Ναρκωτικά και Εθισμός DOPING

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ναρκωτικά και Εθισμός DOPING"

Transcript

1 Ναρκωτικά και Εθισμός DOPING

2 Καλλαβηλνεηδή Πεξηιακβάλεη ηα ηξία είδε Cannabis sativa (θάλλαβε ε ήκεξε), Cannabis indica (ηλδηθή θάλλαβε) θαη Cannabis ruderalis Janisch. Πξφθεηηαη γηα θπηά απηνθπή ηεο Κεληξηθήο θαη ηεο Γπηηθήο Αζίαο, πνπ σζηφζν κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα θαιιηεξγεζνχλ ζε εχθξαηα θαη μεξά θιίκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν. Τα θπηά απηά κέρξη ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν γηα ηηο ίλεο ηνπο φζν θαη γηα θαξκαθεπηηθνχο ζθνπνχο, εθφζνλ νη ίλεο ηνπο πεξηέρνπλ ζρεηηθά κεγάιεο πνζφηεηεο κηαο κεγάιεο νηθνγέλεηαο ελψζεσλ, γλσζηψλ σο θαλλαβηλνεηδή (cannabinoids) πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζρπξή θαηαπξαυληηθή δξάζε. Ζ εηζπλνή ησλ θαλλαβηλνεηδψλ πξνθαιεί ζρεδφλ άκεζε επίδξαζε ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. Ζ ιήςε απφ ην ζηφκα πξνθαιεί παξαηεηακέλε επίδξαζε κε κεησκέλε σζηφζν δξαζηηθφηεηα θαηά 25-30% ζπγθξηηηθά κε απηή ηεο εηζπλεφκελεο δφζεο. Ζ THC ζπζζσξεχεηαη ζηνπο ιηπψδεηο ηζηνχο θαη γξήγνξα δηαπεξλά ηνλ αηκαηεγθεθαιηθφ θξαγκφ θαη ζπγθεληξψλεηαη ζην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα θαη ζηηο αηζζεηηθνθηλεηηθέο δνκέο ηνπ εγθεθάινπ. Ζ ζπγθέληξσζή ηεο ζηνλ εγθέθαιν είλαη 3-6 θνξέο πςειφηεξε απφ φ,ηη ζην αίκα.τα θαλλαβηλνεηδή ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε κνξθή ραζίο, ραζηζέιαηνπ ή καξηρνπάλαο. Ζ αίζζεζε ηεο επθνξίαο, ηεο ραιάξσζεο, ηεο εληζρπκέλεο αθνπζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ησλ νπηηθψλ αληηιήςεσλ πνπ παξάγεηαη απφ ηε καξηρνπάλα νθείιεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηηο επηδξάζεηο ηεο ζηνπο θαλλαβηλνεηδείο ππνδνρείο ηνπ εγθεθάινπ.

3 Oη θαλλαβηλνεηδείο ππνδνρείο δεζκεύνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνπο κόξην ηελ αλαλδακίδε, ελώ κεηαβνιίδνληαη ζην ήπαξ. Πεξίπνπ ην 85% κηαο ρνξεγνύκελεο δόζεο απνκαθξύλεηαη από ην ζώκα κέζα ζε 5 εκέξεο, αιιά ε πιήξεο απνκάθξπλζε ησλ κεηαβνιηηώλ ηνπο κπνξεί λα δηαξθέζεη έσο θαη 30 εκέξεο. Σπλήζσο, ηα θαλλαβηλνεηδή ρξεζηκνπνηνύληαη ππό κνξθή ηζηγάξσλ (ηζηγάξν καξηρνπάλαο) ή πίπαο. Τν ραζίο πξνζηίζεηαη ζηε καξηρνπάλα ή ζηνλ θαπλό (ηζηγάξν καξηρνπάλαο). Από ηε ζηηγκή πνπ ην θαηώθιη δξάζεο ηεο THC είλαη πεξίπνπ 2 mg, ην θάπληζκα ελόο θαη κόλν ηζηγάξνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάθνξα ςπρηθά ζπκπηώκαηα ζην ρξήζηε. Σηελ ηαηξηθή έρεη απνδεηρζεί όηη έρεη δξάζε ζηνπο ζπαζκνύο, ζηηο θιεγκνλέο, ζην άγρνο, ζηε λαπηία θαη ηέινο έρεη βξεζεί όηη αλαζηέιιεη ηελ αλάπηπμε ησλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ κε πξναγσγή ηεο απόπησζεο. Η ρξήζε θαλλαβηλνεηδώλ αλαιόγσλ θαη ηεο θάλλαβεο είλαη παξάλνκε ζε πνιιέο ρώξεο, σζηόζν ε ρξήζε ηνπο γηα ηαηξηθνύο ζθνπνύο έρεη δεκηνπξγήζεη λνκηθά πξνβιήκαηα θαη ακθηζβεηήζεηο, σο πξνο ηελ νξζόηεηα ή όρη ηεο δίσμεο θαηόρσλ κηθξώλ πνζνηήησλ ηνπο.

4 Γηεγεξηηθά Τα δηεγεξηηθά δξνπλ άκεζα ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη απμάλνπλ ηε δηέγεξζε ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ ζψκαηνο. Δίλαη παξάγσγα ηεο αδξελαιίλεο θαη δηαζέηνπλ δξάζεηο θαη έμσ απφ ην Κ.Ν.Σ. Τα δηεγεξηηθά κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε πνηθίια θπηηθά θαη δηαηξνθηθά ζπκπιεξψκαηα, ζε θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηνπ θξπνινγήκαηνο θαη ηεο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο. Λφγνη ρξήζεο ησλ δηεγεξηηθψλ: 1. απμάλνπλ ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ απηνζπγθέληξσζε 2. κεηψλνπλ ην αίζζεκα ηεο θφπσζεο θαη ζπγθαιχπηνπλ ηηο αληηδξάζεηο ηεο 3. ζπγθαιχπηνπλ ηνλ πφλν 4. απμάλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ επηζεηηθφηεηα 5. πξνθαινχλ βειηίσζε ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ, ζηελ δχλακε θαη ζηελ αληνρή ηνπ αζιεηή. 6. ειαηηψλνπλ ηελ φξεμε 7. απμάλνπλ ηελ ιίκπηλην 8. δηαζηέιινπλ ηηο θφξεο ησλ καηηψλ θαη επηηαρχλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κ.Ν.Σ. Τα ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο εκθαλίδνληαη 2 κε 4 κέξεο κεηά ηελ ρξήζε ησλ νπζηψλ απηψλ θαη νη ζεκαληηθφηεξεο παξελέξγεηέο ηνπο είλαη: Βξαρππξφζεζκα: Καηαζηνιή αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο, παξαιήξεκα, επηζεηηθφηεηα, θαξδηαθέο αξξπζκίεο, έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, εγθεθαιηθή αηκνξξαγία, θψκα ή αθφκα θαη ζάλαηνο. Μαθξνπξφζεζκα: Παξάλνηα, θαηάζιηςε, ηάζεηο απηνθηνλίαο, πξνβιήκαηα κλήκεο θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα.

5 Δηνπξεηηθά θαη Μάζθεο Οη παξάγνληεο ζπγθάιπςεο (κάζθεο) ζπγθαιχπηνπλ ηελ παξνπζία κίαο νπζίαο ζηα δείγκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα έιεγρν ληφπηλγθ, νχησο ψζηε λα κελ πξνθχπηεη ζεηηθφ δείγκα. Απηφ ην γεγνλφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζηνλ αζιεηή ηελ ςεπδαίζζεζε φηη είλαη αζθαιήο θαη φηη δελ πξφθεηηαη λα βξεζεί ζεηηθφο ζε θάπνην ελδερφκελν έιεγρν ληφπηλγθ, παξαβιέπνληαο ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία πνπ θξχβεη ε ρξεζηκνπνίεζε θαιππηηθψλ παξαγφλησλ. Τα δηνπξεηηθά απνηεινχλ νπζίεο πνπ απμάλνπλ ηελ απνβνιή ησλ νχξσλ γηα ηελ ειάηησζε ησλ πγξψλ ηνπ ζψκαηνο. Λφγνη ρξήζεο ησλ δηνπξεηηθψλ: 1. Ταρεία απψιεηα βάξνπο, θπξίσο γηα αζιήκαηα κε θαηεγνξίεο βάξνπο, κε ζηφρν ηελ ζπκκεηνρή ζε κηθξφηεξε θαηεγνξία. 2. Αχμεζε ξπζκνχ παξαγσγήο θαη απνβνιήο νχξσλ γηα πην δχζθνιε αλίρλεπζε ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ ζηα νχξα. Τα δηνπξεηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο απφ ππγκάρνπο, αξζηβαξίζηεο θαη αζιεηέο άιισλ πνιεκηθψλ ηερλψλ θαη νη παξελέξγεηέο ηνπο είλαη: Βξαρππξφζεζκεο: Απψιεηα βάξνπο, αθπδάησζε, απψιεηα ζπληνληζκνχ

6 Αλαβνιηθά Οη αλαβνιηθέο νπζίεο είλαη θάξκαθα ηα νπνία πξνέξρνληαη από ηελ αλδξηθή ζεμνπαιηθή νξκόλε, ηελ ηεζηνζηεξόλε. Πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο κπτθήο κάδαο θαη απμάλνπλ ηε κάδα ησλ ηζηώλ ηνπ ζώκαηνο πνπ δελ πεξηέρεη ιίπνο. Τα αλαβνιηθά ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ηαηξηθή γηα ζεξαπεπηηθνύο ζθνπνύο. Όκσο γίλεηαη θαη θαηαρξεζηηθή ρξήζε από αζιεηέο θαη άιινπο πνπ ζέινπλ λα βειηηώζνπλ ηηο επηδόζεηο ηνπο θαη ηε ζσκαηηθή ηνπο εκθάληζε. Τόζν νη άλδξεο όζν θαη νη γπλαίθεο πνπ ιακβάλνπλ ηα θάξκαθα απηά, παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο αιιαγέο ζηα ζεμνπαιηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Παξά ην γεγνλόο όηη ηα αλαβνιηθά πξνέξρνληαη από ηελ αλδξηθή ζεμνπαιηθή νξκόλε, ηελ ηεζηνζηεξόλε, εληνύηνηο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηαζηέιινπλ ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ αλδξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο. Σηηο γπλαίθεο νη νπζίεο απηέο πξνθαινύλ ηελ αλάπηπμε αλδξηθώλ ζεμνπαιηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη άιια ζνβαξά πξνβιήκαηα.

7 Τα θπξηφηεξα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχλ ηα αλαβνιηθά ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο είλαη: Αθκή ζην πξόζσπν θαη ζην ζώκα, ζνβαξήο κνξθήο Αδπλάηηζκα ησλ ηελόλησλ ησλ κπώλ κε θίλδπλν ξήμεο ηνπο Τξεκνύιηαζκα Μείσζε ζην αίκα ηεο θαιήο ρνιεζηεξόιεο HDL Ψειή πίεζε Οη επηδξάζεηο ησλ αλαβνιηθψλ ζηνλ ςπρηθφ θφζκν απηψλ πνπ ηα παίξλνπλ είλαη νη αθφινπζεο: Επεξεζηζηηθόηεηα Αλεμέιεγθηα μεζπάζκαηα νξγήο πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε βίαηεο πξάμεηο Σνβαξέο αιιαγέο ζηε δηάζεζε κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη θαηάζιηςε όηαλ δηαθνπεί ε ιήςε ησλ αλαβνιηθώλ Ψεπδαηζζήζεηο Εμαζζέλεζε ηεο ηθαλόηεηαο θξίζεο πνπ πξνέξρεηαη από ην γεγνλόο όηη ππάξρεη ππεξβνιηθή απηνπεπνίζεζε θαη ην αίζζεκα όηη θάπνηνο είλαη αήηηεηνο Παξαλντθή δήιηα

8 Γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή Χξήζε: Τα θνξηηθνζηεξνεηδή είλαη νη πην ηζρπξνί αληηθιεγκνλώδεηο παξάγνληεο πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζηελ ηαηξηθή. Ωζηόζν όηαλ ρνξεγνύληαη ζπζηεκαηηθά κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ έλα αίζζεκα επθνξίαο. Η δξάζε ησλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο αλαβνιηθή ζην ήπαξ (γιπθνλενγέλεζε) θαη θαηαβνιηθή ζηνπο κπο, ζην δέξκα, ζηε ιέκθν, ζην ιηπώδε θαη ζπλδεηηθό ηζηό. Όιν ην θάζκα ησλ δξάζεσλ θαη ησλ παξελεξγεηώλ ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ κπνξεί είηε λα βειηηώζεη, είηε λα επηδεηλώζεη ηελ αζιεηηθή απόδνζε. Αλαθνξηθά κε ηελ πξώηε πεξίπησζε κεγάιεο δόζεηο κπνξεί λα ζπγθαιύςνπλ ηελ ύπαξμε κηαο εξεζηζκέλεο άξζξσζεο ή ηξαπκαηηζκέλνπ κπόο, απμάλνληαο έηζη ηελ αζιεηηθή απόδνζε ζε έλαλ θαηά ηα άιια ηξαπκαηηζκέλν αζιεηή. Η ηθαλόηεηά ηνπο εμάιινπ λα πξνθαινύλ αύμεζε ηεο γιπθόδε ζην αίκα ζα κπνξνύζε, επηπξόζζεηα, λα βνεζήζεη ζηνλ ηνκέα ηεο αληνρήο. Επίζεο ε επίδξαζε ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ ζηελ αύμεζε ηεο εξπζξνπνίεζεο θαη δηέγεξζεο ηνπ πξώηνπ ζηαδίνπ ζηελ παξαγσγή ζηεξνεηδώλ κπνξεί λα δξάζεη επεξγεηηθά όζνλ αθνξά ζηελ απόδνζε. Από ηελ άιιε νη παξελέξγεηεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ από ηελ αιόγηζηε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ απηνζπγθέληξσζε ηνπ αζιεηή, ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε αγώλεο αληνρήο θαη λα εκπνδίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θάπνην άζιεκα δύλακεο.

9 Ζ ρξήζε ησλ θνξηηθνζηεξνεηδψλ απαγνξεχεηαη φηαλ ρνξεγνχληαη απφ ην ζηφκα, πξσθηηθά ή κε ελδνθιέβηα ή ελδνκπτθή έλεζε. Ζ ρνξήγεζε επηηξέπεηαη γηα: Τνπηθή ρξήζε (ζηνλ πξσθηφ, ζηα απηηά, ζην δέξκα, ζηε κχηε θαη ζηα κάηηα Δπηηξέπνληαη κφλν θξέκεο, αινηθέο θαη ζηαγφλεο γηα ηα κάηηα). Δηζπλνή Δλδν-αξζξηθέο ή ηνπηθέο ελέζεηο (ζηελ άξζξσζε ή ζε καιαθφ ηζηφ), π.ρ θνξηηδφλε, πξεδληδνιφλε. Ζ ρνξήγεζε θνξηηθνζηεξνεηδψλ κε κνξθή δηζθίνπ ή ζηξνπηνχ απαγνξεχεηαη.

10 Παξάγνληεο κε αληη-νηζηξνγόλν δξάζε Τα θάξκαθα απηά εκπνδίδνπλ ηελ νξκόλε ηνπ γπλαηθείνπ θύινπ, ηα νηζηξνγόλα, λα εηζέιζνπλ ζηα θαξθηληθά θύηηαξα, κε ζπλέπεηα απηά λα κελ κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ θαη λα πεζαίλνπλ. Απαγνξεύνληαη (θαη ζε άλδξεο θαη ζε γπλαίθεο): Αλαζηνιείο ηεο αξσκαηάζεο όπσο: αλαζηνδόιε, ιεηξνδόιε, ακηλνγινπηεκίδε, εμεκεζηάλε, θνξκεζηάλε, ηεζηνιαθηόλε Εθιεθηηθνί ηξνπνπνηεηέο ππνδνρέα νηζηξνγόλσλ όπσο: ξαινμηθαίλε, ηακνμηθαίλε, ηνξεκηθαίλε Άιιεο νπζίεο κε αληη-νηζηξνγόλν δξάζε όπσο ε θινκηθαίλε θαη άιιεο.

11 Σπκκεηείραλ ζηελ νκάδα: 1. Εακπνπιάθε Μαξίλα 2. Δπαλσκεξηηάθε Ταηηάλα 3. Μαθξπγηαλλάθεο Γηψξγνο 4. Λαηδνπξάθεο Μάλνο 5. Μαξθεηάθεο Κψζηαο

Θέκαηα. Δηδηθήο Φπζηθήο αγσγήο & Θεξαπεπηηθήο Γπκλαζηηθήο. γηα ην εαξηλφ εμάκελν

Θέκαηα. Δηδηθήο Φπζηθήο αγσγήο & Θεξαπεπηηθήο Γπκλαζηηθήο. γηα ην εαξηλφ εμάκελν ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Τκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ Eξγαζηήξην Αλαπηπμηαθήο Ιαηξηθήο & Δηδηθήο Αγσγήο Γηδαθηηθέο εκεηψζεηο ζηελ Δηδηθφηεηα Δηδηθή Φπζηθή Aγσγή & Θεξαπεπηηθή Γπκλαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

5 o ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ. Ξεπιεσόμενα

5 o ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ. Ξεπιεσόμενα ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ 5 o Ξεπιεσόμενα 5.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 120 5.2 ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ ΡΝΞΗΘΩΛ ΑΛΑΗΠΘΖΡΗΘΩΛ... 120 5.2.1 ΣΖΚΗΘΖ ΓΝΚΖ ΡΝΞΗΘΩΛ ΑΛΑΗΠΘΖΡΗΘΩΛ... 120 5.2.2 ΚΖΣΑΛΗΠΚΝΠ ΓΟΑΠΖΠ ΡΝΞΗΘΩΛ ΑΛΑΗΠΘΖΡΗΘΩΛ... 122 5.2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ

ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ 11 ε ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΑΘΑΓΖΚΗΑΠ ΞΑΗΓΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΝΟΡΝ ΣΔΙΗ 26.09.15 ΘΥΠΡΑΠ ΡΠΝΚΑΘΑΠ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΚΠΑ ΡI EIΛΑΗ ΡΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ Ρα ζπκπιεξώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΥΡΗΗ ΦΤΥΟΓΡΑΣΙΚΧΝ ΟΤΙΧΝ - ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ -

ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΥΡΗΗ ΦΤΥΟΓΡΑΣΙΚΧΝ ΟΤΙΧΝ - ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ - ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΥΡΗΗ ΦΤΥΟΓΡΑΣΙΚΧΝ ΟΤΙΧΝ - ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ - Γόμνα Τζακλακίδος, MSc Ψςσίαηπορ Ψςσοθεπαπεύηπια Β Πανεπιζηημιακή Ψςσιαηπική Κλινική ΠΓΝ «Αηηικόν» Φπρνδξαζηηθέο νπζίεο - Οξηζκόο Μηα νπζία νξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Β ΡΔΡΟΑΚΖΛΝ 2012-2013 Α ΡΑΜΖΠ ΙΘΔΗΝ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ ΛΣΟΚΠΗΛΓΘ ΘΑΗ ΤΚΠΙΖΡΩΚΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Β ΡΔΡΟΑΚΖΛΝ 2012-2013 Α ΡΑΜΖΠ ΙΘΔΗΝ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ ΛΣΟΚΠΗΛΓΘ ΘΑΗ ΤΚΠΙΖΡΩΚΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Β ΡΔΡΟΑΚΖΛΝ 2012-2013 Α ΡΑΜΖΠ ΙΘΔΗΝ ΓΝΚΔΛΗΠΠΑΠ ΛΣΟΚΠΗΛΓΘ ΘΑΗ ΤΚΠΙΖΡΩΚΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΗΠΡΝΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΩΛ ΝΠΗΩΛ ΘΑΗ ΖΘΗΘΖ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΩΛ ΝΠΗΩΛ Η ρξήζε απαγνξεπκέλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΑΡΟΥΛ ΡΚΖΚΑ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΚΝΟΗΑΘΖΠ ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑΠ. Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο. ζηε

ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΑΡΟΥΛ ΡΚΖΚΑ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΚΝΟΗΑΘΖΠ ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑΠ. Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο. ζηε ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΞΑΡΟΥΛ ΡΚΖΚΑ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΚΝΟΗΑΘΖΠ ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑΠ Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε ΚΝΟΗΑΘΖ ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ - ΘΙΗΛΗΘΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ Δθηίκεζε ησλ επηπέδσλ ιηπνδηαιπηώλ βηηακηλώλ ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint -1- ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Nicotine resinate 10 mg/tab πνπ αληηζηνηρεί ζε nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 80 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA : ΟΘ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΘ ΣΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΕΘΑ, ΥΡΗΣΕ ΚΑΘ ΜΗ ΥΡΗΣΕ ΘΩΔΘΟΤΥΩΝ ΑΝΣΘΗΠΣΘΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΑΡΟΤΘΑΖΟΤΝ ΑΤΞΗΜΕΝΗ ΑΠΕΚΚΡΘΗ ΘΩΔΘΟΤ ΣΑ ΟΤΡΑ

ΘEMA : ΟΘ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΘ ΣΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΕΘΑ, ΥΡΗΣΕ ΚΑΘ ΜΗ ΥΡΗΣΕ ΘΩΔΘΟΤΥΩΝ ΑΝΣΘΗΠΣΘΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΑΡΟΤΘΑΖΟΤΝ ΑΤΞΗΜΕΝΗ ΑΠΕΚΚΡΘΗ ΘΩΔΘΟΤ ΣΑ ΟΤΡΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ Ι. ΛΟΤΣΑ ΘEMA : ΟΘ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΘ ΣΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΕΘΑ, ΥΡΗΣΕ ΚΑΘ ΜΗ ΥΡΗΣΕ ΘΩΔΘΟΤΥΩΝ ΑΝΣΘΗΠΣΘΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΑΡΟΤΘΑΖΟΤΝ ΑΤΞΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία 2 ν ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία πγγξαθηθή Οκάδα ΚΗΔΕΟΤ ΟΦΗΑ ΕΟΤΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΚΑ ΜΑΡΗΑ ΛΗΟΤΚΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΜΠΑΛΑΚΑ ΗΧΑΝΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΤ ΔΛΠΗΓΑ ΚΟΤΣΟΚΧΣΑ ΝΗΚΟΛΔΣΑ ΛΗΧΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κςκλοθοπεί η πεπιεκηικόηηηα ηων 200 mcg/δόζη 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/dose

Διαβάστε περισσότερα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ 14 o Ξεξηερφκελα 14.1 ΞΝΛΝΠ... 408 14.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 408 14.1.2 ΟΞΤ ΠΟΝΟ... 409 14.1.3 ΔΙΓΗ ΟΞΔΟ ΠΟΝΟΤ... 410 14.2 ΝΜΠ ΚΔΡΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΝΠ... 411 14.2.1 ΤΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ Αβξαάκ Γξαθφπνπινο Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ ΑΝΓΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ 1.1 Οξηζκόο Ο φξνο ππνγνληκφηεηα έρεη αληηθαηαζηήζεη ηνλ άθνκςν θαη απφιπην φξν ζηεηξφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ θαη αλαθέξεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. Ολνκα ηνπ ηδηνζθεπάζκαηνο NICORETTE Inhaler 10mg 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε Νηθνηίλε, 10mg αλά κνλάδα 3. Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηα εηζπλνέο απφ ην ζηφκα

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΛΗΡΏΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΛΗΡΏΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝ. ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝ. ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Άλζξσπνο θαη Γηαηξνθή : Πσο επεξεάδεη ε δηαηξνθή ηνλ άλζξσπν

ΘΔΜΑ Άλζξσπνο θαη Γηαηξνθή : Πσο επεξεάδεη ε δηαηξνθή ηνλ άλζξσπν ΘΔΜΑ Άλζξσπνο θαη Γηαηξνθή : Πσο επεξεάδεη ε δηαηξνθή ηνλ άλζξσπν Γθέικπεζεο Άγγεινο Γξαθνπιέιεο Κσλζηαληίλνο Μπνπξηδίια Καιιηφπε ίκνπ Διπίδα Υάια Υξπζνχια Καζεγεηέο : 1. Παπιάθεο Γηάλλεο 2. Ακαξησηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ 12 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ Ξεξηερόκελα 12.1 ΞΔΟΗΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΛΓΝΑΓΓΔΗΑΘΝ ΝΓΘΝ... 322 12.1.1 ΗΠΡΗΘΖ AΟΓΔΠΖ ΘΑΗ ΝΜΓΝΛΩΠΖ... 322 12.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα