Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 273 επιλογή των πινάκων είναι συχνά πολύ άνιση: ό Βασ. Γούτας λ.χ. άντιπροσωπεύεται με 4 πίνακες, ό Πίνδαρος Πλατωνίδης με 14, άλλά μέ κανέναν οί ενδιαφέροντες άγιογράφοι Θεόδωρος Βασιλειάδης, Θεόδ. Ράλλης ή ό Άργύρης Στυλιανίδης. Γνωρίζω όμως δτι είναι άμέτοχοι τής ευθύνης γιά τήν άνισότητα αύτή τόσον ό συγγραφέας, όσο καί ό έκδοτης ας όψεται ή «κακία των καιρών». Σε αύτήν, ύποπτεύομαι, οφείλεται καί ή έλλειψη αναγραφής τόπου φύλαξης όλων των άπεικονιζομένων έργων στό σχετικό κατάλογο (σ. 259 κ.έξ.). Ελπίζω νά μή μακρηγόρησα ανώφελα γιά ένα opus vitae, γιά τό όποιο ή τελευταία λέξη ανήκει στον έπαινο καί τό έγκώμιο, τόσο γιά τόν άκαταπόνητο ιεράρχη, όσο καί γιά τόν ρέκτη έκδοτη. "Ας άναλογιστοϋμε μόνο τί μόχθος χρειάστηκε γιά νά συγκεντρωθούν άπ όλο τόν κόσμο, κυριολεκτικά, τα στοιχεία γιά τούς 155 καλλιτέχνες, τί σημαίνει τέτοια έργασία στό άκατάπαυστα χειμαζόμενο περιβάλλον τής έν αιχμαλωσία Μεγάλης Εκκλησίας, πόσα ταξίδια καί ξενύχτια άπαιτήθηκαν γιά νά έλθει εις πέρας ένα «πάρεργο» στά ποιμαντικά καί λοιπά καθήκοντα ένός άνωτάτου ιερωμένου- τέλος, τί σημαίνει νά διακινδυνεύσεις σημαντικά χρηματικά κεφάλαια σέ έποχές στενότητας γιά έργα «ούχί παραδεδεγμένης χρησιμότητος» γιά τήν τεχνοκρατική έποχή μας, κατά τήν ειρωνική, πάντα έπίκαιρη ρήση τού Γέροντα Σκιαθίτη. "Ας εύχηθοϋμε νά χαρούμε γρήγορα, βελτιωμένη, διορθωμένη καί έπαυξημένη, τή δεύτερη έκδοση ένός έργου, πού είναι προσφορά μνημειακή (μέ τή διπλή έννοια τού όρου) γιά τίς πάντα ζωντανές μέσα μας πέραν τού Αιγαίου Πατρίδες. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΔΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δρ. Φ. Αναστάσιος Κ. Ίορδάνογλου, 7ο Εθνικόν ΊωακείμειονΠαρθεναγωγεϊον Κωνσταντινουπόλεως , Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου, 1989, σσ Ό Πολύευκτος [Φινφίνης] Γερμανίας, υπηρετών τό 1958 ώς βοηθός έπίσκοπος Τροπαίου τής Αρχιεπισκοπής Βορείου καί Νοτίου Αμερικής έγραφε στό Λεύκωμα 75ετηρίδος Ίωακειμείου Παρθεναγωγείου, Ίστανμπούλ, 1958, σ. 48: «Θυμάμαι τόν λόφο όπου έδέσποζεν ή Μεγάλη Σχολή μαζί μέ τό Ίωακείμειον. Ή έλπίδα είχεν άγκαλιάσει μέ τό φασμαγορικό φωτοστέφανο της τά δύο αύτά πνευματικά έργαστήρια πού τροφοδοτούσαν μέ νέας δυνάμεις τήν όρθόδοξον οικογένειαν καί τήν πίστιν τών βλαστών τής σύγχρονης γενεάς. Παράδοσις καί μέλλον έκεΐ συναντήθηκαν έγκάρδια

2 274 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ καί μέ τήν οικειότητά τους έκαναν να λειτουργήσει πειό δυνατός ό τρυφερός παλμός των νεωτέρων μέσα στάς εύθύνας. Το Ίωακείμειο δέν είναι ένα όποιοδήποτε σχολείο. Εκεί ή άποκάλυψις των μυστικών τής μαθήσεως γίνεται μυσταγωγία... Εκεί συναντώνται ούρανός καί γή μαζύ. Ουρανός πού δίνει τον άνοικτό ορίζοντα γιά ν άναπνεύση ελεύθερα το ιδανικό, ή αξιοπρέπεια καί ή σεμνότης, μέσα στα συγχρονισμένα πλαίσια τής θέσεως καί τής αποστολής τής κόρης, τής μάννας, τής ξεχωριστής εκείνης όντότητος πού μέ τό έργο, τήν προσφορά εις τό αίσθημά της παίρνει ειδική θέσι στήν ζωή.» Έμελλε αύτό τό «Εθνικόν Εκπαιδευτήρίον» τό όποιο συστάθηκε «διά τήν χριστιανικήν καί ελληνοπρεπή μόρφωσιν τής θηλείας νεότητος καί τόν καταρτισμόν διδασκαλισσών» να διακόψει μίαν έκατονταετή καί πλέον λειτουργία, τό 1988, ελλείψει μαθητριών καί διδακτικού προσωπικού. Τά αίτια τής θλιβερής αυτής καταλήξεως άς θυμηθούμε καί τό κλείσιμο τής Ίεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης άπό τήν Τουρκική Κυβέρνηση τό 1971 είναι πολλαπλά, συσχετίζονται μέ σημαντικές κατηγορίες ιστορικών καί πολιτικών ζητημάτων καί δέν άποτελοΰν άντικείμενο τού παρόντος σημειώματος. Αναφέρω άπλώς ότι λειτουργούν επί τού παρόντος στήν Κωνσταντινούπολη, ή Πατριαρχική Μεγάλη τού Γένους Σχολή, ή όποια μετά άπό τό κλείσιμο τού Ίωακειμείου ύποχρεώθηκε νά δεχθεί καί μαθήτριες, τό Κεντρικόν Παρθεναγωγεΐον (1850), τό Ζάππειον Παρθεναγωγεΐον (1875) καί τό Ζωγράφειον Άρρεναγωγείον (1883), μέ γενικό σύνολο 200 μαθητών περίπου. Τό όνομα καί τό πνεύμα τού «Ίωακειμείου» συνεχίζονται πλέον μέσω τού «Συνδέσμου Αποφοίτων Ίωακειμείου» Κωνσταντινουπόλεως (1947) καί τού «Συνδέσμου Ίωακειμειάδων Αθηνών» (1982), οί όποιοι άποσκοπούν στήν καλλιέργεια τής στενότερης πνευματικής επικοινωνίας καί αλληλεγγύης μεταξύ τών Ίωακειμειάδων, στήν υλική ενίσχυση τών Ίωακειμειάδων πού άδυνατοΰν νά εργαστούν καί στερούνται άλλων πόρων καί στήν ήθική καί ύλική υποστήριξη άπορων σπουδαστριών καί τήν παροχή ύποτροφιών. Τό βιβλίο τού Αναστασίου Ίορδάνογλου, τό όποιο μέ άρκετή επιμέλεια συμπεριέλαβε στήν σειρά τών έκδόσεών του τό ΙΜΧΑ, άποτελεϊται άπό πέντε κεφάλαια, ένα επίμετρο καί ένα παράρτημα. Σημειώνω ότι ό μελετητής αναφέρει ότι αίσθάνθηκε τήν άνάγκη τής συγγραφής του όταν, τό 1986, πληροφορήθηκε ότι έπρόκειτο νά κλείσει ή Σχολή (σ. 17). Κεφάλαιο Α'. Ίδρυση καί τοποθεσία τού Ίωακειμείου Παρθεναγωγείου: Γιά τήν άνέγερση τού παρθεναγωγείου ό Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ ό Β ' [Κοκκώδης] διέθεσε τά δύο οικόπεδά του στά υψώματα τού Φαναριού, κοντά στον βυζαντινό ναό τής Παναγίας Μουχλίου καί τήν Μεγάλη τού Γένους Σχολή, όπου καί υπήρχε ή κατοικία του. Ή κατάθεση τού θεμελίου λίθου πραγματοποιήθηκε άπό τόν διάδοχό του, Ιωακείμ τόν Γ', τόν Μάιο τού 1879 καί τό παρθεναγωγείο ύπό τήν επωνυμία «Ίωακείμειον», λόγω τού ιδρυτή του, εγκαινιάστηκε επίσης άπό τόν Ιωακείμ Γ', στις 19 Σεπτεμβρίου Συμπληρωματικούς αναφέρω ότι ό κλεινός αύτός Πατρι

3 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 275 άρχης εγκαινίασε στις 12 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, στον λόφο εκείνο τοϋ Φαναριού, το μεγαλοπρεπές διδακτήριο τής Μεγάλης Σχολής. Κεφάλαιο Β'. Διοικητική οργάνωση καί οικονομικά του Ίωακειμείου Παρθεναγωγείου: Το παρθεναγωγείο τελούσε ύπό τήν άμεση έποπτεία τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου καί διοικεΐτο άπό έπταμελή εφορία τής όποιας προέδρευε συνοδικός άρχιερέας, ό όποιος έκλέγετο άπό τήν Ιερά Σύνοδο. Τό 1887 άποφασίστηκε να άποτελεΐ διαρκές μέλος τής έφορίας ένα άπό τα λαϊκά μέλη του Διαρκούς Εθνικού Μικτού Συμβουλίου ώστε ή Σύνοδος καί τό Συμβούλιο νά ενημερώνονται άμεσα γιά τά.τής Σχολής. Ή έφορία τού παρθεναγωγείου είχε τό δικαίωμα νά προτείνει στο Συμβούλιο τά υποψήφια πρόσωπα γιά διδασκαλία, κατόπιν γνωμοδοτήσεως τής διευθύντριας καί τού καθηγητικού συλλόγου. Ό διορισμός των καθηγητών γινόταν άπό τό Συμβούλιο μέ τήν έγκριση τού Πατριάρχη. Μετά άπό τήν συνθήκη τής Λωζάνης, οπότε καταργεΐται τό ΔΕΜΣ καί άφαιρεΐται άπό τήν Μεγάλη Εκκλησία τό δικαίωμα συμμετοχής στήν διοίκηση των σχολών, τήν διαχείριση τού Ίωακειμείου καί τών λοιπών εκπαιδευτηρίων τής Πόλης άναλαμβάνουν άποκλειστικώς οί λαϊκοί. Τό Παρθεναγωγείο συμπεριλήφθηκε στά «Μείζονα Ιδρύματα» τής Όμογενείας (Νοσοκομεϊον Βαλουκλή, Όρφανοτροφεΐον Πριγκήπου, Μεγάλη τού Γένους Σχολή, Ίωακείμειον Παρθεναγωγεΐον καί Ζάππειον Παρθεναγωγεΐον). Ή έκλογή τών μελών τής έφορίας τών ιδρυμάτων αύτών γινόταν μεταξύ τών έκπροσώπων τών ένοριών τής Πόλης. Τό Ίωακείμειο άπό τά πρώτα έτη ίδρύσεώς του συνάντησε σοβαρότατες οικονομικές δυσκολίες. Πάντοτε ό προϋπολογισμός του υπήρξε έλλειμματικός παρά τήν μέριμνα έκ μέρους τού Πατριαρχείου καί τίς γενναιόδωρες συνδρομές έπιφανών ομογενών όπως ό Στέφανος Ζαφειρόπουλος, ό Άνδρέας Συγγρός, ό Παύλος Στεφάνοβικ Σκυλίτσης, ό Γεώργιος Ζαφειρόπουλος, ό Δημήτριος Μεζίκης κ.ά. 'Ως αίτια αυτής τής οικονομικής καχεξίας θά πρέπει κυρίως νά θεωρηθούν, τά χαμηλά, σε σχέση μέ τά άλλα εκπαιδευτήρια, δίδακτρα τά όποια είσέπραττε, ή δωρεάν έγγραφή πολλών άπορων μαθητριών καί ή αύξηση τών λειτουργικών εξόδων λόγω υπεραρίθμων μαθητριών. Θά πρέπει νά τονιστεί ότι σημαντικό βάρος τών κατά καιρούς οικονομικών κρίσεων έπωμίστηκε τό έκάστοτε διδακτικό προσωπικό τής Σχολής, τό όποιο συνέχιζε τήν εκπαιδευτική του αποστολή χωρίς νά εισπράττει συχνά καί γιά μεγάλα χρονικά διαστήματα τον μισθό του. Κεφάλαιο Γ'. Λειτουργία τού Ίωακειμείου Παρθεναγωγείου: Βάσει τού κανονισμού τού Παρθεναγωγείου (1888), ή διευθύντρια έπρεπε νά είναι άπόφοιτος διδασκαλείου μέ διδασκαλική πείρα τουλάχιστον δέκα ετών. Εκλεγόταν άπό τήν έφορία τής Σχολής καί ήταν υπεύθυνη γιά τήν άκριβή εφαρμογή τού κανονισμού. Μετά άπό τήν παύση, έκ μέρους τού τουρκικού 'Υπουργείου Παιδείας, τού Δημητρίου Παντελάρα (1972), τό παρθεναγωγείο έως τήν διακοπή τής λειτουργίας του τελούσε ύπό τήν διεύ

4 276 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ θυνση Τούρκου έκπανδευτικοΰ. Οί περισσότεροι άπό τούς καθηγητές τού Ίωακειμείου άνήκαν ταυτοχρόνως καί στο διδακτικό προσωπικό τής Μεγάλης Σχολής. Άπό τά πρώτα έτη τής δεκαετίας τοϋ 1960 καί έξαιτίας τής άπαγορεύσεως άπό τίς τουρκικές άρχές τού διορισμού νέων όμογενών καθηγητών σέ κενές όργανικές θέσεις καί τής μεταθέσεώς τους σέ άλλες σχολές, μειώθηκε αισθητά ό άριθμός τών έκπαιδευτικών τού ιδρύματος. Τήν έλλειψη αύτή κάλυψαν, όχι πάντοτε έπαρκώς, μετακλητοί καθηγητές άπό τήν Ελλάδα. Στό Ίωακείμειο δίδαξαν καί διαπρεπείς ιεράρχες όπως ό Τριτεύων Βενιαμίν Κυριάκός, μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης ( ), ό πατριαρχικός διάκονος Άθηναγόρας, μετέπειτα μητροπολίτης Παραμυθίας καί Φιλιατών ( ), ό Τριτεύων Ειρηναίος [Παπαμιχαήλ], μετέπειτα μητροπολίτης Σάμου καί Ικαρίας ( ), ό μητροπολίτης Ίκονίου Ιάκωβος [Στεφανίδης] ( ) καί ό Μέγας Πρωτοσύγκελλος Αίμιλιανός [Ζαχαρόπουλος], νϋν μητροπολίτης Κώου. Τό πρόγραμμα τών μαθημάτων συνέτασσε έπιτροπή, ή όποια διοριζόταν άπό τό Πατριαρχείο. Ή διδακτέα υλη ήταν άνάλογη αυτής τής Μεγάλης Σχολής μέ τήν προσθήκη όρισμένων τεχνικών μαθημάτων. Βάσει τής συνθήκης τής Λωζάνης, στό Ίωακείμειο, όπως καί σέ όλα τά έλληνικά σχολεία τής Πόλης, έπιβλήθηκε ή διδασκαλία τής τουρκικής γλώσσας. Προϊόντος του χρόνου, τά τουρκικά μαθήματα άρχισαν νά καταλαμβάνουν τήν μερίδα τοϋ λέοντος στό άναλυτικό πρόγραμμα εις βάρος πάντοτε τών έλληνικών. Ή μαθητική βιβλιοθήκη τοϋ ιδρύματος, βάσει τής τελευταίας καταγραφής, περιείχε τόμους, έκ τών όποιων οί 720 ήταν στήν τουρκική καί οί υπόλοιποι στήν έλληνική γλώσσα. Τό τουρκικό 'Υπουργείο Παιδείας άναγνώρισε τό Ίωακείμειο άρχικώς ώς λύκειο ένώ στήν συνέχεια ώς δευτεροβάθμιο σχολείο. 'Η πλήρης ισοτιμία τοϋ διπλώματος του μέ αυτά τών κρατικών λυκείων έπήλθε γύρω στά Κεφάλαιο Δ'. Ιδρυτής καί συντελεστές λειτουργίας τοϋ Ίωακειμείου Παρθεναγωγείου: Παρατίθεται βιογραφικό σημείωμα για τόν Πατριάρχη Ιωακείμ Β', σημειώματα για τούς εύεργέτες, τούς διευθυντές, τούς Έλληνες καθηγητές, διδασκάλους καί νηπιαγωγούς καθώς καί γιά τούς Τούρκους καί ξένους καθηγητές καί κατάλογος τών έφορων τής Σχολής. Κεφάλαιο Ε'. Ίωακειμειάδες: 1. Ονομαστικός κατάλογος τελειόφοιτων. 2. Περιγραφή τής τελετής άπονομής άπολυτηρίων στις τελειόφοιτες τοϋ σχολικοΰ έτους Κατάλογος άποφοίτων τοϋ Ίωακειμείου πού έργάστηκαν στά έκπαιδευτήρια τών Η.Π.Α. (1933) καί τής Κωνσταντινουπόλεως (1939, 1958). 4. Κατάλογος γραμματέων-έπιμελητριών τής Σχολής. 5. Κατάλογος Ίωακειμειάδων άποφοίτων άνωτέρων καί άνωτάτων σχολών. Επίμετρο: «Μουχλιό», ποίημα τοϋ νϋν μητροπολίτου Πέργης Εύαγγέλου [Γαλάνη].

5 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 277 Παράρτημα: Συγκεντρώνεται πλούσιο αρχειακό καί είκονογραφικό ύλικό για τήν τοποθεσία, το ιστορικό καί τήν λειτουργία τής Σχολής. Ό Αναστάσιος Ίορδάνογλου στηριζόμενος στήν εξοικείωσή του μέ τήν ιστορία του Ελληνισμού τής καθ ήμάς Ανατολής καί τήν άνατροφή του μέ τις πρωτογενείς καί μή πηγές της, έκπόνησε μίαν έργασία μέ τήν όποια άποτίεται τιμή στο «τιμαλφές των Μουσών καθίδρυμα» καί εμπλουτίζεται ή ισχνότατη βιβλιογραφία γιά τά έκπαιδευτήρια τής Πόλης. Ειδικότερα, ώς προς τά παρθεναγωγεία, δέν μπορεί να γίνει αναφορά παρά στό βιβλίο τής Κούλας Ξηραδάκη, Από τά Αρχεία τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παρθεναγωγεία καί δασκάλες υποδούλου 'Ελληνισμού, Αθήνα, 1972, πολύτιμη καταγραφή των παρθεναγωγείων τής Ανατολικής Θράκης καί τής Μικράς Ασίας μέ βάση τά έν πολλοΐς άναξιοποίητα Αρχεία τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου, καί στό συνοπτικό μελέτημα τοΰ Αλεξάνδρου Καρανικόλα, «Τά Παρθεναγωγεία τής Κωνσταντινουπόλεως», Παρνασσός, τόμ. ΙΖ' (1975), σσ Ιδιαίτερης μνείας αξίζει τό δίτομο έργο τού Τάσου Άθ. Γριτσόπουλου, Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, τόμ. Α', Άθήναι, 1966, τόμ. Β', Άθήναι, 1971, τό όποιο πέραν μιας εμπεριστατωμένης ιστορικής μονογραφίας γιά τήν Μεγάλη Σχολή αποτελεί καί μία σημαντικότατη συμβολή στήν μελέτη τής μεταβυζαντινής λογίας παραδόσεως. Γιά τήν πνευματική ιστορία τού Ελληνισμού τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Μικράς Ασίας ή έρευνα έχει μακρύ δρόμο να διανύσει. Στα πλαίσια αυτής τής πολύμοχθης καί πολύχρονης διαδρομής, ό κ. Ίορδάνογλου θέτει ύπ όψιν μας, μέ τήν παρούσα έργασία του, δύο πολύ σημαντικές προϋποθέσεις: α. Τήν άπογραφή καί τήν διάσωση τοΰ άρχειακοΰ υλικού των έκπαιδευτηρίων καί των κοινοτήτων τής Πόλης, β. Τήν ενίσχυση καί βελτίωση τής έρευνητικής προπαρασκευής μέ τήν συστηματική χρήση των οθωμανικών καί τουρκικών πηγών. Ήδη όσον αφορά τήν πρώτη, οί ανησυχητικές ένδείξεις μάς προϊδεάζουν γιά τήν προϊούσα άπώλεια τμημάτων τοΰ έναπομείναντος υλικού καί αύτό, όχι βεβαίως, λόγω άνευθυνότητας τής έλληνικής μειονότητας. Ό Ελληνισμός τής Κωνσταντινουπόλεως, από δέσμη φωτός γιά τό γένος, μετατράπηκε σέ μια παλάμη άπό χιόνι πού λιώνει. Θά άνεχτοΰμε καί τήν απώλεια τής ιστορικής του μνήμης; ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών για το έτος 2014. Γενική Συνέλευση 24 Ιανουαρίου 2015

Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών για το έτος 2014. Γενική Συνέλευση 24 Ιανουαρίου 2015 Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών για το έτος 2014 Γενική Συνέλευση 24 Ιανουαρίου 2015 Ενότητες Παρουσίασης 1) Ενέργειες ενώπιον Διεθνών Οργανισμών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ : ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΗ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανίχνευση Οµάδας υψηλού κινδύνου για άνοια σε άτοµα των 65 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΒιβΑίο δασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης ΚοΑιόπουιϊος Ομόημοδ Καθηγηιή$ Ιάκωβος Μιχαηίϊίδη$ Επίκουροδ Καθηγητήδ, ΑΠΘ Αθανάσιος ΚαΛΛιανιωχηδ ΣχοήΙικόδ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Α Τµήµα) Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήµερα, 3 Σεπτεµβρίου 2005, ηµέρα Σάββατο και ώρα 09.00', στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01001611307980028* 2197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 13 Ιουλίου 1998 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων 201 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 : Η ίδρυση του επισήμου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών...

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 : Η ίδρυση του επισήμου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : Η περίοδος 1870-1876 Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7 Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές στην Ελλάδα, πριν από την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (1870

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση στα Βυζαντινά χρόνια. Ο συνδετικός κρίκος του αρχαίου με το νεότερο Ελληνισμό

Η εκπαίδευση στα Βυζαντινά χρόνια. Ο συνδετικός κρίκος του αρχαίου με το νεότερο Ελληνισμό Η εκπαίδευση στα Βυζαντινά χρόνια. Ο συνδετικός κρίκος του αρχαίου με το νεότερο Ελληνισμό 1. Εισαγωγή Λεωνίδας Ν. Λυμπέρης Η εργασία μας αυτή έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση στα χρόνια του Βυζαντίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συλλογή αποσπασμάτων από εκδόσεις διεθνών, περιφερειακών και εθνικών φορέων και οργανισμών, που έχουν διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Oι Έλληνες στη Διασπορά

Oι Έλληνες στη Διασπορά 123 116 3. ΙΒΗΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Μόσχος Μορφακίδης ΙΣΠΑΝΙΑ Η νεοελληνική παρουσία στην Ιβηρική Χερσόνησο μαρτυρείται από τα μέσα του 15ου αιώνα. Οι πρώτοι Έλληνες, που καταγράφονται στις διάσπαρτες πηγές,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΣΧΩΝ LIONS Π. Θ. 117 ΕΛΛΑΣ ΚΥΠΡΟΣ - ΘΕΜΑ 117 Α ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ 2012-2013 ΠΕΝΝΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Αγαπητές φίλες και φίλοι Lions,

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΣΧΩΝ LIONS Π. Θ. 117 ΕΛΛΑΣ ΚΥΠΡΟΣ - ΘΕΜΑ 117 Α ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ 2012-2013 ΠΕΝΝΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Αγαπητές φίλες και φίλοι Lions, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Αγαπητές φίλες και φίλοι Lions, D.117A G. www.emmanouil.com.gr Με χαρά σας παρουσιάζω το «Γράμμα του Κυβερνήτη» της Λαϊονικής χρονιάς 2012-13 που είναι ένα μέσο επικοινωνίας μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγός: Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Μέλος της ΕΕΔΑ)

Χορηγός: Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Μέλος της ΕΕΔΑ) Χορηγός: Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Μέλος της ΕΕΔΑ) Ομαδική βία και επιθετικότητα στα σχολεία ISBN 978-960-272-725-6 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 3678

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΑΝΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο. Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο. Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 73 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ISSN 1450-1295 (print), ISSN 1986-3829 (online) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η πείνα στην εποχη του Cern. Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail

Η πείνα στην εποχη του Cern. Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Η πείνα στην εποχη του Cern Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ Χριστινα Κορµπετ Τινα Νταντερ 28ης 29 Λουτράκι τηλ. 27440 28626 16 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΡΟΝΙΑ 17 εκεµβρίου 2012 15ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΠΙΣΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

ΓΟΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Φύλλου 2362 Αρχ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα