Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΗΓΙΑ 2004/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 21ης Απριλίου 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΗΓΙΑ 2004/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 21ης Απριλίου 2004"

Transcript

1 L 143/87 Ο ΗΓΙΑ 2004/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004 για τον περιορισµό των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώµατα διακόσµησης και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιΐας αυτοκινήτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/13/ΕΚ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: ορισµένες κατηγορίες προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν. Οι διαφορές αυτές, σε συνδυασµό µε την έλλειψη σχετικής νοµοθεσίας σε ορισµένα κράτη µέλη, ενδέχεται να δηµιουργήσουν περιττούς φραγµούς στο εµπόριο και στρεβλώσεις του ανταγωνισµού εντός της εσωτερικής αγοράς. τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 1 ), Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης ( 2 ), Εκτιµώντας τα εξής: (1) Η οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά µε εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών για ορισµένους ατµοσφαιρικούς ρύπους ( 3 ) καθορίζει εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών για ορισµένους ρύπους, συµπεριλαµβανοµένων των πτητικών οργανικών ενώσεων (εφεξής «ΠΟΕ»), τα οποία θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί έως το 2010 ως τµήµα της ολοκληρω- µένης στρατηγικής της Κοινότητας για την καταπολέµηση της οξίνισης και του τροποσφαιρικού όζοντος, αλλά δεν περιλαµβάνει οριακές τιµές για τις εκποµπές των ρύπων αυτών από συγκεκριµένες πηγές. (2) Προκειµένου να συµµορφωθούν προς το εθνικό ανώτατο όριο για τις εκποµπές ΠΟΕ, τα κράτη µέλη πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους σε ορισµένες διαφορετικές κατηγορίες πηγών προέλευσης των εν λόγω εκποµπών. (3) Η παρούσα οδηγία συµπληρώνει τα µέτρα που λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο µε στόχο να διασφαλιστεί η συµµόρφωση προς το ανώτατο όριο για τις εκποµπές ΠΟΕ. (4) Ελλείψει κοινοτικών διατάξεων, οι διατάξεις των κρατών µελών οι οποίες επιβάλλουν οριακές τιµές για τις ΠΟΕ σε ( 1 ) ΕΕ C 220 της , σ. 43. ( 2 ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Σεπτεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 7ης Ιανουαρίου 2004 (ΕΕ C 79 Ε, , σ. 1) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2004 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). ( 3 ) ΕΕ L 309 της , σ. 22. (5) Οι εθνικοί νόµοι και διατάξεις που καθορίζουν οριακές τιµές για την περιεκτικότητα σε ΠΟΕ των προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, µε στόχο την καταπολέµηση του στρατοσφαιρικού όζοντος, θα πρέπει συνεπώς να εναρµονιστούν, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών. (6) εδοµένου ότι ο στόχος της προτεινόµενης δράσης, ήτοι η µείωση των εκποµπών ΠΟΕ, δεν µπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη διότι οι εκποµπές ΠΟΕ σε κράτος µέλος επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα σε άλλα κράτη µέλη, και οι µειώσεις των εκποµπών ΠΟΕ µπορούν, εποµένως, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο λόγω της κλίµακας και των αποτελεσµάτων της δράσης, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προς επίτευξη των στόχων αυτών. (7) Η περιεκτικότητα σε ΠΟΕ των χρωµάτων διακόσµησης, των βερνικιών και των προϊόντων φανοποιίας αυτοκινήτων έχει ως συνέπεια να εκπέµπονται σηµαντικές ποσότητες ΠΟΕ στον ατµοσφαιρικό αέρα, γεγονός που συντελεί στον τοπικό και διασυνοριακό σχηµατισµό φωτοχηµικών οξειδωτικών παραγόντων στην οριακή στοιβάδα της τροπόσφαιρας. (8) Η περιεκτικότητα σε ΠΟΕ ορισµένων χρωµάτων διακόσµησης και βερνικιών και προϊόντων φανοποιίας αυτοκινήτων θα πρέπει συνεπώς να περιοριστεί καθόσον είναι εφικτό από τεχνική και οικονοµική άποψη, λαµβανοµένων υπόψη των κλιµατικών συνθηκών. (9) Για να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, απαιτείται να καθοριστούν και να εφαρµοστούν οριακές τιµές περιεκτικότητας για ΠΟΕ που χρησιµοποιούνται σε προϊόντα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. (10) Θα πρέπει να προβλεφθούν µεταβατικά µέτρα για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί πριν την έναρξη ισχύος των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας.

2 L 143/ (11) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να χορηγούν µεµονω- µένες άδειες για την πώληση και αγορά, για ειδικούς σκοπούς, αυστηρώς περιορισµένων ποσοτήτων προϊόντων που δεν τηρούν τις οριακές τιµές διαλυτών που καθορίζει η παρούσα οδηγία. (18) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρµόζονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να εξασφαλίσουν την επιβολή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. (12) Η παρούσα οδηγία συµπληρώνει τις κοινοτικές διατάξεις για την επισήµανση των χηµικών ουσιών και παρασκευασµάτων. (19) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την πείρα που αποκτούν από την εφαρ- µογή της παρούσας οδηγίας. (13) Η προστασία της υγείας καταναλωτών και/ή εργαζοµένων καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος εργασίας τους δεν θα πρέπει να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και τα µέτρα που λαµβάνονται από τα κράτη µέλη για το σκοπό αυτό δεν θα πρέπει, συνεπώς, να επηρεάζονται από την παρούσα οδηγία. (14) Οι οριακές τιµές περιεκτικότητας πρέπει να παρακολουθούνται για να προσδιορίζεται εάν οι συγκεντρώσεις µάζας των ΠΟΕ που διαπιστώνονται σε κάθε κατηγορία χρωµάτων διακόσµησης, βερνικιών και προϊόντων φανοποιίας αυτοκινήτων που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας τηρούν τα επιτρεπόµενα όρια. (20) Θα πρέπει να επανεξετάζεται η σκοπιµότητα µείωσης της περιεκτικότητας σε ΠΟΕ προϊόντων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και η δυνατότητα περαιτέρω µείωσης των ήδη προβλεπόµενων οριακών τιµών ΠΟΕ. (21) Τα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εκδοθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών εξουσιών που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 3 ), (15) εδοµένου ότι η περιεκτικότητα σε ΠΟΕ προϊόντων που χρησιµοποιούνται σε ορισµένες δραστηριότητες φανοποιίας αυτοκινήτων ρυθµίζεται πλέον βάσει της παρούσας οδηγίας, η οδηγία 1999/13/ΕΚ του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1999, για τον περιορισµό των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισµένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις ( 1 ) θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρµογής (16) Τα κράτη µέλη θα πρέπει, ωστόσο, να µπορούν να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν εθνικά µέτρα για τον έλεγχο των εκποµπών από εργασίες φανοποιίας αυτοκινήτων κατά τις οποίες πραγµατοποιείται επίστρωση οδικών οχηµάτων, όπως ορίζεται µε την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στην έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους ( 2 ), ή τµή- µατος αυτών που πραγµατοποιείται ως µέρος της επισκευής του οχήµατος, της συντήρησής του ή της διακόσµησής του εκτός των εγκαταστάσεων παραγωγής. 1. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στον περιορισµό της συνολικής περιεκτικότητας πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) σε ορισµένα χρώµατα και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων για την πρόληψη ή τον περιορισµό της ρύπανσης του αέρα που οφείλονται στη συµβολή των ΠΟΕ στο σχηµατισµό τροποσφαιρικού όζοντος. 2. Για την επίτευξη του στόχου της παραγράφου 1, η παρούσα οδηγία επιφέρει την προσέγγιση των τεχνικών προδιαγραφών για ορισµένα χρώµατα και βερνίκια και τα προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων. (17) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται σε προϊόντα που πωλούνται για αποκλειστική χρήση σε εγκαταστάσεις εγκεκριµένες σύµφωνα µε την οδηγία 1999/13/ΕΚ, στις οποίες τα µέτρα περιορισµού των εκποµπών παρέχουν εναλλακτικά µέσα για την επίτευξη τουλάχιστον ισοδύναµων µειώσεων των εκποµπών ΠΟΕ. ( 1 ) ΕΕ L 85, , σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284, , σ. 1). ( 2 ) ΕΕ L 42, , σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2004/3/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 49, , σ. 36). ( 3 ) ΕΕ L 184 της , σ Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα προϊόντα του παραρτήµατος I. 4. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει ούτε επηρεάζει τα µέτρα, περιλαµβανοµένων των απαιτήσεων επισήµανσης, που λαµβάνονται σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο για την προστασία της υγείας των καταναλωτών και των εργαζοµένων και του περιβάλλοντος της εργασίας τους.

3 L 143/89 Άρθρο 2 Ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. «αρµόδια αρχή»: η αρχή (ή αρχές) ή οι οργανισµοί που, βάσει των νοµοθετικών διατάξεων των κρατών µελών, φέρουν την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, 10. «επιχρίσµατα σε υδατική φάση (Υ)»: επιχρίσµατα των οποίων το ιξώδες προσαρµόζεται µε χρήση ύδατος, 11. «επιχρίσµατα µε διαλύτη ( )»: επιχρίσµατα των οποίων το ιξώδες προσαρµόζεται µε χρήση οργανικού διαλύτη, 12. «διάθεση στην αγορά»: η διάθεση σε τρίτους, επί πληρωµή ή όχι. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας θεωρείται διάθεση στην αγορά. Άρθρο 3 2. «ουσίες»: τα χηµικά στοιχεία και οι ενώσεις τους, στη φυσική τους κατάσταση ή ως βιοµηχανικά προϊόντα, σε στερεά, υγρή ή αέρια µορφή, 3. «παρασκεύασµα»: µίγµα ή διάλυµα που αποτελείται από τουλάχιστον δύο ουσίες, 4. «οργανική ένωση»: κάθε ένωση που περιέχει τουλάχιστον άνθρακα και µία ή περισσότερες από τις εξής ουσίες: υδρογόνο, οξυγόνο, θείο, φώσφορος, πυρίτιο, άζωτο, ή αλογόνα, εκτός από τα οξείδια του άνθρακα και τα ανόργανα ανθρακικά και διττανθρακικά, Απαιτήσεις 1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα προϊόντα τα οποία περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι να διατίθενται στην αγορά της επικρατείας τους µετά τις ηµεροµηνίες που καθορίζονται στο παράρτηµαii µόνον εάν έχουν περιεκτικότητα σε ΠΟΕ η οποία δεν υπερβαίνει τις προβλεπόµενες στο παράρτηµαii οριακές τιµές, και πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 4. Για να διαπιστώνεται η τήρηση των οριακών τιµών περιεκτικότητας σε ΠΟΕ που προβλέπονται στο ΠαράρτηµαII χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι ανάλυσης του ΠαραρτήµατοςIII. 5. «πτητική οργανική ένωση»: κάθε οργανική ένωση της οποίας το αρχικό σηµείο βρασµού, µετρούµενο σε σταθερή πίεση 101,3 kpa, είναι µικρότερο ή ίσο των 250 C, 6. «περιεκτικότητα σε ΠΟΕ»: η µάζα των ΠΟΕ, εκφρασµένη σε γραµµάρια ανά λίτρο(g/l), στη σύνθεση του προϊόντος έτοιµου για χρήση. Η µάζα των ΠΟΕ σε δεδοµένο προϊόν οι οποίες αντιδρούν χηµικά ενώ στεγνώνουν για να αποτελέσουν µέρος του επιχρίσµατος δεν θεωρούνται ως τµήµα της περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, 7. «οργανικός διαλύτης»: κάθε ΠΟΕ που χρησιµοποιείται, µόνη ή σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες, για τη διάλυση ή την αραίωση πρώτων υλών, προϊόντων ή απορριµµάτων ή ως µέσο καθαρισµού για τη διάλυση ξένων προσµίξεων ή ως µέσο διασποράς ή ως ρυθµιστής του ιξώδους ή της επιφανειακής τάσης ή ως πλαστικοποιητής ή ως συντηρητικό, 8. «επίχρισµα»: κάθε παρασκεύασµα, συµπεριλαµβανοµένων όλων των οργανικών διαλυτών ή παρασκευασµάτων που περιέχουν οργανικούς διαλύτες που είναι αναγκαίοι για την ορθή εφαρ- µογή του, το οποίο χρησιµοποιείται για τον σχηµατισµό υµενίου µε διακοσµητικό, προστατευτικό ή άλλο λειτουργικό αποτέλεσµα σε µία επιφάνεια, 9. «υµένιο»: συνεχές στρώµα που προκύπτει από την εφαρµογή ενός ή περισσοτέρων στρώσεων σε επιφάνεια προς βαφή, Όσον αφορά τα προϊόντα του παραρτήµατος Ι στα οποία πρέπει να προστεθούν διαλύτες ή άλλα συστατικά που περιέχουν διαλύτες, προκειµένου το προϊόν να είναι έτοιµο για χρήση, οι οριακές τιµές του παραρτήµατοςii ισχύουν για τις ΠΟΕ που περιέχονται στο έτοιµο για χρήση προϊόν. 2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη µπορούν να απαλλάσσουν από την υποχρέωση συµ- µόρφωσης προς τις ανωτέρω απαιτήσεις τα προϊόντα που πωλούνται προκειµένου να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικώς για δραστηριότητα η οποία καλύπτεται από την οδηγία 1999/13/ΕΚ και ασκείται σε εγκατάσταση καταχωρισµένη σε µητρώο ή για την οποία έχει εκδοθεί άδεια, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 4 της εν λόγω οδηγίας. 3. Προκειµένου να αποκατασταθούν και να συντηρηθούν κτίρια και αυτοκίνητα αντίκες που έχουν χαρακτηριστεί από τις αρµόδιες αρχές ως ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν ατοµικές άδειες για την πώληση και αγορά αυστηρώς περιορισµένων ποσοτήτων προϊόντων τα οποία δεν τηρούν τις οριακές τιµές περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα II. 4. Τα προϊόντα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας τα οποία κατά τρόπο αποδεδειγµένο έχουν παραχθεί πριν από τις ηµεροµηνίες του ΠαραρτήµατοςII και δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 µπορούν να διατίθενται στην αγορά για διάστηµα 12 µηνών µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η απαίτηση που αφορά το κάθε προϊόν.

4 L 143/ Άρθρο 4 Επισήµανση είναι έτοιµα προς χρήση, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι να επισηµαίνονται πριν διατεθούν στην αγορά. Η επισήµανση περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: α) την υποκατηγορία του προϊόντος και τη σχετική οριακή τιµή περιεκτικότητας σε ΠΟΕ σε g/l όπως αναφέρονται στο παράρτηµαii, Άρθρο 9 Επανεξέταση Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο: β) την µεγίστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ την οποία έχει το προϊόν έτοιµο για χρήση. Άρθρο 5 Αρµόδια αρχή Τα κράτη µέλη ορίζουν αρµόδια αρχή υπεύθυνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην οδηγία, και ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά το αργότερο έως την 30 Απριλίου έως το 2008 το αργότερο, έκθεση βασισµένη στα αποτελέσµατα της επανεξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2001/81/ΕΚ. Στην έκθεση θα εξετάζονται: α) οι ευρείες προοπτικές και οι δυνατότητες περιορισµού της περιεκτικότητας σε ΠΟΕ προϊόντων εκτός του πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας συµπεριλαµβανοµένων των αεροζόλ για χρώµατα και βερνίκια, β) την ενδεχόµενη καθιέρωση περαιτέρω (φάση II) περιορισµού της περιεκτικότητας σε ΠΟΕ προϊόντων φανοποιίας αυτοκινήτων, Άρθρο 6 Παρακολούθηση Τα κράτη µέλη προβλέπουν πρόγραµµα παρακολούθησης για να εξακριβώσουν τη συµµόρφωση προς την παρούσα οδηγία. Άρθρο 7 Υποβολή εκθέσεων Τα κράτη µέλη υποβάλλουν έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατα του προγράµµατος παρακολούθησης, για να αποδείξουν τη συµ- µόρφωσή τους προς την οδηγία και τις κατηγορίες και τις ποσότητες προϊόντων για τα οποία χορηγήθηκε άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 3. Οι δύο πρώτες εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή 18 µήνες µετά τις ηµεροµηνίες για τη συµµόρφωση µε τις οριακές τιµές περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα II εν συνεχεία, οι εκθέσεις υποβάλλονται ανά πενταετία. Η Επιτροπή καταρτίζει εκ των προτέρων κοινό πρότυπο παρουσίασης των στοιχείων παρακολούθησης, µε τη διαδικασία του άρθρου 12, παράγραφος 2. Ετήσια δεδοµένα τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής κατόπιν αιτήµατός της. Άρθρο 8 Ελεύθερη κυκλοφορία Τα κράτη µέλη δεν µπορούν, επικαλούµενα λόγους που εκτίθενται στην παρούσα οδηγία, να απαγορεύσουν, να περιορίσουν ή να παρεµποδίσουν τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και τα οποία, όταν γ) οποιοδήποτε νέο στοιχείο σχετιζόµενο µε τις κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις της εφαρµογής της φάσηςii κατά τα προβλεπόµενα για τα χρώµατα και τα βερνίκια. 2. το αργότερο 30 µήνες µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής των οριακών τιµών περιεκτικότητας για τις πτητικές οργανικές ενώσεις που περιέχονται στο Παράρτηµα II φάση II, έκθεση όπου συγκεκριµένα λαµβάνονται υπόψη οι εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 καθώς και ενδεχόµενες τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα της παρασκευής των χρωµάτων, βερνικιών και προϊόντων φανοποιίας αυτοκινήτων. Στην έκθεση θα εξετάζονται οι ευρείες προοπτικές και οι δυνατότητες περιορισµού της περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις προϊόντων εκτός του πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας συµπεριλαµβανο- µένης της ενδεχόµενης διάκρισης µεταξύ χρωµάτων για εσωτερική και για εξωτερική χρήση στις υποκατηγορίες δ) και ε) των παραρτηµάτων Ι, σηµείο 1, παράγραφος 1, και II, τµήµα Α. Οι εν λόγω εκθέσεις συνοδεύονται, εφόσον απαιτείται, από προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 10 Κυρώσεις Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρµογή τους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις σχετικές διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο την 30 Οκτωβρίου 2005 και την ενηµερώνουν αµελλητί για κάθε µεταγενέστερη τροποποίησή τους.

5 L 143/91 Άρθρο 11 Προσαρµογή στηντεχνική πρόοδο Όλες οι αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρµογή του Παραρτήµατος IIΙ στην τεχνική πρόοδο εγκρίνονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 12. Άρθρο 12 Επιτροπή 1. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επικουρείται από την επιτροπή η οποία έχει συσταθεί µε βάση το άρθρο 13 της οδηγίας 1999/13/ΕΚ του Συµβουλίου, εφεξής καλούµενη «επιτροπή». 2. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσµία είναι τρίµηνη. 3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. Άρθρο 13 Τροποποίηση της οδηγίας 1999/13/ΕΚ 1. Η οδηγία 1999/13/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: Στο παράρτηµα Ι στον τίτλο «φινίρισµα οχηµάτων» (φανοποιία αυτοκινήτων), η ακόλουθη περίπτωση διαγράφεται: Άρθρο 14 Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο 1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συµµόρφωση προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την 30 Οκτωβρίου 2005 ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρό- µοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη. 2. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στο πεδίο που διέπεται από την παρούσα οδηγία καθώς και πίνακα στον οποίον εµφαίνεται η αντιστοιχία µεταξύ των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και των εθνικών διατάξεων οι οποίες έχουν θεσπιστεί. Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην. Άρθρο 16 Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. «την επίστρωση οδικών οχηµάτων όπως ορίζονται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ ή µέρους αυτών, που πραγµατοποιείται ως µέρος της επισκευής του οχήµατος, της συντήρησής του ή της διακόσµησής του εκτός των εγκαταστάσεων παραγωγής, ή». 2. Ανεξαρτήτως της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη δύνανται να διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνικά µέτρα για τον έλεγχο των εκποµπών από δραστηριότητες (φανοποιίας αυτοκινήτων) που διαγράφονται από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 1999/13/ΕΚ. Στρασβούργο, 21 Απριλίου Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος P. COX Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος D. ROCHE

6 L 143/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως χρώµατα διακόσµησης και βερνίκια προϊόντα που περιλαµβάνονται στις υποκατηγορίες που ακολουθούν, πλην των αεροζόλ. Πρόκειται για επιχρίσµατα που εφαρµόζονται για διακοσµητικούς σκοπούς, για λειτουργικούς σκοπούς και για σκοπούς προστασίας σε κτίρια, στα τελειώµατα και τις επενδύσεις τους και στις συναφείς κατασκευές Υποκατηγορίες: α) «Ματ επιχρίσµατα εσωτερικής χρήσης για τοίχους και οροφές»: επιχρίσµατα για εφαρµογή σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές µε στιλπνότητα β) «Στιλπνά επιχρίσµατα εσωτερικής χρήσης για τοίχους και οροφές»: επιχρίσµατα για εφαρµογή σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές µε στιλπνότητα > γ) «Επιχρίσµατα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώµατος»: επιχρίσµατα για εφαρµογή σε εξωτερικούς τοίχους από λιθοδοµή, πλινθοδοµή ή γυψοµαρµαροκονίαµα. δ) «Χρώµατα εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης για τελειώµατα και επενδύσεις από ξύλο, µέταλλο ή πλαστικό»: επιχρίσµατα για εφαρµογή σε τελειώµατα και επενδύσεις τα οποία σχηµατίζουν αδιαφανές υµένιο. Αυτά τα επιχρίσµατα εφαρµόζονται σε επιφάνειες προς βαφή από ξύλο, µέταλλο ή πλαστικό. Η παρούσα υποκατηγορία περιλαµβάνει τα υποστρώµατα και τα ενδιάµεσα επιχρίσµατα. ε) «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώµατα»: επιχρίσµατα για εφαρµογή στα τελειώµατα τα οποία σχηµατίζουν διαφανές ή ηµιδιαφανές υµένιο για διακόσµηση και προστασία ξύλου, µετάλλου και πλαστικού. Στην υποκατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα αδιαφανή προϊόντα χρώσης ξύλου. Αδιαφανή προϊόντα βαφής ξύλου είναι τα επιχρίσµατα που δηµιουργούν αδιαφανές υµένιο για τη διακόσµηση και προστασία του ξύλου κατά της διαβρώσεως, όπως ορίζεται στο πρότυπο EN στην κατηγορία των ηµισταθερών προϊόντων. στ) «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηµατισµό υµενίου»: προϊόντα χρώσης τα οποία, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 927-1:1996, σχηµατίζουν υµένιο µέσου πάχους κατώτερου των 5µm, καθοριζόµενο σύµφωνα µε τη µέθοδο 5Α του προτύπου ISO 2808: ζ) «Αστάρια»: επιχρίσµατα µε στεγανοποιητικές ή/και σφραγιστικές ιδιότητες για χρήση σε ξύλο ή τοίχους και οροφές. η) «Συνδετικά αστάρια»: επιχρίσµατα προοριζόµενα να σταθεροποιήσουν χαλαρά σωµατίδια του προς βαφή υποστρώ- µατος ή να προσδώσουν υδρόφοβες ιδιότητες ή/και να προστατεύσουν το ξύλο από την κυάνωση. θ) «Ειδικά επιχρίσµατα ενός συστατικού»: ειδικά επιχρίσµατα βασιζόµενα σε υµενογενές υλικό. Προορίζονται για εφαρµογές ειδικού τύπου, όπως για αστάρωµα ή τελική στρώση πλαστικού, αστάρωµα σιδηρούχων υποστρωµάτων, αστάρωµα ευπρόσβλητων µετάλλων όπως ο ψευδάργυρος και το αλουµίνιο, αντιδιαβρωτικό φινίρισµα, επίχριση δαπέδων, περιλαµβανοµένων των ξύλινων και τσιµεντένιων δαπέδων, προστασία κατά της αναγραφής συνθηµάτων (tag), επιβράδυνση φλόγας, και για συµµόρφωση προς τα πρότυπα υγιεινής στη βιοµηχανία τροφίµων ή ποτών ή στον τοµέα των υπηρεσιών υγείας. ι) «Ειδικά επιχρίσµατα δύο συστατικών»: επιχρίσµατα για τις ίδιες χρήσεις µε τα ειδικά επιχρίσµατα ενός συστατικού τα οποία όµως περιλαµβάνουν ένα δεύτερο συστατικό (π.χ. τριτοταγείς αµίνες) το οποίο προστίθεται πριν από την επίστρωση. ια) «Πολύχρωµα επιχρίσµατα»: επιχρίσµατα τα οποία δίνουν αποτέλεσµα δύο ή πολλών χρωµάτων, απευθείας από την πρώτη επίστρωση. ιβ) «Επιχρίσµατα διακοσµητικού αποτελέσµατος»: επιχρίσµατα τα οποία δίνουν ειδικό αισθητικό αποτέλεσµα όταν εφαρµόζονται σε προς βαφή επιφάνειες οι οποίες έχουν υποστεί ειδική προετοιµασία και προβαφή ή σε µια αρχική στρώση και στη συνέχεια υφίστανται ειδική επεξεργασία µε διάφορα εργαλεία κατά τη φάση ξήρανσης. 2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων» νοούνται τα προϊόντα που περιέχονται στις παρακάτω υποκατηγορίες, τα οποία χρησιµοποιούνται για επίχριση οδικών οχηµάτων όπως αυτά ορίζονται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ, ή µέρους αυτών, η οποία πραγµατοποιείται είτε ως µέρος της επισκευής, διατήρησης ή διακόσµησης του οχήµατος είτε για την επίχριση του οχήµατος εκτός των εγκαταστάσεων κατασκευής του.

7 L 143/ Υποκατηγορίες: α) «Προετοιµασία και καθαρισµός»: προϊόντα χρησιµοποιούµενα για την αποµάκρυνση παλαιών επιχρισµάτων και σκωρίας, µε µηχανικό ή χηµικό τρόπο, ή για να καταστεί δυνατή η πρόσφυση νέων επιχρισµάτων. i) «Προϊόντα προετοιµασίας»: περιλαµβάνουν καθαριστικό για πιστόλι (προϊόν για καθαρισµό πιστολιού ψεκασµού βαφής και άλλου εξοπλισµού), προϊόντα αφαίρεσης παλαιών χρωµατισµών (διαβρωτικά), προϊόντα απολίπανσης (συµπεριλαµβανοµένου του αντιστατικού τύπου για πλαστικό) και προϊόντα αφαίρεσης σιλικόνης. ii) «Προκαθαριστικά»: προϊόντα καθαρισµού για την αφαίρεση των ρύπων από την προς βαφή επιφάνεια, κατά την προετοιµασία και πριν από την στρώση των επιχρισµάτων. β) «Μαστίχες πλήρωσης πόρων και πλήρωσης πόρων αµαξώµατος/προϊόντα στεγανοποίησης»: ουσίες πυκνής υφής προοριζόµενες για ψεκασµό ή για εφαρµογή µε σπάτουλα για την κάλυψη των βαθιών ατελειών της επιφανείας, πριν από την στρώση του συστήµατος βαφής. γ) «Αστάρια»: κάθε επίχρισµα για στρώση σε γυµνό µέταλλο ή σε υφιστάµενα φινιρίσµατα µε σκοπό την παροχή προστασίας κατά της διαβρώσεως πριν από την στρώση ενός ασταριού επιφανείας. i) «Αστάρια επιφανείας»: επιχρίσµατα για στρώση πριν από την τελική στρώση, µε σκοπό την αντίσταση στη διάβρωση, την αύξηση της πρόσφυσης της τελικής στρώσης και το σχηµατισµό οµοιόµορφης επιφανείας, µε πλήρωση των µικρών ατελειών της επιφάνειας. ii) iii) «Αστάρια µετάλλου γενικής χρήσης»: επιχρίσµατα για αστάρωµα, όπως υποβοηθητικά πρόσφυσης, προϊόντα στεγανοποίησης, βελτιωτικά επιφανείας, υποστρώµατα, αστάρια για πλαστικό, υγρός στόκος για εφαρµογή σε υγρές επιφάνειες, στόκοι που δεν απαιτούν λείανση και στόκοι ψεκασµού. «Αστάρια αντίδρασης»: επιχρίσµατα που περιέχουν τουλάχιστον 0,5 % κατά βάρος φωσφορικού οξέος προοριζόµενα να εφαρµοστούν απευθείας σε επιφάνειες γυµνού µετάλλου για να προσδώσουν αντισκωριακές ιδιότητες και πρόσφυση επιχρίσµατα χρησιµοποιούµενα ως αστάρια επιδεχόµενα ηλεκτροσυγκόλληση και διαβρωτικά διαλύµατα για επιφάνειες από γαλβανισµένο µέταλλο και ψευδάργυρο. δ) «Επικαλυπτικά»: επιχρίσµατα µε χρώση τα οποία εφαρµόζονται σε µία ή πολλές στρώσεις για να προσδώσουν στιλπνότητα και αντοχή. Περιλαµβάνουν όλα τα σχετικά προϊόντα όπως επιχρίσµατα βάσης και άχρωµα επιχρίσµατα: i) «Επιχρίσµατα βάσης»: επιχρίσµατα µε χρώση τα οποία δίνουν χρώµα ή άλλο επιθυµητό οπτικό αποτέλεσµα αλλά όχι στιλπνότητα ή επιφανειακή αντοχή του συστήµατος επίχρισης. ii) «Άχρωµα επιχρίσµατα»: διαφανή επιχρίσµατα τα οποία δίνουν την τελική στιλπνότητα και αντοχή του συστή- µατος επίχρισης. ε) «Ειδικά προϊόντα φινιρίσµατος»: επιχρίσµατα για τελικές στρώσεις τα οποία προσδίδουν ειδικές ιδιότητες, όπως µεταλλική ή περλέ όψη, σε µονή στρώση, επιχρίσµατα υψηλών επιδόσεων ενιαίας χρώσης ή άχρωµα (όπως µη χαρασσόµενα και φθοριωµένα βερνίκια), ανακλώντα επιχρίσµατα βάσης, τελική στρώση ειδικής υφής (π.χ. σφυρηλατηµένο), αντιολισθητικά, στεγανοποιητικά για το κάτω µέρος του αµαξώµατος, επιχρίσµατα ανθεκτικά στα χτυπή- µατα, για εσωτερικό φινίρισµα και αεροζόλ.

8 L 143/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Α. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΟΕ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ Υποκατηγορία προϊόντος Τύπος Φάση I (g/l (*)) (από ) Φάση II (g/l (*)) (από ) α β Εσωτερικής χρήσης µατ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα ) Εσωτερικής χρήσης στιλπνά για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα ) Υ Υ γ Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώµατος Υ δ ε στ Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης για τελειώµατα και επενδύσεις από ξύλο και µέταλλο Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώµατα, συµπεριλαµβανόµενων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηµατισµό υµενίου Υ Υ Υ ζ Αστάρια Υ η Συνδετικά αστάρια Υ θ Ειδικά επιχρίσµατα ενός συστατικού Υ ι Ειδικά επιχρίσµατα δύο συστατικών για ειδικές τελικές χρήσεις όπως δάπεδα Υ ια Πολύχρωµα επιχρίσµατα Υ ιβ Επιχρίσµατα διακοσµητικού αποτελέσµατος Υ (*) g/l έτοιµου προς χρήση χρώµατος.

9 L 143/95 Β. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΟΕ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Υποκατηγορία προϊόντος Επιχρίσµατα Πτητικές οργανικές ενώσεις g/l (*) ( ) α Προετοιµασία και καθαρισµός Προετοιµασίας 850 Προκαθαριστικά 200 β Πλήρωση πόρων/στεγανοποίηση Κάθε τύπου 250 γ Αστάρια προετοιµασίας Αστάρια διόρθωσης επιφανείας /πλήρωσης πόρων/(µετάλλου) γενικής φύσης 540 Αστάρια πρόσφυσης 780 δ Επικαλυπτικά Κάθε τύπου 420 ε Ειδικά προϊόντα φινιρίσµατος Κάθε τύπου 840 (*) g/l έτοιµου προς χρήση προϊόντος. Εκτός από την υποκατηγορία (α) τυχόν περιεκτικότητα σε ύδωρ του έτοιµου προς χρήση προϊόντος δεν θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη.

10 L 143/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3.1 Παράµετρος Μονάδα Μέθοδος οκιµή Ηµεροµηνία δηµοσίευσης περιεκτικότητα σε ΠΟΕ g/l ISO περιεκτικότητα σε ΠΟΕ όπου υφίστανται αντιδρώντα αραιωτικά g/l ASTMD

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4077, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4077, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 42/2004/EC. (Απόφ. ΑΧΣ 437/05):

Η Οδηγία 42/2004/EC. (Απόφ. ΑΧΣ 437/05): Η Οδηγία 42/2004/EC (Απόφ. ΑΧΣ 437/05): Περιβαλλοντικοί στόχοι και μέτρα για την μείωση εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (Volatile Organic Compounds) Α. Φαλιάγκας Χημικός Μηχανικός Γενικού Χημείου του

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 37/19 Ο ΗΓΙΑ 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 259/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ - ΣΙ ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ - ΣΙ ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015 Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια Χρωµάτων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θµιας & B/θµιας εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Ειδικά Χρώματα Epoxy Aqua Paint Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Εποξειδικό τελικό χρώμα νερού δύο συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για την προστασία τσιμεντένιων, μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2008 περί καθορισμού των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χρώματα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

LawiPur Versiegelung. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145. Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002. Ι. Το Προϊόν

LawiPur Versiegelung. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145. Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002. Ι. Το Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145 LawiPur Versiegelung Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002 Ι. Το Προϊόν Το einza LawiPur Versiegelung είναι µια άχρωµη-άοσµηυδατοδιαλυτη επίστρωση 2-συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Lawinit 2-K- Haftprimer

Lawinit 2-K- Haftprimer ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 233 Lawinit 2-K- Haftprimer Υδροδιαλυτό χαµηλη οσµη Ασφαλες. Ι. Το Προϊόν Το einza Lawinit 2-K-Haftprimer είναι υψηλής ποιότητας αντισκωριακο (2-συστατικών µε βάση εποξειδικη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/27 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2008 περί καθορισμού των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2011 E(2011) 4598 τελικό EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.6.2011 σχετικά µε το ερωτηµατολόγιο 2012-2014 που συνδέεται µε την οδηγία 96/82/EΚ του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες τροφίµων (EEL 354/31.12.2008,

τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες τροφίµων (EEL 354/31.12.2008, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ /ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση: Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας : 115 21 Πληροφορίες : Θ. Κλαδά Θ. Σκούµπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046 Aqua-Siegel Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ Ι. Προϊόν Τύπος: Το προϊόν einza Aqua-Siegel είναι υδατοδιαλυτο, καθαρό βερνίκι ενός συστατικού για εµποτισµό/βαφη ξύλων και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R1935 EL 07.08.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ 3004237/306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα:

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα: Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 19/11/2009 Κωδικός:02.02.030 Πίνακας Ασταριών Sika Primer για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Περιγραφή των Ασταριών

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Baumit NormalputzSystem

Baumit NormalputzSystem Baumit NormalputzSystem Baumit MPA 35 o παραδοσιακός σοβάς ασβέστη/τσιµέντου για απλή, οικονοµική εφαρµογή µε µηχανή Κατάλληλο για τις τυπικές τοιχοποιίες Για καλή ηχοµόνωση Υψηλής διάχυσης για κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

6.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 288/27 ΟΔΗΓΙΕΣ

6.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 288/27 ΟΔΗΓΙΕΣ 6.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 288/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 21.9.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/21 ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τροποποίηση της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές L 13/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Προμήθεια Χρωμάτων ΤΜΗΜΑ: Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων Κ.Α. 30-7331.033 για το 2010 Αρμόδιος: Παπαδάκη-Μπιμπή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Υδατοδιαλυτο γυαλιστερό βερνικοχρωµα για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

Υδατοδιαλυτο γυαλιστερό βερνικοχρωµα για εξωτερική και εσωτερική χρήση. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 038 Reinacryl Συνδυασµός χρωµάτων µε einza mix Τελειοποιηµένο προϊόν µε προσθήκη πολυουρεθανης Ανεξίτηλη επίστρωση Επίστρωση ανθεκτική στο γδάρσιµο Ι. Το προϊόν Το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Ι ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΜΗΜΑ Ι ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Π.. 163/09 (ΦΕΚ 201 Α/1-10-2009) : Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 78/1963 «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και

Διαβάστε περισσότερα

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες με βάση τα πυριτικά άλατα : - φιλικό για το περιβάλλον - οικονομικό - - προστατευτικό - ανεξίτηλο Φιλικό για το περιβάλλον Το ΚΕΙΜ-Granital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια Χρωμάτων» ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών κτιρίων Κ.Α. 30-7331.049 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια Χρωμάτων» ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών κτιρίων Κ.Α. 30-7331.049 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηράκλειο, 05 / 10 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προμήθεια Χρωμάτων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων B/θμιας εκπαίδευσης» ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ιαλύεται στο νερό, δηµιουργεί λεπτό/φυσικό φιλµ, και έχει εφαρµογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ιαλύεται στο νερό, δηµιουργεί λεπτό/φυσικό φιλµ, και έχει εφαρµογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.161 Aqua-Holzlasur Ι. Το προϊόν Είναι διαλυτό στο νερό, είναι κατάλληλο για εµποτισµό ξύλων µε ανοικτούς πόρους, και έχει γενική εφαρµογή σε όλες τις ξύλινες κατασκευές (εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Το einza Aqua-Floor PU είναι άοσµο, και ως εκ τούτου ιδιαίτερα κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Όταν στεγνώσει µας δίνει Μεταξένιο-γυαλιστερό φιλµ.

Το einza Aqua-Floor PU είναι άοσµο, και ως εκ τούτου ιδιαίτερα κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Όταν στεγνώσει µας δίνει Μεταξένιο-γυαλιστερό φιλµ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 052A Aqua-Floor PU Συνδυασµός χρωµάτων µε einza mix Ι. Το προϊόν Το einza Aqua-Floor PU είναι ένα υψηλής ποιότηταςυδατοδιαλυτο- φιλικό στο περιβάλλον χρώµα( µε χαµηλή περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2003/361/ΕΚ) (3) Πρέπει να διευκρινιστείότι σύµφωνα µε τα άρθρα 48, 81

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2003/361/ΕΚ) (3) Πρέπει να διευκρινιστείότι σύµφωνα µε τα άρθρα 48, 81 L 124/36 20.5.2003 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1422] (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 134/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Μαΐου 2010 για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα