Χρημαηοδοηικά «Εργαλεία» Εσρωπαϊκών Ερεσνηηικών Προγραμμάηων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρημαηοδοηικά «Εργαλεία» Εσρωπαϊκών Ερεσνηηικών Προγραμμάηων"

Transcript

1 ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΙΓΔΑΠ 1 ν Δζσηεξηθό εκηλάξην Δπηκόξθσζεο Πξνζσπηθνύ γηα πγρξεκαηνδνηνύκελα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Έξεπλαο Χρημαηοδοηικά «Εργαλεία» Εσρωπαϊκών Ερεσνηηικών Προγραμμάηων Αζμσορ (ΜΑ) Γεώπγιορ Κανηεπάκηρ, PhD Τμημαηάπσηρ ΓΓΟΣΥ/ΓΙΓΔΑΠ/Β

2 ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΙΓΔΑΠ 1 ν Δζσηεξηθό εκηλάξην Δπηκόξθσζεο Πξνζσπηθνύ γηα πγρξεκαηνδνηνύκελα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Έξεπλαο Τι είναι έπεςνα??? Ν.3653/08 (ΦΔΚ Α 49) "Έξεπλα": Η πξσηόηππε εξγαζία κε ηελ νπνία πξνάγεηαη ε επηζηεκνληθή γλώζε ζύκθσλα κε δηεζλώο απνδεθηέο επηζηεκνληθέο κεζόδνπο ή ζεσξίεο ή ε επεμεξγαζία λέσλ ζεσξηώλ, ηθαλώλ λα γίλνπλ απνδεθηέο από ηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλόηεηα. "Βαζηθή έξεπλα": Η πξσηόηππε ζεσξεηηθή ή πεηξακαηηθή εξγαζία ειεύζεξεο επηινγήο πνπ δηελεξγείηαη πξσηαξρηθά κε ζθνπό ηελ απόθηεζε λέαο γλώζεο ησλ ππνθεηκέλσλ αηηίσλ θαη ηεο ζεκειίσζεο ησλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ παξαηεξήζηκσλ γεγνλόησλ, αλεμάξηεηα από ηε δπλαηόηεηα άκεζεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο. "Δθαξκνζκέλε έξεπλα": Η πξσηόηππε ζεσξεηηθή ή πεηξακαηηθή εξγαζία πνπ δηελεξγείηαη πξσηαξρηθά κε ζθνπό ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ πξαθηηθνύ απνηειέζκαηνο. "Σερλνινγηθή έξεπλα": Οη ζπζηεκαηηθέο εξγαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε ππάξρνπζεο γλώζεηο θαη απνζθνπνύλ ζηελ πξνεξγαζία γηα ηελ παξαγσγή λέσλ πιηθώλ, πξντόλησλ ή δηαηάμεσλ, ηελ θαηάξηηζε λέσλ δηαδηθαζηώλ, ζπζηεκάησλ ή ππεξεζηώλ ή ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε απηώλ πνπ ππάξρνπλ, γηα ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο.

3 Η επένδςζη ζηην Έπεςνα και Ανάπηςξη (R&D) αποηελεί ζημανηικό μέπορ ηηρ λύζηρ για ηην έξοδο από ηην κπίζη. Policy Research and Innovation 3

4 ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΙΓΔΑΠ 1 ν Δζσηεξηθό εκηλάξην Δπηκόξθσζεο Πξνζσπηθνύ γηα πγρξεκαηνδνηνύκελα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Έξεπλαο Ποια είναι ηα ζηάδια ηηρ έπεςναρ μέσπι ηο ηελικό πποϊόν?

5 ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΙΓΔΑΠ 1 ν Δζσηεξηθό εκηλάξην Δπηκόξθσζεο Πξνζσπηθνύ γηα πγρξεκαηνδνηνύκελα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Έξεπλαο Πεπιεσόμενα Α. Γενική Παροσζίαζη Χρημαηοδοηικών Εργαλείων Β. σμμεηοτή ΥΠΕΘΑ ζε FP7 - H2020/Security Γ. Ρόλος ΥΠΕΘΑ ζε FP7 - H2020/Security

6 ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΙΓΔΑΠ 1 ν Δζσηεξηθό εκηλάξην Δπηκόξθσζεο Πξνζσπηθνύ γηα πγρξεκαηνδνηνύκελα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Έξεπλαο Πεπιεσόμενα Α. Γενική Παροσζίαζη Χρημαηοδοηικών Εργαλείων Β. σμμεηοτή ΥΠΕΘΑ ζε FP7 - H2020/Security Γ. Ρόλος ΥΠΕΘΑ ζε FP7 - H2020/Security

7 The Multiannual Financial Framework : Commission s proposals 29 June 2011 Key challenge: stabilise the financial and economic system while taking measures to create economic opportunities 1. Smart & inclusive growth ( 491bn) Education, Youth, Sport Connecting Europe Competitive Business SMEs Cohesion Horizon Sustainable growth, natural resources ( 383bn) 3. Security and citizenship ( 18.5bn) 4. Global Europe ( 70bn) 5. Administration ( 62.6bn) Total: 1,025bn Policy Research and Innovation

8 What is EU Cohesion Policy? A framework for financing a wide range of projects and investments with the aim of encouraging economic growth and social cohesion in EU member states and their regions. Biggest slice of the EU budget: proposed budget: 376 billion Allocation of funds from Cohesion policy will be linked to the Europe 2020 objectives for smart, sustainable and inclusive growth Strengthened partnership between Commission and Member States and regions and local communities Policy Research and Innovation

9 The EU Multiannual Financial Framework : Commission s proposals 29 June 2011 Key challenge: stabilise the financial and economic system while taking measures to create economic opportunities 1. Smart & inclusive growth ( 491bn) Education, Youth, Sport Connecting Europe Cohesion Competitive Business SMEs Horizon Sustainable growth, natural resources ( 383bn) 3. Security and citizenship ( 18.5bn) 4. Global Europe ( 70bn) 5. Administration ( 62.6bn) Policy Research and Innovation Total: 1,025bn 9

10 What is Horizon 2020 Commission proposal for a 80 billion euro research and innovation funding programme ( ) A core part of Europe 2020, Innovation Union & European Research Area: - Responding to the economic crisis to invest in future jobs and growth - Addressing people s concerns about their livelihoods, safety and environment - Strengthening the EU s global position in research, innovation and technology Policy Research and Innovation 10

11 Οι «καλοί» ππέπει να γίνοςν ακόμα καλύηεποι, για να βεληιώζοςν ηην ανηαγωνιζηικόηηηα ηηρ ΔΔ διεθνώρ EU R&D Policy future Horizon 2020 Differences Οι «όσι και ηόζο καλοί» ππέπει να γίνοςν καλύηεποι για να θηάζοςν ηων Δςπωπαϊκό μέζο όπο EU Cohesion Policy non-territorial approach Based mainly on individual R&D Projects (potentially co-funding activities of programmes) tackling the whole cycle of innovation place-based approach Based on multiannual Programmes aiming at increased competitiveness through close to the market competitive R&D and innovation efforts In general awarded directly to final beneficiaries public and private R&D centres, universities or research funding organisations Awarded through shared management to national and regional public intermediaries Mostly competitive calls addressed to international groupings (exception ERC and MC that also address individuals) through peer-review based on excellence criteria Non competitive attribution addressed to regional players based on strategic planning negotiation Horizon 2020 will focus on tackling major societal challenges, maximising the competitiveness impact of research and innovation and raising and spreading levels of excellence in the research base Complementarities Policy Research and Innovation Cohesion policy will act as a capacity building instrument via smart specialisation, based on learning mechanisms and critical skills in regions and Member States. Staircase to Excellence: increasing capacity to participate in Horizon 2020.

12 Synergies between Horizon 2020 and Cohesion Policy HORIZON 2020 Cohesion Policy Για ηην πεπίοδο ηα δύο όπγανα ήηαν ενηελώρ ανεξάπηηηα (FP7 ΔΣΠΑ). Γεδομένων ηων δςζλειηοςπγιών πος παπαηηπήθηκαν, αποθαζίζθηκε η δημιοςπγία ζςνεπγιών, μέζω ηηρ ανάπηςξηρ νέων «ςβπιδικών» οπγάνων Policy Research and Innovation

13 Linking HORIZON 2020 to Regional policies through smart specialization Smart Specialization as a damp Today: Competitiveness has replaced Cohesion which in cases may lead to undesirable side-effects

14 What is Smart Specialisation? A strategic approach to economic development through targeted support to Research and Innovation; A process of developing a vision, identifying competitive advantage, setting strategic priorities and making use of smart policies to maximise the knowledge-based development potential of any region (strong or weak, high-tech or low-tech); Concentrates resources on a small number of thematic priorities Stresses role for all regions in the knowledge economy, through identification of comparative advantages in specific R &I domains/clusters (not just winning sectors); Challenges: Smart specialisation has to embrace the concept of open innovation, not only investment in (basic) research. See also: Policy Research and Innovation

15 Smart Specialisation: example (1) ICT for the Tourism Sector Digital investments in the tourism sector - Digi-lodge spur technology-related investments even at the smaller lodges and familyrun hotels across Greece Some statistics for Greece only 74 % of Greek hotels have access to the Internet and this number falls to 37 % for small guest houses some 71 % of available hotel websites do not have online details of room availability while more than 67 % of bookings are made through traditional channels. Widespread introduction of modern ICT tools in hotels and other tourist facilities attracts greater numbers of higher value-added visitors improves hotel management efficiency Digi-lodge supports ICT investments between EUR and EUR in total Cofinancing at a level of 60 % Policy Research and Innovation

16 Smart Specialisation: example (2) Microelectronics and Embedded Systems Hellenic Technology Clusters Initiative (HTCI Corallia) Collaboration between industry and research actors (over 100 organisations) One-stop-shop for business opportunities Support to the creation of new ventures Incentives for business angels Technology transfer Training Innovation "made in Greece" EU contribution through ERDF Policy Research and Innovation

17 State aid in Research & Development Funding Cycle Universities, Research Centres Excellence EU (FP7) / ERC «Cooperation» Teams/ Transnational cooperation / FP7 Spin Offs Innovation Poles Incubators Venture Capital Tax exemptions (50% - Patents) Development Act Structural Funds Basic R&D Applied R&D Pre-seed Seed Start-up Expansion Death Valley Private Contribution State funding Pre-commercial financing Commercial financing

18 ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΙΓΔΑΠ 1 ν Δζσηεξηθό εκηλάξην Δπηκόξθσζεο Πξνζσπηθνύ γηα πγρξεκαηνδνηνύκελα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Έξεπλαο Πεπιεσόμενα Α. Γενική Παροσζίαζη Χρημαηοδοηικών Εργαλείων Β. σμμεηοτή ΥΠΕΘΑ ζε FP7 - H2020/Security Γ. Ρόλος ΥΠΕΘΑ ζε FP7 - H2020/Security

19 ΓΙΓΔΑΠ R&D Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα ζε Φάζε Τινπνίεζεο (1) Σίηινο Πξνγξάκκαηνο Διιεληθνί πκκεηέρνληεο Φνξείο πκκεηέρνληεο ΤΠΔΘΑ Δμσηεξηθή Υξεκαηνδόηεζε FP7/SECURITY: FP7/SECURITY : Protection of European Borders and Seas through the intelligent Use of Surveillance (PERSEUS) Σσνηονιζηής: INDRA (ES), Σσμμεηέτονηες:29 Γεκόθξηηνο Ληκεληθό ώκα Satways ΓΔΔΘΑ/Α1 ΓΔΝ/A1-A3- A4-ΚΑΣΜΝ ΓΔΣ/ΓΓΒ- ΓΔΠΛΗ πλνιηθή: ΤΠΔΘΑ: FP7/SECURITY: Interoperability of Data and procedures in large-scale multinational Disaster Response Actions (IDIRA) Σσνηονιζηής: Fraunhofer Gesellschaft (D) Σσμμεηέτονηες: 18 ΔΚΠΑ ΚΔΜΔΑ ΝΔΑ ΟΑΠ ΓΔΔΘΑ/Α6 (ΠΣΔΑ) ΓΔΝ/ΓΝΔ πλνιηθή: ΤΠΔΘΑ:

20 ΓΙΓΔΑΠ R&D Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα ζε Φάζε Τινπνίεζεο (2) Σίηινο Πξνγξάκκαηνο Διιεληθνί πκκεηέρνληεο Φνξείο πκκεηέρνληεο ΤΠΔΘΑ Δμσηεξηθή Υξεκαηνδόηεζε ΓΓΔΣ/ΤΝΔΡΓΑΙΑ : Αλάπηπμε Γεσγξαθηθνύ Σπζηήκαηνο Κιηκαηηθήο Πιεξνθνξίαο (ΓΕΩΚΛΙΜΑ) Σσνηονιζηής: ΑΠΘ (EL) Σσμμεηέτονηες: 5 ΑΠΘ, Παλ. Αηγαίνπ Singular Logic DRAXIS ΔΜΥ πλνιηθή: ΤΠΔΘΑ: LIFE+ : Military Energy and Carbon Management (MECM) Σσνηονιζηής: ΥΠΕΘΑ (EL) Σσμμεηέτονηες: 2 ΚΑΠΔ ΓΙΓΔΑΠ- ΓΙΣΤΥ ΓΔΣ (Γ ΣΣ) ΓΔΝ (ΝΣΚ) πλνιηθή: ΤΠΔΘΑ: ΓΔΑ (110ΠΜ)

21 ΓΙΓΔΑΠ R&D Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα ζε Φάζε Γηαπξαγκάηεπζεο (1) Σίηινο Πξνγξάκκαηνο Διιεληθνί πκκεηέρνληεο Φνξείο πκκεηέρνληεο ΤΠΔΘΑ Δμσηεξηθή Υξεκαηνδόηεζε FP7/Marie Curie : Analog Photonic Information Processing Modules (ANAPHI- PROMO) - Σρνιή Ιθάξσλ πλνιηθή: ΤΠΔΘΑ: ΓΓΔΣ /ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΩΝ ΤΣΑΓΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ - ΔΝΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΣΗ: Γεκηνπξγία Σπζηάδαο Δπηρεηξήζεσλ πνπ Γξαζηεξηνπνηνύληαη ζην Γηάζηεκα Hellenic Space Technologies and Applications Clusters (Si-Cluster) Δξεπλεηηθό Κέληξν Καηλνηνκίαο ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο, ησλ Δπηθνηλσληώλ θαη ηεο Γλώζεο «ΑΘΗΝΑ» ΓΙΓΔΑΠ ΔΜΥ ΓΔΔΘΑ/Α1 ΓΔΣ/ΓΙΠΟ ΓΔΝ/ΚΑΣΜΝ ΓΔΑ/Γ4- ΔΤΗΜ πλνιηθή: ΤΠΔΘΑ:

22 ΓΙΓΔΑΠ R&D Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα ζε Φάζε Γηαπξαγκάηεπζεο (2) Σίηινο Πξνγξάκκαηνο Διιεληθνί πκκεηέρνληεο Φνξείο πκκεηέρνληεο ΤΠΔΘΑ Δμσηεξηθή Υξεκαηνδόηεζε FP7/SECURITY: Advanced Forest Fire Fighting (AF3) Σσνηονιζηής: Selex Galileo (IT) Γεκόθξηηνο Intracom Telec. ΓΔΑ/Α1-A7-Γ1 πλνιηθή: ΤΠΔΘΑ: Σσμμεηέτονηες: 20 FP7/SECURITY: Development of the Cyber Crime & Cyber Terrorism research Roadmap (CyberROAD) Σσνηονιζηής: University of Caglari (IT) Γεκόθξηηνο FORTH ΓΔΔΘΑ/ΓΙΚΥΒ πλνιηθή: ΤΠΔΘΑ: Σσμμεηέτονηες: 21 FP7/SECURITY: EU Common Information Sharing Environment (EUCISE 2020) Σσνηονιζηής: Agenzia Spaziale Italiana (IT) Ληκεληθό ώκα Γεκόθξηηνο ΓΔΝ/Α1-A4- ΚΑΣΜΝ πλνιηθή: ΤΠΔΘΑ:

23 ΓΙΓΔΑΠ R&D Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα ζε Φάζε Αμηνιόγεζεο Σίηινο Πξνγξάκκαηνο Διιεληθνί πκκεηέρνληεο Φνξείο πκκεηέρνληεο ΤΠΔΘΑ Δμσηεξηθή Υξεκαηνδόηεζε COASTALGUARD: Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ Σπζηήκαηνο γηα ηελ Αζθάιεηα Παξάθηησλ Κξίζηκσλ Υπνδνκώλ ΝΑΝΟBraid: Σπλδπαζκόο λέσλ πθαζκάησλ ελίζρπζεο θαη ξεηηλώλ εληζρπκέλσλ κε λαλνζσκαηίδην γηα ηελ αλάπηπμε ζπλζέησλ πιηθώλ γηα απνξξόθεζε ελέξγεηαο ζε θξνύζε πςειήο ηαρύηεηαο Παλεπηζηήκην Παηξώλ ΓΔΝ/ΚΑΣΜΝ ,00 ΔΔ&ΜΜ Αξάμνπ ,00 FAROS: Facility for Airborne Research, Observation and Sensing Διιεληθά Παλεπηζηήκηα θαη Δξεπλεηηθά Ιδξύκαηα ΓΔΣ/ΑΣ-ΓΥΣ TBD SERGE: Sensors Everywhere in Greece Διιεληθά Παλεπηζηήκηα θαη Δξεπλεηηθά Ιδξύκαηα ΓΔΝ/ΚΑΣΜΝ TBD

24 ΓΙΓΔΑΠ R&D Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα : Σν κέιινλ... FP7/SECURITY Topic Description Security of citizens Intelligent surveillance and border security Cyber crime / cyber terrorism Maritime surveillance CISE - Antipiracy activities Land border surveillance Quick reaction to physical disasters Security of critical infrastructure Potential HMOD Participation HMOD possesses a great variety of resources capable to: Participate in the definition of specifications of the systems to be developed, through its vast operational experience. Perform R&D activities within the involved scientific sectors, through the development of key enabling technologies Test and evaluate the outcome of the R&D projects and feedback partners with critical conclusions and advice for further evolution

25 Σςμμεηοσή Δληνικών θοπέων ζε FP7/Security - καηάηαξη καηά θθίνοςζα ζειπά ζςνολικού πποϋπολογιζμού ζςμμεηοσήρ (1/2) NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH "DEMOKRITOS" CENTER FOR SECURITY STUDIES INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS EXODUS A.E. CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS SATWAYS - PROIONTA KAI YPIRESIES TILEMATIKIS DIKTYAKON KAI TILEPIKINONIAKON EFARMOGON ETAIRIA PERIORISMENIS EFTHINIS EPE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS RESEARCH AND EDUCATION LABORATORY IN INFORMATION TECHNOLOGIES HELLENIC AEROSPACE INDUSTRY SA SINGULARLOGIC ANONYMOS ETAIRIA PLIROFORIAKON SYSTIMATON & EFARMOGON PLIROFORIKIS MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE, GREECE NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A. ALGOSYSTEMS AE NET TECHNOLOGIES ETAIREIA PERIORISMENIS EFTHYNIS Neuropublic A.E. PLIROFORIKIS & EPIKOINONION ANONYMOS ETAIREIA ANTIPROSOPEION EMPORIOU KAI VIOMICHANIAS EUROPEAN DYNAMICS ADVANCED SYSTEMS OF TELECOMMUNICATIONS INFORMATICS AND TELEMATICS SA FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE GAP ANALYSIS SOCIETE ANONYME RISK AND ENVIRONMENTAL QUALITY ANKO ANONYMOS ETAIREIA ANTIPROSOPEION EMPORIOU KAI VIOMICHANIAS DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ANONYMI ETAIREIA SYMVOULON EPICHEIRISEON TELETEL S.A. - TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY PANEPISTIMIO THESSALIAS (UNIVERSITY OF THESSALY) EADS INFITHEON Technologies K-NET S.A. MARAC ELECTRONICS, S.A. INTRACOM SA TELECOM SOLUTIONS PANOU ELECTRONIC, TELECOMMUNICATION, DEFENCE EQUIPMENT & SECURITY SERVICES RENDERING PRIVATE ENTERPRISE COMMERCIAL AND HANDICRAFT S.A. ANONYMI ETAIREIA VIOMICHANIKIS EREVNAS, TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS KAI ERGASTIRIAKON DOKIMON, PISTOPIISIS KAI PIOTITAS UNIVERSITY OF PATRAS TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF CHALKIDA H.PETROPOULEA&CO TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE FUTURE INTELLIGENCE EREVNA TILEPIKINONIAKON KE PLIROFORIAKON SYSTIMATON EPE High Technology Filters s.a.

26 Σςμμεηοσή Δληνικών θοπέων ζε FP7/Security ανά ππόγπαμμα Project Acronym Total PERSEUS ZONeSEC EVACUATE AF Lasie E-SPONDER DARIUS INACHUS IDIRA ESS SUNNY ARGOS SGL FOR USAR TALOS EWISA ADVISE COGNINET PPDR-TC RECONASS L4S IMPRESS HIT-GATE COCAE SIIP SMARTPRO DITSEF TASS PROACTIVE STAR-TRANS SAFEPOST GERYON HOMER SUPPORT DOGGIES COncORDE HIPOW ISITEP FORLAB SUPER RIBS LEILA VASCO INFRA SAVASA EUROSKY FRESP AVERT SAVELEC PACT P-REACT SNOOPY D-BOX LOTUS DESURBS COSMIC CORE EUSECON SALUS SecInCoRe IPATCH AIRBEAM SNIFFER SECRICOM SAFE-COMMS PROMERC PRACTICE CyberROAD TACTIC IDETECT 4ALL SECCRIT SEREN FASTPASS ACRIMAS EU-SEC II CRISYS THE HOUSE SECURECHAINS POP-ALERT SECILE SEREN CRESCENDO Grand Total

27 ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΙΓΔΑΠ 1 ν Δζσηεξηθό εκηλάξην Δπηκόξθσζεο Πξνζσπηθνύ γηα πγρξεκαηνδνηνύκελα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Έξεπλαο Πεπιεσόμενα Α. Γενική Παροσζίαζη Χρημαηοδοηικών Εργαλείων Β. σμμεηοτή ΥΠΕΘΑ ζε FP7 - H2020/Security Γ. Ρόλος ΥΠΕΘΑ ζε FP7 - H2020/Security

28 FP7 Security Theme FP : Total 50,521 M FP7 Cooperation Programme: 32,413 M The 10 Themes Space 1,430 4% Socio-economics 623 2% Security 1,400 4% Health 6,100 19% Transport 4,160 13% Food, 1,935 6% Environment 1,890 6% Energy 2,350 7% NMT 3,475 11% ICT 28% 9,050

29 Policy drivers Internal Security Strategy (2010) Serious and organised crime Terrorism Cyber-crime Border security Natural and man-made disasters Innovation Union Strengthen the innovation chain and boost levels of investment throughout the Union

30 FP7 Theme 10 Security Objectives To develop the technologies and knowledge for building capabilities needed to ensure the security of citizens from threats such as acts of terrorist acts and (organised) crime, natural disasters and industrial accidents while respecting fundamental human rights including privacy; To ensure optimal and concerted use of available and evolving technologies to the benefit of civil European security; To stimulate the cooperation of providers and users for civil security solutions; To improve the competitiveness of the European security industry and To deliver mission-oriented results to reduce security gaps.

31 WP Specific issues (1) Multidisciplinary and mission-oriented Up to 75% funding (just for the Security research) EU funding for research activities of industrial participants may reach a maximum of 75%: very limited market size and a risk of market failure, and for accelerated equipment development in response to new threats. Applicants need to demonstrate this requirement in their proposal

32 WP Specific issues (2) Active involvement of end users is considered of utmost importance: Direct participation of user organisations implementing research actions Other forms of indirect participation might also be followed Networks of security research stakeholders are key in disseminating results to end users, national public authorities and citizens

33 WP Specific issues (3) The broad involvement of SMEs in consortia is highly encouraged explicitly mentioned in the description of the topics SMEs open topics 7.2-1: Solutions for frequent petty crimes 7.6-1: Serious gaming to improve intelligence analysis Sensitive activities and information not in the proposal provisions must be foreseen for use of classified background or production of classified foreground if relevant

34 WP Specific issues (4) Societal dimension of the proposed technologies must be addressed NEW: Societal checklist!! Dual use technologies (both civilian and defence applications) might be covered (EDA coord) Standards are crucial for interoperability Concrete achievements are strongly encouraged (expected impact) Ethical issues are essential in the core of the project development

35 Funding schemes (1) Collaborative projects: Small and medium-scale focused research projects (CP- FP): - Capability Projects - indicative EU funding ~ 3.5M (No eligibility criteria) Large-scale integrating projects (CP IP): - Demo Projects II & Integration projects - indicative EU funding >3.5M (No eligibility criteria) CPs to be as small and simple as possible and as large as necessary

36 Demonstration Phase II projects Large Demonstrators Maritime Border Security Security of Mass Transportation CBRNE Supply Chain & Logistics Topic SEC Phase II demonstration programme on logistics and supply chain security Crisis management Topic SEC Phase II demonstration programme on aftermath crisis management

37 Funding schemes (2) Coordination and Support actions (No research): CA (or networking): Coordinating research activities and policies SA: Contributing to the implementation of the FPs and to prepare future EU RTD policy or the development of synergies with other policies, or to stimulate, encourage and facilitate the participation of SMEs, civil society organisations and their networks, or small research teams and newly developed or remote research centres in the activities of the thematic areas of the Cooperation programme. normally focus on one specific activity and often one specific event Core activities: studies, networking, exchanges of personnel, exchange and dissemination of good practices, the definition and organisation of joint or common initiatives, meetings, conferences and events etc. and the management of the action

38 FP7 Security budget vs. requested EC contribution

39 Γιαδικαζία Έγκπιζηρ Φπημαηοδόηηζηρ... Briefing 13 December 20 Feb 2013 Submission Individual evaluation Consensus Panel Finalisation Full Proposal Proposal forms Eligibility Call publication: 10 July 2012 Deadline: 22 November Evaluators Criteria 14 Dec 21 Jan IER Evaluators CR Criteria W1: 28 Jan 1 Feb W2: 4-8 Feb W3: Feb Hearings Feb Evaluators Criteria ESR Proposals in suggested priority order Ethical Screening Individual Consensus Mar - Apr Info-letter & Redress Final ranking list Rejection list May - July Security Scrutiny Individual Consensus Feb - May

40 Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ Evaluation criteria applicable to Collaborative project proposals S/T QUALITY Scientific and/or technological excellence (relevant to the topics addressed by the call) Soundness of concept, and quality of objectives Progress beyond the state-of-the-art Quality and effectiveness of the S/T methodology and associated work plan IMPLEMENTATION Quality and efficiency of the implementation and the management Appropriateness of the management structure and procedures Quality and relevant experience of the individual participants Quality of the consortium as a whole (including complementarity, balance) Appropriateness of the allocation and justification of the resources to be committed (staff, equipment ) IMPACT Potential impact through the development, dissemination and use of project results Contribution, at the European [and/or international] level, to the expected impacts listed in the work programme under the relevant topic/activity Appropriateness of measures for the dissemination and/or exploitation of project results, and management of intellectual property. Refer to the specific criteria for the relevant Funding Scheme! The innovation dimension of a proposal will be evaluated under CR3 'impact : With regard to the innovation dimension, describe the potential areas and markets of application of the project results and the potential advantages of the resulting technologies/ solutions compared to those that are available today. With regard to the innovation dimension, describe the measures you propose to increase the likelihood of market uptake of project results, such as: verification, testing, and prototyping; supporting the development of technical standards; identifying and collaborating with potential users; identifying potential partners and sources of finance for commercialisation.

41 Ποπεία Γιαππαγμαηεύζεων... 41

42 Ποπεία Γιαππαγμαηεύζεων... 42

43 Ποπεία Γιαππαγμαηεύζεων... 43

44 Ποπεία Γιαππαγμαηεύζεων... 44

45 Ποπεία Γιαππαγμαηεύζεων... 45

46 Ποπεία Γιαππαγμαηεύζεων... 46

47 Ποπεία Γιαππαγμαηεύζεων... 47

48 "Secure Society" in Horizon 2020: Mission areas 1. Fighting crime and terrorism 2. Strengthening security through border management 3. Providing cyber security 4. Increasing Europe s resilience to disasters (includ. critical infrastructure protection) 5. Ensuring privacy in the Internet and enhancing the societal dimension 6. CSDP related issues ( dual-use technologies) 48

49 Dual use applications Civ/Mil synergies CSDP H2020/ Αςφαλείσ Κοινωνίεσ - Ημερίδα Δικτύωςησ Εμπλεκομζνων Φορζων Shifting from X Ill-posed question: How to share money between civil and defence research?! Right question: How can we achieve economies of scale, through combined civil & defence research (i.e. dual use applications) and civ/mil synergies, to support the CSDP? Πολεμικό Μουςείο Αθηνών, 28/1/2014

50 Dual use applications Civ/Mil synergies CSDP α. Ννκηθά ζέκαηα β. Γηεπθξίληζε όξσλ απνζηνιώλ - ρξήζεσλ H2020/ Αςφαλείσ Κοινωνίεσ - Ημερίδα Δικτύωςησ Εμπλεκομζνων Φορζων Πολεμικό Μουςείο Αθηνών, 28/1/2014 Defence Δζληθή Άκπλα Πξνάζπηζε Κπξηαξρηθώλ Γηθαησκάησλ Πεξηνρή Ώζκσζεο Security Αζθάιεηα - Πνιηηηθή Πξνζηαζία Πξνζθνξά ζην Κνηλσληθό ύλνιν

51 H2020/SS/BES 1-4: The appropriate participation of competent national authorities should be a prerequisite for the implementation of this project». H2020/SS/DS1-7: Proposals have to address the specific needs of the end-user, private and public security end user alike. Proposals are encouraged to include public security end-users and/or private end users. Criterion 2: Impact Impact (οφέλη για τον Ευρωπαίο φορολογοφμενο...) The extent to which the outputs of the project should contribute at the European and/or International level to the expected impacts listed in the work programme under the relevant topic. H2020/ Αςφαλείσ Κοινωνίεσ - Ημερίδα Δικτύωςησ Εμπλεκομζνων Φορζων Πολεμικό Μουςείο Αθηνών, 28/1/2014

52 Συνέπεια Στόχων Συνέχεια Δράςεων Οκαιή κεηάβαζε από FP7/Security ζε Η2020/Secure Societies - Υπό εμέιημε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα: PERSEUS (ΥΠΔΘΑ, ΥΝΑ, ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο», SATWAYS) Γηνξγάλσζε κεγάιεο θιίκαθνο αεξνλαπηηθήο άζθεζεο ζην Αηγαίν, Σεπηέκβξηνο / Οθηώβξηνο H2020/ Αςφαλείσ Κοινωνίεσ - Ημερίδα Δικτύωςησ Εμπλεκομζνων Φορζων Πολεμικό Μουςείο Αθηνών, 28/1/ Υπό δηαπξαγκάηεπζε πξνγξάκκαηα FP7 κε έλαξμε εληόο ηνπ 2014 (Pre-operational Validation of Common Information Sharing Environment POV CISE) Σπκκεηνρή κε ηελ «Διιεληθή Σπζηάδα» (Hellenic Cluster) :ΥΠΔΘΑ, ΥΝΑ, ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» ζην EUCISE Δηζαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηειηθώλ ρξεζηώλ ζηα ζέκαηα BES ηνπ H2020/Secure Societies, κε ζθνπό ηελ απξόζθνπηε ρξήζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ινγηζκηθνύ - ππνδνκήο πνπ ζα αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηνπ POV CISE από ηα επόκελα πξνγξάκκαηα θαη κε ηελ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή «ηειηθώλ ρξεζηώλ».

53 ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΙΓΔΑΠ 1 ν Δζσηεξηθό εκηλάξην Δπηκόξθσζεο Πξνζσπηθνύ γηα πγρξεκαηνδνηνύκελα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Έξεπλαο Προζοτή: Σα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα: Έρνπλ ξίζθν (αβέβαην απνηέιεζκα). Γε ζθνπεύνπλ ζηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ. Γελ παξάγνπλ άκεζα εθκεηαιιεύζηκα απνηειέζκαηα (εκπνξηθά πξντόληα). Έρνπλ κεγάιεο απαηηήζεηο ζπληνληζκνύ κε εληειώο εηεξόθιεηνπο θνξείο (εξεπλεηηθή αθαδεκατθή θνηλόηεηα, βηνκεραλία θιπ). Έρνπλ εμαηξεηηθά πνιύπινθεο θαη «γξαθεηνθξαηηθέο» δηαδηθαζίεο ηερληθώλ νηθνλνκηθώλ αλαθνξώλ (reporting) πξνο ηελ ΔΔ θαη πξνο ηνπο εηαίξνπο. Όκσο: Δμαζθαιίδνπλ ηελ άκεζε επαθή ησλ ΔΓ κε ηερλνινγίεο αηρκήο. Δπηηξέπνπλ ηελ, έζησ θαη πεξηνξηζκέλε, «ζπλδηακόξθσζε» ησλ εξεπλεηηθώλ ζηόρσλ - πξνδηαγξαθώλ (άξα θαη ησλ κειινληηθώλ πξντόλησλ πςειήο ηερλνινγίαο). Γηεπξύλνπλ ηνπο νξίδνληεο ηνπ εκπιεθόκελνπ πξνζσπηθνύ. Απνηεινύλ κηα δηαξθώο απμαλόκελε πεγή ρξεκαηνδόηεζεο, κε εμαξηεκέλε από ηνλ Π/Τ ΤΠΔΘΑ. Γύλαηαη λα θαιύςνπλ κηθξέο αιιά νπζηζηηθέο αλάγθεο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ΔΓ, κε ηελ θαηάιιεια θνζηνινγεκέλε δηάζεζε κέζσλ. Βνεζνύλ ηελ Διιεληθή εξεπλεηηθή αθαδεκατθή θνηλόηεηα & βηνκεραλία ζηελ άληιεζε πόξσλ από ηελ ΔΔ θαη ζηελ αλάπηπμε θαιύηεξσλ πξντόλησλ.

54 ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΙΓΔΑΠ 1 ν Δζσηεξηθό εκηλάξην Δπηκόξθσζεο Πξνζσπηθνύ γηα πγρξεκαηνδνηνύκελα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Έξεπλαο Εσταριζηούμε για ηην προζοτή ζας PIC:

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Regional ITS Action Plan

Regional ITS Action Plan Regions for Intelligent Transport Solutions Network This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme Project Duration: 31.01.2012 31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ

HORIZON 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ HORIZON 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ Το πρόγραμμα προσφέρει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν καινοτόμες ιδέες με ισχυρό ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ε.Ε. προσφέρει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered.

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. B S H I K I A K E S S Y S K E V E S A. B. E. The brands managed in Greece by BSH Ikiakes Syskeves A.B.E. Contents C O

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΧ_1050) ΔΙΑΛΕΞΗ #5: Περιφερειακή πολιτική της ΕΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT ΜΑΡΣΙΟ 2009 / MARCH 2009 1 ΕΝΟΤΗΤΑ. Α 2 Ε ΕΝΟΣΗΣΑ. Α 3 Έντυπο Α1: Περίληψη- rm Ακρωνύμιο Πρότασης /Acronym of the

Διαβάστε περισσότερα

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation)

2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ Ροζµαρί Στρεβινιώτη, έσποινα Τσικουδή Λειτουργοί Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου - Βρυξέλλες 21 Μαΐου 2010 Τα προγράµµατα εργασίας στο 7 ο ΠΠ Τασηµαντικότεραέγγραφαγιατηνεφαρµογήτου

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών. Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών. Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες PART D: Humanities and Political Sciences NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology PART D: Humanities and Political Sciences ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ Δ:

Διαβάστε περισσότερα

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective Yannis Caloghirou Professor of Economics of Technology and Industrial Strategy at the National Technical University of Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαίδευση Ενηλίκων Καθηγήτρια Μαίρη Καλαντζή Μάϊος 2005 Το παρόν υλικό παράχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus

Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus WORKSHOP REPORT Οι μετανάστες και το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης στην Κύπρο Sincere thanks to all of the organisations and individuals who contributed

Διαβάστε περισσότερα

Factors Influencing Cloud ERP Adoption

Factors Influencing Cloud ERP Adoption Factors Influencing Cloud ERP Adoption A Comparison Between SMEs and Large Companies Master Thesis 15 ECTS, INFM03 June 2013 Authors: Amar Alajbegovic Vasileios Alexopoulos Achilles Desalermos Supervisor:

Διαβάστε περισσότερα

Deliverable 3.1 of the BIOSIRE project

Deliverable 3.1 of the BIOSIRE project Biofuels and Electric Propulsion Creating Sustainable Transport in Tourism Resorts BIOSIRE, I.E.E. programme Region of Crete Regional Energy Agency of Crete Road Map for Changing Behaviour Deliverable

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Deliverable A.9.2 Determination of the Governance structure 2 LIFE07NAT/GR/000296 Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Action

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Balkan-Mediterranean Programme: Alexandros Samaras

Balkan-Mediterranean Programme: Alexandros Samaras Balkan-Mediterranean Programme: Alexandros Samaras Head of Unit Management of the Programmes implemented in the Balkan Peninsula - Black Sea and the Interregional Programmes, Greece Session 3: Future Programmes

Διαβάστε περισσότερα

Press Clippings (v 7) World Forum on Energy Regulation (WFER IV) (Status as of 5 th November 2009)

Press Clippings (v 7) World Forum on Energy Regulation (WFER IV) (Status as of 5 th November 2009) 1 Press Clippings (v 7) World Forum on Energy Regulation (WFER IV) (Status as of 5 th November 2009) 2 Table of contents 1. Overview of WFER IV Communications Strategy... 4 2. Press Clippings... 5 International

Διαβάστε περισσότερα

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions presents the cyprusretailbanking conference 2010 The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions Making Mobile Banking a reality Distribution Channels

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Page. The wood used to produce pulp for the paper of this document comes from Sustainable Management forests and plantations.

Contents. Page. The wood used to produce pulp for the paper of this document comes from Sustainable Management forests and plantations. Contents Page 1. Message from the Chairman of the Board of Directors 3 2. VIOHALCO S.A. 9 3. Steel Operations 21 4. Copper Operations 34 5. Aluminium Operations 47 6. Real Estate Development Operations

Διαβάστε περισσότερα