεσ. Σκοπόσ μασ, ο εντοπιςμόσ των ενεργειϊν που είναι απαραίτθτεσ για να φτάςουμε ςτο επικυμθτό αποτζλεςμα. Μελζτη Περιπτώςεων με τη χρήςη Η/Υ Καταγράφονται τα οφζλθ και οι δυνατότθτεσ που παρζχονται από τθ χριςθ του Θ/Υ για τθν πραγματοποίθςθ των ενεργειϊν που αναφζρκθςαν ςτθν προθγοφμενο βιμα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ για τθν παραγωγι χριςιμων πλθροφοριϊν. Παρουςίαςη Περιβάλλοντοσ «Υπολογιςτικών Φφλλων» Ραρουςιάηεται με τθ βοικεια εποπτικϊν μζςων το περιβάλλον ενόσ λογιςμικοφ «Υπολογιςτικοφ Φφλλου». Γίνεται λεπτομερισ περιγραφι τθσ δομισ ενόσ Υ.Φ. και επιςθμαίνονται οι ομοιότθτεσ με τον Επεξεργαςτι Κειμζνου που ιδθ γνωρίηουν οι μακθτζσ από τθν προθγοφμενθ τάξθ. ΜΕΟΣ Γ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (2 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (5 ) Οι μακθτζσ καλοφνται να απαντιςουν ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 1. Ροιο Λογιςμικό Εφαρμογϊν μασ επιτρζπει να επεξεργαηόμαςτε δεδομζνα ςτον υπολογιςτι; 2. Ρϊσ χωρίηεται θ περιοχι εργαςίασ ςτο λογιςμικό Υ.Φ.; ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ Ανατίκεται ςτουσ μακθτζσ να αναηθτιςουν ελεφκερα περιβάλλοντα Υ.Φ. που διατίκενται ςτο διαδίκτυο κακϊσ και οι ερωτιςεισ 1,2 τθσ ςελ.158 του ςχολ. βιβλίου. Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 58

63 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΘΜΑ: ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Βϋ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΘΤΑ 3:ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 «Επεξεργαςία Δεδομζνων και Υπολογιςτικά Φφλλα» ΙΙ. Ειςαγωγι Δεδομζνων ςε Υπολογιςτικό Φφλλο Μορφοποίθςθ Κελιϊν Ταξινόμθςθ ΜΕΟΣ Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΡΟΣ ΣΤΟΧΟΙ Ονοματεπϊνυμο Κακθγθτι: Σχολείο:.. Τάξθ: Β Χϊροσ: Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ Θμερομθνία: Διδακτικζσ Ϊρεσ: 2 Να χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ τισ δυνατότθτεσ που παρζχει το λογιςμικό των Υπολογιςτικϊν Φφλλων για να μορφοποιοφν ταξινομοφν τα δεδομζνα που ειςάγουν ςε αυτά. Μετά το τζλοσ τθσ διδακτικισ ενότθτασ οι μακθτζσ πρζπει να είναι ςε κζςθ: Να ςυλλζγουν τα κατάλλθλα δεδομζνα για τθν επίλυςθ απλϊν προβλθμάτων. Να ειςάγουν δεδομζνα ςε ζνα Υπολογιςτικό Φφλλο και να τα κατθγοριοποιοφν ςε πίνακα. Να χρθςιμοποιοφν τισ δυνατότθτεσ τθσ Γραμμισ Μενοφ και τθσ Γραμμισ Εργαλείων του περιβάλλοντοσ ενόσ λογιςμικοφ Υπολογιςτικοφ Φφλλου (π.χ. δθμιουργία, άνοιγμα, αποκικευςθ και επεξεργαςία). Να μορφοποιοφν κατάλλθλα τα δεδομζνα ενόσ Υπολογιςτικοφ Φφλλου. Να χρθςιμοποιοφν τθ δεξιά επιλογι του ποντικιοφ για να εφαρμόςουν τθν κατάλλθλθ μορφοποίθςθ ςε ζνα κελί ι μια περιοχι. Να ταξινομοφν τα δεδομζνα που ζχουν ειςάγει ςε ζνα Υπολογιςτικό Φφλλο. ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ρίνακασ, υπολογιςτισ, βιντεοπροβολζασ, θλεκτρονικζσ διαφάνειεσ, λογιςμικό Υπολογιςτικϊν Φφλλων, φφλλο εργαςίασ. ΡΘΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ Σχολικό Βιβλίο Ρλθροφορικισ Ο.Ε.Δ.Β. 2009, Σταμζλοσ Excel Εφαρμογζσ & Αςκιςεισ, εκδόςεισ Ραπαςωτθρίου, Excel Υπολογιςτικά Φφλλα & Γραφιματα, Computer Steps 2007, ιςτοςελίδεσ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ Ερωταποκρίςεισ, Ειςιγθςθ, Ανακαλυπτικι Διδαςκαλία, Ρρακτικι Άςκθςθ, Επίδειξθ. 59

64 1 θ διδακτικι ϊρα ΜΕΟΣ Β ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘ (10 ) ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (30 ) Συμπλιρωςθ Ερωτθματολογίου. Ηθτείται από τουσ μακθτζσ να ςυμπλθρϊςουν το ερωτθματολόγιο του βιβλίου (ςελ. 152) και καταγράφονται οι απαντιςεισ τουσ ςτον πίνακα εφαρμόηοντασ κατάλλθλθ κατθγοριοποίθςθ των δεδομζνων. Μορφοποίθςθ Δεδομζνων. Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να υλοποιιςουν τισ εργαςίεσ που περιλαμβάνονται ςτο Φφλλο Εργαςίασ που τουσ χορθγείται. Ο ρόλοσ του είναι ςυμβουλευτικόσ και επεμβαίνει όποτε είναι απαραίτθτο προκειμζνου να επιδείξει ςτουσ μακθτζσ τθν εκτζλεςθ κάποιασ ενζργειασ. ΜΕΟΣ Γ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (1 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (4 ) Οι μακθτζσ καλοφνται να απαντιςουν ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 1. Με το λογιςμικό Υπολογιςτικά Φφλλα επεξεργαηόμαςτε μόνο αρικμοφσ: Σ Λ 2. Με το κουμπί μποροφμε να επιβάλλουμε ςυγχϊνευςθ των κελιϊν και ςτοίχιςθ ςτο κζντρο: 3.. Για να αντιγράψουμε τθ μορφοποίθςθ ενόσ κελιοφ ςε κάποιο άλλο μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε το κουμπί : ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ Ανατίκεται ςτουσ μακθτζσ να ολοκλθρϊςουν το Φφλλο Εργαςίασ, το οποίο τουσ ζχει διανεμθκεί. Επίςθσ, οι ερωτιςεισ 10,13 τθσ 2 θσ άςκθςθσ αυτό-αξιολόγθςθσ τθσ ςελ. 162 του ςχολικοφ βιβλίου. Λ Σ Σ Σ Λ Λ 3 Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 60

65 ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ Ι Επεξεργαςία δεδομζνων και Υπολογιςτικά Φφλλα Ειςαγωγι δεδομζνων ςε Υπολογιςτικό Φφλλο Μορφοποίθςθ κελιϊν ΤΑΞΘ/ΤΜΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: Σασ ηθτείται να υλοποιιςετε προςεκτικά τα παρακάτω βιματα: 1. Δθμιουργιςτε ζνα νζο βιβλίο εργαςίασ και αποκθκεφςτε το ςτον προςωπικό ςασ φάκελο, με όνομα «Μορφοποίθςθ». 2. Αντιγράψτε τα δεδομζνα του πίνακα ξεκινϊντασ από το κελί Α1. 3. Αλλάξτε το πλάτοσ των ςτθλϊν, ϊςτε να χωροφν τα δεδομζνα των κελιϊν. 4. Μετονομάςτε το φφλλο ςε «Δεδομζνα_1» 5. Επιλζξτε όλθ τθν περιοχι των δεδομζνων και αλλάξτε τθ γραμματοςειρά ςε Verdana. 6. Εφαρμόςτε ςτα κελιά Α1:F1 ζντονθ γραφι. 7. Στα κελιά Ε2:Ε6 εφαρμόςτε ςτοίχιςθ ςτο κζντρο. 8. Αλλάξτε το χρϊμα τθσ γραμματοςειράσ ςτα κελιά Α2:Α6 ςε ζνα χρϊμα τθσ αρεςκείασ ςασ. 9. Εφαρμόςτε τθν ίδια αλλαγι και ςτα υπόλοιπα κελιά. 10. Ειςάγετε μια νζα γραμμι πριν τα δεδομζνα. 11. Συγχωνεφςτε τα κελιά Α1:F1 και ορίςτε ςτοίχιςθ ςτο κζντρο. Ρλθκτρολογιςτε «Απαντιςεισ Μακθτϊν». 12. Εφαρμόςτε ζντονθ και υπογραμμιςμζνθ γραφι ςε αυτό το κελί και ορίςτε το χρϊμα τθσ γραμματοςειράσ ςε μπλε. 61

66 2 θ διδακτικι ϊρα ΜΕΟΣ Β ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘ (5 ) Γίνεται ςφντομθ αξιολόγθςθ του προθγοφμενου μακιματοσ και καταγράφονται οι ςτόχοι του μακιματοσ. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (35 ) Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν το αρχείο που δθμιοφργθςαν ςτο προθγοφμενο μάκθμα και εφαρμόηουν κατάλλθλθ μορφοποίθςθ των δεδομζνων ςφμφωνα με το φφλλο εργαςίασ που ζχει χορθγθκεί από τον εκπαιδευτικό. Ταξινόμθςθ Δεδομζνων Ο εκπαιδευτικόσ επιδεικνφει ςτουσ μακθτζσ πϊσ μποροφν να ταξινομιςουν τα δεδομζνα ςε ζνα Υπολογιςτικό Φφλλο και τουσ ηθτά να υλοποιιςουν τα αντίςτοιχα βιματα του Φφλλου Εργαςίασ. ΜΕΟΣ Γ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (1 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (4 ) Οι μακθτζσ καλοφνται να απαντιςουν ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 1. Θ ταξινόμθςθ των δεδομζνων ενόσ Υπολογιςτικοφ Φφλλου γίνεται μόνο ςε λζξεισ: 2. Θ ταξινόμθςθ των δεδομζνων ςε ζνα Υπολογιςτικό Φφλλο γίνεται πάντα κατά αφξουςα ςειρά: 3. Ανάλογα με τθν ταξινόμθςθ των δεδομζνων που κάνουμε, μποροφμε κάκε φορά να παίρνουμε διαφορετικζσ πλθροφορίεσ: ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ Στουσ μακθτζσ ανατίκενται ζνα ι περιςςότερα από τα παρακάτω: Σ Σ Σ Λ Λ Λ Να ολοκλθρϊςουν το Φφλλο Εργαςίασ, το οποίο τουσ ζχει διανεμθκεί. Οι ερωτιςεισ 10,13 τθσ 1 θσ άςκθςθσ αυτό-αξιολόγθςθσ τθσ ςελ. 162 του ςχολικοφ βιβλίου. Θ Δραςτθριότθτα 8 τθσ ςελ. 163 του ςχολικοφ βιβλίου. Θ Δραςτθριότθτα 10 τθσ ςελ. 163 του ςχολικοφ βιβλίου. Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 62

67 ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΙΙ «Επεξεργαςία δεδομζνων και Υπολογιςτικά Φφλλα» Μορφοποίθςθ κελιϊν Ταξινόμθςθ Δεδομζνων ΤΑΞΘ/ΤΜΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: Στο ςθμερινό μάκθμα κα αναφερκοφμε ςε μερικζσ επιπλζον δυνατότθτεσ μορφοποίθςθσ και ταξινόμθςθσ δεδομζνων που μασ παρζχει το περιβάλλον των Υπολογιςτικϊν Φφλλων. Σασ ηθτείται να υλοποιιςετε προςεκτικά τα παρακάτω βιματα: 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργαςίασ με όνομα «Μορφοποίθςθ» που είναι αποκθκευμζνο ςτον προςωπικό ςασ φάκελο. 2. Αντιγράψτε όλα τα δεδομζνα του φφλλου «Δεδομζνα_1» ςτο Φφλλο2. 3. Μετονομάςτε το Φφλλο2 ςε «Δεδομζνα_2». 4. Αλλάξτε το πλάτοσ των ςτθλϊν, ϊςτε να χωροφν τα δεδομζνα των κελιϊν. 5. Ειςάγετε μια νζα ςτιλθ (Α) πριν τα δεδομζνα και πλθκτρολογιςτε ςτο κελί Α2 το Α/Α. 6. Ρλθκτρολογιςτε ςτα κελιά Α3 και Α4, το 1 και 2 αντίςτοιχα. 7. Επιλζξτε τα δφο αυτά κελιά και όςα ακόμα κζλετε να αρικμιςετε προσ τα κάτω. Επιλζξτε το μενοφ Επεξεργαςία Συμπλιρωςθ Σειρά. Στο παράκυρο διαλόγου επιλζξτε Αυτόματθ Συμπλιρωςθ. 8. Επιλζξτε το ςφνολο των δεδομζνων και ςχεδιάςτε πλαίςιο και πλζγμα χρϊματοσ τθσ αρεςκείασ ςασ. 9. Το κελί Α1 γεμίςτε το με ζνα χρϊμα τθσ αρεςκείασ ςασ. 10. Επιλζξτε τθν περιοχι Β2:G7 και ςτθ ςυνζχεια το μενοφ Δεδομζνα Ταξινόμθςθ. Ορίςτε να γίνει φκίνουςα ταξινόμθςθ κατά «Ϊρεσ Ανάγνωςθσ», προςζχοντασ να είναι επιλεγμζνο το «Υπάρχει γραμμι κεφαλίδων». 11. Επιλζξτε τθν περιοχι Β2:G7. Από το μενοφ Δεδομζνα επιλζξτε Φίλτρο Αυτόματο Φίλτρο. Στο κελί D2 πατιςτε ςτο και επιλζξτε Ρλθροφορικι. 12. Ρατιςτε ςτο και ςτθ ςυνζχεια επιλζξτε (Πλα) για να επανεμφανιςτοφν όλα μασ τα δεδομζνα. 13. Στο κελί C2 πατιςτε ςτο και επιλζξτε «Κορίτςι». Στθ ςυνζχεια πθγαίνετε ςτο κελί F2, πατιςτε πάλι ςτο και επιλζξτε (Ρροςαρμογι ). Στο πλαίςιο διαλόγου επιλζξτε είναι μεγαλφτερο από και ςυμπλθρϊςτε τθν τιμι 5. 63

68 Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 64

69 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΘΜΑ: ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Βϋ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΘΤΑ 3:ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 «Επεξεργαςία Δεδομζνων και Υπολογιςτικά Φφλλα» ΙΙΙ. Υπολογιςμοί ςτο λογιςμικό Υπολογιςτικά Φφλλα ΜΕΟΣ Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο Κακθγθτι:. Σχολείο:.. Τάξθ: Β Χϊροσ: Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ Θμερομθνία: Διδακτικζσ Ϊρεσ: 2 ΣΚΟΡΟΣ ΣΤΟΧΟΙ Να χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ τισ δυνατότθτεσ που παρζχει το λογιςμικό των Υπολογιςτικϊν Φφλλων ςτθν πραγματοποίθςθ υπολογιςμϊν ςε κατθγοριοποιθμζνα δεδομζνα. Μετά το τζλοσ τθσ διδακτικισ ενότθτασ οι μακθτζσ πρζπει να είναι ςε κζςθ: ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Να επιλζγουν και να εκτελοφν τισ βαςικζσ αρικμθτικζσ πράξεισ που είναι απαραίτθτεσ για τθν επεξεργαςία αρικμθτικϊν δεδομζνων. Να χρθςιμοποιοφν τθ λαβι ςυμπλιρωςθσ προκειμζνου να εξοικονομοφν χρόνο ςτθν εκτζλεςθ των απαραίτθτων πράξεων. Να χρθςιμοποιοφν κατάλλθλα τθ ςχετικι και τθν απόλυτθ αναφορά ενόσ κελιοφ για τθν εκτζλεςθ αρικμθτικϊν πράξεων. Να ςυνειδθτοποιοφν ότι ο υπολογιςτισ δεν ελζγχει τθν πικανότθτα φπαρξθσ λογικϊν λακϊν ςτισ πράξεισ που εκτελοφμε. Ρίνακασ, Υπολογιςτισ, Βιντεοπροβολζασ, Λογιςμικό «Υπολογιςτικϊν Φφλλων», Φφλλο Εργαςίασ. ΡΘΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ Σχολικό Βιβλίο Ρλθροφορικισ Ο.Ε.Δ.Β. 2009, Σταμζλοσ Excel Εφαρμογζσ & Αςκιςεισ, εκδόςεισ Ραπαςωτθρίου, Excel Υπολογιςτικά Φφλλα & Γραφιματα, Computer Steps 2007, ιςτοςελίδεσ

70 ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ Ερωταποκρίςεισ, Ειςιγθςθ, Επίδειξθ, Ανακαλυπτικι Διδαςκαλία, Ρρακτικι Άςκθςθ. 1 θ διδακτικι ϊρα ΜΕΟΣ Β ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (4ϋ) Στθ φάςθ αυτι γίνεται ςφντομθ αξιολόγθςθ του προθγοφμενου μακιματοσ και μζςω μιασ ςφντομθσ ειςιγθςθσ του εκπαιδευτικοφ καταγράφονται το κζμα και οι ςτόχοι του μακιματοσ. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (35 ) Ραρουςίαςθ Μακθματικϊν Τφπων ςτα Υπολογιςτικά Φφλλα Με ςφντομθ ειςιγθςθ και επίδειξθ ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει πωσ εκτελοφνται οι βαςικζσ αρικμθτικζσ πράξεισ ςε ζνα Υ. Φ., επιςθμαίνοντασ τθν εξοικονόμθςθ χρόνου που ςυντελείται. Λδιαίτερθ αναφορά πρζπει να δοκεί ςτο γεγονόσ ότι ο Θ/Υ δεν ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ κάποιου λογικοφ λάκουσ ςτουσ τφπουσ που ορίηουμε. Κακοδθγοφμενθ Ατομικι Ρρακτικι Επεξεργαςία Διανζμεται ςτουσ μακθτζσ ζνα φφλλο εργαςίασ, το οποίο καλοφνται να ακολουκιςουν. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςε αυτι τθ φάςθ είναι υποςτθρικτικόσ και κακοδθγθτικόσ. ΜΕΟΣ Γ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (2 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (4 ) Οι μακθτζσ καλοφνται να απαντιςουν ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 1. Για να πραγματοποιθκεί μία πράξθ ςε ζνα κελί, είναι απαραίτθτο να βάλλουμε πρϊτα το ςφμβολο ( = ) και μετά τθν πράξθ: Σ Λ 2. Το Υ.Φ. ζχει τθ δυνατότθτα να ελζγχει τθν φπαρξθ λογικοφ λάκουσ όταν εκτελεί ζνα μακθματικό υπολογιςμό που του ορίηουμε: Σ Λ 3. Αν αλλάξουμε το περιεχόμενο ενόσ κελιοφ ςε ζνα Υπολογιςτικό Φφλλο, πρζπει να ορίςουμε ξανά όποιουσ υπολογιςμοφσ το χρθςιμοποιοφν: Σ Λ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ Ανατίκεται ςτουσ μακθτζσ να ολοκλθρϊςουν το Φφλλο Εργαςίασ, το οποίο τουσ ζχει διανεμθκεί. Επίςθσ, θ ερϊτθςθ 13 τθσ 2 θσ Άςκθςθσ αυτό-αξιολόγθςθσ. Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 66

71 ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ Ι Επεξεργαςία δεδομζνων και Υπολογιςτικά Φφλλα Υπολογιςμοί ςτο λογιςμικό Υπολογιςτικό Φφλλο Στο ςθμερινό μάκθμα κα καταπιαςτοφμε με το πωσ εκτελοφνται οι βαςικζσ αρικμθτικζσ πράξεισ που απαιτοφνται για τθν επεξεργαςία αρικμθτικϊν δεδομζνων ςτο περιβάλλον των Υπολογιςτικϊν Φφλλων. (Σθμ. Ρρζπει να διακζτετε το αρχείο Τφποι1.xls). Σασ ηθτείται να υλοποιιςετε προςεκτικά τα παρακάτω βιματα: 1. Ανοίξτε τον υπολογιςτι και φορτϊςτε το λογιςμικό Υπολογιςτικοφ Φφλλου. 2. Ανοίξτε το βιβλίο εργαςίασ με όνομα «Τφποι_1» που είναι αποκθκευμζνο ςτον προςωπικό ςασ φάκελο. 3. Στο Φφλλο «Τφποι1_1» υπολογίςτε ςτο κελί Ε2 το άκροιςμα των αρικμϊν 10 και Στο κελί Ε5 βρείτε το άκροιςμα των κελιϊν Β5 και C5. 5. Στο κελί E8 υπολογίςτε τθ διαφορά των κελιϊν B8 και C8. 6. Στο κελί Ε13 προςδιορίςτε το γινόμενο του 10 με το Στο κελί Ε16 βρείτε το γινόμενο των κελιϊν Β16 και C Στο κελί Ε19 υπολογίςτε το πθλίκο των κελιϊν Β19 και C Μπορείτε να αιτιολογιςετε το αποτζλεςμα που εμφανίηεται ςτο κελί Ε26; 10. Στο κελί Ν3 βρείτε το γινόμενο των κελιϊν Κ3 και L Στο κελί N9 υπολογίςτε το τετράγωνο του αρικμοφ που προκφπτει ςαν άκροιςμα των κελιϊν Κ9 και L Στο κελί N13 εμφανίςτε τον αρικμό που προκφπτει όταν υψϊςουμε το 2 ςε δφναμθ ίςθ με το άκροιςμα των κελιϊν Κ13 και L Στο Φφλλο «Τφποι1_2» προςπακιςτε να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα κάνοντασ χριςθ των απαραίτθτων μακθματικϊν τφπων. Το Φφλλο «Τφποι1_Άςκθςθ» ςασ δίδεται ςαν άςκθςθ. Κάνοντασ χριςθ των κατάλλθλων μακθματικϊν τφπων: 1. Στθ ςτιλθ Ε να υπολογίςετε το γινόμενο τθσ τιμισ μονάδοσ επί τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου προϊόντοσ. 2. Στθ ςτιλθ G να υπολογίςετε τθν αξία μετά τθν ζκπτωςθ ςε κάκε προϊόν. 67

72 3. Στθ ςτιλθ Θ να εμφανίςετε το ΦΡΑ για τθν αντίςτοιχθ κακαρι αξία. 4. Στθ ςτιλθ Λ να εμφανίςετε το άκροιςμα τθσ κακαρισ αξίασ και του ΦΡΑ για κάκε προϊόν. 5. Τζλοσ, ςτο κελί Ε7 να υπολογίςετε το άκροιςμα των μεικτϊν αξιϊν των προϊόντων. Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 68

73 2 θ διδακτικι ϊρα ΜΕΟΣ Β ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (5ϋ) Στθ φάςθ αυτι γίνεται ςφντομθ αξιολόγθςθ του προθγοφμενου μακιματοσ και καταγράφονται οι ςτόχοι του μακιματοσ. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (32 ) Διαλεκτικι Επεξεργαςία Ο εκπαιδευτικόσ κάνοντασ χριςθ των ερωταποκρίςεων προςπακεί να προβλθματίςει τουσ μακθτζσ ςτο κατά πόςον κα ιταν εφικτό να αντιμετωπιςτεί ζνα μεγάλο πλικοσ μακθματικϊν υπολογιςμϊν. Κακοδθγοφμενθ Ατομικι Ρρακτικι Επεξεργαςία Ο εκπαιδευτικόσ διανζμει ζνα φφλλο εργαςίασ ςτουσ μακθτζσ το οποίο πρζπει να εφαρμόςουν. Κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ ϊρασ που απομζνει, δρα ςυμβουλευτικά και επεμβαίνει όποτε χρειαςτεί. ΜΕΟΣ Γ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (3 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (5 ) Οι μακθτζσ καλοφνται να απαντιςουν ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 1. Απόλυτθ αναφορά ενόσ κελιοφ ςε ζναν τφπο είναι θ ακριβισ κζςθ του κελιοφ, ανεξάρτθτα από τθ κζςθ του κελιοφ που περιζχει τον τφπο: 2. Μποροφμε να αντιγράψουμε το μακθματικό τφπο από ζνα κελί ςε παρακείμενα, χρθςιμοποιϊντασ τθ λαβι ςυμπλιρωςθσ: 3. Με τθ λαβι ςυμπλιρωςθσ μποροφμε να αντιγράψουμε τφπουσ που περιζχουν μόνο πρόςκεςθ και πολλαπλαςιαςμό: ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ Σ Λ Σ Λ Σ Λ Ανατίκεται ςτουσ μακθτζσ να ολοκλθρϊςουν το Φφλλο Εργαςίασ, το οποίο τουσ ζχει διανεμθκεί. 69

74 ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΙΙ Επεξεργαςία δεδομζνων και Υπολογιςτικά Φφλλα Υπολογιςμοί ςτο λογιςμικό Υπολογιςτικό Φφλλο Στο ςθμερινό μάκθμα κα αςχολθκοφμε με κάποιεσ επιπρόςκετεσ δυνατότθτεσ που μασ παρζχει το περιβάλλον των Υπολογιςτικϊν Φφλλων για τθν εκτζλεςθ των βαςικϊν αρικμθτικϊν πράξεων. (Κα πρζπει να διακζτετε τo αρχείo Τφποι2.xls). Σασ ηθτείται να υλοποιιςετε προςεκτικά τα παρακάτω βιματα: 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργαςίασ με όνομα «Τφποι_2» που είναι αποκθκευμζνο ςτον προςωπικό ςασ φάκελο. Στο Φφλλο «Τφποι2_1», αρχικά, πρζπει να υπολογίςετε ςτθ ςτιλθ Ε (κελιά Ε2:Ε6) το γινόμενο των αντίςτοιχων ςτοιχείων των ςτθλϊν Β και C. 2. Στο κελί Ε2 εμφανίςτε το γινόμενο των κελιϊν Β2 και C2. 3. Μεταφζρετε το δείκτθ του ποντικιοφ ςτθν κάτω δεξιά γωνία του κελιοφ Ε2, όπου υπάρχει ζνα μικρό τετράγωνο. Ραρατθριςτε ότι ο δείκτθσ του ποντικιοφ αλλάηει ςχιμα και μετατρζπεται ςε ςταυρό. 4. Από αυτι τθ κζςθ κάντε μεταφορά και απόκεςθ μζχρι το κελί Ε6. 5. Μπορείτε να εξθγιςετε τι ςυνζβθ; 6. Στο κελί B11 πλθκτρολογιςτε τον αρικμό του οποίου κζλετε να εμφανίςετε τθν προπαίδεια. 7. Στο κελί Β16 υπολογίςτε το γινόμενο του κελιοφ Β11 με το κελί B Επαναλάβετε τα βιματα 3 και 4. Αυτι τθ φορά όμωσ, εκτελζςτε μεταφορά και απόκεςθ μζχρι το κελί Κ Μάλλον πιγε κάτι ςτραβά. Μπορείτε να ερμθνεφςετε το αποτζλεςμα; 10. Ρωσ μποροφμε να εμφανίςουμε το επικυμθτό αποτζλεςμα; Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 70

75 11. Στo Φφλλο «Τφποι2_2» προςπακιςτε ςτθ ςτιλθ x (C) να υπολογίςετε τθ μετατόπιςθ μετά από αντίςτοιχο χρόνο t (Β), ενϊ ςτθ ςτιλθ Δx (D), να εμφανίςετε τθ διαφορά ςτθ μετατόπιςθ μεταξφ δφο διαδοχικϊν χρονικϊν ςτιγμϊν. Το Φφλλο «Τφποι2_Άςκθςθ» ςασ δίδεται ςαν άςκθςθ. Κάνοντασ χριςθ των κατάλλθλων μακθματικϊν τφπων: 1. Στθ ςτιλθ F να εμφανίςετε τον αρικμό των αγϊνων ςτουσ οποίουσ ζχει θττθκεί θ αντίςτοιχθ ομάδα ςτο πρωτάκλθμα. 2. Στθ ςτιλθ G να υπολογίςετε τουσ βακμοφσ που ζχει ςυγκεντρϊςει κάκε μία ομάδα ςτο πρωτάκλθμα. 3. Στθ ςτιλθ Θ να εμφανίςετε το ποςοςτό των νικϊν των ομάδων επί του πλικουσ των αγωνιςτικϊν του πρωτακλιματοσ. 71

76 Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 72

77 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΘΜΑ: ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Βϋ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ενότθτα 3:ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Επεξεργαςία Δεδομζνων και Υπολογιςτικά Φφλλα IV. Χριςθ ςυναρτιςεων ςτο λογιςμικό Υπολογιςτικά Φφλλα ΜΕΟΣ Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΡΟΣ ΣΤΟΧΟΙ Ονοματεπϊνυμο Κακθγθτι: Σχολείο:.. Τάξθ: Β Χϊροσ: Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ Θμερομθνία: Διδακτικζσ Ϊρεσ: 2 Να χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ τισ βαςικζσ ςυναρτιςεισ που παρζχει το περιβάλλον ενόσ Υπολογιςτικοφ Φφλλου για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων και τθν παραγωγι χριςιμων πλθροφοριϊν. Μετά το τζλοσ τθσ διδακτικισ ενότθτασ οι μακθτζσ πρζπει να είναι ςε κζςθ: Να εξθγοφν ποφ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τισ ςυναρτιςεισ. Να περιγράφουν τθ λειτουργία των βαςικϊν ςυναρτιςεων (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, IF, COUNTIF, INT). Να χρθςιμοποιοφν τθν κατάλλθλθ κάκε φορά ςυνάρτθςθ, ανάλογα με τθν επεξεργαςία των δεδομζνων. Να ςυνειδθτοποιοφν τθν ωφζλεια που προκφπτει από ςυναρτιςεων κατά τθν επεξεργαςία των δεδομζνων. ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ τθ χριςθ των Ρίνακασ, υπολογιςτισ, βιντεοπροβολζασ, λογιςμικό «Υπολογιςτικϊν Φφλλων», φφλλο εργαςίασ. ΡΘΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ Σχολικό Βιβλίο Ρλθροφορικισ Ο.Ε.Δ.Β. 2009, Σταμζλοσ Excel Εφαρμογζσ & Αςκιςεισ, εκδόςεισ Ραπαςωτθρίου, Excel Υπολογιςτικά Φφλλα & Γραφιματα, Computer Steps 2007, ιςτοςελίδεσ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ Ερωταποκρίςεισ, Ειςιγθςθ, Επίδειξθ, Ανακαλυπτικι Διδαςκαλία, Ρρακτικι Άςκθςθ. 73

78 1 θ διδακτικι ϊρα ΜΕΟΣ Β ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΡΟΕΛΑ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (5ϋ) Στθ φάςθ αυτι γίνεται ςφντομθ αξιολόγθςθ του προθγοφμενου μακιματοσ και μζςω μιασ ςφντομθσ ειςιγθςθσ του εκπαιδευτικοφ καταγράφονται το κζμα και οι ςτόχοι του μακιματοσ. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (34 ) Ραρουςίαςθ Μακθματικϊν Τφπων ςτα Υπολογιςτικά Φφλλα. Με ςφντομθ ειςιγθςθ και επίδειξθ ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει πωσ χρθςιμοποιοφνται και πωσ λειτουργοφν οι βαςικζσ ςυναρτιςεισ (SUM, AVERAGE, MIN, MAX) ςε ζνα Υ. Φ., επιςθμαίνοντασ τθν εξοικονόμθςθ χρόνου που ςυντελείται, όταν ζχουμε μεγάλο όγκο δεδομζνων. Κακοδθγοφμενθ Ατομικι Ρρακτικι Επεξεργαςία Διανζμεται ςτουσ μακθτζσ ζνα φφλλο εργαςίασ, το οποίο καλοφνται να ακολουκιςουν. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςε αυτι τθ φάςθ είναι υποςτθρικτικόσ και κακοδθγθτικόσ. ΜΕΟΣ Γ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (2 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (4 ) Οι μακθτζσ καλοφνται να απαντιςουν ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 1. Ζνα κελί μπορεί να περιζχει αρικμό, κείμενο, ι ςυνάρτθςθ. Σ Λ 2. Για να υπολογίςουμε το άκροιςμα μιασ περιοχισ κελιϊν, κα Σ Λ χρθςιμοποιιςουμε τθ ςυνάρτθςθ SUM. 3. Για να χρθςιμοποιιςουμε τθ ςυνάρτθςθ AVERAGE είναι απαραίτθτο όλα τα κελιά να είναι ςυνεχόμενα. Σ Λ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ Ανατίκεται ςτουσ μακθτζσ να ολοκλθρϊςουν το Φφλλο Εργαςίασ, το οποίο τουσ ζχει διανεμθκεί. Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 74

79 ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ Ι Επεξεργαςία δεδομζνων και Υπολογιςτικά Φφλλα Χριςθ ςυναρτιςεων ςτο λογιςμικό Υπολογιςτικό Φφλλο Στο ςθμερινό μάκθμα κα αναφερκοφμε ςε μερικζσ βαςικζσ ςυναρτιςεισ που μασ παρζχει το περιβάλλον των Υπολογιςτικϊν Φφλλων για τθν επεξεργαςία αρικμθτικϊν δεδομζνων. (Απαιτείται το αρχείο Συναρτιςεισ_1). Σασ ηθτείται να υλοποιιςετε προςεκτικά τα παρακάτω βιματα: 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργαςίασ με όνομα «Συναρτιςεισ_1» που είναι αποκθκευμζνο ςτον προςωπικό ςασ φάκελο. 2. Στο Φφλλο «Συναρτιςεισ1_1» υπολογίςτε ςτο κελί D6 το άκροιςμα των κελιϊν Β4:Β8 κάνοντασ χριςθ τθσ ςυνάρτθςθσ SUM. Κα χρθςιμοποιιςουμε τον οδθγό ςυναρτιςεων. Επιλζξτε αρχικά το μενοφ Ειςαγωγι Συνάρτθςθ (εναλλακτικά κάντε κλικ ςτο κουμπί τθσ βαςικισ γραμμισ εργαλείων). Στθ ςυνζχεια επιλζξτε τθ ςυνάρτθςθ που επικυμείτε. Στο πλαίςιο που κα εμφανιςτεί πρζπει να προςδιορίςετε τα κατάλλθλα ορίςματα. 3. Στο κελί D14 βρείτε το άκροιςμα των κελιϊν Β11:F Στο κελί D25 υπολογίςτε τo άκροιςμα των κατάλλθλων κελιϊν. 5. Υπολογίςτε ςτο κελί L6 το μζςο όρο των κελιϊν J4:J8 χρθςιμοποιϊντασ τθ ςυνάρτθςθ AVERAGE. 6. Στο κελί L14 εμφανίςτε το μζςο όρο των κελιϊν J11:N Στο κελί L25 υπολογίςτε τo μζςο όρο των κατάλλθλων κελιϊν. 8. Στο Φφλλο «Συναρτιςεισ1_2» εμφανίςτε ςτο κελί D6 το μεγαλφτερο των κελιϊν Β4:Β8 κάνοντασ χριςθ τθσ ςυνάρτθςθσ MAX. 9. Στο κελί D14 βρείτε το μεγαλφτερο ςτοιχείο των κελιϊν Β11:F Στο κελί D25 υπολογίςτε το μεγαλφτερο τθσ κατάλλθλθσ περιοχισ κελιϊν. 11. Εμφανίςτε ςτο κελί L6 το μικρότερο ςτοιχείο των κελιϊν J4:J8 χρθςιμοποιϊντασ τθ ςυνάρτθςθ MIN. 12. Στο κελί L14 βρείτε το μικρότερο ςτοιχείο των κελιϊν J11:N Στο κελί L25 προςδιορίςτε το μικρότερο ςτοιχείο τθσ κατάλλθλθσ 75

80 περιοχισ κελιϊν. Το Φφλλο «Συναρτιςεισ1_Άςκθςθ» ςασ δίδεται ςαν άςκθςθ. 1. Στα κελιά C4:F7 πλθκτρολογιςτε ενδεικτικζσ πωλιςεισ των τεςςάρων υποκαταςτθμάτων τα τζςςερα τρίμθνα του οικονομικοφ ζτουσ. Κάνοντασ χριςθ των κατάλλθλων ςυναρτιςεων: 2. Στα κελιά G4:G7 και Θ4:Θ7 να υπολογίςετε το ςφνολο και το μζςο όρο των πωλιςεων αντίςτοιχα, ανά τρίμθνο. 3. Στα κελιά C9:F9 να εμφανίςετε το ςφνολο των πωλιςεων κάκε υποκαταςτιματοσ. 4. Στα κελιά C10:F10 να υπολογίςετε το μζςο όρο των πωλιςεων κάκε υποκαταςτιματοσ. 5. Στα κελιά C11:F11 να βρείτε τισ μεγαλφτερεσ πωλιςεισ κάκε υποκαταςτιματοσ. 6. Στα κελιά C11:F11 να βρείτε τισ μικρότερεσ πωλιςεισ κάκε υποκαταςτιματοσ. 7. Στο κελί C14 να υπολογίςετε τισ ςυνολικζσ πωλιςεισ και των τεςςάρων υποκαταςτθμάτων. 8. Στα κελιά C18:F18 να εμφανίςετε τα ποςοςτά των πωλιςεων κάκε υποκαταςτιματοσ επί του ςυνόλου των πωλιςεων και των τεςςάρων υποκαταςτθμάτων. Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 76

81 2 θ διδακτικι ϊρα ΜΕΟΣ Β ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (5ϋ) Γίνεται ςφντομθ αξιολόγθςθ του προθγοφμενου μακιματοσ και καταγράφονται οι ςτόχοι του μακιματοσ. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (34ϋ) Ραρουςίαςθ Μακθματικϊν Τφπων ςτα Υπολογιςτικά Φφλλα. Με ςφντομθ ειςιγθςθ και επίδειξθ ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει πωσ χρθςιμοποιοφνται και πωσ λειτουργοφν οι βαςικζσ ςυναρτιςεισ (IF, COUNTIF, INT) ςε ζνα Υ. Φ. Κακοδθγοφμενθ Ατομικι Ρρακτικι Επεξεργαςία Ο εκπαιδευτικόσ διανζμει ζνα φφλλο εργαςίασ ςτουσ μακθτζσ, το οποίο πρζπει να εφαρμόςουν. Κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ ϊρασ που απομζνει δρα ςυμβουλευτικά και επεμβαίνει όποτε χρειαςτεί. Οι ευκολίεσ από τθ χριςθ του Υπολογιςτικοφ Φφλλου Ο εκπαιδευτικόσ και οι μακθτζσ ςυηθτοφν και καταγράφουν τα οφζλθ από τθ χριςθ των ςυναρτιςεων και των άλλων ευκολιϊν, τισ οποίεσ προςφζρει το Υπολογιςτικό Φφλλο ςτθν επεξεργαςία των δεδομζνων. Τα Δεδομζνα, οι Ρλθροφορίεσ και ο Υπολογιςτισ. ΜΕΟΣ Γ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΛΩΣΘ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΚΕΣΘ ΕΓΑΣΛΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (2 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (4 ) Οι μακθτζσ καλοφνται να απαντιςουν ςτθν παρακάτω ερϊτθςθ: Ροια είναι θ χρθςιμότθτα των ςυναρτιςεων ςτο Υπολογιςτικό Φφλλο; ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ Ανατίκεται ςτουσ μακθτζσ να ολοκλθρϊςουν το Φφλλο Εργαςίασ, το οποίο τουσ ζχει διανεμθκεί. Επίςθσ κάποια από τα παρακάτω: Ερϊτθςθ 14 τθσ 2 θσ Άςκθςθσ αυτό-αξιολόγθςθσ, ςελ.162 του ςχολ. βιβλίου. Δραςτθριότθτα 7, ςελ.163 του ςχολικοφ βιβλίου. 77

82 ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΙΙ Επεξεργαςία δεδομζνων και Υπολογιςτικά Φφλλα Χριςθ ςυναρτιςεων ςτο λογιςμικό Υπολογιςτικό Φφλλο Στο ςθμερινό μάκθμα κα αναφερκοφμε ςε μερικζσ βαςικζσ ςυναρτιςεισ που μασ παρζχει το περιβάλλον των Υπολογιςτικϊν Φφλλων για τθν επεξεργαςία αρικμθτικϊν δεδομζνων. (Ρρζπει να διακζτετε το αρχείο Συναρτιςεισ2.xml). Σασ ηθτείται να υλοποιιςετε προςεκτικά τα παρακάτω βιματα: 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργαςίασ με όνομα «Συναρτιςεισ_2» που είναι αποκθκευμζνο ςτον προςωπικό ςασ φάκελο. 2. Στο Φφλλο «Συναρτιςεισ2_1» κάνοντασ χριςθ τθσ ςυνάρτθςθσ IF, αν το κελί Β5 είναι ίςο με 20 εμφανίςτε τθν ζκφραςθ "Συγχαρθτιρια!", διαφορετικά εμφανίςτε τθν ζκφραςθ "Δοκίμαςε ξανά". 3. Στα κελιά D13:D14, αν τα ζςοδα είναι περιςςότερα από τα αντίςτοιχα ζξοδα, εμφανίςτε τθν ζκφραςθ "Μπράβο!", διαφορετικά εμφανίςτε τθν ζκφραςθ "Απαιτείται προςπάκεια". 4. Μπορείτε να προβλζψετε τι κα εμφανιςτεί τελικά, αν ςυντάξουμε τθ ςυνάρτθςθ IF όπωσ ςτο κελί F21; Ρλθκτρολογιςτε τθν απάντθςι ςασ ςτο κελί F Χρθςιμοποιϊντασ τθ ςυνάρτθςθσ IF να απαντιςετε εάν διατθρείται θ μθχανικι ενζργεια τισ χρονικζσ ςτιγμζσ t2 και t3 ςε ςχζςθ με τθ χρονικι ςτιγμι t1. Να εμφανίηεται θ ζκφραςθ "Διατθρείται" εάν αυτό ιςχφει ι "Δεν Διατθρείται" ςε διαφορετικι περίπτωςθ. 6. Στο Φφλλο «Συναρτιςεισ2_2» προςδιορίςτε ςτο κελί D7 πόςεσ φορζσ εμφανίηεται ο αρικμόσ 10 ςτα κελιά Β5:Β9 κάνοντασ χριςθ τθσ ςυνάρτθςθσ COUNTIF. 7. Στο κελί D21 βρείτε πόςεσ φορζσ εμφανίηεται θ ζκφραςθ Ναι. 8. Στο κελί L5 εμφανίςτε ποιο είναι το ακζραιο μζροσ του αρικμοφ που βρίςκεται ςτο κελί J5 χρθςιμοποιϊντασ τθ ςυνάρτθςθ INT. 9. Στο κελί L8 προςδιορίςτε ποιο είναι το ακζραιο μζροσ του αρικμοφ που προκφπτει από τθ διαίρεςθ του 27 με το Στο κελί L15 εμφανίςτε πόςεσ εκατοντάδεσ ζχει ο αρικμόσ που βρίςκεται ςτο κελί J Στο κελί L18 εμφανίςτε πόςεσ δεκάδεσ ζχει ο αρικμόσ που βρίςκεται ςτο κελί J18. Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 78

83 12. Στο κελί L25 βρείτε πόςα λεπτά ακριβϊσ αντιςτοιχοφν ςτον αρικμό των δευτερολζπτων του κελιοφ J Στο κελί L28 υπολογίςτε πόςα δευτερόλεπτα περιςςεφουν από το παραπάνω βιμα. Το Φφλλο «Συναρτιςεισ2_Άςκθςθ» ςασ δίδεται ςαν άςκθςθ. Κάνοντασ χριςθ των κατάλλθλων ςυναρτιςεων: 1. Στα κελιά Θ4:Θ9 υπολογίςτε το μζςο όρο τθσ βακμολογίασ των μακθτϊν ςτα τρία τρίμθνα για το μάκθμα τθσ Ρλθροφορικισ. 2. Στα κελιά Λ4:Λ9 εάν ο μζςοσ όροσ κάκε μακθτι είναι μεγαλφτεροσ από 18,5 να εμφανίηεται "Άριςτα", ςε διαφορετικι περίπτωςθ "Ρολφ Καλά". 3. Στα κελιά Ε11:Θ11 εμφανίςτε το μζςο όρο τθσ βακμολογίασ των μακθτϊν ανά τρίμθνο. 4. Στο κελί G14 να βρείτε πόςοι μακθτζσ ζχουν μικρό όνομα "Κωνςταντίνοσ". 5. Στο κελί G16 να εμφανίςετε πόςοι μακθτζσ ζχουν βακμό 20 ςτο τρίτο τρίμθνο. 6. Στο κελί G14 να βρείτε πόςοι μακθτζσ ζλαβαν χαρακτθριςμό "Άριςτα". 79

84 Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 80

85 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΘΜΑ: ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΘΤΑ 3:ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 «Γραφιματα και παρουςιάςεισ» ΜΕΟΣ Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΡΟΣ ΣΤΟΧΟΙ Ονοματεπϊνυμο κακθγθτι: Σχολείο:.. Τάξθ: Β Χϊροσ: Αίκουςα εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ Θμερομθνία: Διδακτικζσ ϊρεσ: 2 Να κατανοιςουν οι μακθτζσ τθ χρθςιμότθτα του λογιςμικοφ παρουςίαςθσ και να είναι ςε κζςθ να το χειρίηονται για τθ δθμιουργία απλϊν παρουςιάςεων. Στο τζλοσ του μακιματοσ, ο μακθτισ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ: Να κατανοεί τθ ςθμαςία τθσ παρουςίαςθσ δεδομζνων με γραφικό τρόπο. Να επεξθγεί τισ πλθροφορίεσ, οι οποίεσ εμφανίηονται ςε απλά γραφιματα. Να αναφζρει τα πλεονεκτιματα, τα οποία προςφζρει θ χριςθ ενόσ λογιςμικοφ παρουςίαςθσ. Να μποροφν να δθμιουργοφν απλά γραφιματα, με τθ βοικεια ενόσ λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων. Να επεξεργάηονται / τροποποιοφν με κατάλλθλο τρόπο τα γραφιματα, που δθμιοφργθςαν. Να δθμιουργοφν μια ςφντομθ παρουςίαςθ με τθ χριςθ του λογιςμικοφ Ραρουςιάςεων. Να τροποποιοφν (προςκζτουν / αφαιροφν) ςτοιχεία από ζνα αρχείο παρουςιάςεων. Να ειςάγουν ςτοιχεία πολυμζςων (εικόνεσ / ιχουσ / βίντεο) ςε ζνα αρχείο παρουςιάςεων. ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ρίνακασ μαρκαδόρου, βιντεοπροβολζασ, θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, διαφάνειεσ Θ/Υ, λογιςμικό Υπολογιςτικοφ Φφλλου, λογιςμικό Ραρουςιάςεων, Λςτοςελίδεσ Διαδικτφου, οι οποίεσ αναφζρονται ςτο κζμα. ΡΘΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 81

86 Σχολικό Βιβλίο Πληροφορικήσ Ο.Ε.Δ.Β. Ακινα 2009, Πληροφορική Γυμναςίου Βιβλίο Εκπαιδευτικοφ Ο.Ε.Δ.Β. Ακινα 2007, Δημιουργικζσ παρουςιάςεισ με το PowerPoint, Computer Steps 2007, ιςτοςελίδεσ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ Συνδυαςμόσ εποικοδομθτικισ μεκόδου διδαςκαλίασ και κατευκυνόμενθσ ανακαλυπτικισ. 1θ διδακτικι ϊρα ΜΕΟΣ Β ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΡΟΕΛΑ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (5ϋ) Σφντομθ εξζταςθ εννοιϊν του προθγοφμενου κεφαλαίου. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (32 ) Επεξιγθςθ τθσ ζννοιασ «Γράφθμα». Ανάκλθςθ με το Φφλλο Υπολογιςμοφ, του αρχείου τθσ εικόνασ 8.3. Επιλογι των κατάλλθλων ςτθλϊν από το αρχείο υπολογιςτικοφ φφλλου. Δθμιουργία του Γραφιματοσ. Επιλογι τφπων γραφθμάτων / ςχολιαςμόσ πλεονεκτθμάτων μειονεκτθμάτων του κακενόσ από αυτά. Εκτζλεςθ Φφλλου Εργαςίασ. ΜΕΟΣ Γ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (3 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (5 ) Αναφζρετε ζνα λογιςμικό με το οποίο μποροφμε να δθμιουργιςουμε γραφιματα από τα δεδομζνα μασ. Αναφζρετε τζςςερισ τουλάχιςτον τφπουσ γραφθμάτων. ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ Στουσ μακθτζσ ανατίκεται για το ςπίτι να απαντιςουν ςτισ Ερωτιςεισ 1 και 2 τθσ ςελ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 82

87 ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ Ι «Δθμιουργία γραφθμάτων» ΤΑΞΘ/ΤΜΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: Ανοίξτε τον υπολογιςτι και περιμζνετε μζχρι να εμφανιςτεί θ Επιφάνεια Εργαςίασ. 2. Φορτϊςτε το Φφλλο Υπολογιςμϊν (Excel ι Calc του OpenOffice). 3. Δθμιουργιςτε ζνα νζο αρχείο και αποκθκεφςτε το με όνομα Ζρευνα. 4. Επιλζξτε τα κελιά από Α1 ζωσ F1 και πατιςτε το πλικτρο ςυγχϊνευςθσ ϊςτε να δθμιουργθκεί από αυτά ζνα μόνο κελί. 5. Στο ςυγχωνευμζνο κελί, γράψτε τθν επικεφαλίδα του πίνακα τθσ εικόνασ 8.3, με Γραμματοςειρά Calibri, μζγεκοσ 14, Ζντονα, ςτοίχιςθ ςτο κζντρο. 6. Στα κελιά από A2 ζωσ F2, γράψτε τισ επικεφαλίδεσ που υπάρχουν ςτθν εικόνα 8.3. Τα γράμματα να είναι με Γραμματοςειρά Calibri, μζγεκοσ 12, Ζντονα, ςτοίχιςθ ςτο κζντρο. 7. Αυξιςτε το μζγεκοσ των κελιϊν ϊςτε να χωροφν ςε αυτά οι επικεφαλίδεσ. 8. Επιλζξτε τα κελιά από Α2 ζωσ F2 και αλλάξτε το χρϊμα τουσ. 9. Συμπλθρϊςτε με τα δεδομζνα, γράφοντάσ τα γραμμι - γραμμι. Μθν ξεχνάτε κάκε φορά που γράφετε μία ι δφο γραμμζσ, να αποκθκεφετε τα δεδομζνα ςασ. 10. Στοιχίςτε ςτο κζντρο τα δεδομζνα τθσ ςτιλθσ «Ϊρεσ ανάγνωςθσ». 11. Επιλζξτε (με τθ βοικεια και του πλικτρου Ctrl) τισ ςτιλεσ Πνομα και Ϊρεσ ανάγνωςθσ. 12. Με βάςθ αυτά τα δφο πεδία δθμιουργιςτε ζνα γράφθμα Στθλϊν, παρόμοιο με το παρακάτω: 83

88 13. Επιλζξτε τον τίτλο του γραφιματοσ (1) και προςπακιςτε να αλλάξετε τα χαρακτθριςτικά του (χρϊμα γραμμάτων, μζγεκοσ, κτλ.) 14. Μετατρζψτε το γράφθμα κατά ςειρά ςε γράφθμα άβδων, Γραμμϊν, Ρίττασ. Ροιο από τα γραφιματα αποδίδει κατά τθ γνϊμθ ςασ καλφτερα τθ ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ των δεδομζνων; Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 84

89 2 θ διδακτικι ϊρα ΜΕΟΣ Β ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (3ϋ) Σφντομθ επανάλθψθ των εννοιϊν του προθγοφμενου κεφαλαίου. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (35 ) Ξεκίνθμα με το λογιςμικό Ραρουςίαςθσ. Βαςικζσ λειτουργίεσ του λογιςμικοφ Ραρουςίαςθσ: o Ειςαγωγι φόντου. o Ειςαγωγι πλαιςίου κειμζνου. o Ειςαγωγι εικόνασ. o Ειςαγωγι νζασ διαφάνειασ. o Δθμιουργία εφζ. Εκτζλεςθ φφλλου εργαςίασ. ΜΕΟΣ Γ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (2 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (5 ) Με ποια ενζργεια μποροφμε να μεταφζρουμε γραφιματα ι δεδομζνα από ζνα άλλο λογιςμικό ςτο λογιςμικό Ραρουςίαςθσ; Ροιο λογιςμικό είναι κατάλλθλο για να κάνουμε παρουςιάςεισ; ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ Ανατίκεται για το ςπίτι, θ υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 12 τθσ ςελ. 161 με τθν επζκταςθ τα γραφιματα να μεταφερκοφν ςε αρχείο Ραρουςίαςθσ με κατάλλθλθ ειςαγωγι κειμζνου, φόντου και εφζ παρουςίαςθσ. 85

90 ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΙΙ «Δθμιουργία γραφθμάτων» ΤΑΞΘ/ΤΜΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: Ανοίξτε τον υπολογιςτι και περιμζνετε μζχρι να εμφανιςτεί θ επιφάνεια εργαςίασ. 2. Φορτϊςτε το Φφλλο Υπολογιςμϊν (Excel ι Calc του OpenOffice). 3. Ανοίξτε το αρχείο Ζρευνα, το οποίο είχατε δθμιουργιςει με το Φφλλο Εργαςίασ. 4. (Με ανοικτό το Φφλλο Υπολογιςμϊν) φορτϊςτε το λογιςμικό Ραρουςιάςεων του υπολογιςτι ςασ (PowerPoint ι Impress του OpenOffice). 5. Δθμιουργιςτε ζνα νζο αρχείο Ραρουςίαςθσ και αποκθκεφςτε το με όνομα Ραρουςίαςθ_Ζρευνασ. 6. Στθν πρϊτθ διαφάνεια, γράψτε τα ςτοιχεία του τμιματόσ ςασ, με τρόπο παρόμοιο με εκείνον που φαίνεται ςτθν εικόνα Δθμιουργιςτε μια νζα διαφάνεια ςτο λογιςμικό Ραρουςίαςθσ. 8. Αφαιρζςτε από αυτι τα πλαίςια κειμζνου, τα οποία δθμιουργοφνται αυτόματα. 9. Στο Φφλλο Υπολογιςμϊν επιλζξτε τα δεδομζνα ςασ (1) και ςτθ ςυνζχεια αντιγράψτε τα ςτθ δεφτερθ διαφάνεια του λογιςμικοφ Ραρουςίαςθσ(2), όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα. 10. Δθμιουργιςτε μια νζα τρίτθ- διαφάνεια και γράψτε τθ λζξθ «Τζλοσ». Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 86

91 11. Με τθν εντολι Ειςαγωγι Εικόνα, ειςάγεται μια εικόνα, θ οποία να δθλϊνει το τζλοσ, ςτθ διαφάνεια. 12. Με τθν εντολι Ρροβολι (ι πατϊντασ το πλικτρο F5), προβάλετε τισ διαφάνειζσ ςασ. 87

92 Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 88

93 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΘΜΑ: ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΘΤΑ 4:ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 «Νζεσ τεχνολογίεσ και επάγγελμα» ΜΕΟΣ Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΣΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΡΟΣ ΣΤΟΧΟΙ Ονοματεπϊνυμο κακθγθτι:.. Σχολείο: Τάξθ: Β Χϊροσ: Αίκουςα εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ Θμερομθνία: Διδακτικζσ ϊρεσ: 2 Να αντιλαμβάνονται τθ ςθμαςία αλλά και τθν επίδραςθ των Νζων Τεχνολογιϊν ςτισ διάφορεσ κατθγορίεσ επαγγελμάτων. Στο τζλοσ του μακιματοσ, οι μακθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ: Να περιγράφουν τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι Νζεσ Τεχνολογίεσ υποςτθρίηουν διάφορα επαγγζλματα. Να αναφζρουν νζα επαγγζλματα, τα οποία δθμιουργοφνται από τθν ειςαγωγι των νζων τεχνολογιϊν. Να περιγράφουν νζεσ μορφζσ εργαςίασ, όπωσ θ τθλεεργαςία Να αναλφουν τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ που πικανόν να ζχουν οι νζεσ τεχνολογίεσ και θ ςυνακόλουκθ παγκοςμιοποίθςθ των αγορϊν ςε κάποιουσ επαγγελματικοφσ χϊρουσ. Να αντιλαμβάνονται τθν αναγκαιότθτα τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθσ ανανζωςθσ τθσ γνϊςθσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Να αξιολογοφν τισ προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που κζλουν. Να κρατοφν κριτικι ςτάςθ απζναντι ςτισ μεταβολζσ που επιφζρουν οι Νζεσ Τεχνολογίεσ. ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ρίνακασ μαρκαδόρου, βιντεοπροβολζασ, θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, διαφάνειεσ Θ/Υ, Λςτοςελίδεσ Διαδικτφου, οι οποίεσ αναφζρονται ςτο κζμα. ΡΘΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ Σχολικό Βιβλίο Πληροφορικήσ Ο.Ε.Δ.Β. Ακινα 2009, Πληροφορική Γυμναςίου Βιβλίο Εκπαιδευτικοφ Ο.Ε.Δ.Β. Ακινα 2007, Πληροφορική Γυμναςίου, Ο.Ε.Δ.Β. Ακινα 2005, The New Division of Labor: How Computers Are 89

94 Creating the Next Job Market, Leve & Murname, Russel Sage Foundation 2004, ιςτοςελίδα ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ Εποικοδομθτικι μζκοδοσ, ςυηιτθςθ, εκτζλεςθ φφλλου εργαςίασ. 1 θ διδακτικι ϊρα ΜΕΟΣ Β ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (5ϋ) Σφντομθ εξζταςθ εννοιϊν του προθγοφμενου κεφαλαίου. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (35 ) Οι μακθτζσ περιγράφουν από τισ εμπειρίεσ τουσ ι βρίςκουν πλθροφορίεσ ςτο Διαδίκτυο ςχετικά με τθ ςυμβολι των νζων τεχνολογιϊν: o Στα τουριςτικά επαγγζλματα. o Στισ τράπεηεσ. o Στα νοςοκομεία. o Στα αρχιτεκτονικά / δικθγορικά / λοιπά γραφεία. o Στα πολυκαταςτιματα. o Στα εςτιατόρια. o Στα ςυνεργεία αυτοκινιτων. Εκπαίδευςθ από απόςταςθ. Υπθρεςίεσ προσ τον πολίτθ μζςω Διαδικτφου. Οι Ν.Τ. αλλάηουν τθ μορφι των επαγγελμάτων. ΜΕΟΣ Γ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (2 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (3 ) Ερωτιςεισ 1, 2 τθσ Άςκθςθσ Αυτοαξιολόγθςθσ 1, ςελ.171 του ςχολικοφ βιβλίου. ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ Στουσ μακθτζσ ανατίκενται κάποια από τα παρακάτω: Ερϊτθςθ 1 τθσ ςελ Ρρϊτθ και δεφτερθ από τισ ερωτιςεισ τθσ 2 θσ Άςκθςθσ Αυτόαξιολόγθςθσ. Δραςτθριότθτεσ 1,3,5 τθσ ςελ Ρροετοιμαςία κάποιων μακθτϊν για τθν παρουςίαςθ του Κζματοσ 3, ςελ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 90

95 ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ Ι Θ μθχανογράφθςθ του νοςοκομείου (βαςίηεται ςτθ Δραςτθριότθτα 4 τθσ ςελ.172) ΤΑΞΘ/ΤΜΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: Το νοςοκομείο τθσ περιοχισ ςασ εξυπθρετεί περίπου αςκενείσ το χρόνο. Ο αρικμόσ αυτόσ ιταν περίπου ο ίδιοσ και παλαιότερα, όπου δεν υπιρχε μθχανογράφθςθ. Τότε, τα ςτοιχεία και οι εξετάςεισ των αςκενϊν γράφονταν με το χζρι και τοποκετοφνταν ςε φακζλουσ. Τα τελευταία χρόνια το νοςοκομείο μθχανοργανϊκθκε και τα δεδομζνα των αςκενϊν καταχωροφνται θλεκτρονικά ςε μία Βάςθ Δεδομζνων (ΒΔ = Κατάλλθλα οργανωμζνθ ςυλλογι από ςτοιχεία, τα οποία ζχουν αποκθκευτεί θλεκτρονικά). Ζνασ αςκενισ επιςκζπτεται το νοςοκομείο, προκειμζνου να επαναλάβει μια εξζταςθ α) παλαιότερα β)τϊρα. Απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 1. Ραλαιότερα: Ροια διαδικαςία πρζπει να γίνει προκειμζνου να βρεκεί ο φάκελοσ του αςκενοφσ ϊςτε να ενθμερωκεί ο κεράπων ιατρόσ; Ρεριγράψτε. 2. Ραλαιότερα: Εκτιμιςτε χρονικά τθ διάρκεια τθσ παραπάνω διαδικαςίασ. 3. Τϊρα: Ροια διαδικαςία πρζπει να γίνει προκειμζνου να βρεκεί ο φάκελοσ του αςκενοφσ ϊςτε να ενθμερωκεί ο κεράπων ιατρόσ; 4. Τϊρα: Εκτιμιςτε χρονικά τθ διάρκεια αυτισ τθσ διαδικαςίασ. 5. Ραλαιότερα. Είναι δυνατόν ο φάκελοσ του αςκενοφσ να περιζχει ελλιπι ςτοιχεία ι ςτοιχεία τα οποία είναι δφςκολο να αξιοποιθκοφν; Αναφζρετε μερικοφσ λόγουσ: 6. Τϊρα. Είναι δυνατόν ο θλεκτρονικόσ φάκελοσ του αςκενοφσ να περιζχει ελλιπι ςτοιχεία; Ρόςο πικανό είναι αυτό κατά τθν άποψι ςασ; 7. Ραλαιότερα: Ζςτω, ότι τισ εξετάςεισ του αςκενοφσ πρζπει να δει ζνασ εξειδικευμζνοσ ιατρόσ ενόσ ιατρικοφ κζντρου, το οποίο βρίςκεται ςτθν πρωτεφουςα. Ροια διαδικαςία πιςτεφετε ότι κα ακολουκθκεί; 91

96 8. Ραλαιότερα: Εκτιμιςτε χρονικά τθ διάρκεια τθσ παραπάνω διαδικαςίασ. 9. Τϊρα: Ζςτω, ότι τισ εξετάςεισ του αςκενοφσ πρζπει να δει ζνασ εξειδικευμζνοσ ιατρόσ ενόσ ιατρικοφ κζντρου, το οποίο βρίςκεται ςτθν πρωτεφουςα. Τα δφο νοςοκομεία πζρα από το ότι είναι μθχανοργανωμζνα, ςυνδζονται επίςθσ ςτο Διαδίκτυο και επιπλζον μποροφν να ανταλλάςουν με εξειδικευμζνα θλεκτρονικά ςυςτιματα ειδικά δεδομζνα όπωσ είναι οι ακτινογραφίεσ και τα υπερθχογραφιματα. Ροια είναι θ διαδικαςία θ οποία κα ακολουκθκεί; 10. Τϊρα: Εκτιμιςτε χρονικά τθ διάρκεια τθσ παραπάνω διαδικαςίασ. 11. Το ιατρικό απόρρθτο ςτθρίηεται ςτθν θκικι αρχι τθσ εμπιςτευτικότθτασ, με βάςθ τθν οποία δεν επιτρζπεται ςτοιχεία που αφοροφν τθν κατάςταςθ ενόσ αςκενοφσ να ςυηθτοφνται ι να γνωςτοποιοφνται ςε τρίτουσ. Σε ποια περίπτωςθ (παλαιότερα τϊρα) πιςτεφεται ότι κινδυνεφει περιςςότερο; Εξθγιςτε τουσ λόγουσ. Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 92

97 2 θ διδακτικι ϊρα ΜΕΟΣ Β ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΟΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (3ϋ) Σφντομθ επανάλθψθ των εννοιϊν του προθγοφμενου κεφαλαίου. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ (35 ) Τθλεργαςία. Νζα επαγγζλματα Ρλθροφορικισ. Αρνθτικζσ επιπτϊςεισ των τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορικισ ςτθν εργαςία. o Επαγγζλματα που χάνονται. o Ραγκοςμιοποίθςθ των αγορϊν. o Αλλαγι εργαςιακϊν ςχζςεων. Εκτζλεςθ παιχνιδιοφ ρόλων. ΜΕΟΣ Γ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ (2 ) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (5 ) Ερωτιςεισ 3,4,5,6,7 τθσ Άςκθςθσ Αυτοαξιολόγθςθσ 1, ςελ ΑΝΑΘΕΣΘ ΕΓΑΣΙΑΣ Στουσ μακθτζσ ανατίκεται για το ςπίτι να απαντιςουν ςε κάποια από τα παρακάτω: Ερωτιςεισ 2,3,4,5,6 τθσ ςελ.170. Ερωτιςεισ 3, 4 τθσ 2 θσ Άςκθςθσ Αυτοαξιολόγθςθσ ςελ

98 ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ IΙ Τθλεργαςία (βαςίηεται ςτθ Δραςτθριότθτα 6 τθσ ςελ.172) ΤΑΞΘ/ΤΜΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: Ρροςπακιςτε να βρείτε ποια είναι τα ςυνκετικά τθσ λζξθσ τθλεργαςία και ποια είναι θ ςθμαςία τουσ (Κυμθκείτε λζξεισ, όπωσ τθλεόραςθ, τθλζφωνο, κτλ). Μετά από αυτό, μπορείσ να εξθγιςετε τι είναι θ τθλεργαςία; 2. Ρου κα μποροφςε να παραπζμπει θ φράςθ: «Ο εργοδότθσ δεν αγοράηει πια το χρόνο των εργαηομζνων αλλά τισ γνϊςεισ, τθν αποτελεςματικότθτα και τθν παραγωγικότθτά τουσ» Καταγράψτε τζςςερα τουλάχιςτον επαγγζλματα, ςτα οποία οι απαςχολοφμενοι κα μποροφςαν να εργαςτοφν και με τθλεργαςία. 4. Ροιοσ είναι ο βαςικόσ εξοπλιςμόσ, που απαιτείται για τον τθλεργαηόμενο; 5. Μπορείτε να καταγράψετε τρία πλεονεκτιματα για τον εργοδότθ εκείνον, ο οποίοσ χρθςιμοποιεί τθλεργαηόμενουσ; 6. Μπορείτε να καταγράψετε τρία τουλάχιςτον πλεονεκτιματα, τα οποία ζχει ο τθλεργαηόμενοσ; 7. Ροια είναι κατά τθ γνϊμθ ςασ, τα μειονεκτιματα για τον τθλεργαηόμενο; Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 94

99 8. Υπάρχουν κατά τθ γνϊμθ ςασ οφζλθ για το περιβάλλον από τθ χριςθ τθσ τθλεργαςίασ; 9. Μπορείτε να βρείτε (με χριςθ μιασ μθχανισ αναηιτθςθσ) το ποςοςτό των τθλεργαηομζνων ςε ςχζςθ με το ςφνολο των εργαηομζνων ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ και ςτθν Ελλάδα; 10. Ροιοι παράγοντεσ κεωρείτε ότι επθρεάηουν το ποςοςτό των τθλεργαηομζνων ςε μία χϊρα; Ροιεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ νομίηετε ότι κα βελτιϊςουν το ποςοςτό των τθλεργαηομζνων; 95

100 Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρλθροφορικισ Μεςςθνίασ - Λακωνίασ & Κακθγθτζσ Ρλθροφορικισ Σχολείων τθσ Λακωνίασ 96

101

102

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αρχεία - Φάκελοι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αρχεία - Φάκελοι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Αρχείο (File) Φάκελοσ (Folder) Διαχειριςτισ Αρχείων (File Manager) Τφποι Αρχείων Σε τι εξυπθρετεί θ οργάνωςθ των εργαςιϊν μασ ςτουσ υπολογιςτζσ; Πϊσ κα οργανϊςουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι

ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι Βοικεια (Help), Ευρετιριο, Κόμβοσ, Λζξθ κλειδί, Σφνδεςμόσ, Υπερκείμενο Τι είναι θ «Βοικεια» ςτουσ υπολογιςτζσ; Πώσ ενεργοποιοφμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Το γραφικό περιβάλλον Επικοινωνίασ (Γ.Π.Ε)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Το γραφικό περιβάλλον Επικοινωνίασ (Γ.Π.Ε) ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Το γραφικό περιβάλλον Επικοινωνίασ (Γ.Π.Ε) Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίασ Περιβάλλον Εντολϊν Γραμμισ (Graphical User Interface/GUI), (Command Line Interface),

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν Τπόβακρο (1/3) τουσ παλαιότερουσ υπολογιςτζσ θ Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (Κ.Μ.Ε.) μποροφςε κάκε ςτιγμι να εκτελεί μόνο ζνα πρόγραμμα τουσ ςφγχρονουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν Τι είναι θ Γραμμι Εντολϊν (1/6) Στουσ πρϊτουσ υπολογιςτζσ, και κυρίωσ από τθ δεκαετία του 60 και μετά, θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι Τλικό υπολογιςτι (Hardware), Προςωπικόσ Τπολογιςτισ (ΡC), υςκευι ειςόδου, υςκευι εξόδου, Οκόνθ (Screen), Εκτυπωτισ (Printer), αρωτισ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Ω ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Εςωτερικό του Τπολογιςτι

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Ω ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Εςωτερικό του Τπολογιςτι ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Εςωτερικό του Τπολογιςτι 2.1 Ο Προςωπικόσ Υπολογιςτήσ εςωτερικά Σροφοδοτικό, Μθτρικι πλακζτα (Motherboard), Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (CPU), Κφρια Μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ για τη ςφνδεςη του υπολογιςτή ςασ ςτουσ προβολείσ των αιθουςών Ι 1, Ι 2, Ι 3 και του 10 ου ορόφου

Οδηγίεσ για τη ςφνδεςη του υπολογιςτή ςασ ςτουσ προβολείσ των αιθουςών Ι 1, Ι 2, Ι 3 και του 10 ου ορόφου Οδηγίεσ για τη ςφνδεςη του υπολογιςτή ςασ ςτουσ προβολείσ των αιθουςών Ι 1, Ι 2, Ι 3 και του 10 ου ορόφου Για να χρθςιμοποιιςετε τουσ προβολείσ πρζπει να εγκαταςτιςετε το απαραίτθτο λογιςμικό, που κα ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πνομα Ομάδασ: Προγραμματιςμόσ ενόσ κινοφμενου ρομπότ

Πνομα Ομάδασ: Προγραμματιςμόσ ενόσ κινοφμενου ρομπότ Φφλλο Εργαςίασ : Ακολοφθηςε τισ εντολζσ μου! Τάξθ: Β Γυμναςίου Ενότθτα: Λφνω προβλιματα με υπολογιςτικά φφλλα Εμπλεκόμενεσ ζννοιεσ: ρομποτικι, Lego Mindstorms, υπολογιςτικά φφλλα, ςυναρτιςεισ, γραφιματα

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE Ένασ βιμα προσ βιμα οδθγόσ μιασ απλισ αναηιτθςθσ ςτο Visual History Archive. Για μια πλιρθ περιγραφι του τρόπου χριςθσ του Visual History Archive ςυμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Ω ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Δίκτυα Τπολογιςτϊν

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Ω ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Δίκτυα Τπολογιςτϊν ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Δίκτυο Τπολογιςτϊν (Computer Network), Πρωτόκολλο Επικοινωνίασ, Σοπικό Δίκτυο (LAN), Δίκτυο Ευρείασ Περιοχισ (WAN), Διαδίκτυο (Internet), Εξυπθρζτθσ (Server),Πελάτθσ (Client),

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο

Εκπαιδευτικό Σενάριο Εκπαιδευτικό Σενάριο Δημιουργόσ : Κωνςταντίνα Αρβανίτθ Γνωςτικό αντικείμενο : τοιχεία Προγραμματιςμοφ ςε Γραφικό Basic), Γ ΕΠΑΛ. περιβάλλον (Visual Περιοχή Γνωςτικοφ αντικειμζνου : Δομζσ Επιλογισ-Μάκθμα

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Περιοριςμοί μιασ Β.Δ. ςτθν Access(1/3)

Περιοριςμοί μιασ Β.Δ. ςτθν Access(1/3) Περιοριςμοί μιασ Β.Δ. ςτθν Access(1/3) Το όνομα ενόσ πίνακα, όπωσ και κάκε άλλου αντικειμζνου, μπορεί να ζχει μζγεκοσ ζωσ 64 χαρακτιρεσ. Το όνομα ενόσ πεδίου μπορεί να ζχει μζγεκοσ ζωσ 64 χαρακτιρεσ. Κάκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ για τθν αξιοποίθςθ τθσ διαςφνδεςθσ του myschool με το Εκνικό Δθμοτολόγιο

Οδθγόσ για τθν αξιοποίθςθ τθσ διαςφνδεςθσ του myschool με το Εκνικό Δθμοτολόγιο Οδθγόσ για τθν αξιοποίθςθ τθσ διαςφνδεςθσ του myschool με το Εκνικό Δθμοτολόγιο Αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο του ζργου «Ανάπτυξθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ δεδομζνων που αφοροφν ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν Παράλλθλεσ Διεργαςίεσ (1/5) Δφο διεργαςίεσ λζγονται «παράλλθλεσ» (concurrent) όταν υπάρχει ταυτοχρονιςμόσ, δθλαδι οι εκτελζςεισ τουσ επικαλφπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Εισαγωγικές έννοιες Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Έννοιεσ που πρϋπει να επιβεβαιώςουμε ότι τισ ξϋρουμε (1) - αναζότηςη Ιςτοςελίδα Αρχείο που περιζχει πλθροφορίεσ προοριςμζνεσ για δθμοςίευςθ ςτο Παγκόςμιο Ιςτό (www).

Διαβάστε περισσότερα

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Ανοίγουμε τον Browser μασ και πλθκτρολογοφμε τθν ςελίδα http://bontime.gr/ Από τθν αρχικι ςελίδα και κάνοντασ scroll down βλζπουμε τισ επιλογζσ εγγραφισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγόσ Χρήςησ Εφαρμογήσ Φορζων Υποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ωσ Φορζασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του generations@school Ρροςκζςτε τισ φωτογραφίεσ ςασ ςτο generations@school Επειδι κζλουμε να μπορζςουν όλοι να δουν τα όςα ςπουδαία ςυνζβθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Στο εργαςτιριο αυτό κα δοφμε πωσ μποροφμε να προςομοιϊςουμε μια κίνθςθ χωρίσ τθ χριςθ εξειδικευμζνων εργαλείων, παρά μόνο μζςω ενόσ προγράμματοσ λογιςτικϊν φφλλων, όπωσ είναι το Calc και το Excel. Τα δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Δομή ηλεκτρονικού υπολογιςτή - Υλικό Μια γενικι διάκριςθ ςυςτατικϊν που ςυνκζτουν ζναν Η/Υ (πόροι *resources]) Μονάδα ειςόδου (Input unit)

Διαβάστε περισσότερα

SingularLogic Application. Παραμετροποίηση Galaxy Application Server

SingularLogic Application. Παραμετροποίηση Galaxy Application Server Παραμετροποίηση Galaxy Application Server 1 Παραμετροποίηςη Galaxy Application Server Για τθν γριγορθ παραμετροποίθςθ του application server του Galaxy υπάρχει το Glx.Config.exe. Άλλο ςθμείο όπου μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Αφόρμθςθ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ/ΦΥΤΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Δείκτθσ Επιτυχίασ: Να διατυπϊνουν παρατθριςεισ για διάφορεσ εμφανείσ ιδιότθτεσ των ηωντανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Modellus 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ

Modellus 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ Νίκοσ Αναςταςάκθσ 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ Περιγραφή Σο είναι λογιςμικό προςομοιϊςεων που ςτθρίηει τθν λειτουργία του ςε μακθματικά μοντζλα. ε αντίκεςθ με άλλα λογιςμικά (π.χ. Interactive Physics, Crocodile

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Ειςαγωγό Όπωσ είδαμε, ο χϊροσ εικονικϊν διευκφνςεων μνιμθσ που χρθςιμοποιεί κάκε διεργαςία, είναι αρκετά μεγαλφτεροσ από το χϊρο των φυςικϊν διευκφνςεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ιςοηυγιςμζνα δζντρα και Β- δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων

Ιςοηυγιςμζνα δζντρα και Β- δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων Ιςοηυγιςμζνα δζντρα και Β- δζντρα Δομζσ Δεδομζνων Περιεχόμενα Ιςοηυγιςμζνα δζντρα Μζκοδοι ιςοηφγιςθσ δζντρων Μονι Περιςτροφι Διπλι Περιςτροφι Β - δζντρα Ιςοηυγιςμζνα δζντρα Η μορφι ενόσ δυαδικοφ δζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςη Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατζοποφλου Προμθκευτισ: Hyper Systems Προςβαςιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ

ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ Ακινα, Ιανουάριοσ 2017 1 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Πιςτοποίθςθ χριςτθ... 3 3. Επιλογι κατθγορίασ ςυνταξιοδοτικοφ αιτιματοσ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

Συςκευζσ τθλεπικοινωνιϊν και δικτφωςθσ:

Συςκευζσ τθλεπικοινωνιϊν και δικτφωςθσ: Συςκευζσ τθλεπικοινωνιϊν και δικτφωςθσ: Σειριακι Θφρα (1/2): Σειριακι Θφρα Σειριακι (2/2): Σειριακι Θφρα Σειριακι Θφρα (1/2): Σειριακι Θφρα Ακροδζκτεσ Σειριακισ Θφρασ Σειριακι Θφρα Dial Up Mo.dem: Mo.dem:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί Ρρόγραμμα-ιόσ (virus), Αντιϊικό πρόγραμμα (antivirus), Αντίγραφα αςφαλείασ (backup), Χάκερ (hacker) Είναι οι αποκθκευμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά

Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά Σφντομθ αναφορά ςτα εργαλεία δραςτθριοτιτων και ροισ για τθ δθμιουργία ακολουκιϊν μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων (ενοτιτων / μακθμάτων) και προτάςεισ για τθν χριςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ για την Τποβολή Καταςτάςεων υμφωνητικών μζςω xml αρχείου

Οδηγίεσ για την Τποβολή Καταςτάςεων υμφωνητικών μζςω xml αρχείου Οδηγίεσ για την Τποβολή Καταςτάςεων υμφωνητικών μζςω xml αρχείου Περιεχόμενα Ρυθμίςεισ αςφάλειασ κατά την εγκατάςταςη τησ εφαρμογήσ TAXISnet offline ςε JAVA 1.6... 2 Χρήςη Εφαρμογήσ-υνοπτικά Βήματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μαθηηές να μάθοσν πώς να διενεργήζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Ραραμετροποίθςθ ειςαγωγισ δεδομζνων περιόδων

Ραραμετροποίθςθ ειςαγωγισ δεδομζνων περιόδων Παραμετροποίηςη ειςαγωγήσ δεδομζνων περιόδων 1 1 Περίληψη Το παρόν εγχειρίδιο παρουςιάηει αναλυτικά τθν παραμετροποίθςθ τθσ ειςαγωγισ αποτελεςμάτων μιςκοδοτικϊν περιόδων. 2 2 Περιεχόμενα 1 Ρερίλθψθ...2

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα