NANOXIL G 1.5 και 2.0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NANOXIL G 1.5 και 2.0"

Transcript

1 ΤΕΦΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ gr ΓΙΑΚΟΜΗΣΙΚΟΙ ΟΒΑΓΔ NANOXIL G 1.5 και 2.0 απηνθαζαξηδόκελνο ζηιηθνλνύρνο ιείνο ζνβαο 1. Πεξηγξαθή, ρξήζε To NANOXIL 1.5 θαη 2.0 είλαη θίλνο ζνβάο από ζπλδπαζκό ζηιηθνλνύρσλ θαη πνιπκεξώλ ζπλδεηηθώλ πιηθώλ θαη κε ραξαθηεξηζηηθά νκνηόκνξθε θνθθώδε πθή. Πξννξηδνληαη γηα δηαθνζκεηηθή πξνζηαζία πξνζόςεσλ κνληέξλσλ θηηξίσλ ρσξίο ή κε κηθξνύ κεγέζνο ζθεπέο. Δθαξκόδνληαη θαιά ζε όιεο ηηο αδξέο νηθνδνκηθέο επηθάλεηεο (ζαγξέ): ζε βαζηθνύο ζνβάδεο ζε ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο, ζε επηθάλεηεο ηζηκέληνπ θαη ζθπξνδέκαηνο, γηα ιείαλζε επηθαλεηώλ από κπεηόλ,αιιά θαη ζε επηθάλεηεο από κείγκαηα ηλώλ ηζηκέληνπ, γπςνζαλίδεο, MDF, θηι. ύκθσλα κε όηη πην ζύγρξνλν ζηελ ηερλνινγία ηνπ ζνβά, ε λαλνηερλνινγία πεξηέρεη ζπζηαηηθά, ηα νπνία εγγπόληαη πςειή αλζεθηηθόηεηα ζηνλ θαπλό, ζηηο ππεξηώδεηο αθηηλνβνιίεο θαη ζηνπο ππόινηπνπο αηµνζθαηξηθνύο ξύπνπο, επίζεο άξηζηε αληνρή ζε νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο, όπωο νη ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο ζηηο νπνίεο εθηίζνληαη νη εμωηεξηθέο επηθάλεηεο ηωλ θηηξίωλ. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ NANOXIL 1.5 ή 2.5, ην νπνίν πεξηέρεη κεγάιε πνζόηεηα αθξπιηθνζηιηθνλνύρσλ ζπζηαηηθώλ θαη ζπλδεηηθώλ, νη επηθάλεηεο καδεύνπλ ιηγόηεξν ζθόλε, θαπληά θαη άιινπο ξύπνπο, ηνπο νπνίνπο απνκαθξύλεη ζε κεγάιν κέξνο θαη ε βξνρή. ηηο επηθάλεηεο, ζηηο νπνίεο έρεη γίλεη εθαξκνγή ηνπ απηνθαζαξηδόκελνπ ζηιηθνλνύρνπ ζνβά, είλαη εμαζθαιηζκέλε ε καθξνπξόζεζκε αλζεθηηθόηεηα ζηελ άιγε θαη ηε κνύρια, θαη γη απηό ην ιόγν δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε κπθεηνθηόλωλ πξνϊόληωλ πξηλ ην άπιωκα ηνπ ζνβά. 2. Σπζθεπαζία θαη απνρξώζεηο Πιαζηηθά δνρεία ησλ 25 θ.: ιεπθό (απόρξσζε 1001) Οη απνρξώζεηο (78) κε ηελ έλδεημε * από ηηο θάξηεο ΥΡΧΜΑΣΑ θαη ΟΒΑΓΔ κε ηηο θαηαιήμεηο 4 θαη 5 (ζηα θέληξα JUMIX, ζηα εθζεηήξην ησλ εκπνξεπκάησλ!) Κάησ από νξηζκέλεο ζπλζήθεο είλαη δπλαηή ε δηάζεζε απνρξώζεσλ ζύκθσλα κε ηελ επηζπκία ηνπ πειάηε. 3. Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά NANOXIL G 1.5 NANOXIL G 2.0 Ππθλόηεηα ~1,90 ~1,80 (kg/dm 3 ) Υξόλνο ζηεγλώκαηνο ζηεγλό κε ~6 ~6 ην άγγηγκα Θ = 20 ºC, ζρεη. πγξαζία αέξα = 65% (ώξεο) Τδξαηκνπεξαηόηεηα ζπληειεζηήο <200 <200 EN ISO µ (-) ηηκή S d (m) <0,30 (γηα d = 1,5 mm) θαηεγνξία II (κεζαία δηαπεξαηόηεηα ζηνπο πδξαηκνύο) <0,40 (γηα d = 2.0 mm) θαηεγνξία II (κεζαία δηαπεξαηόηεηα ζηνπο πδξαηκνύο) πδξναπνξξνθεηηθόηεηα w 24 EN (kg/m 2 h 0,5 ) <0,10 <0,10 θαηεγνξία III (ρακειή πδξναπνξ-ξνθεηηθόηεηα) θαηεγνξία III (ρακειή πδξναπνξ-ξνθεηηθόηεηα) 1

2 Πξόζθπζε ζε ζθπξόδεκα (1 : 1 : 6) EN (MPa) >0,30 >0,30 βαζηθά ζπζηαηηθά: ζηιηθνλνύρα πνιπκεξή, πνιπκεξή αθξπιηθνύ ζηπξελίνπ, αζβεζηίηε, πεθηηθά θπηηαξίλεο, δηνμείδην ηηηαλίνπ, λεξό 4. Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο Η επηθάλεηα λα είλαη ειαθξώο ζαγξέ (ηδαληθή είλαη ε αδξόηεηα ηεο επηθάλεηαο ηνπ θιαζηθνύ ιείνπ ζνβά κε θνθθνκεηξία 1,0 mm), κε ζιηπηηθή αληνρή (ηνπιάρηζηνλ 1,5 MPa - CS IΙ, θαηά ΔΝ 998-1), ζηεγλή θαη θαζαξή, ρσξίο θαθνηερλίεο (θαθέο ελώζεηο) θαη ζθόλε, ή άιαηα, ιηπαξόηεηα/ιάδηα θαη άιινπο ξύπνπο. Πηζαλέο κηθξέο αλσκαιίεο ζηελ επηθάλεηα - εμνγθώκαηα θαη εζνρέο - δπζθνιεύνπλ ηελ ιείαλζε ηνπ απισκέλνπ ζνβά, θαη γη απηό θαη ζα πξέπεη λα δώζνπκε ηε κεγαιύηεξε πξνζνρή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο. Πξνζθάησο ζνβαηηζκέλεο επηθάλεηεο, πξηλ ζηξώζνπκε ηνλ δηαθνζκεηηθό ζνβά, αθήλνπκε λα ζηεγλώζνπλ από 7 έσο 10 κέξεο, ελώ εάλ είλαη από κπεηόλ, δελ απιώλνπκε ηνλ δηαθνζκεηηθό ζνβά εάλ δελ πεξάζεη έλαο κήλαο από ηε κέξα πνπ ζηξώζακε ην κπεηόλ (νη παξαπάλσ ρξόλνη ζηεγλώκαηνο ηζρύνπλ γηα θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο: Θ = +20 ºC, ζρεηηθή πγξαζία = 65%). Δάλ ζέινπκε λα εθαξκόζνπκε ηνλ δηαθνζκεηηθό ζνβά ζε παιηνύο ζηέξενπο ζνβάδεο, ζα πξέπεη ε επηθάλεηα λα θαζαξηζηεί από βαθέο, θειίδεο θαη άιινπο ζαζξνύο δηαθνζκεηηθνύο ιεθέδεο. Ο θαζαξηζκόο ζα πξέπεη λα γίλεη κε πνιύ πξνζνρή, ζπλήζσο κε πιύζηκν, θαη αλ ρξεηαζηεί ζθνππίδνπκε κε παλί θαη ηέινο νκαινπνηνύκε ηελ επηθάλεηα. Γηα επηθάλεηεο κπεηόλ θαη επηθάλεηεο από κείγκαηα ηλώλ ηζηκέληνπ, πξνηείλνπκε ηε ρξήζε δεζηνύ λεξνύ ή αηκνύ γηα ηνλ θαζαξηζκό, θαζώο κε απηό ηνλ ηξόπν αθαηξνύκε ππνιιείκαηα ιαδηνύ ύζηεξα από εξγαζίεο μπιεπέλδπζεο θαη από παιηέο επηθάλεηεο θαπληά, βξύα, ιεηρήλεο, ππνιιείκαηα παιαηόηεξσλ βαθώλ, θηι. ηελ παξνύζα ηακπέια ζα βξείηε θαηάιιειεο βαζηθέο βαθέο γηα δηάθνξα είδε επηθαλεηώλ: Δπηθάλεηα επηθάλεηεο από αζβέζηε ή ηζηκέλην θαη βαζηθνί ζνβάδεο ζε ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο Βαζηθή βαθή UNIGRUND (ε πην θνληηλή απόρξσζε ζην ρξώκα ηνπ ζνβά) JUBOSIL F αξαησκέλν κε λεξό (ε πην θνληηλή απόρξσζε ζην ρξώκα ηνπ ζνβά, JUBOSIL F: λεξό = 1 : 1) Καηαλάισζε (εμαξηάηαη από ηελ απνξξνθεηηθόηεηα θαη ηελ ηξαρύηεηα ηεο επηθάλεηαο) g/m ml/m 2 JUBOSIL G αξαησκέλν κε λεξό ( JUBOSIL G: λεξό = 1 : 1) ml/m 2 Λείεο, κε θαθή απνξξνθεηηθόηεηα (κπεηόλ, πιάθεο από κείγκαηα ηλώλ ηζηκέληνπ ) θαη επηθάλεηεο ππεξβνιηθά απνξξνθεηηθέο (γπςνζαλίδεο, MDF) UNIGRUND (ε πην θνληηλή απόρξσζε ζην ρξώκα ηνπ ζνβά) g/m 2 VEZAKRIL ~300 ml/m 2 Απιώλνπκε ηε βαζηθή ζηξώζε κε πηλέιν βαθήο ή παηξόγγα, ηα UNIGRUND, JUBOSIL F θαη JUBOSIL G αθόκα θαη κε καθξύηξηρν πηλέιν κε θπζηθή ηξίρα ή πθαζκάηηλν ξνιό βαθήο ή κε ςεθαζκό. Μπνξνύκε λα μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ ζνβά, αθνύ έρεη ζηεγλώζεη εληειώο ε βαζηθή ζηξώζε. Κάησ από θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο (Θ = +20 ºC, ζρεηηθή πγξαζία = 65%), ν ρξόλνο ζηεγλώκαηνο γηα ην UNIGRUND είλαη ηνπιάρηζηνλ 12 ώξεο, γηα ην VEZAKRIL ηνπιάρηζηνλ 24 ή γηα ηα JUBOSIL F θαη JUBOSIL G από 4 έσο 6 ώξεο. 2

3 5. Πξνεηνηκαζία κείγκαηνο θνληάκαηνο γηα εθαξκνγή Πξηλ ηελ ρξήζε αλαθαηεύνπκε πνιύ θαιά ην πιηθό καο κε ειεθηξηθό αλαδεπηήξα, θαη αλ ρξεηαζηεί (θαη εμαίξεζε) αξαηώλνπκε κε λεξό (ην πνιύ 100 ml ζε έλαλ θνπβά). Οπσζδήπνηε ειέγρνπκε ηνλ ηόλν ηνπ ρξώκαηνο, ώζηε αλ ρξεηαζηεί λα δηνξζώζνπκε αθόκα θαη ηηο ειάρηζηεο ρξσκαηηθέο δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα κείγκαηα ησλ θνπβάδσλ θαη δε θαίλνληαη κε γπκλό κάηη. Καη αξρήλ, αλαθαηεύνπκε ην πεξηερόκελν ησλ ηεζζάξσλ θνπβάδσλ ζε έλα αξθεηά κεγάιν δνρείν. Μόλν όηαλ θαηαλαιώζνπκε ην έλα ηέηαξην ηνπ κείγκαηνο ηνπ ζνβά, αληηθαζηζηνύκε κε λέν, ην νπνίν αλαθαηεύνπκε θαιά κε ην ππόινηπν ηνπ δνρείνπ εμνκνίσζεο, θ.ν.θ. Γελ είλαη απαξαίηεηε ε εμνκνίσζε ιεπθώλ θνληακάησλ ηεο ίδηαο παξηίδαο παξαγσγήο πνπ δελ αξαηώζακε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο, απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε δηόξζσζε ηνπ κείγκαηνο (πξόζζεζε ρξώκαηνο, αξαίσζε, θηι). 6. Εθαξκνγή κείγκαηνο θνληάκαηνο Η εθαξκνγή γίλεηαη ζην ρέξη - κε αλνμείδσην κπζηξί ή κε κεραληθό ηξόπν, κε ςεθαζκό - κε πάρνο ιίγν κεγαιύηεξν από ηε δηάκεηξν ηνπ κεγαιύηεξνπ θόθθνπ άκκνπ ηνπ κείγκαηνο ηνπ ζνβά. Δάλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ςεθαζκό, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηεο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηερληθνύ εμνπιηζκνύ. Ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή, ζηξώλνπκε ηνλ απισκέλν ζνβά, κε ζθιεξό πιαζηηθό κπζηξί-ζπάηνπια. ηξώλνπκε κε θπθιηθέο θηλήζεηο, κέρξη λα πεηύρνπκε έλα ζηξσηό θνθθώδεο απνηέιεζκα. Σν ζηξώζηκν ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ειαθξηέο θηλήζεηο, σζηέ νη θόθθνη ηνπ απισκέλνπ κείγκαηνο λα κε κεηαθηλνύληαη, ε πίεζε ηνπ κείγκαηνο ζε θπκαηηζηό ζρήκα δελ επηηξέπεηαη. Η δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο θίλεζεο, απνδίδεηαη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ζην πνιύ ρνληξό ζηξώκα ζνβά ή ζηελ θαθώο πξνεηνηκαζκέλε θαη όρη αξθεηά ιεία επηθάλεηα. ην ηέινο, ιίγα ιεπηά κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηξσζίκαηνο, αθαηξνύκε ηα εμνγθώκαηα ηνπ ζνβά από ηελ επηθάλεηα, ρξεζηκνπνηώληαο θαζαξό αλνμείδσην κπζηξί, ιεηαίλνληαο κε ειαθξηέο θηλήζεηο ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία. Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή ηαρύηεηα, ρσξίο λα δηαθόπηεηαη από ην έλα σο ην άιιν άθξν ηνπ ηνίρνπ. Δπίζεο, ζε ηνίρνπο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηζζόηεξνπο νξόθνπο, ε εθαξκνγή ηνπ κείγκαηνο ηνπ ζνβά ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηαπηόρξνλα ζε όινπο ηνπο νξόθνπο: μεθηλάκε ηελ εθαξκνγή πάληα από ηνλ ςειόηεξν όξνθν, ελώ ζηνπο ρακειόηεξνπο νξόθνπο δνπιεύνπκε κε ην «θιηκαθσηό ζύζηεκα». ε κεγαιύηεξνπο ηνίρνπο κε αξθεηά θαξδηέο εγθνπέο, κπνξληνύξεο θαη άιια δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία θαη πιαίζηα, ρσξίδνπκε ηελ επηθάλεηα ζε κηθξόηεξα κέξε, έηζη ώζηε λα απνθύγνπκε πηζαλέο δπζθνιίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζνβά θαη ηελ αληηαηζζεηηθή εηθόλα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί από κε ιεία επηθάλεηα. Η ζπλέλσζε ηεο επηθάλεηαο ζε γσλίεο θαη γσληαθέο εζνρέο γίλεηαη επθνιόηεξε κε ηελ δεκηνπξγία ιεπηώλ (κεξηθά εθαηνζηά) θαη ιείσλ ισξίδσλ, νη νπνίεο πξνζδίδνπλ έλα επράξηζην δηαθνζκεηηθό εθέ. πλήζσο ε πξνεηνηκαζία ησλ δηαθνζκεηηθώλ ιείσλ ισξίδσλ, εγθνπώλ, κπνξληνύξσλ, πιαηζίσλ, θηι γίλεηαη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ δηαθνζκεηηθνύ ζνβά. Σα ζεκεία απηά πξνζηαηεύνληαη κε ηηο θαηάιιειεο βαθέο εζσηεξηθώλ ρώξσλ, πξνζέρνληαο λα κελ επαιείςνπκε ηε βαθή πέξα από ηηο επηζπκεηέο άθξεο/γσλίεο, δειαδή ζηηο επηθάλεηεο όπνπ ζα πεξαζηεί ν δηαθνζκεηηθόο ζνβάο. Η εθαξκνγή ηνπ ζνβά είλαη δπλαηή κόλν θάησ από θαηάιιειεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζε θαηάιιειεο κηθξνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο: ζεξκνθξαζία αέξα θαη επηθάλεηαο εξγαζίαο από +5 ºC κέρξη +35 ºC, ε ζρεηηθή πγξαζία <80 %. Πξνζηαηεύνπκε ηηο επηθάλεηεο προσόψεων από ηνλ ήιην, ηνλ αέξα θαη ηηο βξνρνπηώζεηο κε λάηινλ θνπξηίλεο, σζηόζν θάησ από θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, όπσο είλαη ε βξνρή, νκίριε θαη νη δπλαηόο αέξαο ((>30 ρκ/σ) δελ ζνβαηίδνπκε, αθόκα θη αλ έρνπκε πάξεη ηα πξναλαθεξόκελα πξνζηαηεπηηθά κέηξα. Η αλζεθηηθόηεηα ησλ θξεζθνπεξαζκέλσλ επηθαλεηώλ ζηηο δεκηέο πνπ πξνθαινύλ νη βξνρνπηώζεηο (μέπιπκα ηεο ζηξώζεο) κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο (Θ = +20 ºC, ζρεηηθή πγξαζία = 65%), ην αξγόηεξν ζε 24 ώξεο. Μέζε θαηαλάισζε: ~2,6 kg/m 2 (NANOXIL G 1.5) ~3,4 kg/m 2 (NANOXIL G 2.0) 7. Αζθάιεηα θαηά ηελ εξγαζία, δηαρείξηζε απνξξηκκάηωλ, θαζαξηζκόο εξγαιείωλ Η πξνζηαζία ησλ καηηώλ κε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ή κάζθα γηα ην πξόζσπν, είλαη απαξαίηεηε κόλν θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο κε ςεθαζκό, αιιά γηα όινπο ηνπο άιινπο ηξόπνπο εθαξκνγήο δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε πξόζζεησλ, εηδηθώλ πξνζηαηεπηηθώλ κέζσλ θαη ε ιήςε εηδηθώλ κέηξσλ. Δθηόο από ηηο γεληθέο νδεγίεο θαη ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο 3

4 πνπ ζρεηίδνληαη κε εξγαζίεο νηθνδνκηθέο, πξόζνςεο θαη βαθήο θαη ηηο νδεγίεο ζην θύιιν αζθαιείαο, ζεβαζηείηε θαη ηηο αθόινπζεο πξνεηδνπνηήζεηο: R 52/53 - Βιαβεξό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. S 2 Μαθξηά από παηδηά S 26 - ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιύλεηέ ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. S 28 - ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα, πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό. S 29 - Μελ αδεηάδεηε ην πεξηερόκελν ζηελ απνρέηεπζε S 46 - ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα S 61 - Απνθύγεηε ηε δηάζεζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. πκβνπιεπζείηε ηηο εηδηθέο νδεγίεο/ δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο. Σν πξντόλ πνπ δε ρξεζηκνπνηήζακε, κπνξνύκε λα ην απνζεθεύζνπκε γηα κεηέπεηηα ρξήζε, αθνύ θιείζνπκε πνιύ θαιά ηε ζπζθεπαζία (δνρείν).σα μεξά ππνιείκκαηα θαη ε ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε εηδηθνύο θάδνπο απόξξηςεο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ (θσδηθόο αξηζκόο ) ή ζηνπο δεκνηηθνύο θάδνπο απνξξηκκάησλ (θσδηθόο αξηζκόο ). Η ζπζθεπαζία κπνξεί λα αλαθπθισζεί, αθνύ θαζαξηζηεί. Καζαξίδνπκε ηα εξγαιεία επηκειώο κε λεξό ακέζσο κεηά ηε ρξήζε, νη ιεθέδεο δε κπνξνύλ λα θαζαξηζηνύλ όηαλ ζηεγλώζνπλ. 8. Σπληήξεζε θαη αλαλέωζε ηωλ πεξαζκέλωλ επηθαλεηώλ Με ηε ρξήζε ησλ ζνβάδσλ NANOXIL G 1.5 ή 2.5, νη πξνζόςεηο δελ ρξεηάδνληαη θάπνηα εηδηθή ζπληήξεζε. Οπνηαδήπνηε ζθόλε ή άιιε βξσκηά κπνξεί λα αθαηξεζεί κε μεζθόληζκα, ζθνύπηζκα ή κε πγξό θαζαξηζκό. Η επίκνλε ζθόλε θαη νη δύζθνινη ιεθέδεο αθαηξνύληαη κε ειαθξύ ηξίςηκν κε κηα καιαθή βνύξηζα ηελ νπνία έρνπκε βνπηήμεη ζε δηάιπκα θιαζηθνύ θαζαξηζηηθνύ νηθηαθήο ρξήζεο. Δλ ζπλερεία μεβγάδνπκε ηελ επηθάλεηα κε θαζαξό λεξό. ηηο επηθάλεηεο από ηηο νπνίεο δε κπνξνύκε λα αθαηξέζνπκε βξσκηέο ή ιεθέδεο κε ηνλ παξαπάλσ ηξόπν, ζα πξέπεη λα μαλαβάςνπκε ηελ επηθάλεηα, κε δηπιό πέξαζκα κε ηελ βαθή REVITALCOLOR SILIKON ή ηελ REVITALCOLOR AG ζηελ αξρηθή εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο βαζηθήο ζηξώζεο. 9. Απνζήθεπζε, ζπλζήθεο κεηαθνξάο θαη δηάξθεηα Απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ζε ζεξκνθξαζίεο από +5 ºC κέρξη +25 ºC, πξνζηαηεπκέλν από ηελ απεπζείαο έθζεζε ζηνλ ήιην. ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΦΤΥΘΔI! Η δηάξθεηα θαηά ηελ απνζήθεπζε, ζηελ αξρηθή, θιεηζηή θαη άζηθηε ζπζθεπαζία είλαη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο. 10. Έιεγρνο πνηόηεηαο Σα ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο ηνπ πξντόληνο έρνπλ θαζνξηζηεί από ηηο εζσηεξηθέο θαηαζθεπαζηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη πιεξνύλ ζινβεληθά, επξσπατθά θαη άιια ζηάληαξλη. Η επίηεπμε ηεο αλαθεξόκελεο θαη πηζηνπνηεκέλεο πνηόηεηαο ειέγρεηαη ζπλερώο ζηα εξγαζηήξηα ηεο εηαηξίαο, ζην ινβεληθό Ιλζηηηνύην Γνκηθώλ Καηαζθεπώλ ζηε Ληνπκπιηάλα θαη ζπρλά ζε αλεμάξηεηα εμηδηθεπκέλα ηλζηηηνύηα ζηε ινβελία θαη ζην εμσηεξηθό. Δπηπιένλ ηελ πνηόηεηα εγγπάηαη ζηε JUB ην -εδώ θαη ρξόληα- ζύζηεκα ειέγρνπ πνηόηεηαο ISO ηελ παξαγσγή ηνπ πξνίόληνο αθνινπζνύκε κε απζηεξόηεηα ηα ζινβεληθά θαη επξσπατθά ζηάληαξλη ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεηβάιινληνο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, θάηη πνπ απνδεηθλύεηαη κε ην πηζηνπνηεηηθό ISO θαη OHSAS Η θαηαιιειόηεηα ηνπ NANOXILA G 1.5 θαη 2.0 γηα ηειηθή ζηξώζε ζηα ζπζηήκαηα JUB εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο, πηζηνπνηήζεθε κε ηελ νκνθσλία ηεο επξσπατθήο ηερληθήο ETA - νη δνθηκέο έγηλαλ ζύκθσλα κε ηελ επξσπατθή νδεγία ETAG 004/2000 θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ινβεληθό Ιλζηηηνύην Γνκηθώλ Καηαζθεπώλ ζηε Ληνπκπιηάλα θαη ζην Απζηξηαθό Ιλζηηηνύην Γνκηθώλ Καηαζθεπώλ ζηε Βηέλλε. 11. Άιιεο πιεξνθνξίεο Οη ηερληθέο νδεγίεο ζε απηό ην θύιιν (πξνζπέθηνπο) έρνπλ δoζεί κε βάζε ηηο δηθηέο καο εκπεξίεο θαη κε ζηόρν λα ππάξμεη ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα κε ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο. Γε κπνξνύκε λα αλαιάβνπκε θακία επζύλε γηα δεκηέο πνπ πηζαλόλ λα πξνθιεζνύλ από επηινγή ιάζνο πξντόληνο, ιάζνο ρξήζε ή αληηεπαγγεικαηηθή εξγαζία. 4

5 Γηαθνξνπνηήζεηο ζηελ απόρξσζε, κεηαμύ ηεο παιέηαο ρξσκάησλ, ηνπ δεηγκαηνινγίνπ θαη ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο είλαη πηζαλόλ λα ππάξρνπλ, όκσο ε θνηλή ρξσκαηηθή δηαθνξά (ΓΔ) γηα απνρξώζεηο ηεο παιέηαο ΥΡΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΒΑΓΔ ηεο JUB ζύκθσλα κε ην ISO 7724/1-3 θαη ην αξρηθό κνληέιν CIE DE δελ μεπεξλάεη ην 2,5. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ρξώκαηνο, αθνύ ζηεγλώζεη ζσζηά ν ζνβάο, ζπγθξίλεηε ζε δνθηκαζηηθή επηθάλεηα θαη κε ηε ζηάληαξλη απόρξσζε ηνπ πξντόληνο, πνπ ζα βξείηε ζηo θέληξν έξεπλαο/trc JUB d.o.o. Ο ζνβάο πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί ζύκθσλα κε άιια δεηγκαηνιόγηα θαη παιέηεο ρξσκάησλ, είλαη γηα ηηο δηαζέζηκεο βάζεηο θαη απνρξώζεηο ηεο JUB, ε πην πηζαλή θνληηλή πξνζέγγηζε, γη απηό ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ε θνηλή ρξσκαηηθή απόθιηζε από ην επηζπκεηό απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε από ηελ πξναλαθεξόκελε εγγπεκέλε ηηκή. Αληηθέηκελν παξαπόλσλ δε κπνξεί λα γίλεη ε δηαθνξνπνίεζε ζηελ ρξσκαηηθή απόρξσζε, πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη από αληηεπαγγεικαηηθή εξγαζία, δηαθνξεηηθή ηερληθή εθαξκνγή θαη πξνεηνηκαζία ηνπ ζνβά από απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηηο νδεγίεο ρξήζεο, κε ζεβαζκνύ ησλ νδεγηώλ ζην ζηάδην ηεο δηόξζσζεο ή ηέινο από εθαξκνγή ζε αθαηάιιειε επηθάλεηα, όπσο κε ππεξβνιηθά πςειή ή πνιύ θαθή απνξξνθεηηθόηεηα, ππεξβνιηθά ηξαρεηά ή όρη αξθεηά ηξαρεηά, πγξή ή όρη αξθεηά ζηεγλή. Οη ζνβάδεο NANOXIL G 1.5 θαη 2.0 ζηηο πην ζθνύξεο ρξσκαηηθέο απνρξώζεηο ηνπ, ζε δύζθνιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, είλαη ιηγόηεξν αλζεθηηθνί ζηηο βξνρνπηώζεηο θαη πην επάισηνη ζην μεζώξηαζκα, ελώ θαη νη θσηνθαηαιπηηθέο ηνπ ηδηόηεηεο είλαη ρεηξόηεξεο. Γη απηό ην ιόγν, δελ απνηεινύλ αηηία παξαπόλσλ, αιιαγέο πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζνύλ ζηηο επηθάλεηεο κε ηε κνξθή γξεγνξόηεξνπ μεζσξηάζκαηνο, γηα ζνβάδεο κε απνρξώζεηο ζπληειεζηή θσηεηλόηεηαο (Τ) κηθξόηεξνπ ηνπ 50. Οη ηερληθέο απηέο νδεγίεο ζπκπιεξώλνπλ θαη αληηθαζηζηνύλ όιεο ηηο ζρεηηθέο πξνεγνύκελεο, θαη ε εηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξώζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη ηα ηερληθά ζηνηρεία. ήκα θαη εκεξνκελία έθδνζεο: TRC-365/09-bg-at, Έθδνζε JUB kemična industrija d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA tel.: (01) h.c., (01) prodaja, (01) ali 080/15 56 svetovanje fax: (01) prodaja spletna stran: 5

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα

Διαβάστε περισσότερα

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει.

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά www.ikofarben.gr Σει.2310 320680 Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit Γηαηί ηα θηίξηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη κε ζεξκνκόλσζε Δίηε ζεξκαίλεηε

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 020328 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ THE BIBLE Ο κύπιορ ζηόσορ μαρ είναι η ζςνολική ικανοποίηζη ηος ηελικού καηαναλυηή. Απηή ε γξακκή έρεη ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ζηνλ θνκκσηή ηα απνδνηηθά θαη πςειήο πνηόηεηαο εξγαιεία, επηηξέπνληαο

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΑΗΑ-ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΑΗΑ-ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΑΗΑ-ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ επηέκβξηνο 2010, Λεπθωζία ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ 1 ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΟΤΗΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο Κσδηθόο Πξντόληνο Ολνκαζία Οπζίαο: πλώλπκα: Υεκηθή Ολνκαζία & Σύπνο: Trade name: Αζβέζηεο Άλπδξνο Αζβέζηεο, Άζβεζηνο, Πέηξα Αζβέζηε,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο,

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, Η ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Οξηζκόο Η ζεξκόηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ελέξγεηα ζε θαηάζηαζε κεηάβαζεο. Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε αηόκσλ, κνξίσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 081326 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E 163664-a GB F NL GB F I NL E P I GR E P GR Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος EDG6200.1E GR αο δεηάκε λα δηαβάζεηε πνιύ πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζην παξόλ θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967 Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και θςλάξηε ηο για μελλονηική αναθοπά. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ Νηθόιανο Μνπζηόπνπινο Καθηγηηήρ, Επγαζηήπιο Μεηάδοζηρ Θεπμόηηηαρ και Πεπιβαλλονηικήρ Μησανικήρ, ΑΠΘ Διεπζέξηνο Ιαθώβνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα