1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 247 Α )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 247 Α )"

Transcript

1 ΓΗΑΚHΡΤΞΖ Β.Ν. ΝΑΟΤΑ ΜΔ ΣΑΘΔΡΔ ΣΗΜΔ.doc ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ Αξ.Γηαθ. : 34/2011 Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε :Αγεζηιάνπ 10 Σαρ. Κσδ. : ΑΘΗΝΑ Σειέθσλν : Fax : ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ - ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ Ο.Δ.Δ ΣΗΝ ΝΑΟΤΑ ΜΔ ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ ( εθηόο ειαηνιάδνπ θαη θαηεςπγκέλσλ ςαξηώλ) ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ Δπί ησλ ζηαζεξώλ ηηκώλ πνπ αλαθέξνληαη γηα θάζε έλα ππό πξνκήζεηα πξντόλ ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ. ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΔΡΑ ΧΡΑ Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα Σεο Νάνπζαο «ΜΑΚΔΓΟΝΙΚΑ ΝΔΑ» Πέκπηε 11: 00π.κ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΑΟΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΑΝΑΓΟΛΗ 36 Έρνληεο ππφςε: ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 247 Α ) diakfyl1../..

2 2 2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/ ) πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ. 3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 118/2007(ΦΔΚ 150/ ) " Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ)" 4) Σελ απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ο Τ Μ Δ 1. Πξφρεηξν δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ ( πιελ ειαηνιάδνπ θαη θαηεςπγκέλσλ ςαξηψλ ), θαζαξηφηεηαο θαη αξηνπνηίαο Νάνπζαο. γηα ην Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηηο 15 / 12 / 2011 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα π.κ. αθνχ έρεη πξνεγεζεί δεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα ηεο Νάνπζαο «ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ ΝΔΑ», ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηελ Σνπηθή Τπεξεζία Νάνπζαο ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο ζηελ Νάνπζα, νδφο Νηθνιάνπ Αλαδνιή. Καηά ηελ άλσ εκεξνκελία έλαξμεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη θάθεινη κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη ελδηαθεξφκελνη ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπο κε ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε. Ζ επηηξνπή θαηαρσξεί ηηο πξνζθνξέο ζηνλ ηειηθφ ζπγθξηηηθφ πίλαθα, ηνλ νπνίν ππνβάιιεη, καδί κε ην πξαθηηθφ θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ Σκήκα Πξνκεζεηψλ. Κξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ γηα ην δηαγσληζκφ είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, επί ησλ ζηαζεξψλ ηηκψλ πνπ αλαθέξνληαη γηα θάζε έλα ππφ πξνκήζεηα πξντφλ ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ, δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.., κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, αθνχ ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε, ζηνλ Οξγαληζκφ, Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ / Σκήκα πξνκεζεηψλ. 2. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα Α έσο θαη Γ πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. 3.Οη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ απηφ πξνζθνξέο, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δχν (2) κήλεο πξνζκεηξνχκελν απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο κηθξόηεξε ηεο παξαπάλσ νξηδόκελεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 4. Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Π.Γ/ΜΑ 118/07 αθφκα θαη αλ δελ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.

3 3 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε : α. Σηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. β. Σνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Α έσο & Γ ) σο αθνινχζσο: ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α : ηνηρεία ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β : Γεληθνί Όξνη Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ : Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ : Πίλαθαο Σηκψλ - Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 5. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί κία θνξά ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα ηεο Νάνπζαο «ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ ΝΔΑ». εκεηψλεηαη φηη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ή ηνπο αλαδφρνπο γηα ηελ πξνκήζεηα ( αξηζκφο 23/ απφθαζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ Σκήκα IV ). Ζ παξνχζα δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνχ καο ( www. oe.gr ). 6. Αληίηππα ηεο δηαθήξπμεο απηήο θαζψο θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα δεηνχλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, απφ ηελ Σνπηθή Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο ζηελ Νάνπζα, νδφο Νηθνιάνπ Αλαδνιή. Η ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. ΣΙΜΠΙΓΑ ΒΑΙΛΙΚΗ

4 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α : ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β : ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ άξζξν 1 : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ άξζξν 2 : ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ-ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ άξζξν 3 : ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ άξζξν 4 : ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ-ΚΡΗΣΖΡΗΑ άξζξν 5 : ΚΡΗΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ άξζξν 6 : ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ-ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ άξζξν 7 : ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΗΓΧΝ άξζξν 8 : ΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΔΚΠΣΧΣΟΤ-ΚΤΡΧΔΗ ΓΗΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ ΠΑΡΑΓΟΖ άξζξν 9 : ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ άξζξν 10 : ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ άξζξν 11 : ΔΚΥΧΡΖΖ ΔΝΔΥΤΡΗΑΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ππφδεηγκα : : ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ : ΠΙΝΑΚΑ ΣΙΜΧΝ - ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

5 5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε: αξ. 33 /2011 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ( εθηφο ειαηνιάδνπ & θαηεςπγκέλσλ ςαξηψλ ), θαζαξηφηεηαο θαη αξηνπνηίαο γηα ην Β.Ν.. Νάνπζαο. ΓΙΑΡΚΔΙΑ χκβαζε δψδεθα (12) κήλεο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ Απγνχζηνπ, κε δηθαίσκα ηνπ Οξγαληζκνχ καο γηα παξάηαζε κέρξη ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε ιήμε απηήο. Ζ έλαξμε ησλ ζπκβάζεσλ νξίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηνπο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ΓΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΤ Κ. Α 4611 ΒΑΡΤΝΔΙ ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΗΔΧΝ Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο ζην ΒΝ Νάνπζαο ΣΗΜΖ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θξαηήζεηο) :Α Φ.Π.Α. :Β ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ : Α + Β

6 6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β Αλήθεη ζηελ δηαθήξπμε: 33 /2011 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1.ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο είλαη: Ζ πξνκήζεηα ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ Νάνπζαο κε είδε παληνπσιείνπ ( εθηφο ειαηνιάδνπ θαη θαηεςπγκέλσλ ςαξηψλ ), θαζαξηφηεηαο θαη αξηνπνηίαο. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο Κνηλνηηθνχο Καλνληζκνχο θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Να είλαη πξψηεο θαηεγνξίαο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο απηήο, λα κελ εκθαλίδνπλ αιινίσζε ηεο ζχζηαζήο ηνπο θαη ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπο ραξαθηήξσλ. Σα ρνξεγνχκελα είδε παληνπσιείνπ, ηα δπκαξηθά θαη ηα ηπξνθνκηθά είδε ζα είλαη Α ΠΟΗΟΣΖΣΑ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ «ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΠΟΣΧΝ & ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΔΧ» θαζψο θαη ηηο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. Ηδηαίηεξα γηα ηα ηπξνθνκηθά είδε ηνλίδεηαη φηη ζα παξάγνληαη ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ. ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΦΔΣΑ: Απφ αηγν πξφβεην γάια κε ειάρηζην ιίπνο 40% επί μεξνχ. ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ: Απφ ζηκηγδάιη 100%. ΓΙΑΟΤΡΣΙ: Πιήξεο κε ιηπαξά 10% απφ πξφβεην ή αγειαδηλφ γάια. ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ: Πιήξεο 410 gr. Με δηάξθεηα θαηαλάισζεο ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο. ΜΔΛΙ: Μέιη αλζέσλ κε δάραξα 60% ηνπιάρηζηνλ, κε δείθηε δηάζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 8 θαη HMF φρη κεγαιχηεξε απφ 40 mg / kg. ΑΤΓΑ: Χνζθνπεκέλα Α θαηεγνξίαο κε ηηο απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο βάζεη θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, βάξνπο gr. ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΙΚΑ: Σα ρνξεγνχκελα ζα είλαη Α πνηφηεηαο, ζα έρνπλ ην δσεξφ θπζηνινγηθφ ηνπο ρξψκα θαη ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ πεξί εκπνξίαο θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ, απνθιεηφκελεο απνιχησο ηεο ρνξεγήζεσο θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ θαηψηεξεο πνηφηεηαο ηεο πξψηεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ «ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΠΟΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΔΧ» θαη ηηο Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Σα είδε θαζαξηόηεηαο ζα είλαη επξείαο θαηαλάισζεο.

7 7 ΑΡΘΡΟ 2. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ : 2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ α. Φπζηθά πξφζσπα ή Ννκηθά πξφζσπα β. πλεηαηξηζκνί γ. Δλψζεηο ή θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο. Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο : Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο δηαγσληζκνχο ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηελ παξαθάησ ππεχζπλε δήισζε. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη : - ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ, λα δειψλεηαη, φηη κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηνο ή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα πξνβιεπφκελα αδηθήκαηα,ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε δσξνδνθία απάηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ππεμαίξεζε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα ρξενθνπία ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ππεχζπλε δήισζε πεξί κε θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα παξαπάλσ αδηθήκαηα ππνβάιινπλ α) νη δηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ β) ν πξφεδξνο ηνπ Γ. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην Ν. Π είλαη Α.Δ γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε άλσ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε πξνκεζεπηψλ θνηλνπξαμία, ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε, αθνξά ζε θάζε κέινο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία - δελ ηειεί ζε πηψρεπζε ε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο

8 8 - είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξε σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ( θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο - είλαη εγγεγξακκέλε ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ - δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ 2190 /1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο ( κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ αλάινγεο θαηαζηάζεηο ( κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα - φηη ε κεηαθνξά ησλ θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ ζα γίλεηαη κε απηνθίλεην-ςπγείν γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ αλαιινίσηνπ απηψλ. - φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε θαη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα θαη φηη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 3.1 Με πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, δαθηπινγξαθεκέλεο θαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: α) Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ β) ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ, ΣΟΠΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑΟΤΑ γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ε) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή 3.2. ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη ε σο άλσ αλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε 3.3 Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα απνζθξαγηζηεί κεηά ην άλνηγκα ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη : Η ρακειόηεξε ηηκή αλά είδνο, άιισο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Πνζνζηφ Φ. Π. Α

9 9 ηε πξνζθεξφκελε ρακειφηεξε ηηκή θξαηήζεηο θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ζην Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ. ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ επηθπιάμεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ζε νπνηνδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ ζηηο νπνίεο νη επηθπιάμεηο ή ηξνπνπνηήζεηο αλαθέξνληαη ζε εληειψο δεπηεξεχνληα ζηνηρεία, νπφηε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δχλαηαη, αηηηνινγεκέλα, λα ηηο απνδερηεί. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα ζβεζίκαηα - πξνζζήθεο-δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ απηήλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 3.4 Υξόλνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέρξη ηηο 15 / 12 /2011 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα π.κ. ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ ζα ζπλεδξηάζεη ζηελ Σνπηθή Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο ζηελ Νάνπζα, νδφο Νηθνιάνπ Αλαδνιή Ο ελ ιφγσ δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ίδηα σο άλσ εκεξνκελία. Γελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε πξνζθνξέο, πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ψξα θαη ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο. 3.5 Γηεπθξηλίζεηο δηαθήξπμεο πξνζθνξώλ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ δηεπθξηλήζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο φκσο έρεη ην δηθαίσκα αλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ δηαγσληδφκελν θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. Οη δηεπθξηλήζεηο απηέο πξέπεη λα ζηέιλνληαη ζηε επηηξνπή δηελέξγεηαο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εκεξψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ νθείινπλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο, πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο φξνπο ή ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε δηαθήξπμε απηή θαη πνπ θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπο θξίλνληαη νπζηψδεηο.

10 Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη φηαλ δεηνχληαη απφ 10 ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ είηε ελψπηνλ ηεο είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο επηηξνπήο ή ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο. εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππ φςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 3.6 Ιζρύο Πξνζθνξώλ Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ δχλαηαη λα παξαηαζεί κε έγγξαθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ Π.Γ. 118/07. ΑΡΘΡΟ 4 ν : ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 4.1 Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, παξνπζία θαη ησλ ηπρφλ παξηζηακέλσλ εθπξφζσπσλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ εηαηξηψλ. 4.2 Ζ επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ ππεχζπλε δήισζε θαη ζηελ ζπλέρεηα ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ επηηξνπή ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή θαηαρσξεί ηηο πξνζθνξέο ζηνλ ηειηθφ ζπγθξηηηθφ πίλαθα, ηνλ νπνίν ζα ππνβάιιεη, καδί κε ηα πξαθηηθά θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ -Σκήκα Πξνκεζεηψλ Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ Τπεξεζία. 4.3 Κξηηήξην αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ γηα ηνλ δηαγσληζκό είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή, από απηέο πνπ αλαθέξνληαη γηα έλα έθαζην ππό πξνκήζεηα πξντόλ ζηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε ζηελ παξνύζα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο ή αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ή αληηθαηηθέο ή παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ΑΡΘΡΟ 5 ν. ΚΡΙΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ζ επηηξνπή πξνκεζεηψλ κε γλσκνδφηεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη ζην Γ. ηνπ Οξγαληζκνχ: α) Σελ θαηαθχξσζε, κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή αλά είδνο, ζην ζχλνιν ή θαη ζε κέξνο απηψλ. β) Σελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηαο πνζφηεηαο γηα ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα, κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ίζε ρακειφηεξε ηηκή.

11 11 γ) Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. δ) Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ δεηνπκέλσλ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. ε) Μαηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο. ΑΡΘΡΟ 6 Ο. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ηνλ αλάδνρν πνπ ζα θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ απνζηέιιεηαη ζρεηηθή έγγξαθε αλαθνίλσζε κε απφδεημε κε ηελ νπνία θαιείηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δεθαπέληε (15 ) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ε νπνία ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρψλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. Η αμία ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλά είδνο νξίδεηαη σο εμήο: Παληνπσιείνπ 800,00, θαζαξηόηεηαο 500,00, αξηνπνηίαο 150,00. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ/ηνο 118/07. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ Σξάπεδα. Ζ ελ ιφγσ εγγπεηηθή πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην θαηά πεξίπησζε λφκηκν ηέινο ραξηνζήκνπ. ηηο ίδηεο επηβαξχλζεηο ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ ιφγσ επηβνιήο πξνζηίκνπ. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. Η εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλε ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Κ.Π.Γ. (118/07). ΑΡΘΡΟ 7 ν. ΥΡΟΝΟ-ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΔΙΓΧΝ Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδίδεη κέζα ζην ηαζκφ ηα είδε, πνπ έρνπλ παξαγγειζεί ηειεθσληθά ή κε θαμ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ηαζκνχ εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ ή εληφο ζπκθσλεζέληνο ρξφλνπ παξάδνζεο κεηαμχ δηαρεηξηζηή θαη πξνκεζεπηή. Όια ηα ηξφθηκα πξέπεη λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο, ζα παξαδίδνληαη κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα κέζα θαη ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, απνηεινχκελε απφ ππαιιήινπο, πνπ ππεξεηνχλ ζην ηαζκφ ήηνη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή απηνχ, απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή απηνχ θαη απφ έλα ππάιιειν απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ καγεηξείνπ. Ζ επηηξνπή ζα δηελεξγεί έιεγρν πνζνηηθφ, πνηνηηθφ θαη καθξνζθνπηθφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ είδνπο, νζκή, γεχζε, φςε.

12 12 Η κεηαθνξά ησλ θαηεςπγκέλσλ ιαραληθώλ απαηηείηαη λα γίλεηαη κε απηνθίλεην ςπγείν, γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ αλαιινίσηνπ απηώλ, θαη γηα ην νπνίν ζα ππάξρεη ε σο άλσ έγγξαθε δέζκεπζε από ηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη δειηίν απνζηνιήο, πνπ ζα ζπλνδεχεη ηα ηξφθηκα θαη ζην νπνίν ζα ραξαθηεξίδεηαη αθξηβψο ην είδνο, ε πνηφηεηα θαη ε αμία απηψλ. Σα ηηκνιφγηα πιεξσκήο ζα πξνζθνκίδνληαη ζην Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ Νάνπζαο ζην ηέινο ηνπ κήλα βάζεη ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο θαη ζα ειέγρνληαη γηα ηελ θαλνληθφηεηα ησλ ηηκψλ απφ επηηξνπή απφ ππαιιήινπο ηνπ, πξνο απνθπγή πηζαλήο αηζρξνθέξδεηαο, ζε πεξίπησζε άξλεζεο ζεψξεζήο ηνπο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζκαζίαο. ε πεξίπησζε πνπ απνξξηθζεί απφ ηελ επηηξνπή έλα είδνο γηαηί θξίλεη, φηη κπνξεί λα είλαη αθαηάιιειν πξνο βξψζε (νπζηψδεηο καθξνζθνπηθέο αιινηψζεηο, παξνπζία εληφκσλ, μέλσλ ζσκάησλ) ή αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε (ζήκαλζε, ελδείμεηο πνπ δελ είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θ.η.ι.), ή δελ είλαη πξψηεο θαηεγνξίαο, ν πξνκεζεπηήο ην αληηθαζηζηά ζε δηάζηεκα, πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην ηαζκφ, κεηά παξέιεπζε ηνπ νπνίνπ ν ηαζκφο δχλαηαη λα πξνκεζεπηεί ην είδνο απηφ απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Δπηπιένλ ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν 100, ε είζπξαμε ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη απεπζείαο απφ ηνλ Οξγαληζκφ απφ ηα ηηκνιφγηα ησλ νπνίσλ ζα εθθξεκεί ε εμφθιεζε ή κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο. Δπίζεο γηα ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ε επηηξνπή έρεη δηθαίσκα λα κελ επηζηξέςεη ηα απνξξηθζέληα είδε, αιιά λα θαιέζεη αξκφδην Γεσπφλν-Κηελίαηξν- Υεκηθφ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζκαζίαο. Ο πξνκεζεπηήο ζε πεξίπησζε απφξξηςεο είδνπο γηα ιφγνπο πνηφηεηαο, έρεη ην δηθαίσκα ηεο δηαηηεζίαο, δειαδή λα θιεζεί ν Πξντζηάκελνο ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο. ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλεο αληηζπκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ν πξνκεζεπηήο ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ζα εθπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ππέξ ηνπ Οξγαληζκνχ. Οη παξαιακβάλνληεο κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε δεηγκαηνιεςία εηδψλ παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή, ηα δε πξσηφθνιια δεηγκαηνιεςίαο ζα ππνγξάθνληαη θαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή.

13 13 ΑΡΘΡΟ 8 Ο. ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ΔΚΠΣΧΣΟΤ ΚΤΡΧΔΙ ΓΙΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΗ ΠΑΡΑΓΟΗ 8.1 Ο αλάδνρνο, πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε ή δελ παξέδσζε ή δελ αληηθαηέζηεζε ηα είδε κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Π.Γ/ηνο 118/07, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ ή απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ, αληίζηνηρα, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ θαηά ην άξζξν 20 ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο θαη επηβάιινληαη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: α) Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά πεξίπησζε. β) Πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ, είηε κε επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ είηε κε δηαπξαγκάηεπζε.κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ή ην ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή. γ) Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν.2286/ ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ θνξησζεί παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ παξάηαζε θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπνκέλσλ θαηά πεξίπησζε θπξψζεσλ θαη πξφζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο: α) Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1/4 ηνπ κέγηζηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, πνζνζηφ 1% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. β) Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1/4 κέρξη ην ½ ηνπ κέγηζηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, πνζνζηφ 3% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο, ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. γ) Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ 1/2, πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ

14 14 παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 1. Δθφζνλ κε ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή εθπηψηνπ, παξέρεηαη ζε απηφλ ε δπλαηφηεηα λα παξαδψζεη ηα πιηθά κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ εηο βάξνο ηνπ πξνθεξπζζνκέλνπ δηαγσληζκνχ, επηβάιιεηαη ζπλνιηθά πξφζηηκν γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε ίζν κε ην πνζνζηφ 10% επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο κέζα ζην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή, ηζρχνπλ θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Δάλ ν έθπησηνο παξαδψζεη ηα πιηθά, ν εηο βάξνο ηνπ δηαγσληζκφο ή ηα απνηειέζκαηα απηνχ καηαηψλνληαη, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ ΟΔΔ, χζηεξα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ. 2. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε - παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ Ο.Δ.Δ. νξγάλνπ, χζηεξα απφ ηε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη κεηαηίζεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο παξάδνζεο. 3. Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ή κεηαηεζέληνο ρξφλνπ παξάδνζεο, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. 4. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο, γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε πεξίπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 5. εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 6. ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. ΑΡΘΡΟ 9 Ο.ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηάο ηνπ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε επηηξέπεηαη έλζηαζε πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή), πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ 118/2007 ( ΦΔΚ 150/Α/ ).

15 15 ΑΡΘΡΟ 10 Ο.ΠΛΗΡΧΜΗ- ΚΡΑΣΗΔΙ Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κε επηηαγή εληφο ηνπ Α δεθαπελζεκέξνπ ηνπ επνκέλνπ κελφο, εθφζνλ έρνπλ πξνζθνκηζηεί φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο θαζψο θαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ δεηνπκέλσλ πξντφλησλ ζην Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2198/94 άξζξν 24 (ΦΔΚ 43/ ) ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ. Γηα ηελ παξαθξάηεζε απηή ζα δνζεί βεβαίσζε απφ ηελ ππεξεζία καο, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαηά ηελ ππνβνιή ηεο εηήζηαο θνξνινγηθήο δήισζήο ηνπ. Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Π. Γ /ηνο 118/2007. ΑΡΘΡΟ 11 ν ΔΚΥΧΡΗΗ-ΔΝΔΥΤΡΙΑΗ ΑΠΑΙΣΗΗ Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε θαη ε ελερπξίαζε απφ ηνλ αλάδνρν ησλ εθ ηνπ παξφληνο απαηηήζεψλ ηνπ θαηά ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο πξνο θάζε ηξίην, ζε πεξίπησζε δε πνπ ηπρφλ γίλεη, είλαη άθπξε θαη δελ γελλά θακία ππνρξέσζε γηα ηνλ Οξγαληζκφ.

16 16 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε 33/2011 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΚΓΟΣΖ Ζκεξνκελία έθδνζεο. Πξνο ηνλ Οξγαληζκφ Δξγαηηθήο Δζηίαο Αγεζηιάνπ 10 Αζήλα Δγγχεζε καο ππ' αξηζκ...eypq. Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξεία ή ε Έλσζε Δηαηξεηψλ ή ε Κνηλνπξαμία. νδφο.. αξ...ζαλ πξνκεζεπηήο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, ζαλ αγνξαζηέο, ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ πξνκήζεηα.., ζπλνιηθήο αμίαο...θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε εηαηξεία ή ε Έλσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ δειαδή γηα. Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα..παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ ηεο εηαηξίαο ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο ππέξ ησλ Δηαηξεηψλ 1) θαη 2).....αηνκηθά γηα θάζε κία απ' απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππνρξέσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο Πξνκεζεπηψλ θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο. παξαηηνχκελε ηεο ελζηάζεσο ηεο δηδήζεσο. λα θαηαβάιεη ζε ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο. αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κε απιή δήισζή ζαο φηη ε εηαηξεία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε δήισζή ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηή. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ..ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ή (Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηε ιήςε έγγξαθεο δήισζήο ζαο φηη έπαςε ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν εθδφζεθε). (ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ: ΑΝΑΓΡΑΦΔΣΑΗ ΜΗΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΠΡΟΣΑΔΗ ΚΑΣ ΔΠΗΛΟΓΖ Α) ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο Ο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί γηα ηελ Σξάπεδά καο. (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)

17 17 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε 33/2011 ΠΙΝΑΚΑ ΣΙΜΧΝ Α/ Α ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ ΣΑΘΔΡΔ ΣΙΜΔ ΑΝΑ ΔΙΓΟ 1 ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 400 gr ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ 500 gr. 3,05 3 ΜΔΛΗ 1000gr. 9,80 4 ΚΑΦΔ ΔΛΛΖΝΗΚΟ 100 gr.. 1,10 5 ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ 450 gr. 2,80 6 ΜΠΗΚΟΣΑ ΠΣΗ ΜΠΔΡ 200 gr. 1,10 7 ΚΟΡΝ ΦΛΔΗΚ 375 gr. 3,80 8 ΣΤΡΗ ΦΔΣΑ 1000 gr. 8,00 9 ΕΑΥΑΡΖ 1000gr 1,20 10 ΦΗΓΔ ΥΟΝΓΡΟ 250 gr. 1,10 11 ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ 500 gr.. 1,25 12 ΚΡΗΘΑΡΑΚΗ 500 gr. 1,25 13 ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ 500 gr.. 6,10 14 ΡΟΦΖΜΑ ΣΗΓΜΖ ΜΔ ΚΑΚΑΟ 400 gr. 4,30 15 ΚΡΔΜΔ ΠΑΗΓΗΚΔ 400 gr. 5,40 16 ΦΑΟΛΗΑ ΜΔΣΡΗΑ 500 gr 2,00 17 ΦΑΚΔ 500 gr 1,70 18 ΥΤΛΟΠΗΣΔ ΜΔ ΑΤΓΑ 500 gr. 2,10 19 ΡΤΕΗ ΜΠΟΝΔΣ Α 500 gr. 1,35 20 ΡΤΕΗ ΚΑΡΟΛΗΝΑ 500 gr. 1,35 21 ΥΤΜΟ ΝΣΟΜΑΣΑ 500 gr. 0,90 22 ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ ΑΛΑΣΗ 750 gr. 2,30 23 ΞΤΓΗ 400 gr. 0,90 24 ΓΑΦΝΖ 50 gr. 1,10 25 ΚΑΝΔΛΑ 50 gr. 1,10 26 ΠΗΠΔΡΗ ΜΑΤΡΟ 50 gr. 1,10 27 ΠΑΠΡΗΚΑ ΓΛΤΚΗΑ 50 gr. 1,20 28 ΚΟΝΡ ΦΛΑΟΤΡ 200 gr. 1, ΜΠΔΗΚΗΝ ΠΑΟΤΝΣΔΡ ΦΑΚΔΛΑΚΗ 0,30 30 ΒΑΝΗΛΗΔ ΦΤΗΓΓΗΟ 0,30 31 ΑΛΔΤΡΗ ΚΟΚΚΗΝΟ(πνπ θνπζθψλεη κφλν ηνπ)500gr. 1,10 32 ΕΑΥΑΡΖ ΑΥΝΖ 500 gr. 1,60 33 ΚΑΚΑΟ 125 gr. 1,90 34 ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΑ 400 gr. 7,65 35 ΗΜΗΓΓΑΛΗ 500 gr. 1,00 36 ΜΟΤΣΑΡΓΑ 400 gr. 2,60 37 ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ 1,5 lit. 0,60 38 ΥΤΜΟΗ ΦΡΟΤΣΧΝ 250 gr. 0,75

18 18 39 ΚΑΔΡΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ 1000 gr. 10,00 40 ΣΤΡΗ ΓΚΟΤΝΣΑ 1000 gr. 6,10 41 ΦΑΟΛΑΚΗΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 1000gr. 3,50 41 ΑΡΑΚΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ 1000gr. 3,50 42 ΜΠΑΜΗΔ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΔ 1000 gr. 4,80 44 ΑΡΑΒΟΗΣΔΛΑΗΟ 1 lit. 3, ΖΛΗΔΛΑΗΟ 1 lit. 3,20 46 ΑΛΔΤΡΗ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 1000 gr. 1,20 47 ΣΡΟΤΦΑ 200 gr. 2,20 48 ΣΑΦΗΓΔ 100 gr. 2,20 49 ΑΤΓΑ ηεκάρην 0,20 50 ΓΤΟΜΟ ηεκάρην 1,10 51 ΑΜΜΧΝΗΑ ηεκάρην 0,90 52 ΟΓΑ ηεκάρην 0, ΜΟΥΟΚΑΡΤΓΟ ( ζθφλε ) 1,40 54 ΡΗΓΑΝΖ ηεκάρην 100 gr. 1,40 55 ΓΑΡΤΦΑΛΛΟ ηεκάρην 1,40 56 ΚΡΔΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ 1000 gr. 4, ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΣΡΑΓΓΗΣΟ 1000 gr. 3, ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΑΓΔΛΑΓΑ 240 gr. 0,90 59 ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ 1000 gr. 8,20 60 ΜΠΔΨΚΟΝ 1000 gr. 8,00 61 ΣΑΨ θαθειάθη 50 gr. 2,00 62 ΚΟΝΔΡΒΑ ΜΑΝΗΣΑΡΗΧΝ 400 gr 2,20 63 ΔΛΗΔ 1000 gr. 5,40 64 ΗΝΓΟΚΑΡΤΓΟ 500 gr. 4,20 65 ΚΑΡΑΜΔΛΔ ( ζαθνπιάθη ) 400 gr. 6,80 66 ΟΚΟΛΑΣΔ ηεκάρην 65 gr. 1,00 67 ΣΡΑΥΑΝΑ 500 gr. 3,05 68 ΕΔΛΔ ΦΡΟΤΣΧΝ ηεκάρην 1,10 69 ΚΟΜΠΟΣΑ ΦΡΟΤΣΧΝ 830 gr. 1,40 70 ΦΗΛΣΡΑ ΚΑΦΔ ηεκάρην 2,70 71 ΜΑΓΗΑ θαθειάθη 1,10 ΣΑΘΔΡΔ ΣΙΜΔ ΑΝΑ ΔΙΓΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΔΙΓΟ 1 ΤΓΡΟ ΑΠΟΤΝΗ 400 ml. 2,90 2 ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΜΔ ΤΡΜΑ ηεκάρην 0,90 3 ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ 6,50 4 ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ VΔΣTEX ΑΠΛΔ 3,90 5 ΓΑΝΣΗΑ LATEX 100 ηεκάρηα 6,00 6 ΓΑΝΣΗΑ ΚΟΤΕΗΝΑ Εεχγνο 1,20 7 ΛΔΤΚΑΝΣΗΚΟ 75 gr.? 0,90 8 ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑ ΦΧΣΗΣΗΚΟ 350 ml. 1,00 9 ΚΟΤΠΔ 3,20

19 19 10 ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ 200 ηεκάρηα? 2,90 11 ΣΡΑΠΔΕΟΜΑΝΣHΛΟ ΥΑΡΣΗΝΟ ηεκάρην 0,35 12 ΡΟΛΟ ΑΛΛΑΓΖ 6,30 13 ΠΗΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 20 ηεκάρηα 1,40 14 ΠΟΣΖΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 50 ηεκάρηα 1,10 15 ΡΟΛΟ ΚΟΤΕΗΝΑ ΣΤΠΟΤ VΔΣTEX 3,80 16 ΑΛΟΤΜΗΝΟΥΑΡΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ 1000 gr.? 7,90 17 ΥΛΧΡΗΝΖ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΖ 500 ml. 3,70 18 ΤΓΡΟ ΣΕΑΜΗΧΝ 750 ml. 2,30 19 ΤΓΡΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 1 lit. 5,10 20 ΥΑΡΣΗ ΚΟΤΕΗΝΑ ΓΗΓΑ 2000 gr. 3,90 21 ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ ΣΔΣΡΑΦΤΛΛΟ 8 ηεκάρηα, 250 gr. 3, ΥΑΡΣΟΜΑΝΣΗΛΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΣΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 1,70 23 ΑΚΟΤΛΔ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΜΔΓΑΛΔ 10 ηεκάρηα 2,50 24 ΤΓΡΟ ΠΗΑΣΧΝ 750 ml. 2,20 25 ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 760 ηεκάρηα 3,50 26 ΦΗΑΛΖ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ 1 ΣΔΜΑΥΗΟ 1,20 27 ΚΟΝΖ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΡΟΤΥΧΝ 72 ΜΔΕΟΤΡΔ 19,00 28 ΓΤΑΛIΣΗΚΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 1 lit. 4,60 29 ΥΛΧΡΗΝΖ ΠΑΥΤΡΔΤΣΖ 1250 ml. 3,30 30 ΥΛΧΡΗΝΖ ( πξέυ ) ηεκάρην 750 gr. 3,90 31 ΤΓΡΟ ΣΕΑΜΗΧΝ ΜΔ ΑΝΣΛΗΑ 500 ml. 1,40 32 ΑΠΟΤΝΗ ΥΔΡΗΧΝ 120 gr. 1,10 33 ΑΚΟΤΛΔ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ κηθξέο 20 ηεκάρηα 0, ΚΟΝΣΑΡΗ ΚΟΤΠΑ ηεκάρην 0,70 35 ΛΑΓΟΚΟΛΛΑ 20 κέηξα. 2,10 36 ΤΓΡΟ ΠΗΑΣΧΝ 750 ml 2,20 37 ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ ΥΔΡΗΧΝ ( Φηάιε ) 80ml 2,30 38 ΑΦΑΛΑΣΗΚΟ ΓΗΑ ΒΡΤΔ 500 ml 2,80 39 ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΠΑΣΧΜΑΣΟ 1 lit. 1,90 40 ΑΚΟΤΛΔ ΓΗΓΑ 1000 gr. 2,60 41 ΜΠΑΣΑΡΗΔ 2 Α 4 ηεκάρηα 3,10 42 ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ ΓΗΑ ΛΗΠΖ 14 lit. 3,20 43 ΚΑΣΑΡΗΓΟΚΣΟΝΟ 400 ml 3,20 44 ΑΦΑΛΑΣΗΚΟ ΚΑΦΔΣΗΔΡΑ 400 κι 4,40 ηηο αλσηέξσ ηηκέο ησλ εηδώλ παληνπσιείνπ θαη θαζαξηόηεηαο δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. Α/Α ΔΙΓΗ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΣΑΘΔΡΔ ΣΙΜΔ ΑΝΑ ΔΙΓΟ 1 ΑΡΣΟ 1000 gr. 1,25 2 ΚΟΤΛΟΤΡΑΚΗΑ 1000 gr. 6,20 3 ΚΟΤΛΟΤΡΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ηεκάρην 0,45 4 ΣΤΡΟΠΗΣΑΚΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ 1000 gr 8,20 5 ΚΡΟΤΑΑΝΑΚΗΑ 1000 gr. 8,10

20 20 6 ΝΣΟΝΑΣ ΕΑΥΑΡΖ ηεκάρην 0,90 7 ΓΛΤΚΑ ΣΑΦΗΟΤ πξνπηαζηά 1000 gr. 9,10 * ηηο αλσηέξσ ηηκέο δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Α/ Α ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ 1 ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 400 gr. 2 ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ 500 gr. 3 ΜΔΛΗ 1 Κgr 4 ΚΑΦΔ ΔΛΛΖΝΗΚΟ 100 gr. 5 ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ 450 gr. 6 ΜΠΗΚΟΣΑ ΠΣΗ ΜΠΔΡ 200 gr.. 7 ΚΟΡΝ ΦΛΔΗΚ 375 gr. 8 ΣΤΡΗ ΦΔΣΑ 1Κgr. 9 ΕΑΥΑΡΖ 1 Κgr.. 10 ΦΗΓΔ ΥΟΝΓΡΟ 250 gr. 11 ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ 500 gr. 12 ΚΡΗΘΑΡΑΚΗ 500 gr.. 13 ΚΑΦΔ ΦΗΛΣΡΟΤ 500 gr. 14 ΡΟΦΖΜΑ ΣΗΓΜΖ ΜΔ ΚΑΚΑΟ 400 gr. 15 ΚΡΔΜΔ ΠΑΗΓΗΚΔ 400 gr. 16 ΦΑΟΛΗΑ ΜΔΣΡΗΑ 500 gr 17 ΦΑΚΔ 500 gr. 18 ΥΤΛΟΠΗΣΔ ΜΔ ΑΤΓΑ 500 gr. 19 ΡΤΕΗ ΜΠΟΝΔΣ Α 500 gr 20 ΡΤΕΗ ΚΑΡΟΛΗΝΑ 500 gr. 21 ΥΤΜΟ ΝΣΟΜΑΣΑ 500 gr. 22 ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ ΑΛΑΣΗ 750 gr. 23 ΞΤΓΗ 400 gr. 24 ΓΑΦΝΖ 50 gr. 25 ΚΑΝΔΛΑ 50 gr. 26 ΠΗΠΔΡΗ 50 gr 27 ΠΑΠΡΗΚΑ 50 gr. 28 ΚΟΝΡ ΦΛΑΟΤΡ 200 gr. 29 ΜΠΔΗΚΗΝ ΠΑΟΤΝΣΔΡ ΦΑΚΔΛΑΚΗ 30 ΒΑΝΗΛΗΔ ΦΤΗΓΓΗΟ 31 ΑΛΔΤΡΗ ΚΟΚΚΗΝΟ ( πνπ θνπζθψλεη κφλν ηνπ) 500 gr. 32 ΕΑΥΑΡΖ ΑΥΝΖ 500 gr. 33 ΚΑΚΑΟ 125 gr. ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ ΣΙΜΔ ΑΝΔΤ Φ.Π.Α.

21 34 ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΑ 400 gr. 35 ΗΜΗΓΓΑΛΗ 500 gr. 36 ΜΟΤΣΑΡΓΑ 400 gr. 37 ΝΔΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ 1,5 lit. 38 ΥΤΜΟΗ ΦΡΟΤΣΧΝ 250gr. 39 ΚΑΔΡΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ 1 Κgr. 40 ΦΑΟΛΑΚΗΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 1 Κgr. 41 ΑΡΑΚΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ 1 Κgr. 42 ΑΡΑΒΟΗΣΔΛΑΗΟ 1 lit 43 ΖΛΗΔΛΑΗΟ 1 lit 44 ΑΛΔΤΡΗ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 1 Kgr 45 ΣΡΟΤΦΑ 200 gr. 46 ΣΑΦΗΓΔ 100 gr. 47 ΑΤΓΑ ηεκάρην 48 ΓΤΟΜΟ ηεκάρην 49 ΑΜΜΧΝΗΑ ηεκάρην 50 ΟΓΑ ηεκάρην 51 ΜΟΥΟΚΑΡΤΓΟ ( ζθφλε ) 52 ΡΗΓΑΝΖ ηεκάρην 100 gr. 53 ΓΑΡΤΦΑΛΛΟ ηεκάρην 54 ΚΡΔΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ 1000 gr. 55 ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΣΡΑΓΓΗΣΟ 1000 gr. 56 ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΑΓΔΛΑΓΑ 240 gr. 57 ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ 1000 gr. 58 ΜΠΔΨΚΟΝ 1000 gr. 59 ΣΑΨ θαθειάθη 50 gr. 60 ΚΟΝΔΡΒΑ ΜΑΝΗΣΑΡΗΧΝ 400 gr 61 ΔΛΗΔ 1000 gr. 62 ΗΝΓΟΚΑΡΤΓΟ 500 gr. 63 ΚΑΡΑΜΔΛΔ ( ζαθνπιάθη ) 400 gr. 64 ΟΚΟΛΑΣΔ ηεκάρην 65 gr. 65 ΣΡΑΥΑΝΑ 500 gr. 66 ΕΔΛΔ ΦΡΟΤΣΧΝ ηεκάρην 67 ΚΟΜΠΟΣΑ ΦΡΟΤΣΧΝ 830 gr. 68 ΦΗΛΣΡΑ ΚΑΦΔ ηεκάρην 69 ΜΑΓΗΑ θαθειάθη 70 ΣΤΡΗ ΓΚΟΤΝΣΑ 1000 gr. 71 ΜΠΑΜΗΔ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΔ 1000 gr. ΔΙΓΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 1 ΤΓΡΟ ΑΠΟΤΝΗ 400 gr. 2 ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΜΔ ΤΡΜΑ ηεκάρην 3 ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ 4 ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ VITEX ΑΠΛΔ 5 ΓΑΝΣΗΑ LATEX 100 ηεκάρηα 6 ΓΑΝΣΗΑ ΚΟΤΕΗΝΑ δεχγνο 21 ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ ΣΙΜΔ ΑΝΔΤ Φ.Π.Α.

22 7 ΛΔΤΚΑΝΣΗΚΟ 75 gr.? 8 ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑ ΦΧΣΗΣΗΚΟ 350 gr. 9 ΚΟΤΠΔ 10 ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ 200 ηεκάρηα? 11 ΣΡΑΠΔΕΟΜΑΝΣΗΛΟ ΥΑΡΣΗΝΟ ηεκάρηα 12 ΡΟΛΟ ΑΛΛΑΓΖ 13 ΠΗΑΣΑ 20 ηεκάρηα 14 ΠΟΣΖΡΗΑ 50 ηεκάρηα 15 ΡΟΛΟ ΣΤΠΟΤ VΔΣTEX 16 ΑΛΟΤΜΗΝΟΥΑΡΣΟ 1Kgr..? 17 ΥΛΧΡΗΝΖ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΖ 500 ml. 18 ΤΓΡΟ ΣΕΑΜΗΧΝ 750 ml. 19 ΤΓΡΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 1 lit. 20 ΥΑΡΣΗ ΚΟΤΕΗΝΑ ΓΗΓΑ 2000 gr. 21 ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ ΣΔΣΡΑΦΤΛΛΟ 8 ηεκάρηα 250 gr. 22 ΥΑΡΣΟΜΑΝΣΗΛΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΣΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 23 ΑΚΟΤΛΔ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 10 ΣΔΜΑΥΗΧΝ 24 ΤΓΡΟ ΠΗΑΣΧΝ 750 ml 25 ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 760 ηεκάρηα 26 ΦΗΑΛΖ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ 1 ηεκάρην 27 ΚΟΝΖ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΡΟΤΥΧΝ 72 ΜΔΕΟΤΡΔ 28 ΓΗΑΛΗΣΗΚΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 1 lit 29 ΥΛΧΡΗΝΖ ΠΑΥΤΡΔΤΣΖ 1250 ml 30 ΥΛΧΡΗΝΖ ( πξέυ ) 750 gr. 31 ΤΓΡΟ ΣΕΑΜΗΧΝ ΜΔ ΑΝΣΛΗΑ 500 ml 32 ΑΠΟΤΝΗ ΥΔΡΗΧΝ 120gr. 33 ΑΚΟΤΛΔ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΜΗΚΡΔ 20 ηεκάρηα 34 ΚΟΝΣΑΡΗ ΚΟΤΠΑ ηεκάρην 35 ΛΑΓΟΚΟΛΛΑ 20 κέηξα 36 ΤΓΡΟ ΠΗΑΣΧΝ 750 ml 37 ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟ ΥΔΡΗΧΝ ( Φηάιε ) 80 ml 38 ΑΦΑΛΑΣΗΚΟ ΓΗΑ ΒΡΤΔ 500 ml 39 ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΠΑΣΧΜΑΣΟ 1 lit 40 ΑΚΟΤΛΔ ΓΗΓΑ 1000 gr. 41 ΜΠΑΣΑΡΗΔ 2 Α 4 ηεκάρηα 42 ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ ΓΗΑ ΛΗΠΖ 14 lit. 43 ΚΑΣΑΡΗΓΟΚΣΟΝΟ 400 ml 44 ΑΦΑΛΑΣΗΚΟ ΚΑΦΔΣΗΔΡΑ 400 ml 22 Α/Α ΔΙΓΗ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ ΣΙΜΔ ΑΝΔΤ Φ.Π.Α. 1 ΑΡΣΟ 1000 gr. 2 ΚΟΤΛΟΤΡΑΚΗΑ 1000 gr. 3 ΚΟΤΛΟΤΡΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ηεκάρην

23 4 ΣΤΡΟΠΗΣΑΚΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ 1000 gr. 5 ΚΡΟΤΑΑΝΑΚΗΑ 1000 gr. 6 ΝΣΟΝΑΣ κε δάραξε ηεκάρην 7 ΓΛΤΚΑ ΣΑΦΗΟΤ πξνπηαζηά 23 / /2011 ΦΡΑΓΙΓΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ & ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε:

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ Ν.Π.Γ.Γ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπφιεσο 110, Σ.Κ. 546 21, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ- ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα