ΠΕΡΙΛΗΨΗ. «ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης χώρου για τοποθέτηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ. «ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης χώρου για τοποθέτηση"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 14/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 195/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης χώρου για τοποθέτηση αυτόµατων πωλητών στο κτίριο του ηµαρχείου Πεντέλης. Στο ηµοτικό κατάστηµα του ήµου Πεντέλης, σήµερα 8 Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθµ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, ηµάρχου κ. ηµητρίου Στεργίου Καψάλη, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) µελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) µέλη, από τα οποία πέντε (5) τακτικά µέλη και ένα (1) αναπληρωµατικό, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος 1. Ζώης Ιωάννης, Τακτικό Μέλος 2. Μπούρας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 2. Παπακωνσταντίνου ηµοσθένης, Τακτικό Μέλος 3. Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία, Τακτικό Μέλος 3. Φειδοπιάστης Αντώνιος, Τακτικό Μέλος 4. Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος 4. Κοσµοπούλου Αναστασία, Τακτικό Μέλος 5. Μωραΐτης Κωνσταντίνος, Τακτικό Μέλος 6. Τσουχνικάς Ηλίας, Αναπληρωµατικό Μέλος Το αναπληρωµατικό µέλος κ. Τσουχνικάς Ηλίας, αναπληρώνει το τακτικό µέλος κ. Ζώη Ιωάννη, που είναι απών. Τα πρακτικά της συνεδρίασης, τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. Ο ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγούµενος το 22 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε ενώπιον των µελών την Oρθή Επανάληψη της από 2/10/2013 εισήγησης της /νσης Οικονοµικού που υπογράφεται από τη Θεµατική Αντιδήµαρχο κ. Μπούσουλα Χάνου Αρχοντία και έχει ως εξής : «ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης χώρου για τοποθέτηση αυτόµατων πωλητών. Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. Τις διατάξεις του Π.. 270/81. Την υπ αριθµ. 254/2013 απόφαση.σ. για τη διενέργεια. Παρακαλούµε για την λήψη απόφασης έγκρισης των όρων διακήρυξης του πλειοδοτικού ιαγωνισµού για την τοποθέτηση δύο (2) αυτόµατων πωλητών στον χώρο του ηµαρχείου (Καλαµβόκη 2α Μελίσσια - Ισόγειο). Η συγκρότηση της επιτροπής θα γίνει µε επόµενη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µετά την κλήρωση (σχετική εισήγηση της υπηρεσίας που επισυνάπτεται). [1]

2 Για την δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα αποφασίσει η Οικονοµική Επιτροπή (Ο νόµος δεν αναφέρεται ρητά στη δηµοσίευση της προκήρυξης σε εφηµερίδες και ποιες αλλά σύµφωνα µε την σπουδαιότητα είναι στην ευχέρεια της Οικονοµικής Eπιτροπής να αποφασίσει) Συνηµµένα : Σχέδιο ιακήρυξης». Aκολούθως ο ήµαρχος έθεσε υπόψη των µελών την από 7/10/2013 εισήγηση της υπηρεσίας που επισυνάπτεται στην ανωτέρω εισήγηση, η οποία συνυπογράφεται από την συντάξασα κ. Μυλωνά Αναστασία, Προϊσταµένη του Τµήµατος Προµηθειών και από την Προϊσταµένη ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου κ. Καπετσώνη Βασιλική και έχει ως εξής : «ΘΕΜΑ: Επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασιών για την εκµίσθωση ακινήτων (ετήσια). Σύµφωνα µε το Π.. 270/81 τις δηµοπρασίες διεξάγει επιτροπή αποτελούµενη από τον ήµαρχο ως Πρόεδρο και δύο (2) µέλη ηµοτικούς Συµβούλους (έχει ορισθεί µε την υπ αριθµ. 63/2013 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου). Σύµφωνα µε τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72 παρ. 1 περ. ε τις δηµοπρασίες διενεργεί η Οικονοµική Επιτροπή. Επειδή σύµφωνα µε τον ανωτέρω νόµο στην αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής υπάγεται µεταξύ άλλων και η κατακύρωση της δηµοπρασίας, προς αποφυγή ενδεχόµενων προβληµάτων νοµιµότητας που απορρέουν από το γεγονός ότι το γνωµοδοτών όργανο ταυτίζεται µε το αποφασίζον, προτείνουµε η Οικονοµική Επιτροπή µε επόµενη απόφασή της µετά από κλήρωση σύµφωνα µε την ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ / Εγκύκλιο, Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / , ΙΣΚΠΟ/Φ.18 οικ.21508/ (ΦΕΚ 2540/Β/ ), (που θα διενεργήσει η Οικονοµική Υπηρεσία) η οποία προϋποθέτει την διήµερη ανάρτησή της στο site, να συγκροτήσει επιτροπή υπαλλήλων για την διεξαγωγή των δηµοπρασιών εκµίσθωσης. Σχετικές νοµολογίες 253/2010 πράξη τµήµατος, vii 38/2012 πράξη κλιµακίου. Η συγκεκριµένη επιτροπή πρέπει να έχει συγκροτηθεί από την Οικονοµική Επιτροπή πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής των δηµοπρασιών και θα είναι ετήσια». Στη συνέχεια ο ήµαρχος πρότεινε, σύµφωνα µε την υπηρεσιακή εισήγηση, να συγκροτήσει η Οικονοµική Επιτροπή σε επόµενη συνεδρίασή της, πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας, ετήσια επιτροπή υπαλλήλων για την διεξαγωγή των δηµοπρασιών εκµίσθωσης, κατόπιν σχετικής κλήρωσης που θα διενεργήσει η Οικονοµική Υπηρεσία. Επίσης ο ήµαρχος πρότεινε την έγκριση των όρων διακήρυξης µε τις αλλαγές που επιφέρει η εισήγηση, καθώς και την δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στην ηµερήσια τοπική εφηµερίδα «ΑΜΑΡΥΣΙΑ». Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τις εισηγήσεις και την πρόταση του ηµάρχου, µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της : Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114). Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Τις διατάξεις του Π.. 270/81. Την υπ αριθµ. 254/2013 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου Πεντέλης περί έγκρισης έναρξης διαδικασίας εκµίσθωσης χώρου επιφανείας 3m 2 µε σκοπό την τοποθέτηση αυτόµατων πωλητών στο ηµοτικό Κατάστηµα (Καλαµβόκη 2 α Μελίσσια) µε διαδικασίες προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας (Π.. 270/81). Την υπ αριθµ. 63/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Πεντέλης. Την υπ αριθ. πρωτ. ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ / Εγκύκλιο, Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ), και ΙΣΚΠΟ/Φ.18 οικ.21508/ (ΦΕΚ 2540/Β/ ). Τις σχετικές νοµολογίες 253/2010 Πράξη Τµήµατος VII και 38/2012 Πράξη Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το συνηµµένο στην εισήγηση σχέδιο όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισµού για την τοποθέτηση αυτόµατων πωλητών στο κτίριο του ηµαρχείου (Π.. 270/81) της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Την έγκριση των όρων διακήρυξης του πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση χώρου επιφανείας 3m 2 για την τοποθέτηση δύο (2) αυτόµατων πωλητών στον χώρο του ηµαρχείου (Καλαµβόκη 2α Μελίσσια - Ισόγειο), όπως παρατίθενται κατωτέρω. [2]

3 2. Την συγκρότηση από την Οικονοµική Επιτροπή, σε επόµενη συνεδρίαση πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, ετήσιας επιτροπής αποτελούµενης από υπαλλήλους του ήµου, για την διεξαγωγή των δηµοπρασιών εκµίσθωσης, κατόπιν σχετικής κλήρωσης που θα διενεργήσει η Οικονοµική Υπηρεσία. 3. Η περίληψη της διακήρυξης του πλειοδοτικού ιαγωνισµού θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ήµου και στην ηµερήσια τοπική εφηµερίδα «Αµαρυσία». ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (Π.. 270/81) ΑΡΘΡΟ 1 ο Ο ήµαρχος προκηρύσσει φανερή και προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία για την τοποθέτηση αυτόµατων πωλητών στο Κτίριο του ήµου: ηµαρχείο (Καλαµβόκη 2 α Μελίσσια - Ισόγειο) δύο (2) αυτ. πωλητές. ΑΡΘΡΟ 2 ο Πιο συγκεκριµένα ζητείται η τοποθέτηση αυτόµατων πωλητών για τον χώρο του ηµαρχείου: Α) Αυτόµατο πωλητή νερού, αναψυκτικών και ισοτονικών µικρών σνακ Β) Αυτόµατο πωλητή ροφηµάτων. ΑΡΘΡΟ 3 ο Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) έτη και αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού εκµίσθωσης και τοποθέτησης των µηχανηµάτων στον χώρο και λήγει την αντίστοιχη ηµεροµηνία παρέλευσης του χρόνου εκµίσθωσης. ΑΡΘΡΟ 4 ο Η δηµοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στο ηµοτικό κατάστηµα ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διεξαγωγής δηµοπρασίας που θα συγκροτηθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε ηµέρα και ώρα που θα καθορίσει η επιτροπή, η οποία θα καλέσει επί αποδείξει να λάβουν µέρος µόνον εκείνοι των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής πληρούν τους όρους & εγκρίθηκαν από την επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασίας. ΑΡΘΡΟ 5 ο Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή ο νόµιµα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός τους στο ηµοτικό κατάστηµα και να προσκοµίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συµµετοχής την , ηµέρα Παρασκευή, µε ώρα έναρξης την 10:00 π.µ. και λήξης 10:30 π.µ. Εκδήλωση ενδιαφέροντος µετά το πέρας της ηµεροµηνίας δε θα γίνει αποδεκτή. Η Επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας διατηρεί το δικαίωµα, αν κρίνει ότι τα δικαιολογητικά της πρόσκλησης ενδιαφέροντος δεν ικανοποιούν τα δεδοµένα του διαγωνισµού να επαναλάβει την πρόσκληση ενδιαφέροντος. Η επιλογή των συµµετεχόντων στη δηµοπρασία θα γίνει από την επιτροπή µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και µε πρόσκληση. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να περιέχει: α) Αίτηση µε τα στοιχεία του εκµισθωτή. β) Βιογραφικό σηµείωµα. γ) Καταστατικό αν πρόκειται για εταιρία και έγγραφο εξουσιοδότησης του εκπροσώπου της που υπογράφει την αίτηση. δ) ηµοσιευµένους ισολογισµούς αν πρόκειται για εταιρία ή αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων. ε) Βεβαιώσεις επαγγελµατικής εµπειρίας σχετικών δραστηριοτήτων. στ) Υπεύθυνη ήλωση του ενδιαφερόµενου µε την οποία να δηλώνει ότι δεν εκκρεµεί σε βάρος του δικαστική απόφαση εξώσεως. ζ) Υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόµενο µε την οποία να δηλώνει ότι δεν εκκρεµεί σε βάρος του δικαστική απόφαση για οφειλή. [3]

4 η) Αντίγραφο ποινικού µητρώου. θ) Πιστοποιητικό περί µη πτωχεύσεως. ι) Φορολογική & ασφαλιστική ενηµερότητα. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα κατατεθούν στην αρµόδια επιτροπή η οποία µετά από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, θα κρίνει αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης και θα τους καλέσει εγγράφως να συµµετέχουν στη ηµοπρασία καταθέτοντας συγχρόνως εγγυητική συµµετοχής. Το πρακτικό της επιτροπής µαζί µε τους φακέλους των δικαιολογητικών θα επιστραφούν στο ήµο ο οποίος θα µεριµνήσει για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. ΑΡΘΡΟ 6 ο Όσων εκµισθωτών τα δικαιολογητικά ελεγχθούν & εγκριθούν από την επιτροπή θα ειδοποιηθούν µε έγγραφη πρόσκληση της επιτροπής που θα προσδιορίζει την ηµέρα και ώρα της δηµοπρασίας. Όσοι συµµετάσχουν σε αυτή τη φάση της δηµοπρασίας θα πρέπει κατά την διεξαγωγή της να προσκοµίσουν στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού ίσου µε 500,00. ΑΡΘΡΟ 7 ο Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. ΑΡΘΡΟ 8 ο Ο συνολικός χώρος που θα καταλαµβάνουν τα µηχανήµατα είναι 3m 2. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσοστό 10% επί του µηνιαίου τζίρου κατανάλωσης. ΑΡΘΡΟ 9 ο Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση από την µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από το κατά νόµο αρµόδιο όργανο. ΑΡΘΡΟ 10 ο Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας καθιστάµενος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 11 ο Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε (10 ) δέκα ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας να προσέλθει µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης εκµίσθωσης προσκοµίζοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύµβασης ποσού 600,00 για την εξασφάλιση της έγκαιρης και της εντός διακήρυξης ορισµένης προθεσµίας καταβολής του ποσού. Η εγγύηση αυτή θα παραµείνει στο ήµο σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης και σε περίπτωση αθέτησης των όρων της παρούσας σύµβασης θα εκπέσει υπέρ του ήµου. Με την εγγύηση δεν συµψηφίζονται τυχόν οφειλές. Τόπος και χρόνος είσπραξης του ενοικίου Το µίσθωµα θα καταβάλλεται από τον εκµισθωτή που θα αναδειχθεί ανάδοχος στο ήµο το πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα ή τριµήνου. Ο εκµισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του µισθίου, την υπέρ αυτού δουλεία, τα όρια αυτού, και εν γένει το µίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντάς του από καταπάτηση, αλλιώς ευθύνεται και πρέπει να καταβάλει αποζηµίωση. Ο ήµος δεν ευθύνεται έναντι του εκµισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο της οποίας φαίνεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας ούτε υποχρεούται εντεύθεν για την επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος, ούτε τη λύση της εκµίσθωσης. Ο εκµισθωτής υποχρεούται αν λήξει η εκµίσθωση να παραδώσει το µίσθιο σε καλή κατάσταση στην οποία το παρέλαβε αλλιώς ευθύνεται και πρέπει να καταβάλει αποζηµίωση. Σιωπηρή αναµίσθωση ή υπεκµίσθωση του µισθίου από των εκµισθωτή απαγορεύεται απολύτως. Ο ήµος δεν ευθύνεται για πραγµατικά ή νοµικά ελαττώµατα των αυτόµατων πωλητών. [4]

5 Η απόφαση της επιτροπής δηµοπρασίας για τον αποκλεισµό των ενδιαφερόµενων να συµµετάσχουν στη δηµοπρασία επειδή δεν πληρούν τους όρους που προβλέπει η διακήρυξη αναγράφεται στα πρακτικά. ΑΡΘΡΟ 12 ο Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου όταν: Α) Το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ως ασύµφορο ή λόγω σφάλµατος κατά την διενέργεια της δηµοπρασίας. Β) Ο πλειοδότης µε τον εγγυητή του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά της δηµοπρασίας καθώς και όταν µετά από κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει εµπρόθεσµα για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης εκµίσθωσης. Η επανάληψη της δηµοπρασίας γίνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως µέγιστο όριο προσφοράς ορίζεται το τελευταίο ποσό που δόθηκε στην προηγούµενη δηµοπρασία το οποίο µπορεί να αυξηθεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ηµάρχου αναφερόµενης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 του Π.. 270/81. Ο ήµος επιφυλάσσεται παντός δικαιώµατος του προς αποκατάσταση κάθε ζηµιάς που τυχόν θα υποστεί από την µη υπογραφή της συµβάσεως εκ µέρους του εκµισθωτή. ΑΡΘΡΟ 13 ο Ο εκµισθωτής υποχρεούται να εξασφαλίσει όλες τις νόµιµες άδειες και εγκρίσεις από τις αρµόδιες υπηρεσίες όπου απαιτούνται για την τοποθέτηση των αυτόµατων πωλητών στο χώρο. ΑΡΘΡΟ 14 Ο Σε περίπτωση που θα προκύψει διαφωνία στη διάρκεια της εκµίσθωσης ή οτιδήποτε άλλο που αφορά τη σύµβαση που θα καταρτιστεί λύεται από το ηµοτικό Συµβούλιο. ΑΡΘΡΟ 15 ο Ο µισθωτής από τη στιγµή που συµµετέχει στην διαδικασία υποβολής οικονοµικής προσφοράς, θεωρείται ότι έχει εξετάσει το µίσθιο, το οποίο το βρίσκει της πλήρους αρεσκείας του και κατάλληλο για τη χρήση που έχει συµφωνηθεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους συµµετοχής στην παρούσα διαδικασία καθώς και κάθε όρο της σύµβασης µισθώσεως του εκµισθούµενου χώρου και παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωµα αµφισβήτησής τους και κάθε δικαίωµα ενστάσεως που του παρέχεται από το Νόµο. ΑΡΘΡΟ 16 ο Οποιαδήποτε, προσθήκη, διαµόρφωση ή εγκατάσταση αντικειµένων συµφωνείται ότι γίνεται επ ωφελεία του ήµου. ΑΡΘΡΟ 17 ο Αυτός που θα αναδειχθεί πλειοδότης βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις που αναφέρονται στο µίσθωµα καθώς και µε τα έξοδα δηµοσίευσης στον τύπο. ΑΡΘΡΟ 18 Ο Εκπρόσωπος του ήµου δικαιούται σε κατάλληλες µέρες και ώρες να επισκέπτεται και να επιθεωρεί λεπτοµερώς τον παραχωρούµενο χώρο και τα τοποθετηµένα σ αυτόν µηχανήµατα. Α) Ανά τρίµηνο, συνοδευόµενος από µηχανικό ή εµπειροτέχνη για να εξακριβώσει τυχόν φθορές ή µεταβολές του. Β) ύο φορές τη βδοµάδα κατά το τελευταίο τετράµηνο της µίσθωσης. ΑΡΘΡΟ 19 Ο Η παράβαση από τον εκµισθωτή και ενός µόνο όρου της σύµβασης αποτελεί λόγω έξωσής του, επιφέρει την υπέρ του ήµου κατάπτωση λόγω ποινικής ρήτρας της εγγυήσεως και την αποβολή του από τον χώρο χωρίς δικαστική παρέµβαση. [5]

6 ΑΡΘΡΟ 20 Ο Κατά τη λήξη του συµφωνητικού, ο εκµισθωτής είναι υποχρεωµένος να αποδώσει τον χώρο τουλάχιστον στην κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο που θα συντάξει ο ήµος. Ο εκµισθωτής οφείλει, πριν αποδώσει τον χώρο τοποθέτησης των αυτόµατων πωλητών να αποκαταστήσει µε έξοδά του τυχόν φθορές που θα έχουν προκληθεί από υπαιτιότητά του και τις οποίες θα διαπιστώσει και θα υποδείξει σ αυτόν για αποκατάσταση η /ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου. Η /νση Τεχνικών υπηρεσιών του ήµου θα παραλάβει τον εν λόγω χώρο µετά την αποκατάσταση αυτών των βλαβών και φθορών. ΑΡΘΡΟ 21 Ο Ειδικοί όροι. 1.Ο εκµισθωτής που θα προκύψει υποχρεούται να τηρεί άκρα καθαριότητα µέσα στο κτίριο και στο γύρω χώρο που θα χρησιµοποιηθεί. 2.Τα είδη τα οποία είναι απαραίτητο να προσφέρονται από τους αυτόµατους πωλητές συµπεριλαµβάνουν νερό, ισοτονικά ποτά, αναψυκτικά, είδη τυποποιηµένων snacks, ζεστό και κρύο καφέ χυµούς φρούτων. Απαγορεύεται η πώληση υλικών που βλάπτουν την υγεία (τσιγάρα, καπνός, παράγωγα καπνού κλπ) 3. Ο εκµισθωτής έχει υποχρέωση να διαθέτει προς πώληση τα παρακάτω είδη: Νερό 0,5L Νερό 0,75L Νερό 1L Ισοτονικά 0,5L Αναψυκτικά 0,33L Αναψυκτικά 0,75 L Για όλα τα προϊόντα ο εκµισθωτής υποχρεούται να καταλήξει στις τιµές πώλησης σε συνεργασία µε το ήµο και σε συνάρτηση µε τις ισχύουσες τιµές της αγοράς. Ο µισθωτής υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο τροφοδοσίας των µηχανηµάτων ο οποίος θα είναι πάντοτε διαθέσιµος σε περίπτωση έκτακτης τροφοδοσίας ή προβληµάτων στην λειτουργία των µηχανηµάτων. Ο µισθωτής υποχρεούται να αντικαταστήσει κάποιο µηχάνηµα,το οποίο παρουσιάζει προβλήµατα στην λειτουργία τους το αργότερο σε 48 ώρες. Στις ελεύθερες επιφάνειες των µηχανηµάτων απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµίσεων προϊόντων ή υπηρεσιών. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 1. Αυτόµατοι πωλητές ροφηµάτων Οι αυτόµατοι πωλητές ζεστών και κρύων ροφηµάτων θα πρέπει να έχουν ηλεκτρική τροφοδοσία V AC, να είναι εµφανίσιµοι µε καµπύλες και χωρίς διαφηµίσεις, και να παρέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω ροφήµατα: Α. Ελληνικό καφέ Β. Φραπέ Γ. Σοκολάτα,. Τσάι, ενώ γίνονται αποδεκτά και άλλα ροφήµατα. Η δηµιουργία του ροφήµατος θα γίνεται µε κανονικές µερίδες από υλικό το οποίο θα είναι διαπιστευµένο και επώνυµο για κάθε ρόφηµα ξεχωριστά. Τα υλικά και τα κύπελλα σερβιρίσµατος για κάθε αυτόµατο πωλητή ροφηµάτων είναι ευθύνη του αναδόχου του έργου για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει η συνεργασία µίσθωσης. 2. Αυτόµατοι πωλητές αναψυκτικών και νερών Οι αυτόµατοι πωλητές νερού-αναψυκτικών-ισοτονικών θα πρέπει να έχουν ηλεκτρική τροφοδοσία, V AC, να είναι εµφανίσιµοι µε καµπύλες και χωρίς διαφηµίσεις και να παρέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω : Α. νερό σε συσκευασίες των 500 ml ή 750 ml, Β. Ισοτονικά, Γ. Αναψυκτικά µε ανθρακικό ή χωρίς ανθρακικό,. Αναψυκτικά ενέργειας, ενώ γίνονται αποδεκτά και άλλα αναψυκτικά χωρίς αλκοόλ ή άλλες επικίνδυνες ουσίες. Κάθε αναψυκτικό ή άλλο υλικό θα πωλείται στην αρχική του συσκευασία, παγωµένο, ενώ θα είναι δυνατή και η διάθεση πλαστικών κυπέλλων από τον ανάδοχο. 3. Αυτόµατοι πωλητές snack [6]

7 Οι αυτόµατοι πωλητές snack θα πρέπει να έχουν ηλεκτρική τροφοδοσία, V AC, να είναι εµφανίσιµοι µε καµπύλες και χωρίς διαφηµίσεις και να παρέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω : Α. ενεργειακές µπάρες σοκολάτας, Β. ενεργειακές µπάρες δηµητριακών ή φρούτων, Γ. σοκολάτες,. µπισκότα. ΑΛΛΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Σχεδιασµός και δυνατότητα χρήσης µηχανηµάτων από άτοµα µε ειδικές ανάγκες Μεγάλη χωρητικότητα προϊόντων σε κάθε µηχάνηµα ιπλά κρύσταλλα ασφαλείας σε όλα τα µηχανήµατα Εγγύηση σε σταθεροποίηση της εσωτερικής θερµοκρασίας Φωτισµό Ισχυρή µόνωση των ηλεκτρικών στοιχείων του από υγρασία και αντιηλεκτροπληξιακό σύστηµα Να επιστρέφονται ρέστα Με κερµατοδέκτη ή κάρτα προπληρωµένου τέλους Με δύο κλειδιά εκκαθάρισης ή κωδικοποιηµένο σύστηµα εκκαθάρισης Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 195/2013 Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ηµήτριος Στεργίου-Καψάλης (Τ.Υ.) Ακριβές Απόσπασµα από τα πρακτικά Τα Μέλη 1. Μπούρας Βασίλειος 2. Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία 3. Αποστολόπουλος Θεόδωρος 4. Μωραΐτης Κωνσταντίνος 5. Τσουχνικάς Ηλίας ηµήτριος Στεργίου-Καψάλης [7]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ Dimitrios K. Tsirakos, 2010 Σελίδα, 1/11 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 432/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ 44045 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ 44045 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι 30-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ 44045 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62 Ταχ.Κωδικας : 121 35 Πληροφορίες : Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ :ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ :ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. :16601 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 41/2012 Από το Πρακτικό της 10ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 07/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1794 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 198/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 31-7-2012 ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης Της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Τυρνάβου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης Της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Τυρνάβου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 12/2015 συνεδρίασης Της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Τυρνάβου Η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Τυρνάβου, συνήλθε σε συνεδρίαση σήµερα την 31 η Μαρτίου του έτους 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης Γραφείο ιοικητικού Συµβουλίου

Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης Γραφείο ιοικητικού Συµβουλίου Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης Γραφείο ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του.σ. Της 4 ης συνεδρίασης Ηµεροµηνία επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 15/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 15/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 15/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 95/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩ0Ο-ΣΦ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩ0Ο-ΣΦ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 805 (Αριθµός πρακτικού 26) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα τακτικά µέλη της κ.κ. Ν. ηµόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 215 / 2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 215 / 2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5614 Άρθρο 1 ο : Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 215 / 2014 Απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

23/6/2015 : & : 2015

23/6/2015 : & :       2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ ΒΟ Ταχ. ιεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΕΝΤΑΥΘ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 124/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 26-05-2015 Αριθ. Πρωτ. 1291

Κοµοτηνή 26-05-2015 Αριθ. Πρωτ. 1291 Ταχ. /νση: Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες: Τηλ.: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 1 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Μ. Μερέτη 25310-23175 25310-81983 Κοµοτηνή 26-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 25/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 25/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 25/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την ανάθεση εργασιών της αφής των κανδήλων και του πλυσίµατος των τάφων

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Αριθµοί τεµαχίων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 23 ο πρακτικό της από 04-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

Απόσπασμα από το 23 ο πρακτικό της από 04-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 23 ο πρακτικό της από 04-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση όρων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Πληρ. Καραγιαννίδου Κυριακή Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 26-10- 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου Στη Σιάτιστα και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2410-621.205. FAX : 2410-621.205 e-mail: dplarisas@yahoo.gr Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Τηλ.: 2410-621.205. FAX : 2410-621.205 e-mail: dplarisas@yahoo.gr Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ /ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ Γ. Παπανδρέου 2- Τ.Κ. 41334 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ.: 2410-621.205

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 07/11/2014 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 105180 Διεύθυνση: ΑΘΛΗΤΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πληροφορίες: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ταχ. Δ/νση Ρούσβελτ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα