ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ Άρθρο 0801: Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις που αναπτύσσονται στο Κεφάλαιο αυτό αναφέρονται στον Αρχηγό Στόλου και τους ιοικητές των µεγάλων ιοικήσεων του Π.Ν. ισχύουν όµως και δια τις Ανεξάρτητες ιοικήσεις ξηράς προσαρµοζόµενες αναλόγως µε τις ειδικές κατά περίπτωση συνθήκες. Άρθρο 0802: Εξουσία του ιοικητού Η στρατιωτική εξουσία του ιοικητού ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως ασκείται σε κάθε πρόσωπο, στρατιωτικό ή µη, το οποίο υπηρετεί ή επιβαίνει σε µονάδες που είναι υπό τις διαταγές του, ακόµη και µε την ιδιότητα του επιβάτου. Άρθρο 0803: Κατανοµή των µονάδων στις ιοικήσεις Η ιοικητική ιοίκηση των πλοίων και Ελικοπτέρων του Π.Ν. µεταβιβάζεται στους ιοικητές µε ιαταγή του ΓΕΝ που εκδίδεται ετησίως ή εκτάκτως όταν χρειασθεί. Στην ιαταγή αυτή καθορίζονται η κατανοµή των µονάδων στις ιοικήσεις, η κατάσταση ετοιµότητος αυτών, η κατά τύπους πλοίων ή ελικοπτέρων διαθεσιµότης, το επίπεδο επανδρώσεώς τους, το µόνιµο αγκυροβόλιο των πλοίων ως και τα πλοία έδρας των ιοικητών. Άρθρο 0804: Οργάνωση της Ναυτικής υνάµεως Ο ιοικητής οργανώνει την Ναυτική ύναµη µε βάση τις γενικές αρχές των ιατάξεων των Κεφαλαίων 02, 03, 04, 05 και 07 και τις ειδικές διατάξεις οι οποίες καθορίζονται στο Βο Μέρος των ιατάξεων Π.Ν.

2 Άρθρο 0805: Επιχειρησιακή Εκπαίδευση της Ναυτικής υνάµεως 1. Ο ιοικητής της ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως έχει την ευθύνη δια την επιχειρησιακή εκπαίδευση αυτής. 2. Επιχειρησιακή εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που αναπτύσσει, διατηρεί και βελτιώνει την επιχειρησιακή ετοιµότητα συστηµάτων, µονάδων και ατόµων. Ειδικά δια την Ναυτική ύναµη, η επιχειρησιακή εκπαίδευση: α. Επιδιώκει την εξασφάλιση υψηλού βαθµού επιχειρησιακής ετοιµότητος του συνόλου του προσωπικού και των συστηµάτων µιάς µονάδος, της µονάδος ως µαχίµου οντότητος και της Ναυτικής υνάµεως ως επιχειρούντος συνόλου. β. Πρέπει να συντελείται µε γνώµονα την δυνατότητα ικανοποιήσεως των αποστολών που απορρέουν από τα σχέδια και τις µορφές της απειλής. γ. Περιλαµβάνει τις ασκήσεις εν όρµω και εν πλω, την εκπαίδευση και εξάσκηση επί των µονάδων ή σε ειδικές εκπαιδευτικές ευκολίες στην ξηρά, την σύντονη εκπαίδευση και τους πλόες µαχητικής ικανότητος ως και κάθε µορφής εκπαίδευση κατά τον πλού. 3. Ο προγραµµατισµός της επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως και ο συντονισµός των θεµάτων που αφορούν σε αυτήν και την συνεργασία µε τους άλλους κλάδους των Ενόπλων υνάµεων κατευθύνεται από το ΓΕΝ, το οποίο εκδίδει το ετήσιο Πρόγραµµα Επιχειρησιακής Εκπαιδευτικής ραστηριότητος του Π.Ν. Στο πρόγραµµα αυτό καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι υποβαλλόµενες απαιτήσεις επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως των ιοικήσεων, µέσα στα πλαίσια των διατιθεµένων µέσων, ευκολιών και αναλώσεων (καυσίµων, πυροµαχικών, υλικών) και επιδιώκεται η καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση χρόνου και µέσων. 4. Στα πλαίσια της αρµοδιότητός του διά την επιχειρησιακή εκπαίδευση των ιοικήσεων και µονάδων του ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως: α. Εξετάζει και διαµορφώνει τις απαιτήσεις επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως επιδιώκων την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου αυτής και προτείνει την εκµετάλλευση κάθε δυνατότητος για βελτιώσεις και θεραπεία τυχόν αδυναµιών. β. Εκδίδει, υλοποιεί και ελέγχει τα προγράµµατα για την επιχειρησιακή εκπαίδευση µε βάση τον ετήσιο προγραµµατισµό του ΓΕΝ. γ. Εκδίδει κατά την κρίση του και υλοποιεί τα προγράµµατα συντόνου εκπαιδεύσεως καθώς και εκείνα που έχουν αποφασισθεί από το ΓΕΝ. δ. ιευθύνει ή παρακολουθεί τις ασκήσεις στις οποίες συµµετέχει το σύνολο της Ναυτικής υνάµεως.

3 ε. Παρακολουθεί και ελέγχει τις ασκήσεις των ιοικήσεών του. στ. Επιδιώκει, µετά από κάθε άσκηση, την διενέργεια συζητήσεως επί των πρώτων εντυπώσεων, την κριτική και την ανάλυση κάθε ασκήσεως, ώστε να αξιοποιούνται τα συµπεράσµατα διά διορθώσεις και βελτιώσεις. ζ. Εκδίδει τα προγράµµατα εκπαιδεύσεως, εν όρµω, παρακολουθεί και ελέγχει τα προγράµµατα των ιοικήσεών του και απαιτεί από τους υφισταµένους του ορθή και πλήρη εκµετάλλευση του χρόνου δια την εν όρµω εκπαίδευση. η. Υποβάλλει αναφορές σε καθορισµένα διαστήµατα δια την συντελεσθείσα εκπαίδευση και προτείνει µέτρα για βελτιώσεις. Άρθρο 0806: Εποπτεία επί των µονάδων 1. Ο ιοικητής ασκεί την εποπτεία του επί των ιοικήσεων και µονάδων σύµφωνα µε το πνεύµα των προβλεποµένων στο άρθρο Ειδικώτερα εκτελεί κατά την κρίση του ετήσιες και έκτακτες επιθεωρήσεις και ελέγχους µαχητικής ικανότητος ιοικήσεων και µονάδων του. Άρθρο 0807: Υπηρεσία Αξιωµατικών και πληρωµάτων 1. Ο ιοικητής Ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως ρυθµίζει την υπηρεσία των Αξιωµατικών και των Πληρωµάτων στη Ναυτική ύναµη. Κατά το δυνατόν η υπηρεσία ρυθµίζεται κατά οµοιόµορφο τρόπο δια τα πλοία του αυτού τύπου, τα ευρισκόµενα κάτω από τις ίδιες συνθήκες. 2. Σχετικά µε την εν όρµω υπηρεσία καθορίζει τα ακόλουθα: α. Το ωράριο εργασίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές του ΓΕΝ και τον πίνακα εσωτερικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις οδηγίες του σχετικού Κεφαλαίου των ιατάξεων Π.Ν. β. Τον τρόπο προσωρινής αναπληρώσεως των Κυβερνητών. γ. Τον αριθµό κατά είδος των φυλακών Αξιωµατικών που πρέπει να τηρείται από κάθε ιοίκηση και τύπο πλοίων. δ. Την εκτέλεση φυλακών εν πλω σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο κατά την παραµονή των πλοίων εν όρµω.

4 3. ύναται να εξουσιοδοτεί ιοικητή ή αρχαιότερο Κυβερνήτη µικρών πλοίων της Ναυτικής υνάµεως πρυµνοδετηµένων ή παραβεβληµένων πλησίον αλλήλων στο µόνιµο αγκυροβόλιο, όπως ορίζει Αξιωµατικό Φυλακής κοινό δια περισσότερα από ένα πλοία. Άρθρο 0808: Σκοπούν πλοίο 1. ια την αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγόντων περιστατικών οργανώνεται φυλακή σκοπούντος πλοίου από εν ενεργεία πλοία της Ναυτικής υνάµεως. 2. Η υπηρεσία σκοπούντος οργανώνεται από τον Αρχηγό µεταξύ των πλοίων εκάστης των ιοικήσεων Οµάδων πλοίων από τις οποίες αποτελείται η Ανεξάρτητη Ναυτική ύναµη. Η σειρά σκοπούντος πλοίου κάθε υποτεταγµένης ιοικήσεως ορίζεται από το ιοικητή της εκτός αν άλλως διαταχθεί από τον Αρχηγό. 3. Όταν τα εν ενεργεία πλοία µιάς ιοικήσεως είναι λιγότερα από τρία, εκτελούν φυλακές ως εάν ήταν τρία. Οι υπόλοιπες ηµεροµηνίες µένουν κενές. Η διάταξη αυτή ισχύει µόνο στην περίπτωση κατά την οποία τα πλοία ορµούν στο µόνιµο αγκυροβόλιο. 4. Η εναλλαγή των σκοπούντων βασίζεται σε σύστηµα 24ώρου φυλακής το οποίο δύναται να µεταβάλλεται κατόπιν διαταγής ΓΕΝ σε σύστηµα βασιζόµενο σε φυλακές µεγαλυτέρας διαρκείας δια ορισµένους τύπους πλοίων. 5. Το σκοπούν έχει ετοιµότητα να αναλάβει οποιαδήποτε αποστολή στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και κυρίως αποστολές ερεύνης, διασώσεως και παροχής βοηθείας. 6. Παραλλήλως το σκοπούν πλοίο εν όρµω, σε αγκυροβόλιο ή λιµένα ή όρµο µε συνορµούντα πλοία, εξασφαλίζει, αναλόγως προς την γενική ετοιµότητα της υνάµεως, τις ακόλουθες υπηρεσίες, συµµορφούµενο µε τις ειδικές οδηγίες του ιοικητού της Ναυτικής υνάµεως: α. Την επαγρύπνηση ασφαλείας της περιοχής του αγκυροβολίου. β. Την επαγρύπνηση του αγκυροβολίου εναντίον στόχων αέρος, επιφανείας, υποβρυχίων, µε φυλακή λειτουργίας των εντοπιστικών του συστηµάτων, εκτός αν αυτή έχει ανατεθεί σε άλλο ή άλλα πλοία του αγκυροβολίου. γ. Την επαγρύπνηση στη συνεννόηση. δ. Την συνεχή φυλακή ακροάσεως διεθνών δικτύων κινδύνου.

5 ε. Την ανάληψη αµέσων ενεργειών σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. στ. Την παροχή βοηθείας σε πλοία και πλωτά µέσα. ζ. Την τήρηση της τάξεως και ναυτονοµία στην ξηρά. η. Την διάθεση και τον συντονισµό των πλωτών µέσων δια τις ανάγκες της Ναυτικής υνάµεως. θ. Τον συντονισµό επάρσεως - υποστολής της Σηµαίας και των στολισµών. ι. Τα καθήκοντα φυλακής Ιατρού. ια. Την εκτέλεση εφοδειών ετοιµότητος µετά από διαταγή του ιοικητού. 7. Κατά την εκτέλεση φυλακής σκοπούντος εντός του µονίµου αγκυροβολίου το σκοπούν πλοίο εξασφαλίζει εκείνες εκ των υπηρεσιών της προηγουµένης παραγράφου 6 ή και επιπρόσθετες άλλες όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διαταγές της ιοικήσεως του και στις µόνιµες οδηγίες του ιοικητού του µονίµου αγκυροβολίου. 8. Η ετοιµότης του προσωπικού του σκοπούντος πλοίου, πλην αντιθέτου διαταγής του Ανεξαρτήτου ιοικητού, είναι άµεσος. Ο Κυβερνήτης, οι Αξιωµατικοί και το πλήρωµα είναι ένδον. 9. Η ετοιµότης µηχανών που τηρείται από τα σκοπούντα πλοία καθορίζεται σε Μόνιµη ιαταγή του ΓΕΝ. Σε αυτή επίσης ρυθµίζονται: α. Οι τύποι των πλοίων που εκτελούν καθήκοντα σκοπούντος. β. Οι περιπτώσεις εξαιρέσεως πλοίων από την φυλακή σκοπούντος. γ. Ο τρόπος ασκήσεως επιχειρησιακού ελέγχου του σκοπούντος. Άρθρο 0809: Συνδροµή του Π.Ν. σε κοινωνικά έργα. Ο Αργηγός ή Ανεξάρτητος ιοικητής µεριµνά διά την ετοιµότητα των Ναυτικών και αεροναυτικών δυνάµεων και Υπηρεσιών του, σύµφωνα µε τα ισχύοντα σχέδια και διαταγές του ΓΕΝ, διά την συνδροµή του Π.Ν. σε κοινωνικά έργα: α. Επί προγραµµατισµένης βάσεως, όπως είναι η υδροδότηση άνυδρων νήσων ή άλλες εγκεκριµένες από το ΓΕΝ συναφείς αποστολές.

6 β. ια την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών όπως µεταφοράς ασθενών, εκτάκτων αναγκών της χώρας σε περιπτώσεις σεισµών, πληµµυρών, συµφορών εν γένει. Ιδιαίτερα διά την αντιµετώπιση των πυρκαϊών υπαίθρου τηρούνται οι καθοριζόµενες από το ΓΕΝ ετοιµότητες από κατάλληλες υπηρεσίες και πλοία, πέραν των συνήθων σκοπούντων, ειδικώς κατά την θερινή περίοδο. Άρθρο 0810: Υπηρεσία Ιατρού. 1. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως οργανώνει την υπηρεσία Ιατρού από τους υγειονοµικούς Αξιωµατικούς που υπηρετούν στις υπό τις διαταγές του µονάδες. Στην περίπτωση που οι Υγειονοµικοί Αξιωµατικοί δεν επαρκούν, η υπηρεσία Ιατρού συµπληρώνεται από στρατευµένους Υπαξιωµατικούς ή Ναυτοδιόπους που έχουν αναγνωρισµένο πτυχίο. 2. Στο µόνιµο αγκυροβόλιο η υπηρεσία Ιατρού είναι δυνατόν να συνδυάζεται µε την αντίστοιχη του Ναυτικού Νοσοκοµείου ή Θεραπευτηρίου που υπάρχει στην περιοχή, µετά από συνεννόηση των οικείων ιοικητών. 3. Ο Ιατρός Υπηρεσίας παραµένει στο πλοίο ή την Υπηρεσία του επί 24ωρον και µεταβαίνει όπου ζητούνται οι υπηρεσίες του. Άρθρο 0811: Επικοινωνία µετά της ξηράς ή µεταξύ πλοίων. 1. Ο ιοικητής της ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως µε διαταγή του εγκρίνει και ρυθµίζει την ελεύθερη επικοινωνία των πλοίων µε την ξηρά και µεταξύ τους, όταν αυτά καταπλέουν ή ορµούν µακριά από το µόνιµο αγκυροβόλιό τους. 2. Σε περιπτώσεις διενεργείας τελωνειακού ελέγχου, η ελεύθερη επικοινωνία ρυθµίζεται από τον επιχειρησιακό ιοικητή ή από τον διοικητή ο οποίος είναι υπεύθυνος δια την εκτέλεση του ελέγχου. Άρθρο 0812: Άδειες απουσίας. 1. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως δύναται να χορηγεί άδειες απουσίας στο προσωπικό που υπηρετεί υπό τις διαταγές του µε βάση την παρεχοµένη δικαιοδοσία από τις κείµενες διατάξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό Κεφάλαιο 19 των ιατάξεων Π.Ν.

7 2. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως κατευθύνει και εποπτεύει την χορήγηση των κανονικών αδειών του προσωπικού υπό τις διαταγές του κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι όλοι οι υπηρετούντες λαµβάνουν την δικαιούµενη κανονική άδεια, χωρίς να επηρεάζεται η επιχειρησιακή ετοιµότης των µονάδων. 3. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως έχει το δικαίωµα εγκρίσεως, αιτήσεως ανακλήσεως ή περιορισµού ή µη παροχής προγραµµατισµένης αδείας, δια περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που του υποβάλλουν υφιστάµενοί του. Άρθρο 0813: Μεταθέσεις - µετακινήσεις προσωπικού. 1. Τα θέµατα που αφορούν τις µεταθέσεις και γενικά τις µετακινήσεις του προσωπικού αναπτύσσονται στο σχετικό Κεφάλαιο 20 των ιατάξεων Π.Ν. 2. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως εποπτεύει την κανονική εκτέλεση των µεταθέσεων που διετάχθησαν από τις αρµόδιες αρχές µέσα στα καθοριζόµενα από τις σχετικές διαταγές χρονικά περιθώρια. Επιβάλλει το πνεύµα αυτό εις τους υφισταµένους του. Σε εξαιρετική περίπτωση που ειδικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση µεταθέσεως στα χρονικά όρια που έχουν καθορισθεί, το γεγονός πρέπει να αναφέρεται ή γνωστοποιείται στην αρµοδία για τις µεταθέσεις αρχή. Άρθρο 0814: Συγκεντρώσεις ιοικητών και Κυβερνητών. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως προκαλεί συχνές συσκέψεις των ιοικητών και συγκεντρώσεις ιοικητών και Κυβερνητών δια να οµιλήσει, συζητήσει και χαράξει κατευθύνσεις δια θέµατα που αφορούν στην Ναυτική ύναµη. Άρθρο 0815: Ενηµέρωση του Α/ΓΕΝ 1. Ο Αρχηγός ή ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως τηρεί ενήµερο τον Α/ΓΕΝ διά κάθε ζήτηµα που ενδιαφέρει την Ναυτική ύναµη, σύµφωνα µε το πνεύµα του άρθρου 0712 και υποβάλλει τις καθοριζόµενες περιοδικές εκθέσεις και αναφορές προς το ΓΕΝ. 2. Η παρουσίαση σαφούς εικόνας της καταστάσεως της Ναυτικής υνάµεως δι' έλεγχο της προόδου και λήψη υποβοηθητικών µέτρων από το ΓΕΝ γίνεται

8 κυρίως διά των ακολούθων εκθέσεων και αναφορών: α. Της ετησίας εκθέσεως πεπραγµένων του λήξαντος έτους. Σε αυτήν περιλαµβάνεται και συνοπτική, σαφής προσωπική εκτίµηση του ιοικητού διά την αποτελεσµατικότητα των δυνάµεων του προς εκπλήρωση της αποστολής του και ουσιαστικές παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση. β. Της εξαµηνιαίας αναφοράς, δια την συντελεσθείσα επιχειρησιακή εκπαίδευση, στην οποία περιλαµβάνονται τα διδάγµατα και οι προτάσεις δι' απάλειψη τυχόν δυσµενών παραγόντων και αδυναµιών. Άρθρο 0816 : Σχέσεις του ιοικητού µε τις Πολιτικές Στρατιωτικές και Ναυτικές αρχές και τους άλλους ιοικητές Ναυτικών υνάµεων 1. Μετά την παραλαβή των καθηκόντων του, ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως αποκαθιστά και διατηρεί σχέσεις συνεργασίας µέσα στα πλαίσια της αποστολής του, µε τις Πολιτικές και Στρατιωτικές αρχές ξηράς στην περιοχή της έδρας του, ως και µε τους λοιπούς ανεξαρτήτους ιοικητές. 2. Επωφελείται του κατάπλου σε λιµένες εσωτερικού δια την συνεργασία µε τις τοπικές Πολιτικές, Στρατιωτικές και Λιµενικές αρχές επί θεµάτων που αφορούν στο Π.Ν. Ο τρόπος ανταλλαγής των επισήµων επισκέψεων καθορίζεται στο σχετικό Κεφάλαιο 24 των ιατάξεων Π.Ν.. 3. Εάν από αρµόδιες Πολιτικές, Στρατιωτικές ή Αστυνοµικές αρχές µιάς περιοχής αιτηθεί βοήθεια των υπό τις διαταγές του υνάµεων προς τήρηση της δηµοσίας τάξεως και εξασφάλιση της εκτελέσεως των νόµων, ο ιοικητής δύναται να την παράσχει, µόνο µετά προηγουµένη ιεραρχική έγκριση του Υπουργού Εθνικής Αµύνης. Άρθρο: Αλληλογραφία του ιοικητού ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως µετά του ΓΕΝ και των Στρατιωτικών αρχών 1. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως και κάθε ανεξάρτητη απευθείας από το ΓΕΝ ιοίκηση ή Ν. Υπηρεσία αλληλογραφούν απευθείας µε το ΓΕΝ. 2. Το ΓΕΝ γενικώς δια το Π.Ν. και ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως ως και οι ιοικητές των µεγάλων ιοικήσεων µέσα στις ιοικήσεις τους, δύνανται δια διαταγής να επιτρέψουν παρεκκλίσεις από την ιεραρχική διενέργεια της αλληλογραφίας δια θέµατα αναφορών, τρεχούσης φύσεως, επιχειρήσεων, ασφαλείας, µε γνώµονα την ευκολία

9 συνεννοήσεως και τον περιορισµό της αλληλογραφίας. Λεπτοµέρειες δια το θέµα τούτο ρυθµίζει ο Κανονισµός Αλληλογραφίας του Π. Ν. 3. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως έχει το δικαίωµα αλληλογραφίας απ'ευθείας µε τις τοπικές, Πολιτικές και Στρατιωτικές αρχές. Επίσης µε Στρατιωτικές αρχές των άλλων κλάδων των Ε.. µε τις οποίες έχει ρυθµισθεί µέσω του ΓΕΝ συνεργασία, ενώ κατά κανόνα το δικαίωµα της απ' ευθείας αλληλογραφίας προς Υπουργεία και Κυβερνητικές υπηρεσίες, διασυµµαχικές και διπλωµατικές αρχές διατηρείται από το ΓΕΝ και εκχωρείται κατά περίπτωση δια σχετικής εντολής εξουσιοδοτήσεως. Άρθρο: Καθήκοντα ιοικητού ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως προσωρινά υποτεταγµένου. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως, η οποία γίνεται προσωρινά υποτεταγµένη, διατηρεί τις τιµές και τα δικαιώµατά του καθώς και τις αρµοδιότητες στην εσωτερική ιοίκηση της Ναυτικής του υνάµεως. Αρθρο: Αρµοδιότητες των Ναυτικών αρχών ξηράς επί πλοίων που υπάγονται σε αυτές. Οι αρµοδιότητες Ναυτικής αρχής ξηράς επί πλοίων που υπάγονται σε αυτήν είναι εκείνες που καθορίζονται από τις ιατάξεις Π.Ν. και απορρέουν από τη µορφή σχέσεως ιοικήσεως που εγκατεστάθη από την προϊστάµενη αρχή, εκτός εάν τροποποιούνται από ειδικές οδηγίες της ιδίας αυτής προϊστάµενης αρχής. Άρθρο: Ενέργειες του ιοικητού ανεξαρτήτου Ν. υνάµεως σε περίπτωση ατυχήµατος στο υλικό. 1. Στην έννοια του ατυχήµατος περιλαµβάνονται: α. Τα ναυτικά ατυχήµατα όπως πρόσκρουση, προσάραξη, σύγκρουση πλοίου ή απώλεια πλοίου (όταν η απώλεια δεν είναι απόρροια της δράσεως κατά την µάχη). β. Τα αεροπορικά ατυχήµατα όπως αναγκαστική προσγείωση, αναγκαστική προσθαλάσσωση, σύγκρουση, πτώση, απώλεια αεροσκάφους/ελικοπτέρου, όταν αυτά συµβαίνουν από τα ίδια τους µέσα και το ίδιο τους προσωπικό. γ. Βλάβες σε πλοία, αεροσκάφη/ελικόπτερα, ή εγκαταστάσεις ξηράς, από πυρκαιά, διαρροή, έκρηξη πυροµαχικών ή αερίων ή άλλη αιτία, από την χρήση των ιδίων τους µέσων ή του ιδίου τους προσωπικού, οι οποίες βλάβες έχουν σοβαρή επίπτωση στην ετοιµότητα των πλοίων, αεροσκαφών/ ελικοπτέρων, εγκαταστάσεων ξηράς αντιστοίχως ή/και έχουν συνεπιφέρει σοβαρό τραυµατισµό ή θάνατο προσωπικού.

10 2. Πέραν των ανωτέρω ναυτικών και αεροπορικών ατυχηµάτων που θεωρούνται σοβαρά, ο ιοικητής ο οποίος θα προβεί στις κατωτέρω καθοριζόµενες ενέργειες, δύναται να χαρακτηρίσει ατύχηµα βλάβης ως "σοβαρό", µε κριτήριο τις επιπτώσεις της στο προσωπικό, στην ετοιµότητα του πλοίου και στο κόστος και χρόνο δια την αποκατάσταση του υλικού. 3. Σε περίπτωση ατυχήµατος σε πλοίο, αεροσκάφος/ελικόπτερο, ή εγκαταστάσεις ξηράς που υπάγονται σε αυτόν ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως ή ο ιοικητής µεγάλης ιοικήσεως του Π.Ν. προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: α. Αναφέρει τα γεγονότα µε σήµα προς το ΓΕΝ. "β. Ενηµερώνει άµεσα τον Εισαγγελέα του κατά τόπου Ναυτοδικείου για το συµβάν και αναµένει την παραγγελία για τη διενέργεια Ενόρκου Προανακρίσεως. Αν τα αδικήµατα που διαπράττονται από στρατιωτικούς είναι αυτόφωρα ή υπάρχει κίνδυνος να απολεσθούν κρίσιµα στοιχεία για τις συνθήκες του συµβάντος ή πιθανολογείται ότι η καθυστέρηση θα έχει επιπτώσεις στην αποκατάσταση των ζηµιών, διατάσσει τη διενέργεια Ενόρκου Προανακρίσεως χωρίς παραγγελία του Εισαγγελέα για να διερευνηθούν υπάρχουν ποινικές ευθύνες"". Στη περίπτωση όµως αυτή ο Αξιωµατικός που διενεργεί την Προανάκριση, χωρίς προηγούµενη παραγγελία του Εισαγγελέως, υποχρεούται να τον ειδοποιήσει µε το ταχύτερο δυνατόν µέσο και να ενεργήσει σύµφωνα µε τις οδηγίες και εντολές του." ***Η περ.3β αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 14 του Π..80/1998 (Α 74) γ. Ορίζει "επιτροπή πραγµατογνωµοσύνης" από τρία ή πέντε µέλη, της οποίας έργο είναι η υποβολή εκθέσεως προς αυτόν, µε αιτιολογηµένη γνώµη δια τα αίτια του ατυχήµατος. ια την επιτροπήν αυτήν ισχύουν τα ακόλουθα: (1) Η έκθεση της επιτροπής συνοδεύεται από καταθέσεις µαρτύρων, από τα ηµερολόγια πλοίου και µηχανής, από τεχνικές εκθέσεις και στοιχεία, φωτογραφίες και γνωµάτευση αρµοδίων φορέων σχετικά µε τις ζηµιές που προξενήθηκαν ως και τα κατ' εκτίµηση κόστος και χρόνο που απαιτούνται δια την επισκευή. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο ΓΕΝ το ταχύτερο δυνατό µαζί µε την γνώµη του ιοικητού που όρισε την επιτροπή. (2) Πρόεδρος στην επιτροπή ορίζεται Μάχιµος Αξιωµατικός αρχαιότερος του Κυβερνήτου του πλοίου εις το οποίο συνέβη το ατύχηµα (ή των Κυβερνητών των εµπλεκοµένων εις το ατύχηµα πλοίων), ή κατάλληλος Αξιωµατικός δια ατύχηµα εγκαταστάσεων ξηράς ή αεροσκάφους/ελικοπτέρου. (3) Η επιτροπή αυτή, προκειµένου περί ελικοπτέρων ή αεροσκαφών, καλείται "επιτροπή διερευνήσεως", και το έργο της περιγράφεται λεπτοµερώς σε σχετική Μόνιµη ιαταγή του ΓΕΝ.

11 4. Οι ενέργειες της επιτροπής πραγµατογνωµοσύνης γίνονται παράλληλα, αλλά ανεξάρτητα από την προανάκριση. Το έργο της επιτροπής αποσκοπεί, πέραν του εντοπισµού τυχόν αµελείας, στην ουσιαστική έρευνα και µελέτη των αιτίων και συνθηκών του συµβάντος, δια να εξαχθούν τα αναγκαία συµπεράσµατα και να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα που θα αποτρέψουν την επανάληψη παροµοίων ατυχηµάτων. 5. Αν ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως δεν είναι ο αρχαιότερος ιοικητής ή αν κυβερνά ο ίδιος ένα από τα εµπλεκόµενα στο ατύχηµα πλοία, οι ενέργειες που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 3, αναλαµβάνονται από την προισταµένη του αρχή. 6. Στην περίπτωση ατυχήµατος που δεν επιφέρει σοβαρή βλάβη στο υλικό διενεργείται από το πλοίο ή την Ναυτική Υπηρεσία ένορκη διοικητική εξέταση, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά στην προισταµένη αρχή. Η προϊσταµένη αρχή δύναται, κατά την διάρκεια της διενεργείας της ένορκης διοικητικής εξετάσεως ή και µετά την περάτωσή της, κατόπιν νέας εκτιµήσεως, να επαναχαρακτηρίσει το ατύχηµα ως "σοβαρό" και να ενεργήσει όπως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 3. Άρθρο: "Ενέργειες του ιοικητού ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως σε περίπτωση ατυχήµατος προσωπικού ή τελέσεως αξιοποίνων πράξεων.". ***Ο τίτλος αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 15 του Π.. 80/1998 (Α 74) 1. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος προσωπικού που υπηρετεί ή επιβαίνει σε µονάδα υπό την ιοίκηση του, ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής δυνάµεως ή ο ιοικητής µεγάλης ιοικήσεως προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: α. Μεριµνά διά την παροχή της απαιτουµένης περιθάλψεως. β. Αναφέρει µε επείγον σήµα στο ΓΕΝ λεπτοµερή στοιχεία διά το ατύχηµα, ως και τα λεπτοµερή ατοµικά στοιχεία αυτού που το υπέστη. γ. Μεριµνά διά την ενηµέρωση των πλησιεστέρων συγγενών του παθόντος. "δ. Ενηµερώνει άµεσα τον Εισαγγελέα του κατά τόπου αρµοδίου Ναυτοδικείου για το συµβάν και αναµένει την παραγγελία για τη διενέργεια ενόρκου προανακρίσεως. Αν υπάρχει κίνδυνος να απολεσθούν κρίσιµα στοιχεία για τις συνθήκες του ατυχήµατος, διατάσσει τη διενέργεια Ενόρκου Προανακρίσεως. Στην περίπτωση όµως αυτή ο

12 Αξιωµατικός που διενεργεί την προανάκριση, χωρίς προηγούµενη παραγγελία του Εισαγγελέως, υποχρεούται να τον ειδοποιήσει µε το ταχύτερο δυνατόν µέσο και να ενεργήσει σύµφωνα µε τις οδηγίες και εντολές του. Οι ενέργειες αυτές αναλαµβάνονται από το ιοικητή, εφόσον δεν έχουν αναληφθεί από τη Μονάδα του παθόντος"". ***Η περ.δ'αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 15 του Π..80/1998 (Α 74) 2. Σε περίπτωση σοβαράς ασθενείας που προκαλεί ανησυχία, ο ιοικητής ενεργεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις ανωτέρω παραγράφους 1α, 1β και 1γ. 3. Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία (τραυµατισµό, άγνωστη παθολογική αιτία κλπ) ή εξαφάνισης, ο διοικητής προβαίνει στις ενέργειες που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1α, 1β, και 1δ, ενώ οι ενέργειες της ενηµερώσεως των πλησιέστερων συγγενών και οι περαιτέρω απαιτούµενες ενέργειες αναλαµβάνονται από το ΓΕΝ. 4. Εάν ο θάνατος λάβει χώραν στην αλλοδαπή ο ιοικητής ανεξαρτήτου δυνάµεως πληροφορεί περί τούτου και την Ελληνική προξενική αρχή ή εάν δεν υφίσταται τις τοπικές αρχές µε τις οποίες και συνεννοείται διά τα ληπτέα µέτρα αναλόγως των διαταγών που έχουν ληφθεί από το ΓΕΝ διά την ταρίχευση και αποστολή του νεκρού στην Ελλάδα ή την κηδεία του στο εξωτερικό. 5. Σε καιρό πολέµου κάθε ανακοίνωση προς τους πλησιέστερους συγγενείς διά θάνατο, ατύχηµα, ή ασθένεια προσωπικού γίνεται από το ΓΕΝ. "6. Σε περίπτωση τελέσεως από στρατιωτικούς αξιοποίνων πράξεων εντός της περιοχής ευθύνης του, ο ιοικητής ενηµερώνει άµεσα τον Εισαγγελέα του αρµοδίου κατά τόπου Ναυτοδικείου και αναµένει την παραγγελία για τη διενέργεια ενόρκου προανακρίσεως. Κατ' εξαίρεση διατάσσει τη διενέργεια Ενόρκου Προανακρίσεως, χωρίς παραγγελία του Εισαγγελέως, όταν τα εγκλήµατα: α. Είναι αυτόφωρα, ήτοι δεν έχουν συµπληρωθεί 48 ώρες από τη διάπραξή τους. β. Αν από την αναβολή υπάρχει κίνδυνος να µαταιωθεί ή δυσχερανθεί η βεβαίωση του εγκλήµατος ή η ανακάλυψη του δράστου ή η αποκατάσταση της βλάβης. Ο διενεργών την προανάκριση υποχρεούται να ειδοποιήσει µε το ταχύτερο δυνατόν µέσο τον Εισαγγελέα και να ενεργήσει σύµφωνα µε τις οδηγίες και εντολές του"". ***Η παρ.6 προστέθηκε µε το άρθρο 16 του Π..80/1998 (Α 74)

13 Άρθρο: Εγκατάλειψη πλοίου. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως, εάν πλοίον αυτής ευρίσκεται σε κίνδυνο απωλείας κατόπιν σχετικής αναφοράς του Κυβερνήτου του πλοίου, δύναται να διατάξει την εκκένωση του πλοίου και εν ανάγκη την καταστροφή αυτού σύµφωνα προς τα προβλεπόµενα περαιτέρω από το άρθρο Ν Άρθρο: Επισκέψεις, µεταφορά και διανυκτέρευση επιβατών σε πλοία του Π.Ν. 1. Η επίσκεψη του κοινού στα πλοία καθορίζεται µε ιαταγή του ιοικητού της Ναυτικής υνάµεως. 2. Η µεταφορά και η διανυκτέρευση επιβατών στα πλοία του Π.Ν. γίνεται µετά από έγκριση ΓΕΝ. 3. Ο ιοικητής της ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτρέψει την διανυκτέρευση ή µεταφορά επιβατών, στο εσωτερικό ή εξωτερικό, µέσα στα όρια του καθορισµένου από το ΓΕΝ διά το πλοίο φόρτου, αν κρίνει ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι διά τούτο. Την ενέργεια αυτή αναφέρει στο ΓΕΝ. 4. Στην αλλοδαπή δύναται να αποδεχθεί επιβάτες κατόπιν σχετικής έγγραφης αιτιολογηµένης αιτήσεως των αρµοδίων Ελληνικών ιπλωµατικών και Προξενικών αρχών, εκτός εάν σοβαροί λόγοι τον εµποδίζουν να αποδεχθεί τις αιτήσεις, οπότε γνωρίζει τούτους στην αρχή που υπέβαλε την αίτηση και αναφέρει σχετικώς στο ΓΕΝ αναλόγως διά κάθε περίπτωση. Άρθρο 0824: Ανάληψη δαπανών. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως δύναται, κατ' εξαίρεση και µόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας προς κάλυψη κατεπειγουσών περιπτώσεων και εφ' όσον δεν υπάρχει επαρκής χρόνος προς αίτηση και έγκριση, να ενεργήσει δι' ανάληψη µη εγκεκριµένης δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή, αµέσως µετά την ανάληψη των ενεργειών, αναφέρει και ζητεί την έγκριση από τον έχοντα την οικονοµική εξουσία.

14 Άρθρο: Καθήκοντα του ιοικητού ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως όταν αυτή ευρίσκεται εκτός της Ελληνικής Επικρατείας. 1. Συµπεριφορά του προσωπικού. α. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως που επισκέπτεται λιµένες ή τόπους ξένων χωρών, λαµβάνει ιδιαίτερη φροντίδα, ώστε όλο το προσωπικό να καταβάλει την καλύτερη προσπάθεια και µε την άψογη συµπεριφορά του επί των πλοίων και κατά την έξοδό του στην ξηρά, µετά την ελεύθερη επικοινωνία, να εξασφαλίσει την καλή διάθεση και τον σεβασµό από τις αρχές και τους κατοίκους της υπό επίσκεψη χώρας. β. Ιδιαίτερα σηµεία που απαιτούν προσοχή στην συµπεριφορά του προσωπικού προς τους ξένους είναι: (1) Να αποφεύγει κάθε ενέργεια που µπορεί να αποτελέσει αφορµή δια προσβολή ή πρόκληση ή δυσµενή σχόλια των αρχών και κατοίκων της χώρας. (2) Να επιδεικνύει πάντοτε τον απαιτούµενο σεβασµό στην Σηµαία, στους νόµους, στα έθιµα, στη θρησκεία, στις τελετές και στις τοπικές διατάξεις. (3) Να συµπεριφέρεται µε ευγένεια και να καλλιεργεί κλίµα καλής θελήσεως και αµοιβαίου σεβασµού. (4) Να είναι άψογο στην εµφάνιση του και να µη συχνάζει σε χώρους που έχουν απαγορευθεί από τις τοπικές αρχές. (5) Να διατηρεί αυστηρή ουδετερότητα σε τυχόν περιπτώσεις πολιτικών διαφορών και να µην αναµιγνύεται αµέσως ή εµµέσως σε πολιτικά ζητήµατα που αφορούν την ξένη χώρα. 2. Σχέσεις µε τις Ελληνικές ιπλωµατικές και Προξενικές αρχές. Ο ιοικητής διατηρεί στενή επαφή µε τις Ελληνικές διπλωµατικές και προξενικές αρχές στις οποίες παρέχει κάθε βοήθεια την οποία η παρουσία της Ναυτικής υνάµεως δύναται να εξασφαλίσει επ' ωφελεία της αποστολής τους. Ζητεί ο ίδιος τις συµβουλές τους διά την καλύτερη εκπλήρωση της αποστολής του και έρχεται µέσω αυτών, όπου απαιτείται, σε επικοινωνία µε τις ξένες τοπικές αρχές. 3. Επικοινωνία και σχέσεις µε τις τοπικές αρχές. α. Ο ιοικητής απευθύνεται στις ξένες τοπικές αρχές µέσω των Ελληνικών διπλωµατικών και προξενικών αρχών. Στην περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν, επικοινωνεί απ' ευθείας µε τις ξένες τοπικές αρχές. Σε περιπτώσεις κατάπλου σε λιµένες συµµαχικών κρατών η επαφή µε τις Στρατιωτικές αρχές γίνεται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις σχετικές διασυµµαχικές διατάξεις και εκδόσεις και στις οδηγίες της αρχής Επιχειρησιακού Ελέγχου της Ναυτικής υνάµεως. Στην επαφή του µε τις τοπικές αρχές, επιδιώκει την λήψη πληροφοριών και στοιχείων και την

15 δηµιουργία σχέσεων συνεργασίας και καλής θελήσεως που θεωρεί αναγκαίες διά την εκπλήρωση της αποστολής του και παράλληλα τους προσφέρει κάθε συνδροµή µέσα στις δυνατότητες του και σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΓΕΝ. β. Οι Αξιωµατικοί των µονάδων της Ναυτικής υνάµεως στις σχέσεις τους µε τους Αξιωµατικούς της χώρας ή των Πολεµικών πλοίων της, επιδεικνύουν προς αυτούς αµοιβαίως την προσοχή και τον σεβασµό που ο βαθµός και η θέση τους απαιτούν. 4. Προστασία των Οµοεθνών. Εάν υπάρξει αιφνίδια ανάγκη ενεργείας της Ναυτικής υνάµεως, δια προστασία οµοεθνών σε ξένους λιµένες ή τόπους, ο ιοικητής ενεργεί µετά από συνεννόηση µε το ΓΕΝ και λήψη εντολών από τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης, εκτός εάν έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί προς τούτο. Σε περίπτωση αδυναµίας επικοινωνίας, ενεργεί µετά από συνεννόηση και τελική απόφαση από τις διαπιστευµένες στη χώρα επισκέψεως αρµόδιες Ελληνικές διπλωµατικές αρχές και αναφέρει το συντοµότερο προς το ΓΕΝ. 5. Αποβίβαση ενόπλων αγηµάτων. Η αποβίβαση ενόπλων αγηµάτων δι' ασκήσεις, τελετές ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό απαγορεύεται εάν δεν έχει προηγηθεί σχετική συνεννόηση και έγκριση των ξένων αρµοδίων αρχών. 6. Σεβασµός της κυριαρχίας του ξένου κράτους. α. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως και γενικότερα ο αρχαιότερος ιοικητής, αρχαιότερος Κυβερνήτης ή Κυβερνήτης µεµονωµένου Πολεµικού Πλοίου λαµβάνει ιδιαίτερη µέριµνα διά την εφαρµογή των κανόνων περί "αβλαβούς διελεύσεως" κατά την ενάσκηση του δικαιώµατος τούτου που παρέχεται στα Πολεµικά Πλοία από το διεθνές κατά θάλασσα ίκαιο. β. Τα περί του δικαιώµατος αβλαβούς διελεύσεως λεπτοµερώς καθοριζοµένα στο "Εγχειρίδιο ιεθνούς ικαίου θαλάσσης" του Π.Ν., έχουν ως ακολούθως: (1) ικαίωµα αβλαβούς διελεύσεως, ήτοι της ναυσιπλοΐας διά της χωρικής θαλάσσης ενός παράκτιου κράτους µε σκοπό απλής, αδιάκοπου και άνευ παρεκκλίσεων διελεύσεως, -εφόσον η διέλευση αυτή δεν προκαλεί κινδύνους διά την ειρήνη, την ασφάλεια και την έννοµη τάξη του παράκτιου κράτους, απολαύουν άπαντα τα πλοία, όλων των κρατών. Τα υποβρύχια υποχρεούνται κατά την άσκηση του δικαιώµατος τούτου να πλέουν εν επιφανεία και να δεικνύουν την σηµαία τους. Το δικαίωµα της αβλαβούς διελεύσεως δεν επεκτείνεται στην υπέρπτηση των αεροσκαφών διά µέσου του εθνικού εναερίου χώρου. (2) ιέλευση σηµαίνει ναυσιπλοΐα διά µέσου της χωρικής θαλάσσης µε τον σκοπό και µόνο (α) ιάπλου αυτής χωρίς είσοδο στα εσωτερικά ύδατα.

16 (β) Εισόδου στα εσωτερικά ύδατα. (γ) Εξόδου από εσωτερικά ύδατα. Η διέλευση αυτή πρέπει να είναι συνεχής, αδιάκοπη και ταχεία και µε ταχύτητα ανάλογη προς τις περιστάσεις. Το διερχόµενο πλοίο δεν επιτρέπεται να αγκυροβολεί ούτε να κρατεί, αλλά µόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας, παροχής βοηθείας σε ανθρώπους και πλοία σε κίνδυνο ή εφόσον το απαιτεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Κάθε άλλος σκοπός ή τρόπος διελεύσεως (π.χ. διάπλους µη συνεχής, δι' αδικαιολογήτων ελιγµών, αδικαιολόγητη αγκυροβολία ή κράτηση) δεν υπόκεινται στην νοµική έννοια της διελεύσεως, όπως αναλύθηκε ανωτέρω. (3) Αβλαβής είναι η διέλευση, η οποία δεν θέτει σε κίνδυνο από ηθικής ή υλικής πλευράς τη δηµοσία ειρήνη, τη δηµοσία τάξη και ασφάλεια και γενικά την οµαλή διαβίωση του παράκτιου κράτους. Οι κατωτέρω περιπτώσεις δεν συνιστούν αβλαβή διέλευση: (α) Απειλή ή χρήση βίας εναντίον της κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητος ή πολιτικής ανεξαρτησίας του παράκτιου κράτους ή καθ' οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου. (β) Οποιαδήποτε πράξη προς συλλογή πληροφοριών που θέτει σε κίνδυνο την άµυνα ή ασφάλεια του παράκτιου κράτους. (γ) Οποιαδήποτε άσκηση µε όπλα οποιουδήποτε τύπου (δ) Οποιαδήποτε πράξη προπαγάνδας που αποσκοπεί στον επηρεασµό της αµύνης ή ασφαλείας του παράκτιου κράτους. (ε) Απονήωση, προσνήωση αεροσκαφών ή ελικοπτέρων. (στ) Φόρτωση και εκφόρτωση πραγµάτων ή επιβίβαση και αποβίβαση προσώπων κατά παράβαση των τελωνειακών, φορολογικών, µεταναστευτικών ή υγειονοµικών ή άλλων κανονισµών του παράκτιου κράτους. (ζ) Οποιαδήποτε πράξη πταισµατικής (εκ προθέσεως ή αµελείας) ρυπάνσεως. (η) Οποιεσδήποτε αλιευτικές δραστηριότητες. (θ) Η διενέργεια οποιασδήποτε επιστηµονικής ερεύνης. (ι) Οποιαδήποτε πράξη η οποία συνιστά οποιασδήποτε φύσεως παρενόχληση των συστηµάτων και εγκαταστάσεων επικοινωνιών του παράκτιου κράτους. (ια) Οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία δεν έχει άµεση σχέση µε την

17 διέλευση (π.χ. εκτέλεση γυµνασίων, πλους υπό κάλυψη φώτων). γ. εδοµένου ότι αριθµός κρατών απαιτεί προηγουµένη γνωστοποίηση ή και άδεια προ της ασκήσεως του δικαιώµατος της αβλαβούς διελεύσεως, το ΓΕΝ µεριµνά εκάστοτε διά τις σχετικές ενέργειες και την έκδοση εντολών προς τον ιοικητή ή τον Κυβερνήτη στη ιαταγή Επιχειρήσεων/ Ασκήσεων ή εκτάκτως όταν απαιτείται, γνωρίζοντας σε αυτούς και τυχόν εγκριθείσες από το ξένο κράτος άρσεις περιορισµών κατά την αβλαβή διέλευση όπως π.χ. δυνατότητα αγκυροβολίας, πτήσεως ελικοπτέρων ή άλλες. δ. Εφόσον δεν υπάρχουν αντίθετες εντολές από το ΓΕΝ ή την Εθνική αρχή επιχειρησιακού ελέγχου, ο ιοικητής Ναυτικής υνάµεως ή Κυβερνήτης Πολεµικού Πλοίου δύναται κατά την κρίση του να ασκήσει το δικαίωµα της αβλαβούς διελεύσεως τηρώντας επακριβώς τα καθοριζόµενα στην ανωτέρω παράγραφο 6β και αναφέροντας την πρόθεση του αυτή στην αρχή επιχειρησιακού του ελέγχου. 7. Χρήση βίας. α. Η χρήση βίας κατά την περίοδο της ειρήνης εναντίον άλλης χώρας ή οποιουδήποτε εντός των ορίων της επικράτειάς της είναι παράνοµη, εκτός εάν αποτελεί πράξη αυτοαµύνης. Το δικαίωµα της αυτοαµύνης εκ του ιεθνούς ικαίου µπορεί να ανακύψει διά την απόκρουση χρήσεως βίας ή την απόκρουση αµέσου απειλής χρήσεως βίας. β. Οι συνθήκες διά την άσκηση του δικαιώµατος αυτοαµύνης δεν είναι δυνατόν να καθορισθούν εκ των προτέρων, αλλά αφήνεται στην ορθή κρίση του υπευθύνου ιοικητού, ο οποίος θα πρέπει να ενεργήσει µε προσοχή και αυτοσυγκράτηση και να εξαντλήσει κάθε άλλο µέσον πριν ασκήσει το δικαίωµα της αυτοαµύνης. γ. Σε ουδεµία περίπτωση χρησιµοποιείται βία µε σκοπό την τιµωρία διά πράξεις που έχουν ήδη συντελεσθεί. 8. Λήψη µέτρων ασφαλείας. Στην περίπτωση λήψεως µέτρων ασφαλείας επί των πλοίων εναντίον ενεργειών τροµοκρατών, ο ιοικητής σύµφωνα και µε τις οδηγίες της αρχής επιχειρησιακού ελέγχου δύναται να συζητήσει καταλλήλως και να συνενοηθεί µε τις τοπικές αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες διά τα αντίστοιχα µέτρα στην επικράτεια τους προς ασφάλειαν της Ναυτικής υνάµεως. 9. Πειθαρχική δικαιοδοσία επί των Ελληνικών εµπορικών πλοίων. α. Η πειθαρχική δικαιοδοσία του ιοικητού ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως επί των Ελληνικών εµπορικών πλοίων και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες εξασκείται ορίζονται στους ισχύοντες Κανονισµούς του Εµπορικού Ναυτικού. β. Εκτός των Ελληνικών λιµένων ο ιοικητής έχει το δικαίωµα νηοψίας και ασκήσεως αστυνοµικών καθηκόντων επί παντός Ελληνικού εµπορικού

18 πλοίου. γ. Στην ανοικτή θάλασσα ή σε ξένο λιµένα όπου δεν υπάρχει Ελληνική προξενική αρχή ο ιοικητής δύναται να ασκήσει την δικαιοδοσία της προξενικής αρχής σε θέµατα που αφορούν τα πληρώµατα των Ελληνικών εµπορικών πλοίων σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν στο Εµπορικό Ναυτικό, εφόσον ζητηθεί από αρµοδία αρχή του ΥΕΝ µέσω του ΓΕΝ. 10. Συνδροµή και Προστασία Ελληνικών εµπορικών πλοίων. α. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως ή Κυβερνήτης µεµονωµένου πλοίου στην ανοικτή θάλασσα, Εθνικά ή ξένα χωρικά ύδατα, παρέχει στα Ελληνικά ή και ξένα εµπορικά πλοία συνδροµή σε περίπτωση κινδύνου ζωής "εν θαλάσση" ή σε αίτηση τους διά συνδροµή επί περιπτώσεων ανθρωπιστικής βοηθείας, κατά την κρίση του και εντός των δυνατοτήτων του, ενηµερώνοντας σχετικά την αρχή του επιχειρησιακού του ελέγχου. β. Προστατεύει µέσα στις δυνατότητες του τα Ελληνικά εµπορικά πλοία που εργάζονται νόµιµα συµφώνως µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. γ. Στην ανοικτή θάλασσα κατόπιν εντολών του Υπουργού Εθνικής Αµύνης δύναται να ενεργήσει σε περίπτωση αιτήσεως βοηθείας επί βεβαιωµένης πειρατικής ενεργείας στρεφοµένης εναντίον Ελληνικού πλοίου σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και της συµβάσεως της Γενεύης "περί των ανοικτών θαλασσών" ή τα αντίστοιχα άρθρα της εκάστοτε ισχυούσης Συµβάσεως διά το δίκαιο της θαλάσσης. Παροµοίως ενεργεί κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αµύνης σε περίπτωση εκδηλώσεως πειρατικής ενεργείας κατά ξένου εµπορικού πλοίου. δ. Σε περίπτωση αιτήσεως προστασίας νοµίµως εργαζοµένου Ελληνικού εµπορικού πλοίου συνορµούντος σε λιµένα ή ύδατα ξένης επικρατείας, εναντίου παρανόµων κατ' αυτού πράξεων, ο ιοικητής ενεργεί µόνο µετά από διαβούλευση µε τις Ελληνικές διπλωµατικές και προξενικές αρχές και εντολές του Υπουργού Εθνικής Αµύνης. 11. Αναζήτηση εγκληµατιών σε ξένη επικράτεια. α. Εάν κατηγορούµενος διά εγκληµατική πράξη που διεπράχθη επί πλοίου της Ναυτικής δυνάµεως ή λιποτάκτης από αυτή ευρήκε άσυλο στη χώρα επισκέψεως ή σε ξένο πλοίο, ο ιοικητής υποβάλλει διά της διπλωµατικής οδού αίτηση εκδόσεως, εάν υπάρχει σχετική συνθήκη µεταξύ ης Ελλάδος και της χώρας στην οποία κατέφυγε ο διωκόµενος. Σε περίπτωση µη υπάρξεως σχετικής συνθήκης ενεργεί σύµφωνα µε τις εντολές του ΓΕΝ. β. Εάν ο διωκόµενος ή λιποτάκτης κατέφυγε επί Ελληνικού πλοίου ο ιοικητής διατάσσει την αναζήτηση και σύλληψή του. 12. Έρευνα επί των Πλοίων από ξένες αρχές.

19 α. Το νοµικό καθεστώς του Πολεµικού Πλοίου εντός λιµένων, όρµων και λοιπών εσωτερικών υδάτων ξένης επικρατείας στα οποία έχει εισέλθει κατόπιν αδείας, εξαιρεί τούτο από κάθε έλεγχο και επέµβαση του παράκτιου κράτους, ως απολαµβάνον ασυλίας, ενώ το υποχρεώνει να συµµορφώνεται προς τους τοπικούς κανονισµούς (τους αναφεροµένους στην ναυσιπλοία, λιµένες, τελωνεία, ρύπανση κλπ). β. Τυχόν µη συµµόρφωση προς τους κανόνες δεν παρέχει πάντως στις αρχές του παράκτιου κράτους δικαίωµα επεµβάσεως στο Πολεµικό Πλοίο, ενώ το Κράτος του Πολεµικού Πλοίου υπέχει διεθνή ευθύνη διά κάθε ζηµία την οποία δυνατόν να επιφέρει το Πολεµικό Πλοίο από την µη συµµόρφωση προς τους κανόνες του παράκτιου κράτους. γ. Ο ιοικητής ή Κυβερνήτης Πολεµικού διά την αυστηρή συµµόρφωση της Ναυτικής υνάµεως ή του πλοίου προς τους κανόνες και διατάξεις του παράκτιου κράτους, αλλά ασκούν το δικαίωµα της ασυλίας του Πολεµικού Πλοίου, µη επιτρέποντας έρευνα ένεκα οποιουδήποτε λόγου επί του πλοίου από οποιοδήποτε πρόσωπο ή αντιπροσωπευτική αρχή κράτους ή την σύλληψη οποιουδήποτε προσώπου επ' αυτού. δ. Το δικαίωµα της ασυλίας επεκτείνεται και σε πρόσωπα τα οποία καταδιώκονται ή καταζητούνται από τις αρχές του παράκτιου κράτους και τα οποία κατέφυγαν επί του πλοίου και εζήτησαν άσυλο. Σε αυτή την περίπτωση ο ιοικητής ή Κυβερνήτης συµβουλεύεται τις Ελληνικές ιπλωµατικές αρχές, αναφέρει στο ΓΕΝ και ενεργεί σύµφωνα µε τις εντολές του Υπουργού Εθνικής Αµύνης. 13. Αποβίβαση προσωπικού. α. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως δύναται να αποβιβάσει σε ξένο λιµένα, δι' επαναπατρισµό, οποιοδήποτε από τους επιβαίνοντες στην Ναυτική ύναµη, στις εξής περιπτώσεις: (1) Ασθενείας ή σοβαρού τραυµατισµού που πιστοποιούνται αρµοδίως. (2) Λήξεως της θητείας στο Π.Ν. (3) Λόγω διαπράξεως κακουργήµατος ή πληµµελήµατος. (4) Υπηρεσιακών αναγκών που έχουν διαταχθεί (µετάθεση, απόσπαση κλπ). β. Σε περίπτωση βαρείας ασθενείας ή τραυµατισµού που απαιτεί την άµεση εισαγωγή και ιατρική παρακολούθηση προσωπικού σε νοσοκοµείο στην αλλοδαπή και παραµονή του πέραν του χρόνου απόπλου των πλοίων, αναλαµβάνονται οι κατάλληλες ενέργειες προς τις Ελληνικές διπλωµατικές και προξενικές αρχές ή όταν αυτές ελλείπουν προς τις τοπικές αρχές, διά την περαιτέρω παρακολούθηση της υγείας του και επαναπατρισµό του και αναφέρονται οι ενέργειες στο ΓΕΝ.

20 γ. Ο ιοικητής διά να αποβιβάσει και να αφήσει στο Εξωτερικό οποιοδήποτε πρόσωπο που υπηρετεί υπό τις διαταγές του, χρειάζεται προηγουµένη έγκριση του ΓΕΝ και συνεννόηση µε τις Ελληνικές διπλωµατικές και προξενικές αρχές ή όταν αυτές ελλείπουν χρειάζεται επίσηµη συγκατάθεση των τοπικών αρχών. 14. Ανεφοδιασµός και υποστήριξη διοικητικής µερίµνης. α. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως σε λιµένες ή Ναυτικές Βάσεις χωρών µετά των οποίων ισχύουν συµφωνίες µε την Ελλάδα διά την αµοιβαία παροχή υποστηρίξεως διοικητικής µερίµνης και ανεφοδιασµών, κάνει χρήση αυτών διά την κάλυψη των απαιτουµένων αναγκών της Ναυτικής υνάµεως, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες στις συµφωνίες διαδικασίες. β. Οι ανάγκες κατάπλου σε λιµένες ή Ναυτικές Βάσεις συµµάχων χωρών γνωστοποιούνται στις αρµόδιες αρχές διά σχετικού σήµατος καθιερωµένου τύπου. γ. Ο ιοικητής διατάσσει την εκτέλεση των αναγκαίων προµηθειών εφοδίων, τροφίµων και υλικών οι οποίες και ενεργούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ Άρθρο 0701: Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Οι διατάξεις που αναπτύσσονται στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται κυρίως στον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο. 45 του 1964. 203 του 1988. Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 1901. Γενικά - ιάταξη της ύλης του Κεφαλαίου. 1. Οι γενικές διατάξεις που αφορούν όλες τις άδειες απουσίας µε εξαιρέσεις, όπου ειδικώς αναφέρεται, καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ Άρθρο 0401: Κλιµάκωση της ιοικήσεως στο Π.Ν. 1. Μετά τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης και τον Αναπληρωτή Υπουργό ή/ και Υφυπουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ Άρθρο : 2501. Μεγάλο και µικρό πένθος. Λαµβανόµενα µέτρα. 1. Τα ακόλουθα µέτρα λαµβάνονται από τα Π.Πλοία και τις Ν.Υπηρεσίες, όπου αυτά είναι δυνατόν να εκτελεσθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Άρθρο : 2301. Χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου Γενικές διατάξεις. 1. Ο χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου όπως καθορίζεται στα κατωτέρω άρθρα αυτού του Κεφαλαίου αποδίδεται ή ανταποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο : 2401. Εκτέλεση επισκέψεων εντός 24 ωρών από του κατάπλου. 1. Οι πρώτες επισκέψεις εκτελούνται εντός 24 ωρών από τον κατάπλου, εάν δεν εκτελεσθούν αµέσως.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α ) Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ΤΑΧΥΤΕΡΗ & καλύτερη ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ολόκληρου του κειµένου στο WORD (select all) και καλύτερη εκτύπωση συνιστάται η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3920, 12/11/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3920, 12/11/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τις Κοινές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτιλιακή πρακτική 17 2. Οργάνωση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ 18 3. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτική επιμόρφωση και εκπαίδευση 19 4. Βασικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) + Μέγεθος Γραµµάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4058/2012: Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις (566208) Αρθρο :0 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά;

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Ζημιά σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους, ήτοι οποιαδήποτε ζημία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας CPV (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας )

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας CPV (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας ) ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών CPV 71317210-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Ε 95.12.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ - 269 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 4 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A /18.02.2004 Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

10. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 10. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Σύμφωνα με την παράγραφο (ι) του Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2011, με το οποίο διορίστηκα, εμπίπτει στους όρους εντολής μου η υποβολή «εισηγήσεων για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» CPV : 85147000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού 19 Σεπτεµβρίου 2002 PE 314.716/2-3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-18 Σχέδιο έκθεσης Bernard Poignant ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ» Ι. ΓENIKA Α. Ιστορικό Η πειρατεία, ως διεθνές έγκληµα µε τη σύγχρονη µορφή του, έχει λάβει

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Η Συντάξας Πουλερέ Σοφία 1 Τεχνική Περιγραφή Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου θα πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Aπόφαση 12670/601/01

Aπόφαση 12670/601/01 Aπόφαση 12670/601/01 ΦΕΚ 762/Β/18-06-2001 Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/3.12.2001) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 10 και 53

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο : 1501. Αντικειµενική και αµερόληπτη µεταχείριση. Κάθε ανώτερος ασκεί τα καθήκοντα του µε αντικειµενικότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης Θέµατα Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων

Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης Θέµατα Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων Στοιχείο # "ISPS Μέρος/ Ενότητα Αναφοράς" Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης Θέµατα Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων ΜΕΡΟΣ Α - ISPS ΝΑΙ ΟΧΙ Σχετικά Έγγραφα Παρατηρήσεις Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις»

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Κεφάλαιο Α Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δημοσίως και εν υπαίθρω,

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ Άρθρο : 2201. Γενικές διατάξεις. 1. Στα καθοριζόµενα περί τιµών στις ιατάξεις του Π.Ν. το ρήµα "αποδίδω" χρησιµοποιείται διά να δείξει τις επιβαλλόµενες ενέργειες από τον πρώτον απονέµοντα

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MHXANHMATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Το Νοσοκομείο, με διαγωνισμό που διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει προμηθευτεί μηχανήματα ιατρικού εξοπλισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II

Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II P6_TA-PROV(2008)0448 Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣIAΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣIAΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣIAΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα