1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 247 Α )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 247 Α )"

Transcript

1 ΓΗΑΚHΡΤΞΖ Β.Ν. ΝΑΟΤΑ ΜΔ ΣΑΘΔΡΔ ΣΗΜΔ.doc ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ Αξ.Γηαθ. : 34/2011 Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε :Αγεζηιάνπ 10 Σαρ. Κσδ. : ΑΘΗΝΑ Σειέθσλν : Fax : ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ - ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ Ο.Δ.Δ ΣΗΝ ΝΑΟΤΑ ΜΔ ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ ( εθηόο ειαηνιάδνπ θαη θαηεςπγκέλσλ ςαξηώλ) ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ Δπί ησλ ζηαζεξώλ ηηκώλ πνπ αλαθέξνληαη γηα θάζε έλα ππό πξνκήζεηα πξντόλ ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ. ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΔΡΑ ΧΡΑ Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα Σεο Νάνπζαο «ΜΑΚΔΓΟΝΙΚΑ ΝΔΑ» Πέκπηε 11: 00π.κ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΑΟΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΑΝΑΓΟΛΗ 36 Έρνληεο ππφςε: ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 247 Α ) diakfyl1../..

2 2 2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/ ) πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ. 3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 118/2007(ΦΔΚ 150/ ) " Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ)" 4) Σελ απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ο Τ Μ Δ 1. Πξφρεηξν δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ ( πιελ ειαηνιάδνπ θαη θαηεςπγκέλσλ ςαξηψλ ), θαζαξηφηεηαο θαη αξηνπνηίαο Νάνπζαο. γηα ην Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηηο 15 / 12 / 2011 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα π.κ. αθνχ έρεη πξνεγεζεί δεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα ηεο Νάνπζαο «ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ ΝΔΑ», ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηελ Σνπηθή Τπεξεζία Νάνπζαο ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο ζηελ Νάνπζα, νδφο Νηθνιάνπ Αλαδνιή. Καηά ηελ άλσ εκεξνκελία έλαξμεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη θάθεινη κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη ελδηαθεξφκελνη ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπο κε ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε. Ζ επηηξνπή θαηαρσξεί ηηο πξνζθνξέο ζηνλ ηειηθφ ζπγθξηηηθφ πίλαθα, ηνλ νπνίν ππνβάιιεη, καδί κε ην πξαθηηθφ θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ Σκήκα Πξνκεζεηψλ. Κξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ γηα ην δηαγσληζκφ είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, επί ησλ ζηαζεξψλ ηηκψλ πνπ αλαθέξνληαη γηα θάζε έλα ππφ πξνκήζεηα πξντφλ ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ, δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.., κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, αθνχ ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε, ζηνλ Οξγαληζκφ, Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ / Σκήκα πξνκεζεηψλ. 2. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα Α έσο θαη Γ πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. 3.Οη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ απηφ πξνζθνξέο, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δχν (2) κήλεο πξνζκεηξνχκελν απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο κηθξόηεξε ηεο παξαπάλσ νξηδόκελεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 4. Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Π.Γ/ΜΑ 118/07 αθφκα θαη αλ δελ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.

3 3 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε : α. Σηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. β. Σνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Α έσο & Γ ) σο αθνινχζσο: ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α : ηνηρεία ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β : Γεληθνί Όξνη Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ : Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ : Πίλαθαο Σηκψλ - Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 5. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί κία θνξά ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα ηεο Νάνπζαο «ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ ΝΔΑ». εκεηψλεηαη φηη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ή ηνπο αλαδφρνπο γηα ηελ πξνκήζεηα ( αξηζκφο 23/ απφθαζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ Σκήκα IV ). Ζ παξνχζα δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνχ καο ( www. oe.gr ). 6. Αληίηππα ηεο δηαθήξπμεο απηήο θαζψο θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα δεηνχλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, απφ ηελ Σνπηθή Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο ζηελ Νάνπζα, νδφο Νηθνιάνπ Αλαδνιή. Η ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. ΣΙΜΠΙΓΑ ΒΑΙΛΙΚΗ

4 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α : ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β : ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ άξζξν 1 : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ άξζξν 2 : ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ-ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ άξζξν 3 : ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ άξζξν 4 : ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ-ΚΡΗΣΖΡΗΑ άξζξν 5 : ΚΡΗΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ άξζξν 6 : ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ-ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ άξζξν 7 : ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΗΓΧΝ άξζξν 8 : ΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΔΚΠΣΧΣΟΤ-ΚΤΡΧΔΗ ΓΗΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ ΠΑΡΑΓΟΖ άξζξν 9 : ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ άξζξν 10 : ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ άξζξν 11 : ΔΚΥΧΡΖΖ ΔΝΔΥΤΡΗΑΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ππφδεηγκα : : ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ : ΠΙΝΑΚΑ ΣΙΜΧΝ - ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

5 5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε: αξ. 33 /2011 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ( εθηφο ειαηνιάδνπ & θαηεςπγκέλσλ ςαξηψλ ), θαζαξηφηεηαο θαη αξηνπνηίαο γηα ην Β.Ν.. Νάνπζαο. ΓΙΑΡΚΔΙΑ χκβαζε δψδεθα (12) κήλεο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ Απγνχζηνπ, κε δηθαίσκα ηνπ Οξγαληζκνχ καο γηα παξάηαζε κέρξη ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε ιήμε απηήο. Ζ έλαξμε ησλ ζπκβάζεσλ νξίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηνπο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ΓΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΤ Κ. Α 4611 ΒΑΡΤΝΔΙ ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΗΔΧΝ Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο ζην ΒΝ Νάνπζαο ΣΗΜΖ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θξαηήζεηο) :Α Φ.Π.Α. :Β ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ : Α + Β

6 6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β Αλήθεη ζηελ δηαθήξπμε: 33 /2011 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1.ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο είλαη: Ζ πξνκήζεηα ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ Νάνπζαο κε είδε παληνπσιείνπ ( εθηφο ειαηνιάδνπ θαη θαηεςπγκέλσλ ςαξηψλ ), θαζαξηφηεηαο θαη αξηνπνηίαο. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο Κνηλνηηθνχο Καλνληζκνχο θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Να είλαη πξψηεο θαηεγνξίαο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο απηήο, λα κελ εκθαλίδνπλ αιινίσζε ηεο ζχζηαζήο ηνπο θαη ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπο ραξαθηήξσλ. Σα ρνξεγνχκελα είδε παληνπσιείνπ, ηα δπκαξηθά θαη ηα ηπξνθνκηθά είδε ζα είλαη Α ΠΟΗΟΣΖΣΑ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ «ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΠΟΣΧΝ & ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΔΧ» θαζψο θαη ηηο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. Ηδηαίηεξα γηα ηα ηπξνθνκηθά είδε ηνλίδεηαη φηη ζα παξάγνληαη ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ. ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΦΔΣΑ: Απφ αηγν πξφβεην γάια κε ειάρηζην ιίπνο 40% επί μεξνχ. ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ: Απφ ζηκηγδάιη 100%. ΓΙΑΟΤΡΣΙ: Πιήξεο κε ιηπαξά 10% απφ πξφβεην ή αγειαδηλφ γάια. ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ: Πιήξεο 410 gr. Με δηάξθεηα θαηαλάισζεο ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο. ΜΔΛΙ: Μέιη αλζέσλ κε δάραξα 60% ηνπιάρηζηνλ, κε δείθηε δηάζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 8 θαη HMF φρη κεγαιχηεξε απφ 40 mg / kg. ΑΤΓΑ: Χνζθνπεκέλα Α θαηεγνξίαο κε ηηο απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο βάζεη θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, βάξνπο gr. ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΙΚΑ: Σα ρνξεγνχκελα ζα είλαη Α πνηφηεηαο, ζα έρνπλ ην δσεξφ θπζηνινγηθφ ηνπο ρξψκα θαη ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ πεξί εκπνξίαο θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ, απνθιεηφκελεο απνιχησο ηεο ρνξεγήζεσο θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ θαηψηεξεο πνηφηεηαο ηεο πξψηεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ «ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΠΟΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΔΧ» θαη ηηο Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Σα είδε θαζαξηόηεηαο ζα είλαη επξείαο θαηαλάισζεο.

7 7 ΑΡΘΡΟ 2. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ : 2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ α. Φπζηθά πξφζσπα ή Ννκηθά πξφζσπα β. πλεηαηξηζκνί γ. Δλψζεηο ή θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο. Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο : Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο δηαγσληζκνχο ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηελ παξαθάησ ππεχζπλε δήισζε. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη : - ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ, λα δειψλεηαη, φηη κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηνο ή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα πξνβιεπφκελα αδηθήκαηα,ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε δσξνδνθία απάηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ππεμαίξεζε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα ρξενθνπία ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ππεχζπλε δήισζε πεξί κε θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα παξαπάλσ αδηθήκαηα ππνβάιινπλ α) νη δηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ β) ν πξφεδξνο ηνπ Γ. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην Ν. Π είλαη Α.Δ γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε άλσ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε πξνκεζεπηψλ θνηλνπξαμία, ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε, αθνξά ζε θάζε κέινο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία - δελ ηειεί ζε πηψρεπζε ε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο

8 8 - είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξε σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ( θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο - είλαη εγγεγξακκέλε ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ - δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ 2190 /1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο ( κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ αλάινγεο θαηαζηάζεηο ( κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα - φηη ε κεηαθνξά ησλ θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ ζα γίλεηαη κε απηνθίλεην-ςπγείν γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ αλαιινίσηνπ απηψλ. - φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε θαη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα θαη φηη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 3.1 Με πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, δαθηπινγξαθεκέλεο θαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: α) Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ β) ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ, ΣΟΠΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑΟΤΑ γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ε) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή 3.2. ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη ε σο άλσ αλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε 3.3 Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα απνζθξαγηζηεί κεηά ην άλνηγκα ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη : Η ρακειόηεξε ηηκή αλά είδνο, άιισο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Πνζνζηφ Φ. Π. Α

9 9 ηε πξνζθεξφκελε ρακειφηεξε ηηκή θξαηήζεηο θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ζην Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ. ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ επηθπιάμεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ζε νπνηνδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ ζηηο νπνίεο νη επηθπιάμεηο ή ηξνπνπνηήζεηο αλαθέξνληαη ζε εληειψο δεπηεξεχνληα ζηνηρεία, νπφηε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δχλαηαη, αηηηνινγεκέλα, λα ηηο απνδερηεί. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα ζβεζίκαηα - πξνζζήθεο-δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ απηήλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 3.4 Υξόλνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέρξη ηηο 15 / 12 /2011 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα π.κ. ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ ζα ζπλεδξηάζεη ζηελ Σνπηθή Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο ζηελ Νάνπζα, νδφο Νηθνιάνπ Αλαδνιή Ο ελ ιφγσ δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ίδηα σο άλσ εκεξνκελία. Γελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε πξνζθνξέο, πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ψξα θαη ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο. 3.5 Γηεπθξηλίζεηο δηαθήξπμεο πξνζθνξώλ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ δηεπθξηλήζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο φκσο έρεη ην δηθαίσκα αλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ δηαγσληδφκελν θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. Οη δηεπθξηλήζεηο απηέο πξέπεη λα ζηέιλνληαη ζηε επηηξνπή δηελέξγεηαο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εκεξψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ νθείινπλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο, πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο φξνπο ή ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε δηαθήξπμε απηή θαη πνπ θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπο θξίλνληαη νπζηψδεηο.

10 Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη φηαλ δεηνχληαη απφ 10 ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ είηε ελψπηνλ ηεο είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο επηηξνπήο ή ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο. εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππ φςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 3.6 Ιζρύο Πξνζθνξώλ Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ δχλαηαη λα παξαηαζεί κε έγγξαθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ Π.Γ. 118/07. ΑΡΘΡΟ 4 ν : ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 4.1 Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, παξνπζία θαη ησλ ηπρφλ παξηζηακέλσλ εθπξφζσπσλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ εηαηξηψλ. 4.2 Ζ επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ ππεχζπλε δήισζε θαη ζηελ ζπλέρεηα ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ επηηξνπή ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή θαηαρσξεί ηηο πξνζθνξέο ζηνλ ηειηθφ ζπγθξηηηθφ πίλαθα, ηνλ νπνίν ζα ππνβάιιεη, καδί κε ηα πξαθηηθά θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ -Σκήκα Πξνκεζεηψλ Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ Τπεξεζία. 4.3 Κξηηήξην αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ γηα ηνλ δηαγσληζκό είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή, από απηέο πνπ αλαθέξνληαη γηα έλα έθαζην ππό πξνκήζεηα πξντόλ ζηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε ζηελ παξνύζα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο ή αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ή αληηθαηηθέο ή παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ΑΡΘΡΟ 5 ν. ΚΡΙΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ζ επηηξνπή πξνκεζεηψλ κε γλσκνδφηεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη ζην Γ. ηνπ Οξγαληζκνχ: α) Σελ θαηαθχξσζε, κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή αλά είδνο, ζην ζχλνιν ή θαη ζε κέξνο απηψλ. β) Σελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηαο πνζφηεηαο γηα ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα, κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ίζε ρακειφηεξε ηηκή.

11 11 γ) Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. δ) Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ δεηνπκέλσλ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. ε) Μαηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο. ΑΡΘΡΟ 6 Ο. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ηνλ αλάδνρν πνπ ζα θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ απνζηέιιεηαη ζρεηηθή έγγξαθε αλαθνίλσζε κε απφδεημε κε ηελ νπνία θαιείηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δεθαπέληε (15 ) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ε νπνία ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρψλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. Η αμία ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλά είδνο νξίδεηαη σο εμήο: Παληνπσιείνπ 800,00, θαζαξηόηεηαο 500,00, αξηνπνηίαο 150,00. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ/ηνο 118/07. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ Σξάπεδα. Ζ ελ ιφγσ εγγπεηηθή πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην θαηά πεξίπησζε λφκηκν ηέινο ραξηνζήκνπ. ηηο ίδηεο επηβαξχλζεηο ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ ιφγσ επηβνιήο πξνζηίκνπ. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. Η εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλε ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Κ.Π.Γ. (118/07). ΑΡΘΡΟ 7 ν. ΥΡΟΝΟ-ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΔΙΓΧΝ Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδίδεη κέζα ζην ηαζκφ ηα είδε, πνπ έρνπλ παξαγγειζεί ηειεθσληθά ή κε θαμ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ηαζκνχ εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ ή εληφο ζπκθσλεζέληνο ρξφλνπ παξάδνζεο κεηαμχ δηαρεηξηζηή θαη πξνκεζεπηή. Όια ηα ηξφθηκα πξέπεη λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο, ζα παξαδίδνληαη κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα κέζα θαη ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, απνηεινχκελε απφ ππαιιήινπο, πνπ ππεξεηνχλ ζην ηαζκφ ήηνη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή απηνχ, απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή απηνχ θαη απφ έλα ππάιιειν απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ καγεηξείνπ. Ζ επηηξνπή ζα δηελεξγεί έιεγρν πνζνηηθφ, πνηνηηθφ θαη καθξνζθνπηθφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ είδνπο, νζκή, γεχζε, φςε.

12 12 Η κεηαθνξά ησλ θαηεςπγκέλσλ ιαραληθώλ απαηηείηαη λα γίλεηαη κε απηνθίλεην ςπγείν, γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ αλαιινίσηνπ απηώλ, θαη γηα ην νπνίν ζα ππάξρεη ε σο άλσ έγγξαθε δέζκεπζε από ηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη δειηίν απνζηνιήο, πνπ ζα ζπλνδεχεη ηα ηξφθηκα θαη ζην νπνίν ζα ραξαθηεξίδεηαη αθξηβψο ην είδνο, ε πνηφηεηα θαη ε αμία απηψλ. Σα ηηκνιφγηα πιεξσκήο ζα πξνζθνκίδνληαη ζην Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ Νάνπζαο ζην ηέινο ηνπ κήλα βάζεη ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο θαη ζα ειέγρνληαη γηα ηελ θαλνληθφηεηα ησλ ηηκψλ απφ επηηξνπή απφ ππαιιήινπο ηνπ, πξνο απνθπγή πηζαλήο αηζρξνθέξδεηαο, ζε πεξίπησζε άξλεζεο ζεψξεζήο ηνπο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζκαζίαο. ε πεξίπησζε πνπ απνξξηθζεί απφ ηελ επηηξνπή έλα είδνο γηαηί θξίλεη, φηη κπνξεί λα είλαη αθαηάιιειν πξνο βξψζε (νπζηψδεηο καθξνζθνπηθέο αιινηψζεηο, παξνπζία εληφκσλ, μέλσλ ζσκάησλ) ή αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε (ζήκαλζε, ελδείμεηο πνπ δελ είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θ.η.ι.), ή δελ είλαη πξψηεο θαηεγνξίαο, ν πξνκεζεπηήο ην αληηθαζηζηά ζε δηάζηεκα, πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην ηαζκφ, κεηά παξέιεπζε ηνπ νπνίνπ ν ηαζκφο δχλαηαη λα πξνκεζεπηεί ην είδνο απηφ απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Δπηπιένλ ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν 100, ε είζπξαμε ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη απεπζείαο απφ ηνλ Οξγαληζκφ απφ ηα ηηκνιφγηα ησλ νπνίσλ ζα εθθξεκεί ε εμφθιεζε ή κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο. Δπίζεο γηα ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ε επηηξνπή έρεη δηθαίσκα λα κελ επηζηξέςεη ηα απνξξηθζέληα είδε, αιιά λα θαιέζεη αξκφδην Γεσπφλν-Κηελίαηξν- Υεκηθφ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζκαζίαο. Ο πξνκεζεπηήο ζε πεξίπησζε απφξξηςεο είδνπο γηα ιφγνπο πνηφηεηαο, έρεη ην δηθαίσκα ηεο δηαηηεζίαο, δειαδή λα θιεζεί ν Πξντζηάκελνο ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο. ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλεο αληηζπκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ν πξνκεζεπηήο ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ζα εθπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ππέξ ηνπ Οξγαληζκνχ. Οη παξαιακβάλνληεο κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε δεηγκαηνιεςία εηδψλ παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή, ηα δε πξσηφθνιια δεηγκαηνιεςίαο ζα ππνγξάθνληαη θαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή.

13 13 ΑΡΘΡΟ 8 Ο. ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ΔΚΠΣΧΣΟΤ ΚΤΡΧΔΙ ΓΙΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΗ ΠΑΡΑΓΟΗ 8.1 Ο αλάδνρνο, πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε ή δελ παξέδσζε ή δελ αληηθαηέζηεζε ηα είδε κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Π.Γ/ηνο 118/07, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ ή απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ, αληίζηνηρα, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ θαηά ην άξζξν 20 ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο θαη επηβάιινληαη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: α) Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά πεξίπησζε. β) Πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ, είηε κε επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ είηε κε δηαπξαγκάηεπζε.κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ή ην ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή. γ) Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν.2286/ ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ θνξησζεί παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ παξάηαζε θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπνκέλσλ θαηά πεξίπησζε θπξψζεσλ θαη πξφζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο: α) Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1/4 ηνπ κέγηζηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, πνζνζηφ 1% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. β) Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1/4 κέρξη ην ½ ηνπ κέγηζηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, πνζνζηφ 3% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο, ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. γ) Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ 1/2, πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ

14 14 παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 1. Δθφζνλ κε ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή εθπηψηνπ, παξέρεηαη ζε απηφλ ε δπλαηφηεηα λα παξαδψζεη ηα πιηθά κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ εηο βάξνο ηνπ πξνθεξπζζνκέλνπ δηαγσληζκνχ, επηβάιιεηαη ζπλνιηθά πξφζηηκν γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε ίζν κε ην πνζνζηφ 10% επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο κέζα ζην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή, ηζρχνπλ θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Δάλ ν έθπησηνο παξαδψζεη ηα πιηθά, ν εηο βάξνο ηνπ δηαγσληζκφο ή ηα απνηειέζκαηα απηνχ καηαηψλνληαη, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ ΟΔΔ, χζηεξα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ. 2. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε - παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ Ο.Δ.Δ. νξγάλνπ, χζηεξα απφ ηε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη κεηαηίζεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο παξάδνζεο. 3. Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ή κεηαηεζέληνο ρξφλνπ παξάδνζεο, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. 4. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο, γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε πεξίπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 5. εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 6. ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. ΑΡΘΡΟ 9 Ο.ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηάο ηνπ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε επηηξέπεηαη έλζηαζε πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή), πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ 118/2007 ( ΦΔΚ 150/Α/ ).

15 15 ΑΡΘΡΟ 10 Ο.ΠΛΗΡΧΜΗ- ΚΡΑΣΗΔΙ Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κε επηηαγή εληφο ηνπ Α δεθαπελζεκέξνπ ηνπ επνκέλνπ κελφο, εθφζνλ έρνπλ πξνζθνκηζηεί φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο θαζψο θαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ δεηνπκέλσλ πξντφλησλ ζην Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2198/94 άξζξν 24 (ΦΔΚ 43/ ) ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ. Γηα ηελ παξαθξάηεζε απηή ζα δνζεί βεβαίσζε απφ ηελ ππεξεζία καο, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαηά ηελ ππνβνιή ηεο εηήζηαο θνξνινγηθήο δήισζήο ηνπ. Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Π. Γ /ηνο 118/2007. ΑΡΘΡΟ 11 ν ΔΚΥΧΡΗΗ-ΔΝΔΥΤΡΙΑΗ ΑΠΑΙΣΗΗ Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε θαη ε ελερπξίαζε απφ ηνλ αλάδνρν ησλ εθ ηνπ παξφληνο απαηηήζεψλ ηνπ θαηά ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο πξνο θάζε ηξίην, ζε πεξίπησζε δε πνπ ηπρφλ γίλεη, είλαη άθπξε θαη δελ γελλά θακία ππνρξέσζε γηα ηνλ Οξγαληζκφ.

16 16 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε 33/2011 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΚΓΟΣΖ Ζκεξνκελία έθδνζεο. Πξνο ηνλ Οξγαληζκφ Δξγαηηθήο Δζηίαο Αγεζηιάνπ 10 Αζήλα Δγγχεζε καο ππ' αξηζκ...eypq. Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξεία ή ε Έλσζε Δηαηξεηψλ ή ε Κνηλνπξαμία. νδφο.. αξ...ζαλ πξνκεζεπηήο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, ζαλ αγνξαζηέο, ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ πξνκήζεηα.., ζπλνιηθήο αμίαο...θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε εηαηξεία ή ε Έλσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ δειαδή γηα. Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα..παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ ηεο εηαηξίαο ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο ππέξ ησλ Δηαηξεηψλ 1) θαη 2).....αηνκηθά γηα θάζε κία απ' απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππνρξέσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο Πξνκεζεπηψλ θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο. παξαηηνχκελε ηεο ελζηάζεσο ηεο δηδήζεσο. λα θαηαβάιεη ζε ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο. αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κε απιή δήισζή ζαο φηη ε εηαηξεία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε δήισζή ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηή. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ..ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ή (Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηε ιήςε έγγξαθεο δήισζήο ζαο φηη έπαςε ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν εθδφζεθε). (ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ: ΑΝΑΓΡΑΦΔΣΑΗ ΜΗΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΠΡΟΣΑΔΗ ΚΑΣ ΔΠΗΛΟΓΖ Α) ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο Ο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί γηα ηελ Σξάπεδά καο. (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)

17 17 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε 33/2011 ΠΙΝΑΚΑ ΣΙΜΧΝ Α/ Α ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ ΣΑΘΔΡΔ ΣΙΜΔ ΑΝΑ ΔΙΓΟ 1 ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 400 gr ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ 500 gr. 3,05 3 ΜΔΛΗ 1000gr. 9,80 4 ΚΑΦΔ ΔΛΛΖΝΗΚΟ 100 gr.. 1,10 5 ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ 450 gr. 2,80 6 ΜΠΗΚΟΣΑ ΠΣΗ ΜΠΔΡ 200 gr. 1,10 7 ΚΟΡΝ ΦΛΔΗΚ 375 gr. 3,80 8 ΣΤΡΗ ΦΔΣΑ 1000 gr. 8,00 9 ΕΑΥΑΡΖ 1000gr 1,20 10 ΦΗΓΔ ΥΟΝΓΡΟ 250 gr. 1,10 11 ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ 500 gr.. 1,25 12 ΚΡΗΘΑΡΑΚΗ 500 gr. 1,25 13 ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ 500 gr.. 6,10 14 ΡΟΦΖΜΑ ΣΗΓΜΖ ΜΔ ΚΑΚΑΟ 400 gr. 4,30 15 ΚΡΔΜΔ ΠΑΗΓΗΚΔ 400 gr. 5,40 16 ΦΑΟΛΗΑ ΜΔΣΡΗΑ 500 gr 2,00 17 ΦΑΚΔ 500 gr 1,70 18 ΥΤΛΟΠΗΣΔ ΜΔ ΑΤΓΑ 500 gr. 2,10 19 ΡΤΕΗ ΜΠΟΝΔΣ Α 500 gr. 1,35 20 ΡΤΕΗ ΚΑΡΟΛΗΝΑ 500 gr. 1,35 21 ΥΤΜΟ ΝΣΟΜΑΣΑ 500 gr. 0,90 22 ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ ΑΛΑΣΗ 750 gr. 2,30 23 ΞΤΓΗ 400 gr. 0,90 24 ΓΑΦΝΖ 50 gr. 1,10 25 ΚΑΝΔΛΑ 50 gr. 1,10 26 ΠΗΠΔΡΗ ΜΑΤΡΟ 50 gr. 1,10 27 ΠΑΠΡΗΚΑ ΓΛΤΚΗΑ 50 gr. 1,20 28 ΚΟΝΡ ΦΛΑΟΤΡ 200 gr. 1, ΜΠΔΗΚΗΝ ΠΑΟΤΝΣΔΡ ΦΑΚΔΛΑΚΗ 0,30 30 ΒΑΝΗΛΗΔ ΦΤΗΓΓΗΟ 0,30 31 ΑΛΔΤΡΗ ΚΟΚΚΗΝΟ(πνπ θνπζθψλεη κφλν ηνπ)500gr. 1,10 32 ΕΑΥΑΡΖ ΑΥΝΖ 500 gr. 1,60 33 ΚΑΚΑΟ 125 gr. 1,90 34 ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΑ 400 gr. 7,65 35 ΗΜΗΓΓΑΛΗ 500 gr. 1,00 36 ΜΟΤΣΑΡΓΑ 400 gr. 2,60 37 ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ 1,5 lit. 0,60 38 ΥΤΜΟΗ ΦΡΟΤΣΧΝ 250 gr. 0,75

18 18 39 ΚΑΔΡΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ 1000 gr. 10,00 40 ΣΤΡΗ ΓΚΟΤΝΣΑ 1000 gr. 6,10 41 ΦΑΟΛΑΚΗΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 1000gr. 3,50 41 ΑΡΑΚΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ 1000gr. 3,50 42 ΜΠΑΜΗΔ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΔ 1000 gr. 4,80 44 ΑΡΑΒΟΗΣΔΛΑΗΟ 1 lit. 3, ΖΛΗΔΛΑΗΟ 1 lit. 3,20 46 ΑΛΔΤΡΗ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 1000 gr. 1,20 47 ΣΡΟΤΦΑ 200 gr. 2,20 48 ΣΑΦΗΓΔ 100 gr. 2,20 49 ΑΤΓΑ ηεκάρην 0,20 50 ΓΤΟΜΟ ηεκάρην 1,10 51 ΑΜΜΧΝΗΑ ηεκάρην 0,90 52 ΟΓΑ ηεκάρην 0, ΜΟΥΟΚΑΡΤΓΟ ( ζθφλε ) 1,40 54 ΡΗΓΑΝΖ ηεκάρην 100 gr. 1,40 55 ΓΑΡΤΦΑΛΛΟ ηεκάρην 1,40 56 ΚΡΔΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ 1000 gr. 4, ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΣΡΑΓΓΗΣΟ 1000 gr. 3, ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΑΓΔΛΑΓΑ 240 gr. 0,90 59 ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ 1000 gr. 8,20 60 ΜΠΔΨΚΟΝ 1000 gr. 8,00 61 ΣΑΨ θαθειάθη 50 gr. 2,00 62 ΚΟΝΔΡΒΑ ΜΑΝΗΣΑΡΗΧΝ 400 gr 2,20 63 ΔΛΗΔ 1000 gr. 5,40 64 ΗΝΓΟΚΑΡΤΓΟ 500 gr. 4,20 65 ΚΑΡΑΜΔΛΔ ( ζαθνπιάθη ) 400 gr. 6,80 66 ΟΚΟΛΑΣΔ ηεκάρην 65 gr. 1,00 67 ΣΡΑΥΑΝΑ 500 gr. 3,05 68 ΕΔΛΔ ΦΡΟΤΣΧΝ ηεκάρην 1,10 69 ΚΟΜΠΟΣΑ ΦΡΟΤΣΧΝ 830 gr. 1,40 70 ΦΗΛΣΡΑ ΚΑΦΔ ηεκάρην 2,70 71 ΜΑΓΗΑ θαθειάθη 1,10 ΣΑΘΔΡΔ ΣΙΜΔ ΑΝΑ ΔΙΓΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΔΙΓΟ 1 ΤΓΡΟ ΑΠΟΤΝΗ 400 ml. 2,90 2 ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΜΔ ΤΡΜΑ ηεκάρην 0,90 3 ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ 6,50 4 ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ VΔΣTEX ΑΠΛΔ 3,90 5 ΓΑΝΣΗΑ LATEX 100 ηεκάρηα 6,00 6 ΓΑΝΣΗΑ ΚΟΤΕΗΝΑ Εεχγνο 1,20 7 ΛΔΤΚΑΝΣΗΚΟ 75 gr.? 0,90 8 ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑ ΦΧΣΗΣΗΚΟ 350 ml. 1,00 9 ΚΟΤΠΔ 3,20

19 19 10 ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ 200 ηεκάρηα? 2,90 11 ΣΡΑΠΔΕΟΜΑΝΣHΛΟ ΥΑΡΣΗΝΟ ηεκάρην 0,35 12 ΡΟΛΟ ΑΛΛΑΓΖ 6,30 13 ΠΗΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 20 ηεκάρηα 1,40 14 ΠΟΣΖΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 50 ηεκάρηα 1,10 15 ΡΟΛΟ ΚΟΤΕΗΝΑ ΣΤΠΟΤ VΔΣTEX 3,80 16 ΑΛΟΤΜΗΝΟΥΑΡΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ 1000 gr.? 7,90 17 ΥΛΧΡΗΝΖ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΖ 500 ml. 3,70 18 ΤΓΡΟ ΣΕΑΜΗΧΝ 750 ml. 2,30 19 ΤΓΡΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 1 lit. 5,10 20 ΥΑΡΣΗ ΚΟΤΕΗΝΑ ΓΗΓΑ 2000 gr. 3,90 21 ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ ΣΔΣΡΑΦΤΛΛΟ 8 ηεκάρηα, 250 gr. 3, ΥΑΡΣΟΜΑΝΣΗΛΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΣΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 1,70 23 ΑΚΟΤΛΔ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΜΔΓΑΛΔ 10 ηεκάρηα 2,50 24 ΤΓΡΟ ΠΗΑΣΧΝ 750 ml. 2,20 25 ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 760 ηεκάρηα 3,50 26 ΦΗΑΛΖ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ 1 ΣΔΜΑΥΗΟ 1,20 27 ΚΟΝΖ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΡΟΤΥΧΝ 72 ΜΔΕΟΤΡΔ 19,00 28 ΓΤΑΛIΣΗΚΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 1 lit. 4,60 29 ΥΛΧΡΗΝΖ ΠΑΥΤΡΔΤΣΖ 1250 ml. 3,30 30 ΥΛΧΡΗΝΖ ( πξέυ ) ηεκάρην 750 gr. 3,90 31 ΤΓΡΟ ΣΕΑΜΗΧΝ ΜΔ ΑΝΣΛΗΑ 500 ml. 1,40 32 ΑΠΟΤΝΗ ΥΔΡΗΧΝ 120 gr. 1,10 33 ΑΚΟΤΛΔ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ κηθξέο 20 ηεκάρηα 0, ΚΟΝΣΑΡΗ ΚΟΤΠΑ ηεκάρην 0,70 35 ΛΑΓΟΚΟΛΛΑ 20 κέηξα. 2,10 36 ΤΓΡΟ ΠΗΑΣΧΝ 750 ml 2,20 37 ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ ΥΔΡΗΧΝ ( Φηάιε ) 80ml 2,30 38 ΑΦΑΛΑΣΗΚΟ ΓΗΑ ΒΡΤΔ 500 ml 2,80 39 ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΠΑΣΧΜΑΣΟ 1 lit. 1,90 40 ΑΚΟΤΛΔ ΓΗΓΑ 1000 gr. 2,60 41 ΜΠΑΣΑΡΗΔ 2 Α 4 ηεκάρηα 3,10 42 ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ ΓΗΑ ΛΗΠΖ 14 lit. 3,20 43 ΚΑΣΑΡΗΓΟΚΣΟΝΟ 400 ml 3,20 44 ΑΦΑΛΑΣΗΚΟ ΚΑΦΔΣΗΔΡΑ 400 κι 4,40 ηηο αλσηέξσ ηηκέο ησλ εηδώλ παληνπσιείνπ θαη θαζαξηόηεηαο δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. Α/Α ΔΙΓΗ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΣΑΘΔΡΔ ΣΙΜΔ ΑΝΑ ΔΙΓΟ 1 ΑΡΣΟ 1000 gr. 1,25 2 ΚΟΤΛΟΤΡΑΚΗΑ 1000 gr. 6,20 3 ΚΟΤΛΟΤΡΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ηεκάρην 0,45 4 ΣΤΡΟΠΗΣΑΚΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ 1000 gr 8,20 5 ΚΡΟΤΑΑΝΑΚΗΑ 1000 gr. 8,10

20 20 6 ΝΣΟΝΑΣ ΕΑΥΑΡΖ ηεκάρην 0,90 7 ΓΛΤΚΑ ΣΑΦΗΟΤ πξνπηαζηά 1000 gr. 9,10 * ηηο αλσηέξσ ηηκέο δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Α/ Α ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ 1 ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 400 gr. 2 ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ 500 gr. 3 ΜΔΛΗ 1 Κgr 4 ΚΑΦΔ ΔΛΛΖΝΗΚΟ 100 gr. 5 ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ 450 gr. 6 ΜΠΗΚΟΣΑ ΠΣΗ ΜΠΔΡ 200 gr.. 7 ΚΟΡΝ ΦΛΔΗΚ 375 gr. 8 ΣΤΡΗ ΦΔΣΑ 1Κgr. 9 ΕΑΥΑΡΖ 1 Κgr.. 10 ΦΗΓΔ ΥΟΝΓΡΟ 250 gr. 11 ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ 500 gr. 12 ΚΡΗΘΑΡΑΚΗ 500 gr.. 13 ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ 500 gr. 14 ΡΟΦΖΜΑ ΣΗΓΜΖ ΜΔ ΚΑΚΑΟ 400 gr. 15 ΚΡΔΜΔ ΠΑΗΓΗΚΔ 400 gr. 16 ΦΑΟΛΗΑ ΜΔΣΡΗΑ 500 gr 17 ΦΑΚΔ 500 gr. 18 ΥΤΛΟΠΗΣΔ ΜΔ ΑΤΓΑ 500 gr. 19 ΡΤΕΗ ΜΠΟΝΔΣ Α 500 gr 20 ΡΤΕΗ ΚΑΡΟΛΗΝΑ 500 gr. 21 ΥΤΜΟ ΝΣΟΜΑΣΑ 500 gr. 22 ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ ΑΛΑΣΗ 750 gr. 23 ΞΤΓΗ 400 gr. 24 ΓΑΦΝΖ 50 gr. 25 ΚΑΝΔΛΑ 50 gr. 26 ΠΗΠΔΡΗ 50 gr 27 ΠΑΠΡΗΚΑ 50 gr. 28 ΚΟΝΡ ΦΛΑΟΤΡ 200 gr. 29 ΜΠΔΗΚΗΝ ΠΑΟΤΝΣΔΡ ΦΑΚΔΛΑΚΗ 30 ΒΑΝΗΛΗΔ ΦΤΗΓΓΗΟ 31 ΑΛΔΤΡΗ ΚΟΚΚΗΝΟ ( πνπ θνπζθψλεη κφλν ηνπ) 500 gr. 32 ΕΑΥΑΡΖ ΑΥΝΖ 500 gr. 33 ΚΑΚΑΟ 125 gr. ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ ΣΙΜΔ ΑΝΔΤ Φ.Π.Α.

21 34 ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΑ 400 gr. 35 ΗΜΗΓΓΑΛΗ 500 gr. 36 ΜΟΤΣΑΡΓΑ 400 gr. 37 ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ 1,5 lit. 38 ΥΤΜΟΗ ΦΡΟΤΣΧΝ 250gr. 39 ΚΑΔΡΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ 1 Κgr. 40 ΦΑΟΛΑΚΗΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 1 Κgr. 41 ΑΡΑΚΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ 1 Κgr. 42 ΑΡΑΒΟΗΣΔΛΑΗΟ 1 lit 43 ΖΛΗΔΛΑΗΟ 1 lit 44 ΑΛΔΤΡΗ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 1 Kgr 45 ΣΡΟΤΦΑ 200 gr. 46 ΣΑΦΗΓΔ 100 gr. 47 ΑΤΓΑ ηεκάρην 48 ΓΤΟΜΟ ηεκάρην 49 ΑΜΜΧΝΗΑ ηεκάρην 50 ΟΓΑ ηεκάρην 51 ΜΟΥΟΚΑΡΤΓΟ ( ζθφλε ) 52 ΡΗΓΑΝΖ ηεκάρην 100 gr. 53 ΓΑΡΤΦΑΛΛΟ ηεκάρην 54 ΚΡΔΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ 1000 gr. 55 ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΣΡΑΓΓΗΣΟ 1000 gr. 56 ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΑΓΔΛΑΓΑ 240 gr. 57 ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ 1000 gr. 58 ΜΠΔΨΚΟΝ 1000 gr. 59 ΣΑΨ θαθειάθη 50 gr. 60 ΚΟΝΔΡΒΑ ΜΑΝΗΣΑΡΗΧΝ 400 gr 61 ΔΛΗΔ 1000 gr. 62 ΗΝΓΟΚΑΡΤΓΟ 500 gr. 63 ΚΑΡΑΜΔΛΔ ( ζαθνπιάθη ) 400 gr. 64 ΟΚΟΛΑΣΔ ηεκάρην 65 gr. 65 ΣΡΑΥΑΝΑ 500 gr. 66 ΕΔΛΔ ΦΡΟΤΣΧΝ ηεκάρην 67 ΚΟΜΠΟΣΑ ΦΡΟΤΣΧΝ 830 gr. 68 ΦΗΛΣΡΑ ΚΑΦΔ ηεκάρην 69 ΜΑΓΗΑ θαθειάθη 70 ΣΤΡΗ ΓΚΟΤΝΣΑ 1000 gr. 71 ΜΠΑΜΗΔ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΔ 1000 gr. ΔΙΓΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 1 ΤΓΡΟ ΑΠΟΤΝΗ 400 gr. 2 ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΜΔ ΤΡΜΑ ηεκάρην 3 ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ 4 ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ VITEX ΑΠΛΔ 5 ΓΑΝΣΗΑ LATEX 100 ηεκάρηα 6 ΓΑΝΣΗΑ ΚΟΤΕΗΝΑ δεχγνο 21 ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ ΣΙΜΔ ΑΝΔΤ Φ.Π.Α.

22 7 ΛΔΤΚΑΝΣΗΚΟ 75 gr.? 8 ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑ ΦΧΣΗΣΗΚΟ 350 gr. 9 ΚΟΤΠΔ 10 ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ 200 ηεκάρηα? 11 ΣΡΑΠΔΕΟΜΑΝΣΗΛΟ ΥΑΡΣΗΝΟ ηεκάρηα 12 ΡΟΛΟ ΑΛΛΑΓΖ 13 ΠΗΑΣΑ 20 ηεκάρηα 14 ΠΟΣΖΡΗΑ 50 ηεκάρηα 15 ΡΟΛΟ ΣΤΠΟΤ VΔΣTEX 16 ΑΛΟΤΜΗΝΟΥΑΡΣΟ 1Kgr..? 17 ΥΛΧΡΗΝΖ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΖ 500 ml. 18 ΤΓΡΟ ΣΕΑΜΗΧΝ 750 ml. 19 ΤΓΡΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 1 lit. 20 ΥΑΡΣΗ ΚΟΤΕΗΝΑ ΓΗΓΑ 2000 gr. 21 ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ ΣΔΣΡΑΦΤΛΛΟ 8 ηεκάρηα 250 gr. 22 ΥΑΡΣΟΜΑΝΣΗΛΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΣΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 23 ΑΚΟΤΛΔ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 10 ΣΔΜΑΥΗΧΝ 24 ΤΓΡΟ ΠΗΑΣΧΝ 750 ml 25 ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 760 ηεκάρηα 26 ΦΗΑΛΖ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ 1 ηεκάρην 27 ΚΟΝΖ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΡΟΤΥΧΝ 72 ΜΔΕΟΤΡΔ 28 ΓΗΑΛΗΣΗΚΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 1 lit 29 ΥΛΧΡΗΝΖ ΠΑΥΤΡΔΤΣΖ 1250 ml 30 ΥΛΧΡΗΝΖ ( πξέυ ) 750 gr. 31 ΤΓΡΟ ΣΕΑΜΗΧΝ ΜΔ ΑΝΣΛΗΑ 500 ml 32 ΑΠΟΤΝΗ ΥΔΡΗΧΝ 120gr. 33 ΑΚΟΤΛΔ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΜΗΚΡΔ 20 ηεκάρηα 34 ΚΟΝΣΑΡΗ ΚΟΤΠΑ ηεκάρην 35 ΛΑΓΟΚΟΛΛΑ 20 κέηξα 36 ΤΓΡΟ ΠΗΑΣΧΝ 750 ml 37 ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ ΥΔΡΗΧΝ ( Φηάιε ) 80 ml 38 ΑΦΑΛΑΣΗΚΟ ΓΗΑ ΒΡΤΔ 500 ml 39 ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΠΑΣΧΜΑΣΟ 1 lit 40 ΑΚΟΤΛΔ ΓΗΓΑ 1000 gr. 41 ΜΠΑΣΑΡΗΔ 2 Α 4 ηεκάρηα 42 ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ ΓΗΑ ΛΗΠΖ 14 lit. 43 ΚΑΣΑΡΗΓΟΚΣΟΝΟ 400 ml 44 ΑΦΑΛΑΣΗΚΟ ΚΑΦΔΣΗΔΡΑ 400 ml 22 Α/Α ΔΙΓΗ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ ΣΙΜΔ ΑΝΔΤ Φ.Π.Α. 1 ΑΡΣΟ 1000 gr. 2 ΚΟΤΛΟΤΡΑΚΗΑ 1000 gr. 3 ΚΟΤΛΟΤΡΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ηεκάρην

23 4 ΣΤΡΟΠΗΣΑΚΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ 1000 gr. 5 ΚΡΟΤΑΑΝΑΚΗΑ 1000 gr. 6 ΝΣΟΝΑΣ κε δάραξε ηεκάρην 7 ΓΛΤΚΑ ΣΑΦΗΟΤ πξνπηαζηά 23 / /2011 ΦΡΑΓΙΓΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ & ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωθ. Κνωζζού, Σ.Θ. 44, Ζπάκλειο Κπήηηρ ΑΦΜ 999161766, Α ΓΟΤ Ζπακλείος Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΚΛΗΗ (Απ. Γιαγυνιζμοω12/2013) Αξ. Πξση. 920000/956-13 Αζήλα, 24/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 Αθήνα, 08/02/2013 Απιθμ. Ππωη. : 358 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Αξρή Δηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε (Α.ΔΙ.Π.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:. Τιηθφ επίπισζεο ηεο ΑΓΙΠ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: ΣΘ 1144 Σ.Κ. 45001, ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιζηηνζειίδα : www.aeavellas.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Αζήλα: 10-03-2015 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξηζκ. Πξση: 3128 «Η ΔΛΠΙ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Αζήλα: 10-03-2015 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξηζκ. Πξση: 3128 «Η ΔΛΠΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Αζήλα: 10-03-2015 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξηζκ. Πξση: 3128 «Η ΔΛΠΙ» Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο».

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Λακία, 10.11.2009 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αξ. Γηαθήξπμεο:5874 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ, Πξνκεζεηψλ & Πεξηνπζίαο Σειέθσλν: 22310 60158 FAX: 22310 33945 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/57/388279/.87/13 Ιαλ. 2015/ΓΔ/ΓΤΠΟΣΗ/5 ν Γξ. αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ζσγτρημαηοδοηείηαι 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Κνκνηελή 19 Μαξηίνπ 2014 ΓΕΝ. ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔ&ΘΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα