Πλέοντες εἰς τὸ πολυκύμαντο πέλαγος τοῦ βίου τούτου, οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλέοντες εἰς τὸ πολυκύμαντο πέλαγος τοῦ βίου τούτου, οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί,"

Transcript

1 ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ σειρὰ «ΑΝΘΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ», ἀρ. 4, ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ», Ἀθῆναι 1996 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ἀπόσπασμα) ὑπὸ Ἀρχιμ. Νικοδήμου, Ἡγουμένου Ἱ. Μονῆς Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης Πατρῶν Πλέοντες εἰς τὸ πολυκύμαντο πέλαγος τοῦ βίου τούτου, οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί, δὲν ἀποβλέπουν πρὸς τὰ φυσικὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ διὰ νὰ προσανατολίσουν τὴν πορεία τους, καθὼς κάνουν διὰ τὰ σκάφη τους οἱ ναυτικοί, ἀλλὰ τὸ ὄμμα τῆς διανοίας των τείνουν πρὸς τοὺς νοητοὺς ἀστέρας τοῦ πνευματικοῦ στερεώματος, πρὸς τοὺς Ἁγίους δηλαδὴ καὶ τοὺς Ὁσίους τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ ἀκολουθοῦν μὲ πόθο τὰ ἴχνη αὐτῶν, γιὰ νὰ διασωθοῦν εἰς τὸν λιμένα τῆς οὐρανίου Βασιλείας». Ἔτσι ἀρχίζει ὁ Βίος ἑνὸς μεγάλου Ἁγίου, ὁ ὁποῖος ἔδρασε κυρίως εἰς τὴν Πελοπόννησο κατὰ τὸν Ι αἰ. Ληγούσης τῆς πρώτης χιλιετίας, ἡ ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ τῆς ταραγμένης κοινωνίας τῆς Πελοποννήσου εἶχε νὰ παρουσιάση μία ἰδιαιτέρα ἄνθησι, ὀφειλομένη ἀσφαλῶς εἰς τὸ πλῆθος τῶν Ἁγίων οἱ ὁποῖοι ἔζησαν τὴν περίοδο αὐτήν. Μετὰ τὶς πολυάριθμες, καταστρεπτικές, ἐπιδρομὲς τῶν βαρβαρικῶν φυλῶν ἀνεφάνη μία ἔντονη πνευματικὴ ἀναγέννησι, ἡ ὁποία ἔφθασε νὰ ἐπηρεάση ἀκόμη καὶ αὐτὰ τὰ στίφη τῶν ἀλλοφύλων, ἐκχριστιανίζοντας τοὺς σλάβους, Ὥσπερ τὰ εὐγενῆ τῶν φυτῶν. Ὁ ὅσιος Νίκων προήρχετο ἀπὸ τὸν Πόντο. Ὁ Βίος του μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἐγεννήθη εἰς τὴν Πολεμωνιακὴ χώρα, περιοχὴ ἡ ὁποία ὑπήγετο εἰς τὸ θέμα τῶν Ἀρμενιάκων καὶ εὑρίσκετο πολὺ πλησίον εἰς τὴν Τραπεζούντα. Τὰ Συναξάρια μᾶς δίδουν τὴν πληροφορία πὼς ἦτο ἀρμένιος εἰς τὴν καταγωγή. Τοῦτο, ἂν καὶ δὲν εἶναι πολὺ πιθανόν, ἐπειδὴ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῆς περιοχῆς ἐκατοικεῖτο ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, ὅμως δὲν μπορεῖ ἐντελῶς νὰ ἀποκλεισθῆ, ἐφ ὅσον ὑπῆρχαν ἀρκετὲς ἀρμενικὲς οἰκογένειες ὡς μόνιμοι κάτοικοι τῆς χώρας αὐτῆς. Ὁ χρόνος τῆς γεννήσεώς του δὲν εἶναι ἀκριβῶς γνωστός. Ὁ Βίος του, καίτοι πλούσιος εἰς λεπτομερεῖς ἱστορικὲς πληροφορίες, παρέλειψε νὰ σημειώση τὴν ἡμερομηνία γεννήσεώς του, καθὼς καὶ τῆς κοιμήσεώς του. ( ) Βάσει, λοιπόν, τῶν πληροφοριῶν τὶς ὁποῖες ἔχομεν ἀπὸ τὸ κείμενο, ὁ ὅσιος Νίκων ἤνθησε ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ Νικηφόρου τοῦ Φωκᾶ, ἐκ γεννητόρων λαμπρῶν καὶ περιβλέπτων. Ἀπὸ τὴν μικρή του ἤδη ἡλικία οὐ κατὰ παῖδας εἶχε τὸ φρόνημα, ἀλλὰ σπουδῇ πᾶσᾳ πρὸς τὰ κάλλιστα τῶν ἠθῶν καὶ πρὸς τὸν θεοφιλῆ βίον ἑαυτὸν ρυθμί- 1

2 ζειν. Μεγαλώνοντας καὶ τῆς μείρακος ἡλικίας ἁπτόμενος, ἀντιλαμβάνεται τὴν ματαιότητα καὶ τὴν ἀπάτη τοῦ βίου. Ἐξέρχεται, λοιπόν, ἐκ τῆς γῆς του καὶ ἐκ τῆς συγγενείας του καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός του, καὶ ἱκαναῖς ἡμέραις ὁδοιπορήσας φθάνει ἐν μεθορίοις Πόντου καὶ Παφλαγονίας, ὅπου καὶ Μοναστήριον ἵδρυται, καλούμενο Χρυσῆ Πέτρα. Ἐν τῷ ἱερῷ Φροντιστηρίῳ. ΕΙς τὴν ἱερὰν αὐτὴν Μονήν, ὅπου ὁ Ὅσιος κατέθεσε τὴν Μετάνοιά του, ἐκοινοβίασε ἐπὶ δώδεκα ἔτη, νόμοις μαχόμενος φύσεως διὰ τὸν νόμον τοῦ πνεύματος. Ἀγωνιζόμενος ἐν ἀμέτρῳ σκληραγωγίᾳ εἰς τὸ ξυλοφορεῖν καὶ ὑδροφορεῖν καὶ ταῖς λοιπαῖς διακονίαις, ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος γευόμενος τροφῆς, πάσας τὰς νύκτας ἄγρυπνος διετέλει, τὴν ἔνδακρυν προσευχὴν ἔργον ἔχων. Μὲ τὴν ὑπεράνθρωπο πολιτεία του, εἰς τὰ ὅρια τῆς ἀγγελικῆς καὶ ἀΰλου φύσεως ἔφθασε, τὸν πλοῦτον τῶν ἀρετῶν συναθροίσας καὶ τὴν χάριν τῆς πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπης ἀξιωθείς. Ὁ βιογράφος του, κάποιος Ἡγούμενος τοῦ ὁποίου δὲν διεσώθη δυστυχῶς τὸ ὄνομα τῆς ἐν Σπάρτῃ Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ ὁσίου Νίκωνος, ὅπως καὶ ὅλοι σχεδὸν οἱ βυζαντινοὶ συνάδελφοί του, τῷ δέει τῆς ὑπερφυοῦς πολιτείας τοῦ Ὁσίου κρατούμενος, ἀποφεύγει τὴν παρουσίασι τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων του γιὰ τὴν ἀπόκτησι τῶν ἁγίων ἀρετῶν. Ὀλίγα ἀναφέρει περὶ τῆς μυστικῆς πάλης πρὸς ἄρσι τοῦ ἐσωτερικοῦ διχασμοῦ καὶ ὑπερνίκησι τῶν φοβερῶν ὀκτὼ λογισμῶν τῆς κακίας, τοὺς ὁποίους, ὡς ἄνθρωπος σάρκα φορῶν καὶ τὸν κόσμον οἰκῶν, ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ ἀντιμετωπίση. Κατ ἐλάχιστον ἀποκαλύπτει τὴν μυστικὴ συνάντησί του μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ του, γεγονὸς τὸ ὁποῖον συνιστᾶ τὸν σκοπό, τὸ ἰδεῶδες, τὸ δυσέφικτο σχῆμα πρὸς τὸ ὁποῖο τείνουν ἀσθμαίνοντες οἱ μοναχοί, ταλαιπωρούμενοι διὰ προσευχῆς καὶ ἀγάπης καὶ χαροποιοῦ πένθους. Παρατρέχει τὴν περιγραφὴ τοῦ ἐπιμόχθου ἔργου τοῦ Ὁσίου διὰ τὴν ἀνέγερσί του ἀπὸ τὴν ἀγάπη τῶν αἰσθητῶν καὶ τὴν ἀναβίβασί του εἰς τὴν ἀγάπη καὶ ἀπόλαυσι τῶν νοητῶν, μέσῳ τῆς ἐπιμελοῦς ἀπομακρύνσεώς του ἐκ τῶν ἡδονικῶν προσβολῶν, ὁπού ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν συσσώρευσι λύπης ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ κατά, καὶ μετὰ τὴν ἐνέργεια αὐτῶν. Δὲν δίδει πολλὲς πληροφορίες περὶ τῶν μέσων τὰ ὁποῖα ἐχρησιμοποίησε διὰ τὴν κάθαρσι τῆς καρδίας καὶ τοῦ νοός του, διὰ τὸ παντοτεινὸ πένθος, διὰ τὴν ροὴ τῶν δακρύων, διὰ τὴν ἀδιάλειπτο ἐν τῇ καρδίᾳ του νοερὰ προσευχὴ καὶ ὅλην τὴν λοιπὴ ἐργασία τῶν ζωοποιῶν ἐντολῶν. Φοβούμενος μήπως τὸν ἀδικήση διὰ περιγραφῶν ὑποδεεστέρων τῶν κατορθωμάτων ἐκείνου, προσπαθεῖ συνεσταλμένως νὰ ὑποδείξη τὸν ἀθλητὴ τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοὺς πνευματικούς του καρπούς, ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν, κατὰ τὸ εὐαγγελικὸ λόγιον, ἐπιγνώσεσθε αὐτοὺς (Ματθ. ζ, 16). Ὅμως, κάθε χριστιανὸς ὁ ὁποῖος ἐγεύθη, ἔστω καὶ μὲ τὸ ἄκρο τοῦ δακτύλου του, τὸν πνευματικὸ ἀγώνα, εἶναι εἰς θέσι κάπως νὰ ὑποπτευθῆ πῶς ἔφθασε ὁ Ὅσιος εἰς τόσο μεγάλη ἐσωτερικὴ καθαρότητα, ἀφοῦ νέφος τι πονηρὸν οὐκ εἴα τὸν τῆς ψυχῆς ὑποδραμεῖν αἰθέρα, ὥστε, μὲ ἑνοποιημένο τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδία του, νὰ εἶναι δυνατὸν νὰ ἀξιωθῆ μίας τόσης ἀφοσιώσεως εἰς τὰ μοναχικά του καθήκοντα. Ὡς γνωστόν, μετὰ τὸ ἐν Ἐδὲμ ὀλίσθημα τῶν πρωτοπλάστων, ἡ ψυχικὴ ἑνότης, ἡ ἑνιαία καὶ ἀκλινὴς στροφή της πρὸς τὸ ἀγαθό, ἄνευ τῆς ἀνάγκης ἀσκήσεως, διεσπάσθη, 2

3 ἐφ ὅσον προεκλήθη μιὰ δραματικὴ ἀντίφασις ἐντὸς τῆς αὐτῆς προσωπικότητος. Ἔσχισται ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου εἰς δύο. Ἐξ αὐτοῦ προῆλθε ἡ ἀσίγητος ἐναντιότης μεταξὺ καλοῦ καὶ κακοῦ, ἡ ἄμβλυνσις περὶ τὴν διάκρισι τοῦ ἀληθοῦς ἀπὸ τοῦ ψευδοῦς, ἡ σύγκρουσις τῆς βουλήσεως πρὸς ἑαυτὸν κατὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ ἠθικῶς καλοῦ. Ἔτσι, ὅταν ὁ βιογράφος, ὁμιλώντας γιὰ τὸν Ὅσιον, μᾶς λέγη ὅτι, καὶ εἰς τὸν κόσμον εὑρισκόμενος ἀεὶ τὰς αἰσθήσεις συνάγων εἴσω παρεσκεύαζε νεύειν, ὡς ἐν πλείονι γαλήνῃ τοῦτον ἐν μέσῳ θορύβων ἢ τοὺς ἐν ἐρήμῳ ὄντας διατελεῖν, δυνάμεθα νὰ ὑποπτευθῶμεν ὁποία ἄσκησις προηγήθη πρὸς ἀποκατάστασι αὐτῆς τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ὁλοτρόπου ἐναντενίσως πρὸς τὸν Θεόν, ὥστε νὰ καταστῆ σκεῦος εὔχρηστον εἰς τὴν διακονία καὶ τὸν φωτισμὸ τῶν ἐσκοτισμένων. Ὡς γνήσιο τέκνο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἤκουσε τὸν Θεολόγον Γρηγόριον, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ ὡς προϋπόθεσι τῆς διακονίας, τῆς καθάρσεως καὶ τοῦ φωτισμοῦ τῶν ἄλλων, τὴν προσωπικὴ κάθαρσι καὶ τὸν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι φωτισμὸ τοῦ ἱεραποστόλου. Ὁ οὐρανοέραστος Νίκων ἀπέκτησε αὐτὲς τὶς δωρέες γιὰ νὰ εἶναι εὐάρεστος εἰς τὸν Κύριον, καὶ μόνον ὅταν ἐκλήθη, ἔθεσε τὸν ἑαυτὸν του εἰς τὸ ὑψηλὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου. Τῷ τῆς μετανοίας κηρύγματι. Μετὰ δώδεκα ἔτη μοναχικῆς βιοτῆς τοῦ Ὁσίου εἰς τὴν Μονὴν τῆς Χρυσῆς Πέτρας, ἰδού, ἡ τοῦ κατὰ σάρκα πατρὸς αὐτοῦ ζήτησις, θεόθεν κατεμηνύετο. Αὐτή, λοιπόν, ἦτο ἡ στιγμὴ διὰ τὸ σκεῦος ἐκλογῆς τοῦ Θεοῦ, ἀποστολικὴν μετιέναι διακονίαν καὶ κηρύξαι πάσι λαοῖς τὴν μετάνοιαν. Ἐνῷ, δηλαδή, ἡ ἀσκητική του ζωὴ ἐξελίσσετο συμφώνως πρὸς τὸν ἐσωτερικό του πόθο καὶ τὴν παράδοσι τῶν Πατέρων, ἀπεκαλύφθη, τῷ οὕτῳ ἀποσκόπτως ὁδεύοντι τὴν ἄνω φέρουσαν βασιλείαν, κάτι σπουδαιότερο καὶ μεγαλειωδέστερο. Κάτι τὸ ὁποῖο ἀνήκει εἰς τοὺς τελείους, αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι διῆλθον ἀπὸ τὸ πνευματικὸ στάδιο τῆς καθάρσεως καὶ ἀπολαμβάνουν πλέον τὶς ἐκπληκτικὲς ἀποκαλύψεις τοῦ φωτισμοῦ. Ἔτσι, γιὰ νὰ ἐνθυμηθοῦμε πάλιν τὸν ἅγιον Γρηγόριον τὸν Θεολόγον, ἐνῷ ὅλοι οἱ ἄλλοι γενικῶς διέκριναν μόνον ὅ,τι εὑρίσκετο ἐμπρὸς εἰς τὰ πόδια τους καὶ ἐνδιεφέροντο μόνον πῶς τὰ ἰδικά τους πράγματα θὰ εὑρίσκωνται εἰς ἀσφάλεια, δὲν ἐπροχωροῦσαν ὅμως μακρύτερα καὶ οὔτε εἶχαν τὴν δύναμι νὰ συλλάβουν ἢ νὰ πράξουν κάτι σπουδαῖο καὶ μεγαλόπνοο, ἐκεῖνος ἀντιθέτως, ἐνῷ εἰς τὶς ἄλλες περιπτώσεις ἀκολουθοῦσε τὰ παραδεδομένα, εἰς τὸ ζήτημα ὅμως αὐτὸ δὲν τηρεῖ τὴν ἴδια πορεία. Ἀλλ ἀφοῦ ὕψωσε τὴν κεφαλὴ πρὸς τὰ ἄνω καὶ ἔρριψε γύρω τὸ βλέμμα τῆς ψυχῆς του, ὅλην τὴν οἰκουμένην, εἰς ὅσην ἔφθασε τὸ χριστιανικὸ κήρυγμα τῆς σωτηρίας, ἐθεώρησεν ὡς ἰδική του ὑπόθεσι. Διότι ἔβλεπε τὴν μεγάλη τοῦ Θεοῦ κληρονομία τὴν ὁποίαν Ἐκεῖνος μὲ τὴν διδασκαλία Του, τὶς ἐντολές Του καὶ τὸ πάθος Του ἔσωσε καὶ κατέστησε ἰδιαίτερο κτῆμα καὶ περιουσία Του, τὸ ἔθνος τὸ ἅγιον καὶ ἀφιερωμένον εἰς τὸν Θεόν νὰ εὑρίσκεται εἰς ἀθλίαν κατάστασι καὶ νὰ ἔχη διαιρεθῆ εἰς ἄπειρο πλῆθος διδασκαλιῶν καὶ αἱρέσεων, καὶ τὴν ἄμπελον ἐκείνην ἡ ὁποία ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο, ἀπὸ τὴν ἀσεβῆ δηλαδὴ καὶ σκοτεινὴ ἄγνοια, μετεφέρθη καὶ μετεφυτεύθη, καὶ εἶχε λάβει τρομακτικὸ κάλλος καὶ μέγεθος, ὥστε νὰ καλύψη ὅλην τὴν γῆ καὶ νὰ ἀνέλθη ὑψηλότερα καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὄρη καὶ τοὺς κέδρους νὰ ἔχη τώρα κακοποιηθῆ καὶ διαρπασθῆ ἀπὸ τὸν ἀπαίσιο καὶ ἄγριο κάπρο, τὸν διάβολο. Ἐνώπιον, λοιπόν, 3

4 αὐτῆς τῆς ἀθλίας καταστάσεως, ἐθεώρησε ὅτι δὲν ἦτο ἀρκετὸ νὰ θρηνῆ σιωπηρῶς τὴν συμφορὰ ἀλλ ὤφειλε καὶ αὐτὸς νὰ βοηθήση, καθ οἱονδήποτε τρόπο, καὶ νὰ συμβάλη εἰς τὸν ἀγώνα. Τὴν βαρεία, λοιπόν, καὶ ἐπίμοχθον αὐτὴν διακονίαν, ὁ ὅσιος Νίκων ἀνέλαβε μὲ ἄκαμπτο καὶ καταπόνητο ζῆλο. Ἐν τῇ τῆς Κρήτης νήσῳ. Δὲν ἦσαν ὀλίγες οἱ περιοχὲς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ὁπού ἐδέχθησαν τὴν ἐπίσκεψί του. Ὅλες, ὅμως, τὶς ἐγκατέλειψε, ἐπειδὴ ἐν τῇ τῆς Κρήτης νήσῳ θείᾳ γάρ τις νεῦσις ἐκάλει αὐτόν. Ἐδῶ, τὸ ἔργο του ἦτο ἀκανθῶδες, διότι ἡ κατάστασις τὴν ὁποίαν εὑρῆκε, δὲν ἦτο καθόλου εὐχάριστος. Οἱ ἄραβες κατακτηταί, ἀπὸ τὸ 824 μ.χ. ὁπού ἐπραγματοποίησαν τὴν ἅλωσι τῆς νήσου, προσεπάθουν νὰ ἐπιβάλουν τὴν δεισιδαίμονα πλάνη τους, ἔχοντας ἐπηρεάσει ποικιλοτρόπως τοὺς κατοίκους. Τὴν 7η Μαρτίου τοῦ 961, ὅμως, ὁ στρατηγὸς Νικηφόρος Φωκᾶς κατέλαβε τὸν Χάνδακα (Ἡράκλειο), μετὰ ἀπὸ ὀκτάμηνο πολιορκία. Κατὰ τὴν διάρκεια αὐτήν, ἐστάλη πλησίον του, ὑπὸ τῶν Γερόντων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης, ὁ ὁποῖος καὶ συμπαρίστατο εἰς τὸν στρατηγὸ μὲ εὐχὰς βοηθοῦσας αὐτῷ. Ὁ Φωκᾶς, ἀφοῦ ἀπελευθέρωσε πολὺ εὔκολα ὁλόκληρο τὴν Κρήτη, κατέβαλε ἰδιαιτέρα μέριμνα γιὰ τὸν ἐπανευαγγελισμὸ τῆς νήσου. Ὁ ὅσιος Ἀθανάσιος, ἐντὸς τοῦ ἰδίου ἔτους, ἐπέστρεψε εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος. Πολὺ πιθανόν, ὁ Φωκᾶς νὰ συγκατετέθη εἰς τὴν ἀναχώρησί του, ἐπειδὴ ἤδη, ὁδηγούμενος ὑπὸ τῆς Προνοίας τοῦ Θεοῦ, ὃς θέλει πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν, εἶχε καταφθάσει εἰς τὴν νῆσο ὁ ὅσιος Νίκων τοὺς κεκακωμένους διδάξαι. Ἡ ἀντίδρασις, ὅμως, καὶ ὁ θόρυβος ἐναντίον αὐτοῦ καὶ τοῦ κηρύγματος τῆς μετανοίας ἦτο μεγάλης καὶ εὐρείας ἐκτάσεως, ἀλλ ὁ Ὅσιος οὐδέποτε ἀπεθαρρύνθη ἢ ἐπτοήθη. Ὁ Κύριος ἐδυνάμωνε τὸν δοῦλον Του καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τὸν ἐφώτιζε καὶ τὸν ἐπαρηγοροῦσε. Αὐτὸς ὑπέμενε ταπεινῶς καὶ ἀγογγύστως τὴν ἐναντίον του ὀργὴ τῶν ἐξισλαμισθέντων χριστιανῶν. Τέλος, ὁ μαινόμενος ἐκεῖνος ὄχλος, ὁ βουλόμενος αὐτὸν ἀνελεῖν, ὑπεχώρησε κατενύγη καὶ συνετρίβη. Ἡ καθαρὰ πολιτεία του καὶ ἡ πολλὴ τῆς ἀρετῆς του περιουσία, μαζὶ μὲ τὸ πλῆρες σοφίας καὶ χάριτος κήρυγμα τῆς μετανοίας, ἐφώτισαν τὸν νοῦ τους καὶ συνέτισαν τὶς καρδίες τους, ὥστε τὰ πρώην ἐχθρικά τους αἰσθήματα νὰ μεταστραφοῦν εἰς συμπάθεια καὶ ἀγάπη πρὸς τὸ καλὸ καὶ τὴν ἀρετή, καὶ εἰς προκοπὴ καὶ αὔξησι τῆς ἀληθοῦς πίστεως. Εἰς τὴν Κρήτη, ὁ ὅσιος Νίκων, ἔμεινε συνολικῶς ἑπτὰ χρόνια. Φαίνεται ὅτι ἔδρασε κυρίως εἰς τὴν περιοχὴ τῆς Γόρτυνος, ἴσως ἐπειδὴ ἄλλοι μοναχοί, ὅπως ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ξένος, ἐκήρυτταν εἰς τὶς ἄλλες περιοχές. Πάντως, τὸ ἰδικὸ του ἔργο ὑπερέβη ὅλων τῶν ἄλλων καὶ ἐσφράγισε σταθερὰ τὴν μελλοντική, κατὰ Χριστόν, προκοπὴ τῶν Κρητῶν. Εἰς τὴν τοῦ Πέλοπος. Τὸ 968 μ.χ. ὁ ὅσιος Νίκων ἔπλευσε εἰς τὴν Ἐπίδαυρο, καὶ μετὰ ἀπὸ σύντομο ἐπίσκεψι εἰς τὴν Ἀθήνα, τὴν Εὔβοια καὶ τὴν Θήβα, ὅπου δι ὅλης τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας ἐβόα τὸ Μετανοεῖτε, ἐπορεύθη πρὸς τὴν Πελοπόννησο, ἡ ὁποία εἶχε πολλὰ ὑποφέρει ἀπὸ τὶς ἐπιδρομὲς τῶν ἀλλοφύλων. Ἦλθε κατ ἀρχὰς εἰς τὴν Κόρινθο καὶ 4

5 ὡς τοῦ Ἄργους καὶ αὐτοῦ Ναυπλίου ἐπέβη. Κατόπιν πρὸς Μαΐνην παρεγένετο, κακεῖθεν πρὸς Καλαμάταν μετέβη, πρὸς Κορώνην, Μεθώνην, φθάνοντας μέχρι καὶ τὴν Κυπαρισσία, πλήθη ἄπειρα πρὸς μετάνοιαν ὁδηγήσας. Τέλος, κατευθύνθη πρὸς τὴν Σπάρτη, ὅπου ἐγκατεστάθη καὶ διέμεινε τὸ ὑπόλοιπον τοῦ βίου του. Ἡ Σπάρτη, τὴν ἐποχὴ αὐτήν, ἦτο μεγάλο ἐμπορικὸ κέντρο, μὲ ἀνεπτυγμένη βιοτεχνία, κτηνοτροφία καὶ γεωργία, μὲ ἀρκετὰ μεγάλη οἰκονομικὴ εὐμάρεια, σημαντικὸς σταθμὸς μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως. Ὅμως, τὰ φαινόμενα τῆς διαδεδομένης ληστείας, τῆς ἁρπαγῆς καὶ τῆς λεηλασίας, τῆς κλοπῆς καὶ τοῦ φθόνου δὲν ἦσαν καθόλου σπάνια, συνοδευόμενα μάλιστα καὶ ἀπὸ τὶς φαυλότητες καὶ βιαιότητες τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων καὶ τῶν ἰσχυρῶς κρατούντων. Γενικῶς δέ, τὸ πατροπαράδοτο σέβας τῶν χριστιανῶν κατηυθύνετο ὑπὸ τῶν ἀλαζόνων παροικούντων, ξένων καὶ ἐντοπίων, καὶ τῆς ἀδιστάκτου καὶ καιροσκόπου, μεγάλης ἑβραϊκῆς κοινότητος τῆς Σπάρτης. Ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Θεόπεμπτος, ὁ Ἀθηναῖος, παρὰ τὶς φιλότιμες προσπάθειές του, ἀδυνατοῦσε νὰ συγκινήση τοὺς χριστιανοὺς τοῦ ποιμνίου του, οἱ ὁποῖοι φαίνεται ὅτι πρὸ πάντων ἀπέβλεπαν εἰς τὰ ποικίλα ἐμπορικὰ καὶ οἰκονομικά των ὀφέλη. Ἀλλὰ καὶ ἐδῶ, ὅπως καὶ εἰς τὴν Κρήτη, ὁ ἡρωικὸς βίος καὶ ἡ ἀκεραιότης τῆς πολιτείας τοῦ προφήτου τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ κήρυκος τῆς ἐρχομένης Βασιλείας, διὰ τῆς ὑποδείξεως ὁδοῦ ἀρίστου τῆς μετανοίας, ἐξετάραξαν τὰ λιμνάζοντα ὕδατα τῆς χριστιανικῆς συνειδήσεως τῶν Λακεδαιμονίων, ἐθέρμαναν τὶς ἀπολιθωμένες καρδίες τους καὶ κατένυξαν τὴν ἐπηρμένην ὀρφύν τους. Γοητευμένοι ἀπὸ τὸ ἀναρίθμητο πλῆθος τῶν θαυμαστῶν του σημείων, ἀπὸ τὸ προορατικό του χάρισμα καὶ τὴν πρὸς Θεὸν οἰκείωσι καὶ παρρησία του, ἐπέστρεψαν ἐν μετανοίᾳ εἰς τὴν Ἐκκλησία καὶ ἄρχισαν νὰ ἀφοσιώνονται εἰς τὴν λατρεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑλική τους εὐμάρεια ἐτέθησαν μεγαλοψύχως εἰς τὴν διάθεσι τοῦ Ὁσίου. Ἡ, κατόπιν προτροπῆς τοῦ Ὁσίου, ἐξ αὐτῶν τῶν κρηπίδων ἀνέγερσις τοῦ μεγαλοπρεποῦς ναοῦ τοῦ Σωτῆρος καὶ Δεσπότου τῶν ἁπάντων, τοῦ μετέπειτα Καθολικοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς ὁσίου Νίκωνος, μαρτυρεῖ τὴν μεταστροφὴ τῶν Σπαρτιατῶν εἰς τὴν κατὰ Χριστὸν πίστιν καὶ εὐσέβειαν. Ἡ Λακεδαίμων, ἡ ὁποία χάρις εἰς τὴν παρουσία του ἀνεδείχθη εὐδαίμων, περισσότερο τώρα, παρὰ κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Λυκούργου, ποτὲ δὲν ἐλησμόνησε τὶς παραινέσεις τὶς ὁποῖες ἀπηύθυνε ὅτε ἔμελλε πρὸς τὸν Θεὸν ἐκδημεῖν. «Τὴν ἀληθινὴν ταπείνωσιν ἐκθύμων ἀσπάζεσθε, παρεκάλει ὁ Ὅσιος, καὶ τῆς εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὸν πλησίον ἀγάπης ἀνολιγώρως ἔχεσθε.» Ἅπας ὁ λαός, ὡς μελισσῶν σμῆνος, συνηθροίσθη προσκυνῆσαι τὴν τιμίαν σορὸν τοῦ μάκαρος καὶ τῷ ἐξ αὐτῆς βλύζοντι θείῳ μύρῳ ἐπιχρισθῆναι, εἰς ἁγιασμὸν καὶ νόσων ἀλεξιτήριον καὶ τοῦ πονηροῦ δαίμονος ἀπαλλαγήν. Ἔκτοτε, τὶς καθ ἑκάστην τοῦ Ὁσίου θαυματουργίες ἀπολαμβάνοντες, τὶς ὑπὲρ τὴν πληθὺν τῶν ἀστέρων καὶ τὴν παράλιον ψάμμον, λυτρωμένοι ἀπὸ τὰ παντοδαπὰ δεινά, ἀναχωροῦν δοξάζοντες τὸν Θεὸν καὶ γεραίροντες τὸν Τούτου θεράποντα. Ἔχοντες πλέον αὐτόν, αἰσθητῶς, σωτῆρα καὶ ρύστην καὶ θερμὸν ἀντιλήπτορα, δὲν παραλείπουν ταῖς δι ἔτους τιμαῖς καὶ πανηγύρεσι τὴν πρὸς τὸν Ἅγιον πίστιν ἀφοσιοῦσθαι, κατὰ τὴν πάνσεπτο δημοτελῆ ἑορτὴ τῆς ἱερᾶς κοιμήσεως τοῦ τρισμάκαρος τῇ κϛ Νοεμβρίου, χάρις εἰς τὴν ὁποίαν ἐγράφη καὶ ὁ Βίος του. 5

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985)

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ

ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ + ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΑ ΠΑΘΗ Α1) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ Α2) ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ Α3) ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ Β ΜΕΡΟΣ: Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Β1) ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΕΡΑ / ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Η ΝΟΕΡΑ / ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ Íïåñá ðñïóåõ ç 1 Η ΝΟΕΡΑ / ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ Περί νοερᾶς προσευχῆς Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης (Προηγούμενος Ἱ. Μ. Φιλοθέου). Ψυχή - Νους - Νοερά προσευχή Πνευματικές ανταύγειες από το Άγιον Όρος Η ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, «Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!»

Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, «Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!» 1 + ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ι Ο Ν Π Α Σ Χ Α 2 0 1 5

Α Γ Ι Ο Ν Π Α Σ Χ Α 2 0 1 5 διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 13 ο - Ἀπρίλιος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΙΕΡ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑΣ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜ. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 751 Παῦλος: Ἀπόστολος τῆς Ἀγάπης Ἡ Δικαιοσύνη στὴ διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Τὸ ἰατρικὸ λειτούργημα καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου. Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου. Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο πδ Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο Πνευματική Διακονία Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα Πρεσβυγενῆ

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξα Μηνύματα Περιοδική Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἔτος Β Τεῦχος 30 Ἰανουάριος - Μάρτιος 2011

Ὀρθόδοξα Μηνύματα Περιοδική Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἔτος Β Τεῦχος 30 Ἰανουάριος - Μάρτιος 2011 Ὀρθόδοξα Μηνύματα Περιοδική Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἔτος Β Τεῦχος 3 0 Ἰανουάριος - Μάρτιος 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

πειραϊκηʹ εκκλησια ʹ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΟΣ 24ο ΤΕΥΧΟΣ 258 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 3,5 ἀφιέρωμα Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

πειραϊκηʹ εκκλησια ʹ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΟΣ 24ο ΤΕΥΧΟΣ 258 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 3,5 ἀφιέρωμα Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης εκκλησια ʹ πειραϊκηʹ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΟΣ 24ο ΤΕΥΧΟΣ 258 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 3,5 ἀφιέρωμα Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης πειραϊκη εκκλησια ʹ ʹ Ἐπὶ φίλῳ σου Χριστέ, δάκρυα ῥαίνεις

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ κατὰ Θεὸν Ἀγῶνες καὶ τὰ Θαυμαστὰ Παλαίσματα τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου Ἁγίου Γλυκερίου ἐν Ρουμανίᾳ (1891-1985)

Οἱ κατὰ Θεὸν Ἀγῶνες καὶ τὰ Θαυμαστὰ Παλαίσματα τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου Ἁγίου Γλυκερίου ἐν Ρουμανίᾳ (1891-1985) Οἱ κατὰ Θεὸν Ἀγῶνες καὶ τὰ Θαυμαστὰ Παλαίσματα τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου Ἁγίου Γλυκερίου ἐν Ρουμανίᾳ (1891-1985) Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Οἱ κατὰ Θεὸν Ἀγῶνες καὶ τὰ Θαυμαστὰ Παλαίσματα τοῦ Ὁμολογητοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΤΟΣ 11 ο ΤΕΥΧΟΣ 60 ο ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως Ἦχος δ. Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, χαροποιήσας τούς Μαθητάς τῇ ἐπαγγελίᾳ

Διαβάστε περισσότερα

«Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε»

«Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε» «Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε» Ο ἱ ἅγιοι Πατέρες ὥρισαν καθ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς -περίοδο ἔντονης προσευχῆς καὶ αὐστηρῆς νηστείας - νὰ διαβάζεται σ ὅλες τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες στὴν Ἐκκλησία,

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 14 ΕΤΟΣ 4 ο 2009

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 14 ΕΤΟΣ 4 ο 2009 «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 14 ΕΤΟΣ 4 ο 2009 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2589

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΑΣ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΜΑΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ

Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΑΣ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΜΑΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου Τό μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΑΣ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΜΑΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εἰσαγωγικά... 4 Ἡ ἀναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ. ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 1 ο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ. ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 1 ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 1 ο ΝΕΑΠΟΛΙΣ 2013 > Εκδίδεται προνοία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου Τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀπ. Βαρνάβα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 2ο? τεῦχος 4o? Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2009 Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις τὶς ἀποδείξεις, ἀλλὰ ἄρχισε νὰ καταπολεμεῖς τὰ πάθη σου. Blaise

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 12 ον, Ιούλιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Σ Ε Ρ Β Ι Ω Ν Κ Α Ι Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ

Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Σ Ε Ρ Β Ι Ω Ν Κ Α Ι Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Σ Ε Ρ Β Ι Ω Ν Κ Α Ι Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Δεκέμβριος 1997 Δεκέμβριος 2007, Δέκα χρόνια ἀπό τήν εἰς Κύριον ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερβίων καί Κοζάνης κυροῦ Διονυσίου Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ἔτος ΙΔ. Μάϊος 2010 ἀρ. 134 Διανέμεται δωρεὰν «Οὗ γὰρ εἰσι δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ. ιη 20) «ΑΡΚΕΙ ΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ὅρος «καταναλωτικά ἀ-

Ο ὅρος «καταναλωτικά ἀ- «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 25 ΕΤΟΣ 7 ο 2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εἶναι ἐπιτακτική σήμερα, περισσότερο

Εἶναι ἐπιτακτική σήμερα, περισσότερο «ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ IA 2011 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 58-59 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 7 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ - Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΝ «ΑΙΧΜΑΛΩΣΙᾼ»

Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΝ «ΑΙΧΜΑΛΩΣΙᾼ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πολὺ συχνὰ ἀκοῦμε νὰ λέγεται ἀπ ἄλλους -ἂν δὲν τὸ λέμε κι

Πολὺ συχνὰ ἀκοῦμε νὰ λέγεται ἀπ ἄλλους -ἂν δὲν τὸ λέμε κι «Ὁ κόσμος εἶναι κακός!... Πολὺ συχνὰ ἀκοῦμε νὰ λέγεται ἀπ ἄλλους -ἂν δὲν τὸ λέμε κι ἐμεῖς οἱ ἴδιοι- ὅτι: «ὁ κόσμος εἶναι κακός. Εἶναι πολὺ κακός! Ὁ Θεὸς νὰ σὲ φυλάη!...» Καὶ εἶναι γεγονὸς ὅτι σήμερα ὑπάρχει

Διαβάστε περισσότερα