ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 456/2014 ΘΕΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 456/2014 ΘΕΜΑ"

Transcript

1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2014 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ αριθµ. 456/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 456/2014 Απόσπασµα από το υπ αριθ. 33/ Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καρδίτσας Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Οι µάρτυρες ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ Αριθ. Πρωτ / ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ ΘΕΜΑ Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την κατασκευή παραγκών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και για τη διάθεση των χώρων της ετήσιας εµποροπανήγυρης. Στην Καρδίτσα σήµερα την 13η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 12.30' π.µ, στο ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Καρδίτσας ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος Αν και κλήθηκε νόµιµα 3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος 4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος 5) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος 6) Ψηµµένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος 7) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος 8) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος Η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης.

2 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την κατασκευή παραγκών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και για τη διάθεση των χώρων της ετήσιας εµποροπανήγυρης και αφού έλαβε υπόψη: 1.Την αριθµ. 483/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό και έγκριση εκµίσθωσης των χώρων της ετήσιας παραδοσιακής εµποροπανήγυρης. 2.Την αριθ. 13/2014 απόφαση του Συµβουλίου της.κ Καρδιτσοµαγούλας, µε την οποία το συµβούλιο εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη του για τη χωροθέτηση της ετήσιας υπαίθριας παραδοσιακής εµποροπανήγυρης κατά τον µήνα Οκτώβριο στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται νότια του οικισµού στη συµβολή των οδών Περιφερειακού Καρδίτσας Τρικάλων και Καρδιτσοµαγούλας. 3.Την αριθµ. 131/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία οµόφωνα εισηγείται την έκδοση κανονιστικής απόφασης από το ηµοτικό Συµβούλιο περί καθορισµού της διεξαγωγής και χωροθέτηση της ετήσιας υπαίθριας εµποροπανήγυρης τον µήνα Οκτώβριο και στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται νότια του οικισµού και στη συµβολή των οδών Περιφερειακού Καρδίτσας- Τρικάλων και Καρδιτσοµαγούλας. 4.Την αριθµ. 418/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε καθορισµό των όρων διακήρυξης για τους χώρους της ετήσιας εµποροπανήγυρης. 5. Την αριθµ / περίληψη διακήρυξης για την ετήσια εµποροπανήγυρη έτους Τα πρακτικά των πλειοδοτικών προφορικών δηµοπρασιών, που έγιναν στις για παραχώρηση της χρήσης των αριθµηµένων χώρων της εµποροπανήγυρης από 20-26/10/2014 σύµφωνα µε τις παραπάνω αποφάσεις κατά τις οποίες τελευταίοι πλειοδότες αναδείχθηκαν οι παρακάτω: Α/Α ΕΜΠΟΡΟΕΚΘΕΤΗΣ ΑΦΜ ΠΟΣΟ 1 ΤΖΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,00 2 ΤΖΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,00 3 ΤΖΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,00 4 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,00 5 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,00 6 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,00 7 ΤΖΙΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ,00 8 ΤΖΙΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ,00 9 ΤΖΙΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ,00 10 ΤΖΙΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ,00 11 ΤΖΙΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ,00 12 ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 13 ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 14 ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 15 ΜΠΙΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ,00 16 ΜΠΙΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ,00 17 ΜΠΙΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ,00

3 18 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,00 19 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,00 20 ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ,00 21 ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ,00 22 ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ,00 23 ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ,00 24 ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ,00 25 ΤΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 26 ΤΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 27 ΤΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 28 ΤΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 29 ΣΙ ΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ,00 30 ΠΑΙΠΑΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 31 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛ ΑΠΤΟΥΛΑ ,00 32 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛ ΑΠΤΟΥΛΑ ,00 33 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛ ΑΠΤΟΥΛΑ ,00 34 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛ ΑΠΤΟΥΛΑ ,00 35 ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,00 36 ΑΛΗ ΦΙΚΡΕΤ ΤΟΥ ΡΑΗΦ ,00 37 ΑΛΗ ΦΙΚΡΕΤ ΤΟΥ ΡΑΗΦ ,00 38 ΡΑΜΑ ΑΝ ΤΖΕΜΑΛΗ ΤΟΥ ΜΟΥΜΙΝ ,00 39 ΡΑΜΑ ΑΝ ΤΖΕΜΑΛΗ ΤΟΥ ΜΟΥΜΙΝ ,00 40 ΧΑΣΑΝ ΓΚΙΟΚΣΕΡ ΧΟΥΣΕΙΝ ,00 41 ΧΑΣΑΝ ΓΚΙΟΚΣΕΡ ΧΟΥΣΕΙΝ ,00 42 MD AZIM KHAN ALI ,00 43 MD AZIM KHAN ALI ,00 44 MD AZIM KHAN ALI ,00 45 ΜΙΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,00 46 ΜΙΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,00 47 ΜΙΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,00 48 ΓΟΡ ΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 49 ΓΟΡ ΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 50 ΓΟΡ ΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 51 ΓΟΡ ΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 52 ΓΟΡ ΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 53 ΟΥΡ ΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,00 54 ΟΥΡ ΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,00 55 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΗΜΗΤΡΑ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ,00 56 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΗΜΗΤΡΑ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ,00

4 57 ΓΚΑΛΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,00 58 ΓΚΑΛΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,00 59 ΓΚΑΛΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,00 60 ΛΙΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ STAYRO ,00 61 ΛΙΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ STAYRO ,00 62 ΛΙΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ STAYRO ,00 63 ΤΣΑΧΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 64 ΤΣΑΧΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 65 ΤΣΑΧΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 66 ΚΑΖΝΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ,00 67 ΚΑΖΝΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ,00 68 ΗΛΙΑ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,00 69 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ,00 70 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ,00 71 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ,00 72 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ,00 73 ZHU ZHENLIAN GAOMING ,00 74 BIGLARY ARASH ,00 75 BIGLARY ARASH ,00 76 SHAHOUD MAHER ABDULKADER ,00 77 SHAHOUD MAHER ABDULKADER ,00 78 ΧΑΙΦΡΑΛΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 79 ΧΑΙΦΡΑΛΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 80 ΧΑΙΦΡΑΛΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 81 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,00 82 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,00 83 ΤΖΕΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΑΠΙΟΣ ,00 84 ΤΖΕΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΑΠΙΟΣ ,00 85 ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,00 86 ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,00 87 ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,00 88 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΗΜΗΤΡΑ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ,00 89 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΗΜΗΤΡΑ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ,00 90 ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΕΡΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,00 91 ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΕΡΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,00 92 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ,00 93 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ,00 94 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ,00 95 ΠΑΛΑΣΧΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΕΛΟΠΙ ΑΣ ,00

5 96 ΧΑΤΖHΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ,00 97 ΘΕΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ,00 98 ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ,00 99 ΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΡΑ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ , ΡΑ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ , ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ , ΚΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΚΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΚΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΑΖΟΜΟΚΒΟΥ ΠΩΛ , ΑΖΟΜΟΚΒΟΥ ΠΩΛ , Α.ΚΑΦΕΝΤΖΗ-Π.ΚΑΦΕΝΤΖΗ Ο.Ε , Α.ΚΑΦΕΝΤΖΗ-Π.ΚΑΦΕΝΤΖΗ Ο.Ε , Α.ΚΑΦΕΝΤΖΗ-Π.ΚΑΦΕΝΤΖΗ Ο.Ε , Α.ΚΑΦΕΝΤΖΗ-Π.ΚΑΦΕΝΤΖΗ Ο.Ε , ΚΟΥΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ , ΚΟΥΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ , ΚΟΥΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ , ΠΙΣΤΙΚΟΖΟΓΛΟΥ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ , ΠΙΣΤΙΚΟΖΟΓΛΟΥ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ , ΠΙΣΤΙΚΟΖΟΓΛΟΥ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ , ΤΣΑΧΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΤΣΑΧΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΛΑΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ , ΛΑΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ , ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ , ΜΠΟΥΤΖΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟ , ΜΠΟΥΤΖΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟ , ΜΠΟΥΤΖΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟ , ΜΠΟΥΤΖΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟ , ΜΠΟΥΤΖΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟ , ΓΑΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΣΙΣΙΚΗ ΜΑΡΙΑ , ΣΙΣΙΚΗ ΜΑΡΙΑ , ΣΙΣΙΚΗ ΜΑΡΙΑ , ΣΙΣΙΚΗ ΜΑΡΙΑ , ΤΣΙΓΑΡΙ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,00

6 135 ΤΣΙΓΑΡΙ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΤΣΙΓΑΡΙ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΛΓΑ , ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΛΓΑ , ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΛΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΛΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , UDDIN FARID ABDUL , UDDIN FARID ABDUL , UDDIN FARID ABDUL , ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ , ΡΑΓΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΡΑΓΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΡΑΓΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΡΑΓΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΡΑΓΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΑΚΗΦΟΓΛΟΥ ΡΑΦΕΤ , ΑΚΗΦΟΓΛΟΥ ΡΑΦΕΤ , ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , MD. HALIM TOY ISLAM , MD. HALIM TOY ISLAM , MD. HALIM TOY ISLAM , MD. HALIM TOY ISLAM , JOYNAL DHALI AZ MD , JOYNAL DHALI AZ MD , JOYNAL DHALI AZ MD , JOYNAL DHALI AZ MD , HOQUE MD ROFIQUL MD ABDUS SAYED , HOQUE MD ROFIQUL MD ABDUS SAYED , ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΠΑΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ , ΠΑΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ , ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ , KASHEM MD ABUL , KASHEM MD ABUL ,00

7 174 KASHEM MD ABUL , KASHEM MD ABUL , KASHEM MD ABUL , ΚΡΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ , ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΖΙΝΕΠ , ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΖΙΝΕΠ , ΟΥΠΑΛΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ , ΟΥΠΑΛΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ , ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ , ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ , ΚΑΝΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΚΑΝΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΠΙΣΤΙΚΟΖΟΓΛΟΥ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ , ΤΣΑΧΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΤΣΑΧΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΠΑΝΤΕΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ , ΠΑΝΤΕΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ , ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ , ΓΙΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ , ΓΙΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ , ΓΙΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ , ΓΙΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ , ΜΙΧΑΛΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΜΙΧΑΛΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΜΠΙΣΛΕΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ , ΠΕΤΡΙ ΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ , ΠΕΤΡΙ ΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ , ΠΕΤΡΙ ΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ , ΑΘΑΝΑΣΙΑ Η ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΘΕΟΦΑΝΗΣ , ΑΘΑΝΑΣΙΑ Η ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΘΕΟΦΑΝΗΣ , ΑΘΑΝΑΣΙΑ Η ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΘΕΟΦΑΝΗΣ , ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΛΓΑ , ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΛΓΑ , ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ,00

8 213 Σ.ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε , Σ.ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε , ΣΚΕΝΤΖAΣ ΗΛΙΑΣ , ΣΚΕΝΤΖAΣ ΗΛΙΑΣ , ΣΚΕΝΤΖAΣ ΗΛΙΑΣ , ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ , ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ , ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ , ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ , ΡΑΓΟΥΤΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ , ΜΠΕΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ , MΠΕΡMΠΕΡΙ H ΕΛΕΝΗ , ΓΙΑΝΝΑΚΙ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ , ΓΙΑΝΝΑΚΙ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ , ΓΙΑΝΝΑΚΙ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ , ΜΗΤΤΑ-XHNA ΠΟΛΥΞΕΝΗ , ΜΗΤΤΑ-XHNA ΠΟΛΥΞΕΝΗ , ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. & ΣΙΑ ΕΕ , ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. & ΣΙΑ ΕΕ , ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. & ΣΙΑ ΕΕ , NWAOGU EJIMA , NWAOGU EJIMA , ΣΥΜΕΩΝΙ ΗΣ , ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ 1 ΘΕΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΑΦΟΙ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε , ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΕΡΟΥΛ ΤΟΥ ΧΑΣΙΜ , ΣΙΑΜΠΑΝ ΝΕΤΖΑΝ Τα. ΧΟΥΣΝΗ , ΣΙΑΜΠΑΝ ΝΕΤΖΑΝ Τα. ΧΟΥΣΝΗ , ΣΙΑΜΠΑΝ ΝΕΤΖΑΝ Τα. ΧΟΥΣΝΗ , ΣΙΑΜΠΑΝ ΝΕΤΖΑΝ Τα. ΧΟΥΣΝΗ , ΣΙΑΜΠΑΝ ΝΕΤΖΑΝ Τα. ΧΟΥΣΝΗ , ΡΑΜΑ ΑΝ ΤΖΕΜΑΛΗ ΤΟΥ ΜΟΥΜΙΝ , ΡΑΜΑ ΑΝ ΤΖΕΜΑΛΗ ΤΟΥ ΜΟΥΜΙΝ , ΡΑΜΑ ΑΝ ΤΖΕΜΑΛΗ ΤΟΥ ΜΟΥΜΙΝ , ΡΑΜΑ ΑΝ ΤΖΕΜΑΛΗ ΤΟΥ ΜΟΥΜΙΝ , KHAN ABDUS SATTAR SIKIM ALI , KHAN ABDUS SATTAR SIKIM ALI , UDDIN FARID ABDUL , UDDIN FARID ABDUL ,00

9 252 ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΜΕΡΑΛ ΝΙΑΖΗ , ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΜΕΡΑΛ ΝΙΑΖΗ , HOSSAIN LOKMAN TOY ANWAR , HOSSAIN LOKMAN TOY ANWAR , HOSSAIN LOKMAN TOY ANWAR , RAHMAN MD MASUDUR MD SHAFI , RAHMAN MD MASUDUR MD SHAFI , RAHMAN MD MASUDUR MD SHAFI , ΚΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΨΑΡΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΨΑΡΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , HOSSAIN LOKMAN ANWAR , HOSSAIN LOKMAN ANWAR , HOSSAIN LOKMAN ANWAR , HOSSAIN LOKMAN ANWAR , ΚΥΡΜΠΑΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ , ΚΥΡΜΠΑΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ , ΣΚΟΤΙ ΑΣ ΑΡΙΣΤ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΣΙΑΜΠΑΝ ΡΑΙΦ , ΣΙΑΜΠΑΝ ΝΕΤΖΑΤ ΧΟΥΣΝΗ , ΣΙΑΜΠΑΝ ΝΕΤΖΑΤ ΧΟΥΣΝΗ , ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΕΜΙΝ ΝΤΟΥΡΜΟΥΣ ΡΑΣΗΤ , ΕΜΙΝ ΝΤΟΥΡΜΟΥΣ ΡΑΣΗΤ , OKUNGBOWA IJOSE MOSES , OKUNGBOWA IJOSE MOSES , ΑΝΑΝΙΑ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , KHOKAN MD ANAR , KHOKAN MD ANAR , KHOKAN MD ANAR , PATWARY H. JAKI , PATWARY H. JAKI , PATWARY H. JAKI ,00

10 291 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΦΛΟΥ ΑΣ ΒΙΒΛΙΑ , ΤΡΟΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΓΑΡΓΑΡΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ , ΓΑΡΓΑΡΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ , ΣΤΑΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , ΣΤΑΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ , ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ , ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ , ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ , ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΕΡΟΥΛ ΤΟΥ ΧΑΣΙΜ , ISLAM EMDADUL ALI , ISLAM EMDADUL ALI , ISLAM EMDADUL ALI , ΧΑΣΑΝ ΑΝΝΑ ΤΖΕΜΙΛ , ΧΑΣΑΝ ΑΝΝΑ ΤΖΕΜΙΛ , ΑΛΗ ΜΟΥΖΑΦΕΡ ΜΠΑΙΡΑΜΑΛΗ , ΑΛΗ ΜΟΥΖΑΦΕΡ ΜΠΑΙΡΑΜΑΛΗ , ΑΛΗ ΜΟΥΖΑΦΕΡ ΜΠΑΙΡΑΜΑΛΗ , ΑΛΗ ΜΟΥΖΑΦΕΡ ΜΠΑΙΡΑΜΑΛΗ , ΖΑΡΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ΖΑΡΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ΖΑΡΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ΖΑΡΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , MOHHAMED HOSSAIN , MOHHAMED HOSSAIN , MOHHAMED HOSSAIN , MOHHAMED HOSSAIN , MOHHAMED HOSSAIN , MOHHAMED HOSSAIN , MOHHAMED HOSSAIN , KONTZOS C. ULINA , KONTZOS C. ULINA , KONTZOS C. ULINA , ZHANG ZHIDONG JING SONG , ZHANG ZHIDONG JING SONG ,00

11 330 JOYNAL DHALI AZ MD , JOYNAL DHALI AZ MD , JOYNAL DHALI AZ MD , JOYNAL DHALI AZ MD , HUSSAIN KHAN ABUL , HUSSAIN KHAN ABUL , HUSSAIN KHAN ABUL , ΣΙΑΜΠΑΝ ΡΑΙΦ , ΣΙΑΜΠΑΝ ΡΑΙΦ , ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ , ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ , ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , BAMBO OLUFEMI OLABODE EBUN ADETOLA , BAMBO OLUFEMI OLABODE EBUN ADETOLA , BAMBO OLUFEMI OLABODE EBUN ADETOLA , OKUNGBOWA IJOSE MOSES , OKUNGBOWA IJOSE MOSES , ΑΝΑΝΙΑ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , MOHAMMED BAHAR ULLAH , MOHAMMED BAHAR ULLAH , MOHAMMED BAHAR ULLAH , ΚΕΡΗΜ ΟΡΧΑΝ ΡΑΣΗΜ , ΚΕΡΗΜ ΟΡΧΑΝ ΡΑΣΗΜ , ΚΕΡΗΜ ΟΡΧΑΝ ΡΑΣΗΜ , ΚΕΡΗΜ ΟΡΧΑΝ ΡΑΣΗΜ , ΚΕΡΗΜ ΟΡΧΑΝ ΡΑΣΗΜ , KHOKAN MD ANAR , KHOKAN MD ANAR , KHOKAN MD ANAR , ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ , ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ , ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ , ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ , ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜ ΧΡΗ , ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ , ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ , ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ,00

12 369 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ , ΣΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ , ΣΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ , ΖΑΡΙΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΣΠ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΣΠ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ , ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΙΟΝΥΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΙΟΝΥΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΝΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ , ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΝΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ , ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΣΕΡΑΦΕΙΜΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ , ΣΕΡΑΦΕΙΜΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ , ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ , ΚΙΤΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ , ΚΙΤΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ , ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ , ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ , ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ , ΠΑΡΤΑΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ , ΠΑΡΤΑΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ , ΕΛΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΕΛΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΕΛΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ , ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ , ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ , ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ , ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ , ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ , ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ , ΜΠΑΤΖΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ , ΜΠΑΤΖΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ , ΜΠΑΤΖΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ , ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ , ΚΟΛΤΣΙ Α ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ , ΕΜΕΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΕΜΕΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,00

13 408 ΕΜΕΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΕΜΕΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΚΑΜΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΟΝΥΣΙΟΣ , ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΟΝΥΣΙΟΣ , ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΟΝΥΣΙΟΣ , ΚΕΝΟ 0, ΚΕΝΟ 0, ΣΙΑΜΠΑΝ ΡΑΙΦ ΣΙΑΜΠΑΝ , ΣΙΑΜΠΑΝ ΡΑΙΦ ΣΙΑΜΠΑΝ , ANWAR MIAH t MOHAMMED , ANWAR MIAH t MOHAMMED , ANWAR MIAH t MOHAMMED , ANWAR MIAH t MOHAMMED , ANWAR MIAH t MOHAMMED , ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΛΑΖΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ , ΛΑΖΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ , ΡΑΜΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ , ΡΑΜΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ , ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ , ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ , ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ , ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ , ΤΣΑΚΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ , ΤΣΑΚΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ , ΤΣΑΚΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ , ΛΑΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , ΛΑΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΠΑΣΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ,00

14 447 ΠΑΣΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ , ΠΑΣΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ , ΠΑΣΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ , ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , ΜΑΝΤΖΙΡΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΜΑΝΤΖΙΡΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΚΑΛΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ , ΚΑΛΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ , ΚΑΛΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ , ΚΑΛΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ , ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ,00 7. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/ ,00 8. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. Αποφάσισε οµόφωνα 1. Εγκρίνει τα πρακτικά της δηµοπρασίας για τη διάθεση των χώρων της ετήσιας εµποροπανήγυρης έτους 2014 γιατί οι δοθείσες προσφορές από τους εµποροεκθέτες είναι συµφέρουσες για το ήµο. 2. Εγκρίνει τα πρακτικά της δηµοπρασίας για τη διάθεση του χώρου για εγκατάσταση µέσων ψυχαγωγίας (Λούνα Παρκ) της ετήσιας εµποροπανήγυρης έτους 2014 γιατί η δοθείσα προσφορά από την επιχειρηµατία Σιδέρη Αικατερίνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των ,00 είναι συµφέρουσα για το ήµο. 3. Εγκρίνει τα πρακτικά της δηµοπρασίας για την κατασκευή παραγκών έτους 2014 γιατί η δοθείσα προσφορά από τον κατασκευαστή Βιλανάκη Αλκιβιάδη η οποία ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00 είναι συµφέρουσα για το ήµο. 4. Εγκρίνει τα πρακτικά της δηµοπρασίας για την κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων έτους 2014 γιατί η δοθείσα προσφορά από τον κατασκευαστή Τσιλιµάνη ηµήτριο η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 είναι συµφέρουσα για το ήµο. Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 456/2014 Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακολουθούν υπογραφές

15 Καρδίτσα... Πιστό Αντίγραφο Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 656 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 656 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 103 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 7/2-4-2012 Πρακτικό Συνεδριάσεως του ημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 320 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ιαγραφή και επαναβεβαίωση ποσών από κλήσεις Τροχαίας και ηµοτικής Αστυνοµίας.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 320 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ιαγραφή και επαναβεβαίωση ποσών από κλήσεις Τροχαίας και ηµοτικής Αστυνοµίας. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας ειδών ένδυσης της δηµοτικής αστυνοµίας έτους 2012

ΘΕΜΑ Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας ειδών ένδυσης της δηµοτικής αστυνοµίας έτους 2012 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 415/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΑΚ4ΩΕΗ-Ο70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή.

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Μαϊου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΟΣΟ Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 1 10/01/01 2258 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 62,33

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΟΣΟ Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 1 10/01/01 2258 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Α.Ε. 62,33 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΙΕΡΩΕΗ-ΤΧΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

γ) Για στεγασµένους χώρους άνω των χιλίων (1.000) τ.µ - µε εµβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τ.µ και µέχρι εµβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ.

γ) Για στεγασµένους χώρους άνω των χιλίων (1.000) τ.µ - µε εµβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τ.µ και µέχρι εµβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 588/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 602 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 602 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2013 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

503.343,70 2.345.386,59

503.343,70 2.345.386,59 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 13/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 139/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 432/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την η του µηνός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα