ΜΙΝΩΙΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΝΩΙΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ"

Transcript

1

2 ΒΡΥΣΙΝΑΣ Ι Ίρις Τζαχίλη ΜΙΝΩΙΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ Τα αγγεία µε τις επίθετες πλαστικές µορφές από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα και η αναζήτηση του βάθους ΑΘΗΝΑ 2011

3 ΒΡΥΣΙΝΑΣ Ι MINΩΙΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ Τα αγγεία με τις επίθετες πλαστικές μορφές από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα και η αναζήτηση του βάθους VRYSINAS I MINOAN ARTISTIC LANDSCAPES The vases with applied plastic figures from the Peak Sanctuary of Vrysinas and the quest for depth 2011 Τα Πράγματα Εκδόσεις Ρωμυλίας 17, Αθήνα Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης ημοσιεύεται με την ενίσχυση του Ινστιτούτου για την Αιγαιακή Προϊστορία (ΙΝSTAP) και της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Eπιμέλεια κειμένων: Ματίνα Βασιλείου Καλλιτεχνική επιμέλεια: ημήτρης Κολύρης Σχέδια, αναπαραστάσεις: ήμητρα Λαμπρέτσα ISBN: Tυπώθηκε στη Βιβλιοσυνεργατική, Αθήνα

4 Περιεχόμενα Πρόλογος 9 Εισαγωγή: Οι λέξεις και η ιστορική τους διαδρομή 16 ΜΕΡΟΣ Α. ΑΓΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΠΗΛΙΝΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΡΥΣΙΝΑ Κεφάλαιο 1. Αγγεία με επίθετα πλαστικά στοιχεία που παραπέμπουν στον φυσικό χώρο ϑράύσμάτά ΆΓΓΈΊΏΝ μέ πάράστάσέίσ ΤΌπΊΏΝ ϑράύσμάτά ΚΈΡΆμΈΊΚΉΣ μέ ΈπΊϑΈΤΈΣ μόρφέσ ΖΏΏΝ ΆπΌΣπΆΣμΈΝΈΣ ΈπΊϑΈΤΈΣ μόρφέσ 92 Κεφάλαιο 2. Μια εσωτερική ανάλυση των αρχαιολογικών και εικονογραφικών δεδομένων ΚΆΤ ΆΡΧΉΝ ΈΧΌΎμΈ ΝΆ ΚΆΝΌΎμΈ μέ ΆΓΓΈΊΆ ΤΊ μάϑάίνόύμέ ΆπΌ ΤΆ ΈΡΓΆΛΈΊΆ ΆΝΆΛΎΣΉΣ ΤΏΝ ΆΓΓΈΊΏΝ πόσότήτέσ ΧΡΌΝΌΛΌΓΉΣΉ: Ή ΚΆΤΆΝΌμΉ ΣΤΌ ΧΡΌΝΌ ΏΣΤΌΣΌ ΆΎΤΆ ΤΆ ΈπΊϑΈΤΆ ΣΤΌΊΧΈΊΆ, ΣΤΉΝ ΈΞΏΤΈΡΊΚΉ ΚΆΊ ΈΣΏΤΈΡΊΚΉ ΈπΊΦΆΝΈΊΆ ΆΚΎΡΏΝΌΎΝ ΤΌ ΆΓΓΈΊΌ ΏΣ ΣΚΈΎΌΣ πρόσ ΧΡΉΣΉ Ή πρόσ ϑέάσή; Ή ϑράύσίμότήτά ΤΆ ΈπΊϑΈΤΆ ΣΤΌΊΧΈΊΆ ΤΉΣ ΊΆΚΌΣμΉΣΉΣ Ή ΣΎΝϑΈΣΉ ΎπΉΡΧΈ ΌπΤΊΚΉ ΆμΦΊΣΉμΊΆ; ΤΌ πλάίσίό: ΝΌΉΤΌ Ή ΌΡΆΤΌ ΎπΆΡΧΈΊ πάντά ΤΌ ΣΉμΈΊΌ ΌΡΆΣΉΣ, Ή μέτώπίκότήτά. ΆπΌ πόύ ΒΛΈπΌΎμΈ ΈΝΆ ΆΓΓΈΊΌ ΚΆΊ ΆπΌ πόύ ΤΊΣ πάράστάσέίσ ΤΌΎ 144

5 2.13. Ή ΓΈΝΊΚΉ ΈΊΚΌΝΆ ΈΊΝΆΊ πόλύχρώμή ΚΆΊ πόλύχρώμή πόίόί ΤΆ ΈΦΤΊΆΧΝΆΝ; πόίόί ΤΆ ΧΡΉΣΊμΌπΌΊΌΎΣΆΝ ΤΆ πήλίνά ΌμΌΊΏμΆΤΆ ΤΊ ΈΊΝΆΊ ΈΝ ΤΈΛΈΊ ΈΝΆ ΤΌπΊΌ. Ή ΓΝΏΣΤΊΚΉ ΚΆΤΆΤΆΞΉ ΚΆΊ Ή ΤΆΞΊΝΌμΉΣΉ 153 Κεφάλαιο 3. Η καταγωγή και τα παράλληλα. Εναλλαγές του εικονικού και του ανεικονικού Ή ΚΆΤΆΓΏΓΉ ΤΉΣ ΈπΊϑΈΤΉΣ ΊΆΚΌΣμΉΣΉΣ Ή ΣΧΉμΆΤΊΚΌΤΉΤΆ Ή ΈΊΚΌΝΊΣΤΊΚΌΤΉΤΆ ΚΈΝΤΡΆ πάράγώγήσ Ή πέρίόχέσ ΧΡΉΣΉΣ πάντάχόϑέν ΈΛΈΎϑΈΡΈΣ πρόσάρτήμένέσ μόρφέσ: Ή ΆΚΎΡΏΣΉ ΤΏΝ ΆΓΓΈΊΏΝ ΚΆΊ ΤΌ ΆΝΤΊϑΈΤΌ πάρά ΈΊΓμΆ: ΆΓΓΈΊΆ μέ πλάστίκά ΦΎΣΊΚΆ ΣΤΌΊΧΈΊΆ πόύ ΈΝ ΈΊΝΆΊ ΤΌπΊΆ ΣΧΈΣΈΊΣ ΚΆΊ ΊΆΦΌΡΈΣ ΆπΌ ΤΆ ΆΓΓΈΊΆ μέ ΈπΊϑΈΤΈΣ μόρφέσ ΆπΌ ΤΌΝ ΒΡΎΣΊΝΆ ΤΌπΊΆ ΣΈ ΆΝΤΊΚΈΊμΈΝΆ ΆπΌ ΣΚΛΉΡΆ ΚΆΊ πόλύτίμά ΎΛΊΚΆ: ΦΆΓΈΝΤΊΆΝΉ, ΈΛΈΦΆΝΤΌΣΤΌ, ΛΊϑΌΣ ΣΎμπΈΡΆΣμΆ: Ή ΚΎΚΛΊΚΉ ΣΎΝϑΈΣΉ 200 ΜΕΡΟΣ Β. ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ; Κεφάλαιο 4. Από τα τοπία των αγγείων στα τοπία των τοιχογραφιών ΈΊΣΆΓΏΓΉ. ΣΤΌ ΒΆϑΌΣ ΎπΆΡΧΌΎΝ ΌΊ ΣΚΈΨΈΊΣ ΚΆΊ Ό ΤΌΊΧΌΣ ΣΈ ΆΛΛΈΣ ΧΏΡΈΣ: Ή μήτέρά ΤΏΝ πάντών, Ή ΆΊΓΎπΤΌΣ ΣΤΌ ΒΆϑΌΣ, ΆΛΛΆ ΚΆΊ ΣΤΉΝ ΈπΊΦΆΝΈΊΆ: ΆΝϑΡΏπΌΊ ΚΆΊ ΤΌπΊΆ Ό ΤΆΦΌΣ ΤΌΎ NAXT ΌΊ ΚΉπΌΊ ΤΌΎ ΝΈΌΎ ΒΆΣΊΛΈΊΌΎ Ή ΈΦΉμΈΡΉ ΤΈΧΝΉ: ΆΊΓΎπΤΊΆΚΆ ΌΣΤΡΆΚΆ Ή ΆΊΓΎπΤΊΆΚΉ ΆΛΉϑΈΊΆ ΆπΌ ΤΉΝ ΆΊΓΎπΤΌ ΣΤΉΝ ΚΡΉΤΉ ΚΆΊ ΣΤΌ ΆΊΓΆΊΌ 226

6 4.9. ΆπΌ ΤΆ μίκρά ΚΊΝΉΤΆ ΆΝΤΊΚΈΊμΈΝΆ ΣΤΊΣ μέγάλέσ ΊΣ ΊΆΣΤΆΤΈΣ ΈπΊΦΆΝΈΊΈΣ. Ή μέτάφόρά ΤΏΝ ΣΎμΒΆΣΈΏΝ μίά πέρίπλάνήσή ΣΤΆ ΝΉΣΊΆ. ΤΌ μέσάίό μέγέϑόσ ΚΆΊ ΤΆ ΆμΈΤΆΚΊΝΉΤΆ ΆΓΓΈΊΆ ΤΆ πρώτά ΤΌπΊΆ ΣΤΆ ΝΉΣΊΆ ΤΆ ΤΌπΊΆ ΣΤΉΝ ΚΡΉΤΉ ΌΊ ΆΦΉΓΉΣΈΊΣ: ΤΌπΊΆ μέ ΆΝϑΡΏπΌΎΣ ΤO μέγάλό ΚΆΊ ΤΌ μίκρό. ΤΆ ΈΊΚΌΝΊΣΤΊΚΆ ϑέμάτά πόύ ΓΊΝΌΝΤΆΊ ΊΆΚΌΣμΉΤΊΚΆ ΣΤΌ ΒΆϑΌΣ ΤΏΝ ΤΌπΊΏΝ, ΌΊ ΧΡΏμΆΤΊΣμΈΝΌΊ ΤΌΊΧΌΊ μίά ΚΆΤΆΤΆΞΉ ΤΏΝ μόρφών ΤΌΎ ΦΌΝΤΌΎ μίά «ΓΡΆμμΆΤΊΚΉ» ΤΏΝ ΤΌπΊΏΝ ΚΏ ΊΚΌπΌΊΉΣΉ ΚΆΊ ΨΈΎ ΆΊΣϑΉΣΉ Ή ΣΎΝΈΧΈΊΆ ΚΆΊ ΤΌ ΤΈΛΌΣ 311 Kεφάλαιο 5. Ο χώρος και το βάθος στην Ελλάδα και τη Ρώμη 323 Κεφάλαιο 6. Ενας νέος τρόπος για την αλήθεια: η prospettiva artificialis ΤΌ ΆΚΆΤΆΛΎΤΌ πρότύπό πόύ μόίράζέί ΆΞΊΈΣ Ή ΣΧΈΣΉ μέ ΤΉΝ ΆΡΧΆΊΌΤΉΤΆ: ET ANTICO IN PROSPETTIVA ΈΊΝΆΊ ΎΝΆΤΉ Ή ΈΊΚΆΣΤΊΚΉ ΆΝΆπΆΡΆΣΤΆΣΉ, ΌπΌΎ ΉπΌΤΈ, ΌπΌΤΈ ΉπΌΤΈ, ΧΏΡΊΣ ΚΆπΌΊΆ μόρφή ΆπΌ ΌΣΉΣ ΒΆϑΌΎΣ; 338 Επίμετρο 340 Βιβλιογραφία 351 Κατάλογος εικόνων 369 English Summary 379 Eυρετήριο 384

7 Στην ακριβή μνήμη του Θωμά Αγγελίδη Παιδικά λιβάδια για μας ήταν τα σκληρά τοπία της Μακεδονίας, αλλά τα χρόνια μας τότε, τριανταφυλλένια.

8 Πρόλογος Πώς γίνονται οι εικόνες; Χαράσσοντας ένα περίγραμμα γύρω από τη σκιά, λέει ο Πλίνιος, για να συγκρατήσουμε μια απουσία (Ηistoria naturalis 35.15). Και έπειτα, ρίχνοντας πηλό μέσα σε αυτό το περίγραμμα και φτιάχνοντας ένα ομοίωμα, πάλι για να συγκρατήσουμε μια απουσία. Έτσι κατασκευάζεται μια φτωχή, μια οιονεί παρουσία. Γιατί πάντα μια εικόνα είναι εκεί για κάτι, για κάποιον που λείπει. Και που επιθυμούμε (ή πρέπει, ή απευχόμαστε) να ήταν εκεί. 1 εν έφτιαχναν όλες οι κοινωνίες εικόνες. Στο Αιγαίο της Εποχής του Χαλκού πολύ περισσότερες ήταν οι κοινωνίες που αρκέστηκαν στη ρυθμική κάλυψη κάποιων επιφανειών μέσω σχηματικής απόδοσης γεωμετριζόντων θεμάτων. Ελάχιστες ήταν αυτές που κατασκεύασαν εικόνες του φυσικού και αστικού χώρου στην πραγματικότητα, μία, η μινωική με τις επιρροές της. Ο χώρος δύσκολα συλλαμβάνεται και ακόμη πιο δύσκολα αποδίδεται εικαστικά. Κατά κανόνα για την αναπαράστασή του, και τη νοητική και την εικαστική, καταφεύγουμε στα πράγματα που τον χαρακτηρίζουν. ρόμοι, δέντρα, βουνά, κτίσματα. Για να γίνει αυτό, πρέπει οι τεχνίτες να έχουν στη διάθεσή τους τρόπους να τα δουν, να τα δια-κρίνουν, και τους τρόπους να τα περιγράψουν, να τα αναπαραστήσουν. Ευθυγραμμίζονται δηλαδή με κάποιου είδους γνώση, μια οικειοποίηση νοητική του χώρου και των συγκροτούντων αυτόν στοιχείων. Έτσι προσλαμβάνεται και αποδίδεται ένας χώρος, ένα τοπίο. Τα θέματα που συγκροτούν ένα τοπίο εισέρχονται στο εικαστικό πεδίο σε κάποιες σχέσεις μεταξύ τους. Μπρος, πίσω, πλάι, λοξά, μικρότερο, μεγαλύτερο, ώστε να δημιουργηθεί ένα σύνολο αρθρωμένο. Και άρα εισέρχεται περίτρανα η έννοια του βάθους, οπότε εξαρχής αγγίζουμε το δυσκολό-

9 μίνώίκά ΈΊΚΆΣΤΊΚΆ ΤΌπΊΆ τερο πεδίο για τους καλλιτέχνες την απόδοση των σχέσεων και των αναλογιών των θεμάτων μεταξύ τους, πράγμα που ισούται με την απόδοση του βάθους. Επάνω στο θέμα αυτό το βάθος στις πρώιμες εικαστικές μορφές και συγκεκριμένα στην Αίγυπτο εργάστηκε τα χρόνια του μεσοπολέμου ένας κολοσσός, ο Jorg Schäfer. 2 Αυτός ανέλυσε σε ένα έργο με μεγάλη επιρροή τις βασικές μορφές απόδοσης του βάθους στην αιγυπτιακή τέχνη, που θεωρήθηκε εν πολλοίς ότι ισχύουν και για τη μινωική τέχνη, όπως και για όλη την τέχνη της ανατολικής Μεσογείου. Με παρατηρήσεις εξαίρετης λεπτότητας αναλύει τις αιγυπτιακές συνθέσεις, αναπτύσσοντας την άποψη ότι δεν υπάρχει προοπτική διότι δεν υπάρχει κεντρικό σημείο φυγής. Η θέαση του έργου γίνεται κατευθείαν από απέναντι, μετωπικά και τμηματικά. Η μετωπική ή κατ όψιν θέαση συνοδεύει μια παρατακτική τοποθέτηση των μορφών, και άρα ο θεατής νοείται ότι κινείται, ο ίδιος ή η ματιά του, οριζόντια ή κάθετα. Αντίθετα, η σύμπτωση του ενιαίου σημείου φυγής της προοπτικής και της ενιαίας θέσης του θεατή μπρος σε έναν πίνακα είναι φαινόμενο που παρουσιάστηκε στην αναγεννησιακή ζωγραφική. Λέγεται ότι το κλειδί της κατανόησης των τρόπων απόδοσης του βάθους είναι η σύγκριση των δύο διαφορετικών γεωμετριών, της αρχαίας και της αναγεννησιακής ή των πρώιμων νεότερων χρόνων. Η αρχαία, η ευκλείδειος, ανέλυε αντικείμενα μέσα στο χώρο ενώ η αναγεννησιακή και νεότερη τον ίδιο τον χώρο, και αυτό είχε επιπτώσεις στο εικαστικό πεδίο. 3 Αν έτσι έχουν τα πράγματα, η συνέπεια για την τέχνη της αρχαιότητας είναι ότι τα θέματα και τα αντικείμενα τοποθετούνται παρατακτικά σε έναν χώρο που δυνάμει είναι άπειρος, ενώ όταν μελετάται η γεωμετρία του χώρου αυτός υπονοείται ότι είναι πεπερασμένος, ότι νοείται με όρια. Αποδίδεται εικαστικά με κεντρικό σημείο και γραμμή του ορίζοντα, όπως συμβαίνει στα τοπία της Αναγέννησης και αργότερα. εν είμαι σε θέση να συνεχίσω το επιχείρημα. Οι πιο πάνω ιδέες βρήκαν την πλήρη τους έκφραση στο 10

10 πρόλόγόσ έργο του Husserl για την καταγωγή της γεωμετρίας. Αυτό το επιχείρημα ωστόσο με βοήθησε να εντοπίσω ένα σημείο όπου διαφοροποιείται η μινωική τέχνη από την αιγυπτιακή. Στη μινωική τέχνη ο χώρος αποδίδεται ως θέμα αυτοτελές, εξού και η μεγάλη συχνότητα των τοπίων, ενώ η αιγυπτιακή ενδιαφέρεται πρωτίστως για παραδοσιακά θέματα και αντικείμενα, τα οποία κατ ανάγκην τοποθετεί στη σειρά. Ο χώρος δεν την ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο, μολονότι για τη στοιχειώδη απόδοσή του επιστρατεύει κάποιους τρόπους. Στην παρούσα εργασία προσπαθώ να αναπτύξω αυτή την κατάκτηση των Μινωιτών, την απόδοση του χώρου κατάκτηση όχι μόνο των Μινωιτών, θα έλεγα, αλλά των Αιγαίων γενικά. Παρουσιάστηκε από τα πρώτα βήματα στην εικονογραφία, ήδη από τη Μέση Εποχή του Χαλκού, και δεν εξελίχθηκε αντίθετα, εξαφανίστηκε μετά από μερικούς αιώνες μαζί με την αναπαραστατικότητα, τις πόλεις και τις αστικές οικίες. Έτσι μπορούν ίσως να εξηγηθούν φαινόμενα εικαστικής απόδοσης που, παρ όλη την ομοιότητα με τις αιγυπτιακές συμβάσεις, είναι διαφορετικά, όπως η από ψηλά θέαση του χώρου ή η λεγόμενη ιππευτική διάταξη. Η πηγή του ανά χείρας πονήματος είναι μερικά ευρήματα από τις ανασκαφές του Ιερού Κορυφής του Βρύσινα, νοτίως του Ρεθύμνου, κυρίως την παλαιότερη του 1973 του Κωστή αβάρα. Η νεότερη διεξάγεται σε συνεργασία με την ΚΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και αποσκοπεί στην κατανόηση των ανθρώπινων ενεργειών στο όρος και τη θέση του Ιερού στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ ετοιμαζόταν η δημοσίευση της κεραμεικής, μερικά ευρήματα τράβηξαν ιδιαίτερα την προσοχή μου, όχι για κάποια ιδιαίτερη ποιότητα αλλά για την ιδιομορφία τους. Ήταν θραύσματα αγγείων, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, με πλαστικά επίθετα στοιχεία στο εξωτερικό και το εσωτερικό που απέδιδαν τοπία, με στοιχεία του φυσικού χώρου, εξάρματα γης, βράχους, κοιλάδες και ζώα. Η μελέτη τους έδειχνε ότι εμβληματικά εκδηλώνονταν οι ίδιοι τρόποι ανάπτυξης των θεμάτων και απόδοσης του χώρου όπως και στα μεγαλύτε- 11

11 μίνώίκά ΈΊΚΆΣΤΊΚΆ ΤΌπΊΆ ρα και γνωστότερα έργα. Παρ όλο το ταπεινό υλικό, παρ όλη την κακή διατήρηση, ήταν ένας τρόπος να εξετάσει κανείς στη βάση του, σε έργα τεχνιτών όχι εξεχόντων και σε θέσεις εύρεσης χωρίς τίποτα το κοινωνικά εξαιρετικό, την απόδοση των μινωικών τοπίων όπου οι τρόποι απόδοσης αντανακλούν τους τρόπους πρόσληψης, τις γνώσεις, καθώς και τα πεδία ενδιαφερόντων. Καθόλου δεν διέφεραν από τους τρόπους των διάσημων μινωικών έργων, των τοιχογραφιών και των αντικειμένων από πολύτιμα υλικά. Ήταν κάτι σαν τη μία άκρη δύο πόλων: από τη μία οι μεγάλες ζωγραφικές συνθέσεις και τα εξέχοντα αντικείμενα από πολύτιμα υλικά, και από την άλλη τα ταπεινά έργα κεραμεικής. Όλα ωστόσο διέπονταν από τις ίδιες αρχές. Η ιδιομορφία των μινωικών παραστάσεων είναι ότι κυρίως δείχνουν τη μία όψη των θεμάτων, την κατ ενώπιον, είναι «προσόψεις δίχως εσωτερικά», χωρίς συνεχή και συνεπή προσπάθεια να δοθεί το βάθος τους. 4 Όπου δίδεται συνήθως σε ζώα και ανθρώπους είναι ρηχό. ηλώνεται με κάποιους τρόπους η πλαστικότητα της επιφάνειας, χωρίς μεγάλο άνοιγμα προς τα μπρος ή προς τα πίσω, ως να περιλαμβάνεται το σώμα του ζώου ή των ανθρώπων αόρατα μέσα σε ένα κάθετο στρώμα νοητά καθορισμένου πάχους. Μια μερικότητα δηλαδή. Το συνολικό βάθος της παράστασης προκύπτει αλλιώς. Τα σώματα και τα αντικείμενα κατανέμονται σε όλη την έκταση του εικαστικού χώρου σε διάφορες σχέσεις και συνδυασμούς, και το βάθος αναδύεται λιγότερο ως προς τα σώματα των αντικειμένων και περισσότερο ως πλαίσιο, ως συνολικός εικαστικός χώρος. ιαφαίνεται μία πρόθεση από την αρχή, από τις πρώτες παραστάσεις που ήταν ένας συνδυασμός γεωμετριζόντων και εικονιστικών στοιχείων έως το τέλος της Εποχής του Χαλκού, όταν οι παραστάσεις σχηματοποιούνται: η πρόθεση της συνολικής αντιμετώπισης του χώρου, μαζί φυσικά με τα μεμονωμένα αντικείμενα ή μορφές. Οι Μινωίτες προτιμούν να αποδίδουν εξ ολοκλήρου σύνολα ενεργειών με τον καθορισμό των σχέσεων μεταξύ τους (ασχέτως αν εμείς δεν τις εννοούμε πάντα). Γι αυτό επίσης 12

12 πρόλόγόσ αγαπούν τα τοπία, τον φυσικό και ανθρωπογενή χώρο. Και αν δεν κάνω λάθος, τα μινωικά τοπία είναι από τα αρχαιότερα στην ιστορία της τέχνης. Στην ανάπτυξη του γενικού θέματος των τοπίων χρησιμοποιούνται δύο βασικές μέθοδοι. Η πρώτη είναι ότι τα θέματα, ως μεμονωμένες μορφές, αλλά και ως σύνολο (όπως στην Αίγυπτο, από την οποία δανείζονται πολλές φορές τις συμβάσεις) αποδίδονται στην δυνατή πληρότητά τους, από την καλύτερή τους όψη, με λεπτομέρειες ή συνοπτικά, ώστε να εντυπώνεται η ουσία τους. Η απόδοση δηλαδή είναι μια εννοιοκρατία. Η πρόθεση του τεχνίτη είναι να περιγράψει τα αντικείμενα έτσι ώστε να προβληθεί η ουσία και να αναγνωριστεί η ύπαρξη. Γι αυτό ο τεχνίτης έχει ανάγκη των συμβάσεων. εν υπάρχει προσπάθεια ουδέποτε να αποδοθούν τα φαινόμενα, δηλαδή αυτό που φαίνεται, κατάκτηση ελληνική που έρχεται πολύ αργότερα. Επομένως, οι όροι «φυσιοκρατία» και «νατουραλισμός», που τόσο συχνά παρουσιάζονται στις περιγραφές, είναι προβληματικοί. Η χρήση τους ως όρων της ιστορίας της τέχνης είναι λανθασμένη. Όπως χρησιμοποιούνται σημαίνουν μόνο τη φύση θεματολογικά, ως τον φυσικό χώρο με τη βλάστηση κ.λπ. Μια εικόνα, όπως είπαμε στην αρχή, μπαίνει στη θέση κάποιου προσώπου ή κάποιου πράγματος που λείπει. Σε ολόκληρο το Αιγαίο απλώνονται κατά το τέλος της Μέσης Εποχής του Χαλκού και σε όλη την Ύστερη τα τοιχογραφημένα σύνολα. Το φαινόμενο των αστικών σπιτιών που γεμίζουν εικόνες από τη φύση, δημιουργώντας μια ψευδαισθητική ατμόσφαιρα, πρέπει να υπογραμμιστεί. Η φύση δίπλα μας!... Οι τοίχοι καλύπτονται με άνθη και κήπους, και για να ξαναβρούμε αυτό το φαινόμενο πρέπει να φτάσουμε στα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι η ψευδαίσθηση, για να λειτουργήσει, χρειάζεται μια ισχυρή δόση μίμησης πράγμα που αντιφάσκει με ό,τι είπαμε πριν για την εννοιοκρατική συμβατική απόδοση των μινωικών θεμάτων. Μίμηση έναντι συμβάσεων και κωδικοποίησης; Όχι ακριβώς... Προφανώς, εκείνο που συνέβη ήταν μια πολύ 13

13 μίνώίκά ΈΊΚΆΣΤΊΚΆ ΤΌπΊΆ επιτυχημένη σύμπραξη των δύο στάσεων, η ευτυχής αντιμετώπιση δύο διαφορετικών προθέσεων: της πρόθεσης να αποδοθούν τα πράγματα κατά τον καλύτερο, τον πιο σφαιρικό δυνατό τρόπο, ως έννοιες, και της πρόθεσης να δοθεί η εντύπωση μιας πραγματικότητας εικονικής, ψευδαισθητικής, γιατί εκεί συνέκλιναν οι ιδανικές αναπαραστάσεις που καλύπτονται από την έκφραση «το γούστο της εποχής». Εκεί ακριβώς εγκαλείται ενεργά και η συμμετοχή του θεατή. Θεατής δεν είναι η σωστή λέξη. εν πρόκειται για θεατές, όπως σε εκθέσεις, μουσεία και συλλογές. Οι άνθρωποι, οι Θηραίοι ή οι Κρητικοί, ζούσαν εκεί που ήταν οι τοιχογραφίες, μέσα στα τοιχογραφημένα δωμάτια μιλούσαν, κοιμόντουσαν, νανούριζαν τα παιδιά τους, δούλευαν, τραγουδούσαν, έπαιζαν, αφαιρούνταν, πονούσαν ή έκλαιγαν. Ταυτόχρονα, επιθυμούσαν να είναι στη φύση, να παρακολουθούν ιστορίες, να παρακολουθούν τις γιορτές τους, τους εαυτούς τους και άλλους ανθρώπους ζωγραφιστούς να ανεβαίνουν τις σκάλες που ανέβαιναν και οι ίδιοι, στο πλάι τους. Ό,τι εικόνα δημιουργείτο πρέπει να την φανταστούμε διαδραστική με τις κινήσεις και τις στάσεις των πραγματικών ανθρώπων γύρω. Ή των ανθρώπων που έπιαναν και σήκωναν τα αντικείμενα πάνω στα οποία ήταν χαραγμένη μια εικόνα. Για να δοθεί ένα ευρύτερο πλαίσιο κατανόησης για τα θέματα της οπτικής απόδοσης, έγινε προσπάθεια να επεκταθεί η μελέτη του βάθους και της προοπτικής σε κατοπινούς χρόνους, στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη. Εκεί με περίμεναν εκπλήξεις, γιατί λόγω της πληθώρας των φιλολογικών πληροφοριών φάνηκαν οι ποικίλοι τομείς όπου εμπλέκονταν τα ζητήματα της οπτικής και το πάθος που προκαλούσαν κυρίως στη φιλοσοφία... Ξέρουμε με πόση ορμή ο Πλάτων έβαλλε εναντίον της ζωγραφικής της εποχής του... Το βάθος, η μίμηση, η προοπτική, στο μέτρο που είναι ένας από τους δυνατούς τρόπους κατανόησης και απόδοσης της πραγματικότητας, έχει πάντα μια πολιτική πλευρά. Μερικά λόγια για την εικονογράφηση: επειδή ο τρόπος διαπραγμάτευσης του θέματος αφορά κυρίως τους τρόπους 14

14 πρόλόγόσ εικαστικής απόδοσης, επιλέχτηκε η ζωγραφική απόδοση για τα σχέδια, αφήνοντας τα γραμμικά για τη δημοσίευση της κεραμεικής που θα ακολουθήσει σε λίγο. Τις αναπαραστάσεις έκανε με πολλή ευαισθησία η ήμητρα Λαμπρέτσα και τις φωτογραφίες η Έφη Μωραϊτάκη. Ευχαριστώ θερμά και τις δύο. Tέλος οφείλω να εκφράσω τις βαθύτερες ευχαριστίες προς τον καθηγητή Κωστή αβάρα που μου παραχώρησε την άδεια μελέτης του υλικού της ανασκαφής στο Ιερό Κορυφής το Η «ολιστική» ματιά του στη μινωική κοινωνία και ειδικότερα στα Ιερά Κορυφής, και όχι η απλή δημοσίευση ενός κατακερματισμένου υλικού ήταν πηγή προβληματισμού για όλους μας. Σημειώσεις 1 Από τη μεγάλη βιβλιογραφία για το θέμα της λειτουργίας των εικόνων ας αναφερθεί εδώ το έργο του Belting (2001), που ερεύνησε το θέμα ανθρωπολογικά, και του Stoichita (2000), για την ιστορία της σκιάς ως δείκτη παρουσίας στη δυτική τέχνη, που σε μεγάλο βαθμό ταυτίζεται με την απόδοση του χώρου. 2 Ο Schäfer ανέπτυξε τις ιδέες του σε μια σειρά μελετών, και κυρίως στο έργο του Principles of Egyptian Art (επανέκδ. και μτφρ. στα αγγλικά 2002). 3 Damisch 1993, Οι απόψεις αυτές αναπτύσσονται διά μακρών από τον Damisch, σε συνεχή διάλογο με τις ιδέες του Panofsky και του Husserl (στη μετάφραση με πρόλογο του Jacques Derrida, L Origine de la géometrie, Paris, PUF 1962). 4 Κατά την έκφραση της Κ. Παλυβού (Palyvou 2005). 15

15 μίνώίκά ΈΊΚΆΣΤΊΚΆ ΤΌπΊΆ Εισαγωγή: Οι λέξεις και η ιστορική τους διαδρομή Ή ΎΝΆμΉ ΤΏΝ ΌΝΌμΆΣΊΏΝ Μπορεί οι Μινωίτες να μην γνώριζαν καθόλου τη μακρότατη εικαστική παράδοση που ακολούθησε τις δικές τους μορφές, ούτε τις ποικίλες τέχνες που ήρθαν κατόπιν με τις πάμπολλες τεχνικές τους, ούτε τους θεωρητικούς προβληματισμούς που συνοδεύουν και σχολιάζουν αιώνες τώρα τις καλλιτεχνικές πραγματώσεις. Εμείς όμως, οι μελετητές των κοινωνιών της Εποχής του Χαλκού, τους γνωρίζουμε, ανατραφήκαμε με αυτούς, αποτελούν το βάθος των εμπειριών, με το οποίο στρεφόμαστε προς τη μινωική εικονογραφία. Είναι τόσο γνωστό που το ξεχνούμε. Από τη γένεση της μινωικής αρχαιολογίας, στο λυκαυγές του 20ού αιώνα, οι μεγάλοι πατέρες και μητέρες που συγκρότησαν το πεδίο ήταν γνώστες του ελληνικού κάλλους και των τεχνών της Αναγέννησης, όπως πιθανότατα και των συγχρόνων τους αναζητήσεων. Με βάση αυτές τις εμπειρίες υποδέχθηκαν τις εικαστικές, γραπτές ή πλαστικές μορφές που αναδύονταν από τα χώματα, ή από τις συλλογές, μαζί με τα λοιπά υλικά κατάλοιπα πάνω σε αυτό το πλέγμα συγκρότησαν τα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά και κατέστησαν τον πολιτισμό διακριτό, με τα πεδία ερεύνης του, την εικονογραφία του, τις ιδεολογικές και πολιτικές του αναπαραστάσεις. Όλα αυτά έγιναν τόσο με τα ευρήματα, την αρχαιολογική μαρτυρία, όσο και με τον τρόπο που αυτά προσλαμβάνονταν, μέσα από την οθόνη της εποχής τους. Το όχημα ήταν η γλώσσα: χρησιμοποιήθηκαν λέξεις και όροι σύγχρονοι των πρώτων ερευνητών. Και εμείς σήμερα ως 16

16 ΈΊΣΆΓΏΓΉ: ΌΊ ΛΈΞΈΊΣ ΚΆΊ Ή ΊΣΤΌΡΊΚΉ ΤΌΎΣ ΊΆ ΡΌμΉ συνεχιστές δικοί τους χρησιμοποιούμε με φυσικότητα και χωρίς να τους θέτουμε υπό αμφισβήτηση, αυτόματα σχεδόν όρους που πλάστηκαν για άλλες περιόδους, μέρος θεωριών ή ρευμάτων, που απηχούν ιστορικές πραγματικότητες των τελευταίων αιώνων. Πιθανότατα προσθέτουμε και δικούς μας. Τους επικαλούμαστε με αδιαφορία, εμπιστοσύνη ή με αμηχανία, παρ όλο τον πρωθύστερό τους χαρακτήρα, πράγμα επικίνδυνο, γιατί αυτόματα επιφέρει μαζί του ερμηνείες. Για το λόγο αυτόν μου φάνηκε ενδιαφέρον πριν προχωρήσω σε αναλύσεις του αρχαιολογικού υλικού να αρχίσω με μια αναφορά στους βασικούς όρους που χρησιμοποιούνται, προσπαθώντας να διακρίνω τις επιρροές που άσκησε η ορολογία αλλά και η σκέτη ονοματοδοσία στους πολυετείς ήδη μαιάνδρους ερμηνείας. ΌΊ πέρίγράφέσ Κάθε περιδιάβαση στα μινωικά εικαστικά τοπία κινείται με λέξεις. Κάθε προσπάθεια προσέγγισης αρχίζει παραδοσιακά με μια περιγραφή. Ως περιγραφή νοείται η προσπάθεια μεταφοράς της εικόνας στο λόγο, έναν λόγο σε θέση μεσάζοντα, εξαρτημένο από την εικόνα, όπου χρησιμοποιούνται συμβατικοί τρόποι για να επιτευχθεί μια όσο το δυνατόν πιο «ουδέτερη», πιο διαφανής επικοινωνία. Παρ όλα αυτά, αποτελεί μια μετακίνηση σε εκφραστικό πεδίο με δικά του μέσα, πεδίο ριζικά διαφορετικό από το εικαστικό. Θα μπορούσε να ιδωθεί και ως λεκτική ανακατασκευή της εικόνας, ως σύνολο και ως λεπτομέρειες. Έτσι, όμως, στη σύγχρονη θεωρία της τέχνης, όπου το θέμα συζητήθηκε διά μακρών, η περιγραφή αποκτά μια σχετική αυτονομία που καθιστά προβληματική την υπαγωγή στην εικόνα, καθώς περιγραφή και εικόνα τίθενται διαζευκτικά. 5 Γι αυτό άλλωστε ο Mitchell, ένας σύγχρονος θεωρητικός της σημασίας και της θεωρίας των εικόνων, προτείνει στο έργο του περί εικονολογίας τον πλήρη διαχωρισμό της ερμηνείας των εικόνων από 17

17 μίνώίκά ΈΊΚΆΣΤΊΚΆ ΤΌπΊΆ τα σχετικά κείμενα. 6 Το ίδιο δηλαδή το καθεστώς της περιγραφής διχάζει. Είναι όντως εξαρτημένη από το έργο τέχνης, δευτερεύουσα, ή τα μόνα πρωτεία που αναγνωρίζονται στην εικόνα από την οποία πηγάζει είναι χρονικά; Λειτουργεί η περιγραφή ως μια τεράστια μεταφορά και άρα τίθεται από μιας αρχής, υπαρξιακά, ως ερμηνεία, ή απλώς είναι μια επανάληψη σε άλλο μέσο, και επομένως περιορισμένης χρησιμότητας; Και για ποιον λόγο να είναι ευκολότερη ή απλώς εφικτή η κατανόηση με άλλο μέσο; Πού βρίσκονται οι ίδιές της αξίες, στην ακρίβεια της αναφοράς, στη λεπτομερή δηλαδή παράθεση και των παραμικρότερων δεδομένων μέσω της λεκτικής εκφοράς, ή στην υποβολή αισθήσεων και αισθημάτων μέσω απλής ενατένισης και δύο τριών επίλεκτων και φορτισμένων λέξεων; Η καθεμία συμπεριφορά δεν έχει ολοφάνερα διαφορετική λειτουργία; Αμφότεροι οι τρόποι χρησιμοποιούνται για την πρόσληψη των μινωικών έργων, και η ακρίβεια και η υποβολή (βλ. αμέσως πιο κάτω). Μήπως δεν είναι ζητήματα διαζευκτικά, τρόποι ανεξάρτητοι, αλλά συγκλίνοντες καθότι συνανήκοντες; Τόσο η εικόνα όσο και η περιγραφή της υπάγονται σε ένα ίδιο σύστημα αλληλοσυμπληρούμενο, ένα σύστημα μορφοποίησης και χαρακτηρισμού του κόσμου, με βάση τη γνώση και με ανάλογη αξία. 7 Και αν αυτή η σχέση, η συγκλίνουσα σχέση υπαγωγής σε ένα σύστημα, μπορεί να υποστηριχθεί για πρόσφατες εποχές, τι γίνεται για πολιτισμούς όπου ταυτόχρονες με τις εικόνες περιγραφές δεν υπάρχουν, αφού αγνοείται η γλώσσα τους, και έτσι και αλλιώς οι δύο παράμετροι, εικόνα και περιγραφή, είναι εξ ορισμού ετεροχρονισμένες; Άρα, υπό αυτήν την άποψη, η λεκτική εκφορά καταστασιακά τίθεται ως ερμηνεία στις περιπτώσεις μας, προτού καν αρχίσει να σκέφτεται κάποιος για οποιουσδήποτε τρόπους και μέσα διατύπωσης. 8 Ωστόσο, οι περιγραφές στο πεδίο μας, στη μελέτη και ανάλυση των εικόνων της Αιγαιακής Προϊστορίας, πραγματοποιούνται, αποτελούν μια κύρια πραγματικότητα. Γίνονται πάντα, όπως θα γίνουν και σε αυτό το πόνημα, με προσή- 18

18 ΈΊΣΆΓΏΓΉ: ΌΊ ΛΈΞΈΊΣ ΚΆΊ Ή ΊΣΤΌΡΊΚΉ ΤΌΎΣ ΊΆ ΡΌμΉ λωση, είναι αναμφισβήτητα ένα sine qua non. Έτσι τίθεται, έτσι υπάρχει η εικόνα, μεταφερόμενη στο λόγο, γραπτό και προφορικό. Υποθέτω ότι αυτό είναι μεταξύ των λειτουργιών της γλώσσας, μια «πράξη διά της γλώσσας» ίσως. 9 Από την αρχή λοιπόν, με την αλλαγή του εκφραστικού επιπέδου, ο «δράστης» της μετάθεσης, ο μελετητής, διαθέτει πολλαπλές δυνατότητες. Συνειδητά ή όχι, έχει τη δυνατότητα να ορίσει τις δομές της νοητικής σύλληψης ακόμη περισσότερο, είναι υποχρεωμένος να το πράξει. Οι λέξεις, ο τόνος και το ύφος του λόγου, ακόμη και η σύνταξη, υλοποιώντας την προσέγγιση στο άλλο εκφραστικό πεδίο, προδικάζουν τη νοητική αντιμετώπιση με την ευχέρεια που δίνει η έναρξη της χρήσης του άλλου μέσου. 10 Μια σημερινή περιγραφή, με λέξεις και έννοιες που πλάστηκαν σε μακρές ιστορικές διαδρομές και βαρύνονται από γνώριμα πολιτιστικά σημάδια, στήνει από την αρχή το σκηνικό. Όλες οι ερμηνείες στηρίζονται σε αυτό το λεκτικό σώμα, το εναγκαλίζονται, θα μπορούσαμε να πούμε. Με τον τρόπο αυτόν, οποιαδήποτε περιγραφή, οποιαδήποτε προσπάθεια και της απλούστερης, της πιο απογυμνωμένης καταγραφής των βασικών στοιχείων, π.χ. των γραμμών, των επιπέδων ή των σωμάτων, προτού καν αναφερθούν θέματα της εικονογραφίας, είναι εκούσια ή ακούσια μια απόδοση ερμηνείας. Έτσι εισάγεται στη μελέτη η σύγχρονη πραγματικότητα, ο χρόνος αυτού που μιλά, όσο και αν προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τις αξίες της σύγχρονης αρχαιολογικής έρευνας, που είναι η θετικιστική προσήλωση στο αντικειμενικό. Θα μπορούσαμε να ταξινομήσουμε σε τέσσερα επίπεδα το είδος των λέξεων και των όρων, μαζί με τους τρόπους χρήσης τους, που παρεμβαίνουν ερμηνευτικά στην πρόσληψη της μινωικής τέχνης. Το πρώτο και προφανέστερο επίπεδο είναι οι όροι οι δανεισμένοι από νεότερα καλλιτεχνικά ρεύματα. Ας θυμηθούμε την εξαιρετική επιτυχία των όρων «νατουραλισμός» ή «ιμπρεσιονισμός» στις περιγραφές της μινωικής τέχνης που συνοδεύουν χαρακτηρισμούς διάφορων εικονογραφικών θεμάτων. 11 Συχνότατα χρησιμοποιούνται 19

19 μίνώίκά ΈΊΚΆΣΤΊΚΆ ΤΌπΊΆ λανθασμένα, όχι δηλαδή με το περιεχόμενο που αντιστοιχεί στο καλλιτεχνικό ρεύμα στο οποίο αναφέρονται, αλλά αόριστα, σαν κάποιο επίθετο που υποβάλλει εντυπώσεις, σαν όνομα με ποικίλο περιεχόμενο, νομιναλιστικά. Συναντούμε χαρακτηρισμούς όπως «νατουραλιστική παράσταση», και αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι οι τρόποι απόδοσης των μορφών θυμίζουν το αντίστοιχο ρεύμα της υτικής Ευρώπης σημαίνει απλά ότι η παράσταση έχει θέμα από τη φύση και αυτό φτάνει για να θεωρηθεί νατουραλιστική. Ή συναντούμε τη φράση «ιμπρεσιονιστικός τρόπος απόδοσης», που τόσο συχνά επανέρχεται στις περιγραφές, και δεν εννοείται οποιαδήποτε απόδοση του φωτός ή του φευγαλέου, αλλά μια συνοπτική, μια περιληπτική απόδοση των μορφών. Το δεύτερο επίπεδο είναι η επιλογή λέξεων με συναισθηματικό και συμβολικό βάρος, που χρησιμοποιούνται για να αποδοθούν καλλιτεχνικοί χαρακτηρισμοί. Επιλέγονται δηλαδή λέξεις με συναισθηματικό βάρος για τη δύναμη της υποβολής τους. Εδώ ας θυμηθούμε τη συχνότητα λέξεων όπως «χαριτωμένο» (το αίσθημα του χαριτωμένου της μινωικής τέχνης), «χαρά» (το αίσθημα χαράς της μινωικής τέχνης), «τρυφερότητα», «παλμός ζωής», «ελεύθερη κίνηση», «ελαστική κίνηση», «αυθορμητισμός», «ονειρικός», «κεραυνοβόλα κίνηση», «θαυμαστή ελευθερία και χάρη», «ποιητική απλοχεριά»... Τέτοιες, και αντίστοιχες λέξεις επικαλούνται και ανασύρουν στάσεις, θα έλεγα, ισχυρά συναισθηματικές. 12 Η «αθώα» επιλογή τους έχει επιπτώσεις: κυκλώνουν τις παραστάσεις και μας υποβάλλουν τρόπους αισθητικής αντιμετώπισης σχεδόν βιωματικούς. Αυτή είναι η στάση που περιέγραψε ο Russell ως «γνώση μέσω (άμεσης) γνωριμίας» (acquaintance principle) και που επιφέρει το συναίσθημα ως αποτέλεσμα, άσχετα αν πέρασε από το λόγο. Σε ένα τρίτο επίπεδο και εδώ προχωρούμε σε περισσότερο υφέρπουσες ερμηνείες μπορούμε να κατατάξουμε όλες τις λέξεις υπό τις οποίες «τα θέματα» περιγράφονται, δηλαδή περίπου το σύνολο του περιγραφικού λεξιλογίου. Πρόκειται για λέξεις φαινομενικά ουδέτερες, τρέχουσες, με 20

20 ΈΊΣΆΓΏΓΉ: ΌΊ ΛΈΞΈΊΣ ΚΆΊ Ή ΊΣΤΌΡΊΚΉ ΤΌΎΣ ΊΆ ΡΌμΉ λιγότερο βάρος συναισθήματος από ό,τι οι προηγούμενες, χωρίς ποιοτικούς χαρακτηρισμούς. Αλλά επιχωριάζουν, δημιουργούν λεξιλόγιο σχεδόν ιδιολεκτικό και συνήθειες συνειρμικές. Ας αναφέρουμε μερικές «μινωίζουσες»: θάλασσα, θαλασσοκρατία, ύπαιθρος, τοπία, πλοίο, ανάκτορα, ενδυμασία, φίδια, λατρεία, επαύλεις, ταύροι, δέντρο... Όλες κατασκευάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν σε εποχές ποικίλες, με συνεχείς επολισθήσεις και μετακινήσεις περιεχομένου και συνδηλώσεων. Χωρίς να είναι αποκλειστικά μινωικές πόρρω απέχουν από αυτό δημιουργούν κλίμα, περιβάλλον, συνειρμούς και οικειότητα. Οι σκέψεις περί διαχρονικότητας των λέξεων (όταν υπονοείται η αντικειμενικότητα) καλύτερα να αποφεύγονται, δεδομένου ότι και οι λέξεις και το περιεχόμενό τους είναι σε συνεχή ροή. Το τέταρτο επίπεδο ερμηνείας είναι αυτό που κατεξοχήν δομεί τις περιγραφές, άρα την πρόσληψη της εικόνας: η χρήση προθέσεων, επιρρημάτων ή συνδέσμων για τη δήλωση των σχέσεων των όγκων, των επιπέδων και των μορφών σε μια εικόνα. Αναφέρομαι σε προσδιορισμούς όπως πάνω, κάτω, εμπρός, πίσω, από, προς, λοξά, πριν, κατόπιν... Η χρήση τους εκκινεί από τη ματιά του θεατή υπό τη χωρική της έννοια: σε ποιο σημείο στέκεται ο θεατής, πού τοποθετείται απέναντι από την εικόνα, ψηλά, χαμηλά, έναντι, ή τη βλέπει από επάνω; Αν δε η εικόνα είναι επί ενός φορητού αντικειμένου, υπεισέρχονται παράγοντες όπως πώς το πιάνει αυτό το αντικείμενο, πώς το μεταφέρει ή πώς το φορά. Άρα αναφερόμαστε σε πανίσχυρες δομικές παραμέτρους. Αυτή η λίγο εύκολη και πρόχειρη από μέρους μας απόδοση προσδιορισμών, όμως, δεν παύει να επισύρει ερμηνείες. Ας εξηγήσω τι εννοώ. Μια κινούμενη ανθρώπινη μορφή τοποθετείται πλάι σε μια κατασκευή. Πώς θα περιγραφεί η σχέση τους; Πώς θα αποδοθεί ο χώρος που τους περιβάλλει και ορίζει αυτή τη σχέση ή την κατεύθυνση της κίνησης; Η απάντηση δίδεται με απλά επιρρήματα ή προσδιορισμούς. Η μορφή είναι πλάι στην κατασκευή, μπροστά ή πίσω. Κινείται προς αυτήν ή φεύγει από αυτήν. Εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι 21

21 μίνώίκά ΈΊΚΆΣΤΊΚΆ ΤΌπΊΆ ένας αθώος προσδιορισμός δύναται να υποβάλει ερμηνεία της κατασκευής, της κίνησης της μορφής και, τελικά, της παράστασης όλης. Αν κάποιος κινείται προς τη μικρή κτιστή κατασκευή, αυτή πιθανότατα θα θεωρηθεί βωμός. Αν κινείται από αυτήν, αν απομακρύνεται δηλαδή, μπορεί να ερμηνευθεί απλώς ως μια άγνωστη αγροτική κατασκευή. Συνήθως, λόγου χάρη, δεν αποδίδεται ιερότητα στο πηγάδι από όπου παίρνουν νερό οι δύο γυναίκες στην τοιχογραφία του στόλου της υτικής οικίας (εικ. 160), παρόλο που ένας περίβολος με ένα δέντρο είναι κοντά. Ίσως οι ερμηνείες θα ήταν διαφορετικές αν οι γυναίκες βάδιζαν προς αυτό. Πώς ορίζονται οι αποστάσεις των μορφών, κοντά, μακριά, ή το ψηλά και το χαμηλά; Πάλι με επιρρήματα. Έστω πάλι ότι μια μορφή κινείται, η κίνηση είναι μπρος, πίσω από το κοντινό δέντρο, προς το δέντρο ή ανεξάρτητα από αυτό; Το επίρρημα που θα επιλεγεί στην περιγραφή θα επηρεάσει κατά πόσον θα βιαστούμε να θεωρήσουμε ότι εδώ έχουμε ένα ιερό δέντρο. Αυτό το επίπεδο είναι το πιο βαθύ, το πιο αδιόρατο και το πιο διαβρωτικό του τρόπου πρόσληψης μια εικόνας. Η δομή της φράσης που μεταφέρεται στη δομή της εικόνας μολονότι υποτίθεται ότι γίνεται το αντίθετο ορίζει θεμελιακά τις ερμηνείες και έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τις πιο αποτελεσματικές λεκτικές ανακατασκευές της εικόνας. Οι δεδομένες λοιπόν περιγραφές της εικονογραφίας της μινωικής αρχαιολογίας, ιστορικά βεβαρυμένες, δημιουργούν με το σημασιολογικό και συναισθηματικό τους περιεχόμενο, και παρ όλη την ιδιολεκτικότητά τους, ένα γενικό κλίμα, ένα περιβάλλον, μια ιδεολογία θα λέγαμε περί τη μινωική τέχνη ιδεολογία με την έννοια ενός σώματος συλλογισμών που τυγχάνει της γενικής κοινωνικής αποδοχής. 13 εν γνωρίζω πολλούς που να έχουν ισχυριστεί ότι η μινωική τέχνη δεν είναι, ας πούμε, νατουραλιστική, αυθόρμητη, εύχαρις, ελεύθερη... Οι «αθώες» λέξεις, η αποτελεσματικότερη μορφή, καθότι λιγότερο αισθητή, της ιστορικά διαμεσολαβημένης πρόσληψης, οδηγούν στην περίπτωσή μας, που αφορά παραστάσεις χωρίς σημαντικές συνάφειες, λεκτικές ή ιστο- 22

22 ΈΊΣΆΓΏΓΉ: ΌΊ ΛΈΞΈΊΣ ΚΆΊ Ή ΊΣΤΌΡΊΚΉ ΤΌΎΣ ΊΆ ΡΌμΉ ρικές σε ερμηνείες εκτός χρόνου, σε τόπους με χαρακτηριστικά αυτονόητα και αιώνια, και άρα για πάντα χωρίς ιστορία. 14 Με βάση το πιο ουδέτερο μέσο, τη γλώσσα. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο όρος «μινωική τέχνη» που χρησιμοποιείται εδώ είναι υπό καθεστώς εντελώς συμβατικό, απλώς μια συντόμευση. Τέχνη υπό τη σημερινή έννοια, ή καλύτερα την τρέχουσα έννοια, χωρίς να ξεχνούμε τις νεότερες και σύγχρονες αμφισβητήσεις, ασφαλώς δεν υπήρχε, αλλά είναι ένα θέμα που δεν θα συζητηθεί, όπως δεν θα συζητηθεί το τι είδους τέχνη υπήρχε. Ας πούμε ότι εννοείται η μινωική εικαστική έκφραση, χωρίς να υπεισέλθουμε στις άλλες της μεταφορές και συνδηλώσεις. Ομοίως δεν θα υπεισέλθουμε στο τι είναι έργο τέχνης και τι δεν είναι. Εδώ χρησιμοποιείται απλώς ο όρος «αρχαιολογικό αντικείμενο» ή «τέχνεργο», παρ όλη την ελλειπτικότητά τους. Η μινωική εικαστική έκφραση υπόκειται σε ερμηνείες ισχυρά πραγματιστικές, ενίοτε με ιστορικές παραμέτρους, έξω από οποιονδήποτε σύγχρονο προβληματισμό για τη φύση της τέχνης ή της αναπαράστασης, για το τι είναι τέχνη ή τι δεν είναι, πώς λειτουργεί, έξω από τους προβληματισμούς για το καθεστώς της ή την αισθητική της. Αντιμετωπίζεται απολύτως εξαρτημένη από την αρχαιολογία. Η τεράστια πλειονότητα των μελετών που γράφονται αφορούν συνήθως τι παριστάνεται και όχι πώς παριστάνεται, θεωρώντας δεδομένο ότι όποιος αναπαριστά μιμείται. Κάτι που δείχνει και την τεράστια αμηχανία για αυτήν την τέχνη, αφού ούτε στο αρχαίο κάλλος εντάσσεται απολύτως, ούτε στις αρχαϊκές μορφές έκφρασης. Ούτε έχει πίσω της τους αιώνες αισθητικών αναλύσεων της αρχαίας τέχνης, αλλά ούτε και μπήκε στην κατηγορία των αρχέγονων, καθαρών, διαχρονικών πρωτόγονων μορφών όπως τα κυκλαδικά ειδώλια που έθελξαν τη νεοτερικότητα του 20ού αιώνα. 23

23 μίνώίκά ΈΊΚΆΣΤΊΚΆ ΤΌπΊΆ ΤΆ ΤΌπΊΆ Η λέξη τοπίο εμφανίζεται συχνά στις περιγραφές μινωικών θεμάτων. Ο ορισμός ή οι ορισμοί του τοπίου είναι ποικίλοι, φωτίζοντας ή συγκροτώντας διαφορετικές πτυχές. Παρά τη συχνότητά του, παρά το γεγονός ότι ιδεολογικά και πολιτικά είναι εδώ και δεκαετίες ιδιαίτερα της μόδας λόγω οικολογικών κινημάτων, και αυτό περνά και στις επιστημονικές αναζητήσεις, είναι ένας όρος με πολλαπλές, αλλεπάλληλες σημασίες, που για την χρήση του χρειάζεται διασαφηνίσεις. Ας αναφέρουμε εδώ αφετηριακά τον ορισμό του λεξικού του E. Κριαρά, «τοποθεσία συνήθως υπαίθρια, στη γενική της άποψη, που συγκινεί αισθητικά», και τον ορισμό της Eυρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο που εγκρίθηκε το 2000 στη Φλωρεντία: «Τοπίο είναι μια περιοχή, όπως προσλαμβάνεται από τους ανθρώπους, της οποίας ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης και της αλληλεπίδρασης φυσικών και/ή ανθρώπινων παραγόντων». Θα προχωρήσουμε με μια σειρά αποκλεισμών. Το τοπίο δεν ταυτίζεται με τη φύση, με τον φυσικό χώρο. Η φύση είναι ένα ατέλειωτο συνεχές, μια σειρά επαναλήψεων και αλλαγών, αδιάφορη και απέραντη. Σε αυτό το βάθος, αργόσυρτα αναδύονται σαν κέντημα οι θέσεις, οι τόποι που έχουν κατοικηθεί από ανθρώπους, κυριολεκτικά και μεταφορικά, η σκηνή των ανθρώπινων πράξεων, αισθημάτων, γνώσεων, συλλογισμών, συγκρούσεων, επιτυχιών και αποτυχιών. Οι τόποι της ανθρώπινης παρουσίας είναι ο φυσικός χώρος όπως διαμορφώνεται από την ανθρώπινη παρέμβαση, από τη συνέργεια ανθρωπογενών δράσεων και φυσικών παραμέτρων. Επομένως έχει ιστορικότητα, υφίσταται αλλοιώσεις και αλλαγές, είναι από τα μείζονα ανθρώπινα έργα. Η ανθρωπογενής παρέμβαση στο χώρο δεν είναι μόνο οι κατοικημένοι τόποι: οπουδήποτε υπάρχει ανθρώπινη παρουσία και δράση, χωράφια, λαγκάδια, ακρογιαλιές, διαμορφώνεται τοπίο σχεδόν παντού δηλαδή. Όμως αυτό δεν είναι ακόμη τοπίο, παρά μόνο δυνάμει, διότι το κύριο χαρακτηρι- 24

24 ΈΊΣΆΓΏΓΉ: ΌΊ ΛΈΞΈΊΣ ΚΆΊ Ή ΊΣΤΌΡΊΚΉ ΤΌΎΣ ΊΆ ΡΌμΉ στικό του τοπίου είναι ότι συντάσσεται με την πρόσληψη. Το τοπίο, όπως διαμορφώθηκε εννοιολογικά τους τελευταίους αιώνες, είναι είτε το πώς οι άνθρωποι προσλαμβάνουν το χώρο διαμορφωμένο από αυτούς ή εν τη διαμορφώσει του, είτε πώς επιδιώκουν να τον διαμορφώσουν. Και ίσως διαλεκτικά η πρόσληψη επηρεάζει τη διαμόρφωση. Στην εξιστορικευμένη πραγματικότητα μιας χρονικής στιγμής, έρχεται το ανθρώπινο βλέμμα και αποκόβει ένα τμήμα του φυσικού χώρου. Το συγκροτεί ως ενότητα, επιλέγοντας κύρια χαρακτηριστικά και δίνοντας θέμα, το φορτίζει με ιστορικές, κοινωνικές ή ακόμη και προσωπικές μνήμες και το εκπολιτίζει. Σε μερικές ιστορικές περιόδους το ταξινομεί. Έτσι καθίσταται η φύση και οι τόποι της τοπίο. 15 Αυτό το τοπίο είναι που αναπαρίσταται με λόγια ή με εικόνες. Από τις μακρές συζητήσεις που έχουν γίνει από διάφορες σχολές σκέψης, σε πλαίσια φιλοσοφικά, ιστορικά ή σχετικά με την ιστορία της τέχνης, θα απομονώσω μερικά από τα θέματα που συνάδουν με την ιστορική αντιμετώπιση που επιχειρείται για τα μινωικά τοπία και που κυκλώνουν επάλληλα το θέμα του ορισμού, αφού ενιαίος ορισμός δεν υπάρχει. Το τοπίο, έτσι όπως διαπλάθεται στην ιστορική του διαδρομή, απαιτεί τη νοητική ενότητα, δηλαδή ένα θέμα γνωστικά ταξινομημένο. Έτσι μόνο το βλέμμα μας μπορεί να το συλλάβει συνολικά και να το τοποθετήσει νοητικά σε γνωστά του πεδία. εν γίνεται να αποτελείται από μια παράθεση στοιχείων χωρίς συνοχή, αλλά τα συναποτελούντα αυτό θέματα οφείλουν να συγκροτούνται εννοιολογικά σε ένα σύνολο με νόημα, ή πρόθεση νοήματος, ανεξάρτητα από τις άπειρες παραλλαγές ή τις διαφοροποιήσεις. Αυτό που οριοθετείται στο πλαίσιο της ματιάς, στην εικόνα ή στο λόγο πρέπει να μπορεί να ονομαστεί και να προσληφθεί ως ενιαίο. Ως παράδειγμα, ας θυμηθούμε τα χιονισμένα αλπικά ή τα λιμναία τοπία που γέμιζαν τους τοίχους των ελληνικών σπιτιών πριν μερικές δεκαετίες. Ή τα βουκολικά ελληνιστικά τοπία. Ή ένα ελληνικό τοπίο του μεσοπολέμου με το 25

25 μίνώίκά ΈΊΚΆΣΤΊΚΆ ΤΌπΊΆ εκκλησάκι, το κυπαρίσσι και τις ελιές, που αποτελεί μια ιδεολογική θέση περί ελληνικής υπαίθρου και συμμετέχει στην κατασκευή της ελληνικότητας, όπως χαρακτηριστικά τα τοπία του Μαλέα, του Παρθένη ή αργότερα του Παπαλουκά. Ή τη λαϊκή εκδοχή με το μεταπολεμικό τραγουδάκι: Λίγα πεύκα, λίγα μάρμαρα λευκά, και μια θάλασσα που λάμπει από φρεσκάδα, εκκλησάκια ταπεινά και φτωχικά, να τι θα πει Ελλάδα... Μια αυλόπορτα που κρύβετ η μισή, απ τ αγιόκλημα κι απ την περικοκλάδα, και ρετσίνα στο ποτήρι σου χρυσή, να τι θα πει Ελλάδα Για τέτοια τοπία, κατασταλαγμένα, κωδικοποιημένα και τόσο ισχυρά ιδεολογικοποιημένα έχει λεχθεί ότι αυτονομούνται από την αφετηρία τους, τον φυσικό χώρο, και συνεχίζουν την κωδικοποιημένη τους πορεία. 17 Το θεματικά ενιαίο στοιχείο είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά των μινωικών τοπίων που θα μας απασχολήσουν. Ίσως ακριβώς λόγω του χαρακτήρα της πρόσληψης, η λέξη τοπίο και οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές των οποίων αποτελεί μετάφραση (π.χ. landscape, Landschaft, paysage) σημαίνουν αντίστοιχα και τον φυσικό χώρο που χαρακτηρίζεται ως τοπίο και ταυτόχρονα την αναπαράστασή του. 18 Γι αυτό η ιστορία αυτών των όρων έχει ενδιαφέρον: στις γλωσσικές τους εκφάνσεις προβάλλει εντυπωσιακά αυτή η συνεχής ταύτιση. Από την Αναγέννηση και μετά, ο όρος σημαίνει παράλληλα και έναν πραγματικό τόπο και την εικαστική απόδοσή του. Η ταύτιση γίνεται κυρίως στην τοπιογραφία του 16ου και 17ου αιώνα στις Κάτω Χώρες. Οι ιστορικοί θυμίζουν τη σημασία της γεωργίας, την αύξηση των καλλιεργήσιμων εδαφών μέσω φραγμάτων και της συνεχούς πάλης με τη θάλασσα, την περηφάνια των κατοίκων για την κατάκτηση αυτού του χώρου. Η φύση κατασκευάστηκε όπως τα τοπία. Έτσι η γλωσσική ταύτιση μιας πραγματικότητας με την αναπαράστασή της ήταν σταθερή. Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής του ο όρος ταυτίστηκε τόσο με τη δήλωση του τοπίου ως πραγματικότητα, όσο και ως εικαστική αναπαράσταση. Και τα δύο σημαινόμενα συμμετέχουν σε έναν ίδιο κόσμο με τις 26

26 ΈΊΣΆΓΏΓΉ: ΌΊ ΛΈΞΈΊΣ ΚΆΊ Ή ΊΣΤΌΡΊΚΉ ΤΌΎΣ ΊΆ ΡΌμΉ ίδιες αξίες που εκφράζονται με πραγματικούς και αφαιρετικούς τρόπους. Η λεκτική αυτή σύμπλευση, το γεγονός ότι η νοητική σύλληψη του χώρου εξελίσσεται λεξιλογικά μαζί με την αναπαράστασή του στοιχίζονται υπό τον ίδιο τρόπο πρόσληψης. Χωρίς να διαθέτουμε τα σχετικά ιστορικά στοιχεία, τα μινωικά τοπία αναφέρονται σε μια νέα πρόσληψη του χώρου, που εκφράζεται με το ενδιαφέρον για την επιλεκτική ανακατασκευή της φύσης τους κήπους. Και ίσως θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το φαινόμενο δεν είναι καθολικό πολλοί πολιτισμοί δεν γνώρισαν αναπαραστάσεις τοπίων. Ως αναπαράσταση, ένα τοπίο μπορεί να πάρει υπόσταση με ποικίλα μέσα. Εικόνες βέβαια, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών έργων και των αναγλύφων καθώς και των φωτογραφιών, αλλά ας μην λησμονείται ότι η αρχική αναπαράσταση είναι ο λόγος. Υπάρχει η άποψη ότι στην αρχαία Ελλάδα τοπία εικαστικά δεν υπάρχουν, παρ όλη την υπαινικτική δήλωση του φυσικού χώρου. 19 Ωστόσο, η διασημότερη περιγραφή της αττικής γης της αθηναϊκής πατρίδας γίνεται για χάρη κάποιου που τη στερήθηκε και την επιζητεί. Βρίσκεται στον Οιδίποδα επί Κολωνώ του Σοφοκλή (στ ). Ο τόπος που περιγράφεται ονομάζεται Ίππιος Κολωνός, και είναι μια δροσερή κοιλάδα με ένα τέμενος: Στης περήφανης για τα άλογά της χώρας Έχεις ξένε έρθει στα πιο όμορφα μέρη Μες σ όλη τη γη, στον άσπρο Κολωνό μας Όπου πιο από αλλού συχνάζοντας τo αηδόνι Γλυκομύρεται σε ολόχλωρα ρουμάνια Μέσα στον πυκνό κισσό βαθιά κρυμμένο Και στο απάτητο του Θεού το άγιο δάσος Το μυριόκαρπο, το ανήλιαγο, κι απ όλες Τις χειμωνικές απάνεμα τις μπόρες Κι όπου ο Βακχευτής ιόνυσος να μονοιάζει Συνηθάει συχνά, περιτριγυρισμένος Από τις θεϊκές του τις βυζάστρες. Κάθε μέρα εδώ με τη δροσιά απ τα ουράνια Ωριοφούντωτος ο νάρκισσος ανθίζει 27

27 μίνώίκά ΈΊΚΆΣΤΊΚΆ ΤΌπΊΆ Κι ο χρυσόξανθος ο κρόκος για τις δυο μας Τις τρανές Θεές παλαιϊκό στεφάνι Κι ουδέ οι ακοίμητες ποτέ δε λιγοστεύουν Απ του Κηφισού το ρέμα οι βρυσομάνες... (Μετάφραση Ι. Γρυπάρη) Πρόκειται για μια καταστατική περιγραφή ενός αρχετυπικού τοπίου γιατί τα πολιτισμικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για να το συγκροτήσουν ορίζουν την ίδια την αθηναϊκή πατρίδα στην εκδοχή του 5ου αιώνα. Είναι ένα από τα πρώτα εξιστορικευμένα τοπία και ακολούθησαν πολλά, όπως αυτά των ειδυλλίων του Θεόκριτου. 20 Το πλαίσιο είναι μια καταστατική παράμετρος. Ένα τοπίο για να υπάρξει, για να λάβει αυτόν το χαρακτηρισμό, πρέπει να αποκοπεί από το απέραντο του κόσμου, να αποκτήσει όρια. Αυτό εκφράζεται από το πλαίσιο. Τα πλαίσια αφορούν κυρίως τις εικαστικές αναπαραστάσεις αλλά και την οποιαδήποτε πρόσληψη του ανθρωπογενούς χώρου, εφόσον μία ματιά αρκεί για να τον περικλείσει. Τα πλαίσια συμμετέχουν στην οργάνωση του θέματος. Ας θυμηθούμε εδώ τη σημασία τους στις φωτογραφίες, μια άλλη έκφραση της ανθρώπινης πρόσληψης. 21 Ωστόσο είναι πρόσκαιρα και ευμετάβλητα. Αλλά ας μην ξεχνούμε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά του τοπίου είναι και η τεράστιά του μεταβλητότητα και το προσωρινό του. Εύκολα μετακινούμε το φακό, εύκολα αλλάζουμε θέση, γυρίζουμε το βλέμμα και άρα σημείο όρασης, εύκολα αποφασίζουμε να βάλουμε αλλού το κέντρο σε μια υπό κατασκευή εικόνα. Το πλαίσιο είναι παντοδύναμο αλλά προσωρινό. Ατέλειωτη είναι η ποικιλία των τρόπων με τους οποίους αναπτύχθηκαν τα τοπία ανάλογα με τις γνώσεις και την ικανότητα διάκρισης των πολιτισμών. 22 Στην αρχαία Ελλάδα υποτίθεται ότι δεν υπάρχουν τοπία εικαστικά λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει η αντίστοιχη λέξη, ενώ αντίθετα υπάρχουν στους Ρωμαίους 23 παρόλο που ο χώρος δηλώνεται υπαινικτικά ή πραγματικά. Στον αντίποδα, ας αναλογιστού- 28

28 ΈΊΣΆΓΏΓΉ: ΌΊ ΛΈΞΈΊΣ ΚΆΊ Ή ΊΣΤΌΡΊΚΉ ΤΌΎΣ ΊΆ ΡΌμΉ με τις αναπαραστάσεις των ιθαγενών της Αυστραλίας, όπου σχεδόν όλη τους η τέχνη είναι η αναπαράσταση του χώρου και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, και όπου μέρος της αφαιρετικής του δήλωσης στις εικονικές αφηγήσεις είναι ο ίδιος ο τεχνίτης, ο εικονοποιός-αφηγητής. Αυτός διηγόταν όνειρα και ταυτόχρονα έφτιαχνε εφήμερες εικόνες. Η γνώση που μετέδιδε, μέρος τελετουργικού, ήταν πολλαπλή και μέσω του λόγου και μέσω της εικόνας. Γνώρισα τα αυστραλιανά έργα των Αβοριγίνων από εκθέσεις, δηλαδή έξω από το φυσικό τους περιβάλλον. Παρ όλα αυτά, η γνωριμία με αυτόν τον άλλο τρόπο κατασκευής και χρήσης εφήμερων εικόνων ήταν διδακτικός για τις ποικίλες πιθανότητες έργων τόσο απομακρυσμένων γεωγραφικά, χρονικά και πολιτισμικά. Αντίθετα τα μινωικά τοπία δεν θα μάθουμε ποτέ ούτε πώς τα έλεγαν ούτε πώς έλεγαν τα στοιχεία που τα συναποτελούσαν. Είθισται να υπεισέρχονται στη συζήτηση θέματα μεγέθους, διαστάσεων του αναπαριστώμενου χώρου. Θεωρείται ότι τα τοπία, λεκτικά και κυρίως εικαστικά, ευκολότερα αναφέρονται σε μικρές περιοχές σε «προβιομηχανικές καταστάσεις», με διαστάσεις που χωρούν στη ματιά, σε μικρές ανθρώπινες κοινωνίες, και αυτό μοιάζει να είναι από τα σταθερά τους στοιχεία. 24 Ακόμη και στους χάρτες όπου η οικουμένη αποδίδεται αφαιρετικά, την ίδια εποχή και πάλι, τον 16ο αιώνα, τοποθετούνται μέσα στο χάρτη ή στο πλάι του μικρά τοπία ως αναγνωρίσιμα στοιχεία του χώρου που αναπαριστάνεται αφαιρετικά. Κάτι σαν προσδιορισμός του χώρου. 25 Το μικρό που συμβαδίζει με το μεγάλο είναι ένα στοιχείο που επίσης συναντούμε στη μινωική τοπιογραφία (κεφ. 4.14), η οποία όπως θα δούμε πιο κάτω αποτελεί μια εντελώς εννοιολογική αναπαράσταση του χώρου. Συνήθως, σε πολλές περιπτώσεις, και ακόμη πιο συχνά στη μινωική τέχνη, γίνονται από τους αρχαιολόγους προσπάθειες αναγνώρισης των τοπίων. Είναι προσπάθειες ταύτισης δύο πόλων του πόλου της πραγματικότητας και του πόλου μιας αναπαράστασης, που είναι κωδικοποιημένη και 29

29 μίνώίκά ΈΊΚΆΣΤΊΚΆ ΤΌπΊΆ επιλεκτική με βάση γνωστικές διεργασίες, άρα υπακούει σε διαφορετικούς κανόνες. Το θέμα θα μας απασχολήσει αργότερα. Ας πούμε τώρα ότι τα τοπία υπακούουν σε κανόνες γνωστικής ταξινόμησης, επομένως τόσο το τοπίο όσο και η αναπαράστασή του έχουν πολύ ευρύτερες συνιστώσες από ό,τι βλέπουμε, τις οποίες θα προσεγγίσουμε αργότερα. Τέλος, τα πρόσφατα χρόνια έχουν γίνει μελέτες σχετικές με την ιδεολογία που υποφώσκει πίσω από τις αθώες αναπαραστάσεις του φυσικού χώρου, θέμα που μελετήθηκε για αναπαραστάσεις άλλων εποχών και με το οποίο θα ασχοληθούμε αργότερα. 26 Για εποχές πολύ μεταγενέστερες της δικής μας, παρουσιάζονται διάφορες εξισώσεις που συμμετέχουν στον ορισμό της έννοιας του τοπίου. Ίσως η πιο σημαντική να είναι αυτή που εξισώνει την εμφάνιση και την ανάπτυξη της τοπιογραφίας με την προοπτική. Το τοπίο, η τοπιογραφία, συχνά νοείται από την εποχή που ωρίμασαν και εφαρμόστηκαν οι αρχές της προοπτικής, υπό την «επιστημονική» τους έκφραση. Έτσι έγινε δυνατόν να ανοιχτεί ένα βάθος στην εικόνα, ένα βάθος στην πολυεπίπεδη και περίπλοκη φυσική πραγματικότητα (βλ. κεφ. 6). Μολονότι η προοπτική θεωρείται μια επιστημονική ή, καλύτερα, γεωμετρική μέθοδος για την αντικειμενική απόδοση του χώρου, των μορφών και κυρίως των σχέσεών τους, δεν είναι παρά έκφραση μιας ιστορικής στιγμής σύμφωνα με τις μελέτες του Panofsky (βλ. κεφ. 6) όχι μια κατάκτηση εσαεί αλλά μία από τις δυνατές συμβολικές εκφράσεις. 27 Ωστόσο, δεν παύει να λειτουργεί ως κανόνας της απόλυτης επιτυχίας με τον οποίο μετρώνται διάφορες άλλες πραγματώσεις, κυρίως προγενέστερες, για την επιτυχή ή όχι απόδοση του βάθους. Ως να είναι η κορυφή μιας εξελικτικής κλίμακας, στην καμπύλη της οποίας τοποθετούνται οι διάσπαρτες προγενέστερες πραγματώσεις. Γι αυτό η προοπτική σαν όρος επανέρχεται συχνά στην ανάλυση των έργων της μινωικής τέχνης, παρόλο που κεντρική προοπτική εκεί δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο η προσπάθεια απόδοσης του βάθους με διά- 30

30 ΈΊΣΆΓΏΓΉ: ΌΊ ΛΈΞΈΊΣ ΚΆΊ Ή ΊΣΤΌΡΊΚΉ ΤΌΎΣ ΊΆ ΡΌμΉ φορους τρόπους. Εκείνο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι θεωρείται πως ο συσχετισμός της με το τοπίο προβάλλει χαρακτηριστικά που λείπουν από τη μινωική τέχνη, κυρίως την εξατομίκευση του τοπίου. Η προοπτική δηλαδή δεν είναι μια αφαίρεση ούτε μια συντόμευση, δεν είναι μια εννοιολογική απόδοση ούτε μια γενική ταξινομημένη γνώση, χαρακτηριστικά του μινωικού τοπίου, αλλά μια συγκεκριμένη όψη, μια ιστορική εξατομίκευση κάτι που είναι απολύτως αντίθετο με τη μινωική αντίληψη της απόδοσης του τοπίου. Ή ΦΎΣΉ ΚΆΊ Ή ΦΎΣΊΌΚΡΆΤΊΆ Η μινωική τέχνη χαρακτηρίζεται «φυσιοκρατική» εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Έτσι τη χαρακτήρισαν οι αρχαιολόγοι την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, κυρίως ο Evans, και όσο ξέρω ούτε οι νεότεροι αμφισβήτησαν το χαρακτηρισμό. 28 Σε όλους μας αρέσει να μιλάμε για τη μινωική τέχνη ως μια τέχνη κινούμενη, «φυσική» κυρίως σε αντιπαράθεση με την αιγυπτιακή αυστηρότητα. Ο όρος, ωστόσο, δημιουργεί δυσκολίες. Αποτελεί μετάφραση του όρου «νατουραλισμός», που χαρακτηρίζει εποχές και θέματα εντελώς διαφορετικά στη δυτική τέχνη και με συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως αναφέραμε πριν. Aλλά δεν νομίζω ότι αυτό είχαν στο μυαλό τους εκείνοι που τον πρωτοχρησιμοποίησαν. Εδώ ο όρος χρησιμοποιείται υπό άλλη έννοια. Ο νατουραλισμός είναι η μίμηση της φύσης ως αξίας, και αυτό εμπίπτει εντελώς στον τρόπο με τον οποίο οι μελετητές της αιγαιακής τέχνης αντιμετώπισαν τους Μινωίτες και απέδωσαν αξίες: ήταν ένας τρόπος να διακρίνουν τη μινωική τέχνη από την αιγυπτιακή ή από τέχνες της Ανατολής και να συγκροτήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός διακριτού πολιτισμού. Η λέξη «φύση» έχει ομοίως ποικίλες σημασίες. Είναι η υπόσταση, η ουσία αλλά και η πραγματικότητα του κόσμου γύρω μας, καθώς και η ολότητά του, 31

31 μίνώίκά ΈΊΚΆΣΤΊΚΆ ΤΌπΊΆ το σύνολο του αισθητού κόσμου. Ας μείνουμε στη σημασία που ταιριάζει περισσότερο εδώ, στην έννοια της πραγματικότητας. εδομένου ότι δύσκολα μια τέχνη κωδικοποιημένη και συμβατική όπως η μινωική μπορεί να χαρακτηριστεί νατουραλιστική με την έννοια που έχει πάρει ο όρος στην ιστορία της τέχνης, ως προσήλωση στην αναπαράσταση της πραγματικότητας, ο όρος θα πρέπει να εκληφθεί ότι αφορά τη θεματολογία αφορά δηλαδή την απεικόνιση του φυσικού κόσμου σε αντιπαραβολή με κάποιον τεχνητό, εδώ ίσως τον δομημένο κόσμο. Επειδή συχνά το αντικείμενο της μινωικής τέχνης συνολικά ή μερικά είναι θέματα της φύσης, γι αυτό και ονομάστηκε φυσιοκρατική. Αλλά ούτε και αυτό είναι σωστό. Στη βιβλιογραφία, παλαιά και νέα, φαίνεται ότι χρησιμοποιείται ο όρος «φυσιοκρατία» και με τις δύο έννοιες: όχι μόνο ως προσπάθεια απόδοσης της πραγματικότητας σε αντίθεση με ό,τι είναι σχηματικό, αλλά και ως προσπάθεια απόδοσης της φύσης, υπό την έννοια του φυσικού κόσμου, σε αντίθεση με ό,τι είναι τεχνητό, κατασκευασμένο. Αυτές οι σκέψεις και οι χαρακτηρισμοί απαντούν κυρίως όπου γίνεται λόγος για θέματα από τον κόσμο της φύσης, της υπαίθρου. Πρόκειται, λοιπόν, όχι για μια σύγχυση αλλά για μια σύμφυση της έννοιας του πραγματικού, του φαίνεσθαι, με αυτήν του φυσικού κόσμου που θέλει να έρχεται σε αντιπαράθεση με κάποια σχηματικότητα. Απαντάται σχεδόν πάντα σε σχέση με τη φύση και μόνο, με τα λουλούδια, τα φυτά και λιγότερο με τα ζώα. Οι άνθρωποι και τα έργα τους συνήθως δεν χαρακτηρίζονται φυσιοκρατικοί. 29 Ό,τι υψώθηκε επομένως ως εμβληματικό χαρακτηριστικό του μινωικού πολιτισμού, η λεγόμενη φυσιοκρατία, ο νατουραλισμός, είναι το αποτέλεσμα μιας σύμφυσης της έννοιας της φυσιοκρατίας με την έννοια της επιθυμίας απόδοσης του πραγματικού και της φύσης που είναι το θέμα της. Στην πραγματικότητα, όμως, η μινωική τέχνη μακράν απέχει από το να είναι μια φυσιοκρατία. Ας αναφέρουμε καταληκτικά ότι η ικανότητα αντιγραφής 32

32 ΈΊΣΆΓΏΓΉ: ΌΊ ΛΈΞΈΊΣ ΚΆΊ Ή ΊΣΤΌΡΊΚΉ ΤΌΎΣ ΊΆ ΡΌμΉ της φύσης σχετίζεται με την ικανότητα παρατήρησής της. 30 Όταν μεταφέρουμε κάτι σε άλλο μέσο μπορούμε καταρχήν να το διακρίνουμε και να το ταξινομήσουμε, άρα έχει περάσει από τις στοιχειώδεις γνωστικές διαδικασίες. Ό,τι λέχθηκε πιο πάνω μπορεί να θεωρηθεί και μια αρχική προσπάθεια κριτικής αντιμετώπισης των όρων προσέγγισης των μινωικών μορφών τέχνης. Είναι δηλαδή ένας ιστορικισμός, εννοώντας με τη λέξη αυτήν την αντιμετώπιση των αρχαιολογικών ερμηνειών ως καρπό της εποχής τους, μέσα στις συνάφειες τις θεωρητικές και τις επιστημονικές των χρόνων τους μια από τις αγαπημένες εξελίξεις της αρχαιολογίας της εποχής μας. Σημειώσεις 5 Η τόσο διαδεδομένη σε μελέτες θεωρίας της τέχνης προσέγγιση μέσω περιγραφής, σε αντιδιαστολή με τη γνώση μέσω άμεσης γνωριμίας (acquaintance principle), όπου η πρώτη γίνεται μέσω λεκτικής έκφρασης, και άρα είναι μεταδόσιμη, ενώ η δεύτερη αποκλειστικά μέσω εμπειρίας, και άρα είναι μοναδική και άμεση, προβάλλει ιδιαίτερα το θέμα της περιγραφής γιατί αντιπαραθέτει την περιγραφή με την άμεση αισθητική εμπειρία. Η άποψη είναι του Bertrand Russell και διατυπώθηκε στην εργασία του «Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description» το Η επιρροή της σε θέματα αισθητικής στην Αγγλία και την Αμερική ήταν τεράστια. Οι δύο στάσεις δεν είναι συμβατές. 6 Mitchell Για το καθεστώς της περιγραφής σε σχέση με την εικόνα και την υπαγωγή τους σε ένα ίδιο σύστημα «καταδήλωσης», μπορεί κανείς να συμβουλευθεί το έργο του Ν. Goodman, Languages of Art, (ελλην. μτφρ. Γλώσσες της τέχνης). 8 εν υπεισέρχομαι καθόλου στις απόψεις που εκλαμβάνουν τη γλώσσα ως πρότυπο για κάθε είδους ανάλυση, οποιουδήποτε θέματος, ούτε από την άποψη της σημειολογίας που εκκινεί από τον F. de Saussure ούτε από την άποψη των Άγγλων αναλυτικών που θέτουν τη γλώσσα εκ προοιμίου, πριν από την ανάλυση των έργων τέχνης. Βλ. δύο άρθρα του E. Benveniste, «Saussure après un demi-siècle» (για τις χρήσεις του έργου του Saussure) και «Tendances récentes en linguistique générale» (στο Benveniste 1966). Για το καθεστώς και τη λειτουργία της γλώσσας σε σχέση με την τέχνη, βλ. Cauquelin 2007, 85-89, Πολύ πρόσφατα γνώρισα το έργο του Austin, από την ελληνική μετάφρασή του (Πώς να κάνουμε πράγματα με τις λέξεις), όπου αναπτύσ- 33

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ αρχική εκδοχή: Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Πώς ερωτεύονται στη Βερόνα; σκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες.

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1 Σενάριο Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Σε αντίθεση με τα αφηγηματικά ή λογοτεχνικά είδη, το σενάριο περιγράφει αυτό

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού 1 η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού Το βιβλίο αυτό, του ψυχοθεραπευτή Gestalt Πέτρου Θεοδώρου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΦΟΡΟΣ και σε Ελληνική και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ PROJECT

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ PROJECT ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ PROJECT Βασιλίσιν Μιχάλης, Δέφτο Χριστίνα, Ιλινιούκ Ίον, Κάσα Μαρία, Κουζμίδου Ελένη, Λαμπαδάς Αλέξης, Μάνε Χρισόστομος, Μάρκο Χριστίνα, Μπάμπη Χριστίνα, Σακατελιάν Λίλιτ, Σαχμπαζίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ" ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

«ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ «Ο Πολιτισμός ως εργαλείο Ανάπτυξης της Νησιωτικής Ελλάδας». «ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ" ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Μένης Θεοδωρίδης Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Η μικρή εισαγωγή στη φωτογραφική έκφραση για παιδιά 6-12 χρόνων που ακολουθεί, γράφτηκε με σκοπό να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αικατερίνη Καλέρη, Αν. Καθηγήτρια το μάθημα Αισθητική διδάσκεται στο 4ο έτος, Ζ εξάμηνο εισάγει στις κλασσικές έννοιες και θεωρίες της φιλοσοφίας της τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270)

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Η αναπόληση

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 (διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου) θα πραγματοποιούνται δωρεάν για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχαία από μετάφραση (Ο τόπος και οι άνθρωποι Ανθολόγιο) 1. Τίτλος Μαθήματος: Η κατοικία των αρχαίων Ελλήνων.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχαία από μετάφραση (Ο τόπος και οι άνθρωποι Ανθολόγιο) 1. Τίτλος Μαθήματος: Η κατοικία των αρχαίων Ελλήνων. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχαία από μετάφραση (Ο τόπος και οι άνθρωποι Ανθολόγιο) Περιγραφή Μαθήματος 1. Τίτλος Μαθήματος: Η κατοικία των αρχαίων Ελλήνων. 2. Λογισμικό Χρησιμοποιούμενες Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Greither Elias. "Icarus" Fresco Munchen 1616

Greither Elias. Icarus Fresco Munchen 1616 Greither Elias. "Icarus" Fresco Munchen 1616 Η θρησκεία των Μινωιτών Στην είσοδο του Ιδαίου Αντρου φαίνεται ο βωμός λαξευμένος στο βράχο σπήλαιο Καμαρών Δικταίο άντρο τριμερές ιερό ανακτόρωνφαιστού Μινωική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών Γ Οµάδα Διδάσκων: Αθ. Στογιαννίδης Λέκτορας 11ο Μάθηµα Διερεύνηση Προϋποθέσεων Διδασκαλίας - Α : Η θεωρία του Jean Piaget για τη νοητική ανάπτυξη του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική της Νεολιθικής Ειδωλοπλαστικής

Ερμηνευτική της Νεολιθικής Ειδωλοπλαστικής Ερμηνευτική της Νεολιθικής Ειδωλοπλαστικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΚΕΨΗ Οι τεράστια ανθρώπινη ικανότητα για μάθηση διακρίνει τον άνθρωπο από όλα τα άλλα γένη. Στην απώτερη Προϊστορία, η εξέλιξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών. Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών. Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438 Εξάμηνο: 8 ο (εικ.1) Νίκη της ΣαμοθράκηςParis, Musée du Louvre Φθορά:

Διαβάστε περισσότερα

ΕικόνατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Αθανάσιος Ν. Σαμαράς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΕικόνατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Αθανάσιος Ν. Σαμαράς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕικόνατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης Αθανάσιος Ν. Σαμαράς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2 Εικόνες Κρατών Εικόνα της Ε.Ε. Το σύνολο των χαρακτηριστικών μίας χώρα που μας έρχεται στο μυαλό

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; 137 Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι της Νεολιθικής Εποχής; Πώς μετακινούνταν; Πού έκτιζαν τα χωριά τους; Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελική εργασία ως επιστέγασμα της τετραετούς πορείας στην εκπαίδευση είναι μια σκέψη που μπαίνει στον πρώτο χρόνο. Είναι μια σκέψη που ζυμώνεται, προκαλεί απορία,

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ https://sym.pblogs.gr ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; Αφήγηση, περιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΜΑΣΚΑ ΣΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΜΑΣΚΑ ΣΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΜΑΣΚΑ ΣΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ με τον ΚΩΣΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΓΛΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 Κατέγραψε η Ελένη Σαματά 3 Από την Ουδέτερη Μάσκα στη Θεατρική Δημιουργία Υλικό Σεμιναρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Η σημαντικότερη από τις ανθρώπινες λειτουργίες. Η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

AKTO Campus, Ευελπίδων 11Α, Αθήνα, 113 62

AKTO Campus, Ευελπίδων 11Α, Αθήνα, 113 62 AKTO Campus, Ευελπίδων 11Α, Αθήνα, 113 62 Ο ΑΚΤΟ με 40 και πλέον χρόνια δραστηριότητας στον χώρο των Εφαρμοσμένων και Καλών Τεχνών και η DESIGNEMBASSADOR.COM UG, που εξειδικεύεται στον σχεδιασμό φεστιβάλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Πηγές πληροφόρησης : συνέντευξη γονέων, ανταλλαγή απόψεων με άλλους ειδικούς, που ασχολούνται με το παιδί, άτυπη παρατήρηση και καταγραφή στοιχείων συμπεριφοράς, αποτελέσματα παιδαγωγικής αξιολόγησης.

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! Η Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Σ.Θ.

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! Η Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Σ.Θ. ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ, 2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Α. ΑΡΖΟΓΛΟΥ & Ε. ΤΖΗΜΟΥΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ: Τ. ΚΥΡΙΑΖΙΚΙΔΟΥ & Δ. ΤΖΟΒΑΝΑΚΗΣ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το ταξίδι του Ευηνίωνα Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Καρδαμύλης

ποδράσηη Το ταξίδι του Ευηνίωνα Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Καρδαμύλης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας Γυμνάσιο Καρδαμύλης Το ταξίδι του Ευηνίωνα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο διδασκαλίας Στόχοι Παρατηρήσεις. υπολογίζουν το λόγο δύο λόγο δύο τμημάτων

Περιεχόμενο διδασκαλίας Στόχοι Παρατηρήσεις. υπολογίζουν το λόγο δύο λόγο δύο τμημάτων Νίκος Γ. Τόμπρος ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ενότητα : ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ) Σκοποί: Η ανάπτυξη ενδιαφέροντος για το θέμα, η εξοικείωση με τη χρήση τεχνολογίας, η παρότρυνση για αναζήτηση πληροφοριών (εδώ σε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ασχολήθηκα 30 χρόνια με τη διδασκαλία των Μαθηματικών του Γυμνασίου, τόσο στην Μέση Εκπαίδευση όσο και σε Φροντιστήρια. Η μέθοδος που χρησιμοποιούσα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ. «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ»

Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ. «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» Περιεχόμενα Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης γραπτών τεστ... 3 Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι... 5 Μέρος Α : Κατανόηση προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

- 3 διαφάνειες από εσωτερικό εργαστηρίου

- 3 διαφάνειες από εσωτερικό εργαστηρίου Σχέδιο Μαθήματος Αρ. μαθητών: 20 Ενότητα: Φυτά Διδ. Περίοδος: 1x80 Τάξη: Γ Τίτλος μαθήματος: Πώς μεταφέρεται η γύρη από άνθος σε άνθος (Μάθημα στην τάξη) Σημεία έμφασης (π.χ Είδη λόγου/κειμένων, Γραμματική,

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

«Οι καθημερινές δραστηριότητες στην πόλη» Β. Καρβουντζή, Μ. Παπαβασιλείου

«Οι καθημερινές δραστηριότητες στην πόλη» Β. Καρβουντζή, Μ. Παπαβασιλείου Η ανάμειξη των δραστηριοτήτων στην πόλη επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζει τις δραστηριότητες. Β. Καρβουντζή, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. Ν.Α.Π. Θεατρικής Αγωγής Ορολογία: «Θεατρική Αγωγή αποτελεί η παιδαγωγική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ήµου Ρόδου, µε χαρά ανακοινώνει την ατοµική εικαστική έκθεση, του γνωστού «δικού µας» ζωγράφου Μάνου Αναστασιάδη, που θα φιλοξενήσει στην "Νέα Πτέρυγά" του,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ

ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ «Πλάθω τις εικόνες μου χαράζοντας κατευθείαν πάνω στο υλικό μου, όπως ο ζωγράφος σχεδιάζει ή πλάθει τις εικόνες του πάνω στον καμβά.» Η Βίκυ Τσαλαματά γεννήθηκε στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

ζωγραφική, οδηγίες χρήσεως

ζωγραφική, οδηγίες χρήσεως «Οδηγίες χρήσεως» και διαχείρισης της εικαστικής δημιουργίας είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου και απευθύνεται στους ανθρώπους των εικαστικών τεχνών, αλλά κυρίως σε νέους καλλιτέχνες που θέλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΙΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΞΗ: ΣΤ ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Διάβασε προσεκτικά τις ερωτήσεις και προσπάθησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ)

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) Ίδρυση των πρώτων ανακτορικών κέντρων Κύριο χαρακτηριστικό στην κεραμική η εμφάνιση του καμαραϊκού ρυθμού, ο οποίοςαποτελεί προϊόν των

Διαβάστε περισσότερα

Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις

Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις (Η άρνηση των Ιστορικων ρυθµών) Ο Ιστορισµός ένα ρεύµα που αναπτύσσεται κατά το 19ο αι και χαρακτηρίζεται από υιοθέτηση και επαναδιαπραγµάτευση γνώριµων τεχνοτροπιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση. Αποκρυπτογράφηση

Χρήση. Αποκρυπτογράφηση Εύρεση Ανακαλύφθηκε στις αρχές του εικοστού αιώνα στην Κνωσό από τον Άρθουρ Έβανς, που την ονόμασε έτσι επειδή χρησιμοποιούσε γραμμικούς χαρακτήρες (και όχι εικονιστικούς, όπως η μινωική ιερογλυφική γραφή)

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

THE JEWISH MUSEUM BERLIN

THE JEWISH MUSEUM BERLIN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤ0ΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ THE JEWISH MUSEUM BERLIN ΈΝΑ FILM ΤΩΝ: STAN NEUMANN KAI RICHARD COPANS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΟΥ)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΟΥ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΟΥ) Ο Οδηγός Εκπαιδευτικού για το μάθημα της Γεωγραφίας (Γνωρίζω τον Κόσμο μου) 1) συνοψίζει τις βασικές αρχές που διέπουν τη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας είμαστε όμως ίσοι Στέφανος Τόκα Δ τάξη και άξιοι να μας σέβονται Ζήτημα: Διαφορετικότητα Μάθημα: Εικαστική Αγωγή Θεματικές Περιοχές: -Tαυτότητα -Πολιτισμός της Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα