Ψηθιακέρ ηηλεπικοινυνίερ και Ραδιοεπαζιηεσνιζμόρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηθιακέρ ηηλεπικοινυνίερ και Ραδιοεπαζιηεσνιζμόρ"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Ψηθιακέρ ηηλεπικοινυνίερ και Ραδιοεπαζιηεσνιζμόρ Κ. Γιαννόποςλορ, SW3ORA Δξεπλεηηθό Αθαδεκατθό Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ, Μέινο ηεο Έλσζεο Ραδηνεξαζηηερλώλ Γπηηθήο Πεινπνλλήζνπ Πεπίλητη θνπόο ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο είλαη ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ ςεθηαθώλ ηειεπηθνηλσληώλ κε ηε βνήζεηα απιώλ παξαδεηγκάησλ ςεθηαθώλ επηθνηλσληώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο. ηελ εξγαζία αλαιύνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο ησλ ςεθηαθώλ ηειεπηθνηλσληώλ κέζα από ηνπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο ηνπ Packet Radio, ηνπ CW, ηνπ CDW, ηνπ RTTY, ηνπ PSK31, ηνπ APRS θαη ηνπ DSTAR. Λέξειρ κλειδιά: Ψηθιακέρ ηηλεπικοινυνίερ, Ραδιοεπαζιηεσνιζμόρ. 1. ύγκπιζη αναλογικών και τηθιακών ηηλεπικοινυνιών Οη αλαινγηθέο ηειεπηθνηλσλίεο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο θπξίσο όπνπ απαηηείηαη ε κεηάδνζε θσλήο κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ. Γηα ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ πξνηηκνύληαη ςεθηαθνί ηύπνη επηθνηλσλίαο, ιόγσ ησλ πξνηεξεκάησλ ηα νπνία πξνζθέξνπλ. Σα αλαινγηθά ζπζηήκαηα είλαη ιηγόηεξν αλζεθηηθά ζην ζόξπβν αιιά νη πνκπνδέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κεηάδνζε ηέηνησλ ζεκάησλ είλαη απινύζηεξνη θαη επθνιόηεξν λα πινπνηεζνύλ. Παξ' όια απηά ηα αλαινγηθά ζήκαηα απαηηνύλ πνκπνδέθηεο νη νπνίνη έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν ηύπν επηθνηλσλίαο. Αλ ρξεηαζηεί λα αιιαρζεί ν ηύπνο επηθνηλσλίαο, πξέπεη ζπλήζσο λα ηξνπνπνηεζεί ν πνκπνδέθηεο, αλ απηόο δελ ππνζηεξίδεη πνιιαπινύο ηύπνπο. Σα ςεθηαθά ζήκαηα είλαη πεξηζζόηεξν αλζεθηηθά ζην ζόξπβν, αιιά κπνξνύλ λα αιινησζνύλ νινζρεξώο αλ ηα επίπεδα ζνξύβνπ είλαη πνιύ πςειά. Σν βαζηθό πιενλέθηεκα όκσο ησλ ςεθηαθώλ ζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηα αλαινγηθά είλαη όηη πηζαλά ιάζε ηα νπνία κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ, κπνξνύλ λα δηνξζσζνύλ ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξεο καζεκαηηθέο ηερληθέο. Έηζη, αθόκα θαη αλ ην ζήκα πεξηέρεη ζθάικαηα, απηά ηα ζθάικαηα κπνξνύλ λα δηνξζσζνύλ ζην δέθηε. Η θσδηθνπνίεζε ησλ ζεκάησλ ζε ςεθηαθά, επηηξέπεη επηπιένλ ηε δπλαηόηεηα ζπκπίεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη θξππηνγξάθεζήο ηνπο ώζηε ην πεξηερόκελό ηνπο λα κελ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηό από ηξίηνπο. Σα ςεθηαθά ζήκαηα απαηηνύλ ηε ρξήζε πην πνιύπινθσλ πνκπνδεθηώλ, αιιά αλ ρξεζηκνπνηεζεί ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο, ηόηε απινί αλαινγηθνί πνκπνδέθηεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε κεηάδνζε ςεθηαθώλ ζεκάησλ. απηή ηελ παξνπζίαζε ζα αλαθεξζνύκε ζε δηάθνξνπο ηύπνπο ςεθηαθώλ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1312 ηειεπηθνηλσληώλ νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο από ηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο, μεθηλώληαο από ην packet radio. 2. Packet Radio 2.1 Σι είναι ηο Packet Radio; Σν Packet Radio είλαη έλαο ηδηαίηεξνο ςεθηαθόο ηξόπνο (ή αιιηώο mode) Ραδηνεξαζηηερληθήο Αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο πνπ ζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε ηελ ηερλνινγία ππνινγηζηώλ. πγθξίλνληάο ην κε ην δίθηπν ηνπ internet, ην ηειεθσληθό κόληεκ, αληηθαζίζηαηαη από έλα «καγηθό» θνπηί πνπ νλνκάδεηαη TNC (Σerminal Νode Controller δειαδή). Σν ηειέθσλν αληηθαζίζηαηαη από ην ξαδηνεξαζηηερληθό πνκπνδέθηε θαη ην κέζν κεηαθνξάο αληηθαζηζηάηαη από ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα (Δηθόλα 1). Εικόνα 1: Packet radio. Από ηο σειπιζηή ζηον πομποδέκηη Σν Packet Radio παίξλεη θάπνηα ξνή δεδνκέλσλ πνπ πεγάδεη από ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή καο θαη ηε κεηαδίδεη κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ ζε θάπνηνλ απνκαθξπζκέλν ξαδηνεξαζηηερληθό ζηαζκό, ν νπνίνο είλαη εμνπιηζκέλνο παξόκνηα κε ην δηθό καο. Σν Packet Radio νλνκάζηεθε έηζη, επεηδή ζηέιλεη ηα δεδνκέλα ζε κηθξά θνκκάηηα, ηα νπνία νλνκάδνληαη παθέηα. 2.2 Ποια είναι η ιζηοπία ηος Packet Radio; Η ηερλνινγία παθέησλ δεδνκέλσλ αλαπηύρζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, πνιύ πξηλ δεκηνπξγεζεί ην internet θαη ηέζεθε ζε πξαθηηθή εθαξκνγή ζην δίθηπν ARPANET πνπ δεκηνπξγήζεθε ην Σν δίθηπν ALOHANET, πνπ μεθίλεζε ην 1970 ζην παλεπηζηήκην ηεο Υαβάεο, ήηαλ ην πξώην πξόγξακκα επξείαο θιίκαθαο βαζηζκέλν ζε Packet Radio. Σν ξαδηνεξαζηηερληθό Packet Radio μεθίλεζε ζην Montreal ηνπ Καλαδά ην Η πξώηε κεηάδνζε έγηλε ζηηο 31 Μαΐνπ ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ. Σν 1980, ε ξαδηνεξαζηηερληθή νκάδα ςεθηαθώλ ηειεπηθνηλσληώλ ηνπ Βαλθνύβεξ, δεκηνύξγεζε έλα από ηα πξώηα εξαζηηερληθά TNC. Σν ζεκεξηλό πξόηππν ελόο TNC δεκηνπξγήζεθε κέζα από κία ζπλάληεζε ηεο Κνηλσλίαο Τπνινγηζηώλ IEEE, ηνλ Οθηώβξην ηνπ Μία εβδνκάδα αξγόηεξα, έμη ΜΔΡΟ Γ ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ από ηνπο παξεπξηζθόκελνπο ζηε ζπλάληεζε, ζπδήηεζαλ ηελ δπλαηόηεηα πινπνίεζεο ελόο ξαδηνεξαζηηερληθνύ TNC κε ρακειό θόζηνο θαη ίδξπζαλ ηελ εηαηξία Tucson Amateur Packet Radio. ηηο 26 Ινπλίνπ ηνπ 1982, νη ξαδηνεξαζηηέρλεο Lyle Johnson θαη Den Connors έθαλαλ κία εξαζηηερληθή επηθνηλσλία κε κία πξόηππε θαηαζθεπή, ην TAPR. Σν TAPR εμειίρζεθε ζηε ζπλέρεηα ζην TNC-1 θαη ηέινο ζην TNC-2, ην νπνίν θαη απνηειεί πιένλ ην βαζηθό θνκκάηη ηνπ Packet Radio αθόκε θαη ζήκεξα. 2.3 Γιαηί οι παδιοεπαζιηέσνερ πποηιμούν ηο Packet Radio από άλλερ μεθόδοςρ τηθιακών επικοινυνιών; Σν Packet Radio έρεη ηξία κεγάια πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε άιιεο ςεθηαθέο κεζόδνπο: ηε δηαθάλεηα, ηε δηόξζσζε ησλ ζθαικάησλ, θαη ηνλ απηόκαην έιεγρν. Η ιεηηνπξγία ελόο ζηαζκνύ παθέησλ είλαη δηαθαλήο ζηνλ ηειηθό ρξήζηε. Ο ρξήζηεο απιώο ζπλδέεηαη κε ηνλ απνκαθξπζκέλν ζηαζκό, πιεθηξνινγεί ην κήλπκα ηνπ θαη απηό ζηέιλεηαη απηόκαηα. Σν TNC δηαηξεί απηόκαηα ην κήλπκα ζε παθέηα, ελεξγνπνηεί ηνλ πνκπό, θαη ζηε ζπλέρεηα ζηέιλεη απηά ηα παθέηα. Καηά ηε ιήςε ησλ παθέησλ, ην TNC απηόκαηα απνθσδηθνπνηεί, ειέγρεη γηα ζθάικαηα, θαη εκθαλίδεη ηα ιεθζέληα κελύκαηα. Σν Packet Radio πξνζθέξεη επηθνηλσλία ρσξίο ζθάικαηα, ιόγσ ηνπ ελζσκαησκέλνπ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνύ ζθαικάησλ. Αλ έλα παθέην ιεθζεί, ηόηε ζα ειεγζεί γηα ιάζε θαη ζα εκθαληζηεί ζηνλ ηειηθό ρξήζηε κόλν αλ είλαη ζσζηό. Δπηπιένλ, νπνηνδήπνηε TNC κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο ζηαζκόο αλακεηάδνζεο δεδνκέλσλ, ν νπνίνο νλνκάδεηαη digipeater, ή αιιηώο ςεθηαθόο αλακεηαδόηεο (Δηθόλα 2). Απηή ε ιεηηνπξγία επηηξέπεη ηε κεηάδνζε ησλ παθέησλ δεδνκέλσλ ζε κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο, αθνύ δηαζπλδέεη πεξηζζόηεξνπο από δύν ζηαζκνύο κέζσ ησλ TNC ηνπο. Εικόνα 2: Λειηοςπγία ζηαθμών υρ τηθιακών αναμεηαδοηών ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1314 Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε ηα TNC ησλ θίισλ ηνπο νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη λα δνπλ αλ βξίζθνληαη ζην ζπίηη ηνπο. Μεξηθά TNC έρνπλ αθόκα θαη πξνζσπηθά ειεθηξνληθά γξακκαηνθηβώηηα (BBS) έηζη ώζηε νη ζπλδεδεκέλνη ξαδηνεξαζηηέρλεο λα κπνξνύλ λα αθήλνπλ κελύκαηα όηαλ ν ρεηξηζηήο ηνπ ζηαζκνύ δελ είλαη ζπίηη ηνπ. Η κεηαθνξά κελπκάησλ κέζσ BBS απνηειεί έλα άιιν πιενλέθηεκα ηνπ packet radio. Πνιιά από ηα πξνγξάκκαηα BBS πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην packet radio επηηξέπνπλ ηε κεηαθνξά θαη ηε δεκηνπξγία θόξνπκ ζπδεηήζεσλ. Σα BBS ρξεζηκνπνηνύλ έλα εηδηθό ηξόπν επηθνηλσλίαο, ν νπνίνο αλαπηύρζεθε από ην ξαδηνεξαζηηέρλε Hank Oredsen. Δθηόο από ηα BBS ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ ζαλ ππεξεζίεο, θάπνηα TNC ζπκπεξηιακβάλνπλ εηδηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ BBS ησλ ππεξεζηώλ κε ηα TNC ησλ ρξεζηώλ. Έλα άιιν πιενλέθηεκα ηνπ Packet Radio, είλαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο από πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ρξήζηεο ηαπηόρξνλα. Γηα απηή ηε δπλαηόηεηα ζα αλαθεξζνύκε αλαιπηηθόηεξα ζηε ζπλέρεηα. 2.4 Ποια είναι ηα ζηοισεία πος σπηζιμοποιούνηαι ζηο Packet Radio; TNC ή αιιηώο ειεγθηήο ηεξκαηηθνύ θόκβνπ. Κάζε TNC πεξηέρεη έλα κόληεκ, έλαλ ππνινγηζηηθό επεμεξγαζηή (CPU), θαη ην ζρεηηθό θύθισκα πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηαηξνπή ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηνπ ππνινγηζηή (ζεηξηαθή ζύξα RS-232) θαη ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ ηνπ Packet Radio πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Σν TNC ζπγθξνηεί παθέηα από δεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαη από ηνλ ππνινγηζηή, εθαξκόδεη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ ππνινγηζκό πηζαλνύ ιάζνπο ζε θάζε παθέην, ην δηακνξθώλεη ζε ερεηηθέο ζπρλόηεηεο θαη ηέινο κεηαδίδεη απηό ην δηακνξθσκέλν ερεηηθό ζήκα ζηνλ πνκπό, πξνθεηκέλνπ λα εθπεκθζεί. Καηά ηε ιήςε, αθνινπζείηαη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Σν ερεηηθό ζήκα πνπ ιακβάλεηαη από ην δέθηε κεηαηξέπεηαη ζε ξνή δεδνκέλσλ θαη ζηέιλεηαη ζηνλ ππνινγηζηή. Υπολογιζηήρ ή ηεπμαηικό. Απηό ην ζηνηρείν απνηειεί ηε δηεπαθή κε ην ρξήζηε. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ππνινγηζηήο πνπ εθηειεί έλα πξόγξακκα εμνκνησηή ηεξκαηηθνύ (terminal emulator) ή έλα πξόγξακκα εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα packet radio. Αλ ρξεζηκνπνηεζεί έλα ηέηνην πξόγξακκα, παξέρνληαη θαη επηπιένλ δπλαηόηεηεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε απνζήθεπζε θεηκέλνπ θαη αξρείσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί. Με ηε ξαγδαία εμέιημε ησλ ππνινγηζηώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη εθκεηαιιεπόκελνη ην γεγνλόο όηη ζρεδόλ θάζε ππνινγηζηήο πσιείηαη πιένλ κε ελζσκαησκέλε θάξηα ήρνπ, νη ξαδηνεξαζηηέρλεο δεκηνύξγεζαλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ ηελ θάξηα ήρνπ ηνπ ππνινγηζηή γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ πνιιέο από ηηο ιεηηνπξγίεο ελόο TNC. ε ζπλδπαζκό κε έλα εηδηθό πξόγξακκα επεμεξγαζίαο ζήκαηνο, ε θάξηα ήρνπ παξάγεη θαη δέρεηαη ηνπο ζρεηηθνύο ερεηηθνύο ηόλνπο. Παξάιιεια ν ππνινγηζηήο, ρξεζηκνπνηώληαο έλα απιό ειεθηξνληθό θύθισκα, κπνξεί λα ειέγμεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνκπνδέθηε. Απηή ε δπλαηόηεηα θαηέζηεζε ην packet radio πξνζηηό ζε όινπο. Πομποδέκηηρ. Γηα ηελ εθπνκπή θαη ιήςε packet radio κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηνζδήπνηε εκπνξηθόο πνκπνδέθηεο ή ηδηνθαηαζθεπή, αξθεί λα είλαη ζπκβαηόο κε ΜΔΡΟ Γ ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ηνλ ηξόπν δηακόξθσζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηάδνζε packet radio ζηελ επηζπκεηή ζπρλόηεηα. Γηα παξάδεηγκα, νη ζπλεζέζηεξνη πνκπνδέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα επηθνηλσλία ρακεινύ ξπζκνύ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ packet radio ζε ζπρλόηεηεο UHF/VHF, έρνπλ δπλαηόηεηα εθπνκπήο θαη ιήςεο ζηελήο δώλεο FM. ε ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο, θπξίσο ζηα βξαρέα, ζπλεζίδεηαη ε ρξήζε δηακόξθσζεο κνλήο πιεπξηθήο δώλεο (SSB). Οη εθπνκπέο πςειόηεξνπ ξπζκνύ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ απαηηνύλ ζπλήζσο πνκπνδέθηεο πην πςεινύ θόζηνπο ή ηξνπνπνηήζεηο πνκπνδεθηώλ ρακειόηεξνπ θόζηνπο. 2.5 ε ηι αποζηάζειρ μποπούμε να επικοινυνήζοςμε με ηο packet radio; Η απόζηαζε ε νπνία κπνξεί λα θαιπθζεί κε έλα πνκπνδέθηε packet radio εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο, κεξηθνί από ηνπο νπνίνπο είλαη ε ηζρύο εθπνκπήο, ε ζπρλόηεηα επηθνηλσλίαο θαη νη ζπλζήθεο δηάδνζεο. ε ρακειέο ζπρλόηεηεο Η απόζηαζε επηθνηλσλίαο κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο δηάδνζεο, αιιά αλ νη ζπλζήθεο απηέο ην επηηξέπνπλ κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί επηθνηλσλία κεηαμύ ρσξώλ ή αθόκα θαη επείξσλ, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε αλακεηαδνηώλ. ε πςειόηεξεο ζπρλόηεηεο όπσο ηα UHF θαη ηα VHF ε απόζηαζε επηθνηλσλίαο είλαη ζπλήζσο ζηαζεξή, αιιά πεξηνξίδεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζηελ νπηηθή επαθή κεηαμύ δύν ζηαζκώλ. Η επηθνηλσλία ζε κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο ζε ηέηνηεο ζπρλόηεηεο απαηηεί ηε ρξήζε ςεθηαθώλ αλακεηαδνηώλ, πνπ νλνκάδνληαη digipeaters, σο ζηαζκώλ αλακεηάδνζεο δεδνκέλσλ. Έλαο digipeater ειέγρεη θάζε παθέην γηα λα δεη αλ απηό ην παθέην πξέπεη λα αλακεηαδνζεί. Οη digipeaters επηηξέπνπλ ζηα παθέηα λα ηαμηδεύνπλ ζε κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο, πέξαλ ηνπ νπηηθνύ νξίδνληα. Απηό ην ζρήκα δνπιεύεη θαιά γηα πεξηνξηζκέλνπο ρξήζηεο, αιιά όζν νη ρξήζηεο απμάλνληαη, ην δίθηπν γεκίδεη κε παθέηα εθπεκπόκελα από ηνπο digipeaters, κε απνηέιεζκα λα θαηαιακβάλνληαη ζπρλόηεηεο νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ζηαζκνύο. 2.6 Πώρ επιηςγσάνεηαι η δςναηόηηηα σπήζηρ ηηρ ίδιαρ ζςσνόηηηαρ από πολλούρ σπήζηερ ηαςηόσπονα; Σν packet radio, ζε αληίζεζε κε ηηο αλαινγηθέο επηθνηλσλίεο θσλήο, κπνξεί λα ππνζηεξίμεη πνιιαπιέο ζπλνκηιίεο ζηελ ίδηα ζπρλόηεηα. Απηό βέβαηα δελ ζεκαίλεη όηη δελ πξνθαιείηαη παξεκβνιή όηαλ δύν ζηαζκνί κεηαδίδνπλ ηαπηόρξνλα ζηελ ίδηα ζπρλόηεηα. Με ηε ρξήζε ηνπ packet radio, ηα δεδνκέλα καο θαηαθεξκαηίδνληαη ζε κηθξά θνκκάηηα, ηα νπνία νλνκάδνληαη παθέηα. Η ρξήζε ησλ παθέησλ επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο από πνιινύο ρξήζηεο ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα (Δηθόλα 3). Απηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα είλαη πνιύ κηθξά θαη έηζη δίλεηαη ε αίζζεζε όηη ε ίδηα ζπρλόηεηα ρξεζηκνπνηείηαη ηαπηόρξνλα από πνιινύο ρξήζηεο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε αληαιιαγή παθέησλ κεηαμύ δύν ζηαζκώλ ιακβάλεη ρώξα κόλν όηαλ ε ζπρλόηεηα δε ρξεζηκνπνηείηαη από άιινπο ζηαζκνύο. Σν packet radio βαζίδεηαη ζε έλα πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο πνπ νλνκάδεηαη AX.25 πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη απηό ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1316 ην δηακνηξαζκό ηεο ζπρλόηεηαο. Εικόνα 3: Μεηάδοζη πακέηυν διαθοπεηικών ζηαθμών ζηην ίδια ζςσνόηηηα 2.7 Σι είναι ηο AX.25 και πώρ λειηοςπγεί; Λέγνληαο πξσηόθνιιν, ελλννύκε έλα πποκαθοπιζμένο ππόηςπο επικοινυνίαρ μεηαξύ δύο ζςζηημάηυν. Έλα πξσηόθνιιν είλαη θάηη αλάινγν κε ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ηξόπν κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγνύκε έλα βηνγξαθηθό ζεκείσκα γηα παξάδεηγκα. Σν AX.25 αλαπηύρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη βαζηδόηαλ ζην X.25, έλα πξσηόθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ελζύξκαηα δίθηπα. Δμ' αηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνύ κέζνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (ξαδηνθύκαηα αληί γηα θαιώδηα), ην X.25 ηξνπνπνηήζεθε έηζη ώζηε λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ θαη έγηλε AX.25, πνπ ζεκαίλεη Amateur X.25. Σν AX.25 βαζίδεηαη ζηνπο ςεθηαθνύο αλακεηαδόηεο γηα λα επαλαιακβάλεη απηόκαηα παθέηα θαη λα δηεπξύλεη έηζη ηελ θάιπςε ησλ ζηαζκώλ. Έλα βαζηθό πιενλέθηεκα ηνπ πξσηνθόιινπ απηνύ, είλαη επίζεο ην όηη θάζε παθέην πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην πνηόο είλαη ν πνκπόο θαη πνηόο ν δέθηεο, παξέρνληαο έηζη αλαγλώξηζε ζηαζκώλ ζε θάζε κεηάδνζε. Σν AX.25 ειέγρεη ηελ πξόζβαζε ζην εθάζηνηε θαλάιη θαη ηελ πηζαλόηεηα εθπνκπήο ζε απηό. Αο πάξνπκε έλα απιό παξάδεηγκα όπνπ έλαο ζηαζκόο ζέιεη λα εθπέκςεη ζε κία ζπρλόηεηα, ζε έλα θαλάιη δειαδή. Σν TNC ηνπ ζηαζκνύ αλαιύεη ην θαλάιη γηα λα δεη αλ θάπνηνο άιινο ζηαζκόο εθπέκπεη ήδε. Αλ δελ εθπέκπεη θαλείο, ηόηε ην TNC δίλεη εληνιή ζηνλ πνκπό λα αξρίζεη ηε κεηάδνζε ηνπ παθέηνπ. Όινη νη ππόινηπνη ζηαζκνί ιακβάλνπλ ην παθέην θαη δελ εθπέκπνπλ έσο όηνπ νινθιεξσζεί ε εθπνκπή ηνπ. Η αλεπηζύκεηε πεξίπησζε ζηελ νπνία δύν ζηαζκνί κεηαδίδνπλ ηαπηόρξνλα έλα παθέην νλνκάδεηαη ζύγθξνπζε παθέησλ. Αλ ζπκβεί ζύγθξνπζε, θαλέλα TNC δε ζα ιάβεη επηβεβαίσζε όηη ην παθέην παξαδόζεθε. ε απηή ηελ πεξίπησζε, θάζε TNC πεξηκέλεη γηα θάπνην ηπραίν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζεί λα αλακεηαδώζεη ην παθέην. ΜΔΡΟ Γ ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Σι εννοούμε με ηον όπο "διαμόπθυζη" και πυρ επιηςγσάνεηαι η διαμόπθυζη με ηο TNC; Πξνεγνπκέλσο αλαθέξακε όηη κία από ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ TNC είλαη λα κεηαθέξεη ην θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ζήκα ζηνλ πνκπό, πξνθεηκέλνπ λα εθπεκθζεί. Ση ελλννύκε όκσο κε ηνλ όξν δηακόξθσζε; ηηο ξαδηνθσληθέο ηειεπηθνηλσλίεο, δηακόξθσζε νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία κεηαβνιήο ελόο ξαδηνθσληθνύ ζήκαηνο, ζπλήζσο πςίζπρλνπ, κε ζηόρν ηελ θσδηθνπνίεζε ζε απηό ελόο ζήκαηνο ρακειήο ζπρλόηεηαο, ην νπνίν κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα καο. Οη ηξεηο βαζηθέο παξάκεηξνη απηνύ ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζήκαηνο είλαη ην πιάηνο (ε έληαζή ηνπ δειαδή), ε ζπρλόηεηα (ν ηόλνο ηνπ δειαδή) θαη ε θάζε (δειαδή ν ρξνληζκόο ηνπ). Απηέο νη παξάκεηξνη κπνξνύλ λα αιιάμνπλ εμ' αηηίαο ελόο άιινπ ζήκαηνο ην νπνίν απνηειείηαη από ρακειέο ζπρλόηεηεο. Η αιιαγή απηή ηνπ πςίζπρλνπ ζήκαηνο από έλα ζήκα ρακειόηεξεο ζπρλόηεηαο νλνκάδεηαη δηακόξθσζε. Σν δηακνξθσκέλν ζήκα πςειήο ζπρλόηεηαο είλαη εθείλν ην νπνίν εθπέκπεηαη από ηελ θεξαία καο. ηηο αλαινγηθέο ηειεπηθνηλσλίεο, ην πςειήο ζπρλόηεηαο ζήκα δηακνξθώλεηαη από έλα αλαινγηθό ζήκα ρακειήο ζπρλόηεηαο, όπσο είλαη ε θσλή καο. ηηο ςεθηαθέο ηειεπηθνηλσλίεο όκσο, ην ζήκα ρακειήο ζπρλόηεηαο είλαη ςεθηαθό. Σν TNC κεηαηξέπεη ηα δεδνκέλα από ηνλ ππνινγηζηή ζε κία ζπζηνηρία από ερεηηθνύο ηόλνπο ρακειήο ζπρλόηεηαο. Απηό ην ερεηηθό ζήκα ρακειήο ζπρλόηεηαο ζεσξείηαη πιένλ ςεθηαθό. Ο ξαδηνθσληθόο πνκπόο ζηε ζπλέρεηα, αλαιακβάλεη λα δηακνξθώζεη ην ζήκα πςειήο ζπρλόηεηαο κε βάζεη ηνπο ηόλνπο πνπ ιακβάλεη από ην TNC. 2.9 Ποιοι είναι οι ζςνηθέζηεποι ηύποι τηθιακών διαμοπθώζευν; ην packet radio ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο δηακόξθσζε FSK, ή αιιηώο δηακόξθσζε θαηά ζπρλόηεηα. Ση ζεκαίλεη όκσο FSK; Αλ θαληαζηνύκε ην ξαδηνθσληθό θύκα ζαλ κία εκηηνλνεηδή θπκαηνκνξθή, ηόηε νη ηξεηο βαζηθνί παξάκεηξνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ απηή ηελ θπκαηνκνξθή είλαη ην πιάηνο ηεο, ε ζπρλόηεηά ηεο θαη ν ρξνληζκόο ηεο. Η δηακόξθσζε απηήο ηεο θπκαηνκνξθήο εμαξηάηαη από ηε κεηαβνιή κίαο ή πεξηζζόηεξσλ παξακέηξσλ. ηε δηακόξθσζε FSK, ε ζπρλόηεηα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζήκαηνο είλαη απηή πνπ κεηαβάιιεηαη. Σν πνζνζηό κεηαβνιήο ηεο ζπρλόηεηαο εμαξηάηαη από ηε ζπρλόηεηα ηνπ ερεηηθνύ ηόλνπ πνπ δηακνξθώλεη ην ξαδηνθσληθό ζήκα (Δηθόλα 4). Δθηόο από ηε δηακόξθσζε FSK, ζπρλά ζηηο ξαδηνεξαζηηερληθέο επηθνηλσλίεο ρξεζηκνπνηνύληαη νη δηακνξθώζεηο ASK θαη PSK. ηε δηακόξθσζε ASK, πνπ ζεκαίλεη δηακόξθσζε θαηά πιάηνο, ην πιάηνο, δειαδή ε έληαζε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζήκαηνο είλαη απηή πνπ κεηαβάιιεηαη θαη όρη ε ζπρλόηεηα. Σν πνζνζηό κεηαβνιήο ηνπ πιάηνπο, εμαξηάηαη από ην ζήκα ρακειόηεξεο ζπρλόηεηαο πνπ δηακνξθώλεη ην ξαδηνθσληθό ζήκα. ηε δηακόξθσζε PSK, πνπ ζεκαίλεη δηακόξθσζε θάζεο, ε θάζε, δειαδή ν ρξνληζκόο ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζήκαηνο είλαη απηόο πνπ κεηαβάιιεηαη. ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1318 Εικόνα 4: Διαδικαζία διαμόπθυζηρ ηος ζήμαηορ ζηο Packet Radio. Από ηον ςπολογιζηή (α) ζηον πομπό (δ) 3. Άλλοι μέθοδοι (modes) επαζιηεσνικών τηθιακών ηηλεπικοινυνιών Σν packet radio ρξεζηκνπνηεί όπσο είδακε ην TNC, ην νπνίν δηακνξθώλεη ην ξαδηνθσληθό ζήκα θαηά ζπρλόηεηα ρξεζηκνπνηώληαο ερεηηθνύο ηόλνπο γηα ηε δηακόξθσζε. Σν packet radio είλαη επίζεο ζπλπθαζκέλν κε ηηο ξαδηνεξαζηηερληθέο ςεθηαθέο ηειεπηθνηλσλίεο. Τπάξρνπλ όκσο πνιινί άιινη κέζνδνη (modes) γηα λα κεηαθέξνπκε ςεθηαθά δεδνκέλα κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ. ε απηά ηα modes, ην ξαδηνθσληθό ζήκα κπνξεί λα δηακνξθσζεί κε, ή ρσξίο ηε κεηαηξνπή ησλ ΜΔΡΟ Γ ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ δεδνκέλσλ καο ζε ερεηηθνύο ηόλνπο. Γηα παξάδεηγκα νη δηακνξθώζεηο FSK, ASK θαη PSK κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ θαη ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζε ερεηηθνύο ηόλνπο. Δλδεηθηηθά, ζα ήζεια λα αλαθεξζώ ζε κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ςεθηαθά modes επηθνηλσλίαο, ην CW, ην CDW, ην RTTY, ην PSK31, ην APRS θαη ην DSTAR. 3.1 CW, ο ππώηορ τηθιακόρ ηπόπορ επικοινυνίαρ CW, ή αιιηώο Continuous Work, είλαη ην mode επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα γλσζηά ζε όινπο καο ζήκαηα κνξο. Γεκηνπξγήζεθε ην 1836 γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ ηειέγξαθνπ θαη ζηε ζπλέρεηα βξήθε εθαξκνγή ζηνλ αζύξκαην ηειέγξαθν. To CW αλ θαη από πνιινύο ξαδηνεξαζηηέρλεο ζεσξείηαη αλαινγηθό mode, είλαη νπζηαζηηθά έλα ςεθηαθό mode ζην νπνίν νη ραξαθηήξεο κεηαθξάδνληαη, ή αιιηώο θσδηθνπνηνύληαη, ζε έλα ζπλδπαζκό από ηειείεο θαη παύιεο. Η δηακόξθσζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην CW είλαη ASK, θαηά ηελ νπνία νη ηειείεο ή νη παύιεο αληηπξνζσπεύνληαη από πιήξε έληαζε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζήκαηνο θαη ηα θελά κεηαμύ ηνπο από πιήξε απνπζία ηνπ (Δηθόλα 6). Μπνξείηε λα ην θαληαζηείηε ζαλ ηε δηαδνρηθή ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηνπ πνκπνύ ζαο, πξνθεηκέλνπ λα κεηαδνζεί ε πιεξνθνξία. Εικόνα 5: Διαμόπθυζη ηος ζήμαηορ ζηο CW Σν CW θαηέρεη μερσξηζηή ζέζε ζηηο ξαδηνεξαζηηερληθέο επηθνηλσλίεο, ιόγσ ηεο απιόηεηαο ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ απαηηείηαη θαη ηεο επθνιίαο κεηάδνζεο θαη αλάγλσζεο ηνπ δηακνξθσκέλνπ ζήκαηνο. Γηα λα εθπέκςεη θαλείο CW, αξθεί έλαο πνκπόο θαη έλαο δηαθόπηεο ON/OFF. Δπηπιένλ, γηα λα απνθσδηθνπνηήζεη θαλείο CW δελ ρξεηάδεηαη εηδηθόο εμνπιηζκόο, αθνύ ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηελ αλαιακβάλεη ν αλζξώπηλνο εγθέθαινο. 3.2 CDW, έναρ νέορ τηθιακόρ ηπόπορ επικοινυνίαρ ην ζεκείν απηό ζα ήζεια λα παξνπζηάζσ γηα πξώηε θνξά κία πξνζσπηθή πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία ελόο θαηλνύξηνπ mode επηθνηλσλίαο, ην νπνίν έρσ νλνκάζεη CDW, δειαδή Continuous Digital Work. Σν CDW εθκεηαιιεύεηαη ηα πξνηεξήκαηα ηνπ CW, όπσο είλαη ε επθνιία κεηάδνζεο ζε δύζθνιεο ζπλζήθεο δηάδνζεο, γηα λα κεηαθέξεη νπνηαδήπνηε κνξθή ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο θαη όρη κόλν ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1320 ραξαθηήξεο. Με ηε ρξήζε ηνπ CDW ηα δεδνκέλα πνπ κεηαδίδνληαη κπνξνύλ λα ζπκπηεζηνύλ θαζώο επίζεο θαη λα πξνζηαηεπζνύλ κε θσδηθό αζθαιείαο. Σν CDW θσδηθνπνηεί ηα δεδνκέλα από ηνλ ππνινγηζηή, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη εηθόλεο, βίληεν, θείκελν ή νηηδήπνηε άιιν, ζε κία ζεηξά από ραξαθηήξεο, ρξεζηκνπνηώληαο έλα πξόηππν αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ γλσζηό σο MIME Base64. ηε ζπλέρεηα θάζε ραξαθηήξαο θσδηθνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ πξνηύπνπ ηνπ θώδηθα ASCII, ζε κηα ζεηξά από νθηάδεο αξηζκώλ, απνηεινύκελεο από κεδέλ θαη έλα. Κάζε νθηάδα αξηζκώλ δηαρσξίδεηαη από ηελ επόκελε κε θελά θαη θάζε αξηζκόο ηεο νθηάδαο δηαρσξίδεηαη από ηνπο ππόινηπνπο κε κηθξόηεξα θελά, όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα ζήκαηα κνξο (Δηθόλα 6). Εικόνα 6: Κυδικοποίηζη ηυν δεδομένυν ζηο CDW Καηά ηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ, θάζε κεδέλ κεηαδίδεηαη όπσο κία ηειεία ζηνλ θώδηθα κνξο θαη θάζε έλα κεηαδίδεηαη όπσο ε παύια. Γελ ζα αλαθεξζνύκε ζε πεξαηηέξσ ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ CWD. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα βξνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαζώο θαη κία πξώηε έθδνζε ηεο εθαξκνγήο, ζηελ επίζεκε ζειίδα ηνπ CDW (http://www.microwave.gr/giannopk/cdw.htm). 3.3 RTTY ή αλλιώρ παδιοηηλέηςπο Σν RTTY, ή αιιηώο ξαδηνηειέηππν, ρξεζηκνπνηνύζε αξρηθά ειεθηξνκεραληθέο ζπζθεπέο γηα λα θσδηθνπνηήζεη θαη λα απνθσδηθνπνηήζεη ηα δεδνκέλα (ζπλήζσο θείκελα) πξνο κεηαθνξά κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ. Αξγόηεξα απηέο νη ζπζθεπέο αληηθαηαζηάζεθαλ από ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Έλαο ζηαζκόο RTTY απνηειείηαη από ηξία κέξε: Σν ηειέηππν, ην κόληεκ θαη ηνλ πνκπνδέθηε. Μπνξεί λα θαληαζηεί θαλείο ην ηειέηππν, ζαλ κία ειεθηξνληθή γξαθνκεραλή. Κάζε ραξαθηήξαο πνπ παηηέηαη, ζηέιλεη ζην κόληεκ έλα ζπλδπαζκό από πέληε ςεθία (κεδέλ θαη έλα). Όηαλ παηεζεί ν επόκελνο ραξαθηήξαο, ζηέιλεηαη ν επόκελνο ζπλδπαζκόο θαη νύησ θαζεμήο. Σν κόληεκ ή αιιηώο ηεξκαηηθό, είλαη ε ειεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ ζπλδέεηαη κεηαμύ ηνπ ηειέηππνπ θαη ηνπ πνκπνδέθηε. Σν ξαδηνθσληθό κέξνο ηνπ κόληεκ κεηαηξέπεη ην ςεθηαθό ζήκα πνπ παξάγεηαη από ην ηειέηππν ζε έλα δεύγνο ερεηηθώλ ηόλσλ. Έλαο από ηνπο δύν ηόλνπο αληηπξνζσπεύεη ηελ ηειεία θαη ν άιινο ηελ παύια. Απηνί νη ΜΔΡΟ Γ ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

11 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ηόλνη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δηακνξθώζνπλ ηνλ πνκπνδέθηε, έηζη ώζηε λα παξαρζεί έλα ξαδηνθσληθό ζήκα δηακνξθσκέλν θαηά AFSK. Σν ςεθηαθό κέξνο ηνπ κόληεκ αλαιακβάλεη λα κεηαηξέςεη ηηο ζπζηνηρίεο παξάιιεισλ ζπλδπαζκώλ αξηζκώλ πνπ παξάγνληαη από ην ηειέηππν, ζε ζεηξηαθέο, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα εθπεκθζνύλ ε κία κεηά ηελ άιιε δηαδνρηθά. Δπίζεο, πξνζζέηεη ηξία επηπιένλ ςεθία ζε θάζε ραξαθηήξα, γηα λα ππνδειώζεη ηελ έλαξμή ηνπ θαη ηε ιήμε ηνπ (Δηθόλα 7). Κάπνηνη πνκπνί έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηακνξθσζνύλ ρξεζηκνπνηώληαο FSK, ρσξίο δειαδή ηα δεδνκέλα λα κεηαηξαπνύλ πξώηα ζε ερεηηθνύο ηόλνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην ξαδηνθσληθό ζήκα πςειήο ζπρλόηεηαο κεηαβάιιεηαη ρξεζηκνπνηώληαο θαηεπζείαλ ηα ςεθηαθά δεδνκέλα θαη ζπλεπώο, ην ξαδηνθσληθό κέξνο ηνπ κόληεκ παξαθάκπηεηαη. Εικόνα 7: Κυδικοποίηζη ηος σαπακηήπα «D» ζηο RTTY ηε ζύγρξνλε επνρή, ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο αληηθαζηζηά ζπλήζσο ηε ζπζθεπή ηνπ ηειέηππνπ θαη ην κόληεκ. Γηα λα επηθνηλσλήζνπκε κε RTTY πιένλ, αξθεί έλαο ππνινγηζηήο κε θαηάιιεια εγθαηεζηεκέλν πξόγξακκα RTTY θαη έλαο ξαδηνθσληθόο πνκπνδέθηεο. Αλ θαη ην RTTY είλαη ζρεηηθά παιαηό mode, παξακέλεη δεκνθηιέο ζηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο γηα επηθνηλσλία, κεηαμύ δύν ηεξκαηηθώλ. Παξ' όια απηά ρξεζηκνπνηείηαη όιν θαη πην ζπάληα ζε εκπνξηθέο ηειεπηθνηλσλίεο ιόγσ ηεο ζρεηηθά ρακειήο ηνπ ηαρύηεηαο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ην RTTY θαηαιακβάλεη κεγάιν εύξνο ξαδηνθσληθνύ θάζκαηνο ζε ζρέζε κε ηα πην θαηλνύξηα modes όπσο ην PSK31. Δπεηδή όκσο ην RTTY ρξεζηκνπνηεί AFSK ή FSK δηακνξθώζεηο γηα ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πςειόηεξεο απόδνζεο ξαδηνθσληθνί εληζρπηέο ζηνλ πνκπό θαη επηπιένλ δελ επεξεάδεηαη ηόζν όζν άιια modes από άζρεκεο ζπλζήθεο δηάδνζεο. 3.4 PSK31 ένα πιο εξελιγμένο τηθιακό mode Σν PSK31 ή Phase Shift Keying, 31 Baud (ην 31 baud έρεη λα θάλεη κε ην ξπζκό κεηάδνζεο δεδνκέλσλ) αλαπηύρζεθε από έλα Άγγιν ξαδηνεξαζηηέρλε, ηνλ Peter Martinez θαη παξνπζηάζηεθε ζηε ξαδηνεξαζηηερληθή θνηλόηεηα ην Γεθέκβξε ηνπ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

12 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ Καηά ηελ εθπνκπή ζε PSK31, ν ρεηξηζηήο ρξεζηκνπνηεί έλα SSB πνκπνδέθηε πνπ ζπλδέεηαη ζηελ θάξηα ήρνπ ηνπ ππνινγηζηή. Όηαλ ν ρεηξηζηήο πιεθηξνινγεί έλα κήλπκα, έλα θαηάιιειν ινγηζκηθό παξάγεη έλα ερεηηθό ηόλν, ν νπνίνο αθνύγεηαη ζαλ έλα ζπλερέο ζθύξηγκα κε κηθξέο ελαιιαγέο ζην ρξνληζκό ηνπ. Απηόο ν ηόλνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηακνξθώζεη ηνλ πνκπό. Σν ινγηζκηθό ελαιιάζζεη πνιύ γξήγνξα ην ρξνληζκό ή αιιηώο ηε θάζε ηνπ ερεηηθνύ ηόλνπ κεηαμύ δύν θαηαζηάζεσλ, έηζη ώζηε λα αληηπξνζσπεύζεη ηνπο δηαθνξεηηθνύο ραξαθηήξεο. ε αληίζεζε κε ην RTTY, ην PSK31 κεηαβάιιεη ηε θάζε ηνπ ερεηηθνύ ζήκαηνο θαη όρη ηε ζπρλόηεηά ηνπ. Καηά ηε ιήςε PSK31, ν ερεηηθόο ηόλνο πνπ ιακβάλεηαη, εηζάγεηαη ζηελ θάξηα ήρνπ ηνπ ππνινγηζηή θαη ην αλάινγν ινγηζκηθό ηνλ απνθσδηθνπνηεί. Σα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα PSK31 ζπκπεξηιακβάλνπλ επηπιένλ θαη ηηο δπλαηόηεηεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνο απνζηνιή θαη θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ιακβάλνληαη ζε αξρεία θαηαγξαθήο. Σν PSK31 δηακνξθώλεη ή αιιηώο κεηαβάιιεη ηε θάζε ηνπ ζήκαηνο (Δηθόλα 8). ηε ζπλεζέζηεξή ηνπ κνξθή, ην PSK31 ρξεζηκνπνηεί κεδεληθή κεηαηόπηζε θάζεο γηα λα αληηπξνζσπεύζεη ην ςεθίν έλα θαη κεηαηόπηζε θάζεο θαηά 180 κνίξεο γηα λα αληηπξνζσπεύζεη ην ςεθίν κεδέλ. Τπάξρνπλ δειαδή δύν θαηαζηάζεηο, ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ν ρξνληζκόο ηνπ ζήκαηνο κεηαηνπίδεηαη θαηά 180 κνίξεο, θαη εθείλε ζηελ νπνία ε κεηαηόπηζε είλαη κεδεληθή. ηελ πεξίπησζε απηή, ην PSK31 νλνκάδεηαη BPSK31, πνπ ζεκαίλεη Binary PSK31 (binary, εμ' αηηίαο ησλ δύν θαηαζηάζεσλ). Εικόνα 8: Διαμόπθυζη θάζηρ ζηο PSK31 Όζνλ αθνξά ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ραξαθηήξσλ ζε ξνή δεδνκέλσλ, θάζε θελό κεηαμύ δύν ραξαθηήξσλ αληηπξνζσπεύεηαη από δύν δηαδνρηθά κεδεληθά. Δπεηδή θαλέλαο ραξαθηήξαο δελ πεξηέρεη δύν δηαδνρηθά κεδεληθά, ην πξόγξακκα ΜΔΡΟ Γ ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

13 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ απνθσδηθνπνίεζεο κπνξεί λα μερσξίζεη αλ έρεη ιεθζεί έλαο ραξαθηήξαο ή θελό. Ο Martinez δηάξζξσζε ηνλ θώδηθα αληηπξνζώπεπζεο ραξαθηήξσλ ηνπ PSK31 ώζηε νη ζπρλόηεξα ζπλαληώκελνη ραξαθηήξεο ζε έλα θείκελν λα αληηπξνζσπεύνληαη από ιηγόηεξα ςεθία θαη νη ζπαληόηεξνη ραξαθηήξεο από πεξηζζόηεξα ςεθία. Απηή ε δηαδηθαζία επηηξέπεη γξεγνξόηεξν ξπζκό κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαη ν θώδηθαο απηόο νλνκάζηεθε 'varicode'. Σν BPSK31 είλαη ε ζπλεζέζηεξε κνξθή επηθνηλσλίαο ζε PSK31. Παξ' όια απηά ην BPSK31 δελ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηόξζσζεο ζθαικάησλ. Μία παξαιιαγή απηνύ ηνπ mode, ην QPSK31 ρξεζηκνπνηεί ηέζζεξεηο ελαιιαγέο θάζεο αληί γηα δύν θαη παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηόξζσζεο ζθαικάησλ κέρξη θάπνην βαζκό. ε ζρέζε κε ην RTTY, ην PSK31 θαηαιακβάλεη κηθξόηεξν εύξνο θάζκαηνο θαη απηό ην θάλεη πην θαηάιιειν ζε δύζθνιεο ζπλζήθεο δηάδνζεο θαη ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ε κπάληα ζπρλνηήησλ πεξηέρεη ηαπηόρξνλα πνιινύο ρξήζηεο. 3.5 APRS (Automatic Packet Reporting System) Σν APRS αξρηθά ήηαλ γλσζηό ζαλ "Automatic Position Reporting System" αιιά αξγόηεξα κεηνλνκάζηεθε από ην δεκηνπξγό ηνπ ζε "Automatic Packet Reporting System". Σν APRS είλαη έλα ξαδηνεξαζηηερληθό ζύζηεκα ςεθηαθώλ ηειεπηθνηλσληώλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπηθή, εζληθή θαη δηεζλή κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, κεηαμύ ησλ κειιώλ ελόο δηθηύνπ. Σν APRS αλαπηύρζεθε από ην ξαδηνεξαζηηέρλε Bob Bruninga, ν νπνίνο εξγάδεηαη ζηελ Αθαδεκία ηνπ Ναπηηθνύ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ. Σν APRS ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηαδώζεη πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κελύκαηα, αλαγγειίεο, θόξνπκ ζπδεηήζεσλ θαζώο επίζεο θαη αλαθνξέο ησλ ηνπνζεζηώλ ησλ δηαθόξσλ ζηαζκώλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ. Η κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ πξσηνθόιισλ ηνπ packet radio. Η αλαθνξά ησλ ζέζεσλ ησλ θνξεηώλ ζηαζκώλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηθηύνπ GPS. Σν APRS κπνξεί λα κεηαδώζεη κηα πιεζώξα από δεδνκέλα κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη αλαθνξέο γηα ηνλ θαηξό, ζύληνκα κελύκαηα θεηκέλνπ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζέζε θαη ηελ εύξεζε αληηθεηκέλσλ, δεδνκέλα ηειεκεηξίαο θαη πξνγλώζεηο θαηξνύ. Απηέο νη αλαθνξέο κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ κε έλα ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη έλα πξόγξακκα ραξηώλ, ώζηε ηα δεδνκέλα πνπ αληαιιάζζνληαη λα αληηζηνηρίδνληαη ζε δηάθνξνπο ράξηεο. Όιε ε δηεξγαζία γίλεηαη από ην πξσηόθνιιν ηνπ APRS πνπ πεξηιακβάλεη όηη πιεξνθνξία ζα ζέιακε από έλα καθξηλό ζηαζκό σο πξνο ηηο ζπλζήθεο εθπνκπήο, ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ινγηζκηθνύ, ηελ ζέζε ηνπ, ηα ηειεκεηξηθά ζηνηρεία ή ηηο πιεξνθνξίεο θαηξνύ ηεο πεξηνρήο ηνπ. ηελ πεξηζζόηεξν ρξεζηκνπνηνύκελή ηνπ κνξθή, ην APRS κεηαδίδεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ην πξσηόθνιιν AX.25, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζην packet radio. Η δηακόξθσζε είλαη ζπλήζσο AFSK. Η αλακεηάδνζε δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ςεθηαθώλ αλακεηαδνηώλ digipeaters. Οη ηνπηθνί αλακεηαδόηεο νλνκάδνληαη relay digipeaters θαη έρνπλ ζαλ ζθνπό λα βνεζήζνπλ θνξεηνύο θαη θηλεηνύο ζηαζκνύο κηθξήο ηζρύνο λα θηάζνπλ ζε έλα θύξην ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

14 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1324 αλακεηαδόηε ν νπνίνο νλνκάδεηαη wide digipeater. Έλα κεγάιν δίθηπν από ςεθηαθνύο αλακεηαδόηεο, παξέρεη ηε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ησλ παθέησλ ηνπ APRS. Δπίζεο δηαδηθηπαθέο πύιεο, πνπ νλνκάδνληαη Internet gateway stations δηαζπλδένπλ ην ξαδηνθσληθό δίθηπν ηνπ APRS κε ην δηαδηθηπαθό κέξνο ηνπ, πνπ νλνκάδεηαη APRS Internet System. Σν APRS Internet System είλαη έλα παγθόζκην δίθηπν πςειήο ηαρύηεηαο πνπ δηαζπλδέεη ην ξαδηνθσληθό δίθηπν APRS. Οη ζηαζκνί κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ άκεζε πξόζβαζε ζε απηό ην δίθηπν θαη θαηάιιειεο βάζεηο δεδνκέλσλ επηηξέπνπλ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα κέζσ web. Δπηπιένλ, ε αλακεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ APRS, γίλεηαη θαη κέζσ δηαθόξσλ δνξπθόξσλ ρακειήο ηξνρηάο, θαζώο επίζεο θαη κέζσ ηνπ Γηεζλνύο Γηαζηεκηθνύ ηαζκνύ (Δηθόλα 9). Εικόνα 9: ενάπιο σπήζηρ δικηύος APRS Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο ην APRS, ρξεηάδεηαη έλαο πνκπνδέθηεο κε ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία APRS. Σα TNC, νη Digipeaters θαη ηα Modems αλαιακβάλνπλ ηε κεηάδνζε θαη ηελ αλακεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο ζην APRS έρνπκε πνιιά είδε ζηαζκώλ. ηαζκνί πνπ θάλνπλ monitor (ζηνλ αέξα ή ζην Internet) θαη πεξηθεξεηαθνί ζηαζκνί πνπ κπνξεί λα είλαη: trackers, remote weather stations, θαη direction finder stations. Οη trackers είλαη θηλεηνί ζηαζκνί κε tnc, αζύξκαην θαη gps θαη κπνξνύλ λα ζηέιλνπλ θαηά δηαζηήκαηα ηελ ζέζε ηνπο. Η δπλαηόηεηα απηή είλαη ηδαληθή ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ζε ξαδηνεξαζηηερληθέο ζπγθεληξώζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο, παξειάζεηο ή καξαζσλίνπο. Η δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζε laptop ή palmtop δίλεη ζηνλ θηλεηό ζηαζκό δπλαηόηεηεο ζηαζεξνύ. Σα remote weather stations ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ιήςε απνκαθξπζκέλσλ ηειεκεηξηθώλ ζηνηρείσλ θαη θπξίσο κεηεσξνινγηθώλ ζηνηρείσλ. Σν APRS έρεη απηή ηελ δπλαηόηεηα ζπλδένληαο δηάθνξα Home Weather Stations κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, tnc θαη αζύξκαην. 3.6 D-STAR (Digital Smart Technologies for Amateur Radio) Σν D-STAR πνπ ζεκαίλεη Digital Smart Technologies for Amateur Radio, είλαη έλα ςεθηαθό πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο θσλήο θαη δεδνκέλσλ, ην νπνίν αλαπηύρζεθε από ηελ Ιαπσληθή Κνηλόηεηα Ραδηνεξαζηηερλώλ, κεηά από έξεπλά ηεο ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ησλ ςεθηαθώλ ηειεπηθνηλσληώλ ζην ξαδηνεξαζηηερληζκό. Παξ' όηη ΜΔΡΟ Γ ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

15 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ππάξρνπλ θαη άιιεο ςεθηαθέο κέζνδνη επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο, ην D-Star είλαη έλα από ηα πξώηα ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζηελ ηερλνινγία packet, ην νπνίν αλαπηύρζεθε επξέσο θαη πσιήζεθε από εηαηξία θνινζζό ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη πνπ ζρεδηάζηεθε εηδηθά γηα ξαδηνεξαζηηερληθή ρξήζε. Σν ςεθηαθό ζήκα ηνπ D-STAR παξέρεη επηθνηλσλία ζρεδόλ απαιιαγκέλε από παξεκβνιέο θαη ηαπηόρξνλα ρξεζηκνπνηεί ιηγόηεξν εύξνο δώλεο ζε ζρέζε κε ηνπο αλαινγηθνύο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο. Όζν ε έληαζε ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ ζήκαηνο είλαη πάλσ από έλα πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν, ε πνηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ είλαη θαιύηεξε από απηή πνπ παξέρεηαη κε ηα αλαινγηθά δηακνξθσκέλα ζήκαηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ίδηα ηζρύ εθπνκπήο. Καηάιιεια εμνπιηζκέλνη πνκπνδέθηεο ζπκβαηνί κε ην D-STAR, παξάγνληαη γηα ηα VHF, ηα UHF θαη ηηο κηθξνθπκαηηθέο ηειεπηθνηλσλίεο. Όπσο θαη ην APRS, ην D-STAR παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ησλ ζπζθεπώλ κε ην δηαδίθηπν ή κε άιια δίθηπα. Σν D-STAR ρξεζηκνπνηεί έλα παηεληαξηζκέλν θιεηζηό πξόηππν θσδηθνπνηεηή πνπ νλνκάδεηαη AMBE. Οη ξαδηνεξαζηηέρλεο δελ έρνπλ πξόζβαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο κε βάζε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί απηόο ν θσδηθνπνηεηήο θαη επηπιένλ δελ είλαη ειεύζεξνη λα αλαπηύμνπλ ην δηθό ηνπο θσδηθνπνηεηή, ρσξίο λα αγνξάζνπλ ηελ άδεηα ηνπ πξντόληνο. Αλέθαζελ νη ξαδηνεξαζηηέρλεο πεηξακαηίδνληαλ κε λέεο ηερλνινγίεο αλαπηύζζνληάο ηηο. Σν ηδαληθό ζα ήηαλ ε ηερλνινγία D-STAR λα ήηαλ πιήξσο δηαζέζηκε πξνο αλάπηπμε. Σν θιεηζηό πξόηππν θαη ε δηαζεζηκόηεηα ηνπ θσδηθνπνηεηή κόλν ζε κηθξνηζίπ θαη όρη ζε ινγηζκηθό, απνζαξξύλεη ηελ αλάπηπμε. Μία επξέσο απνδεθηή ιύζε ζα ήηαλ έλα ππνθαηάζηαην ηνπ θσδηθνπνηεηή AMBE αλνηρηνύ θώδηθα. Βιβλιογραφία Finke, C. R. (Ed.) (1992, February 15). TPRS Quarterly Report. Texas Packet Radio Society, Inc. Jones, G., G. Knezek, M. Hata. (1992). Packet Radio Prospects for Educational Data Communications. Proceedings of the Ninth International Conference on Technology in Education, 1, Paris, France. Lucas, Larry, Greg Jones, David Moore. (1992) An Educator's Alternative to Costly Telecommunications. Texas Center for Educational Technology, Univ. of North Texas. Steve Watt, KD6GGD, (1993). Frequently Asked Questions from the listing in the rec.radio.amateur.packet newsgroup for the USENET network. Version Tucson Amateur Packet Radio Corporation. Terminal Node Controller Manual, Firmware Release 1.1.8, Tucson, AZ Greg Jones, WD5IVD, Introduction to Packet radio. Αλαθηήζεθε 2/10/2010, από ηε δηεύζπλζε ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

16 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1326 Konstantinos Giannopoulos, SW3ORA, The CDW mode of communication. Αλαθηήζεθε 10/10/2010, από ηε δηεύζπλζε AA5AU, Simple Interfaces for FSK, PTT & CW Keying. Αλαθηήζεθε 20/10/2010, από ηε δηεύζπλζε Bob Bruninga, WB4APR, Simple Automatic Packet Reporting System. Αλαθηήζεθε 28/10/2010, από ηε δηεύζπλζε http SV1RD, APRS Network. Αλαθηήζεθε 3/11/2010, από ηε δηεύζπλζε Don Johnson, Comparison of Analog and Digital Communication. Αλαθηήζεθε 8/11/2010, από ηε δηεύζπλζε Βηθηπαίδεηα, Packet radio. Αλαθηήζεθε 11/11/2010, από ηε δηεύζπλζε Βηθηπαίδεηα, Radioteletype. Αλαθηήζεθε 12/11/2010, από ηε δηεύζπλζε Βηθηπαίδεηα, PSK31. Αλαθηήζεθε 13/11/2010, από ηε δηεύζπλζε Βηθηπαίδεηα, Automatic Packet Reporting System. Αλαθηήζεθε 10/11/2010, από ηε δηεύζπλζε Βηθηπαίδεηα, D-STAR. Αλαθηήζεθε 14/11/2010, από ηε δηεύζπλζε Βηθηπαίδεηα, Morse code. Αλαθηήζεθε 15/11/2010, από ηε δηεύζπλζε Automatic Packet Reporting System. Αλαθηήζεθε 16/11/2010, από ηε δηεύζπλζε Packet Radio: Applications for Libraries in Developing Countries (1993). Αλαθηήζεθε 20/11/2010, από ηε δηεύζπλζε Frequency modulation definition. Αλαθηήζεθε 22/11/2010, από ηε δηεύζπλζε Modulation. Αλαθηήζεθε 23/11/2010, από ηε δηεύζπλζε US Naval Academy Satellite Lab. GO-32 APRS Operations.Αλαθηήζεθε 28/11/2010, από ηε δηεύζπλζε ΜΔΡΟ Γ ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και Ραδιοερασιτεχνισμός

Ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και Ραδιοερασιτεχνισμός 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1311 Ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και Ραδιοερασιτεχνισμός Κ. Γ ιαννόπουλος, SW3ORA Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, giannopk@cti.gr Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Πομπός Ερώηημα Διαμόρθωζη Διαμόρθωζη πλάηοσς (ΑΜ).

Πομπός Ερώηημα Διαμόρθωζη Διαμόρθωζη πλάηοσς (ΑΜ). 1 Πομπός Ο πνκπόο ιέγεηαη ην ηκήκα ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν παίξλεη ην ειεθηξηθό ζήκα ηεο πιεξνθνξίαο θαη ην κεηαηξέπεη ζε θαηάιιειε κνξθή, ώζηε λα κπνξεί λα κεηαδνζεί. Η κεηαηξνπή απηή

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Σςζηήμαηα αναπαπάζηαζηρ Έλα αξηζκεηηθό ζύζηεκα αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ, απνηειείηαη από έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ραξαθηήξσλ (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεθαδηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα