ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικoύ Σχεδίoυ (Γ.Π.Σ) του Δήμου Μελισσίων (Ν. Αττικής) Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων δύο (2) κτιρίων που βρίσκονται στην περιοχή Ταμπακαριά Χαλέπας του Δήμου Χανίων (Ν. Χανίων) και καθορισμός ει δικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Τροποποίηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικoύ Σχεδίoυ (Γ.Π.Σ) του Δήμου Μελισσίων (Ν. Αττικής). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞIΑΣ ΚΑI ΔΗΜΟΣIΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχovτας υπόψη: 1. Tις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12 και 39 του «Κώ δικα Βασικής Πoλεoδoμικής Νoμoθεσίας» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από π.δ/τoς (Δ 580). 2. Τις διατάξεις του άρθρoυ 4 (παρ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 και 13) τoυ v. 2508/1997 «Βιώσιμη oικιστική αvά πτυξη τωv πόλεωv και oικισμώv της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α 124). 3. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 4. Την υπ αριθμ /1037/ απόφαση του Υπουργού Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και Δημoσίωv Εργωv «Ασκηση αρμοδιοτήτων από τον Οργανισμό Αθήνας» (Β 327). 5. Το υπ αριθμ. 1780/ έγγραφο του Οργανι σμού Αθήνας προς τους αρμόδιους φορείς. 6. Το υπ αριθμ. Α37011/3207/ έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφο ρών και Επικοινωνιών. 7. Το υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/η/738/ έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε Δ/νσης Μελετών Εργων Οδοποιΐας. 8. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού. 9. Το ΠΕΧΩ 4147/ΦΕγκ/2006/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Αττικής. 10. Το υπ αριθμ. 5194/ έγγραφο της Β Εφο ρείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. 11. Το υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/ΦΟ2/67106/3107/ έγγραφο της Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασ σικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. 12. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Δ/νσης Νέων Εργων Μεταφοράς της ΔΕΗ. 13. Το υπ αριθμ. 6189/ έγγραφο της Δ/νσης Αξι οποίησης και Ανάπτυξης Ακινήτων του ΟΤΕ STATE A.E. 14. Το υπ αριθμ. 6033/ έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. 15. Το υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/88726/4633/ έγγραφο της Δ/νσης Βυζαντινών και Μεταβυ ζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. 16. Τις υπ αριθμ. 392/2001, 193/2004, 317/2005 και 185/ 2006 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Μελισσίων. 17. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα. 18. Τις υπ αριθμ. 2/συν.15η/ και 2/συν.29ης/ γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας. 19. To υπ αριθμ. ΑΠ 193/ έγγραφο του Οργα νισμού Αθήνας. 20. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., απoφασίζoυμε: 1. Εγκρίvεται η τροποποίηση τoυ Γεvικού Πoλεoδoμι κού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Μελισσίων (Ν. Αττικής), το οποίο έχει εγκριθεί με την υπ αριθμ /4991/ απόφαση των Υπουργών Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και Δημoσίωv Έργωv και Γεωργίας (Δ 47/1989), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /3059/ όμοια απόφαση (Δ 392) και αναδημοσιεύθηκε με την υπ αριθμ /5903/ όμοια κοινή υπουργική απόφαση (Δ 1219) με: Α. Την επέκταση των ορίων του Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου για την ένταξη εντός αυτών περιοχών ειδι κής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν, όπως φαίνεται στο χάρτη Π1 σε κλίμακα 1:

2 5494 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Β. Την πολεοδομική οργάνωση των πολεοδομημέ νων και προς πολεοδόμηση περιοχών του Δήμου για πληθυσμό κατ. με τροποποίηση των ορίων των Πολεοδομικών Ενοτήτων, και νέα αρίθμηση αυτών και τον καθορισμό μέσης πυκνότητας και μέσου συντελε στή δόμησης, όπως φαίνεται στο χάρτη Π.1 και στον παρακάτω πίνακα: Μέση Πυκνότητα Μέσος σ.δ. ΠΕ ,7 ΠΕ ,7 ΠΕ ,7 ΠΕ ,7 ΠΕ ,7 Σε όλες τις περιοχές επέκτασης του εγκεκριμένου σχεδίου ορίζεται συντελεστή δόμησης 0,6. Στις εντός σχεδίου περιοχές με ισχύοντα σ.δ 0,8 προ τείνεται στα πλαίσια της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθε ώρησης (Π.Μ.Α) να θεσπιστεί κλιμακωτός σ.δ ως εξής: Ιδιοκτησίες με εμβαδόν έως 500τ.μ. σ.δ 0,8 Για το τμήμα ιδιοκτησίας από τ.μ. σ.δ 0,7 Για το τμήμα ιδιοκτησίας μεγαλύτερο των 700 τ.μ. σ.δ. 0,6. Γ. Την τροποποίηση των χρήσεων γης και τον καθορι σμό νέων στις πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση περιοχές όπως φαίνεται στο χάρτη Π1 και ειδικότερα: Τον καθορισμό αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζε ται από το άρθρο 2 του από π.δ/τος (Δ 166). Τα εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθη μερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής δεν πρέπει να έχουν εμβαδόν μεγαλύτερο των 50 τμ. Τον καθορισμό γενικής κατοικίας, όπως προσδιο ρίζεται από το άρθρο 3 του ίδιου ως άνω π.δ/τος με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης και τις βιομηχανικές αποθήκες του άρθρου 17 παρ.1β του ν. 3325/2005 (Α 68), στις ιδιοκτησίες οι οποίες έχουν πρόσωπο επί των οδών που φαίνονται στον χάρτη Π 1, εκτός αν διαφορετικά απεικονίζεται. Τον καθορισμό πολεοδομικού κέντρου, όπως προσ διορίζεται από το άρθρο 4 του παραπάνω π.δ/τος. Τον καθορισμό τοπικών κέντρων γειτονιάς, όπως προσδιορίζεται από το ίδιο παραπάνω άρθρο. Τον καθορισμό κοινωνικών εξυπηρετήσεων, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 10 του ως άνω π.δ/τος και ειδικότερα περίθαλψη και κοινόχρηστο πράσινο ή άλσος στους χώρους των Νοσοκομείων. Ειδικότερα στους χώρους των νοσηλευτικών ιδρυμά των του ΝΙΕΘ, Παπαδημητρίου, Αμαλίας Φλέμινγκ, Τσα γκάρη και Παλλάδιο επιτρέπεται η επισκευή, ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων κτισμάτων και η επέκτασή τους με κτίσματα συνολικής επιφανείας ορόφων το πολύ μέχρι 10% της δομημένης σήμερα επιφανείας. Οι επεκτάσεις των κτιρίων θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του νοσηλευτικού ιδρύματος και μόνον. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της χρήσης των κτιρίων. Στην περίπτωση που πάψουν να λειτουργούν ως νο σηλευτικές μονάδες, οι μόνες επιτρεπόμενες χρήσεις που μπορούν να έχουν είναι αυτές των κοινωνικών εξυπηρετήσεων. Τον καθορισμό χρήσης αναψυχής, όπως προσδιορί ζεται από το άρθρο 8 του παραπάνω π.δ/τος και ειδι κότερα εστιατόρια και ταβέρνες στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στην ΠΕ 4. Τον καθορισμό χώρων πρόνοιας, αθλητισμού και εκπαίδευσης. Στις περιοχές που βρίσκονται μέσα στο όριο του ρέματος Πεντέλης Χαλανδρίου, όπως αυτό καθορίσθη κε με το από π.δ. (Δ 669) ισχύουν οι χρήσεις γης και οι λοιποί όροι δόμησης που καθορίζονται στο ως άνω π.δ. Τα υπόλοιπα ρέματα παραμένουν ανοικτά στην φυσική τους κατάσταση ώστε να εξυπηρετούν την απορροή των όμβριων, να αποτελούν πνεύμονες πρασίνου και φυσικούς αγωγούς αερισμού. Οπου είναι δυνατόν από την εδαφική τους διαμόρφωση, διαμορ φώνονται παράλληλα χώροι περιπάτου, πρασίνου, τα γεωμετρικά στοιχεία των οποίων καθορίζονται στα πλαίσια των πολεοδομικών μελετών. Δ. Τη γενική εκτίμηση των αναγκών σε γή (Ηα) για κοινωνική υποδομή ανά πολεοδομική ενότητα, όπως φαίνεται στον πίνακα «Κοινωνικού Εξοπλισμού ανά Πο λεοδομική Ενότητα». Ε. Στις εκτός των πολεοδομημένων και προς πολεοδό μηση περιοχών του Δήμου Μελισσίων, καθορίζεται Ζώνη Α, ήπιας ανάπτυξης στα μη δασικά τμήματα της οποίας επιτρέπεται η χρήση μόνον κατοικίας, με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του από π.δ/τος (Δ 270) και με τους εξής πρόσθετους περιορισμούς: Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7,5 μ. το οποίο μετράται από το γύρο φυσικό έδαφος. Επιτρέπεται η κατασκευή υπογείου μέχρι 25 τ.μ. Στις περιοχές που εμπίπτουν στην ζώνη προστασί ας του Πεντελικού όρους, επιτρέπονται κατά ζώνη οι χρήσεις που καθορίζονται στο από π.δ/γμα (Δ 755). ΣΤ. Την ιεράρχηση του οδικού δικτύου, όπως φαίνεται στο χάρτη Π1 και ειδικότερα: Πρωτεύουσα αρτηρία: Λεωφόρος Πεντέλης Δευτερεύουσες αρτηρίες: Δημοκρατίας, Α.Παπανδρέου, Παναγή Τσαλδάρη Κουντουριώτη, Ελ Βενιζέλου, Πηγής, 25ης Μαρτίου, Κ. Καραμανλή. Στα πλαίσια των πολεοδομικών μελετών επέκτασης αναθεώρησης θα πρέπει να καθορισθεί δίκτυο πεζο δρόμων που θα συνδέουν το κέντρο του Δήμου με τους μεγάλους χώρους αστικού πρασίνου, καθώς επίσης και με τις περιοχές περιαστικού πρασίνου (περιοχή ορεινού όγκου Πεντέλης) και τις παραρεμάτιες περιοχές. Επίσης στα πλαίσια των πολεοδομικών μελετών επέ κτασης αναθεώρησης θα πρέπει να εξευρεθούν χώροι σε κάθε γειτονιά, πλησίον των κεντρικών λειτουργιών, που να εξασφαλίζουν θέσεις στάθμευσης ανά γειτονιά και ειδικότερα: ΠΕ1: 350 θέσεις, ΠΕ2:80 θέσεις, ΠΕ3:230 θέσεις, ΠΕ4:140 θέσεις, ΠΕ5:170 θέσεις. 2. Συνοπτικό αντίτυπο του παραπάνω χάρτη Π 1 και ενός πίνακα, πoυ θεωρήθηκαν απo τov Πρoϊστάμεvo της Διεύθυvσης Τoπoγραφικώv Εφαρμoγώv με τηv υπ αριθμ /2007 πράξη τoυ δημoσιεύονται με τηv παρoύσα απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) και ειδικότερα στις εκτός και εντός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ αυτό, οικο δομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πο λεοδομική Υπηρεσία πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης,

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 5495 εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατά ξεις του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α 210), όπως ισχύει. 4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημoσίευσή της στηv Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερvήσεως. Αθήvα, 13 Δεκεμβρίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ Πίνακας Κοινωνικού Εξοπλισμού ανά Πολεοδομική Ενότητα ΠΕ Έκταση (Ha) Πληθυσμιακό μέγεθος Ελεύθεροι χώροι πρασίνου (στρ) Αθλητικοί χώροι (στρ) Νηπιαγωγεία Εκπαίδευση Δημοτικά Γυμνάσια - Λύκεια Πολιτισμός (στρ) Παιδικοί Σταθμοί (στρ) στρ. μον. στρ. μον. στρ. μον. στρ. μον ,20 29,70 1,62 2 4,32 2 3,89 1 0,54 0, ,00 35,75 1,95 2 5,20 2 4,68 1 0,65 0, ,00 30,25 1,65 1 4,40 1 3,96 1 0,55 0, ,00 41,25 2,25 2 6,00 2 5,40 1 0,75 0, ,80 28,05 1,53 1 4,08 1 3,67 1 0,51 0,51 1 Συν.= ,00 165,00 9, , ,60 5 3,0 3,0 5 Στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης η χωροθέτηση των νέων μονάδων εκπαίδευσης θα πρέπει να καθο ρισθεί ανά γειτονιά ή ανά γειτονιά ή ανά ενότητες γειτονιών, σύμφωνα και με την ακτίνα εξυπηρέτησης κάθε μονάδας. Στις βόρειες Πολεοδομικές Ενότητες (3 & 4) μέρος των αναγκών σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου είναι δυνατόν να καλυφθεί από τις όμορες ζώνες προστασίας του Πεντελικού Όρους (ΦΕΚ 755/89). Είναι δυνατή η χωροθέτηση αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των ζωνών προστασίας του Πεντελικού Όρους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. δ/τος 755/1989.

4 5496 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 5497 Αριθμ (2) Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων δύο (2) κτιρίων που βρίσκονται στην περιοχή Ταμπακαριά Χαλέπας του Δήμου Χανίων (Ν. Χανίων) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α 210), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2831/2000 «Τρο ποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γ.Ο.Κ.» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (Α 140). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 3. Την υπ αριθμ. Υ300/ απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β 2210). 4. Το υπ αριθμ. 8 /θέμα 29/ πρακτικό της Ε.Π.ΑΕ. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων. 5. Την υπ αριθμ αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τμήμα Παρα δοσιακών Οικισμών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. 6. Την υπ αριθμ σύμφωνη γνώμη των ενδια φερομένων (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΧΩΔΕ 16168/ ). 7. Το υπ αριθμ. 62/ υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τμήμα Παρα δοσιακών Οικισμών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. 8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ τής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε: 1. Χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα τα δύο (2) κτίρια που βρίσκονται στην περιοχή Ταμπακαριά Χαλέπας του Δήμου Χανίων (Ν. Χανίων) και ειδικότερα επί της οδού Βιβιλάκη 21 και 23, φερόμενα ως ιδιοκτησία Εμμανου ήλ, Αργυρώς Αικατερίνης και Στέφανου Αγοραστάκη, όπως φαίνονται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:50 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ αριθμ /2007 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτο σμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση. 2. Ως διατηρητέα κτίρια χαρακτηρίζονται τα κελύφη των αρχικών κτιρίων. 3. Στα χαρακτηριζόμενα ως διατηρητέα κτίρια απαγο ρεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή τόσο των επί μέρους αρχιτεκτονικών ή καλλιτεχνικών και διακοσμητικών στοιχείων τους, όσο και των κτιρίων συνολικά, πλην των προσκτισμάτων ή των στοιχείων των κτιρίων, για τα οποία η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) έχει γνωμοδοτήσει για την αφαίρεσή τους. 4. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η ενίσχυση στο φέροντα οργανισμό στο εσωτερικό των κτιρίων, καθώς και επεμβάσεις για λόγους λειτουργικούς των διατηρητέων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας τους και δεν θίγονται τα διατηρητέα στοιχεία τους. 5. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επιγραφών και διαφημίσεων στα διατηρητέα κτίρια. Επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών μικρών διαστά σεων που πληροφορούν για τη χρήση των χώρων του κτιρίου. 6. Επιτρέπεται η χρήση τουριστικού καταλύματος ή κατοικίας καθώς και εσωτερικές διαρρυθμίσεις που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες των επιτρεπο μένων χρήσεων, χωρίς αύξηση του όγκου των κτιρίων και μεταβολή ή αλλοίωση των όψεων των διατηρητέων κτιρίων. 7. Για οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό και εσω τερικό των διατηρητέων κτιρίων, καθώς και για την το ποθέτηση επιγραφών απαιτείται έγκριση της Ε.Π.Α.Ε.. 8. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

6 5498 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 5499

8 5500 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 347 21 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 441 9 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6919/11.2.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 275 4 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας εργασί μων ημερών, Κυριακών και εξαιρεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1177 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 116 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 273 21 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 375 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34761 Αναθεώρηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2012 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οριοθέτηση περιοχών και παροχή πιστωτικών διευ κολύνσεων για την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 5 15 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άρση του χαρακτηρισμού ως διατηρητέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 165 10 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 498 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του άρθρου 25 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 185 24 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός, ως μνημείων δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 802 22 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση καθηκόντων Επιθεωρητή Δημοσίων Έρ γων... 1 ρση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 756 24 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για τη χρή ση πολλαπλασιαστικού υλικού στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 89 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 17 16 Φεβρουαρίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3818 Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα