Ψηθιακέρ ηηλεπικοινυνίερ και Ραδιοεπαζιηεσνιζμόρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηθιακέρ ηηλεπικοινυνίερ και Ραδιοεπαζιηεσνιζμόρ"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Ψηθιακέρ ηηλεπικοινυνίερ και Ραδιοεπαζιηεσνιζμόρ Κ. Γιαννόποςλορ, SW3ORA Δξεπλεηηθό Αθαδεκατθό Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ, Μέινο ηεο Έλσζεο Ραδηνεξαζηηερλώλ Γπηηθήο Πεινπνλλήζνπ Πεπίλητη θνπόο ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο είλαη ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ ςεθηαθώλ ηειεπηθνηλσληώλ κε ηε βνήζεηα απιώλ παξαδεηγκάησλ ςεθηαθώλ επηθνηλσληώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο. ηελ εξγαζία αλαιύνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο ησλ ςεθηαθώλ ηειεπηθνηλσληώλ κέζα από ηνπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο ηνπ Packet Radio, ηνπ CW, ηνπ CDW, ηνπ RTTY, ηνπ PSK31, ηνπ APRS θαη ηνπ DSTAR. Λέξειρ κλειδιά: Ψηθιακέρ ηηλεπικοινυνίερ, Ραδιοεπαζιηεσνιζμόρ. 1. ύγκπιζη αναλογικών και τηθιακών ηηλεπικοινυνιών Οη αλαινγηθέο ηειεπηθνηλσλίεο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο θπξίσο όπνπ απαηηείηαη ε κεηάδνζε θσλήο κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ. Γηα ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ πξνηηκνύληαη ςεθηαθνί ηύπνη επηθνηλσλίαο, ιόγσ ησλ πξνηεξεκάησλ ηα νπνία πξνζθέξνπλ. Σα αλαινγηθά ζπζηήκαηα είλαη ιηγόηεξν αλζεθηηθά ζην ζόξπβν αιιά νη πνκπνδέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κεηάδνζε ηέηνησλ ζεκάησλ είλαη απινύζηεξνη θαη επθνιόηεξν λα πινπνηεζνύλ. Παξ' όια απηά ηα αλαινγηθά ζήκαηα απαηηνύλ πνκπνδέθηεο νη νπνίνη έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν ηύπν επηθνηλσλίαο. Αλ ρξεηαζηεί λα αιιαρζεί ν ηύπνο επηθνηλσλίαο, πξέπεη ζπλήζσο λα ηξνπνπνηεζεί ν πνκπνδέθηεο, αλ απηόο δελ ππνζηεξίδεη πνιιαπινύο ηύπνπο. Σα ςεθηαθά ζήκαηα είλαη πεξηζζόηεξν αλζεθηηθά ζην ζόξπβν, αιιά κπνξνύλ λα αιινησζνύλ νινζρεξώο αλ ηα επίπεδα ζνξύβνπ είλαη πνιύ πςειά. Σν βαζηθό πιενλέθηεκα όκσο ησλ ςεθηαθώλ ζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηα αλαινγηθά είλαη όηη πηζαλά ιάζε ηα νπνία κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ, κπνξνύλ λα δηνξζσζνύλ ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξεο καζεκαηηθέο ηερληθέο. Έηζη, αθόκα θαη αλ ην ζήκα πεξηέρεη ζθάικαηα, απηά ηα ζθάικαηα κπνξνύλ λα δηνξζσζνύλ ζην δέθηε. Η θσδηθνπνίεζε ησλ ζεκάησλ ζε ςεθηαθά, επηηξέπεη επηπιένλ ηε δπλαηόηεηα ζπκπίεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη θξππηνγξάθεζήο ηνπο ώζηε ην πεξηερόκελό ηνπο λα κελ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηό από ηξίηνπο. Σα ςεθηαθά ζήκαηα απαηηνύλ ηε ρξήζε πην πνιύπινθσλ πνκπνδεθηώλ, αιιά αλ ρξεζηκνπνηεζεί ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο, ηόηε απινί αλαινγηθνί πνκπνδέθηεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε κεηάδνζε ςεθηαθώλ ζεκάησλ. απηή ηελ παξνπζίαζε ζα αλαθεξζνύκε ζε δηάθνξνπο ηύπνπο ςεθηαθώλ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1312 ηειεπηθνηλσληώλ νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο από ηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο, μεθηλώληαο από ην packet radio. 2. Packet Radio 2.1 Σι είναι ηο Packet Radio; Σν Packet Radio είλαη έλαο ηδηαίηεξνο ςεθηαθόο ηξόπνο (ή αιιηώο mode) Ραδηνεξαζηηερληθήο Αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο πνπ ζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε ηελ ηερλνινγία ππνινγηζηώλ. πγθξίλνληάο ην κε ην δίθηπν ηνπ internet, ην ηειεθσληθό κόληεκ, αληηθαζίζηαηαη από έλα «καγηθό» θνπηί πνπ νλνκάδεηαη TNC (Σerminal Νode Controller δειαδή). Σν ηειέθσλν αληηθαζίζηαηαη από ην ξαδηνεξαζηηερληθό πνκπνδέθηε θαη ην κέζν κεηαθνξάο αληηθαζηζηάηαη από ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα (Δηθόλα 1). Εικόνα 1: Packet radio. Από ηο σειπιζηή ζηον πομποδέκηη Σν Packet Radio παίξλεη θάπνηα ξνή δεδνκέλσλ πνπ πεγάδεη από ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή καο θαη ηε κεηαδίδεη κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ ζε θάπνηνλ απνκαθξπζκέλν ξαδηνεξαζηηερληθό ζηαζκό, ν νπνίνο είλαη εμνπιηζκέλνο παξόκνηα κε ην δηθό καο. Σν Packet Radio νλνκάζηεθε έηζη, επεηδή ζηέιλεη ηα δεδνκέλα ζε κηθξά θνκκάηηα, ηα νπνία νλνκάδνληαη παθέηα. 2.2 Ποια είναι η ιζηοπία ηος Packet Radio; Η ηερλνινγία παθέησλ δεδνκέλσλ αλαπηύρζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, πνιύ πξηλ δεκηνπξγεζεί ην internet θαη ηέζεθε ζε πξαθηηθή εθαξκνγή ζην δίθηπν ARPANET πνπ δεκηνπξγήζεθε ην Σν δίθηπν ALOHANET, πνπ μεθίλεζε ην 1970 ζην παλεπηζηήκην ηεο Υαβάεο, ήηαλ ην πξώην πξόγξακκα επξείαο θιίκαθαο βαζηζκέλν ζε Packet Radio. Σν ξαδηνεξαζηηερληθό Packet Radio μεθίλεζε ζην Montreal ηνπ Καλαδά ην Η πξώηε κεηάδνζε έγηλε ζηηο 31 Μαΐνπ ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ. Σν 1980, ε ξαδηνεξαζηηερληθή νκάδα ςεθηαθώλ ηειεπηθνηλσληώλ ηνπ Βαλθνύβεξ, δεκηνύξγεζε έλα από ηα πξώηα εξαζηηερληθά TNC. Σν ζεκεξηλό πξόηππν ελόο TNC δεκηνπξγήζεθε κέζα από κία ζπλάληεζε ηεο Κνηλσλίαο Τπνινγηζηώλ IEEE, ηνλ Οθηώβξην ηνπ Μία εβδνκάδα αξγόηεξα, έμη ΜΔΡΟ Γ ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ από ηνπο παξεπξηζθόκελνπο ζηε ζπλάληεζε, ζπδήηεζαλ ηελ δπλαηόηεηα πινπνίεζεο ελόο ξαδηνεξαζηηερληθνύ TNC κε ρακειό θόζηνο θαη ίδξπζαλ ηελ εηαηξία Tucson Amateur Packet Radio. ηηο 26 Ινπλίνπ ηνπ 1982, νη ξαδηνεξαζηηέρλεο Lyle Johnson θαη Den Connors έθαλαλ κία εξαζηηερληθή επηθνηλσλία κε κία πξόηππε θαηαζθεπή, ην TAPR. Σν TAPR εμειίρζεθε ζηε ζπλέρεηα ζην TNC-1 θαη ηέινο ζην TNC-2, ην νπνίν θαη απνηειεί πιένλ ην βαζηθό θνκκάηη ηνπ Packet Radio αθόκε θαη ζήκεξα. 2.3 Γιαηί οι παδιοεπαζιηέσνερ πποηιμούν ηο Packet Radio από άλλερ μεθόδοςρ τηθιακών επικοινυνιών; Σν Packet Radio έρεη ηξία κεγάια πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε άιιεο ςεθηαθέο κεζόδνπο: ηε δηαθάλεηα, ηε δηόξζσζε ησλ ζθαικάησλ, θαη ηνλ απηόκαην έιεγρν. Η ιεηηνπξγία ελόο ζηαζκνύ παθέησλ είλαη δηαθαλήο ζηνλ ηειηθό ρξήζηε. Ο ρξήζηεο απιώο ζπλδέεηαη κε ηνλ απνκαθξπζκέλν ζηαζκό, πιεθηξνινγεί ην κήλπκα ηνπ θαη απηό ζηέιλεηαη απηόκαηα. Σν TNC δηαηξεί απηόκαηα ην κήλπκα ζε παθέηα, ελεξγνπνηεί ηνλ πνκπό, θαη ζηε ζπλέρεηα ζηέιλεη απηά ηα παθέηα. Καηά ηε ιήςε ησλ παθέησλ, ην TNC απηόκαηα απνθσδηθνπνηεί, ειέγρεη γηα ζθάικαηα, θαη εκθαλίδεη ηα ιεθζέληα κελύκαηα. Σν Packet Radio πξνζθέξεη επηθνηλσλία ρσξίο ζθάικαηα, ιόγσ ηνπ ελζσκαησκέλνπ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνύ ζθαικάησλ. Αλ έλα παθέην ιεθζεί, ηόηε ζα ειεγζεί γηα ιάζε θαη ζα εκθαληζηεί ζηνλ ηειηθό ρξήζηε κόλν αλ είλαη ζσζηό. Δπηπιένλ, νπνηνδήπνηε TNC κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο ζηαζκόο αλακεηάδνζεο δεδνκέλσλ, ν νπνίνο νλνκάδεηαη digipeater, ή αιιηώο ςεθηαθόο αλακεηαδόηεο (Δηθόλα 2). Απηή ε ιεηηνπξγία επηηξέπεη ηε κεηάδνζε ησλ παθέησλ δεδνκέλσλ ζε κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο, αθνύ δηαζπλδέεη πεξηζζόηεξνπο από δύν ζηαζκνύο κέζσ ησλ TNC ηνπο. Εικόνα 2: Λειηοςπγία ζηαθμών υρ τηθιακών αναμεηαδοηών ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1314 Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε ηα TNC ησλ θίισλ ηνπο νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη λα δνπλ αλ βξίζθνληαη ζην ζπίηη ηνπο. Μεξηθά TNC έρνπλ αθόκα θαη πξνζσπηθά ειεθηξνληθά γξακκαηνθηβώηηα (BBS) έηζη ώζηε νη ζπλδεδεκέλνη ξαδηνεξαζηηέρλεο λα κπνξνύλ λα αθήλνπλ κελύκαηα όηαλ ν ρεηξηζηήο ηνπ ζηαζκνύ δελ είλαη ζπίηη ηνπ. Η κεηαθνξά κελπκάησλ κέζσ BBS απνηειεί έλα άιιν πιενλέθηεκα ηνπ packet radio. Πνιιά από ηα πξνγξάκκαηα BBS πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην packet radio επηηξέπνπλ ηε κεηαθνξά θαη ηε δεκηνπξγία θόξνπκ ζπδεηήζεσλ. Σα BBS ρξεζηκνπνηνύλ έλα εηδηθό ηξόπν επηθνηλσλίαο, ν νπνίνο αλαπηύρζεθε από ην ξαδηνεξαζηηέρλε Hank Oredsen. Δθηόο από ηα BBS ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ ζαλ ππεξεζίεο, θάπνηα TNC ζπκπεξηιακβάλνπλ εηδηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ BBS ησλ ππεξεζηώλ κε ηα TNC ησλ ρξεζηώλ. Έλα άιιν πιενλέθηεκα ηνπ Packet Radio, είλαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο από πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ρξήζηεο ηαπηόρξνλα. Γηα απηή ηε δπλαηόηεηα ζα αλαθεξζνύκε αλαιπηηθόηεξα ζηε ζπλέρεηα. 2.4 Ποια είναι ηα ζηοισεία πος σπηζιμοποιούνηαι ζηο Packet Radio; TNC ή αιιηώο ειεγθηήο ηεξκαηηθνύ θόκβνπ. Κάζε TNC πεξηέρεη έλα κόληεκ, έλαλ ππνινγηζηηθό επεμεξγαζηή (CPU), θαη ην ζρεηηθό θύθισκα πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηαηξνπή ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηνπ ππνινγηζηή (ζεηξηαθή ζύξα RS-232) θαη ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ ηνπ Packet Radio πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Σν TNC ζπγθξνηεί παθέηα από δεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαη από ηνλ ππνινγηζηή, εθαξκόδεη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ ππνινγηζκό πηζαλνύ ιάζνπο ζε θάζε παθέην, ην δηακνξθώλεη ζε ερεηηθέο ζπρλόηεηεο θαη ηέινο κεηαδίδεη απηό ην δηακνξθσκέλν ερεηηθό ζήκα ζηνλ πνκπό, πξνθεηκέλνπ λα εθπεκθζεί. Καηά ηε ιήςε, αθνινπζείηαη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Σν ερεηηθό ζήκα πνπ ιακβάλεηαη από ην δέθηε κεηαηξέπεηαη ζε ξνή δεδνκέλσλ θαη ζηέιλεηαη ζηνλ ππνινγηζηή. Υπολογιζηήρ ή ηεπμαηικό. Απηό ην ζηνηρείν απνηειεί ηε δηεπαθή κε ην ρξήζηε. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ππνινγηζηήο πνπ εθηειεί έλα πξόγξακκα εμνκνησηή ηεξκαηηθνύ (terminal emulator) ή έλα πξόγξακκα εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα packet radio. Αλ ρξεζηκνπνηεζεί έλα ηέηνην πξόγξακκα, παξέρνληαη θαη επηπιένλ δπλαηόηεηεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε απνζήθεπζε θεηκέλνπ θαη αξρείσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί. Με ηε ξαγδαία εμέιημε ησλ ππνινγηζηώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη εθκεηαιιεπόκελνη ην γεγνλόο όηη ζρεδόλ θάζε ππνινγηζηήο πσιείηαη πιένλ κε ελζσκαησκέλε θάξηα ήρνπ, νη ξαδηνεξαζηηέρλεο δεκηνύξγεζαλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ ηελ θάξηα ήρνπ ηνπ ππνινγηζηή γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ πνιιέο από ηηο ιεηηνπξγίεο ελόο TNC. ε ζπλδπαζκό κε έλα εηδηθό πξόγξακκα επεμεξγαζίαο ζήκαηνο, ε θάξηα ήρνπ παξάγεη θαη δέρεηαη ηνπο ζρεηηθνύο ερεηηθνύο ηόλνπο. Παξάιιεια ν ππνινγηζηήο, ρξεζηκνπνηώληαο έλα απιό ειεθηξνληθό θύθισκα, κπνξεί λα ειέγμεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνκπνδέθηε. Απηή ε δπλαηόηεηα θαηέζηεζε ην packet radio πξνζηηό ζε όινπο. Πομποδέκηηρ. Γηα ηελ εθπνκπή θαη ιήςε packet radio κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηνζδήπνηε εκπνξηθόο πνκπνδέθηεο ή ηδηνθαηαζθεπή, αξθεί λα είλαη ζπκβαηόο κε ΜΔΡΟ Γ ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ηνλ ηξόπν δηακόξθσζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηάδνζε packet radio ζηελ επηζπκεηή ζπρλόηεηα. Γηα παξάδεηγκα, νη ζπλεζέζηεξνη πνκπνδέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα επηθνηλσλία ρακεινύ ξπζκνύ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ packet radio ζε ζπρλόηεηεο UHF/VHF, έρνπλ δπλαηόηεηα εθπνκπήο θαη ιήςεο ζηελήο δώλεο FM. ε ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο, θπξίσο ζηα βξαρέα, ζπλεζίδεηαη ε ρξήζε δηακόξθσζεο κνλήο πιεπξηθήο δώλεο (SSB). Οη εθπνκπέο πςειόηεξνπ ξπζκνύ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ απαηηνύλ ζπλήζσο πνκπνδέθηεο πην πςεινύ θόζηνπο ή ηξνπνπνηήζεηο πνκπνδεθηώλ ρακειόηεξνπ θόζηνπο. 2.5 ε ηι αποζηάζειρ μποπούμε να επικοινυνήζοςμε με ηο packet radio; Η απόζηαζε ε νπνία κπνξεί λα θαιπθζεί κε έλα πνκπνδέθηε packet radio εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο, κεξηθνί από ηνπο νπνίνπο είλαη ε ηζρύο εθπνκπήο, ε ζπρλόηεηα επηθνηλσλίαο θαη νη ζπλζήθεο δηάδνζεο. ε ρακειέο ζπρλόηεηεο Η απόζηαζε επηθνηλσλίαο κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο δηάδνζεο, αιιά αλ νη ζπλζήθεο απηέο ην επηηξέπνπλ κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί επηθνηλσλία κεηαμύ ρσξώλ ή αθόκα θαη επείξσλ, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε αλακεηαδνηώλ. ε πςειόηεξεο ζπρλόηεηεο όπσο ηα UHF θαη ηα VHF ε απόζηαζε επηθνηλσλίαο είλαη ζπλήζσο ζηαζεξή, αιιά πεξηνξίδεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζηελ νπηηθή επαθή κεηαμύ δύν ζηαζκώλ. Η επηθνηλσλία ζε κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο ζε ηέηνηεο ζπρλόηεηεο απαηηεί ηε ρξήζε ςεθηαθώλ αλακεηαδνηώλ, πνπ νλνκάδνληαη digipeaters, σο ζηαζκώλ αλακεηάδνζεο δεδνκέλσλ. Έλαο digipeater ειέγρεη θάζε παθέην γηα λα δεη αλ απηό ην παθέην πξέπεη λα αλακεηαδνζεί. Οη digipeaters επηηξέπνπλ ζηα παθέηα λα ηαμηδεύνπλ ζε κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο, πέξαλ ηνπ νπηηθνύ νξίδνληα. Απηό ην ζρήκα δνπιεύεη θαιά γηα πεξηνξηζκέλνπο ρξήζηεο, αιιά όζν νη ρξήζηεο απμάλνληαη, ην δίθηπν γεκίδεη κε παθέηα εθπεκπόκελα από ηνπο digipeaters, κε απνηέιεζκα λα θαηαιακβάλνληαη ζπρλόηεηεο νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ζηαζκνύο. 2.6 Πώρ επιηςγσάνεηαι η δςναηόηηηα σπήζηρ ηηρ ίδιαρ ζςσνόηηηαρ από πολλούρ σπήζηερ ηαςηόσπονα; Σν packet radio, ζε αληίζεζε κε ηηο αλαινγηθέο επηθνηλσλίεο θσλήο, κπνξεί λα ππνζηεξίμεη πνιιαπιέο ζπλνκηιίεο ζηελ ίδηα ζπρλόηεηα. Απηό βέβαηα δελ ζεκαίλεη όηη δελ πξνθαιείηαη παξεκβνιή όηαλ δύν ζηαζκνί κεηαδίδνπλ ηαπηόρξνλα ζηελ ίδηα ζπρλόηεηα. Με ηε ρξήζε ηνπ packet radio, ηα δεδνκέλα καο θαηαθεξκαηίδνληαη ζε κηθξά θνκκάηηα, ηα νπνία νλνκάδνληαη παθέηα. Η ρξήζε ησλ παθέησλ επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο από πνιινύο ρξήζηεο ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα (Δηθόλα 3). Απηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα είλαη πνιύ κηθξά θαη έηζη δίλεηαη ε αίζζεζε όηη ε ίδηα ζπρλόηεηα ρξεζηκνπνηείηαη ηαπηόρξνλα από πνιινύο ρξήζηεο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε αληαιιαγή παθέησλ κεηαμύ δύν ζηαζκώλ ιακβάλεη ρώξα κόλν όηαλ ε ζπρλόηεηα δε ρξεζηκνπνηείηαη από άιινπο ζηαζκνύο. Σν packet radio βαζίδεηαη ζε έλα πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο πνπ νλνκάδεηαη AX.25 πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη απηό ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1316 ην δηακνηξαζκό ηεο ζπρλόηεηαο. Εικόνα 3: Μεηάδοζη πακέηυν διαθοπεηικών ζηαθμών ζηην ίδια ζςσνόηηηα 2.7 Σι είναι ηο AX.25 και πώρ λειηοςπγεί; Λέγνληαο πξσηόθνιιν, ελλννύκε έλα πποκαθοπιζμένο ππόηςπο επικοινυνίαρ μεηαξύ δύο ζςζηημάηυν. Έλα πξσηόθνιιν είλαη θάηη αλάινγν κε ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ηξόπν κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγνύκε έλα βηνγξαθηθό ζεκείσκα γηα παξάδεηγκα. Σν AX.25 αλαπηύρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη βαζηδόηαλ ζην X.25, έλα πξσηόθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ελζύξκαηα δίθηπα. Δμ' αηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνύ κέζνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (ξαδηνθύκαηα αληί γηα θαιώδηα), ην X.25 ηξνπνπνηήζεθε έηζη ώζηε λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ θαη έγηλε AX.25, πνπ ζεκαίλεη Amateur X.25. Σν AX.25 βαζίδεηαη ζηνπο ςεθηαθνύο αλακεηαδόηεο γηα λα επαλαιακβάλεη απηόκαηα παθέηα θαη λα δηεπξύλεη έηζη ηελ θάιπςε ησλ ζηαζκώλ. Έλα βαζηθό πιενλέθηεκα ηνπ πξσηνθόιινπ απηνύ, είλαη επίζεο ην όηη θάζε παθέην πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην πνηόο είλαη ν πνκπόο θαη πνηόο ν δέθηεο, παξέρνληαο έηζη αλαγλώξηζε ζηαζκώλ ζε θάζε κεηάδνζε. Σν AX.25 ειέγρεη ηελ πξόζβαζε ζην εθάζηνηε θαλάιη θαη ηελ πηζαλόηεηα εθπνκπήο ζε απηό. Αο πάξνπκε έλα απιό παξάδεηγκα όπνπ έλαο ζηαζκόο ζέιεη λα εθπέκςεη ζε κία ζπρλόηεηα, ζε έλα θαλάιη δειαδή. Σν TNC ηνπ ζηαζκνύ αλαιύεη ην θαλάιη γηα λα δεη αλ θάπνηνο άιινο ζηαζκόο εθπέκπεη ήδε. Αλ δελ εθπέκπεη θαλείο, ηόηε ην TNC δίλεη εληνιή ζηνλ πνκπό λα αξρίζεη ηε κεηάδνζε ηνπ παθέηνπ. Όινη νη ππόινηπνη ζηαζκνί ιακβάλνπλ ην παθέην θαη δελ εθπέκπνπλ έσο όηνπ νινθιεξσζεί ε εθπνκπή ηνπ. Η αλεπηζύκεηε πεξίπησζε ζηελ νπνία δύν ζηαζκνί κεηαδίδνπλ ηαπηόρξνλα έλα παθέην νλνκάδεηαη ζύγθξνπζε παθέησλ. Αλ ζπκβεί ζύγθξνπζε, θαλέλα TNC δε ζα ιάβεη επηβεβαίσζε όηη ην παθέην παξαδόζεθε. ε απηή ηελ πεξίπησζε, θάζε TNC πεξηκέλεη γηα θάπνην ηπραίν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζεί λα αλακεηαδώζεη ην παθέην. ΜΔΡΟ Γ ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Σι εννοούμε με ηον όπο "διαμόπθυζη" και πυρ επιηςγσάνεηαι η διαμόπθυζη με ηο TNC; Πξνεγνπκέλσο αλαθέξακε όηη κία από ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ TNC είλαη λα κεηαθέξεη ην θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ζήκα ζηνλ πνκπό, πξνθεηκέλνπ λα εθπεκθζεί. Ση ελλννύκε όκσο κε ηνλ όξν δηακόξθσζε; ηηο ξαδηνθσληθέο ηειεπηθνηλσλίεο, δηακόξθσζε νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία κεηαβνιήο ελόο ξαδηνθσληθνύ ζήκαηνο, ζπλήζσο πςίζπρλνπ, κε ζηόρν ηελ θσδηθνπνίεζε ζε απηό ελόο ζήκαηνο ρακειήο ζπρλόηεηαο, ην νπνίν κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα καο. Οη ηξεηο βαζηθέο παξάκεηξνη απηνύ ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζήκαηνο είλαη ην πιάηνο (ε έληαζή ηνπ δειαδή), ε ζπρλόηεηα (ν ηόλνο ηνπ δειαδή) θαη ε θάζε (δειαδή ν ρξνληζκόο ηνπ). Απηέο νη παξάκεηξνη κπνξνύλ λα αιιάμνπλ εμ' αηηίαο ελόο άιινπ ζήκαηνο ην νπνίν απνηειείηαη από ρακειέο ζπρλόηεηεο. Η αιιαγή απηή ηνπ πςίζπρλνπ ζήκαηνο από έλα ζήκα ρακειόηεξεο ζπρλόηεηαο νλνκάδεηαη δηακόξθσζε. Σν δηακνξθσκέλν ζήκα πςειήο ζπρλόηεηαο είλαη εθείλν ην νπνίν εθπέκπεηαη από ηελ θεξαία καο. ηηο αλαινγηθέο ηειεπηθνηλσλίεο, ην πςειήο ζπρλόηεηαο ζήκα δηακνξθώλεηαη από έλα αλαινγηθό ζήκα ρακειήο ζπρλόηεηαο, όπσο είλαη ε θσλή καο. ηηο ςεθηαθέο ηειεπηθνηλσλίεο όκσο, ην ζήκα ρακειήο ζπρλόηεηαο είλαη ςεθηαθό. Σν TNC κεηαηξέπεη ηα δεδνκέλα από ηνλ ππνινγηζηή ζε κία ζπζηνηρία από ερεηηθνύο ηόλνπο ρακειήο ζπρλόηεηαο. Απηό ην ερεηηθό ζήκα ρακειήο ζπρλόηεηαο ζεσξείηαη πιένλ ςεθηαθό. Ο ξαδηνθσληθόο πνκπόο ζηε ζπλέρεηα, αλαιακβάλεη λα δηακνξθώζεη ην ζήκα πςειήο ζπρλόηεηαο κε βάζεη ηνπο ηόλνπο πνπ ιακβάλεη από ην TNC. 2.9 Ποιοι είναι οι ζςνηθέζηεποι ηύποι τηθιακών διαμοπθώζευν; ην packet radio ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο δηακόξθσζε FSK, ή αιιηώο δηακόξθσζε θαηά ζπρλόηεηα. Ση ζεκαίλεη όκσο FSK; Αλ θαληαζηνύκε ην ξαδηνθσληθό θύκα ζαλ κία εκηηνλνεηδή θπκαηνκνξθή, ηόηε νη ηξεηο βαζηθνί παξάκεηξνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ απηή ηελ θπκαηνκνξθή είλαη ην πιάηνο ηεο, ε ζπρλόηεηά ηεο θαη ν ρξνληζκόο ηεο. Η δηακόξθσζε απηήο ηεο θπκαηνκνξθήο εμαξηάηαη από ηε κεηαβνιή κίαο ή πεξηζζόηεξσλ παξακέηξσλ. ηε δηακόξθσζε FSK, ε ζπρλόηεηα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζήκαηνο είλαη απηή πνπ κεηαβάιιεηαη. Σν πνζνζηό κεηαβνιήο ηεο ζπρλόηεηαο εμαξηάηαη από ηε ζπρλόηεηα ηνπ ερεηηθνύ ηόλνπ πνπ δηακνξθώλεη ην ξαδηνθσληθό ζήκα (Δηθόλα 4). Δθηόο από ηε δηακόξθσζε FSK, ζπρλά ζηηο ξαδηνεξαζηηερληθέο επηθνηλσλίεο ρξεζηκνπνηνύληαη νη δηακνξθώζεηο ASK θαη PSK. ηε δηακόξθσζε ASK, πνπ ζεκαίλεη δηακόξθσζε θαηά πιάηνο, ην πιάηνο, δειαδή ε έληαζε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζήκαηνο είλαη απηή πνπ κεηαβάιιεηαη θαη όρη ε ζπρλόηεηα. Σν πνζνζηό κεηαβνιήο ηνπ πιάηνπο, εμαξηάηαη από ην ζήκα ρακειόηεξεο ζπρλόηεηαο πνπ δηακνξθώλεη ην ξαδηνθσληθό ζήκα. ηε δηακόξθσζε PSK, πνπ ζεκαίλεη δηακόξθσζε θάζεο, ε θάζε, δειαδή ν ρξνληζκόο ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζήκαηνο είλαη απηόο πνπ κεηαβάιιεηαη. ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1318 Εικόνα 4: Διαδικαζία διαμόπθυζηρ ηος ζήμαηορ ζηο Packet Radio. Από ηον ςπολογιζηή (α) ζηον πομπό (δ) 3. Άλλοι μέθοδοι (modes) επαζιηεσνικών τηθιακών ηηλεπικοινυνιών Σν packet radio ρξεζηκνπνηεί όπσο είδακε ην TNC, ην νπνίν δηακνξθώλεη ην ξαδηνθσληθό ζήκα θαηά ζπρλόηεηα ρξεζηκνπνηώληαο ερεηηθνύο ηόλνπο γηα ηε δηακόξθσζε. Σν packet radio είλαη επίζεο ζπλπθαζκέλν κε ηηο ξαδηνεξαζηηερληθέο ςεθηαθέο ηειεπηθνηλσλίεο. Τπάξρνπλ όκσο πνιινί άιινη κέζνδνη (modes) γηα λα κεηαθέξνπκε ςεθηαθά δεδνκέλα κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ. ε απηά ηα modes, ην ξαδηνθσληθό ζήκα κπνξεί λα δηακνξθσζεί κε, ή ρσξίο ηε κεηαηξνπή ησλ ΜΔΡΟ Γ ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ δεδνκέλσλ καο ζε ερεηηθνύο ηόλνπο. Γηα παξάδεηγκα νη δηακνξθώζεηο FSK, ASK θαη PSK κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ θαη ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζε ερεηηθνύο ηόλνπο. Δλδεηθηηθά, ζα ήζεια λα αλαθεξζώ ζε κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ςεθηαθά modes επηθνηλσλίαο, ην CW, ην CDW, ην RTTY, ην PSK31, ην APRS θαη ην DSTAR. 3.1 CW, ο ππώηορ τηθιακόρ ηπόπορ επικοινυνίαρ CW, ή αιιηώο Continuous Work, είλαη ην mode επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα γλσζηά ζε όινπο καο ζήκαηα κνξο. Γεκηνπξγήζεθε ην 1836 γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ ηειέγξαθνπ θαη ζηε ζπλέρεηα βξήθε εθαξκνγή ζηνλ αζύξκαην ηειέγξαθν. To CW αλ θαη από πνιινύο ξαδηνεξαζηηέρλεο ζεσξείηαη αλαινγηθό mode, είλαη νπζηαζηηθά έλα ςεθηαθό mode ζην νπνίν νη ραξαθηήξεο κεηαθξάδνληαη, ή αιιηώο θσδηθνπνηνύληαη, ζε έλα ζπλδπαζκό από ηειείεο θαη παύιεο. Η δηακόξθσζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην CW είλαη ASK, θαηά ηελ νπνία νη ηειείεο ή νη παύιεο αληηπξνζσπεύνληαη από πιήξε έληαζε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζήκαηνο θαη ηα θελά κεηαμύ ηνπο από πιήξε απνπζία ηνπ (Δηθόλα 6). Μπνξείηε λα ην θαληαζηείηε ζαλ ηε δηαδνρηθή ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηνπ πνκπνύ ζαο, πξνθεηκέλνπ λα κεηαδνζεί ε πιεξνθνξία. Εικόνα 5: Διαμόπθυζη ηος ζήμαηορ ζηο CW Σν CW θαηέρεη μερσξηζηή ζέζε ζηηο ξαδηνεξαζηηερληθέο επηθνηλσλίεο, ιόγσ ηεο απιόηεηαο ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ απαηηείηαη θαη ηεο επθνιίαο κεηάδνζεο θαη αλάγλσζεο ηνπ δηακνξθσκέλνπ ζήκαηνο. Γηα λα εθπέκςεη θαλείο CW, αξθεί έλαο πνκπόο θαη έλαο δηαθόπηεο ON/OFF. Δπηπιένλ, γηα λα απνθσδηθνπνηήζεη θαλείο CW δελ ρξεηάδεηαη εηδηθόο εμνπιηζκόο, αθνύ ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηελ αλαιακβάλεη ν αλζξώπηλνο εγθέθαινο. 3.2 CDW, έναρ νέορ τηθιακόρ ηπόπορ επικοινυνίαρ ην ζεκείν απηό ζα ήζεια λα παξνπζηάζσ γηα πξώηε θνξά κία πξνζσπηθή πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία ελόο θαηλνύξηνπ mode επηθνηλσλίαο, ην νπνίν έρσ νλνκάζεη CDW, δειαδή Continuous Digital Work. Σν CDW εθκεηαιιεύεηαη ηα πξνηεξήκαηα ηνπ CW, όπσο είλαη ε επθνιία κεηάδνζεο ζε δύζθνιεο ζπλζήθεο δηάδνζεο, γηα λα κεηαθέξεη νπνηαδήπνηε κνξθή ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο θαη όρη κόλν ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1320 ραξαθηήξεο. Με ηε ρξήζε ηνπ CDW ηα δεδνκέλα πνπ κεηαδίδνληαη κπνξνύλ λα ζπκπηεζηνύλ θαζώο επίζεο θαη λα πξνζηαηεπζνύλ κε θσδηθό αζθαιείαο. Σν CDW θσδηθνπνηεί ηα δεδνκέλα από ηνλ ππνινγηζηή, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη εηθόλεο, βίληεν, θείκελν ή νηηδήπνηε άιιν, ζε κία ζεηξά από ραξαθηήξεο, ρξεζηκνπνηώληαο έλα πξόηππν αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ γλσζηό σο MIME Base64. ηε ζπλέρεηα θάζε ραξαθηήξαο θσδηθνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ πξνηύπνπ ηνπ θώδηθα ASCII, ζε κηα ζεηξά από νθηάδεο αξηζκώλ, απνηεινύκελεο από κεδέλ θαη έλα. Κάζε νθηάδα αξηζκώλ δηαρσξίδεηαη από ηελ επόκελε κε θελά θαη θάζε αξηζκόο ηεο νθηάδαο δηαρσξίδεηαη από ηνπο ππόινηπνπο κε κηθξόηεξα θελά, όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα ζήκαηα κνξο (Δηθόλα 6). Εικόνα 6: Κυδικοποίηζη ηυν δεδομένυν ζηο CDW Καηά ηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ, θάζε κεδέλ κεηαδίδεηαη όπσο κία ηειεία ζηνλ θώδηθα κνξο θαη θάζε έλα κεηαδίδεηαη όπσο ε παύια. Γελ ζα αλαθεξζνύκε ζε πεξαηηέξσ ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ CWD. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα βξνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαζώο θαη κία πξώηε έθδνζε ηεο εθαξκνγήο, ζηελ επίζεκε ζειίδα ηνπ CDW (http://www.microwave.gr/giannopk/cdw.htm). 3.3 RTTY ή αλλιώρ παδιοηηλέηςπο Σν RTTY, ή αιιηώο ξαδηνηειέηππν, ρξεζηκνπνηνύζε αξρηθά ειεθηξνκεραληθέο ζπζθεπέο γηα λα θσδηθνπνηήζεη θαη λα απνθσδηθνπνηήζεη ηα δεδνκέλα (ζπλήζσο θείκελα) πξνο κεηαθνξά κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ. Αξγόηεξα απηέο νη ζπζθεπέο αληηθαηαζηάζεθαλ από ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Έλαο ζηαζκόο RTTY απνηειείηαη από ηξία κέξε: Σν ηειέηππν, ην κόληεκ θαη ηνλ πνκπνδέθηε. Μπνξεί λα θαληαζηεί θαλείο ην ηειέηππν, ζαλ κία ειεθηξνληθή γξαθνκεραλή. Κάζε ραξαθηήξαο πνπ παηηέηαη, ζηέιλεη ζην κόληεκ έλα ζπλδπαζκό από πέληε ςεθία (κεδέλ θαη έλα). Όηαλ παηεζεί ν επόκελνο ραξαθηήξαο, ζηέιλεηαη ν επόκελνο ζπλδπαζκόο θαη νύησ θαζεμήο. Σν κόληεκ ή αιιηώο ηεξκαηηθό, είλαη ε ειεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ ζπλδέεηαη κεηαμύ ηνπ ηειέηππνπ θαη ηνπ πνκπνδέθηε. Σν ξαδηνθσληθό κέξνο ηνπ κόληεκ κεηαηξέπεη ην ςεθηαθό ζήκα πνπ παξάγεηαη από ην ηειέηππν ζε έλα δεύγνο ερεηηθώλ ηόλσλ. Έλαο από ηνπο δύν ηόλνπο αληηπξνζσπεύεη ηελ ηειεία θαη ν άιινο ηελ παύια. Απηνί νη ΜΔΡΟ Γ ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

11 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ηόλνη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δηακνξθώζνπλ ηνλ πνκπνδέθηε, έηζη ώζηε λα παξαρζεί έλα ξαδηνθσληθό ζήκα δηακνξθσκέλν θαηά AFSK. Σν ςεθηαθό κέξνο ηνπ κόληεκ αλαιακβάλεη λα κεηαηξέςεη ηηο ζπζηνηρίεο παξάιιεισλ ζπλδπαζκώλ αξηζκώλ πνπ παξάγνληαη από ην ηειέηππν, ζε ζεηξηαθέο, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα εθπεκθζνύλ ε κία κεηά ηελ άιιε δηαδνρηθά. Δπίζεο, πξνζζέηεη ηξία επηπιένλ ςεθία ζε θάζε ραξαθηήξα, γηα λα ππνδειώζεη ηελ έλαξμή ηνπ θαη ηε ιήμε ηνπ (Δηθόλα 7). Κάπνηνη πνκπνί έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηακνξθσζνύλ ρξεζηκνπνηώληαο FSK, ρσξίο δειαδή ηα δεδνκέλα λα κεηαηξαπνύλ πξώηα ζε ερεηηθνύο ηόλνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην ξαδηνθσληθό ζήκα πςειήο ζπρλόηεηαο κεηαβάιιεηαη ρξεζηκνπνηώληαο θαηεπζείαλ ηα ςεθηαθά δεδνκέλα θαη ζπλεπώο, ην ξαδηνθσληθό κέξνο ηνπ κόληεκ παξαθάκπηεηαη. Εικόνα 7: Κυδικοποίηζη ηος σαπακηήπα «D» ζηο RTTY ηε ζύγρξνλε επνρή, ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο αληηθαζηζηά ζπλήζσο ηε ζπζθεπή ηνπ ηειέηππνπ θαη ην κόληεκ. Γηα λα επηθνηλσλήζνπκε κε RTTY πιένλ, αξθεί έλαο ππνινγηζηήο κε θαηάιιεια εγθαηεζηεκέλν πξόγξακκα RTTY θαη έλαο ξαδηνθσληθόο πνκπνδέθηεο. Αλ θαη ην RTTY είλαη ζρεηηθά παιαηό mode, παξακέλεη δεκνθηιέο ζηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο γηα επηθνηλσλία, κεηαμύ δύν ηεξκαηηθώλ. Παξ' όια απηά ρξεζηκνπνηείηαη όιν θαη πην ζπάληα ζε εκπνξηθέο ηειεπηθνηλσλίεο ιόγσ ηεο ζρεηηθά ρακειήο ηνπ ηαρύηεηαο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ην RTTY θαηαιακβάλεη κεγάιν εύξνο ξαδηνθσληθνύ θάζκαηνο ζε ζρέζε κε ηα πην θαηλνύξηα modes όπσο ην PSK31. Δπεηδή όκσο ην RTTY ρξεζηκνπνηεί AFSK ή FSK δηακνξθώζεηο γηα ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πςειόηεξεο απόδνζεο ξαδηνθσληθνί εληζρπηέο ζηνλ πνκπό θαη επηπιένλ δελ επεξεάδεηαη ηόζν όζν άιια modes από άζρεκεο ζπλζήθεο δηάδνζεο. 3.4 PSK31 ένα πιο εξελιγμένο τηθιακό mode Σν PSK31 ή Phase Shift Keying, 31 Baud (ην 31 baud έρεη λα θάλεη κε ην ξπζκό κεηάδνζεο δεδνκέλσλ) αλαπηύρζεθε από έλα Άγγιν ξαδηνεξαζηηέρλε, ηνλ Peter Martinez θαη παξνπζηάζηεθε ζηε ξαδηνεξαζηηερληθή θνηλόηεηα ην Γεθέκβξε ηνπ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

12 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ Καηά ηελ εθπνκπή ζε PSK31, ν ρεηξηζηήο ρξεζηκνπνηεί έλα SSB πνκπνδέθηε πνπ ζπλδέεηαη ζηελ θάξηα ήρνπ ηνπ ππνινγηζηή. Όηαλ ν ρεηξηζηήο πιεθηξνινγεί έλα κήλπκα, έλα θαηάιιειν ινγηζκηθό παξάγεη έλα ερεηηθό ηόλν, ν νπνίνο αθνύγεηαη ζαλ έλα ζπλερέο ζθύξηγκα κε κηθξέο ελαιιαγέο ζην ρξνληζκό ηνπ. Απηόο ν ηόλνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηακνξθώζεη ηνλ πνκπό. Σν ινγηζκηθό ελαιιάζζεη πνιύ γξήγνξα ην ρξνληζκό ή αιιηώο ηε θάζε ηνπ ερεηηθνύ ηόλνπ κεηαμύ δύν θαηαζηάζεσλ, έηζη ώζηε λα αληηπξνζσπεύζεη ηνπο δηαθνξεηηθνύο ραξαθηήξεο. ε αληίζεζε κε ην RTTY, ην PSK31 κεηαβάιιεη ηε θάζε ηνπ ερεηηθνύ ζήκαηνο θαη όρη ηε ζπρλόηεηά ηνπ. Καηά ηε ιήςε PSK31, ν ερεηηθόο ηόλνο πνπ ιακβάλεηαη, εηζάγεηαη ζηελ θάξηα ήρνπ ηνπ ππνινγηζηή θαη ην αλάινγν ινγηζκηθό ηνλ απνθσδηθνπνηεί. Σα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα PSK31 ζπκπεξηιακβάλνπλ επηπιένλ θαη ηηο δπλαηόηεηεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνο απνζηνιή θαη θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ιακβάλνληαη ζε αξρεία θαηαγξαθήο. Σν PSK31 δηακνξθώλεη ή αιιηώο κεηαβάιιεη ηε θάζε ηνπ ζήκαηνο (Δηθόλα 8). ηε ζπλεζέζηεξή ηνπ κνξθή, ην PSK31 ρξεζηκνπνηεί κεδεληθή κεηαηόπηζε θάζεο γηα λα αληηπξνζσπεύζεη ην ςεθίν έλα θαη κεηαηόπηζε θάζεο θαηά 180 κνίξεο γηα λα αληηπξνζσπεύζεη ην ςεθίν κεδέλ. Τπάξρνπλ δειαδή δύν θαηαζηάζεηο, ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ν ρξνληζκόο ηνπ ζήκαηνο κεηαηνπίδεηαη θαηά 180 κνίξεο, θαη εθείλε ζηελ νπνία ε κεηαηόπηζε είλαη κεδεληθή. ηελ πεξίπησζε απηή, ην PSK31 νλνκάδεηαη BPSK31, πνπ ζεκαίλεη Binary PSK31 (binary, εμ' αηηίαο ησλ δύν θαηαζηάζεσλ). Εικόνα 8: Διαμόπθυζη θάζηρ ζηο PSK31 Όζνλ αθνξά ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ραξαθηήξσλ ζε ξνή δεδνκέλσλ, θάζε θελό κεηαμύ δύν ραξαθηήξσλ αληηπξνζσπεύεηαη από δύν δηαδνρηθά κεδεληθά. Δπεηδή θαλέλαο ραξαθηήξαο δελ πεξηέρεη δύν δηαδνρηθά κεδεληθά, ην πξόγξακκα ΜΔΡΟ Γ ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

13 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ απνθσδηθνπνίεζεο κπνξεί λα μερσξίζεη αλ έρεη ιεθζεί έλαο ραξαθηήξαο ή θελό. Ο Martinez δηάξζξσζε ηνλ θώδηθα αληηπξνζώπεπζεο ραξαθηήξσλ ηνπ PSK31 ώζηε νη ζπρλόηεξα ζπλαληώκελνη ραξαθηήξεο ζε έλα θείκελν λα αληηπξνζσπεύνληαη από ιηγόηεξα ςεθία θαη νη ζπαληόηεξνη ραξαθηήξεο από πεξηζζόηεξα ςεθία. Απηή ε δηαδηθαζία επηηξέπεη γξεγνξόηεξν ξπζκό κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαη ν θώδηθαο απηόο νλνκάζηεθε 'varicode'. Σν BPSK31 είλαη ε ζπλεζέζηεξε κνξθή επηθνηλσλίαο ζε PSK31. Παξ' όια απηά ην BPSK31 δελ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηόξζσζεο ζθαικάησλ. Μία παξαιιαγή απηνύ ηνπ mode, ην QPSK31 ρξεζηκνπνηεί ηέζζεξεηο ελαιιαγέο θάζεο αληί γηα δύν θαη παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηόξζσζεο ζθαικάησλ κέρξη θάπνην βαζκό. ε ζρέζε κε ην RTTY, ην PSK31 θαηαιακβάλεη κηθξόηεξν εύξνο θάζκαηνο θαη απηό ην θάλεη πην θαηάιιειν ζε δύζθνιεο ζπλζήθεο δηάδνζεο θαη ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ε κπάληα ζπρλνηήησλ πεξηέρεη ηαπηόρξνλα πνιινύο ρξήζηεο. 3.5 APRS (Automatic Packet Reporting System) Σν APRS αξρηθά ήηαλ γλσζηό ζαλ "Automatic Position Reporting System" αιιά αξγόηεξα κεηνλνκάζηεθε από ην δεκηνπξγό ηνπ ζε "Automatic Packet Reporting System". Σν APRS είλαη έλα ξαδηνεξαζηηερληθό ζύζηεκα ςεθηαθώλ ηειεπηθνηλσληώλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπηθή, εζληθή θαη δηεζλή κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, κεηαμύ ησλ κειιώλ ελόο δηθηύνπ. Σν APRS αλαπηύρζεθε από ην ξαδηνεξαζηηέρλε Bob Bruninga, ν νπνίνο εξγάδεηαη ζηελ Αθαδεκία ηνπ Ναπηηθνύ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ. Σν APRS ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηαδώζεη πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κελύκαηα, αλαγγειίεο, θόξνπκ ζπδεηήζεσλ θαζώο επίζεο θαη αλαθνξέο ησλ ηνπνζεζηώλ ησλ δηαθόξσλ ζηαζκώλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ. Η κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ πξσηνθόιισλ ηνπ packet radio. Η αλαθνξά ησλ ζέζεσλ ησλ θνξεηώλ ζηαζκώλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηθηύνπ GPS. Σν APRS κπνξεί λα κεηαδώζεη κηα πιεζώξα από δεδνκέλα κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη αλαθνξέο γηα ηνλ θαηξό, ζύληνκα κελύκαηα θεηκέλνπ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζέζε θαη ηελ εύξεζε αληηθεηκέλσλ, δεδνκέλα ηειεκεηξίαο θαη πξνγλώζεηο θαηξνύ. Απηέο νη αλαθνξέο κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ κε έλα ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη έλα πξόγξακκα ραξηώλ, ώζηε ηα δεδνκέλα πνπ αληαιιάζζνληαη λα αληηζηνηρίδνληαη ζε δηάθνξνπο ράξηεο. Όιε ε δηεξγαζία γίλεηαη από ην πξσηόθνιιν ηνπ APRS πνπ πεξηιακβάλεη όηη πιεξνθνξία ζα ζέιακε από έλα καθξηλό ζηαζκό σο πξνο ηηο ζπλζήθεο εθπνκπήο, ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ινγηζκηθνύ, ηελ ζέζε ηνπ, ηα ηειεκεηξηθά ζηνηρεία ή ηηο πιεξνθνξίεο θαηξνύ ηεο πεξηνρήο ηνπ. ηελ πεξηζζόηεξν ρξεζηκνπνηνύκελή ηνπ κνξθή, ην APRS κεηαδίδεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ην πξσηόθνιιν AX.25, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζην packet radio. Η δηακόξθσζε είλαη ζπλήζσο AFSK. Η αλακεηάδνζε δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ςεθηαθώλ αλακεηαδνηώλ digipeaters. Οη ηνπηθνί αλακεηαδόηεο νλνκάδνληαη relay digipeaters θαη έρνπλ ζαλ ζθνπό λα βνεζήζνπλ θνξεηνύο θαη θηλεηνύο ζηαζκνύο κηθξήο ηζρύνο λα θηάζνπλ ζε έλα θύξην ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

14 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1324 αλακεηαδόηε ν νπνίνο νλνκάδεηαη wide digipeater. Έλα κεγάιν δίθηπν από ςεθηαθνύο αλακεηαδόηεο, παξέρεη ηε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ησλ παθέησλ ηνπ APRS. Δπίζεο δηαδηθηπαθέο πύιεο, πνπ νλνκάδνληαη Internet gateway stations δηαζπλδένπλ ην ξαδηνθσληθό δίθηπν ηνπ APRS κε ην δηαδηθηπαθό κέξνο ηνπ, πνπ νλνκάδεηαη APRS Internet System. Σν APRS Internet System είλαη έλα παγθόζκην δίθηπν πςειήο ηαρύηεηαο πνπ δηαζπλδέεη ην ξαδηνθσληθό δίθηπν APRS. Οη ζηαζκνί κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ άκεζε πξόζβαζε ζε απηό ην δίθηπν θαη θαηάιιειεο βάζεηο δεδνκέλσλ επηηξέπνπλ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα κέζσ web. Δπηπιένλ, ε αλακεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ APRS, γίλεηαη θαη κέζσ δηαθόξσλ δνξπθόξσλ ρακειήο ηξνρηάο, θαζώο επίζεο θαη κέζσ ηνπ Γηεζλνύο Γηαζηεκηθνύ ηαζκνύ (Δηθόλα 9). Εικόνα 9: ενάπιο σπήζηρ δικηύος APRS Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο ην APRS, ρξεηάδεηαη έλαο πνκπνδέθηεο κε ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία APRS. Σα TNC, νη Digipeaters θαη ηα Modems αλαιακβάλνπλ ηε κεηάδνζε θαη ηελ αλακεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο ζην APRS έρνπκε πνιιά είδε ζηαζκώλ. ηαζκνί πνπ θάλνπλ monitor (ζηνλ αέξα ή ζην Internet) θαη πεξηθεξεηαθνί ζηαζκνί πνπ κπνξεί λα είλαη: trackers, remote weather stations, θαη direction finder stations. Οη trackers είλαη θηλεηνί ζηαζκνί κε tnc, αζύξκαην θαη gps θαη κπνξνύλ λα ζηέιλνπλ θαηά δηαζηήκαηα ηελ ζέζε ηνπο. Η δπλαηόηεηα απηή είλαη ηδαληθή ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ζε ξαδηνεξαζηηερληθέο ζπγθεληξώζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο, παξειάζεηο ή καξαζσλίνπο. Η δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζε laptop ή palmtop δίλεη ζηνλ θηλεηό ζηαζκό δπλαηόηεηεο ζηαζεξνύ. Σα remote weather stations ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ιήςε απνκαθξπζκέλσλ ηειεκεηξηθώλ ζηνηρείσλ θαη θπξίσο κεηεσξνινγηθώλ ζηνηρείσλ. Σν APRS έρεη απηή ηελ δπλαηόηεηα ζπλδένληαο δηάθνξα Home Weather Stations κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, tnc θαη αζύξκαην. 3.6 D-STAR (Digital Smart Technologies for Amateur Radio) Σν D-STAR πνπ ζεκαίλεη Digital Smart Technologies for Amateur Radio, είλαη έλα ςεθηαθό πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο θσλήο θαη δεδνκέλσλ, ην νπνίν αλαπηύρζεθε από ηελ Ιαπσληθή Κνηλόηεηα Ραδηνεξαζηηερλώλ, κεηά από έξεπλά ηεο ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ησλ ςεθηαθώλ ηειεπηθνηλσληώλ ζην ξαδηνεξαζηηερληζκό. Παξ' όηη ΜΔΡΟ Γ ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

15 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ππάξρνπλ θαη άιιεο ςεθηαθέο κέζνδνη επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο, ην D-Star είλαη έλα από ηα πξώηα ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζηελ ηερλνινγία packet, ην νπνίν αλαπηύρζεθε επξέσο θαη πσιήζεθε από εηαηξία θνινζζό ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη πνπ ζρεδηάζηεθε εηδηθά γηα ξαδηνεξαζηηερληθή ρξήζε. Σν ςεθηαθό ζήκα ηνπ D-STAR παξέρεη επηθνηλσλία ζρεδόλ απαιιαγκέλε από παξεκβνιέο θαη ηαπηόρξνλα ρξεζηκνπνηεί ιηγόηεξν εύξνο δώλεο ζε ζρέζε κε ηνπο αλαινγηθνύο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο. Όζν ε έληαζε ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ ζήκαηνο είλαη πάλσ από έλα πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν, ε πνηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ είλαη θαιύηεξε από απηή πνπ παξέρεηαη κε ηα αλαινγηθά δηακνξθσκέλα ζήκαηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ίδηα ηζρύ εθπνκπήο. Καηάιιεια εμνπιηζκέλνη πνκπνδέθηεο ζπκβαηνί κε ην D-STAR, παξάγνληαη γηα ηα VHF, ηα UHF θαη ηηο κηθξνθπκαηηθέο ηειεπηθνηλσλίεο. Όπσο θαη ην APRS, ην D-STAR παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ησλ ζπζθεπώλ κε ην δηαδίθηπν ή κε άιια δίθηπα. Σν D-STAR ρξεζηκνπνηεί έλα παηεληαξηζκέλν θιεηζηό πξόηππν θσδηθνπνηεηή πνπ νλνκάδεηαη AMBE. Οη ξαδηνεξαζηηέρλεο δελ έρνπλ πξόζβαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο κε βάζε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί απηόο ν θσδηθνπνηεηήο θαη επηπιένλ δελ είλαη ειεύζεξνη λα αλαπηύμνπλ ην δηθό ηνπο θσδηθνπνηεηή, ρσξίο λα αγνξάζνπλ ηελ άδεηα ηνπ πξντόληνο. Αλέθαζελ νη ξαδηνεξαζηηέρλεο πεηξακαηίδνληαλ κε λέεο ηερλνινγίεο αλαπηύζζνληάο ηηο. Σν ηδαληθό ζα ήηαλ ε ηερλνινγία D-STAR λα ήηαλ πιήξσο δηαζέζηκε πξνο αλάπηπμε. Σν θιεηζηό πξόηππν θαη ε δηαζεζηκόηεηα ηνπ θσδηθνπνηεηή κόλν ζε κηθξνηζίπ θαη όρη ζε ινγηζκηθό, απνζαξξύλεη ηελ αλάπηπμε. Μία επξέσο απνδεθηή ιύζε ζα ήηαλ έλα ππνθαηάζηαην ηνπ θσδηθνπνηεηή AMBE αλνηρηνύ θώδηθα. Βιβλιογραφία Finke, C. R. (Ed.) (1992, February 15). TPRS Quarterly Report. Texas Packet Radio Society, Inc. Jones, G., G. Knezek, M. Hata. (1992). Packet Radio Prospects for Educational Data Communications. Proceedings of the Ninth International Conference on Technology in Education, 1, Paris, France. Lucas, Larry, Greg Jones, David Moore. (1992) An Educator's Alternative to Costly Telecommunications. Texas Center for Educational Technology, Univ. of North Texas. Steve Watt, KD6GGD, (1993). Frequently Asked Questions from the listing in the rec.radio.amateur.packet newsgroup for the USENET network. Version Tucson Amateur Packet Radio Corporation. Terminal Node Controller Manual, Firmware Release 1.1.8, Tucson, AZ Greg Jones, WD5IVD, Introduction to Packet radio. Αλαθηήζεθε 2/10/2010, από ηε δηεύζπλζε ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

16 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1326 Konstantinos Giannopoulos, SW3ORA, The CDW mode of communication. Αλαθηήζεθε 10/10/2010, από ηε δηεύζπλζε AA5AU, Simple Interfaces for FSK, PTT & CW Keying. Αλαθηήζεθε 20/10/2010, από ηε δηεύζπλζε Bob Bruninga, WB4APR, Simple Automatic Packet Reporting System. Αλαθηήζεθε 28/10/2010, από ηε δηεύζπλζε http SV1RD, APRS Network. Αλαθηήζεθε 3/11/2010, από ηε δηεύζπλζε Don Johnson, Comparison of Analog and Digital Communication. Αλαθηήζεθε 8/11/2010, από ηε δηεύζπλζε Βηθηπαίδεηα, Packet radio. Αλαθηήζεθε 11/11/2010, από ηε δηεύζπλζε Βηθηπαίδεηα, Radioteletype. Αλαθηήζεθε 12/11/2010, από ηε δηεύζπλζε Βηθηπαίδεηα, PSK31. Αλαθηήζεθε 13/11/2010, από ηε δηεύζπλζε Βηθηπαίδεηα, Automatic Packet Reporting System. Αλαθηήζεθε 10/11/2010, από ηε δηεύζπλζε Βηθηπαίδεηα, D-STAR. Αλαθηήζεθε 14/11/2010, από ηε δηεύζπλζε Βηθηπαίδεηα, Morse code. Αλαθηήζεθε 15/11/2010, από ηε δηεύζπλζε Automatic Packet Reporting System. Αλαθηήζεθε 16/11/2010, από ηε δηεύζπλζε Packet Radio: Applications for Libraries in Developing Countries (1993). Αλαθηήζεθε 20/11/2010, από ηε δηεύζπλζε Frequency modulation definition. Αλαθηήζεθε 22/11/2010, από ηε δηεύζπλζε Modulation. Αλαθηήζεθε 23/11/2010, από ηε δηεύζπλζε US Naval Academy Satellite Lab. GO-32 APRS Operations.Αλαθηήζεθε 28/11/2010, από ηε δηεύζπλζε ΜΔΡΟ Γ ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

Video On Demand Over IP

Video On Demand Over IP Video On Demand Over IP Κολόβαρης Εσθύμιος ΜΟΠ352 efkolovak@gmail.com Μπαλαμπάνοσ Χαραλαμπία ΜΟΠ360 xarabalabanou@gmail.com Σαλτερή Κσριακή Μαρία ΜΟΠ347 KMSalteri@gmail.com Σπηλιοπούλοσ Ηλιάννα ΜΟΠ358

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Γξ. Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο dvouyiou@aegean.gr Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Εισαγωγή στις Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην πζηεκάησλ Τπνινγηζηώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Οπξαλία Γ.Θαλαζνπνύινπ

Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Οπξαλία Γ.Θαλαζνπνύινπ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Information Technology Services and Solutions ύκβνπινη Κεραλνγξάθεζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεθ. θνπινύδε 27, Θαιιίπνιε, Πεηξαηάο 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Θωλζηαληίλνο Θωβαίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΛΔΓΥΟ ΘΔΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΛΟΖΓΖΖ (GPS) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΡΑΓΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΚΑΡΑΜΟΥΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ WEB 2.0: ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ MARKETING

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΑΠΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΠΑΓΩΝΗ ΚΤΠΑΡΙΙΑ ΑΕΜ.:1739 ΜΟΡΑΛΗ ΜΑΡΑΓΔΑ ΑΕΜ.:1902

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ Πνιπκέζα, Δπεμεξγαζία Ήρνπ θαη Δπεμεξγαζία Βίληεν ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πνιπκέζα-ζεσξία... 3 2. Δπεμεξγαζία Ήρνπ- Φύιια εξγαζίαο θαη Αζθήζεηο... 15

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ

ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ Σν θείκελν απηό πξνθύπηεη από ην ρέδην Γξάζεο ησλ ΟΔΑ, ηελ ηζηνξία ηνπο αιιά θαη ηελ κέρξη ηώξα εκπεηξία κνπ ζε απηέο. Πεξηιακβάλεη ηνλ ιόγσ ύπαξμήο

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ.

Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ. Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ. Πεηνύξεο Μηιηηάδεο Α.Μ. 309 Δπηβιέπσλ: Δ. Επγνύξεο Αλαπιεξσηήο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Ερευνητική εργαςία Β τάξη Εςπερινό Γενικό Λύκειο Κιλκίσ Τπεφκυνεσ κακθγιτριεσ: Βιολζττα Κωφίδου ΠΕ09 Αναςταςία Κατρανίδου ΠΕ19 Ιανουάριοσ 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Ο Αόξαηνο Ηζηόο θαη ν ξόινο ησλ βηβιηνζεθώλ ζηε κείσζε ηνπ: Ζ πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα πιινγήο δεδνκέλωλ βαζηζκέλν ζε πιαηθόξκεο Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Αηζζεηήξωλ θαη Δλζωκαηωκέλεο δηθηύωζεο

ύζηεκα πιινγήο δεδνκέλωλ βαζηζκέλν ζε πιαηθόξκεο Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Αηζζεηήξωλ θαη Δλζωκαηωκέλεο δηθηύωζεο ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ύζηεκα πιινγήο δεδνκέλωλ βαζηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα