ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ Άρθρο 0801: Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις που αναπτύσσονται στο Κεφάλαιο αυτό αναφέρονται στον Αρχηγό Στόλου και τους ιοικητές των µεγάλων ιοικήσεων του Π.Ν. ισχύουν όµως και δια τις Ανεξάρτητες ιοικήσεις ξηράς προσαρµοζόµενες αναλόγως µε τις ειδικές κατά περίπτωση συνθήκες. Άρθρο 0802: Εξουσία του ιοικητού Η στρατιωτική εξουσία του ιοικητού ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως ασκείται σε κάθε πρόσωπο, στρατιωτικό ή µη, το οποίο υπηρετεί ή επιβαίνει σε µονάδες που είναι υπό τις διαταγές του, ακόµη και µε την ιδιότητα του επιβάτου. Άρθρο 0803: Κατανοµή των µονάδων στις ιοικήσεις Η ιοικητική ιοίκηση των πλοίων και Ελικοπτέρων του Π.Ν. µεταβιβάζεται στους ιοικητές µε ιαταγή του ΓΕΝ που εκδίδεται ετησίως ή εκτάκτως όταν χρειασθεί. Στην ιαταγή αυτή καθορίζονται η κατανοµή των µονάδων στις ιοικήσεις, η κατάσταση ετοιµότητος αυτών, η κατά τύπους πλοίων ή ελικοπτέρων διαθεσιµότης, το επίπεδο επανδρώσεώς τους, το µόνιµο αγκυροβόλιο των πλοίων ως και τα πλοία έδρας των ιοικητών. Άρθρο 0804: Οργάνωση της Ναυτικής υνάµεως Ο ιοικητής οργανώνει την Ναυτική ύναµη µε βάση τις γενικές αρχές των ιατάξεων των Κεφαλαίων 02, 03, 04, 05 και 07 και τις ειδικές διατάξεις οι οποίες καθορίζονται στο Βο Μέρος των ιατάξεων Π.Ν.

2 Άρθρο 0805: Επιχειρησιακή Εκπαίδευση της Ναυτικής υνάµεως 1. Ο ιοικητής της ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως έχει την ευθύνη δια την επιχειρησιακή εκπαίδευση αυτής. 2. Επιχειρησιακή εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που αναπτύσσει, διατηρεί και βελτιώνει την επιχειρησιακή ετοιµότητα συστηµάτων, µονάδων και ατόµων. Ειδικά δια την Ναυτική ύναµη, η επιχειρησιακή εκπαίδευση: α. Επιδιώκει την εξασφάλιση υψηλού βαθµού επιχειρησιακής ετοιµότητος του συνόλου του προσωπικού και των συστηµάτων µιάς µονάδος, της µονάδος ως µαχίµου οντότητος και της Ναυτικής υνάµεως ως επιχειρούντος συνόλου. β. Πρέπει να συντελείται µε γνώµονα την δυνατότητα ικανοποιήσεως των αποστολών που απορρέουν από τα σχέδια και τις µορφές της απειλής. γ. Περιλαµβάνει τις ασκήσεις εν όρµω και εν πλω, την εκπαίδευση και εξάσκηση επί των µονάδων ή σε ειδικές εκπαιδευτικές ευκολίες στην ξηρά, την σύντονη εκπαίδευση και τους πλόες µαχητικής ικανότητος ως και κάθε µορφής εκπαίδευση κατά τον πλού. 3. Ο προγραµµατισµός της επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως και ο συντονισµός των θεµάτων που αφορούν σε αυτήν και την συνεργασία µε τους άλλους κλάδους των Ενόπλων υνάµεων κατευθύνεται από το ΓΕΝ, το οποίο εκδίδει το ετήσιο Πρόγραµµα Επιχειρησιακής Εκπαιδευτικής ραστηριότητος του Π.Ν. Στο πρόγραµµα αυτό καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι υποβαλλόµενες απαιτήσεις επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως των ιοικήσεων, µέσα στα πλαίσια των διατιθεµένων µέσων, ευκολιών και αναλώσεων (καυσίµων, πυροµαχικών, υλικών) και επιδιώκεται η καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση χρόνου και µέσων. 4. Στα πλαίσια της αρµοδιότητός του διά την επιχειρησιακή εκπαίδευση των ιοικήσεων και µονάδων του ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως: α. Εξετάζει και διαµορφώνει τις απαιτήσεις επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως επιδιώκων την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου αυτής και προτείνει την εκµετάλλευση κάθε δυνατότητος για βελτιώσεις και θεραπεία τυχόν αδυναµιών. β. Εκδίδει, υλοποιεί και ελέγχει τα προγράµµατα για την επιχειρησιακή εκπαίδευση µε βάση τον ετήσιο προγραµµατισµό του ΓΕΝ. γ. Εκδίδει κατά την κρίση του και υλοποιεί τα προγράµµατα συντόνου εκπαιδεύσεως καθώς και εκείνα που έχουν αποφασισθεί από το ΓΕΝ. δ. ιευθύνει ή παρακολουθεί τις ασκήσεις στις οποίες συµµετέχει το σύνολο της Ναυτικής υνάµεως.

3 ε. Παρακολουθεί και ελέγχει τις ασκήσεις των ιοικήσεών του. στ. Επιδιώκει, µετά από κάθε άσκηση, την διενέργεια συζητήσεως επί των πρώτων εντυπώσεων, την κριτική και την ανάλυση κάθε ασκήσεως, ώστε να αξιοποιούνται τα συµπεράσµατα διά διορθώσεις και βελτιώσεις. ζ. Εκδίδει τα προγράµµατα εκπαιδεύσεως, εν όρµω, παρακολουθεί και ελέγχει τα προγράµµατα των ιοικήσεών του και απαιτεί από τους υφισταµένους του ορθή και πλήρη εκµετάλλευση του χρόνου δια την εν όρµω εκπαίδευση. η. Υποβάλλει αναφορές σε καθορισµένα διαστήµατα δια την συντελεσθείσα εκπαίδευση και προτείνει µέτρα για βελτιώσεις. Άρθρο 0806: Εποπτεία επί των µονάδων 1. Ο ιοικητής ασκεί την εποπτεία του επί των ιοικήσεων και µονάδων σύµφωνα µε το πνεύµα των προβλεποµένων στο άρθρο Ειδικώτερα εκτελεί κατά την κρίση του ετήσιες και έκτακτες επιθεωρήσεις και ελέγχους µαχητικής ικανότητος ιοικήσεων και µονάδων του. Άρθρο 0807: Υπηρεσία Αξιωµατικών και πληρωµάτων 1. Ο ιοικητής Ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως ρυθµίζει την υπηρεσία των Αξιωµατικών και των Πληρωµάτων στη Ναυτική ύναµη. Κατά το δυνατόν η υπηρεσία ρυθµίζεται κατά οµοιόµορφο τρόπο δια τα πλοία του αυτού τύπου, τα ευρισκόµενα κάτω από τις ίδιες συνθήκες. 2. Σχετικά µε την εν όρµω υπηρεσία καθορίζει τα ακόλουθα: α. Το ωράριο εργασίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές του ΓΕΝ και τον πίνακα εσωτερικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις οδηγίες του σχετικού Κεφαλαίου των ιατάξεων Π.Ν. β. Τον τρόπο προσωρινής αναπληρώσεως των Κυβερνητών. γ. Τον αριθµό κατά είδος των φυλακών Αξιωµατικών που πρέπει να τηρείται από κάθε ιοίκηση και τύπο πλοίων. δ. Την εκτέλεση φυλακών εν πλω σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο κατά την παραµονή των πλοίων εν όρµω.

4 3. ύναται να εξουσιοδοτεί ιοικητή ή αρχαιότερο Κυβερνήτη µικρών πλοίων της Ναυτικής υνάµεως πρυµνοδετηµένων ή παραβεβληµένων πλησίον αλλήλων στο µόνιµο αγκυροβόλιο, όπως ορίζει Αξιωµατικό Φυλακής κοινό δια περισσότερα από ένα πλοία. Άρθρο 0808: Σκοπούν πλοίο 1. ια την αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγόντων περιστατικών οργανώνεται φυλακή σκοπούντος πλοίου από εν ενεργεία πλοία της Ναυτικής υνάµεως. 2. Η υπηρεσία σκοπούντος οργανώνεται από τον Αρχηγό µεταξύ των πλοίων εκάστης των ιοικήσεων Οµάδων πλοίων από τις οποίες αποτελείται η Ανεξάρτητη Ναυτική ύναµη. Η σειρά σκοπούντος πλοίου κάθε υποτεταγµένης ιοικήσεως ορίζεται από το ιοικητή της εκτός αν άλλως διαταχθεί από τον Αρχηγό. 3. Όταν τα εν ενεργεία πλοία µιάς ιοικήσεως είναι λιγότερα από τρία, εκτελούν φυλακές ως εάν ήταν τρία. Οι υπόλοιπες ηµεροµηνίες µένουν κενές. Η διάταξη αυτή ισχύει µόνο στην περίπτωση κατά την οποία τα πλοία ορµούν στο µόνιµο αγκυροβόλιο. 4. Η εναλλαγή των σκοπούντων βασίζεται σε σύστηµα 24ώρου φυλακής το οποίο δύναται να µεταβάλλεται κατόπιν διαταγής ΓΕΝ σε σύστηµα βασιζόµενο σε φυλακές µεγαλυτέρας διαρκείας δια ορισµένους τύπους πλοίων. 5. Το σκοπούν έχει ετοιµότητα να αναλάβει οποιαδήποτε αποστολή στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και κυρίως αποστολές ερεύνης, διασώσεως και παροχής βοηθείας. 6. Παραλλήλως το σκοπούν πλοίο εν όρµω, σε αγκυροβόλιο ή λιµένα ή όρµο µε συνορµούντα πλοία, εξασφαλίζει, αναλόγως προς την γενική ετοιµότητα της υνάµεως, τις ακόλουθες υπηρεσίες, συµµορφούµενο µε τις ειδικές οδηγίες του ιοικητού της Ναυτικής υνάµεως: α. Την επαγρύπνηση ασφαλείας της περιοχής του αγκυροβολίου. β. Την επαγρύπνηση του αγκυροβολίου εναντίον στόχων αέρος, επιφανείας, υποβρυχίων, µε φυλακή λειτουργίας των εντοπιστικών του συστηµάτων, εκτός αν αυτή έχει ανατεθεί σε άλλο ή άλλα πλοία του αγκυροβολίου. γ. Την επαγρύπνηση στη συνεννόηση. δ. Την συνεχή φυλακή ακροάσεως διεθνών δικτύων κινδύνου.

5 ε. Την ανάληψη αµέσων ενεργειών σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. στ. Την παροχή βοηθείας σε πλοία και πλωτά µέσα. ζ. Την τήρηση της τάξεως και ναυτονοµία στην ξηρά. η. Την διάθεση και τον συντονισµό των πλωτών µέσων δια τις ανάγκες της Ναυτικής υνάµεως. θ. Τον συντονισµό επάρσεως - υποστολής της Σηµαίας και των στολισµών. ι. Τα καθήκοντα φυλακής Ιατρού. ια. Την εκτέλεση εφοδειών ετοιµότητος µετά από διαταγή του ιοικητού. 7. Κατά την εκτέλεση φυλακής σκοπούντος εντός του µονίµου αγκυροβολίου το σκοπούν πλοίο εξασφαλίζει εκείνες εκ των υπηρεσιών της προηγουµένης παραγράφου 6 ή και επιπρόσθετες άλλες όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διαταγές της ιοικήσεως του και στις µόνιµες οδηγίες του ιοικητού του µονίµου αγκυροβολίου. 8. Η ετοιµότης του προσωπικού του σκοπούντος πλοίου, πλην αντιθέτου διαταγής του Ανεξαρτήτου ιοικητού, είναι άµεσος. Ο Κυβερνήτης, οι Αξιωµατικοί και το πλήρωµα είναι ένδον. 9. Η ετοιµότης µηχανών που τηρείται από τα σκοπούντα πλοία καθορίζεται σε Μόνιµη ιαταγή του ΓΕΝ. Σε αυτή επίσης ρυθµίζονται: α. Οι τύποι των πλοίων που εκτελούν καθήκοντα σκοπούντος. β. Οι περιπτώσεις εξαιρέσεως πλοίων από την φυλακή σκοπούντος. γ. Ο τρόπος ασκήσεως επιχειρησιακού ελέγχου του σκοπούντος. Άρθρο 0809: Συνδροµή του Π.Ν. σε κοινωνικά έργα. Ο Αργηγός ή Ανεξάρτητος ιοικητής µεριµνά διά την ετοιµότητα των Ναυτικών και αεροναυτικών δυνάµεων και Υπηρεσιών του, σύµφωνα µε τα ισχύοντα σχέδια και διαταγές του ΓΕΝ, διά την συνδροµή του Π.Ν. σε κοινωνικά έργα: α. Επί προγραµµατισµένης βάσεως, όπως είναι η υδροδότηση άνυδρων νήσων ή άλλες εγκεκριµένες από το ΓΕΝ συναφείς αποστολές.

6 β. ια την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών όπως µεταφοράς ασθενών, εκτάκτων αναγκών της χώρας σε περιπτώσεις σεισµών, πληµµυρών, συµφορών εν γένει. Ιδιαίτερα διά την αντιµετώπιση των πυρκαϊών υπαίθρου τηρούνται οι καθοριζόµενες από το ΓΕΝ ετοιµότητες από κατάλληλες υπηρεσίες και πλοία, πέραν των συνήθων σκοπούντων, ειδικώς κατά την θερινή περίοδο. Άρθρο 0810: Υπηρεσία Ιατρού. 1. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως οργανώνει την υπηρεσία Ιατρού από τους υγειονοµικούς Αξιωµατικούς που υπηρετούν στις υπό τις διαταγές του µονάδες. Στην περίπτωση που οι Υγειονοµικοί Αξιωµατικοί δεν επαρκούν, η υπηρεσία Ιατρού συµπληρώνεται από στρατευµένους Υπαξιωµατικούς ή Ναυτοδιόπους που έχουν αναγνωρισµένο πτυχίο. 2. Στο µόνιµο αγκυροβόλιο η υπηρεσία Ιατρού είναι δυνατόν να συνδυάζεται µε την αντίστοιχη του Ναυτικού Νοσοκοµείου ή Θεραπευτηρίου που υπάρχει στην περιοχή, µετά από συνεννόηση των οικείων ιοικητών. 3. Ο Ιατρός Υπηρεσίας παραµένει στο πλοίο ή την Υπηρεσία του επί 24ωρον και µεταβαίνει όπου ζητούνται οι υπηρεσίες του. Άρθρο 0811: Επικοινωνία µετά της ξηράς ή µεταξύ πλοίων. 1. Ο ιοικητής της ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως µε διαταγή του εγκρίνει και ρυθµίζει την ελεύθερη επικοινωνία των πλοίων µε την ξηρά και µεταξύ τους, όταν αυτά καταπλέουν ή ορµούν µακριά από το µόνιµο αγκυροβόλιό τους. 2. Σε περιπτώσεις διενεργείας τελωνειακού ελέγχου, η ελεύθερη επικοινωνία ρυθµίζεται από τον επιχειρησιακό ιοικητή ή από τον διοικητή ο οποίος είναι υπεύθυνος δια την εκτέλεση του ελέγχου. Άρθρο 0812: Άδειες απουσίας. 1. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως δύναται να χορηγεί άδειες απουσίας στο προσωπικό που υπηρετεί υπό τις διαταγές του µε βάση την παρεχοµένη δικαιοδοσία από τις κείµενες διατάξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό Κεφάλαιο 19 των ιατάξεων Π.Ν.

7 2. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως κατευθύνει και εποπτεύει την χορήγηση των κανονικών αδειών του προσωπικού υπό τις διαταγές του κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι όλοι οι υπηρετούντες λαµβάνουν την δικαιούµενη κανονική άδεια, χωρίς να επηρεάζεται η επιχειρησιακή ετοιµότης των µονάδων. 3. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως έχει το δικαίωµα εγκρίσεως, αιτήσεως ανακλήσεως ή περιορισµού ή µη παροχής προγραµµατισµένης αδείας, δια περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που του υποβάλλουν υφιστάµενοί του. Άρθρο 0813: Μεταθέσεις - µετακινήσεις προσωπικού. 1. Τα θέµατα που αφορούν τις µεταθέσεις και γενικά τις µετακινήσεις του προσωπικού αναπτύσσονται στο σχετικό Κεφάλαιο 20 των ιατάξεων Π.Ν. 2. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως εποπτεύει την κανονική εκτέλεση των µεταθέσεων που διετάχθησαν από τις αρµόδιες αρχές µέσα στα καθοριζόµενα από τις σχετικές διαταγές χρονικά περιθώρια. Επιβάλλει το πνεύµα αυτό εις τους υφισταµένους του. Σε εξαιρετική περίπτωση που ειδικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση µεταθέσεως στα χρονικά όρια που έχουν καθορισθεί, το γεγονός πρέπει να αναφέρεται ή γνωστοποιείται στην αρµοδία για τις µεταθέσεις αρχή. Άρθρο 0814: Συγκεντρώσεις ιοικητών και Κυβερνητών. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως προκαλεί συχνές συσκέψεις των ιοικητών και συγκεντρώσεις ιοικητών και Κυβερνητών δια να οµιλήσει, συζητήσει και χαράξει κατευθύνσεις δια θέµατα που αφορούν στην Ναυτική ύναµη. Άρθρο 0815: Ενηµέρωση του Α/ΓΕΝ 1. Ο Αρχηγός ή ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως τηρεί ενήµερο τον Α/ΓΕΝ διά κάθε ζήτηµα που ενδιαφέρει την Ναυτική ύναµη, σύµφωνα µε το πνεύµα του άρθρου 0712 και υποβάλλει τις καθοριζόµενες περιοδικές εκθέσεις και αναφορές προς το ΓΕΝ. 2. Η παρουσίαση σαφούς εικόνας της καταστάσεως της Ναυτικής υνάµεως δι' έλεγχο της προόδου και λήψη υποβοηθητικών µέτρων από το ΓΕΝ γίνεται

8 κυρίως διά των ακολούθων εκθέσεων και αναφορών: α. Της ετησίας εκθέσεως πεπραγµένων του λήξαντος έτους. Σε αυτήν περιλαµβάνεται και συνοπτική, σαφής προσωπική εκτίµηση του ιοικητού διά την αποτελεσµατικότητα των δυνάµεων του προς εκπλήρωση της αποστολής του και ουσιαστικές παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση. β. Της εξαµηνιαίας αναφοράς, δια την συντελεσθείσα επιχειρησιακή εκπαίδευση, στην οποία περιλαµβάνονται τα διδάγµατα και οι προτάσεις δι' απάλειψη τυχόν δυσµενών παραγόντων και αδυναµιών. Άρθρο 0816 : Σχέσεις του ιοικητού µε τις Πολιτικές Στρατιωτικές και Ναυτικές αρχές και τους άλλους ιοικητές Ναυτικών υνάµεων 1. Μετά την παραλαβή των καθηκόντων του, ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως αποκαθιστά και διατηρεί σχέσεις συνεργασίας µέσα στα πλαίσια της αποστολής του, µε τις Πολιτικές και Στρατιωτικές αρχές ξηράς στην περιοχή της έδρας του, ως και µε τους λοιπούς ανεξαρτήτους ιοικητές. 2. Επωφελείται του κατάπλου σε λιµένες εσωτερικού δια την συνεργασία µε τις τοπικές Πολιτικές, Στρατιωτικές και Λιµενικές αρχές επί θεµάτων που αφορούν στο Π.Ν. Ο τρόπος ανταλλαγής των επισήµων επισκέψεων καθορίζεται στο σχετικό Κεφάλαιο 24 των ιατάξεων Π.Ν.. 3. Εάν από αρµόδιες Πολιτικές, Στρατιωτικές ή Αστυνοµικές αρχές µιάς περιοχής αιτηθεί βοήθεια των υπό τις διαταγές του υνάµεων προς τήρηση της δηµοσίας τάξεως και εξασφάλιση της εκτελέσεως των νόµων, ο ιοικητής δύναται να την παράσχει, µόνο µετά προηγουµένη ιεραρχική έγκριση του Υπουργού Εθνικής Αµύνης. Άρθρο: Αλληλογραφία του ιοικητού ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως µετά του ΓΕΝ και των Στρατιωτικών αρχών 1. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως και κάθε ανεξάρτητη απευθείας από το ΓΕΝ ιοίκηση ή Ν. Υπηρεσία αλληλογραφούν απευθείας µε το ΓΕΝ. 2. Το ΓΕΝ γενικώς δια το Π.Ν. και ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως ως και οι ιοικητές των µεγάλων ιοικήσεων µέσα στις ιοικήσεις τους, δύνανται δια διαταγής να επιτρέψουν παρεκκλίσεις από την ιεραρχική διενέργεια της αλληλογραφίας δια θέµατα αναφορών, τρεχούσης φύσεως, επιχειρήσεων, ασφαλείας, µε γνώµονα την ευκολία

9 συνεννοήσεως και τον περιορισµό της αλληλογραφίας. Λεπτοµέρειες δια το θέµα τούτο ρυθµίζει ο Κανονισµός Αλληλογραφίας του Π. Ν. 3. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως έχει το δικαίωµα αλληλογραφίας απ'ευθείας µε τις τοπικές, Πολιτικές και Στρατιωτικές αρχές. Επίσης µε Στρατιωτικές αρχές των άλλων κλάδων των Ε.. µε τις οποίες έχει ρυθµισθεί µέσω του ΓΕΝ συνεργασία, ενώ κατά κανόνα το δικαίωµα της απ' ευθείας αλληλογραφίας προς Υπουργεία και Κυβερνητικές υπηρεσίες, διασυµµαχικές και διπλωµατικές αρχές διατηρείται από το ΓΕΝ και εκχωρείται κατά περίπτωση δια σχετικής εντολής εξουσιοδοτήσεως. Άρθρο: Καθήκοντα ιοικητού ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως προσωρινά υποτεταγµένου. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως, η οποία γίνεται προσωρινά υποτεταγµένη, διατηρεί τις τιµές και τα δικαιώµατά του καθώς και τις αρµοδιότητες στην εσωτερική ιοίκηση της Ναυτικής του υνάµεως. Αρθρο: Αρµοδιότητες των Ναυτικών αρχών ξηράς επί πλοίων που υπάγονται σε αυτές. Οι αρµοδιότητες Ναυτικής αρχής ξηράς επί πλοίων που υπάγονται σε αυτήν είναι εκείνες που καθορίζονται από τις ιατάξεις Π.Ν. και απορρέουν από τη µορφή σχέσεως ιοικήσεως που εγκατεστάθη από την προϊστάµενη αρχή, εκτός εάν τροποποιούνται από ειδικές οδηγίες της ιδίας αυτής προϊστάµενης αρχής. Άρθρο: Ενέργειες του ιοικητού ανεξαρτήτου Ν. υνάµεως σε περίπτωση ατυχήµατος στο υλικό. 1. Στην έννοια του ατυχήµατος περιλαµβάνονται: α. Τα ναυτικά ατυχήµατα όπως πρόσκρουση, προσάραξη, σύγκρουση πλοίου ή απώλεια πλοίου (όταν η απώλεια δεν είναι απόρροια της δράσεως κατά την µάχη). β. Τα αεροπορικά ατυχήµατα όπως αναγκαστική προσγείωση, αναγκαστική προσθαλάσσωση, σύγκρουση, πτώση, απώλεια αεροσκάφους/ελικοπτέρου, όταν αυτά συµβαίνουν από τα ίδια τους µέσα και το ίδιο τους προσωπικό. γ. Βλάβες σε πλοία, αεροσκάφη/ελικόπτερα, ή εγκαταστάσεις ξηράς, από πυρκαιά, διαρροή, έκρηξη πυροµαχικών ή αερίων ή άλλη αιτία, από την χρήση των ιδίων τους µέσων ή του ιδίου τους προσωπικού, οι οποίες βλάβες έχουν σοβαρή επίπτωση στην ετοιµότητα των πλοίων, αεροσκαφών/ ελικοπτέρων, εγκαταστάσεων ξηράς αντιστοίχως ή/και έχουν συνεπιφέρει σοβαρό τραυµατισµό ή θάνατο προσωπικού.

10 2. Πέραν των ανωτέρω ναυτικών και αεροπορικών ατυχηµάτων που θεωρούνται σοβαρά, ο ιοικητής ο οποίος θα προβεί στις κατωτέρω καθοριζόµενες ενέργειες, δύναται να χαρακτηρίσει ατύχηµα βλάβης ως "σοβαρό", µε κριτήριο τις επιπτώσεις της στο προσωπικό, στην ετοιµότητα του πλοίου και στο κόστος και χρόνο δια την αποκατάσταση του υλικού. 3. Σε περίπτωση ατυχήµατος σε πλοίο, αεροσκάφος/ελικόπτερο, ή εγκαταστάσεις ξηράς που υπάγονται σε αυτόν ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως ή ο ιοικητής µεγάλης ιοικήσεως του Π.Ν. προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: α. Αναφέρει τα γεγονότα µε σήµα προς το ΓΕΝ. "β. Ενηµερώνει άµεσα τον Εισαγγελέα του κατά τόπου Ναυτοδικείου για το συµβάν και αναµένει την παραγγελία για τη διενέργεια Ενόρκου Προανακρίσεως. Αν τα αδικήµατα που διαπράττονται από στρατιωτικούς είναι αυτόφωρα ή υπάρχει κίνδυνος να απολεσθούν κρίσιµα στοιχεία για τις συνθήκες του συµβάντος ή πιθανολογείται ότι η καθυστέρηση θα έχει επιπτώσεις στην αποκατάσταση των ζηµιών, διατάσσει τη διενέργεια Ενόρκου Προανακρίσεως χωρίς παραγγελία του Εισαγγελέα για να διερευνηθούν υπάρχουν ποινικές ευθύνες"". Στη περίπτωση όµως αυτή ο Αξιωµατικός που διενεργεί την Προανάκριση, χωρίς προηγούµενη παραγγελία του Εισαγγελέως, υποχρεούται να τον ειδοποιήσει µε το ταχύτερο δυνατόν µέσο και να ενεργήσει σύµφωνα µε τις οδηγίες και εντολές του." ***Η περ.3β αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 14 του Π..80/1998 (Α 74) γ. Ορίζει "επιτροπή πραγµατογνωµοσύνης" από τρία ή πέντε µέλη, της οποίας έργο είναι η υποβολή εκθέσεως προς αυτόν, µε αιτιολογηµένη γνώµη δια τα αίτια του ατυχήµατος. ια την επιτροπήν αυτήν ισχύουν τα ακόλουθα: (1) Η έκθεση της επιτροπής συνοδεύεται από καταθέσεις µαρτύρων, από τα ηµερολόγια πλοίου και µηχανής, από τεχνικές εκθέσεις και στοιχεία, φωτογραφίες και γνωµάτευση αρµοδίων φορέων σχετικά µε τις ζηµιές που προξενήθηκαν ως και τα κατ' εκτίµηση κόστος και χρόνο που απαιτούνται δια την επισκευή. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο ΓΕΝ το ταχύτερο δυνατό µαζί µε την γνώµη του ιοικητού που όρισε την επιτροπή. (2) Πρόεδρος στην επιτροπή ορίζεται Μάχιµος Αξιωµατικός αρχαιότερος του Κυβερνήτου του πλοίου εις το οποίο συνέβη το ατύχηµα (ή των Κυβερνητών των εµπλεκοµένων εις το ατύχηµα πλοίων), ή κατάλληλος Αξιωµατικός δια ατύχηµα εγκαταστάσεων ξηράς ή αεροσκάφους/ελικοπτέρου. (3) Η επιτροπή αυτή, προκειµένου περί ελικοπτέρων ή αεροσκαφών, καλείται "επιτροπή διερευνήσεως", και το έργο της περιγράφεται λεπτοµερώς σε σχετική Μόνιµη ιαταγή του ΓΕΝ.

11 4. Οι ενέργειες της επιτροπής πραγµατογνωµοσύνης γίνονται παράλληλα, αλλά ανεξάρτητα από την προανάκριση. Το έργο της επιτροπής αποσκοπεί, πέραν του εντοπισµού τυχόν αµελείας, στην ουσιαστική έρευνα και µελέτη των αιτίων και συνθηκών του συµβάντος, δια να εξαχθούν τα αναγκαία συµπεράσµατα και να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα που θα αποτρέψουν την επανάληψη παροµοίων ατυχηµάτων. 5. Αν ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως δεν είναι ο αρχαιότερος ιοικητής ή αν κυβερνά ο ίδιος ένα από τα εµπλεκόµενα στο ατύχηµα πλοία, οι ενέργειες που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 3, αναλαµβάνονται από την προισταµένη του αρχή. 6. Στην περίπτωση ατυχήµατος που δεν επιφέρει σοβαρή βλάβη στο υλικό διενεργείται από το πλοίο ή την Ναυτική Υπηρεσία ένορκη διοικητική εξέταση, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά στην προισταµένη αρχή. Η προϊσταµένη αρχή δύναται, κατά την διάρκεια της διενεργείας της ένορκης διοικητικής εξετάσεως ή και µετά την περάτωσή της, κατόπιν νέας εκτιµήσεως, να επαναχαρακτηρίσει το ατύχηµα ως "σοβαρό" και να ενεργήσει όπως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 3. Άρθρο: "Ενέργειες του ιοικητού ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως σε περίπτωση ατυχήµατος προσωπικού ή τελέσεως αξιοποίνων πράξεων.". ***Ο τίτλος αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 15 του Π.. 80/1998 (Α 74) 1. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος προσωπικού που υπηρετεί ή επιβαίνει σε µονάδα υπό την ιοίκηση του, ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής δυνάµεως ή ο ιοικητής µεγάλης ιοικήσεως προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: α. Μεριµνά διά την παροχή της απαιτουµένης περιθάλψεως. β. Αναφέρει µε επείγον σήµα στο ΓΕΝ λεπτοµερή στοιχεία διά το ατύχηµα, ως και τα λεπτοµερή ατοµικά στοιχεία αυτού που το υπέστη. γ. Μεριµνά διά την ενηµέρωση των πλησιεστέρων συγγενών του παθόντος. "δ. Ενηµερώνει άµεσα τον Εισαγγελέα του κατά τόπου αρµοδίου Ναυτοδικείου για το συµβάν και αναµένει την παραγγελία για τη διενέργεια ενόρκου προανακρίσεως. Αν υπάρχει κίνδυνος να απολεσθούν κρίσιµα στοιχεία για τις συνθήκες του ατυχήµατος, διατάσσει τη διενέργεια Ενόρκου Προανακρίσεως. Στην περίπτωση όµως αυτή ο

12 Αξιωµατικός που διενεργεί την προανάκριση, χωρίς προηγούµενη παραγγελία του Εισαγγελέως, υποχρεούται να τον ειδοποιήσει µε το ταχύτερο δυνατόν µέσο και να ενεργήσει σύµφωνα µε τις οδηγίες και εντολές του. Οι ενέργειες αυτές αναλαµβάνονται από το ιοικητή, εφόσον δεν έχουν αναληφθεί από τη Μονάδα του παθόντος"". ***Η περ.δ'αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 15 του Π..80/1998 (Α 74) 2. Σε περίπτωση σοβαράς ασθενείας που προκαλεί ανησυχία, ο ιοικητής ενεργεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις ανωτέρω παραγράφους 1α, 1β και 1γ. 3. Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία (τραυµατισµό, άγνωστη παθολογική αιτία κλπ) ή εξαφάνισης, ο διοικητής προβαίνει στις ενέργειες που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1α, 1β, και 1δ, ενώ οι ενέργειες της ενηµερώσεως των πλησιέστερων συγγενών και οι περαιτέρω απαιτούµενες ενέργειες αναλαµβάνονται από το ΓΕΝ. 4. Εάν ο θάνατος λάβει χώραν στην αλλοδαπή ο ιοικητής ανεξαρτήτου δυνάµεως πληροφορεί περί τούτου και την Ελληνική προξενική αρχή ή εάν δεν υφίσταται τις τοπικές αρχές µε τις οποίες και συνεννοείται διά τα ληπτέα µέτρα αναλόγως των διαταγών που έχουν ληφθεί από το ΓΕΝ διά την ταρίχευση και αποστολή του νεκρού στην Ελλάδα ή την κηδεία του στο εξωτερικό. 5. Σε καιρό πολέµου κάθε ανακοίνωση προς τους πλησιέστερους συγγενείς διά θάνατο, ατύχηµα, ή ασθένεια προσωπικού γίνεται από το ΓΕΝ. "6. Σε περίπτωση τελέσεως από στρατιωτικούς αξιοποίνων πράξεων εντός της περιοχής ευθύνης του, ο ιοικητής ενηµερώνει άµεσα τον Εισαγγελέα του αρµοδίου κατά τόπου Ναυτοδικείου και αναµένει την παραγγελία για τη διενέργεια ενόρκου προανακρίσεως. Κατ' εξαίρεση διατάσσει τη διενέργεια Ενόρκου Προανακρίσεως, χωρίς παραγγελία του Εισαγγελέως, όταν τα εγκλήµατα: α. Είναι αυτόφωρα, ήτοι δεν έχουν συµπληρωθεί 48 ώρες από τη διάπραξή τους. β. Αν από την αναβολή υπάρχει κίνδυνος να µαταιωθεί ή δυσχερανθεί η βεβαίωση του εγκλήµατος ή η ανακάλυψη του δράστου ή η αποκατάσταση της βλάβης. Ο διενεργών την προανάκριση υποχρεούται να ειδοποιήσει µε το ταχύτερο δυνατόν µέσο τον Εισαγγελέα και να ενεργήσει σύµφωνα µε τις οδηγίες και εντολές του"". ***Η παρ.6 προστέθηκε µε το άρθρο 16 του Π..80/1998 (Α 74)

13 Άρθρο: Εγκατάλειψη πλοίου. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως, εάν πλοίον αυτής ευρίσκεται σε κίνδυνο απωλείας κατόπιν σχετικής αναφοράς του Κυβερνήτου του πλοίου, δύναται να διατάξει την εκκένωση του πλοίου και εν ανάγκη την καταστροφή αυτού σύµφωνα προς τα προβλεπόµενα περαιτέρω από το άρθρο Ν Άρθρο: Επισκέψεις, µεταφορά και διανυκτέρευση επιβατών σε πλοία του Π.Ν. 1. Η επίσκεψη του κοινού στα πλοία καθορίζεται µε ιαταγή του ιοικητού της Ναυτικής υνάµεως. 2. Η µεταφορά και η διανυκτέρευση επιβατών στα πλοία του Π.Ν. γίνεται µετά από έγκριση ΓΕΝ. 3. Ο ιοικητής της ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτρέψει την διανυκτέρευση ή µεταφορά επιβατών, στο εσωτερικό ή εξωτερικό, µέσα στα όρια του καθορισµένου από το ΓΕΝ διά το πλοίο φόρτου, αν κρίνει ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι διά τούτο. Την ενέργεια αυτή αναφέρει στο ΓΕΝ. 4. Στην αλλοδαπή δύναται να αποδεχθεί επιβάτες κατόπιν σχετικής έγγραφης αιτιολογηµένης αιτήσεως των αρµοδίων Ελληνικών ιπλωµατικών και Προξενικών αρχών, εκτός εάν σοβαροί λόγοι τον εµποδίζουν να αποδεχθεί τις αιτήσεις, οπότε γνωρίζει τούτους στην αρχή που υπέβαλε την αίτηση και αναφέρει σχετικώς στο ΓΕΝ αναλόγως διά κάθε περίπτωση. Άρθρο 0824: Ανάληψη δαπανών. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως δύναται, κατ' εξαίρεση και µόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας προς κάλυψη κατεπειγουσών περιπτώσεων και εφ' όσον δεν υπάρχει επαρκής χρόνος προς αίτηση και έγκριση, να ενεργήσει δι' ανάληψη µη εγκεκριµένης δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή, αµέσως µετά την ανάληψη των ενεργειών, αναφέρει και ζητεί την έγκριση από τον έχοντα την οικονοµική εξουσία.

14 Άρθρο: Καθήκοντα του ιοικητού ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως όταν αυτή ευρίσκεται εκτός της Ελληνικής Επικρατείας. 1. Συµπεριφορά του προσωπικού. α. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως που επισκέπτεται λιµένες ή τόπους ξένων χωρών, λαµβάνει ιδιαίτερη φροντίδα, ώστε όλο το προσωπικό να καταβάλει την καλύτερη προσπάθεια και µε την άψογη συµπεριφορά του επί των πλοίων και κατά την έξοδό του στην ξηρά, µετά την ελεύθερη επικοινωνία, να εξασφαλίσει την καλή διάθεση και τον σεβασµό από τις αρχές και τους κατοίκους της υπό επίσκεψη χώρας. β. Ιδιαίτερα σηµεία που απαιτούν προσοχή στην συµπεριφορά του προσωπικού προς τους ξένους είναι: (1) Να αποφεύγει κάθε ενέργεια που µπορεί να αποτελέσει αφορµή δια προσβολή ή πρόκληση ή δυσµενή σχόλια των αρχών και κατοίκων της χώρας. (2) Να επιδεικνύει πάντοτε τον απαιτούµενο σεβασµό στην Σηµαία, στους νόµους, στα έθιµα, στη θρησκεία, στις τελετές και στις τοπικές διατάξεις. (3) Να συµπεριφέρεται µε ευγένεια και να καλλιεργεί κλίµα καλής θελήσεως και αµοιβαίου σεβασµού. (4) Να είναι άψογο στην εµφάνιση του και να µη συχνάζει σε χώρους που έχουν απαγορευθεί από τις τοπικές αρχές. (5) Να διατηρεί αυστηρή ουδετερότητα σε τυχόν περιπτώσεις πολιτικών διαφορών και να µην αναµιγνύεται αµέσως ή εµµέσως σε πολιτικά ζητήµατα που αφορούν την ξένη χώρα. 2. Σχέσεις µε τις Ελληνικές ιπλωµατικές και Προξενικές αρχές. Ο ιοικητής διατηρεί στενή επαφή µε τις Ελληνικές διπλωµατικές και προξενικές αρχές στις οποίες παρέχει κάθε βοήθεια την οποία η παρουσία της Ναυτικής υνάµεως δύναται να εξασφαλίσει επ' ωφελεία της αποστολής τους. Ζητεί ο ίδιος τις συµβουλές τους διά την καλύτερη εκπλήρωση της αποστολής του και έρχεται µέσω αυτών, όπου απαιτείται, σε επικοινωνία µε τις ξένες τοπικές αρχές. 3. Επικοινωνία και σχέσεις µε τις τοπικές αρχές. α. Ο ιοικητής απευθύνεται στις ξένες τοπικές αρχές µέσω των Ελληνικών διπλωµατικών και προξενικών αρχών. Στην περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν, επικοινωνεί απ' ευθείας µε τις ξένες τοπικές αρχές. Σε περιπτώσεις κατάπλου σε λιµένες συµµαχικών κρατών η επαφή µε τις Στρατιωτικές αρχές γίνεται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις σχετικές διασυµµαχικές διατάξεις και εκδόσεις και στις οδηγίες της αρχής Επιχειρησιακού Ελέγχου της Ναυτικής υνάµεως. Στην επαφή του µε τις τοπικές αρχές, επιδιώκει την λήψη πληροφοριών και στοιχείων και την

15 δηµιουργία σχέσεων συνεργασίας και καλής θελήσεως που θεωρεί αναγκαίες διά την εκπλήρωση της αποστολής του και παράλληλα τους προσφέρει κάθε συνδροµή µέσα στις δυνατότητες του και σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΓΕΝ. β. Οι Αξιωµατικοί των µονάδων της Ναυτικής υνάµεως στις σχέσεις τους µε τους Αξιωµατικούς της χώρας ή των Πολεµικών πλοίων της, επιδεικνύουν προς αυτούς αµοιβαίως την προσοχή και τον σεβασµό που ο βαθµός και η θέση τους απαιτούν. 4. Προστασία των Οµοεθνών. Εάν υπάρξει αιφνίδια ανάγκη ενεργείας της Ναυτικής υνάµεως, δια προστασία οµοεθνών σε ξένους λιµένες ή τόπους, ο ιοικητής ενεργεί µετά από συνεννόηση µε το ΓΕΝ και λήψη εντολών από τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης, εκτός εάν έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί προς τούτο. Σε περίπτωση αδυναµίας επικοινωνίας, ενεργεί µετά από συνεννόηση και τελική απόφαση από τις διαπιστευµένες στη χώρα επισκέψεως αρµόδιες Ελληνικές διπλωµατικές αρχές και αναφέρει το συντοµότερο προς το ΓΕΝ. 5. Αποβίβαση ενόπλων αγηµάτων. Η αποβίβαση ενόπλων αγηµάτων δι' ασκήσεις, τελετές ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό απαγορεύεται εάν δεν έχει προηγηθεί σχετική συνεννόηση και έγκριση των ξένων αρµοδίων αρχών. 6. Σεβασµός της κυριαρχίας του ξένου κράτους. α. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως και γενικότερα ο αρχαιότερος ιοικητής, αρχαιότερος Κυβερνήτης ή Κυβερνήτης µεµονωµένου Πολεµικού Πλοίου λαµβάνει ιδιαίτερη µέριµνα διά την εφαρµογή των κανόνων περί "αβλαβούς διελεύσεως" κατά την ενάσκηση του δικαιώµατος τούτου που παρέχεται στα Πολεµικά Πλοία από το διεθνές κατά θάλασσα ίκαιο. β. Τα περί του δικαιώµατος αβλαβούς διελεύσεως λεπτοµερώς καθοριζοµένα στο "Εγχειρίδιο ιεθνούς ικαίου θαλάσσης" του Π.Ν., έχουν ως ακολούθως: (1) ικαίωµα αβλαβούς διελεύσεως, ήτοι της ναυσιπλοΐας διά της χωρικής θαλάσσης ενός παράκτιου κράτους µε σκοπό απλής, αδιάκοπου και άνευ παρεκκλίσεων διελεύσεως, -εφόσον η διέλευση αυτή δεν προκαλεί κινδύνους διά την ειρήνη, την ασφάλεια και την έννοµη τάξη του παράκτιου κράτους, απολαύουν άπαντα τα πλοία, όλων των κρατών. Τα υποβρύχια υποχρεούνται κατά την άσκηση του δικαιώµατος τούτου να πλέουν εν επιφανεία και να δεικνύουν την σηµαία τους. Το δικαίωµα της αβλαβούς διελεύσεως δεν επεκτείνεται στην υπέρπτηση των αεροσκαφών διά µέσου του εθνικού εναερίου χώρου. (2) ιέλευση σηµαίνει ναυσιπλοΐα διά µέσου της χωρικής θαλάσσης µε τον σκοπό και µόνο (α) ιάπλου αυτής χωρίς είσοδο στα εσωτερικά ύδατα.

16 (β) Εισόδου στα εσωτερικά ύδατα. (γ) Εξόδου από εσωτερικά ύδατα. Η διέλευση αυτή πρέπει να είναι συνεχής, αδιάκοπη και ταχεία και µε ταχύτητα ανάλογη προς τις περιστάσεις. Το διερχόµενο πλοίο δεν επιτρέπεται να αγκυροβολεί ούτε να κρατεί, αλλά µόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας, παροχής βοηθείας σε ανθρώπους και πλοία σε κίνδυνο ή εφόσον το απαιτεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Κάθε άλλος σκοπός ή τρόπος διελεύσεως (π.χ. διάπλους µη συνεχής, δι' αδικαιολογήτων ελιγµών, αδικαιολόγητη αγκυροβολία ή κράτηση) δεν υπόκεινται στην νοµική έννοια της διελεύσεως, όπως αναλύθηκε ανωτέρω. (3) Αβλαβής είναι η διέλευση, η οποία δεν θέτει σε κίνδυνο από ηθικής ή υλικής πλευράς τη δηµοσία ειρήνη, τη δηµοσία τάξη και ασφάλεια και γενικά την οµαλή διαβίωση του παράκτιου κράτους. Οι κατωτέρω περιπτώσεις δεν συνιστούν αβλαβή διέλευση: (α) Απειλή ή χρήση βίας εναντίον της κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητος ή πολιτικής ανεξαρτησίας του παράκτιου κράτους ή καθ' οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου. (β) Οποιαδήποτε πράξη προς συλλογή πληροφοριών που θέτει σε κίνδυνο την άµυνα ή ασφάλεια του παράκτιου κράτους. (γ) Οποιαδήποτε άσκηση µε όπλα οποιουδήποτε τύπου (δ) Οποιαδήποτε πράξη προπαγάνδας που αποσκοπεί στον επηρεασµό της αµύνης ή ασφαλείας του παράκτιου κράτους. (ε) Απονήωση, προσνήωση αεροσκαφών ή ελικοπτέρων. (στ) Φόρτωση και εκφόρτωση πραγµάτων ή επιβίβαση και αποβίβαση προσώπων κατά παράβαση των τελωνειακών, φορολογικών, µεταναστευτικών ή υγειονοµικών ή άλλων κανονισµών του παράκτιου κράτους. (ζ) Οποιαδήποτε πράξη πταισµατικής (εκ προθέσεως ή αµελείας) ρυπάνσεως. (η) Οποιεσδήποτε αλιευτικές δραστηριότητες. (θ) Η διενέργεια οποιασδήποτε επιστηµονικής ερεύνης. (ι) Οποιαδήποτε πράξη η οποία συνιστά οποιασδήποτε φύσεως παρενόχληση των συστηµάτων και εγκαταστάσεων επικοινωνιών του παράκτιου κράτους. (ια) Οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία δεν έχει άµεση σχέση µε την

17 διέλευση (π.χ. εκτέλεση γυµνασίων, πλους υπό κάλυψη φώτων). γ. εδοµένου ότι αριθµός κρατών απαιτεί προηγουµένη γνωστοποίηση ή και άδεια προ της ασκήσεως του δικαιώµατος της αβλαβούς διελεύσεως, το ΓΕΝ µεριµνά εκάστοτε διά τις σχετικές ενέργειες και την έκδοση εντολών προς τον ιοικητή ή τον Κυβερνήτη στη ιαταγή Επιχειρήσεων/ Ασκήσεων ή εκτάκτως όταν απαιτείται, γνωρίζοντας σε αυτούς και τυχόν εγκριθείσες από το ξένο κράτος άρσεις περιορισµών κατά την αβλαβή διέλευση όπως π.χ. δυνατότητα αγκυροβολίας, πτήσεως ελικοπτέρων ή άλλες. δ. Εφόσον δεν υπάρχουν αντίθετες εντολές από το ΓΕΝ ή την Εθνική αρχή επιχειρησιακού ελέγχου, ο ιοικητής Ναυτικής υνάµεως ή Κυβερνήτης Πολεµικού Πλοίου δύναται κατά την κρίση του να ασκήσει το δικαίωµα της αβλαβούς διελεύσεως τηρώντας επακριβώς τα καθοριζόµενα στην ανωτέρω παράγραφο 6β και αναφέροντας την πρόθεση του αυτή στην αρχή επιχειρησιακού του ελέγχου. 7. Χρήση βίας. α. Η χρήση βίας κατά την περίοδο της ειρήνης εναντίον άλλης χώρας ή οποιουδήποτε εντός των ορίων της επικράτειάς της είναι παράνοµη, εκτός εάν αποτελεί πράξη αυτοαµύνης. Το δικαίωµα της αυτοαµύνης εκ του ιεθνούς ικαίου µπορεί να ανακύψει διά την απόκρουση χρήσεως βίας ή την απόκρουση αµέσου απειλής χρήσεως βίας. β. Οι συνθήκες διά την άσκηση του δικαιώµατος αυτοαµύνης δεν είναι δυνατόν να καθορισθούν εκ των προτέρων, αλλά αφήνεται στην ορθή κρίση του υπευθύνου ιοικητού, ο οποίος θα πρέπει να ενεργήσει µε προσοχή και αυτοσυγκράτηση και να εξαντλήσει κάθε άλλο µέσον πριν ασκήσει το δικαίωµα της αυτοαµύνης. γ. Σε ουδεµία περίπτωση χρησιµοποιείται βία µε σκοπό την τιµωρία διά πράξεις που έχουν ήδη συντελεσθεί. 8. Λήψη µέτρων ασφαλείας. Στην περίπτωση λήψεως µέτρων ασφαλείας επί των πλοίων εναντίον ενεργειών τροµοκρατών, ο ιοικητής σύµφωνα και µε τις οδηγίες της αρχής επιχειρησιακού ελέγχου δύναται να συζητήσει καταλλήλως και να συνενοηθεί µε τις τοπικές αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες διά τα αντίστοιχα µέτρα στην επικράτεια τους προς ασφάλειαν της Ναυτικής υνάµεως. 9. Πειθαρχική δικαιοδοσία επί των Ελληνικών εµπορικών πλοίων. α. Η πειθαρχική δικαιοδοσία του ιοικητού ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως επί των Ελληνικών εµπορικών πλοίων και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες εξασκείται ορίζονται στους ισχύοντες Κανονισµούς του Εµπορικού Ναυτικού. β. Εκτός των Ελληνικών λιµένων ο ιοικητής έχει το δικαίωµα νηοψίας και ασκήσεως αστυνοµικών καθηκόντων επί παντός Ελληνικού εµπορικού

18 πλοίου. γ. Στην ανοικτή θάλασσα ή σε ξένο λιµένα όπου δεν υπάρχει Ελληνική προξενική αρχή ο ιοικητής δύναται να ασκήσει την δικαιοδοσία της προξενικής αρχής σε θέµατα που αφορούν τα πληρώµατα των Ελληνικών εµπορικών πλοίων σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν στο Εµπορικό Ναυτικό, εφόσον ζητηθεί από αρµοδία αρχή του ΥΕΝ µέσω του ΓΕΝ. 10. Συνδροµή και Προστασία Ελληνικών εµπορικών πλοίων. α. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως ή Κυβερνήτης µεµονωµένου πλοίου στην ανοικτή θάλασσα, Εθνικά ή ξένα χωρικά ύδατα, παρέχει στα Ελληνικά ή και ξένα εµπορικά πλοία συνδροµή σε περίπτωση κινδύνου ζωής "εν θαλάσση" ή σε αίτηση τους διά συνδροµή επί περιπτώσεων ανθρωπιστικής βοηθείας, κατά την κρίση του και εντός των δυνατοτήτων του, ενηµερώνοντας σχετικά την αρχή του επιχειρησιακού του ελέγχου. β. Προστατεύει µέσα στις δυνατότητες του τα Ελληνικά εµπορικά πλοία που εργάζονται νόµιµα συµφώνως µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. γ. Στην ανοικτή θάλασσα κατόπιν εντολών του Υπουργού Εθνικής Αµύνης δύναται να ενεργήσει σε περίπτωση αιτήσεως βοηθείας επί βεβαιωµένης πειρατικής ενεργείας στρεφοµένης εναντίον Ελληνικού πλοίου σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και της συµβάσεως της Γενεύης "περί των ανοικτών θαλασσών" ή τα αντίστοιχα άρθρα της εκάστοτε ισχυούσης Συµβάσεως διά το δίκαιο της θαλάσσης. Παροµοίως ενεργεί κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αµύνης σε περίπτωση εκδηλώσεως πειρατικής ενεργείας κατά ξένου εµπορικού πλοίου. δ. Σε περίπτωση αιτήσεως προστασίας νοµίµως εργαζοµένου Ελληνικού εµπορικού πλοίου συνορµούντος σε λιµένα ή ύδατα ξένης επικρατείας, εναντίου παρανόµων κατ' αυτού πράξεων, ο ιοικητής ενεργεί µόνο µετά από διαβούλευση µε τις Ελληνικές διπλωµατικές και προξενικές αρχές και εντολές του Υπουργού Εθνικής Αµύνης. 11. Αναζήτηση εγκληµατιών σε ξένη επικράτεια. α. Εάν κατηγορούµενος διά εγκληµατική πράξη που διεπράχθη επί πλοίου της Ναυτικής δυνάµεως ή λιποτάκτης από αυτή ευρήκε άσυλο στη χώρα επισκέψεως ή σε ξένο πλοίο, ο ιοικητής υποβάλλει διά της διπλωµατικής οδού αίτηση εκδόσεως, εάν υπάρχει σχετική συνθήκη µεταξύ ης Ελλάδος και της χώρας στην οποία κατέφυγε ο διωκόµενος. Σε περίπτωση µη υπάρξεως σχετικής συνθήκης ενεργεί σύµφωνα µε τις εντολές του ΓΕΝ. β. Εάν ο διωκόµενος ή λιποτάκτης κατέφυγε επί Ελληνικού πλοίου ο ιοικητής διατάσσει την αναζήτηση και σύλληψή του. 12. Έρευνα επί των Πλοίων από ξένες αρχές.

19 α. Το νοµικό καθεστώς του Πολεµικού Πλοίου εντός λιµένων, όρµων και λοιπών εσωτερικών υδάτων ξένης επικρατείας στα οποία έχει εισέλθει κατόπιν αδείας, εξαιρεί τούτο από κάθε έλεγχο και επέµβαση του παράκτιου κράτους, ως απολαµβάνον ασυλίας, ενώ το υποχρεώνει να συµµορφώνεται προς τους τοπικούς κανονισµούς (τους αναφεροµένους στην ναυσιπλοία, λιµένες, τελωνεία, ρύπανση κλπ). β. Τυχόν µη συµµόρφωση προς τους κανόνες δεν παρέχει πάντως στις αρχές του παράκτιου κράτους δικαίωµα επεµβάσεως στο Πολεµικό Πλοίο, ενώ το Κράτος του Πολεµικού Πλοίου υπέχει διεθνή ευθύνη διά κάθε ζηµία την οποία δυνατόν να επιφέρει το Πολεµικό Πλοίο από την µη συµµόρφωση προς τους κανόνες του παράκτιου κράτους. γ. Ο ιοικητής ή Κυβερνήτης Πολεµικού διά την αυστηρή συµµόρφωση της Ναυτικής υνάµεως ή του πλοίου προς τους κανόνες και διατάξεις του παράκτιου κράτους, αλλά ασκούν το δικαίωµα της ασυλίας του Πολεµικού Πλοίου, µη επιτρέποντας έρευνα ένεκα οποιουδήποτε λόγου επί του πλοίου από οποιοδήποτε πρόσωπο ή αντιπροσωπευτική αρχή κράτους ή την σύλληψη οποιουδήποτε προσώπου επ' αυτού. δ. Το δικαίωµα της ασυλίας επεκτείνεται και σε πρόσωπα τα οποία καταδιώκονται ή καταζητούνται από τις αρχές του παράκτιου κράτους και τα οποία κατέφυγαν επί του πλοίου και εζήτησαν άσυλο. Σε αυτή την περίπτωση ο ιοικητής ή Κυβερνήτης συµβουλεύεται τις Ελληνικές ιπλωµατικές αρχές, αναφέρει στο ΓΕΝ και ενεργεί σύµφωνα µε τις εντολές του Υπουργού Εθνικής Αµύνης. 13. Αποβίβαση προσωπικού. α. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως δύναται να αποβιβάσει σε ξένο λιµένα, δι' επαναπατρισµό, οποιοδήποτε από τους επιβαίνοντες στην Ναυτική ύναµη, στις εξής περιπτώσεις: (1) Ασθενείας ή σοβαρού τραυµατισµού που πιστοποιούνται αρµοδίως. (2) Λήξεως της θητείας στο Π.Ν. (3) Λόγω διαπράξεως κακουργήµατος ή πληµµελήµατος. (4) Υπηρεσιακών αναγκών που έχουν διαταχθεί (µετάθεση, απόσπαση κλπ). β. Σε περίπτωση βαρείας ασθενείας ή τραυµατισµού που απαιτεί την άµεση εισαγωγή και ιατρική παρακολούθηση προσωπικού σε νοσοκοµείο στην αλλοδαπή και παραµονή του πέραν του χρόνου απόπλου των πλοίων, αναλαµβάνονται οι κατάλληλες ενέργειες προς τις Ελληνικές διπλωµατικές και προξενικές αρχές ή όταν αυτές ελλείπουν προς τις τοπικές αρχές, διά την περαιτέρω παρακολούθηση της υγείας του και επαναπατρισµό του και αναφέρονται οι ενέργειες στο ΓΕΝ.

20 γ. Ο ιοικητής διά να αποβιβάσει και να αφήσει στο Εξωτερικό οποιοδήποτε πρόσωπο που υπηρετεί υπό τις διαταγές του, χρειάζεται προηγουµένη έγκριση του ΓΕΝ και συνεννόηση µε τις Ελληνικές διπλωµατικές και προξενικές αρχές ή όταν αυτές ελλείπουν χρειάζεται επίσηµη συγκατάθεση των τοπικών αρχών. 14. Ανεφοδιασµός και υποστήριξη διοικητικής µερίµνης. α. Ο ιοικητής ανεξαρτήτου Ναυτικής υνάµεως σε λιµένες ή Ναυτικές Βάσεις χωρών µετά των οποίων ισχύουν συµφωνίες µε την Ελλάδα διά την αµοιβαία παροχή υποστηρίξεως διοικητικής µερίµνης και ανεφοδιασµών, κάνει χρήση αυτών διά την κάλυψη των απαιτουµένων αναγκών της Ναυτικής υνάµεως, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες στις συµφωνίες διαδικασίες. β. Οι ανάγκες κατάπλου σε λιµένες ή Ναυτικές Βάσεις συµµάχων χωρών γνωστοποιούνται στις αρµόδιες αρχές διά σχετικού σήµατος καθιερωµένου τύπου. γ. Ο ιοικητής διατάσσει την εκτέλεση των αναγκαίων προµηθειών εφοδίων, τροφίµων και υλικών οι οποίες και ενεργούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 1901. Γενικά - ιάταξη της ύλης του Κεφαλαίου. 1. Οι γενικές διατάξεις που αφορούν όλες τις άδειες απουσίας µε εξαιρέσεις, όπου ειδικώς αναφέρεται, καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Ε 95.12.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης Θέµατα Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων

Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης Θέµατα Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων Στοιχείο # "ISPS Μέρος/ Ενότητα Αναφοράς" Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης Θέµατα Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων ΜΕΡΟΣ Α - ISPS ΝΑΙ ΟΧΙ Σχετικά Έγγραφα Παρατηρήσεις Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο : 1501. Αντικειµενική και αµερόληπτη µεταχείριση. Κάθε ανώτερος ασκεί τα καθήκοντα του µε αντικειµενικότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4339, 15/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4339, 15/6/2012 Αρ.4339, 15.6.2012 77(Ι)/2012 O περί Προστασίας Κυπριακών Πλοίων από Πράξεις Πειρατείας και άλλες Παράνομες Πράξεις Νόμος ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερμηνεία 3 Αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ Άρθρο : 2201. Γενικές διατάξεις. 1. Στα καθοριζόµενα περί τιµών στις ιατάξεις του Π.Ν. το ρήµα "αποδίδω" χρησιµοποιείται διά να δείξει τις επιβαλλόµενες ενέργειες από τον πρώτον απονέµοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Άρθρο: 1101. Ο Κυβερνήτης και η πλήρης ευθύνη του. 1. Το Πολεµικό Πλοίο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 0404 των ιατάξεων Π.Ν., αποτελεί το κύτταρο της Ναυτικής υνάµεως,

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 7, 8,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Δρ Γιάννης Κασουλίδης Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Περιεχόμενα Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το ΚΔΒΜ (ΚΕΚ) Practica, πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ & ΚΕΜΕΑ, απαντώντας στις σύγχρονες και πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αθήνα Αριθ. Πρωτ Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Προς το Υπουργείο Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων Σχετ. το υπ αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με Αυτόν Προσωπικού

Σύμβαση για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με Αυτόν Προσωπικού Σύμβαση για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με Αυτόν Προσωπικού [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2584/1998 «Κύρωση της Σύμβασης για την Ασφάλεια του ΟΗΕ και του Συνδεδεμένου με αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων.

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.1558/85 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε.

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε. Μελέτη του Προέδρου της ΕΣΠΕΘ Λγου (Ο) Ηλία Νατσιούλα και προτάσεις για αντιµετώπιση των δυσχερειών και της διαφορετικής οικονοµικής επιβάρυνσης των στελεχών, από την εγγραφή των τέκνων τους σε ηµοτικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη Τι προσέχουμε Λαζαρέτου Θεοδώρας Δρ Νομ., DEA de Droit Μόνιμη εκπαιδεύτρια των νέων ελεγκτών βεβαίωσης-είσπραξης Στις εργασίες της αναγκαστικής είσπραξης, όλα τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Μελέτης: 51/2015

Αριθµ.Μελέτης: 51/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή 19 Ιουνίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Πλ. Βιζυηνού 1 69100 Κοµοτηνή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

"Κώδικας STCW" σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως

Κώδικας STCW σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚ. Ω /ΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ρόδος 13/01/2014 Αριθµ. Πρωτ. 13 Πληροφορίες. Π. ιακαντώνη Τηλ. 22413-60543 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ : - Του Σωματείου μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", του οποίου η έδρα είναι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, εννέα 9 υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. μελέτης : 72/2014 Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ " Εφαρμογή απαιτήσεων για τη διάθεση ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικών) σε πλοία. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις :

Διαβάστε περισσότερα

DHL EXPRESS. Express.

DHL EXPRESS. Express. DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό σας και για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... 5 1 1. Εργατικό ατύχημα ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η έννοια του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ press@yen.gr Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση του επιβατικού κοινού,

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ Άρθρο : 2101. ιακριτικά σηµεία Πολεµικού Πλοίου : 1. Τα διακριτικά σηµεία κάθε Πολεµικού Πλοίου είναι : α. Η Εθνική Σηµαία. β. Το Επίσηµο. γ. Ο Επισείων ή άλλο ιακριτικό Σήµα

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα